2018. február 17., szombat

Az Új Világrend és a megtervezett káosz ördögi szövetsége


Az Új Világrend és a megtervezett káosz ördögi szövetsége
ELTER TAMÁS2015.11.16

A világpolitikában zajló kaotikus események, gazdasági válságok és háborúk hátterében egyes vélekedések szerint egy maroknyi hatalmasságból álló láthatatlan csoport, az illuminátusok aknamunkája érhető tetten. Az 1776-ban alapított és alig másfél évtizedet megélt illuminátus rendről néhány összeesküvés-elmélet úgy véli, hogy ténylegesen meg sem szűnt, és a világkormány létrehozásán ügyködik a nagypolitika kulisszái mögött.

Ugyanazt állította két egykori hírszerző is

A modern kori felfogás szerint az illuminátusok olyan zárt, a világ néhány leggazdagabb és óriási befolyással rendelkező családja által alkotott informális csoport, amelynek legfőbb célja az Új Világrend (New World Order) létrehozása, és saját hatalmuk globálissá tétele. 
John F. Kennedy elnök 1963. november 22-én megérkezik Dallasba. Az elnök elleni merénylet hátterében egyes összeesküvés-elméletek szerint az illuminátusok álltakFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
E felfogás úgy véli, hogy az illuminátusok egy globális összeesküvés, amely a Föld összes országa felett uralkodó, úgynevezett
világkormány útján kívánja megvalósítani kizárólagos hatalmát. 
Az Új Világrendről szóló legismertebb összeesküvés-elmélet Milton William Coopertől, az amerikai haditengerészet egykori hírszerző tisztjétől, valamint John Colemantől, a James Bond-romantikából is ismert híres brit hírszerző szolgálat, az MI6 egykori titkosszolgálati ügynökétől származik. 
A modern konspirációs teóriák szerint a titokzatos háttérhatalom, az illuminátusok irányítják a világpolitikátFORRÁS: YOUTUBE
Cooper és Coleman nem általánosságokról beszélnek napjaink vélelmezett illuminátusaival kapcsolatosan, hanem nagyon is konkrét neveket, illetve pontokba szedett programot említenek meg. 

Világ dollárpapái, egyesüljetek!

Az illuminátusokat állítólagosan alkotó családok között 
számos ismert, a közéletben és a nemzetközi pénzvilágban vagy gazdasági életben meghatározó szerepet játszó névvel találkozhatunk. 


Cooper szerint 13 család alkotja a modern kori illuminátust, közülük a legismertebbek az Astor, a DuPont, a Rockefeller, a Rothschild, a Kennedy, a Russell, az Onassis és a Morgan családok. 
Báró David de Rothschild. A Rothschild családot az összeesküvés-elméletek hívei az illuminátusok egyik legbefolyásosabb családjának vélikFORRÁS:WIKIMEDIA COMMONS/ ROLAND GODEFROY
Hogy miért éppen ennyiből, az egyesek által ördögi szimbólumnak tekintett 13 családból áll a világhatalomra törő feltételezett összeesküvő csoport, arra nincsen magyarázat. 
A nagy hatalmú Kennedy család, 1931-ben. Középen a családfő, a nácikkal szimpatizáló Joseph Kennedy, hátul bal szélen pedig a leendő elnök, John F. Kennedy láthatóFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS/RICHARD SEARS
A „klán” családjai közé sorolt Kennedy família talán leghíresebb tagja John F. Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35., hivatalát 1961. január 20-a és 1963. november 22-e között betöltő elnöke 
az egyik konteós elmélet szerint éppen azért esett a híres dallasi merénylet áldozatául, 
mert túl sokat tudott, és szembement az illuminátusok törekvéseivel. 

A Muszlim Testvériség is az illuminátusok találmánya lenne?

Erre a költői kérdésre John Coleman híres, The Committee of 300 (A háromszázak bizottsága) című könyvében határozott igennel felel. Coleman szerint az illuminátusok informálisan, úgynevezett fedőszervezetek útján építik a világuralomra törő hatalmukat, amelyek közül a szabadkőművesség és a szcientológia a két legfontosabb álcázó szervezetük.
David Rockefeller, a legbefolyásosabb családok egyikének feje (jobbról a második)FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Az illuminátusok meghosszabbított keze az 1954-ben életre hívott és a szabadkőműves páholyokhoz hasonlóan tökéletes titoktartás mellett működő informális tanácskozó testület, a Bilderberg-csoport, sőt – Coleman vélekedése szerint – még az 1927-ben létrejött szélsőséges iszlamista szervezet, a Muszlim Testvériség is. 
Bernát holland herceg, a Bilderberg-csoport életre hívójaFORRÁS: ORIGO
A világ egyik legnépesebb vallási közössége, 
a muszlim világ ugyanúgy nem kerüli el az illuminátusok figyelmét, mint a keresztény kultúrkörhöz tartozó országok, 
az Egyesült Államoktól kezdve Dél-Amerikán át Európáig, illetve egészen Oroszországig terjedően. Coleman úgy véli, hogy az illuminátusok terveiben a Muszlim Testvériség lenne az iszlám világ megosztásának trójai falova, és a felette való befolyás megszerzésének legfontosabb eszköze. 
Mohamed Badi, a Muzulmán Testvériség jelenlegi vezetőjeFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
(Természetesen Coleman még mit sem tudhatott a jelenlegi legradikálisabb csoportról, a neoszalafista Iszlám Államról.) 
Az illuminátusok rendkívül zárt közösség, és senkit sem engednek maguk közé 
így gondolják az egykori hírszerzők. A titkolózás olyan szintű, hogy még a fedőszervezetek tagjai sem tudják, hogy valójában ki is áll felettük, és ténylegesen kik irányítják őket. 
Arisztotelész Onassis a multimilliárdos hajómágnás, a befolyásos görög származású család fejeFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A szabadkőművesek és szcientológusok, valamint a Bilderberg-csoport állandó tagjai közül a legmagasabb szintű vezetők és néhányan a legbefolyásosabbak közül az illuminátusok úgynevezett informális, kívülálló tagjai, akik a kapott instrukciók „postásai” és végrehajtásuk felelősei. 

A szép új világ kiskátéja

Természetesen az összeesküvés-elméletek az illuminátusok programját is ismerni vélik. A világ feletti globális uralom megszerzésének forgatókönyve több egymásra épülő és egymással összefüggő alapvetésre épül. 
Ezek együttes célja a társadalmak szélsőséges atomizálása, az egyének tudati manipulálhatóságának megteremtése, 
a felettük való korlátlan befolyás megszerezése végett. 
A számtalan Rothschild-villa egyike, a francia RiviéránFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Ennek egyik eszköze a morális iránymutatást és normákat adó vallások lejáratása, valamint fokozatos felszámolása. 
Az illuminátusok fontos célja a konteós teóriák szerint a társadalom legerősebb sejtje, a családi kötelék fellazítása 
a házasság intézményének szétzilálásával. Ezt a szabadosság, a házasságon kívüli kapcsolatok, a szingli és genderkultusz, valamint a különböző szexuális devianciák propagálásával lehet elérni. 
Budapest Pride. A konspirációs teóriák szerint a háttérhatalom egyik célkitűzése a családi kötelékek fellazításaFORRÁS: ORIGO
A konteóhívők szerint a megvalósítandó programpontok közül a patrióta gondolkodásmód, 
a nemzettudat felszámolása az egyik legfontosabb, 
ezt a nemzeti hagyományok lejáratásával, ósdinak, maradinak nyilvánításával és az úgynevezett multikulturális társadalmak kiépítésével vélik megvalósíthatónak. 
A háttérhatalomról szóló összeesküvés-elméletek szerint az országok eladósításának hátterében is az illuminátusok aknamunkája fedezhető felFORRÁS: AFP/MANDEL NGAN
A nemzeti kormányok és egyes nagyobb, közös kulturális gyökerekre épülő közösségek meggyengítésének másik legfőbb eszköze a globális gazdaság, benne az államok eladósításával, a protekcionista jellegű nemzetgazdasági szabályozók kiiktatásával és a transznacionális vállalatok igényeinek megfelelő szabályok kierőszakolásával. 

