2017. július 9., vasárnap

Energia aura csakra XIII.

Energia aura csakra XIII.


A Kundalini-kapcsolat


  


Most még csak azt tanúsítják az orvosok, hogy a jelenségek nem tudhatók be hipnózisnak, tömeghisztériának vagy manipulációnak. De egyidejűleg hallom a hindu jógikat, amint a kritikusok kérdésére megerősítik: amit Torontóban és Brownsville-ben átélnek az emberek, azt ők évezredek óta ismerik.
  Minden emberben van egy isteni energiaforrás, amit szanszkritul kundalininak hívnak. Vagy nyugvó, vagy felébredt (aktív) állapotban van. Ha a kundalini nyugszik, akkor az illető személy élete tökéletlen, nem tud kiteljesedni. A világegyetemről alkotott felfogása korlátozott, mindent egy véges keretben észlel és értékel. Ha azonban ez az energiaforrás tevékeny, akkor az egyén szellemi fejlődése nagyon felgyorsul. Rájön, mire képes a teste és az elméje, megtapasztalja a belső békességet, harmóniát és teljességet, s végül meglátja a sokféleségben megmutatkozó egységet: hogy minden élet egy, és a szeretet isteni ereje tartja fenn mindet... A kundalini-jóga a szellemi fejlődés közvetlen módja, és fontossága nyilvánvaló. A felébredt kundalini járulékos jótéteménye az isteni energia általi automatikus gyógyulás a testi és lelki betegségekből
  Shri Dhyanyogi Madhusudandasji: The Path of Kundalini Maha Yoga (A kundalini-jóga ösvénye).
Egy másik (nem keresztény) szerző így jellemzi ezt a gyakorlatot:
  Az emberben egy fontos energia található, amely a farkcsont táján összpontosul. Rendesen takaréklángon üzemel, és nem szerzünk tudomást róla. Bizonyos különleges élmények, halálközeli helyzetek és más életbevágó események idején azonban nagymértékben felerősödik. Más (ételből, a földből, a napból, a szellemvilágból származó) energiafajtákkal kombinálva nélkülözhetetlen szerepet játszik testünk kialakításában, fejlődésében és változásaiban. Megerősítheti és meg is zavarhatja érzelmi és lelki állapotunkat. Kundalini nélkül nincs élet!
  Szellemi szinten csúcsmegtapasztalásokat okozhat; segítségével megélhetjük az énünkkel és a bennünk lakozó Istennel való egységet (ez a megvilágosodás élménye). Kundalini- energiánk tudatos fejlesztése új távlatokat nyithat meg szellemi fejlődésünkben, új alkamakat ad a gyógyulásra és szellemi behangolódásra. Az auragyógyász új lehetőségeket talál a hozzá fordulók kezelésére.
  A kundalini szanszkritul "összecsavarodottat" jelent. A test energiaképének spiritiszta megfigyelése [clairvoyant observation of the energy body] egy 3 és félszeresen összetekeredett csövet mutat a farokcsont táján. Nem ez azonban az egyetlen kundalini- központ: van még egy a fejtetőn, de ez kevésbé ismert. Mindkét erőcentrum legalább háromszorosan megismétlődik a testet körülvevő aurában. A "földi" (fizikai) kundalini fölfelé áramlik, a "kozmikus" (szellemi) pedig lefelé. A kettő között tudatosan fenn kell tartani az egyensúlyt.
  A kundalini ébredése a testben hét szinten valósulhat meg: mindnek megvan a maga mozgástípusa. Az elsőt például az energiatestben nyugodtan áramló kundalini jellemzi, amely, ha nem zavarják, általában kellemes érzéssel jár. A második fázisban a kundalini felbuzgó folyamai néha kilépnek a fejtetőn és a kézen: azok az élmények ezek, amikor úgy érezzük, körülöttünk és bennünk minden folyik, áramlik. A kundalini ébredésének magasabb fokozataiban az energia mind erősebb lesz, és az áramlás módja is változik. Megfelelő gyakorlatokkal a kundalini kifejleszthető, és a magasabb szintek is elérhetők.
  Mi a kundalini-energia? A Kundalini Hálózat nyomán közli: Ed Tarkowski (egyike a fő kritikusoknak).
Dhyanyogi hosszasan ecseteli, hogy felébredt kundalini híján milyen sivár az élet, majd elárulja, milyen eszközökkel lehet fölkelteni az alvó kígyót:
  A kundalinit fel lehet ébreszteni megfelelő pozitúrákkal, légzőgyakorlatokkal, Isten kegyelmével, meditációval vagy buzgó áhítattal. A másik lényeges eszköz a saktipat, vagyis energiaátadás, amelynek során egy erővel telt jógi ébreszti fel a jelölt kundaliniját. Ez történhet érintés, pillantás, szó vagy gondolat útján...Kizárólag azok a jógik gyakorolhatják a saktipatot, akik teljes mértékben uralják már az életerőt.
  Ha a kundalini felébredt, az újoncnak sokféle élménye lehet: fényvillanásokat, színeket lát, harangzúgást, méhzümmögést hall, teste spontán módon rezeg vagy mozog, lelki békesség tölti el. Ahány ember, annyi élmény, és nincs mindenkire érvényes minta. A kundalini ébredését az újonc maga veszi észre. Ha ekkor folytatja a meditációt vagy szellemi gyakorlatait, akkor a kundalini elkezd felfelé kúszni a gerincen keresztül. Útja során érinti az összes csakrát [erő- és érzelemközpontot], míg eléri a legfelsőt - ekkor az illető eljut a szamadhinak nevezett transzcendens tudatra, megérti igazi azonosságát és ezáltal felszabadul.
A jógi egészen az újhullámos pásztorok határozottságával sorolja fel a felébredt kundalini gyümölcseit:
  A legkívánatosabb állapot az önmegvalósítás [v. magára ébredés, self-realization], és a feléledt kundalini biztosítja ezt. De még aktív kundalini és fokozott ütemű szellemi fejlődés esetén sem biztos, hogy ez az állapot ebben az életben létrejön. Ezért igen biztató, ha tudjuk, mennyi kézzelfogható haszna van a felébredt és felfelé haladó kundalininak: általános tisztító hatást fejt ki a testre és az elmére. A jelölt egészsége javul, bőre és egész teste vonzóbbá válik, az ártalmas anyagok [waste matters] mennyisége lényegesen csökken, az illető könnyűnek és élettelinek érzi magát, elméje megnyugszik... A kundalini magasabb szintjein ezek az előnyök erősödnek és elmélyülnek. A jelölt békességet és tudati biztonságot [mental control] tapasztal meg, kreatívabb lesz, alaposabban megérti a természetet és belső öröm tölti el. Érett, teljes személyiséggé válik, aki biztosan mozog kedvezőtlen körülmények közt is. Képes lesz arra, hogy energiát gyűjtsön a világegyetemből, és testi-lelki betegségek gyógyítására használja. Végül találkozik a teljes valósággal, az abszolút igazsággal: megismeri önmagát.
Egy kritikus, Antti Huima vette magának a fáradságot, és elolvasta az erre vonatkozó kundalinista felvilágosító anyagokat. (Kundalini FAQ, Siddha Mahayoga FAQ)
  Ezek szerint a kundalini feléledésének jelei a következő csoportokba sorolhatók: lelki jelek (látomások, amelyek egyaránt lehetnek gyönyörűségesek és iszonytatók), hangjelek (többek között spontán ének, mantraismételgetés, ordítás vagy állathangok), és fizikai jelek (remegés, rázkódás, önkéntelen jóga- testtartások). Az alany szempontjából az élmények lehetnek kellemesek: gyönyörhullámok, emelkedett időszakok, transzcendens tudati meglátások, illetve kellemetlenek: reszketés, csakratáji fájdalmak, megmagyarázhatatlan szorongás, hőérzés. Nemcsak ezek a megtapasztalások hasonlítanak az új hullámra. A "saktipat" (erőátadás) módszere a kundalini-jógában legtöbbször a kézrátétel, és elvileg minden felébredt kundalinijú ember gyakorolhatja - mégis ajánatos, ha csak olyanok teszik, akik megtanulták már kezelni ezt az erőt. Kundalini- ébredés bekövetkezhet kézrátétel nélkül is, "felébredt" ember(ek) jelenlétében.
  A kundalini-jóga megítélésének legfelső fóruma (az új hullámhoz hasonlóan) a tapasztalat, amelyet ott "gyümölcsöknek" neveznek. A sziddha-mahajóga igazi értéke, hogy átalakítja a résztvevők lényét, gondolkodását. Ennek a folyamatnak a jelei az ún. "kriják" (tevékenységek), amelyek voltaképpen a kundalini ébredésekor fellépő önkéntelen mozgások. Ezek azt jelzik, hogy a gerinc mentén felfelé tartó kundalini tisztító munkát végez: eltávolítja útjából az értelmi megtapadásokat és érzelmi gátlásokat (pl. a haragot). Célszerű a kundalinit egy intelligens természeti erőként felfogni, amely olyanformán szedi ki a görcsöket az emberből, mint ahogy a kerti locsolócsövet kiegyenesíti a beléengedett víz. Ugyanez a hasonlat magyarázza, hogy a felettébb összegubancolódott lelkű emberek kundalini-ébredése igen drámai, sőt néha káros is rájuk nézve. És mivel a kundalini nem értelmetlen, vak őserő, felébredése után biztos kézzel irányítja a beavatottat, akinek ehhez csupán teljesen alá kell vetnie magát neki. Ennek jó eszközei a hosszas kántálás és az önalávetést célzó gyakorlatok [selfless service].
Anélkül, hogy teljes azonosítást kísérelnék meg, állítom, hogy a kundalini-jóga bizonyos elemei annyira hasonlítanak az új hullám jelenségeire, hogy az már nem lehet puszta véletlen. Az üdvösséget a jógában önmegvalósításnak és belső békességnek nevezik, célként az egyéniség átalakítását, megtisztítását és felfrissítését jelölik meg. Megfelelő érzelmi előkészítés, önalárendelés és erőátadás után egy "értelmes" erő eltávolítja az emberből a görcsöket, ami külsőleg rángatózással és hasonló jelenségekkel járhat. Ez a terápia teljesen idegen a kereszténységtől, amennyiben Jézus Krisztus és a Szentlélek személye helyére egy erőt tesz; az egyént és világképét állítja a középpontba; nem beszél bűnről és megtérésről; végül óriási szerepet ad a beavatott guruknak. Az ősi emberi teljességigényt akarja kielégíteni, pszichikus erőket használ és az értelem félretételét sürgeti. Persze Brownsville-ben Jézusról beszélnek, de ezen a Jézus-képen igen sok igeietlen sallang függ. Igaz, hogy Őt hirdetik megváltónak, de olyannak, aki a megváltást rángatózás formájában adja át. Istennek hirdetik, de afféle törzsi istennek, aki Brownsville kritikusait a maga ellenségeinek tekinti. Embernek hirdetik, de olyannak, aki az embereket állathangon beszélteti. Szent Szellemét hívják segítségül, de mint olyat, aki dróton rángatja a prófétákat.
Az iménti kritikus idéz Tal Brooke-nak a Kozmikus áramkör utazói (Riders of the Cosmic Circuit) című könyvéből is. Muktananda, egy e századi guru így számol be kundalinijának felébredéséről:
  Semmit nem értettem az olyasféle megnyilvánulásokból, amelyek az első napon jelentkeztek, mint a feloldódás [dissolution] élménye és a ragyogó fény. Csak később tudtam meg, hogy mindezek a jelenségek egy folyamat részei voltak, amelyet a saktipat (vagyis a guru isteni erőt közlő érintése) indított el. A saktipat egyszerűen egy másik kifejezés a főguru teljes kegyelmére [full grace]. Ez a folyamat a kundalini ébredése, amely a jógik szerint egy kígyószerű energia, amely összecsavarodva helyezkedik el a gerinc alján. Ahogy felfelé emelkedik, csak a jól előkészített beavatottak [well-initiated adept] tudják kezelni, mert a legtöbb ember helyrehozhatatlanul megőrül [drive irretrievably mad] tőle, ha csak egy kicsit is megízleli. Néha békamódra ugráltam, máskor olyan vadul rázkódtak [shake violently] a tagjaim, mintha egy istenség rázta volna őket - a tudatosság istennője az ő belső saktijával (erejével). A guru kegyelmének ez az ereje titokzatos módon belép a tanítvány testébe, és ott sok nagyszerű dolgot cselekszik. Egyszer-másszor úgy vonaglott és tekergőzött [writhe and twist] a testem, mint egy kígyó, és sziszegő hang tört fel belőlem. Néha olyan vadul mozgott a nyakam, hogy hangosan ropogott. Olyan sokat ordítottam, hogy a közelben lévő tehenek elszakították a béklyóikat...néha úgy ordítottam, mint egy tigris.
Ahogy Muktananda elhaladt mások mellett, hatalmas dolgok történtek (több oldalról következnek részletek):
  Lehengerlő hatása volt. Csak úgy tombolt az energiától [fierce with energy]. Az emberek reszkettek [vibrate] ez erőterében, ahogy hullámokban rádobta az energiát a közönségre; mozdulatok [gesture] és erőteljes nézés által a saktipat villámai [jöttek belőle]...
  Nem volt lebecsülendő az a villamosság, ami belőle áradt. Tovább kellett haladnia, mielőtt a test összeesett volna. A kundalininak nagyon jól felkészült gazdára [host] volt szüksége...
  A következő három nap folyamán a testem lüktetett a rajta áthullámzó energiától. Önkívületben nevettem; zokogtam a boldogságtól, és annyi energiát éreztem magamban, amennyivel kezemben tarthatom az egész világegyetemet vagy megehetem a Földön található összes ételt.
Ugyanebben a könyvben szó esik Bhagwan Shree Rajneesh-ról, egy másik jógiról, akinek 1953-ban meditálás közben ébredt fel a kundalinija. Jellemző képek az ő működéséből (szintén több oldalról összeszedve):
  Rajneesh lassan lépdelt a trónja felé, keze a "namaste" imádkozó tartásban, ahogy lassan megfordult, hogy szembenézhessen a közönséggel. A néma csöndben szinte elektromos feszültség érződött. Az őrök megkísérelték uralni a közönség sorain hullámikban végigáradó energiát...
  Rajneesh teste nem volt más, mint egy meztelen erő borítója...Mintegy villámcsapás haladt át a testén. Elhaladt az emberek mellett, körbejárt, visszament az elsőhöz. A csoport vadul rázkódni kezdett, mintha mindannyiukat egy hatalmas, személytelen erő szállta volna meg [possess]...
  Hirtelen a nő rázkódni és sikoltozni kezdett. Szomendra körülötte lépdelt, és néha megérintette a nyakát, a hátát, a mellét és a hasát. Energiától vibráló keze nyomán a megérintett testrész még vadabbul kezdett rázkódni. A nő reszketett, sikoltozott, kiabált, valóságos dinamóvá változott - még a túlsó sarokból is érezni lehetett rajta az energiát.
