2017. január 17., kedd

Zsidóbűnözés X.

Zsidóbűnözés X.42 éve szállott pokolra Rákosi, de kísértetként itt bolyong ma is

1971. február 6-án a következő hír jelent meg a magyarországi központi napilapokban: „Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének volt első titkára, aki gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, ez év február 5-én Gorkij város megyei kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után életének 79. évében elhunyt”.

Rosenfeld, a magyargyűlölő zsidó gnóm

Rákosi holttestét Moszkvába vitték egy Mozsajszkij úti villába, ahol felravatalozták a vörös bársonnyal letakart koporsót. Február 7-én este a Sabolovka negyed krematóriumába szállították, ahol elhamvasztották. A magyarországi elvtársak meglehetősen ambivalens módon viszonyultak Rákosi földi maradványainak hazahozatalához. A kommunista emberfajta tipikus megszemélyesítője, az éjsötét Komócsin Zoltán KB-titkár ironizálva ezt közölte Sütő Gáborral, a párt külügyi osztályának munkatársával: „No, szakikám, a demokratikus centralizmus nevében állást foglalhattál ’bölcs apánk’ hazajövetele ellen. Ez volt benne a demokrácia. Most jön a centralizmus: a párt döntése értelmében kimész érte, hazahozod és eltemeted. Világos?”
Sütő Gábor 1971. február 11-én érkezett meg Moszkvába, ahol a Rosszija szállóban találkozott Rákosi családjával és hozzátartozóival. Sándor József a KB vendégeként meghívta az özvegyet, a jakut Feodora Fjodorovna Kornyilovát, azaz Fenyát és annak fiát családostól a temetésre. Közölte, hogy Rákosi nyughelye bárhol lehet, a Kerepesi temető kivételével, ahová a szocialista érában az aktuálisan „jó” elvtársakat temették, s így afféle kommunista panteonná vált az idők folyamán Pest város egykori köztemetője. A család a Farkasrétet választotta, így itt helyezték végső nyugalomra Rákosit február 16-án. Az MSZMP Politikai Bizottsága titkosította a temetést, amelyről így semmiféle közlemény vagy hír nem jelent meg. A kolumbáriumon elhelyezett tábla felirata is puritán egyszerűséggel mindössze ennyi volt: „Rákosi Mátyás 1892-1971”. A család szerint hatvanan, a hivatalos jelentés alapján negyvenen kísérték utolsó útjára Rákosit. Az akkori hatalom az egész ceremóniát igyekezett a legnagyobb titokban tartani. Sütő Gábor elmondása szerint az özvegy többször is megkérdezte tőle: „Mondja, ezt érdemelte az én uram?” Vagyis a korabeli kommunista sajtóban nemhogy nekrológ nem jelent meg a Magyarország felett egy évtizeden keresztül diktátori hatalmat gyakorló ’19-es, őskommunista vezérről, de egyetlen kishír vagy mondat sem. Személyéről az első értékelést 1983-ban, titkos temetéséről az első híradást 1989-ben tették közzé.
Rákosi – 1919-es szereplése miatt emigrációba kényszerült, illetve a szegedi Csillag börtön oltalmazó vendégszeretetét élvezte, majd Sztálin birodalmába emigrált – 1945. január 30-án érkezett haza a Szovjetunióból és hamar nagy befolyásra tett szert a politikai életben. Még távollétében, 1944 végén beválasztották az illegitim Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Az ezt követő hónapokban a kivárás taktikáját alkalmazta, mivel még Sztálin szándékai sem voltak egyértelműek Magyarországgal kapcsolatosan. Több nyelven kiválóan beszélt, ez tette lehetővé, hogy Trumannal angolul tárgyalhatott Washingtonban a békeküldöttség tagjaként, de emellett meg tudta magát értetni oroszul, németül és olaszul is. A politika volt a „hobbija”, amely élete minden percét kitöltötte. A Magyar Kommunista Párt, majd 1948-tól a szociáldemokratákkal való egyesülése után a Magyar Dolgozók Pártja főtitkára lett. 1945-től miniszterelnök-helyettes államminiszter. Az 1945. őszi, 57%-os kisgazda győzelemmel zárult parlamenti választás után a szovjet csapatok és a kommunista irányítás alatt álló politikai rendőrség, az állami terrorszervezet, az ÁVO segítségével megkezdte az úgynevezett „szalámitaktika” érvényesítését, azaz más pártokba történő kommunista ügynökök beépítése, valamint a kriptokommunisták révén, illetve külső erőszak által fokozatosan felszámolta az FKGP-t és az összes többi politikai pártot.
Az „ötvenes évek”, a Rákosi-korszak volt a magyar történelem legsötétebb korszaka. A háborús vereség és pusztulás után Magyarországot megszállta a Vörös Hadsereg, és Sztálin hű csahosait, a moszkovita kommunistákat szabadította a magyar népre. A fentiekből következően diplomáciai szempontból a Rákosi-rendszer semmiféle külpolitikai mozgástérrel nem rendelkezett, igaz, a kommunista vezérkar nem is próbálkozott ennek a legcsekélyebb mértékben történő tágításával sem. Hűséges csatlósként igazodtak a szovjet elvárásokhoz.

A négy mészáros, eredeti neveiken: Rosenfeld Mátyás, Singer Ernő, Lőwy Hermann, Eisenberger Benjámin

Mivel az 1950-es évek elején a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti viszony pattanásig feszült, mindkét oldal a fegyveres konfrontáció lehetőségével számolt. Magyarország számára ebből a hadsereg és a hadsereg felszereléséhez szükséges nehézipari ágazatok olyan mértékű, irracionális fejlesztése következett, amely ellentmondott a józan észnek egy alapvetően agrár jellegű országban, továbbá a lakosság fogyasztását annak kíméletlen kifosztásával – különösen a gazdákkal szemben alkalmazott „padláslesöpréssel” – az elviselhetőség határait túllépve drasztikusan visszafogta. Ez az erőltetett és gazdasági szempontból kontraproduktív nehézipar-fejlesztés már az ’50-es években anakronizmus volt, hiszen a világ fejlettebb régióiban ekkoriban az autó- és műszeripar, illetve a híradástechnika és a műanyaggyártás tört az élre, s megkezdődött az elektronika térhódítása is.
Miközben a nép nyomorgott, a legfelső pártvezetők uszodával ellátott tágas budai villákban laktak, páncélozott szovjet ZIL-autókkal közlekedtek, hivatalukban 3-4 telefonkészülék állt az asztalukon. Egy a Moszkvával, illetve a baráti országok vezetőivel való kapcsolattartásra, egy a miniszterekkel, s más magas rangú pártvezetőkkel történő érintkezésre („M” vonal), egy, amely a vidéki párt- és állami szervekkel, valamint a nagyobb üzemekkel biztosította az összeköttetést („K” vonal), s végül a közönséges városi vonal, amely persze abban az időben – s még ezután is jó ideig – luxusnak számított. E legfeljebb néhány tucat személyből álló kiválasztott kör kiemelt kórházi ellátásban részesült a nevezetes Kútvölgyi Úti Kórházban, korlátlanul használhatta az exkluzív párt- és állami üdülőket, külön boltból ingyenesen rendelhetett bármilyen luxuscikket, és ruháit külön pártszabóság készítette egyedileg, méretre.
Az egész hierarchia élén Rákosi állt, aki 1945-től a kommunista párt főtitkára, illetve 1953-tól első titkára volt. Miként azt Romsics Ignác megállapítja, a moszkovita bolsevik vezért az 1940-es évek végétől Sztálinhoz hasonló személyi kultusz, pontosabban bálványimádás övezte. „Ha Rákosit mondunk, akkor ezalatt a magyar népet értjük, s ha a magyar népet említjük, akkor Rákosira gondolunk” – hirdette „Katalónia hóhéra”, Gerő Ernő már 1949-ben. A vezérkultusz 1952. március 9-én érte el csúcspontját, amikor az ország „Sztálin legjobb magyar (sic!) tanítványának” a 60. születésnapját ünnepelte. Ez alkalomra az írók – Vas István szerkesztésében – külön verseskötetet adtak ki Magyar írók Rákosi Mátyásról címmel, sőt Rusznyák István, az MTA elnöke Rákosi Mátyás és a magyar tudomány címmel írt értekezést, a Magyar Történelmi Társulat pedig Rákosi Mátyás és a magyar történettudomány címmel rendezett ünnepi ülésszakot. Számos fűzfapoéta írt bugyuta kis rigmusokat, melyek közül az egyik legismertebb talán a következő:
Gyertek lányok, öltözzetek fehérbe,
Szórjunk rózsát Rákosi Mátyás elébe.
Hadd járjon Ő a rózsában bokáig
Éljen, éljen Rákosi Mátyás sokáig!
Mindeközben az országban féktelenül tombolt az államilag szervezett terror, amelynek legfőbb letéteményese 1948-tól az ÁVO jogutód szervezete, az ÁVH volt. A Péter Gábor irányítása alatt álló állambiztonság permanens rettegésben tartotta az egész ország lakosságát. A vörös rémrezsim lényegéről mindent elmond, miszerint csak 1950 és 1953 között az ügyészségek több mint 1 millió büntetőeljárás megindítását kezdeményezték, s a bíróságok 650 ezer vádirattal foglalkoztak, vagyis kétharmados hatékonysággal működtek. Ezek közül 390 ezer esetben született elmarasztaló ítélet. 1953-ban szinte már nem akadt család, amelynek egyik vagy másik tagja ne került volna összeütközésbe a rendészeti vagy államvédelmi hatóságokkal. Az elítéltek egy része börtönbe, a másik részük internáló vagy munkatáborokba került. Az internálótáborok száma 1953-ra elérte a 100-at. Ezekben 44 ezer „osztályellenség” végezte az embertelen kényszermunkát. A magyarországi Gulag-rendszer lakóin belül külön kategóriát képezett az a 15 ezer főnyi embertömeg, akiket 1951. május-júliusban bármiféle bűnvádemelés vagy bírói ítélet nélkül egyszerű rendészeti határozattal telepítettek ki Budapestről és a nagyobb városokból a Hortobágyra ugyancsak kényszermunkavégzésre. Ők zömmel a régi elit, illetve a felső középosztály itthon maradt képviselői közül kerültek ki. S ne feledkezzünk meg azokról a szerencsétlen honfitársainkról sem, akiket az ÁVH szadista pribékjei kínoztak, megaláztak, naponta több alkalommal kegyetlenül megvertek és összerugdostak, s ezek a pribékek az 1990-es impériumváltás óta is kiemelt nyugdíjban részesülnek mindhalálig.
S ezen a ponton befejezésül néhány gondolat erejéig felvethetünk bizonyos baljós párhuzamot a Rákosi-éra és a jelenlegi, neoliberális totalitárius politikai rezsim között. Hiszen az emberek ma is permanens rettegésben élnek, igaz, nem brutális ÁVH-s és katonai bakancsokkal és szuronyokkal tartják őket féken – bár szükség esetén gondolkodás nélkül alkalmazzák a hatalom urai ezt az eszközt is az állampolgárok ellen –, hanem rafináltabb módszerekkel. Az „elit” ténykedésének, illetve az általa működtetett tudatdeformáló média destruktív hatásának köszönhetően a magyarság túlnyomó többsége 2013-ban teljes történelmi és politikai amnéziában szenved, mentálisan leépült, egzisztenciálisan ellehetetlenült. Az államilag legalizált kifosztási ráta felülmúlja a Rákosi-korszakbelit. A magyar emberek életét alapvetően meghatározó lelki „élmény”: a félelem. Félelem és rettegés a hatóságoktól, a munkaadótól, a főnöktől – vajon mikor rúgnak ki –, a banki uzsorásoktól,a végrehajtó-bűnözőktől, a holnaptól, a kilátástalanságtól, az élet tervezhetetlenségétől, attól, hogy Magyarországon – egy néhány tízezres nagyságrendű kiválasztott társadalmi kasztot kivéve – ma nem lehet normális, emberhez méltó életet élni. Az országban eluralkodott a káosz, minden emberi, isteni morált és törvényt át lehet hágni büntetlenül, legalábbis az imént említett érinthetetlenek kasztjának. Magyarország ma egy 93 ezer négyzetkilométernyi tébolyda…Orwell, de maga Rákosi sem álmodhatott arról, hogy a társadalom olyan fokú totális ellenőrzése és sakkban tartása megvalósulhat, mint ami manapság történik.
Rákosi elégedetten tekinthet a pokolból Magyarországra. Szelleme az élet és az emberi-társadalmi érintkezés és kapcsolatrendszer minden szegmensében és mozzanatában ott bolyong egyfajta kísértetként. Sőt napjainkban vészterhes öröksége erősebben kísért, mint valaha. Ha Dante ma élne, minden bizonnyal az Inferno IX. körének legmélyére Júdás, Brutus és Cassius helyére Mao és Sztálin elvtársak mellé Rákosit helyezné. No és természetesen 21. század eleji, legjobb magyarországi tanítványait és követőit.
Lipusz Zsolt – Kuruc.info

A totál zsidó elnyomás láttuk mit szült , ahol lehetett irtották a magyart, majd a húsdarálót is bevetették , és az útólsók még mindig revansra várnak , a lepukkant Ildikók félék , még mindig szeretnék diktálni az ütemet , pedig már az anyja is a mocsarat választotta , hiába a cenzor asszony már a családjában is fekete bárány volt , és legszívesebben a farkassal engedték volna össze. A kiborult , megfakult divatlap molyrágta kultúrát sugall felénk ahol még a magyar szitok szó volt , és darálóval pusztították őket , hogy a Dunai halak hízzanak . De jó volna látni már , hogy ezek az őskövületek kik mellesleg zsidó bérencek , és a bankárkaszt kitartott bérencei önként eltűnnének a közéletből , akár valaki le is darálhatná őket , és amilyen károkat csináltak , azt az intézkedést semmisnek kiáltaná ki a nemzet , így az EU csatlakozásunkat is , mert csak azért kellet belépnünk , hogy a Zsidó Kovácsnak legyen egy miniszteri biztos állása , és a többi hiéna az Eu padsoraiból ordithassa a hazaáruló szólamait. A pénzügyi hatalom legnagyobb gyönyörűségére , hisz a megosztott nemzetet így lehet legjobban kizsigerelni. És mi fizetjük a vissza nem fizethető tartozásokat , amiből a nép semmit sem látott , de megterheltek minden családot , ha nem volna elég bajunk is enélkül. A fasiszta zsidók még mindig a nyakunkon ülnek , és a közéletben ami mozdítható azt ellopják , így lopták el a nemzeti vagyonunkat is . Azért nincs most , szociális háló az emberek feje felett. Ha lehetne ezeket az embereket a bankárkasztembereivel ,és a rabló zsidókkal , jó magasan fel kéne lógatni , mert tönkre tették az országot , a maffia politikusokkal az élen . Talán jó volna , ha addig vissza térne Rákosi a kortársaival , míg ezeket a nemzetellenes elemeket likvidálnák . Mert ha már számonkérés nem volt , hát a számonkérést végezzék el azok akik annak idején likvidálták a magyarokat , ha ezeket is likvidálnák újra eltűnhetnének . Ezzel azt szerettem volna mondani , hogy a számonkérést olyan módon kell létrehozni amilyen módon ők dolgoztak , és nem hagyni hogy a villájukból kiröhögjék ezeket a súcsókat akik a számonkérésre ki lettek nevezve , Ők bezzeg nem haboztak a legkisebb vétségért is kötelet adtak , ha még éltek , és nem verték agyon a verőlegényeik őket . De itt már a hazaáruló vakolós szabadkőműveseket is a darálóba kellene rakni , nehogy még egy Trianonra jusson nekik idejük . A drágáim mint tudjuk a zsidókat szolgálják a hierarhia szerint a zsidó páholy adja ki az ukászt minden más páholynak , és ebbe a páholyba goj nem léphetbe csak zsidó. Ki van ez találva kérem a politikus urak is majd mindőjük páholytag , és az esküjük úgy szól , hogy előbb a páholyt szolgálják , és csak utána a népet . A politikai maffia páholytagjai is ki kellene füstölni , hogy az alvilág sem a vakolók sem férkőzhessenek a hatalom csucsaihoz, de még a zsidók sem .Nemzetközi zsidó fenyegetés a magyar nemzeti oldal ellen – a budapesti kormányzat közreműködésével

Január közepén nemzetközi zsidó szervezetek látogattak Budapestre és utasításokat osztogattak a magyarországi kormány, illetve a főváros vezető politikusainak. A magyarországi zsidó vezetőket is magában foglaló küldöttség követelte a Jobbik és az általuk antiszemitának, cigányellenes rasszistának mondott személyek és mozgalmak elleni még határozottabb jogi föllépést, az erre irányuló iskolai oktatás elmélyítését. A EJP és az izraeli CFCA hírportál szerint a magyarországi politikai vezetők a zsidó küldöttséggel mindenben egyetértettek és ígéretet tettek a még hatékonyabb együttműködésre. A Kuruc.info is terítékre került.

