2020. július 7., kedd

Második nyilvánosság V.

Második nyilvánosság V.Király B. Izabella : Mi lesz veled, magyar?2013, szeptember 26 - 20:51 — elnok
2014-ben választások lesznek Magyarországon. Sokan keresik a megoldást, mit kellene, mit lehetne tenni a magyar érdekek érvényesítéséért. Én is keresem.(A magyar érdek megfogalmazása a Visegrád-Mogyoróhegyi 108 pont 52. - 53. - 54. pontja szerint: "Magyar érdek, a nemzeti egység megteremtése a közös célok megvalósítása érdekében. Közös nemzeti cél: A szabad Magyarország. A kárpátmedencei magyarság területi, gazdasági, politikai pozícióinak, valamint önellátó- és önvédelmi képességének a helyreállítása, fajta- és kulturális sajátosságainak a megőrzése, védelme. A magyar érdekek érvényesülését gátló akadályok békés, türelmes, de elszánt és tántoríthatatlan felszámolása minden magyar szent vállalása, feladata és küldetése.")

1990-ben Magyarországon, a magyar nemzeti érdekek ellen való kívülről és felülről vezényelt rendszerváltás történt.

Rendszerváltás volt, ugyanis a társadalmi rendszer lényege a politikai viszonyok, a tulajdon- és elosztási viszonyok alapvetően megváltoztak. Akik a rendszerváltozást előkészítették és levezényelték, tudták, mit akarnak. Azt akarták elérni, ami Magyarországon mára megvalósult: Nincs ország, haza, nemzet! Ami van, ami annak látszik, csak illúzió. Mindez nem véletlen és nem hozzá-nemértés következménye, hanem egy előre megtervezett, tudatosan, fondorlatosan, erőszakosan végrehajtott összeesküvés végeredménye. Mert már a végénél tartunk.

A rendszerváltó, a 
háromszögletű kerekasztal mellett egyezkedő kiválasztottak elmondhatnák, - ha akarnák - mi is történt valójában 1982, 1987-88, 1989-90-ben. Ha nem mondják, mert titkosították 90 évre, akkor próbáljunk józanésszel visszakövetkeztetni.

A Valutaalap alapokmányának kihirdetésétől (1982/6 törvényerejű rendelet) új típusú nemzetközi befolyás (konkrét parancsokkal, elvárásokkal, zsarolásokkal) jelent meg nálunk is. Az új liberális-kapitalista ideológia és gyakorlat megjelenése nagyon jól jött az akkor uralkodó kiváltságosoknak. Kielégíthetetlen vágyaiknak ugyanis már gátat szabtak, így terhessé váltak a kommunista hittételek. Örömmel váltották hát a vörös leptet kékre! "A leplek színe időnként változik, de a szellem alatta a régi!" Egyszerűen magántulajdonukká tették az addig egységes állami tulajdont. (Spontán privatizáció, előprivatizáció, privatizáció, ma államosítás-magánosítás trükk...). Átrendezték függőségi viszonyainkat. Most a NATO, az EU, és az IMF utolsó csatlósai vagyunk. Privilégiumként megszerzett szaktudásukat - közhatalmi helyzetükben is - saját céljaik érdekében, kifejezetten a magyar nép kirablására, átverésére, félrevezetésére használták, használják. Nemzeti jelszavak harsogásával folyik a magyarság teljes felszámolása.

A rendszerváltó kiválasztottak bármilyen korszerűsített alakban, új néven, új jelszóval jelennek is meg, nem kaphatnak (nem kaphatnának) bizalmat! Sajnos, csak ők a választék! Ugyanazon idegen kotlós alól keltek, és a napnál világosabb: idegen érdekeket szolgálnak. Elképesztő vagyoni gyarapodásuk (lehetősége, ténye) lényegében 
júdáspénz. Rendkívül tehetséges strómanok. Szinte hihetetlen hatalmuk forrása nem a népakarat. A kétharmad is csak szemfényvesztés. Az egész pártrendszer annyira komolytalan, hogy már tényleg komikus. Tulajdonképpen kivétel nélkül mind "média-pártok", azaz tagságuk nincs. A hívekhalmaza kenőpénz mértékétől függően folyton változik. A médiumokban való szerepeltetésük, reklámozásuk során, sötét szerkesztőségi (és egyéb) páholyok mélyén kialakított arculattal jelennek meg a nagyérdemű előtt, és fognak fogyasztókat a választások idejére.

Mint már annyiszor, ma is sokan sürgetik a magyar összefogást. És mégis, milyen 
alapokonfogjunk össze? Az 1994-es választások előtt több nagy nemzeti-összefogás kísérletnek voltam résztvevője. A legfontosabb volt a MET (Magyar Egyeztető Testület), melynek elnökségi tagja voltam, s amelyben hazai szervezetek mellett az elcsatolt területek és a messzi nemzeti emigráció több fontos szervezete részt vett. Bukásának ugyanazok voltak az okai, mint az összes többinek: Az idealisztikus helyzetértékelés, jóhiszeműség, beépülés, és teljes eszköztelenség!

A Magyar Érdek Pártja nevében négy alapkérdést tettünk fel. Lássunk tisztán, milyen alapon fogunk össze! Úgy gondoltuk, hogy az összefogásnak alapja az alábbi négy kérdésre adott megfelelő válaszok. Kétségtelen, hogy a mai, rendkívül bonyolult, információs világunkban nem lehet egyszerű igennel, vagy nemmel válaszolni a nagy kérdésekre, de határozott véleményt, elképzeléseket, terveket kötelező megfogalmazni: 
Trianon, NATO, Európai Unió, adósságszolgálat! Ezek a kérdések mit sem veszítettek időszerűségükből, viszont még két kérdés ide kívánkozik. Tisztában kell lenni a zsidósághoz és a cigánysághoz való viszonyunkkal, - mondhatnánk a zsidókérdés és a cigánykérdés a magyarság számára létkérdés lett.Súlyos, nehéz kérdések ezek, de az alábbi kérdések sem egyszerűek

Tisztában vagyunk-e Magyarország lakóinak, a "szavazópolgároknak" valós nemzetiségi-etnikai összetételével, a létszámarányokkal? Érdekviszonyaival? Tudati, lelki állapotával? Politikai tájékozottságával, elkötelezettségével? 
Ismerjük-e a valós nemzetközi helyzetet? Van-e esélye egy új formációnak megbuktatni ezt a 24 éve tobzódó, egyértelműen idegen zsoldban álló jobbos-balos-zavaros, képmutató, hipokrita tolvajnyelven szemérmetlenül hazudozó politikai vezetést? Van-e alkalmas szervezet, személy, aki mellé, mögé fel lehetne sorakozni? Aki elég bátor, hiteles? Van-e értelme egyáltalán részt venni a politikai közéletben ilyen körülmények között?

Ne legyintsünk lemondóan! Végig kell gondolni teendőinket, lehetőségeinket, kilátásainkat! A Magyar Érdek Pártja (megszűnt 2003-ban, az iraki háború elsodorta) álláspontját javasolom tárgyalási alapnak a szövetkezni kívánóknak.
Trianon, NATO, Európai Unió, adósságszolgálat, zsidókérdés, cigánykérdés

Trianon


A Trianon-i diktátum (1920) kifejezetten Magyarország megsemmisítésére irányult. Ha nem így lett volna, akkor az 1980-as évek végén, kilencvenes évek elején lett volna lehetőség a kárpátmedencei történelmi Magyarország békés helyreállítására. Akkor, amikor a Szovjetuniót, Jugoszláviát, Csehszlovákiát lényegében háború nélkül - nagyhatalmi döntéssel - szétszedték, a két Németországot egyesítették, az Antall József vezette hazaáruló magyar kormány (és parlament) elkezdte megkötögetni a trianoni döntést véglegesítő kétoldalú alapszerződéseket. (A dél-szláv háború valódi oka külön elemzést igényel.) Jellemző, hogy Kucsma, akkori ukrán elnök lepődött meg legjobban, hogy nekünk, magyaroknak nem kellett Kárpátalja! Nagy a valószínűsége, hogy gyors bukásában naivitása is közrejátszott, nyilván nem volt beavatott. Megbízható források szerint Csehszlovákia felbomlása után a Felvidéken üresen álltak a 
szlovák laktanyák. Puskalövés nélkül lehetett volna visszaszerezni Felső-Magyarországot. Antall Jóska a téma felvetését is megtiltotta azoknak, akik egyáltalán tudtak ezekről az információkról, bizalmas fax-üzenetekről. Hej! Antall Jóska! Antall Jóska! Ezekről a nemzetközi jogot is sértő, kifejezetten magyarellenes alapszerződésekről, azóta sem esik szó! Balladure, akkori francia miniszterelnök még azt mondta: Közép-Európa problémái Trianonban gyökereznek! Azután 1994 júniusában, Párizsban stabilitási konferenciátrendeztek. Ott úgy döntöttek, hogy az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozás feltétele a "hátsó szándék nélküli jószomszédi kapcsolatok", melyeket alapszerződések aláírásával kell bizonyítanunk! Ha valóban menni akartunk volna a NATO-ba és az EU-ba, akkor legmagasabb szinten valósult meg a zsarolás bűncselekménye! De, hát ki akart menni? A rendszerváltó kampányban nem erről volt szó! Ezzel lényegében később sem igazán szembesült a magyar közvélemény. Csak úgy megtörténtek az események! A nagyhatalmak leplezni szándékozott kifejezetten magyarellenes nagy igyekezete arra irányult, hogy az 1990-es szabad választásokon felhatalmazott demokratikus és nemzeti parlamentek, mintegy népakaratként szavazzák meg az alapszerződéseket. Napjainkban a Trianon-kérdéssel foglalkozó szakértők - különösen 2010-ben a "nemzeti összefogás napja" törvénybe iktatásának indoklásaként - sorra jelentették meg "tényfeltáró", "igazmondó" tanulmányaikat. Óriási adathalmazzal takart maszatolás, maszlagolás, ködösítés! S aztán az össznemzeti dagonyázás! A magyar múlt, a "körültáj" gyűlések történelmi helyszíne Bálványosvár és Tusnádfürdő - tusványosítása! Aposványosi szabadegyetem! Eljátszani, hogy már nincs is érvényben Trianon! Lélekben egy a magyar nemzet, ha van országa, ha nincs! No persze, Antall Jóska is azt mondta: "Lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke vagyok!", és eladta Kárpátalját! Vakulj magyar!

Milyen esélye van a magyarságnak igazságszolgáltatásra. elbitorolt országát és a becsületét visszaszerezni? A Kárpátmedencét békés úton újraegyesíteni?
A rendszerváltó pártokkal semmi! De nem mondhatunk le róla! Az idő és a természet nekünk dolgozik. A világ szükséges és egészséges újrafelosztásának feltétele, a mai embertelen világrend összeomlása. El kell tűnnie a nemzetközi politika porondjáról azoknak a nagyhatalmaknak, és nemzetközi szervezeteknek, melyek a világ és az emberiség mai tragikus állapotáért felelősek! (Ha kirobbantják a III. világháborút, könnyen megtörténhet, hogy önmaguk sírját ássák meg!) "A világ újrafelosztása történelmi birtokperek során a természeti adottságok, az ősi birtokjog, az életszerűség, az önelvűség és önérdek figyelembevételével olyan nemzetközi konferenciákon rendeztessenek, ahol a magyarokat magyarok, palesztinokat palesztinok, indiánokat indiánok... stb. képviselnek. A világ újrafelosztásának, újrarendezésének alapja nem lehet más, mint az adott terület természeti-földrajzi adottságainak a figyelembe vételével az adott terület lakóinak eltartásához szükséges élettér biztosítása. Ősi birtokjog történelmi alapokon! Életszerűség: azaz a mára kialakult állapotok figyelembe vétele! Önelvűség-önérdek (minden nép önérvényesítő akarata) kölcsönös tiszteletben tartása.". (1996. 06. 22. Visegrád-Mogyoróhegyi 108. pont)

A Kárpátmedence tökéletes természeti, földrajzi egység. A rajta élő népek önellátására alkalmas régió. A jelenlegi pénzrendszer és az Európai Unió összeomlása esetén készen kell állnunk, és nem engedni, hogy a Kárpátmedence idegen zászló alatt egyesüljön! Csak a vak nem látja, hogy Magyarország gyarmatosítóinak nem a csonka Magyarország kell, hanem az egész! Jó lenne, ha ezt észrevennék a kisantant népei is! Ne ringassák magukat abban a hiú reményben a románok, vagy a szlovákok, hogy velük könyörületes lenne az új földesúr!

A magyarság birodalomalkotó képessége ősi, igazságos jogrendjében rejlik. Nem más népek kiirtása, elnyomása, kirablása, hanem a közjó, együttműködés! Csak ebben a szellemben szervezett állam lehet minden benne élő nép közös otthona. Egy ilyen országban nem terelik el a saját folyójukat, nem nyitnak ciános aranybányát, nem irtják ki az őserdőket, nem hoznak ostoba nyelvtörvényeket, nem engedik saját nyakukba az árvizet... stb. Rá kell döbbennie végre a térségben élő nem magyar tudatú népeknek is, hogy soha nem voltunk és nem vagyunk az ellenségük, viszont vannak közös ellenségeink! A felvilágosító propaganda tevékenységben rendelkezésünkre álló új technikákat kihasználva hirdessük: A Kárpátmedence gazdasági egységének, önellátó képességének és függetlenségének a helyreállítása minden érintett nép közös érdeke. Másként nem lehet szembeszállni az imperialista, rabló-kapitalista gazdasági és pénztőke erőfölényével, gátlástalanságával, terrorjával. Mondjuk, csak mondjuk a magunkét! Bízzunk abban, hogy a magyarázatokat keresők, ezekben találják meg a válaszokat! Volt idő, épp 1920, amikor a nagyhatalmak nem merték megkockáztatni a népszavazást az elcsatolt területeken, mert nem voltak biztosak abban, hogy a népek - etnikai hovatartozásuktól függetlenül Magyarország ellen szavaznának. Lásd Sopron, a leghűségesebb város példáját. És voltak még Franczia Kiss Mihályok! A népek általában bölcsebbek, mint ahogyan azt a politikusok szeretnék.

Napjainkban már láthatók azok a nagyhatalmak, amelyek levezényelhetik majd a fentebb írt programot. Ha pontosan tudjuk, ki az ellenségünk, akkor keressük meg azokat, akiknek ugyancsak a mi ellenségünk az ellensége. Az ellenségem ellensége... a barátom! Valószínű, hogy revízió alá kell venni a korábbi rendszerekben (és ma is!) sulykolt magyar köz-felfogást, dogmákat például Kínával, Oroszországgal, vagy általában az iszlámmal kapcsolatban. Kína!
"Kína útjában van a One World messianizmusnak, mert Kínát az "Úr választott népe" sem bibliával, sem pénzével meghódítani nem volt képes." (Dr. Vágó Pál) Kína nem felejti el az ópiumháborút, a boxer-lázadás leverését, és Trianont sem! (Santung tartományt az 1919-es párizsi béketárgyalásokon igazságtalanul Japánnak ítélték! Az egész Kínára kiterjedő 1919. május 4-én kirobban tömegtüntetés hatására, hosszú tárgyalások után 1922-ben a Kína visszaszerezte Santungot.) Tehát Kína is sértettje volt Trianonnak! Ez már lehetne tárgyalási alap. Természetesen nem felejtjük el ujgur testvéreinket! Kína kereskedelmi, gazdasági nyomulása nem a "sárga veszedelem". Ez az önelvűség, az önérdek természetes érvényesítésének akarata és képessége. Nem az ő bűnük, hogy tönkrement a magyar gazdaság, hanem az IMF-zsoldban álló hazai politikai, gazdasági, pénzügyi vezetőké, akikben nem volt meg, és ma sincs meg a szándék a magyar önérdek, és önelvűség érvényesítésére. Ebben a kifejezetten Kína-ellenes közhangulatban talán megéri legalább végiggondolni a kínai-magyar viszonyt, legalább eljátszani a gondolattal, hogy talán más alapokra is lehetne helyezni a kapcsolatunkat! Nem csak házalni Kínában az államkötvényeinkkel! Biztos vagyok benne, hogy Kínával is köthetők, - mégpedig valódi partnerség alapján -, kölcsönösen előnyös kétoldalú szerződések.

Kolozsvári Grandpierre Endre "Tízezer évi küzdelem hazánk megmaradásáért", "A trianoni világösszeesküvés", "Miért söpri el a történelem a trianonokat?" című könyveiben kifejtette:
"Jelenlegi ismereteink szerint, történelmünk elmúlt tízezer éve során tizenkétszer vesztettük el a hazánkat. (...) immár tizenkét alkalommal visszaszereztük, visszavívtuk. (...) Akik 1920-ban Trianonban határozatokat hoztak nem voltak tudatában a történelem feltartóztathatatlan mélyáramainak, a történelmi folyamatokban évszázados léptékben érvényesülő rendtartó, a mesterségesen létrehozott torzulásokat helyreigazító elemi erőknek. A trianoni határozatok történelmi bűncselekmény jellege önmagában bizonyítja, hogy előbb-utóbb elsöpri azokat a történelem."
NATO

895-ben Kurszán vezér még azt jelentette Árpád fejedelemnek, hogy "216 ezer edzett lovas vitéz várja a parancsot." Vissza is szerezték az országot! Trianon 30 ezer katonát engedélyezett nekünk harckocsik, repülők, nehézágyúk nélkül. 2013-ban már nincs önálló magyar hadsereg. A Fidesz az első ciklusban (1990-94) mindent elkövetett a kötelező katonai szolgálat eltörléséért, és - Horn Gyulával együtt - élharcosa volt a NATO-ba való belépésnek. (1997. november 16-án volt NATO népszavazás. Megjelent 49,24%, a szavazásra jogosultak 41,4% szavazott igennel. Ezek a számok azt bizonyítják, hogy a nép sem menthető fel minden felelősség alól.) Ma a hazai 
honvédség létszáma, az adminisztratív dolgozókat, polgári vezetőket, tisztikart, legénységet beleértve 29.700 fő. Érdekes szám. Feltűnő, hogy a költségvetési vitától eltekintve a NATO-ról, illetve a magyar honvédelemről alig esik szó. Nem témája a "közbeszédnek". Ezen nem csodálkozhatunk. A jelenlegi, néhány, embernek nem nevezhető eszement gonosz számára a világuralmat biztosítani hivatott haditechnika és egyéb csúcstechnológia mellett semmi jelentősége már a NATO-nak. A világ különböző pontjain kialakított helyi konfliktusok (etnikai összetűzések és éhséglázadások) "kezelésére" bevetett NATO-tag alvállalkozóknak semmi köze a saját nemzeti érdekeikhez, így a mi esetünkben a magyar érdekekhez sem. Drónok, chemtrail gépek, HAARP-programok, műholdakról irányítható kütyük, a nano-, a bio-, és az információs technológiák világában a NATO-nak már csak a legalsó szintű diverziós propagandában van jelentősége. Magyarország mai szövetségi helyzetében az önrendelkezés, önellátás, önigazgatás, önvédelem tiltott téma. Pedig ez a jövő útja! Oliver Cromwell híres mondatát, azaz "Bízzál istenben és tartsd szárazon a puskaport!", magyarosítsuk! Minden magyar kötelessége: Bízzál magadban, és tartsd szárazon a puskaport! És el ne felejtsük! Nem az a programunk, hogy merjünk kicsik lenni! Legyünk tisztában a Kárpátmedence óriási stratégiai jelentőségével!Európai Unió
"Egy állam attól állam, hogy önálló felségterülete van, fajtájában, nyelvében, erkölcsében, politikai céljaiban egységes nép, azaz nemzet kezében van az állami főhatalom. A társadalom, a nép saját érdekeinek az érvényesítése, védelme érdekében (közös munkák, önvédelem megszervezése) létrehozta és fenntartja a maga központi gazdasági, igazgatási, önvédelmi irányító szervezetét, az államot. Az állami szuverenitás az jelenti, hogy bármely idegen hatalom érvényesülése kizárt. A magyar állam, azaz a magyar nemzet felségjogainak megsértésére, annak részbeni, vagy teljes átruházására - nemzetközi szervezetekre vagy magánszemélyek csoportjaira, bármilyen jellegű katonai-politikai-pénzügyi hatalomra -, sem országgyűlés, sem népszavazás történetileg nincs felhatalmazva. A magyar államot, az országot, a Nemzetet nem számolhatja fel sem a mindenkori országgyűlés, sem az adott időszak szavazópolgárai. (Lásd: KGST, Varsói Szerződés, NATO, Európai Unió, Nemzetközi Valutaalap, Világbank.)" (VM 108 pont)

Azok, akik bevitték az országot az EU-ba és a NATO-ba, a hatályos Btk. 144. § alapján is hazaárulók. Hogyan, milyen aljas manipuláció következményeként kerültünk az EU-ba? Mire szétnézhettünk volna, már benn is voltunk! A legkeményebb EU-s propaganda Fidesz első ciklusában folyt. (1998-2002) Sokan érezték, sokan tudták, hogy számunkra kedvező csatlakozási feltétel nem létezik, mégis benne vagyunk! Érdemes emlékeztetni a 2003. április 12-i uniós népszavazásra. Megjelent 45,62%, és a szavazásra jogosultak 38%-a szavazott igennel. El kell ismerni, szomorú számok ezek. Nem véletlen, hogy síri csöndben múlt el az uniós népszavazás 10. évfordulója. (2013. április 12.) Senki nem készített mérleget, nem történt felelősségre vonás!

Mit adott nekünk Európa az elmúlt ezerszáz évben? Erőszakos keresztény hitre térítést, keresztes háborúkat, sorozatos cserbenhagyást, déli harangszót, Fuggereket, Szerencsés Imrét, Habsburgokat, két világháborút, Trianont, bolsevizmust, liberalizmust, adósrabszolgaságot, nyitott társadalmat nemzetközi maffiákkal, kábítószerrel, menekültekkel! Mit adott az EU, mióta benne vagyunk? Addig segített bennünket elmebeteg irányelveivel, előírásaival, amíg teljesen tönkrement az ország! Azt hiszem, kevés embernek vannak már illúziói! Ha az EU-ra szavazott, legalább lelkiismeret-furdalása legyen!

(A népszavazás intézményével való visszaélés a 
négy igenes népszavazással kezdődött! Amikor mindenki Koncz Zsuzsája, az eszdéeszes propagandista búgta a fülünkbe reggeltől reggelig: igen, igen...! A jól végzett munka után most Németországban él, visszavonultan. Azóta se kérdezte meg senki - kivéve egy titkosított alkotmányügyi bizottsági ülést 1992-ben -, hogy a törvénynek megfelelően végrehajtották-e a népszavazás követeléseit. (Természetesen eszük ágában sem volt végrehajtani.) A többség akaratát érvényesíteni hivatott demokráciában a szavazásra jogosultak 25%-ának a szavazatával el lehet adni az országot. Egyharmadának a szavazatával kétharmados parlamenti többséget lehet szerezni.)Mi mondhatjuk, hogy a törvénysértés jogot nem alapíthat, s, hogy az egész rendszer "illegitim"! A törvénysértő, illegitim rendszer mégis működik, immár 25 éve. (Plusz a korábbi évtizedek rendszere.)