Most következzék egy katalógus a kundalini ébredésekor lejátszódó folyamatokról. (El Collie: Shared Transformation Newsletter)
  El Collie
  A KUNDALINI JELEI ÉS TÜNETEI
  Sok ember, akinek váratlanul felébredt a kundalinija, egyáltalán nem tudja, mi történik vele, sőt e sokoldalú átalakulási folyamatot illetően általános tudatlanság uralkodik. Így nehéz olyan orvost, természetgyógyászt vagy szellemi tanácsadót találmi, aki képes felismerni a tüneteket, főleg ha azok inkább testiek. Sokan tudják, hogy a feltámadó kundalini kitárja a kaput mindenféle misztikus, paranormális és mágikus látványnak, de azt már kevesen, hogy a testre is drámai hatást fejthet ki. Az "Átalakulásról szóló beszámolók" [Shared Transformation] című kiadvány olvasói sok mindenről írtak: különös betegségek elhúzódó támadásairól, gyökeres elmebeli, érzelmi, társasági, pszichés, szellemi és életvitelbeli változásokról. Sok-sok beszámoló érkezik olyanoktól, akik kétségbeesetten szaladgálnak orvosokhoz, gyógyítókhoz, tanácsadókhoz stb, és azok képtelenek azonosítani és meggyógyítani a tomboló kundalini okozta tömérdek fájdalmat és problémát.
  A felébredt kundalini leggyakoribb megnyilvánulásai [manifestation]:
 • Izomrángások, merev- vagy rángógörcsök
 • Óriási elektromos energia áthaladása vagy keringése a testben
 • Viszkető, reszkető, bizsergő, csiklandozó érzés vagy zsibbadás
 • Erős hideg- vagy hőérzés
 • Nem akaratlagos testmozgások (rendszerint meditáció, pihenés vagy alvás közben): rángatózás, remegés, rázkódás, olyan érzés, mintha az ember testét egy belülről jövő erő mozgatná vagy merevítené különös pózokba
 • Az étkezési és alvási szokások megváltozása
 • Szélsőséges aktivitás vagy lebírhatatlan fáradtságérzet
 • Erősödő vagy csökkenő nemi vágy
 • Fejfájás, nyomásérzés a koponyában
 • Erős szívdobogás, mellkasi fájdalom
 • Emésztési zavarok
 • A végtagok (különösen a bal láb) zsibbadása, fájása
 • Fájdalmak és [ér]elzáródások [blockage] a legkülönbözőbb helyeken (főleg a nyakon és a háton)
 • Érzelemkitörések, gyors hangulatváltozások, látszólag ok nélküli vagy értelmetlen mértékű bánat, félelem, düh vagy nyomott hangulat
 • A csukláshoz hasonló módon önkéntelen hangadások (sírás, nevetés)
 • Belső hang(ok) észlelése: fuvolaszó, dobpergés, vízesés robaja, madárdal, méhzümmögés; bömbölés, süvöltés, mennydörgés vagy a fül csengése
 • Zavartság, odafigyelési nehézségek
 • Megváltozott tudatállapotok: megnőtt figyelem [heighted awareness], spontán transzállapotok, misztikus élmények - ha ezek az illető hitvilágát fenyegetik, akkor pszichózist vagy nagyzási hóbortot okozhatnak
 • Feji, különösen fejtetői hőérzés, különös mozgalmasságérzés [strange activity] vagy gyönyörérzet
 • Eksztázis, lenyűgöző öröm, szeretet, és békesség érzése; együttérzés [compassion]
 • Pszichés megtapasztalások: érzékfeletti észlelés [extrasensory perception], testen kívüli élmények, visszaemlékezés elmúlt életekre, asztráltesti utazások, az aura és a csakrák közvetlen látása, kapcsolat szellemi vezetőkkel [spirit guides] belső hangok, álmok és látomások útján; gyógyító erők
 • Megnövekedett alkotóerő, feltámadó érdeklődés az önkifejezésre és szellemi közlésre zene, festészet, költészet stb. útján
 • Erősödő értelem [understanding] és érzékenység: saját lényébe [essence] való bepillantás; a szellemi igazságok mélyebb megértése; kivételes fogékonyság a környezetre (mások vibrációira)
 • Megvilágosodás-élmény, egy nagyobb valóság közvetlen ismerete; transzcendens fogékonyság [awareness]
A beavatottak nem győzik hangsúlyozni, hogy a kundalini ébredését káros hatások is kísérhetik, amit csak körültekintő eljárással és egymás segítésével lehet megelőzni. Ilyen jellegűek a következő tanácsok is.
  Ezt a hírlevelet azoknak szánjuk, akik váratlan és meghökkentő tudati változásokat élnek át. A folyamatok spontán és gyakran igen drámai testi, mentális, érzelmi, lelki és szellemi változásokkal járnak. Noha ezek az élmények természetfölöttiek, évezredek óta minden kultúrában feljegyeztek hasonlókat. Másokkal együtt azonban egyre inkább azt tapasztalom, hogy mai időkben egy világot átfogó tudatossági ugrás [global shift in consciousness] közepén vagyunk. Egyre több és több ember találja magát váratlan és rejtelmes folyamatok kellős közepén: érzelmi katarzisokat él át, látomásokat lát, semmilyen betegséghez nem köthető tünetei támadnak, esetleg paranormális találkozásokban, pszichés kitárulásokban vagy teljes erejű kundalini-ébredésben van része.
  Mi az értelmük ezeknek az élményeknek? Milyenné alakulunk általuk? A téma bőséges irodalma számtalan mesés választ kínál: [az élmények gyümölcse] jó fizikai és lelki közérzet, kitágult én- és világtudat, személyes teljesség, külső-belső harmónia, egység az istenivel, megnövekedett képességek, gazdagabb élettapasztalat, gyönyör és életerő, nagyobb érzékenység és pszichikus ajándékok (sziddhik).
  Az ilyen átalakító erők örvényébe került emberek mégis inkább bizonytalan és nehéz folyamatként élik meg a dolgot. Ahelyett, hogy dicsőséges újjászületést tapasztalnának, zavartnak, ijedősnek, betegnek vagy bolondnak érzik magukat. Megvilágosodottak helyett érzelmi és fizikai csődtömeggé [basket cases]válnak. Az áhítatos és magasztos időszakok csömörrel és kétségbeeséssel váltakoznak; az egyetemes összehangoltság [connectedness] állapotait időről időre rideg elszigeteltség váltja fel. Néha el sem hiszik, hogy ismét be tudnak illeszkedni az emberek közé. Ilyenkor felmerül bennük a kérdés: egyáltalán miféle többletet tudnak adni ezek a furcsa és fájdalmas megtapasztalások?
  Ilyenkor nagyon megnyugtató, ha tudjuk: nem vagyunk egyedül ezen az úton. Felbátorodunk, midőn észrevesszük, hogy sok kellemetlennek, ijesztőnek látszó fizikai, pszichés és érzelmi élmény csak az átalakulás természetes velejárója. Még a folyamat titokzatos és mágikus elemei is valóságosabbak lesznek, ha megtudjuk, hogy mások is átéltek már hasonlót.
Ezeket az aggodalmakat teljes egészében át lehet vinni az új hullámra, amely azonban csak felfokozta azokat a káros gyakorlatokat, amelyek a karizmatikus mozgalomban már eddig is megvoltak: az énközpontúságot, az élményhajhászatot, az áldásfüggőséget, a rózsaszín szemüveget, a biblianyitogatást és egyéb torzulásokat.
Egy másik szerző (C.W. Leadbeater, a Csakrák című könyvében) így óv a kundalini idő előtti felébresztésétől:
  Nagyon gyakori eset, hogy ha túl korán ébresztjük fel a kundalinit, akkor nem felfelé fog elindulni a testben, hanem lefelé, és a legkevésbé kívánt szenvedélyeket kavarja fel, majd oly mértékben felfokozza a hatásukat, hogy az illető képtelen lesz nekik ellenállni...olyan menthetetlen lesz, mint aki egy cápa elől akar elúszni. Az ilyenekből lesznek a szatírok és más züllött szörnyetegek...olyan erő fogságába kerülnek, amely messze meghalad minden emberi ellenállást.
Remélhetőleg a pásztorok nem engedik idáig fajulni az új hullámot - mert a kritikusok (pl. Steve Van Nattan) már így is botránkozva hánytorgatják fel a csípőjüket eksztázisban előre-hátra mozgató nőket és az altestükkel a falnak dörgölőző férfiakat. Igazán nem akarom ezeket a beteges jelenségeket általánosítani, de már a puszta előfordulásuk is riasztó. Az El Collie által adott további tanácsok között van néhány olyan, amely gyökerében nem bibliai, de az új hullámból kísértetiesen ismerős. Forrás: Kundalini Resource Center. A cikk címe: Vigyázz, nagyfeszültség! A szövegből kiemelve, de csonkítatlanul közlöm a tanácsokat.
 • Ha éppen a közepén vagyunk testünk vagy elménk alapos átalakulásának, és nincs mellettünk bölcs és tapasztalt tanító, akkor jobb a kundalini saját belső intelligenciájára támaszkodni, mint hogy mi akarjuk az energiát irányítani vagy a kellő helyre pumpálni [attempt to control or push the energies along].
 • A kundalini felkeltésére szolgáló technikák és gyakorlatok egyenesen károsak lehetnek, ha az más fenn van és bömböl [roars].
 • Ha a kundalini már aktív, akkor nem szabad ellene küzdeni (nyugtatót bevenni, a testünket ide-oda hajtogató erőnek ellenállni).
 • Akinek felkelt a kundalinija, ne menjen olyan gyógyítókhoz, akik energiát használnak, de a kundalinit nem ismerik.
 • A kundalini nem vak, értelmetlen erő - nem szabad hozzá erőszakosan, türelmetlenül vagy mohón közelíteni.
Minden esetben hosszú ideig tartó pszichózis, fájdalmak, pokoli hőségérzet, epilepsziás rohamok [seizure] büntették a vakmerő vagy tapasztalatlan keresőt. Az új hullámban persze ennél valamivel kevésbé materialista elrettentés dívik: nem szabad Naámán módjára feltételeket szabni Istennek (Arnott, 208); az első érintés során nem lehet mindent átvenni Istentől, ezért nem kell rögtön az elesés után fölkelni (154); nem szabad vétel közben imádkozni, mert ilyenkor a cél nem valaminek a kiadása, hanem valaminek a vétele (155). Ugyanígy tanít Rodney Howard-Browne: ráparancsol a vágyakozókra, hogy ne imádkozzanak, hanem hagyják, hogy az öröm fölbuggyanjon a hasukból. ["Stop praying now and let the joy bubble out your belly. Joy. Joy. Joy. Don't pray! Laugh!"] (Forrás: Albert James Dager: Szent nevetés) címűidézetgyűjteménye.) Sőt, Arnott (203) szerint mindenféle kontrollálás és analizálás rossz, mert elriasztja a Szent Szellemet.
És hogy a párhuzam teljes legyen, idéznék egy Magyarországon is kapható könyvből, amelyet egy, a keleti vallásokhoz sorolható csoport adott ki. [3] Ebben a szerző teljesen az újhullámos mentegetőzések modorában igyekszik rózsaszínűre festeni az eksztázist, lefitymálni az elméleti tudást és zöld utat adni az egyéni különbségeknek (71):
  A kundalini megértéséhez semmiféle elméleti tudás nem segít hozzá. Amikor elméletileg tudsz valamit, akkor ez a tudás elkezd hatni rád. Elkezdesz dolgokat elképzelni, és azt szeretnéd, hogy olyanok legyenek, amilyennek elgondolod őket, azonban lehet, nincsenek összhangban azzal a sajátos helyzettel, amiben vagy. Ekkor a dolgok nagyon összezavarodhatnak.
  A csakrákat érezni kell, nem pedig tudni "róluk." Érezned kell őket; érzékelőket kell kibocsátanod magadba. Csak az segít, amikor érzékeled a csakráidat - és a kundalinidat, és ahogy halad. Más nem segít. Valójában ami a belső világot illeti, az elméleti ismeret nagyon káros lehet. Minél több az ismereted valamiről, annál kisebb a lehetősége, hogy érezd a valódi, hiteles dolgokat.
  [...]
  Nem minden szükségszerűen valódi vagy igaz, ami belül van, mert a képzelet is belül van, az álmok is belül vannak. Az elmének megvan az a képessége - egy nagyon erőteljes képesség -, hogy álmodjon, hogy látszatokat, kivetítéseket hozzon létre. Ezért jó a meditációban úgy előrehaladni, hogy közben egyáltalán nem tudsz a kundaliniról, a csakrákról. Nem baj, ha beléjük botlasz. De csak ekkor kérdezz. Talán érezni kezded az egyik csakra működését, de hagyd, hogy az érzés jöjjön először. Talán érezni kezded, hogy az energia megindul felfelé, de hagyd, hogy az érzés jöjjön először. Ne képzelődj, ne gondolkozz róla, ne tégy semmilyen intellektuális erőfeszítést, hogy előre megértsd. Semmilyen előzetes ismeretre nincs szükség. Nemcsak hogy nincs rá szükség, de káros is.
ANCIENT INDIAN CHAKRAS EXTERNAL TO THE BODYA szerző éppen úgy lekicsinyli az elméleti ismeretet, mint Arnott : "A szeretet csak úgy tud igazán elmélyülni, ha már konkrét tapasztalat; nem maradhat örökké az elmélet szintjén." A torontói pásztor ugyanígy erőlteti az "intim közösséget" és a "mindent megváltoztató élményt" (36). Ez a vallástörténeti szempontból is figyelemreméltó hasonlóság egy olyan általános szemléletváltás terméke, amelynek csak elszórt jeleit látjuk ma, de egészében nemigen lehet körülírni - ebben hasonlít a régi gnoszticizmushoz és az eljövendő New Age-hez. Itt az írott szó, az objektív valóság, a rendszerbe szedett ismeret és a kötelesség fogalma a háttérbe szorul, s helyére rendre a friss kijelentés, a belső élmény, az egyéni értelmezési szabadság és az élvezethez való jog lép. Ennek a tendenciának a kimerítő elemzése nem tartozik a jelen tanulmányra - csak egy példán szerettem volna megmutatni, hogy az új hullám közelebb áll ehhez az új szellemiséghez, mint a Bibliához. És ezt a váltást csak ne próbálják némelyek azzal megtámogatni, hogy "az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít" (1Kor 8,1), mert ott az apostol a szeretetet nem élményként értelmezi, mint az új hullám.
 • 1. Hogy az új hullám emberi erőt használ, nyilvánvalóan kitűnik (1) a hitelesített csodák ritkaságából, (2)az objektív fizikai események hiányából, (3) a hosszas érzelmi ráhangolásból és (4) az Igétől való függetlenségből.
 • 2. Ezzel kapcsolatban lásd a Michael Brown arroganciájáról írottakat és Kilpatrick pásztor próféciáját.
 • 3. Osho (tanító és alapítvány neve): Meditáció - Az eksztázis művészete. Leela Alapítvány, 1998.
      