Kövér László a küldöttség tagjaival A pusztaszeri országgyűlés című gobelin alatt

Megkésve jutott tudomásunkra az Antiszemitizmus Elleni Küzdelem Összehangolásának Fóruma (angol rövidítése: CFCA) héber nyelvű, az izraeli kormány, a Zsidó Ügynökség és más nemzetközi zsidó szervezetek támogatta, pénzelte és meghatározott politikai célok érdekében működtetett hírportál beszámolója egy zsidó küldöttség és a magyar kormány, illetve Budapest főváros vezetői között január 16-án és 17-én végbement megbeszélésekről. A magyar nemzeti oldalt, s azon belül különösen a Jobbik Magyarországért Mozgalmat érintő budapesti megbeszélésekről már korábban megtudhattunk bizonyos részleteket, ám az Európai Zsidó Sajtóirodára (EJP) hivatkozó CFCA hírportálon olvasható beszámoló enyhén szólva is döbbenetes.
A Magyarország politikai vezetőivel történt találkozó során az izraeli küldöttség aggodalmának adott hangot az antiszemita megnyilvánulások és az országszerte tapasztalható rasszizmus miatt” dagályos címet viseli a CFCA hírportálra 2013. január 21-én kitett beszámoló a magyar kormány és a főváros vezető politikusai, illetve három nemzetközi zsidó szervezet küldöttsége között lezajlott megbeszélésekről. Már maga cím is rejtélyes, mert „izraeli küldöttségről” szól, holott az említett időpontban három európai zsidó szervezet, az Európai Zsidó Unió (EJU), Európai Zsidó Parlament (EJP) és az Európai Rabbi Központ (RCE) vegyes küldöttsége járt Budapesten. Márpedig a földrajztudomány legújabb állása szerint Izrael egyelőre nem Európában van.
A Magyarország politikai vezetőivel Budapesten tartott találkozók során az Európai Zsidó Parlament, az Európai Rabbi Központ és az Európai Zsidó Unió képviselőiből álló küldöttség kifejezte aggodalmát a szélsőjobboldali Jobbik párt megerősödése, illetve annak Magyarország-szerte újra meg újra hallható antiszemita és rasszista szónoklatai miatt”, írja a CFCA, majd nevek említése nélkül közli, hogy a három zsidó szervezetből összeállított küldöttség a kétnapos látogatás folyamán találkozott „az Országgyűlés elnökével (aki nem lehet más, mint az Izraelből kitiltott Kövér László – J. K.), a miniszterelnök-helyettessel (Semjén Zsolt, aki éppen most jött vissza Izraelből – J. K.), a „vallásügyi miniszterrel” (Balog Zoltán, aki szinten most jött vissza a Szentföldről – J. K.), Budapest főpolgármesterével (Tarlós István – J. K.), parlamenti képviselőkkel és az ellenzék vezetőivel”. A CFCA híréből azt is megtudjuk, hogy az Európai Zsidó Parlamentnek három magyarországi tagja is jelen volt a megbeszéléseken: Köves Slomo, Bodnár Dániel és Olti Ferenc.
A küldöttség tagjai „fölszólították a magyar hatóságokat, hogy súlyosbítsák a gyűlöletbeszédet büntető törvényt az országban (mármint Magyarországon – J. K.) és hangsúlyozták az iskolai nevelés fontosságát a Magyarországon egyre fokozódó antiszemitizmus elleni háború (sic!) terén”, írja a CFCA, majd előbb idézi Tomer Orninak, az Európai Zsidó Unió igazgatójának a magyarországi politikai vezetőkkel való találkozás után mondott összegezését: „Magyarország manapság az Európában fölerősödő antiszemitizmus és rasszizmus fő gyújtópontja. Szándékunkban áll együttműködni a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy elszigeteljük a gyűlöletbeszédet terjesztő politikusokat”.
Joél Rubinfeld, az Európai Zsidó Parlament társelnöke így összegezte a küldöttség budapesti látogatását: „A Jobbik párt ezekben a napokban veti el a gyűlölet magvát, amely – ha nem hozunk ellene kemény intézkedéseket – a nagyon közeli jövőben megtermi az antiszemiták és rasszisták teljes nemzedékét. Sürgősen szükség van a megfelelő jogi eszközök alkalmazására és az iskolai oktatásra azért, hogy megakadályozzuk az említett helyzet kialakulását”.
Menachem Margolin, az Európai Rabbi Központ igazgatója a következőt mondta: „Azt tapasztaltuk, hogy az ország (Magyarország – J. K.) vezetői pontosan úgy ítélik meg a helyzetet, mint mi, s hajlandóak megtenni a szükséges erőfeszítéseket az országukban meglevő antiszemitizmus elleni küzdelem terén. Ami pedig az ő kérésüket (a magyarországi vezetőkét – J. K.) illeti, mi bármikor állunk a rendelkezésükre, ha szükségük lesz ránk a cél elérése terén”.
Köves Slomo, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője, az országszerte hanuka-gyertyatartókat állítgató Chabad szekta vezető rabbija azt mondta, hogy „Kelet-Európa (helyesen: Kelet-Közép Európa – J. K.) legnagyobb zsidó közössége Magyarországon üdvözöl minden segítséget, amely az utóbbi időben az országban egyre erősödő gyűlöletbeszéd terjedésének megakadályozására irányul”, olvasható a héber hírportálon.
A küldöttség budapesti látogatásáról szóló beszámolóhoz a CFCA mellékelte a JN1 (Jewish News One) zsidó hírtévé hisztérikus hangnemű tudósítását. A videón a többi között megszólal Steiner Pál, az MSZP politikusa és meglepő módon a Jobbikkal foglalkozik magyar nyelven, mivel csak ezt a nyelvet érti. A fentebb már említett Köves Slomo is a Jobbikot, valamint a Kuruc.infót jelöli meg az antiszemita és a romaellenes gyűlöletbeszéd legveszedelmesebb forrásának, miközben vágóképnek okostelefonon a portál logója és hírei láthatók.


Új honfoglalás (2013-02-03)

Hende Csaba a holokauszt-oktatásról tárgyalt az izraeli hadügyminiszterrel Münchenben

Azt gyanítom, Ehud Barak izraeli védelmi miniszternek nem a Hende Csabával lefolytatott találkozója volt a legfontosabb programpontja a müncheni biztonsági értekezleten. Annál is inkább megalapozott lehet a gyanúm, mivel honvédelmi miniszterünk az MTI-nek adott nyilatkozatában azt mondta, hogy „az izraeli védelmi miniszterrel tartott mintegy félórás megbeszélésen elsősorban nem katonai együttműködésről volt szó, hanem a két ország közötti kapcsolatok elmélyítésének lehetőségeiről”.

Barak alattvalói körében, balról: Szentgyörgyi Zoltán nagykövet, Ehud Barak izraeli védelmi miniszter, dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, Benkő Tibor vezérkari főnök, Siklósi Péter HM helyettes-államtitkár

Hogy miről beszélgetett a két honvédelmi miniszter, ha nem a „honvédelem” kérdéseiről? Nos, Hende Csaba őszintén elárulta: „Az izraeli kezdeményezésre szervezett találkozón Magyarország nyitottságát (!) hangsúlyozta, Ehud Barak pedig egyebek mellett felvetette, hogy a Lengyelországgal kialakított programok mintájára izraeli fiatalok Budapestre is ellátogathatnának a holokauszt történetének megismerése céljából.”
Hogy mi köze van a honvédelmi minisztereknek a holokauszt oktatásához, az egyelőre rejtély. Vajon mit szól ehhez Hoffmann Rózsa, oktatási államtitkár? Érdemes lenne azt is megkérdezni Hende Csabától, miért kellett Magyarország „nyitottságát” hangsúlyoznia a találkozón? Nem vagyunk-e már így is éppen eléggé „nyitottak”? Őszinte feleletet persze aligha várhatunk a székéhez vadul ragaszkodó zsidóbérenc minisztertől. A válasz mindamellett eléggé egyértelmű: a „nyitottság” valójában a „felvásárlás” vagy éppen a „gyarmatosítás” fedőszava. Újbeszélről magyarra fordítva tehát „a Magyarország nyitott ország” mondat jelentése: a kollaboráns magyar kormány lelkesen támogatja hazánk zsidó gyarmatosítását és megszállását.

A birodalom hadügyminisztere természetesen nem avatta be a pannon provincia honvédelmi miniszternek nevezett gyarmati tisztségviselőjét a terveibe. Nem beszélt neki a Szíriával vagy éppen Iránnal kapcsolatos terveiről. Nyilván semmi fontosat nem mondott az idióta, seggnyaló Hendének. Az egyik plenáris ülésen viszont Ehud Barak nyíltan kimondta, amit persze eddig is tudni lehetett: Izrael teljes mértékben helyesli Franciaország Mali ellen végrehajtott agresszióját. A véreskezű izraeli hadügyminiszter „iszlám szélsőségesekről’ fecsegett, hangsúlyozva, hogy a francia csapatok intervenciója „elrettenthet másokat”.
A francia vezetés nem pusztán tanulmányozta azt a kérdést, hogy mit kell cselekedni, hanem odament, és megtette, amit kell – ez egy nagyon jó példa a világnak, és egy elrettentő jelzés minden banditának és terroristának” – fogalmazta meg az elsősorban Amerikának szóló, és Iránra vonatkozó figyelmeztetését a világ egyik legveszélyesebb banditája és terroristája.
A Szíria elleni légi izraeli csapással kapcsolatban Barak azt hangsúlyozta, hogy “nem engedhető meg a modern fegyverrendszerek eljuttatása Libanonba”. "A libanoni Hezbollah és az irániak maradtak Asszad egyedüli szövetségesei " – közölte a tömeggyilkos, hozzátéve, hogy Asszad bukása a “küszöbön áll”, és amikor bekövetkezik, "az hatalmas csapás lesz úgy az irániak, mint a Hezbollah számára”.
Perge Ottó - mail.com nyomán
A gyermekmolesztálás mint judaikum: "A megrontás önmagában semmi kárt nem tesz az áldozatban"


Ephraim Padwa rabbi apologétái nem említik azon felvetésünket, hogy a talmudi Szánhédrinben foglalt törvény szerint szabad prédaként elpusztítandó, elsősorban orgyilkosjelöltekre alkalmazott "dín rodéf" megfélemlítő ereje is fölmerülhet azon indítékok között, amelyek átgondolása után a potenciális "mászór" kétszer is meggondolja, hogy zsidó molesztálója bepanaszolásával világi hatóságokhoz forduljon-e. Ők merőben más, újabb keletű okokat látnak az áldozatok hallgatásában.

A pedofil rabbi történetének előzményeiEzért bukott le eddig "csak" néhány száz pedofil zsidó vezető
A rabbi által vezetett ernyőszervezet (Ortodox Zsidó Kongregációk Szövetsége, UOHC) egy meg nem nevezett szóvivője odanyilatkozott, hogy a Channel 4 televízió akciója a Szövetség megrágalmazását célozta, és méginkább nehezíti a helyzetüket.
A Manchesteri Egyetem Zsidó Tudományok Központjának kimondottan az Egyesült Királyságban élő ultraortodox zsidósággal foglalkozó szakértője, Yaakov Wise pedig úgy látja: nagy-britanniai hitsorsosai az utóbbi évtizedekben egyre távolodnak a modern világtól; magukba zárkózni, és a befogadó országtól elidegenedni kényszerülnek. Mivel legtöbbjük televíziót sem néz, a minap sugárzott leleplező dokumentumműsornak semmiféle hatása nem is lehet rájuk.
Az elidegenülési folyamat magyarázatát abban látja, hogy "a gondot az okozza, hogy ezek az emberek a mai brit rendfenntartó erőkhöz láthatóan ugyanúgy viszonyulnak, ahogyan a tizenkilencedik századbeli cári Oroszország rendőrségére tekintettek, vagyis nem bíznak annak kellő érzékenységében".
Magyarázatának kihüvelyezése nem éppen könnyű feladat, hiszen köztudomású, hogy ama évszázad sokat emlegetett, több száz zsidóellenes népi pogromjának mindössze két óhitű halálos áldozata volt, ugyanakkor a cári rendfenntartók tizenkilenc nem zsidó támadójukat ölték meg az eredetileg Nagy Katalin cárnő által a zsidók állandó lakhatására kijelölt, átlagosan négymillió Mózes-hitű lelket számláló, irdatlan méretű letelepedési körzetben. A London-környéki ultraortodoxok által fölpanaszolt "nem elégséges rendőri érzékenység" ezek szerint csakis az elkövető iránt tanúsított szigort nehezményezheti: így máris jobban érthető, miért nem adhatják ki őket az állam törvényei szerint a szekuláris hatóságoknak.
Amikor Padwa rabbi neszét vette a róla készült leleplező videofelvétel közelgő nyilvánosságra hozatalának, héber nyelven belső "gyermekvédelmi levelet" adott ki, amelyben megállapítja, hogy bár a közösségében élő szülők és az ottani oktatási intézmények "Isten segítségével nagy sikerrel áldozzák magukat a tiszta lelkek tanításának, szentségben és tisztaságban történő fölnevelésének és védelmének", mégiscsak szükséges egy bizottság fölállítása "édes gyermekeik biztonsága és minden bántódással és megrontással szembeni védelmében".
A bizottságot "rabbik, oktatók és az ilyesmivel való bánásmódra megfelelően képzett közösségi tagok" alkotják; ehhez kell fordulnia majd minden rabbinak, oktatónak és elöljárónak, aki tudomást szerez egy gyermek esetleges veszélyeztetettségéről (hogy aktus előtti vagy utáni veszélyeztetettségről beszél-e, az nem egészen világos: prevencióról egy kukkot sem ejt a leirat). A jelentés további sorsát a bizottság és a "bét dín" (egyházi bíróság) dönti el az ország törvényeinek figyelembe vételével - ami bőségesen értelmezhető úgy is, hogy mivel a polgári igazságszolgáltatásnál ma már nemigen lehet elkenni ilyen ügyeket, jobb, ha családon belül marad a dolog. Ezt látszik megerősíteni a levél azon kitétele is, amely szerint a "bizottság és a közösségen belüli gyermekvédelem helyes módjának eldöntése segíteni fog Isten kedvére tennünk abban, hogy elnémítsa azokat a (külső) hangokat, amelyek azt sugallják, hogy Szövetségünk nem tesz eleget ebbéli kötelezettségeinek".

Manis Friedman, Slomó és Chanád mestere

Gyanúnkat eloszlatandó vagy megerősítendő, vizsgáljuk meg röviden, hogyan látja a gyermekek megrontásának kérdését valaki, aki fényesen kvalifikálna az említett bizottságban való részvételre. Ismerkedjünk meg egy igencsak autentikus személlyel, aki a mai világ leghatalmasabb zsidó szervezete, a nevét a bölcsesség, megértés és tudás szavak kezdőbetűinek összevonásából vett Habád (Köves Slomó és Szegedi Csanád irányzata) majd' fél évszázad óta egyik legismertebb világutazó teoretikusa és óraadója: a prágai születésű, Brooklynban élő Manis Friedman. Ő egy személyben "rabbi, oktató és az ilyesmivel való bánásmódra megfelelően képzett" személy. Politikai nézetei külön cikket érdemelnek, és nem ide valók: ezekből elég legyen most annyi, hogy egy közismert magazin "Kérdezd meg a rabbit" rovatában valakinek korábban ezt válaszolta:
"Nem hiszek abban a nyugati erkölcsösségben, amely azt tanítja: ne ölj polgári személyeket vagy gyerekeket, ne pusztíts el szent helyeket, ne háborúzz ünnepek alatt, ne bombázz temetőket, ne lőj, amíg rád nem lőttek, mert az erkölcstelen. Az erkölcsös háborúviselésnek egyetlen módja a zsidó módszer: pusztítsd el szent helyeiket, öld meg a férfiakat, nőket, gyermekeket és jószágaikat. Az lesz a Közel-keletre végre békét hozó első izraeli miniszterelnök, aki kijelenti, hogy az Ószövetség parancsait fogja követni." Aligha kétséges, tehát, hogy Friedman rabbi glatt-kóser szellemi vezér.
Az alábbi, néhány nappal ezelőtt - már a Padwa-botrány kirobbanása után - közzétett, őt éppen tanítás közben mutató nyolc perces vidám videófelvétel "élvezetéhez" nem kell sokat érteni a beszélő által használt három (angol, héber és jiddis) nyelven, ezért csak néhány lényeges dolgot fordítunk belőle. (A filmnél valamivel hosszabb hangfelvétel elején olyan természetességgel üzen egy Oroszországból emigrált nőnek arról, hogy az óhazában anyját és nagyanyját is biztosan ugyanúgy megrontották, mint bárki mást, és mégis családot alapítottak felnőttként, hogy ahhoz még a Csernobiler Rebbe is csak bólogatni tudna.)