Hogyan szabadulhatunk meg az EU-tól? Az EU sorsa nem rajtunk múlik. Összeomlása elkerülhetetlen. Az összeomlást azok az országok, népek vészelik át könnyebben, amelyek még rendelkeznek saját valutával, saját kezükben tudják tartani, helyesebben készek azonnal saját kezükbe venni a termőföldet, a vízcsapokat, gázcsapokat, villanykapcsolót, s amelyek szépen, lassan felkészülnek az önellátó képesség helyreállítására, a kölcsönösen előnyös kétoldalú (kül)gazdasági kapcsolatok kiépítésére! A helyi társadalmak és helyi vezetők felelőssége rendkívüli, mert ők vannak ott a konkrét helyszíneken. Mozdulni kell! Azonnal!
Adósságszolgálat

A legnagyobb, gyalázatos manipuláció az ország és az lakosság megállás nélküli, tudatos eladósítása körül folyik. Nincs más kiút a csapdából: A külföldi államadósság fizetésének felmondása és az 1982/6-os törvényerejű rendelet (
A valutaalap alapokmányának a kihirdetéséről) hatályon kívül helyezése. Ezek állami függetlenségünk helyreállításának az első feltételei. (Aztán kilépni az EU-ból és a NATO-ból.) A jelenlegi hatalom égbekiáltó bűne, hogy kétharmados többségével simán megtehetné ezeket e lépéseket. Költői a kérdés: Vajon miért nem teszi meg?"Az államadósság összetevői: a politikusok, főhivatalnokok, médiaguruk kenőpénze, a választópolgárok alkalmi megvesztegetésére szánt juttatások, indokolatlan, igazságtalan állami kifizetések (végkielégítések, tanácsadói pénzek, felesleges nagy-beruházások, zsidó kárpótlás, érdemtelen, élősködő tömegek segélyezése, stb.), az exportbevétel haza nem hozatala, átutalások nem létező importért, magasabb import, vagy alacsonyabb exportárak megadása. (...) A nemzeti közgazdászoknak sem azt kellene állítani, hogy a megoldás a "globál-gazdi" jobb útra térítése! Az adósságmegtagadás e keszon-betegség egyetlen ellenszere!" (Visegrád-Mogyoróhegyi 108 pont, 1996. 06. 22.)

Adósságfizetés megtagadása esetén várható zsarolás, bojkottok, humanitárius bombák kivédésére kellenek a tartalékok, a kölcsönösen előnyös kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok, az önellátó képesség helyreállítása (a luxusigények kielégítése nem feladata a nemzetgazdaságnak!), a hasonló sorsra jutott országok összefogása, jószomszédi viszony, árucsere kereskedelem.

Az IMF és a Nemzetközi Valuta Alap alig több mint fél évszázad alatt az egész világgazdaságot tönkre tette. Ahová ügynökei betették a lábukat, ott a pusztulás megállíthatatlan. Ők határozzák meg a bekebelezett ország népének minden létfeltételét, csak éppen semmihez sem értenek. Ha a pusztításon kívül értenének valamihez, akkor tanácsaik, utasításaik nyomán virágzó, boldog életnek kellene lennie a Földön. Gondolom, ezt senki se bánná! Ám nem így van. Egyre több országban ismerik fel ennek a pénz- és gazdasági rendszernek az aljasságát és az ehhez szorosan kapcsolódó képviseleti demokráciának, mint politikai rendszernek a tarthatatlanságát. Ha minden erőszakkal és csellel eladósított ország megtagadná a további fizetést, fogná magát és egyszerűen kisétálna az adósságcsapdából, nagy meglepetés érne mindenkit. Nem dőlne össze, hanem nagyszerűen működne a világ. Egyre többeknek van már elege 
"az amerikai nagybácsiból, aki úgy visz, mintha hozna." (Csornai-Sass István) Az adósság visszafizetése lehetetlen. (Eleve így van kitalálva!) Volt már ilyen a magyar történelemben is. A Habsburgok egyre kevésbé tudták, később már nem is akarták, vissza se fizették a Fuggerek kölcsöneit. A világ nem dőlt össze, és már mi magyarok sem emlékszünk arra, hogy a Fuggerek izzították Dózsa trónját, és ásták a mohácsi tömegsírokat.Zsidókérdés, cigánykérdés

Amikor valamely hazánkban élő kisebbségről beszélünk, több szempontot figyelembe kell vennünk. Vendégeink hozzánk való viszonyában nagy különbségek vannak, melyek a történelmi múltban gyökereznek. Ma Magyarországon 13 elismert nemzeti és etnikai kisebbség él. Ők vagy a trianoni utódállamok nemzeteinek tagjai, vagy távolabbról sodorta hozzánk őket a történelem. Ezek a következők: bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán. Az itt élő oroszok, kínaiak, arabok, kurdok, afrikaiak nem teljesítik a nemzetiséggé nyilvánítás feltételeit. A zsidóság nem hagyja magát sem nemzeti, sem etnikai kisebbségként 
elismertetni. (A Visegrád-Mogyoróhegyi 108 pont a zsidóságot természetesen nemzetiségként tartja számon.)

Sokunknak vannak nemzetiségeink egyes tagjaival kapcsolatban személyes, jó tapasztalatai, ezért nem szívesen általánosítunk. Viszont kötelező a nemzetiségekkel kapcsolatban is tágabb, szélesebb alapokon szemlélődni. Amíg csak a hétköznapi élet keretei között találkozunk, hétköznapi dolgokról beszélünk, semmi gond! Ezen a szinten a népek megértik egymást. (Ezt amúgy nem árt tudatosítani!) Ám, amikor vélt, vagy valós okok miatt nemzeti érdekellentét keletkezik, a kisebbségünk nem az igazságot nézi, hanem a vélt nemzeti sérelmét fogja védeni. (Lásd a Duna elterelése miatt egyetlen hazai szlovák szervezet sem emelte fel a szavát.) Perczel Tamás is hasonló megállapítást tett a halála előtt készült megrendítő interjúsorozatában. (Duna TV.) Voltak zsidó barátai, sziporkázó értelmiségiek, de amikor valami zsidó téma került szóba, akkor roló le! Képtelenek voltak további eszmecserére.

A magyar nemzet vendégei, a vendéglátás időtartamától függetlenül: a nemzetiségiek, az etnikai kisebbségiek, a külföldiek és a hontalanok. EU ide, vagy oda, a vendégnek nincs joga a házigazda éléskamrájához, pénztárcájához, hálószobájához! Ezt a régi, minden normális államban ma élő szokást azonban úgy tűnik, az alcímben szereplő vendégeink nem akarják tiszteletben tartani. 
Mostanában különösen elszemtelenedtek, és kifejezetten politikai hatalomra törnek. Ezt nem lehet gyávaságból észre nem vennünk vagy úri nagyvonalúsággal kezelnünk!

Mindkét említett kisebbséget, mint közösséget képviselő hivatalos vezetők, szervezetek mind-mind kifejezetten a magyarság ellen uszító, magyarságot tudatosan, alaptalanul vádoló megnyilatkozásokat tesznek. Az úgynevezett "romagyilkosságok" ítélethirdetése után (2013. 08. 06) tovább tombol a magyargyűlölet, a cigány és zsidó szervezetek, a nemzetközi sajtó támogatásával valóságos magyarellenes lincs-hangulatot teremtettek. Kíméletlenül megy az antiszemitázás, rasszistázás, fasisztázás! Óhatatlanul erősíti az emberben a gyanút, hogy fogadott bérgyilkosok, vagy titkosszolgálatok ügynökei lehettek a valódi elkövetők, hogy legyen ok a magyarságot újult erővel antiszemitázni, rasszistázni, fasisztázni. Mint az ikertornyok! Lehessen harcolni a nem létező terrorizmus ellen!

Ez a két kisebbségünk a jelen politikai helyzetben kiváltságokkal rendelkező, igazságtalanul kivételezett, kiemelten védett. Ma már ők döntik el, hogy milyen törvényeket hozzon az országgyűlés, mi legyen a történelem-tankönyvekben, mely rendezvényeket lehet megtartani, melyeket nem, milyen szervezeteket kell betiltani, hol lehet kitűzni a magyar nemzeti zászlót, hol nem, bemehet-e a közönség egy sportmérkőzésre vagy sem, kit kell az állásából azonnali hatállyal elküldeni... Szó szerint, vétójoguk van! A köztévében már csak akkor látunk egy-egy magyart, ha vagy egy cigány, vagy egy zsidó 
sértett kérdőre vonja.

A zsidóság és a cigányság kultúrája, életvitele, vallása, erkölcsi felfogása teljesen más, mint a magyarságé. Ma az amerikai zsidó, a cigány, és a 
zsigány kultúrának nevezhető értéktelen gagyi elárasztotta a magyar kulturális életet. A zsidóság pár évtizede tudott csak, nagynemzetközi összefogással önálló (egyébként életképtelen!) állam-alakulatot létrehozni. Tudomásom szerint a cigányság sem sok államalkotó tapasztalattal rendelkezik. Kultúrájuk is a gazdanépek kultúrájának cigány illetve zsidó interpretációja, kedvelt műfajuk a plágium és a parafrázis. Ma ott tartunk, hogy sok magyar szívesen lenne már cigánnyá, vagy zsidóvá, mert akkor érinthetetlen volna. Volt már ilyen a magyar történelemben, amikor a magyar a magyar-üldözések miatt egy-két generáció alatt kimenekült magyarságából! Figyelemreméltó hír, 2013. július 28: Szerbiában egyre több fiatal vallja magát cigánynak (szerbek és magyarok egyaránt!), hogy bejusson az egyetemekre, és ingyen tanulhasson!"A zsidó egyike a világ legöregebb népeinek, amelynek folyamatosan ki kell találnia önmagát. A magát papi szerepre kiválasztó nép a különállást megőrizve tanúskodott az egyetlen isten és az egyetlen emberiség eszméje mellett. A papi népnek az a dolga, hogy szellemi kapcsolatot teremtsen a világ minden népével, és, hogy párbeszédre hozza egymással a vallásokat és a világnézeteket." írja Konrád György a Szombat 1995. márciusi számában. Micsoda ostoba gőg! És ezt komolyan is gondolják? Na, ne már! Mi van, ha a népek nem kérnek ebből az atyai gondoskodásból? Amint 2013-ban látható, az erre való nagy igyekezet nem is tett jót a világnak! (Apropó: A zsidó folyamatosan kitalálja önmagát! Mai hír, hogy nem is az izraeli zsidók a zsidók, hanem a palesztinok, akik genetikailag 90%-ban zsidók! No! Most okosodja ki magát az ember!) Az azonban biztos, hogy a zsidó-magyar viszonyt tekintve ki kell jelentenünk, hogy az itt élő zsidókat több ok miatt (itt nem részletezem) nem tekinthetjük a"magyar nemzet nyereségének". A normális zsidó-magyar kapcsolatok feltételei: 1. Kérjenek bocsánatot a magyar néptől, minden magyarság ellen zsidók által elkövetett bűnökért! 2. Hagyjanak fel a magyarság rágalmazásával, igazságtalan sarcolásával, zsarolásával, anyagi erőinek további csapolásával. És ne feledjék, hogy ez itt Magyarország, ahonnan bármerre elmehet az, aki nem érzi jól magát a magyar országban.

Vajon a cigányság mivel érdemelte ki, kiknek az ötlete volt, hogy a Roma Integrációs Évtized Programja keretében (2005 és 2015 között), külön Roma Stratégiai Terv szerint kiemelten gyámolítsák? Most aztán a cigányság nyomorára, szenvedéseire hivatkozva lehetett, lehet éjjel-nappal, vegyes-kórusban rasszistázni! Ez a sokmilliárdos program azonban nemcsak gazdanépek ellen van, hanem a cigányság ellen is. Ez a program csak azoknak jó, akik nagyon jól megélnek belőle! Akik kitalálták, szervezik, konferenciáznak... stb. Erre mondják: etnobiznisz! Ez a program teljesen figyelmen kívül hagyja a cigányság sajátosságait, hagyományait, és a valódi érdekeit, valósággal ki akarják forgatni őket önmagukból! A szerves fejlődést erőszakosan - a gazdanépek és a cigányság egymásra uszításával - nagymértékben gátolják. Esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés elve? Harc a szegregáció ellen? A roma kultúra támogatása? Micsoda hamisan csengő, gonosz, demagóg jelszavak! Vegyük csak a szegregációt! Mennyire örülnének a magyarok az elcsatolt részeken, ha engednék őket "szegregálódni"! Azért harcolnának! (
Posványosban erről szó nem esett.) Magyar gyermekeknek, magyar iskolában, magyarnak kellene nevelődni! (Ott más okból tilos a külön magyar iskola!) Itthon a cigányság védelmezői miért kényszerítik a cigánygyerekeket magyar iskolákba? Saját kulturális értékeik védelmét, ápolását jobban szolgálhatná a cigány iskola, cigány tanítókkal! Nemde? Legalább a választás lehetőségét adnák meg szegény cigánygyerekeknek! De nem! Ebben az új, fejetetejére állított helyzetben a cigányság sem találja a helyét. Becsületes magyar vezetésre volna szükség, amelyik nem engedné meg a felelőtlen, magyarellenes uszítást, és helyükre tenné a dolgokat! A cigányságnak is olyan vezetők kellenének, mint volt Lakatos Menyhért! Nem Kolompár Orbán, Farkas Flórián, Horváth Aladár, Járóka Lívia! A magyarországi cigányság felelős vezetőinek látni kell, hogy etno-fegyverként használják őket a legsötétebb politikai erők a magyar nép ellen. (2013. augusztus 23-án már húsz éve annak, hogy Kiss Norbert, 16 éves kecskeméti fiút, három börtönből szabadságolt cigányasszony, Kecskemét főterén, több magyar járókelő szemeláttára agyonverte. Egyetlen gyermeke volt gyermekorvos édesanyjának. Az volt a "bűne", hogy kopasz volt. Akkor folyt a szkínhedek elleni uszítás! Ez lett a vége. És, azóta mennyi, de mennyi hasonló, felheccelt cigányok által elkövetett "romagyilkosság" volt hazánkban! A cigány-magyar kapcsolatok normalizálására is van lehetőség, és nagyon sürgős lenne. A cigányság felelős vezetőivel (választott vajdáival, a családfőkkel, és nem a "helyi kisebbségi politikusokkal"!) közvetlenül, - és nem zsidó közvetítéssel! - folytatott párbeszédben szükséges tisztázni a normális együttélés feltételeit. Tulajdonképpen erre a párbeszédre ma is van lehetőség, csak koncepció, sztereotípiáktól mentes fantázia, önállóság és bátorság kellene hozzá a helyi hatalom, a polgármesterek részéről.
(...)
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=mindenki&cdate=13.09.25.21.18#cikk Indiai vezető orvosprofesszor: az oltás által okozott halálesetek száma tízszerese az oltás által esetlegesen megelőzhető megbetegedéseknek!2013, szeptember 26 - 20:46 — elnok
Indiai vezető orvosprofesszor: az oltás által okozott halálesetek száma tízszerese az oltás által esetlegesen megelőzhető megbetegedéseknek!
Labant Csaba 2013, szeptember 23 
Natura Hírek

A New Delhi-i gyermekkórház főigazgatója, Prof. Dr. Jacob Puliye szerint a WHO által ajánlott pentavalens Quinvaxem vakcinának már csupán a halálos áldozatainak száma nagyjából tízszerese annak, mint ahányan megbetegedhetnek azokban a betegségekben, melyekre az oltóanyag védelmet ígér.

Puliyel professzor alaposan kivizsgálást követően kijelentette, hogy a Bhutánban, Sri Lankán, Indiában és Vietnamban történt, gyermekeket érintő halálesetek oka egyértelműen az oltás. Az Indian Journal of Medical Ethics vezércikkében írja, hogy néhány hónapja a vietnami egészségügyi minisztérium felfüggesztette ennek az oltásnak a használatát, miután az oltás 12 halálesetet, és 9 további esetben pedig igen súlyos oltási szövődményt okozott. Az elhunyt gyermekek az oltás beadása előtt egészségesek voltak, nem sokkal a vakcinázást követően azonban súlyos légzési nehézségeik támadtak. A WHO szerint a haláleseteknek semmi köze az oltáshoz, s ezt azzal próbálták "indokolni", hogy korábban nem bizonyította senki a vakcina halálpotenciálját. Azonban nem tudtak megnevezni semmi más halálokot egyik esetben sem - Puliyel professzor pedig egyértelműen tévesnek és félrevezetőnek minősítette a WHO állásfoglalását.

Súlyos szövődményeket jelentettek más gyártótól származó, de lényegében ugyanilyen összetételű oltásokkal kapcsolatban is. Bhutánban, Sri Lankán és Pakisztánban is felfüggesztették az oltásokat a "megmagyarázhatatlan" halálesetek miatt.
Bhutánban négy haláleset után leállították az oltásokat, de a WHO rávette őket a vakcinázás folytatására. Az oltás újbóli bevezetése további négy halálesettel járt, ezért Bhutan végleg betiltotta a DPT-HepB-Hib oltást. Sri Lankán szintén halálesetek miatt döntöttek az oltás felfüggesztése mellett. A WHO szerint ezek a halálesetek sincsenek összefüggésben az oltásokkal, de nem tudtak megjelölni ott sem más halálokot.

Pakisztánban, ahol egy addig teljesen egészséges gyermek az oltás beadása után fél órával halt meg, két másik pedig 12 és 14 óra múlva, ugyanezt a felelőtlen mellébeszélést produkálta a világszervezet.

A cikk megjelenéséig Indiában 21 gyermek halt meg ezen oltás következtében. Puliyel professzor szerint vitathatatlan az összefüggés, ráadásul minden esetben magas láz, vígasztalan sírás, s olykor görcsrohamok kísérték a halálhoz vezető rosszullétet.
Dr. Puliyel egyébként megkérdőjelezte a Hib vakcina létjogosultságát, hangsúlyozva a betegség nagyon ritka előfordulását. Számításai szerint 25 millió csecsemő beoltásával legjobb esetben is 350 gyermeket védene csak meg a Hib okozta agyhártya-, vagy tüdőgyulladástól, miközben a jelenlegi tendencia szerint 3125 gyerek fog belehalni az oltási szövődményekbe.
 

Prof. Dr. Jacob Puliye
Cikkében Puliyel professzor arra figyelmeztet, hogy Bhután és Vietnam határozott reakciója után, India is fel kell lépjen gyermekei életének védelmében. "Ezeknek a haláleseteknek az elbagatellizálása, és a kijelentés, hogy véletlenszerű egybeesésekről lehet szó csupán, nem más, mint az igazság elkendőzése."

Magyarországon nem ugyanezt a pentavalens vakcinát, hanem egy hasonlót döfnek bele kötelezően a csecsemőkbe 2, 3, 4 és 18 hónapos korban, tehát összesen négy alkalommal, rögtön a gyermek első másfél évében (az egyéb más vakcinák mellett!)...

Hazánkban is sok a súlyos oltási szövődmény, és bizony halálesetek is előfordulnak. Azonban az egészségügyi hatóságok minden esetben kapásból rávágják, hogy az oltások biztosan nem ludasak semmiben. Magyarország olyan különleges hely, ahol enyhe bőrpíron és hőemelkedésen kívül semmiféle mellékhatást nem ismernek el. Ugyanazok az oltóanyagok, melyek okozta károsodásokért más országokban komoly kártérítéseket fizetnek ki, idehaza állítólag soha semmi kárt nem okoztak... sőt, idehaza még a gyártók által elismert mellékhatások sem léteznek - az ÁNTSZ szerint... Ugyanakkor gyermekek tömegei nyomorodnak meg egy életre, tömegesen válnak cukorbeteggé "ismeretlen okból" (jellemzően a 15. hónapban kötelezően beadott MMR, és a 18. hónapban előírt DTP IPV Hib vakcinák beadása után...).
A leukémiás, daganatos gyermekek oltási könyvét megvizsgálva pedig kiderülne, hogy legtöbbjük a kötelezők mellett az ajánlott oltásokat is elszenvedte - és sok esetben a gyermekorvos tájékoztatás, és kérdés nélkül adja be ezeket is, a rendőrség szerint pedig ez nem minősül bűncselekménynek, noha egyértelműen az!

Az egészségügyi hatóságok pedig kajánul széttárják karjukat, ők nem tudják mi okozza az autizmust, fogalmuk sincs mi állhat az oltások után tömegesen jelentkező autoimmun betegségek hátterében, de azt konokul hajtogatják, hogy az oltás biztosan nem. S ami a legtragikusabb az egészben, nemhogy nem ismerik el az oltási szövődményeket, de még csak felmentést sem adnak a további oltások alól, a tönkreoltott gyermekeket a legkisebb szívfájdalom nélkül ítélik kínhalálra további méreginjekciók elrendelésével.

Sőt, a daganatos gyermekek esetében is gyermekük elvételével fenyegetik meg azokat a szülőket, akik a jóljövedelmező kemo"terápia" helyett valami alternatív gyógymóddal szeretnék helyrehozni félholtra oltott gyermeküket. De még ez sem elég e lelketlen janicsároknak: a kemó után - már ha túlélte a gyermek - újraoltják az összes előzőleg már elszenvedett oltással, sőt, van, hogy a területi tisztifőorvos még a nem kötelezőket is kötelezően előírja a már teljesen tönkretett csemetének, hisz aztán úgyis könnyedén a rákra lehet fogni minden további rosszabbodást...

Az anyagilag, és érzelmileg tönkretett családok pedig hiába fordulnak bírósághoz, hogy a taláros testület helyezze hatályon kívül az oltásra kötelező tisztifőorvosi határozatot, a bíróság számára a szakmai vélemény akkor is szentírás, ha az nyilvánvalóan és egyértelműen szakmaiatlan. A hatósággal szembemenve pedig nem mer szakember szakvéleményt adni, mert az ilyennel próbálkozókat a hatóság példát statuálva eddig mindig kicsinálta - elég pl. dr. xy esetére gondolni, aki két, saját tulajdonú praxisát veszítette el - hatósági önkény révén - miután felemelte a szavát a higanytartalmú vakcinák ellen... Vagy dr. yz háziorvos, aki lelkiismereti okból nem hajlandó oltásokat beadni, mivel ellenkezik a szakmai meggyőződésével, s ezért az orvosi kamara alaposan meghurcolta, sőt, még a gyermekét is megkísérelték elvenni tőle...

S bár titokban ma már egyre több magyar orvos is oltáskritikussá vált, azonban nem várhatunk arra, hogy az indiai példán felbuzdulva egyre többen felálljanak, amíg ilyen vérfasiszta a hatósági hozzáállás... A változást nekünk, szülőknek kell kikényszerítenünk - szervezettséggel, tájékozottsággal, gyermekeink egészsége-élete iránti feltétlen, odaadó elkötelezettséggel.

Az oltóanyagok nem rendelkeznek a legminimálisabban elvárható biztonsági vizsgálatokkal sem, nincs rájuk semmiféle garancia. Az állami kártérítési kötelezettséget előíró törvénynek a gyakorlatban lehetetlen érvényt szerezni, hasonlóan, mint az egészségügyi okból kérhető mentességnek. A döntés hatalma két olyan szakember kezében összpontosul, akik elvakult módon rajongói a vakcinaipari termékeknek, s a legnyilvánvalóbb összefüggéseket is szemrebbenés nélkül tagadják. S megtehetik, amíg nincs erős civil kontroll... Ezért kell összefognunk, szervezettséggel, s a nyilvánosság erejével kikényszerítenünk a változást.
Labant Csaba, 2013. szeptember 21.

Kapcsolódó:
   
HPV OLTÁS: Csoda vagy fenyegetés?
   