Káoszon át a győzelembe

Az összeesküvés-elmélet szerint az illuminátusok a világkormány megteremtését a meglévő struktúrák káoszba döntésével akarja kikényszeríteni, akár egy újabb globális háború útján. 
Első világháborús lövészárok Verdun mellett. Az illuminátusok – a konspirációs elméletek szerint – akár világháborúk kirobbantására is képesek céljaik megvalósítása érdekébenFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Barruel, Robinson, valamint – többek között – Des Griffin és Jan Udo Holey szerint az elmúlt bő kétszáz év világrengető eseményei, köztük, az 1789-es Nagy Francia Forradalom, Napóleon színre lépése, az első és második világháború, sőt, még az 1917-es oroszországi bolsevik forradalom, valamint Adolf Hitler hatalomra jutásának hátterében is az illuminátusok álltak. 
Adolf Hitler a lengyelországi hadszíntéren, 1939 szeptemberében. Hitler és a náci párt hatalomra jutásáért is egyesek az illuminátusokat teszik felelősséFORRÁS: BUNDESARCHIV/O.ANG.
Magától értetődő, hogy az illuminátusfóbia képviselői napjaink világpolitikai eseményeinek hátterében ugyancsak a titokzatos háttérhatalom sátáni munkálkodását vélik felfedezni. 

A 18. század volt a valódi illuminátus rend közege

A nehezen megfogható összeesküvés-elméletekkel általában nehéz vitatkozni, a tényekkel viszont nem lehet. A felvilágosodás kora, a fény századának is nevezett 18. század, a francia enciklopédisták, Diderot, D’Alambert, Helvétius, továbbá Rousseau és Voltaire, valamint Immanuel Kant, David Hume és Hegel munkássága fordulópontot jelentett az emberi gondolkodás történetében. 
Az 1789-es Nagy Francia Forradalomért ugyancsak az illuminátus rendet teszik felelőssé egyes konspirációs teóriák szerzőiFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Nem véletlen, hogy az illuminátus rend is
a világjobbító eszmék jegyében jött létre 
1776. május 1-jén a bajorországi Ingolstadtban. Alapítójának, Adam Weishaupt ingolstadti filozófusnak, a vallásjog professzorának az állam nélküli társadalom volt a víziója. 
Adam Weishaupt, az illuminátus rend megalapítójaFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Az illuminátus rend kezdetben csak alig néhány tagot számlált, nem volt több egy kisebb kávéházi klubnál. A társaság életében Adolf Knigge báró 1780-as belépése gyökeres változást jelentett. Knigge 1782-ben a szabadkőműves páholyok mintájára átszervezte a rendet. 
Adolf Knigge báró, aki a szabadkőművesek mintájára szervezte át a rendetFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A társaság élén álló elnöki kollégium, 
az úgynevezett areioszpagosz vált az illuminátusok legfőbb vezető testületévé. 
Alig néhány év leforgása alatt a Német-római Birodalom 70 városában és bizonyítható módon Svájcban létesültek szabadkőműves mintára páholyok.

Az egyház és az államhatalom ellenséget látott bennük

Az illuminátus rend társadalomról alkotott felfogása a libertiánus utópiák világához tartozott. Az egyén felszabadítása volt a célja a katolikus egyház és az államhatalom despotizmusa alól. Az illuminátus legfőbb titka, az úgynevezett arkánum, a saját erkölcsi-uralmi rendszerük jövőbeli kiterjesztése az egész világra.
Az arkánumról, a rend legfőbb titkáról csak néhány beavatott tudhatottFORRÁS: YOUTUBE
Az arkánumról azonban csak a rend legfelső vezetése, az arioszpagosz tudhatott, 
az alsóbb szinten álló tagok és a frissen belépettek, a novíciusok nem voltak beavatva a végső cél titkába. Az illuminátus rend az egyén szabadságát, a „despotizmus alóli felszabadítását” az állam nélküli uralom megteremtésével gondolta elérhetőnek. 
Hatalomra jutásukat békésen, forradalom és vérontás nélkül képzelték el, 
úgy, hogy az államrendet a közigazgatásba beépülő tagjaik segítségével, belülről fogják lebontani. 
Egyesek az illuminátus rend tanaira vezették vissza a jakobinusok eszmeiségétFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Az illuminátus és a szabadkőműves-páholyok között kezdetektől fogva létezett az átjárás, maga az alapító, Weishaupt is szabadkőműves volt. A két szervezet szimbólumrendszerében ugyancsak voltak átfedések, így például a mindent látó szem jelképében. 
A szabadkőművesség és az illuminátusok szimbólumrendszere is sok átfedést mutatFORRÁS: YOUTUBE
A fennmaradt források szerint a hozzávetőleg 2000 főből álló illuminátus rend egyharmada gyakorolta a szabadkőművességet, 
70 százalékuk felsőfokú végzettséggel rendelkezett, és 75 százalékuk dolgozott a korabeli közigazgatásban. 
Valódi 18. századi elitklub volt, a tagság harmada a nemesség és az arisztokrácia köreiből került ki.

A szabadkőművességbe olvadva élt tovább a rend eszmeisége

Az illuminátust mind a katolikus egyház, mind pedig a bajor választófejedelmek veszélyes, az államrend felforgatását célzó szervezetnek tartották. A szervezeten belüli válság, amely az alapító Weishaupt és a rendet felvirágoztató Knigge báró közötti személyi ellentétek nyomán bontakozott ki, oda vezetett, hogy az 1784 februárjában megtartott és új areioszpagoszt választó kongresszus után Knigge faképnél hagyta az illuminátust. 
Károly Tivadar bajor választófejedelem 1785-ben rendeletileg betiltotta az illuminátus rend és a szabadkőművesek működésétFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A belső meghasonlás miatt kiszivárgó információk felkeltették a választófejedelmi udvar gyanakvását is. Az „ész államát” megvalósítani akaró illuminátusban – és más kisebb, de hasonló elveket valló titkos társaságokban – veszélyes, felforgató szervezetet láttak. 1785. március 2-án Károly Tivadar bajor herceg mind az illuminátust, mind pedig a szabadkőművességet mint a vallás ellenségeit és hazaárulókat, rendeletileg betiltotta. 
Johann Bode kísérelte meg utoljára feléleszteni a rendet 1793-ban, sikertelenülFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Az udvar a házkutatások során lefoglalta a rend iratait, sőt a tagok névsorát is megszerezték. 
VI. Pius pápa 1785-ben a rendhez való tartozást ellentétesnek minősítette a katolikus hittel. 
1787-ben a bajor udvar az illuminátus rend működéséről megszerzett dokumentumok másolatait elküldte az európai uralkodóházaknak. A rend működése ezzel végleg ellehetetlenült, mint ahogyan Johann Bode utolsó kísérlete is, hogy 1793-ban Weimarban újjáélessze az illuminátust, kudarcba fulladt.
VI. György is szabadkőműves volt, itt skót társai között látható. Népszerű vélekedés, hogy az illuminátusok a szabadkőművességbe olvadva ténykedtek, illetve ténykednek továbbFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A francia forradalom eseményei – különösen az 1793-tól kibontakozó jakobinus diktatúra – pedig egyszer és mindenkorra kizárták a rend felélesztésének lehetőségét. (A jakobinusokra úgy tekintettek, mint az illuminátusok által meghirdetett eszmék követőire.) Sokak szerint azonban a rend nem „halt meg”, hanem a szabadkőművességbe beépülve, főnixmadárként éledt újjá, hogy a hőn áhított világhatalomra törjön. 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Az ördögtől való, sátánista társaság: a szabadkőművesek

Új Világrend: A Bilderberg-csoporttól a torontói jegyzőkönyvekig

Naptárhorror: A baljóslatú péntek 13


Az ördögtől való, sátánista társaság: a szabadkőművesek
A keresztény egyház bőszen ellenzi, az összeesküvés-elméletek hívei az összes lehetséges katasztrófát ráfogják, és szinte minden titkos társasággal kapcsolatba hozzák – a szabadkőművesség egy apró klubból indult majdnem 300 évvel ezelőtt, mára pedig a világ egyik legvitatottabb társaságává nőtte ki magát. Honnan indultak a páholyok, mik voltak a céljaik, és miért burkolóznak a titokzatosság ködébe a tagjaik?
Ady Endre, George Washington, Ignotus, Mozart, Simón Bolívar, Mark Twain, Winston Churchill, Kosztolányi Dezső, Franklin D. Roosevelt, Benedek Elek, Silvio Berlusconi, John Jacob Astor, Türr István, Samuel Colt, Oscar Wilde, Wekerle Sándor, Edwin „Buzz” Aldrin, Mechwart András. Első ránézésre nehéz eldönteni, mi a közös ezekben az emberekben – nem éltek egy időben, nem ugyanazzal keresték a kenyerüket, és más-más országokban éltek. Egyetlen dolog köti össze őket: a szabadkőművesség, amely akarva-akaratlanul formálta az elmúlt 300 év közéleti és politikai történéseit szinte az egész világon. 
Körző és szögmérő, szabadkőműves szimbólumok a Szabadkőművesség Skót Ritusa páholy épületében, Washington DC-benFORRÁS: AFP/TIM SLOAN

Anglia és Franciaország a bölcső

Az első szabadkőműves csoport – vagyis ahogyan ők hívják magukat, páholy – a 18. század elején alakult meg Angliában, a modern szabadkőművesség története pedig 1717-ben kezdődik hivatalosan, amikor az első négy ilyen páholy összefogott, a Premier Grand Lodge of England (az első angol nagypáholy) név alá csoportosult, és1723-ban kiadta a szabadkőműves alkotmányt.Erre válaszul 1751-ben megalakult az Antient Grand Lodge of England (Ősi Angol Nagypáholy), amely kicsit más elveket követett, mint hagyományos elődje.
A Lúdhoz és Rostélyhoz címzett fogadó, az Angliai Nagypáholy 1717-es születésének helyszíneFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A következő ehhez hasonló nagypáholy 1773-ban jött létre Franciaországban Francia Nagyoriens néven – ez később fokozatosan elhagyta az angol hagyományokat, és új elvek szerint kezdett működni, ezért 1877-ben elszakadt a brit páholyoktól.
Ady Endre is gyakorló szabadkőműves voltFORRÁS: ORIGO
A magyar szabadkőművesség
Itthon igazán kalandos utat járt be a szabadkőművesség: elsőként elég korán, 1749-ben jött létre az ország területén páholy, méghozzá Brassóban. Később latin vagy német nyelven, német vagy lengyel fennhatóság alatt jelentek meg sorra a páholyok, az első nagyobb terjedelmű magyar nyelvű emlék ezekről a csoportosulásokról Mária Terézia udvarából származik, egy elég kérészéletű társaságtól.

1775-ben sajátos rendszer alapján létrejött a Magyarországi Szabadság páholy, amelynek elsődleges célja a hazai elmaradott állapotok megreformálása volt. I. Ferencig az uralkodók nem igazán szóltak bele a páholyok működésébe, II. József egyenesen támogatta is őket, hogy saját oldalára állítsa a szabadkőműveseket. I. Ferenc azonban betiltotta a páholyokat, és csak 1848 után alakulhattak újra. Igazán a kiegyezés után virágoztak fel ismét, amikor magyar területen már teljesen szabad volt a páholyalapítás, ellentétben az osztrák területekkel - ezért a szomszédból hozzánk jártak át a szabadkőművesek hazai páholyokba.

1886-ban máig egyedülálló módon két különböző orientációjú páholy egyesült, megalkotva a Magyarországi Symbolikus Nagypáholyt. Ekkor, a szabadkőművesség virágkorában közel 100 páholy működött, és 11 ezer szabadkőműves élt az országban. A Tanácsköztársaság, a Horthy-korszak és a gulyáskommunizmus alatt ismét tilos volt a rituálék gyakorlása, 1989 után kezdődhetett el újra egy könnyedebb időszak a szabadkőművesek számára.

Az ateizmus tabu

Az 1700-as években világszerte gombaszerűen nőttek ki a földből a különböző nagypáholyba tömörülő szabadkőműves táborok. Tagjaik először egységes dogmarendszert követtek, később két fő irányzat választotta ketté őket: a reguláris (angol) és az irreguláris (francia).
Beavatási szertartás, valószínűleg FranciaországbanFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Mindkét irányzat a felvilágosodás és a humanizmus elveit követi, fő céljuk az, hogy „munkájuk révén tevékenyen alakítsák a társadalmi folyamatokat”. Köreikben szigorúan tilos a politikáról és a vallásról beszélni – ennek ellenére a szabadkőművesség eredeti, reguláris elvei kikötötték, hogyegy szabadkőművesnek hinnie kell a Világegyetem Nagy Építőmesterében, ami azt jelenti, hogy valamilyen egyistenhívő vallásnak hódolnia kell. Bármelyik isten lehet az Építőmester, sokan pedig Jézust tartják annak. Az irreguláris irányzat ezt a feltételt teljesen eltörölte, tagjait nem szelektálja vallási alapon. Ezenkívül mind az irreguláris, mind a reguláris szabadkőművesség alapkövetelménye, hogy tagjai erkölcsös életet éljenek, valamint a testvériség, a hazaszeretet és a becsületesség alapján cselekedjenek mindennapjaikban.
Francia szabadkőműves díszes sautoir-jával a nyakában, PárizsbanFORRÁS: AFP/THOMAS SAMSON

A pápák szerint a sátán szolgái

Első ránézésre a szabadkőművesség egyáltalán nem tűnik olyan világmozgató gonosz erőnek, amelynek gyakran tartják – a páholyok ezt a negatív megítélést elsősorban a keresztény egyházak vad gyűlöletének köszönhetik. A katolikus egyház ugyanis kezdetektől fogva elítélte a szabadkőművesség működését, attól tartva, hogy az egyébként több vallást integráló társulat világvallássá növi ki magát. Először 1738-ban XII. Kelemen pápa figyelmeztette híveit, hogy a szabadkőművesség káros,1884-ben XIII. Leó pedig egyenesen a sátán szolgáinak nevezte őket. 1983-ban Joseph Ratzinger - akit később XVI. Benedek pápaként ismert meg a világ közvéleménye  - olyan hittani kongregációt adott ki, amely a katolikusok szabadkőművességét tilalmazta – ezt II. János Pál pápa is elfogadta, és azóta is ez az érvényben lévő útmutatás a hívek számára.
XIII. Leó pápa (fehérben) egyenesen ördöginek titulálta a szabadkőművességetFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS

Hitler is üldözte őket

Hogy az egyházra jelentett fenyegetést csökkentsék, a katolikus közösségek különböző rémtörténeteket kezdtek terjeszteni a szabadkőművességről, amelyek a szervezet titkolózása és zártsága miatt hamar elterjedt.A szabadkőműveseket okkult szertartásokkal, sátánizmussal és véráldozatokkal egyaránt megvádolták, sőt úgy gondolták, hogy tagjaik szépen csendben világuralomra törnek. Ezek az elméletek hosszú évszázadokig tartották magukat.
Még ma is furcsa köd takarja a szabadkőművesség pontos céljait. Az 1917-es bolsevik forradalom után a bolsevikokkal való összeesküvéssel vádolták a páholyokat, a második világháború alatt pedig azzal, hogy lepaktáltak a zsidókkal. Hitler és a náci párt főideológusa, Alfred Rosenberg üldöztette a szabadkőműves csoportok tagjait.
Hitler mint kinevezett kancellár Hindenburg államelnökkel. Hitler a szabadkőműveseket is üldözteFORRÁS: ORIGO
Hitler a Mein Kampfban azt írta, hogy a szabadkőművesség tökéletes lehetőséget ad a zsidók számára ahhoz, hogy a szervezeten belül olyan szálakat mozgassanak meg, amelyek segítségével a megfelelő helyeken teljhatalomra tehetnek szert.

A szabadkőművesek javítani akarnak imidzsükön

A szabadkőművesség iránti bizonytalanság annyira beivódott az emberek fejébe, hogy a második világháború után helyenként vissza sem vonták a működési tilalmat: Japánban és Olaszországban például továbbra is tilos volt a szabadkőművesség gyakorlása. Ma már azonban szinte mindenhol elfogadják a szabadkőműves szervezeteket annak ellenére, hogy számos mítosz és legenda kering körülöttük, és még mindig sokan vannak, akik a sátánizmushoz kötik őket.
Itt alakult meg az első angol nagypáholyFORRÁS: FLICKR / MERMAID
Ahhoz, hogy ezeket a mítoszokat elcsendesítsék, a háromszázadik születésnapjához érkező, 250 ezer tagot számláló angol Egyesült Angol Nagypáholy (UGLE, az első angol nagypáholy utódja) kutatókat és történészeket engedett a sorai közé, hogy enyhítsen egy kicsit a legendákat éltető szigorú titoktartáson.
A 2012-ben kiadott Future of Freemasonry Report az első olyan független kutatás eredménye, amelyet szabadkőműves nagypáholyban végeztek, és a szabadkőművesség imidzsének javítása érdekében a társaságok tagjainak egymás közötti viszonyaira, a páholyok jótékonysági munkájára és a csoportok erkölcsi rendszerére fókuszál. A modern szabadkőművesség a nyilvánosság eszközével akarja eltüntetni a negatív sztereotípiákat –ma már nem tartják titokban tagjaik névsorát sem, és számos weboldalon kommunikálnak a kívülállókkal. 

Szabadkőművesek a gázkamrákban

De nem volt ez mindig így. Az Egyesült Királyságban korántsem szokatlan, hogy ilyesfajta csoportosulások létezzenek – a szigetországban minden érdeklődési körre van egy klub, amelynek tagjai rendszeresen összegyűlnek saját klubházukban, hogy megvitassák az éppen aktuális történéseket.
George Washington mint szabadkőművesFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Valószínűleg a szabadkőművesség is ehhez hasonló: ugyanolyan értékrendet valló férfiak társasága. Eleinte különböző pubokban és kávéházakban gyülekeztek – ezek alapján is nevezték el páholyaikat. Volt például Lúdhoz és Rostélyhoz, Koronához, Kupához és Szőlőhöz, vagy az Almafához nevű társaság.
A századfordulótól az 1930-as évekig a szabadkőműves páholyok viszonylag nyíltan gyakorolták rituáléikat, ekkor azonban megérkezett Adolf Hitler, és vele az az elmélet, amely szerinta szabadkőművesek a zsidókkal együtt szeretnék megkaparintani a világuralmat. Nigel Brown, az UGLE főtitkára szerint a 30-as évektől a Führer 200 ezer szabadkőművest küldött koncentrációs táborokba, mert úgy gondolta, hogy titkos összeesküvést szőnek ellene. Ekkor indult meg az egyházi üldözéstől független, politikai okú bujdosás, és a Németország által megszállt államokban, majd később a Szovjetunió fennhatósága alá tartozó országokban jó ideig a titkolózás maradt a szabadkőművesek egyetlen eszköze a túléléshez.

Noé bárkáját is szabadkőművesek építették

A páholyokkal szembeni távolságtartás a politikai és vallási ellenzésen túl gazdag, mitikus szimbolikájában is kereshető. Bár a modern szabadkőművesség 1717-től létezik, a társaságnakrengeteg különböző eredettörténete van, amelyekre a mindennapokban használt, rejtélyes szimbólumaik is épülnek. Az egyik ilyen eredettörténet a középkori katedrálisokat építő, nagy tudású kőművesekhez vezeti vissza a társaság létrejöttét, akik évtizedek alatt tökéletesített technikájukat védve céhekbe tömörültek, amelyekbe igencsak nehéz volt bejutni – csakúgy, mint a jelenlegi szabadkőműves csoportokba.
A legendák szerint Bábel tornyának építésében is részt vettek a szabadkőművesekFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A másik változat sokkal régebbre, Salamon templomának építőire vezeti vissza a szabadkőművesség eredetét, sőt sokszor Mózessel, az esszénusokkal, Eukleidész és Püthagorasz tanításaival, a misztériumvallásokkal, a zoroasztrizmussal vagy hasonló csoportokkal azonosítják őket. Néhány elképzelés szerint szabadkőműves-elődök építették Noé bárkáját, Bábel tornyát és a piramisokat is.Mindez egyébként attól függ, pontosan kiket tekintenek elődjüknek a mai páholyok – ezeket az eredettörténeteket lazábban felfogva ők választhatják ki, hogy mely nagy építőmesterek munkáját szeretnék folytatni, még akkor is, ha például az egyiptomi piramisépítőknek közük sem lehetett a szabadkőművességhez. 

A Mindent Látó Szem problémája

Ezekből a történetekből eredeztethető a sokszor összeesküvés-elméleteket szövő szimbólumrendszer is. A szabadkőműves épületekre jellemző a fekete-fehér padlórendszer, amely a pozitivitás és a negativitás örök küzdelmét, egymás kiegészítését jelképezi. A legtöbb szimbólum egyébként magához a kőműves mesterséghez kapcsolódik: a kalapács és a véső, a szögmérő, a vízszintező és a függőón, a vonalzó mind-mind plusz-jelentéstartalommal bírnak a páholyokban.
A szabadkőműves szimbólumok ábrázolásaFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A szertartások során gyakran használnak lépcsőket, amelyek a Salamon templomához felvezető három, öt vagy hét lépcsőt jelképezik. Ehhez a templomhoz tartozik a szintén gyakran megjelenő két oszlop, a J (Jachin) és B (Boaz vagy Bohaz), a férfi és a női elemek megtestesítői. Az ábrázolásokon látható Lángoló Csillag rengeteg mindent jelképez, leggyakoribb értelmezései az egyesüléssel, egységgel kapcsolatosak. A legvitatottabb szimbólum a Mindent Látó Szem, amely azt mutatja, hogya kőműves minden egyes mozzanatát figyeli és vigyázza az Univerzum Nagy Építőmestere, azaz a szabadkőműves által választott vallás istene. Gyakran – tévesen – úgy gondolják, hogy az amerikai dolláron, a piramis felett látható szem az Egyesült Államok szabadkőműves-pártiságát jelenti, holott maga a szimbólum számos vallási jelképben, így például a keresztény Szentháromságban is megjelenik.
A dolláron található szemet sokan a szabadkőművesség szándékos szimbólumának tartjákFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS

Tömeggyilkos is volt már szabadkőműves

A szabadkőművesek titoktartása és csendes működése miatt rengeteg olyan legenda is kering róluk, aminek semmiféle valóságalapja sincs. Közülük vannak enyhébbek, így például a titkos kézfogásról szóló mendemondák, amely alapján a szabadkőműves egy találkozásnál rögtön tudhatja a másikról, hogy ő is páholytag-e. Ezt a 2012-ben a Telegraphnak adott interjújában Nigel Brown tagadta, mint ahogyan azt is, hogy a szabadkőművesek feltűrt nadrágaljjal járnak – ez csupán egyszer, az egyik beavatási szertartáson történik meg. Sokan furcsállják még a több szertartáson megjelenő, nyakra húzott hurkot, de ez csupán a születéskor elvágott köldökzsinórt jelképezi, és nincs fenyegető jelentése.
VI. György is szabadkőműves volt, itt skót társai között láthatóFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Az ilyen ártalmatlan legendákon kívül akadnak azonban sokkal komolyabbak is – például az, hogy a szabadkőművesek, ha egyikük valamilyen ügyben bűnösnek minősül, nem vallanak egymás ellen még akkor sem, ha értékes információk birtokában vannak. Brown szerint ez egyáltalán nem igaz, sőt: a páholyokból viszonylag kis bűnnek számító vétségekért is kirúgás a „jutalom”, így például ha valaki gyorshajtásért pénzbírságot kap, megindul a vizsgálat, hogy valóban értékes tagja-e az illető a szervezetnek – ha nem, elbocsájtják.Breivik 21 év börtönt kapott tettéért, Facebookja szerint ő is szabadkőműves voltFORRÁS: AFP/ODD ANDERSEN

A 2011-es norvégiai tömegmészárlásért felelős Anders Breivik a Szent Olaf Páholy tagja volt, ekkor ismét szárnyra kaptak a pletykák, hogy a szabadkőművesség alapjában véve ördögtől való csoportosulás – a nyolcvan ember haláláért felelős férfit természetesen rögtön kizárták a páholyból.

A szabadkőműveseké a Hold

Bár a nácizmus korszaka elmúlt, a szabadkőművesek világuralomra törése még mindig napirendi pont az összeesküvés-elméleteket gyártók körében – ezúttal nem a zsidókkal karöltve, hanem egyedül szeretnék magukénak tudni a világhatalmat.Buzz Aldrin az Apollo 11 űrhajósa állítólag kisajátította a Holdat a szabadkőműveseknekFORRÁS: NASA

Többen úgy gondolják, hogy az űrkutatás területén tevékenykedők között is gyanúsan sok a szabadkőműves – Buzz Aldrin, a második ember a Holdon például valóban páholytag, de valószínűleg nem formált társasága nevében jogot kísérőnk birtoklására, mint ahogyan azt egyes körökben gondolják.

Több titkos társasággal összefüggésben

Ha már a zsidókkal nem, mostanában a többi titkos társasággal szokás egy lapon említeni a szabadkőműveseket – népszerű például az a felfogás, miszerint a páholyok az illuminátusokkal együttműködve próbálják meg uralmuk alá hajtani a világot. Sőtléteznek szabadkőműves illuminátusok is, akik együttes erővel azon dolgoznak, hogy bevezessék a nekik kedvező Új Világrendet. Él arról is egy elmélet, hogy a szabadkőművesek a cionistákkal együtt akarják kormányozni a földet, a Hamasz Palesztin Iszlám Ellenállási Mozgalom tagjai a mai napig így gondolkodnak, de mások még a Ku Klux Klánhoz is kötik a szabadkőművességet.A Ku Klux Klánnal is összefüggésbe hozták a szervezetetFORRÁS: AFP/GREG WOOD

Az ő számlájukra írják többek között, hogy „megrendezték” a Holdra szállást, a 2001. szeptember 11-i támadásokat pedig a szabadkőműves numerológiához kötik. Vannak vadabb elképzelések is (igen, még ezeknél is durvábbak): létezik olyan elmélet, amely szerinthüllőszerű emberi lények irányítják a szabadkőműves társadalmat, abból a célból, hogy átvegyék az uralmat a bolygó felett. 

Valóban szabadkőművesek irányítják a világot

Az összeesküvés-teóriák száma végtelen, ami valószínűleg a szabadkőművesség titokzatosságából, a rejtélyes szimbólumrendszerből, a katolikus egyház ellenzéséből és a szabadkőművesek nagy számából ered.
George Washington leteszi a Capitolium alapkövét, nyakában szabadkőműves szimbólumokFORRÁS: AFP/TIM SLOAN
Ennek ellenére a társaság célkitűzései között sem a világuralom, sem az emberek megtévesztése nem szerepel – sokkal inkább a hazaszeretet, a testvériség, a tisztesség és a jótékonyság jelenti a mozgatóerőt.A szabadkőművesek manapság nyitottságukkal igyekeznek meggyőzni a nagyközönséget arról, hogy nem szeretnék leigázni a világot. Ennek ellenére könnyen lehet, hogy számos, a világon vezető pozícióban ülő ember valóban páholytag, de korántsem azért, hogy szabadkőműves irányítás alá vonja a pénzügyi és politikai szektorokat, hanem sokkal inkább amiatt, mert ők is egyetértenek a szabadkőművesség alapvető értékeivel, és magukénak érzik ezt az ősi rendszert, ami nagyon rövid idő alatt lett nagyon népszerű szerte a világban.
Új Világrend: a Bilderberg-csoporttól a torontói jegyzőkönyvekig


ELTER TAMÁS2015.10.04.

Egyesek zseniális oknyomozónak, mások konteós teóriákba tébolyodott őrültnek tartják Serge Monast montreali újságírót, a hatalmas felzúdulást kiváltó, állítólagos torontói jegyzőkönyvek publicistáját.  Amíg a torontói jegyzőkönyvek hitelességét sokan kétségbe vonják, a befolyásos személyiségekből álló és minden évben egy alkalommal zárt ajtók mögött tanácskozó Bilderberg-csoport valós, nem csak az összeesküvés-elméletek világában létező informális szervezet.

Szép új világ; legenda és valóság

A párnázott ajtók mögött lezajlott nagyhatalmi tanácskozások, kiterjedt lehallgatási botrányok, rejtélyes merényletek valamint szupertitkossá nyilvánított ügyek hátterében mindig is felbukkannak azok a találgatások, amelyek rendszerré összeállva, mint politikai összeesküvés-elméletek bukkannak fel az információs világ áramlatrendszerében.
A világpolitika kulisszák mögött történt döntéseinek talaján nőnek a politikai konspirációs elméletekFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Ezek közül is az Új Világrend (New World Order, NWO) elnevezésű konspirációs-teória borzolja leginkább a kedélyeket; a világban zajló folyamatokat
a háttérből irányító, világuralomra törekvő, megfoghatatlan szűk hatalmi elit legendája.
A politikai összeesküvés-elméletek termékeny talajon virágzanak, hiszen a hétköznapok embere számára a világban zajló, nem egyszer ellentmondásos folyamatok mozgatórugói többnyire érthetetlenek maradnak.
A világban zajló nagy konfliktusok valós mozgatórugói többnyire kevéssé ismertek a közvélemény előttFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Az 1980-as évektől kibontakozó, és a Szovjetunió 1991-es összeomlása után egypólusúvá  vált világban kiteljesedő globális gazdaság sokak számára teszi hihetővé egy kulisszák mögötti hatalomátvételre készülő világkormány ténykedését.
David Rockefeller (jobbról a második) a Chase Manhattan elnökeként a Bilderberg-csoport állandó tagjai közé tartozottFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
E megfoghatatlan fiktív társaság leleplezésére tette fel életét Serge Monast, a szépíróból és költőből tényfeltáró újságíróvá lett francia-kanadai, aki  az 1995-ben publikált „Les Protocoles de Toronto” (Torontói jegyzőkönyvek) című munkájával szerzett világhírnevet magának.
A torontói jegyzőkönyvek valódiságáról azóta is késhegyig menő viták folynak;


vannak, akik minden fenntartás nélkül hisznek benne, mások viszont ugyanolyan közönséges hamisítványnak tartják, mint a legnagyobb valószínűséggel  a cári orosz titkosszolgálat által 1903 és 1905 között antiszemita indulatok felkorbácsolására összeállított Cion bölcseinek jegyzőkönyveit.

A világkormány katekizmusa

A torontói jegyzőkönyvek forrása mind a mai napig ismeretlen. Maga Monast még művének megjelenésekor,
1995 májusában azt nyilatkozta, hogy informátorainak kiadása sokak, köztük az ő életét is veszélybe sodorná.
A szerző szerint a jegyzőkönyv 1967 nyarán keletkezett, az akkori világ 18 legbefolyásosabb pénzügyi és nagyvállalati vezetőjének Torontóban megtartott titkos tanácskozásán.
Serge Monast kanadai oknyomozó újságíró, aki az állítólagos torontói jegyzőkönyveket közzétetteFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Az állítólagos jegyzőkönyv 15 pontban foglalja össze annak az 50 évre szóló programnak a gyakorlati lépéseit, amelyek a világkormány hatalomra jutásához szükségesek, és amelyek a társadalmi, politikai, valamint a gazdasági élet területén „kívánatos” változásokat fogalmazzák meg.
Az alapvetés 1. pontja szerint a világrend átalakítását az úgynevezett „szórakoztatás társadalmának” felépítésével kell elkezdeni,
amelynek a korlátlan fogyasztás iránti sóvárgás tömegessé tétele, az anyagiasság, és a kisebb-nagyobb társadalmi közösségeket szétforgácsoló individualista embertípus létrehozása a legfőbb célja.
Az alapvetés egyik pillére az úgynevezett szórakoztatás társadalmának létrehozásaFORRÁS: AFP/WILLIAM WEST
A 2. pont az „ökológiai anarchizmus” elterjesztését és támogatását jelöli meg, elsősorban a fiatal generáció, és különösen az egyetemisták, entellektüelek körében. A zöld mozgalmaknak ugyanis általában pozitívak a közösség felé szóló üzenetei,
ám valójában a radikális ökomozgalmak ellenségesen viszonyulnak saját kormányaikhoz,
így a nemzetállami kereteket gyengítik.
Dany Cohn-Bendit a zöldek vezetője az Európai Parlamentben. A titokzatos jegyzőkönyv szerint az úgynevezett "ökoanarchizmus" kiváló eszköz a nemzetállami keretek szétfeszegetéséhezFORRÁS: AFP/GEORGES GOBET
Monsat művében a jegyzőkönyv 3. pontjaként idézett ajánlás az ál-, illetve hamis tudományok elterjesztéséért száll síkra, amelyek segítségével a tömegek hiszékennyé, tájékozatlanná és ezáltal manipulálhatóvá válnak. 
Az állítólagos torontói „nagyok” szerint az oktatás radikális átalakítása sem mellőzhető:
a humánműveltség fokozatos leépítése és a tömegek alulműveltté tétele, továbbá az emberek gondolkodásról leszoktatása ugyancsak az eljövendő világkormányt erősítő tényező.

Lopakodó globalista világrend

Több pont is a világgazdaság átalakításának szükségességével foglalkozik; a 4. szerint
az egyik legfontosabb cél a nemzetközi kereskedelem primátusának megteremtése, amely a gazdasági-politikai határok teljes körű leépítésével valósítható meg.
A 6. pont lényege szerint ösztönözni kell a nyugati nagyvállalatok termelésének fokozatos áthelyezését a fejlődő világba, ezzel lehet ugyanis meggyengíteni a nemzetgazdaságokat.
Christine Lagarde a Világbank vezérigazgatója, Kim, a szervezet elnökének társaságában. Serge Monast szerint a Világbank és az IMF is a megfoghatatlan "világkormány" céljait követő szervezetekFORRÁS: AFP/SAUL LOEB
A 7. pont olyan globális gazdaság elérését tartja kívánatosnak, amely felett az egyes nemzetállamoknak már semmiféle diszpozíciója sincs. Ahhoz, hogy az egycentrumú globális világhatalom bevezethető legyen, teljesen kiszolgáltatottá kell tenni az embereket – áll a 10. pontban.
Ehhez kiváló eszköz a nyugdíjkorhatárok folyamatos emelése, a fizetések vásárlóerejének csökkentése,
valamint a munkavállalói jogok megnyirbálása, hogy a munkáltatók bármikor és tetszésük szerint megszabadulhassanak a nekik nem tetsző alkalmazottaktól.
Az állítólagos program egyik pontja a munkavállalói jogok fokozatos megnyírbálásának szükségességéről értekezikFORRÁS: AFP/PHILIPPE HUGUEN
Az állítólagos „torontóiak” gazdaságpolitikai programpontjában kitüntette szerepe van a 11. cikkelynek is, amelynek értelmében meg kell akadályozni a nemzetállamokat saját gazdaságuk önálló fejlesztésében, főleg a pénzügyi szektorban, energiaiparban, mezőgazdaságban és a technológiai iparágakban, továbbá pénzügyi függésbe kell tartani őket olyan szervezetek, mint az IMF és a Világbank hathatós közreműködésével. 

Multikulturalizmus és „észhez térítés”

A Monast által megénekelt jegyzőkönyv 5. pontja
a globális világkormány létéhez elengedhetetlennek tartja a multikulturális társadalmak létrehozását,
a nemzeti kulturális keretek fokozatos fellazításával. Hogy ez miként valósítható meg, arról ugyancsak az úgynevezett jegyzőkönyv 5. pontja emlékezik meg; a fejlett államokba történő migráció ösztönzésével, elsősorban a harmadik világ országaiból, amelyet helyi fegyveres konfliktusok kirobbantásával lehet „ösztönözni”. 
Az úgynevezett torontói jegyzőkönyvek szerint ösztönözni kell a fejlett országokba történő tömeges bevándorlást, elsősorban a fejlődő világbólFOTÓ: SZABÓ GÁBOR - ORIGO
A jegyzőkönyv 13. pontja szerint minél kiterjedtebb, egymással kompatibilis adatbázisokat kell létrehozni és összekapcsolni;  a „világkormánynak” alárendelt vezetők teljes magánéletét fel kell térképezni, és nyilvántartani a személyükhöz fűzhető kompromittáló adatokat. A „világkormány” törekvéseivel szembe menő nemzetállamokat pénzügyi és gazdasági nyomás alá helyezéssel valamint szankciókkal kell „észhez téríteni” az alapvetés 14. pontja alapján.
A torontói jegyzőkönyveknek nevezett összeesküvés-elmélet szerint, a helyi konfliktusok szításával kell elérni többek között a tömeges migrációtFORRÁS:WIKIMEDIA COMMONS
Az új világrenddel szembeszálló egyéneket pedig meg kell bélyegezni, lejáratni, nevetségessé tenni, végső esetben pedig likvidálni – így zárul a 15. ponttal az eddig még senki által nem látott torontói jegyzőkönyv.

Zseniális oknyomozó, vagy meghasonlott őrült

A torontói jegyzőkönyvek valódisága mellett érvelők a publicista, Serge Monast sorsát tekintik az egyik legfőbb közvetett bizonyítéknak arra nézve, hogy nem csupán a szerző fantáziájából kipattant zavaros konspirációs teória lehetett ez a hátborzongatóan cinikus összeállítás.
Monast szerint a már meglévő globális szervezetek alkotják a leendő "világkormányt" szervező csoport előretolt hadállásaitFORRÁS: THE WALL STREET JOURNAL
Az 1980-as évek közepétől oknyomozó újságíróként dolgozó Monsat egyik kedvenc kutakodási területe a titkos tömegmanipuláció témája volt.
Mivel a fősodratú média elzárkózott e „kényes témákban” megszületett tanulmányai leközlésétől, saját kiadót hozott létre,
Nemzetközi Szabadsajtó Ügynökség (l’Agence Internationale de Presse Libre) néven.  A torontói jegyzőkönyvek 1995-ös kiadása után, Monast környezete szerint az újságíró folyamatos rendőrségi zaklatásoknak volt kitéve; többször tartottak házkutatást mind a szerkesztőségben, mind pedig a zsurnaliszta lakásában.
Toronto látképe. Serge Monast a könyv megjelenése után többször is rendőri zaklatásnak volt kitéveFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Megindult az ellenpropaganda is, amely Serge Monast-t elmeháborodott fantasztaként igyekezett lejáratni. Az újságíró ellen rövid idő alatt több eljárás is indult; 1996. december 3-án rémhírterjesztés gyanújával állította elő a montreali rendőrség, és bűnügyi őrizetbe vették.

Szívroham, autóbaleset, mélybezuhanás

Egy nap múlva kiengedték, ám 1996. december 5-én Monast hirtelen elhunyt.  
A hivatalos orvos-szakértői jelentés szerint szívroham végzett a híres oknyomozó-újságíróval,
de sokan  mind a mai napig erőszakos halált sejtenek Monast elhunytának hátterében. Két munkatársa közül az egyik 1997 januárjában autóbalesetben vesztette életét, a másik pedig még ugyanebben a hónapban - állítólag ittasan - kizuhant egy montreali toronyház huszadik emeleti ablakából.
Serge Monast a kiszabadulását követő napon - a hivatalos vizsgálat szerint - szívelégtelenségben hunyt elFORRÁS: YOUTUBE
A vallásos miszticizmusra hajlamos újságíró számos vélemény szerint, élete végén súlyos pszichés problémákkal küzdött. Mindenesetre tény, Monast 1996 novemberében megszellőztette, hogy rövidesen nyilvánosságra hozza az állítólagos 1967-es torontói tanácskozás résztvevőinek listáját. Hirtelen halála miatt erre azonban már nem került sor; a lakásában őrzött iratok és adathordozók pedig eltűntek.

Egy holland kisvárosi hotel világhírűvé lett neve

Az állítólagos torontói jegyzőkönyvek felvázolják azt a struktúrát is, pontosabban azokat a szervezeteket és intézményeket, amelyek - úgymond – a kulisszák mögött ténykedő világkormányzati csoport legfontosabb előretolt hadállásait alkotják.
A csoport névadója a hollandiai Oostenbeek-ben található Bilderberg hotel, ahol 1954-ben gyűltek össze az eslő tanácskozásraFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Ezek közé tartozik többek között a Külügyi Kapcsolatok Tanácsa, a Hármas Bizottság, a (korábbi) Római Klub, a Királyi Nemzetközi Kapcsolatok Intézete, de maga az ENSZ is,
valamint az ugyancsak titokzatos hírnévre szert tett Bilderberg-csoport. 
1954-ig a hollandiai Oosterbeek-ben található Bilderberg hotel neve legfeljebb csak a vissza-visszajáró törzsvendégek számára mondott valamit.
Bernát holland herceg, a Bilderberg-csoport életre hívójaFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A kisvárosi szálloda neve akkor vonult be a köztudatba, - és a politikai konspirációs teóriák világába – amikor 1954-ben Bernát holland herceg kezdeményezésére itt gyűlt össze első alkalommal a hotel után csak Bilderberg-csoport néven ismertté vált társaság, amely azóta is  minden évben a világ más és más pontján tart tanácskozást a nyilvánosság teljes kizárásával.
Henry Kissinger, a Nixon-adminisztráció egykori külügyminisztere, a Harvard politológia professzora, a Bilderberg-csoport egyik oszlopos tagjaFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Az elmúlt egy-két évtizedben kialakult gyakorlat szerint
az informális szervezet általában a G8-ak összejövetele előtt tartja meg éves tanácskozását.
A titkos konferenciák színhelyeiként előnyben részesítik a világtól elzárt kis településeket.
Az idei tanácskozás helyszíne a Tirolban fekvő osztrák kisváros, Telfs voltFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A Bilderberg-csoport témái szigorúan titkosak, a tanácskozásról soha nem adnak ki kommünikét, és a résztvevők is titoktartási kötelezettséget vállalnak.  Az 1954-es első összejövetel óta – 1976 kivételével – a Bilderberg-csoport minden évben összeült, utoljára idén június 9. és 14. között Ausztriában, a festői tiroli hegyek között megbúvó Telfs városkában.

A világelit rejtélyes elit klubja

Noha a Bilderberg-csoport témái szigorúan titkosak, a résztvevők személye többnyire ismert. A Bilderberg-csoportnak vannak állandó és alkalmi, csak egy-egy tanácskozásra meghívott tagjai.  A szervezési és kapcsolattartási feladatokat egy titkárságszerűen működő végrehajtó apparátus látja el.
Richard Holbrooke, befektetési bankár, és az amerikai kormány volt külügyi szóvivője ugyancsak csoporttag voltFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A csoportban neves bankárok, pénzügyi szakemberek és közgazdászok, volt illetve aktív politikusok, médiavezetők, és esetenként katonai szakértők vitatnak meg közelebbről nem ismert világ és társadalompolitikai illetve gazdasági kérdéseket.
A Világbank volt renegát elnöke, James D. WolfenshonFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A tanácskozás informális jellegű, és amit még tudni lehet, hogy a Bilderberg-csoport állásfoglalásainak érvényesülését a tagok saját igen jelentős kapcsolatrendszereik útján érvényesítik a napi politikai-gazdasági döntésekben.
Az aktív politikusok közül is hívnak meg hírességeket a zárt ajtók mögötti titkos tanácskozásra. Hillary Clinton volt külügyminiszter és demokrata-párti szenátor ugyancsak Bilderberg meghívott voltFORRÁS: AFP/WIN MCNAMEE
Eddig csak egyetlen alkalommal sikerült megszerezni a csoport tanácskozásán készített egyik jegyzőkönyv másolatát.
A nyugat-németországi Gramisch-ban 1955-ben megrendezett találkozó jegyzőkönyvét  Robert Eringer német újságírónak sikerült állítólag megszereznie.
Eringer úgy vélte, hogy a jegyzőkönyv 30. oldala leplezi le a Bilderbereg-csoport működési mechanizmusát, amely szerint: „Ezen konferencia résztvevői azokat a megállapodásokat, amelyek a kifejtett vélemények után egy általános konszenzus folyamán születnek, a saját befolyás-övezetükön belül továbbadhatják, természetesen a forrás érintése nélkül.”
Henri de Castries, az AXA elnök-vezérigazgatója is csoporttagFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Eringer kérdéseire az egyik akkori résztvevő, Sir Paul Chambers csupán a következő lakonikus választ adta:
Semmit nem árulhatok el a Bilderberg-csoportról egy kívülállónak, aki nem tagja annak. Ez kötelességem. Nagyon sajnálom, hogy nem segíthetek Önnek, de erre abszolút nincs fölhatalmazásom, s ebben a vonatkozásban nagy hibát követnék el, ha bármit is mondanék a Bilderberg-csoportról."
A csoport az 1955-ös „incidens” óta még jobban ügyel a teljes hírzárlatra, egyelőre teljes sikerrel.

Magyarok is szerepelnek a listán

Azt, hogy a Bilderberg-csoport mekkora befolyással rendelkezhet, kiválóan illusztrálja a tagok névsora, akik között a világpolitika, a pénzügyi világ és nagyvállalati kör valamint a sajtó „nagyágyúit” találhatjuk.
Werner Faymann osztrák, és Angela Merkel német kancellár. Mindketten voltak már a Bilderberg-csoport meghívottjaiFORRÁS: AFP/JOHN MACDOUGALL
A teljesség igénye nélkül érdemes megemlíteni néhány, a hétköznapi világban is különösen jól ismert nevet. Az oszlopos tagok között találjuk többek között Henry Kissinger volt amerikai külügyminisztert, a Harvard politológia professzorát és a Nixon-adminisztráció egykor legbefolyásosabb tagját.
Condoleezza Rice ( a kép bal oldalán) a Bush-adminisztráció külügyminisztere ugyancsak részt vett a tanácskozásokonFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A pénzügyi világot David Rockefeller, a Chase Manhattan, vagy Andre Levy-Lang, a Bank Paribas elnöke, illetve J. Martin, a Barclays vezérigazgatója reprezentálja. A neves grémium tagja többek között a renegáttá vált egykori Világbank elnök, James D. Wolfenshon, aki nagy port kavart könyvében leplezte le a globális pénzügyi intézmény egyes országoknak komoly károkat okozó módszereit.
Giovanni Agnelli a Fiat-konszern egykori fejeFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A transznacionális vállaltokat képviseli többek között Giovanni Agnelli, a Fiat-konszern egykori elnöke, vagy a nagy olajipari multi, a BP (British Petroleum) vezérigazgatója, E. John P. Brown.
A politikai szférából számos ismert közszereplő vett már részt a Bilderberg-csoport tanácskozásain,
köztük Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter és demokrata-párti szenátor, Jose Manuel Barroso, az Európai Bizottság volt elnöke, de a hivatalba lévő politikusok közül is többen, így Angela Merkel német , illetve a magyar híradásokban az utóbbi időkben szinte napi rendszerességgel szereplő Werner Faymann osztrák kancellár is.
José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke ugyancsak a meghívottak listáján szerepeltFORRÁS: MTI/EPA/OLIVIER HOSLET
A Világbank vezérigazgatója, Christine Lagarde ugyancsak részt vett már a Bilderberg-csoport tanácskozásán ugyanúgy, mint Colin Powell volt amerikai hadügyminiszter, illetve Peter Carrington ex-NATO  főtitkár.
Magyarországról eddig négy politikust, illetve gazdasági szakembert hívott meg tanácskozásaira a nagyhatalmú csoport,
Bokros Lajos ex-pénzügyminisztert, Martonyi János volt külügyminisztert, Bajnai Gordont, aki 2009 és 2010 között volt kormányfő, valamint Surányi György bankárt, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnökét.
Surányi György, az MNB volt elnöke háromszor is részt vett meghívottként a Bilderberg-csoport ülésénFORRÁS: MTI/SOÓS LAJOS
A volt MNB-elnök szakértelme különösen fontos lehet a Bilderberg-csoport számára, őt ugyanis – egyetlen magyarként  - három alkalommal, 1996-ban, 1997-ben és 1999-ben is meghívták a tanácskozásra. Hogy konkrétan milyen világot formáló témákról tanácskoztak, az ma is titok.