A részlet kezdetén leszögezi: ahhoz, hogy hallgatósága könnyen magáévá tehesse mondandóját, vallásos zsidó módon kell gondolkodnunk, ami szerint ezt a bűnt is kontextusában kell nézni, vagyis, ha már úgysem súlyos bűn, úgy is kezelendő. "Felejtsd el [a nyafogásodat]!" - üzeni az áldozatnak, váltogatva a nyelveket - "embereld meg magad!". "Az elkövetett bűnt kiegyensúlyozandó tegyél két jócselekedet" - folytatja, majd hallgatóságával együtt jót mulat saját cinikus válaszán, amelyet egy kérdésre ad (ebben egy, a családtagja általi, három éven át tartó gyermekkori megrontását választottjának elmondó, és ezért elhagyott fiút hibáztat; ezen nevetnek, majd hozzáteszi: a régvolt hasmenéséről sem beszél udvarláskor az ember).
Elviccelődnek egy kicsit a "molesztálás után mondandó imádságon" is - ez azért erősen megzápult bűzt árasztó halachikus kakukktojás tőle -, majd határozottan leszögezi, hogy a megrontás önmagában semmi kárt nem tesz az áldozatban. "Valamennyien sérült árucikkek vagyunk, az egész világ voltaképpen az, így vagy úgy" - lényegében erről beszél ezután végig. Legszemléletesebb példája: egy húsz évvel ezelőtti pedofil eseménynél még az is nagyobb bűn, ha valaki nem mondja el az "Álá mihjá"-t (a harapnivalóként lenyelt sütemények elfogyasztása után elmondani rendelt áldást).
Ne tévesszen meg bennünket, hogy a lelki vezető két nap múlva sajnálatát kifejező nyilatkozatban szabadkozott "félreérthetősége miatt". Ennek kiváltó oka az volt, hogy egy, "hárédi" gyermekek molesztálása ellen alakult szervezet följelentette.
Na persze, csak az ausztráliai "bét dín"-nél.
(Kuruc.info)


Nagy György elítéléséért dicsérik a magyarországi bíróságot az izraeli héber lapok

Kicsit későn ébredve, a Kuruc.info nyomán (ám jellemzően nyugati zsidó lapokra hivatkozva) számolnak be az elmúlt órákban az izraeli héber hírportálok Nagy György jogerős elítéléséről. Az izraeli kormány és a Zsidó Ügynökség által működtetett hírportál fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Nagy György a bíróságon rovás betűkkel írta alá a különféle dokumentumokat. Egy másik portál is megdicséri a magyarországi bíróságot, megjegyezvén, hogy „a kirótt büntetés alkotó szellemű”.

Nagy György

Nagyon megdicsérik a magyarországi bíróságot, az első- és a másodfokút egyaránt, az elmúlt órákban megjelent héber nyelvű cikkek szerzői. Igaz, egy kicsit későn ébredtek, mert a Kuruc.infón január 30-án megjelent hírhez úgy viszonyulnak, mintha a a másodfokú Fővárosi Törvényszék csak néhány nappal ezelőtt hozta volna meg a jogerős ítéletet. Úgy látszik, a magyarral nem csak a budapesti elsőfokú bíróságnak, hanem a Kuruc.infót szemléző nyugati zsidó és izraeli hírportáloknak is gondjaik vannak. Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt órákban napvilágot látó héber nyelvű sajtóban visszaköszön a Nagy Györgyöt rendőrkézre adó MSZP-s politikusnak, Pásztor Tibornak (aki korábban ledíszzsidózta Deutsch Tamást – H. J.) és az Országos Fordító Iroda által drága pénzen elvégzett helytelen fordítása: „A holokauszt nem történt meg”, holott a Nagy György által magasba emelt táblán nemes egyszerűséggel az állt, hogy „Nem volt holokauszt”.
A „Máko Hádásot 2” izraeli héber hírportál Nagy György ítéletéről tudósítva elöljáróban „alkotó szellemű büntetésnek” nevezi a magyar férfi elítélését, amely másfél évi felfüggesztett börtönbüntetést, a politikai rendezvényektől való eltiltást, illetve Auschwitzban, a Jeruzsálemi Jád Vásémben vagy a budapesti Páva utcai holokauszt-múzeumban történő látogatást tartalmazza.
Nagy György az első, akit a zsidó nép holokausztjának tagadása miatt ítéltek el, miután a Magyar Parlament 2010-ben törvényt alkotott, amely szerint ez tilos (mármint a zsidó nép holokausztjának cáfolása – H. J.), s aki ezt a törvényt megszegi, három évig terjedő börtönbüntetésre számíthat”, írja a héber hírportál, majd elégedetten megállapítja, hogy „az ország (Magyarország – H. J.) bírósága precedens értékű ítéletet hozott”.
Az Antiszemetizmus Elleni Küzdelem Összehangolásának Fóruma (angol rövidítése: CFCA) című hisztérikus hangvételű hírportált az izraeli kormány és a Zsidó Ügynökség tartja fönn, támogatja és működteti egyértelmű politikai célokat szem előtt tartva. Ez a portál néhány órával ezelőtt címlapon, főhírnek tette ki Nagy György ügyét. Elöljáróban elégedetten állapítja meg, hogy először szabtak ki Magyarországon büntetést holokauszt-tagadás vádjával. Igaz, ez a héber portál is azt hiszi, hogy a jogerős ítélet január 30-án született, de amint fentebb említettük, ennek oka az, hogy a zsidó hírforrások nem elég figyelmesen olvasták el a Kuruc.info néhány nappal ezelőtti hírét, amely világosan közli, hogy az ítélet még tavaly decemberben hangzott el.

Nagy György az elsőfokú tárgyalásán

A CFCA a Nagy György jogerős elítélését közlő hírt élveteg módon tálalja, fölsorolva az általunk is lehozott büntetési tételeket, hangsúlyozva, hogy a nevezett emlékhelyeken teendő látogatáson szerzett élményekről az elítéltnek beszámolót és következtetéseket kell írnia, tanulságokat levonnia, amely összegezést aztán át kell adnia a bíróság által melléje kirendelt „pártfogónak”.
Nagy a bírósági eljárás folyamán ősi magyar rovás betűkkel írta alá nevét a periratokon, s nem pedig latin betűkkel. Azt állította, hogy törvényes jogában áll az anyanyelvét (helyesen: ősi íráskultúráját – H. J.) használni” - írja az izraeli kormány által támogatott hírportál, majd megjegyzi: „Nagy és ügyvédje kétségbe vonta az ítélet jogi alapját arra hivatkozva, hogy a holokauszt-tagadás törvényen kívül helyezése ellentétben áll az Alaptörvénnyel”. A CFCA portál végül a bíróság indoklását idézi: „A bíróság ezzel szemben megállapította, hogy bizonyos esetekben az emberi méltóság védelme érdekében a szólásszabadsághoz való jogtól is el lehet tekinteni”.
A fenti hírek olvastán a sajtószemle készítője fölteszi a megválaszolandó kérdést: Az izraeli kormány által támogatott és működtetett, idézett héber hírportál és a többiek mikor számolnak majd be arról, hogy az izraeli bíróság szemléletváltoztató „tanulmányútra” ítél egy zsidót, mondjuk Deir Jászinba, Káfr Kászembe, a libanoni Kánába, a ciszjordániai Kibijába, Gázavárosba és az ezekhez hasonló településekre, ahol az izraeli hadsereg hajtott végre népirtást, s a háborús bűntetteket elkövetők egyelőre csak azért nem kerülnek nemzetközi ítélőszék elé, mert zsidónak születtek.
De föltehetnénk a minket közelebbről érintő kérdést is: Mikor küldenek magyarországi vagy izraeli zsidókat az Andrássy út 60. szám alá, vagy más hasonló helyekre, ahol az ÁVH és egyéb, a hazánkat megszálló szovjeteket kiszolgáló állami terrorszervezetek fejtették ki gyalázatos tevékenységüket a magyar nép ellen? Érdemes lenne, mert így sokan megismerkedhetnének a drága jó édesapjuk és nagyapjuk (sok esetben a jó édesanyjuk) magyarirtó cselekedeteivel. Írásba foglalhatnák ők is a Farkas Mihály, Péter Gábor, Farkas Vladimír, Gerő Ernő, Piros László, Rákosi Mátyás, valamint a többi neves és kevésbé neves zsidó bűnöző tevékenységének áttekintése folyamán szerzett tapasztalataikat. Beszámolhatnának a kirendelt pártfogónak a második világháború utáni – vagy korábban, Kun Béláék országlásának idején –, a zsidók által is elkövetett bűnökről.
Hering József – Kuruc.info
Kapcsolódó:


Holokausztipari jogállam: börtönbüntetés – véleménynyilvánításért (II. rész)

Abszurdisztán fővárosában 2012. június 13-án – baljóslatú szám – az egyetemes jogtörténetben is alighanem párját ritkító, normális ésszel értelmezhetetlen – s mint ilyen, egyszersmind a patológia illetékességi és vizsgálati tárgykörébe tartozó – bírói döntés született: Dénes Veronika bírónő tanácsa Nagy György vádlottat az ún. holokauszttagadás vétsége miatt elmarasztalva egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélte, annak végrehajtását három év időtartamra felfüggesztve. Egyúttal elrendelte pártfogói felügyelet alá rendelését, s mellékbüntetésként külön magatartási szabályként előírta, miszerint a vádlott három évig nem vehet részt politikai rendezvényeken, továbbá legalább három alkalommal el kell látogatnia a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontba, vagy egyszer megtekintenie az auschwitzi emlékhelyet – azt az ítélet nem részletezi, hogy a három egységből álló táborkomplexum melyik részét, ami azért lényeges körülmény, mert a hivatalos, „mainstream-történetírás” álláspontja szerint Monowitzban, a hármas lágerben megsemmisítés nem folyt –, vagy a jeruzsálemi Jád Vásem emlékparkot, és az ott látottak alapján összefoglalnia és kifejtenie véleményét. Ha úgy tetszik, élménybeszámolót kell tartania a hatóságilag rákényszerített zarándokúton szerzett benyomásairól.

Mit szólna Dénes elvtársnő, ha Nagy György ilyen pólóban jönne haza?
("Nagytatám Auschwitzban halt meg - leesett egy őrtoronyból")

Dénes az ítélet indokolásában súlyosbító körülményként értelmezte, hogy Nagy György ellen a napokban „garázdaság” vétsége miatt már jogerős ítélet született, mivel korábban tojással megdobálta a világtörténelem legvéreskezűbb tömeggyilkosának, Maónak egyik magyarországi hívét, a Budapestet két évtizedes hivatali ideje alatt tönkretevő és totálisan lerohasztó Demszky Gábor volt főpolgármestert. (Őszintén szólva nem igazán értjük, hogy Demszky miért nem tölti már ez idő szerint jól kiérdemelt jogerős börtönbüntetését, hiszen ha valaki igen, ő alaposan rászolgált arra, hogy valamelyik bv-intézmény bentlakásos vendége legyen). Szó esik még az indokolásban arról is, hogy miután az elmúlt hetekben megerősödött a zsidó emlékhelyek elleni rongálássorozat, valamint a közelmúltban egy volt rabbit állítólag verbális támadás ért, ezért hozott a magas törvényszék precedensértékű, elrettentő ítéletet. Mielőtt részletesebben kifejtenénk álláspontunkat az egész procedúrával és a bírói végzéssel kapcsolatban, már most szögezzük le, hogy ezek a zsidók ellen irányuló vélt, fantasztikus atrocitások utóbb mindig hazugságnak bizonyulnak, s hála a Teremtőnek, amennyiben komolyabb veszély fenyeget, afféle eposzi csodás elemként isteni beavatkozás történik, Jahve közbelép és választottjai segítségére siet: csakis így történhetett, hogy a 80 esztendős Kertész Ákos hirtelen sámsoni erővel felvértezve és 50 évvel megfiatalodva, könnyedén elfutott egy gaz, őt megtámadni szándékozó neonáci suhancokból álló csoport tagjai elől olyan észveszejtő sprintben, hogy meg sem állt egészen Kanadáig. Nyilvánvalóan annak köszönhetően, hogy korunk új Mózese előtt az Atlanti-óceán irdatlan víztömege – ismételt csodás motívumként történetünkben – kettéválasztatott. Végezetül jegyezzük még meg, hogy Dénes Veronika – akárcsak korábban a kuruc.infós póló okán – ismételten szóvá tette a vádlott öltözetét, aki ez alkalommal „Tiszaeszlár” rovásos feliratú felső ruházat viselésével sértette a bírónő érzékenységét és Justitia méltóságát. Szerény megítélésünk szerint, egyrészt az ítésznek a világon semmi köze nincs ahhoz, hogy a megidézett a bíróságon milyen öltözékben jelenik meg, amennyiben az rendezett, tiszta és kulturált, másrészt a „Tiszaeszlár” felirat fölöttébb találó és adekvát is volt egyben, hiszen a két per közös nevezője az, hogy mind az 1883-as, mind a mostani, 2012-es büntetőeljárás koncepciós jellegű volt. 
Írásunk első részében már feltártuk röviden, hogy az ún. liberális politikai filozófia lelkiismereti és véleménynyilvánítási szabadságának alapelvével teljes mértékben összeegyeztethetetlen a jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyv 269/C szakasza, amely nem mellesleg, sérti a szabad tudományos kutatáshoz való állampolgári alkotmányos alapjogot is. S ha már az ítélet rövid ismertetését szövegtani-grammatikai tények taglalásával zártuk, maradjunk a továbbiakban is ezek problémakörénél, illetve értelmezésénél. Hiszen az egész büntetőeljárás egy héber nyelven írott mondat miatt indult, s az üggyel kapcsolatos súlyos ellentmondások, valamint a nyelvi, történeti, jogi értelemben vett interpretációs zűrzavarok ide vezethetőek vissza.
A Nagy György által felmutatott táblán szó szerint ez a szöveg állt: „Há-soá lo hájtá”, azaz magyar fordításban ez azt jelenti, hogy „Nem volt vészkorszak”. Nos, a héber nyelvben a „soá” szó írott formája már az Ószövetségben előfordul, más népekkel – tehát nem csak a zsidókkal – és eseményekkel összefüggésben. S ez alapvető fontosságú tény történetünk szempontjából. Az inkriminált transzparensen ugyanis a „soá” szónak nem volt jelzője. Tehát a mondat tartalmából nem lehet egyértelműen és szükségképpen azt a következtetést levonni, hogy az a zsidó holokauszt néven ismertté vált eseményre vonatkozik. Ráadásul a soá szót napjainkban is használják a héberben más népirtások megnevezésére, például David Fenstein a Háárec című napilap 2010. április 22-ei számában közölt egy korrekt és tisztességes összefoglalót, amely Az örmény soá: rövid útmutató címmel jelent meg. Egy másik példát is említhetünk. A neves fotóriporter, a Jeruzsálemi Héber Egyetem Armenológia Tanszékének vezetője, Joáv Leff Mások soája: mi is soátagadók vagyunk című munkáját, amely Joszéf Algázi Egy kishitű naplója című világhálós kiadványában jelent meg. Mi több, azt is meg kell jegyeznünk, hogy a mai héberben egyebek között használják a „soá ekologit”, azaz „ökológiai katasztrófa”kifejezést is. Egyszóval, nem csak a zsidó holokauszt megjelölésére alkalmazzák a héber „soá” szót. Magától értetődik persze, hogy mindez a magyarországi jogszolgáltatás képviselőit a legkevésbé sem érdekelte, hiszen a fiatalembert mindenáron el akarták ítélni avégett, hogy példát statuáljanak már végre a törvény hatályba lépése után két évvel annak gyakorlati alkalmazására is. Aligha tévedünk nagyot, hogy hipotézisünk szerint egyetlen magyarországi hivatalos szerv, illetve médium ingerküszöbértékét nem érte volna el, ha a 21. századi inkvizíciós boszorkányüldözésnek és ördögűző eljárásnak alávetett fiatalember „örmény soá nem volt” feliratú hirdetőtáblával masírozik végig a fél Budapesten. Ez esetben viszont joggal vetődik fel – a mai jogi értelmezési kereteken belül – az a kérdésünk, hogy a jelenlegi magyarországi jogalkotók tevékenységük során diszkriminációs alapelveket érvényesítenek, s az egyes népeket, emberfajtákat nem tartják egyenjogúaknak és azonos értékűeknek? S amennyiben ez így van, milyen jogon vádolnak másokat kirekesztéssel, rasszizmussal, fajgyűlölettel? Tudniillik miért bűntett a zsidó soá tagadása, és miért nem az például az örményé? Arról már nem is szólva, hogy vajon miért nem Btk.-tényállás egy nemzet történelmi emlékezetének, múltjának ellopása és meghamisítása, konkrétan az első magyar királyi dinasztia zsidó származásúként való feltüntetése. Bár ismételten hangsúlyozzuk, hogy alapvetően és eredendően már azzal nem értünk egyet, hogy bármely történelmi esemény szabad kutatását és az azzal kapcsolatos véleményeket az államhatalom tabusítsa és kriminalizálja.
A leggyalázatosabb szakasza a szóban forgó ítéletnek azonban az, amely egyfajta penitenciaként kötelezi a vádlottat valamely rituális holokauszt-emlékhely felkeresésére. Igaz, nem kötelező jelleggel, de fakultatív alapon két, külföldi állam területén fekvő zarándokhelyet is felkínál. Milyen alapon? Egy normális ország normális igazságszolgáltatása még abban az esetben sem kötelezhetné saját állampolgárát efféle kényszerturizmusra, ha annak teljes úti- és szállásköltségét megtérítené. E „jogfilozófiai” megfontolás alapján akár azt is kiróhatta volna Dénes Veronika bírói tanácsa a „bűnösre”, miszerint kötelező a hároméves próbaidő alatt a Wiesenthal Center kötelékeibe lépnie, havonta nyilvános hamuszórással egybekötött performance és nemzetközi sajtótájékoztató keretében egy még bujkáló, 100 esztendős „fasiszta” háborús bűnöst vagy volt SS-állománytagot feljelentenie, és őket nagy médiacsinnadratta közepette a világ legigazabbikának, a minótauroszi mohóságú Efraim Zuroffnak átadnia.
Orwell világa megvalósult. Az „elvetemült” fiatalembernek meghurcoltatása lezárulásának utolsó aktusaként jelentést, útinaplót kell írnia a zsidó emlékhelyeken szertett benyomásairól, melynek alapján a gondolatrendőrségi pártfogó megítélheti, miként is lépett az eltévelyedés kárhozatos útjáról a világ igazai kiválasztottjainak társaságába vezető üdvös ösvényre. Minthogy e sorok írója már többször és több volt koncentrációs tábor területén is megfordult, bizonyos kételyek ébrednek benne a hatóságilag elrendelt holokauszt-tanulmányutaknak a bíróság által kívánt hatást és célt meghozó végeredményét illetően. Eretnek dilemmánk és ördögtől sugallt gondolatunk ugyanis az, hogy amennyiben Nagy György magyar állampolgár elzarándokol példának okáért Auschwitzba, s ott a közvetlen tapasztalati tények, valamint a józan racionalitás alapján némileg más konklúzióra jut majd, miként azt a nagy tekintélyű ítélőszék határozata megalkotásakor remélte, nos, akkor vajon hogyan tovább? Történetesen mi következik akkor, ha Auschwitz-jegyzőkönyvének utolsó mondata, immár latin betűkkel és magyarul írva, így hangzik majd: És mégis mozog a Föld!
Lipusz Zsolt – Kuruc.info
Utószó: Végül, de nem utolsósorban ez úton is szeretném kifejezni hálás köszönetemet Hering Józsefnek, aki rendkívüli szakértelmével és értékes tanácsaival óriási segítséget nyújtott e cikk megírásához.Jobbik: Nagy György másfél évet kap, Biszku érinthetetlen

A Jobbik szerint ordító az a kettős mérce, amelyet az igazságszolgáltatásban alkalmaznak a "holokauszt-tagadás" és a kommunista rendszer bűneinek tagadásának elbírálásakor. Erről Szilágyi György beszélt hétfői sajtótájékoztatóján.
A jobbikos politikus felidézte azt a törvényszakaszt, amely szerint "az a személy, aki nemzeti szocialista és kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más emberiség elleni bűncselekmények tényét tagadja, az bűncselekményt követ el". Vagyis a Jobbik szerint ez az egy szakasz vonatkozik a "holokauszt-tagadásra" és a kommunista bűnök tagadására is.
A gyakorlat ugyanakkor nem ezt mutatja - mondta Szilágyi György. Ismertette: egy "2011-ben elkövetett holokauszt-tagadás miatt" a napokban egy év hat hónap börtönre ítéltek egy férfit, akinek mellékbüntetésként évente el kell látogatnia a holokauszt-emlékközpontba, és beszámolót kell írnia a látogatásáról.
A jobbikos politikus hangsúlyozta: a hatóságok kizárólag a "holokauszt-tagadás" visszaszorítása érdekében alkalmaznak ilyen szigort. erre jó példa Biszku Béla ügye, amely 2010 óta húzódik, jelenleg az Alkotmánybíróság (AB) előtt van, amely azonban másfél éve nem nyilvánult meg.
A Jobbik éppen ezért felszólítja a kormányt és azon belül Navracsics Tibor igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja felül az ítélkezési gyakorlatot és szüntesse meg az ordító kettős mércét az igazságszolgáltatásban.
(MTI nyomán)


Navracsics nem kommentálja a kettős mércét, Szilágyi: "Mi vagyunk Makó, Önök Jeruzsálem"
A közigazgatási és igazságügyi miniszter a "sunyi antiszemita" poént vissza tudta utasítani, arról viszont nem volt mondanivalója, hogy Nagy Györgyöt miért ítélték másfél évre és auschwitzi zarándoklatra, miközben Biszkuhoz két éve egy ujjal sem érnek, vagy Dániel miért használhatja testőrségnek a rendőrséget, miközben Incze Béla előzetesben ült (azóta már szabadult).

Nem sok különbség van - akár egy SZDSZ-es miniszter is lehetne a képen


Szilágyi György: "A törvény előtti kettős mérce" + Navracsics Tibor (20


(Kuruc.info)


Ezért bukott le eddig "csak" néhány száz pedofil zsidó vezető

Száznál is több zsinagóga és vallási intézmény szolgálja ki a negyvenezer fősre tehető nagy-britanniai ultraortodox (héberül: hárédi) zsidóság észak-londoni Stamford Hill körzetében élő - Európa legnagyobb askenázi ortodox, hászid és jemeni kongregációit magában foglaló – felének Ephraim Padwa rabbi vezette közösségét. Megjegyezzük, a pedofilbotrányairól közelmúltban elhíresült „szatmári” irányzatú ortodox szektának öt temploma is van itt.
A kaftánoktól-kalapoktól feketéllő, ezért állítólag kontinens-szerte „a kegyesség négyzetmérföldje”-ként is ismert kerület szent emberét a rabbinikus törvények nemzetközileg elismert tekintélyének tartják: ahogyan mondani szokás, szavára mindenki odafigyel.
Érdemes tehát meghallgatnunk - alább a videó is megtekinthető - , hogyan kezeli a rebbe a „meszírá”, vagyis zsidónak a másik zsidó (mászór) általi, szekuláris hatóság előtt történő följelentése („mószerolása”) bűnét. A szó egyébként a nem zsidók általi mószerolást is jelenti. Alább részlet következik a nagy-britanniai Channel4 Dispatches 2013. január 30-án 22 óra 30 perckor sugárzott dokumentumfilmjének átiratából.
Előzmény: az áldozat - potenciális „mászór" (PM) - Padwa rabbi (R) tanácsát kéri egy nem megnevezett, ám, mint kiderül, a lelki vezető által jól ismert személynek az áldozaton még annak gyermekkorában elkövetett fajtalankodásaival kapcsolatban.

Efraim Padwa rabbi balról a harmadik

PM: "Gondolod, hogy hasznos volna, ha jelenteném a rendőrségen?"
R: "Jaj, dehogy!"
PM: "Nem? Hogyhogy?"
R: "Mert az 'meszírá' volna."
PM: "De hát ez nagyon súlyos dolog!"
R: "Igen, de rendőrség nem." (A rabbi eléggé gyengén beszél angolul, ezt próbáljuk visszaadni a fordítás során - a ford.)
PM: "A rendőrségen nem?"
R: "Men tór nit" (ez a "man darf nicht" - nem szabad - jiddis nyelven)
PM: "Akkor sem, ha úgy gondoljuk, hogy másokkal is megteheti?"
R: "Nem, rendőrség nem."
PM: "A rendőrség nem. De hát akkor hogyan lehetek biztos, hogy másokkal nem teszi ugyanezt?"
R: "Nézd, a rendőrség sem nem tud biztosítékot. A rendőrség nem megoldás."
PM: "Semmilyen körülmények között sem?"
R: "Nem."
PM: "Van még egy kérdésem. Mit kellene tennem, ha behívnának, mert valaki más jelentette a rendőrségen?"
R: "Jismerénu Hásém [itt: Isten őrizz!], reméljük, hogy ez nem történik meg. Semmit ne tegyél, ami a rendőrséget bevonhatja!"
PM: "De ha mégis, ha valaki följelentené a rendőrségen, és engem behívnak, mit tegyek akkor?"
R: "Reméljük, hogy ez nem történne meg!"
Íme mindez rejtett kamerás felvételen (ha ezt is törölnék, itt is elérhető):


Dispatches | Britain's Hidden Child Abuse | Channel 4


A New York-i Nechemya Weberman szatmári rabbi közelmúltban történt (a fellebbezési tárgyalás után azonban majd felére csökkentendő) százhárom esztendős börtönbüntetésének kiszabása ügyében közismertté vált, hogy a brooklyni ügyészség által a nemi aberráció helyi ortodox zsidó áldozatainak megsegítésére 2009-ben indított Kol Cedek (Igazságosság Hangja) programban eddig 113, hetven százalékban elmarasztaló ítélettel végződött letartóztatás történt, de negyven további kivizsgálást elévülés miatt meg kellett szüntetniük. 
A szekta fejéhez, Aaron Teitelbaum nagy- és főrabbihoz közel álló forrásból azt is megtudhattuk, hogy a 103 esztendő nemcsak azért "nem jó szám", mert "néha ennél sokkal rövidebb idő is elég valakinek a kigyógyítására", hanem azért is, mert a jövendőbeli áldozatokat elriasztja attól, hogy zaklatóikat följelentsék, hiszen "senki sem akarja majd az életét ilyen súlyos lelkiismereti tehertétellel leélni". 
Elképzelhető azonban ennél kevésbé álszentül hangzó visszatartó erő is, amelyre a leendő "mászóroknak" gondolniuk kell - de ezt már nem az idézett forrásból tudjuk, hanem a Talmudból -: a "dín rodéf". Az a rabbinikus törvény, amely a hatóságokat ismételten értesítő, visszaeső mószerolókat a lopakodó gyilkosokhoz hasonlóan "törvényen kívülieknek" nyilváníthatja, azaz törvényesíti a bárki által való likvidálásukat is... 
Frissítés: A teljes dokumentumfilm (törölte a YouTube, de most újra látható):


(Kuruc.info - Channel 4 nyomán)
Szíriában is lecsapott Izrael: katonai kutató központot bombázott - nekik azt is szabad

A szíriai hadsereg bejelentette szerda este, hogy az izraeli légierő "közvetlen bombatámadást" intézett hajnalban egy katonai kutató központ ellen, amely Damaszkusz és a tőle nem messze lévő libanoni határ között helyezkedik el.
Egy izraeli harci repülőgép hajnalban megsértette légterünket, és közvetlenül bombázott egy védelmi képességet javító kutató központot Dzsamraja térségében, Damaszkusz tartományban, a fővárostól északnyugatra.
Két munkatárs életét vesztette, öten megsebesültek, súlyos anyagi kár keletkezett - közölte a SANA hivatalos hírügynökség a fegyveres erők parancsnokságára hivatkozva. Ezt a központot korábban már a kormányellenes felkelők is megtámadták.
A közleményben a hadsereg tagadta azokat a korábbi szerdai híradásokat, amelyek szerint izraeli harci gépek hajnalban megsemmisítettek volna egy katonai konvojt a szíriai-libanoni határon.
Frissítés: Izrael megerősítette
Amerikai lapértesülés szerint Izrael megerősítette, hogy szerdán rakétatámadást hajtott végre Szíriában. Meg nem nevezett tisztviselőkre hivatkozva a The New York Times című napilap jelentette, hogy az izraeli kormányzat tájékoztatást adott amerikai partnereinek a támadásról. A hajnali légicsapásról Izrael mindeddig nem tett hivatalos közlést. Azt eredetileg a szíriai hadsereg jelentette be közleményben.
A támadásra a beszámolók szerint Damaszkusz közelében került sor, a cél pedig egy korszerű légvédelmi rakétákat szállító konvoj volt. A The Washington Post című napilap értékelése szerint a támadás - amely az első izraeli csapás volt szíriai területen 2007 óta - fokozta azokat az aggodalmakat, hogy a szíriai belháború kiterjedhet a térségben.
(MTI nyomán)


Libanonban bombázott a zsidó terrorállam

Izraeli harci repülőgépek libanoni célpontot bombáztak szerdára virradó éjjel - közölték londoni diplomáciai és biztonsági források. Az AFP francia hírügynökség pedig kora délután azt jelentette, hogy az izraeli gépek egy olyan konvojt támadtak, amely állítólag Szíriából szállított fegyvereket Libanonba.
A libanoni hadsereg szerdán ugyancsak közleményben jelentette be, hogy négy izraeli repülőgép helyi idő szerint hajnali 2 órakor megsértette az ország légterét, és több órán keresztül dél-libanoni falvak felett körözött, mielőtt elhagyta volna a légtért.
A hadsereg közleményében beszámolt arról is, hogy nyolc másik repülőgép kedden hasonló légtérsértéseket hajtott végre.
(MTI)A holokauszt mint a cionista világrend alapmítosza

A Toronto Star című lap 1991. november 26-i számában Ian J. Kagedan, a világot behálózó B’nai B’rith nevű szervezethez tartozó zsidó kikottyantotta az igazságot arról, mi célt szolgál a dübörgő holokauszt-kampány: az „új világrend” megteremtését. Ami „újbeszél” nyelvről magyarra fordítva annyit jelent, hogy a holokauszt mítosza a zsidók kiváltságainak biztosítását és hatalmuk további erősítését szolgálja. A meglepően őszinte vallomás tehát nem egy „antiszemita, holotagadó nácitól” származik, hanem egy cionista zsidótól.

A holokauszt a nyugati civilizáció legnagyobb kudarca. Természetes következménye volt a rasszizmus és az antiszemitizmus évszázadainak. A Holokauszt tagadása egyúttal tagadása annak, hogy a rasszizmus képes aláásni civilizációnk alapjait és a demokráciát. Az új világrend létrehozása attól függ, képesek vagyunk-e levonni a Holokauszt tanulságait” – írta Ian J. Kagedan, egyértelművé téve azt a tényt, hogy az új (cionista) világrend a holokauszt-vallásra épül.
A történelemben minden kisebb-nagyobb állam, minden birodalom uralkodó elitje megteremtette a maga mitológiáját, melynek célja az oligarchia hatalmának igazolása volt. A római arisztokrácia például Róma alapításának mondájával igyekezett világuralmi törekvéseit megindokolni. De még jól emlékezhetünk arra is, hogy egy valóságos mondakör épült a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom”, a bolsevikok, Vlagyimir Iljics Lenin és elvtársai, valamint a „Nagy Honvédő Háború” köré. Ha a vörös birodalom alattvalói közül bárki is kételkedni merészelt a kommunista mitológia alapvető állításainak hitelességében, alaposan megnézhette magát.
A félrevezetően „új világrendnek”, „globalizációnak” nevezett cionista birodalom uralkodó rétege is megteremtette a maga mítoszát: a holokausztot. (Melyet ugyanúgy kötelező nagy kezdőbetűvel írni, mint ahogyan nagy kezdőbetűvel kellett írni annak idején a kommunista ünnepek elnevezéseit.) A holokauszt-mítosz – függetlenül attól, mennyi valóságtartalma van (mert valamennyi valóságtartalma minden mitológiának van – három jól körülírható célt szolgál:
1. A holokauszt révén lehet igazolni a zsidó állam megteremtését, a palesztinok elűzését a szülőföldjükről, a Közel-Kelet feletti izraeli hegemónia kiterjesztését szolgáló újabb és újabb háborúkat, valamint az izraeli hadsereg emberiségellenes bűntetteit.
2. A holokauszt a nyugati világot uralma alatt tartó zsidóság bírálhatatlanságának legfőbb biztosítéka, hiszen bárki, aki a legcsekélyebb mértékben is kételkedni merészel a holomitológia alapelemeiben, azonnal antiszemitának, rasszistának, sőt tömeggyilkosságra készülődő bűnözőnek nyilváníttatik, akit ki kell rekeszteni a cionista ellenőrzés alatt álló társadalmakból. A holokauszt tehát a zsidó oligarchia hatalmának az alátámasztására szolgáló mítosz.
3. Végezetül pedig a holokausztra hivatkozva egy óriási iparág is kifejlődött, mely a „kárpótlás” nevében és a nem zsidók lelkében képtelen mértékben fölerősített „bűntudatra” építve hatalmas összegeket zsarol ki a nyugati világ nem zsidó alattvalóitól. A holokauszt-ipar létezése és működése egy példátlan méretű csalássorozat következménye és az élősködés iskolapéldája.