Az oltás biológiai fegyver, vagy az orvostudomány áldása?
   
Népirtás megtervezve
   
Bill Gates elszólása: Védőoltásokkal a túlnépesedés ellen
   
40 bénulásos eset egyetlen afrikai faluban a Bill Gates támogatta agyhártyagyulladás kampány során
   
Ránk rohad? Ingyen sem kell a H1N1-oltás
   
Oltáskritikusok Kritikusainak Szövetsége
   
Szeptemberben diktálják az iskolásokba a Hepatitis méreginjekciót - lehet nemet is mondani! 

Ugye ez attól is függ , hogy Bill Gates oltja e az embereket , vagy az ő vakcinája az oltó anyag . Mert ugyebár Ő abban érdekelt , hogy minél több ember szenderegjen át a más világra. Az emberiség 80 % - át Ők likvidálni akarják , és minden módszer megengedett a létszám csökkentésre. Mi barmok meg megyünk a vágóhídra , zokszó nélkül terelhetnek a másvilágra .

,, Én más világban Te más világban megőrzöm híven emlékedet ….,, ismerős a dallam , ugye , de hogy milyen nótára ölnek meg bennünket csak részlet kérdés a 

Hair magyarul - Jöjj el napfény!

dallamára is masíroztathatnak minket is a halálba nem csupán a munkanélküli Amerikai fiatalokat tüntetik el az élők sorából a cionista neokonok , már a csicskás országok fiataljait is befogták golyófogónak, hogy ne csak a jenkik vérezzenek a zsidó érdekekért. Azt mondanom sem kell a gojnak az a feladata , hogy kiszolgálja a kiválasztott népet, és ha kell Őt öljék meg a zsidó helyett. Hát csak énekeljétek ,, Jöjj el napfény ! ... ,, de azt is , hogy

,, Kell ott fenn egy országNem csak fürdőket hagytak itt a törökök, meglesz Szulejman türbéje2013, szeptember 23 - 19:47 — elnok
Eddig ismeretlen oszmán kori település maradványaira bukkantak kutatók a közelmúltban Szigetvár közelében az I. Szulejmán szultán türbéje utáni keresés során - jelentette be Kolovics János, Szigetvár polgármestere pénteken.
Az új módszerekkel folytatott kutatás keretében fellelt írásos emlékek, geofizikai mérések, első fokon elvégzett régészeti munkák által mutatott összkép alapján állíthatjuk, hogy a szulejmáni türbéhez kapcsolódó komplett várost találtuk meg - fogalmazott a politikus.
Hozzátette: az írásos emlékekben Turbéknak nevezett, eredetileg védelmi árokkal ellátott város behatárolható, feltárásához azonnal hozzálátnak. Már pénteken tárgyalások kezdődtek Serdar Cammal, a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség igazgatósági elnökével a további munkákról és azok esetleges támogatásáról.
A Szigetvárnál elhunyt szultán síremlékének megtalálására irányuló kutatások támogatásáról és a helyi törökkori műemlékek felújításáról tavaly ősszel állapodott meg a város az ügynökséggel. Törökország a türbe keresését 50 ezer euróval, a Török ház helyreállítását 70 ezer euróval, a Szulejmán szultán dzsámi rekonstrukcióját pedig 2 millió euróval segíti.
Kolovics János elmondta, hogy a 16. századi Török házat pénteken adták át, a magyar és török tudósok részvételével a türbe utáni kutatás eredményeiről tartott konferencia keretében.
Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központjának igazgatója, a kutatócsoport vezetője azt mondta: Szulejmán türbéje még nem került elő, de a város megtalálásának köszönhetően közelebb kerültek hozzá. A türbe helyének pontos meghatározásához további vizsgálatokra van szükség - jegyezte meg.
Hangsúlyozta, hogy az 1570-es években épült és az 1680-as évek végén elpusztult város felfedezése azért unikális, mert az oszmánok általában nem hoztak létre településeket, a meglévőkbe költöztek.
Turbékhoz hasonló várost ez idáig senki sem talált a hódoltság kori Magyarország területén, létrejötte egyértelműen Szulejmán szigetvári halálához köthető, más indok nem képzelhető el. Ha feltárjuk, még ennél is többet fogunk tudni - mutatott rá.
Serdar Cam arról szólt, hogy Szigetvár a török és a magyar nép számára is fontos helyszín, összeköti a két nemzet történelmét, ezért az itt található, fellelhető emlékek megőrzése kiemelt feladat. Örömét fejezte ki, hogy a kulturális étékekben gazdag Szigetvár erre nagy hangsúlyt fektet.
Zrínyi Miklós 1566-ban két és félezer katonával egy hónapon keresztül állt ellen a Bécs elfoglalására tartó I. Szulejmán szultán vezette százezres török sereg ostromának. Szeptember 8-án, amikor a magyar csapat létszáma háromszázra fogyatkozott, a katonák Zrínyivel az élükön kilovagoltak a várból és 
harc közben elestek.
A sajtótájékoztatón kiosztott írásos anyagban szerepel, hogy az elmúlt nyolc hónapban folytatott vizsgálatok alapján megállapítható: Szulejmán szeptember 6-án, a katonai ostromtáborban hunyt el, halálát 48 napig titkolták a hadsereg előtt. A uralkodó belső szerveit eltemették, a táborhelyet megjelölték, amely fölé egy 1692-ig biztosan fennálló türbe, majd mellé dzsámi, derviskolostor, kaszárnya és más létesítmény épült.
Az így növekvő Turbék települést balkáni török kerámiát használó népesség lakta, a kutatók elszórtan luxuscikkekre utaló nyomokat és ezüst éremleletet is találtak.
Turizmus.com
---
A türbe török sírbolt, mauzóleum, melyet prominens személyeknek (szultánok, hadvezérek, vallási vezetők stb.) állítottak. Perzsa elnevezése gonbad. A türbék először a 11. századi szeldzsuk építészetben jelentek meg Iránban, majd a szeldzsuk hódítások következtében fokozatosan terjedni kezdtek Anatóliában is. A türbeépítés hagyományait az oszmánok is folytatták.
Az első türbék torony alakúak és magasságúak voltak, akár a 60 métert is elérték, a szeldzsuk sátrak henger- vagy kúpalakját idézték. A 12. században jelentek meg a sokszög alakú (hat- vagy nyolcszög) türbék. A legrégebbi ránk maradt türbe az iráni Gorganban található, és 1006?1007 között épült. Az anatóliai türbék henger- vagy sokszög alakúak, kívül boltozatos kupolával. A türbe állhat önállóan is, bár legtöbbször valamilyen vallási épületkomplexum (például mecset) része.
A török hódoltság ideje alatt Magyarországon is épültek türbék, ezek közül a legismertebb a budapesti Gül Baba türbéje és a pécsi Idrisz Baba türbéje.
Wikipédia. A fotókon: Szulejmán ábrázolása magyar vonatkozású török miniatúrákon: 2-3.kép: Szulejmán hazaszállítása Szigetvár alól, 4-5. kép: Szulejmán holtteste Nándorfehérvárra érkezikJó – jó de mit hagytak ránk a zsidók a kirabolt országon kívül a kommunizmust azért nem veszem külön , mert az a zsidók műve volt , hisz minden kommunista vezető zsidó volt , mint hajdanában az ifjú Törökök , és minden ifjú náció zsidó vezetés mellet végezte az emberek holokausztolását , most mégis ők az áldozatok az újkori inkvizíciót jól kitalálták – zsarolják az egész világot és le is rabolják , mert ebből jól meg lehet élni , ők a hollókosztosok . Hogy válaszoljak a kérdésre is – csak a halált hagyták ránk . És a világ hagyta , hogy ez így legyen.Elképesztő dokumentumok! Az emberiség ellen vívott háború eszközei mind valóságosak !2013, szeptember 22 - 11:59 — elnok
Elképesztő dokumentumok! Az emberiség ellen vívott háború eszközei mind valóságosak !Létrehozás dátuma: Tegnapelőtt | Írta:Nagy L. József webhir.com 
A videók megtekinthetők az alábbi  linkről!

Elképesztő dokumentumok! Az emberiség ellen vívott háború eszközei mind valóságosak !
Egy elég hatalmas és egyben "húzós" anyagot állítottam össze számotokra, mely kapcsolódik sok korábbi íráshoz. Nézzétek meg a videó-interjút, olvassátok el a dokumentumokból kiemelt mondanivalót és megértitek miért is fontos erről tudni! Igyekeztem egy-egy linket és letölthető anyagokat is mellékelni, mivel borzasztóan szerteágazó és sok kérdést felvető, ugyanakkor egy véresen komoly témáról van szó ! (SBG Buddha)Webhir.com információja szerint.
 
 
A dokumentum 2001 nyarán került a NASA weboldalára, a 9/11 esemény előtt, a NASA Langley Kutatóközpontjának vezető tudósa készítette, feltehetően a titkos társaságok megbízásából, és hosszú időn keresztül elérhető volt. Részletesen mutatja be, milyen technológiai és pszichológiai eszközökkel lehet az emberiséget megsemmisíteni vagy rabszolgákká tenni. 
A dokumentum mindjárt az elején kijelenti, hogy 
a "prezentáció minden esetben meglevő adatokon/tendenciákon/elemzéseken/techno­lógiákon alapul. Hogy mi lehetett a céljuk? Mindenki vonja le maga a következtetést. Az eredeti ppt fájl letölthető a Federation of American Scientists hivatalos szervezet oldalán.
Lefordítottuk nektek (köszönet Sevaster1-nek a videóért, Rita Physio-nak a dokumentum fordításáért!)
OLVASSÁTOK IS EL ! ÉRDEMES ! 
- Trevor Coppola vagyok, itt van mellettem Deborah Tavares, és beszélgetni fogunk néhány dologról. Köszönöm a lehetőséget az interjúra. Az egyik dolog, amiről beszélni szeretnénk, az a fontos NASA dokumentum amit a NASA weboldalán találtunk és nagyon lényeges, hogy sürgősen az emberek tudomására hozzuk a dokumentum tartalmát.
- Igen, valóban. Ez a dokumentum a NASA honlapján volt, ami lényegében egy power point előadás, amit Dennis Bushnell készített, aki a NASA vezető kutatója a Langley Center-ben. 2001 júliusában mutatták be a prezentációt, csak néhány hónappal a 9/11- es események előtt. Megragadta a figyelmemet és azonnal meghúzta nálam a vészharangot, amikor először találkoztam az anyaggal a weboldalon. 
Ez volt olvasható: 
jövőbeli stratégiai kérdések, jövőbeli hadviselés 2025 körül.Úgy döntöttem, hogy átfutom a szöveget miről is van szó. A 4. oldalnál megdöbbentem, azon ugyanis ez állt: a prezentáció minden esetben valós adatokon, trendeken, elemzéseken, technológiákon alapul, nem tündérpor”A teljes power point dokumentum robotokról, kiborgokról, és emberekről szól. Azonnal feltűnt az ellentmondás a jelen és a jövő között. 
Azon elmélkedtem, vajon mit takargatnak, mivel ez egyértelműen eltussolás volt, majd tovább olvastam a dokumentumot, ami sokként hatott rám. Ezért beszélgetünk éppen most. Mivel úgy gondolom, a legtöbb emberre sokként hatna a 93. oldalon található információ.
- Szóval akkor, ki írta ezt a NASA dokumentumot? Vajon szándékosan tették? Azt akarták, hogy nyilvánosságra kerüljön, úgy gondolod?
- Hát, az Illuminati, a legtehetősebb és leggazdagabb emberek a földkerekségen. 
Ők mindig jelzést adnak arról, amire készülnek. Mindenesetre tény, hogy ez az anyag a NASA honlapján volt és teljes mértékben hozzáférhető a nyilvánosság számára. De vajon látták-e az emberek? Nyilvánvaló, hogy nem. Ha látták volna ezt a dokumentumot, már tudnánk róla, de nem tudtunk semmit, ezért beszélgetünk most erről.  
Az embereket szeretnénk tájékoztatni erről a dokumentumról. Újra elmondanám, hogy ellentmondás van a jövő, és aközött amit akkor 2001 júliusában valóságnak mondtak. Na és amit mondanak, hát igencsak letaglózott, a 93. oldalon! 
Azt mondja: az amerikaiak foglyul ejtése és kínzása élőben, főműsoridőben.”  Hát ez egy hihetetlen kijelentés. Így folytatja a szövegben: terrortámadások az Egyesült Államok szárazföldi területein, bináris biológiai fegyverek bevetése, a kritikus infrastruktúrák lerombolása.” 


America's Electromagnetic and Directed Energy Weapons Program


EMP-t fognak használni, ami egy nagy erejű elektromágneses lökéshullám, különböző sugárzás frekvenciákat fognak az agyunk ellen használni és így tovább. Pszichológiai hadviselést fognak folytatni, járulékos veszteséget, kizsákmányolást említ. Ugyanezen az oldalon említi a CNN szindróma kihasználását.
Namármost, a CNN az természetesen egy hálózat, a hírcsatorna, propaganda gépezet amit a CIA állított fel. Megnézhetik a „Psywar” című filmet a stopthecrime.net weboldalon, a CNN összes háttér információjáról. Nagyon, nagyon érdekes információ. Aztán nézzük a 66. oldalt. Azt mondja: egyre növekvő, kritikus emberi korlátok, emberi rossz tulajdonságok. Az emberek túl nagyok, túl nehezek, túl puhányok, túl lassúak mind fizikálisan, mind mentálisan, valamint hatalmas logisztikai képzést igényelnek. Ez azt jelenti, hogy túl sokba kerül a fenntartásunk. Az emberek gyorsan süllyednek a negatív értékek felé. Ezt egyáltalán el tudod hinni? Úgy értem, inkább sokkoló lesz, ahogy tovább hallgatod… főleg, hogy a NASA honlapjáról származik. Amikor is az ügynökségek egy része benne van… az Amerikai Légierő, DARPA, CIA, az FBI, a Déli Parancsnokság, az Atlanti Parancsnokság, az Ausztrál Védelmi Minisztérium és más ügynökségek. Ezek a nagyvállalati ügynökségek. 
Mi az USA nagyvállalat vagyunk. Többé nem véd minket alkotmány, ahogy azt az Ironmountain Report-ban  kihirdették (Jelentés a Vas-hegyről itt olvasható korábbi cikkben), amit mindenkinekel is kellene olvasnia astopthecrime.net oldalon. Le lehet tölteni nem csak a dokumentumot, de a hozzá tartozó dokumentumfilmet is, amit nagyon ajánlok mindenki figyelmébe.
Meg fogják látni, ahogy a titokban, álnok módon, az egyre fokozódó támadások az Alkotmány ellen nagyvállalattá tesznek bennünket. Tudjuk, hogy többé már nincs törvényes kormányunk, a nagyvállalatok és a bankok ellenőrzése alatt állunk, amelyek a törvényes kormány szerepében tetszelegnek, pedig nem azok. Mi nem választanánk törvényesen olyan kormányt, ami háborús gépezettel rendelkezik és kijelentik, hogy mit fognak tenni az USA szárazföldi területein az emberekkel. 
Ez nem csak az USA-ra vonatkozik, ez egy globális, megtervezett támadás, erőszak olyan különböző technológiák bevetésével, ami az emberi felfogóképesség határain is túlmutat. Mindenki könyveket és muníciót vásárol, úgy értem fegyvereket és muníciót és nem veszik észre, hogy a sugárfegyverek, például ami a 45. oldalon található, a sugárfegyverek egyre inkább elterjedtek. Ez az a mód, ahogyan megtámadnak majd minket. A 9. oldalon arról is beszélnek, ez nagyon érdekes és hátborzongató… az emberek felett átvették az irányítást és mérhetetlenül lerövidítették az evolúciót… irányítani fogják az evolúciót.
Úgy hiszik, mármint a bankárok és a globális elit, hogy halhatatlanok és újra megteszik, észben tartva az egész iratanyagban, ami robotokról, kiborgokról és emberekről szól.Már feltérképezték az agyunkat. Csak mostanában jutott tudomásunkra, hogy képesek emberi agyat átültetni gépekbe, szóval, ha valamikor közlik velünk, hogy ez egy új tudományos felfedezés, mi már tudni fogjuk, hogy évtizedek óta létező dolog, létezett még azelőtt, hogy bárkinek is tudomására jutott volna. Beszélnek ugyancsak amikro porról, mint fegyverről. Úgy tartják, hogy ez a mikron nagyságú gépesített por, amely aerosol formájában szórnak szét, belélegezve a tüdőbe jutnak. A por mechanikailag befúródik a tüdő szöveteibe és különböző kóros elváltozásokat okoz. Azt mondják, ez egy új típusú hadviselés és legális, ez legális! Ez az, amit az emberekkel fognak művelni szerte a világban…ez mind legális! Aztán beszélnek még arról is, hogyan fogják használni a frekvenciákat hadviselésre.
Tudjuk például azt, hogy az okos mérőórákat világszerte kihelyezik. Az elektromos mérőórák kicserélése, amely az összes gázmérő óra és a vízóra cseréjére is vonatkozik és szorosan kapcsolódik az élelmiszerellátáshoz. Amikor a hagyományos mérőórák pontossága összeomlik, akkor kiutalják az energia pótlékot és minden az okos mérőórákon keresztül lesz ellenőrizhető…de, beszélnek az alacsony frekvenciák használatáról, mikrohullámúfrekvenciákról és megemlítik ebben a NASA dokumentumban az Amerikai Hadsereg beszámolóját. Az Amerikai Hadsereg beszámolója megtalálható a honlapunkon, a smartmetersmurder.com, ami egy 20 oldalas katonai dokumentum. Ebben leírják a frekvenciák használatát ellenséges célpontok esetében…mi vagyunk az ellenség…azt mondják, az emberi populáció 100%-ára hatással lesznek ezek a frekvenciák… néhányan bánya madarak lesznek, ez egy meghatározás olyan esetre, amikor az emberek hullnak, mint a legyek…az emberek minden fajta egészségproblémát észlelnek majd, de általában fülzúgással, szívremegéssel, bőrkiütéssel, alvászavarral kezdődik. Amit valójában tesznek velünk, az immunrendszer megzavarása a frekvenciák által.
- Hogyan védi meg magát az elit a saját fegyvereitől?
- Hát, ez egy igen jó kérdés. Néhány információt találtunk természetesen. Az elit számára számos olyan módszer van, ami számunkra nem elérhető, úgymint rákgyógyítás. Ők nem lesznek rákosak. Chip mechanizmus, ami érthetően képes védelmet nyújtani bizonyos frekvencia támadás esetében…arról is tudomásunk van, hogy nagyon érdekli őket a transz-humanizmus… oly sokféle dolog van, amit globálisan csinálnak és érdekeltek benne…amit elterjedten használnak, chemtrail által szórják az összes nano anyagotami az első fázisa az első protokollnak
Minden összeáll, csak össze kell kötni a pontokat…látod, hogy a NASA dokumentum, nem csak beszél a frekvenciák hatásairól, és arról, hogy hogyan használják majd azokat…beismerik, hogy az zavarni fogja a teljesítményünket és betegségeket is okoznak… Ez a cél. Ez az abszolút cél. Ez bebörtönzés. Ez rabszolgasorba döntés, és a népesség csökkentése. Teljes agykontroll. A frekvenciáknak összetett céljuk van.
- Mit gondolsz, mi erre a megoldás? Ez egy több szinten zajló támadás, ami már elég régóta folyik.
- Azt gondolom, a megoldás az emberek oktatása olyan gyorsan, ahogy csak lehet. Vannak dokumentumok, mint például a Silent Weapon for Quiet Wars” /Csendes háború néma fegyverei/ , ami egy 41 oldalas dokumentum
Csendes háború néma fegyverei
Ez egy műveleti, kutatási és technikai kézikönyv. Ez a dokumentum volt az 1954-es Bilderberg irányelv, az első Bilderberg találkozón és ez megtervezi az emberi populáció feletti kontroll stratégiáját. 
Nem győzöm hangsúlyozni eléggé, hogy ezt mindenkinek el kellene olvasni, mivel megemlítik, hogy ezt a dokumentumot nem szabad az emberek kezébe adni, hiszen ez valójában háborús nyilatkozat.
Nem olthatsz állandóan tüzet, ez az amire szeretnénk rávilágítani. Az emberek felelősséggel tartoznak. Látjuk amit permeteznek, tudjuk miért teszik, de senki nem beszél magáról az összeesküvésről. 
Ez pontosan így van. Ez a haditerv. Nézzük a haditervet. Csak 41 oldal. Ha kivesszük belőle az ábrákat, akkor csak 36 oldal, amit nem is nehéz elolvasni.
Elhangzik benne, hogy 
a végső fegyverzeti technológia működés közben alakult ki, stratégiai és taktikai kutatás alapján fejlődött, katonai irányítás alatt Angliában, a II. Világháború idején. A kutatás eredetileg azzal a szándékkal jött létre, hogy tanulmányozza a stratégiai és taktikai problémákat a légvédelem és a földi védekezés kapcsán, a kezdő katonai erőforrások használatának hatékonyságát vizsgálva a külföldi ellenségekkel szemben. Folytatják azzal, hogyan bukkantak rá különböző technológiákra.
1952-ben a támogatási időszak megszűnik és megtartották az Elit magas szintű találkozóját azért, hogy meghatározzák a társadalmi kutatási művelet következő szakaszát. 
A társadalom manipulálása és ellenőrzés alatt tartása
A Harvard kutatási program igen sikeres volt, amiként azt néhány eredményének a nyilvánosságra hozatala bizonyította, és amelyekből kiderült, hogy a társadalom gazdasági manipulációja lehetséges. (Studies in the Structure of the American Economy).
Megemlítik, 
miképpen lett megtervezve a ’40-es évek második felében az új Csendes hadigépezet felállítása, hogy úgymondjam, egy csillogó aranyozott hardver 1954-re.
Ez a dokumentum tárgyalja 
a kivédhetetlen támadások kombinációját az emberiség ellen és az emberiség kontrollálását. Említik, hogyan állítsák fel a jobb és baloldali politikai rendszert, hogy úgy érezhessük, a sérelmeinket közvetíti a média, a frusztrációink előtérbe kerülnek, holott az Elit és a bankárok vannak minden egyes megválasztott politikus mögött, akik aztán a markukba röhögnek. Nevetnek rajtunk.
Még utoljára megemlíteném, mert aztán szeretnék rátérni ismét a dokumentumra, hogy az utolsó kijelentés ebben az iratban a következő:
„6. elem-Csorda: 
azok, akik nem használják az eszüket, nem jobbak azoknál, akiknek egyáltalán nincs agyuk, így ez a rakás agyatlan medúza, szülők és gyerekek, igavonó barmokként, vagy azok idomárjaként használhatók leginkább.”
Szóval amit a dokumentumban taglalnak, az ahogyan kiporciózzák a mérgező ételeket, ez nem az amire szükségünk van, hanem amit kívánunk, és azok, akik úgy döntenek elfogyasztják ezeket az ételeket magukra vessenek. 
Elmondják, hogyan állítják össze a társadalmi manipulációkat, hogyan alakítják a család szerkezetét, hogyan morzsolják szét a családokat, hogyan állítják össze a hadigépezetet, hogyan hatnak a családok gondolkodására, hogy azok feladják és hadba küldjék a gyerekeiket a gazdagok érdekében.

Ez egy olyan dokumentum, amely a mesterséges anyaméhről beszél. Úgy hiszik, 
az embereknek fontos, hogy biztonságban érezzék magukat, amit az Elit fog anyaméhként biztosítani számukra, tehát lesz számukra hely, ahol védelemben a való világtól elzárva élhetnek, mivel a való világot képtelenek vagyunk feldolgozni és kezelni. 
Tehát létrehoznak egy mesterséges anyaméhet, amiről ezt mondják:
”A célja ezeknek a mesterséges anyaméheknek az, hogy stabil környezetet nyújtsanak mind a stabil, mind az instabil tevékenységeknek, hogy menedéket nyújtsanak a növekedés és az érettség evolúciós folyamatának, azaz túlélésnek, valamint biztosítsák a szabadságot és védelmet nyújtsanak támadás esetén.” Ezt is mondják: “ Onnantól fogva, hogy az egyén elhagyja az anyja méhét, minden erőfeszítése arra irányul, hogy, építse, fenntartsa és visszahúzódjon az anyaméhbe, különböző fajta, helyettesítő védelmi eszközök, vagy bunker.” Szóval, 
úgy állítják be magukat, mint védelmezők, közben eltompulttá, cselekvésképtelenné tesznek bennünket az élelmiszerekkel, így azok gátolják a tobozmirigy működését, ezáltal lehetetlenné teszik, hogy elérjük a magasabb tudatossági szintet. Jelenleg az ivóvíz masszív fluoriddal szennyezése történik az Egyesült Államokban, ami a gondolkodás képességét meggátolja, teljesen leállítanak bennünket.
-  Úgy mint a régi Roman Polansky filmben, Rosemary gyermeket csinálnak belőlünk…
Ez pontosan így van…
 Ez nagyon hasonló a Matrxhoz, aminek egy DARPA dokumentum volt az alapja. Hasonló, nem?  Probléma-reakció-megoldás, ugyanazok a folyamatok, működések. 
Úgy gondolom, a legjobb, amit tehetünk, az emberek felébresztése és remélni, hogy a széles körben elterjedt megmozdulások változást hoznak.

- Gondolod, hogy egy forradalom szükségessé válhat egy adott ponton, vagy a változás létrejöhet anélkül is? Mit gondolsz?
- Azt gondolom felismerésre van inkább szükség forradalom helyett. Az alapján amit látunk, a forradalom a Statárium bevezetését eredményezné csak, valamint az emberek célpontjaivá válnának a különböző fegyvereknek, amiket alig várnak, hogy ránk szabadítsanak.  
Add hozzá a 
drónokat, a mikro szemcséket, a sugárfegyvereket amikkel már rendelkeznek, ahogy el is mondják.Birtokukban van egy pusztító hullám-gyorsító, és ha megnézed az USA lakosságát, nagy többségük a partok közelében élnek. A pusztító hullám gyorsító egy találmány volt, ami szőkőár létrehozására alkalmas és az USA akarta bevetni az oroszok ellen a II. Világháború idején a bombák helyett, de akkor, a ’40-es években a bombák mellett döntöttek. A pusztító hullám gyorsító kiaknázza a tengerfenéken lévő metán lelőhelyet és szökőárakat okoz, elmosva az alacsonyabban fekvő partközeli településeket bármelyik országban, s mindezt egy kinyomozhatatlan „ujjlenyomat” nélküli, “véletlennek” beállítva. 
Tápanyag helyett mesterséges élelmiszerek 
- A háttérből: Fegyverként használják a mérőórákat, minden mozdulatot figyelnek általuk és folyamatos jelentést küldenek a megfigyelőknek, bárki legyen is az, egyszóval már most egy virtuális koncentrációs táborban élünk. Jelenleg az élelmiszerkészlet csökken, amint ezt már említettük egy másik interjú alkalmával, hogyan távolítják el a tápanyagot az élelmiszerekből. Teljesen egyértelmű, ahogy a szövetségi kormány belép és azt akarja, hogy a gyerekeink egyre fiatalabb életkorban hagyják el a családot… mindenhol...és mindez a klímaváltozáson alapszik, mint ahogy azt már említetted az Iron Mountain dokumentumban…
- Ez teljesen így igaz. Az összes dokumentum, az Ironmountain dokumentum, sőt a NASA hadi dokumentuma is említést tesz arról, hogy túl sok ember van a Földön, túl sok dolgot használnak és ezt a Föld nem bírja tovább fenntartani és előjönnek félelmen alapuló tudományosan hazug információkkal, amit az emberek elfogadnak…újraírják a történelmet és újraírják a tudományt. 

Azzal az ötlettel, hogy az emberek túl sok erőforrást használnak, ezért csökkenteni kell a széndioxid szintet és az üvegházhatást okozó gázokat és ezek már behálózták az egész világot. Ez már le van írva minden helyi kormányzati iratban…
Például Kaliforniában, a széndioxid kezdeményezés miatt ténylegesen fizetnünk kell a belélegzett levegőért, megadóztatatják a levegőt. Ez olyan, mint a fedezet nélküli papírpénz, elfogadtuk, nem valódi.. vissza a pénzhez, elmondják az Iron Mountain dokumentumban, vagy a Silent Weapon dokumentumban, hogy az egyik oka annak, amiért férfiakat és nőket küldenek a háborúba, a népesség csökkentése, mivel loptak tőlük, igazi munkaszolgálatot végeztetnek velük, cserébe törvénytelen, hamis fedezet nélküli pénzért.
Chemtrail Fluorid - Népességcsökkentés
Így meg kell semmisíteniük a hitelezőket, ez egy másik aspektusa a háborúnak, csökkenteni a hitelezők számát, de mindez egy valótlan környezetszennyezésen alapszik. Az nem valótlan. Ők hozták létre a környezetszennyezést. Ha megnézzük az Ironmountain dokumentumot láthatjuk benne azt a folyamatot, ahogy létre akarták hozni a környezetszennyezést. Még azt is megemlítik benne, hogy erdőirtást végeznek ésmindezt a Chemtrail által, a titkos Chemtrail vagy geotechnológia program vagy időjárás módosítás, valójában több rétegű a program. Nemcsak gyakoribbá válnak az időjárással kapcsolatos események, épp mostanában tapasztalhattunk szörnyű eseményeket itt az USA-ban… Totális támadás alatt állunk.
Érintettek az élelmiszerkészletek, csökkennek az élelmiszerkészletek, ami emelni fogja az élelmiszer árakat, megváltozik a termőföld vegyhatása, ami pontosan illeszkedik a Monsanto megavállalat előírásaiba, globálisan kisajátítja azélelmiszerellátást, ami pontosan a Monsanto szándéka, a teljes dominancia az élelmiszer előállításban.Az ő birtokukban vannak a vetőmagok, amelyek abban a szennyezett termőföldben képesek növekedni, amelyet ők maguk hoztak létre tervszerűen.

Szóval mit is tegyünk ez ellen? Elsősorban tájékozottnak kell lennünk. Azt mondanám, hogy a leggyorsabb módja a tájékozottságnak az előbb említett dokumentumok átolvasása lehetne. Nézzék meg a Quiet weapon silent war dokumentumot, az Iron mountain dokumentumot, a New World Order közzétette 1969-ben. Mindez megtalálható a weboldalunkon a stopthecrime.net-en az összes kutatásról, amit elvégeztünk. Ha csak az alapvető dokumentumokat megértik, ha mindenki megérti a csalást, akkor képesek leszünk felszámolni ezt.
Nem kell támogatnunk ezt a csalást, nem kell. Az emberek folyamatosan mondogatják, hát mi többen vagyunk, mint ők hát, ez talán igaz lehet, de sajnos olyan hihetetlen technológiák birtokában vannak, hogy az emberek fel sem tudják majd fogni, milyen csapás érte őket és ez a jővőbeni háború stratégiája, a legrosszabb, amivel valaha szembe néztünk ebben az országban. Azt mondom, mindenkinek vigyáznia kell a NASA dokumentummal kapcsolatban, el kell távolodni az illúzióktól, a valótlanságtól, amiben jelenleg élnek. Be kell lépni egy új valóságba amelynek igazságát ezek a  dokumentumok közvetítik, szóval ebből a valóságból nézve látható a megoldás. Nem lehet csípőből tüzelni és ad-hoc módon keresni a megoldásokat. Ha nem tudják meg, hogy ki csinálja mindezt velünk, hogyan csinálja… a dokumentumból megtudható minden, hogyan történnek a dolgok a háttérben.
A háttérből: A Truman show azon az elgondoláson alapszik, hogy egy hamis valóságot állítanak fel szórakoztatási céllal, a hamis valóság, amit most úgy terveztek, hogy elpusztítson minket. Ez háború az emberek ellen. Ez az amiért kijöttek a bulvárlapok, a halál felkészítésére. És ezt szándékosan csinálják számos módon, amelyet a dokumentumok bizonyítanak, s igen régóta munkálkodnak már rajta. Nem csak látni a személyeket, akik beazonosíthatóak, mint a Bildelberg csoport tagjai, de ők vannak nyeregben, ők akarják meghatározni a politikát.

Az Elnök tudományos tanácsadója, 
John P. Holdren a Chemtrail megbízottja. Morell, a CIA egykori vezetője irányítja a kormány összes ilyen ágazatát. Vannak emberek, mint pl. Leon Panetta, aki a CIA vezetője a Védelmi Minisztériumban, hadseregeket mozgósít a NATO-nak, s mindezt alkotmányellenesen és ez egy közvetlen háború ellenünk. Látjuk ahogy az emberek hullanak, mint a legyek és ahogy mondtad mindezt “ujjlenyomat” nélkül, mert az általuk használt módszer ilyen. Ez olyannyira igaz, mint ahogyan stroke-ot kapnak az emberek, rákos betegségek alakulnak ki, autizmus és Alzheimer kór. 
Ez annyira egyértelmű, úgy értem tények, a matematika bizonyítani tudja a lényeget és ezért tudniuk kell, az embereknek tudni kell mi folyik itt és stratégiát állítson fel, hogy harcoljon ellene… és az emberek nem tudják, mert csak hazugsággal tudják megúszni ezt…és ha a médiára figyelsz, a három hálózatra, a két vezetékes szolgáltatásra, soha nem tudsz kijutni belőle…
- Hát, tényleg ez áll a dokumentumban, a NASA dokumentumban, hogy a médiát fogják felhasználni propagandaként, amely túlsúlyban…
CNN szindróma
Van egy elképesztő kijelentés a küldetésről, amit a PSI technológiánál találtam, a Carnegie Mellon Intézményen kívül. Ebben kijelentik, hogy a globális infrastruktúrát átváltották a számítógépekre és technológiákra, ami az egész struktúrát magába foglalná. Nem csak a közműveket, de a civil, kormányzati irányelveket/politikát is.
És ami szintén nagyon érdekes, voltunk Al Gore könyvbemutatóján, a könyv címe, amit írt 
A Jövő”, és ebben arról beszél, hogyan fogja a mesterséges intelligencia átvenni a szerepet és látni fogunk olyan változásokat az USA-n belül, amit 500 éve nem láttunk. Beszél arról, hogyan történik… egyszerűen csak nem hatékony tovább folytatni az emberekkel. Ugyanaz a dolog, minden összekapcsolódik egymással. Az agytrösztök összeesküvést és cselszövést szőnek az emberiség ellen, mert úgy gondolják, hogy túl gyenge az emberiség.Ugyancsak beszélnek a US brain projectről, ami a ’90-es években kezdődött. Azt mondták, hogy 16 szervezet által alakult, köztük  öt ügynökség, úgymint az NHI, ami természetesen a National Health Institute (Nemzeti Egészségügyi Intézet), a Védelmi Minisztérium, a NASA és az Energiaügyi Minisztérium. Beszélnek arról, hogy hogyan lehet több mint 10.000 egyéni prezentáció az éves Neurológiai Tudományos Társaság ülésein és lényegében újratervezik az emberiséget.  
Van egy lenyűgözőtörténet egy 4. generációs klónról, Michael Prince a neve, ez is megtalálható a weboldalunkon a NASA dokumentum linkje alatt és mindenkit arra biztatok, hogy hallgassa meg ezt az interjút Michael Prince-el. 2011-ben ölték meg és ő egy 4. generációs klón. A technológia szintjei és az, hogy milyen régóta rendelkeznek ezzel a technológiával, hihetetlen, de erről már az Iron Mountain dokumentumfilmben is beszélnek, hogyan fogják kontrollálni az oktatási rendszert, számítógépekkel fogják helyettesíteni az oktatást. Ugyanezt mondják el a NASA dokumentumban is. Minden tele-csere lesz, tele-shopping, tele-szórakoztatás, tele-utazás, távoktatás. E módon újra írhatják a történelmet. 
Nemrég hallgattam egy időjárás jelentést és a riporter azt mondta, hogy napos idő lesz holnap. Azonban én a napsütést lágy napsütésnek hívom, mivel a nap nem úgy süt mint régen szokott. Úgy értem, ez az amit én mondok, a riporter nem ezt mondta, azonban most már azt mondja lágy napsütés. Újraírják a meghatározásokat, hogy milyennek kellene egy napsütéses időnek kinézni, mert a titok fátyla borít be minket, az egünk nem létező légköri mérgezése, így újraírják a szókészletünket, átírnak mindent rólunk és betegekké tesznek bennünket az ivóvíz fluoridozásával és az aszpartám használatával, festékek és vegyszerek mindenen. Úgy értem, még a blokk is, amit a tankoláskor kapunk mérgező, hozzá sem szabadna nyúlni. Tehátnavigálnunk kell, mert az életünk napi szinten olyan, mintha aknamezőn próbálnánk átsétálni, és ha a nap végére sikerül átérni, akkor jó döntéseket hoztunk, mivel aknamezőre helyezik az életünket.
Ez a hatása az életünkre. Itt kell ülnünk és beszélgetnünk most, amiatt, amit ellenünk szerveznek, a jövőnkről döntenek, az életünk hosszáról is
A stopthecrime.net kapcsolódik a másik weboldalunkhoz is, a smartmetersmurder.com-hoz. Értékes youtube videók találhatók a smartmetersmurder.com weboldalon, az egyik igen komoly téma, amit Barrie Trower készített, aki tudós, és a különböző frekvenciák fegyverként valófelhasználásáról beszél, ami különösképpen kapcsolódik a vezeték nélkülihálózatokhoz és különösen a nagy telepítéseknél, keresztül egész Amerikán és más országokon, csak úgy, mint a mobiltelefon adótornyokhoz…előtörnek mindenütt  fák között, vagy templomtornyokban bújtatva, sőt még amikor a sivatagon mész keresztül, akkor is álcázva vannak…pedig mobiltelefon adótornyok. Sőt és ez nagyon érdekes, a Mobile töltőállomásokon, egyéb benzinkutakon a nagy logóba ágyazva bújtatják őket úgy,hogy nem is lehet látni. Ha figyelsz és tudatában vagy ezeknek a mobil adótornyoknak… az unokám már mérföldekről képes felfedezni, de bevásárlóközpontokba is mehetsz, ahol úgy van megoldva a tájépítészet, hogy felfelé világító lámpák vannak elhelyezve a terepen, így rengeteg fényoszlopot láthatsz, pedig sokkal inkább álcázott mobiltelefon tornyokat és még csak nem is gondolsz rá… csak azt gondolod, hogy ezek a parkoló fényei, valójában mobiltelefon tornyok.
- Templomtornyokban is vannak?
- Igen. Még az iskoláknak fizetnek is, hogy az iskola területére tehessék ezeket. Mostanában, egy újonnan felfedezett  rákos csoport található a San Diegoi Állami Egyetemen, ahol számos diáknál és tehetségnél találtak agydaganatot. Tehát éppen a frekvenciák terítenek le minket, elismerik ebben a dokumentumban. Megvan a bizonyíték, a hadsereg, az ügynökségek elismerik, nem nekünk kell bebizonyítani a haláleseteket az iskolák közelében lévő adótornyok miatt, hiszen a 98. oldalon elmondják, hogyan fogják ezeket használni. Azt mondja, a tornyokat fogják használni, azért, hogy mellőzzék a frekvenciákat. 
10 ember eltávolítása az USA-ból az 10 millió dollár költségcsökkenés. Mindezt  bináris biológiai hadviseléssel, úgymint vitaminok és ruházat, mérgezett élelmiszerek. Terror támadások vírussal fertőzött vakcinákkal. Beszélnek arról, hogy támadás fogja érni a vasutakat, szelektív ember elleni frekvencia sugárzásokat és mikrohullámú sugárzásokat fognak bevetni az adótornyokon keresztül. Az ivóvizet interkontinentális, pilóta nélküli járművekkel fogják szennyezni. Mindezt súlyos pszichológiai hadviselés fogja kísérni és ez a CNN szindróma. Tehát azt mondják nekünk itt, milyen könnyedén lehet lerombolni az Egyesült Államokat ezekkel az új technológiákkal. Nyilvánosságra kell hoznunk ezeket!
Nagyon köszönjük az információkat Deborah Tavares, megnézzük a weboldalt és megpróbáljuk nagyon gyorsan terjeszteni  az információkat, hogy mindenkihez eljusson !Dokumentumok, tudásanyag:
William Cooper- Behold a Pale Horse 1991 PDF

A Jelentés, amit mindenkinek el kellene olvasni - Report From Iron Mountain
Mindazon jelen események, amiről eddig írtam vagy ezután bekövetkezni látszanak sokkal jobban érthetővé válnak majd számotokra, ha megismerkedtek az alábbi dokumentummal.
Ha közületek valaki még nem ismerné, egy olvasást a "Felébredéshez" mindenképp megérdemel ! (SBG Buddha)
"Háború idején a legtöbb polgár panasz nélkül elfogadja alacsony életminőségét, és lojális marad a vezetőihez. A háború megfelelő helyettesítőjének ugyanezt a reakciót kell kiváltania. Éppen ezért olyan új ellenséget kell találni, amely az egész világot fenyegeti, és az ellenség általi fenyegetettségnek legalább olyan elrettentőnek kell lennie, mint magának a háborúnak."
Lester Brown, CFR-tag (Külkapcsolatok Tanácsa - titkos titkos társaság), aki a Worldwatch Institute vezetője, évi jelentésében, amelynek címe "A világhelyzete 1991-ben", megállapította, hogy:

"A Földgolyónkért vívott küzdelem lép az ideológiai küzdelem helyébe, mint az új világrend meghatározó témája."

A Római Klub Tanácsa által 1991-ben publikált "
The First Global Revolution " (Az első globális forradalom) c. kötetben ez olvasható:
"Kutatva egy új ellenséget, amely egyesít minket, úgy találtuk, hogy a környezetszennyeződés, a globális felmelegedés,az édesvízhiány, és az éhínség megfelelne erre a célra... Mindezeket a veszélyeket az emberi beavatkozás okozza... Vagyis az igazi ellenség, maga az emberiség."
REPORT FROM THE IRON MOUNTAIN 
Jelentés a Vashegyről

Ezeket írta Galbraith :
"Személyi szavahihetőségemmel támasztom alá ennek a dokumentumnak a hitelességét, és kész vagyok tanúvallomást tenni konklúzióinak érvényességéről. Fenntartásaim csak arra vonatkoznak, hogy bölcs dolog volt-e nyilvánosságra hozni egy nyilvánvalóan felkészületlen publikum számára."

Maga a Jelentés azt állítja, hogy egy 15 tagú speciális tanulmányi csoport készítette, és tagjainak a személyazonosságát nem hozzák nyilvánosságra. A csoport egyik tagja azonban úgy érezte, hogy a Jelentés túlságosan fontos ahhoz, hogy titokban maradjon. Ez a kutató teljesen egyetértett a Jelentés konklúzióival, csupán abban különbözött többi társától, hogy véleménye szerint ezt a jelentést több embernek el kell olvasnia.
Ez a kutató átadta az ő személyes példányát Leonard Lewinnek, egy jól ismert vezércikkírónak és írónak, aki megállapodott a Dialy Press-szel, hogy az publikálni fogja. Majd meg is jelent....1
Report from the Iron Mountain
[A tanulmányt tömörítve ismertetjük. A szószerint átvett részleteketidézőjelben közöljük.]A tanulmány önmaga által megjelölt célja feltárni a társadalomstabilizálásának különböző módozatait. A társadalom kifejezést aszerzők a kormányzás szinonimájaként használják, a stabilizáció pedigmegőrzést, fenntartást jelent a szóhasználatukban. Már a Jelentésneknevezett tanulmány elején világossá válik, hogy készítőinek céljaazoknak a módozatoknak az elemzése, ahogyan egy kormányzatirendszer uralmon maradhat, ahogyan ellenőrizni tudja polgárait, ésahogyan meg tudja akadályozni, hogy fellázadjanak ellene. Atanulmány mellőzi az erkölcs figyelembevételét, és nem foglalkozik a jó vagy a rossz kérdéseivel. Hasonlóan mellőzi a szabadság és azemberi jogok kérdéskörét, az ideológiai megközelítést, a hazafiság ésa vallási értékrendszer szempontjait. Kizárólag a hatalommegtartására összpontosít.
Erről így ír a Jelentés:
"A korábbi tanulmányok-mint megdönthetetlen értéket-kívánatosnak tartották a társadalmi békét, fontosnak az emberi életet, a demokratikus intézmények felsőbbrendűségét, alegnagyobb "jót" a legtöbb ember számára, az egyén"méltóságát", a maximális és tartós egészséget, és a többi hasonló előfeltevést, hogy velük igazolják a társadalmi békével kapcsolatos kutatások szükségességét. Mi ezt nem tartottuk  fontosnak. Gondolkodásunkban kísérletet tettünk atermészettudományos módszerek alkalmazására. Ennek nem akvantifikáció a fő jellemzője, ahogyan azt széleskörben hiszik,hanem Whitehead szavaival kifejezve az, hogy "mellőz mindenértékítéletet; minden esztétikai és morális megítélést." 
A Jelentés szerint a múltban a
háború
volt az egyedülimegbízható eszköz ennek a célnak az elérésére. Csak háború, vagyháborús fenyegetés idején bizonyultak elég engedékenynek a


2
tömegek arra, hogy panasz nélkül viseljék a kormányzat igáját. Azellenség hódításától és az általa való kirablástól való félelem szintebármilyen tehernek az elviselését elfogadhatóvá teszi. A háborúalkalmas az emberi szenvedélyek, és a nemzet vezetőihez fűződőhazafias érzések felkeltésére. A győzelem érdekében a polgárokkészek meghozni minden áldozatot. Az ellenszegülést árulásnaktekintik. Béke idején azonban neheztelnek a magas adókért, abürokratikus beavatkozásokért, és azért, ha hiányzik valami. Atömegek, amikor nem tisztelik vezetőiket, akkor veszélyessé válnak.Egyetlen kormányzat sem maradt fenn hosszabb időn át ellenségekés fegyveres konfliktus nélkül. A háború éppen ezért mindigelengedhetetlen feltétele volt a "társadalom stabilizálásának".
AJelentés szó szerint ezeket írja:
"A háború nemcsak lényeges a nemzetek, mint politikai képződmények, létezéséhez, hanem nélkülözhetetlen szilárd  politikai struktúrájuknak a fennmaradásához is. Enélkül egyetlenkormány sem volt képes elérni, hogy a társadalombelenyugodjon a "legitimációjába", vagy elismerje jogát azuralomhoz. Aháború lehetősége nyújtja a külső kényszerűségérzését, amely nélkül egyetlen kormányzat sem tudja hosszabbidőn át megtartani a hatalmat. A történelem példák sorával bizonyítja, hogy az a rendszer, amely nem volt képes hitelesen fenntartani a háborús fenyegetettséget, az felbomlott amagánérdekek ereje, a társadalmi igazságtalanság által kiváltott ellenállás, vagy más dezintegráló tényezők következtében. A társadalom struktúrája számára a háborús fenyegetettség a fő politikai stabilizáló tényező... Ez lehetővétette a társadalmak számára, hogy fenntartsák a szükségesosztálykülönbségeket, és biztosította a polgárok alávetését azállamnak azon származékos háborús jogosítványok segítségével,amelyek benne foglaltatnak a nemzet fogalmában."


3
A társadalmi béke új meghatározása
A Jelentés szerint a történelmi fejlődés olyan pontjáhozközeledünk, amikor már nem működnek a korábbi formulák. Miért?Azért, mert ma már lehetséges olyan
világkormányzat
létrehozása,amelyben valamennyi nemzet meg lesz fosztva fegyveres erejétől, ésegy világ-hadsereg tartja fenn a rendet. Ezt a helyzetet nevezikbékének.
"A béke szó jelentése a mi használatunkban....magába foglalja az általános és teljes leszerelést." 
-
írja a tanulmány
. Eforgatókönyv szerint a független nemzetek megszűnnek, és akormányoknak többé nem lesz lehetőségük háború viselésére. Sorkerülhet a világ-hadsereg katonai akcióira az engedetlen politikaialrendszerek ellen, de ezeket békefenntartó műveleteknek fogjákhívni, és a katonákat pedig békefenntartóknak.Mindegy, hogymennyi érték lesz elpusztítva, és mennyi vér kerül kiontásra, alőszernek használt golyók "békés" golyók lesznek, a bombák pedig-szükségesetén, még az atombombák is-"békés" bombák.A jelentés ezt követően felteszi a kérdést, hogy lesz-e a jövőbenvalami, ami megfelelően helyettesítheti a háborút? Mit használhategy helyi kormányzat-és mit a világ kormányzat-a saját magalegitimizálására és hatalmon tartására? A tanulmány azt tűzte magaelé, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket.
Aszolgaság kifinomult formája
A kötelező katonai szolgálattal kapcsolatosan rámutat atanulmány arra, hogy az állandó hadseregek egyik előnye, hogylehetővé teszi a kormányzat számára a
máskéntgondolkodó
éstársadalomellenes elemek elhelyezését. Békeidőben akényszermunka-zászlóaljaknak azt lehet mondani, hogy a szegénységellen küzdenek, hogy tisztává teszik földünket, hogy a gazdaságottámogatják, hogy a közjót szolgálják valamilyen módon. Valamennyiteenagert be kell vonni a szolgálatba, különösen életüknek abban aszakában, amikor leginkább hajlamosak szembeszállni a tekintéllyel


4
Idősebb embereket is be kell sorozni, hogy ledolgozzák azadóhátralékukat vagy pénzbüntetésüket. A másként gondolkodókatsúlyos bírságokkal kell sújtani a "politikai gyűlölködésért" és"politikailag helytelen" magatartásukért úgy, hogy végülvalamennyien a kényszermunka-egységekbe kerüljenek.
Erről ezttartalmazza a jelentés:
"Megvizsgáljuk az idő próbáját kiállt katonai intézményeket azért, hogy a társadalmi struktúrában elfogadható szerepet biztosítsanak az antiszociális elemek számára... A jelenlegi eufémisztikus kliséknek-"ifjúsági bűnözés" és "elidegenedés"-minden korban megvannak a megfelelőik. A korábbi időkben akatonaság foglalkozott ezekkel a jelenségekkel rendszerint zsaroló bandák vagy nyílt szolgaságba taszítás útján, anélkül,hogy bonyolították volna a dolgot a jog által előírt kötelező eljárási szabályokkal... A legtöbb javaslat, amely a társadalomtól elidegenedett elemek ellenőrzésének a háború utáni problémájával foglalkozik,megoldásként-így vagy úgy-a "Békehadtest" valamelyik variánsához jut el, vagy az úgynevezett "Munkahadtestekhez".Úgy tekintik a társadalmilag elégedetlen, a gazdaságilag felkészületlen, a lelkileg nehezen kezelhető, a kemény maghoztartozó "delikvenseket", a javíthatatlan "rendbontókat" és atársadalom munkába nem állítható részét, mint akik valamiképpátalakíthatóak a társadalom szolgálatára többé-kevésbéalkalmas egyénekké olyan fegyelmezés által, amelynek amodellje a katonai szolgálat..." 
A társadalom potenciális ellenségeinek a kontrolljára továbbilehetséges megoldás a rabszolgaságnak az újra-bevezetésevalamilyen álcázott formában, amely összeegyeztethető a moderntechnológiával és a politikai folyamatokkal... Több mint valószínű,hogy arabszolgaság kifinomult formájának a kifejlesztése a békevilágában a társadalmi kontroll elengedhetetlen feltétele lesz. Tény,


5
hogy meglepően kevés változtatás szükséges ahhoz, hogy a katonaifegyelmi szabályzat át legyen alakítva a szolgaságba taszításeufémisztikus formájává; az első logikai lépés lenne az "univerzális"katonai szolgálat valamilyen formájának a bevezetése.
A véres játékok
A tanulmány megvizsgálja azokat a lehetőségeket, amelyek általa közönséget le lehet kötni olyan tartalmatlan, léha aktivitással,amely elvonja tőle az időt, hogy részt vegyen a politikai küzdelembenvagy az ellenállásban. Közönséges
 játékprogramok
a médiumokban,pornográfia és a helyzetbohózatok fontos szerepet játszhatnak, de avéres játékprogramok tekinthetők a legtöbbet ígérő lehetőségnekvalamennyi közül. A véres játékok olyan küzdősportok egyének vagycsapatok között, amelyek eléggé erőszakos természetűek ahhoz,hogy a nézők számára lehetővé tegyék frusztrációik (tevékenységükakadályozása miatti kellemetlen, bénító élményeik D. J.) másodkézbőlvaló kiélését. Ezeknek az eseményeknek minimum szenvedélyescsapatlojalitást kell gerjeszteniük a szurkolók részéről, és magukbakell foglalniuk a szereplők részéről a testi fájdalom és sérülésokozásának a lehetőségét. Ecélból még jobb, ha vérrontásra is sorkerül, és ha még a halál is lehetséges.Az átlagember betegesen csüng az erőszak és a vér látványán.Ha egy szálloda tetején megjelenik egy öngyilkosjelölt, akkor azösszegyűlt tömeg ütemesen kiabálja:
"Ugorj! Ugorj!" 
. Az autókcsaknem megállnak az autópályán, hogy megbámulják egy balesetáldozatait. Amikor a tanulók összeverekednek egy iskolaudvaron,nyomban nézők állják körül a verekedőket. A boksz-, rögbi-éshokimérkőzéseket, az autóversenyeket naponta közvetíti atelevízió,lelkes szurkolók millióit vonzva, akik azonnal reagálnak mindenveszélyes pillanatra, minden kemény ökölcsapásra, törött csontra,kiütésre, az elájult vagy esetleg meghalt versenyző elvitelére. Ilymódon oldódik a "társadalommal szembeni" dühük, és átkerül aszembenálló csapatra. A római császárok pontosan ebből a célbó


6
hozták létre a cirkuszi játékokat, a gladiátorversenyeket, valamint avadállatok által történő nyilvános kivégzéseket.Elemezve a véres játékok lehetséges következményeit a"
Jelentés az Iron Mountain-ból
" megállapítja, hogy nincs a háborútmegfelelően helyettesítő módszer. Kétségtelen, hogy az erőszakossportok hasznos eltérítő eszközök, és ténylegesen lehetővé teszik azürességből fakadó feszültség levezetését, a szenvedélyescsoportlojalitást, de hatásuk a nemzet pszichéjére nem hasonlítható aháborús hisztéria intenzitásához. Amíg nem sikerül jobb alternatíváttalálni, addig a világkormányzat létrehozását el kell halasztani azért,hogy a nemzetek háborút viselhessenek egymással szemben.
Találni egy hiteles, globális fenyegetést
Háború idején a legtöbb polgár panasz nélkül elfogadja alacsonyéletminőségét, és lojális marad a vezetőihez. A háború megfelelőhelyettesítőjének ugyanezt a reakciót kell kiváltania. Éppen ezértolyan új ellenséget kell találni, amely az egész világot fenyegeti, és azellenség általi fenyegetettségnek legalább olyan elrettentőnek kelllennie, mint magának a háborúnak.
A Jelentés hangsúlyozza ezt anézőpontot
:
"Az elkötelezettséghez ok szükséges; azok pedig megkívánegy ellenséget. Ez nyilvánvaló; a kritikus pont az, hogy azellenség, amely meghatározza az okot, valóban félelmetes kell hogy legyen. Röviden szólva, az ellenség feltételezett hatalmának-méreteiben és komplexitásában-el kell érnie atársadalomét, hogy megfelelő elkötelezettséget tudjon kiváltani maga iránt. Ma természetesen ennek a hatalomnak példa nélkül állóan nagynak és félelmetesnek kell lennie." 
Az első szempont egy ilyen megfelelő méretű fenyegetést jelentő globális ellenséggel szemben az volt, hogy nem kell
reálisnak
lennie. Egy reális fenyegetés természetesen jobb lenne, de egy


7
kitalált fenyegetés is megfelelhet a célnak, feltéve, ha elégmeggyőzőnek és reálisnak tűnik a tömegek számára. A közvéleménysokkal inkább hajlik arra, hogy higgyen a fikciókban, mint mások. Ahiszékenység fontosabb, mint az igazság.Megvizsgálták a szegénységet, mint egy lehetséges globálisellenséget, de elvetették, mert nem találták elég félelmetesnek. Avilág legtöbb része máris szegénységben él. Csak azok tekintenékglobális fenyegetésnek, akik még soha nem tapasztalták meg, mi aszegénység. Az emberiség többi része számára ez a mindennapi életmegszokott ténye.Komoly figyelmet szenteltek annak az elképzelésnek, hogy avilágűrből idegenek inváziót hajtanak végre a Földön. A jelentésmegemlíti, hogy ebben az irányban már több kísérletet is végeztek. Aközönség reagálása azonban nem volt eléggé kiszámítható, mert afenyegetés nem volt eléggé "hiteles".
Erről ezt írja a Jelentés
:
"A háborúpolitikai helyettesítését célzó erőfeszítések döntő problémája a hihetőség. Éppen ez volt az, amiért avilágűr-versenyjavaslatok, amelyek nagyon jól megfeleltek volnaa háború gazdasági helyettesítésére, kevésnek bizonyultak. Alegambiciózusabb és legfantasztikusabb világűri projekt semképes felidézni az emberekben a külső fenyegetettség érzését.Hevesen vitatták, hogy egy ilyen fenyegetés lenne a "társadalmi béke utolsó reménye", stb., amely egyesítené az emberiséget amás bolygókról érkező "űrlények" pusztító támadásával szemben. Lehetséges, hogy a "repülő csészealjakkal" kapcsolatos néhány nehezen megmagyarázható incidens azelmúlt években valójában ebben az irányban folytatott kísérletek voltak. Ha ez tényleg így van, akkor ezek a kísérletek aligha tekinthetők bátorítónak."


8
A Jelentést 1966-ban hozták nyilvánosságra
, amikor idegenek,űrlények jelenléte még igen messzinek tűnt egy átlagember számára.A következő években azonban ez a felfogás változott. A lakosságnakegyre növekvő része már hisz abban,hogy bolygónkon túl islétezhetnek az értelmes élet formái, és ezek az űrlények figyelemmelkísérhetik a mi civilizációnkat. Nem az a kérdés, hogy ez a hit helyesvagy helytelen. A lényeg az, hogy a drámai találkozás, amelyet atelevízió-hálózatok sugároznak, még akkor is-ha teljes egészébenkomputerekkel előállított grafikák, vagy az égre vetítettlézersugarakkal előállított jelenségek-felhasználható arra, hogy anemzetek pánikszerűen meneküljenek a világkormányzathoz, hogy azmegvédje a Földet a világűri lények inváziójától. Ezzel szemben, haezek az űrlények békés szándékúak, akkor az alternatív forgatókönyvaz lenne, hogy szükség van egy világkormányzat megalakítására,amely tárgyal az egyetemes emberiség nevében, és ez a világkormányképviseli őt agalaktikus federációban. Mindkét forgatókönyv masokkal hihetőbb lenne, mint amilyen volt 1966-ban.
A környezetszennyezési modell
A használható globális fenyegetés kreálására a végső pályázó akörnyezetszennyeződés volt. A tanulmány szerzői úgy vélték, ez leheta legsikeresebb, mivel megfigyelhető feltételekhez lehet kapcsolni,olyanokhoz, mint a szmog vagy vízszennyeződés, más szavakkal ezttényekkel lehet alátámasztani, és éppen ezért hihetőbb. Olyan jóslatokat lehet készíteni, amelyek Földünk végét vetítik elénk, amelylegalább olyan szörnyűséges, mint az atomháború. Az ilyenelőrejelzéseknek a pontossága nem fontos. Céljuk nem atájékoztatás, hanem a megfélemlítés.Még az is szükségessé válhat, hogy szándékosan megmérgezzéka környezetet, hogy az előrejelzések még meggyőzőbbek legyenek, éshogy rá lehessen irányítani a közvélemény figyelmét az új ellenséggelszembeni harcra, amely félelmetesebb, mint egy másik nemzetből,vagy akár a világűrből érkező támadó. A tömegek hajlandóbbakelfogadni a csökkenő életszínvonalat, az adóemeléseket és az


9
életükbe történő bürokratikus beavatkozásokat, ha azt annak azárnak tekintik, amit a "földanya megmentéséért" kell fizetni. Hasikerül elültetni a lakosság tudatalattijában a környezetszennyezésbőlszármazó halál és pusztulás vízióját, akkor az ellene folytatott globálisküzdelem valóban pótolhatja a háborút, mint kontrollmechanizmust.Valóbanezt mondja a "
Jelentés az Iron Mountain-ből
"? Valóban eztírják a Jelentés készítői
? Idézzük szavaikat
:
"Amikor a háború hihető helyettesítését kell megoldanunk... a'pótellenségnek' olyannak kell lennie, amely a pusztulásazonnalibb, érezhetőbb és közvetlenebb veszélyével fenyeget.Ennek igazolnia kell a "vérdíj" megfizetését az emberi élet számos területén. Ebben a vonatkozásban az előbb jelzett lehetséges helyettesítő-veszélyek nem elégségesek. Egyetlenkivétel lehet, a környezetszennyeződési modell, haatársadalmat fenyegető veszély valóban küszöbön álló. A fiktív modelleknek különösen meggyőzőeknek kell lenniük, amelyeket aláhúz az élet nem elhamarkodott, tényleges feláldozása...Elképzelhető például, hogy a környezet nagyméretű "szennyeződése" végső soron helyettesítheti a nukleáris fegyverek által okozott pusztulás lehetőségét, mint az emberi faj túlélését nyilvánvalóan fenyegető legnagyobb veszély. A levegő mérgezése, az élelmiszerek és az ivóvíz fő forrásainak aszennyeződése már előrehaladott állapotban van, és első  pillantásra ígéretesnek tűnik ebben a vonatkozásban; olyan fenyegetést jelentenek, amely ellen csak társadalmi szinten és a politikai hatalom igénybevételével lehet védekezni...Igaz az is, hogy a szennyeződés mértékét, ebből a célból,szelektíven növelni lehet... A környezetszennyeződés problémáját azonban olyan széleskörben népszerűsítették aközelmúltban, hogy valószínűtlennek látszik politikailagelfogadható módon végrehajtani egy olyan programot, amely akörnyezet szándékos szennyezését célozza.Bármennyire is valószínűtlen, hogy az említettek közül kerül ki a lehetséges alternatív-ellenség, hangsúlyoznunk kell10
azonban, hogy találni kell egyet, amely elég nagy és hihető, ha atársadalmi békéhez való átmenetet a társadalom szétesésenélkül szeretnénk megvalósítani.Igen valószínű-megítélésünk szerint-, hogy egy ilyen fenyegetést ki kell találni." 
A "Jelentés az Iron Mountain-ből" hitelességeG. Edward Griffin
a "The Creature from Jekyll Island" című,1994-ben megjelent-hatalmas tényanyagra támaszkodó-könyvében(516-tól 536-ig terjedő oldalakon) így foglalja össze a "
Report fromthe Iron Mountain
" történetét:Maga a Jelentés azt állítja, hogy egy 15 tagú speciálistanulmányi csoport készítette, és tagjainak a személyazonosságátnem hozzák nyilvánosságra. A csoport egyik tagja azonban úgyérezte, hogy a Jelentés túlságosan fontos ahhoz, hogy titokbanmaradjon. Ez a kutató teljesen egyetértet a Jelentés konklúzióival,csupán abban különbözött többi társától, hogy véleményeszerint ezta jelentést több embernek el kell olvasnia. Ez a kutató átadta az őszemélyes példányát Leonard Lewinnek, egy jól ismertvezércikkírónak és írónak, aki megállapodott a Dial Press-szel, hogy azpublikálni fogja. Ezt követően a Dell Publishing újranyomta atanulmányt.Mindez Johnson elnök kormányának az időszakában történt, ésaz elnök nemzetbiztonsági ügyekben illetékes speciális tanácsadójaekkor Walt Rostow volt, aki egyben a New York-i székhelyű Councilon Foreign Relations-nak (CFR-nek) isa tagja. Walt Rostow azonnalbejelentette, hogy a Jelentés hamisítvány. Herman Kahn, a HudsonInstitute igazgatója, a CFR tagja, ugyancsak azt mondotta, hogy aJelentés nem hiteles. A Washington Post-amelynek a tulajdonosa ésfőszerkesztője Katharine Graham, a CFR tagja-szórakoztatószatírának nevezte a dokumentumot. A Time magazin, amelyet Henry


11
Luce, ugyancsak a CFR tagja, alapított, ügyes kacsának nyilvánította aJelentést.Ezt követően 1967. november 26-án Herschel McLandress (ez azírói álneve John Kenneth Galbraith-nek, a Harvard Egyetem világhírűprofesszorának) a Washington Post-ban részletes ismertetést közölt aJelentésről. Galbraith, aki szintén a CFR tagja, kijelentette, hogy elsőkézből van tudomása a Jelentés hitelességéről, mert őt is meghívták,hogy vegyen részt annak elkészítésében. Noha ő nem lehetett tagjahivatalosan a kutatócsoportnak, azonban vele időről időrekonzultáltak, és megkérték, hogy tartsa titokban ezt a projektet.Továbbá azt is elmondotta, hogy nem tartja bölcsnek a Jelentéspublikálását, noha annak a következtetéseivel teljesen egyetért.
Ezeket írta Galbraith
:
"Személyi szavahihetőségemmel támasztom alá ennek adokumentumnak a hitelességét, és kész vagyok tanúvallomást tenni konklúzióinak érvényességéről. Fenntartásaim csak arravonatkoznak, hogy bölcs dolog volt-e nyilvánosságra hozni egy nyilvánvalóan felkészületlen publikum számára." 
Hat héttel később az Associated Press jelentette Londonból,hogy Galbraith még ennél is továbbment, és tréfálkozva bevallotta,hogy "ő is tagja volt a konspirációnak". Mindez azonban nemrendezte a kérdést. A következő nap Galbraith visszakozott. Amikormegkérdezték az ő "konspirációs" nyilatkozatáról, azt válaszolta:
"II. Károly óta először marasztalható el a Times a téves idézésben...Semmi sem tud eltéríteni attól a meggyőződésemtől, hogy azt vagy Dean Rusk, vagy pedig Mrs. Claire Booth Luce írta." 
A riportert, aki azeredeti interjút készítette, zavarba hozta ez a kijelentés, és továbbikutatást végzett. Hat nappal később ezt jelentette:


12
"A téves idézés olyan veszélyforrás, amelynek Galbraith professzor kivan téve". A Cambridge-i 'Varsity'című újság legutóbbi kiadása idézi akövetkező magnószalagra rögzített párbeszédet:Az interjú készítője:-Ismeri Ön a "Report from theIron Mountain"készítőjének a személyazonosságát? Galbraith:-
 Általánosságbanvéve én is tagja voltam a konspirációnak, de én magam nem vagyok a Jelentés szerzője. Én mindig azt feltételeztem, hogy a szerző ugyanaza személy, akia bevezetést írta
-Mr. Lewin.Amint látható, Galbraith legalább három alkalommalnyilvánosan megerősítette a Jelentés hitelességét, de tagadta, hogyazt ő írta volna. Nos, akkor ki írta? Leonard Lewin volt végül is aszerzője? 1967-ben azt mondotta, hogy nem. De 1972-ben már aztállította, hogy ő készítette a Jelentést. A
New York Times BookReview
rovatában így fogalmazza meg Lewin az álláspontját:
"Én írtam a Jelentést, annak teljes szövegét... Az volt a szándékom,hogy provokatív formában vessem fel a háború és a békekérdéseit." 
Néhány évvel ezt megelőzően William F. Buckley, a neveskolumnista, ugyancsak azt mondta a New York Times-nak, hogy ő aJelentés szerzője. Igaz, hogy láthatóan rejtett gúnnyal tette ezt akijelentést, de végül is kinek és mit higgyünk?G. Edward Griffinnel egyetértően mi is megállapíthatjuk, hogyez a sok ellentmondás és mellébeszélés lényegében nem változtatsemmin. Számunkra az a fontos, hogy akár egy
think-tank
tanulmánya Jelentés, akár egy politikai szatíra, hiteles magyarázatot ad a minketkörülvevő valóságra. Tekintet nélkül az eredetére, az abban kifejtettelgondolások minden részletükben végrehajtásra kerülnek. Azegyetlen, amit tennünk kell, kézbe venni a Jelentést és a napi sajtót, smáris látni fogjuk, hogy az amerikai élet mindenjelentős trendjemegegyezik azzal a tervvel, amelyet a Jelentés körvonalaz. Így számosolyan dolog világossá válik, amely egyébként felfoghatatlan lenne: a


13
külföldi segélyprogram, a pazarló költekezés, az amerikai iparleépítése, a "
Munkahadtestek
", a "
Békehadtestek
", a fegyverzet-ellenőrzés, a federális szintű rendőrség, az FBI hatáskörének példanélkül álló megnövelése, a szovjethatalom nyilvánvaló hanyatlása ésa Szovjetunió felbomlása, az ENSZ-haderő, a leszerelés, a világbank, avilágpénz, a nemzeti függetlenség feladása szerződéseken keresztülés a mesterségesen szított ökológiai hisztéria. A Jelentés pontosösszefoglalása annak a tervnek, amely megformálta jelenünket. Ez aterv most már jövőnket alakítja. És nemcsak Amerika jövőjét.
A környezetvédelem, mint a háború helyettesítője
Egy egész könyvet igényelne annak a bizonyítása, hogy akörnyezetünk pusztulására vonatkozó jóslatok túlnyomó részeeltúlzott és hamis "tudományos tanulmányokon" nyugszik. Dekönnyen lehet ilyen bizonyítékokat találni akkor is, ha valaki csupánazokat az adatokat és feltételezéseket vizsgálja meg, amelyeken ezekaz előrejelzések alapulnak. Ennél fontosabb azonban az a kérdés,hogy az áltudományos kutatásokra alapozott, világvégét jósolóforgatókönyveket miért népszerűsítikritikátlanul a CFR általellenőrzött tömegtájékoztatás? További érdekes kérdés, hogy aradikális környezetvédő csoportok miért szállnak síkra szocialistaelvekért és gazdaságellenes programokért, amelyeket bőkezűenpénzelnek a CFR által dominált alapítványok, bankok és korporációk,vagyis pontosan azok, akik látszatra a legnagyobb vesztesei lennénekannak, ha ilyen programok megvalósulnának? A Jelentés választ adezekre a kérdésekre.Azt is kifejtette, hogy ezekben a kérdésekben nem fontos azigazság. Csak az számít, hogy mit lehet elhitetni az emberekkel. Ahiszékenység a kulcsszó és nem a valósághűség. Akörnyezetszennyeződés valóban akkora, hogy hihetővé teszi bolygónkpusztulását valamikor a harmadik évezredben. Csupán atömegtájékoztatás közreműködésére, és kellő mennyiségű ismétlésrevan szükség. Ez a terv nyilvánvalóan működik. Az ipari nemzetek

népeit dokumentumok, drámák, filmek, balladák, poémák, matricák,poszterek, menetelések, beszédek, szemináriumok, konferenciák éskoncertek ezreivel vették tűz alá. Senki nem vonja kétségbe, hogy a Föld gazdasági életét, és az egyes nemzeteket komoly környezetikárok érték. Talán mindegy lenne, hogy bolygónk, amelyen élünk,beteg és haldoklik?-kérdezheti e sorok olvasója. Hogyan lehet akkormindaz hamis, amit a tömegpropaganda terjeszt?Miközben a környezetvédő mozgalmak követői Földünkpusztulásának a víziójával vannak elfoglalva, vessünk egy pillantástarra, hogy mit gondolnak a vezetők. Az első Föld Napját 1970. április22-én, a Rio de Janeiro-ban tartott csúcstalálkozón határozták el,amelyen részt vettek a világ minden tájáról érkező környezetvédők éspolitikusok. Ezen a tanácskozáson széles körben terjesztettek egykönyvet, amely a Környezetvédelmi Kézikönyv címet viselte. A könyvfő mondanivalóját Richard A. Falk, a Princeton Egyetem professzora,a CFR tagja írta. Falk szerint négy, egymással összefüggő fenyegetésveszélyezteti planétánkat-a tömegpusztító háborúk, a túlnépesedés,a környezetszennyeződés és az erőforrások kimerülése. Ezutánkijelentette:
"Mind a négy probléma közös oka az, hogy a szuverén államok képtelenek irányítani az emberiség ügyeit a XX. században." 
A
kézikönyv
-hűen követve a CFR vonalát
-felteszi a kérdést
:
"Elfogadhatóak-e még a nemzetállamok, amikor képessé váltak arra,hogy egy délután leforgása alatt elpusztítsák egymást? ...Milyen árat hajlandók fizetni az emberek az emberiségtartósabb megszervezéséért-több adót, lemondást a nemzeti lobogóról, esetleg néhányat a nehezen megszerzett szabadságjogokból?"


15
1989-ben a CFR ellenőrzése alatt álló Washington Postmegjelentetett egy cikket, amelyet
George Kennan
írt, és amelyben akövetkezőket javasolja:
"Ehelyett nekünk egy olyan korszakra kell készülnünk, amelybennem a Szovjetunió a nagy ellenség, hanem Földgolyónk-civilizált életet fenntartó-struktúrájának a gyorsrosszabbodása." 
1990. március 27-én a CFR által ellenőrzött
New York Times
-ban
Michael Oppenheimer
, CFR-tag, a következőket írta:
"A globális felmelegedés, az ózonréteg vékonyodása, az erdők  pusztulása és a túlnépesedés az a négy lovas, amely a XXI.század apokalipszisében feltűnik... Amint a hidegháború lassanvéget ér, a környezetvédelem válik a nemzetközi biztonság első számú problémájává." 
Lester Brown
, CFR-tag, aki a
Worldwatch Institute
(VilágmegfigyelőIntézet) vezetője, az intézet évi jelentésében, amelynek címe "A világhelyzete 1991-ben", megállapította, hogy:
"A Földgolyónkért vívott küzdelem lép az ideológiai küzdelemhelyébe, mint az új világrend meghatározó témája." 
Az emberiséga célpont
A globális tervezők
Római Klub
néven ismert csoportja éventetesz közzé olyan a világ pusztulását megjósoló forgatókönyveket,amelyek a túlnépesedésre és az éhezésre hivatkoznak. A Római Klubtagsága nemzetközi, de pl. az amerikai tagok szintekivétel nélkül aCFR ismert személyiségei. (Jimmy Carter, Harland Cleveland,Clairborne Pell, Sol Linowitz, és mások) A Római Klub a túlnépesedés


16
problémájának a megoldására a születésszabályozás ellenőrzését, ésha szükséges, akkor az eutanáziát (vagyisa szabályozotthalálbasegítést) ajánlja.Ez utóbbi a gyengéd, szépítgető elnevezése az öregek, betegek,gyengék, és természetesen az együttműködésre nem hajlandó,kényelmetlen személyek diszkrét eltávolítására az élők sorából. AJelentés Iron Mountain-ból gondolatmenetét követve, a Római Klubis arra következtetésre jutott, hogy a világméretű környezetikatasztrófa veszélyének a felidézése alkalmas arra, hogy ellenség-helyettesítő funkciót lásson el a tömegek felsorakoztatására aglobális elit programja mögé. A Római Klub Tanácsa által 1991-benpublikált "
The First Global Revolution
" (Az első globális forradalom)c. kötetben ez olvasható:
"Kutatva egy új ellenséget, amely egyesít minket, úgy találtuk, hogy akörnyezetszennyeződés, a globális felmelegedés,az édesvízhiány, ésaz éhínség megfelelne erre a célra... Mindezeket a veszélyeket azemberi beavatkozás okozza... Vagyis az igazi ellenség, maga azemberiség." 
A szocialista teoretikusok mindig nagy figyelmet szenteltek anépesség növekedés ellenőrzésének. Ha a valódi ellenség maga azemberiség, amiként azt a Római Klub szakértői állítják, akkorbürokratikus eszközökkel magát az emberiséget kell ellenőrzés alávonni. Bertrand Russel, a neves fábiánus szocialista, 1953-ban, NewYorkban megjelent, "The Impact of Science on Society" (A tudományhatása a társadalomra) c. könyvének a 103-111 terjedő oldalain eztígy fogalmazta meg:
"Nem kívánom azt a látszatot kelteni, hogy aszületésszabályozás az egyedüli módszer a népszaporulat megállítására... A háború,amint arra korábban már utaltam, eddigkiábrándítónak bizonyult ebben a vonatkozásban, de talán egy bakteriológiai háború eredményesebb lehet... Ha világméretű  pestisjárványt lehetne okozni egyszer minden nemzedék életében17
akkor a túlélők nyugodtan szaporodhatnának, nem okoznának túlnépesedést földünkön... A tudományos világtársadalom nem lehet stabil, hacsak nem jön létre a világkormányzat... Szükséges lesz olyan módszereket találni, amelyek megakadályozzák a föld lakosságának anövekedését. Ha ezt nemháborúk, pestisjárványok és éhínség útjánkívánjuk elérni, akkor egy nagyhatalmú nemzetközi hatóságra leszszükség. Ennek a hatóságnak olyan arányban kell szétosztania a föld élelmiszer forrásait az egyes nemzetek lakói között, amely megfelel népességük egymáshoz viszonyított arányának a világhatóságmegalakulásának az időpontjában. Ha ezt követően bármely nemzet megnövelné a lakosságát, erre hivatkozva nem részesülhetne többélelmiszerben. Ez igen erősen ösztönözne a népesség növekedésének a megakadályozására." 
Ez világos beszéd. A simaszájú, jól-megfogalmazott "szocialisták" nemtréfálnak sem külföldön, sem nálunk. De néhány "környezetvédősztárról" is elmondható ugyanez. Közéjük tartozott Jacques Cousteau,aki az "UNESCO Courir" 1991. novemberi számábana halálosrákbetegségről így nyilatkozott:
"Ki kellene küszöbölnünk a halálos betegségeket? Szép elgondolás, dehosszútávon talán nem hasznos. Nem szabadna megengednünk, hogy a betegségektől való rettegésünk veszélyeztesse az emberi faj jövőjét.Szörnyűkimondani: azért, hogy stabilizálhassuk a föld népességét,350 ezer embertől kell megszabadulnunk naponta. Rettenetes ezt kijelenteni, de legalább annyira rossz nem szólni róla." 
E sorok írója is meg van arról győződve, hogy a valódikörnyezetvédelemre most nagyobb szükség van, mint valaha, hiszenvéges földünkön nem lehetséges semmilyen alrendszernek a végtelennövekedése, így az emberiség létszámának a végtelen növekedésesem. Mégsem fogadjuk el sem Russel, sem Cousteau, sem a CFRálláspontját. Ma még nem a népesség növekedése a fő probléma,hanem a pénzrendszerbe beépített kamatmechanizmus által hajszolt


18
természetellenes gazdasági növekedés. Ezt az erőszakolt növekedéstaz időmúláshoz kapcsolt kamatfizetés ketyegő pokolgépe kényszerítiki, azaz a pénzemberek kielégíthetetlen gazdagodási vágya, nempedig a gazdaság és az ember természetes szükségleteinek akielégítése. Ma minden ember felesleges, akinek a munkája nemelégséges a kamatjáradék, az adóterhek, az önköltség és amegélhetését biztosító nyereségegyidejű előteremtésére. Ezért válika pénzuralom ránk kényszerítésével annyi ember hirtelen"feleslegessé", ezért van "túlnépesedés".Ha megszüntetnénk a pénzmonopolisták uzsoraelvonását, akkormegszűnne a munkanélküliség legfontosabb oka. Sokanvégezhetnének újból értékes munkát önmaguk és a társadalomszámára, akkor is, ha a kamatot már nem tudnák megtermelni abefektető pénzembereknek. Kiderülne, hogy a parazita kamatelvonáskiküszöbölése után már szükség van a munkájukra, az életükre, mertértékteremtő tevékenységük,-ha az esetleg szerény mértékű is,-dehasznos a társadalom számára. A pénzemberek által leírt milliónyiembertársunktól sem kellene-akár pestisjárvány útján is-megszabadítani földgolyónkat. A természet fellélegezhetne, időtkaphatna a regenerálódásra.A multinacionális korporációs birodalmakat a pénzvagyon-tulajdonosok ellenőrzik, akiknek célja pénzük végtelen szaporítása, ésa vele járó hatalom korlátlan növelése. ("A pénz lehet sok, vagykevés, de elég sohasem.") Azért kell ellenállni a nemzetközipénzkartell tulajdonában lévő világméretű korporációk korlátlanterjeszkedésének, és a környezetet pusztító tevékenységüknek, mertkizárólag a profit vezérli őket. Amikor egyre nagyobb pénzügyikolosszusok jönnek létre, amikor a világméretű vállalatbirodalmakszinte minden korlát nélkül, gyorsított ütemben sajátíthatják kimaguknak Földfolyónkat, akkor ezzel szembe kell állítanunk azt, amitE. F. Schumacher "
The Small is Beautiful
" (A kicsi szép) c. világhírűkönyvében már 1973-ban megfogalmazott. Vissza kell térni az emberimértékekhez, a kicsihez, a természeteshez, vagy ahogy Silvio Gesellírta: a természetes gazdasági rendhez. Nem a gazdasági teljesítmény


19
csökkentésére, hanem a pénzuralom által hajszolt természetellenesnövekedés, ésvissza nem fordítható környezetpusztításmegfékezésére van szükség. Ki kell cserélni a gazdasági tevékenységcélját és módszereit. A pénzközpontú társadalomról át kell térni azemberközpontú társadalomra.
Mi természetes és mi nem?
Amikor különbséget teszünk természetes, és természetellenesgazdasági növekedés, valamint társadalmi fejlődés között, akkorelválasztjuk a manipulált környezetvédelmet a valódikörnyezetvédelemtől. Ehhez világosan látnunk kell, hogy akörnyezetvédelem nemes céljai is kiforgathatóak, és a világpénzrendszerét kézbentartó elit bizonyíthatóan fel is használja ezt amozgalmat a világ feletti uralmát beteljesítő
Globális Unió
létrehozására. Nem szabad azonban hagynunk, hogy a világregulátorai a Föld iránti színlelt aggodalmukkal megtévesszenekminket. Ma már konkrét tényekkel bizonyítható, hogy a bolygónkmegmentésére indított kampányuk mögött álságos szándék ismeghúzódik. Igazi céljuk az emberiség előkészítése a globális elitviláguralmának az elfogadására. Többek között azért gyöngítikfolyamatosan az ipari országok gazdasági erejét, mert az elősegítiezen országok bevonását pénzuralmi rendszerüknek a globális-hálójába, és megkönnyíti a pénzkartell felettük gyakorolt uralmának akonszolidálását.A "
Report from the Iron Mountain
"-ben ajánlott manipuláltkörnyezetvédelem a pénzelitnek az általa már hosszabb idejeelőkészített atomenergia-ellenes kampányával kezdődött az 1970-esévek elején. Kibontakozása időben egybeesett az energia hirtelenmegdrágulásával, a pénzkartell által elhatározott olajárrobbantással.Az atomenergia egyre hatékonyabbá és biztonságosabbá váló békéshasznosítása olcsó és bőséges energiaforrást jelenthetett volna mindaz ipari országok, mind a fejlődő országok számára. Az olajáraknégyszeresére emelése, különösen ez utóbbiakat sújtotta. Mive


20
bővülő energiafelhasználás nélkül nincs gazdasági növekedés, ezértaz atomenergia felhasználás leállítása a pénzkartell által pénzelt ésirányított zöld-mozgalommal, egyben a gazdasági növekedés végét is jelentette a harmadik világ olajszegény országai számára. Azolajkonszerneket ellenőrző csoportoknak a manipulált zöld mozgalombeindításával sikerült kiiktatniuk a legveszélyesebb versenytársat, azolcsó atomenergiát és "még virágjában letörni az atomrózsát." Ígytehát továbbra is az olaj maradt a világgazdaság kulcsfontosságúenergiahordozója. Aki pedig ezt az energiaforrást kontrollálta, az azárakat is diktálhatta.Az ökomozgalom irányítását az 1973. májusában,-a
Wallenberg
család birtokán,
Saltsöbaden
-ben,-tartott titkosBilderberg-tanácskozás egyik résztvevője, Robert O. Anderson, az'Atlantic Richfield Oil Company' főnöke vette kézbe. Andersonvállalata és alapítványa sok millió dollárral finanszírozta azokat aszervezeteket, amelyek célja az atomenergia lejáratása éskikapcsolása volt. A több milliárdos befektetéssel alaposanelőkészített és beindított német nukleáris energiaprogram is ennekaz ökomanipulációnak esett áldozatául. A német "Zöldek"elvakultságát jól mutatja, hogy a Rajna másik oldalán,Franciaországban csaknem annyi atomerőmű van, mint a többieurópai országban együttvéve. Ezeknek a betiltását sem a francia,sem a német "
Zöldek
" nem követelik.A szakemberek előtt közismert, hogy a 19 ma is működő németnukleáris erőmű a világ legbiztonságosabb atomerőművei közétartozik, mégis ezeket kell felszámolni. Joschka Fischer szerint alegbiztonságosabb erőműre is rázuhanhat egy repülőgép, és akkorfelrobbanhat. De miért csak német erőművekre zuhanhat repülőgép,és a sokkal több francia atomerőműre miért nem? Miért csak anémet szennyeződés veszélyes, és miért nem a francia is? A franciaerőművekből robbanás esetén felszálló gombafelhők talánilledelmesen meg fognak állni a Rajnánál, és nem lépik majd át anémet-francia határt? Ezekre a kérdésekreeddig nem kaptunk választa német "Zöldek"-től.


21
Természetesen nem környezetvédelemről van szó a németatomerőművek betiltásánál. A pénzkartell ősriválisa Németország,amely nemcsak méretei, ipari-technológiai kapacitása, de geopolitikaielhelyezkedése miatt is az Európai Unió súlypontja. Területileg ugyanmeg lett kisebbítve, de ez az atomenergia és az informatikakorszakában nem elégséges a tartós alávetéséhez. Ezt a pénzügyi,gazdasági szuverenitásától már megfosztott, politikailagkényszerpályára terelt országot, meg kell fosztani mindennukleárisipari hátterétől is, hogy még csak reménye se lehessengazdasági és pénzügyi önállóságának a visszaszerzésére. A németatomerőművek felszámolásánál nem a környezetvédelem, hanem anémet atomkutatás és nukleáris technológia ipari hátterének amegsemmisítése a cél, egy kemény versenytárs diszkvalifikálása. Amásik cél az, hogy a külső energiaimporttól tegyék függővéNémetországot, amely belső energiaforrások hiányában a "külföldienergia-csapok" elzárásával bármikor megbénítható. Ezek alétfontosságú energia-csapok pedig szilárdan a pénzkartell kezébenvannak.A "Zöldek"-baloldali demagógiájukkal-a pénzkartell máscéljainak az elérésére is kiválóan alkalmasak. Így például álszentmódon az emberi jogokra hivatkozva követelhetik a németekreráerőszakolt kettős-állampolgárságot. Ez elősegítheti, hogyNémetország-versaillesi megcsonkítása ellenére-soknemzetiségűállam legyen, hogy ott is híg és eklektikus multikulturalizmus váltsafel a nemzeti kultúrát, megfosztva ezt a tudatilag folytonosanbombázott társadalmat a gyökereitől, és a közös hagyományokbangyökerező kohéziójától. A kultúrák és értékrendszerek erőszakosösszekeverése hatékonyan segíti az egyén önazonosságának ameggyöngülését, sőt elveszítését. Az ilyen fellazított tudatúegyedekből álló társadalom aztán könnyen gyúrható masszává válik apénzelit kezében


22
Visszatérve az 1973-ban Saltsöbaden-ben tartott Bilderberg-tanácskozásra, ott nemcsak a dollár megszilárdítását vettékszámításba, hanem azt is, hogy az milyen kihatással lesz a harmadikvilág életkörülményeire. Ezt bizonyítja az Egyesült ÁllamokNemzetbiztonsági Tanácsának egy 1975-ben készült dokumentuma,amely a "
Memorandum 200
" elnevezést viseli. Ez Henry Kissingervezetésével készült, és aző utasítására szigorúan titkos okmánykéntkellett kezelni. A "Memorandum 200" a világ népességének acsökkentését, vagyis a
neomalthusianizmus
-t, az Egyesült Államoktörténetében példa nélkül álló módon a hivatalos amerikaibiztonságpolitika fontos céljának minősíti.Már tudjuk, hogy hasonló megállapítások találhatók azokban a jövőre vonatkozó tervezetekben is, amelyeket a New York-i "Councilon Foreign Relations-Külföldi Kapcsolatok Tanácsa", a Bilderbergoligarchia zártkörű és nagybefolyású elit szervezete/ dolgozott ki az1970-es években az 1980-as évekre vonatkozóan. Ezekben atanulmányokban nyíltan megfogalmazzák, hogy a világgazdaságbizonyos mértékű "
ellenőrzött dezintegrációja
" legitim cél a 80-asévekben a túlnépesedés megfékezésére.A jelentanulmányban ismertetett két dokumentum azt isegyértelművé teszi, hogy nem az Egyesült Államok a vetélytársaknélküli "nagy óriás", "az egyedüli igazi világhatalom", amely a szovjetbirodalom felbomlásával a világtörténelem középpontjába került. Ameghatározó, a kizárólagos nagyhatalom ma az a világméretűmagánpénzmonopólium és hálózata, amelynek tulajdonosai már1913 óta kézbentartják Amerika egész gazdasági és politikai életét,miután megkaparintották pénzrendszerét a Federal Reserve Systemlétrehozásával, amelynek nyolc magánbank (ebből öt Rotschildérdekeltségű) a tulajdonosa.Az Egyesült Államok monetáris hatalmának a kisajátításával anagy ország fizikai és szellemi kapacitása is uralmuk alá került, és márrégóta az ő uralmi céljaikat szolgálja a pénz világbirodalmánakfolyamatban lévő létrehozásánál. A pénzkartell eszközként használjaa kontinensnyi hatalmat,-pénzét, hadseregét, gazdasági erejét,


23
csúcstechnológiáját, népének szorgalmát és tehetségét,-hogy velesaját világuralmát megalapozza és fenntartsa. Sőt még Amerikamegmaradt demokratikus hagyományainak és intézményeinek avonzásából is hasznot húz ez a szervezett magánhatalom, amely abelülről meghódított ország segítségével rátette a kezét a nemzetközikommunikációra, a tömegszórakoztatásra, és meghatározó tényezőjelett a világszerte a terjesztett-a pénz egydimenziós értékrendszeréthordozó-primitív és manipulatív tömegkultúrának.Az amerikai társadalom többségének azonban, a mostismertetett dokumentumokban foglalt rafinált módszerek, és azintenzív agymosás ellenére sincs elhivatottsága arra, hogy apénzkartell és gépezete engedelmes eszköze legyen a tőle idegenviláguralmi célok eléréséhez. Világosan látnunk kell, hogy az amerikaihegemónia nem más, mint a pénzkartell hegemóniája,amelyegymáshoz kapcsolódó intézmények és eljárások összetett rendszerét jelenti. A magát Amerikának feltüntető nemzetközi pénzhatalomközvetett és látszólagos konszenzuson alapuló világhegemóniájánakpedig az a funkciója, hogy fenntartsa a demokrácia látszatát, éselhomályosítsa a hatalom és befolyás terén a nemzetközi életbenmutatkozó igen nagy különbségeket.Az amerikai zászlót lobogtató nemzetközi pénzkartell globáliselsőbbsége szövetségek és koalíciók finom rendszerén nyugszik, ésezek szó szerintbehálózzák bolygónkat. Ennek a félrevezető módon"amerikainak" nevezett rendszernek szerves összetevői a nemzetközipénzkartell speciális feladatok ellátására létrehozott hálózatai. Azolyan "nemzetközi" pénzügyi szervezetek, mint pl. a NemzetköziValutaalap és a Világbank, egyértelműen globális érdekeketképviselnek. Látszólag az Egyesült Államok, ténylegesen azonban azAmerikát is irányító nemzetközi pénzkartell hálózatának a befolyásaalatt állnak.


24
Annak szemléltetésére, hogy a pénzuralomnak ez arendszeremennyire életellenes, idézzünk egy budapesti hírt, amelyet BencsikAndrás, a Magyar Demokrata c. hetilap főszerkesztője hozottnyilvánosságra 1997. májusában és az Internetre is rátett:"Február végén zártkörű tanácskozást tartott a budapesti Soros-egyetemen a Világbank. Az előadók elmondták, hogy elképzelésükszerint Magyarországon csak 8 millió lakosnak kellene élni. Ebbőlkétmillió u.n. 'narrow minded' szakember legyen, a többi 6 milliónakpedig a hátteret kellene biztosítania. Az előadók úgyvélték, azokat amagyarokat, akik egy bizonyos szellemi szint fölé emelkedtek,ösztönözni kellene a kivándorlásra. A világbanki instruktoroküdvözölték ugyan a kormány oktatási és egészségügyi reformját, dehozzátették, véleményük szerint a kórházi ágyakszámát tovább kellcsökkenteni, a reform utáni állapot felére. Ezt követően-közölte egyoda meghívott, de a hallottakon felháborodott üzletember aDemokratával-egy 30 fős, még zártabb körű tanácskozásra kerültsor, ahol a jelenlévő pénzügyi és kormányzati emberekkel ismertettékazt a forgatókönyvet, amit a továbbiakban követniük kell, s amit aDemokrata informátora szerint 30 évre titkosítottak."
Brzezinski stratégiai forgatókönyve
A nemzetközi pénzkartell-az Egyesült Államok felhasználásával-immáron az egész eurázsiai kontinens feletti uralom megszerzéséretörekszik. Ez derül ki Zbigniew Brzezinski-nek, a CFR és a TrilaterálisBizottság, azaz HÁLÓZAT egyik tekintélyes vezetőjének ésteoretikusának, az 1999-ben Budapesten is megjelent "A nagysakktábla" című könyvéből:"Ma az Egyesült Államok-egy nem európai hatalom-élveznemzetközi elsőbbséget, s foglal el közvetlen hatalmi pozíciót azeurázsiai kontinens három perifériáján, ahonnan erőteljes befolyástgyakorol az eurázsiai "szívtájék" államaira is. Azonban pontosan itt, a


25
földgolyó legfontosabb játékterén, Eurázsiában jöhet létre valamikoregy olyan ország, amelyik képes lesz Amerikával rivalizálni."Brzezinski idézett könyvében szokatlan nyíltsággal fogalmazzameg a világközvélemény megtévesztése céljából Amerikaként ágálópénzmonopolista elit birodalmi geostratégiájának háromkulcsfontosságú tényezőjét: "elejét venni a vazallusok köztibárminemű paktálásnak, fenntartani a függő helyzetüket,megvédelmezni a szövetségeseket és elérni, hogy továbbra isszófogadóak legyenek. Végül pedig megakadályozni, hogy a barbárokszövetségre lépjenek egymással."Ez nem a demokratikus amerikai társadalomnak,-az alapítóatyák Amerikájának-a hallgató vagy elhallgattatott többségnek ahangja, hanem a rajta belülről győzedelmeskedett pénzdiktatúráé, azAmerika bőrébe bújt nemzetközi bankároké. A pénzuralomvilágrendjének gőgös oligarchiái ma már azt sem tartjákszükségesnek, hogy finomkodva, diplomatikusan fejezzék ki magukat:a vazallust vazallusnak, a barbárt barbárnak, és a függő helyzetetfüggő helyzetnek nevezik. "A nagy sakktábla" szerzőjénekvilágpolitikai forgatókönyve ugyanannak a hatalomnak a globálisdimenziókban végiggondolt stratégiáját szolgálja, mint a "
Csendesháború néma fegyverei
" és a "
Report from the Iron Mountain
"készítőinek az amerikai társadalom leigázására kidolgozott javaslatai.
Brzezinski
-nek, a pénzkartell nagyhatalmú szóvivőjének, márnem kell letitkosítania látleletét, arrogánsan őszinte lehet, hiszen aközvélemény már alig számít. A pénzuralom véleményhatalma pedigerősebb, mint valaha. Ki mer ezzel a világhatalommal szembeszállni?Ki meri megmondani, hogy a "király meztelen"? Ezt pozícióban lévő,vagy pozícióra törekvő politikus-karrierjének a kockáztatása nélkül-ma már egyik nyugati országban sem teheti meg. A pénzügyi-korporációs elit-a rendszer fő haszonélvezőjeként-természetesennem érdekelt a változtatásban. Csak a pénzuralom szervezetét ésműködését megismerő és megértő,-cselekvési szabadságukkal mégrendelkező-szabad polgároktól várható a megoldás, akik a


26
tömegtájékoztatás folyamatos agymosása ellenére is meg tudtákőrizni tisztánlátásukat.
Az egypártrendszer és a többpártrendszer kombinációja
A gyorsan cserélődő, négyévenként elmozdítható politikai elit-noha látszólag övé a hatalom-ki van szolgáltatva a le nem válthatópénzügyi és korporációs elitnek, a pénzkartell nemzetközi és hazaigépezetének, amelynek hatalma a pénz és a vagyonmagántulajdonán alapul. A politikai vezetőréteg egy-egy csoportjarövid ideig van döntési helyzetben, pozíciója a bizonytalankimenetelű választásoktól, és a pénzügyi elit támogatásától függ.Élesen szembenálló és gyakran összeegyeztethetetlen érdekek közöttkell lavíroznia. A pénzügyi és korporációs elittől eltérően nemgondolkodhat nagyívű stratégiában, nem dolgozhat ki hosszútávúterveket, mivel sorsa kiszámíthatatlan, ingatag tényezőktől függ.Ma már nemcsak az Egyesült Államokban, Nagy Britanniában,vagy az Európai Unió más országaiban, hanem Magyarországon is azegypártrendszer és a többpártrendszer sajátos kombinációjaműködik. A politika nem látható szférájában a pénzügyi-korporációselit egypártrendszere van hatalmon, míg a politika nyilvános terébena pénzügyi-korporációs elit által kiválasztott politikai-csoportokatöbbpártrendszer szabályai szerint rivalizálnak egymással. Ahatalomgyakorlás egypárti alrendszerébe tartozik minden olyankérdésnek az eldöntése, amely lényeges a pénzuralom rendszeréneka fenntartásához és zavartalan működtetéséhez. Ezek közül alegfontosabb a
magánpénzmonopólium
kialakítása, a monetárishatáskör-a pénz-és
hitellevélkibocsátás
, a kamat-és
árfolyamszabályozás
, adópolitika-teljes átengedése apénzkartellnek, elsősorban a központi bank államtól valóleválasztásával.Az egypárti politika kialakítását és érvényesítését ebben arendszerben az amerikai CFR-hez és az angol RIIA-hoz hasonlószervezetek végzik el a főhatalmat birtokló pénzkartell számára. A

 jelek szerint e célból jött létre a Magyar Atlanti Tanács is, amelymegalakulásától, 1992-től, kezdve szoros kapcsolatban áll a CFR-rel,(Council on Foreign Relations) vagyis a New York-ban működőKülföldi Kapcsolatok Tanácsával. Az amerikai kutatók ezt azintézményt az Egyesült Államok leghatalmasabb szervezeténektekintik. A CFR politikai vezetőtestületeinek a döntéseit a Fehér Házés a Washington-i Kongresszus is messzemenően figyelembe veszi. Azidei demokrata és republikánus elnökjelöltségre pályázók is a CFRáltal előzőleg kiválasztott, és jóváhagyott személyek.Úgy tűnik, hazánkban is ez a modell intézményesül. Anégyévenként megtartott választásokon a pénzügyi elitnek akülönböző pártokból összeállított "A" és "B" csapata küzd akormányzati pozíció elnyeréséért. Ezek a pártok csak másodrendűkérdésekben képviselhetnek eltérő nézeteket. A pénzelit számáralényeges kérdésekben egységes állásponton kell lenniük. A jelentanulmányhoz mellékelt lista tartalmazza a Magyar Atlanti Tanács(MAT) tagjainak egy részét. A listából hiányzik a korporációs tagok,bankok, vállalatok, teljes felsorolása. (
Többszöri próbálkozásunkellenére sem sikerült megszerezni a nyilvános egyesületkéntbejegyzett MAT tagjainak a hivatalos névsorát, sem a MATvezetőségétől, sem az egyesületi nyilvántartástól. Ismerjük viszontaz elnökség tagjainak a nevét, és atagok egy részben már elavult,nem teljes és nem hivatalos névsorát.
)Hazánkban-a pénzuralom rendszerének fenntartásaszempontjából fontos kérdésekben-ma is egypártrendszer, akevésbé fontos kérdésekben pedig többpártrendszer van. A MAT-banbékésen együttműködő elit a politika nyilvános terében már keményküzdelmet vív egymással a különböző pártok színeiben, de csak apénzhatalom-véleményhatalom-által engedélyezett másodrendű,harmadrendű kérdésekről. A pénzhatalom érdekeinek közöskiszolgálása azonban nem csökkenti a politikai elit versengőcsoportjai számára annak a jelentőségét, hogy melyik csoporttölthesse be a számos előnnyel járó kormányzati pozíciókat. A politikanyilvános terében folyó többpártrendszeri színjátéknak fontos


28
szerepe van a politika nem látható terében gyakorolt pénzdiktatúraegypártrendszerének az álcázásában és a közvélemény felé történődemokratikus legitimálásában.
Egy lehetséges alternatíva: Összefogás a fennmaradásért
Felülről nem várható változás. Fordulatot csakalulról lehetkiharcolni. Ha majd lesz több százezer olyan szabad magyar polgár,aki kiismeri magát a kamatszedő pénzrendszeren, és az emberitársadalmat a természeti környezetével egyaránt pusztítóuzsoracivilizáció működésén, akkor már nem lehet többé olyanválasztásokat tartani Magyarországon, hogy társadalmi bajainklegfontosabb okáról, a szegénységről, egy árva szó se essék. Ez aszegénység a jövedelmet folyamatosan kiszivattyúzópénzrendszernek az egyenes következménye. A fentebb ismertetettamerikaidokumentumok bizonyítják, hogy a mellébeszélés, a valódiproblémák elhallgatása és álproblémákkal való behelyettesítése, apénzuralom elitjének tudatos és átgondolt stratégiája. Ma azért kellösszefognunk, hogy a magyaroké maradhasson a magyar föld, hogy ademokratikusan választott magyar kormány rendelkezhessen ismét amonetáris jogokkal, amelyek a hatékony kormányzás elengedhetetlenfeltétele, hogy a részvételi demokrácia váltsa fel a pénzhatalom általkönnyen ellenőrizhető és manipulálható pártdemokráciát, hogy amagyar pénz ismét a nemzet alapvető fontosságú közintézményévéváljon és, hogy nyilvános legyen végre a közpénzek mozgásáravonatkozó minden adat. Azért kell összefognunk, hogy magyarként ésemberként is tisztességes életet élhessünk, és épségbenadhassuk átotthonunkat-ezt a csodálatos kék bolygót-utódainknak.
-A tanulmányt ismertette Dr Drábik János
EXTINCTION Plan for Humanity DEPLOYED - Silent Weapon Syste

Digitális TV elme-kontroll és manipuláció HD-minőségben ! A titkos SSS technológia
Néhány gondolat tőlem, aztán egy cikk....
Gondolkodtál már rajta milyen könnyű dolga lehetne egy adott társadalom, civilizáció vagy netán egész bolygót irányító erőknek, ha sikerülne elérni, hogy az adott közösség lehetőleg azt gondolja, higgye, tegye, amit kell..., ami az Irányítók érdekében leginkább áll.
Sőt az a legjobb, ha nem is gondolkodik semmin azon kívül, ami a maga és családja életben maradásához kell. 

Lehetőleg ne kérdőjelezze meg a fennálló gazdasági-társadalmi rendet, ne szervezzen ellenálló mozgalmakat, sőt maradjon nyugton, fogyasszon és szó nélkül járjon a Hatalom által működtetett, a rendszert életben tartó "munkahelynek nevezett" tartópillér bármelyikébe gondolkodás nélkül dolgozni. Természetesen csak éppen annyiért, amennyi a létfenntartáshoz kell és a mindennapi túlélésért folytatott harc lekösse minden energiáját...

Akik ezt meg tudnák tenni, igazán profi munkát végeznének és milyen jó lenne nekik, ha találnának olyan átprogramozó eszközt, ami ezt elérné az embereknél és az egész világot be lehetne kapcsolni ebbe ! Sőt ha senkire nem kellene ráerőszakolni ezt, hanem önként boldogan vinnék haza otthonaikba, állítanák ki a "fő helyre" és naponta csatlakoznának elméjükkel, hogy befogadják a küldött "agyhullámokat".... 

Ennél jobbat a Piramis Csúcsa el sem képzelhetne !
Még szerencse, hogy ilyen nem létezik, igaz ? 
Pedig  Neked is van a lakásodban !

2 héttel ezelőtt 
több milliárd ember nézte az Olimpia eseményeit, de különösen a nyitó és záró ceremóniákat. Sokan azt sem tudják, mi okozza, hogy levertség, depresszió, tompultság, vagy ingerültség, netán agresszió lett úrrá rajtuk az azt követő napokban, esetleg nehezen jutnak eszükbe szavak....stb.
Tudom, ez már a többségnek összeesküvés-elmélet, ezért akik levélben írtak ezzel kapcsolatos tünetek és tanácsok miatt, nekik válaszoltam..... De a legfontosabbakat mindenkinek tudni kell(ene)....

A mellékhatások egyénenként változnak, de a közös pont az AGYami egy szuperszámítógép és ha Te TV-néző  vagy/voltál,akkor jelképesen úgy képzelheted el, mintha rá(d)töltenének egy igen erős "vírust" mely a gondolkodásodat blokkolja, amíg le nem tisztul.... 

A többség magától nem is hagyja, hogy helyreálljon a természetes állapot, mert újra csatlakozni kell rá, így a folyamat nem jobb, csak egyre rosszabb lesz. 


Módosítja gondolataidat és cselekedeteidet is úgy, hogy erről fogalmad sincs. Ez nem sci-fi, hanem kőkemény valóság. 
        

De pár dolgot itt is elmondok még, hátha segít : 
A TV-vel kapcsolatban legjobb amit tehet az ember, hogy minimálisra szűkíti a "vele" töltött időt !
Nem csak azért, mert semmi értelmes nincs már benne, csak szándékos terelés, hazugságok és egy mű-világ.... hanem 
a fenti veszélyek miatt. Az Elit gondoskodott róla, hogy ne legyen ez egyszerű és mindenhol bele fogsz botlaniáruházaktól, bárokon, teraszokon keresztül már éttermekben is töltik be a hullámokat, ha nem vagy tudatában ennek.....
A GONDOLKODÁSODAT VESZIK EL ! 
Az átlagemberek nem ismerik az elme és az agy működését (de katonai programok a II.világháború óta kikutatták már régen, (sőt az Illuminati évezredek óta ismeri .......de ez egy hosszú történet...).
A későbbiekben (kételkedők számára) vázolt technológiával jobb, ha tudod:  

- igenis tudják blokkolni a gondolkodást (sőt az agynak azt a részét, ami az "Ébredéshez" is kell) és
- egyszerűen ráhangolódni attól függően, hogy agresszívvá, depresszióssá, vagy birkává akarnak tenni......
- Használták az Olimpia alatt és rendszeresen előtte és ma is.... 
- Ahogy a Chemtrail, ez is nemzetek felett álló globális program..... Tudom, rossz felébredni, de NEO-nak sem volt egyszerű, emlékeztek.....

Ezek tökélyre vannak fejlesztve. Te viszont nem teheted meg, hogy ennek áldozatává válj, mint sokan a környezetedben ! Látod rajtuk, megkísérelheted megmagyarázni nekik, de próbáld csak elvenni a távirányítót tőlük, vagy nem engedni bekapcsolni 3 napig.....meglátod, miről beszélek.....

Tanácsok: 
A szabadba érdemes gyakran kimenni és a hegyekbe !!!! azért mert a HAARP, ami odakint éri az embereket nem működik folyamatosan, pulzálva kapcsolják be....és a magas helyekre, nem ér fel az a tartomány, ami lent érvényesül.... (maradjunk annyiban, hogy tudom)...Érdemes utánanézni mindezeknek (bár ott sem lesz minden leírva), de aki magát és a családját meg akarja védeni, hogy ne legyenek olyanok, mint a környezetünkben lévő zombi-társadalom.....akkor meg kell tenni néhány lépést......  

De mindenkire rábízom, mit kezd a tudással. Én csak elmondtam..... (SBG Buddha)

Nézzünk akkor egy cikket és beszéljünk a háttérről ! 

Egy RÉGI CIKK korábbi "összeesküvés-elmélet" jóval a digitális adások megjelenése előtti időkből:


Digital TV: Mind Control by the Sound of Silence

Röviden arról van benne szó, hogy a digitális tv-adás, amit oly szenvedélyesen sürgetnek, arra lesz jó, hogy egy bizonyos hangfrekvenciával a HAARP segítségével a tömeget manipulálják. 
A cikkben felvetik azt, ami az Öböl háborúban történt. Vagyis, hogy 75.000 azután másik 125.000 (vagy több) iraki csapat jött ki a mély sivatagi bunkerjeikből, fehér zászlót lengetve és térdre borulva, mielőtt az amerikai csapatok megközelítették őket megcsókolva a fogva tartóik csizmáit vagy a kezeiket, szó szerint. A viselkedésük egyszerü okkal magyarázható: egy olyan technológiának tették ki őket, amitől egyszerre csak engedelmes gyerekek szintjére gyengültek le.
Illuminati — for war and death, environmental disaster, financial collapseUS soldiers wearing PASGT helmetsStandard Issue Mind Control DARPA wants ultrasound-enhanced helmets that allow soldiers to stimulate certain regions of their brains.  Picture: popsci.comStandard Issue Mind Control - DARPA wants ultrasound-enhanced helmets that allow soldiers to stimulate certain regions of their brains / 
A DARPA is fejleszt olyan sisakokat, melyek a katonák agyi területeit stimulálják és gondolatátvitelt is elősegíthetik nagyobb távolságból........

"Ezt a technológiát készülnek használni, bár egy finomabb verzióban, ehhez, mint a cikk is írja, egy vevőkészülék kell majd. A technológia a HAARP adók egy kombinációját fogja hasznosítani. GWEN tornyoka mikrohullámú mobiltelefon tornyok segítségével, és hamarosan – JÖN !!! – az elrendelt High Definition Digital TV, ami be fog lépni az otthonodba:..................................
AZÓTA MEG IS ÉRKEZETT A TECHNOLÓGIA ÉS EL IS TERJEDT AZ ÁTALAKÍTÁS

a) kábel, b) műhold, c) HD TV-k, vagy d) a digitális átalakító dobozok, amit mi magunk fogunk kérni és megvásárolni. 
Silent Sound Spread Spectrum a technológia neve (SSS)
The Sound of Silence a hadsereg-hírszerzési kód-szó, amit az elme irányításra használnak. Az 1950-es évek közepén tesztelték, a 70-es évek folyamán tökéletesítették, és a modern amerikai hadsereg által használták a 90-es évek elején, az ellenkezések és figyelmeztetések ellenére, amiket olyan emberek bocsátottak ki, mint például Dwight David Eisenhower.
Ezt az elme-változtató titkolt fegyvert valami alapján a tudatküszöb alatti hordozó technológiának, vagy a Silent Sound Spread Spectrumnak nevezik (SSS). Dr. Oliver Lowery által katonai használatra fejlesztették ki a Georgiai Norcrossban és leírják az US Patentben # 5,159,703 — “Silent Subliminal Presentation System” 1992-es kereskedelmi használatra is szánják.
Egy csöndes kommunikációs rendszer, amiben a nem hallható tartományba eső (nonaural) szállítókat használnak, a nagyon alacsony (ELF) vagy nagyon magas audio-frekvencia (VHF) tartományban vagy a szomszédos ultrahangos frekvencia spektrumban, a kívánt üzenettel / hatással akusztikailag vagy rezgésileg szándékosan az agyba juttatják, tipikusan a hangszórók, fülhallgató, vagy piezoelektromos jelátalakítók használatán keresztül. A modulált szállítókat közvetlenül, valós időben közvetíthetik, vagy kényelmesen felvehetik mechanikusan, mágnesesen vagy optikai médiákon a hallgatónak.


Ez az eszköz a csend hangja egyszerűen számításba veszi a speciális gondolatok beültetését, érzelmeket, ráadásul a gyanútlan emberi lényekben testi hatásokat is okoz. 1991. március 23-án egy hírkivonatot bocsátottak ki az ITV News Bureau Ltd.-n (London) szolgáltató közleményben „High-Tech Psychological Warfare Arrives in the Middle East.” címmel...
Csak a brit sajtóban jelent meg:
Sikeresen bevetettek egy hihetetlen és nagyon titkos Psy-Ops programot, ami a Silent Sound technikákat hasznosítja. A lehetőség, hogy használják ezt a módszert, akkor történt, amikor Saddam Hussein hadseregeinek a parancsnoki és ellenőrző rendszereit megsemmisítették. Az iraki csapatokat akkor arra kényszerítették, hogy arra használják a kereskedelmi FM rádióállomásokat, hogy folytassák a kódolt parancsokat, amiket a 100 MHz-es frekvencián sugároztak. Az US spy-ops csapat felállította a saját hordozható FM adóját, miközben ugyanazt a frekvenciát használta Al Khafji elhagyott városában.
Ez az amerikai adó legyőzte a helyi iraki állomást. Hazafias és vallásos zenével egyetemben psy-ops „homályos” , megtévesztő és ellentmondó katonai parancsokat és információt közvetített. Egy sokkal erőteljesebb technológia is dolgozott a háttérben. 

Ez a kifinomult elektronikus rendszer arra lett tervezve, hogy közvetlenül a hallgató elméjének beszéljen, belépve az agyhullámokba, kezelve az agy elektro-enkefalogrammikus (EEG) mintáit. Így beültetve mesterségesen a negatív érzelmeket – élénk félelem, aggodalom, kétségbeesés és reménytelenség érzéseit hozták létre az iraki csapatokban.”Bőséges bizonyíték létezik, hogy a bizonyos héttérhatalmi erők azt tervezik, hogy határozottan kiterjesztik ennek a technológiának a kapacitását annyira, hogy körülfogjanak minden embert, minden kontinensen.

Ennek az egyik kulcsa az a HAARP projekt, amivel az ELF és VHF frekvenciákat tudnak sugározni a Föld ionoszférájából szét, különféle GWEN tornyokba, világszerte.


Természetesen hivatalosan tagadják mindezt, miközben azt hajtogatja az irányított hírmédiák beállított hírolvasói által, hogy a GWEN tornyok titkolt napirend nélkül csupán privát cellatelefon-tornyok, és azért bárki, aki másképp gondolkodik, egy elmebeteg összeesküvés elmélet hirdető. A bizonyíték mindazonáltal tiszta és egyértelmű.
Dr. Michael Persinger a pszichológia és neurológia professzora a Laurentian Egyetemnél, Ontario, Kanada.......... Ezzel a témával kapcsolatban dr. Persinger ezt írja:
A halántéklebeny-serkentés felidézheti egy jelenlét érzését, tájékozódási zavart, és perceptuális szabálytalanságokat. Ez képeket aktiválhat, amik elraktározódtak a szubjektív memóriában, köztük azokból a rémálmokból és szörnyekről, amiket általában elnyomnak.

A kortárs neurológia feltételezi olyan alapvető algoritmusoknak a létezését, amik minden idegrendszeri transzdukciót lefordítanak, egy belső agy-specifikus kódra. Direkt stimulálása ezeknek a kódoknak, az emberen belül temporális vagy limbikus kérgekre alkalmazott elektromágneses minták által, olyan energiaszinteket igényelhetnek, amik mind a föld mágneses tevékenységnek és a kortárs kommunikációs hálózatoknak is a tartományán belül vannak."
Bejegyezte: SBG Buddha dátum: 3:21 
2013. június 14., péntek

Magyarország CHEMTRAIL-támadás alatt áll egész nap - Elképesztő mennyiségű vegyi csík borítja az eget - Özönlenek a képek mindenhonnanKÉTELKEDŐKNEK : Az IDŐJÁRÁS-módosítás DOKUMENTUMAI egy helyen ! 
.... hogy végre lezárjam azt a vitát, amit információ hiányában a kételkedők vívnak azokkal, akik számára nem kérdés ennek megléte! Nyugodtan mutassátok meg azoknak, akik még mindig bizonyítékokat követelnek, amikor beszéltek erről, ahelyett, hogy kinyitnák a saját szemüket vagy az igazság nyomába erednének saját kutatásokkal !
CHEMTRAIL használatára KONGRESSZUSI BIZONYÍTÉK :


UPDATE : 2013. Június 15. 16:50:
Két megjegyzés:
1., Ha megfigyelitek, 
ma szombaton szinte alig látni a tegnapihoz hasonló csíkokat.
Az ég gyönyörű kék, a látható utasszállító gépek pedig szép kis rövid vagy hamar elillanó kondenzcsíkot húznak. Ugye senki nem gondolja, hogy egyik napról a másikra ezerszeresére ugrik vagy csökken a forgalom és szerintem Ti is látjátok, hogy a légköri körülményekben sem állt be akkora változás.....2., Nagyon fontos a tegnapi pénteki nap, mert szerintem
Magyarországon eddig ekkora figyelemfelhívást és hírverést az égen lévő Chemtrail vegyi csíkokkal kapcsolatban MOST ELŐSZÖR sikerült elérni !!! Rengetegen átvették az anyagot és az írásokat, fotókat, videókat. Bár az is igaz, hogytalán több hónapja nem kaptunk a nyakunkba annyi anyagot, mint tegnap. Bár ez senkit nem vigasztal, de nem csak mi kaptuk, hanem Európa más részeit is "előkészítik" a következő hónapokra.....

Amikor hazaértem délben és az első fotókat otthon elkészítettem nem gondoltam, hogy özönleni fognak 
az ország minden részéből a hasonló beszámolók. Hajnalig rendszereztem őket, annyi van !

Tehát nem a dolog léte vagy nem léte már a kérdés, hanem hogy 
MOST tízezreknek feltűnt VÉGRE, hogy "
- Basszus, mi ez a sok izé az égen! " Csak nem az, amiről a neten is írnak.....

És ilyenkor érzi az ember, hogy egy pici morzsaként is tudsz olyan hatást kiváltani, ami igazolja, hogy az információban erő van .... Hatalmas erő.  Az más kérdés, hogy miért nem élünk vele jobban ! És miért nem képesek az emberek összefogni.
 
2013. JÚNIUS 14. CHEMTRAIL-felhőben úszik Magyarország ! Miért ?
  
Mivel a Chemtrail-ekkel szembeni nagyobb volumenű leleplező cikkeket elsőként a VilagHelyzete.com vállalta fel és töméntelen mennyiségű információt tettünk már közzé veletek közösen, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, így soha nem tudtam szó nélkül hagyni, amikor rekord mennyiségű mérgező anyagot kapunk a nyakunkba. 
Egy globális kísérletsorozatnak vagyunk a szemtanúi és leginkább elszenvedői. 

Most / ma ebben a pillanatban pedig ez történik éppen! 

Újtikoson készült az alábbi videó ma délelőtt 9 és 10 között:

 

Sajnos bosszant, hogy az emberek még mindig nagyon sokan nem látják azt, ami a fejük felett lebeg, pedig a szemük előtt van! 
Számomra a létezése nem kérdés, mert konkrétan tudok róla, hogy létezik és a mostani szórásról is. Sőt a hatásáról is..... Ezért nem is kell bizonygatnom senkinek.Hamarosan úgyis érzékelik majd sokan. Várhatóan a jövő héten....

Amit javasolni tudok addig is, hogy nézzetek utána,milyen módszerekkel lehet eltávolítani nehézfémeket a szervezetből, mert ez fontos!
Az én dolgom, hogy figyelmeztessem az embereket arra, ami folyik. Mert ellene tenni én sem tudok sajnos. Az információkkal viszont segíthetek a figyelmet ráirányítani a problémára.
(... SBG Buddha ... )
Nagyon sok minden van, amiről itt kezdtem el beszélni és átadni dolgokat, azóta pedig nagy oldalakon, néha a médiában is kezd témává válni, még ha felszínesen is. Mert muszáj vele foglalkozniuk, ha lépést akarnak tartani a közösségi médiával és tájékoztatással.

Ma viszont kénytelen vagyok "RIADÓT FÚJNI" emberek, mert Magyarország újra egész álló nap CHEMTRAIL-támadás alatt áll és vegyi csíkok százai borítják az eget. 

Szerintem nincs olyan szeglete az országnak, ahonnan ne küldenék nekem a képeket a kedves olvasók. Főleg a Face-en özönlenek és ha ezt veszem alapul kizárólag, amit a képeken láthatunk, elmondhatom, hogy
TONNÁNYI CHEMTRAIL (Vegyi csík) ANYAGÁVAL SZÓRTAK BE MINKET MA !


Aluminium, barium, stroncium van feltehetően a levegőben, de  a legfrissebb chemtrail-kutatások szerint nano-részecskéket is tartalmaznak már ezek a permetek. 
Azon kívül, hogy betegségeket okoznak, fő céljuk az időjárás mesterséges módosítása és befolyásolása lehet. 24-36 órán belül pedig eléri a felszínt... Ahol csapadék hull majd, ott ennek töredéke alatt... 

Így talán sokan megértik, milyen tényezők is vezettek oda, hogy 
az idei nyár az elmúlt 200 év leghűvösebbike lehet..., ami miatt hatalmas árvizek és extrém események történnek
Az elkövetkező napokban kíváncsi leszek, milyen időjárás követi majd ezt az egészet és milyen szélsőségek várhatóak.

Nem magyarázhatom el minden egyes alkalommal, mivel is állunk szemben, de bárki utána tud nézni könnyen!
Mivel számos alkalommal írtam már erről, ezért azt javaslom azoknak, akik nem tudják miért veszélyes és miért beszélnek egyre többen a tájékozottabb emberek közül erről a titkos katonai programról - , hogy 
olvassák el a korábbi cikkeket vagy próbálják ki a keresést Google: Chemtrail / Geoengeneering Program 


Ezen a képen egyszerre látható kondenzcsík (contrail) és vegyi csík (chemtrail) is. A különbség nem mindig egyértelmű, de itt jól látszik:

Az alábbi mai képek önmagukért beszélnek és szerintem kommentár nélkül elég bizonyíték lesz azoknak is, akik eddig elhitték, hogy összeesküvés-elméletről van szó.Nekik az alábbi képpel üzenném, hogy kezdjék el magukat képezni egy másfajta tudás irányába ! Tájékozódni arról a világról, ami valójában körbe vesz bennünket, mert ez merőben eltér attól, amit vetíteni próbálnak nekünk.

Globális méreteket ölt ez a program és létezése bizonyított tény ! 2013. Június 14 - Péntek - 

CHEMTRAIL VEGYI FELHŐBEN ÚSZIK EGÉSZ MAGYARORSZÁG ! MIÉRT ?

Ahogy érkeznek az országból a képek, folyamatosan teszem fel azokat, melyeken egyértelműen a mai chemtrail-vegyi csíkok láthatóak! 
Nézzétek meg Ti saját szemetekkel a személyes fotókat, amit sokan feltöltöttetek a FB-oldalra ! Utána már nem lesz szükség arra, hogy én adjam meg a választ.... 


MÁR NEM ÖSSZEESKÜVÉS- ELMÉLET !

J.P. Holdren (Obama tudományos főtanácsadója) és a CFR (Külkapcsolatok tanácsa)-tag is, de Németország is kénytelen volt kiadni egy közleményt, amelyben elismerik a vegyi permetezést.

Holdren tökéletesen járható útnak látja a chamtrails módszert a bolygó lehűtésére, és teljes mértékben támogatja a bárium, magnézium, alumínium, nano-szálak, stroncium, baktériumok, spórák és más vegyi anyagok légkörbe permetezését,méltatja a globális felmelegedés elleni küzdelem jegyében nehézfémek légkörbe juttatását.

SAG, vagyis sztratoszférikus geo-mérnöki permetezéskor egy vastag fehér vonalat látni, ami megmarad az égen jó néhány órán át. Ez a chemtrail. A felső légkörbe permetezett SAG vonalak hosszú órák után terülnek csak szét, amik aztánúgy tűnnek föl, mintha felhők lennének. 
Alumínium, bárium-és egyéb elemek ezerszer nagyobb értékben fordulnak elő ezekben a felhőkben, mint az normálisan megengedhető lenne. Ezeknek a permeteknek a részecskéi aztán lassan leereszkednek a földre, amikor az belepi a talajt, a vizeinket valamint belélegezhetővé válik. A leereszkedési ráta lassúsága miatt akár 1-2 hét is eltelhet mire a kipermetezett anyag lassan emberközelségbe kerül. A sokat szabadban tartózkodók égő szemeket, migrénes fejfájásokat, szorongásokat, szabálytalan szívveréseket, magas vérnyomást és más egészségügyi problémákat tapasztalnak.
/Mi a fenét permeteznek ezek ? Teljes film !/


BUDAPEST 

 

ÉRD


Szihalom

  
NyíregyházaDebrecen


Mezőkövesd Leányvár
 

Hidasnémeti

Dusnok, Bács-Kiskun megye


SZOMBATHELY - Már korán reggel (6:45)

Ez egy most vasárnapi kép - szintén önmagáért beszél !
A bekarikázott gép sima kondenzcsíkot húz és láthatóan hamar el is oszlik. 


BUDAPEST - ÓBUDA
 

DÉL-SZLOVÁKIA is kapta rendesen

EGER - FÜZESABONY között

BOLDOG - HEVES MEGYE : A képeken látható felhők előtte nem sokkal még csíkok voltak ! 
PÁZMÁND - Ez a 3 párhuzamos csík is sokszor tipikus, mert látható, hogy kis időkülönbséggel repült ennyire közel egymáshoz 3 repülő, ami még a legsűrűbb légi forgalomnál sem hétköznapi dolog. Ráadásul ugyanígy nem fog megismétlődni következő héten,  ami a menetrend-szerinti utasszállító gépeknél normális lenne.
ZALAEGERSZEG mellett (9 és 10 óra között)
ESZTERGOM
SZIGETKÖZ 
VISEGRÁD - Naplementekor még mindig tartott a reggel óta tartó Chemtrail-szórás
SÜMEGEN szintén

EBBŐL SOK MINDENT MEGÉRTHETSZ ...


- Nézd csak kicsim, milyen szép színes felhők !
- Apa, az ott nem felhő, hanem Chemtrail, vegyi csík és nagyon mérgező!

Bejegyezte: SBG Buddha dátum: 16:34 347 megjegyzés 

Címkék: Chemtrails

2012. október 1., hétfő

Tökéletes bizonyíték a Chemtrail-permetezésről + Amit tudni kell az alumínium/bárium mérgezésről


Itt a tökéletes bizonyíték egy CHEMTRAIL vegyi permetezésre ezen a videón !
Már senki ne jöjjön ezek után a jégkristályokkal, meg a baromságokkal! Természetesen mi nem fogunk soha feljutni egy ilyen gép fedélzetére. Aki ilyen bizonyítékokat vár, az vagy buta vagy naív is egyben. A kereskedelmi TV-k "szakértőiről" nem is beszélve, ahol, 1 "sztár"-meteorológus és 1 pilóta megkérdezésével kimerítették 3 percben a témát ...........
Mondjuk ez őket minősíti, nem magának a témának a jelentéktelenségét..... 

Ezen a videón jól látható, hogy katonai gépek, alakzatban repülve permeteznek, majd az egyik lekapcsolja, irányt vált és újabb sávot kezd meg. Elég világosan látható, de amatőrök már számtalan videót feltöltöttek a netre, ez a Chemtrail permetezés nem kérdés, az időjárás befolyásolása sem, mert elismerik, hogy legalább 2 évtizede csinálják.
Amit tagadnak: hogy a közvetlen népességcsökkentés lenne a célja. Viszont a VilagHelyzete is számtalanszor megírta, hogy alumínium, bárium, stroncium fém-részecskék vannak benne, ami kimutatható a csapadékvízből, ahol ezt közvetlenül befogták (az USA-ban) és az ilyen területen élők szervezetében is jelentősen magas a nehézfémek aránya.  Sőt személyes képeimet tettem fel, amikor alakzatban egyszerre és egymás után 12 repülő rajzolta kockásra tele az eget órákig megmaradó csíkokkal, amik utána fátyolos burokká alakultak az addig tündöklően kék nyári égbolton.  


MÁR NEM ÖSSZEESKÜVÉS- ELMÉLET ! 
J.P. Holdren (Obama tudományos főtanácsadója) és a CFR is, de Németország is kénytelen volt kiadni egy közleményt, amelyben elismerik a vegyi permetezést.

Holdren tökéletesen járható útnak látja a chamtrails módszert a bolygó lehűtésére, és teljes mértékben támogatja a bárium, magnézium, alumínium, nano-szálak, stroncium, baktériumok, spórák és más vegyi anyagok légkörbe permetezését, méltatja a globális felmelegedés elleni küzdelem jegyében nehézfémek légkörbe juttatását.

A SAG, vagyis sztratoszférikus geo-mérnöki permetezéskor egy vastag fehér vonalat látni, ami megmarad az égen jó néhány órán át. Ez a chemtrail. A felső légkörbe permetezett SAG vonalak hosszú órák után terülnek csak szét, amik aztán úgy tűnnek föl, mintha felhők lennének. Alumínium, bárium-és egyéb elemek ezerszer nagyobb értékben fordulnak elő ezekben a felhőkben, mint az normálisan megengedhető lenne. Ezeknek a permeteknek a részecskéi aztán lassan leereszkednek a földre, amikor az belepi a talajt, a vizeinket valamint belélegezhetővé válik. A leereszkedési ráta lassúsága miatt akár 1-2 hét is eltelhet mire a kipermetezett anyag lassan emberközelségbe kerül. A sokat szabadban tartózkodók égő szemeket, migrénes fejfájásokat, szorongásokat, szabálytalan szívveréseket, magas vérnyomást és más egészségügyi problémákat tapasztalnak.Vannak kondenzcsíkok. Azokkal semmi baj nincs, így van. De vannak vegyi Chemtrail csíkok, melyek kimondottan egészségromboló hatásúak.
Ez még inkább tény és aggasztó tény ! Aki nem hajlandó ezt tudomásul venni, azzal már én nem is szoktam vitatkozni, hiszen a tipikus korlátolt gondolkodással napi szinten harcot vívni ostobaság. 

Azokra kell koncentrálni, akik képesek már felfogni, hogy óriási, nemzetektől és sokszor kormányoktól is független folyamatok zajlanak a fejünk felett. Legyen szó a fent említett szándékos mérgezésről, az oltásokban lévő immunrendszer-gyengítő vegyszerekről vagy az embereket gazdaságilag is életképtelenné tévő rabszolga-rendszerről. 
Minden a terv szerint zajlik, amit könnyű megérteni, ha ismered a tervet. Elfogadni nehéz, mert mi emberi aggyal és rövid távon, saját kis életünkben gondolkodunk..... Ők viszont nem .....Szép Új Világ.....rend.....- Nézd csak kicsim, milyen szép színes felhők !
- Apa, az ott nem felhő, hanem Chemtrail, vegyi csík és nagyon mérgező!

Alumínium, bárium mérgezésről, ha érdekel valakit....
Alumínium
A harmadik leggyakoribb elem a Földön (8,13%) és a leggyakoribb fém a földkéregben. A természetben elsősorban kevésbé oldható oxidok és szilikátok, agyagásványok formájában van jelen, így a biológiai rendszerekben csak nyomokban jelenik meg.Bár az alumíniumnak nincs szerepe az emberi sejtműködésben, magasabb koncentrációban toxikus hatást mutat; az alumínium kitettség különösen vesebetegek számára jelent kockázatot. Nagy mennyiségben az alumínium mérgező az idegrendszerre is, mivel megváltoztatja a vér-agy gát működést. Az alumínium lerakódhat a csontokban.
Tulajdonképpen minden étel, ital és a környezeti elemek is tartalmaznak valamennyi alumíniumot. Egy átlagos felnőtt naponta 30-50 mg alumíniumot eszik meg. Belélegzés útján azok az emberek vannak kockázatnak kitéve, akik poros környezetben, alumíniumgyártás, veszélyeshulladék-lerakók közelében, vagy olyan helyen élnek, akol a természetes alumínium koncentráció magas.
Az alumíniumot a legtöbb esetben a bőrön át veszi fel az ember, és mivel az egyik leggyakoribb elem ezen a bolygón (8,13%), a lélegzetvétellel is szervezetünkbe juthat. Bőrön keresztül a hagyományos alumíniumpalackozású dezodorok miatt jut be, amik különösen rossz hatásokkal bírnak, főleg ha azt frissen borotvált bőrre alkalmazzuk, mivel a borotválkozás során okozott apró sérüléseknek köszönhetően az alumínium gyorsabban behatol a szervezetbe.Továbbá a testápolási termékekkel, krémekkel, vagy sminkelés közben kerülhet az anyag a bőrünkön keresztül a szervezetbe.1972-ben dialízissel kezelt vesebetegek között figyelték meg a súlyos idegrendszeri károsodást okozó tüneteit, melyeket alumínium mérgezés okozott.

A tartós foglalkozásköri expozíció betegséget okozhat. Az alumínium tartalmú porok a belélegzés után a tüdő szöveteiben még éveken keresztül akadályozzák a gázcserét, melynek a tünetei köhögés, légszomj és váladék formájában jelentkeznek. Az alumíniumnak a szervezetre legkevésbé terhelő hatásai közé a gyomor-bélrendszeri irritációja tartozik. Egy nemrégiben készült tanulmány szerint jelenleg mintegy 35 millió ember szenved az Alzheimer-kórtól vagy a demenciától (szellemi hanyatlás, elbutulás). Néhány esetben olyan embereknél, akiknek a szervezetében sokáig volt jelen az alumínium, csont és agyi elváltozásokat tapasztaltak. Pár vizsgálat összefüggésbe hozta az alumíniumot a memóriazavarokkal, az Alzheimer- és a Parkinson-kórral.
Jelenlegi ismereteink szerint az alumínium felhalmozódhat a szervezetben, ezt a folyamatot pedig a kalcium/magnézium arány zavara és a foszfát magas szintje segíti elő. Továbbá az alumínium kiszoríthatja a vasat a transzferrin komplexből, és vérszegénységet idézhet elő. Negatívan befolyásolja a kalcium és a magnézium csontokba való beépülését is. Veszélyesek lehetnek az alumínium-fluor és vegyületei, amik például a repülőgépek üzemanyagával hozhatók összefüggésbe és a csapadékkal a Földre visszajutva szennyezhetik a környezetünket.
Az alumínium jól kötődik a levegőben lévő kis részecskékhez, ahol szálló por formában napokig fennmaradhat. Bizonyos körülmények között az alumínium oldódhat kis mennyiségben tavakban és folyókban.

Mindig más elemmel vegyületeket képezve található meg, mint például az oxigén, a szilícium és a fluor. Nem fémes formában az alumínium és vegyületei általában mindenhol megtalálhatóak a közvetlen környezetünkben: ivóvízben, alumínium bevonatú konyhai edényeken, dezodorokban valamint testápolók és kozmetikai szerek összetevői között, mint a különböző krémek, barnító folyadékok. Általában dörzsanyagként, izzadás gátlóként, sűrítő anyagként, fedő anyagként és fizikai fényvédő gyanánt kerülnek a kozmetikumokba. 
Számos élelmiszerbe (sajtok, sütőport tartalmazó pékáruk, sütemények, fagyasztott tészták, szójalapú fehérjék) kevernek a feldolgozás során különböző adalékanyagokat (alumínium-ammónium szulfát E523, alumínium por E173, alumínium-szilikát E554 és E559, alumínium-sztearát E391, alumínium-szulfát E520). Az alumínium port élelmiszerekhez adagolva, élelmiszer színezékként használják, így például az E173-adalékanyaggal ezüstszürkés színhatás elérése a cél az adott termék felületén.Korábbi cikkek :
Több tonna CHEMTRAIL anyagot nyomtak ma a nyakunkba ! Nektek is feltűnt ?
Csíkok az égen = vegyi permetezés - CHEMTRAILS
Bejegyezte: SBG Buddha dátum: 10:29 117 megjegyzés 

Címkék: Chemtrails

2012. augusztus 19., vasárnap

Újabb több száz CHEMTRAIL-csík terítette be Magyarországot szombaton ! Miért okoznak rákot szándékosan ?

MIVEL KEZDETTŐL FOGVA KIÁLL A VILÁG HELYZETE A CHEMTRAIL MÉRGEZÉS ELLEN és AZ EMBEREK MELLETT, ezt soha nem lehet szó nélkül hagyni ...... Legutóbb a május 1-i hosszú hétvége előtt volt ennyire intenzív mérgezés! Lehet összefüggés, hogy megint rengeteg ember lesz a szabadban ?..... ez már tényleg összeesküvés (elmélet)...csak éppen sajnos valós !
/Mi a fenét permeteznek ezek ? Teljes film !/
"Why in the World are They Spraying?" Full Length Documentary HD

Nyíregyházán este minimum 
12 ismeretlen repülő terítette be CHEMTRAILS vegyi anyagokkal a kék eget !!! Ennyi gép még a legnagyobb forgalom mellett sem szokott egyszerre nálunk jönni, pláne nem úgy, hogy EGYIK SEM KONDENZCSÍKOT húz, hanem VEGYI CSÍKOT!  Már a naplemente is alig látszott át rajtuk.... " 

Az ország több pontjáról is kaptam bejelentéseket, hogy Szegedtől, Békéscsabán át, Pécsig...rengeteg helyen tapasztalták ezt napközben. Egyszerűen nem lehet elfogadni és napirendre térni felette, hogy ne tudjanak róla az emberek !
Mert fogalmuk sincs sokaknak, mi is ez, 
holott a világban tüntetések és petíciók tömkelege szól a CHEMTRAIL kivizsgálásáról (Video). 

TÉNYEK: 
1. Az utasszállító gépeknek álcázott repülők, nem helyi járatok elsősorban, hanem egy titkos katonai és nemzetek felett álló program része ! (
Flightradar 24 nem is látja őket a legtöbbször) Kifejezetten a permet terítésére szolgálnak !

2. Célja (ez az információ részemre meg van erősítve) : Népességcsökkentés ..... !!!

3. Alumínium, cink, stroncium, bárium van benne, mely 7-10 nap alatt éri el a felszínt, minket. Csapadék esetében hamarabb! Rákot okoz a leggyengébb immunrendszerek esetében már 4-6 hónap alatt !

- A nehézfém raktározódik a szervezetben, amik sehogy sem kerülnek ürítésre. A veséken és a bélrendszeren át nem távoznak belőlünk, nyirokrendszerünk pedig nem győzi, így érthető, hogy elraktározódnak.
- A fémek lerakódnak szerveinkben, a gerincben, valamint az agyban. A nehézfémek a szervezetbe jutáskor szinte azonnal reakcióba kerülnek és vegyületeket hoznak létre.
- Nem belégzéssel jut be a legtöbb nehézfém, hanem az étellel (zöldségek, gyümölcsök, stb...)
-  
 Nagy mennyiségben az alumínium mérgező az idegrendszerre is, mivel megváltoztatja a vér-agy gát működést. Krónikus hatások : anaemia, veseelégtelenség, fejlődési rendellenességek,
potenciális humán carcinogen
motoros és pszichés defektusok
 
Nyíregyháza - 2012.08.18.

    Békéscsaba - 2012.08.12.


Bejegyezte: SBG Buddha dátum: 16:39 206 megjegyzés 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése