2011. augusztus 14., vasárnap

Zsebünkre megy a pénzügyi terrorizmus

Drábik János:

Zsebünkre megy a pénzügyi terrorizmus

Új sorozat megdöbbentőháttérinformációkkal, titkokkal

(Elsőrész)


A pénzügyi terrorizmus a szervezett magánhatalom háborúja a világ pénzrendszere és a világgazdaság egésze feletti hegemónia megszerzéséért és megtartásáért. Ezt a háborút a globális hatalmi elit folytatja azért, hogy a világ erôforrásait megszerezze a közhatalmat gyakorló struktúráktól, elsôsorban a nemzetállamoktól, hogy azokat liberalizációval, deregulációval, privatizációval és globalizációval a saját ellenôrzése alá vonja. Ily módon a termelôgazdaság és a pénzgazdaság hozama az általa működtetett pénzügyi struktúrákhoz és multinacionális cégekhez áramlik. A globális hatalmi elit így tovább tudja koncentrálni és centralizálni a saját hegemóniája alatt az emberiség vagyonát, erôforrásait.
Ebben a pénzuralmi világrendben a közgazdaság (ökonómia) helyébe a pénzgazdaság (krematisztika) lép. A pénzuralmi világrend hatalmi technikáit tágabban és szűkebben is értelmezhetjük. Tágabb értelemben a pénzuralmi rendszer azt jelenti, hogy a gazdasági élet közvetítőközege (jelrendszere), vagyis a pénzügyi szféra veszi át az uralmat az érték-elôállító termelôgazdaság felett. A szervezett magánhatalom a krematisztika rendszerében a hangsúlyt a közvetítésre, a kereskedelemre helyezi. Elsôdleges célja a pénzbôl, ha lehet a termelôgazdasági kockázatok megkerülésével, még több pénzt elôállítani. Ehhez kamatmechanizmussal működtetett hitelpénz-rendszer kialakítására van szükség. Ennek a segítségével lehet eladósítani a gazdasági élet szereplôit, az egyéntôl a vállalatokon át az államokig. A krematisztika elôfeltétele, hogy magán-ellenôrzés alá kerüljön a pénzkibocsátás és a kamatszabályozás.
A szervezett magánhatalom ezért elsőlépésként a pénz kibocsátását veszi el a szervezett közhatalomtól, az államtól, és helyezi a saját ellenôrzése alá. Ennek egyik technikája a magántulajdonban, illetve magánellenôrzés alatt álló központi bankok létrehozása, és a monetáris szuverenitás megszerzése a részükre. A másik módszer, hogy csak olyan közvetítôközeg tölthesse be a pénz funkcióját, amely a szervezett magánhatalom ellenôrzése alatt áll. Ezért a közvetítôközeg lehetôleg olyan nemesfém legyen, amelybôl csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre, és amelyet gondosan adagolva, folyamatosan pénzszűkét lehet elôállítani. A pénzszűke pedig lehetôvé teszi hitelmonopólium létrehozását, és magas pénzhasználati díj, vagyis kamat szedését. A nemesfém tartalékként használása lehetôvé teszi a valódi pénz bankjegyek formájában, papírpénzként történőforgalomba hozatalát. Így lehetôvé válik a nemesfémpénz-mennyiség többszörösét kitevőpapírpénz forgalomba-hozatala, a „fractional reserve" pénzrendszer elterjesztése, általánossá tétele.
A magánellenôrzés alatt álló hitelpénzrendszerre áttérés megkönnyíti a szervezett pénzhatalom számára az irányított eladósítást, és kamat formájában az értéket elôállító gazdaság hozamának a kisajátítását. A nemzetközi pénzkartell az egyes államok eladósításával arra tudja használni ezeknek az államoknak az adószedési monopóliumát, hogy segítségükkel szedje be közadó formájában a magán-kibocsátású hitelpénze után követelt kamatsarcot. Ily módon az állam, a szervezett magánhatalom ingyenes kamatjövedelem behajtójává vált. Mindehhez arra volt szükség, hogy az államok saját pénz kibocsátása helyett, amelyre a szuverén államnak joga van, a nemzetközi pénzkartellt működtetőszervezett magánhatalomtól vegyenek kölcsön olyan pénzt, amelyet maguk is kibocsáthattak volna közérdekű feladataik finanszírozásához. Az államok eladósítását megkönnyíti az erôegyensúly politikájának a kialakítása, egymással szembenálló erôközpontok létrehozása és felfegyverzése, adott esetben pedig háborúk kirobbantása.
A háború sok pénzbe kerül, amit azonnal nem lehet adó formájában ráterhelni a lakosságra. Ezért háborús készülôdés és háború viselése idején minden állam maximálisan eladósodik. A szervezett magánhatalom mint pénzkartell ezért a szembenálló táborok kialakításával óriási extraprofithoz jut, és a hitelek gondos adagolásával még azt is el tudja dönteni, hogy meddig tartson a háború, és ki kerüljön abból ki gyôztesként. Azt is meg tudja szervezni, hogy ne csak a gyôztes fizesse meg a felvett háborús hiteleket kamatostul, de a legyôzöttnek is legyen annyi gazdasági ereje, hogy fizetôképes maradjon. Neki meg kell fizetnie nagyrészt az ôt legyôzőfél adósságait is, továbbá saját adósságát, valamint a jóvátételt.
Át kell állni tehát a közpénzrendszerrôl a magánpénzrendszerre, folyamatos pénzhiánnyal fent kell tartani a hitelpénz iránti növekvőkeresletet, és oly mértékben kell növelni az egyes személyek, vállalatok és államok eladósodását, hogy az értékteremtőgazdaság hozama ahhoz a pénzkartellhez áramoljon adósságszolgálat és kamat formájában, amely értéket nem állít elô, csupán a mások által elôállított árukat, szolgáltatásokat, erôforrásokat osztja szét. Ez olyan szélsôséges vagyoni megoszláshoz vezet, amelynek aránytalan hatalmi viszonyok a következményei. Ha egy szűk érdekcsoport ellenôrizetlen túlhatalommal rendelkezik, akkor szükségszerűen megjelenik a hatalommal való visszaélés. A túl-koncentrált, túl-centralizált pénzügyi hatalommal való visszaélés gazdasági terrorizmushoz vezet. Ma már bizonyított tény, hogy a gazdasági terrorizmus a fegyveres terrorizmus pusztító hatását is felülmúlja.
Terrorizmus az, ha a küzdőfelek szándékosan vagy gondatlanul beletörôdve veszélyeztetik a harcban nem álló ártatlan személyek életét és biztonságát. A világ pénzügyi rendszerét irányító nemzetközi pénzkartell a rendelkezésére álló pénzügyi eszközökkel - eladósítással, a kamat- és a profitszivattyú működtetésével - erôszakosan uralkodik a tôle függőországokon és népeken. Az elnyomó pénzdiktatúra következtében milliók veszítették el munkahelyüket, vagyonukat, egzisztenciájukat, és kerültek a létminimum közelébe, vagy süllyedtek a mélyszegénységbe. A pénzügyi és gazdasági eszközökkel végrehajtott erôszak olyan terrorizáló világerônek bizonyult, amely a fegyveres erôszakhoz hasonlóan képes veszélyeztetni ártatlan milliók életét. Minden egyes ember legfôbb értéke a saját élete, ezért aki ezt az életet nem fegyveres erôvel, de pénzügyi, gazdasági kényszerítőeszközökkel veszélyezteti, az ugyanúgy terrorcselekményeket követ el, mint a fegyverrel és bombával harcoló terroristák. Ezt tekintjük a pénzügyi terrorizmus tágabb értelmezésének.A pénzügyi terrorizmus csúcstechnológiájaA pénzügyi terrorizmusnak azonban van egy szűkebb értelmezése is. Ez az, amikor a legváltozatosabb csúcstechnológiák felhasználásával egyes zárt, maffiajellegű pénzügyi érdekcsoportok - az érvényes jogszabályok durva kijátszásával - a gátlástalan profitszerzés érdekében tömeges méretű pénzügyi csalásokat hajtanak végre. Ezzel sokmillió embert, számos vállalatot és magát az államot is súlyosan megkárosítják. A pénzügyi rendszer állami ellenôrzés alól való kivonása, és a pénzügyi technikákkal végrehajtott tömeges fosztogatás az elmúlt évtizedben pénzügyi eszközökkel vívott háborúvá alakult át.
A Goldman Sachs, a nemzetközi pénzkartell leghatalmasabb befektetőpénzintézete kulcsszerepet játszott a 2008-2009-es pénzügyi világválságnak a kirobbantásában, és ma már bizonyíthatóan őhúzta a legtöbb hasznot belôle. A Goldman Sachs fokozatosan monopolizálta a maga számára a New York-i tôzsde komputerizált program üzletágát. Ez tette lehetôvé, hogy ennek a pénzügyi befektetőóriásnak döntőszerepe legyen a pénzügyi összeomlás elôkészítésében, valamint abban, hogy ne álljon rendelkezésre a válság elkerüléséhez szükséges likviditás.
2008. szeptember 29. bebizonyította, hogy ha egy szűk érdekcsoport kezében túl nagy hatalom összpontosul, akkor a nagy bankok könnyedén manipulálják a tôzsdei és pénzpiaci algoritmusokat, és így a pénzügyi és gazdasági mozgásokat a tetszésük szerinti irányba tudják terelni.
Ami 2010. május 6-án történt a New York-i tôzsdén, az valójában megismételte azt, amit korábban, 2008. szeptember 29-én már megtapasztalhattunk. 2008 ôszén hallgatta ki az Egyesült Államok Kongresszusa a Goldman Sachs felelôs vezetôit. Az amerikai törvényhozás szeptember 29-én szavazott arról, hogy a monopóliumellenes törvény alapján kisebb egységekre oszlassa fel azokat bankokat, amelyek „túl nagyok ahhoz, hogy csôdbe menjenek". A Wall Street irányítói nyomást akartak gyakorolni a színfalak mögül a közhatalom képviselôire, ezért a New York-i tôzsde fennállása óta a legnagyobb zuhanást érte el, amikor mindössze tíz perc leforgása alatt az index 700 pontot csökkent. Az amerikai törvényhozók ezen a napon nem szavazták meg az elsőbankmentőcsomagot, mire a pénzpiac napi 778 pontos zuhanással válaszolt. A félelemkeltés sikerült, mert a Kongresszus pánikba esve végül is elfogadta a tervezett bankmentőcsomagot. Az átlag amerikaiak közcélt szolgáló adóbefizetéseibôl átcsoportosítottak több trillió dollárt (egy trillió itt ezer milliárdot jelent) egy olyan idôpontban, amikor minden egyes dollárra szükség volt ahhoz, hogy működôképessé tegyék a megbénult gazdaságot. A gazdaság élénkítése helyett a pénzügyi spekulánsokhoz került a közpénz, pontosan azoknak a zsebébe, akik a pénzügyi összeomlást okozták, és akik ebbôl a katasztrófából óriási méretű profitra tettek szert.
A jól irányított, precíziós, magas frekvenciájú technikával végrehajtott pénzügyi támadás megmutatta a közhatalom képviselôinek - a washingtoni Kongresszus tagjainak -, hogy ki az igazi úr, ki a hatalom legfôbb birtokosa a mai Amerikában. Ma már a pénzpiaci tranzakciók 70%-át ilyen magas frekvenciájú kereskedelmi programok, vagyis komputer algoritmusok irányítják. A Goldman Sachs, amely monopolizálta a maga számára ezeket a programokat, tetszés szerint tudja elôidézni a tôzsdei árfolyamok szárnyalását vagy összeomlását. A Goldman Sachs, a Wall Streetnek ez a „vezénylőtábornoka", az elektronikusan programozott kereskedés monopóliumával ténylegesen egy pénzügyi tömegpusztító fegyverhez jutott a New York-i tôzsdén. A Wall Street Bonaparte Napóleonja, a Goldman Sachs 2010. május 6-án valójában a közhatalmat képviselőtörvényhozóknak szegezte pénzügyi tömegpusztító fegyverét, hogy engedelmességre kényszerítse ôket.
David DeGraw kidolgozott olyan „double-auction market-making" technológiát, amelyre a magas frekvenciájú kereskedésre vonatkozó HFT szabadalmak sorában 1996 óta 132-szer hivatkoztak. Ezért elgondolkodtató, hogy „High Frequency Financial Terrorism, Wall Street Bankster's Maintain Death Grip on United States" (Magas frekvenciájú pénzügyi terrorizmus, a Wall Street bankárgengszterei tovább fojtogatják az Egyesült Államokat, 2010. május 11.) című írásában ez a szakember azt állítja: a Goldman Sachs, a JP Morgan és társai egyszerűen kikapcsolták a komputer kereskedési programok „buys" (vételi) részét, és mesterségesen elôidézték a tôzsde összeomlását. Amikor tiszta lett a levegô, egyértelművé vált, hogy a politikusok nem fogják feldarabolni a „túlságosan nagy ahhoz, hogy csôdbe menjen" bankokat. Ekkor valamennyi eladási részt kikapcsolták a komputer programokból, és a tôzsde azonnal visszatért a normális üzemmódhoz.
Ezt DeGraw „Manchurian Candidate piacnak" nevezte, arra célozva, hogy úgy viselkedik, mint egy programozott agyú bérgyilkos, amely biorobotként végrehajtja az adott parancsot, ha elhangzik a titkos kód, amely beindítja az agyba beépített programot. Ily módon a Wall Street tetszése szerint tudja az általa kívánt irányba terelni a továbbra is piacnak nevezett, de robotként működőtôzsdét. Az átlagemberek milliói pedig azt hallják a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül, hogy ezt az összeomlást nem a Wall Street pénzügyi terroristái idézték elô, hanem az ún. „piac" öntörvényű mozgásában beálló rejtélyes zavar okozta a katasztrófát.A következőnapon a washingtoni Szenátus 61-33 arányban elutasította a túl nagy bankok felosztására vonatkozó törvényjavaslatot, továbbá megszületett az a megállapodás is, amelynek értelmében a központi bankra, a FED-re vonatkozó törvénybôl törölték a számviteli nyilvántartás ellenôrzésére vonatkozó rendelkezéseket. A Goldman Sachs képviselôi megkezdték a tárgyalást az Egyesült Államok Értékpapír- és Tôzsdefelügyelet Bizottsága illetékeseivel egyesség megkötésére az ellenük indított ügyben. A Goldman ezúttal is sikeresnek bizonyult, bizonyítva, hogy a rekordméretű pénzügyi csalások kifizetôdnek. A pénzkartell részérôl 2010 januárjában volt egy harmadik, kisebb támadás is. Obama elnök sajtóértekezleten jelentette be, hogy támogatja a FED korábbi elnökérôl, Paul Volckerrôl elnevezett Volcker-Rule-t (Volcker szabály), amely erôteljesen korlátozta volna a magas frekvenciájú komputer programokkal végrehajtott kereskedést. Ekkor a tôzsde-index mindössze 430 ponttal csökkent. Utána már egy szó sem esett a Volcker-Rule-ról, és maga Obama sem tett róla többé említést.
Az elmondottak lényege az, hogy egy már viszonylag jól lokalizálható pénzügyi terrorista hálózat - a globális hatalmi elit kezében lévőpénzkartell - vette át az Egyesült Államok pénzrendszerének irányítását. Az amerikai társadalom túlnyomó többsége ma már ennek a pénzügyi terrorista hálózat túszának tekinthetô. A pénz- és korporációs oligarchia gondoskodott arról, hogy a politikusokat érdekeltté tegye ezekben a nagystílű pénzügyi szélhámosságokban. Ha a pénzügyi terroristák valamiért nem tudják érvényesíteni akaratukat, akkor rendelkeznek akkora hatalommal, hogy óriási nyomást gyakoroljanak a társadalomra, és milliók életét keserítsék meg néhány perc alatt. Az általuk beindított pénzügyi világválság nyomán egyedül Amerikában 50 millióan élnek a szegénységi szint alatt vagy annak közelében. 30 millió munkaképes Amerikainak nincs munkája. Eddig ötmillió amerikai család ment csôdbe, és számuk várhatóan 15 millióra növekszik 2014-ben. Az amerikai gyerekek 50%-a élelmiszerjegyeken nőfel.
Az egyes tagállamokban rekordmagasságúra növekedett a költségvetési hiány, és az Egyesült Államok eladósodottsága miatt megszorításokra kell számítani. Mindez minden rekordot túlszárnyaló profitot és sokmillió dolláros bónuszokat jelentett a pénz- és korporációs oligarchia vezetőcsoportjai számára. Az átlag terroristák rögtönzött házi bombái helyett a pénzkartell CDO-kat (Collateralised Debt Obligation, fedezettel ellátott adóskötelezettség) használ. A pénzkartellnek nincsenek precíziós lézersugárral irányított rakétái, vannak viszont a magas frekvenciájú kereskedéshez hipermodern komputerprogramjai. Tömegpusztító fegyverei sincsenek, vannak viszont fegyverként bevethetőderivatívái. Tudomásul kell vennünk, hogy vannak toxikus, erôsen mérgezőpénzügyi eszközei, és olyan adósságbombái, amelyeket készen tart a bevetésre az amerikai lakosság ellen, ha egyszer valóban megindul a gazdaság növekedése. A fôhatalmat gyakorló pénz- és korporációs oligarchia nukleáris arzenálja több száztrillió titkos derivátumból és rejtett adósságbombából áll. Ezek a bombák már ketyegnek, és arra várnak, hogy a hatalomra jutott pénzkartell tetszés szerinti idôpontban bevesse ôket.
A pénzügyi és gazdasági terrorizmus visszaszorításához elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgáló cégek felelôsségének növelése. Az egyes vállalatok mérlegét készítô, illetve átvilágító könyvvizsgáló cégek azonban névtelenek akarnak maradni. Arra hivatkoznak, hogy ha nyíltan vállalják önmagukat, és közreadják adataikat, akkor kiszolgáltatják magukat a terroristáknak. A 2008-ban bekövetkezett pénzügyi összeomlás és gazdasági válság azonban arra késztette a PCAOB-t, a Public Company Accounting Overside Boardot, hogy kezdeményezze a könyvvizsgálati tevékenység átláthatóságának növelését, és a számviteli nyilvántartásokat és a vállalati mérlegek elkészítését körülvevőtitkolódzás enyhítését. Az ellenállás odáig ment, hogy az egyik legtekintélyesebb könyvvizsgáló cég vezetôje 2009 ôszén levelet írt az említett szabályozó hatóságnak, amelyben azt állította, hogy a hatóság által kért adatok nyilvánosságra hozatala, vagyis az, hogy az auditáló cégek írják alá jelentéseiket, a belföldi és a nemzetközi terrorizmus célpontjaivá tenné e cégeket. A levél írója, Paul Rohan odáig ment, hogy akár emberrablással vagy a mérlegkészítőszemély elrablásával is számolni kell.
Ennek a hisztérikus félelemkeltésnek az a célja, hogy a könyvvizsgáló és mérlegkészítőcégek ezt a fontos közérdeket szolgáló tevékenységüket a nyilvánosság elôl gondosan elrejtôzve, tetszésük szerint folytathassák. El akarják kerülni, hogy a pénzügyi átvilágítást végzőcégeknek és munkatársaiknak az adatai nyilvántartásba legyenek véve, ha az általuk készített dokumentumokról kiderül, hogy azok pontatlanul vagy szándékosan meghamisítva készültek. Európában már ez a norma, de az Egyesült Államokban ezt nem akarják bevezetni. Ha nem sikerül ezt a fontos tevékenységet a nyilvánosság nyomása alá helyezni, akkor az továbbra is lehetôvé teszi a pénzügyi és gazdasági hatalommal való visszaélést, a számonkérés és a felelôsségre vonás lehetôsége nélkül.
Kevin D. Freeman Pentagon számára készített jelentése nyomán a pénzügyi terrorizmusnak egy egészen más fajtája is a közéleti vita tárgya lett. A szerzőszerint a törékeny és fenntarthatatlan pénzügyi pálya, kombinálva homályos globális kereskedelmi gyakorlattal, könnyen kihasználható lehetôséget nyújtott a pénzügyi terrorizmus számára 2007-2008-ban. Több rendkívülinek mondható esemény a nemzetközi kereskedelemben, például a nyersolaj árának a szélsôséges megemelkedése, normális körülmények esetén nem szokott elôfordulni. Az Egyesült Államok vonatkozásában már kellôen megalapozza a kételyeket az amerikai pénzügyi intézményeknél bekövetkezett nagymértékű hirtelen zuhanás és óriási mennyiségű pénz eltűnése a piacokról rövid időalatt más rendellenességgel együtt.
Kevin Freeman Pentagonnak készített jelentése nem kíméli Amerikát. Behatóan foglalkozik az Egyesült Államok pénzügyi politikájának fogyatékosságaival, kormányzati intézményeinek felelôtlen döntéseivel, és a nyomukban elôálló eseményekkel. A jelentés három hipotézist fogalmaz meg, amely abból indul ki, hogy az Egyesült Államok az elôzőbekezdésben ismertetett okok miatt könnyen válhatott a pénzügyi terrorizmus célpontjává. A legtöbb olyan magyarázat, amelyeket lekezelôen összeesküvési elméletnek szoktak nevezni, bizonyíthatóan tartalmazhat késôbb igaznak bizonyult állításokat.
Mata Harley, aki az egyik legolvasottabb amerikai blognak, a „Flopping Aces"-nek („Sikertelen Aduk") a belsőmunkatársa, alapos elemzésben válaszolt a Freeman által készített jelentésre. Elsôként a kôolaj árának manipulálását vizsgálta meg (amelyet spekulációs fegyverként alkalmaztak) a „2008 Financial Terrorism - Conspiracy or Part of The Perfect Storm?" című tanulmányában, amely 2011. március 4-én már olvasható volt az Interneten. Normális feltételek között egy pénzügyi-gazdasági szereplőa hozam maximálására törekszik. Ennek érdekében lelassítja az áremelkedést, hogy így elhárítsa a gyanút, és minimalizálja a keresletre gyakorolt negatív hatásokat. Az áraknak a hirtelen kiugró megemelése ezért olyan szándékot jelez, hogy bizonyos érdekelt csoportok gazdasági fegyverként kívánják bevetni a kôolaj árának a szembeszökőfelhajtását. Az elsőszakasz célja az volt, hogy elég többletvagyon - likvid pénzeszköz - álljon rendelkezésre a második szakasz beindításához, a piacokon koordináltan, egy idôben végrehajtott „bear raids" tranzakciók finanszírozásához.
(A teljes cikk a Leleplező 2011/2 számában)Világpanoráma


VilágpanorámaCím:
2011-07-18 Világ-panoráma
Adás dátuma:
2011-07-18
Leírás:
Vendég:
Drábik János közíró. Téma: Pénzügyi terrorizmus. Megdöbbentő háttérinformációk és titkok. Műsorvezető: Szaniszló Ferenc.
Cím:
2011-08-08
Adás dátuma:
2011-08-08
Leírás:
Vendég:
Drábik János közíró. Téma: A norvégiai tömeggyilkosság titkai. Műsorvezető: Szaniszló Ferenc.

Háború és hidegháború a nemzetek ellen

18/11/2010 > andrelowoa
Sokak szerint, a világban uralkodó áldatlan állapotokat csak egy háborúval lehet feloldani, ill. normalizálni, és ezt követően megszüntetni. A globalista rendszer maga alá gyűrte a Föld kormányainak jelentős részét, és adminisztratív diktatúrákkal terrorizáltatja kormányaikkal a rendszerébe kényszerített nemzeteket, miközben kiépítette katonai hídfőállásait világszerte.
Több hidegháborús korszak követte egymást az elmúlt 100-150 évben. Minden ilyen időszak a globál-cionisták fokozatosan növekedő térnyerését eredményezte. Fertőzött 
Európa, az USA, Dél -és Közép Amerika, Kanada, Ausztrália, Afrika és Ázsia egy része. A felsorolt területek szoros gazdasági kapcsolatban állnak a világ, még fertőzésmentesebb részeivel. A világ legnagyobb felvevőpiacai, az USA és Európa gazdaságai fokozatos leépítésre kerültek, és kerülnek, ezzel gazdasági átstrukturálódásra kényszeríti, a még tőlük irányítás-független államokat. A legtöbb ember átsiklott az EKB (Európai Központi Bank) januári tervezete felett, amiben a gazdaságok leépítése, a nemzeti kormányok szuverenitási jogainak lekorlátozása és katonai irányítás bevezetése szerepel. Az USA területén épült “gettók”, már a Bush elnökségek idején elkészültek. A hidegháború folyományaként Európa országaira is ez vár, de előtte kiéheztetéssel, a nyilvánosan prostituálódó politikai vezetés szennyesének kiteregetésével lázadást szítanak, hogy indokot teremtsenek a katonai irányítás bevezetésére! A célok érdekében, újabb, és újabb hidegháborús fegyverek, fegyverzetrendszerek jelennek meg, mert a második évezred elejére már nem csak a fegyverkezési verseny nyomorítja meg a versenyben résztvevő országok lakosságát költségterheivel, hanem a természeti, meteorológiai, geofizikai és légkörfizikai, információs, akusztikus és elektromágneses hullám, tudatmódosítási és biológiai fegyverek egyre nagyobb mértékű alkalmazása. Ezek a “fegyvernemek” a 70-es, 80-es évektől kaptak egyre nagyobb mérvű kutatási és fejlesztési kereteket, mert felhasználóik rájöttek, hogy ezen fegyverrendszerek a világ bármely pontján szinte azonnal bevethetők, Alkalmazásuk esetén, általában nem ismert a támadás forrása, az ezeket alkalmazó országok nem tömörültek korlátozásokat végrehajtani képes szervezetekbe, mint például az atomsorompó szerződés. A kibernetikai terrorizmus és bűnözés kiszámíthatatlan irányokba tereli az új hadviselést. Az ilyen támadások érintik az infrastruktúrák, pl. áramellátás, telekommunikáció, közlekedés, szállítás és más logisztikai hálózatokat, gazdasági szektorokat, vízellátást, de a teljes meg is semmisítheti ezeket.
A természet normál működésébe történő beavatkozások nagymértékben befolyásolják az energetikai rendszereket is. Venezuela energiaellátása vízerőművekre épült, az utóbbi évek tartós szárazsága, atomerőművek építését tette szükségessé. A szél és napenergiát óriási infrastrukturális beruházásokkal felhasználó országok jelentős megtérülési idő növekedést könyvelhetnek el maguknak a chamtrail-ezés miatt kiesett energiatermelés és az árvizek okozta mezőgazdasági -és állattenyésztési termeléskiesések miatt. Az élelmezési terület éghajlat-befolyásolás áldozataként, éhségövezetek nagyszámú kialakulásához vezetett, és ez a tendencia, a folytatódó tevékenység miatt egyre nagyobb méreteket ölt jelenleg. Az chamtrail tevékenység a
 NATO “égisze” alatt fut. HAARP rendszerekkel több ország rendelkezik, de kifejezetten nagy emberáldozatokat követelő tevékenységet, az USA és Izrael folytat. Itt megemlítendő, hogy az Észak-Amerikát érintő hurrikánok kialakításával az USA, Oroszországot vádolja, ahogy a szecsuáni, és Haiti földrengések amerikai előidézését az oroszok igazolták.
A szakemberek paradigmaváltás tartanak szükségesnek, de ennek váltásnak a legnagyobb ellenfele a pénzügyi területeken keresztül gazdasági nyomást gyakorló bankárkaszt politikája, rabszolgarendszer bevezetésére való törekvése.
HAARP (hárfa) projektet tudományos légköri megfigyelési kísérletként, a chamtrail-ezést a légkör felmelegedése elleni küzdelemként tálalják, miközben a “légkörkísérletek” durva beavatkozások, a Föld energetikai, vízháztartási, és légköri működésébe! Bolygónk egy önszerveződő és önszabályozó asztrofizikai zárt rendszer és mint ilyen, korábban, az emberi tevékenység megjelenése előtt, is megélt “globális” felmelegedéseket, üvegházhatásokat, pólusváltásokat és jégkorszakokat, de mindezen “veszélyek” sem indokolják bolygónkkal és a nappal végzett kísérleteket!

“(lézer-torpedó, azaz egy adiabatikusan komprimált lézer üreg-rezonátorból kibocsátott nyaláb) közelít a Nap felé. Később hatalmas robbanást okozva.”
Az alkalmazott új fegyverzetek jelentős része frekvencia fegyver, és mint ilyenek elég széles spektrumban működnek. Az alacsonyfrekvenciás fegyverek esetében a szónikus, kis hatótávolságú infrahang és ultrahang fegyverek fejlesztése, a I. Vh. óta tart. Az
Egyesült Nemzetek Szervezete 1978-as munkadokumentuma szerint az embere legveszélyesebb frekvencia a 7-8 Hz közötti. Ez a rezonáns frekvenciája a húsnak, és nem csak elméletileg szakítja szét a belső szerveket, és töri el, végtagokat, ha elég nagy intenzitással sugározzák. Hét Hertz az átlagos gyakorisága az agyi alfa ritmusnak is, így ez a frekvencia alacsony intenzitással már nem veszélyes, hanem pihentető. A nagyobb expozíciójú ilyen infrahang viszont epilepsziás rohamokat válthat ki, valamint félelmet is.

A közzétett eredmények szerint, a NASA kutató, GH Mohr által bemért frekvenciák között, 0 Hz és 100 Hz-es értékeken, a 150-155dB, jelerősséggel előállított rezgések, a mellkasfal fájdalmával, légzésritmus változásokkal, szájbetömés érzéssel, fejfájással, köhögéssel, vizuális torzítással, fáradtság érzésével jár. A későbbi kutatások megállapították, hogy szemgolyót érő 19 Hz-es rezgés torzítja a látást.
Az alacsony frekvenciák alkalmazása a szoros összefüggésben van a Föld felszíne, és az ionizált “vezető” réteg, az ionoszféra közötti elektromágneses rezonátor-üreggel, az úgynevezett Schumann-üreggel. Ebben az üregben az elektromágneses hullámok folyamatos rezgésben vannak, így bizonyos tartományokban rezonanciák léphetnek fel. A 
Schumann-rezonancia csúcspontja ma 7.8 Hz, (esetenként 7,83 Hz-ben határozzák meg) ami a légkör állapotának függvényében kissé változhat. A rezonancia-hullámok kvázi-állóhullám rendszert alkotnak a földfelszín és az inoszféra között. Ez a frekvencia “amelyhez 23400 km-es hullámhossz tartozik” nevezhető a Föld saját skalár-hullámának (Vagyis, a fél-hullámhossz nagyjából a Föld átmérőjével egyezik meg). Mivel az elektromosan pozitív ionoszféra az összességében negatív töltésű földfelszín ellenpólusa, így a két réteg között állandó a potenciálkülönbség. Ez a feszültség rendszeresen kisül, amikor a Földön valahol kitör egy vihar. Schumann megállapította, hogy az ionoszféra és a földfelszín közötti energia kisülések melléktermékeként rendkívül alacsony frekvenciájú rádióhullámok keletkeznek, amelyek képesek rezonálni az üreg elektromágneses hullámaival. Ezek a “rezonáns” rádióhullámok nemcsak behatolnak a Földbe, hanem felerősödve hatalmas állóhullámokat keltenek, amelyek képesek hosszú időn át stabilak maradni. A kvázi-állóhullám frekvencia pontos értéke szintén 7.8 Hz. Ezek a rendkívül alacsony frekvenciájú hullámok (ELF-hullámok) katonai hasznosítása kézenfekvő. Miután ezek a hullámok majdnem veszteség nélkül képesek behatolni a földfelszínbe és az óceánok vizébe, kitűnően alkalmazhatók föld alatti objektumok lokalizálására, tengeralattjárók felderítésére vagy a velük folytatott kommunikációra, (Amerikában egy egész városnak fáj a feje ettől) valamint “a szeizmoionoszférikus csatolást kihasználva ” földrengés-keltésre is.
Ezzel megérkeztünk a HAARP rendszerekhez, bár a frekvenciafegyverek tárháza sok egyéb, mást is tartogat számunkra, vagy inkább ellenünk.
A
 HAARP és SURA rendszerek is a 7,8 Hz-es hullámokat termelnek, un.”mellékhatásként”, és az is érdekes hogy az ember és a legtöbb emlős mérhető agyhullámai normál állapotban is a 7.8 Hz körüli tartományba esnek.
A behatárolható területre lesugárzott elektromágneses alacsonyfrekvenciájú hullámok tömeges pszichikai, gondolkodási és érzelmi, hatások kiváltására is alkalmasak. A korábban ismertetésre került, a Svédországban kiépített LOIS és LOFAR rendszerek is elsősorban tudatmódosítási céllal épültek.
A láthatatlan, nagy távolságból csapást mérő, korlátozottan behatárolható fegyverzetrendszerek mellett, feljebb gyalogolva a frekvenciaskálán, az ultrahang fegyverek következnek, kihagyva az Irakban is alkalmazott hallható frekvenciájú zajkeltéssel sokkoló eszközöket.
Az ultrahangfegyverek, az un. “nem halálos” katonai eszközök kategóriájába tartoznak. Tömegoszlatásra és “kényszerítő kihallgatásra” használják és ebben kulcsfontosságú a “Fehér zaj”. Szenzoros deprivációs technikák kiválóan alkalmasak a zavargások elfojtására. A hangrobbantásban, két némileg eltérő, elviselhetetlenül magas hangú ultrahang frekvenciát irányítanak (16.000 Hz és 16002 Hz) a “lázongókra”. A két frekvencia, kombinálva a “kitermelt” frekvencia 32002 Hz-es és 2Hz-es. Az eredmény, a lázongók “kényszerítően kívánják, hogy valahol máshol kellene lenniük”. A hangrobbanás okozta fehér zaj nem tévesztendő össze a “rózsaszín” zajjal, ami a két fülben, kihasználja az agyműködés azon tulajdonságát, hogy a két frekvencia különbsége is megjelenik az agyban. Az egyik fülbe 800, a másikba 810 Hz-et sugározva, nyugtató, pihentető 10 Hz-es hullámok is megjelennek.
A kommunikációra használatos frekvenciák is fegyverként használatosak, mivel a 150 kHz-től 22 GHz-ig terjedő sávokon önti ránk a média a szemetet.
A mikrohullámú fegyverek széles skálán mozognak. A tömegoszlatásra kifejlesztett “önjáró”, 95 GHz-es “mikrohullámú sütőktől”, mely felületi égető érzésen kívül komoly károsodásokat is tud okozni,

az SDI “illetve későbbi utódai a BMD, valamint az MD keretében folytatott kísérletek eredményeként létrejött röntgen, valamint deutérium-fluorid, és hasonló lézerekkel, amelyeket sikeresen kombináltak nem-konvencionális lövészeti technológiákkal. Egy ilyen eszköz például a hibrid-lézernek és a hypervelocity rail gun-nak az összeházasítása, amely eszköz, a gravitációs gyorsulás százezer-szeresével is képes kilőni plazma-lövedékeket. (intenzitásuk több, mint 10 MW/cm2.) A közben kibocsátott Cserenkov-sugárzás miatt tűnhet egy ilyen lövedék “lézer-torpedó”-nak.
A mikroelektronika és a mikromechanika kombinációjából megszülettek a 100 nanométer alatti, vagyis a sejtmembránon is áthatolni képes nano-robotok. A MEMS-ek (Micro-Electro-Mechanical Systems), óriási változásokat hoznak létre, és alapjaiban változtatják meg kémkedés, időjárás-szabályozás, és biológiai rendszerek működését. Az érzékelőkkel, lézerekkel és kommunikációs adó-vevőkkel ellátott, és egymással kommunikáló, részben intelligens, nehezen észlelhető miniatűrök felhasználási területe szinte végtelen. Egy éve még a bőr alá ültethető azonosító chip-ek miatt aggódtak a 
H1N1 oltás “áldozatai”, miközben az USA szinte minden államában már gyártották és gyártják ezeket a parányi kémkedésre, az emberi szervezet működésébe is beleavatkozni képes eszközöket. Természetesen a “másik oldal” sincs lemaradva! A technikai fejlődés eredményeként kiléptek a kutatási fázisból a quantum processzorok, és az atomi szinten létrehozott logikai egységek. Együttes alkalmazásuk rosszabb rémálmot tud elővarázsolni, mint a Terminátor filmek, kombinálva a Csillagok háborújával, mert ott, a történetben még harcoltak.
Láthatatlan, távoli fegyverek ellen kell harcolni, ami ellen kevés egy-egy ország.
Manapság Európában már nem tudni, hogy mi fog a vegyi csíkokat húzó NATO permetezőgépekből a fejünkre hullani (vírus, baktérium, vegyianyag, vagy nanorobot), mert a bérenc, “elkötelezett”, vagy megfélemlített kormányok hallgatnak, és a szellemileg alultápláltabb tagjaik, abban reménykednek, hogy ők is kiválasztottak lehetnek a túlélésre, de kinek kellene ennyi jellemtelen, gerinctelen, megbízhatatlan, bűnöző “ember-formájú”? A nagy megmérettetésnél a mérleg másik tányérján nem a 
Talmud lesz a súly!
Az alvó, megtévesztett, és saját kis világába zárkózó emberek óriási tömegeinek kell felfogni világszerte, hogy a bolygó emberiségét kiirtani, és a bolygó kisajátítását célként kitűzők kiszolgálásával, a saját, és családjuk sírját ássák!

Tulok

Tovább épül a narancsos diktatúra! Lehallgatás, házkutatás – bírói engedély nélkül

11/11/2010 > andrelowoa
Az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításának általános vitájával foglalkozott tegnap az Országgyűlés. A benyújtott tervezet egyes kitételei szerint “a terrorizmussal összefüggésbe hozható személyek” lehallgatása és velük összefüggésben a házkutatás elrendelése bírói engedély nélkül is lehetővé válna a kormány számára. Az indítvány alapján a “terrorgyanús” személyt, valamint minden ismerősének telefonját lehallgathatják és magánlakásaikat is megfigyelhetik minden kontroll nélkül.
Az igazságügyi államtitkár szerint a terrorizmussal összefüggésbe hozhatók esetében a terrorfenyegetés szükségessé teszi a magánszféra részbeni korlátozását.
A jogosultságra az új Terrorelhárítási Központ stratégáinak van szüksége. Az igényt ők fogalmazták meg és hiába a jobbikos ágálások ellene, a fidesz meg fogja szavazni.
A fidesz magánhadsereget épít, melynek tevékenységéhez jelenleg teremti meg a jogi hátteret. A rendőrség bér- és technikai fejlesztésére szánt 13 milliárd forintot kapták meg, amiből bőven futja a 250 – 300 ezer forintos fizetésekre!
Informátorunk beszámolója szerint válogatott emberekből fejleszti a csapat létszámát. A felvételi eljáráson nem csak a “megszokott” fizikai és pszichológiai vizsgálatok vannak, hanem a személyiség feltérképezésére alkalmas teszteket is kitöltetnek velük.
Rákérdeznek a vallási meggyőződésre, és olyan kérdéseket tesznek fel, melyekből kiszűrhető a hazafias szemlélet és az erkölcsi alapállás mértéke is.
A tendencia szerint, aki az izraelita vallást jelölte meg, vagy aki beismerte, hogy fogyasztott már kábító hatású készítményeket, azt felvették, ellenben aki a katolikus vallást jelölte meg és a kérdésre úgy válaszolt, hogy gyakorolja a vallását, valamint a különböző feltett kérdésekre adott válaszokból kivehetően hazafias szellemiségű volt, azt minden indok nélkül elutasították.
Mint megtudtuk, ez nem csak egyedi eset volt. A “felvételi” eljárásra érkeztek úgy pár fős csoportok, hogy teljesen biztosak voltak benne, hogy meg fognak felelni. Őket úgy hívták oda, a helyük biztos volt. Mind izraeli kiképzőtáborokat megjárt rendőrök és a biztonsági szakmában dolgozó személyek voltak.
Jelenlegi és volt kommandósok, alvilági figurák, Izraelben kiképzést kapott rendőrök és civilek, “In-Kal”-osok és más, biztonsági szakmában dolgozók alkotják az eddigi csapatot. Felvettek mindenkit, csak az erkölcsös, hazaszerető embereket nem!
Ezek fogják majd ellenőrizni a rendőrség állományát “csali csoportok” bevetésével, valamint ezek vették át a nemzeti csoportok ellenőrzését is. Gyakorlásként magkapták a fegyveres bűnözők elfogását is, azonban “elméleti oktatáson” az MNA épületharcászatáról készült nyilvános, és lefoglalt filmeket elemeznek.
És itt el is érkeztünk a valódi okokhoz! Mert Magyarországon jelenleg csak az afganisztáni szerepvállalás miatt lehet terrorfenyegetettség, ugyanis a Gyurcsány-érában indított “nemzeti terrorcsoportok” projektet 100 %-ban ellenőrzése alatt tartotta a titkosszolgálat. (Az egyetlen megvezetett ember (Budaházy) jelenleg is börtönben van. Ő még mindig veszélyes, mert “önjáróvá” válhat. A rácsok mögött eltöltött idő alatt azonban volt ideje elmélkedni a történéseken. Hogy miért “csak” Ő van, még mindig bent. Hol van a harcostársa Toroczkai? Őt miért nem zárták be? De még csak ki sem hallgatták…?!)
Miért nem határozzák meg a törvényben pontosan a terrorizmus fogalmát?! Fel kell sorolni a terrorszervezeteket, és az azokban vállalt szerep, tagság, támogatás esetén beszélhetünk csak terrorgyanús személyről. Ezek nélkül az egész törvény egy kapitális hülyeség, illetve magánvállalkozás.
A tervezet valódi oka a nemzeti ellenállás egyre erősödő szervezettsége és növekvő tagsága. Magyarországon jelenleg minden keresztülvihető a Parlamenten, még az emberi jogokat súlyosan sértő, diktatórikusnak nevezhető törvénytervezet is.
Nem lepődünk meg a tervezeten, mi szóltunk előre!
Sólyom Gábor

Dr. Nagy Levente: Magyarország totális feltérképezése a birtokbavétel előtt?

11/11/2010 > andrelowoa
Bizonyára emlékszünk arra, hogy a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején, Magyarországon kutatási célú robbantásokkal feltárták, mit rejt a föld mélye. Természetesen mindezt állami finanszírozással, vagyis a mi pénzükből hajtották végre.
Ekkor jöttek rá, merre húzódik a könnyen kiemelhető termálvizek vonala, hol vannak a legnagyobb földgáz , valamint kőolaj lelőhelyek és sok egyéb ásványkincs. Ekkor elkészült Magyarország geológiai ásványkincseit nagy vonalakban leíró térképe.
Telt-múlt az idő. Jöttek a külföldi befektetők és elkezdtek kőolajat, földgázt és minden más egyebet keresni kies hazánkban. Teljesen véletlenül minden alkalommal oda fúrtak le, ahová kellett, azt találták, amit kerestek.Mázlisták voltak. Vagy pontosan tudták, mi rejtőzik a magyar föld mélyén?
Ennek az átverésnek a legnagyobb példája a Makói-árokban rejtőző gázkincs. Jött egy kanadai cég, fillérekért megvásárolt egy földterületet, végzett egy próbafúrást és elképesztő mennyiségű földgázt találtak. A politikusok bagatell összegért eladták a kitermelés jogát a hittestvéreknek. Miért? Hát mert “egy ilyen kutatás óriási anyagi befektetést igényel és bizonytalan a kutatás eredményessége.”Mekkora pofátlanság!
A “befektetők” egy kész térképpel a kezükben bejárták az országot és az állam pénzén végzett kutatások eredményeit felhasználva felvásárolták azokat a földeket, amelyek alól kitermelhették azt az ásványkincset, amire szükségük volt.
A kőolajon és a legfontosabbon, a földgázon kívül találtak és kitermelnek azóta is több ritka ásványt. Persze ezekről az ásványokról mi, magyarok alig tudunk valamit…Ez volt régen és mi van napjainkban?
Fontos a kőolaj, fontos a földgáz, de napjainkra legsürgetőbbé az emberi fogyasztásra alkalmas víz felmérése vált. Az ivóvíztartalék két részre osztható: felszíni és felszín alatti vízkészlet.Vegyük a felszín alatti vizeket.
Az alábbi érdekes dolgokat egy kutatásban résztvevőktől tudtam meg. Jász-Nagykun-Szolnok megyében ez év tavaszától egy multi megrendelésére ismét kutatásokat végeznek. A kutatás ebben az esetben 700 négyzetkilométerre terjed ki. Ez egy rendkívül aprólékos feltérképezést jelent. Teletűzdelik a földeket apró szondákkal és különböző rezgésszámú hullámokkal kutatják, mit rejt a föld mélye. Mivel a kutatást egy multi rendelte meg milliárdokért, a vizsgálatok “nem ismernek határokat”, magyarán a teljes Kárpát-medencére, vagyis a Történelmi Magyarország teljes területére kiterjed.(Ma már mindenki tudja, hogy a Kárpát-medence olyan, mint a bibliai Kánaán. Magas hegyek védik, bővizűek a folyói, kiváló a termőföldje és itt találhatóak a föld legjobb ásványvizei, gyógyvizei) Ha úgy esik, a kutatást folytatják a szomszédos Kis- Antant országokban. Elvégre az Unióban élünk …

A speciális járművek egy része
A kutatás a különböző rezgésszámú hullámok visszaverődési elvén működik, amikor ezek a mélyben találkoznak bizonyos anyagokkal.(Minden anyag saját rezgésszámon rezeg és ennek a hullámhosszával kívülről “eltalálva”pontosan feltérképezhető a kiterjedése a földkéregben) Ezek vizsgálatok kis energiákkal működnek, kárt nem okoznak a kutatás alatt, egyszerű fizika az egész, tehát pl. a HAARP rendszerhez semmi köze. Legfeljebb a vakondokok lesznek aktívabbak egy kicsit …
A rendszer négyzetrácsos elven vizsgálódik, a szondák egymástól 250 méter közötti távolságban vannak lefektetve. A feltárás rendkívül részletes. Azokon a helyeken, ahol a domborzat, valamilyen tereptárgy, vagy a növényzet akadályozza a méréseket, ott apró robbantásokat végeznek, mélyen a földbe
A mérések legalább két kilométer mélységben tárják fel aprólékosan a földet, hajszálpontosan kielemezve, mit rejt a talaj mélye. Az adatokat számítógép összegzi és Budapesten dolgozzák fel, az eredményekhez nem igazán férhetnek hozzá se a mérést végzők , se a földtulajdonosok, se az önkormányzatok. A kutatást végzők elmondása szerint sok mindent kimutatnak, olajat, gázt és vizet keresnek elsősorban. Az egész folyamat milliárdokat emészt fel. A Szolnok megyei mérés csak egy része a folyamatnak, ami évek óta zajlik Magyarországon. Akinek a kezében lesz a kutatás eredménye, az egy háromdimenziós térképet tart a kezében. Ráhelyezi a földhivatal hivatalos térképére és azonnal látja, melyik földbirtokosok földje alatt mi található két kilométer mélységig és melyiket érdemes megvásárolni …
Mondjuk Kanadából, vagy Ausztráliából eljön valaki, bányászati céllal. Megveszi Juliska néni földjét bagóért. Juliska néni boldog, mert bármit termel, nem tudja eladni, az erdejét meg ellopják a cigányok. Megtehetik büntetlenül, mert ez is megélhetési-bűnözési kategória. Szóval a befektető megveszi azt a néhány hektárt. Lefúr a derékban levágott erdőben és lám, feltör a gáz. Kiderül, hatalmas lelőhelyre akadt. Épp ott, ahol lefúrt. Mázli, mint Makónál. Eltelik pár hónap. Lefúr Juliska néni tyúkólja mögött és lám, rengeteg kiváló minőségű vizet talál. Mázli ismételtenIlyen felmérés folyik jelenleg Szolnok megyében.
Néhány éve ilyen célú kutatások folytak Szabolcs megyében is és ki tudja, hány helyen még az országban, illetve a Kis- Antant államokban….
Azt, hogy hol mit találtak, nem tudhatja meg átlagos (magyar) földi halandó. Most szépen megpróbálom összerakni a mozaikokat, részben a saját fantáziámat felhasználva. Ismeretlen befektetők bizonyos helyeken földterületeket vásárolnak fel.
Így történt ez Nyírtasson is, ami arról híres, hogy a holokausztban elpusztultnak hirdetett Salamon Berkowitzék egyszer csak felbukkantak a semmiből. Berkowitzék csak azért jöttek vissza Kanadából, mert több tízmilliós adócsalásba keveredtek a kanadai Québecben, egyébként a mai napig siratnánk őket. Mi, fasiszta, náci, rasszista magyarok. Szóval Nyírtasson megjelent egy ciprusi bejegyzésű cég, amely 380 milliárd forintért erőművet építene a nagy semmi közepén, csak bizonyos alapterületű földterület kell nekik .Föld, föld, magyar termőföld – mindig ez kell minden kozmopolita, gyökértelen befektetőnek.
Teljesen hihető a történet, mert ugye manapság a zsidó befektetők csak olyan dolgokat építenek idehaza, amire a legnagyobb szükségünk van: kaszinót, kuplerájt, tengervízben lebegő szállodát bálnákkal az alföldön és hasonlóakat. Ha holnap azt olvasnám, szappanbuborék előállító gyár épül valahol, meg griffmadárkeltető, már az sem lepne meg.
Jön a kérdés: miért adják el a magyarok az értékes termőföldet, amikor a mai globalizált világban mindenki számára egyértelmű, hogy a legnagyobb kincs az élelmiszer és a víz?A válasz egyszerű!
Vegyük a keleti régiót! A térség legnagyobb felvásárlója, már 15 éve a Horker KFT, több mint 4000 kistermelő megélhetését biztosította. Aztán 15 év után váratlanul az Erste banktól nem kapta meg a szokásos hitelt, az illetékes magyar minisztérium pedig nem töri kezét-lábát a segítségen… Véletlenül, persze …
(Ilyenkor eszembe jut a fasiszta plakát a Dohány utcai zsinagóga holokausztterméből, amelyre szó szerint ez van írva: “A zsidó fegyvere a pénz; ne adj fegyvert ellenséged kezébe!”Borzasztó és rettenetes ez a kijelentés! Nem tudom, miért jutott ez most eszembe, mindenesetre az első emeleten van a plakát másolata.)
De!!! Ugyebár, mint az egészségügyi központok leírásában említettem, itt is megjelent véletlenül egy izraeli befektető.
A Horker KF T-t meg akarta venni ez a zsidó 2,5 milliárd forintért és a 4000 kistermelőtől fel akarta vásárolni a mezőgazdasági termékeket. Ezeket a termékeket esze ágában sem lett volna kifizetni, hanem benyelte volna a pénzüket. A felvásárló cég forgalma évente 8 milliárd forint fölött volt, tehát a szegény holokauszt túlélő egy év alatt több , mint 5,5 milliárd forintot kaszált volna tisztán .A négyezer magyar meg futhatott volna a pénze után, ha panaszt emeltek volna, azt azonnal antiszemitizmusnak bélyegezték volna – ahogy szokás manapság a zsidók negatív kritikáját kivédeni. A Horker tulajdonosa egyébként nem adta el a KF T-jét a készülődő átverés miatt és hamarosan tönkre is ment.
A mezőgazdasági termékek árai önköltség alá estek, a földnek nincs értéke, mert nem lehet eladni azt, ami megterem rajta…
A kör bezárult.
De térjünk vissza a mai világ legnagyobb kincsére, az édesvízre! Ugyebár 2 kilométeres mélységben a Kárpát-medence felszín alatti vízkészlete pontosan feltérképezésre kerül a gáz és az olaj mellett, amint fentebb már leírtam. A pontos leltár elkészült.Vegyük a másik lehetőséget, a felszíni, nyílt vizeinket.
Egy angol kutató csoport rendkívül ritka technológiával felmérte a Balaton nyílt vízfelszínét a napokban. A Balatonról azt kell tudni, hogy Európa legnagyobb tava, azaz legnagyobb nyílt vízű édesvízi tartaléka a kontinensnek. Mondhatni, stratégiai fontosságú a közeljövőben, mivel a következő háborúk nem az olajért, hanem a vízért fognak zajlani … Szóval ezt a fejlett technológiát még nagyon ritkán alkalmazzák a világon, nálunk még soha nem kutattak ilyen módon.
De valakik pénzt nem kíméltek, eljöttek szétnézni kies hazánkba …
Három módszerrel kutattak; rendkívül érzékeny digitális kamerával, domborzati pásztázó lézerrel és hiperspektrális kamerarendszerrel…
A kutatás 10 napig tartott, kíváncsi vagyok, kik finanszírozták a nemzetközi kutatócsoportot…

A nemzetközi kutatócsoport
Miután az adatokat feldolgozzák, műholdas vizsgálatokkal ki tudják majd elemezni Európa legnagyobb nyílt vízű édesvízi tartalékának a tulajdonságait.
Tehát nem szükséges a Balaton környékén leskelődni, vízmintát gyűjtögetni, mikroszkóp alatt elemezgetni, hanem elég, hogy valaki a műhold fotóit kielemzi a világ másik felén… Aktuálisan, percre pontosan…
Érdekes. a szemünk előtt zajlik a Kárpát-medence elképesztően részletes feltérképezése. A leltár folyik a föld felszínén és a föld alatt több kilométer mélyen. Valakiknek nem számít se pénz, se idő, se technológia. Kinek áll az érdekében elvégezni a terepszemlét?
Eszembe jut ilyenkor, hogy a szegény, sokat üldözött zsidó nép mostanság mindig vízparton építkezik idehaza … Legyen az a Balaton parti óriási parkkal rendelkező volt pártüdülő, Sukoró a Velencei tónál, vagy a Duna parti lakóparkok sora … Gondolom, ha a nyílt vizek már túlzottan körbeépültek, majd arrébb is épülnek lakóparkok, véletlenül ideális helyen …
Magyarországot többször megszállták. Például a tatárok, törökök, osztrákok,németek vagy oroszok soha nem akartak magyar nyelven beszélni – jelenleg Izraelben rengetegen tanulják a nyelvünket, akiknek soha, semmi közük nem volt a Kárpát-medencéhez… Tatárjáráskor felégették az országot, raboltak, fosztogattak, gyilkoltak, de soha nem akarták azt bizonyítani, hogy a “honfoglalás”- nevezetű ferdítés előtt már megelőztek volna bennünket , tehát itt éltek előttünk, ezért joguk van ehhez a földhöz ….A törökök sokáig maradtak, de nem változtatták magyarra a nevüket, nem vettek pénzért kutyabőröket hogy jól hangzó nemesi nevük legyen és legfőképpen nem változtatták meg – látszatra – a vallásukat, hogy elvegyüljenek közöttünk … Az osztrákok sem szivárogtak be alattomosan az államszervezetünkbe, hanem egyszerűen birodalmi szinten maguk alá rendelték azt … Az oroszok laktanyákat építettek, rengeteg tömegpusztító fegyvert tartottak, reptereket fejlesztettek, atombombákat halmoztak fel, de soha nem építettek orosz polgári családoknak lakóparkokat. Pedig rengeteg orosz katona állomásozott itt…..
Ezzel azt akarom mondani, hogy a jelenleg folyó megszállás nem gyarmatosítás lesz, hanem egy új haza alapjainak a lerakása folyik a Kárpát-medencében. Ma már teljesen közismert tény, hogy Izrael állam hosszú távon nem tartható fenn, az izraelita vallású kazároknak új helyet kell keresniük…
Leírta ezt már évtizedekkel korábban a CIA, a KGB is, ma már tudja ezt az egész világ! A kulcskérdés az, hová telepednek majd le a zsidó tömegek?? Ha letelepednek valahová, kikkel fognak úgy bánni, ahogy most a palesztinokkal bánnak?
Idehaza avatják, újjáépítik, restaurálják az izraelita szakrális helyeket – nagyrészt a mi pénzünkből – mert ugyebár a hit, az ideológia nagyon fontos… Kitakarítják, bekerítik a zsidó temetőket országszerte, mert ugye bizonyítani kell, hogy folyamatosan itt éltek, itt élnek…
Csak egy dolgot nem értek, én buta. Aki a Páva utcai Holokausztkutató Központba ellátogat, azt olvashatja, hogy Auschwitzban 900ezer ember pusztult el, akiknek 78%-a magyar származású volt. Ha így állunk, akkor miért akarnak ide telepedni a zsidók, arra a területre, ahol a legnagyobb emberáldozatot szenvedték. Azt mondják, kiirtottuk őket, mégis az oroszok mellett a legnagyobb népességet a magyar származásúak adják Izraelben …
Jó, tudom, pár éve még 4 millió halottról tudtunk, de mióta 3 évvel büntetik a holokauszt számbéli tagadását, nekem a tej is fekete. (A korábbi, 4 milliós auschwitzi táblát 1991-ben II. János Pál pápa javíttatta át személyesen …) Magyarán, a 2+1= 6 (Auschwitzon kívüli áldozatok kétmilliós száma és az auschwitzi 900ezer)
Lassan írom, hogy megértse mindenki: életem nagyobbik felében úgy tudtam, 2+4= 6
Mióta a magyar parlament megszavazta, kötetező tudomásul vennünk, hogy 2+1=6
Rossz érzés hülyének lenni, de három év börtön az mégis három év. Három év, hatalmas érv.
Ha már a számoknál tartunk, egy kis memóriafrissítés! Manapság a legfontosabb a pénz. Így volt ez mindig, így a Kasztner vonat esetében is. Még 1944-ben Szegedről 3 zsidókat szállító vonat indult. Auschwitzba kettő, egy pedig 1,6 millió dollárért Svájcba… A gazdagok megmenekültek, a szegények részben odavesztek, de a szervezőt, Kasztner Rezsőt 1957 március 3.-án odahaza, Izraelben lelőtte egy rokon, akinek hozzátartozóit nem Svájcba, hanem a koncentrációs táborba vitték… Mert nem volt elég pénzük…
Néha az a gyanúm, ez a misztikus nagy-nagy összetartás csak egy hazugság, a sok közül…
Vajon mi lesz az egyszerű, senkinek sem ártó, szegény izraelitákkal, ha tömegesen kezdenek beáramlani a dúsgazdag, agresszív hittestvérek a Holt-tenger partjáról? A pénzen kívül mi lesz még szempont? Tehát manapság izraeli kémrepülőgépek “porszívózzák fel az ország elektronikai információit”, a kecskeméti repülős napokra elsőként jelentkeznek, mint résztvevők – de csak az ő gépeiket nem nézheti meg senki belülről… Vajon miért???
Aztán kiderül, Romániában, a Kárpátokban lezuhan egy izraeli harci helikopter, mert kiderül, a zsidóknak éppen itt a legideálisabb a domborzati viszony a gyakorlatozáshoz. Sehol máshol a világon, csak itt. Valakik Kárpát-medencében, azaz Történelmi Magyarország léptékben gondolkodnak. Kutatnak, feltérképeznek, kémkednek, hadgyakorlatot végeznek…
Senkit nem zavar az egész, hiszen a Parlament politikusai és a befolyásos közéleti személyiségek legtöbbje kettős állampolgár, amolyan előretolt helyőrségként funkcionálnak .
A lényegre visszatérve, amíg a parasztvakítás folyik a Kárpát-medencében, a bosszú népének ismét új hazát kell keresnie. Már sokadszor… Spiró György féle magasságokba zuhanva arra gondolok, ha a nomád patkányok terve megvalósul, a kis-antant országok meg fogják érteni, hogy azért volt Trianon, hogy ők is megtapasztalhassák, milyen a palesztinok élete… Vajon a szlovákok, vagy a románok hogy bírnak ellenállni a választott népnek? Olyan lenne ez, mint egy átok. Az isteni választottságot hazudók összecsapnak majd a dicső történelmet hazudó kis-antant országokkal …
Hogy a zsidók milyen hazafiak? Kiválóak! Elég átböngészni a CIA, vagy KGB archívumokat. Leírják az igazságot. A nagy kémszervezetek sokat panaszkodnak. A Moszad töredéknyi apparátussal, sokkal hatékonyabb, mint ők. Ez azért van, mert ha a Moszadnak operatív munkát végző emberre van szüksége, mondjuk Vlagyivosztokban, megkeresik az ottani vallási vezetőt ….
Ha egy akciót kell szervezni Teheránban, akkor felveszik a kapcsolatot az ottani hittestvérekkel … Nem kell felderítést végezni, környezettanulmányt tartani, megvesztegetni senkit. A zsidó mindig nemzeti elkötelezettségű, mindig hű a népéhez az izraelitákhoz és mindig hű a hazájához, Izraelhez. Ezt az emberiség és a magyar történelem számtalan esettel dokumentálta.
A spanyolok már sok száz éve elmondták, hogy “attól, mert egy zsidó kikeresztelkedik, nem lesz egy hívő kereszténnyel sem több, de egy zsidóval sem lesz kevesebb…” Elgondolkodtató kijelentés ez a múltból…
Velünk, magyarokkal kapcsolatban az a véleményem, ha valóban az a nép vagyunk, akinek tartjuk magunkat, akkor ezt be kell bizonyítanunk. Sokszor bebizonyítottuk már, most ismét eljön az idő hamarosan. Az igazi, de most elhazudott történelmi múltunk sok mindenre kötelez bennünket.
A legjobbjainkat módszeresen kiirtották már, ha végérvényesen elkorcsosultunk, akkor el kell tűnnünk a történelem süllyesztőjében. Akármikor virágzásnak indult a hazánk, először a nemzeti öntudatunk erősödött meg … Például Hunyadi Mátyás büszke volt a rovásírásunkra. Klebersberg Kúnó elutasította a liberális oktatást. Horthy Miklós, aki a kirabolt, megcsonkított országot Európa ötödik legfejlettebb országgá tette, kinevette a finnugor nyelvrokonság hazugságát.De a végeredmény mindig rajtunk múlik!
Csak igaz magyarként kell viselkednünk, mint annyiszor megtettük már a történelmünk során… Mert ugye, nekünk, bátor, dicső nemzetnek történelmünk van, nekünk hazánk van. Nekik, gyáva, settenkedő népnek csak útleírásuk van, ami pontosan dokumentálja mikor, hová szivárogtak be, aztán hamarosan elzavarták őket. Mert mindig csúfosan elzavarták őket.Tényleg!
Nagy Lajos uralkodása legelején egyszerűen kizavarta a zsidókat Magyarországról. (A fasiszta, náci! ) Lám-lám és nem “csak a bő gatya, meg fütyülős barackpálinka maradt ” az országban, hanem európai nagyhatalommá váltunk, kivirágzott a kultúránk, nem omlott össze a gazdaságunk, hanem úgy említik ezt a történelmi időszakot, hogy “.. a Magyar Királyság fénykora Nagy Lajos király idejében volt “
Szegény Soros Györgyöt az IMF-el együtt kitiltották már Horvátországtól Dél-Koreáig bezárólag a pénzügyi csalásai miatt . A kettő a világ ellentétes oldalán található és akad köztük még néhány antiszemita állam … Soros, Lantos és a többiek irdatlan pénzeket öltek a drog legalizálásába, a buzerancia társadalmi elfogadtatásában és általában olyan tevékenységek elősegítésében, amivel a társadalmakat szét lehet forgácsolni, tönkre lehet tenni, le lehet zülleszteni. Térben és időben azonosak a problémák?? Ej, hát “nincs új a nap alatt”?Tényleg!! Hogy is van ez akkor???
Egy érdekes példa a sok közül… Tom Lantos az a magyar származású zsidó volt, akit kiküldtek Ceausescuhoz, hogy megnézze az erdélyi magyarok sorsát.
Mindent tökéletesnek talált, Ceausescu diktátor Romániája az ő segítségével megkapta az USA-tól a “legnagyobb gazdasági kedvezményt”. Az amerikai magyarok egy teherautónyi trágyát öntöttek Lantos háza elé, jelezve, mekkora szarembernek tartják. Ennek a Lantosnak akart a magyarok pénzéből, több milliárd forintért alapítványt létrehozni Gyurcsány Ferenc. Jött a váltás. Most már nem Fletó akarja az alapítványt, hanem a a “jobboldali” Schmitt Pál akarja a Tom Lantos Intézetet létrehozni Budapesten .. Nem érdekes ez?Másik példa:
Az előző kormány odaajándékozta az irakiaknak a Magyar Hadsereg T-72-es tankjait, Afganisztánnak vagonszámra ajándékozták a hadseregünk gépfegyvereit. Mindkét tételt INGYEN adtuk oda, az volt a lényeg, hogy minél kevesebb fegyver maradjon idehaza…Mi van most?
Most is egy hadsereg felfegyverzésére elegendő harci eszközt adnak el. Rakétákat, AMD – gépkarabélyokat, géppuskákat, távcsöves puskákat. Mindegy, csak az a lényeg, minél kevesebb fegyver maradjon idehaza.
Vajon kinek az érdeke, hogy a magyarság az önvédelemre teljesen alkalmatlanná váljon? De ha ezt így alakítják az ország vezetői , akkor mi várhat ránk, ami ellen nem szabad védekeznünk? A Kis- Antant országok hadserege hihetetlenül erős. Olyan országok fegyverkeznek, mint Ausztria, vagy Svájc. Nekünk ezerszer gyengébb a hadseregünk, mint amit Trianoni békediktátum előírt annak idején …
Hogy képletesen fogalmazzak, ha valaki nem akar tudomást venni árvízkor a gát készülő átszakadásának, elég, ha hátat fordít a folyónak. Az ilyen ember a saját butaságának az áldozata. Aki számít az árvízre, jobbak a túlélési esélyei, mert tudja, milyen veszélyre számíthat. Ez az élet törvénye.

A több évtizedes tudatmódosítási kísérlet szörnyű eredménye: az embert tárgyként kezelő globális média

24/10/2010
Amennyiben egy rendszer hazugságra épül, úgy az önfenntartása egy idő után lehetetlenné válik. Nem képes újratermelni a számára szükséges energiát, mentálisan és fizikailag is szennyezi környezetét. Esetünkben az energiát az emberi gondolkodás fejlődésének elnyomásából és Földünk élővilágának pusztításából veszi. Az emberektől elveszi azt az időt amit szellemi fejlődésükre használhatnának. Csak a legelemibb, a fajfenntartáshoz szükséges ösztönöket és az egót erősíti. A média összehangolt alkalmazásával már gyerekkorban elkezdi az egyén veleszületett szellemiségének leépítését. A gyermekekben ösztönösen jelenlévő pozitív emberi értékek, a tisztelet a természet és az élővilág irányába, a jóindulat, és minden ami emberré tesz lerombolásra kerül. Ezeket az értékeket az ömlesztett, erkölcsi többlettartalom nélküli, erőszakkal átitatott mesefilmek rombolják. A folyamat során a gyermek serdülő korára a szülei ellen fordul, már csak az anyagi világ érdekli. A társadalom alappillérét jelentő család mint közösség megszűnik létezni. A valódi csillagokhoz tartozó történetek melyek átszövik az összes mitológiát és vallást a gyermek számára már nem is léteznek. A városi környezetben a szmog és a fényszennyezés miatt nem is látja őket. Számára a csillagok azok a személyek akik a médiában mint “sztárok” jelennek meg. Lehet tőlük zenét vásárolni, csengőhangot és posztert, esetleg bábot is vetethet szüleivel. A magazinokból a sztárok a fényűzést mutatják, a jahtok, villák, limuzinok, drága sportautók, paloták, és a testi örömök dominálnak. Valójában ez nem más mint bálványimádás…
Hogyan lesz a mesék tündéréből vagy gyönyörűséges királykisasszonyából az erkölcsi fertőt megtestesítő kabbalisztikus bálvány?
A titkos társaságok szimbolikájába nyerhetünk betekintést. Ma már nem kell titkosan kezelniük az információt. A szimbólumok erejét kihasználva a legnagyobb nézettségű műsorokban láthatjuk a rituálét. Nézzünk meg egy “megvilágosodott” illuminátus szertartást, melyet a világon az egyik legismertebb női előadó vezet le. Találkozni fogunk a szabadkőművesség 13 lépcsős piramisával, a már fel sem tűnő erkölcstelen öltözködéssel és a homoszexualitás népszerűsítésével. A beavatás pillanatát a csók és a kézmozdulatok jelzik. A “hölgy” napjaink egyik legnagyobb “csillaga” ráadásul neve is vallásos mondanivalóval bír: Madonna. Elmondása szerint a kabbalát (a miszticizmus zsidó tanait) tanulmányozza és követi.
A globalizáció létrehozta azokat a hálózatokat melyek az egész bolygón lehetővé teszik a direkt, kézzel fogható, és gyors információáramlást. Na de milyen áron épült?! A televíziócsatornák a mozihálózatok, a hordozható fényképezős mobiltelefonok és az internet világát éljük. Lehetőségünk van arra, hogy ezen dolgokat mostantól a valódi értékek megosztására használjuk: A különböző kultúrák és hagyományok, a természet tiszteletének népszerűsítésére és élményeink megosztására. Az egyetemes tudás előhívása és az emberi kulturális evolúció folyamatának elindítása a feladatunk! Egy teljesen ellentétes dologra kell ezt a rendszert használni mint amire eddig alkalmazták.
Mert mire is használják jelenleg ezt az összetett rendszert?
Először is a különböző kultúrával rendelkező országok egymás ellen hangolására, a vallásokat felületesen ismerő emberek egymás ellen uszítására. Legyünk résen! A világhálón már terjedőben lévő “Új világrend”-ellenes irányzatok sem tökéletesek. A világméretű összeesküvést, az emberek chippel való szabályozását elítélik ugyan, de például a vallásos kérdésekben igencsak “mellé nyúlnak” egyes követői. Csak egy, viszont nagyon fontos dolgot emelünk ki ezek közül, hogy ne essünk újra egy történelmi hibába: A Nap tiszteletét magában foglaló ősi vallások nem azt a hagyományosan elterjedt “napimádatot” jelentik amit a felületes tanulmányozója elsőre lát benne! Napunk a vallásos megközelítésben, egy Föld központú gondolkodásban a Teremtés első központja. A fény, az éltető hőenergia és a helioszférikus védőmező forrása. A Végtelenben, a kozmosz felé a következő ilyen központ galaxisunk: a Tejút magja. “Lefelé” tekintve ebben a rendszerben a Földnek is van egy hasonló magja mely szintén életünk egyik alapfeltétele. Ez egy fejlett gondolkodásmód, az Univerzum tiszteletének tanítása… A különböző vallások sokszínűségükkel kiegészítik egymást és egy irányba mutatnak: a Végtelen felé.
Most pedig térjünk vissza napjaink globális médiájához!
Gyermekeink a televízión, a magazinokon, a köztéri reklámokon keresztül korántsem a hagyományos szépség és a pozitív erkölcsi példák bemutatásával találkoznak! A valódi értékrendszer helyett a szexualitás és az erőszak eltúlzott, direkt megjelenítésével kell szembesülniük. A reklámok és a szórakoztató ipar a nőt mint szexuális eszközt, csak a testiség hangsúlyozásával használja (!), és teszi ezt bármely termék népszerűsítése érdekében. Kihívóan, sokszor leplezetlen tálalásban, az igazi emberi értékek: mint az pozitív érzelmek, a családközpontú gondolkodás, az anyaság megjelenítése helyett csak a szexualitás és az ego dominál. Sajnos egyre gyakrabban utcáinkon, tereinken is találkoznunk kell a kendőzetlenül bemutatott homoszexualitással! Alapvetően mindenkinek magánügye a szexuális beállítottsága, viszont a társadalmilag elfogadott normáktól való eltérés erőteljes népszerűsítése már közügy! Az állatvilághoz hasonlóan az ember is rendelkezik a párosodásra felhívó, figyelemfelkeltő kommunikációs képességekkel. Amit például a rovarvilágban megfigyelhetünk, mint speciális mozgások vagy hanghatások keltése (például a pókok, lepkék párzási tánca vagy tücskök ciripelése) ugyanúgy jelen van az emlősök, így az emberek szintjén is a metakommunikáció, a tánc és az „érzéki” hang formájában. A vizuális hatások keltése amit az állatok párzási táncuk alkalmával használnak szintén megfigyelhető az emberek szintjén is. A médiában mindezeket súlyozottan alkalmazzák mert a leghatékonyabb reklámok olyan, a legelemibb ösztönökre hatnak amiket még az állatvilágból hoztunk magunkkal. Ilyenek a fajfenntartással kapcsolatos: a szexualitással, a táplálkozással, és az erőszakkal összefüggő pszichológiai hatások. A képkockák közé rejtett, tudatalattira ható „felvillanó” reklám mára ugyan már etikátlannak minősül, de pl. autóból nézve egy óriásplakát ugyanazt a hatást éri el. A mai filmsorozatok alapvető témái az eltúlzott érzékiség, a végletekig fokozott szépségimádat, sokszor fetisizmussal vegyítve. Az összes szereplő válogatott kinézetű, túlnyomó részt műtétekkel és (“photoshoppal”-speciális számítógépes retusálással) „feljavított” ember, vagy az arcát sminkkel is „eltakaró”, a híreket sztoikus nyugalommal illetve manipulatív érzelmi hatásával együtt tálaló hírbemondó. Amennyiben minimális érzelmi megnyilvánulásait (hírbemondás esetén) vagy akár eltúlzott kinyilvánulásait (szappanoperákban) magas szinten tudja “játszani”, úgy az erős hatással lehet a nézőre. Sokan hajlamosak arra (az alapvető bizalom jegyében), hogy mindent elhiggyenek csak azért mert az előadó(művész) szimpatikus, szépen és választékosan fogalmaz. Valójában ma már szakosodott iskolákban lehet tanulni különböző manipulációs eszközök használatát, a mondanivaló tartalmától teljesen független meggyőző előadásmód elsajátítását. Szintén jellemző az idegen szavak eltúlzott mértékű használata, mely a nézőben (mivel legtöbbjének jelentését nem ismeri) kisebbségi érzést alakíthat ki. A magyar nyelv ragozó szerkezeténél fogva kitűnően alkalmas arra, hogy a lehető legkevesebb idegen kifejezéssel kommunikáljunk. Ezen kívül az úgynevezett szógyök rendszer logikájának köszönhetően még olyan összefüggésekre is rámutat nyelvünk melyeket ma hivatalosan nem is tanítanak. Két szógyök pl.: pír,piros,pirul,pirít,pirkad,parázs -tap,tapasz,tapos,tapod(tat),tapint,tapasztal. Ezek a kifejezések egy vizuális gondolkodásmóddal összekötve szoros kapcsolatban állnak egymással. A rendszer megfelelő ismerete tanítja használóját.
Hír érték manipuláció: a különböző hírek súlyozása esetén a valójában kisebb horderejű hír helyi tudósítással és érzelmileg (vagy politikailag) manipulált szöveggel bemutatva mélyebb emléket (benyomást) kelthet az emberben mint egy számára sokkal fontosabb esemény amit csak néhány mondatban, képek és videóanyag nélkül tálalnak. Pl: Szörnyű háborús eseményekről csak egy két mondat hangzik el, miközben emberek ezreit ölik meg és további tízezrek életét lehetetlenítik el. Már azt is szörnyű átélni ha hetekig tiszta víz és villany nélkül éhezve kell élni, a néző ebbe persze bele sem gondol mert sehol egy érző emberi arc amiből kiolvasható a szenvedés…aztán már jön is a következő „megrázó” hír: Tűzoltók mentették meg a fa tetején rekedt kiscicát –mindez helyi tudósítóval hang és képanyaggal na és aggódó megfigyelők arckifejezésének bemutatásával. A mélyebb érzelmi hatás következtében az előző hír szinte „törlődik”.
A különböző filmprodukciókban nagyon ritka a hétköznapi, átlagos megjelenésű szereplő. Egy filmben a mindennapi, az utcán velünk bármikor szembejövő arc bemutatása szinte már meghökkenti a nézőt. A „fősodrású média” alap tevékenysége a különböző erőszakos cselekmények bemutatásán alapuló, bűnügyi témájú filmek ömlesztése. A lenyűgöző effektek, mint az emberi szöveteket, és akár sejteket bemutató trükkök és kameraállások, melyek segítségével a nézőt a képernyő elé szegezi, miközben brutális gyilkosságokat mutat be. Nem ritkán minden képzeletet, és régebben az „erős horror” kategóriába sorolt filmeket is felülmúlóan. Hiába a 12-es karika, ha a szülőnek nincs ideje elmagyarázni a látottakat! Valójában sokan értékelés és gondolkodás nélkül, kikapcsolódás gyanánt, agyukat szinte ténylegesen kikapcsolva nézik a televíziót. Ez a globalista rohanó világban persze érthető valamilyen szinten, hiszen sokan több mint 10 óra munka után csak elalváshoz „használják” a TV-t. Ilyenkor agyunk egy része a pszichológiai hipnózishoz hasonlóan azonban ébren marad és nyitottabb az információra mint éber állapotban!
Mára már idejétmúlttá váltak az egyszerű, erős hatásokkal (lövések, robbantások, fékcsikorgás, üvegtörés, sikoly, stb.) „dolgozó” filmek. Az eszköztár a nézők viselkedésének megfigyelésével a nézettségi adatok elemzésével, és a jegyeladások nyomon követésével sokkal „kifinomultabbá” vált. A recept egyszerű: A történet több szinten zajlik, valójában több esemény-szál van egymásra építve, így még több néző érdeklődését ragadja magával. A néző nem szereti a kiszámíthatóságot, ha előre tudja az eseményeket, ezért megfelelő időközönként fordulatokat alkalmaznak. A valódi szórakoztató és meghökkentő fordulatok mára mintha elfogytak volna. Ha kell akkor egy szokatlan ötlet köré írják meg az egész forgatókönyvet, közben az épp aktuális „beállítású” pszichológiai hatáskeltések beépítésével. Ezek a hatások a hang és képi elemek akár több produkción átívelő átfedésével, azok osztályozásával készen állnak, ott vannak a producerek polcain, csak arra várnak hogy beépítsék őket.
Hogy jobban érthető legyen, képzeljünk el egy 7 oszlopos equalizert, mellyel a különböző hangsávok erejét állítgathatjuk. Most cseréljük ki a frekvenciák értékeit a szereplőkre vonatkozóan pl. a hét főbűnre. Megfelelő pszichológiai ismeretekkel egy film átlagos értékelése könnyen nyomon követhető sőt visszafelé működtetve a hatásokat manipulálva beállítható. A szituációtól függő filmrészletek is „pontozhatók”. Így már egy nagyobb felbontásban láthatjuk egy-egy film időben folyamatosan változó hatásgrafikonját… Pont mint a zenében a frekvenciák kijelzése. Megfelelő idő és anyagi ráfordítás esetén egy adatbázis alakítható ki és keresésekkel a hatás érdekében a „műsor” pszichológiailag szerkeszthető.
Persze előfordul az is, hogy a speciális „effektekkel” több különálló de legtöbbször azonos stúdió termékeként bemutatott sorozatokat kötnek össze. A néző nagy eséllyel már látta az egyiket, majd később a másikban azonos hanghatások kíséretében az „élményt” újra eladják neki. Az „effekt” újabb észlelésekor a már rögzült (valószínűleg nagy sikerű film által keltett) érzelmi állapotot ismételten átéli. Így a minimális üzleti hatás mellett (mivel az újabb filmet a kelleténél jobbra értékeli) a filmsorozatok nézettségi adatainak elemzésével gyakorlatilag személyiségi profilokra optimalizált bonyolult pszichológiai tömegkísérleteket lehet végezni. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot: A filmek a hangerő és speciális hatások által létrehoznak vagy aktiválnak az agyban bizonyos neuronhálózati helyeket. Ezek a helyek a mai átlagosnak nevezett gondolkodás mellett hamarosan leépülnének (TV nélkül nincs folyamatos használatban, hiszen az életben nagyon ritkán előforduló szituációkról van szó), azonban egy újabb film ugyanoda vezeti a tudatalattit, „kinyitja” az elmében azt a helyet ahol a néző pl. egy életveszélyes esemény átélése közben akár a hang által beállított szívműködése mellett egy még váratlanabb szituációval (pl. .kaszkadőr jelenet) találkozik. Ilyenkor a tudatalatti, a kívülről érkező vegetatív idegrendszert befolyásoló tényezőkkel „harcolva” (villanó fények, sötétség, árnyékok, szokatlanul mély és magas hangok, szívdobogás-hang, szabálytalan lélegzés, „zihálás”, stb….) közben újra több dimenziós* területi fedésbe jön a neuronhálózatának mesterségesen kialakított részével. A művelet bonyolultnak hangzik, *gyakorlatilag az időtényező miatt több mint 3 dimenziós kiterjedésről beszélünk. A vegetatív idegrendszer befolyásolásával a néző „feszültségének”, összpontosításának befolyásolásával az időérzéket (leegyszerűsítve: a tudatos és a tudatalatti agyműködés frekvenciáját) is változtatják. A „rendszer” bonyolult, de felhasználójának nem kell teljesen ismernie ahhoz, hogy a magas hatásfokkal használja. TV-adások alkalmával nagyon hasonló (profilokba rendezhető) agyi tevékenységeket figyelhetünk meg egymástól eltérő helyen tartózkodó embereken, de nem ez a legrémísztőbb. Ezek a neuronhálózati területek, illetve struktúrák amik hasonlóan gondolkodó, egymástól független emberekben is (mesterségesen) jelen vannak, akár azonos időszakban és hosszabb távon is aktivizálhatók. A rendszer „felbontása” illetve hatékonysága csak szakértelem, összeköttetés és pénz (na meg a lelkiismeret hiányának) kérdése. Nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy egyszer csak elindítják a filmekből ismert programozott „biorobot” vagy “tudat-zombi” hadsereget. Elég ha csak vásárlási szokásokra és a politikai beállítottságra tudnak hatással lenni… A társadalom jelentős részének átlagos „agresszivitási hajlama” mindenesetre már egy egyszerűbb de nagyobb felületen működő médiahálózattal vagy filmstúdióval is könnyen befolyásolható.
A megfigyelő beleéli magát a filmbe, ezáltal természetes módon, tudat alatt valamilyen szinten azonosulhat a szereplőkkel. Ugyanez figyelhető meg hírműsorok nézése közben is: a néző nehezebben tud azonosulni a háborús helyzetekben bemutatott, vagy éhínség által sújtott emberekkel, hiszen ők koszosak, általában más nyelven beszélnek és az öltözködésük is teljesen eltérő.
Mivel a produkciókban a legtöbb karakter negatív tulajdonságokkal is bír (még a pozitív főszereplő hős is) ezért a film hatására a nézőben bűntudat alakulhat ki. A túlhangsúlyozott szexualitás és az erőszak a szereplők alaptevékenysége, a mai filmekben folyamatos és eltúlzott. Egyes sorozatokban még extrém helyzetekben is, pl. boncolás közben direkt témaként vetődik fel a szexualitás, nem csak a testbeszéd útján, a parafília csoportjába tartozó nekrofília természetességét sugallva (romantikus zenei aláfestés mellett a két pozitív szereplő a fiatal áldozat, a boncasztalon fekvő hulla számukra vonzó testéről beszél. Ez persze kórboncnokok között akár életszerű és humoros is lehet, de ha hazamennek nyilván nem erről mesélnek a gyerekeiknek –egy helyszínelők sorozat a sok közül-). Az ilyen és ehhez hasonló hatások helyes feldolgozásához nem elég az átlagos műveltségű, pszichológiai ismeretekkel nem rendelkező szülő felügyelete! Valójában még maga a szülő is veszélyben van.
Mint azt megfigyelhetjük, a „szabados” gondolkodásmód mára a legfiatalabb korosztályt sem kíméli! Egyes politikusok és közéleti szereplők szerint a szabad gondolkodásmód többek között azt is jelenti, hogy az ember szabadjára engedheti a testébe kódolt, a fajfenntartáshoz szükséges egyik legerősebb túlélési ösztönét a szexualitást. Nem kímélve ettől a fiatalkorúakat sem, mindezt pedig a legkifinomultabb pszichológiai eszközökkel, több társadalmi rétegen és beteggé vált emberek millióin tesztelt módszerek segítségével. Mindent az áru eladása érdekében…
A pszichiátria “tudományára” épülő gyógyszeripar: A mentálisan sérült tömegek gyógyszeres kezelése újabb bevételi forrást jelent a nyugati társadalmakban. Maguk a pszichológusok is betegek lesznek a sok eltorzult gondolkodásmóddal való találkozástól…
Azok akik a valódi kultúra elnyomásával keresik a pénzüket valójában hosszabb távon az egész társadalom szellemi bomlasztása érdekében cselekednek! Az ember a szexualitásra vonatkozó időzítését rég óta nem a természet diktálja, a gyermekek megkímélése a felnőttek szellemiségére van bízva. Ezzel is szemben áll a globális média! A médiaszereplőknél, színészeknél, nem ritka a fel nem dolgozott gyermekkori traumák okozta szellemi sérülés, melyet egész életük során próbálnak palástolni. Ennek megfelelően nem hétköznapi színészi képességekre tesznek szert, így az átlag ember számára igen megnyerő kommunikációs képességekkel rendelkeznek. Visszaélve ezen adottságnak tűnő képességükkel nem ritkán a szórakoztató iparon keresztül az emberek politikai nézetének befolyásolásra is felhasználják őket. Az „előadás” során a megfigyelő tudatalattija azonban „látja” az igazságot, és mivel a társadalom többsége tudatosan ezt a fajta viselkedést helyesnek véli, a tudatalatti alkalmazkodik, megpróbálja a valójában beteg, helytelen viselkedésmintát a többséghez hasonlóan utánozni a jobb beilleszkedés (a tudatalatti számára az életbenmaradás) érdekében. Így, a televízión keresztül valójában szellemileg sérült, valódi értékrendszerrel nem bíró vagy az ellen működő deviáns emberek mutatnak példát a társadalom nagy részének.
Mindezek után felmerülhet a kérdés, hogy mit lehetne tenni ezen hatások kiküszöbölése érdekében. A probléma leegyszerűsíthető: agyunk tudatos és tudatalatti része egyaránt kíváncsi, újdonságokra, új információkra „éhes”. Ezért szinte mindent megőriz, de ha memóriánk csak reklámokkal és pszichológiai módszerekkel manipulált információval van tele, akkor nagy eséllyel alakulnak ki mentális zavarok és betegségek. Mindez persze kisebb problémát jelent egy olyan közösségben ahol a hagyományok és tradíciók még a „fejekben vannak” és a mindennapok részét képezik. Ismerjük a manipulatív tényezőket, amik sajnos a médián keresztül mindennapi életünk részévé váltak! Ezen kívül szükség van a ma még csak kialakulófélben lévő civil kontrollra is, az emberek megfelelő tájékoztatása érdekében!
24/10/2010
A következő ismertetés nem tudományos igényű. Az átlagos tudással, képzettséggel rendelkező olvasóinknak szántuk, ismereteik bővítése céljából. A leegyszerűsítés miatt a szakemberek egyes állításainkat vitathatják, de mert csak a lényeg bemutatása a célunk, ezért a komolyabb, mélyreható ismertetéseket mellőzzük.
A tudatbefolyásolási technológia már jó ideje ismert. Az élet minden területén alkalmazzák is. Katonai vonatkozásban a kuvaiti-iraki háborúban (1991) eredményesen vetették be, majd kísérleti szinten Ruandában a hutu-tuszi polgárháborúban szintén “rendkívül eredményesen” – legalább egymillió áldozattal alátámasztva – alkalmazták (1993 – egy átlagosnak nevezhető törzsi háborúból páratlan tömegmészárlást csináltak.) A tudatmódosítás technológiái közül a műholdas technológia és a rádiófrekvenciás technológia bizonyult a legeredményesebbnek. A megnevezett két eseményt azért emeljük ki a sok más művelet közül, mert eredményesek voltak, és mert példaértékűek a két rendszer összehasonlítása vonatkozásában. Akiket ezek a megoldások komolyabban érdekelnek, a Világhálón és más forrásokból az alapvető ismereteket megszerezhetik.
A Kuvaitban használt rádiófrekvenciás tudatmódosító technológiával, illetve a Ruandában alkalmazott műholdas-ionoszféra tükrözéses technológiával sikerült elérni a várt eredményeket, de nyilvánvalóvá váltak a rendszerek hibái is. A rádiófrekvenciás tudatmódosítás feltétele a megcélzottak kapcsolata a megfelelő frekvenciával, valamilyen hírközlő rendszeren belül. Ha ez megtörténik, viszonylag olcsón végrehajtható a művelet. A műholdas-ionoszféra tükrözős technológia nagyon sokba kerül, és szabályozása nagyon körülményes, de jelenleg a leghatásosabb. Mindkét rendszer – és minden más tudatmódosító rendszer – hibája az általános, mindenkire kiterjedő hatás. Nem szelektívek. A nyolcvanas évektől a szelektivitás kutatása került előtérbe, különösen a katonai felhasználhatóság miatt. A saját erők kivonása a hatások alól (reménytelenség érzése, depresszió, agresszivitás, stb. – a későbbiekben ismertetve) kulcskérdéssé vált.
Az emberi agy működése
Az agy az élet és a tudat vezérlő egysége/szerve. Több mint száz milliárd idegsejtből áll, melyek mindegyike képes akár tízezer idegsejttel is kommunikálni. Így az agy egymással kommunikáló sejtek halmaza, de ezek a sejtek nincsenek egymással szoros kapcsolatban. A neuronok az aktív agysejtek, ezek munkáját a támogató sejtek segítik. A neuronok elektromosan is aktívak, EEG műszerrel mérhető az aktivitásuk. Az EEG mérések kimutatták, hogy az agy 1-20 Hz közötti, igen alacsony frekvenciás elektromos hullámokat állít elő. Az agy védelmi rendszere az ilyen alacsony elektromos hullámokkal szemben nem eléggé erős, mert maga is ezen működik. Ebben a hullámtartományban van egy veszélyesnek nevezhető 7.8 Hz-es tartomány, melyet Schumann frekvenciának is neveznek. Az agy alfa és théta állapotának a határain ezen a frekvencián működik. Ez a hullámhossz a hipnotikus állapot hullámhossza, és az álom és az ébrenlét köztes állapota (ez a HAARP-technológia működési hullámhossza is). Ha az agyat ilyen frekvenciájú elektromos sugárzás alatt tartják, az erősségétől függően az információk beültetésétől a legszélsőségesebb cselekedetekig mindenre utasítható. Ez a frekvencia belép az agy elektroenkefalogrammikus (EEG) rendszerébe, és akár a végletekig felkorbácsolhatja a negatív érzelmeket, a félelmet, a rettegést, a totális reménytelenséget. Az agyi receptorok (jelfogó rendszerek) igyekeznek fenntartani az agy normális állapotát, és befolyásolás esetén lezárni a közvetítő csatornákat, hogy a negatív behatás ne okozhasson katasztrófát. Több mint húsz agyi receptort ismerünk, mindegyiknek megvan a sajátos funkciója, de szinte mindegyik egy-egy hangulati-érzelmi funkciót is betölt. Ha a 7.8 Hz-es elektromágneses hullámot összekapcsolják az agyi receptorok működését befolyásoló anyaggal (szervezetbe juttatott aktiváló, működést befolyásoló anyaggal), az emberi agy a teljes kiszolgáltatottság állapotába kerül. A 7.8 Hz-es elektromágneses frekvencia a természetben is előforduló sugárzás, de általában olyan gyenge, hogy nem befolyásolja az agy működését, a receptorok aktivitásának köszönhetően.
Az aktiváló anyag
A szelektivitást a célterületen csak úgy lehet megoldani, ha a védeni kívánt embereket mentessé tesszük a káros sugárzás hatásaitól. Ez rendkívül bonyolult művelet, de megvalósítható több, különleges eljárás alkalmazásával. Sokkal egyszerűbb az a módszer, mely a támadni kívánt embereket teszi alkalmassá egy alacsonyabb szintű sugárzás általi vezérlésre. Ezért az agyukat olyan állapotba kell hozni, hogy az átlagember számára csak kedély-hullámzást előidéző sugármennyiség esetükben teljes értékű tudatmódosítást eredményezzen. Legegyszerűbb megoldás az, hogy azt az anyagot, melyet már kidolgoztak és ismernek (de még kísérleti stádiumban van), bejuttatják a támadni kívánt emberek szervezetébe. Az aktiváló anyag az agy védelmi rendszerét kiiktatja, az agyi receptorok (jelfogók) a sugárzott frekvenciákat közvetítik. Így kisebb sugárzó erővel is jó eredményeket érhetnek el. A mennyiséggel szabályozható a hatóerő. A védendő emberek esetében a normális állapot fenntartására elég a kedélyjavító gyógyszerek szedése. Kirívó esetként megvalósítható az is, hogy egyetlen ember agyi védelmét kiiktatják az aktiváló szerrel, és olyan mennyiségű irányított sugárnyalábba helyezik (hordozható készülékkel), hogy bekövetkezik a tragédia. A teljesen normálisan viselkedő személy egyik pillanatról a másikra öngyilkos lehet. A politikai foglyok esetében szintén használatos ez a módszer, az öntudatot és a tartást teljesen felszámolhatja. Megfigyelték viszont, hogy az erős hit, vagy a fanatizmus képes oly mértékben fokozni az agy belső energiatermelését, hogy nem érhető el a kívánt befolyásolás.
A kísérlet kérdései. Első: mikor, hogyan és mennyit. Második: hogyan tehető rendkívül ellenállóvá az aktiváló anyag (hőhatás, vegyi anyagok, időállóság, sugárzások, stb.). Maga az aktiváló anyag nem okozhat semmilyen élettani elváltozást, mérgezést még akkor sem, ha nagyobb mennyiség kerül a szervezetbe. Laboratóriumi vizsgálatok során se lehessen mérgezést megállapítani.
A magyar tudós kutatási területe
A magyar élelmiszer-ipari kutatók és laboratóriumok munkája világviszonylatban elismert, ezért részletkérdések megoldása miatt bevonták a kutatásokba a magyarokat is. A nevezett kutatónak és munkatársainak a feladata az volt, hogy tisztázza az aktiváló anyag viselkedését az étolajban. Az étolaj minden felhasználási módjában. Nehéz feladat volt, mert kevés élelmiszer van olyan hatásoknak kitéve, mint az étolaj. A magyar kísérlet sikeres volt. A kutatókkal a munka megkezdése előtt közölték, hogy egy titkos kutatásról lenne szó, és a békesség, az élhetőbb világ kialakítása a célja. Forrongó térségek békéjét kívánják ezzel a módszerrel elérni (valójában erre is használható lenne). A velünk megbeszélést folytató kutatónak az tűnt fel, hogy szinte kivétel nélkül zsidók jöttek a kutatást megrendelő országból. Ez óvatossá tette, és lassan megvilágosodott előtte az igazi cél. Tudta, hogy valamit tennie kell, de nem volt kihez fordulnia. Minket talált – a közvetítőnket ismerve – alkalmasnak arra, hogy elmondja ezt a gondját. Az egész művelet ismertetése és a hatásmechanizmus leírása az elbeszélése alapján készült. Kísérleti anyaggal is rendelkezett, de annak sorsáról nincs tudomásunk.
Bejuttatási módszerek
Miért épp az étolajjal kísérleteztek? Mert olyan területen kívánták alkalmazni, ahol a lakosság nem eszik disznózsírt. Mert szinte minden esetben élelmiszerekbe keverve juttatják el az anyagot a célszemélyekhez, illetve a célterületre. Ruanda esetében kihasználva a polgárháborús helyzetet, teljesen tönkre tették az élelmiszer termelést és feldolgozást. Ezt követően megkezdődtek az élelmiszer szállítások, segély címén. Ezek az élelmiszerek tartalmazták a kísérleti aktiváló anyagot. Ezért nem fordítottak gondot az elosztásra sem, vitte aki tudta. A lényeg az volt, hogy megegyék, és ezt meg is tették. A kísérlet azonban nem sikerült, mert az akkori aktiváló anyag nem volt megfelelő, ezért emelni kellett a sugárzás energiaszintjét, és az eredmény önmagáért beszélt. Ebben az esetben a liszt volt a hordozója az aktivátornak, mely nem volt működőképes. Valami kiszivároghatott, mert pár évre rá, amikor Észak-Korea élelmiszer-válságba került, az USA felajánlott számára élelmiszer segélyt (sok ezer tonna lisztet), de a koreaiak elutasították. Inkább a kínaiaktól vásároltak hitelbe rizst és búzát. Így azután Észak-Koreából nem lett Ruanda II. A mai helyzetet, a HAARP és az Echelon-rendszerek fejlesztéseit és a nagy központi rendszerbe történt integrálását, és a digitális műsorközvetítő rendszerek veszélyeit a folytatásban ismertetjük. Kevés anyag áll a rendelkezésünkre, ezért minden információt köszönettel fogadunk.V. István

USraeli csalárdságok

24/10/2010
A német ex-külügyminiszter Volker Ruhe, ismételten felajánlotta Oroszország teljes jogú NATO tagságát, mivel úgy látja, megfelelő a helyzet hozzá írja a Düsseldorf Rheinische Post szombati kiadásában, a CDU kommentárjában. “Most van itt az ideje kitárni a NATO ajtaját, Oroszország előtt”. Ez a gesztus, a csökkenő gazdasági jelentősségű USA-t, és EU-t figyelembe véve, a mézesmadzag belógatását jelenthetné. Az euró-atlanti közösségnek nagy szüksége lenne Oroszországra a “kölcsönösség” jegyében. Indoklásuk szerint, “Oroszország ugyanazokkal a kihívásokkal szembesül, amelyekkel egyre nagyobb veszélyt jelentenek, a ballisztikus rakéták, nukleáris robbanófejek, tömegpusztító fegyverek, a szélesebb körben értelmezett Közel-Keleten”- mondják a szerzők.
Ezek a hízelgő és hazug szavak Dimitrij Medvegyev, az ezügyben eljáró orosz elnök (Lázár Menachem Mendel Aaronowitsch) felé irányulnak. Oroszország, a NATO vezetése alatt, a kazár zsidók ellenőrzése alá kerülne, akikkel az USA rendelkezik.
Magyarul, Oroszország ingyen adja, a zsidók és a világkormány kezébe magát! Annak ellenére, hogy tavaly szeptemberben Natanjahu szemtelenül izraeli atomfegyverekkel fenyegette a miniszterelnököt, gyorsan ismét látogatást tett a bejelentéssel. A hidegháború azonban továbbra is tart. Oroszország bevonása a NATO-ba, az egykori Ulrich Weisser altengernagy dédelgetett terve volt. Volker Ruhe figyelmen kívül hagyja, hogy az USA, a lengyel határ közelében rakétapajzsot hozott létre az “esetleges iráni támadás” ellen! (Aki már látott térképet, tudja jól, hogy Irán feltétlenül Oroszország, és lehetőleg Kanada felöl fog támadni!!!) Ruhe tagja volt a Trilaterális Bizottságnak, “és ez a Háromoldalú Bizottság, David Rockefeller parancsára készítette el a “Nagy Sakktábla” című “könyvet”, Zbigiew Brezinski közreműködésével.
A tervek a Szovjetunió megsemmisítésére készültek, de a terv azt is kimondja, hogy Moldova, Grúzia, Azerbajdzsán, Ukrajna, Fehéroroszország, Kazahsztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Oroszország élére ültetett bábkormányokkal tovább növelhető az USraeli ellenőrzés.
A lengyelországi rakétatámaszpont, a csehországi radar, és a romániai, grúziai amerikai bázisok, valamin a csecsenföldi, dagesztáni zsoldoscsapatok, egyértelműen mutatják az ellenségességet, az Orosz Föderációval szemben!
A NATO projektek – “Partnerség a Békéért” – keretében permeteztek mérgező vegyianyagokat (nanorészecskék), amihez Svájc nem csatlakozott előrelátóan, és most Svájcban is permeteznek a NATO repülőgépei! Ez még 2007-ben nem állt szándékukban, de a NATO elismerte, számolt be róla a Parlamentskaja Gazeta.
Meg kell jegyezni, hogy az egész NATO projektnek a hadsereghez van köze, de eredetileg egy USrael projekt volt, mint ahogy az ENSZ is az! A “zsidó hit, “az imádság”, a Kol Nidre, meg a tartalom. A Kol Nidre fogadalom azt jelenti, hogy megengedett a csalás, rablás, gyilkolás.
Ettől a ponttól kezdve nem érdemes a NATO megállapodásokban hinni! Értelmetlen naívan szemlélni, és szenvedni míg a zsidónak szabad mosni a kezét, minden csalás rablás, gyilkosság után, vagy Oroszország bizalmára ácsingózni! Főleg olyan kötelezettség vállalást tenni feléjük, amit nem is akarnak betartani! USraelnek csak annyi volt a célja, a Varsói Szerződés feloszlatásával, hogy a NATO határa, az Elbán túlra, Oroszország határaihoz kerüljön.
A veszély, mára már nem csak az USA fenyegető katonai potenciáljában, a hagyományos, a nukleáris, biológiai fegyvereiben, de a Garkona-i (Alaszka) HAARP fegyvereiben is megtalálható.
A világháború addig nem kezdődik meg, amíg az USA harcos uszkárja, a Mossad, újabb, 9/11-hez hasonló, vagy még nagyobb merényletet nem követ el, ahogy megrendezték a WTC tornyai felrobbantását is! Addig HAARP, sertésinfluenza, Chamtrails, kiéheztetés, mérgezés, sterilizálás, teljes pénzügyi uralom, és totális kiszipolyozás a “program”.
Tulok