1945 előtt keletkezett újságcikkek, melyeken már a hatmilliós áldozati szám szerepel

Az egyik legnagyobb tekintélyű revizionista történész, Robert Faurisson 2006 decemberében, a teheráni holokauszt-konferencián az alábbiakban foglalta össze a holokauszt-mitológia céljait: „Arra szolgált, hogy Palesztina földjén igazolja egy háborús gyarmat létrehozását, amely a „Zsidó Állam” nevet vette fel és egy „zsidó hadsereggel” látta el magát. A nyugati világra egy zsidó vagy cionista zsarnokság igáját kényszeríti, amely az értelmiségi, egyetemi és médiavilág minden területén érezhető. Egészen a lelkéig megmérgezett egy nagy országot, Németországot. Lehetővé tette, hogy ez utóbbitól, valamint sok más nyugati országtól hatalmas összegeket zsaroljanak ki márkában, dollárban és euróban… Lehetővé teszi csaknem az egész világ megvádolását, és hogy mindenhol „megbánást” és „kárpótlást” követeljenek akár a „Jahve választott” népe ellen irányuló állítólagos cselekedetek, akár a bűntettben tanúsított állítólagos cinkosság, akár a második világháború során a zsidók sorsa iránt mutatott állítólagos közöny miatt. Számlájára írandó koncepciós perek sorozata, kezdve a gyalázatos nürnbergi perrel. Lehetővé tette legyőzött katonák ezreinek felakasztását, egy kegyetlen tisztogatást, őseik földjéről elűzött civilek millióinak deportálását, elmondhatatlan fosztogatásokat, botrányos jogi eljárások tízezreit, beleértve azokat, amelyeket manapság folytatnak nyolcvan vagy kilencven éves aggastyánok ellen, akik ellen hamis tanúvallomásokat tettek „csodálatos módon” megmenekült zsidók. E borzalmaknak, ennek a mértéktelen gyűlöletnek és hazugságnak, ennek a „hübrisznek”, amelyet a sors egyszer még mindenképpen megbüntet, röviden, mindezeknek a túlzásoknak véget kell érniük. Egyetlen nép sem volt türelmesebb ezzel a zsidó vagy cionista „hübrisszel”, mint az arab nép; márpedig ez a nép eljutott a türelme végére. Meg fog szabadulni az izraeli igától, és meg fogja értetni a Nyugattal, hogy eljött az ideje egy valódi béke megkeresésének, ahelyett, hogy fegyveresen támogatnak egy mesterséges államot, amely csak erővel képes fenntartani önmagát. Nyugaton is és az Egyesült Államokban is felnyílik egyesek szeme, és az emberek rádöbbennek arra, hogy mit is kockáztat a nemzetközi közösség, ha ilyen hosszú időn át aláveti magát a „holokauszt” hamis vallásának, amely Izrael Állam elsőszámú fegyvere, pallosa és védőpajzsa.”
Lehetséges-e vajon racionális érvekkel, tudományos elemzésekkel összedönteni a holokauszt-mítosz építményét? A kérdés másképpen megfogalmazva így hangzik: amíg a cionista oligarchia szigorú ellenőrzést gyakorol az élet minden területén, lehetséges-e a nagy tömegek számára is elmondani az igazságot a holokausztról? Nos, attól tartok, nem lehetséges. A történelmi tapasztalatok ugyanis egyértelműen arra utalnak, hogy a legitimációs célokat szolgáló mítoszok akkor foszlanak csak semmivé, amikor a hatalmat bitorló oligarchiákat elsöpri a történelem forgószele.
Perge Ottó - Kuruc.infoElrettentésre készül a Zsidó Gárda - Izraelben már (véres) hagyománya van az ilyesminek

Bodnár, a főszervező
Már sokadszor fordul elő, hogy amit a magyaroknak tiltanak, azt a zsidóknak vígan megengedik. Míg a kormány és a balliberális oldal azzal foglalatoskodik, hogy ellehetetlenítsék a magyarok közbiztonságáért létrejött Magyar Gárdát és Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületet, addig a zsidók nyugodtan szervezhetik saját önvédelmi egységeiket, ugyanis létrehozták a Tett és Védelem Alapítványt.
(...)
A Belügyminisztérium a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület (SZJPE) és Magyar Gárda kapcsán számtalanszor hangoztatta, hogy az erőszak állami monopólium, éppen ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy a zsidó szervezet ellen is fel kívánnak-e lépni, ám lapzártánkig nem kaptunk választ.
(...)
Hasonló célú szervezetek előfordultak már a történelem színpadán idővel terrorszervezetté alakulva. Napjainkra talán feledésbe merült, hogy 1921-ben Palesztinában hozták létre az akkor még csak 120-150 ezres létszámú úgynevezett betolakodó zsidók a Hágánát (magyarul: Védelem), a világ első terrorszervezetét. Az eredetileg titkos szervezet célul tűzte ki, hogy „megvédi” a palesztinai zsidó javakat és „oltalmazza a zsidó életeket”, ám kezdettől fogva a palesztin lakosság megfélemlítésére és elűzésére törekedtek. Az 1921-es arab felkelést követően a Hágáná megbízottakat küldött többek között Bécsbe, hogy lőfegyvereket és lőszereket vásároljanak a szervezetnek. A Hágáná-tisztek folyamatos katonai továbbképzésben részesültek és – válaszul az arab támadásokra – éjszakai ellencsapásokra kiképzett egységeket szerveztek, amelyek brit segítséget is kaptak. A nevük SNS lett (Special Night Squad – Különleges Éjszakai Osztag). Az aljas orvtámadásokat pedig a zsidó megszállás ellen lázadozó arab települések lakosai ellen vezették. Az éjszakai csoportok egyik szervezője Jichák Landsberg, a Vörös Hadsereg egykori tisztje, brit parancsnokuk pedig Orde Vintage százados volt. A felkelés alatt több illegális félkatonai szervezet is létrejött. Zsidó részről a Lehi (Lohamei Herut Izráel – Izraeli Szabadságharcosok), későbbi nevükön a Stern-csoport. 1947-48 folyamán, Izrael állam megalapítása idején 700 ezer palesztin menekült el hazájából. Az életüket mentették, ugyanis nem csak Deir Jászinban került sor mészárlásra. Menachem Begin, aki Sharonhoz hasonlóan a miniszterelnöki székbe is beleülhetett háborús bűntettei jutalmául, a következőket írta: „Az arabok, amint meghallották az Irgun mészárlásairól szóló vad történeteket, pánikba estek, és életüket féltve elhagyták otthonaikat. Őrült, fejvesztett menekülés kezdődött.” Viktor Ostrowski 1995-ben megjelent és nemzetközi diplomáciai botrányt kavaró könyvében arról írt, hogy Izrael állam minden országból, ahol zsidó diaszpóra él, Izraelbe hordja a fiatalokat katonai kiképzésre nyári táborozás címén. Emellett az izraeli követségeken keresztül folyamatosan szállítják a fegyvereket főleg Európába, amelyeket vallásos zsidó családoknál kialakított raktárakban helyeznek el.
(...)
Sinkovics Szilvia teljes írását a Barikád friss számában olvashatja. A lap megvásárlásával a nemzeti sajtót támogatja.


"Fizikai önszerveződés" - "zsidó gárda" alakul (mert nekik szabad), amerikai támogatással


"Az önszerveződés határozott igényével fellépő, az egészséges énkép és önbecsülés fontosságáért küzdő lelkiismeret hangja életre hívta a Tett és Védelem Alapítványt, egy olyan alulról jövő kezdeményezésként, ami a zsidó tradíciókat követve kész határozott lépéseket tenni az egyre inkább elharapózó antiszemita jelenségek visszaszorításáért" - írja a Zsidó.com, mely interjút is közöl a főszervezővel. Ebből a tipikusan zsidó szócsűrés-csavarás ellenére világosan kiderül: az utcán és különböző akciók során is bevethető csoportokat szervez az "alapítvány", akiket ráadásul üldözési mániás "túlélők" is bevethetnek a szomszédaik ellen, ha például az a rögeszméjük 105 évesen, hogy a mellettük lakó magyar antiszemita, netán nyilas házmester. Mindez persze nem lesz jogellenes, megfélemlítő, s így betiltandó szerveződés, még azon sem csodálkoznánk, ha Pintér adna nekik pár tucat rendőrt, úgyis rend van az országban, nincs már szükség rájuk.
Alább olvasható a folytatás.

Bodnár, a főszervező

Az alapítvány célja a szuverén, önálló magyarországi zsidó identitás megteremtése, védelme és propagálása. Feladatának tekinti a zsidóság önazonosságát szuverén módon megalapozó, a közgondolkodást átformáló háttérfeltételek kialakítását és ezzel párhuzamosan az öntudattal rendelkező zsidókép és önkép alapjainak megteremtését, melynek eredményeként idővel, két egymással hasonló alapokon kommunikálni képes bázisa jöhet létre a zsidóság és a többségi társadalom közötti évszázadok óta elmaradó dialógusnak. Ma a legfontosabb ilyen feladat az antiszemitizmus, a zsidóellenes közbeszéd és cselekmények megelőzése, azok visszaszorítása, kritikája és a jog eszközeivel történő ellenük való határozott fellépés.
A Tett és Védelem Alapítvány elnökével, Bodnár Dániellel beszélgettünk az alapítvány munkájáról, lehetőségeiről és az ő személyes motivációiról.
- Honnan jött az alapítvány gondolata, és kik állnak mögötte?
Bodnár Dániel: Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija kezdeményezésére, nagyjából egy évvel ezelőtt született meg a zsidó közélet néhány szereplőjében, hogy szükség van egy olyan szerveződésre, ami öngondoskodó módon gondolkodik az antiszemitizmus kérdésköréről. A zsidó közösség szempontjából vizsgálja a problémát, és a közösség saját feladatait definiálja az antiszemitizmus ügyében. Jó néhányan részt vettek ennek az előkészítő folyamatában. Mikor a konkrét megvalósulás felé mozdult el az ügy, akkor mint az EMIH vezetőségi tagja felvettem a kapcsolatot Heisler Andrással, a Mazsihisz volt elnökével, a jelenlegi Mazsihisz vezetőség tagjával, annak érdekében, hogy a két legnagyobb magyarországi zsidó szervezet legalább ebben az ügyben, ezen az egy területen a közös érdekeket képviseljen és mutasson fel. Jó néhány előkészítő beszélgetés során arra jutottunk, hogy ebben az ügyben nagyjából hasonlóan gondolkozunk, ekkor ő felhatalmazást kért és kapott a saját szervezetétől, így ő a hivatalos delegáltja a Mazsihisznek a Tett és Védelem alapítványban.
- Az első közös megmozdulásuk még az Alapítvány létrejötte előttre datálódik, ha jól tudom, amikor közösen utaztak Amerikába egyeztető tárgyalásokat folytatni. Mi történt ezen az úton?
B.D.: Valamilyen módon szerettük volna megmutatni ezt a koncepciót azoknak, akiknek lényegesen nagyobb múltja van az antiszemitizmus elleni küzdelemben. Így szerettük volna az Egyesült Államok külügyminisztériumának az álláspontját megismerni, ezért 2012 júniusában Heisler úrral elutaztunk Amerikába, ahol kiterjedt tárgyalásokat folytattunk az ottani külügy képviselőivel, valamint az ilyen ügyekben jártas, nagy befolyással rendelkező nemzetközi zsidó szervezetek képviselőivel. Ez megerősített minket abban, hogy a koncepciónk a helyes irány.
- Pontosan mi ez a koncepció, ami ekkorra körvonalazódott?
B.D.: Két nagy „előképünk” van az antiszemitizmus elleni küzdelemben. Az egyik az Amerikában működő ADL (Gyűlöletellenes liga) a másik pedig az Angliában működő Community Se¬cu¬ri¬ty Trust. Ebből az ADL inkább a törvényalkotási folyamatban és a kutatásban fejt ki számottevő tevékenységet, a CST-ben pedig az aktivista munkán van a hangsúly, ők konkrét védelmi tevékenységet is ellátnak. Nagyjából a kettő hibridjéből szeretnénk kialakítani a saját modellünket.
- Ezek szerint túllépnének a publikációkon és kiáltványokon, és ténylegesen „terepre” mennének?
B.D.: Nagyjából három területen kívánunk működni: a konkrét jogvédelem és jogi segítség az antiszemita cselekmények áldozatainak – ehhez kapcsolódik egy törvényalkotási előkészítő munka, amiben szeretnénk aktív szerepet játszani. A második terület egy kutatási- és monitoring tevékenység. Rendszeresen szeretnénk tudományos igényességgel beszámolni az antiszemitizmus magyarországi állapotáról, és ezzel párhuzamosan szeretnénk heti, havi, féléves és éves jelentést készíteni a közbeszéd állapotáról. A harmadik, a legösszetettebb terület a közösségi önszerveződés, elsősorban az önkéntesek bevonása az antiszemitizmus elleni küzdelembe. Ennek két iránya van, egyrészt egy szociális munkási feladatcsoport, a másik pedig egy konkrét önvédelmi mechanizmus kialakítása.
- Mi a konkrét célja ezeknek a feladatoknak? Mit remélnek elérni a munkájukkal?
B.D.: Ezzel annak a kultúrának az alapjait szeretnénk megteremteni, hogy Magyarországon ne legyen olyan antiszemita atrocitás, akár szóbeli, akár tettleges, vagy akár rongálás, ami szó nélkül marad. Nem szabad belenyugodni abba, hogy Magyarországon ma a zsidók 95 százalékának nem jut eszébe, hogy az őt ért atrocitást a jog eszközeivel meg lehetne torolni, hogy nem hiszik el, hogy az őket ért atrocitásnak, ha hangot adnak, annak van bármiféle súlya. Ez a szerveződés fórumot kíván nyújtani, hogy ha valakit a zsidósága miatt sérelem ér, akkor ennek hangot tudjon adni, és ha erre szükség van, akkor ezt a jog keretein belül kezeljük.
Az antiszemita atrocitások sokszor a legkiszolgáltatottabbakat, a szociálisan hátrányos helyzetűeket, időseket, betegeket, gyerekeket érik, és az ő számukra ez sokkal nagyobb traumát jelent, mint másoknak. Az ő esetükben ezek a nagyon kellemetlen traumák leginkább metálhigiénés segítséget kívánnak. Az ő esetükben a legfontosabb, hogy érezzék: nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. A másik feladat pedig egy konkrét védelmi jelzőrendszernek a kialakítása. Ebben a zsidó közösség nyilván nem a rendfenntartó erők feladatait kívánja átvállalni, hanem belső integritásának és büszkeségének szimbólumaként, az öngondoskodást felvállalva lépne fel. Ez a zsidó közösség önképe szempontjából is alapvető jelentőségű.
- Mik a következő gyakorlati lépések az Alapítvány életében?
B.D.: Az elkövetkező három hónapban szeretnénk az öngondoskodásnak az alapjait lerakni, szeretnénk felállítani egy telefonközpontot, ahol szakértő kollégák fogadják majd a hívásokat és irányítják majd őket a szakemberekhez.
Ezzel párhuzamosan, ugyancsak a közösség bevonásával szeretnénk, nemzetközi mércével mérve is magas színvonalon elindítani a közbeszédet monitorozó mechanizmust. Ez professzionális sajtóelemzést jelent, és annak a mérését, hogy milyen formában tolódik el napjainkban a közbeszéd minősége. Milyen formában alakul ki az egyre radikálisabb gyűlöletbeszéd hangja, akár a politikai szereplők, akár az egyszerű újságírás terén.
Harmadik terület fejlesztése már az elkövetkezendő hetekben elkezdődik. Szeretnénk a fiatalokat minél inkább arra a fajta önszerveződésre megtanítani, amellyel képesek lehetnek szervezett keretek között a saját önvédelmüket nem csak fizikai, hanem verbális szinten is ellátni. A célunk a zsidóságuk büszke vállalásával kialakítani bennük az önvédelem mechanizmusait. Ez részben oktatási részben önkéntes szervezői feladat részben pedig egy konkrét védelmi rendszer felállításának a feladata.
- Mi az, amit egy tényleges zsidóellenes cselekmény kapcsán tudnak majd tenni, ha teljes egészében felállnak ezek a rendszerek. Először nézzünk egy viszonylag mindennaposnak mondható, és sokak által ártalmatlannak gondolt esetet, ha a munkahelyen a zsidó munkavállalóra „csúnyát mond” a főnöke. Mi történik, ha a központba érkezik egy ilyen hívás?
B.D.: A csúnya mondás egy nagyon sajátságos formája a gyűlöletkeltésnek. Jogi eszközökkel olyasmit lehet kezelni, ami a büntetőtörvénykönyvbe ütközik. Ezzel kapcsolatban fontos feladatunk, hogy a jogi helyzetet mielőbb tisztábbá, és alkalmazhatóbbá tegyük, amivel kapcsoltban igen aktív munkát folytatunk már most. Ha valaki azzal keres meg minket, hogy megkülönböztetés érte a munkahelyén a származása miatt, akkor megvizsgáljuk, hogy jogi segítségre van-e szüksége, vagy mediációs és kommunikációs technikák oktatására, amivel maga a sértett tud a sérelem helyén fellépni. Mi mindkét esetben tudunk segítséget nyújtani, akár egészen a jogerős ítélet megszületéséig.
- Mi történik, ha egy igazán durva dolog történik, mondjuk, ha valakit megtámadnak az utcán?
B.D.: Ha valakit megtámadnak az utcán, akkor, ahogy erről már korábban beszéltünk, nyilván nem a rendfenntartóként lépünk fel. De a jelenlétükkel, akár állandó utcai jelenléttel azokon a területeken, ahol a tapasztalatok szerint nagyobb számban fordulnak elő ilyen atrocitások, demonstrálhatjuk a zsidó közösség összefogását és tenni akarását. Már önmagában ezzel – ha szabad ilyen kifejezést használni – egyfajta elrettentéssel élhetünk. Nyilván nem az a feladata egy ilyen esemény kapcsán a zsidó önvédelmi szervezetnek, hogy önbíráskodjon, hanem sokkal inkább az, hogy megmutassa: a közösség tagjai nem „szabad prédák”.
De mondanék egy hétköznapibb példát. Például egy szomszéd az idős, holokauszt-túlélő néni lakása elé üríti állandóan a szemetet, egyértelműen antiszemita indíttatásból. Egy ilyen esetben minden további nélkül oda tud menni két önkéntesünk, és a legkisebb fizikai beavatkozás szándéka nélkül például vissza tudja pakolni a szemetet a szomszéd ajtaja elé. Illetve a jelenlétükkel tudják demonstrálni, hogy a zsidó közösség felelősséget vállal minden tagja iránt és nem kíván ahhoz asszisztálni, vagy tétlenül nézni, hogy a közösség bármely tagját megkülönböztetés vagy bármi nemű bántás érje a származása miatt.
- Kik biztosítják a legnagyobb szakértelmet igénylő munkarészt, a jogi támogatást?
B.D.: Van egy viszonylag jól kialakult jogi csapatunk, akik a kezdeményezés mögött állnak. Az ügy mellé számos neves iroda is odaállt, akik akár konkrét jogi képviselettel is tudnak segíteni. Illetve bizonyos különleges ügyekhez szakjogászi segítségre lehet szükség, ezeket nyilván az adott ügyhöz fogjuk igazítani.
- Hogy fog eljutni a szervezet és az öngondoskodás híre az érintettekhez?
B.D.: Január hónaptól aktívan szeretnénk kommunikálni ebben az ügyben. Mind a zsidó nyilvánosságban, mind pedig a szélesebben vett össztársadalmi nyilvánosságban hírét fogjuk vinni ennek a kezdeményezésnek. Abban a pillanatban kezdjük a hirdetést, ahogy az egész intézményes hátországunk olyan színvonalúvá válik, hogy lehet rá alapozni a működést – ez még néhány hetet igénybe vesz.
- Egy ilyen komoly háttérintézmény kialakítása rendkívül sokba kerülhet. Ki finanszírozza a működést?
B.D.: Jelenleg az oroszlánrészt az EMIH viseli az anyagi terhekből. Nagyon fontos, hogy szeretnénk az öngondoskodó közteherviselés eszméjét megvalósítani, tehát sem nem az állam, sem nem a különböző ködös pályázati rendszereken kíván élősködni a közösség önszerveződése. Legalább ennek az ügynek a kapcsán szeretnénk annak a kultúráját megteremteni, hogy ha van a közösségnek egy közös ügye, akkor a közösség tenni akaró, és anyagi eszközökkel rendelkező tagjai adják ennek a háttértámogatását. Ugyanígy számítunk arra, hogy azoknak, akiknek az anyagi lehetőségei ezt nem teszik lehetővé, azok is felhasználják véleményformálási képességüket és aktivitásukat az ügy érdekében felhasználják.
- Megalakulása óta vesz részt egyre aktívabban az EMIH munkájában. Miért pont emellé az ügy mellé állt oda úgy, hogy hátrahagyta az üzleti világot és átnyergelt a civil szférába?
B.D.: Azt tapasztaljuk, hogy borzasztó sok fontos ügy van, amivel egyenként, szervezeteinken belül és kívül foglalkozunk a saját személyes meggyőződésünk és a zsidó palettán elfoglalt helyünk alapján. Nagyon kevés olyan ügy van, sőt talán eddig nem is volt, ami megkérdőjelezhetetlenül közös ügyként merült fel. Régi fontos dolog volt a magam számára, hogy megtaláljam azt a területet, amin a zsidóságot közös platformra lehet hozni. Szomorú, hogy ez az antiszemitizmus ügye, sokkal jobban örülnék, ha a mondjuk a jiddiskeit lenne az, ami a közös ügyünk lenne. A jelenlegi szomorú viszonyok között az egyetlen konszenzust teremtő dolog a holokauszt emlékezete mellett, ami aktivitást generál a zsidó közösségen belül, az az antiszemitizmus ügye. Így azon túl, hogy ez egy önmagában értékteremtő ügye, a konszenzusteremtő volta is fontos számomra. Szeretném, ha ezeket az energiákat egy értelmes és jó csatornába lehetne hosszútávon terelni.
(Kuruc.info)


Köves Slomó hitközsége és a Mazsihisz is Amerikában kilincselt a Kuruc.info felszámolásáért


Az antiszemitizmus visszaszorításáról tárgyaltak az Egyesült Államok kormánytisztviselőivel a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) civil vezetőségi tagjai.

Bodnár Dániel (EMIH) és Heisler András (Mazsihisz)

Mint írták, a Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija által meghirdetett konzultáció keretében szervezett június 26. és július 2. közötti látogatás célja a zsidó önszerveződés új programjának bemutatása és az ezzel kapcsolatos nemzetközi egyeztetés megkezdése volt.
Közvetlen együttműködést akarnak
A magyarországi zsidó közösség két legnagyobb szervezetének delegációja kezdeményezte a közvetlen együttműködést az amerikai kormányzati szervekkel, és a zsidó érdekképviseleti szervekkel a magyarországi antiszemitizmus elleni fellépés ügyében – tették hozzá.
Szuverén önvédelmi intézmény kell nekik
A közlemény szerint a tárgyalásokon Bodnár Dániel (EMIH) és Heisler András (Mazsihisz) a konzultációs program három fő témáját ismertette. E szerint elengedhetetlenül szükséges az önszerveződő zsidó közélet megteremtéséhez a jogvédelmi és a szuverén önvédelmi intézmények megteremtése.
Clintonné embereivel építenének zsidóellenes megnyilvánulásokat vizsgáló rendszert
Beszámoltak arról, hogy a New York-i székhelyű Rágalmazás Elleni Liga vezetőivel az aktív együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak, Washingtonban pedig Hillary Clinton külügyminiszter kabinetjének vezető tisztviselői fogadták a küldöttséget. Ennek során a magyar fél konkrét tanácsot és szakmai segítséget kért a zsidóellenes megnyilvánulásokat vizsgáló rendszer felállításához.
Kuruc.info és Jobbik
Heisler András és Bodnár Dániel a tárgyalásokon emlékeztette a jelenlévőket, hogy az antiszemitizmus elsősorban verbális szinten, illetve a politikai közbeszéd szintjén van jelen Magyarországon. Mint írták, a megbeszéléseken felmerült az amerikai szerverről üzemelő Kuruc.info kérdése, továbbá szó esett a Jobbik politikai térnyeréséről a fiatalok körében.
Budapestre jönnek
Hanna Rosenthal, az amerikai kormány antiszemitizmus elleni küzdelem ügyéért felelős különmegbízottja bejelentette, hogy hamarosan Budapestre látogat, ahol folytatják az eszmecserét.
"Aggódnak"
A küldöttséget fogadta Marie Yovanovitch, az amerikai külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkára is, aki aggodalmának adott hangot a magyarországi helyzet alakulásával kapcsolatban. A vezető diplomata külön kitért a Nemzeti alaptantervbe bekerült antiszemita szerzők és Nyírő József újratemetésének ügyére.
Szapáry is kinyalta nekik
A küldötteket ugyancsak fogadta Magyarország washingtoni nagykövete, Szapáry György, aki a zsidó közösség képviselőivel az antiszemita jelenségeknek Magyarország nemzetközi megítélésére gyakorolt hatásáról egyeztetett.
A Zsigeten is ott lesznek
A nyár folyamán az EMIH által kezdeményezett konzultáció keretében tartanak a hatékony jogvédelemmel foglalkozó nemzetközi workshopot, egyeztetnek a demokratikus parlamenti pártokkal, és számos civil programot rendeznek, egyebek mellett a Sziget fesztiválon.
(Kuruc.info - MTI nyomán)
Kapcsolódó:

"Zsidóbérencnek titulálnak bennünket" - Orbán a washingtoni kongresszust kérte fel a Kuruc.info megszüntetéséreHa a jó Lantos bácsi még élne, biztosan segítene...
Az antiszemitizmus magyarországi központja egy olyan hírportál, amely a magyar kormány föllépése elől az Egyesült Államokba menekült, s onnan végzi gyalázatos tevékenységét - írta Orbán Viktor kormányfő a washingtoni kongresszusnak küldött válaszlevelében, amelyben arra kérte a címzetteket, hogy szüntessék meg az Amerikából támogatott "antiszemita provokációt".
Az "Egyesült Államokból támogatott antiszemita provokációk" megszüntetését kéri a washingtoni kongresszus tagjaitól Orbán Viktor. A kormányfő ezt az Egyesült Államok kongresszusának ötven tagjához címzett válaszában írta, miután az amerikai képviselők júniusban levélben fordultak hozzá, létfontosságúnak nevezve, hogy a magyar vezetők szót emeljenek "az antiszemitizmus és a fanatizmus minden formájával szemben" (Orbán pedig így próbálta visszaadni a labdát, arra célozgatva, hogy az amerikai - tényleges - szólásszabadság is antiszemitizmus, így maguk a portálunkat be nem tiltó amerikaiak is antiszemitának minősülnek).
A kormányfő sajtófőnöke kedden tájékoztatott arról, hogy Orbán Viktor elküldte válaszát az Egyesült Államok kongresszusának ötven tagjához. A Havasi Bertalan által az MTI-hez eljuttatott levelet Joseph Crowley kongresszusi képviselőnek címezte a miniszterelnök, aki köszönetet mond az amerikai képviselők megkereséséért.
"A legjobbkor tették ezt, ugyanis éppen a segítségüket szerettem volna kérni egy olyan ügyben, amelyben a kormányközi kapcsolatokon és nagykövetségen keresztül nem sikerült célt érnem" - fogalmazott Orbán Viktor. Mint írta, Magyarországon az általa vezetett politikai közösség, amely kereszténydemokrata alapokon áll, évtizedek óta harcol a szabadságért és az emberi méltóság tiszteletéért. "A mi politikai közösségünk a magyar szabadságharcosok örököse, büszkék vagyunk arra, hogy tevékeny szerepet játszhattunk hazánk szovjet elnyomás alóli kiszabadításában és a kommunizmus megdöntésében. A szabadságunk visszaszerzése óta folyamatosan harcolunk az emberi méltóság tiszteletéért a magyar társadalmi és közéletben egyaránt. Az ez ügyben elért sikereinkről washingtoni nagykövetségünk szívesen szolgál részletekkel" – tette hozzá.
A kormányfő kifejtette a kongresszusi képviselőknek, hogy munkája során "jelentős antiszemita támadások érik az általa vezetett politikai közösséget és személy szerint őt is". A támadások során "a szélsőséges erők zsidóbérencnek titulálnak bennünket" – fogalmazott, hozzáfűzve, hogy ezek az erők "a legnagyobb támogatást az Egyesült Államokból kapják".
"Az antiszemitizmus magyarországi központja egy olyan hírportál, amely a magyar kormány föllépése elől az Egyesült Államokba menekült, s onnan végzi gyalázatos tevékenységét. Ha ez a probléma megoldódna, az antiszemitizmus magyarországi erői jelentősen meggyengülnének. Kérem önöket, hassanak oda, hogy megszűnhessenek Magyarországon az Egyesült Államokból támogatott antiszemita provokációk. Miután az Egyesült Államok kormánya visszautasította kérésünket, önökhöz fordulok segítségért" – zárul Orbán Viktor válaszlevele.
Az Egyesült Államok kongresszusának ötven tagja június 21-én levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, létfontosságúnak nevezve, hogy a magyar vezetők szót emeljenek az "antiszemitizmus és a fanatizmus minden formájával szemben". A washingtoni képviselők, akik a szilárd amerikai-magyar kapcsolatok erőteljes támogatóinak mondják magukat, a képviselőház külügyi bizottságának honlapján közzétett levelükben mély aggodalmukat hangoztatták a Jobbik "antiszemita és homofób megnyilvánulásai miatt is". Idézték a Jobbik volt elnökjelöltjét, Morvai Krisztinát, aki "tetves, mocskos gyilkosoknak" nevezte az izraeli zsidókat, és arra figyelmeztette a "magyar zsidókat", hogy "a magukfajták ideje lejárt". Ugyancsak idézték a Jobbik lapját, amely "hitelt adott annak a mítosznak, hogy a zsidók keresztényt vért használnak vallási szertartásaikhoz", s hogy a jobbikos képviselők beterjesztettek egy törvénytervezetet a parlamentben, amely "perverziónak minősíti a homoszexualitást, és börtönbüntetéssel sújtaná annak terjesztőit".
(MTI nyomán)

Igen zsidóbérenc fülkeforradalmárok vagytok , mert a magyarok önszerveződését tiltjátok , a zsidókét meg elősegítitek , talán még a cigány gárdát is felsorakoztatjátok a magyarok kifosztása érdekében . Közben persze arról nem esik szó , hogy ezért cserében a cionista bagázs szemet huny a különböző mutyik elkövetéséért. Mert újra osztják itt a piacokat kérem a leendő újzsidó államban a fidesz ágytálkihordó sereget toboroz a kiválasztottak kiszolgálására. A többi magyarnak le is út fel is út , lehet kérem elballagni , de ha lehetne még előtte hívjuk be a Palesztinokat , hogy kiegyensujozott legyen a betelepítés , és ha lehet a palesztinok kétszer akkora létszámal települjenek az országba, hogy letörjék a zsidó hegemóniát, és az esetleg behurcolt atom tölteteket , had szerezzék meg az arab testvérek , Judapestet így már az arabok is fenyegethetik , csak meg kell szerezni az atom töltetett.


59 rendbeli szexuális zaklatás - 103 évet kapott a 12 éves kislányt orális szexszel "gyógyító" rabbi
A New York-i zsidó közösség elismert tagja rendszeresen orális szexre kényszerített egy 12 éves lányt, akit terápiára küldtek hozzá szülei.

Fizethetik majd a kárpótlást a bíró leszármazottai a rabbi családjának évszázadokon át...

Amint korábban hírül adtuk, magyarországi eredetű szatmári ortodox zsidó szekta ismert tagja, Nechemya Weberman számos alkalommal orális szexre kényszerítette azt a most 18, akkor 12 éves lányt, akit a szülők hozzá küldtek oktatásra. A lány "bűne" az volt, hogy Cosmopolitant olvasott, és kétségbe vonta a szekta szigorú szabályait.
A New York-i Williamsburg ultraortodox közösségének elismert tagjának ügyében most hirdetett ítéletet a bíróság. Nechemya Weberman összesen 103 év börtönt kapott - írja a The New York Times. A bíróság már december 9-én bűnösnek találta Webermant 59 rendbeli, három éven át folyó szexuális zaklatásért.
Ügyvédje, George Farkas szerint védence ártatlan (a talmudistáknál ugyanis nem számít bűnnek az ilyesmi - a szerk.), és fellebbezni fog ennek érdekében. Weberman nem kommentálta a bíróság előtt az ítéletet.
(The New York Times - HVG nyomán)


Működésben a holokauszt-inkvizíció - újabb vizsgálatot indítottak Sylvia Stolz ellen

A holokauszt-inkvizíció újabb vizsgálatot indított Sylvia Stolz ellen. Ő az a férfiakat megszégyenítően bátor ügyvéd asszony, aki védte a revizionista Ernst Zündelt az ellene 2007 februárjában indított perben. Az igazságához ragaszkodó Zündelt öt év börtönbüntetésre ítélték véleményének kimondásáért a „demokratikus” Németországban. De védője sem úszta meg: a per során tett kijelentései miatt Sylvia Stolz három és fél év börtönbüntetést kapott. A hős asszony 2011 áprilisában szabadult.

Sylvia Stolz

Most pedig újból nyomoznak ellene a „toleranciabajnokok” parancsára, mert állítólag ismételten tagadni merészelte a holokausztot. Roppant érdekesen alakul a cionista diktatúra hatóságainak felfogása arról, pontosan milyen kijelentések minősíthetők „holokauszt-tagadásnak”. Sylvia Stolz ugyanis felszólalt egy konferencián, melynek témája az egyre szűkülő sajtószabadság kérdése volt. Az ügyvédnő arról beszélt, hogy a Zündel ellen zajló perben a bíróság nem tette lehetővé a számára, hogy a védelem szempontjából kulcsfontosságú dokumentumokat bemutassa. (Mint az az alábbi linkre kattintva látható, a cionista internet-kommandó már akcióba lépett, habár csak részsikert ért el: Sylvia beszéde még meghallgatható, de az elhangzottakat „kifogásolhatónak” és „durvának” minősíti a „You Tube közössége”.)

Beszédében a derék asszony felidézte a Zündel-per főbírájának szavait, aki az alábbiakban foglalta össze a holokauszt-inkvizíció működésének alapelveit: „Teljesen lényegtelen, hogy a holokauszt megtörtént, vagy sem. Németországban a holokauszt tagadása illegális, és ez az egyetlen tényező, ami a bíróság előtt számít.” 

Horst Mahler

A cionista jogalkalmazás számára tehát az igazság kiderítése egyáltalán nem számít. Az ember esze megáll.
Sylvia Stolz egyébként annak a Horst Mahlernek a felesége, aki jelenleg 11 esztendős (!) börtönbüntetését tölti. Bűne természetesen „holokauszt-tagadás” és a „náci bűnök kisebbítése” volt. Az őt 2009-ben elítélő bíró azért is szabott ki rá ilyen szigorú büntetést, mivel úgy ítélte meg, hogy Mahlert „nem lehetséges újra tanítani”. Magyarán: nem hajlandó alávetni magát a holokauszt-agymosásnak. Immár ez is bűn.
Perge Ottó - Kuruc.infoKardos Péter zuglói főrabbi áldást kért a magyar népet leigázó szovjet megszállókra

A Magyarországot uralma alatt tartó cionista zsidóság pénteken emlékezett meg a budapesti gettó felszabadításának 68. évfordulójáról. Az eseményen ott díszelgett a hazánkat a cionista bankároligarchia kezére játszó kollaboráns politikai elit számos figurája: az identitászavaros Gyurcsány, Semjén Zsolt miniszterelnök- helyettes, a holokausztos rendezvényekről elmaradhatatlan Rogán Tóni, az LMP-s Schiffer András, az izraeli kitűzővel járkáló MSZP-s Horváth Csaba, valamint Pálffy István KDNP-s országgyűlési képviselő.

A hazánkat felvásárló zsidók teljes vezérkara is megjelent: Feldmájer Péter a Mazsihisz elnöke, Tordai Péter a BZSH elnöke, Zoltai Gusztáv a Mazsihisz ügyvezető igazgatója, Szabó György a Mazsök elnöke és Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete. Ott volt természetesen a budapesti diplomáciai testület több tagja is.
Hogy mennyire áthidalhatatlan immár a zsidóság és a nemzeti érzelmű magyarság közötti szakadék, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy Kardos Péter zuglói főrabbi beszédében áldást kért a magyar népet leigázó szovjet megszállókra. Mint mondta, arról a pillanatról emlékeznek meg, amikor a szovjet Vörös Hadsereg felszabadította a budapesti gettót, mert számukra ők hozták el az életet. Ezért "legyen áldás a mártírok és az érettünk elesett felszabadítók emlékén" – jelentette ki a magyargyűlölő főrabbi, aki maga is „túlélő” (jó lenne tudni, mekkora összegű kárpótlást kapott hosszú élete folyamán), és állítólag látta a gettó ledöntött kerítését, amikor is egy szovjet tiszt azt mondta nekik: "zsidó testvéreim, szabadok vagytok".
A főrabbi mindamellett abban reménykedik, hogy a kormány a kétharmad birtokában valami olyat tesz, ami után a magyar zsidók azt kiálthatnák a világ felé: Magyarországon "fasiszti kaputt”. Igen ám, csakhogy Új Izrael létrehozásának útjában vannak azért akadályok, így többek között az – mint Kardos Pétertől megtudtuk -, hogy a „túlélők” unokái és dédunokái között akadnak, akik számára "a vagon szó már semmit nem jelent". Mint korábban felhívtam rá a figyelmet, sokatmondó átalakulás következett be a holoszimbolika terén: immár nem a gázkamra, hanem a vagon a holokauszt legfőbb jelképe. A változás oka pedig az, hogy az emberi életeket kioltó gázkamrák létezését a holopropagandisták nem képesek bebizonyítani.
A Mazsihisz weboldalán olvasható beszámoló szerint a szónok a továbbiakban sem a gázkamrákat emlegette, hanem azt állította, annak idején hozzátartozóik Auschwitzból parancsot teljesítve írták azt magukról, hogy jól vannak, leveleiken pedig a feladás helyeként Waldsee szerepelt. Íme, a holokausztosok magyarázata arra a tényre, miért nincsen semmiféle utalás a „tömeges megsemmisítésre” és a „gázkamrákra” az auschwitzi munkatábor foglyainak a leveleiben. (Miközben egyébként civilek sokasága dolgozott a rabokkal együtt egyes auschwitzi üzemekben, sőt számos fogoly visszanyerte szabadságát, és vihette haza a „tömeges megsemmisítés” hírét.)

De a legnagyobb leégés az ünnepségen az volt, hogy kiderült: a zuglói főrabbinak fogalma sincsen a holokauszt legalapvetőbb tényeiről. Kardos Péter ugyanis beszédében azt mondta, Adolf Eichmann – aki a magyarországi deportálások egyik legfőbb irányítója volt – „megnyugtatta őket biztonságukat illetően, nem hitték el egyebek mellett azt a hírt sem, hogy a görögországi zsidósággal megvetették a vonatjegyet, a szerelvény azonban a treblinkai haláltáborba vitte őket”. Az még a kisebbik baj, hogy más „holokauszt-túlélők”, sőt még egyes történészek is azt állítják, a zsidók jelentős része éppenséggel hitelt adott a „megnyugtatásnak”, és biztos volt abban, hogy dolgozni viszik őket a koncentrációs táborokba. Van azonban egy nagyobb baj is: a görögországi zsidóság túlnyomó többségét – a hivatalos holokauszt-történészek állítása szerint – nem Treblinkába, hanem Auschwitzba vitték. A Holokauszt Magyarországon weboldal szerint 1943 márciusban indultak meg a deportálások Görögországból, és augusztusig 49 ezer zsidót hurcoltak Auschwitzba. (Akiknek 76 százalékát állítólag még érkezése napján elgázosították.) 1944 tavaszán pedig több mint 6 ezer athéni, rodoszi és a görög szigeteken élő zsidót vittek Auschwitzba – olvasható a weboldalon, ahol még arról is értesülünk, hogy a Bulgáriához csatolt Trákiából 1943 tavaszán a bolgár hatóságok több mint 4200 zsidót deportáltak a „treblinkai megsemmisítő táborba”. (Hogy Treblinka mi is volt valójában, arra nézve egy rövidebb valamint egy terjedelmesebb angol nyelvű összefoglalót ajánlanék.)
Kardos Péter zuglói főrabbi ezek szerint tehát a hivatalos holokauszt-történet legalapvetőbb állításaival sincsen tisztában, és nem tudja azt sem, hogy a görögországi zsidóságot (a feltételezések szerint 4200 fő kivételével) nem Treblinkába, hanem Auschwitzba vitték. Miképpen lehet főrabbi egy ilyen tudatlan ember? Hogy a megjelent kollaboráns közéleti személyiségek egyikének sem tűnt fel a főrabbi tévedése, arra pedig mérget vehetünk.
Perge Ottó - Kuruc.info


Egy kis emlékeztető Regős Péter, Kertész Ákos és Spiró György irodalmi munkásságából

Hogy mi se felejtsünk...

(Olvasónktól)
Kapcsolódó anyagok:

Így gondozd a zsidódat és egyéb irodalmi művek


Gondozzuk őket!
A kettős mérce, mi és ők. Nekik mindent szabad, nekünk semmit! Mi mindig rasszisták vagyunk, akkor is ha csak rápillantunk az Árpád-sávos zászlónkra. Ők mondhatnak bármit rólunk, nem éri őket támadás, a Rágalmazásellenes Liga nem jelenti fel őket. Ennek vége, a Kuruc.info megtöri a fogalomgyilkosok uralmát és visszavág. Az alább közölt művek az irodalom tárgykörébe tartoznak, a cikk végén pedig bemutatjuk „múzsáinkat” is. (Az alábbi írás eredetileg 2007 februárjában, több mint két éve született. Sajnos azóta is aktuális - Geyer)
Hogyan gondozzuk a zsidónkat?

A megfelelően előkészített zsidót egy kamrába vágjuk, ahol trükkös a zuhanyrózsa. Bőrét megnyúzzuk, és sózva tároljuk. Kitűnő lámpaernyő készíthető belőle. Kivétel a vörös bibsi, ezeket kalapáccsal zúzzuk.
Nehogy megrohadjon a zsidó. Az összement zsidót péppé daráljuk és kitűnő disznóeledelt készítünk belőle.

A zsidó emlős, kölykét kilenc hónapig hordja, eledele a pénz. Ne etessük. Egy zsidó is szörnyen bebüdösítheti környezete levegőjét.

A zsidó óljában, Izraelben sötét van, ezért Európába szökne! Csapjunk az orrára, arra a nagy görbe testrészére, mely fején fityeg!

Ki tartson zsidót? Senki! A zsidó, beszerzése után azonnal felhasználandó, lásd az első bekezdést!

Öreg zsidót ne vegyünk, értéke a nullához konvergál!

A zsidóval következetesen kommunikáljunk! Ha szép viselkedést várunk tőle, akkor elég a pénz, kamat, nyereség szavakat kiejtenünk és máris lábaink előtt csúszkál, talpunkat (egyes megfigyelők szerint intimebb testrészeinket is) nyalogatja. Ha rosszul viselkedik, elég ennyi: „pfuj, büdös zsidó, helyedre!”

A zsidótartás nem gazdaságos, tenyésztése nem kifizetődő! Ezért semmi esetre se szaporítsuk őket! Szaporodásának meggátolása az első bekezdésben!

A zsidó nem tartozik a tartós áruk körébe!

A zsidó erogén zónáit ötágú vörös csillaggal jelöljük! Vigyázat, egyes példányoknál ez agresszivitással, az önbizalom túlzott növekedésével járhat!

Hogyan öltöztessük zsidónkat? Pelenkázása kötelező, az alapvető emberi ürítés szabályait nem ismeri, megtanulására alkalmatlan. Szoptatásra házilag alkalmatlan, az e célra szakosodott iparosok telephelyére elszállítva azonban megoldható. Kizárólag saját nemétől hajlandó szopni. Fővárosi zsidókat a Cappella nevű zsidó-szoptatóban tápláljunk!

Levegőt nem minden zsidó igényel, a cián, mustár- és egyéb gázok viszont a kedvencei közé tartoznak! Vigyázzunk, a gázosításra kijelölt helység ne legyen huzatos! (jiddisül minden zsidó húzzon el!)
Így gondozd a zsidódat, baszd meg!

Jönnek

Jönnek a horgas-orrú, büdös zsidók megint,
Metszett faszú, Mammon-imádó biboldók, jönnek a szarból,
csönd van. Senki sem pisszen. Alantról
egy törékeny kislány, Solymosi Eszter ujja int.
Ó, ha lopni törvényes lenne,
Éheztetne minket e zsidósereg!
Miért is? Ki tudja, tán bosszú az elbukott
Tanácsköztársaságért?
Véráldozat Kohn Béláért?
Vagy mert földjük már ázott a vértől,
s hangos a csecsemők jajgatásától, kiket
lánctalpakkal ölnek halomra.
S itt olyan a klíma, hogy senki sem jajgat.
De szégyen ez, szégyen és szégyen.
És nem jön senki, ki bizonyítaná
Nemcsak a bosszú népe beszél héberül.
(Mert persze ki más művelné ezen ocsmány torokhangzavart?)Mose Kacav elnézést kér:
Sajnálattal kell bevallanunk, hogy mi, zsidók a cionista öntudat túlhangsúlyozásával sok kárt okoztunk az emberiségnek. Kormányunk ezt a kamatrabszolgaság intézményével igyekszik jóvátenni!
(Mose Kacav, Izrael pedofil elnöke)


Múzsáink”:
Részletek Esterházy Péter: Hogyan gondozd a magyarodat című "művéből":
A csokorba kötött magyart szétbontjuk, és éles késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fásszárúak, mert azokat törjük vagy kalapáccsal zúzzuk. Nehogy megrohadjon a magyar. Az összement magyart a savó leöntése után túrónak használhatjuk....

A magyar emlős. Egy magyar nem csinál nyarat. A magyar a sötét, ahová Európa ugrik. Ki tartson magyart ? Kezdő magyarbarát inkább kanmagyart tartson, ne szukát! Tanácsosabb fajtiszta magyart beszerezni, mint valami bizonytalan származású magyart.

Öreg magyart ne vegyünk! A magyart következetesen dicsérjük vagy dorgáljuk! Lágy, barátságos hang: jól van, jó magyar, illetve keményen, határozottan: pfuj, magyar, helyedre! A magyar a tartós fogyasztási cikkek kategóriájába tartozik.

Olcsó magyarnak híg a leve!

A magyartartás csak akkor gazdaságos, ha a törzsállományunktól szaporulatot nyerünk, és azt fölneveljük. Az erogén zónákat piros-fehér-zölddel jeleztük...

Hogyan öltöztessük a magyarokat? Ami a pelenkázást illeti, legjobb a magyart minden étkezés előtt tisztába tenni. Szoptatás 3 óránként. Levegőt minden magyar igényel, de nem huzat formájában. A Kárpát-medence huzatos... (magyarul: húzzon el innen minden magyar).A rágalmaktól magyarod minősége alig változik, az esetleges vizeletfoltokkal ne törődj, bazmeg. Így gondozd a magyarodat! (hangjáték - 1991)
Spiró György: „Jönnek”

Jönnek a dúlt-keblű mélymagyarok megint,
füzfapoéták, füzfarajongók, jönnek a szarból,
csönd van. Senki se pisszen. Alantról
kevéske hűlt költő csontujja int.
Ó, ha gyilkolni szabadna újra,
csámcsogva, hersegve szívnák a vért -
miért is? ki tudja. Trianonért? -
mered pár utcanév pici csontujja.
Ez olyan klima: itt folyton beborul,
ez rendben van, de szégyen, szégyen, szégyen,
hogy mindenki kussol, hogy mindenki fél,
és nekünk kell jönnünk, pár csenevésznek,
hogy bebizonyitsuk:
nemcsak a szemetek tudnak magyarul.
Magyar (?) Bálint, a kultuszminiszter elnézést kér:
"SAJNÁLATTAL KELL BEVALLANUNK, HOGY MI, MAGYAROK A NEMZETI ÖNTUDAT TÚLHANGSÚLYOZÁSÁVAL SOK KÁRT OKOZTUNK AZ EMBERISÉGNEK. KORMÁNYUNK IGYEKSZIK EZT JÓVÁTENNI."
Florian Geyer - Kuruc.info
Kapcsolódó anyagok:

Így gondozd a zsidódat! - II. rész


A gyűlölet főpapja
A nagysikerű Így gondozd a zsidódat!” című írásunknak második részével is megkeserítjük ezennel olvasóink egynéhány percét. Mivégre tesszük ezt hűséges és nyájas olvasóinkkal, miért keserítjük ismételten életüket? Éppen azért, hogy rádöbbentsük őket: egy normális országban nem lenne ilyesmire szükség. 

Az első részben, akárcsak ezúttal, semmi mást nem tettünk, mint a vizsgált magyarellenes judeonáci szövegekben kicseréltük a magyar szót zsidóra, az egyértelműen magyar kultúrához kötődő fogalmakat pedig a héber kultúra fogalmaival helyettesítettük. Persze az Antiszemitizmus elnevezésű, amúgy helyénvaló irányzat nevét viselő hivatásos jajveszékelő oldal nem ment el szó nélkül művünk mellett, a zsidógyűlölet markáns példája gyanánt 
idézve azt. Múzsáinkról persze mélyen hallgatott.

Pedig feltüntettük az eredeti magyarellenes szöveget is, éreztetve, hogy nem tréfaként állítjuk olvasóink elé e szövegeket, hanem hogy felmutassuk azokat, egyértelművé téve: nem másról van itt szó, mint ellenünk irányuló vád – hogy mindenki értse: gyűlöletbeszédről, melyek hangoztatói nem mások, mint a „mi zsidaink”, akik itt élnek – hogy ne mondjuk, élősködnek – köztünk, hogy ne mondjuk, a mi bőrünkön.
Jöjjön hát a második rész:

Kiirtanám az összes zsidót!” (Ezt mondjuk a már nem létező Pannon Rádióban, lehetőleg a Hanuka ünnepén.)

Azt mondják, hogy kussoljak /ne nyissam a szám, ne magyarkodjak/ de én szeretem a fajtámat/ és dolgozni akarok”

Mózesnek butasága/ törvényeiből égre kiállt/ebben kissé lepipálja Esztert, a kurvát/Józsué a vén balfasz/ parancsokat oszt a népének/még akkor is ajvékolt/ mikor az asszonyt fogdosta (...)Anne Frank kispina naplója/ a fitymátlanok bibliája/ Sólem Áléchem a keselyűké/ az össze zsidóba és prófétáikba/ vágjon bele a Jahvé haragja”
Eörsi Mátyást lámpavasra kötni,
Pető Ivánt kibelezni, kiherélni,
Verebest, Gyárfást, Bolgárt jégcsákánnyal ütni,
Zoltai Gusztávból lámpaernyőt készíteni,
Az összes izraeli kémet kivégezni!
Végül, ami soha nem történhet meg ebben a formában, viszont ellenkező előjellel már volt rá példa:

Az izraeli zsidó politikusok oly eltökélten képviselték Magyarország álláspontját a Közép-Európa sorsáról szóló vitában, mintha csak a saját hazájukról lenne szó.
Múzsáink:

„Azt mondják, hogy legyek kicsit / Büszkébb magunkra / De én utálom a fajtámat és / Büdös a munka”.
(Barangó, kereszténykiirtós zsidó "művész" „Hazám” című „verse”)


„Petőfinek butasága / verseiből égbe kiált / Ebben kissé lepipálja / Csokonai Vitéz Mihályt // Arany János a sült paraszt / mélázott a nemzet vesztén, / még akkor is verset farag, / amikor már reszketeg vén (…) Pilinszky - papok barátja / Tandori - a verebeké / Összes magyar poétába / az isten nyila vágjon belé!"
(Barangó, kereszténykiirtós zsidó "művész" "Arany János, a sültparaszt" című "költeménye")

"(...)Orbán Viktort élve megnyúzni,
Lovas István kibelezni, kiherélni,
Kövér Lászlót lámpavasra kötni,
Csurka Istvánt jégcsákánnyal ütni,
Bencsik Andrást késhegyre szúrni,
az összes Magyar Nemzetest fejbe rúgni."
(Sickratman nevű zsidó)

Az újvidéki születésű, magyargyűlölő Joszéf Tomi Lapid, izraeli miniszterelnök-helyettes (a népirtó, háborús bűnös Áriél Sáron volt helyettese) ugyancsak a jeruzsálemi rádióban három esztendővel ezelőtt büszkén újságolta, hogy az Európa Tanács Közel-Kelettel foglalkozó egyik vitájában „a magyarországi küldöttek olyan eltökélten képviselték az izraeli érdekeket, mintha csak a saját hazájukról lenne szó”.

Az Európa Tanács fórumában megejtett vita jegyzőkönyvéből később kiderült, hogy többek között Eörsi Mátyás és Bársony András – az erdélyi Frunda Györggyel egy követ fújva, támogatta oly nagy hévvel Izraelt.
(a valóság)
Kuruc.info - Florian Geyer


Így gondozd a zsidódat - 3. részA magyargyűlölő zsidó
A nagysikerű "Így gondozd a zsidódat" első és második részei után mi sem gondoltuk volna, hogy ily hamar szükség lesz a folytatásra. Nem tehetünk róla kedves olvasóink, a Magyar Zsidók Világszövetsége elnökének, Regős Péternek- más források szerint Regös, de hát a szerény szókincsű héberből nehéz jól magyarosítani - egy antimagyar verbális vérengzése borzolja a magyarok kedélyét.
Következzen a versbe szedett válasz Regős vagy Regös Péternek, majd múzsaként a magyargyűlölő mű.:
Büdösek ezek a korcs zsidók,
Büdösek de nagyon.
Korcs kevert nemzet – akárcsak a mulatt
Csecsemők vérével mulat.

Buták mint a cigány, számolni tud csak
„kétszerkettő ha veszem három, ha adom öt”
ez náluk az ész, s a becsület nem menő.
Kaftánjuk takarja szarcsimbókós seggüket
Szombaton nem mosdanak, vasárnap már férgesek.
Munkatábor mely nemesít, eltünteti őket nemsoká
Kéményen keresztül mennek majd világgá.
Te, komisz biboldó, Mózes fattyú kölyke
Téged sem kerül el majd a szappanfőzde.
Mikor ajvékolásukat hallom
Felfordul tőlük a gyomrom.
Jó apám mondta, ne bízz egy olyan népbe’
Mely imakor fallal veri magát fejbe.
Panaszkodnak, sírnak, nyavalyognak
Magyar véren vastagodnak.
Közben senkihez sem tartoznak.

Utálja őket minden kor,
Mert mindig s mindenhol,
Férgek voltak.

Ha azt hallom, shalom
Fegyverem máris tárazom,
Hogy egy se maradjon élve
Szeme közé találok telibe!
S amivel minket vádolnak,
Az lesz nekik a szomorú valóság,
Tonnányi TNT a zsinagógának
Ha nem tetszik neked, zsidóság
Menj a Jordán partjára,
Ott ajvékolj a jó kurva anyádba!

Skalpjaitokból lámpaernyőt készítek
Metélt faszúak, ez lesz majd a végetek!
Múzsánk: 
" Hangosak a fasz magyarok,
Fajtiszták, mint az olaszok.
Buták, mint az oroszok
S úgy végzik, mint a karthágó'k.

Lesózzák a földjeiket,

Felszámolják történelmüket,
Eltünnek majd nem sokára,
Elmennek a bús picsába.

Úgy rühelem minnyájukat,

mocskos, gyilkos falkáikat,
s mikor himnuszukat hallom,
felfordul a teli gyomrom.

Panaszkodnak, nyavajognak,

Ök sehová sem tartoznak,
Mindenki az ellenségük,
Nincsen nekik kistestvérük.

Mindenki utálja öket,

Magyar férfiakat, s nöket,
Mindegyiküket megvetik,
De egyiküket sem szeretik.

Elveszett tekintélyüket féltik,

De mások a nyelvüket sem értik,
Nem tartoznak nyelvcsaládba,
Csak a tetves, bús picsába.

Európába keveredtek,
Emberekké nem vedlettek,
Ázsiai majmok még ök,
Zsivány Trianon-védök.

Gyülölik szomszédjaikat,
Megölnék mindannyiukat.
Irigyek a földjeikre,
Átok kisérje öket örökre. 

(Regős vagy Regös Péter, a Magyar Zsidók Világszövetségének elnöke)Kuruc.info - Florian Geyer


Wiesel kedvéért újratöltve: Így gondozd a zsidódat 4. rész


"A fodrászok mind antiszemiták"
A kettős mérce, mi és ők. Nekik mindent szabad, nekünk semmit! Mi mindig rasszisták vagyunk, akkor is ha csak rápillantunk az Árpád-sávos zászlónkra. Ők mondhatnak bármit rólunk, nem éri őket támadás, a Rágalmazásellenes Liga nem jelenti fel őket. Ennek vége, a Kuruc.info megtöri a fogalomgyilkosok uralmát és visszavág. Az alább közölt művek az irodalom tárgykörébe tartoznak, a cikk végén pedig bemutatjuk „múzsáinkat” is. Mindezt a hivatásos rettegők által a Magyar Gárda körül keltett hisztéria (is) indokolttá teszi. Ha műveikben a magyar szót zsidóval helyettesítjük, máris rasszizmus. Ők viszont állami kitüntetéseket zsebelnek be a gyűlöletbeszédért. (Ajánljuk a cikk végén található kapcsolódó anyagokat is)Was für ein Juden, minek kell nekünk a zsidó?

A kellőképpen megfüstölt zsidót a savó leöntése és a Soah után durva mosószappannak - másra nemigen alkalmas - esetleg irháját dolgozzuk fel olcsó lámpaernyőnek, albániai exportra.

Kezdő antiszemita inkább szukát tartson, ne kant. A zsidóknál a saját nemhez való vonzódás ugyanis a vallási kötelék része.

Nehogy megrohadjon a zsidó (habár frissen is büdös).

A kemencébe bevágott zsidót magas hőfokon megsütjük. Ha már unjuk a szappant, olcsó disznóeledelt készítsünk belőle. A megmaradt bőrt Zyklon B-vel fertőtlenítjük a sok mocsoktól, majd alsó-kambodzsai igényeket kielégítő egyszerű, papírtalpú bakancshoz való felsőrészként értékesítjük.

A zsidó egy pióca, aki Európa vérét szívja

zsidó az új, nincs. Az új semmi, árnyék

Az olcsó és a drága zsidónak is híg a leve.

A bibsi átmenet az emlősök és a rágcsálók között, vigyázat, akkor is harap, ha jól tartjuk, ezért inkább ne nagyon etessük. Ha már nagyon elszemtelenedne, erőteljes Arbeit macht frei kiáltással fegyelmezzük. Vigyázat, a mazsihiszzsidó és az szdszzsidó különösen alattomos, de ne lágyuljunk el a mosolygó fideszzsidótól sem, csak mert hamisan képes elénekelni a magyar himnuszt

Ki tartson zsidót? Tanácsosabb fajtiszta zsidót beszerezni, mint valami bizonytalan eredetű sémit, de ne legyenek illúziónk a félhéber példányokkal kapcsolatban sem, a szaga ezeknek sem a legjobb.

Sok zsidónak szappangyár a neve

A zsidótartás csak akkor gazdaságos, ha szappan illetve lámpaernyőgyártással szeretnénk foglalkozni a közeljövőben.

***

Fejhangon zakatol a pajeszos brigád
Jáhvé tömi a rabbi retkes luvnyáját.
Elaludni nem tud Mózes, csak vakarózgat
S közben aszott fitymát szopogat.

Fentről egy hang: mi van rabbi,
Mózes, a nődet már megint Jahvi..?
Bólogat Mózes szomorúan,
Ám szeme felcsillan:„Ott van Ézsaiás,
Néki legalább a farka daliás”
Nosza, megoldódik minden, sóhajt is Ézsaiás:
„Csak meg ne halljak még egy bibsi imát”
Múzsáink:  Was für ein magyar, mit akar ezekkel, a magyarokkal?”

Az összement magyart a savó leöntése és Trianon után túrónak használjuk”

Kezdő magyarbarát, inkább kan magyart tartson, ne szukát”

„…
nehogy megrohadjon a magyar”

„ 
A csokorba kötött magyart szétbontjuk és éles késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fás szárúak, mert azokat törjük, vagy kalapáccsal szétzúzzuk.”

„ 
a magyar emlős, a magyar sötét, ahova Európa ugrik”

„ 
magyar az új, nincs. Az új semmi, az árnyék”

Ki tartson magyart? Tanácsosabb fajtatiszta magyart beszerezni, mint valami bizonytalan származású magyart”

olcsó magyarnak, híg a leve”

A magyartartás csak akkor gazdaságos, ha törzsállományunktól szaporulatot nyerünk, és azt fölneveljük”(Részletek Esterházy Péter:  Így gondozd a magyarodat, című "művéből")

Zakatol a szent család Isten tömi Máriát
József nem tud elaludni
Keres valami piát.
Nem lel, fel kel. Pizsamára
Húz fel inget és gatyát,
Lemegy a Háromkirályba,
Hogy egy fröccsöt legalább-
-„megint Isten”- „Az hát megint”
Sóhajt, nagyot húz és legyint:
-„különben
Múltkor kivertem a huppot
Ha az orrom előtt dugtok.
- de így megmondtam Máriának
Legalább tartsd a pofád,
Úgy is szól, mint a földrengés
Mindig az a rohadt ágy
közben - de komolyan- ne haljak
több ha-ha-hahalleluját”.(Petri György: Szent család című "verséből")
Megjegyzés: 
1. Esterházy Péter írói munkásságáért 1996-ban Kossuth díjban részesült. Ezekben az években utasították vissza Wass Albert író magyar állampolgárságra vonatkozó kérelmét a magyar hatóságok. Spiró György Nívó díjban részesült. A díjakat az említett személyeknek átadták:

Horn Gyula, akkori miniszterelnök, ex-pufajkás terrorista

(anti)Magyar Bálint, akkori kultuszminiszter, a magyar kultúra gyilkosa

Göncz Árpád, akkori köztársasági elnök, az '56-os forradalmárokat beáruló, "Patkány" fedőnevű vamzer
2. Petri György könyve először 1981-ben jelent meg az „AB” független kiadónál. Az „AB” független kiadó felelős szerkesztője pedig nem más volt, mint a maoista Demszky  Gábor, Budapest jelenlegi főpolgármestere.Kuruc.info - Florian Geyer

Kapcsolódó anyagok:
Így gondozd a zsidódat és egyéb irodalmi művek

Így gondozd a zsidódat 2. rész
Így gondozd a zsidódat 3. rész


És mivel a téma kifogyhatatlan ezért most abba hagyjuk a 29. oldalnál akinek kedve van folytassa a kutakodást , biztos talál még elég förmedvényt a zsidók tarsolyában , ami megörökítésre való. Én már megcsömörlöttem ennyi szenytől . És minékünk ezekkel kel majd egy hazában élni , akik eddig is kiraboltak , és bünös nemzetnek kiáltottak ki , hogy a gyermekeinket is megzsarolva még évszázadokig fizessék a kárpótlást . Mi is a mostani fiatalság bűne , miért kell kárpótlást fizetnünk e haramiáknak miért nem füstöljük ki őket. Megannyi kérdés és nincs rá elfogadható válasz . Két világháborút az emberiség nyakába vartak a zsidó bankárkaszt tagjai , és semmi bántódásuk nem volt eddig aludt az emberiség , vagy a zsidó pofátlanság nem juttatta az eszükbe , hogy a mérhetetlen szenvedés a zsidóktól is kárpótlást kiván az emberiség javára , mert megbocsájthatatlan az a bűn amit az emberiség ellen elkövetett a zsidóság akét világháború pusztításával .