    
http://www.freeweb.hu
A Harmadik szem és a Kundalini energia

A „harmadik szem“ idôközben az ezoterikus körök leggyakoribb kifejezése lett. Mindenesetre a legendás Kundalini-energiához hasonlóan számos téveszmével
ruházták fel. A következôkben szeretnénk kifejteni, hogy a spirituális energiával való foglalkozásban rejlô testi veszélyek is elkerülhetôek.
Aki „kezdôként“ ezoterikus útján elindul, olyan fogalmakkal találkozik, mint: aura,
csakrák, Kundalini-energia és a „harmadik szem“. Hogy milyen magyarázatokat
és meghatározásokat is kapunk mindezekre a fogalmakra a néha sikeres és
évek óta tanító ezoterikusoktól, attól néha
az embernek égnek áll a haja. Az a legrosszabb az elterjedt téves értelmezésekben, hogy szinte lehetetlen kiírtani ôket.
Sûrûn javítanak rajtuk, ám újra visszatérnek, és ekkor az embernek egy arab
közmondás jut eszébe: ha egy butaságot
végre benôtt a fû, akkor biztosan jön egy
teve, és rögtön „lelegeli róla“. 

Aki a „harmadik szem“ kifejezést elôször hallja, az az elsô pillanatban talán Odüsszeusz bolyongásairól készült
filmre gondol, ahol fantasztikusan jelenítették meg a küklopszokat, az óriásokat egy szemmel a homlokuk közepén.
Sokszor az ezoterikusok is így képzelik el a „harmadik szemet“, sôt állítólag olyan is elôfordult már, hogy valaki a szemészeten egy harmadik lencsével is ki akarta egészíteni a szemüvegét, hogy jobban
lásson.
Ám mi is valójában, a „harmadik szem“? Mi a jelentôsége? Milyen céllal
jött létre, mi a funkciója és hogyan alakul ki? Az emberi fej két csakrán, a homlok-és a fejtetôcsakrán keresztül jut energiához  A fejtetôcsakrának közvetlen energiakapcsolata van a hipofízissel, egy
olyan csatorna, amely a fejtetôcsakrát a hipofízissel, az agyalapi miriggyel összeköti. Hogy valójában milyen funkciója és feladata van az emberi agy hipofízisének, azt a tudósok és orvosok még máig
sem derítették fel teljesen. Ismert tény azonban, hogy az ember a hipofízis nélkül nem életképes!

 Tehát az agyalapi mirigy — hipofízis— a fejtetôcsakrán át közvetlen energiaellátásban részesül. A homlokcsakrának azonban nincs közvetlen kapcsolata a hipofízissel. Azt is mondhatnánk, hogy
ez a „normális“ állapot. Ha azonban a homlokcsakra és a
hipofízis között szintén létrejön egy közvetlen csatorna, és ezáltal a fejtetôcsakra és a homlokcsakra energiái az agyalapi
mirigyben találkoznak, akkor kialakulnak a látnoki képességek, és ebben az
esetben „harmadik szemrôl“ beszélünk „Harmadik szem“alatt szellemi, imaginális szemet értünk, amely képes képeket felfogni egy, vagy
több ember, vagy egész népek múltjából, jelenébôl és jövôjébôl. Vannak olyan 
emberek, akiknek születésüktôl kezdve mûködik a „harmadik szemük“ és olyanok is, akiknek ez életük során alakul ki, és természetesen vannak sokan, akiknél ez egyáltalán nem fejlôdik ki.emberek, akiknek születésüktől kezdve

Milyen elônyökkel jár a harmadik szem“?
Az, hogy valaki rendelkezik a „harmadik szemmel“, az nem jelenti azt, hogy
használni is képes, tehát az ember tudatától függôen különbözô lépcsôket különböztetünk meg:

1. lépcsô: Intuitív benyomások, úgynevezett sejtések.

2. lépcsô: Egy szituáció képe a múltból, jelenből, vagy a jövôbôl más emberrel, vagy emberekkel kapcsolatban.

3. lépcsô: Egy, vagy több emberrel kapcsolatos szituációk képei a múltból, jelenbôl, vagy a jövôbôl.

4. lépcsô: Képesség arra, hogy egy, vagy több ember múlt, jelen, vagy jövôbeni szituációját tudatosan megjelenítsen maga elôtt.

5. lépcsô: Az ember tud! Minden ember egy rész belôle, mint ahogyan egy rész Istenbôl. Ezáltal minden szükséges információval rendelkezik. Itt a hangsúly a „szükségesen“ van, ami azt jelenti, hogy nem tud és nem kell tudnia mindent, hanem csak azt, ami az adott ember, vagy más emberek számára szükséges.

Az 4. lépcsôig az ember fejlôdôképes, ami azt jelenti, hogy gyakorlással átlépheti a határokat, javíthatja, érlelheti saját képességeit. Minden embernek lehetôsége van a tisztánlátás megtanulására és
a „harmadik szem“ kifejlesztésére, de nagyon kevés spirituális tanár és gyógyító van, aki képes a „harmadik szem“ megnyitására, a homlokcsakra és a hipofízis csatornájának aktiválására. 

Ehhez egy különleges engedélyre és képességre van szükség. A spirituális tanároknak szükségük van ehhez a szellemvilág egy magasabbrendû lényére, mint „keresztszülôre“, aki megadja a beavatás képességét, és a megnyitás felelősségét magára vállalja, valamint ellenôrzi, hogy az az
ember, akinek a harmadik szemét megnyitották, nehogy a tanulás során túlfeszítetté váljon.

Kire bízható a harmadik szem megnyitása?
Ha valaki nem szeretné végigjárni saját fejlôdése lépcsôfokait, hanem szeretné megnyittatni a harmadik szemét, az jól teszi, ha előtte informálódik. Ehhez hozzátartozik az a kérdés, hogy mi annak a szellemlénynek a neve, aki magára vállalja a megnyitás felelősségét. Azokat a tanítókat és gyógyítókat tehát, akik
ezt a kérdést nem tudják megválaszolni, sőt, esetleg értelmetlenül néznek a kérdés hallatán, jobb ha elkerüljük. Érvényesüljön az a mottó, miszerint „inkább mindenki keressen tovább és kérdezzen
többször, mint késôbb gondokkal küszködjön“. Némely sarlatán a harmadik szem állítólagos megnyitásáért jelentős összeget emel ki a pénztárcából. Nos erre csak azt mondhatjuk — el a kezekkel! A valóban képes és jogosult tanítók és gyógyítók ezért nem kérnek pénzt, holott a tanfolyamokért és kezelésekért ôk is pénzt
kérnek, hiszen valamibôl élniük is kell.

Mindezek a kijelentések érvényesek azokra is, akik képesek és akiknek lehetőségükben áll a kundalini-erô felébresztése.
A Kundalini-energia

A Kundalini-energia a nyugati országokban csak a keleti tanítások — különösen az indiai jóga — révén vált ismertté. Ez alatt az erô alatt azt értjük, amely az emberben (hátulról nézve) a farokcsont
mögött található kígyóként összecsavarodva, s ezért sokszor Kundalini-kígyónak is nevezik. Ez a titokzatossággal övezett erô az embert a tökéletességhez vezeti, és különleges képességekkel ruházza fel. Tibetben állítólag van egy szerzetesrend, amelynek tagjai képesek meztelen lábbal a hóban járni anélkül, hogy lábaik megfagynának —sôt, a hó megolvad lábaik alatt, olyan hôt
sugároznak ki — a Kundalini-erô jóvoltából, melyet a szerzetesek megtanultak használni.
Mi az igazság, és mi a mítosz?
Tény, hogy mint a harmadik szemnél is, vannak olyan emberek, akik egy teljes mértékben aktív Kundalini-erô-
vel jöttek a világra, másoknál ez az erô csak részben aktív, míg megint má- soknál egyáltalán nem.

Mit jelent az, hogy aktív?

A Kundalini-erô a spirituális fejlôdés egy bizonyos szintjén elkezd a gerincen felfelé „csavarodni“. Ha feljut a fejhez, akkor egyfajta „rövidzárlat“keletkezik a fejtetôcsakra és a gyökércsakra energiái, tehát a „föld“ és az „ég“
energiái között . Míg normális esetben  a gyökércsakra földenergiája a nemi csakrán (vagy
más néven a keresztcsont csakrán), az elosztócsakrán át a szívcsakrához folyik,
hogy itt az „ég“ isteni energiájával —mely a fejtetôcsakrán belépve a homlokcsakrához, majd a torokcsakrához jutva kerül a szívcsakrához — egy energiában egyesüljön, addig a rövidzárlat folyamán a két energia közvetlen kapcsolatba kerül egymással.

 Ha ez megtörténik, az ember olyan sok tanulási folyamatot él
meg, amennyit éppen csak képes elviselni, hogy a tanuláson keresztül elérje a tökéletességet. Ezek a tanulási folyamatok olyan sokoldalúak, fájdalmasak és„nehezek“ lehetnek, hogy sokan kívánták már, bárcsak ne lenne aktív bennük a Kundalini-erô. Akadnak azonban itt még más problémák is, amelyeket a Kundalinierô okozhat.
A problémák

A kundalini-energia két ellentétes, egy forró és egy hideg erôbôl tevôdik össze.
A két erônek állandóan egyensúlyban kell lennie egymással, és akkor nem is
adódhatnak komoly problémák. Ezalatt valós testi problémákat kell érteni. Ha a Kundalini-erô egy embernél még nem aktív, akkor ez az aktivitás az alábbiakkal váltható ki:
1. normális spirituális fejlôdéssel és a tudat ezzel kapcsolatos kitágításával;
2. egy extázis élménnyel (meditáció);
3.célzott gyakorlatokkal, például Kundalini-jóga;
4.egy gyógyító, vagy spirituális tanító segítségével.
Az 1. számú lehetôségnek a tapasztalatok szerint semmiféle negatív hatásai nincsenek, ám a többi lehetőség kapcsán nehézségeket okozhat a Kundalini-energia. Ha csak a forró csatorna aktiválódik, akkor testi problémákat okozhat hőhullámtól egészen az öngyulladásig. 

Minden állam rendôrségi aktáiban vannak olyan esetek, amelyek így, vagy ehhez hasonlóan szerepelnek: „X asszony éppen vásárolni indult, midőn megmagyarázhatatlan okból hirtelen tűznyelvek csaptak ki a hátából, és lángra lobbant. X asszony belehalt sérüléseibe, a gyulladás
okát nem tudták kideríteni, azonban minden külsô hatás kizárható.“ A hideg csatorna egyoldalú aktiválása esetén, a tünetek a hidegrázáson át a megfagyásig vezethetnek. A rendôrségi jelentések általában így hangzanak: „Y úr eltünésének bejelentését követôen a rendôrség munkatársai a házmester segítségével bejutottak az érintett lakásába. Y urat az ágyában találták megfagyva. 

A halál oka megmagyarázhatatlan, a lakásban ugyanis normális hômérséklet uralkodott. Erôszakra utaló nyomokat nem találtak.“
Nem olyan ritkák az ilyen, és ehhez hasonló jelentések, mint azt gondolnánk. A rend őrei tanácstalanul állnak az ilyen problémák elôtt, amikor is nem magyarázható meg a halál oka. Az elégés, vagy a megfagyás bizonyára a legextrémebb hatások az egyoldalú, el-lenôrzetlen Kundalini-erô felszabadulásával kapcsolatban.
Más hatások is járhatnak kellemetlenséggel. A Kundalini-jóga atyja, Gropi Krishna mesél könyvében a „Kundalinijógá“-ban saját élményeirôl, melyeket extázisban élt át az ellenőrzés nélkül szabadjára engedett Kundalini-erô kapcsán. Éveken át a halál szélén állt, családjával együtt harcolt az életéért, mígnem szanszkrit szövegekben gyakorlatokat talált a Kundalini-erôvel kapcsolatosan.

 Ebbôl fejlesztette ki a Kundalini ellenôrzését, és az ellenôrzéséhez való eljutást. Nem az volt a célja, hogy kifejlessze a Kundalini-erô aktiválásának módszerét, mint amilyen magyarázattal ma a Kundalini-jógát számos alkalommal „eladják“.

 Összegzés

Aki a még nem aktív harmadik szemét szeretné megnyittatni, vagy Kundalinierejét felébreszteni, különösen fogadja meg az itt elhangzott tanácsokat, hacsak nem éppen arra van kedve, hogy egy „értek hozzá“ típus közreműködésével kényelmetlenségek érjék.

www.reiki.hu/christall/H-Christall

Kapcsolat az Isteni Erővel: kundaliniTitkok lengték körül,
de 40 éve minden megváltozott!

Most nem csak a fátylat libbentjük le róla, de közelébe is mehetsz, és megismerheted a Kundalini igazi természetét!

A hegyi guruk, az ősi aszkéták, és a jóga mesterei titkolták. Egy-két szerencsés kiválasztott számára adták csak tovább ezt a spirituális tudást. Ne kérdezd miért, nem tudjuk. Talán az emberiség nem volt még rá felkészülve. Pedig háborúktól, nyomortól, betegségektől, és sok-sok bajtól menthetett volna meg minket! Mindegy, ez volt a Sorsunk, a Nagy Könyvben ez volt megírva számunkra. De mára ez megváltozott!
A kapuk kinyíltak, a lehetőség adott!
Eljött a Vízöntő Korszak legfőbb ajándéka! 

YouTube-videoklipKundalinijóga: A Kundalini és a vízöntő korszak

Kundalini

Kapcsolat az Isteni Erővel: kundalinijóga

Hallottál már róla? Ha igen, akkor sejtheted miről van szó, de mindenképp érdemes tovább olvasnod, hiszen rengeteg felfedezésre váró dolog lesz vele kapcsolatban! Ha nem, akkor készülj, hiszen egy másik világ, egy teljesen új dimenzió nyílhat ki előtted! A spiritualitás, a kundalinijóga, a csakra, és a jóga már nemcsak elvont furcsa guruk különleges élménye lesz, hanem a 21. századi ember hétköznapja fog átalakulni! És nem is akárhogy! A megvilágosodás szele fogja átjárni a planétát! Ne hidd hogy ez túlzás! A Kundalini valójában egy energia, amely mindannyiunkban benne van, születésünktől fogva. Ezt már nagyon régen is tudták a bölcsek, a guruk és a mesterek. Egy példa erre vonatkozóan:
Mond neked ez a kép valamit?
Ez bizony, a gerincoszlopunk legalján található csontunk, a keresztcsont.
Ennek a bennünk lévő csontnak a latin neve: Sacrum,
ami magyarul azt jelenti: Szent
És hogy miért is SZENT ez a csontdarab bennünk?
Azért, mert ez ad helyet a KUNDALINI energiának!
Itt lakozik mindannyiunkban nyugvó állapotban, csigaszerűen feltekeredve.
A régi korok gurui tudták, hogy ez az erő lehet az, ami elhozhatja a keresők számára a megvilágosodást. Azt az állapotot amelyben, teljes harmóniában és örömben tudunk élni önmagunkkal, és a külvilággal együtt. Ez az az állapot, ahol már messze elkerülnek minket a negatív erők, a harag, a düh, az elégedetlenség, a letargia, az agresszió és sok-sok egyéb indulat és betegség. Ebben az állapotban vagyunk teljes meditációban. A csakrák ilyenkor elkezdenek megfelelően működni. Jógával foglalkozóknak is ennek az állapotnak az elérése a céljuk. Maga a JÓGA szó azt jelenti, KAPCSOLAT.

De mi kapcsolódik mivel és hogyan? Mi is a Kundalinijóga?

Mi magunk – az igazi Én-ünk, a Lelkünk - tud kapcsolatba lépni, a Mindenen Átható Erővel. Igazi egységbe tudunk kerülni az Univerzum harmóniával. A Természeti és Isteni törvényekkel. Egy igazán finom módon, a spiritualitás, a meditáció és legfőképpen a Kundalini energia segítségével. Tehát a Kundalini teremti meg a kapcsolatot a valódi énünk, a lelkünk és a Mindenen átható Isteni Szeretet Ereje közöt. Mivel a jóga jelentése kapcsolta, ezért ezt hívhatjuk kundalinijógának is.


http://www.kundalini.hu/kundalini-video/kundalini1.html


http://www.kundalini.hu


A kundalini erő ... ... és a titok körülötte …

A kundalini erő ...
... és a titok körülötte ...        

           

A Kundalini erő, energia a nyugati országokban csak a keleti tanítások – különösen az indiai jóga révén vált ismertté. Ez alatt az erő alatt azt értjük, amely az emberben (hátulról nézve) a farok csont mögött található, mely kígyóként összecsavarodva - ezért sokszor Kundalini-kígyónak is nevezik - helyezkedik el. Ez a titokzatossággal övezett erő az embert a tökéletességhez vezeti, és különleges képességekkel ruházza fel. Tibetben állítólag létezik egy szerzetesrend, amelynek tagjai képesek mezítelen lábbal a hóban járni anélkül, hogy lábaik megfagynának – sőt a hó megolvad lábaik alatt, olyan hőt sugároznak ki – a Kundalini energia jóvoltából, melyet a szerzetesek megtanultak hazsnálni. Hasonlóan a „harmadik szemhez”, vannak emberek, akik már születésükkor aktív Kundalini energiával jönnek a világra, míg másoknál ezen erő csak részben aktív, míg megint másoknál egyáltalán nem.        
                             
Mit jelent az, hogy aktív? 
A Kundalini erő a spirituális fejlődés egy bizonyos szintjén elkezd a gerincen felfelé „csavarodni”. Ha feljut a fejhez, akkor egyfajta „rövidzárlat” keletkezik a fejtetőcsakra és a gyökércsakra energiái, tehát a „föld” és az „ég” energiái között. Míg normális esetben a gyökércsakra földenergiája a nemi csakrán (vagy más nevén a keresztcsont csakrán), az elosztócsakrán át a szívcsakrához folyik, hogy itt az „ég” isteni energiáival – mely a fejtetőcsakrán belépve a homlokcsakrához, majd a torokcsakrához jutva kerül a szívcsakrázhoz – egy energiában egyesüljön addig a rövidzárlat folyamán a két energia közvetlen kapcsolatba kerül egymással. Ha ez megtörténik, az ember olyan sok tanulási folyamatot él meg, amennyit csak éppen el tud viselni, hogy a tanuláson át elérje a tökéletességet. Ezek a tanulási folyamatok olyan sokoldalúak, fájdalmasak és „nehezek” lehetnek, hogy már sokan kívánták, bárcsak ne lenne aktív bennük a Kundalini erő. Akadnak azonban itt még más problémák is, amelyeket a Kundalini erő okozhat. A Kundalini energia két ellentétes, egy forró és egy hideg erőből tevődik össze. A két erőnek mindig egyensúlyban kell lennie egymással, és akkor nem is adódhatnak komoly problémák. Itt tényleges problémákat kell érteni.
 Ha a Kundalini erő egy embernél még nem aktív, akkor ez az aktivitás az alábbiakkal váltható ki:

1) normális spirituális fejlődéssel és a tudat ezzel kapcsolatos kitágításával
2) egy extázis élménnyel (Meditáció)
3) célzott gyakorlatokkal, pl. Kundalini-Jóga
4) egy gyógyító, vagy spirituális tanító segítségével
www.newreiki.hu/..
------------------------------------
--------------------
A Kundalini, a Mindenség tudatát éltető energia, aki benned is szunnyad. Ébreszd fel, hogy lásd, érezd, értsd KI VAGY
Sok éve foglalkozom a Mindenség, mint Egység, benne az Ember helye és a hozzá való harmónikus kapcsolódásával. Ennek a megértésére tanító különféle módszerekkel lehet találkozni különféle jól bevált csatornákon. A Kundalini felébresztésétől távoltartják, riogatják az embereket több iskolák, "mesterek". Meggyőződésem, hogy szándékos, vagy a tudatlanságukból fakadó a félrevezetés. (Igazából és ez a valóság, ha már éber a Kundallinid, egy idő után már nincs szükséged gurura, mesterre, semmire, hogy valaki megmonja, megmutassa Neked a tutit, már magad is érzékeled, tudod, hogy mi a legjobb Neked.
Vannak elvétve (nem sok) igazi Mesterek is, más néven Fénymunkások , akik erre születtek, erre tették fel az életüket, hogy ezen az úton segítsenek a többi embernek, de akad sok olyan mester, guru, tanító is (a több), akik csak hangzatos szavak mögül prédikálnak, de semmi lényegeset nem tudnak adni Neked, kiknek veszélybe kerülne a megélhetésük, ha hagynák, hogy ne függj tőlük.
Az ötödik faj hatodik alfaja (a jelenkor emberei) tudatának ébredező állapotával függ össze a Kundalini ébredezésének kezdete, hiszen ez által tudjuk megimerni , felfedezni a Teremtői valóságokat, ami az illúzórikus világ mögé enged tekinteni.Nélküle csak foszlányokat látunk, érzékelünk időnként. Csak általa tudunk egyszerre rezonálni és érzékelni a harmónikus ütemet a kicsi és a tágabb környezetünkkel. Vannak módszerek, melyek több 10 évet vesznek igénybe, mások 2-3 évet, más módszerek csupán hónapokat. Ez egyéntől is függ és attól főképp, hogy mennyire tudunk türelmesek lenni és mennyire tudjuk hagyni ott legbelül azt, hogy az akaratunk elcsendesedjen arra az időre, amit ezzel a csodálatos ébredésre szánunk. 
Személyes tapasztalatomból teszem közzé ezt a módszert és ajánlom mindenkinek, aki már nem kíván több felesleges semmi lényeget nem adó módszert kipróbálni, méreg drága árat, időt az életéből fizetni valakinek gyakorlatilag a semmiért vagy valamicskéért. Az én módszereim, amikkel eddig hatalmasat haladtam és sokban segíti a munkámat, az érzékelő képességeim élességének fejlesztését a Holosync és a Brainsyc módszerei.
A Holosyc-et csak olyanoknak ajánlom, akinek már van jártassága a testenkívüli állapotban , sokat meditáltak már sikeresen és nem okoz neki gondot a "Semmi" állapotába való átlényegülés. A Várható időtartam, hogy elérd a kívánt teljes eredményt 2 év 8 hónap kb. De akkor már teljesen müködnek a finom érzékelő összes "antennáid" gyönyörűen. 
A Brainsyc módszereiből többet is használni kell egyszerre, ha bírod, mert több folyamaton visz át, ami felkészít három szinten (testi-lelki-szellemi szinteken) arra, hogy készen állj a Kundalini felébresztésére. Ezt külön-külön 30-30 perces napi vezetett meditácó 4-6 hétig / módszert kell alkalmazni. Ott sok féle módszer közül ki kell választanod azt, amire szükséged van a felkészülésre. Ebben tudok segíteni, ha szeretnéd. A végén vagy valamelyikkel a módszerek közül párhuzamosan gyakorolt a Brainsyc módszeréből az Awakenig Kundalini módszerét, ami segítségével szépen lassan kinyílsz bent magadban és kifele a Mindeség fele. Érezni fogod magadban a Mindeség gyönyörű rezgését, dallamát, amit minden Létező egyéni kis rezgésének, dallamának együtt rezonálása, összhangja adja. Többé már nem fogsz értetlenül állni dolgok előtt. Onnantól kezdve Benned a mindörökké Én, aki hallhatatlan, Vezeti az életed minden percét, old meg helyzeteket, látja a lehetőségeket és érted általa minden kérdésedre a választ, mielőtt megfogalmaznád azt. Már érzed, hogy egy vagy Minden létezővel, benne élsz az Egy egységes Tudatban párhuzamosan a mindennapi éned tudatával. A tér, idő és forma nem korlátoz többé. 
Igaz, csak angol nyelven elérhetők a módszerek ( talán azért, mert lassan az angol az új Babiloni nyelv, amit mindenki ért a világ minden ponján és így gyorsan árad többek között minden értékes információ mindenkihez.)
De ha van valaki a környezetedben, aki nyitott a kérdésre egyszer-kétszer csináljátok együtt, fordíttasd le vele, ha Neked nem megy az angol. Így mindketten szépen haladtok benne és meg tudjátok osztani egymás közt az élményeket.
Az elérhetőségei ezeknek a módszereknek a neten:www.holosyc.com és www.brainsyc.com. 
Sok elérési útvonalon meg tudjátok szerezni az anyagokat, ha valami oknál fogva a megadott oldalról nem tudnátok megszerezni, letölteni. A letöltésekben jártasabb barátaitok tudnak ebben segíteni.
Mielőtt nekilátnátok a gyakorlásnak, mindenképp ajánlom, nézzétek meg a következő linken látható kisfilmet, hogy értsétek, miről van szó. Ettől sokkal több, de nem rossz az indulásnál, a startnál. :)

Bevezető a meditáció alapjaiba

YouTube-videoklipBevezető a meditáció alapjaiba

https://www.youtube.com/watch?v=je4Up-kxVMA

Farkas Erzsébet: Csakrák

https://www.youtube.com/watch?v=16MTqiOnDsw

Villás Béla - A jelenlét csodájának titka

https://www.youtube.com/watch?v=hddXQyz3vM0&list=PL4452F55706D1D16F&index=18

Villás Béla - Ima és meditáció.wmvMeg szeretném jegyezni azt még, hogy vannak vallások (itt nagy 5-6 világi vallásokra és a természeti, sámánisztikus vallásokra ( 1pl. kelta, többek között) gondolok), melyek mélységi szintjeit elemezve (dogmatikus, exoterikus, misztikus), a legmélyebb, a misztikus szintjei segítségével is ugyanez felébreszthető, megtapasztalható, ha valaki vallási nevelésben nőtt fel, most is gyakorolja a vallását és mélyen (nem dogmatikusan vagy fanatikusan) vallásos. Ez egy csodálatos dolog. Csak azok érthetik, akik megélték a vallásuk és a hitük által a csoda állapotát. Ők tudják, hogy miről beszélek. Elsőre jön az Isten jelenlét megérzése, megtapasztalása, utána az Isteni élmény és utána a többi...
Az életben semmi sincs ingyen, valamit mindig beáldozol Számodra értékesnek hitt valamiért. Így teremted meg Magadnak a folytonos megújulást, fejlődést. A régiekből az értékeket megtarotod és új értékeket, "kincseket" szerzel hozzá (testi-lelki-szellemi szinteken). Igy teszed Életedet egyre teljesebbé. Abból gazdálkodsz, amid pillanatnyilag van és amiből mindig csak fogy: a Földön tölhető időd, ami a legdrágább kincs és nincs belőle egy szem fölösleges másodperc sem senkinek, nem pótolható egy életen belül. Töltsd hát javadra, Számodra, a szűkebb és tágabb Világod és A Mindenség (sok-sok kisebb egység összessége, mint a hagyma rétegei), mint Egység hasznára minden értékes percedet.
Szeretettel kívánok Nektek Ébredést, Kinyílást, Szeretetet, Örömöket a gyakorlásban a Teljesség megtapasztalása útján!
-dtévi / Theresa
http://awakening.5mp.eu/web.php?a=awakening&o=vyeqXzXXjz


 

Az igazság a "harmadik szem"-ről ...
Szimbólumok                                 
         
A „harmadik szem” időközben az ezoterikus körök leggyakrabban használt kifejezése lett. Mindenesetre a legendás Kundalini-Energiához hasonlóan számos téveszmével ruházták fel.          
                    
Aki „kezdőként” ezoterikus útján elindul, olyan fogalmakkal találkozik, mint: „aura, harmadik szem, csakrák, Kundalini-Energia”. Hogy milyen magyarázatokat és meghatározásokat is kapunk mindezekre a fogalmakra a néha sikeres és évek óta tanító ezoterikusoktól, attól néha az embernek égnek áll a haja. A legrosszabb az ezekben a téves értelmezésekben, hogy szinte lehetetlen kiirtani őket. Aki a „harmadik szem” kifejezést először hallja, az az első pillanatban talán Odüsszeusz bolyongásairól készült filmre gondol, ahol fantasztikusan jelenítették meg a küklopszokat, az óriásokat egy szemmel a homlokuk közepén. Sokszor az ezoterikusok is így képzelik el a „harmadik szem”-et, sőt még állítólag olyan is előfordult, hogy valaki a szemészeten agy harmadik lencsével is ki akarta egészíteni a szemüvegét, hogy jobban lásson. Ám mi is valójában a „harmadik szem”? Mi a jelentősége? Milyen céllal jött létre, mi a funkciója és hogyan alakul ki?          
                     
          Az emberi fej két csakrán, a homlok-csakrán és a fejtető-csakrán keresztül jut energiához. A fejtető-csakrának közvetlen energiakapcsolata van a hipofízissel, egy olyan csatornával, amely a fejtető-csakrát a hipofízissel, az agyalapi miriggyel köti össze. Ismert tény, hogy az ember a hipofízise nélkül nem lenne életképes! Normális esetben ez a kapcsolat létezik. Ha azonban a homolokcsakra és a hipofízis között szintén létrejön egy közvetlen csatorna, és ez áltál a fejtető-csakra és a homlok-csakra energiái az agyalapi mirigyben találkoznak, akkor kialakulnak a látnoki képességek, és ebben az esetben „harmadik szem”-ről beszélünk. „Harmadik szem” alatt szellemi, imaginális szemet kell érteni, amely képes képeket felfogni egy, vagy több ember, vagy egész népek múltjából, jelenéből és jövőjéből. Vannak emberek, akiknek születésüktől kezdve működik a „harmadik szem”, és olyanok is, akiknek az életük során alakul ki, és természetesen olyanok is vannak, akiknek egyáltalában nem fog kifejlődni. 

                                        
A harmadik szem "előnyei"

Az, hogy valaki rendelkezik a „harmadik szem”-mel, még nem jelenti azt, hogy használni is képes, tehát az ember tudatától függően különböző lépcsőfokokat különböztetünk meg:
         

                  
         
1) lépcső: Intuitív benyomások, úgynevezett sejtések                                      
2) lépcső: Egy szituáció képe a múltból, jelenből vagy a jövőből más emberrel, vagy emberekkel kapcsolatban                               
3) lépcső: Egy vagy több emberrel kapcsolatos szituáció képei a múltból, jelenből vagy jövőből                              
4) lépcső: Képesség arra, hogy egy, vagy több ember múlt, jelen vagy jövőbeni szituációját tudatosan megjelenítse maga előtt                        
5) lépcső: Az ember tud! Minden ember egy rész belőle, mint ahogyan egy rész Istenből. Ezáltal minden szükséges információval rendelkezik. Itt a hangsúly a „szükségesen” van, ami azt jelenti, hogy nem tud, és nem kell tudnia mindent, hanem csak azt, ami az adott ember, vagy más emberek számára szükséges.                
              
Az 1 – 4.lépcsőig az ember fejlődőképes, ami azt jelenti, hogy gyakorlással átlépheti a határokat, javíthatja, érlelheti saját képességeit. Minden embernek lehetősége van a tisztánlátás megtanulására és a „harmadik szem” kifejlesztésére, de nagyon kevés olyan spirituális tanár és gyógyító van, aki képes a „harmadik szem” megnyitására, a homlok-csakra és a hipofízis csatornájának aktiválására. Ehhez egy különleges engedélyre és képességre van szükség. A spirituális tanároknak szükségük van ehhez a szellemvilág egy magasabb rendű lényére, mint „keresztszülőre”, aki megadja a beavatás képességét és a megnyitás felelősségét magára vállalja, valamint ellenőrzi, hogy az az ember, akinek a „harmadik szem”-ét megnyitották, nehogy a tanulás során túlfeszítetté váljon. Ha valaki nem szeretné végigjárni saját fejlődésének lépcsőfokait, hanem szeretné megnyittatni a „harmadik szem”-ét, az jól teszi, ha előtte informálódik. Ehhez hozzátartozik az a kérdés is, hogy mi a neve annak a szellemlénynek, aki magára vállalja a megnyitás felelősségét.         


 Kundalini
Ez a videó jól szemlélteti a kundalini útját:
http://www.youtube.com/watch?v=1O8oE5RHinA&feature=player_embedded#at=70


Void vagy Maya


Illúziók óceánjaA Void jelentése
 űr, üresség. Más néven Bhavasagara vagy az illúziók óceánja, vagy maya.

    
Úgy tartják, hogy ebben az ürességben a Shushumna Nadi (középső 
energia csatorna - jelen) születéskor, a köldökzsinór elvágásakor, 
megszakad. Ezért esünk bele a szüntelen keresgélésbe, akarásba, 
elégedetlenségbe, amire az önmegvalósulás vet fényt (a Kundalini energia 
áthidalja ezt a "szakadékot"), majd a meditációk mélyülésével, a jelen és a 
vibrációk érzetével megjelenik a nyugodtság, a megelégedés és kiteljesedés. 
Ez az alapja a spirituális fejlődésnek, erre épül az elvárás nélküli szeretet, 
segítőkészség.

    A keresés, a szükségletek kielégítése az emberek többségénél főleg az 
anyagi és a családi környezetben kimerül, mivel a materialista figyelem, a 
ragaszkodások, a mindennapi problémák erre késztetik az egyént. A szellemi 
előrelépés bizonyos szinten megköveteli, hogy a családi élet és az anyagi sík 
(munkahely, kereset) rendben legyen, másképp könnyedén vissza lehet 
csúszni az illúzióba, a sors pedig biztosít affelől, hogy egy gonddal addig kerüljünk szembe, 
amíg meg nem sikerül azt oldani.

    Először megjelenik a vágy, amit lehet a szükséglet vagy csak egy kély indíttat (baloldali 
energiacsatorna használata - múlt), majd ezt ki kell vitelezni az anyagi síkon (jobboldali 
energiacsatorna használata - jövő). Ez mind a személyes vágy és akarat szüleménye annak 
érdekében, hogy a jövő jobb, kényelmesebb és biztonságosabb legyen. Amint a vágy sikeresen
 ki is viteleződött megjelenik egy nagy, ellenben kevés ideig tartó öröm, kitörés, egy sikerélmény: 
"Megvan! Sikerült!". Ennek az örömnek az ismételt átéléséhez szükség van újabb vágyak 
beteljesítéséhez, újabb célok eléréséhez, végül ez az öröm a forrása az újabb cselekvésnek, az 
újabb jövőbeli terveknek. Például "de jól néz ki ez a ruha (vagy autó), nekem is kell", de lehetnek akár szexuális vágyak is.


Ez a folyamat akár tarthat a végtelenségig elégedetlenséget és nyugtalanságot okozva 
önmagának és környezetének: "ezt muszáj megcsinálni", "ez így nem jó", "te nem értesz hozzá", 
"másképp kell", "majd én megmutatom".

    Mások pedig csak a múltba mélyülnek és abból merítenek erőt, hogy újból átélik az előző napi, 
heti, évi élményeket, például bulikat vagy bármi mást. Általában az ilyen beállítottságú emberek 
hajlamosak panaszkodni, elégedetlenkedni és mindent pesszimistán látni, a jókedélyt pedig 
elrontani vagy távol tartani. Például "nem kell virág, úgyis elhervad", "úgysem fog sikerülni", 


"sosem lesz már vége". Sok az elvárás, kondíció, de képtelenek valamit is tenni annak 
érdekében, hogy változtassanak a helyzeten.

Mindkét kategória jelen van minden emberben, csak egyeseket jobban jellemez az egyik, míg 
másokat a másik. Ettől függetlenül ami közös a kettőben az az elégedetlenség.

    Az emberek tulajdonképpen a jelenben élnek, a jelen pillanatban, csak a saját, megszokott 
ragaszkodás és személyiség az, ami arra késztet, hogy a jövőbeli terveket vagy a múltbeli 
eseményeket a Mostban átéljék ahelyett, hogy megmaradnának a jelen pillanat békéjében és 
szeretetében. Ezt nevezik az illúziók óceánjának, a valóság pedig az, amikor az egyén eggyé 
válik a jelen pillanattal, az egésszel, és ennek az örömét élvezi vágyak és akarás nélkül, ekkor a 
keresés értelmét veszti.
Központ
    A Void a finom rendszerben egy kör alakú terület, amit a Swadisthan 
chakra keringése okoz a Nabhi körül, így az elemei a tűz és a víz. Szoros 
kapcsolatban áll a Nabhival, a Dharma (erényes élet) fenntartásával, a 
lelki egyensúllyal és a stabilitással. A Guru (tanító) elv kötődik hozzá, ha 
ez a terület eléggé megtisztul, akkor saját magunk mestereivé válunk, 
tudhatjuk azt, mi jó számunkra és mi nem. Idővel pedig felébredhet 
bennünk az ősi mesterek személyiségének, tanításainak lényege, ami az 
Adi Guru jelenlétét, megalapozódását jelenti.

    "Mikor ez a központ teljesen megvilágosodik, és megalapozódik a spiritualitásban, 
automatikusan erényessé válunk. Tiszteljük saját értékrendünket, erkölcsösek leszünk,
 becsületesek, erőszakmentesek és természetes módon együtt-érzők. Mindezek a tulajdonságok 
bennünk olyannyira kézzelfoghatóvá válnak, hogy megváltozunk, új emberré 
válunk, tökéletesen erényessé, olyanná, mint egy szent. Az ilyen embernek nem kell 
megmondani, hogy mit szabad csinálnia, és mit nem."

    Ajánlott felismerni és elkerülni a hamis gurukat, a hamis tanításokat (fekete mágia, különféle 
képességek megszerzése stb.), ha lehet mellőzni a fanatizmust, fantáziálást, aggódást, alkohol 
fogyasztást, mivel ezek hátráltatják és akár be is zárhatják a Void normális működését és 
könnyen megjelenhetnek gyomor illetve más emésztőrendszeri bántalmak, betegségek.


www.adiguru.hu/

    Ezen területnek kimondottan jót tesz a sós vizes lábáztatás.
Itt egy jó összefoglaló az illuzióról, írta: Sipos Áron Tamás

http://www.adiguru.hu/documents/common/Labaztatas.pdf

Illúzióról


Elég sok félreértés kering a keleti filozófiákban emlegetett illúzióról (maya) a nyugati világban és e fogalmat egyesek képesek teljesen elferdíteni, hamisan értelmezni. Igyekszem személyes véleményemet erről megosztani, remélem segítségedre lesz és idővel pedig hasznos a mindennapokban.

Ahhoz hogy ezt a témát könnyebben meg lehessen érteni, szükséges néhány szót írni a finomrendszerről, arról a nem látható testről, amivel mindenki rendelkezik és megszületik, nem megyek bele a részletekbe, de az energiapályákról szó lesz, mivel ezek működésének eredményeképp jelenhet meg maga az illúzió.
Baloldali energiacsatorna(Ida Nadi): kékkel rajzolt, ez a múlthoz kötődik, az érzelmekhez, vágyakhoz, aki ezt a csatornát túlzottan használja hajlamos az érzelgősségre, ábrándozásra, letargiára, panaszkodásra és akár depressziós tünetei is lehetnek. Ez a csatorna a Szuperegoban végződik, a jobb oldali agyféltekben egy lebenyként, ami lufiként felpuffadhat ha túl sok az elvárás, kondíció, berögződés.Jobboldali energiacsatorna (Pingala Nadi): sárgával ábrázolt, jövőhöz kötődik, a tervezéshez, cselekvéshez, aki ezt a csatorát használja inkább hajlamos érzelmileg elfásulni, irányítani és dominálni másokat, szélsőséges esetben eluralkodhat az akarás és a mániákus természet. Ez a csatorna az Egoban végződik, a bal agyféltekben, túlzott jobboldali aktivitással felpuffadhat. Ezen emberek általában időhiányban szenvednek.Középső energiacsatorna (Shushumna Nadi): fehérrel jelzett, a jelen, az egyensúly és a spirituális fejlődés kötődik hozzá.

Az illúziót a jobboldali és a baloldali energiacsatorna szüli mint az Ego és Szuperego játékát, ennek köszönhető a fanatizmus és a materializmus, ami elhiteti az emberekkel azt, hogy ami szemmel nem látható nem is létezik, a vágyak és az akarás teljesen elvakítja az egyént, elfordítja önmagától, a tiszta lélektől, a valódi lényétől aggódást, nyugtalanságot és akár félelmet keltve. Sahaj szempontból ezt nevezik "hamis azonosulásnak", ekkor a figyelem csak a külső dolgokra irányul, az egyén csak ezekkel a külső dolgokkal azonosul (pl. munkahelyi, családi, hétköznapi óhajok vagy sóhajok), mindazon gondolatokkal és vágyakkal, amiket ezek gerjesztenek.

"- Mit tesz majd ezzel a fával is az emberi lelemény, ha egyszer kitalálja mire használhatja? Mit tesz majd az egész földi világgal, ha egyszer rájön, milyen könnyen hatalma alá hajthatja? S mivel kevésbé boldogul az égivel, a túlpartival, az ostoba, vak és akarnok elme célba veszi majd magának a gyönge és védtelen anyagot. Minden ötlet, minden elképzelés, mellyel birtokába veszi a külső világot, önmagától fordítja el az embert. Minden művelet, mellyel az anyagi világban merül el, egy lépéssel távolabb viszi égi lényegétől. Lelemények, ügyességek, találmányok, mindez nem egyébb, mint megfeledkezés saját szívünkről – döbbent rá a leányka-begóniát csodálva Lin-csi. Nem mozdult, lélegzetét is visszafojtotta." 
(Su-La-Ce - Az ifjú Lin-csi vándorlásai)

Önmegvalósulás alkalmával (és a további meditációkban), a Kundalini emelkedésével a Void megtelik vibrációval és abban a pillanatban érezhető egy kiteljesedés ezen a szinten, egy megelégedés, az az állapot, amikor nincs szükség abszolút semmire, hisz jól érzi magát az ember a saját bőrében. Ekkor spontán kezd megalapozódni az erényesség, a dharma. Csakis erre épülhet az elvárások nélküli szeretet, ami megadja a jelen érzetét, a kiteljesedést, önmagunk és a gondoskodó anyai szeretet simogatásának érzetét, ez pedig a valóság. A valóságban, a jelenben, a tárgyak és az anyagi sík nem váltanak ki vágyakat, sem gondolatokat, minden az, ami, sem több, sem kevesebb: egy CD korong csak egy CD korong, nem indít be pl. olyan gondolatokat, hogy mi van rajta, adat vagy zene, milyen márkájú, ki a gyártó stb..

A jelenben nincs helye felesleges gondolkodásnak, akarásnak, sem elszálltságnak vagy ábrándozásnak, csak puszta elégedettségnek, együttérzésnek és éberségnek. A kettős (duál) világ, amely ellentétekre és megkülönböztetésre épül (jó-rossz, fekete-fehér) kezd szétmállni.

eberseg.blogspot.com  

Föld Chakra Rendszer             A Föld, mint egy élő szervezet, a csakra központok.

             
A három új csakra

A három új csakra ? tudatosságunk emelése
KIRAEL:   Ma a három új csakráról fogok beszélni. A három új csakra a fej felett helyezkedik el, és arany, gyöngyház, vagy gyöngyház esszencia, és kék / zöld színűek. Jelenleg, a csakra rendszeretek e varázslatos kiegészítése emlékezőképességeitekben némi kihívást vonhat maga után számotokra. Esetleg nem jut eszedbe, hogy hol van az autód kulcsa, illetve, egyáltalán hol is hagytad az autód. Néhányatok úgy érezheti reggel, mikor felkel, mintha kihúzták volna a lába alól a talajt, vagy mintha kezdené elveszíteni az eszét. A memóriád nem hanyatlik, nincs baj a lábaddal, vagy az eszeddel. Inkább, az új csakrák csatlakoznak az omni-agyadhoz, a teljes agyadhoz [omni-brain], és a teljes agyad az ott tárolt tudásanyagokat próbálja átvinni a lokális, fizikai agyadba.

Az a dolgod, hogy légy tisztában ezzel az úttal, és változtasd meg gondolataid azzal kapcsolatosan, hogy mi történik veled. Az elméd nem hanyatlik majd, csupán akkor, ha azt mondod, hogy hanyatlik. Nem jut eszembe, hová raktam a kocsim kulcsát. Ehelyett mondd ezt: Majd jobban keresem az autó kulcsát. Ha azt mondod, hogy nem emlékszel valamire, nem vagy a jelen pillanatban. Maradj a jelen pillanatában, és ez a három új csakra 20, vagy 25 százalékra emeli meg az agyad képességeinek kihasználását, az egy évvel ezelőtti 10 százalékhoz viszonyítva.

Értsd meg, hogy több energiád jut agyadba, ami minden nap egyre jobban felélénkíti azt. A lényegét tekintve, most az agyad a tested többi részét keríti hatalmába. A test legyőzésének érzése nem tart sokáig. Csupán légy tudatában, hogy mi történik. Így, ha egy kicsit kiegyensúlyozatlannak érzed magad, vagy úgy érzed, mintha a végtagjaid nem lennének olyan erősek, mint amilyenek voltak, ne aggódj. Légy tisztában azzal, hogy mi történik valójában.

Folytathatod azt, hogy azt mondod Kezdek szédülni, vagy Elfelejtem, hol van a kocsi kulcsom, és a dolgok rosszabbodni fognak, vagy nem adsz hitelt ezeknek a gondolatoknak, és dolgozol a helyzeten, és a dolgok jobbra fordulnak.

Tudatában azzal, hogy mi történik, nem fogod azt gondolni: Ó, Istenem, amikor felállok, elkezdek szédülni. Ez nagyon rossz. Minden alkalommal egyre rosszabb. Ezek a gondolatok elhomályosítják elméd. Ki tudod cserélni ezeket a gondolatokat ilyen gondolatokkal: Ez egyike azoknak a kis dolgoknak, amiket Kirael mester mondott. Ez az, amikor a testem alkalmazkodik, és ez tökéletes.Ezek a gondolatok segíteni fognak abban, hogy mi is történik a testben.

Bármit megváltoztathatsz azáltal, hogy megváltoztatod az elméd, tudatod. Az elméd az, ahol az erő van. Bármit megtehetsz, amit csak szeretnél, és használhatod az elméd, hogy ezt megvalósítsd. Ez a te választásod.

Légy hajlandó, hogy megtedd a saját utad, és ne áldozd fel időd mások útjának kommentálására. Tudván azt, hogy mi történik testedben, ez az egész út a tudatosságod körül forog, illetve arról, hogy mit szeretnél, és utána ezt hogyan valósítod meg.

Most, hogy megértetted, mi történik testedben, az új csakrák hozzáadásának eredményeképpen, az új csakrákra fogok összpontosítani. Ahogy korábban említettem, a három új csakra arany, gyöngyház, vagy gyöngyház esszencia, és kék / zöld.

Az arany csakra közvetlenül a korona csakrád felett található, és átszövi omni-agyad, a négy test közötti összekötő erőt. Gyakorolhatod az új csakrák használatát úgy, hogy amikor meditálsz, megkéred erre a felsőbb éned. Amikor megkéred a felsőbb éned, látsz majd egy aranyfény ködöt, ami beléd áramlik. Ahogy ez az aranyfény köd beáramlik, érzéseidre figyelj, és ne a hallásodra. Ha fülelsz, nem hallasz semmit. Inkább érezni fogod  mint hallani  mit mond neked a felsőbb éned. Utad fénnyel telik meg, ahogy lassan belélegzed a prána energiát, lehozva azt az agyadon keresztül a tobozmirigyedbe. Három - hat lassú mély lélegzetet végy így, olyan mélyet, hogy ahogy lassan kilélegzed, a kilélegzés áramlását irányítsd. Végül fénnyel telik meg fejed, mert mindezen energia áthalad az agyadon, és a szervezeteden keresztül a testedbe kerül. Minden tudatosságod bevonod ebbe az utadba.

A következő gyöngyház esszencia csakra: a személyedbe hatoló minden fényre vonatkozó tanácsadó elem. A gyöngyház esszencia az igazi spirituális, lelki esszenciád. Ha olyannak látnád magad, ami valójában vagy, a gyöngyház esszenciát látnád, és nem azt a fizikai testet, amit most látsz. A fizikai test egy illúzió. Az csupán az, amit azért alkottál, hogy eljuthass erre az életutadra, de te nem a fizikai tested vagy. Mindannyian hallottatok arról, hogy egyszer Jézus mester visszatér erre a földi síkra. Úgy gondoljátok, hogy hozza testét is, de ez nem fog megtörténni. Jézus mester, Buddha mester, Lady Quan Yin, és minden nagymester visszatér, ebben a csodaszép gyöngyház esszenciában.

Most, a kék / zöld csakráról beszélek, ami a menni szó győztese. Jelenleg, még van zöld csakrád, ami a szereteted, és van kék torok csakrád, ami az igazságod, viszont ez az új kék / zöld csakra minden igazság igazsága, mert ezt a szív hatja át. Csak akkor tudsz ezen a csakrán keresztül beszélni, ha az igazságban vagy. Ha azt gondolod: Kipróbálom úgy, hogy ezen a csakrán keresztül hazudok. úgy fogod találni, hogy a hazugság nem jut át ezen a csakrán. A hazugság alatta, sőt felette is átjut majd, de nem fog átjutni ezen a csakrán, mert ez a csakra csak a legmagasabb igazságot fogja befogadni.

Ezek csupán az alapelemei ezeknek az új csakráknak.
KÉRDEZŐ:  Milyen régiek ezek a csakrák, és hogyan használjuk őket?KIRAEL:   Ezek a csakrák, amik rajtatok keresztül forog, lehetséges, hogy minimum kb. tízezer évesek. Ugyanazok a csakráid vannak, függetlenül attól, hányszor öltöttél testet. Az utadról való tudatosságod a csakra rendszeredtől függ, ami egységben tart téged.

Ugyanazok a csakráid maradnak meg, amiket most birtokolsz egészen addig, amíg keresztül nem jutsz a tudatosság változásán, amikor az alacsonyabb csakráidat a zöld szív csakra magába olvasztja. Ekkor a szív csakrád lesz majd a gyökér csakrád. A jelenlegi torok csakrád, ami az igazságod csakrája, nem játékszer. Mindig légy tisztában igazságoddal az idő 100 százalékában. Ha arra használod az igazságod csakráját, hogy igazat beszélj, minden, ami feléd hat, az igazságban lesz. Ha valakiről igaztalan, hazug dolgot mondasz, az illető a torok csakráddal dolgozik majd, és hallani fogja azt a hazugságot.

Az igazság az első, és a legfontosabb Alapelv a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvében. Tudd, hogy ez a teljes út az igazságról szól. A jelenlegi csakra rendszereddel, amikor a szívedből beszélsz, a torok csakrádon keresztül, nagy mértékű szeretet (szerelem) árad ki belőled. Amikor mérges leszel, amíg a zöld szív fényből beszélsz, hagyd abba beszéded, végy levegőt, és utána folytasd beszéded. Látod, ha bármit is méregből mondasz, nem hatol át az igazságon. Az nem lehet az igazságban. Mondhatod: Ez nem szép, Kirael mester, mert dühös akarok lenni az emberekre, mert ők is dühösek rám. Nos, akkor légy dühös, de tudd, hogy szavaid hazugok lesznek.

Az új csakrák bemutatásával nemcsak a fizikai füleiddel fogsz hallani. A négy-test rendszerrel, a tudatosságoddal is hallasz majd. A négy-test rendszernek megvan a maga hallószerve, hogy úgy mondjam. Tanuld meg, hogy állandóan az igazságod mondd, és több igazságot fogsz hallani. A négy-test rendszerrel hallani és folyamatosan az igazságod mondani veszélyes dolog lehet a körülötted lévők számára, mert tudni fogod, amikor bárki is hazugságot mond. Pontosan nem fogod tudni, hogy mi a hazugság, de tisztában leszel vele, mert nem fog rezonálni majd a testeddel. Ahogy ezek az új csakrák a helyükre kerülnek, ráhangolódsz, hogy hogyan működnek az új csakrák, és azonnal felismered majd az igazságot és a hazugságot.

Minden csakra átsző téged, beleértve a bíbor, vagy ibolyaszínű fonatokat is, és minél többet használod őket, annál jobban hangolódsz majd rá a használatukra.
KÉRDEZŐ : Az új csakrák hogyan fognak működni a negyedik dimenzióban, a gondolat dimenziójában?KIRAEL:  Az új csakrák emelik utad a negyedik fénybe. A gondolatról szól az egész út. A gondolat átszövi testeid.

Az új csakrákkal dolgozol, és belépsz a gondolatok szövetébe, tisztában leszel utaddal. Érezni fogod, ahogy intelligensebbé válsz, de valójában, csupán többre fogsz emlékezni. Az omni-agyad majd teljes mértékben éber lesz, és belép életutadba. Új erőd és új megértéseid, értelmi képességeid lesznek.

Amikor belépsz az érzelmek szövetébe, úgy fogod találni, hogy sokkal erőteljesebb mértékben szeretsz. Amikor valakit feltételek nélkül szeretsz, akkor a szeretetet jobban ismered, mint amiről valaha is álmodtál. Jelenleg, a feltétel nélküli szeretet a szülő  gyermek kapcsolatra korlátozódik. Az új csakrákkal, egymást is feltételek nélkül fogjátok szeretni  a kapcsolat természetétől függetlenül. Egymásra néztek, és azt mondjátok: Nahát, ez a legvadabb álmaimat is meghaladó igazság / szeretet volt. Olyan hálás vagyok.

Végül, a fizikai test fénnyel telítődik. Ezeknek az új csakráknak a behozatalával, lesz egy fény-testetek, és mindenkinek a súlya lecsökken  nem azért mert soványnak kell lenned, hanem mert a tudatosság egy természetesebb állapotára jutsz. Könnyebbnek fogod magad érezni, és az is leszel. Ha igazán súlyos szeretsz lenni, visszaszerezheted azt a súlyt később, de ne hidd, hogy megteszed, mert az egész tested átváltozik majd a negyedik fényben. Habár a fizikai testet használom példaként, mind a négy tested változik az új csakrák és a negyedik fény útján. A negyedik dimenzióban fénnyel telítetté válik minden.
KÉRDEZŐ: Mire számíthatok az új csakrákat és a plusz DNS szálak aktivációját illetően?KIRAEL:  Akár keresztülmész a Változáson, akár nem, új DNS szálakhoz jutsz majd. Ahogyan ezek a szálak bejönnek, az utad részét képezik majd.

Mondjuk, hogy legfeljebb hat DNS szálad van. Amikor a negyedik, vagy e feletti DNS szálhoz jutsz, az utad erőteljesebb lesz. Amikor a szálak elkezdenek rezegni, összezavarodsz majd, akár a negyedik, akár a hatodik szál rezeg, mert a szálak mindig párban érkeznek. Legtöbben közületek észreveszik, amikor a kiegészítő DNS szálak elkezdenek rezegni, mert érezni fogjátok, hogy a tudatosságotok változik, erőteljesebbé válik.

Minden lelki ember [spiritualista] tudja, hogy valami történik bennetek, amit nem értetek. Említettem a bevezetőmben, hogy néha elfelejtesz dolgokat. Ez amiatt a dolgok miatt van, amit átéltek ezeknek az új csakráknak a csakra rendszerbe való bevezetése folyamán. Olyan ismeretek letöltését kapod, amikről azelőtt sosem hallottatok.
Ha azt gondolod, hogy ezek a letöltődések nem szakítják meg a gondolati folyamataid, gondolkozz csak el rajta. Ha hat DNS szálat rezegtetsz, nem fogod megérteni, hogy azok milyen tudásanyagot rezegtetnek meg. Nem fogod megérteni, mit próbálnak elmondani neked ezek a szálak, mert az agyad még nem tudja kezelni az ismeretet. Nehéz olyan ismeretanyagot kezelni, amit nem értesz. Így, ahogy ezeket a letöltéseket megkapod, írd le, és ne kérdőjelezd meg őket. Vigyél egy jegyzetfüzetet, egy kis számítógépet, vagy más eszközt magaddal, és így jegyzeteket készíthetsz.

Ha az jut eszedbe: Foton légzés 8,654-re becsült, írd le. Később, amikor keresztülmész utadon, és valamit a prána légzésről gondolsz, amit a 8,654 szintre becsültek, azt fogod mondani: Ó, Istenem, ez az a szám, amit leírtam.

Nemcsak a csakráid változnak, hanem valószínűleg közel nyolc DNS szálad lesz a fizikai testedben. Tested szert tesz bármire, amire szüksége van, hogy megtegye útját. Éppen most, ha hat DNS szálad van, akkor azok valószínűleg nincsenek bevonva teljesen a testi folyamataidba. A test megpróbálja bevonni őket, de nem sikerül neki, mert edzened kell. A testnek meg kell erősödnie. Az edzés előnyös a plusz DNS szálak aktivációjának vonatkozásában.
KÉRDEZŐ:  Milyen régi a csakra rendszer, és hogyan használjuk majd az új csakrákat?KIRAEL:  A csakrák a fényed legrégibb rendszere. Ezt a csakra rendszert hozod magaddal minden életedbe. Nem akasztod fel a szögre csakra rendszered, amikor meghalsz. A Föld síkja az egyetlen hely, ahol használni tudod csakráid. Amikor a jelenlegi csakra rendszereddel idejöttél, pontosan tudtad, mire valók és mit teszel majd a különböző csakráiddal. Jóllehet, nincsen tapasztalatod az új csakráiddal, és így szeretnéd tudni, hogyan használod majd őket.

Az új csakrákkal való utad a tudatosságról szól. Az új csakrákat arra alkották, hogy emeljék tudatosságod. Rendszerint, a csakrák többet hordoznak, mint pusztán fotonenergia. Mindent tartalmaznak, amit szeretnél tenni ezen az életutadon. Csakráid az állandó tudatosság állapotában vannak.

Megtanulhatod, hogy hogyan férj hozzá az energiához a csakrákban. Néhány embernek csupán egy pár nappal ezelőtt tanítottam meg, hogyan jusson be a csakra rendszer egy részébe, a fény esszenciába, és válasszon ki parányi részecskéket, és nyissa ki őket. Amikor úgy érzed, hogy ezek a parányi darabkák nyitva vannak, látni fogsz majd egy képet. Lehet, hogy először megijesztenek, mert nem részei világodnak, de az ismeret bámulatba fog ejteni. Most azt gondolod: Meg fogom tenni ezt. Ezt most azonnal megteszem. Nos, majd meglátjuk, mi történik, de ne hidd, hogy megteszed. Nem számít, mert a változás megtörténik mindenképpen.

Ha szeretnéd tudni, mit tegyél az új csakra rendszerrel, légy tudatában a bíbor színű csakrának. Ha valaha is lefotóztattad csakráid, lehet, hogy láttál bíbor fényt. Előző életeidről és jelen életedről mindent elraktároztál abban a kicsiny bíbor energia gömböcskében. Juss be ebbe a bíbor fénybe, és majd megtudsz valamit az új csakráidról. 

KÉRDEZŐ:  A csakrák a testen belül találhatóak?KIRAEL: A józan ész azt fogja mondani, hogy a csakrák nincsenek a testen belül. Nem tudnak illeszkedni a testen belül.

Például, a jelenlegi bázis, azaz gyökér csakrád, ami piros és leföldel, egyedül a testedhez csatlakozik. Le és fölfelé lebeg. Lenn helyezkedik el, néha a térdeid környékén és utána fenn a derekat közepe táján, és így tovább.

A három új csakra rajtad kívül található, szintén, de a fejed felett, az elméd felett. Most mind a három új csakra állandóan együtt dolgozik veled, de nem láthatod őket, és sokan közületek nem is tudják, hogy ott vannak. Agyad esetleg azon dolgozik, hogy megtegyen bizonyos dolgokat, de úgy találod majd, hogy nem tudja megtenni, szóval megrázod fejed időről időre, mert nem érzi jól magát. Ez azért van, mert az új csakrák veled dolgoznak, hogy egy új tudatosságot hozzanak el.
KÉRDEZŐ:   Sok Fénytevőnek vannak jelenleg pénzzel és egészséggel kapcsolatos ügyei. Mivel kell tisztában lennünk, hogy pozitívak maradjunk, és ezek az ügyek összefüggnek az új csakrákkal?KIRAEL:    Nem az új csakrák hozták létre ezeket az aggodalmakat. A pénz, a kapcsolatok és az egészség a három alaptéma, amivel kapcsolatosan az emberek elfogultak. Az új csakrák segítenek megváltoztatni gondolataitokat ezekkel az ügyekkel kapcsolatosan. Például, ha olyasvalakit ismersz, akinek betegség miatti fájdalmai vannak, az új csakra rendszer segíteni fog neked, hogy a jelenben maradj. Ha arra gondolsz, hogy elveszíted ezt a személyt a halál folyamatában, megsiratod őt, mielőtt ez megtörténik  a tudatos elméd nem megy oda veled. Ez azt jelenti, hogy te találod ki ezt az egészet. Egy olyan dolog illúziójának csapdájába esel, ami jelen pillanatban nem valóság. Az új csakra rendszer tudatára ébreszt ennek.

Másik példaként vegyük a pénzt. A pénz egy illúzió, a valóságod egy gyújtópontja, ami azért létezik, mert hiszel benne, hogy létezik. A pénzügyi gondok azért léteznek, mert szükséged van rájuk. Azt kérded: Úgy érted, szükségem van a pénzügyi gondokra? Nem akarom, hogy legyenek pénzügyi gondjaim. Nos, még a harmadik dimenzióban is, ha igazán le szeretnéd tudni a pénzügyi gondjaid, már megtennéd. A pénz nem egy lerögzített akadály ebben a dimenzióban. Sőt, még nem is valóság. Ez a valóságod egy gócpontja, ami túlmegy a pénzen magán. Lehet pénzed bármikor, amikor szükséged van rá. Ez tőled függ. Ezt mondod: Nos, Istenem, ha lehet pénzem, akkor lesz is. Nos, szerezz, ha szeretnél. Lehet pénzed, de tudnod kell, mit tegyél ahhoz, hogy megszerezd. Meg kell változtatnod a gondolataid, és akkor tedd meg azokat a dolgokat, amik szükségesek. Emlékezz, maradj a jelenben, és az új csakra rendszer segíteni fog, hogy finomítsd a gondolataid, azért, hogy a pénzügyeidet egy fénnyel telítettebb nézőpontból lásd. Minden ügyed  pénz, egészség, kapcsolatok a segítségeddel rendbe fognak jönni.

KÉRDEZŐ: Hogyan dolgozzak ezekkel az új csakrákkal, hogy fénnyel telítsem őket, vagy teljesebben aktiváljam őket?KIRAEL:  Végezd el ezt a gyakorlatot: Egy kicsit zárd le érzékeidet, de ne aludj el. Csukd be szemed, és kezdd el utad, barátom. Lásd ezt a három csakrát kb. 7,5 cm-re a fejed felett, 2,5 cm távolságra egymástól. Lélegezz be egy prána lélegzetet, és vigyél át fotont a három csakrán keresztül. Vidd az energiát az agyadon keresztül az elmédbe, és utána a Szignál Sejtedbe, a tobozmirigyedben. Utána végy egy másik lélegzetet, és hagyd, hogy tovább haladjon lefelé a testeden keresztül, és vizsgáld meg, vajon érzel-e különleges érzetet, ami a testi folyamataidban jelentkezik. Ha nem érzel, próbáld újra. Ez nem meditáció. Ez egy gyakorlat, amit bárhol, bármikor tudsz gyakorolni.KÉRDEZŐ: Azok a gyerekek, akik most születnek, rendelkeznek már az új csakrákkal?KIRAEL: Az elmúlt huszonöt évben született gyerekek már nyitottak az új csakrákra, de az újszülöttek, és az utóbbi négy, vagy öt évben született gyerekek már az új csakrákkal érkeztek. Már nincsenek alsó csakráik, mert az egész útjuk arról szól, hogy ráébredjenek erre az új szintre. ?

Ha látnád az új csakra mintákat, észrevennéd, milyen szépek, és milyen gyönyörű dolog történik ezeknek a gyerekeknek a rendszerében. Mondhatnád: Mi a helyzet a fiatal lelkekkel, akik csupán most érkeznek erre az útra?? Fiatal lelkek érkeznek, és imádkoznak, hogy kisilabizálják ezt az utat, mielőtt a Változás megtörténik. A legjobb esetben is ez nehéz lesz számukra, de ez egy másik téma más alkalomra.
KÉRDEZŐ: Sokan mennek zarándokútra szent helyekre, portálokhoz és koordinátákhoz. Megmagyaráznád ezt a fajta spirituális tevékenységet, és hogy hogyan függ össze csakráink evolúciójával?KIRAEL: Ezeknek az úgynevezett zarándoklatoknak egy fajtája a horgoktól való mentesítéssel jár együtt a szent helyeken. Mátrix horgok olyan energiák, amiket mélyen a földbe helyeztek el, egy olyan eszközként, amely ezt a harmadik dimenziós mátrixot a helyén tartja. Ezeket a mátrix horgokat találták meg szent helyeken, illetve a szent helyek valahol csatlakoznak hozzájuk.

A Fuji hegy Japánban egy szent hely, és mint minden szent helynek, szüksége van rátok, hogy megnyissátok varázslatos érzékeiteket, hogy bemérjétek a horgokat, és utána megfejtsétek az ismereteket, amiket ott tároltak. Az új csakrák segíteni fogják ezen a törekvéseteket. Számos szent hely vár arra, hogy felfedezzék, és tudásanyagukat megfejtsék.

Új csakráid most arra hangolódnak, hogy segítsenek ebben a vállalkozásban. A jövő egy időpontjában az omni-agyad megrezdíti tudatosságod. Amikor készen állsz, hogy omni-agyad válaszd, az aktívvá válik életedben. Azt gondolhatnád, összezavarodtál az új ismeretek miatt, de ne aggódj. Csupán tudnod kell, mi történik.
KÉRDEZŐ: Az utóbbi időben fontos dolgokat felejtek el, ami hatással van a munkámra. Mit tegyek, hogy ébernek érezzem magam, és teljesen itt legyek?KIRAEL: Köd van az agyadban. Minden reggel végy prána lélegzetet, és mondd magadnak, hogy ma jobban vagy, mint tegnap voltál. Nem kell tudnod, hogy hogyan leszel jobban, csupán azt kell mondanod, hogy kezdesz jobban lenni, és ezt is fogod érezni. Feltétlenül tedd ezt minden reggel és három, vagy négy nap elteltével érezni kezded a különbséget.

Vigyázz, mit gondolsz. Az elméd ködös, mert nyitott a tudatosság többi szintje felé. Összezavarja az elméd, amikor a dimenzionális valóság szintjeire gondolsz, ami az agyadba érkezik, és ezt nem érted. Az új ismeret a csakra rendszereden keresztül érkezik, és helyet foglal el agyadban, így nyomást gyakorol rá.

Ez az egész út arról szól, hogy legyen meg a bátorságod, hogy megváltoztasd gondolataid. Kelj fel reggel, és feltétlenül mondd: Jobban érzem magam ma, mint tegnap.  és egy kis szikrát érzel majd, és azt gondolod: Ó, ez működött. Ez tényleg működött. Ez igazán nagyszerű. A gond az, hogy valószínűleg nem teszed meg minden reggel. Annyiban hagyod a dolgot, és a tudati köd visszatér.

Ez egy életstílusbeli változás kell, hogy legyen. Váljon ez a gyakorlat a napi rutinod részévé. Ugyanezt megteheted, amikor az alvási állapotodban történő éjszakai utazásod jön el. Mondhatod: Tudom, hogy elutazom az alvási állapotomban, és távolabb szeretnék jutni, mint ahová valaha is jutottam. Szeretnék emlékezni is arra, hol voltam. Meg fog történni, barátom.

Az új csakrák útja arról szól, hogy a tudatosság egy új szintjére jutsz. Én egy mester vagyok, de nem tudom felébreszteni a tömegeket egymagam. Szükségem van segítségre. Nem tudok mindenkit elérni. Segíteni tudtok nekem azáltal, hogy megtanulsz közvetíteni, hogy eljuttasd ezt az ismeretet a világnak. Legyen meg a bátorságod, hogy megtedd utad, maradj az igazságban, és menj tovább. Amikor megtetted az első lépést előre, és az igazságban maradsz, folytatni fogod az előrehaladást, de ha mondasz, vagy teszel bármit is, ami nincs összhangban az úttal, öt lépést fogsz visszalépni. Ez az árnyoldala ennek az útnak.

A legtöbb ember olyan dolgot tesz, amit helyesnek, vagy jónak érez, mégis elmulasztja, hogy a napi élete részeként tegye ezt. Útközben valahol abbahagyja. Ez a jelenlegi csakra rendszer és DNS megszokott viselkedésének része, de ez egy más történet.
KÉRDEZŐ: Kirael mester, amikor a lélek testembe utazom, amíg alszom, nem akarok visszatérni a fizikai testembe. Az új csakrák megváltoztatják ezt a dinamikát?KIRAEL: Az új csakrák segítenek emlékezni, miért vagy itt, és ez a testbe való visszatérést örömtelibbé teszi. Az igazság az, hogy még most is, alig várod, hogy visszatérj ide, mert fel akarsz kelni és meg egy újabb napot szeretnél teljesíteni ebben a dimenzióban. Ezt mondod: Ó, igaz, nos nem te éled a napjaim. Az én napjaim nehezek. Ez lehet, hogy igaz, de ha felébredsz holnap reggel, csak azért teszed ezt, mert akarod. Így, amikor felébredsz reggel, és mondod: Ó, Istenem, egy másik rohadt nap, ami nem igaz, és ez egy borzasztó dolog, amit magaddal teszel. Te pontosan azért ébredtél fel, mert még egy napot itt akartál lenni.

Szóval, bármit mondasz, ami elrontja utad, nem szolgál téged. Azért választottad ezt a testet, hogy megtedd ezt az életutad. Bizonyosodj meg róla, hogy amikor visszatérsz éjszakai utazásod után, tiszteled tested azáltal, hogy tudatában vagy ennek: nemcsak azt választottad, hogy megteszed ezt az utat, de azt is választottad, hogy ebben a testben teszed meg azt.

A fejlődő csakra rendszered tudatára ébreszt arra, hogy milyen pozitív utad. Éppen most, egy mélyebb szinten, tudod, miről szól utad. Ezért, amikor a Teremtő azt mondta: Van egy hely. Akar valaki a Földre menni?? te voltál az első a sorban. Nem tudtál várni arra, hogy ide kerülj. Ha ma meghalnál, azonnal a sorban állnál, mondván: Elérhető vagyok, elérhető vagyok. Én fogok menni, én fogok menni. Csupán nem emlékszel, hogy te akartál visszatérni. Az új csakrák segítenek emlékezni, hogy te akartál visszatérni.

A te esetedben, amikor éjszaka elmész aludni, elhagyod a tudatosság ezen szintjét, és egy másik bolygóra mész, egy másik időzónába, egy másik helyre. Végül visszajössz egy testi folyamatba, és amikor ezt megteszed, azt gondolod: Ó, Istenem. Ez borzalmas. Ez nem borzalmas. Jelenleg nehéznek találod a visszatérést ebbe a dimenzióba, mert nem követed végig azt, hogy amit mondasz, azt fogod megtenni, és ez teszi ezt az utat beteljesületlenné. Ha azt mondod, hogy valamit megteszel, tedd meg. Ily módon, a legcsekélyebb gondod sem lesz azzal, hogy visszatérj ebbe a dimenzióba.

Nagyszerű életed van egy másik dimenzióban. Nagy dolgokat teszel, bár még mindig ezen a harmadik dimenziós úton dolgozol. Szóval, amikor eléred az átjárót, hogy visszatérj alvó testedbe, ahelyett, hogy azt mondod: Ó, Istenem, utálom ezt az utat, változtass ezen a gondolaton. Légyboldog, amikor visszatérsz a testbe. Amikor felkelsz holnap reggel, csak végezd utad, és élvezd.
KÉRDEZŐ: Az új csakrák segítenek nekem abban, hogy szeressem magam?
KIRAEL: Az új csakrák segíteni fognak abban, hogy megismerd az igazságot, és csak az igazságban tudod szeretni magad.

Ha mindannyian megtanuljátok szeretni magatokat egy kicsit jobban ma, mint ahogy azt tegnap tettétek, egy új bejáratot találnátok a DNS-etekben ami megerősít titeket és utatokat. Az új csakrák segíteni fognak, hogy rátaláljatok saját magatok szeretetére.

Addig is, minden nap tégy valamit, amit nem akarsz megtenni, de a szívedben tudod, hogy meg kell tenni. Hagyd ott a munkád, és szerezz egy másikat. Költözz el lakásodból, és szerezz egy újat. Helyezd magad a győztesek tudatállapotába. Erősebb leszel.

A győztes tudatállapot az igazság, a teljes igazság, és csakis az igazság. Az igazság gyakorlása a bizalom ügye. Amikor a bizalom van soron, bízni fogsz utadban, és képes leszel szembenézni bármivel, különösen magaddal. Új csakráid segítenek ebben, de meg kell tenned utad.

Senki sem tökéletes. Megvan a saját utad, amin dolgoznod kell, mégis, bármikor, amikor másoknak esélyük van rá, téged hibáztatnak körülményeik miatt. Olyan vagy, mint egy kosár, amibe mások beleteszik gondjaikat. A fejed felett van ez a nagyszerű hatalmas nyitott rész, és mások beledobják szemetüket, mert helyesen viseled a helyzetet, és a haragot nem tartod meg. Légy tisztában saját utaddal. Ismerd meg igazságod, bizalmad és szenvedélyed. Ha tudod igazságod, bizalmad és szenvedélyed, ismerni fogod a tisztaság, kommunikáció és befejezés hármasságát, és az imádság, meditáció, alvási állapot programozás és a mesteri irányítás négy pillérét [Kirael mester a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvére utal]. Kezdd az igazsággal. Igazat beszélj, és az emberek abba fogják hagyni azt, hogy gondjaik miatt téged okoljanak, és megtanulod szeretni magad annyira, hogy meggyógyulj (vagy gyógyíts).

Tudod az igazságot, és tudod, mikor csúsztál ki az igazságból. Azt is tudod, amikor ez megtörténik, meg kell találnod az igazságot újra. Amikor az idő 100 százalékában az igazságban vagy, nem lesz ellenséged. Ez az igazság. Legyen meg a bátorságod, hogy próbálkozz.
KÉRDEZŐ: Amikor megkértél minket, hogy csukjuk be szemünket, úgy éreztem, hogy csakráim áthajoltak, és nem találtam a középpontot. Hogyan hozzam létre az egyensúlyt, amíg üdvözlöm és felölelem a három új csakrát?
KIRAEL: Nos, megválaszolom kérdésed, de néhányan majd azt mondjátok: Hűha, ennek van értelme?, és nem figyelnek arra, amit mondok. A harmadik dimenzió a képzeletetek egy kitalációja. Szóval, ha nem tetszik az, ami a testetekben folyik, el kell mennetek elmétekbe, és meg kell változtatnotok. Elmehetsz orvoshoz, és tablettákhoz juthatsz, vagy megalkothatod az egyensúlyt, amit keresel, a gondolataid megváltoztatásával. Rendben. Vidd a középpontba. Hidd el nekem, a középpontba fog mozdulni. Ehelyett ezt mondod: Ez nem jó érzés. Alig állok a lábamon. Ez nem jó érzés, mert ez nem helyes. A csakráid éppen alkalmazkodnak. Tudd ezt, és bátorítsd őket, hogy megtalálják az egyensúlyt.

Az új csakrák belépnek ebbe az útba, folyamatosan igazodnak, amíg összhangba nem kerülnek. Amikor alig állsz a lábadon, ezt mondod: Ó, Istenem, csak arra van szükségem, hogy elmúljon, és végül el fog múlni.

Másrészről, próbáld ezt mondani: Ó, éppen ott ragadd meg. Most rakd rendbe. Sokkal gyorsabban fogja magát elrendezni. Légy tudatában utaddal, és hogy mi történik testeddel az új csakrák bevezetésével.

Emlékezz, csípd nyakon magad, amikor az összhangon kívül beszélsz, vagy gondolkozol. Bármit meg tudsz változtatni azáltal, hogy tudatában vagy gondolataidnak, és megváltoztatod őket, amikor azok nem szolgálnak téged. Erről szól ez az egész út.
KÉRDEZŐ: Beszélnél a töredékekről és a legkönnyebb módról, hogy kezeljük őket?KIRAEL: A töredékek, vagy szilánkok: energia letöltések a felsőbb énedtől. A legjobb, ha hozzászoksz. Legtöbben közületek minden ötödik napban kaptok töredékeket a csakra rendszer változásával. A múltban, öt hónap, sőt öt év telhetett el a töredékek között. Közületek sokak számára, azok a szilánkok, töredékek, amik most érkeznek, a csakráitokba ragadhatnak. Végül ezek kiegyenlítődnek testeitekben. Amikor felsőbb éned ezt mondja: Rendben, vihetsz még két töredéket a bíbor csakrádba, ebben nincs választásod. Csupán két töredéket, szilánkot veszel el ekkor. Ha nincs választásod, ezt mondhatod: Add ide az összest most azonnal, legyünk túl rajta, de ez túl sok lenne a tested számára, hogy kezelje. Légy tudatában a tested tervével, és ezeknek a szilánk töredékeknek a feldolgozását tedd zökkenőmentesebbé, úgy, hogy lefekszel és beengeded őket testedbe.
Légy tudatában, hogy vannak olyan formáid, amik letöltik testedbe töredékekként, szilánkokként energiáikat. Legtöbben közületek tudjátok, hogy három formátok létezik. Ezek közül a formák közül néhány már hazatért, néhány éppen távozóban van. Szeretnének kijutni innen, szóval belétek tölthetik energiáikat. Tegyük fel, van egy formád, aki egy buddhista egy kicsiny kínai tartományban, és ez a forma felkészül, hogy megtapasztalja a halál folyamatát. Haza fog térni a felsőbb énedhez. Utána, letölti számodra mindazt a tudást, amit Kínában tanult. Olyan dolgokat fogsz tudni, amit másképpen nem tudnál. Feküdj le, amikor ez a hatalmas ismeretanyag töredék letöltődik, és nézd, hogy vajon megkönnyíti-e ez ennek az energiának behangolódását testedben.
KÉRDEZŐ: Amikor keresztülmegyünk ezeken a fizikai változásokon, hogyan tudjuk meg azt, hogy közülünk ki menjen el orvoshoz, és ki oldja meg saját maga?KIRAEL:  Tudod, mikor kell elmenned orvoshoz, azt találod majd, hogy elmész az orvoshoz. Más szavakkal, ne kérdőjelezd meg választásod, csak menj, mert ez az utad része. Tedd meg a teljes utad, és légy tudatos. Amikor fáj a térded, és már nem tudtad kezelni, menj el orvoshoz. Több mint valószínű, az orvos ezt fogja mondani: Nos, ellenőrizzük csak le itt, és puff  már el is múlt. Ezt fogod mondani: Mi a csuda volt ez? Ilyen egyszerű lenne?? Igen.

A lényeg az, hogy el kell menned az orvoshoz, és amikor elérted azt a megértést, hogy megtetted, hangsúlyozd a megértés szót. Ne menj bele a tudat játékába, hogy mi is történik. Csupán tedd meg az utad, hogy elmész az orvoshoz, ahogy a megértésed diktálja. Lehet, hogy hat hónap, vagy hat év is eltelik, mire megérted spirituálisan, miért kellett elmenned az orvoshoz.

Az út lényege az, hogy meglegyen a tudatosságod arról, hogy valami van, aminek szüksége van a gyógyulásra. Ha nem teszed meg valami alternatív módszerrel, akkor menj orvoshoz. Csupán légy tisztában azzal, hogy ha egyszer bekerültél az egészségügyi rendszerbe, akkor kezelned kell ezt a rendszert.

Tudsz mindent, és az új csakrák segíteni fognak erre emlékezni. Agyad halántéklebenye kapcsolódik az omni-agyadhoz, és ennélfogva tudomással bír az új csakrákról és mindenről, amit tenned kell. Szóval használd ezt az energiát, hogy meghatározd, vajon elmenj-e az orvoshoz, vagy sem.
KÉRDEZŐ:  Mi a kapcsolat a három új csakra, az omni-agy, és az általam érzett szabadságérzet között?
KIRAEL:  Tudomást szereztél valamiről, és most tudnod kell, hogy mi ez a tudatosság. Van itt munkád, amit jól végzel, de rá kell jönnöd, hogyan juss egy új munkához ott. Értsd meg, hogy ennek az útnak a következő részéhez értél. Holnap reggel újjászületsz, és ezután minden egyes reggel ezt teszed. Ez a teljes út a tudatosságra való ráébredésről szól, ami a három csakrán belül található.

A Plejádok-ban lévő új munkád végett tanulsz. Láttalak egy olyan helyen, amit Aquillia-nak hívnak. Új tudást tanultál, és lehoztad ide a földi síkra, hogy meglásd, vajon bevonhatod-e ebbe az útba. Ez a szabadság érzés, amit érzel, annak a tudata, hogy beléptél a növekedés ezen útjára.


Zárszó

Fontos tudni, hogy mit takar a három új csakra útja. Ez a magasabb tudatosságodról szól. Te irányítod életed minden tényezőjét, a DNS-ed, az omni-agyad és a fizikai agyad. Te irányítod ezt a teljes testi folyamatot. Mindent te irányítasz, és ez a három csakra ráébreszt majd erre a tényre.

Forrás: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése