2020. július 7., kedd

Nemzeti hírhálóNemzeti hírháló


LUTHER: A ZSIDÓK ÉS HAZUGSÁGAIK 


"Nem hívta őket Ábrahám gyermekeinek, hanem 'viperafészeknek'. [Máté, 3:7]. Óh, az túl sértő volt Izrael nemes vére és faja számára, és azt mondták, hogy ő 'démon volt' [Máté 11:18]. Urunk 'viperafészeknek' nevezi őket, továbbá János 8 [39,44]-ben azt mondja: 'Ha Ábrahám gyermekei lennétek, akkor úgy cselekednétek, ahogy Ábrahám.... Ti apátoktól, az ördögtől származtok." Nem tűrhették annak hallását, hogy ők nem Ábrahám, hanem az ördög gyermekei és ma sem tudják ezt hallani."A legnagyobb holokauszt - The Truthseeker 
A civilizált Amerikát barbár európaiak fedezték fel. Az indiánok gyönyörű, tiszta városokban éltek, mezőgazdaságuk és kereskedelmük virágzott. Nagy hangsúlyt fektettek a személyes higiéniára és kultúrára. A mosdatlan, barbár telepeseket csak az arany érdekelte. A világ legnagyobb népirtása következett, és a bennszülöttek jogaikat Amerika ma sem védi. De hamarosan változás jön.


Videó: 
http://www.youtube.com/watch?v=47Sx1Aexd00A MEGOLDÁS: PÁRTOK NÉLKÜLI PARLAMENT (Országház-Nemzetgyűlés)
Részletek: http://domonyi.aries.hu/partok-nelkuli-parlament.html

Luther Márton: "A zsidók és hazugságaik" – 1543-ból


 
2007-03-28. 17:57 Kuruc.info
"De ördög a világ ura és ha Isten szava hiányzik, könnyű dolga van". Kivonatok a protestáns egyház alapítójának, Luther Mártonnak a könyvéből: 
"Ilyen reménytelenül teljesen gonosz, mérgezett és ördögi halom ezek a zsidók, akik ez alatt az ezernégyszáz év alatt voltak és még ma is gyötrésünk, fertőzésünk és szerencsétlenségünk voltak." 

"El kellett magamat határozni, hogy sem a zsidókról, sem ellenük ne írjak többet. De mióta észrevettem, hogy ezek a nyomorult és átkozott emberek nem szűnnek meg minket, azaz a keresztényeket is magukhoz vonzani, kiadtam ezt a könyvecskét, így én is azok közé álltam, akik a zsidók mérgezett tevékenységének ellenzői, akik óvják a keresztényeket, hogy védekezzenek ellenük. Nem hittem volna, hogy a zsidók be tudják a keresztényeket csapni azzal, hogy száműzöttségüket és silányságukat ellenük fordítják. De ördög a világ ura és ha Isten szava hiányzik, könnyű dolga van, nemcsak a gyengével, de az erőssel szemben is. Isten segítsen minket. Ámen." 

"Nem hívta őket Ábrahám gyermekeinek, hanem 'viperafészeknek'. [Máté, 3:7]. Óh, az túl sértő volt Izrael nemes vére és faja számára, és azt mondták, hogy ő 'démon volt' [Máté 11:18]. Urunk 'viperafészeknek' nevezi őket, továbbá János 8 [39,44]-ben azt mondja: 'Ha Ábrahám gyermekei lennétek, akkor úgy cselekednétek, ahogy Ábrahám.... Ti apátoktól, az ördögtől származtok." Nem tűrhették annak hallását, hogy ők nem Ábrahám, hanem az ördög gyermekei és ma sem tudják ezt hallani." 

"Ők valóságos hazugok és vérebek, akik nemcsak kiforgatták és meghamisították az egész Szentírást elejétől a végéig anélkül, hogy saját magyarázatukat valaha is abbahagyják. Szívük minden aggodalmas sóhaja,vágya és reménye azok az idők, amikor úgy bánhatnak velünk, pogányokkal, ahogy a perzsiai pogányokkal bántak Eszter idejében." 

"Óh, hogy szeretik Eszter könyvét, amely olyan szépen egyezik az ő vérszomjas, bosszúálló és gyilkos vágyaikkal. A nap még sohasem sütött egy olyan vérszomjas és bosszúálló népre mint ők, akik azt képzelik magukról, hogy ők Isten kiválasztott népe és úgy gondolják, hogy nekik meg kell gyilkolni és szét kell morzsolni a pogányokat. Úgy gondolják, hogy Messiásuk első cselekedete az lesz, hogy megöli és kiirtja az egész világot kardjával. Ahogy ezt már bemutatták ellenünk keresztények ellen és ha csak tudnák, szeretnék újra bemutatni. Újra és újra megpróbálták és többször orra estek..." 

"Lehelletük bűzös a pogányok aranyától és ezüstjétől, mivel egy nép a nap alatt sem volt, ma nem olyan és nem is lesz kapzsibb mint ők átkozott uzsorájuk közepette.Azzal erősítik magukat, hogy: 'Ha a Messiás megjön, akkor ő a világ aranyát és ezüstjét el fogja venni és fel fogja osztani a zsidók között.'. Bármikor lehetőség nyílik arra, hogy a szentírás az ő kielégíthetetlen kapzsiságukat támogassa, akkor ezt rögtön gonosz módon megteszik. 

Ezert, kedves keresztény feleim, az ördög mellett nincs keservesebb, mérgezőbb, hevesebb ellenségetek mint az a zsidó, aki komolyan zsidó kíván lenni. Lehet hogy van köztük néhány, aki abban hisz, amiben a tehén vagy a liba hisz, de mind vérrel és a körülmetéléssel van körülvéve. 
A történelemben gyakran vádolták őket azzal, hogy kutakat mérgeztek meg, gyermekeket raboltak el és csonkítottak meg. Úgy mint Trentben, Weszenseen és más helyeken. Ők természetesen tagadják ezt. Biztosan tudom, hogy az ilyen akarat nem hiányzik belőlük, hogy ilyesmit titokban vagy nyíltan cselekedjenek." 

Aki az ördögöt nem ismeri, az csodálkozhat, hogy miért gyűlölik mindenek előtt a keresztényeket, mivel erre nincs okuk, hiszen azok csak jót tesznek velük. 

"Köztünk élnek, házainkban laknak, élvezik a védelmünket, használják földjeinket és utainkat, piacainkat és utcáinkat. Hercegek és kormányok támogatják őket, tátott szájjal hagyják, hogy a zsidók elvegyék pénztárcájukat, pénzesládájukat, lopjanak és raboljanak, mindent amit csak megkívánnak. Azaz megengedik, hogy sajátmagukat és alattvalóikat a zsidók kiszipolyozzák és koldusbotra juttassák a saját pénzükért, mindezt a zsidók uzsorája miatt. A zsidóknak, mint idegeneknek semmijük sem szabadna hogy tőlünk legyen. Amijük csak van, az mind tőlünk van. Dolgozni nem dolgoznak, nem keresnek nálunk semmit, nem is adakozunk nekik. Ennek ellenére övék a pénzünk és javaink és ők az urak a mi országunkban, ahol ők menekültek." 

"Ha egy tolvaj 10 guldent lop, akkor azt felakasztják. Ha az úton rabol ki embereket, akkor lefejezik.De ha egy zsidó rabol el 10 tonna aranyat uzsoraként, akkor őt nagyobb becsben tartják, mint Istent." 

"Nem írja TALMUDJUK és nem írják rabbijaik, hogy egy keresztény meggyilkolása nem bűn, de egy másik izraelita meggyilkolása bűn? Hogy az nem bűn, ha nem tartja meg a pogánynak tett esküjét? Ennélfogva lopnak és rabolnak (mint ahogy ezt a pénzkölcsönzéssel teszik) a pogánytól, és ez egy Istennek tetsző szolgálat. És ők a világ urai és mi a szolgáik vagyunk- sőt jószágaik!" 

"Ismétlem, három Aesopus mesében több bölcsesség található, mint az ő egész Talmudista és rabbijaik által írt könyveikben és több, mint amit zsidók valaha is fel fognak fogni..." 

"Ha valaki azt gondolja, hogy túl sok mindent mondok ki - túl keveset mondok ki! Mert látom, hogy hogy kezelnek minket, gójokat írásaikban és hogyan kívánnak nekünk minden rosszat iskoláikban és imaházaikban. Pénzünket uzsorájukkal rabolják el, és amikor csak lehet, aljas cseleket vetnek nekünk... Egy pogány sem viselkedik így és egy sem viselkedne így, kivéve, ha ő maga ördög vagy őt ördög birtokolja, úgy, ahogy a zsidókat birtokolja. " 

"Burgensis, egy nagyon művelt rabbijuk, aki Isten kegyelméből keresztény lett (ez nagyon ritka náluk), aggódik amiatt, hogy iskoláikban hogyan átkoznak minket keresztényeket (Amit Lyra is ír), és ebből azt a következtetést vonja le, hogy ők nem lehetnek Isten népe." 

"Most vegyük észre, hogy milyen szép kövér vastag hazugság az, amikor arról panaszkodnak, hogy ők rabok közöttünk! Jeruzsálemet több mint 1400 évvel ezelőtt rombolták le és azóta a zsidók kínoznak és üldöznek minket mindenütt a világon. Amellett nem tudjuk, melyik ördög hozta őket a mi országunkba. Mi nem hoztuk őket Jeruzsálemből ide! Igen, úgy tartjuk őket fogva, mint én szeretném a reumámat fogva tartani és minden más betegséget és szerencsétlenséget, hogy szolgáljak nekik mint szegény szolga minden pénzemmel és tulajdonommal és mindennel, amim van. Bárcsak Jeruzsálemben lennének a többi zsidóval és bárkivel, aki a társaságukra vágyik." 

"Ezért a vak zsidók tényleg ostoba bolondok.." 
"Vegyük észre ezeket a nyomorúságos, vak és érzéketlen embereket." 
"...Vakságuk és arroganciájuk olyan szilárd mint egy vashegy." 

"Tanuljatok ebből kedves keresztények, mit tesztek, ha megengeditek, hogy a vak zsidók félrevezessenek benneteket. Akkor valóban érvényes lesz a mondás: 'Ha vak vezet világtalant, mindketten beleesnek a verembe' [Lukács 6:39]. Nem tanulhatsz tőlük semmit kivéve azt, hogy hogyan érts félre Isteni parancsokat." 

"Ezért óvakodj a zsidóktól, tudva, hogy zsinagógáikban egy ördögtanya van, amelyben egy halom öndícséret, önhittség, hazugságok istenkáromlás és Isten és az emberek szidalmazása található gonoszul és vadul." 

"Továbbá, ők nem mások, mint tolvajok és rablók, akik egyetlen olyan morzsát sem esznek és ruhájuk egy szála sem olyan, amelyet ne tőlünk raboltak és csentek volna el átkozott uzsorájukkal. Így napról napra feleségükkel és gyerekeikkel együtt lopás és rablásból élnek mint ősrablók és tolvajok a leg bűnbánat nélkülibb biztonságban." 

"A hazugságnak nem tökéletes mesterei. Hazugságaik olyan ügyetlenek és átlátszóak, hogy bárki, aki csak egy kicsit is figyel rájuk, könnyen észreveheti azt. De nekünk keresztényeknek ők Isten haragjának szörnyű példái." 

"Ha az én feladatom lenne, hogy hazugságaikat fölfedjem, akkor olyan sokáig lennék köteles ellenük írni, amennyi idejük nekik volt hazugságaik kiagyalására - azaz hosszabban mint kétezer évig." 

"...Krisztus és szavai alig vehetők észre az emberi szertartások károssága miatt. Ennek ellenére legyen ez elég mostanra hazugságaik bizonyítására a dogmák és hűség ellen." 

"Nem mondtam neked régebben, hogy a zsidó olyan nemes és értékes ékkő, hogy Isten és angyalai táncolnak amikor szellent?" 

"Tehát az nem lehet más, mint Isten borzalmas haragja, hogy valakinek megengedi, hogy ilyen feneketlen ördögi pokolbeli, elmebeteg irígységbe, gonoszságba és arroganciába süllyedjen. Ha nekem személyesen kéne az ördögön bosszút állni, képtelen lennék arra, hogy neki ennyi rosszaságot és szerencsétlenséget kívánjak, ahogy Isten haragja a zsidókat sújtja, hazudozásra és istenkáromlásra ítélve el őket olyan mértékben, saját lelkiismeretüket megsértve. Jutalmuk az, hogy folyamatosan hazudnak Istennek." 

"Nem, egy fenékberúgással kellene ezeket a lusta gazembereket kidobni." 

".. és aztán örökre kiutasítani őket ebből az országból. Mert, mint hallottuk, Isten haragja olyan nagy, hogy lágy elnézés csak rosszabbá teszi őket, amíg kemény könyörületesség kissé megváltoztathatja őket. Ezért, mindenképp el velük!" 

"Gazdagokká lettek izzadságunk és vérünk által, és mi szegények maradunk, és így szívják ki csontunk velejét." 

Kedves hercegek és grófok, akik zsidókat tartotok uralmatok alatt, megbízlak benneteket - ha a tanácsom nem tetszik nektek, találjatok jobb tanácsot, úgy hogy ti és mi megszabadulunk a zsidók elviselhetetlen, ördögi terhétől, és nem leszünk bűnösek abban, hogy hazugságaikat, istenkáromlásukat, átkozódásukat, rágalmazásukat osztjuk Isten előtt, és azokat az átkokat, amelyeket az őrült zsidók olyan szabadon és kéjesen osztogatnak Jézus Krisztus Urunk, tisztelt Édesanyja, minden keresztény, minden hatalom és személyünk ellen. Ne védjétek őket, ne adjatok nekik biztonságot és közösséget velünk. Ezzel a tiszteletteljes ajánlással és intéssel szeretném lelkiismeretemet megtisztítani és fölszabadítani." 

"Hadd foglalkozzon a kormány velük, ahogy javasoltam. De attól függetlenül hogy a kormány cselekszik-e vagy nem, legalábbis vezessen mindenkit a lelkiismerete, és fessen magának képet a zsidó definíciójáról és lényéről." 

"El kell kerülnünk azt, hogy igazoljuk nekik kéjes hazugságaikat, rágalmazásukat, átkozódásukat vagy Istenkáromlásukat. Ne merjünk társaik lenni ördögi fecsegésükben, és pusztításukban azzal, hogy védjük és támogatjuk őket vagy más módon való közösségvállalással." 

"Ezért nekünk keresztényeknek kötelességünk nem tűrni folyamatos és állandó istenkáromlásukat." 

"Ezért nem szabad felületes bánni azzal a kötelességünkkel, hogy tanácsot keressünk ez ellen és mentsük meg lelkünket a zsidóktól, azaz az ördögtől és az örök haláltól." 

Mit tegyünk mi keresztények ezekkel az elutasított, megbélyegzett zsidó emberekkel? Alkalmazzuk rájuk más országok bölcsességét, mit pl. Franciaországét, Csehországét, Spanyolországét, stb.., akik először benyújtották nekik a számlát a kiuzsorázott javakról, aztán kiutasították őket az országból. Mint előbb hallottuk, Isten annyira haragszik rájuk, hogy lágy könyörületesség csak bűnösebbé teszi őket, míg kemény bánásmód csak kevéssé javítja meg őket. Ezért: el velük! " 

"Mennyivel kibírhatatlanabb az, ha megengedjük nekik, hogy az egész kereszténységet minket beleértve megvegyenek a saját pénzünkért, rágalmazzanak és átkozzanak bennünket, gazdag uraink legyenek és gúnyosan kacagnak rajtunk, szórakozva saját pimaszságukon. 

Milyen örömteli esemény lenne az az ördögnek, és az ő angyalainak, az orrán át nevető koca kismalacaira vigyorogva, valóságos haragját Istennek tartogatva. 

"Mivel közöttünk élnek, nem szabad tűrnünk viselkedésüket most, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy hazudnak, gyalázkodak és Istent káromolnak. Ha azt tesszük, osztjuk hazugságaikat, átkozódásukat és istenkáromlásukat. Így nem tudjuk eloltani az elolthatatlan isteni harag tüzét, amellyel a próféták beszélnek, sem a zsidókat nem tudjuk áttéríteni. Imádsággal és istenfélelemmel szigorúan könyörületesnek kell lennünk hogy lássuk, hogy legalább egy párat meg tudunk menteni a pokol lángjaitól. Nem szabad bosszút állnunk. Ezerszer rosszabb bosszú mint amit mi kívánunk nekik szorítja torkukat. Tanácsom Nektek: 

Először is gyújtsuk föl iskoláikat és zsinagógáikat, ássunk el mindent, ami nem éghető, úgy hogy ember soha ne láthassa meg egy darabjukat vagy a hamujukat sem. Ezt meg kell tenni Urunk és a kereszténység tiszteletére, úgy, hogy Urunk lássa, hogy mi keresztények vagyunk és nem nézünk el vagy tűrünk el ilyen nyilvános hazugságot, átkozódást és istenkáromlást, amellyel Fiát és a keresztényeket illetik. Amiatt, hogy a múltban eltűrtük ezt a múltban, nem ismervén azt, azt Isten meg fogja bocsátani. De ha most, hogy tudunk róla és mégis megbocsájtunk nekik és védjük ilyen házaikat, amely az orrunk előtt áll, amelyben hazudoznak, átkozódnak és Istent káromolnak, becsmérlik és rágalmazzák Krisztust és minket (ahogy fentebb elmondtuk), az ugyanaz lenne, mintha mi tennénk mindezt, mivel minderről tudomásunk van. 

Másodszor azt tanácsolom, hogy házaikat is romboljuk le. Mert ugyanazt űzik bennük, mint zsinagógáikban. Ahelyett a lakhatnának a csűrben mint a cigányok. Így lenne otthonuk és nem ők lennének országunkban az urak, ahogy hencegnek, de ők üldözöttek és foglyok, ahogyan állandóan jajveszékelnek és siránkoznak rólunk Isten előtt." 

Harmadszor azt tanácsolom, hogy vegyük el tőlük imádságos könyveiket és Talmudi írásaikat, amelyben bálványimádást, hazugságokat, átkokat és istenkáromlást tanítanak.[...] 

Negyedszer, azt tanácsolom, hogy rabbijaiknak tiltsuk meg a tanítást mostantól halálbüntetés vagy végtagok elvesztésének terhe mellett. Mert elévült joguk arra, hogy ilyen hivatalt viseljenek, amelyet Mózes tanítása szerint (Deuternomy 17 [:10 ff.]) hordoznak, amikor azt parancsolta meg a szegény zsidóknak, hogy halálbüntetés terhe mellett engedelmeskedjenek tanítóiknak, de Mózes hozzáteszi: 'Amit az Úr törvényével összhangban tanítanak'.Ezek a gazemberek nem veszik ezt figyelembe. Arra használják a kis emberek alázatát, hogy az Úr törvényével ellentétesen méreggel, átkokkal és istentagadással itassák át őket. Ugyanúgy tart minket a pápa fogva Mátyás nyilatkozatával 16 {:18],' Te vagy Péter', stb.., arra vesz rá minket, hogy higgyünk azokban a hazugságokban és csalásokban, amelyeket ez az ördögi száj mond ki. Nem tanított Isten szavával egyező módon, ezért elvesztette jogát, hogy tanítson bennünket. 

Ötödszörre azt tanácsolom, hogy megtiltsuk azt, hogy utainkat használják. Mert nincsenek üzleteik falukban, nem nemesek, nem tisztviselők, kereskedők vagy hasonlók. Maradjanak otthon. [...] 

Hatodszorra azt tanácsolom, hogy az uzsorakamat szedését tiltsák meg nekik, és hogy minden készpénzt, ezüstöt és aranyt vegyenek el tőlük és helyezzék azt biztonságba. Ennek az intézkedésnek az az oka, hogy, mint fentebb említettem, megélhetésüket uzsorával szerzik, és annak során tőlünk lopták el és rabolták el jelenlegi tulajdonukat. Az ilyen pénzt a következőképpen kellene haszználni: Ha egy zsidó garantáltan áttért, akkor neki kell száz, kétszáz vagy ötszáz forintot adni, személyes körülményeitől függően. Ezzel elkezdhet egy foglalkozást, amivel magát, feleségét és gyermekeit el tudja tartani, és a szegényeket és rászorulókat támogatni tudja. Az ilyen ördögi nyereség meg van átkozva, hacsak Isten áldásával nem fordítjuk jó és nemes célok elérésére. 

Hetedszer azt javasolom, hogy minden egészséges fiatal zsidó és zsidónő kezébe adjunk egy cséphadarót, egy baltát, egy kapát, egy ásót, egy guzsalyt vagy orsót , és ezzel aztán megélhetésüket biztosíthatják orcájuk verejtékével, mint ahogy Ádám gyermekeitől ezt elvárják (Teremtés 3[:19]). Mert az nincs rendben, hogy ők minket, vádlott gójokat dolgoztatnak orcánk verejtékében, míg ők, a szent emberek idejüket lustálkodással, hencegéssel és fingással töltik, és amellett istenkáromolva hencegnek uralkodásukról a keresztények fölött. Nem, egy fenékberúgással kellene ezeket a lusta gazembereket kidobni. 

"De mi fog történni, ha leégetjük a zsidók zsinagógáit és megtiltjuk nekik, hogy nyilvánosan imádkozzanak Istenhez, imádkozzanak tanítsanak vagy hogy Isten nevét egyáltalán kimondják? Még mindig meg fogják titokban tenni. Ha tudjuk, hogy titokban megteszik, az ugyanaz, mintha nyilvánosan tennék. Mert titkuk tudása és tűrésük azt sugallja, hogy azok nem titkosak és így a mi lelkiismeretünket terheli meg Isten előtt." 

"Ennek megfelelően, nem szabad kicsiségként tekintenünk, de komolyan kell keresnünk annak a módját, hogy tanácsot kapjunk az ügyben és lelkünket megmentsük a zsidóktól, azaz az ördögtől és az örök haláltól. Tanácsom, ahogy már említettem: Először is zsinagógáikat kell elégetnünk és mindegyiket kénbe és szurokba kell dobni. Jó lenne, ha némelyiket a pokol tüzére dobhatnánk. Ez megmutatná istennek, hogy szándékunk komoly és a világnak, hogy tudatlanságból tűrtük azoknak a házaknak a létezését, melyben a zsidók Az Urat, Alkotónkat és Apánkat becsmérelték, és Fiát a legszégyentelenebb módon mostanáig, de mi most megbosszultuk ezt." 

"Összefoglalva kedves hercegek és grófok, akik zsidókat tartotok uralmatok alatt, megbízlak benneteket - ha a tanácsom nem tetszik nektek, találjatok jobb tanácsot, úgy hogy ti és mi megszabadulunk a zsidók elviselhetetlen, ördögi terhétől..." 

"Hadd foglalkozzon a kormány velük, ahogy javasoltam. De attól függetlenül hogy a kormány cselekszik-e vagy nem, legalábbis vezessen mindenkit a lelkiismerete, és fessen magának képet a zsidó definíciójáról és lényéről. Ha megnézel egy zsidót, vagy rá gondolsz, azt kell magadnak mondanod: Az a száj átkozta, káromolta és becsmérelte minden szombaton az én kedves Uramat, Jézus Krisztust, aki engem megváltott szent vérével. Amellett azt imádkozta és állította Istennek, hogy én, feleségem és gyermekeim, és minden keresztény le lehet szúrni és nyomorúságosan elpusztítani. És ő szívesen megtenné ezt, hogy eltulajdoníthassa javainkat..." 

"Ilyen reménytelenül teljesen gonosz, mérgezett és ördögi halom ezek a zsidók, akik ez alatt az ezernégyszáz év alatt voltak és még ma is gyötrésünk, fertőzésünk és szerencsétlenségünk voltak" 

"Sok történetet hallottam és olvastam a zsidókról, akik egyetértenek Krisztus ítéletével, azaz azzal, hogy forrásokat mérgeztek meg, gyilkosságokat követtek el, gyermekeket raboltak, ahogy előzőleg említettem. Hallottam olyasmit is, hogy az egyik zsidó a másik zsidónak egy kereszténnyel küldött egy vérrel teli edényt egy hordó borral együtt, amelyben, amikor kiürült, egy halott zsidót találtak. Sok hasonló történet ismert. Gyermekrablás miatt sokszor máglyán égették el őket vagy elűzték őket (ahogy már hallottuk). Tudom, hogy mindezt tagadják. De ez mind egyhangban van Krisztus ítéletével, ahol azt mondja, hogy ők dühös, keserű, gyűlölködő, agyafúrt kígyók, és ördög gyermekei, akik csípnek és és ártani akarnak titokban, ha nyíltan nem tudnak. Ezért ott szeretném őket látni, ahol nincsenek keresztények. A törökök és más pogányok nem tűrik azt, amit mi keresztények eltűrünk ezektől a mérges kígyóktól és ördögfiaktól. Az ördög mellet a kereszténynek nincs epésebb és keserűbb ellensége a zsidónál. Nincs más, akivel annyi jót tennénk és akitől annyit szenvednénk, mint ezektől az ördögfiaktól, ettől a viperafészektől." 

"Mi vagyunk hibásak, ha nem mészároljuk le őket (A zsidókat)." 

"Kívánom és könyörgök azért, hogy uralkodóink, akik zsidók fölött is uralkodnak, szigorúan ítélnek efölött a nyomorult nép fölött, ahogy föntebb javasoltam, hogy lássuk, ez segít-e (ami kétséges). Úgy kell működniük, mint egy jó orvosnak, aki, amikor a seb elmérgesedett, könyörtelenül kivágja, kifűrészeli és kiégeti a rossz húst, ereket, csontot, és velőt. Egy ilyen eljárást kell itt is követni. Leégetni zsinagógáikat, minden előbb említett dolgot megtiltani nekik, munkára kötelezni őket, olyan keményen kell bánni velük, ahogy azt Mózes tette a vadonban, aki háromezret elpusztított közülük, nehogy a többi is elpusztuljon. Biztosan nem tudják, hogy mit tesznek, továbbá mint egy olyan nép, aki valaki tulajdona, nem is akarják megtudni, látni vagy hallani. Hiba lenne könyörületesnek lenni és magatartásukat elfogadni. Ha ez sem segít, akkor mint veszett kutyákat el kell űzni őket, azért, hogy ne legyünk bűntársaik megvetendő istenkáromlásuknak, és többi kicsapongásuknak, amel y Isten haragját magára vonja, és velük együtt el lesz átkozva. Én megtettem a kötelességemet. Most végezze mindenki a magáét. Én föl vagyok mentve." 

"Tanulmányom, remélem egy keresztényt, (aki nem akar zsidóvá válni), eléggé fölfegyverez ahhoz, hogy nemcsak megvédje magát a vak és dühös zsidók ellen, de az ellen is, hogy a zsidók rosszindulatának, hazugságának és átkozódásának áldozata legyen, és hogy megértse, hogy nemcsak a hitük hamis, hanem azt is, hogy biztosan ördögök uralkodnak felettük. Bárcsak Urunk, Krisztus hálás lényekké változtatná őket, és minket megőrizne állhatatos és örök ismerőjének, amely maga az örök élet. Ámen." 

"Ők valóságos hazugok és vérebek, akik nemcsak kiforgatták és meghamisították az egész Szentírást elejétől a végéig anélkül, hogy saját magyarázatukat valaha is abbahagyják. Szívük minden aggodalmas sóhaja,vágya és reménye azok az idők, amikor úgy bánhatnak velünk, pogányokkal, ahogy a Perzsiai pogányokkal bántak Eszter idejében. Óh, hogy szeretik Eszter könyvét, amely olyan szépen egyezik az ő vérszomjas, bosszúálló és gyilkos vágyaikkal. A nap még sohasem sütött egy olyan vérszomjas és bosszúálló népre mint ők, akik azt képzelik magukról, hogy ők Isten kiválasztott népe és úgy gondolják, hogy nekik meg kell gyilkolni és szét kell morzsolni a pogányokat. Úgy gondolják, hogy Messiásuk első cselekedete az lesz, hogy megöli és kiirtja az egész világot kardjával. Ahogy ezt már bemutatták ellenünk keresztények ellen és ha csak tudnák, szeretnék újra bemutatni. Újra és újra megpróbálták és többször orra estek. 

Lehelletük bűzös a pogányok aranyától és ezüstjétől, mivel egy nép a nap alatt sem volt, ma nem olyan és nem is lesz kapzsibb mint ők átkozott uzsorájuk közepette.Azzal erősítik magukat, hogy: 'Ha a Messiás megjön, akkor ő a világ aranyát és ezüstjét el fogja venni és fel fogja osztani a zsidók között.'. Bármikor lehetőség nyílik arra, hogy a szentírás az ő kielégíthetetlen kapzsiságukat támogassa, akkor ezt rögtön gonosz módon megteszik. 

Ezert, kedves keresztény feleim, az ördög mellett nincs keservesebb, mérgezőbb, hevesebb ellenségetek mint az a zsidó, aki komolyan zsidó kíván lenni. Lehet hogy van köztük néhány, aki abban hisz, amiben a tehén vagy a liba hisz, de mind vérrel és a körülmetéléssel van körülvéve. 

A történelemben gyakran vádolták őket azzal, hogy kutakat mérgeztek meg, gyermekeket raboltak el és csonkítottak meg. Úgy mint Trentben, Weszenseen és más helyeken. Ők természetesen tagadják ezt. Biztosan tudom, hogy az ilyen akarat nem hiányzik belőlük, hogy ilyesmit titokban vagy nyíltan cselekedjenek. 

Aki az ördögöt nem ismeri, az csodálkozhat, hogy miért gyűlölik mindenek előtt a keresztényeket, mivel erre nincs okuk, hiszen azok csak jót tesznek velük. Köztünk élnek, házainkban laknak, élvezik a védelmünket, használják földjeinket és utainkat, piacainkat és utcáinkat. Hercegek és kormányok támogatják őket, tátott szájjal hagyják, hogy a zsidók elvegyék pénztárcájukat, pénzesládájukat, lopjanak és raboljanak, mindent amit csak megkívánnak. Azaz megengedik, hogy sajátmagukat és alattvalóikat a zsidók kiszipolyozzák és koldusbotra juttassák a saját pénzükért, mindezt a zsidók uzsorája miatt. A zsidóknak, mint idegeneknek semmijük sem szabadna hogy tőlünk legyen. Amijük csak van, az mind tőlünk van. Dolgozni nem dolgoznak, nem keresnek nálunk semmit, nem is adakozunk nekik. Ennek ellenére övék a pénzünk és javaink és ők az urak a mi országunkban, ahol ők menekültek. 
Ha egy tolvaj 10 guldent lop, akkor azt felakasztják. Ha az úton rabol ki embereket, akkor lefejezik. 

De ha egy zsidó rabol el 10 tonna aranyat uzsoraként, akkor őt nagyobb becsben tartják, mint Istent.

Nem írja TALMUDJUK és nem írják rabbijaik, hogy egy keresztény meggyilkolása nem bűn, de egy másik izraelita meggyilkolása bűn? Hogy az nem bűn, ha nem tartja meg a pogánynak tett esküjét? Ennélfogva lopnak és rabolnak (mint ahogy ezt a pénzkölcsönzéssel teszik) a pogánytól, és ez egy Istennek tetsző szolgálat. És ők a világ urai és mi a szolgáik vagyunk- sőt jószágaik! Ismétlem, három Aesopus mesében több bölcsesség található, mint az ő egész Talmudista és rabbijaik által írt könyveikben és több, mint amit zsidók valaha is fel fognak fogni. 

Ha valaki azt gondolja, hogy túl sok mindent mondok ki - túl keveset mondok ki! Mert látom, hogy hogy kezelnek minket, gójokat írásaikban és hogyan kívánnak nekünk minden rosszat iskoláikban és imaházaikban. Pénzünket uzsorájukkal rabolják el, és amikor csak lehet, aljas cseleket vetnek nekünk... Egy pogány sem viselkedik így és egy sem viselkedne így, kivéve, ha ő maga ördög vagy őt ördög birtokolja, úgy, ahogy a zsidókat birtokolja. 

Burgensis, egy nagyon művelt rabbijuk, aki Isten kegyelméből keresztény lett (ez nagyon ritka náluk), aggódik amiatt, hogy iskoláikban hogyan átkoznak minket keresztényeket (Amit Lyra is ír), és ebből azt a következtetést vonja le, hogy ők nem lehetnek Isten népe. Most vegyük észre, hogy milyen szép kövér vastag hazugság az, amikor arról panaszkodnak, hogy ők rabok közöttünk! Jeruzsálemet több mint 1400 évvel ezelőtt rombolták le és azóta a zsidók kínoznak és üldöznek minket mindenütt a világon. Amellett nem tudjuk, melyik ördög hozta őket a mi országunkba. Mi nem hoztuk őket Jeruzsálemből ide! Igen, úgy tartjuk őket fogva, mint én szeretném a reumámat fogva tartani és minden más betegséget és szerencsétlenséget, hogy szolgáljak nekik mint szegény szolga minden pénzemmel és tulajdonommal és mindennel, amim van. Bárcsak Jeruzsálemben lennének a többi zsidóval és bárkivel, aki a társaságukra vágyik. 

Mit tegyünk ezekkel az elutasított, megbélyegzett zsidó emberekkel? Alkalmazzuk rájuk más országok bölcsességét, mit pl. Franciaországét, Csehországét, Spanyolországét, stb.., akik először benyújtották nekik a számlát a kiuzsorázott javakról, aztán kiutasították őket az országból. Mint előbb hallottuk, Isten annyira haragszik rájuk, hogy lágy könyörületesség csak bűnösebbé teszi őket, míg kemény bánásmód csak kevéssé javítja meg őket. Ezért: el velük! Mennyivel kibírhatatlanabb az, ha megengedjük nekik, hogy az egész kereszténységet minket beleértve megvegyenek a saját pénzünkért, rágalmazzanak és átkozzanak bennünket, gazdag uraink legyenek és gúnyosan kacagnak rajtunk, szórakozva saját pimaszságukon. Milyen örömteli esemény lenne az az ördögnek, és az ő angyalainak, az orrán át nevető koca kismalacaira vigyorogva, valóságos haragját Istennek tartogatva. 

Lehet hogy lágyszívű és finomérzésű keresztények azt hiszik, hogy én túl szigorú és drasztikus vagyok a szegény elnyomott zsidókkal szemben, hogy kifigurázom és kigúnyolom őket. Szavamra, túl gyenge vagyok ahhoz, hogy ezt a sátanfajzatot kigúnyoljam. Szívesen megtenném, de ők sokkal nagyobb szakértői a gúnynak, mint én vagyok, és nekik van egy Istenük, aki ennek legnagyobb mestere. Az pedig maga az ördög. 

Ha az Ótestamentumon kívül más tényt nem ismernék ,akkor is azt állítanám, és a világon senki sem tudná ezt a véleményemet megváltoztatni, hogy a ma élő zsidók valóban a világon élő rossz és rosszindulatú gazemberek keverékei, hasonlóan a cigányokhoz, a tatárokhoz és hasonló népekhez." 

Kivonatok "Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi," Luther Mártontól, Forrás: "The Jew in Christian Theology", Gerhard Falk, McFarland és Társaság RT,, Jefferson, NC és London, 1931: 
"De a Te (Isten) ítéleted helyes, Justus és Dominie. 

Igen, ezért kell a zsidókat és senki mást nem megbüntetni, akik szavaidat és csodáidat semmibe vették és kigúnyolták, és sértegették és átkozták olyan hosszú ideig megszakítás nélkül, hogy nem fognak, mint más emberek, pogányok és mások bűnbe és halálba nem a pokol tetejére, nem a pokol közepére, hanem a pokol árkába kerülnek, mivel onnan nem lehet mélyebbre kerülni." 

"Akkor is ha megbüntetik őket, hogy vérük az utcákat mossa, hogy halottaik száma nem százezreket, hanem milliókat ér el, ahogy Vespasianus alatt Jeruzsálemben történt és Hadriánus alatt gonoszságukért, még most is ragaszkodnak ahhoz, hogy igazuk van azután az 1500 év után és további 1500 év után is, és hogy Isten hazudott és nekik van igazuk. Összegezve, ők ördög gyermekei akiknek sorsa a pokol lesz..." 

"A zsidók azt kapták meg, amit megérdemeltek. Jeremiás szerint Isten választotta ki őket... Nyisd ki a szádat nagyra és én megtöltöm azt. Ők viszont a pofájukat, szemüket, fülüket, orrukat szorosan zárva tartották, teljes szívüket és minden érzéküket, így azok bemocskolódtak, és telefröcskölődtek, hogy az csöpög belőlük mindenütt és az ördög ocsmánysága jön belőlük." 

"Igen az ízlik nekik, szívükbe megy, úgy ízlik nekik, mint a disznóknak. Így akarják. Kiáltani: ' Feszítsd keresztre, feszítsd keresztre.' Tovább kiáltani: 'Vére ránk és gyermekeinkre folyt.' (Máté, 27:25). Úgy gondolom, hogy jött és megtalált téged..." 

"Talán valamelyik irgalmas keresztény szentünk azt gondolhatja, hogy én túl durva és megvető vagyok a szegény nyomorult zsidókkal, hogy olyan gúnyosan és bántóan beszélek róluk. De Isten a tanúm rá, túl enyhe vagyok ezekkel az ördögökkel. Örömmel tennék úgy, ahogy mondják, de ők sokkal nagyobb mesterei a gúnynak, mint én, és Istenük ennek mestere, Az ugyanis maga az ördög.

Ha az Ótestamentumon kívül más tényt nem ismernék ,akkor is azt állítanám, és a világon senki sem tudná ezt a véleményemet megváltoztatni, hogy a ma élő zsidók valóban a világon élő rossz és rosszindulatú gazemberek keverékei, hasonlóan a cigányokhoz, a tatárokhoz és hasonló népekhez." 

(Kivonatok, összeállítva Martin Luther könyvecskéjéből: "A zsidók és hazugságaik" - összeállította Verboten) 

(Holhome - L88) 

A MAGYAR KIRÁLYSÁG ELTÖRLÉSE ÉS A CIONIZMUS - CÚTH JÁNOS 

2013. SZEPTEMBER 16. HÉTFŐ, 07:36 

    Az első világháború semmi másért nem tört ki mint, hogy megszüntessék, eltöröljék a Magyar Királyságot...
    
Cúth János kanadai magyar újságíró igazságfeltáró írása Trianonnal kapcsolatban.
    
Most már érdemes végre komoly és hiteles dokumentumokat teregetni az olvasók elé, mert annyi féligazságból és alig-igazságból táplálkoznak e téren, hogy az már maga a hamisított történelem. Kérlek benneteket, olvassátok el figyelmesen az alábbi dokumentumot, amely avatott kornatanútól származik: 
    
Nem tudom ki hogyan van vele, de úgy vélem, hogy ártatlan magyarok millióinak sírja felett, és a háború soha világosan meg nem magyarázott, inkább elhazudott indítékai és történései mellett meg kellene hallgatni az igazságkereső kérdéseket is, s végre illene azokra hiteles magyarázattal szolgálni. Bámulatos közömbösség, bűnös cinkosság az, amikor a tényeknek ellentmondó, tarthatatlan "magyarázatok" posványába hagyják belealvadni nagyapáink, dédapáink vérét. Pedig ebben az esetben nem őstörténelemről van szó, amit sokkal könnyebb mellékvágányra terelni, mint az első világháború motivációit, vagyis a közelmúlt eseményeit. Ajánlom tehát, hogy lapozzunk bele a világégés titkosított forgatókönyvébe, amelynek a lapjai sárgás árnyalatúak - ha nem is annyira az enyészettől... 
    
Önzetlenül vall nekünk a kérdésekről Benjamin H. Freedman. Az 1890-ben született zsidó üzletember 1945-ben szakított a szervezett zsidósággal, miután átlátott annak sátáni törekvésein. Ezt követően egész hátralévő életét és hatalmas vagyonát az Egyesült Államokat átható zsidó zsarnokság leleplezésére szentelte. 
    
Belelátott a politikusok, nevezetesen a méregkeverők cinkelt kártyáiba, hiszen többnyire ezek személyes ismerőse volt, úgymint Woodrow Wilsoné, Bernard Baruché, Franklin Roosevelté, Samuel Untermayeré, a Kennedy családé és még sokaké. Freedman életműve az embertelen világhódítás elleni óriási manifesztum. Rendelkezésünkre áll egy beszéde, amelyet a washingtoni Willard szállóban tartott, nagy közönség előtt. Akkori beszédének egyes kitételei manapság még időszerűbbek, mint valaha. Jelen esetben beszédének azokra a részeire támaszkodunk, amelyek mindenek előtt az első világháború kirobbantásának körülményeire és lefolyására korlátozódnak. A következőkkel kezdi: ,,Az Egyesült Államokban a cionisták és vallási társaik a kormány teljes mértékű irányítói." 
    
1914-ben tehát kitört az első világháború. Az egyik oldalon Nagy Britannia, Franciaország és Oroszország, míg a másik oldalon Németország, Ausztria-Magyarország és Törökország állt. Két évi ádáz küzdelem után a német fél megnyerte a háborút .(!) Nemcsak névlegesen, de ténylegesen is. A német tengeralattjárók lesöpörték a hajókat az Atlanti-óceánról. Nagy Britannia katonáinak elfogyott a lőszere és mindössze egy hétre való élelmiszerük maradt. Az éhhalál várt rájuk. A francia hadseregben zendülés tört ki, miután 600 000 emberüket vesztették el a verduni csatában a Somme mellett. Az orosz katonák zöme szökevénnyé vált, az olasz hadsereg részben felbomlott. Mindeközben német földre egyetlen lövedék sem hullott, ellenséges katona nem lépte át a német határt. S erre mi történt? Máig érthetetlen és felfoghatatlan módon, Németország békét ajánlott Angliának: az abszolút győztes Németország megalkuszik a tönkrevert Angliával?! Ma már tudjuk, hogy erre a né met szabadkőműves vezérkari tisztek árulása folytán került sor. Angila tehát fontolóra vette az ajánlatot. Nem is tehetett mást, mert a padlón volt. Ámde ez még semmi. Hallgassunk csak bele ismét Freedman úr beszédébe: 
    
,,A németországi cionisták felkeresték a brit háborús kormánytanácsot - s most rövid leszek, mert ez egy hosszú történet, de minden okmányom megvan állításom bizonyítására - és ott azt mondták: ,,Nézzenek ide. Önök még meg tudják nyerni ezt a háborút. Nem kell elfogadni a német ajánlatot. Meg tudják nyerni a háborút, ha az Egyesült Államok az önök szövetségeseként beszáll a háborúba." Az Egyesült Államok akkor nem háborúzott (kivételesen.) Friss volt, gazdag és hatalmas. Azt mondták tehát Angliának: "Garantáljuk önöknek, hogy az Egyesült Államokat az önök szövetségeseként háborúba visszük, ha önök megígérik nekünk Palesztinát, miután önök legyőzték Németországot, Ausztria-Magyarországot és Törökországot." " Nem mellékesen jegyezzük meg, hogy Angliának annyi joga volt Palesztinát valakinek odaígérni, mintha mondjuk az Egyesült Államok valamilyen okból Japánt Írországnak ígérte volna. Az angol hadvezetőség 1916. októberében mégis megtette ezt az ígér etet. Röviddel ezután az Egyesült Államok, amely ezt megelőzően teljesen németbarát volt, Britannia szövetségeseként belépett a háborúba!" 
    
"Azért mondom, hogy az Egyesült Államok szinte teljesen németbarát volt, mert a tömegtájékoztatást a zsidók irányították, minden újság és hírközlő eszköz zsidó irányítás alatt állt. Márpedig ezek a zsidók németbarátok voltak, mert sokan Németországból jöttek és szerették volna, ha Németország megveri a cárt. A zsidók nem szerették a cárt, mert az tisztában volt törekvéseikkel és átlátott a manipulációikon. Ezért azt mondták, hogy amíg Anglia és Franciaország Oroszország szövetségese, addig ne számítsanak egyetlen centre se. Amikor viszont ugyanezek a zsidók lehetőséget láttak Palesztina megszerzésére, elmentek Angliába, és megkötötték az említett szerződést. Azután minden megváltozott, mint mikor a forgalmi jelzőlámpa pirosról zöldre vált. Ugyanazok az újságírók, akik korábban németbarátok voltak és arról firkáltak, hogy Németországnak milyen sajnálatos nehézségei vannak Nagy Britannia legyőzésében kereskedelmi és más téren, hirtelen úgy találták, hogy a németek nem jók, gazemberek, akik "vöröskeresztes nővéreket lőnek le." Röviddel ezek után Wilson hadat üzent Németországnak. A londoni cionisták telexeket küldtek az Egyesült Államokba az igen befolyásos Brandeis bíróhoz, ezt mondván: megkapjuk Angliától, amit akarunk. Most rajtad a sor: dolgozd meg Wilson elnököt, hogy az Egyesült Államok hadba lépjen. Így lépett háborúba Az Egyesült Államok. E háborúhoz semmi más érdeke nem fűződött! Nekünk, amerikaiaknak semmi okunk, semmi jogunk nem volt ahhoz, hogy az első világháború a mi háborúnk legyen. Belehajszoltak, közönségesen szólva bepaliztak bennünket azért, hogy a világ cionistái megkaphassák Palesztinát. Ezt soha senki nem mondta el az Egyesült Államok népének. Sohasem tudták meg, miért kellett fiaiknak meghalniuk az első világháborúban."... 
    
Ezt követően a cionisták ismét Angliába mentek, biztosítani maguk számára a koncot, mondván: mi teljesítettük a "szerződés" reánk vonatkozó részét. Szeretnénk egy írást, amely rögzíti, hogy önök is betartják az alkut, és a háború után odaadják nekünk Palesztínát. Nem tudták, hogy a háború egy évig vagy tíz évig fog tartani. Ezért kiötlöttek egy formulát, amely rendkívül homályos, szinte értelmezhetetlen megfogalmazásban lett rögzítve, s "Balfour nyilatkozatként" került a történelembe. Ez a nyilatkozat nem más, mint Nagy Britannia ködösített kötelezvénye arra vonatkozóan, hogy megfizeti a cionistákat annak fejében, hogy azok belerángatták az Egyesült Államokat a háborúba. Ez a sokat emlegetett Balfour nyilatkozat valójában olyan hiteltelen volt, mint egy fedezetlen háromdolláros csekk. Anglia mégis paprikajancsiként behódolt, s ebből nagy baj lett. Az Egyesült Államok, tudvalevőleg, háborúba lépésével lassan felőrölte a németek erejét. Amikor aztán a háború véget ért, a németek elmentek a párizsi ,,békekonferenciára", ahol bizony összesen 117 (!) cionista székelt (szegény Magyarország! C.J.), akik kizárólag a zsidók érdekeit képviselték. (Szegény, zsidók által kiszemelt Magyarország! C.J.) Vezetőjük Bernard Baruch volt. Én is ott voltam, tudom mi történt! A zsidók azon a ,,békekonferencián" feldarabolták Németországot (és főleg, előre bekalkulált módon a maguk számára rég kiszemelt Magyarországot, jól tudva, hogy egy legyöngített Magyarországot könnyebben zsebre vágnak, mint egy magyar nagyhatalmat! C.J.), az elragadott részeket pedig előszeretettel osztották fel mérlegelés nélkül azon nációk között, amelyek azokra kényük-kedvük szerint igényt tartottak! E kéjelegve végrehajtott hóhérmunkával a cionista zsidók megteremtették maguk számára a nemzetsakterolás precedensét, majd a németek tudomására hozták a Balfour nyilatkozatot. A németek ekkor fogták föl, hogy: ó, hát ennek a játszmának az áldozatai lettünk! A további e semények már ebben a mederben zajlottak, s nyílegyenesen vezettek a második világháborúig, ezért nagyon fontosak még az epizódoknak tűnő közbülső események is. A németek először is tudatosították, hogy kegyetlenül becsapták őket, s mint rászedettek fizetik a rájuk kényszerített csillagászati összegű "jóvátételeket". Hát még a magyarok!!! 
    
Amit a németek érezhettek a zsidókkal szemben, azt érzékeltessük egy modellen: Tételezzük fel, hogy az Egyesült Államok harcban áll Oroszországgal, és győz. Ekkor azt mondanánk az oroszoknak, hogy hagyjuk abba az egészet, békefeltételeink alapján felejtsük el az egészet. Ekkor azonban az oroszok szövetségeseiként belépne a háborúba Kína, s mi ennek következtében elvesztenénk a háborút. Megsemmisítő győzelmet aratnának felettünk olyan jóvátételi kötelezettségek mellett, amelyek minden képzeletet fölülmúlnak. Képzeljük el továbbá, hogy az itt, (Amerikában) élő kínaiak, akikről azt gondoltuk, hogy hű állampolgárok, eladtak bennünket az oroszoknak, s általuk lépett Kína az ellenünk vívott háborúba. Hogyan gondolkodnának akkor itt, az Egyesült Államokban a kínaiakról? Nem hiszem, hogy közülük egy is ki merne jönni az utcára. Nem lenne elegendő lámpavas számukra... Nos, így éreztek a németek is a zsidókkal szemben. Pedig a toleranciájuk határtalan volt. 1905-ben például, amikor az első kommunista forradalom megbukott Oroszországban, s a zsidók, akik a forradalmat elindították és szították, kifelé tülekedtek onnan, s valamennyien Németország felé törtettek. (Bűnösökként is a legjobb létfeltételek közé. C.J.) És Németország menedéket nyújtott nekik. Nagyon tisztességesen bántak velük. "Hálából" ezek eladták Németországot egy újabb zsidó gyalázatért, azért, hogy koncul kaphassák Palesztinát. Ezt követően a Nahum Sokolowhoz hasonló sok-sok zsidó csahos éveken keresztül dicsekedett a sajtón keresztül, hogy a németországi zsidóellenes hangulat azzal kapcsolatos, hogy tudatosították, miszerint a háborús vereséget a zsidók beavatkozása eredményezte azáltal, hogy az Egyesült Államokat saját érdekükben bevonták a háborúba. Maguk a zsidók vallották be. Nem úgy volt, hogy 1919-ben a németek rájöttek volna, hogy a zsidó vér jobban ízlik, mint a bajor sör. Nem volt szó semmiféle vallási érzelemről, mindössze ráébredtek arra, hogy vereség ükért a zsidók felelősek! De még ezek után sem történt semmiféle megtorlásszerű akció. A zsidóknak a hajuk szála sem görbült meg. Lassan azonban a zsidók is megfékezték magukat sikerük zengedezését illetően, s a továbbiakban már titokban akarták tartani ezt a tényt. Nem volt kívánatos számukra, hogy a világ megértse, miszerint ők árulták el Németországot, ezzel együtt Magyarországot is - talán még teljesebb mértékben. 
    
Mindeközben a világ egyszerűen megfeledkezik az olyan sarkalatos eseményekről, amire 1933-ban került sor, amikor a világ zsidóságának legjelentősebb képviselői összesereglettek Amszterdamban egy találkozóra. Ott a szemtelenség és pofátlan arrogancia csimborasszójaként olyan ultimátumot fogadtak el Németország felé, amelynek értelmében azt üzenték: Kidobjátok Hitlert, és minden zsidót visszavesztek előző állásába attól függetlenül, hogy kommunista volt-e! És ezt vegyétek ultimátumként! (Ebben az időben a kommunisták 98 százaléka zsidó volt!) Elképzelhetik, hogy erre mit mondtak nekik a németek... És mit tettek a zsidók? 1933-ban, amikor Németország visszautasította, hogy megadja magát a zsidóknak, Samuel Untermayer az amszterdami összejövetelről hazatérőben, az Egyesült Államokban egy országos rádióbeszédet tartott, amelynek a lényege az volt, hogy a világ zsidósága ezennel "szent" háborút üzen Németországnak. "Szent harcba lépünk a németek ellen. E gészen a megadásukig éheztetjük őket. Ezért bojkottra hívjuk fel ellenük az egész világot. Ez tönkre fogja tenni őket, mert függőben vannak az exportjuktól." Untermayer úr arcátlanul azt állította, hogy 'ez a bojkott a mi eszközünk az önvédelemre.' (Ugyanez a szójárásuk manapság is, a palesztinok halomra gyilkolását illetően. C.J.) A bojkott hihetetlenül hatásosan működött, amire a németek a következőképpen reagáltak: 'Kik ezek az emberek, akik bojkottot hirdetnek ellenünk és kidobják embereinket munkahelyeikről, és ipari termelésünket leállítják? Kik azok, akik ezt teszik velünk? Természetesen nehezteltek emiatt: Minimálreakció volt részükről, hogy horogkereszteket festettek a zsidó üzletekre. Miért menjen be egy német, és adja pénzét annak a zsidó tulajdonosnak, aki a bojkottot gyakorolta velük szemben? Aminek a végcélja Németország kiéheztetése, s még annak is a megszabása, hogy ki legyen a miniszterelnökük vagy kancellárjuk. Azt követően tették ezt, hogy kivételezett hel yzetük ellenére elárulták Németországot! Mégis tényszerűn meg kell állapítani, hogy a németországi zsidóknak még ezek után, még ezek mellett sem történt semmi bántódásuk, holott a bojkottot eszeveszett akarnoksággal fenntartották a németekkel szemben. A helyzet akkor változott meg, amikor - 1938-ban - egy lengyel zsidó a párizsi német követségen lelőtt egy német hivatalnokot. Németországban, csak ezután történt, hogy kirakatokat törtek be, utcai harcokra s hasonlókra került sor." - írta le a történtek hiteles szemtanúja, Benjamin H. Freedman. 
II.

    Előző alkalommal az első világháború zsidó háttérmanipulációiról számoltam be Benjamin H. Freedman feltárásai nyomán. Ennek során eljutottunk a II. világháború küszöbéig. Sajnos, a történelemnek ez a fejezete is legalább annyi mocskot, aljasságot és embertelenséget leplez, mint az előző. Nem igérhetek tehát épületes olvasmányt, viszont 65 év távlatából igazán időszerű, hogy legalább valamelyest letisztuljon az a homály, amit szándékos ködösítéssel értek el azok a bűnözők, akik a háború tüzét szították, s akiknek leszármazottai mind a mai napig ugyanazt a hatalmat képviselik, amely a II. világháború kirobbantásáért felelős. Mielőtt azonban ismét átadnánk a szót Benjamin H. Freedmannak, kora egyik legbefolyásosabb és legtekintélyesebb zsidó politikusának és üzletemberének, aki - mint már megállapítottuk - szakított a szervezett zsidósággal, átlátva annak embertelen törekvésein és célkitűzésein, vessünk egy pillantást a II. világháború történelmi képé re, legalább lexikális keretek között. 
    A II. világháború fegyveres kirobbanása 1939. szeptember elsejére datálódik. Előkészítése azonban 1933-ra nyúlik vissza, sőt az benne rejlett már a Wersailles-i szerződésben is, amely létében fenyegette Németországot. 1933-ban ugyanis az Egyesült Államok diplomáciailag elismerte a Szovjetuniót. Roosevelt ezáltal mesterien állította sorompóba a pénzért és hatalomért mindenre kapható kalmár Angliát, valamint a gyarapodásért és politikia, nomeg területi térnyerésért semmi áldozatot nem sajnáló oroszokat. A világ közvéleménye többnyire mind a mai napig úgy tudja, hogy Chamberlain, angol miniszterelnök a németeket békéltető politikus volt. Ebből egy szó sem igaz. Igaz viszont ennek az ellenkezője: Feladata a németeknek a háborúba való beugratása volt. Ezt a szerepét kitűnően játszotta el. Mi sem jellemzőbb erre, hogy a Müncheni egyezmény aláírását követően hazaérkező Chamberlaint Rooseveltnek ez az egyszavas távirata várta: ,,Bravó!" Ezalatt azt kell ér teni, ami Rooseveltet a leginkább motiválta: a szerződés pontosan olyan féloldalasra sikerült, amilyent ő megálmodott, vagyis senkit sem elégített ki igazán, így minden fél zsarolhatóvá vált általa. 
    A Szovjetunió 1939-ben amerikai tanácsra taktikai meg nem támadási szerződést kötött Németországgal. Ennek célja kizárólag a németek önbizalmának növelése volt, kedvező politikai és szövetségi konstelláció érzetének kialakítása a háború megindításához. Az ürügyet mindkét szerződő fél számára az alaposan rászedett Lengyelország és Németország elleni provokációk szolgáltatták. Annak külön irodalma van, hogy a pokol hetedik bugyrában fogant, elképzelhetetlenül aljas angol és francia manipulációk vezettek Lengyelország és Németország beugratásához! 
    Ázsiában Roosevelt Japánt csalta a Pearl Harbour-i lépre. Szerencsétlen japánok úgy gondolták, hogy egy eredményes, rajtaütésszerű támadás jobb belátásra bírja majd az amerikai kormányt Japán alapvető létérdekeinek megítélésében. Amerika ugyanis blokád alá vette Japánt, bojkottálta termékeit s ott provokálta, ahol csak tudta, itt azonban olyan galád eszközökre kell gondolni, amilyen csak beteg, lázas agyban foganhat. Egyébként ez a meghatározás érvényes a nyugati hatalmak politikájára, egészen napjainkig. 
    Az emberi nemet megszégyenítő, világégést célzó provokáció-és manipulációsorozat ügynökei, a nyugati hatalmak képviselői a világtörténelemben példa nélkül álló módon, a maguk által kreált ,,háborús bűnösök" elmélete alapján legyilkolták az ugyancsak általuk tőrbe csalt ellenfelek vezetőit. Minden azt igazolja, hogy az amerikai, valamint a nyugati és az orosz társadalomban az igazság nem csak, hogy szubjektív fogalom lenne, hanem egyáltalán nem is létezik. A megállapítás természetesen az említett hatalmak vezető rétegére értendő. Külön fejezetet érdemel a háborút követő gyilkos ember-és nemzetmészárlás legkiszolgáltatottabb kárvallottjának, Magyarországnak a keresztre feszítése, s ennek miértjei. Most jöjjön tehát a koronatanú, Benjamin H. Freedman vallomása, amely legalább annyira felrázó és döbbenetes, mint amilyen világosan rámutat Magyarország előre kitervelt sorsára: 
    ,,Nem szeretem az 'antiszemitizmus' szót, mert értelmetlen, de önöknek mondhat valamit, ezért most kivételesen használni fogom. Az egyetlen ok, amiért Németországban bármilyen zsidóellenes érzelem uralkodott, az abból fakadt, hogy az I. világháborúért, majd Németország azt követő bojkottjáért a zsidók voltak felelősek. Végső soron a II. világháborúért is ők a felelősök, mert a történtek után elkerülhetetlenné vált a nyílt harc Németország és a zsidók között. Én éltem abban az időben Németországban és tudom, hogy a németek úgy vélekedtek: Európa vagy keresztény lesz, vagy kommunista. Nincs közbülső lehetőség. A németek tehát úgy határoztak, hogy megpróbálják megtartani kereszténynek, ha lehet, és elkezdtek újrafegyverkezni. Akárcsak Amerika, amelynek évi 83-84 milliárd dollárra rúgott a katonai kiadása. (Manapság az Irakot és Afganisztánt megszálló amerikai hadsereg napi költségvetése 480 millió dollár! C.J.) Igen, de ki ellen fegyverkezett Amerika? A 40 ezer moszkvai zsidó ellen, akik Oroszország fölött uralkodtak, no meg görbe utakon sok más ország fölött is? Amerika most a III.világháború küszöbén áll. A világ zsidói, a cionisták és társaik mindenütt elhatározták, hogy újra az Egyesült Államokat használják arra, hogy segítsenek nekik Palesztina megszerzésében, hogy ott hozhassák létre a világkormányt. Nem egyedül olvastam ezt a határozatot. Olvasták sokan, mások is. 
    Mit tehetünk ebben a helyzetben? Ha önök közül valaki csak egy életet is meg tud menteni, az lehet, hogy valamelyikük fia lesz. Lehet, hogy fiaikat ma éjjel küldik abba a háborúba. És önök annyit sem tudnak erről, mint 1916-ban arról, hogy a cionisták megegyeztek a brit hadügyi bizottsággal abban, hogy az önök fiait küldjék egy európai háborúba. Tudták ezt akkor? Senki sem tudta az Egyesült Államokban. Nem volt szabad tudni róla. Aki tudott róla, az Wilson elnök volt és House tábornok, meg néhány magasrangú kormánytisztviselő. Én ezt el tudtam képzelni. Jó kapcsolatom volt az idősebb Henry Morgenthauval. Az 1912-es elnökválasztási kampány alkalmával, amikor Wilsont jelölték, az irodában beszélgettünk. Én voltam id. Henry Morgenthau bizalmi embere, így én vele és Rollo Wellsel, a kincstárnokkal álltam kapcsolatban. Ott ültem ezeken a megbeszéléseken. Wilson elnök foglalt helyet az asztalfőn és hallottam, ahogy dobolnak Wilson elnök agyán, hogy az ad óbevétel egy részéből állítsák fel a szövetségi bankot és hallottam, hogyan befolyásolják az elnököt a cionista mozgalom céljainak megfelelően. Brandeis bíró és az elnök olyan közel ültek egymáshoz, mint - mutatja - ez a két ujjam. Wilson elnöknek annyi fogalma sem volt arról, hogy mit kell határoznia, mint egy ma született csecsemőnek. Így vittek bennünket az első világháborúba, amíg mindenki aludt. Odaküldték fiainkat, hogy lemészárolják őket. Miért? Hogy a zsidók megszerezzék Palesztinát. Úgy bolonddá tették önöket, hogy azt sem tudták, mennek-e, vagy jönnek. 
    Egy bíró, amikor az esküdteket utasítja, így beszél: "Uraim, ha egy tanú egyetlen egyszer is hazudott, annak az egész vallomását figyelmen kívül hagyhatják." Mik a tények a zsidókról? (Azért hívom őket zsidóknak, mert ezen a néven ismertek. Egyébként nem nevezem őket zsidóknak. Én 'úgynevezett zsidókról' beszélek, mert nem tudom, hogy kicsodák.) A Kelet-európai zsidók, akik a világ zsidóságának 92 százalékát adják, eredetileg kazárok voltak. Ez egy harcos törzs volt, amely Ázsia szívében élt. Nagyok és erősek voltak. Falloszimádók. Ez volt a vallásuk, ami egy végtelenül undorító, aljas dolog. Ebbe nem is akarok részletesen belemenni. Királyuk megelégelte birodalmának degenerációját s elhatározta, hogy egyistenhitre téríti alattvalóit: Vagy a kereszténységre, vagy az iszlámra, vagy a judaizmusra, ami valójában talmudizmus. Az "An-tan-ténusz-szó-raka-ténusz" kiszámoló versikéhez hasonló módon döntött a judaizmus mellett. Az lett az államvallás. Ember eket küldött a Pumbedita-i és Sura-i talmudiskolákba, akik rabbikként ezerszámra érkeztek vissza. Zsinagógákat és iskolákat nyitott. Így vált a népe azzá, amit ma zsidóságnak nevezünk. Soha, egyetlen egynek sem járt az őse a Szentföldön. Sem az Ótestamentum ideje alatt, sem az időszámításunk előtt. Egyiküknek sem! Ennek ellenére odaállnak a keresztények elé és arra kérnek bennünket, hogy támogassuk hadicselekményeiket Palesztnában, mondván: "Ti segíteni akarjátok Isten kiválasztott népét az ígéret földjének tulajdonba vételében, őseik honában, ugye? Ez keresztényi kötelességetek." Csakhogy ezek pogány kazárok, akik éppen úgy felvették hitüket, mint az írek tették. Nevetséges őket a "Szentföld népének" nevezni, éppannyira, mint az 54 millió kínai mohamedánt arabnak mondani. Mohamed csak Jézus előtt 620-ban halt meg, azóta pedig 54 millió kínai fogadta el a mohamedán vallást. Kína 2000 mérföldre van Arábiától, Mekkától és Mohamed szülőhelyétől. Képzeljük el, hogy ez az 54 mill ió kínai elkezdené magát 'arabnak' nevezni. Erre azt mondanánk, hogy holdkórosok. Mindenki aki elhiszi, hogy az az 54 millió kínai arab, az egyszerűen őrült. Ők mindössze egy vallást fogadtak el sajátjuknak, amelynek az eredete Mekkában, Arábiában van. Így van a zsidóknak nevezett valakikkel is. Ezek kazárok, pogányok, valamiféle ázsiai faj, akiket Ázsiából Kelet-Európába kényszerítettek. Mivel a királyuk fölvette a talmudi vallást, nem volt más választásuk ez ügyben. Így a kazárok lettek azok, akiket ma zsidóknak nevezünk. Most képzeljük el, milyen ostoba dolog volt a világ nagy keresztény országainak azt mondani: 'Erőnket és befolyásunkat arra használjuk, hogy visszavezessük Isten kiválasztott népét ősi hazájába, az ígéret földjére'. Létezik ennél nagyobb hazugság? Mivel azonban az ő irányításuk alatt vannak az újságok, a hetilapok, a rádió és a televízió, minisztereik ott ülnek a parlamentben, így az egész vonalon mindenki erről fecseg, nem túl meglepő, hogy önök elhiszik ezt a hazugságot. Elhinnék azt is, hogy a fekete fehér, ha elég gyakran hallanák. És senki sem tehetne önöknek szemrehányást. 
    Ez a történelem egyik nagy hazugsága. Ez minden baj forrása, amely a világra szállt. 
    Tudják-e önök, mit csinálnak a zsidók a vezeklés napján, amelyről azt hiszik, hogy az olyan szent dolog nekik? Közöttük voltam, nem hallomásból tudom. Nem azért vagyok itt, hogy valakivel ingerkedjek. Azért vagyok itt, hogy tényekről beszéljek. Amikor a zsidó vezeklés napján bemegy a zsinagógába, feláll, és elmond egy imát. Ez az egyetlen ima, amely alatt áll. Háromszor megismétel egy rövid imát, az ún. Kol Nidrét. Abban az imában szerződésre lép az istenével, hogy minden eskü, minden fogadalom vagy ígéret, amelyet a következő tizenkét hónap folyamán tesz, érvénytelen. Arra szerződik istenével, hogy az eskü ne legyen eskü, a fogadalom ne legyen fogadalom, az ígéret ne legyen ígéret. Ezeknek ne legyen semmiféle hatásuk, tehát ne kelljen teljesítenie azokat. Ezek után vajon önök mennyire számíthatnak lojalitásukra? Annyira, amennyire a németek számíthattak 1916-ban. Ugyanazon végzet alatt szenvedünk mint Németország szenvedett és ugyanazon okból." 
    Visszagondolva Trianonra, s arra, amit Freedman úr elmondott a párizsi békekomédiáról, arról, hogy ott 117 cionista képviselte az ún. zsidóság érdekeit, nem nehéz rájönnünk, miért történt, hogy Magyarország, a zsidóság által rég kiszemelt célország, a háború legártatlanabb áldozata, amely ország egyedüliként szavazott a háború ellen, mégis a legkegyetlenebbül bűnhődött mások bűneiért, a végtelen nyomorért, pusztulásért és tömegmészárlásért; azokért a bűnökért, amelyeket éppenséggel a felette ítélkezők követtek el. Egy végtelenségig megosztott, a végtelenségig elszegényített s lezüllesztett ország megszállása ugyanis sokkal könnyebb, mint egy erős és hatalmas Magyarországé, amilyen a mi országunk volt, még 1914 előtt is. Magyarország tönkretételére, legyöngítésére és majdani bekebelezésére azonban már korábban döntés született a zsidók részéről. A Ruszkij Invalid c. újság 1910-ben megjelent 285. számában látott napvilágot az alábbi felhívás: 
    "Hitsorsos Testvérek! Most az egész világon nincs a Földnek olyan sarka, amelyet könnyebben birtokba vehetnénk, mint Magyarország és Galícia. Mindkét terület szükséges és előnyös volna számunkra. Törekedjetek testvérek mindannyian erre, törekedjetek minden erőtökkel ezeket az országokat teljesen birtokba venni, törekedjetek innen kiűzni a keresztényeket, és egészen az uralmunk alá vetni. Törekedjetek mindannyian arra, hogy mindaz, ami a keresztények birtokában van, a saját kezünkbe kerüljön, és ha ehhez nektek nincs elég pénzetek, a Párizsi Szövetség annyi segítséget nyújt, amennyi szükséges. Erre a célra Szövetségünk gyűjtést rendez, és a váratlan áldozatokra a pénztárunk készen áll, hogy a galíciai és a magyar földet a galíciaiak és magyarok kezéből kivegyük, kitépjük és átadjuk kizárólagos tulajdonul a zsidóknak. A világ tőkései hatalmas összegeket áldoznak erre, ámde ennek sikerére ti egyesüljetek a legrövidebb időn belül." A kiáltvány aláírója : Cionista Szövetség, Párizs. 

Tisztelettel: 
Cúth János boldogsag.net 

Teljessé vált a zsidó diktatúra Magyarországon 
2013-03-24. 16:48 Kuruc.info 
Teljessé vált a zsidó diktatúra Magyarországon: a cionista zsidó oligarchia nem csupán felvásárolta hazánkat, és nem csupán meghatározza a kormány gazdaság- és külpolitikáját, de immár arról is a zsidók döntenek, kik szerepelhetnek az iskolai tantervekben és kik nem, milyen felvonulásokat lehet szervezni és milyeneket nem, kikre emlékezhetünk, és kikre nem, milyen ünnepeket rendezhetünk, és milyeneket nem, kiket lehet kitüntetni és kiket nem. 
 
Zsidó küldöttség a Parlamentben, A pusztaszeri országgyűlés című gobelin előtt

Értelmes ember azzal már jó ideje tisztában van, hogy a zsidóság az egész nyugati világban kizárólagos befolyása alatt tartja a hadseregeket, a titkosszolgálatokat, a pénzrendszert, a médiát és a multinacionális cégek nem csekély részét. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején a magyarság jelentős politikai erői harcoltak azért, mert hazánk függetlenségének súlyos korlátozását látták abban a tényben, hogy Ausztriával közösen intéztük a külpolitikát és a hadügyeket. Úgy hiszem, vannak, akik ma is kiegyeznének azzal, ha a globális birodalmat irányító zsidók csak hazánk külügyeit és hadügyeit irányítanák. Az erőviszonyok ismeretében sokak számára még az is elfogadható lenne, ha a makrogazdasági folyamatokat is a cionista bankároligarchia határozná meg. 

Csakhogy a magát oly szívesen liberálisnak nevező zsidóság teljhatalmat akar, és az élet minden területén kizárólagos uralomra vágyik. A szovjet kommunisták és hazai csatlósaik diktatúrája nem volt ilyen kiterjedt és abszolút, mint amilyen orwelli rendszert a zsidóság itt kiépített magának. Hiszen immár a zsidóság szemüvegén keresztül kell látnunk múltunkat, jelenünket és jövőnket. Ők írják a történelmünket, ők határozzák meg, kik azok a történelmi személyiségek, akiket tisztelhetünk, és kik azok, akikre gyűlölettel kell emlékeznünk. A zsidók döntik el, ki lehet író Magyarországon és ki nem, kit lehet "tudósnak" nevezni, és kiket nem. A zsidók mondják meg, ki a rendes ember és ki nem, kit kell véleményének kimondása miatt "karanténba", esetleg börtönbe zárni, és kiket lehet vezető pozíciókba juttatni. A zsidóság dönti el, mi számít "szalonképes" véleménynek és mit kell "szélsőségnek" bélyegezni. A zsidók döntik el, ki a "humanista", a "demokrata", és ki a "gyűlöletkeltő", ki a "szélsőséges", a "náci", a "rasszista". Ők mondják meg, ki a "szakértő" és ki a "hozzá nem értő", az "összeesküvés-elméletekben hívő bolond". Ők határozzák meg, mi a "demokrácia", mi a "terrorizmus", mi számít "összeesküvés-elméletnek", ők döntik el, kik alkotják a "nemzetközi közösséget", és melyek a "civilizált viselkedés" normái a nemzetközi kapcsolatokban. A zsidóság akaratán múlik, melyek azok a szimbólumok, amelyeket tisztelnünk kell, és melyeket kell megtagadnunk. A zsidó oligarchia szempontjai határozzák meg a más népekhez fűződő viszonyunkat, sőt egyre inkább erkölcsi felfogásunkat, világlátásunkat és életelveinket is. Ma már ott tartunk, hogy azt is ők döntik el, ki a jó keresztény és ki nem az. Nem tudom, volt-e ilyen teljes, az élet minden területére kiterjedő diktatúra Magyarországon valaha is. 

1991-ben hatalmas botrány kerekedett abból, hogy Csoóri Sándor Nappali Hold című esszéjében le merte írni az alábbi sorokat: "A Tanácsköztársasággal, a Horthy-korszakkal, de különösen a Vészkorszakkal a szellemi-lelki összeforradás lehetősége megszűnt. Természetesen mindig voltak és lesznek Szerb Antalok, Radnótik, Sárközi Györgyök, Vas Istvánok, Harag Györgyök, Orbán Ottók, Konrád Györgyök, Faludy Györgyök és Zala Tamások, de ahogy manapság egyre határozottabban érződik, fordított asszimilációs törekvések mutatkoznak az országban: a szabadelvű magyar zsidóság kívánja stílusban és gondolatilag "asszimilálni" a magyarságot. Ehhez olyan parlamenti dobbantót ácsolhatott magának, amilyet eddig még nem ácsolhatott soha." 

A kissé naiv Csoóri Sándor súlyosan tévedett például Konrád György megítélésében, ő ugyanis a zsidó asszimilációs törekvések egyik fő szószólója, és semmiféle lelki közösséget nem érzett soha a magyar nemzettel. (De például Faludy György munkásságát is meglehetősen torzan szemlélte a költő.) Csoóri Sándor továbbá elfelejtette megemlíteni, hogy a hazai zsidóságnak a magyarság alávetésére irányuló törekvései legfőképpen azért lehetnek sikeresek, mert mögötte áll egy hatalmas világerő: a nemzetközileg szervezett cionista zsidó oligarchia, amely az egész nyugati világ felett is egyre szorosabb - napjainkra szinte kizárólagosnak nevezhető - felügyeletet gyakorol. A lényeget azonban jól látta a költő, aki - az akkori irtózatos erejű gyűlöletkampány hatására - azóta sem mert véleményt nyilvánítani a zsidóság hazai térfoglalásával kapcsolatban. (Nehogy a zsidók tönkretegyék írói karrierjét.) 

A történelem tanúsága szerint nem mindegyik birodalom uralkodó elitje kívánja a saját képére formálni az alattvalókat. A Török Birodalom például azért volt elviselhető a meghódított népek számára, mert viszonylagos szabadságot biztosított nekik. De vajon miért kívánják agyunkat teljesen átmosni, és lelkünket is elrabolni a cionista zsidók? Miért akarnak nemzeti öntudatunk maradékától is megfosztani, miért akarják vallásunkat tönkretenni, erkölcsi felfogásunkat, világképünket, gondolataink legkisebb rezdülését is kizárólag ők meghatározni? Úgy hiszem, a válasz abban a tényben keresendő, hogy úgy hiszik: az eddigi világbirodalmak éppen azért buktak meg, mert nem voltak képesek alattvalóik lelke és elméje fölött is teljes mértékben uralkodni. A cionista elit legbelső köreiben meg vannak győződve arról, hogy a csalásra és uzsorakamatra alapított pénzrendszer és a tömegeket hazugságok tömegével elárasztó elbutító médiumok olyan "csodálatos" eszközök, amelyekhez hasonlóval egye tlen korábbi birodalmi uralkodó elit sem rendelkezett, és amelynek révén örök időkre bebiztosíthatják korlátlan uralmukat a nyugati civilizáció felett. 

A jövő legnagyobb kérdése, hogy az uzsorakölcsönre épített "modern" pénzrendszer és a tömegek számára virtuális világot létrehozni képes agymosó média révén valóban olyan hatalmi koncentráció hozható-e létre, mely az idők végezetéig fennáll, és a "pokol kapui sem vesznek rajta erőt". 

Perge Ottó - Kuruc.info 
2014 és a pikk dáma


Forrás: Activist Post

2014

George Orwell 1949-ben 1984-et jelölte meg a regényében bemutatott diktatúra uralmának idejeként. 2013-ból szemlélve úgy tűnik nem 35, hanem inkább 65 évvel előzte meg korát, vagy látott a jövőbe. Az általa kitalált fogalmak közül nem egy a köznyelv (legalábbis az angol) részévé vált, mivel ezek ma már létező jelenségek. Ilyen a „hidegháború”, a „gondolatbűn”, a „gondolatrendőrség”, a „duplagondol” vagy az orwelli.
A háttérhatalmi elit lázasan dolgozik az Új Világrend vagy globális birodalom teljes hatalomátvételéhez szükséges utolsó simításokon.
Harminc évvel 1984 után, 2014-ben az Orwell által látott diktatúra hivatalosan is hatalomra kerülhet.
A hosszú távú, fokozatosan végrehajtott folyamatot rendkívül gazdag és befolyásos stratégák irányítják különböző intézmények, egyének és módszerek segítségével. Ezek közé tartozik a banki tartalékgazdálkodás, a kamatrendszer, a hitel, az adósság, a magánkézben lévő központi bankok, a fiat valuták, az erőforrások, a technológia, a ipar, a multik, az orvostudomány, az oktatási rendszer, a média, a telekommunikáció, a kormány és a cégek összefonódásai, a korrupció, a zsarolás, fenyegetések, megrendezett támadások, titkos megállapodások, a háború, a félelem, a hipnózis, a pszichológiai hadviselés, különböző szimbólumok és egyéb rejtett eszközök, amelyek képesek befolyásolni nemcsak a világ ügyeinek alakulását, de az egyének gondolkodását, hozzáállását és elménk állapotát.

Fizikai és mentális kontrol

A transznacionális birodalomban számos különböző célú hivatalos méreg közül „válogathatunk”. Van, amelyik az intelligenciát vagy a termékenységet csökkenti, mások az immunrendszert gyengítik és olyan betegségek kialakulását segítik elő, amiknek kezelésére az ember minden pénze rámehet.
A nagy élelmiszergyártók termékeinek nagy része tele van cukorral, magas fruktóz tartalmú kukoricasziruppal, aszpartámmal, nátrium glutamáttal, génmódosított összetevőkkel, tartósítószerekkel, színezékekkel és egyéb toxikus anyagokkal.
A vizet klórozzák és (egyes országokban) fluoridot adnak hozzá és szinte mindenhol találunk mezőgazdasági, ipari és orvosi vegyi anyagokat az ételben, a vízben és a levegőben. A légkört néhány naponta szennyezik a chemtrail”-ként ismertté vált módszerrel. Az óceán élővilágát most már a fukusimai atomerőműből 3 éve folyamatosan szivárgó sugárszennyezett víz is pusztítja.
A világ lakosságának egyre nagyobb részét születésétől kezdve rendszeresenoltásokban részesítik, amelyek között bár elvétve találunk néhány jótékony hatásút is, de manapság ezek is egyre több káros összetevőt tartalmaznak és végeredményként egy legyengült immunrendszert kapunk. Az adott oltás így lehet, hogy megvéd néhány betegségtől, minden mással azonban sokkal nehezebben birkózik meg a szervezet.

Személyes adatok rögzítése

Ma már szinte minden ember a világon rendelkezik egy rendszerazonosítóval, amiszületésétől haláláig követi, a születési anyakönyvi kivonattól és orvosi leletektől kezdve, a társadalombiztosítási azonosítószámon, vezetői engedélyen, adószámon át egészen a bankszámlákig, útlevelekig és vagy egy tucat hasonló információs tartományig.
A városokban élők megfigyelése lényegesen intenzívebb. Térfigyelő kamerák és egyéb eszközök találhatók az utcákon, a társasházak lépcsőházaiban, a liftekben, az autópályák mentén és az iskolákban. Hamarosan a kamerák nemcsak az autók rendszámát vagy az emberek arcát fogják figyelni, de az autókban vagy a járókelők zsebeiben, mobiltelefonjában vagy laptopjában található RFID chipeket is leolvassák. Remélhetőleg beültetett chipek leolvasásáról még egyetlen olvasó esetében sem kell tartani.
Az Egyesült Államokban már kisbuszok is járják az utakat, amelyek a legmodernebb eszközök segítségével képesek megfigyelni az embereket otthonukban vagy az utakon, és egyre több lakásba szerelnek okos mérőórát vagy egyéb „okos” háztartási eszközt.
A hűség vagy pontgyűjtő kártyákkal történő vásárlások és persze a bankkártyás fizetések adatait minden esetben rögzítik. Aki nézi a CSI, NCIS és hasonló sorozatokat tudja, hogy a kártyahasználat segítségével nagyon könnyen nyomon követhető valaki.
A mai megfigyelési és kontrol mátrix sokkal szorosabb az Orwell által leírtaknál. A technológia sokkal többet fejlődött, mint, amit ő 65 évvel ezelőtt előre láthatott volna.

Teljes kontrol

Az ENSZ Agenda 21 programjának igazi célja az olaj, a földgáz, a víz, a termőföld, az erdők, a gazdaság, az élelmiszerek és az emberek feletti irányítás központosítása. Eredményeként az élet minden területét szigorú szabályok irányítják majd. Aki azt gondolja, hogy ennél szigorúbb szabályozás már nem jöhet, gondoljon arra, hogy milyen irányba változtak a törvények mondjuk az Európai Unióban akár az elmúlt öt év alatt?
Az Agenda 21 célkitűzéseinek a népességcsökkentés is fontos része, természetesen más szavakkal megfogalmazva, bár a legtöbb ember a népességszabályozás szóra már fel sem kapja a fejét. A hétköznapi tevékenységekből származó széndioxid kibocsátás csak egy hamis ürügy a népességcsökkentés szükségességének alátámasztására. Érdemes megszámolni hány alkalommal találkozunk a „fenntarthatóság” kifejezéssel egy nap leforgása alatt.
Sokan úgy gondolják, hogy a nyilvánvaló diktatúra egy tervezett katasztrófát követő szükségállapot bevezetésével mutatkozhat meg, hasonlóan a 2001. szeptember 11-i eseményekhez, azzal a különbséggel, hogy a következő forgatókönyv valószínűleg gyorsabb és intenzívebb lépéseket követ majd.
A gazdasági összeomlás, a geofizikai változások, mint a földrengések, vulkánkitörések, hatalmas viharok, az atomsugárzás, elektromagnetikus impulzusok (EMP), áramkimaradások, járványok vagy a mesterségesen szított lázongások gyújtózsinórként szolgálhatnak a teljes társadalmi káosz létrehozásához, hogy a hatalom válaszintézkedésként még nagyobb szigorral és diktatórikus intézkedésekkel csaphasson le a különböző vészhelyzetekért felelős hatóság szimulációs gyakorlataiból látható módon.

A pikk dáma

A spanyol eredetű „kör” kártyajátékot az nyeri, akinek a legkevesebb pontja van, amikor a legtöbb ponttal rendelkező játékos eléri az előre meghatározott pontszámot.
A játékosok minden körben megszámolják, hogy hány kör lapot gyűjtöttek és mindegyikért 1 pontot kapnak, ami hozzáadódik a játékos összpontszámához. Az a játékos, aki a pikk dámát (másnéven „fekete Máriát” vagy „fekete Úrnőt”) viszi, plusz 13 pontot kap. Így minden játékban összesen 26 pont oszlik el a játékosok között.
A lényeg, hogy az ember minél kevesebb kört vigyen és persze minden áron kerülni kell a gonosz „úrnőt”.
Létezik azonban a játékban egy különleges körülmény, ami jelentősen növelheti egy játékos nyerési esélyeit. Amikor valaki minden kört és a pikk dámát is begyűjti, eldöntheti, hogy 26-tal csökkenti saját összpontszámát vagy ennyivel növeli a többi játékos pontjait. Ezt tarolásnak hívják.
Ahhoz, hogy valaki sikeresen tarolhasson, minél tovább titokban kell tartani eziránti szándékát, különben a többi játékos azon lesz, hogy ezt megakadályozandó legalább egy pontot érő lapot elvigyen.
A tarolni készülő eleinte óvatosan viszi a köröket, és a pikk dámát csak akkor játssza ki, ha már elég biztos benne, hogy a tarolás sikeres lesz.
Az elit is ehhez hasonlóan, és már jó ideje készül a nagy tarolásra, aminek eredményeként végül hatalomra léphet a globális diktatúra. Gyűjtik a köröket a különböző katasztrófák, pénzügyi, politikai és egészségügyi válságok, lövöldözések, bombatámadások és háborúk formájában. Eközben egyre több játékos kezdi észrevenni, hogy tarolás készül.
Hamarosan megtörténhet a pikk dáma kijátszása is, ami után a globális tarolás mindannyiunk számára egyértelmű lesz. (Időkjelei: azzal a különbséggel, hogy a taktika fontos részét képezi annak elhitetése, hogy mindez a mi érdekünkben, a békéért és biztonságságért és a jólétünkért történik, így sajnos sokan soha nem fogják megérteni, hogy mi történik.)
Ebben a játékban adóssággal, adókkal és a szabadságunkkal fizetünk, miközben az elit sorban szerzi meg a köröket, hogy amikor majd eljön a pikk dáma ideje, a lehető legnagyobb kárt okozhassák.
Kihasználva a különböző nemzetközi katasztrófákat és az azokra adott megtervezetett válaszokat, biztosak lehetnek benne, hogy a nép vesztesége, legyen az anyagi jellegű, intellektuális vagy érzelmi, a lehető legnagyobb legyen.
Mit tehetünk, hogy a diktatúra játszmájából kilépve a szabadság és bölcsesség útjára lépjünk?A bankárok szerint az Egyesült Államokat és Európát is legyőzték már
Az idők jelei egyre nyilvánvalóbban láthatók körülöttünk. A készülő egységes világkormány, vagy globális kormányzás, ahogy a hatalmi elit szereti hívni, gyors ütemben épül. A hírekben hallott események jó része ennek nyílt színrelépését hivatott előkészíteni, hogy az egész világ üdvözölhesse az új hőst, a világ megmentőjét: az Antikrisztust és zseniális új pénzrendszerét. – Joseph Candel
Forrás: Inforwars.com
CNBC csatornán egy érdekes riportot lehetett látni néhány nappal ezelőtt, amiben több pénzügyi elemző is arra hívta fel a figyelmet, hogy az USA a központi bankok és vezetőik irányítása alatt áll, akiknek végső célja egy világkormány felállítása. A műsor azért szokatlan, mert úgy tűnik, hogy már a fővonalas média sem próbálja leplezni mi is történik valójában.
A műsorvezető a következő kérdést intézte a vendégekhez:
Mindannyian a központi bankároknak dolgozunk? Ez már a globális kormányzás vagy egységes világ a központi bankárok vezetésével? A központi bankok akarata szerint élünk és halunk?”
A kérdésre válaszolva: mindannyian a központi bankok rabszolgái vagyunk,” felelte az egyik vendég.
A központi bankok vezetőinek és a szabályok, törvények megalkotóinak a lekötelezettjei vagyunk, nem a gazdasági alapszabályok irányítanak bennünket,” tette hozzá egy másik meghívott.
Ez csak egy aprócska, bár ritka példája annak, amit a banki elit a szemünk láttára tesz a világkormány felépítése érdekében és az emberek kárára.
Miután a főáramú média évtizedekig „összeesküvés elméletként” kezelte a témát, mára lehullt a lepel és az emberek kénytelenek szembenézni a valósággal.
A hatalom a világkormányt erőlteti ránk „megoldásként”. Azt próbálják az emberekbe sulykolni, hogy az egyetlen járható út és működőképes megoldás, ha a hatalmat néhány elit vezető kezében összpontosítják, egy új világvaluta bevezetésével kiegészítve.


Rachman arriving to Bilderberg Conference

Rachman a Bilderberg konferenciára tartva
A gazdasági válság kibontakozásakorGideon Rachman, a Financial Times újságírója (aki azóta, munkája elismeréseként, az idei Bilderberg találkozóra is meghívást kapott), szerkesztői cikkében kijelentette, „minden készen áll” egy diktatórikus világkormány felállítására, amit a technokrata elit kényszerít az emberiségre. 
Rachman 2008-as felhívása óta a világkormány színrelépésének előkészületei komoly előrehaladást mutatnak. Franciaország, Írország, Németország, Belgium, Olaszország, Görögország, és persze az IMF és az Európai Központi Bank is a Goldman Sachs bankárainak irányítása alá kerültek.
A technokraták szégyenkezés nélkül adják a világ tudtára terveiket.
2009-es megválasztását követően az EU új elnöke, Herman van Rompuy azt mondta, hogy a pénzügyi válság és a globális felmelegedés elleni küzdelem célja, hogy előkészítsék „bolygónk globális irányítását.” „2009 a globális kormányzás első éve,” mondta.
Még ugyanebben az évben a pápa is csatlakozott Van Rompuy-hoz, amikor egy „globális politikai hatóság” felállítását szorgalmazta a globális gazdaság irányítására.
Robert Zoelick, a Világbank elnöke, szintén nyíltan hirdette a G20-ak csúcstalálkozóján, hogy a terv a nemzeti szuverenitás felszámolása és a globális kormány bevezetése.
A globális kormányzást sürgető szervezetek és személyek retorikájának fontos része a globális valuta bevezetésének népszerűsítése is.
2000-ben mondott beszédében, Sirkka Hämäläinen, az EKB ügyvezetői tanácsának egyik tagja azt mondta: „Végezetül szeretnék kitérni Paul Volcker próféciájára. Lehet, hogy igaza volt, és egy napon tényleg egységes világpénzünk lesz. Talán az európai integrációt, más területi integrációkhoz hasonlóan, egy teljes mértékben integrált világhoz vezető megoldásnak tekinthetjük.”
Jean-Claude Trichet, az EKB korábbi elnöke, a Külkapcsolatok Tanácsa előtt mondott beszédében egyértelművé tette, hogy a Globális Gazdasági Gyűlés (GEM), amelyik a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) bázeli központjában jön össze, „a globális kormányzás legfőbb csoportosulásává válna a központi bankok között.”
Trichet hozzátette, hogy a BIS ülések célja, hogy biztosítsák, „a rendszer következetes haladását az igazi globális kormányzás felé.”
A globális kormányzás pontos mikéntjére is kitért:
A globális kormányzásra sok definíció létezik. A gazdasági és pénzügyi világban úgy gondolom a globális kormányzás nemcsak a nemzetek feletti és nemzetközi intézményeket foglalja magában, hanem a globális szinten progresszívan létrejött informális csoportokat is. Ezek az informális csoportok (G7, G10, G20, stb.) kulcsfontosságú szerepet töltenek be a globális koordinációban, ott ahol a döntéseket még mindig nemzeti szinten hozzák, legyen az átgondolt szabványok, szabályok, törvények meghatározása vagy makrogazdasági irányelvek koordinálása.”
A politikai hatalom számos más tagja is nyíltan hirdeti a globális kormányzás szükségességét, nemcsak a pénzügyi válságra adott válaszként, hanem az ember által állítólag előidézett globális felmelegedés megoldásaként is.
2009-ben Bank Ki-moon ENSZ főtitkár elismerte, hogy az egyre lankadó globális felmelegedés ürügyén kivetett karbonadót egy globális testület szedné:
Egy globális kormányzati szervet állítunk fel ennek bevezetésére és kezelésére.”
Meg tudjuk csinálni” címmel megjelent New York Times szerkesztői cikkében Ban Ki-moon leírja, hogy a széndioxid kibocsátás csökkentését célzó törekvések „elengedhetetlen eszköze egy globális kormányzati szerkezet felállítása.”
David De Mayer Rothchild, ismert globalista és környezetvédő is a globális kormányzásra vonatkozó tervekről beszélt egy Bloomberg interjú során.
Már túl vagyunk a beszéden. A történelemből tudjuk, hogy a globális kormányzás féle tervek kivitelezése ezekre a kérdésekre nagyon nehéz a valóságban.”
Az ENSZ 2010-es tervezete félreérthetetlenül megmutatta, hogy a globális felmelegedés hisztériát és a „túlnépesedést” a középosztály felszámolására, a vagyon globális újraelosztására és a növekvő népvándorlás leplezett támogatására használják.
A 2011-es Durbani Klímacsúcson az eddigi legőrültebb és legdrákóibb klímaváltozási egyezmény született, amely értelmében a nyugatnak „a karbonadó” fizetésén keresztül kötelessége tiszteletben tartani „Földanya jogait”. A karbonadó nem egyéb, mint a világkormány finanszírozását szolgáló pénzalap.
Manapság a globális kormányzásra irányuló törekvések egyre nyíltabbak. Az alábbi idézetek viszont megmutatják, hogy a terv és az erőfeszítés több évtizedre nyúlik vissza.
Ma Amerika szörnyülködne, ha ENSZ csapatok vonulnának be Los Angelesbe, hogy helyreállítsák a rendet. Holnap hálásak lesznek érte. Amikor eléjük tárjuk a helyzetet, önként mondanak majd le személyes jogaikról, saját jólétükért és biztonságukért cserébe, amit a világkormány biztosít majd számukra.” – Henry Kissinger
Hálásak vagyunk a Washington Postnak, a New York Times-nak, a Time Magazinnak, kitűnő kiadványaiknak és igazgatóiknak, akik részt vettek üléseinken és közel negyven éven át betartották ígéretüket, hogy a hallottakat bizalmasan kezelik. Lehetetlen lett volna megvalósítani világméretű tervünket, ha azokban az években a nyilvánossággal is meg kell küzdenünk. Ma azonban a világ sokkal kifinomultabb és készen áll arra, hogy a világkormány felé meneteljen. Az intellektuális elit és a központi banki vezetők nemzetek felett álló szuverenitása mindenképpen jobb, mint az elmúlt századok során gyakorolt nemzeti önirányítás.” – David Rockefeller
A következő évszázadban a nemzetek, ahogyan ma ismerjük őket, megszűnnek létezni. Valamennyi állam egyetlen, globális hatalmat fog elismerni. A nemzeti szuverenitás mégsem volt olyan jó elképzelés.” – Strobe Talbot, Bill Clinton kormányának külügyminiszter helyettese a Time magazinnak nyilatkozva, 1992
Egy új globális egyezségre van szükségünk – a világ országai és kontinensei közötti megállapodásra.” – Gordon Brown
A globális kormányzás előkészületeit látjuk. Azonban egyet kell értsünk, és el kell fogadnunk a kötelező érvényű elkötelezettséget.” – George Papandreou, Görögország korábbi miniszterelnöke
Sokunk számára úgy tűnik, hogy egy világméretű konfliktus elkerüléséhez először is meg kell erősítenünk az Egyesült Nemzetek Szövetségét, hogy elindulhassunk a világkormány felé vezető úton, saját törvényhozó, végrehajtó, bírói és a béke megőrzéséhez szükséges rendfenntartó szerveink mintájára. Ennek elérése érdekében természetesen nekünk, Amerikaiaknak bizonyos szinten fel kell adnunk szuverenitásunkat. Ezt a keserű pirulát le kell nyelnünk. Ehhez bátorság, és az új rendben való hit kell. Pat Robertson néhány éve írt könyvében azt mondta, hogy világkormányra van szükségünk, de csak amikor a Messiás eljön. Ő szó szerint úgy értette, hogy minden ezt megelőző világuralmi törekvés az ördög munkája. Hát akkor csatlakozzatok hozzám. Örülök, hogy itt ülhetek a Sátán jobbján.” – Walter Cronkite
Megtiltották a kereszt viselését a norvég műsorvezetőnek
Úgy tűnik, a norvég állami televízió hírbemondói mostantól nem viselhetnek keresztet adás közben.
Az NRK csatorna öltözködési kódexe, amely nem ajánlja „vallásos vagy politikai jelentést közvetítő” ékszerek viselését, azután került a figyelem középpontjába, hogy néhány néző panaszt tett Siv Kristin Saellmann, a csatorna egyik népszerű műsorvezetője ellen, mert egy fekete kövekkel kirakott arany keresztet viselt a nyakában.
A nézői reakció eredményeként Anders Sarheim, a csatorna területi szerkesztője felkérte a műsorvezetőt, hogy többet ne viselje az ékszert.
Siv Kristin Saellmann egy helyi lapnak adott interjúban a következőket mondta:
Nem tetszik, hogy bárki betelefonálhat és közölheti a főnökömmel, hogy mit viselhetek és mit nem.”
Mrs. Saellmann keresztény, de a keresztet, amit a férjétől kapott ajándékba, divatcikk-ként, nem pedig vallási meggyőződésből hordja.
Nem a provokáció volt a célom. Keresztény vagyok, de az ékszert azért hordtam, mert tetszik, eszembe sem jutott, hogy bárki így reagálhat rá.”
A műsorvezető elmondta, hogy bár főnöke nem közölte vele, hogy pontosan kik tettek panaszt, úgy érzi, nem muzulmánok, hanem humanista csoportok tagjai lehettek.
Anders Sarheim egyértelműen fogalmazott a Vart Land nevű lapnak a csatorna öltözködési szabályzatát illetően, azonban az intézkedést nagyon sokan túlzónak találták és elítélték a többségében keresztény Norvégiában. Sven Egil Omdal, ismert norvég médiaszemélység szerint ismét „ágyúval lőttek verébre”, amikor megtiltották a kereszt viselését.
2006-ban a brit BBC-nél történt hasonlóan ellentmondásos eset, amikor a csatorna vezetői megtiltották Fiona Bruce műsorvezetőnek a kereszt viselését a hírek adása alatt. Később a döntést megváltoztatták és a műsorvezető ismét hordhatta a szimbólumot.
Az esettel a Kossuth rádió is foglalkozott, az angol nyelvű hírekkel ellentétben azonban a muzulmán-keresztény ellentétre helyezve a hangsúlyt:
Muzulmán vallási vezetők azonban az esetek többségében az ilyen hírekre úgy reagálnak: szamárság – ezt Surján László néppárti EP-képviselő mondta a Kossuth Rádiónak.
Ők soha nem lépnek fel a keresztény jelképek viselése ellen, és nem szeretik, ha belekeverik őket ezekbe a számukra érthetetlen vitákba. A muzulmánok komolyan veszik saját jelképeiket, és elfogadják, ha mások is így vannak ezzel” – hangsúlyozta.
A politikus szerint alapvető emberi jogot sért a norvég televízió vezetése, amikor a “hitvallásként viselt keresztet leparancsolja” a műsorvezetőről. “Ettől válik semlegessé egy televízió?” – tette fel a kérdést Surján László.”


Újabb amerikai városban rendelték el a házi Bibliacsoportok feloszlatását

Forrás: WND.comEgy dél-kaliforniai város elrendelte, hogy a körülbelül egy tucat hívő által péntek esténként látogatott házi Bibliacsoportot legkésőbb Nagyszombat napjáig megszüntessék, a rendelkezésnek ellenszegülők pedig, komoly pénzbírsággal kell számoljanak.
A házi csoport másik alternatívája, hogy beszereznek egy igen költséges engedélyt a helyi hatóságtól.
Az új eset hasonlatos a múlt héten napvilágot látott arizonai és a tavalyi San Diego-i példákhoz.
A mostani ügyben, Rancho Cucamongában, a Bibliacsoportot védő jogászok szerint a helyi önkormányzat célja a Bibliacsoport végleges feloszlatása és az illetékesek nem állnak el céljuktól.
Az előző eseteknél, a San Diego-i helyi vezetők végül bocsánatot kértek az érintettektől, miután a besorolásokért felelős tisztségviselő az ottani Bibliacsoport feloszlatását rendelte el, Gilbertben pedig a helyi vezetők elmondták a WorldNetDaily-nek, hogy változtatni fognak a besorolási követelményeken, miután egyes tisztségviselők ezeket úgy értelmezték, hogy fel kell oszlatniuk a Bibliacsoportokat.
Rancho Cucamonga városának azonban kifejezett célja a Bibliacsoport feloszlatása, tudtuk meg Brad Dacus-tól, aki a Pacific Justice Institute (Csendes Igazságügyi Intézet) nevében az ügyön dolgozik.
Rancho Cucamonga városának vezetői azt követelik, hogy a csoport függessze fel összejöveteleit vagy folyamodjanak Feltételes Használati Engedélyhez, ami a teljes jogú egyházak működéséhez szükséges engedéllyel azonos egyébként.
Brad Dacus elmondta, hogy péntek esténként általában 15 fő jön össze a Biblia tanulmányozására. A résztvevők a Shiloh Tabernacle gyülekezet tagjai és vasárnaponként egy bérelt közösségi házban tartják istentiszteletüket.
Az önkormányzat levélben közölte a Bibliacsoport helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosával, hogy az alkalmakat fel kell függesszék, mivel az egyházi összejövetelnek számít. A városban működő egyházak csak Feltételes Használati Engedély birtokában működhetnek a lakóövezetként besorolt ingatlanokban.
Az önkormányzat azt is tudatta az érintettekkel, hogy a csoport nem kapná meg az engedélyt, így az összejöveteleket Nagyszombatig, azaz április 2-ig fel kell függeszteni,”nyilatkozta a PJI.
Ilyen fajta engedélyhez kötni egy házicsoport működését teljességel abszurd és igazságtalan és nincs olyan amerikai bíróság, ami az intézkedésnek helyt adna,” mondta Brad Dacus.
A szervezet számos esetben segített egyházaknak a Feltételes Használati Engedély beszerzésében, ami igen bonyolult folyamat mivel kiadását nyilvános meghallgatások, közlekedési felmérések, statikai ellenőrzések, sőt szeizmikus felmérések előzik meg és több száz, de esetenként több ezer dollárba is kerülhet.
Megadjuk a lehetőséget, hogy a város visszavonja döntését, de készek vagyunk bíróságra vinni az ügyet a Bibliacsoport védelme érdekében.”
Mr. Dracus szerint a város álláspontja azért is problémás, mert az egyház definíció sok mindent magában foglal.
A város olvasatában egy vacsorájáért imád mondó család is egyháznak minősülne,”magyarázta a WorldNetDaily-nek.
Az ügy precedens értékű, és az ország hívő lakosságát felháborítaná, ha a döntést a bíróság helybenhagyná.
Nézzük egy lépés távolságból az ügyet. Vegyük például kommunista Kína esetét, ahol a házi gyülekezeteket üldözik. Ez semmiben sem különbözik attól. És ráadásul itt nem is egy gyülekezetről, hanem egy kis házi csoportról van szó, amelynek ugyanazokkal az ultimátumokkal és követelésekkel kell szembenézniük, mint a keresztényeknek Kínában.”
Nem kétséges, hogy ha hagynánk, hogy Rancho Cucamonga városa megússza az ilyenfajta viselkedést, azzal szabad utat nyitnánk más amerikai városok előtt, hogy hasonló döntéseket hozzanak,” mondta Mr. Dracus.
Itt nem félreértésről van szó,” folytatta. „Ebben az esetben a város pontosan tudja mit csinál, tisztában van a tényekkel és nem kívánja megváltoztatni döntését.”
Meg kell jegyezzük, hogy a városi hatóság semmilyen korlátozást nem vezetett be a hétfő esti foci-összejövetelekre és hasonló eseményekre, amelyeket szintén magáningatlanokban tartanak.
Ha az antibiotikumokat elveszítjük, ezek is mennek velük

A baloldali lemezen található organizmusok reagálnak az antibiotikumokra, így azok a lemezek körül nem képesek elszaporodni, azonban a jobb oldaliak rezisztensek a tesztelt antibiotikumokra, ezért a lemezek közelében is képesek szaporodni.
Forrás: wired.com,Maryn McKenna cikke 
Az Új-zélandi egészségügyi hatóság bejelentette, hogy a szigorú „karanténban” tartott szigetországban – az egyetlen országban, ahol ki és befelé menet is átvilágítják az embert – megtörtént az első olyan haláleset, amit egy teljesen gyógyszerrezisztens baktérium okozott.
New Zealand Heralda következőket írta:
Brian Pool angol nyelvet tanított Vietnámban, amikor idén januárban agyvérzést szenvedett. Egy helyi kórházban megoperálták, majd repülővel a Wellington kórházba szállították, ahol kimutatták szervezetében a KPC-Oxa 48 néven ismert baktériumot, egy olyan organizmust, ami minden antibiotikummal szemben rezisztens.
A Wellington kórház klinikai mikrobiológusa, Mark Jones a következőket mondta:
Semmi sem hat rá. Abszolút semmi! Ez az első eset a mi személyes prakszisunkban, ami minden egyes antibiotikummal szemben rezisztens.”
Brian Pool halála önmagában is szomorú eset, ugyanakkor egy komoly tanulságot is le kell szűrnünk belőle. Megmutatja, hogy az antibiotikum rezisztencia bárhol megjelenhet, függetlenül attól, hogy miként próbálunk védekezni ellene, de leginkább, hogy a történelem egy új korszakába léptünk. Dr. Jones, aki a beteget kezelte, elmondta, hogy „ez a férfi már a poszt-antibiotikum korban halt meg”.
A „poszt-antibiotikum kor” kifejezést gyakran emlegetik manapság, ugyanakkor csak kevesen gondolnak bele, hogy ez mit is jelent valójában. Egy évvel ezelőtt elkezdtem gondolkozni azon, hogy milyen lenne az élet, ha többé nem számíthatnánk az antibiotikumokra. Ennek eredményeként, az Élelmiszeripari és Környezetvédelmi Hálózatmegbízásából elkészült „A poszt-antibiotikum kor leírása” című 4000 oldalas jelentés. Szóval mit is jelent ez?
Ha valóban elveszítjük az antibiotikumokat a gyógyszerrezisztencia miatt, és higgyék el nekem, nagyon közel vagyunk ehhez, a következőket veszítenénk el velük együtt.
Nemcsak a fertőző betegségek fontos kezelési módját, hiszen ez mindenki számára egyértelmű, de emellett nem lennénk képesek kezelni a rákot vagy szervátültetéseket végezni, mert ezeknél az eljárásoknál legyengítik az immunrendszert és így a szervezet teljesen védtelen a fertőzésekkel szemben.
Megszűnne minden olyan kezelés, amely során portot ültetnek egy vénába, mint például a dialízis. Lehetetlenné válnának a komoly szív, tüdő és hasi műtétek, vagy azoknak a területeknek az operációi, amelyek eleve tartalmaznak baktériumokat, mint a belek, a húgyhólyag vagy a nemi szervek. Lehetetlenné válna a protézisek beültetése, legyen az csípő-, vagy térdprotézis vagy szívbillentyű. Nem lehetne plasztikai műtéteket vagy zsírleszívást végezni. Mennének a tetoválások is.
Nem tudnánk kezelni a baleseti sérülteket vagy akár a fáról lepottyant gyereket. Elveszítenénk a modern szülés biztonságosságát. Az antibiotikumok előtt minden ezerből 5 nő halt meg szülés közben. Kilencből egy esetben a bőrbetegség halálos lenne. Tízből három tüdőgyulladás hallállal végződne.
A modern, olcsó élelmiszerek egy része is kiesne, mert a fejlett világban a legtöbb hús előállításához rutinszerűen használnak antibiotikumokat az állatok hízlalásánál és a betegségek elleni védelemhez egyaránt. (Időkjelei: és éppen ezért, az antibiotikumok túlzott és helytelen használata miatt vált mára ennyi baktérium rezisztenssé.) Az Ázsiából származó hústermékek ára mindenesetre jelentősen megemelkedne.
A változás nemcsak a húst érintené, mert sok helyen a mezőgazdasági termelésben is használják, különösen gyümölcsöknél. Jelenleg egy gyógyszerrezisztens baktérium okozta betegség, a tűzelhalás tizedeli az almatermést az amerikai kontinensen. Jelenleg egyetlen gyógyszer maradt, amivel még védekezni lehet ellene. Amikor egy ilyen jelentős termés elpusztul, általában az egész helyi gazdaság vele együtt veszik el.
Sokan tudják, hogy számos írásom jelent már meg az antibiotikum rezisztenciáról és egy könyvet is írtam a témában. A jelen cikk megírását azonban egy személyes történet motiválta. Nemrég, teljesen véletlenül, ráakadtam nagyapám testvérének, Joe bácsinak a gyászjelentésére.
Sokat hallottam Joe bácsiról gyerekkoromban, mert apám mindenki szerint nagyon hasonlított rá. Joe bácsi tűzoltó volt, jóképű, fiatalon halt meg és emlékeztem, hogy halála igen tragikus volt. A New Yorki tűzoltóságnál dolgozott és én abban a hiszemben voltam, hogy egy tűzben veszítette életét. Tévedtem. Joe bácsi egy fertőzésben halt meg öt évvel a penicillin megjelenése előtt.
Joe bácsi sokáig haldoklott és ez komoly hatással volt a családomra. Hetvenöt évvel később szeretnénk azt gondolni, hogy ilyen halálesetek nem történhetnek meg. Pedig sajnos nem így van, ahogy azt a fenti új-zélandi eset is mutatja. Ismét előfordulnak. Csupán nagyon kevés húzásunk van hátra, hogy megfordítsuk a helyzetet. Tényleg nagyon kevés és nem hibázhatunk. Remélem élünk a lehetőséggel, amíg még lehet.


Minden gyógyszerrel szemben rezisztens tuberkulózis IndiábanForrás: NewScientist.com
Az indiai Mumbaiban egy minden létező gyógyszerrel szemben rezisztens tuberkulózis ütötte fel a fejét a lakosság körében.
Eddig 12 megerősített esetről tudunk, akik közül hárman haltak meg idáig,” mondja Zarir Udwadia, a Hinduja kórház orvosi kutatóközpontjának vezetője Mumbaiból, aki annak az orvos csoportnak is a vezetője, amely négy esettel kapcsolatos diagnózisát a napokban jelentette meg.
A betegség felbukkanása egy ilyen sűrűn lakott városban komoly aggodalomra ad okot, mivel ilyen körülmények között a betegség nagyon gyorsan képes terjedni.
Tudjuk például, hogy az egyik beteg megfertőzte a saját lányát,” mondta Udwadia a New Scientist-nek. „A becslések szerint egyetlen tuberkulózisos beteg 10-20 másik embert fertőz meg egy év alatt és nincs okunk azt feltételezni, hogy ez a törzs kevésbe lenne ragályos,” figyelmeztet a kutató.
A betegek kilátásai nem túl jók. „A teljes karantént leszámítva, tehát megvárni, amíg a betegek már nem fertőznek, ami sajnos nem praktikus és nem is kivitelezhető megoldás, semmit sem tehetünk a továbbfertőzés megakadályozására,” mondja Udwadia.
A legfőbb aggodalmunk az, hogy továbbterjedve a tuberkulózis ismét gyógyíthatatlan betegséggé válik és a betegeknek nem lesz más választásuk, mint gyógyszerek helyett saját immunrendszerükben bízni a betegség leküzdésére, mint száz évvel ezelőtt.Az utolsó antibiotikum
Forrás: NaturalNews.com
Az antibiotikumok kora lejárt. Nincs több fejlesztés alatt álló, vegyi úton előállított antibiotikum. A gyógyszeripari cégek felhagytak az antibiotikum kutatással, sorsára hagyva az emberiséget az általuk létrehozott gyógyszerrezisztens baktériumok okozta betegségekkel.
A gyógyszeripar listáján csupán egyetlen szer szerepel ezek ellen: a colistin, egy toxikus vegyi anyag, amit még 1949-ben izoláltak és 1959-ben kezdtek használni a kórokozók elpusztítására.
A colistin képes lehet elpusztítani a gyógyszerrezisztens kórokozókat is, azonban komoly vesekárosodást okoz. A beteg így választhat, hogy a fertőzésbe vagy a gyógymódba rokkan vagy hal bele.
Az elmúlt 34 év során a nagy gyógyszeripari cégek mindössze két új antibiotikum típussal álltak elő, amelyek közül egyik sincs már használatban és már nem is fordítanak pénzt újabb kutatásokra.
A Pfizer a tavalyi év során bezárta Connecticut állambeli antibiotikum kutatóközpontját, 1200 alkalmazottat bocsátva el állásából,” írja a Washington Post. „A cég Shanghaiba költözteti kutatóegységét… azonban a Pfizer komoly nehézségekbe ütközött kínai létesítményének megnyitása során és nem igazán tervezi az antibiotikum üzletág fenntartását.”
Mint kiderült a merevedési zavarok és a kopaszodás elleni vagy a koleszterinszint csökkentésére kifejlesztett készítmények sokkal többet hoznak a házhoz, mint az antibiotikumok.
Eközben a rezisztens kórokozók miatti halálesetek száma vetekszik a háborúban elesettek számával. Az amerikai járványügyi hivatal tíz évvel ezelőtti adatai szerint a gyógyszerrezisztens kórokozók évi 1,7 millió amerikait fertőznek meg és ebből 99 ezrenhalnak bele a fertőzésbe. Ez hozzávetőlegesen kétszer annyi ember, mint ahányan életüket vesztették a Vietnámi háborúban és ráadásul tízéves adatokról beszélünk. A rendelkezésre álló számok alapján a jelen helyzet sokkal rosszabb, mint tíz évvel ezelőtt. Az újszülöttek között az ilyen jellegű fertőzések például 300 százalékkal emelkedtek ebben az időszakban.
Dr. Margaret Chan, a WHO vezérigazgató-helyettese is elismerte a helyzet súlyosságát. „Ott tartunk, hogy egy torokgyulladás vagy lehorzsolt térd is gyilkos betegséggé alakulhat,” mondta az Egészségügyi Világszervezet Koppenhágában tartott gyűlésén. „Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia egyre gyakoribb Európában és a világ sok más területén. Elveszítettük első védelmi vonalunkat… A gyógyszerrezisztens kórokozók által okozott fertőzések esetében a halálozási arány 50 százalékkal emelkedett,” mondta.
Számos egyéb patogénban is rezisztencia alakult ki, bizonyos esetekben minden gyógyszerrel szemben. A kórházak az MRSA, ESBL, CPE és hasonló gyógyszerrezisztens kórokozók melegágyai lettek, növelve a kockázatot, hogy a kórházi kezelés gyógyítás helyett öl. Itt olyan patogénekről van szó, amelyek az utolsó védelmi vonalnak számító antimikrobás szerekkel szemben is rezisztensek.
Amennyiben a jelenlegi trend folytatódik, könnyű megjósolni a jövőt. Egyes szakemberek szerint az antibiotikum előtti korba lépünk vissza. Ez lesz a poszt-antibiotikum kor és nincs új felfedezés a láthatáron. Üres a szekrényünk. A poszt-antibiotikum kor a modern orvoslás végét jelenti.”
A modern orvoslás és a gyógyszeripar gyógymódokat ígér, miközben gyógyszerre rezisztens kórokokozat teremt, gyógyszerfüggőséget, mérgezést és autizmust okoz. A kemoterápia agykárosodást, a vakcinák vesekárosodást, a fájdalomcsillapítók pedig a kábítószer függőség új formáját eredményezik.
A nagy gyógyszeróriások állítása, hogy milliárdokra van szükségük új gyógyszerek kifejlesztésére, csak újabb bizonyíték ennek az iparnak a profitorientáltságára és értelmetlenségére. Miért? Mert a természetben számos olyan hatóanyagot találunk, ami képes legyőzni ezeket a szuper-kórokozókat, csakhogy a gyógyszeripar nem támogatja őket, hiszen szabadalmaztatásuk, tehát monopolizálásuk nem lehetséges, így nem éri meg nekik.
A fokhagyma például a legtöbb ismert gyógyszerrezisztens kórokozót képes elpusztítani. Azt is kimutatták, hogyha a kórházak rézzel borítanák a kezelőfelületeket a fertőzések számát 97 százalékkal csökkenthetnék. Amerikai kutatók arra is rájöttek, hogy nagyobb adag B3 vitaminnal felerősíthetik a szervezet saját immunrendszerét, ami így képes legyőzni az antibiotikummal nem gyógyítható fertőzéseket. Olyan rezisztens kórokozóval sem találkoztam még, amelyik túlélt volna egy oregánókivonat kúrát.
A legfontosabb tehát, hogy éljünk egészségesen, töltsünk időt a szabadban, kerüljük a kórházakat és tartsuk be az alapvető higiéniás szabályokat.
Szinte valamennyi MRSA kórokozóval fertőzött ember legyengült immunrendszerrel és számos más, krónikus táplálkozási problémával rendelkezett a fertőzéskor. A gyógyszerrezisztens kórokozóknak nincs sok esélye a túlélésre egy egészséges szervezetben.Antibiotikumok, rezisztencia és a következő globális járvány


Időkjelei: „…és lesznek döghalálok” – figyelmeztette Jézus tanítványait, amikor azok az utolsó idők jeleiről kérdezték. A felsorolásban arra nem tért ki, hogy ezek a járványok milyen formában és honnan erednek, de ahogy ezt az alábbi cikkben olvashatjuk, sajnos sokszor maga az ember, illetve az emberi kapzsiság okozza őket.
Forrás: NaturalNews.com
Miközben a Bill Gates-hez hasonló globalisták lázasan dolgoznak különböző népességcsökkentő módszerek kifejlesztésén, az oltóanyagoktól, a GMO-kon keresztül egészen az abortuszok számának növeléséig, egy jelentősen hatékonyabb népességcsökkentő tényező bontakozik ki a szemünk előtt a gramm-negatív, gyógyszer-rezisztens baktériumok formájában.
Az antibiotikumok egész bolygónkra jellemző helytelen és túlzott használata és részben ennek kapcsán, a gyógyszer-rezisztens baktériumok megjelenése, azonnali és sürgős probléma, aminek veszélyeire még a fővonalas orvosi szakértők is rendszeresen felhívják a figyelmet, egy mikrobiológiai ítéletnapra figyelmeztetve, amennyiben a folyamatot nem sikerül megfordítani.
Guardian a következőket írta néhány hete:
Az antibiotikumokkal szemben rezisztens baktériumok olyan gyógyíthatatlan betegségeket okozhatnak, amelyek „katasztrofális veszélyt” jelentenek a lakosságra nézve, figyelmeztetett a brit vezető tisztiorvos egy nemrég kiadott jelentésben, szorgalmazva, hogy azonnali és globális közbeavatkozásra van szükség.

A nagy gyógyszergyárak kiváltják a problémát, majd lelépnek

Hogyan vált a helyzet ilyen súlyossá? Miután a nagy gyógyszergyárak elárasztották az egészségügyet antibiotikumaikkal, gyógyszer rezisztens törzseket hozva létre, felhagytak az új antibiotikumok kifejlesztésével és minden ezzel kapcsolatos kutatással, kijelentve, hogy „nincs benne haszon”.
Nincs új antibiotikum a láthatáron, a rezisztens törzsek pedig nem szunnyadnak, hanem tovább mutálódnak, újabb és újabb védekezéseket alakítva ki a gyógyszerekkel szemben. Ezek a törzsek egyre erősödnek.
1987 óta egyetlen új antibiotikum osztály sem került kifejlesztésre és fejlesztés alatt sincs egy sem, sehol a világon,” írta az IndependentA nagy gyógyszergyárak számára nem sok hasznot jelentenek a drága folyamatokon keresztül kifejlesztett antibiotikumok, amiket csak rövid ideig szednek az emberek, például a vérnyomáscsökkentő gyógyszerekhez képest, amit sokan életük végéig használnak.”
De még ha profitáló lenne is az új antibiotikumok kifejlesztése, a játszmát nem lehet megnyerni, mert a 10 év alatt kifejlesztett gyógyszer akár egyetlen év alatt is hatástalanná válhat, a baktériumok gyors mutációs képessége miatt.
Az eredmény, hogy a vegyszereken alapuló nyugati orvoslás kifogyott a munícióból a rezisztens baktériumokkal szemben. Elérkezett a modern orvoslás végjátéka, amit a gyógyszeripar is megerősít, amikor kijelenti, hogy nincs új megoldás a láthatáron.

A rezisztens kórokozók elleni természetes gyógymódokat nem engedélyezik, illetve cenzúrázzák

Eközben a kormányok és orvosi intézmények egy teljes évszázada megpróbálják elhallgatni a természetes antibiotikumokat alkalmazó módszereket, amik tényleg képesek megszabadulni a rezisztens kórokozóktól. A kolloid étrendkiegészítőktől kezdve, az aloén és fokhagymán keresztül egészen a különféle étrendekig, az alternatív módszereket mindig is cenzúrázták és büntették. Ez komoly problémával állítja szembe az embereket, amit három pontban lehetne összefoglalni:
  1. Az antibiotikumokkal szemben rezisztens kórokozók egyre nagyobb számban jelennek meg.
  2. A gyógyszeripar kifogyott a vegyszerekből, amik hatékonyak lehetnének ezek ellen.
  3. A korrupt orvosi rendszer elnyomja és cenzúrázza a természetes alternatívákat.
Sok ember nem lát más választást, mint feladni és várni a halált. Talán éppen ez a cél.

A modern orvoslás a népességszabályozásról szól

Sajnos a modern egészségügyi rendszer egésze egyre inkább a népességszabályozás irányába halad.
Például néhány éve még mindenki számára egyértelmű volt, hogy az oltások veszélyesek a kismamák számára, de ma az illetékesek megfordították álláspontjukat és azt mondják, hogy a terhes nőknek az átlagnál is több oltásra van szükségük. Mellékhatásként ezek az oltások jelentősen megnövelik a spontán vetélések számát. AGardasil vakcina például számos jelentés szerint is több halva születést eredményezmás oltóanyagokhoz képest. Bill Gates előszeretettel nevezi ezt „reproduktív egészségnek”, ami a népességszabályozás kódneve.
A kemoterápiát soha nem alkalmazták volna kismamákon a múltban, ma azonban egyesek kifejezetten ajánlják a rák elleni kezelésként a várandós anyáknak. A kemoterápia, mint tudjuk, egy vegyi fegyver, ami gyakran megöli a meg nem született csecsemőket vagy spontán abortuszt, szervkárosodást és születési rendellenességeket okozhat.
A nagy oltási kampányok is sok tekintetben a népességszabályozási törekvéseknek köszönhetőek, mivel az oltóanyagokban található higany, alumínium és formaldehidmeddőséget okoznak. Nagyon sok egyéb, agresszívan reklámozott gyógyszer is (sztatin tartalmú gyógyszerek, vérhígítók, stb.) előbb öli meg az embert, minthogy a beteg anyagi segítséget kaphatna az egészségbiztosítótól.
A rendszernek csak addig áll érdekében életben tartani az embereket, amíg képesek dolgozni és adótfizetni. Eljöhet az idő, amikor a „korai halált” kifejezetten hazafias dolognak tekintik majd. Ilyen módon a rezisztens kórokozók jó szövetségesei lehetnek a hatalomnak. A tökéletes bűnbak, amire a működésképtelen egészségügyi rendszer hibáit kenhetik.

A megoldás nem az újabb gyógyszerekben található

A gyógyszeripar azt szeretné elhitetni az emberekkel, hogy csak egy új gyógyszer „felfedezése” mentheti meg őket a rezisztens kórokozóktól. A probiotikumokról egy szó sem esik. Pedig elég logikus: ha a problémát az „anti” biotikumok okozták, nem lehet, hogy a megoldás a „pro” biotikumokban található?
A „modern” orvoslás leragadt a 40-es évek mentalitásának szintjén, amikor a testet harctérnek, a gyógyszereket pedig fegyvernek tekintették, amit az ellenség legyőzésére vetnek be.
Nem értik vagy nem akarják érteni, hogy az egymás hatását erősítő növényi eredetű tápanyagok sokkal hatékonyabb gyógyszerek, mint bármelyik izolált vegyi anyag. A gramm-negatív baktériumok kezelése egyáltalán nem olyan nehéz az antibakteriális hatású ételek, mondjuk a fokhagyma és a probiotikumok segítségével. A bélrendszer egészsége a helyes táplálkozástól függ és mégis, az orvosok szinte soha nem adnak erre vonatkozó tanácsot betegeiknek, helyette inkább újabb és újabb vegyszerekkel mérgezik őket.
Többet kell tennünk, és mi hisszük, hogy a megfelelő antibiotikum ellátáshoz felül kell vizsgálnunk az erre vonatkozó kutatásfejlesztési környezetet,” idézi a fenti Guardian cikk a Brit Gyógyszeripari Szövetséget (ABPI).
Pont ezek a vegyszerek okozták a jelenlegi egészségügyi válságot, mégis úgy gondolják, hogy ugyanezek a kémiai anyagok hozhatják el a megoldást.
Pontosan ezt teszi a Federal Reserve Bank is, amikor a globális valuta és bizalomválság kezelésére még több pénzt nyomtat. Mintha egy heroin függőségben szenvedő próbálna meggyőzni minket, hogy csak úgy tud leszokni, ha még egyszer belövi magát.
Az igazság az, hogy a cél egyáltalán nem a gyógyulás, hanem a gyógyszereladások növelése és a népességszabályozás, és ez a mentalitás tényleg elhozhatja a járványok korát.A mesterséges járványA gyógyszercégek jól jártak a hisztériával, állítja az EU Egészségügyi Bizottságának elnöke

Írta: Fiona Macrae


Wolfgang Wodarg professzor
A sertésinfluenza járvány egy hamis járvány volt, amit a gyógyszercégek gerjesztettek a sok milliárd fontos haszon reményében, állítja egy szakértő. 
Wolfgang Wodarg az Európa Tanács Egészségügyi Bizottságának elnöke azzal vádolja a vakcinák gyártóit, hogy befolyást gyakoroltak a WHO-ra a sertésinfluenza járvánnyá nyilvánítása érdekében.
A döntés hatalmas hasznot biztosított a gyógyszeróriásoknak, míg egyes országok, mint például Nagy-Britannia, elvesztegették csekély egészségügyi keretüket a lakosság beoltására egy enyhe lefolyású betegség ellen.
Az Európa Tanács elfogadta Dr. Wodarg indítványát a gyógyszeripari cégek szerepének kivizsgálásáról. A témában vitát tartanak még ebben a hónapban.
Dr. Wodarg bejelentésekor a brit kormány éppen az 1millárd fontot meghaladó értékű fel nem használ vakcina készlettől próbál kétségbeesetten megszabadulni.
Az angol Egészségügyi Minisztérium 65 ezer haláleset lehetőségére figyelmeztetett a járvány kezdetén, vészhívó szolgáltatást vezetett be és külön erre a célra létrehozott Internetes portált indított, sőt a korábbi egészségügyi előírásokat is felfüggesztette, hogy a vírus elleni gyógyszerek recept nélkül is kaphatók legyenek.
Az illetékes hatóságokat felszólították, hogy a halottasházakat készítsék elő a várható halálesetek magas száma miatt, sőt a hadsereget is felkészítették egy esetleges közbelépésre, ha netán pánik törne ki a lakosság körében egy esetleges gyógyszerhiány miatt.
Mivel a múlt hét során mindössze ötezren betegedtek meg a H1N1 vírustól Angliában és a betegségnek betudható halálesetek száma összesen 251, Dr. Wodarg a H1N1 járványt az „évszázad legnagyobb egészségügyi botrányának” minősítette.
Ez egy enyhe vírus és egy áljárvány,” nyilatkozta.
A hisztéria magvát öt évvel ezelőtt vetették el, amikor arról érkeztek hírek, hogy a sertésinfluenzánál sokkal halálosabb madárinfluenza emberre veszélyes mutációja jöhet létre.
A pánikhangulat eredményeként az egyes kormányok óriási Tamiflu készleteket halmoztak fel és több millió adag vakcina beszerzésére vonatkozó szerződéseket készítettek elő.
A kormányok olyan szerződéseket írtak alá, melyben garantálták a szerződésben meghatározott megrendelt vakcina készletek megvételét, és szinte teljes mértékben magukra vállalták a felelősséget,” mondja Dr. Wodarg. „Így a gyógyszer gyártók garantált haszonhoz juthattak, minden kockázat nélkül. Csupán meg kellett várniuk, hogy a WHO járvánnyá nyilvánítsa a megbetegedéseket, és az aláírt szerződések automatikusan hatályba léptek.”
Dr. Wodarg azt állítja, hogy a gyógyszercégek saját embereiket helyezték a WHO és egyéb befolyásos egészségügyi szervezetek kulcsfontosságú pozícióiba, hogy érdekeiket nyomatékosabban érvényre juttathassák.
Befolyásuk hatására nem sok választotta el a WHO-t attól, hogy megváltoztassa egy betegség járvánnyá nyilvánításához szükséges feltételeket, így a WHO  már tavaly júniusban világméretű járvánnyá nyilvánította volna a betegséget.
Dr. Wodarg nem említett neveket, azonban tavaly a Daily Mail leleplező cikket jelentetett meg, melyből kiderült, hogy Sir Roy Anderson, aki a kormány egészségügyi tanácsadója a sertésinfluenzával kapcsolatban, a GlaxoSmithKline igazgatótanácsának egyik tagja. Éves fizetése a cégnél 116 ezer Font. A GlaxoSmithKline vírusos betegségek kezelésére való gyógyszereket és vakcinákat is gyárt, és nagy valószínűséggel a mostani „járvány” egyik nagy haszonélvezője.Az eddigi legveszélyesebb influenza vírust állították elő egy kutatólaboratóriumban


Forrás: Daily Mail

Egy kutatócsoport azért harcol, hogy az eddigi legveszélyesebb influenza vírus előállításának menetét és módszereit publikálhassák. A halálos vírus a H5N1 madárinfluenza vírus genetikailag módosított változata. Az eredeti vírushoz képest sokkal fertőzőbb és milliókat képes egyszerre megbetegíteni. A kutatás rendkívül nagy port vert fel és a kutatókat is megosztotta, akik közül sokan úgy vélik a kísérletet nem lett volna szabad lefolytatni.
A jelenlegi H5N1 törzs által okozott megbetegedések mindössze 500 esetben voltak halálos kimenetelűek, azonkívül a betegség emberről emberre nehezen terjed, így nem képes igazi járványt okozni. A szakértők attól tartanak, hogy a módosított vírus rossz kezekbe kerülve a biológiai terrorizmus eszközévé válhat.
Ron Fouchier, a holland Erasmus Orvosi Kutatóközpont virológusa vezette a kutatást, amely során a csapat felfedezte, hogy mindössze öt mutáció segítségével rendkívül gyorsan terjedő vírust képesek előállítani.
A kísérleteket, mint az influenza esetében most már mindig, menyéteken végezték, mivel ezeknek az állatoknak a légző rendszere nagyon hasonlít az emberére. Fouchier olyannyira tart a botránytól, hogy már jó előre szakértőt fogadott a követendő kommunikációs stratégia kidolgozására. A kutatást nemzetközi ösztönzésre folytatták le, amelynek célja a H5N1 vírus alaposabb megismerése.
Fouchier elismerte, hogy a törzs „az egyik legveszélyesebb ember által előállított vírus,” de továbbra is ragaszkodik a kutatás eredményeinek és módszereinek publikálásához.
A kutatás komoly vitákat indított a tudományos szabadság kérdése és az olyan kutatások szigorúbb szabályozása terén, amelyek ugyan a közegészség javát szolgálják, de a biológiai terrorizmus számára is hasznosak lehetnek.
A H5N1 vírussal kapcsolatban egy másik kutatást is végeztek, ez alkalommal a Wisconsin és a Tokiói Egyetem kutatói. A rendelkezésre álló információk szerint a kutatás hasonló következtetésekre jutott a Fouchier által vezetett csapat eredményeivel.
Jelenleg mindkét tanulmányt az USA Országos Bio-biztonsági Tudományos Bizottsága (NSABB) vizsgálja. Az NSABB nincs feljogosítva a publikálás megakadályozására, de javasolni tudja a tudományos lapoknak, hogy ne jelentessék meg az anyagot.
Nincs tudomásom másik olyan patogénról, amelyik ennyire veszélyes lenne,” nyilatkozta Paul Keim, az NSABB elnöke. „Az antrax egyáltalán nem ijesztő hozzá képest.”
A tudományos kutatások elfogadott menete szerint más kutatóknak is lehetősége van az elvégzett kutatások értékelésére és az alkalmazott módszerek megismétlésére tanulási célzattal. Egyre több kutató úgy gondolja azonban, hogy a madárinfluenza víruson végzett kutatásokat korlátozni kellene. Michael Osterholm, bio-védelmi és influenza szakértő, a Minnesota Egyetem Fertőző Betegségek Kutatólaboratóriumának vezetője szerint a szóban forgó kutatások orvosi szempontból nagyon fontosak. A tanulmányok tartalmával kapcsolatban azonban nem tud nyilatkozni, mivel maga is az NSABB tagja, de megerősítette, hogy amennyiben a kutatási eredmények publikálásra kerülnek, bizonyos információkat visszatartanának és azok csak olyan szakemberek számára lennének elérhetők, akiknek fontos tisztában lenni ezekkel az adatokkal.
Nem akarunk ötleteket adni a rosszfiúknak,” tette hozzá.Az Iránnal kötött egyezmény nem „áttörés”, hanem a háború előjátékaVörös riasztás: nuklearis fenyegetettség Irán felől
Forrás: landdestroyer.blogspot.com, Tony Cartalucci 
„…bármilyen Irán elleni katonai akció komoly ellenszenvre tarthat számot a világban, így ennek kivitelezéséhez megfelelő nemzetközi kontextusra van szükség, egyrészt a művelethez szükséges logisztikai támogatás előkészítése, másrészt a nem várt következmények minimalizálása érdekében. A negatív nemzetközi reakció minimalizálása és a támogatottság maximalizálása (legyen akármilyen kelletlen vagy titkolt) érdekében csak akkor szabad támadni, amikor az emberek széles körben meg vannak győződve afelől, hogy az irániak egy nagyszerű ajánlatot kaptak és utasítottak vissza. Egy olyan ajánlatot, amit csak egy olyan rezsim utasítana vissza, amelyik nukleáris fegyvereket akar beszerezni, mégpedig alantas célból. Ilyen körülmények között az Egyesült Államok (és Izrael) úgy állíthatja be a helyzetet, hogy ők szomorúan és kényszerből, nem pedig dühből támadnak, így legalább a nemzetközi közösség néhány szereplője arra a következtetésre juthat, hogy az irániak „maguk keresték a bajt” azáltal, hogy visszautasítottak egy remek ajánlatot.” – a Brookings Intézet „Melyik út vezet Perzsiába?” című, 2009-ben készült 52 oldalas jelentéséből. (Többet erről itt: Az USA Irán-politikája)
A jelentésből, aminek 2009-es elkészítésekor az Egyesült Államok, Szaúdi-Arábia és Izrael arra készült, hogy az al-Kaida segítségével lerohanja Irán szomszédját és szövetségesét, Szíriát, hogy ezzel az elkerülhetetlen háború előtt meggyengítse Iránt, egyértelműen kiderül, micsoda színjáték az egész „iráni megállapodás”.
A nyugatnak esze ágában sincs megállapodni vagy tartós egyezségre jutni Iránnal, hiszen a nukleáris képességek, de akár egy atomfegyver megépítése sem jelentett igazi veszélyt soha egyetlen nyugati állam vagy területi szövetségesei számára. A nyugatnak leginkább Irán szuverenitása jelent problémát, valamint azon képessége, hogy érdekeit továbbra is képes érvényesíteni azokon a területeken, amelyeket az Egyesült Államok és Nagy-Britannia a saját monopóliumának tekint.
Amennyiben Irán nem tervezi önszántából feladni szuverenitását és regionális befolyását is a nukleáris technológia fejlesztésére vonatkozó szabadságával egyetemben, az „atom-megállapodás” megszegése elkerülhetetlen, mint ahogy az ezt nyilvánvalóan követő háború elindítása is.
A hatalom számára igen fontos, hogy a nyugati „erőfeszítésekre” jellemző kétszínűség ne kerüljön napvilágra, mert ez esetben nehezen tudnák a megállapodást vagy annak megszegését az Irán elleni katonai akciók igazolására használni. Irán és szövetségesei számára nincs más választás, mint készülni a háborúra, főleg most, amikor a nyugat a béke iránti szándékot színleli. Líbia tökéletes példaként szolgálhat arra, hogy mi vár azokra a feketelistán szereplő nemzetekre, akik nem vigyáznak. Számukra az óvatosság szó szerint élet halál kérdése, vezetőik és nemzetük számára egyaránt.Titkos amerikai-izraeli háború Irán ellen?


Forrás: France24
Az Iráni Forradalmi Gárda Bid Ganeh-i támaszpontja a robbanás előtt és után
(AFP) Egyre több volt amerikai titkos ügynök és Irán szakértő gondolja, hogy a Teherán melletti katonai támaszponton a múlt hónap során történt robbanás egy közös amerikai-izraeli titkos akció eredménye volt, melynek célja Irán nukleáris és rakétaprogramjának hatástalanítása, írta vasárnap a Los Angeles Times. 
Az Iráni Forradalmi Gárda támaszpontját november 19-én megrázó, óriási erejű robbanás a katonai komplexum szinte valamennyi épületét romba döntötte és 17 embert ölt meg, köztük Hassan Tehrani Moghaddam tábornokot, aki az iráni ballisztikus rakétaprogram irányításáért volt felelős.
A Los Angeles Times szerint a titkos akció igazi célja Irán atomfegyvereinek hatástalanítása volt, hogy ezáltal szükségtelenné váljon egy amerikai-izraeli légitámadás és csökkenjen az Irán jelentette veszélyt.
Úgy tűnik a XXI. század az ilyen ki nem mondott, titkos háborúk ideje,” nyilatkozta Patrick Clawson, a Washington Intézet közel-keleti politika csoportjának Irán-biztonsági szakértője a lapnak. „Úgy tűnik valóságos merényletkampány és kiberháború folyik, és emellett egy kevésbé köztudott szabotázs kampány is.”
Az ilyen akciók minden esetben titkosak, azok, akik tudnak róla nem beszélnek, áll a cikkben.
A The Times szerint az Egyesült Államok és szövetségesei évek óta próbálják olyan módon szabotálni Irán atomprogramját, hogy titokban hibás alkatrészeket, hibás terveket vagy szoftvereket adnak Iránnak. Természetesen ezekre a szabotázsakciókra nincs bizonyíték, de nyilvánvaló, hogy Irán akadályokba ütközött, ami évek óta hátráltatja atomprogramját.
Egyértelmű, hogy ezt tesszük,” idézi a cikk Art Keller volt CIA tisztet, aki számos Iránnal kapcsolatos akcióban vett részt. „Tulajdonképpen ez a CIA fegyverkezésellenes csoportjának hivatalosan megfogalmazott küldetése: mindent megtenni, hogy lelassítsák Irán tömegpusztító fegyverek előállítására irányuló programjait.”
Sok nyugati szakértő úgy gondolja, hogy annakidején a Stuxnet vírust is amerikai és izraeli mérnökök juttatták be az iráni atomprogramban résztvevő rendszerekbe, írja a The Times.
Sem az amerikai sem pedig az izraeli kormány nem ismerte el, hogy része lett volna a kibertámadásban.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése