2019. április 16., kedd

Cionista offenziva Magyarország ellen

Cionista offenziva Magyarország ellen


Izrael a nagy békekötő...  

Sejtettem én, hogy a Magyar Parlament egyre inkább hasonlitani fog az Izraeli Knesszethez, de hogy a honatyák és honanyák nagykoaliciója egy hülye képviselő hülye indítványa miatt sárga csillaggal ékesíti hitvány önmagát, meglep kissé. Azt jelenti mindenesetre, hogy a törvényhozó hatalom a Cionizmus oldalán kötelezte el magát. Ők nyilván tudják mi a Cionizmus; de tudják választóik is? Aligha. Hát beszéljünk róla, ill. az "antiterrorista" terroristák terrortámadásáról.
Ha van kurtább valami a nyúlfaroknál, az a nép [demos] emlékezete. Erre épül a demokrácia [A demokrácia szó az ógörögδημοκρατία (demokratia) szóból származik, jelentése a nép uralma. A szó töve a δημος (démosz) nép szó, a κρατειν (kratein) jelentése uralkodni, a ία (ia) pedig egy képző.] Ez szabados fordításban, és a valóságban is, a kretének lát szat uralmát jelenti... Mindazonáltal arra gondoltam, hányok egy kis borsót a falra, hisz úgyis ráérek.
Tézisemet a baloldali kép segítségével próbálom levezetni. Felteszek egy kér dést. "Óh átlag magyar! Neked [akinek megadatott, hogy azzal az IQ-val, amit örököltél, négyévenként akár fülkeforradalmat csinálj], mi minden jut eszedbe a képről? Ha semmi, vagy úgyszólván semmi, megpróbálok segíteni. Persze a cikket nem muszály elolvasnod. Úgy lehet nem is szerzesz tudomást róla. Sebaj, neked már úgyis tökmindegy. Én meg miért is ne írjam le, ami a bögyömet nyom ja?
Ha mégis olvasásra adod a fejed, kezdhetjük is. Figyelj a szemüvegesre. Mit látsz? Hát egy ronda zsidót. De vigyázz, ne ítélj korán, hisz épp ez a két tulajdonság, amiről az ipse per abszolute nem tehet. Ne légy tehát zsigerből antiszemita!
Ha viszont azt mondom, az illető politikai tömeggyilkos, izraeli miniszterelnök és Nobel békedíjas egyszemélyben, mit szólsz hozzá? Hogy ez nem lehetséges? Már hogyne lenne lehetséges! Mi a magyarázat? Hát a Cionizmus természete!
Az ujkori politikai cionizmust a legnagyobb magyar találta fel. Széchenyi? Egy fenét! A Herzl Tivadar. Írt is róla egy köny vet "A zsidó állam" címen. Ez nálunk annyira fontos, hogy kiadtuk bélye gen is (150 Ft.). Mondanám, hogy olvassák el [itt a linkje ], de fölösleges, mert az elképzelt állam úgy hasonlít a létezőre, mint Lenin judeobolsevik demokráciája Marx tökére. A könyv 1896-ban jelent meg. Az első cionista világkongresszusra pedig, minő véletlen, 1897-ben Bázelben került sor. Ott, a jelek szerint, már a cionista világállam tervét vázolták fel. Erről is kiadtak egy könyvet utólag; igen kalandos körülmények között, és persze nem a zsidók. Kitalálják? Igen a Cion Bölcseinek jegyzőkönyveiről van szó. Ennek hitelességét a zsidók tagadják. Ez nem meglepő tekintve, hogy a Talmudnak sincs általuk hitelesnek elismert fordítása.
Visszatérve Herzl könyvére, van a benne néhány figyelemreméltó passzus. Ilyen az, hogy a zsidó is nemzet, pontosabban faj, amelynek jellegzetes szaga van, és magával (magában) hordozza az antiszemitiz must mindenüvé, ahová beteszi a lábát. Erre kellett Tivadarnak a bibliai őshaza (ahol a zsidók nem érzik egymás sza gát). Dehát ez a gyakorlatban nem így müködik. A zsidó továbbra is diaszpórákban él. Számára a külföld is zsidó bel föld és ott olyan büszke a fajára és a szagára, mint a melegek a végbélyílásukra, ill. a péniszükre.
De térjünk vissza a fenti szemüvegesre Beginre, akit a jelenkori Izrael történetébe kell ágyaznunk, mint "alapító atyát".
Az államalapités előzményei ismertek, persze nem eléggé széles körben, de nem mehetek vissza Kr.e. 3761. október 7 én 11 óra 10 perc 20 másodpercéig, azaz a Kr.e. 5761 évig, ahonnan a zsidók jogai datálódnak. A hírhedt "Balfour nyilat kozattól"indulok, amit már korábban körbe - körbe jártam [1234 ]. A nyilatkozat mogyoróhéjba tömörített lényege "1917. november 2-án adták ki, a brit kormánynak egy bizalmasan kezelt állami jelentése volt az Oszmán Birodalomszétosztásáról, miután az I. világháború véget ér. A levél a brit kabinet 1917 október 31-ei álláspontját mutatja, melyben a britek támogatják a cionistákat egy zsidó "nemzeti haza" létrehozásában Palesztinában, azzal a kikötéssel, ha ez nem jár együtt 'a területen' élő más népek önren delkezési jogainak csorbulásával.[Ami a népek önrendelkezési jogát illeti, ahhoz az angolok szerfölött értenek. Ez igazolják többszáz éves gyarmatbirodal muk történelmi eseményei...]
Itt adódik egy bökkenő. A mindentudó Goooogle a palesztina+angol+zsidó+viszály keresőszavakra semmiféle kombi nációban nem ad találatot (?), mintha ilyen nem is lett volna, pedig... Persze mielőtt kitört volna az igazi gyalázat történt egy és más. A történetekben igen sok a mese - meskete. A lényeg viszont az hogy 'a területen' mintegy ezer éve élő 'más' népet - a palesztinokat - részben kiírtották, részben elüldözték, részben rezervátumokba kényszerítették, és miután mindezt megtették [a bibliai ősökre (Józsué) emlékeztető aljassággal, ill. bestialitással], most folyton a békéről akarnak tárgyalni. Hogy voltaképp kivel és miről, nem világos. 
A továbbiak megértéséhez szükséges visszapillantás keretében nem Izraelt, hanem Jeruzsálemet helyezem a történé sek középpontjába, mivel Izrael mint fogalom túlzottan cseppfolyós. E végtelenül hosszú és végtelenül bonyolult histó riát könyvek ezrei tárgyalják. Teljeskörü ismeretekre szert tenni nem lehet. Egy viszonylag rövid és mindenképp világos összefoglalás a Parókia Közösség honlapján jelent meg részletekben [ I, II, III ]. A lebilincselő história annak is érde kes lehet, aki nem kedveli a történelmet, netán a zsidókat se'. A következő szövegidézeteket ebből vettem.
A tanulmány szerint "Jeruzsálem vallási jelentőségét Dávid és Salamon uralkodása alapozta meg." Ehhez immár bátran hozzátehetjük, a politikaitis. Dávid és népe azonban nem volt Jeruzsálemben őshonos, hanem csellel és erőszakkal foglalta el azt. Az erő joga azonban csak addig érvényes, amíg egy új erősebb hódító el nem ragadja a hadizsákmányt.
Dávid ls Salamon királysága az "Egységes Izraeli Királyság egy egykori királyság Izrael földjén. A történészek fennállá sát kb. Kr. e. 1020 és Kr. e. 930közé datálják, bár a pontos dátumokban nincsen egyetértés.A Biblia szerint az egységes királyság előtt a zsidó törzsek konföderációban éltek a bíráknak nevezett ad hoc karizmatikus vezetők irányítása alatt." Ez mindössze 90 esztendő. Ezt követően Jeruzsálem számtalanszor cserélt gazdát. Évszázadokon átugrálva jutunk egy mérföldkőhöz "A zsidó háború vége Jeruzsálem lerombolása lett Kr.u. 70-ben. Titus római diadalívén láthatók a fogságba vitt zsidók a Menórával és a Templom kincseivel." Több mint érthető, hogy a zsidók ebbe nem nyugodtak bele. Következett a Bar Kochba féle lázadás "Hadrián (117-138) a zsidók kedvében akart járni, Jeruzsálemet is fel akarta építeni, de a régi templom helyén Jupiternek akart templomot emelni. Állítólag ez a terv robbantotta ki a felkelést, amely soha nem tapasztalt borzalmakkal 132-től 135-ig tartott." A Hősök, ahogy ez lenni szokott, pórul jártak. Ezt követően a történelem, ill. a népek betemették a romokat, az emlékeket és az eszméket is. Jeruzsálem zsidó, majd római kora után jöttek és évszázadokig álltak fent a bizánci, arab, jeruzsálemi keresztény királyság, mamelukok, ottomán - török, angol mandátum (1917 - 1948) és végül Izrael állam korszakai. Akinek képszerü látása van a mai Izraelt egy olyan síremléknek látja, amelyre a születés dátumát (1948) már rávésték, de a halálozásét még nem, minthogy a leendő halott még él. De meddig? Öröklét nem létezik. Halandók az egyének, a társadalmak, az államok és a vallások egyaránt. Kivétel nincs! Ennek legékesebb bizonyítéka épp Jeruzsálem története.
A brit "mandátum korszaktól" folytassuk a gombolyítást . Elöljáróban leszögezhetjük, hogy a népek mérhetetlen szen vedései legalább annyira következnek az angol érdekpolitizálásból, mint a zsidó agresszivitásból. Mélységesen igaz az a több változatban létező közmondás, hogy "Angliának nincsenek barátaiAngliának nincsenek ellenségei. Angliának csupán érdekei vannak ..." A (fent idézett) "Balfour nyilatkozattal" lett a mellény félre gombolva. Aztán a hitvány ENSZ hitvány elődje a Népszövetség folytatta. 1922. jul. 24-én hozott határozatával szentesitette a brit mandátumot. Ebben rendelkezett a Zsidó Ügynökség létrehozásáról, majd kimondta "Angliának kötelessége a Zsidó Ügynökséggel együtt müködve megkönnyíteni a zsidó bevándorlást ... A Földeladásoknál figyelembe kell venni az 'intenziv cionista kolonizá ció' érdekeit. [Makai György: "Izrael Állam és a cionizmus" 119. old.] Beépült a határozat záradékába egy svédcsavar is "Minden palesztinai lakos polgári és vallási jogai védelemben részesülnek, bármely fajhoz, vagy valláshoz tartozzon is." [Ugyanott]
Mára nyilvánvaló, hogy Anglia a zsidók által elözönlött Palesztinában továbbra is uralkodni akart, a népek egymással szembeni kijátszásával, mint más gyarmatain. Úgy gondolta továbbá, hogy a mandátumterület egyetlen fegyveres ereje az angol gyarmati hadsereg lehet csupán. A zsidók nem így gondolták. "Helyesen" úgy vélték, hogy [zsidó módra] kolonizálni csak saját hadsereggel, azaz hóhérkülönítményekkel, lehet. Angliát maga a kolonizáció nem zavarta. A csalárd, ill. erőszakos földfelvásárlások, majd a fellahok tömeges kiűzése a földekről, nem keresztezte az angol érdeke ket.
A két hiéna mégis összemarakodott a zsákmányon!
A kezdetben alakult zsidó "önvédelmi" alakulatokat [Palmah] próbálták feloszlatni, de ez nem sikerült maradéktalanul. Látván azonban az 'intenziv cionista kolonizáció' által gerjesztett súlyos feszültségeket "Fehér Könyveket" kezdtek kiadni, amelyekben a bevándorlás korlátozását igérgették. Az 1930-as elsőt csendesen visszavonták. Majd mikor kitört az 1936-os "Nagy Felkelés" a brit hadsereg többezer embert ölt meg, ill. végeztetett ki. Ezzel a zsidók nem voltak mege légedve, hisz a brit hadsereg a földek elnéptelenítésére nem volt hajlandó, ill. igazán alkalmas. A félig - meddig tűrt, ill. támogatott Haganah és Irgun nevü szervezetek sem voltak maradéktalanul alkalmasak. Végülis az Irgunból kivált Abraham Stern harccsoport nyerte el a cionizmus pálmáját a "kétfrontos háborúban", amit a zsidók az angolok és a palesztinok ellen indítottak a TERROR eszközeivel. Az újkori terrorizmust a zsidók találták fel és alkalmazták tömegméretekben, megvalósíthatatlan (!) politikai és gazdasági céjaik megvalósítása érdekében.
A zsidó TERROR több forrásból táplálkozik. Az első és talán legfontosabb a "bibliai ihletés": a Mózes által előírt, Józsué által végrehajtott és Jahve szívének is kedves tömeges emberirtások gyakorlata. A második a frusztrációs düh, annak tudat alatti átélése kapcsán, hogy a Nagy Izrael hagymázos álma megvalósíthatatlan. A harmadik a civilizált "keresz tény" népek, ill. államok minden mértéket alulmúló aljas és gyáva cinkossága Palesztina új státusának kialakítása kap csán.
A zsidó TERROR nem csupán a palesztinok és az angolok ellen irányult, hanem az egész világ ellen, különös tekintettel a jogrendre, az erkölcsi világrendre, valamint a nemzetek biztonságára és szuverenitására. [Erre lentebb, a tények ismertetése után, még visszatérek.]
Az első tanulságos eset †Lord Moyne, Öfelsége kormánya közel-keleti ügyei Kairóba akkreditált miniszterének 1944. december 6-án történt meggyilkolása volt. Azért kellett meghalnia, mert tájé koztatta saját kormá nyát a palesztinai helyzetről, azaz nem falazott a zsidók nak... Eliahu Hakim és Eliahu Ben Zouri, zsidó terroristák, a "Stern banda" tagjai ölték meg gépkocsijában. A szadista drezdai mészáros Churchill brit miniszter elnök felháborodást szinlelt. "Nagy-Britannia kénytelen lesz megvál toztatni a cionizmussal kapcsolatos álláspontját, amennyiben Öfelsége kormá nyának törekvéseivel a cionizmus visszaél és olyan gengsztermódszerek alkalmazására használják fel, amelyek semmiben sem maradnak el a nácizmus módszerei mellett." [V.P. Boroviczka: "Izraeli hírszerzők" 23. old.] A müfelháboro dás nem a zsidóknak, hanem az angol Alsóháznak szólt. Öfelsége kormánya a cionista terrorizmus legodaadóbb támogatója ma is. Ami a "nácizmus módszereit" illeti, a III. Birodalom külföldön nem gyilkolta százszámra vélt, vagy valódi ellenségeit.
"1947. november 29-én az ENSZ Közgyűlése Palesztinát zsidó és palesztin államra osztotta." Jeruzsálem "szabad város" státust kapott [volna] nemzetközi igazgatás alatt.
Most három térképet illesztek ide. A Baloldali a '47-es ENSZ felosztás terve. A középső a jelenlegi fiktív Palesztina térképe, a jobboldali pedig a hírhedt "annexiós" térkép. 
 
A jobbszélső térképen, 2000-ben, még jól látható zöld "palesztin törmelék" azóta gyakorlatilag felszívódott. Itt épít Izrael legszívesebben új lakótelepeket, ill. húz falakat. Gázát pedig lövik... Azaz per ma nem lövik, viszont gőzerővel építkez nek az egykori Ciszjordániában, amiért az ENSZ megfigyelői státust adott a gázai kormányzatnak.
1.)
Kissé bővebben erről az ENSZ határozatról

Engem speciel az is zavar, hogy cionista (?) sajtópatkányok eltömeszelik a hírcsatornákat, hogy a magyar olvasó ne juthasson valós információkhoz. Hogy miről van szó?

A Népszabadság (csak) azt írja, hogy 
 "2012.11.29-én Az ENSZ közgyűlése elsöprő többséggel, 138:9 arányban, 41 tartózkodás mellett szavazta meg New Yorkban helyi idő szerint csütörtök este, hogy Palesztina állandó megfigyelőből a szavazati joggal nem bíró megfigyelő ország státuszába avanzsáljon. Azt viszont csak az Oroszország Hangjából olvashatom, hogy "Az ENSZ Közgyűlése Izraeltől azt követelte, hogy vonuljon ki az 1967-ben elfoglalt Golán-fennsíkról, ne nevezze többé fővárosának Jeruzsálemet (!) és kezdjen béketárgyalásokat a palesztinokkal. A Közgyűlés dokumentumában kimondatott, hogy bármely intézkedés Izrael, vagyis a megszálló ország részéről, arra vonatkozólag, hogy Jeruzsálemben saját törvényeket, igazságszolgáltatást, és igazgatási rendszert vezessen be, törvénytelennek és jogtalannak számít. A dokumentumban kihangsúlyozzák azt is, hogy a mindent átfogó, igazságos és azonnali hatállyal meghozott döntés ebben a kérdésben figyelembe kell hogy vegye a törvényes aggályokat mind a palesztin, mind az izraeli részről”. És mi az izraeli válasz? Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő a kormány vasárnapi ülésén: 'Építkezünk (!) Jeruzsálemben, és ezt folytatjuk az összes olyan területen is, amelyek hez Izrael térképén stratégiai érdekek fűződnek'. Izrael 3000 új lakóegység építését jelentette be (zum trucc) , miután az ENSZ Közgyűlése csütörtökön "nem tag megfigyelő állam" szintre emelte a világszervezetben Palesztina státuszát. Ezért kérdem tisztelettel: mi indokolhatná egy olyan állam létezési jogának elsimerését, amely így viselkedik az egész világgal szemben. Megint kérdem továbbá, miről tárgyalhatna közvetlenül az izraeli állam és a nemlétező palsztin állam képviselete?

És mit tesztek ti "magyarok"? A 
Mindannyian Együtt Jeruzsálemért” zsidó alapítvány kalózlobogói alatt veritek a tamtamot. Tudjátok, kik ők? "A keresztény-zsidó párbeszéd erősítésére Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, és Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke. Az alapítvány célja Jeruzsálem jövőjének és múltjának, szellemi, vallási, kulturális jelentőségének, szerepének kutatása, képviselete, népszerűsítése révén a zsidó-keresztény civilizáció értékeinek erősítése." És mit gondoltok? Jeruzsálemért lehet "úgy" harcolni, ahogy "Bibi" Netanjahu (fent) meghirdette, az egész világgal szemben?
Nem! Itt a fegyvereké lesz a szó, úgy ahogy az eredeti történet folytatódik.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.)Tegyük tényszerüvé a nagy cirkusz cionista (!) jellegét.

Nemrég [2011. novemberében] ülésezett Budapesten az Izraelt Támogató Parlamenti Képviselők Nemzetközi Alapítványa (IIACF). A díszes társaság a nemzetközi sajtótájékoztatón történelmi  jogi és erkölcsi alapokra hivatkozva leszögezte, hogy
 "Jeruzsálem Izrael örök és oszthatatlan fővárosa. Vasárnap a nemzetközi konferen ciával párhuzamo san cionista nagygyűlést (!) tartott a Mindnyájan Együtt Jeruzsálemért Mozgalom a Hit Parkban Izrael-barát képviselők, számos hazai politikus, diplomata, valamint a Hit Gyülekezete részvételével. Az ünnepi rendezvényen Ilan Mor izraeli nagykövet a zsúfolásig telt csarnokban a gyülekezetben lévő „pozitív energiát" dicsérte, és megköszönte, hogy a zsidó állam nincs egyedül. Hálát adott azért, hogy országának vannak barátai Magyarországon és szerte a világban, akik nemet monda nak a terrorizmusra, és igent a békére. Az épületes história Németh Sándor honlapján olvasható.
Vigan szarunk tehát az ENSZ-re, amely [lásd fentebb], felszólitotta Izraelt 
ne nevezze többé fővárosának Jeruzsálemet (!) Mi következik ebből? Nemcsak (a gyagyás) Orbán masírozik szemben Európával, hanem cion bölcseinek magyarországi tábora is.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 .)
"Támad" az ENSZ!
Kedves magyar cionista "honfitársaim"! Immár nyilvánvaló, hogy széllel szemben pi... -hadakoztok!
Az ENSZ 
"Közgyűlése felszólította Izraelt arra, hogy tegye lehetővé nukleáris létesítményeinek nemzetközi ellenőrzését. A helyi idő szerint hétfő este elfogadott határozatot 174 tagállam támogatta, 6 ellene voksolt, míg ugyancsak 6 ország tartózkodott a szavazástól. A legközelebbi tömeges utcai provokáció alkalmával ezt eszetekbe fogják juttatni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"1948. április 9-én, egy pénteki napon a kora hajnali órákban a Menachem Begin vezette Irgun terrorszervezet, valamint a Yitzhak Shamir irányítása alatt álló Stern gang fegyveresei rátámadtak a Deir Jászin nevű kicsiny, mindössze 750 lakosú palesztin településre. Az akció váratlanul érte a helyieket, mivel a falu kívül esett (!) az 1947-es ENSZ-felosztási terv nyomán Izrael számára juttatott terület határain." A lakosokat az utcára szólították, majd legéppuskázták. A halottak számán a történészek vitatkoznak...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.)
Egy "szemléletesebb" képet tettem be a korábbi helyett. Ezen több a hulla... Rájöttem, hogy a "Stern gang"keresőszavakra a Google többezer találatot ad. Ezek között találtam a Stern bélyeget is. Lám Izrael megbecsüli saját cionista gyilkosait. Jut eszembe, egy bélyegsorozatot kellene kiadni a gyilkosokról és ugyanúgy szétosztani a honatyák - honanyák között mint a sárga csillagokat, hogy a parlamenti ülések alatt nyalogat hassák kedvenceik hátsó felét.

Szivderitőek a palesztin exodus képei is a "Stern korból". Mutatóba ideillesztek egyet. Azt teszem hozzá, hogy a fenti "kivándorlási" adatok szerint többmillió ember járta ugyanezt a Golgotát mezitláb Palesztina útjain...

Hej' cionisták! Megemlegetitek még ezeket a "szép napokat"! Olvasgassátok csak a Tórát attól a paszustól, amely így kezdődik: 
"Szemet szemért..."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Így születhetett meg vérben és vasban a "modern, demokratikus Izrael", azaz dehogyis született, 'újjáalakult' ...  "Az izraeli államot 1948. május 14-énalapították újjá. Az ország a történelmi Júdea és Izrael, ókori zsidó királyságok területén helyezkedik el." [Wikipédia]

Hogy mit kell a 
"véren és vason" érteni?

Először az első arab izraeli háborút, ami egyáltalán nem volt háború! Az izraeli hadsereg népirtó - elnéptelenítő "had járata" volt a palesztinok ellen. "függetlenségi háborúnak" is becézték. Állitólag a palesztin állam kikiáltása napján tört ki, azáltal hogy 
"arab hadseregek" támadtak Izraelre (?). Ilyen gyorsan még Guderian páncélosai se' tudtak vágtázni. A háború "demográfiai mérlege" mindenesetre a következő volt. "A térségbeli viszonyok átrendeződésének következ ményeként több százezer palesztinnak kellett elhagynia addigi otthonát. Ennek máig tartó hatásai vannak a térség egészére nézve politikai és gazdasági szemszögből is. A palesztinok négy nagyobb hullámban hagyták el a későbbi Izrael területét, 1948 novemberéig bezárólag. A palesztinok a legnagyobb számban a környező arab országokba mene kültek, főleg Jordániába (1.800.000) Libanonba (300.000) Szíriába (414.000) de a ma a Palesztin Nemzeti Hatósághoz tartozó területeken (Gázai övezet) is több mint 600.000 minősül menekültnek. Az izraeli vezetés törvényeket hozott a palesztin 'visszavándorlás' megakadályozására, akik ezeket megszegik azok ellen fellépnek a hatóságok. A törvények lehetetlenné teszik, hogy korábbi palesztin földtulajdonosok visszakövetelhessék a birtokaikat." A zsidó bot egyik vége a "Visszavándorlási törvény". A másik végéről a "Visszatérési törvényről" lentebb lesz szó. 
Többször leírtam már, hogy a zsidóság alighanem a saját cionistáinak terrorizmusa miatt szenved a legtöbbet. Lehet túlozok, de olvassák el az alábbi tanulságos esetet.
"Az iraki zsidók, akik gyakorlatilag a 'babiloni fogság', azaz több mint két és félezer év óta éltek Mezopotámiában, illetve a mai Irakban, nem akartak Izraelbe menni ("alijázni") erre Izraelből küldött ügynökök ... megvásároltak több magasrangu kormánytisztviselőt és az ő közremüködésükkel bombamerényleteket hajtottak végre az iraki zsidók által látogatott középületek ellen. Többek között felrobbantották a bagdadi központi zsinagógát. A merényleteknek több halálos áldozatuk volt ... Megindult a kétségbeesett zsidók 'menekülése' Izraelbe." [Makai György: "Izrael Állam és a cionizmus" 230 old.  Kossuth 1973.]

A büdös brit oroszlán nemcsak †
Lord Moyne meggyilkolását nyelte le, hanem annál sokkal cifrább dolgokat is. Maga Ben Gurion, Izrael későbbi elnöke, adott utasitást az izraeli terror alakulatoknak arra, hogy indítsanak fegyveres akciókat az angol csapatok, ill. katonai létesítmények ellen. Az eredményes terrorak ciókról kötetetket lehetne írni. Itt és most talán elég lesz egyetlen mondat. "Az angol katonai rendőrség egy hónap alatt ötszáz (!) robbantást jegyzett fel. Gázától a sziriai határig 186 helyen rongálták meg a vasút vonalat." [V.P. Boroviczka: "Izraeli hírszerzők" 25 old.] Így már kezd érthetővé válni, miért ajvékolnak a zsidók a terror miatt - ha azt nem ők gyakorolják...
A britek persze léptek. Megindították az u.n. "Agatha hadmüveletet". Ez jól indult. Elkapdováltak és internáló táborokba dugtak vagy kétezer zsidó terroristát. Lefoglaltak fegyvereket, lőszereket és kompromittáló íratokat is. Ez utóbbiakat akkurátusan beszállították a jeruzsálemi King David Hotelbe, amely az angol titkosszolgálat a CIC [Criminal Investigation Department] főhadiszállása volt. Emiatt a Menachem Begin által vezetett Irgun felrobbantotta a szállodát. Több mint kétszáz halott maradt a romok alatt. Erre Begin azt mondta a "robbanás minden várakozást felülmúlt". Ez rá - a dögevőre - jellemző, mivel az iratok a CID páncélszekrényeiben sértetlenül átvészelték az akciót. A sikert tehát a halottak jelentették.
2.)
Egy kedves olvasóm figyelmeztetett hogy a robbanóanyagot tartalmazó tejeskannákat egy bizonyos Golda Meir csempészte be a szállodába. No és mit kapott érte? Izrael miniszterelnöke lett. Ez a "mindenkinek érdeme szerint" cionista elve, ill. gyakorlata. Több gyilkos miniszterelnök: Meir, Begin, Shamir, Sharon, Olmert, Netanjahu, stb. (!) bizonyítja ezt. [Rabin gyilkost kegyeletből hagytam ki a névsorból, mert őt - egy hozzátok hasonló "mégcionistább" cionista meggyilkolta...]
A következő "jellegzetes" akció †Folke Bernadotte gróf kivégzése volt. A gróf a háború idején Svéd Vöröskereszt Szervezet elnöke volt "és a zsidók tízezreit mentette meg a koncentrációs táboroktól." [V.P. Boroviczka: "Izraeli hírszerzők" 31 old.] 
[Más kérdés, hogy a világ és mi is az alighanem  szélhámos Raoul Wallenberget ünnepeljük ugyanezért...]
Szegény gróf, dehogy tudta, hogy a hiéna kacagása és hálája egyaránt hamis. Azt hitte, hogy mint a zsidók jóbarátja és az ENSZ palesztinai jószolgálati megbizottja meggyőződése szerint ügyködhet. Egy frászt! A zsidók elégedetlenek voltak vele, mert két nép és két állam méltányos érdekeit próbálta érvényre juttatni és a ketté nem szakítható Jeruzsálemnek nemzetközi státust javasolt. Sternék - akiket akkor Yitzhak Shamir dirigált - 1948 július 9-én nemzetközi sajtókonferenciát rendez tek és figyelmeztették Bernadotte-ot, ha nem hagyja el az ENSZ törzskarral együtt Palesztinát, úgy bánnak vele mint az angolokkal.

Bernadotte maradt, és lőn... 1948 szeptember 17-én gépkocsijában agyonlőtték a vele utazó francia ENSZ megfigyelővel Serot ezredessel együtt. A merénylet egyik szervezője erről később így számolt be. 
"Amikor a kórházban a műtőasztalra helyezték, nyolc lövedéket találtak a testében ... egyet pedig a homlokában. A kegyelemlövést. Így szólt a parancs. Biztosak akartunk lenni." [V.P. Boroviczka: "Izraeli hírszerzők" 36 old.] És mi lett Shamirral? Miniszterelnök lett ő is. Tiszta sor, nemde?

Hogy is írta Radnóti?
Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.
Ez az a kor, amelyet mindközönségesen a cionista terrorizmus korának nevezünk, melynek jelképe a sárga csillag, amivel manapság parlamenti képviselőink ékítik ronda porhüvelyüket. A gyilkosság további pikanté riája, hogy a gyilkos a jeruzsálemi rendőrfőnök házában dekkolt, amíg a "zűrzavar" el nem ült. A szervező pedig "Friedmann Jellin volt ... ezért nyolcévi börtönbüntetésre ítélték. ... Pár hónap mulva amnesz tiát kapott ... A börtönből egyenesen az izraeli parlament párnás székébe ült ... Még a rács mögött volt, amikor jelölték erre a magas funkcióra." [V.P. Boroviczka: "Izraeli hírszerzők" 38 old.] 
Az ENSZ és a [szemét] Nyugateurópa napirendre tért a dolog fölött.
Itt egy kis szünetet tartok - kimegyek hányni...
Izrael 1949.05.11-én lett az ENSZ tagállama és ripsz - ropsz már 1950-ben meghozták a "Visszatérési Törvényt", amely minden zsidó fajú (!) egyénnek biztosítja, hogy Izrael területén letelepedjen, azaz oda "visszatelepedjen". A Törvény teljességgel figyelmen kivül hagyja, hogy a térséget több mint ezer esztendeje palesztinok lakják. Azaz - miket zagy válok itt össze - dehogy hagyja figyelmen kivül. Begin 1958 október 28-án az alábbi "szózatot" intézte a katonákhoz.
 "Nektek izraelieknek  nem szabad könyörületeseknek lennetek, amikor ellenségeitekkel leszámoltok. Nem rokonszen vezhetünk velük míg meg nem semmisítjük az. ú.n. arab kultúrát, amelynek romjain felépitjük a magunk civilizációját. ... Ha északra pillantunk, látjuk Szíria és Libanon termékeny síkságait ... Kelet felé az Eufrá tesz és a Tigris gazdag völgyeit... Irak olaját, nyugatra az egyiptomiak földjét. Nekünk nincs lehetősé günk a fejlődésre, amíg nem rendezzük területi problémáinkat az erő pozíciójából, amíg nem kényszerít jük az arabokat a teljes engedelmességre." [Makai György: "Izrael Állam és a cionizmus" 238. old.  Kossuth 1973.]
Most vizualizáljuk Begin, a zsidó rém, látomását [ami azonos a kollektív zsidó tudattal]. Az általa megjelölt terület többezer éves kultúrák, a nagy "folyami civilizá ciók" területe. Iránt nem említette a Mojse, mert Irán nem az arab, hanem a perzsa kultúrkörhöz tartozik. Az ám, de Iránnak meg atombombája lesz, ha lesz (...), tehát ugyanúgy le kell gázolni és meg kell semmisíteni, mint Irakot, akinek szintén nem volt atombombája... Mindegy, mert Babilon sáros a zsidók szemében a fogság miatt. A fogságból épp a perzsák szabadították meg izrael fiait [nem pedig Jóisten/Jahve, ahogy hirdetik], dehát az már régen volt. No meg Egyiptomnak is ideje kihúznia a gyufát, mert ott meg melózni kellett a zsidóknak, mikorra József dicsfénye megkopott. Azzal a rongyos tíz csapással még koránt sincs lekvittelve a zsidó számla.

Nem a mai cikkem témája, de a napnál világosabb, hogy Izrael állam, ill. a világzsidóság tényleg az "úgynevezett" arab kultúra megsemmisítésére törekszik. Ami azonban az arabok teljes engedelmességre kényszerítését illeti, hát azzal bizony bajok vannak... Itt és most ez sem téma.
Az ENSZ-nek, amelynek megbizottját felkoncolták a zsidók, eleinte még volt némi gerince. 1975. november 10-én 72 szavazattal 35 ellenében (32 hiányzással) elfogadta, a 3379-es határozatot, melynek értelmében "A cionizmus a rasszizmus és a faji megkülönböztetés egyik formája". 1991. december 16-án azonban 111:25 arányban (13 hiányzással) visszavonták ezt a határozatot. A cionizmus ezáltal szalonképessé vált...
Most itt tipródik hazánkban, hazánkon és vezényelni próbálja az antiszemitizmus elleni "népmozgalmat".

A zsidók 
"Háláchát", saját törvénykezésüket, óhajtják mindenütt bevezetni, nálunk is. Értsék meg, ezt mi nem akarjuk. Önök értik is. Híveik, hogy ne mondjam csahosaik, viszont nem.
Azok akik ma a Parlamentben és más nyilvános helyeken sárga csillaggal parádéznak talán nem tudják, hogy a tűzzel játszanak. A sárga csillagot a történelem szörnyü logikája szerint a csikos pizsa ma és rajta a háromszög váltja fel. Ezt hangoztatják önök is. Ha így gondolják, miért szórakoznak vele? Nem ismerik a magyar közmondást: "ne fesd az ördögöt a falra mert egyszercsak megjelenik". (?)
A cionistákat szolgálni, saját nemzetükkel szemben, látszólag kifizetődő üzlet. De nézzék csak a képen feszitő két daliás katonát. Anvar Szadat az egyik, Hoszni Mubarak a másik. Egykor Egyiptom "fáraói" voltak, de a cionizmust szolgálták mindketten. A hajdanán piramisokat építő egykori fellahok utódainak ez nem tetszett. Szadatot saját elitgárdájának katonái lőtték agyon egy parádén. Mubarakot a Tahrir téri lázadók taszították le a trónról és az "Arab tavasz" börtöné ben halt meg. Óh be ronda hulla lett belőle... Ebben a furcsa (hulla) "szépségversenyben" csak Szadat előzi meg. [L. a lenti képen.]
És tudják melyik képen látható még Szadat e cikk kereté ben? Hát felül a demonstrációs képen, a nézőnek háttal, a szemüveges Begin karjaiban (karmaiban) Lám ide vezethet a zsidó cimboraság.

És most engedjék meg nekem, hogy kilépjek kissé e cikk keretéből, illetve gondolatmenetéből annak érdekében, hogy gondolataimnál maradhassak... Izrael új fáraót talált Egyiptomnak a "Muzulmán Tetvériség" politikusa Mohamed Murszi személyében. Mára kiderült, hogy Izrael csak azért volt hajlandó leállítani tankjait a Gázai övezet határán, mert titokban megegyezett az áruló Murszival. Miben is? Hát csak abban, hogy Murszi az izraelieket és az amerikaiakat beengedi Egyiptomba, a Gázai övezethez, hogy egyiptomi területről kiindulva számolhassák fel az övezetbe vezető átkelőket és azokat a földalatti folyosókat, amelyeket az izraeli légierőnek nem sikerült az övezet bombázása során lerombolni. Murszi ennek jegyében ruházta fel önmagát teljhatalommal. Erre megint "lángolni" kezdetta Tahrir tér, de nemcsak a tér! Az egyiptomi tüntetők több „Muzulmán testvérek” mozgalmi irodát gyújtottak föl Alexandriában, Szuezben, Port Szaídban és Ismailiában. Legkevesebb 15 ember szenvedett károkat az egyiptomi zavargások ban. Erről adott hírt pénteken az arab al- Dzsazíra hírcsatorna." A jelek szerint a "fellahoknak" ez a legújabb zsidó pakli se' smakkol. De talán nem is ez a legnagyobb baj a gázai lukak körül. A baj az, hogy az övezetben bódorog egy beduin törzs, amely veszettebb még a talibánoknál is. Ezek garantálják az Egyiptom és a Gázai övezet közötti "kishatárforgalmat" és ezek robbantgatják az Egyiptomból Izraelbe vezető olajvezetékeket. Kiírtani pedig kb. úgy lehet őket, mint a tálibokat...
Murszi fáraó is predesztinálva van tehát arra, hogy dicstelen elődei dicstelen sorsára jusson. Majd lehozom a hulla képét ha elkészül (kikészítik). Kiváncsi vagyok, hogy mutat majd és hova illeszthető a szépséglistán. Tudom, morbid vagyok, de semmivel sem morbidabb, mint a helyzet.
* * *
Szóval kedves sárgacsillagos "honfitársaim", akik ma vidáman rajcsúroztatok a Kossuth téren és arénáztok holnap a Parlamentben, gondoljatok a benneteket körülölelő történelemre: a multra, a jelenre és főleg a jövőre, ne csússzon ki teljesen a kezeitek közül. Továbbá hogy nem minden papsajt!
6.) Cion hülyéi.
Eddig ezen a honlapon csak "cion bölcseiről" volt szó, ami olyan tévhitet kelthetett, hogy a cionista, meg a bölcs egymás szinonímái.  Hogy ez mennyire nincs így, épp most igazolódott be a cionista hecckampány jóvoltából. 
Vadai Mihály Zsolt barátomtól egy szerfölött érdekes levelet kaptam. Hosszú, de érdemes elolvasni. A levél lényege, hogy az Egyesült Államokban közérdekü, sőt publikus adat a szenátorok és a szenátusi képviselők vallási hovatartozása is. A kimutatás egészét nem tehetem közzé, csupán egy darabkáját. A képecskére kattintva elolvashatják a teljes listát. Isten bizony nem azért pécéztem ki Kaliforniát, mert a lista némi zsidó túlreprezentált ságot igazol...

Namármost, ha hihetünk honi cionistáinknak, hogy a nyilvántartásba vétel a deportálással folytatódik, akkor sürgősen befogadási egyezményt kell kötnünk [az izraeliek után] az amerikai zsidókra is.  Képzel jék el, hogy mutatnának 
Barbara Boxer és Dianna Feinstein kisasszonyok kopaszra nyirva, csikos pizsamában, sárga csillaggal? Brr! Meg a zsidó kápók - fütykössel? Oóóh! Mentsük hát' át őket gyorsan. Csak egy dolog miatt aggódom, ha kiszállnak a repülőből nem facsarja majd az orrukat - a szag?
Még valamit. Egyre inkább a bögyömben van a cionista hecckampány zsidó krampuszaUngvári Tamás. A jó úr wikipédiás nacionáléjában olvasom "Fulbright vendégprofesszorként négy esztendőt töltött a kaliforniai (!) Claremontban. IREX csereprofesszorként a Columbia, Yale és Harvard egyetemeken tartott előadásokat. Művelődéstörténetet tanított a Zsidó Egyetemen, a Rabbi Szemináriumban." Ennél fogva a kérdés úgy vetődik fel: hülye a professzor úr (?), vagy minket gojokat néz hülyéknek (?). Kérdéseimet rövidesen felteszem...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.)  Harc a "gój kultúra" ellen.
Ma [12.12.08] sztárügyvéd kollegám Dr. Magyar György étvágygerjesztően gömbölyded ábrázatára Nyitottam ki az ATV-t. Épp a zsidó - keresztény párbeszéd szükségességéről értekezett. Nem tehetek róla, de erről a zsidó - palesztin párbeszéd abszolut abszurd volta jutott eszembe. Annál is inkább, mert már tegnap este elolvastam "hazánkfia" Naftali Kraus értekezését a "gój kultúra elleni harcról", a közelgő Hanukka ünnep kapcsán.
Nem most szúrt szemet nekem ez a bősz cionista, hanem jóval korábban, amikor elolvastam "Az ősi forrás" c. könyvét. Írtam továbbá egy blogot  s majd a tavalyi Hanukka ünnep kapcsán egy kommentárt "Judapest fényei" cimmel. Ez utóbbi megírására az késztetett, hogy Naftalin ur harcot hirdetett a "gój kultúra" ellen. Most ezt megismétli, imígyen [írása a képre kattintva elérhető.] Ebben ismétli korábbi önmagát és hozzáte szi "A zsidó történelem tele van csodákkal. Itt is, egy maroknyi nép elutasítja a rákényszerített hellén kultúrát, nemet mond az erőszakos szekularizációra, végül fellázad az önkényuralom ellen." Mit jelent mindez [belemagyarázás nélkül]. Azt mindenekelőtt, hogy a harc nem párbeszéd, ahogy a magyargyuri prédikálja. A hellén kultúra tulajdonképp azonos a fehér ember kultúrájával és részben azonos a keresztény kultúrával. Naftalin úr ugyanazt deklarálja , amit Menachem Begin a hadseregnek mondott, [lásd fentebb] hogy az arab kultúra romjain kell felépíteni a zsidó kultúrát, csak ő a fehér - keresztény világkultúra elpusztítását hirdeti. Ez arról árulkodik, hogy még Beginnél is hülyébb. A zsidó és arab kultúra ugyanis nem ötvöződtek olyan szorosan, mind a zsidó, ill. fehér- keresztény kultúra. Ennek a kultúrának az emlőit ill. anyagi forrásait szopják az olyan zsidó "magyarok", mint Kertész Imre és Konrád György, meg a magyar nyelv börtönébe szorult Kertész Ákos. Mi lenne ezekkel az urakkal, ha ivrítül kellene "prózálkodniuk" és a zsidó államtól igényelnének apanázst egy többszázmilliós film, vagy egy szabadpiacon eladhatatlan könyv kiadására.

Adva van tehát egy megbuggyant zsidó szélsőséges és mit tesznek ellene hit és fajtársai. Miért nem határolódnak el, amint ezt tőlünk magyaroktól követelik minduntalan.
Köves Slomó(ka), Feldmájer Péter, Schweitzer József. Zoltai Gusztáv és ti többiek! Ugyan miért nem határolódtok el ettől a lököttől? Vagy nem is lökött? Hát persze hogy nem! Ő ugyanolyan cionista, mint ti vagytok. Egy követ fújtok vele és azt hiszitek egy szájból egyszerre lehet hideget is, meleget is fújni. Tévedtek. Mi a "gój kultúra" kurucai nem fogunk ehhez asszisztálni. És még azon is elgondolkodunk, hogy kultúra e valójában az amit ti annak neveztek. Ha harc, legyen harc. A hadüzenet gyalázata a tiétek.
2012.12.02
Sz. Gy. 
A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása, ami alatt azt kell érteni, hogy a valódi név helyett nicknevet (álnevet, becenevet) is lehet használni. Ilyen értelemben a "névhasználat" viszont kötelező! Kérem továbbá feltüntetni annak az írásnak a címét (címrészletét), amelyhez az olvasó hozzászól. Ezen "adatok" hiá nyában a hozzászólást nem teszem közzé! [Aki nevét mailcímét is megadja felvételre kerül levelező listámba és megkapja körleveleimet. Levélcímét a honlapon nem tüntetem fel.] Sz. Gy.  
Hóhéraink unokái

2012


A HÁROM TENOR
REKEDTRE TÉPTE A SZÁJÁT
Ez a harc lesz a végső?

A zsidó bérencek talán szovjet ügynökök is, az út amin járnak nem a mi utunk, a láncos kutyák a láncot elvesztették, és csak ugatnak a szélben a húsdaráló meg bebetonozva véresen a föld alatt holokausztról álmodik. Az ÁVH zsidó gépkezelők cipőit meg fújja a szél a Duna-parton. Álmodj királylány......


EGÉSZ ÉLETÉBEN
SZOVJET ÜGYNÖK
VOLT A CÁRGYILKOS


Gyilkosoktól hemzsegő libás kormányok, az ordasok vigyáznak  gágogásuk ne halatszon fel az égig, mert úgy tévedtek ők e honba mint a libák a Pesti útra. Kár hogy a sakterük nincs pozícióban.


A VÁDLOTT KULCSÁRBÓL
VÁDLÓ LETT                         
ILYEN IS CSAK A CIONISTA   
PATKÁNYKÖZTÁRSASÁGBAN 
TÖRTÉNHET                                 HOLOKAUSZT VOLT IZRAELBEN
Csak csendben és halkan , hogy senki meg ne hallja mond el mindenkinek arrafelé a terroristák a jó fiuk.

Miért is terrorista állam Izrael?

Izrael többszörösen és bebizonyítottan háborús bûnöket, és emberiség elleni bûncselekményeket követett el. Megszegte a nemzetközi törvényeket és nem tartotta be az Egyesült Nemzetek határozatait. Vegyi, biológiai, és nukleáris fegyvereket gyárt, valamint olyan szerkezeteket, amelyek segítségével ezeket eljuttathatja bárhova a világon. Az Izrael által megszállt területeken, olyan betelepítési politikát folytat, amely veszélyezteti a palesztin nép megmaradását. A fentiek miatt Izrael, a nemzetközi közösségen kívüli államnak minõsül, és ennek alapján kell viszonyulni hozzá.
Követeljük, hogy minden állam a következõ intézkedéseket foganatosítsa Izrael ellen:

-azonnali hatállyal vonjon meg minden katonai, gazdasági és humanitárius segítséget
- teljes mérvû kereskedelmi zárlatot létesítését, beleértve a nemzetközi  pénzbeli átutalásokat Izraelbe.
Továbbá követeljük:
- a külföldi izraeli számlák befagyasztását
- a diplomáciai kapcsolatok megszakításaát
-a légi forgalom leállítását
-a kulturális, akadémiai, és tudományos kapcsolatok megszakítását

A fentiek mellet, követeljük, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya tudassa Izraellel, hogy atomfegyvereinek, mint taktikai, mind stratégiai alkalmazása a megfelelõ és súlyos ellentámadás várható

Az Amerikai Egyesült Államok alakítsanak egy, az arab és más muzulmán államokból összetevõdõ koalíciót annak érdekében, hogy Izraelt ugyanolyan módon megfékezzék terjeszkedési szándékában, mint, ahogy annakidején egy ilyen koalíció megfékezte Irakot.

Látjátok, hogy hogy ez mennyire mérsékelt. Nincs benne semmi ami Izraelnek a létezési jogát kétségbe vonná. Nem tartalmazza a palesztin menekültek visszatérési jogát, semmi sincs benne a háborús bûnökért való nemzetközi bíróság elé állításról. Nem ismeri el a palesztinok jogát, hogy erõszakot alkalmazzanak.
Vajon, hány kiemelkedõ baloldali zsidó írna alá egy ilyen Nyilatkozatot? Véleményem szerint, talán kettõ. De, hány nem-zsidó kiemelkedõ személyiség írná alá? Szerintem, talán tíz, viszonylagosan tehát még a zsidóknál is kevesebben. Ha ez így van, akkor ez nem a zsidók hatalmának a következménye, hanem az amerikaiak elkülönültségének, restségének és gyávaságának a bizonyítéka.
Ő ezt most hallotta először BKV- s maffia erről nem tájékoztatta, hogy ilyen is van a világban,- nahát.-

Itt a vég? Viszik a hóhért akasztani

Újabb kis halat áldoznak be

Így élnek a lopásból és  rablásból, mint az erdélyi cigók


És már úri embernek képzelik magukat, pedig csak zsidók, mint ahogy ők cigányok, de együtt jól rabolnak.

Erről a raszista huhogás jutott eszembe.


SzektATV - Rasszista huhogás Krakkóban


A Nagy Györgynek mezítláb szaggatott ruhában és korbáccsal a kezében kell megjelenni az elvonókúrán. Időnként a hátára kellene csapnia a korbáccsal kifejezve a megbánást, amiért nem zsidónak született. De aranyos a holló kórus birói vezénylettel éneklik a Tiszaeszlári dalt Solymosi Eszterről. Itt már minden az oroszoké, jaj bocsánat a zsidóké az életünk a lelkünk a gondolataink is a holló jegyében foganhatnak.
Hazádnak rendületlenül légy híve …...

Kicsit beszélni a hébert de jó antimagyar vagyok


Most kaptam az utasítást, megyek a temetőbe ,mert a zsidók társbérletben fekszenek a parcellákban. A gojok hollókosztja kevés a sírhely kiváltására. Ez az életmenet lesz a Kanossza járásom.

Le is rakom a cipőm , és megtépem ruhámat az ártatlan zsidókat cionisták fosztogatják, nem volt elég a magyar gojok ledarálása, most a fajtársát is lerabolja.Ha esetleg e vonulókkal találkozol ők nem kivonulnak.

EZEK NEM KIVONULNAK,HANEM CSAK VONULGATNAK
GYURCSÁNY VOLT A TARTÓTISZT?


Immár hetek óta azt halljuk, hogy a cigánygyilkosok főszereplője, Cs. István a titkosszolgálatok bérgyilkosa volt. Lehet hogy a társai is azok voltak. Gyurcsány volt a tartótiszt, aki kiosztotta lenti beosztottjainak, hogy meg kell ölni pár cigányt, különböző helyszíneken, akik teljesen ártatlanok, hogy az egészet aztán a magyarokra lehessen fogni. Megtudtuk, hogy a bérgyilkosok a titkosszolgálat emberei voltak már 2006 óta és jelentettek a tartótisztjeiknek.
A racsi bácsi fia volt az összekötő, azért akasztották fel , hogy ne érjen el a szál Gyurcsányhoz. Ébresztő fiatalok a per még folytatódik és nem a főbűnösök lesznek elítélve, hanem ezek a balekok. De vigyázatok a maszkos nagyon figyel lehet hogy te is beleszel kaszlizva, mint Budaházy, mert nem imádta a zsidó bűnözőket.
Na és az egész azért lett kitervelve, hogy polgárháború alakuljon ki, az etnikum felheccelve a zsidó már résen áll , megszabadít vagyonunktól, és megritkít bennünket, hogy fogadni tudják testvéreiket. Hát ez már nem húsdarálós eset.

Erre még Nagy Imre is azt mondta::


Elhazudott forradalmunkat, el hazudott rendszerváltás kísérte, mid ezt a zsidók tették mivelünk, és közben elrabolták nemzeti vagyonunkat is, de még kell nekik a földünk és a vízkészletünk is, természeti kincseinkkel.
Meddig dugjátok a fejeteket a homokba, mikor kapcsoltok már , hogy itt a vég , ölni kell vagy meghalunk, tutyi mucsi népnek nincs hazája, most ez a nép leigáz kifoszt szerinted van helye e hazában ???? 56- ot is kisajátították maguknak mi csak sútyomba juthatunk a színhelyre megalázva átvizsgálva, mintha mi is rablógyilkosok lennénk, mint az ÁVH zsidó gyilkos társaság. Két éve még habosra ordították a pofájukat, hogy mindenért „azorbánviktorafelelős”, ő volt az ügyeletes szörnyeteg, akit illett köpködni minden csatornán. Most 2010 őszén? Most ugyanezek a zsidó szennycsatornák kellő tisztelettel és udvariassággal méltatják a Nemzeti Együttműködés-kormányát, hiszen a korábbi állások, poziciók és a büntetlenség megőrzése mindennél fontosabb számukra.
 Ezért aztán Likud Viktor békén is hagyja a véreskezű és véresszájú zsidó kommunistákat, akik most baloldalinak nevezik magukat. Tessék csak megnézni az ATV adásait, szinte fényesre nyalják a Fidesz fenekét.

AUGUSZTUS 24 - ÁVÓSVILÁGBÓL NARANCSVILÁGBA
ORBÁN VIKTOR CSAK A MAGYAR GÁRDÁT KÖPKÖDI

AZ ÁVÓS TÖMEGGYILKOSKOK
 MEG RÖHÖGNEK A RÓZSADOMBON

AUGUSZTUS 30 – A ZSIDÓK MINDEN RENDSZERHEZ ALKALMAZKODNAK


csak ő legyen a hóhér a vén büdös miért nem néz végig rajtuk ja hogy még hiányzik a rabi a tömegből , őt már akasztják.


HELLER MIÉRT NEM A ZSIDÓURALOMRÓL BESZÉLT?
Az örmény népirtás sem történt volna meg az ifjú törökök vezetői mind zsidó volt. Nemzetközileg összehangolt cselekmény volt ez mert egész Európában az ifjú mozgalmak vezetői zsidók voltak , már akkor is készültek valamire, de hogy gyilkoltak az biztos és gyilkoltattak a tudatlan néppel.
Valaminek a főpróbája volt itt élesbe kipróbálva, van itt annyi történész miért nem végez egyik sem ilyen jellegű tanulmányt , vagy ez már antiszemitizmus volna, a tények antiszemiták lennének a zsidók meg gyilkosok , mert elkövették e tetteket, és mivel ők a megmondó emberek azt hiszik így a tényeket antiszemitának bélyegzik, a húsdarálóba velük egyik se ússza meg a haleledel mivoltát, úsztassuk meg mint ők minket 56 előtt.

Nem ölnék a gyerekeketIzraeli külügyminiszter-helyettes: politikai terrorizmus a zsidó állam bűncselekményeit szóvá tenni!


Mondja ezt egy terrorista, kik egy népet tartanak koncentrációs táborba, és kényükre kedvükre gyilkolják őket , gyerekeket öregeket asszonyokat, válogatás nélkül, és még ezeket kellene befogadni nekünk???? Fogadják be őket Hitler hóhérai, és szabadítsák meg a földet tőlük.Vasláncra kell
verni a Haza-áruló  
 söpredéket!
A szívárvány szinekbe rejtöző (vörös, narancs, kék, sárga) idegen bűnbandánál teljes vagyonelkobzást kell csinálni és ebből az összegből kárpótolni a magyar áldozatokat.


ORBÁN-KORMÁNY DÉDELGETI AZ ÁVÓS GYILKOSOKAT


Ugyan miért hallgat a kormány az 56-os gyilkos sortüzekről? Mert senkit sem akar és nem mer megkérdezni. Pedig sok gyilkos még mindég él és röhög a markába.
 És talán sok sortüzesnek a rokona ma a parlament padsoraiban terpeszkedik. Kéri Edit: Kik lõttek a Kossuth téren ´56-ban? c. könyvében sok tanút megszólaltatott. A halottak számát 1000 fölött állították többen. Az ávósokon és az oroszokon kivül a partizánszövetség zsidajai mutattak nagy lelkesedést a mészárlásban. 
Nagy Imre Moszkva ügynöke volt az akasztófa alatt is és az egykori Ludovikás partizán Maléter Pál elkövette a sokadik hazaárulást. Gyávaság és amatőrizmus jellemezte viselkedését. Mint hadügyminiszter bement az oroszlán barlangjába, a tököli orosz főparancsnokságra tárgyalni egy nálánál alacsonyabb rangú orosz parancsnokkal. Az oroszokat kellett volna odarendelni tárgyalni a saját bázisa fedezete alatt.

Tulajdonképpen melyik ördögöt szolgálja a sunyító Orbán kormány?

A vörös múmia megúszta

LENDVAIRA LIFTET AKARTAK RÁENGEDNI?


Akkor nem a bikát?? Ja , hogy a bika is sarkon fordult és inkább a mocsárt választotta

A bikát kellene ráengedni, és utána a húsdarálójukon átengedni haleledelnek a többi rohadt rablóval, kik megszabadították a népet a vagyonától.  Bizonyítékok Budaházy ügyben nincsenek, csak koholt vádak, ahogy az ávós időkben. Ahol ma is tartunk. Most már csak arra leszünk kíváncsiak, hogy a vörös múmiát megkérdezik-e a tévékben, hogy mit szól ehhez az álhírhez?  Csak a húsdarálót ásták el és temették be lebetonozva. A többszintes pince rejtelme e rémet is el kellet volna nyelnie. Az anyja is utálta és inkább a mocsarat választotta , mint az életet vele.


SIMORNAK KEVÉS A HAVI 2 MILLIÓ


Kétszázmillió forint keretösszeggel kötne szerződést hirdetésszervezésre az egyik amerikai üzleti magazinban az év legjobb jegybankelnökének választott Simor András – tudta meg lapunk. A nyertesnek egyebek között a Magyar Nemzeti Bank (MNB) álláshirdetéseihez, ösztöndíjaihoz kapcsolódó hirdetéseket kell gondoznia. Feladata lesz a látogatóközpont népszerűsítése, s tájékoztatnia kell a Múzeumok Majálisa rendezvényről is. A kétszázmilliótól ötven százalékkal el lehet térni, felfelé. „Nem hiszem, hogy erre külsőst kell megbízni, ráadásul ennyiért” – mondta Boros Imre közgazdász. Kiemelte: az MNB inkább a középiskolákban oktasson pénzügyi ismereteket. E téren van mit pótolnia, annak idején elmulasztotta a felvilágosítást a devizahitelezés kockázatairól is. (MH, részlet)

A drága ÁVH- s apuka kevés vagyont hagyott rá, de jó verőlegény lenne ő is, veri is a magyart elég sok a kilakoltatott család az országban , és még mondjátok hogy nem az ÁVH – s gyerekek uralkodnak hazánkban . A népnek alamizsnát adnak ők meg lerabolnak mindent a patkányok erkölcse a hóhér erkölcse.


Egy szinten vannak a farkuk után mennek, ösztönös állatok, de ők az állatnál is rosszabbak , mert ők embertársait taszítják a halálba. Miért nem ment az anyjuk moziba ennyi büdös metszet farkú hazaárulót a föld sem igen tolerálja. Hollókosztos ebéd lesz Orbán módra , Én még mindig jól lakom , míg téged a bank kitessékel a házadból. A metszetteket vajon mikor lakoltatják ki a hazafiak. Jön a tél azt a sok üres lakást mikor bocsájtják a hajléktalanok rendelkezésére, Orbánnak mikor jut ez eszébe, vagy ő nem is gondolkodik, helyette más intézkedne. De neki is ott áll üresen 12 drb lakás, nehogy már felhívja a figyelmét a problémára, még megkérdezik hogyan jutott e lakásokhoz, kiderülne hogy lopta, hisz a rendszerváltáskor csak egy ócska öltönye volt, de kikupálódott, a lakásmaffia meg tejelt , hogy a munka simán folyjon.


De majd jön a felszabadító sereg az illúminátus diktatúrájával földbe taposunk mindenkit, hisz egyszer már kiírtották az őslakosokat , szegény indiánok csak a rezervátumokban élnek egypáran, most haza látogatnak Európába, és az itthon maradottakat nyírják ki, hisz a népesség 90% - át át kell segíteni a másvilágra.


 AGGÓDNAK A CIONISTÁK IRÁN MIATTNemzetközi paktum a zsidók nélküli világért van folyamatban, és minden Irán elleni támadás egy globális nukleáris háborúhoz vezet. Ezt még Fidel is belátja, csak az elme beteg zsidó packázik a hatalmi tébolyban.


Az Izrael elleni bojkott erősödik - már a zsidók is érzik, hogy baj van


ÁVH-s nyugdíjak és a rendvédelmi szervek szösszenete
A rendvédelmi szervek tiltakozása a nyugdíj rendszer módosítása miatt. Hogy 40 évesen ne tudjanak elmenni nyugdíjba, sztrájk bizotságot alakítottak . Egy kis adalék az ÁVH - s nyugdíjról, míg szüleink hajba kaptak mikor megtudták a rokonságon belül egyik másik tagja 34000 Ft - ot is kap nyugdíjként, és nem tudták , hogy az ÁVH-s pribékek százszoros nyugdíjára még a Német Állam Zsidó kárpótlást is fizet nekik.

Ime az írás mely leírja ezt az áldatlan állapotot. Az ÁVH- s pribékek és gyermekeik így tudják felvásárolni hazánkat. E zsidó pribékek ma is ott ülnek a bársonyszékekben szétlopják az országunk még megmaradt értékeit , és fennen hirdetik csak annyi magyart kell meghagyni akik kiganéznak utánunk. Konrád és liberális hazaáruló zsidó társai így kalkulálnak velünk ungarisi palesztinokkal. De kell e- nekünk ez az ingyen élő cionista zsidó bagázs, kik a magyarnak valló zsidókat is meglopják , meglopták, és amúgy mindenkit zsarolnak kifosztanak megölnek. Legszívesebben ledarálnának mint a Rákosi időkben, de erről nem szeretnek hallani a hollókosztosok. Na bégessünk tovább a múltat ne bolygassuk, mert még tényleg polgárháborúba kényszerítenek bennünket a cionista szervezetek. A zsidó hódoltsági területen nem értem meg a cigányokat miért a szegény magyarokat gyilkolják, mikor a gazdag zsidó főleg cionista zsidó a fő ellenségük.Abban ugyan hasonlítanak, hogy mindkét etnikumot el kell tartanunk, el kell viselnünk , hogy meglopnak megaláznak, és egyikünket másikunkat még meg is ölik.
 Eredmény: ÁVH-s zsidó ledarálta megölte a módosabb parasztokat ,értelmiségieket, birtokosokat, itt maradt egy identitás nélküli tömeg maszlag kinek az agyát többször átmosták, és még a sajtot is ki akarják énekelni a szájából.
               Cionista zsidó már nem darál uralja a hazát a Nemzeti Vagyont megszerezte az állam apparátusba beült uralja a bíróságot ügyészséget igazságszolgálatot . Nem is lehet zsidót bebörtönözni.
              A döntéshozatalból mikor ebrúdalják már ki őket a megcsúfolt kommunistákkal , liberálisokkal együtt.  Eljön az az idő, és a magyar nép megint szép lesz méltó régi nagy híréhez , mit rákentek a századok....
  
Hazánkért Online, 2006. december


Egy másik fajta „kártérítés”


Nyugdíj-kiegészítések a ’60-as években
Hazai Levél

Édesanyám a magyarországi Nyugdíj Intézetnél dolgozott a hatvanas - hetvenes években. A Német Szövetségi kormány – (nyugat-német kormány) a hatvanas évek vége felé új törvényt hozott. A zsidóknak szóló állandó jóvátételek törvényeit kiegészítették azzal, hogy ’a nyugdíjazott zsidók hazai nyugdíját kiegészítik, ha a hazai (magyar) nyugdíj nem ér el bizonyos szintet.’ Ekkor megindult a hazai zsidókommunista vezetők "rohama" a Nyugdíj Intézet központjába. Édesanyám szavait idézem:
   
 " Megjelent az irodában egy ÁVH tiszt, közölte hogy szüksége van egy HAMIS nyugdíjigazolásra - a kommunista párttag – ésÁVH tiszt nyugdíjba vonulása esetén akkor (1968-ban) havi  476, 000 forint lett volna - a hazai átlag magyar melósok nyugdíjának több mint százszorosa - de, követelte hogy állítsunk ki részére egy hamis igazolást miszerint: a havi nyugdíja ’csak 800 forint’...!
     
Ezt természetesen megtagadtuk. Erre lehívatta a Nyugdíj Intézet igazgatóját s igazolta magát, hogy ő kicsoda, s az igazgató hajlongva végighallgatta – majd  megparancsolta nekünk, hogy mostantól kezdve minden hamis igazolást kérő magas rangú kommunista zsidó részére kötelesek vagyunk kiállítani a HAMIS igazolást az alacsony nyugdíjról.
     
Ezt a gyakorlatot 1968-tól kezdve rendszeresen végrehajtottuk. Így a hazai átlag nyugdíjak százszorosát kézhez vevő kommunista zsidó közép és felső vezetők hivatalos igazolással nyomorgóknak  voltak beállítva (300 ezer kommunista zsidó) s így, a nyugat-német kormánytól, a kárpótlásokon felül, még kiemelt nyugdíj is járt nekik.”

Nos, Édesanyám később, velem együtt külföldre távozván mindezt elmondta a menekültügyi hatóságoknak Nyugaton, nem is sejtve, hogy külföldön sem lehet az igazat elmondani. Tanúvallomásáért később Nyugaton, örökös feketelistán szerepelt: Mintegy 25 esztendős üldöztetést – mint „a demokrácia és az emberi jogok halálos ellensége” --szenvedett el azért, mert ezt elmondta. Végül idegileg összeroppant a rengeteg baj és üldözés miatt. Én természetesen már nem szólok és nem tanúskodom többé sehol, mert van éppen elég bajom enélkül is.

Szeretném, ha a sötétben botorkáló honfitársaim már egyszer s mindenkorra tudomásul vennék: a hazai kommunista vezetők MINDIG mindenben örökkön örökké hazudtak.
 A tömeggyilkos - tolvaj-hazaáruló kommunista csürhe nem elég, hogy a hazai nyugdíjak százszorosát kapja kézhez havonta, de még a mai napig is hamisított nyugdíjigazolások alapján dollár milliárdokat vesznek fel a német kormánytól - nyugdíj kiegészítésnek - mivel hamis papírokkal úgy állítják be, hogy ők minimum nyugdíjból nyomorognak.
Undorító, hogy ezek a istentelen  gazemberek a születésüktől kezdve a haláluk másodpercéig csak hazudnak és lopnak.
Néhány példa
Egyik jó barátom a BM (Belügyben) könyvelő. Elmondta:
- egyszerű BM-alkalmazott (párttag) havi nyugdíja most 650, 000 forint.
  • belügyes (ÁVH) tiszt havi nyugdíja 1 és 1, 5 millió forint havonta
    - KÖZÉP szintű kommunista pártvezető nyugdíja havi 3 millió forint
     - felső szintű kommunista nyugdíja havi 6 millió forint
                              
    Édesanyám nyugdíja havi 34 ezer forint. A kommunista tömeggyilkosok büntetés helyett milliós nyugdíjakat kapnak havonta, és lopnak-hazudnak rendületlenül tovább! 
  • És ez az ostoba nép újra és újra a gyilkosaira szavaz. Nálunk a lakosság elmebeteg más magyarázatot nem látok. +++

Üdvözlettel olvasója: K. István
Ez a nyugdíj téma mindig felkavar, az ÁVH – s pribékek a rabolt villákban tengetik nyugdíjas éveiket, majdnem éhen hallnak, még kutya kajára is alig jut nekik, ha az utódaik csak segédmunkások lehettek volna mint az 56 – os ok vagy nyilasok, akkor nem ők ülnek még mindig a bársonyszékekben. Mi így nem is tudtunk volna titeket lerabolni , kifosztani és a csendes holokausztal meg tizedelni, ledarálni is csak 56 előtt tudtunk benneteket. A pince labirintusok elnyelték legjobbjaitokat, és ti egy nagy emberi maszlaggá degenerálódtatok. Így gondolnátok ti cionista kazárok, kik oly messze vagytok a zsidóságtól, mint gojok az állatoktól.

Ezt tudjátok ti rabló cionisták.


Újabb zsidó szervkereskedőt fogtak elKivégezték a végrehajtót kilakoltatás közben

|
2012. július 4. Németország, Karlsruhe
Egy a végrehajtó által kezdeményezett erőszakos kilakoltatáson (zártörés, stb.) a közben felfegyverkezett adós ahelyett, hogy porig gyalázva elhagyta volna elárverezett otthonát, túszul ejtette az egész kilakoltató hiéna bandát.
Az önálló bírósági végrehajtót, az adóstól elvett lakás új tulajdonosát, a végrehajtó csicskását, a zártörőt, valamint egy nőt, akiről eddig még nem derült ki, hogy milyen minőségben volt ott. Feltehetően a végrehajtó segédje volt. (Újabb információk szerint a bérház tulajdonosa volt. - a szerk.)
A férfi a kiérkező rendőröknek azzal fenyegetőzött, hogy kivégez mindenkit, majd önmagát is, ha a hatóság bármiféle komoly akcióba kezd. Hosszú várakozás után az időközben kiérkezett különleges egységek lövöldözést hallottak, de csak akkor indítottak rohamot a lakás ellen, amikor füstöt észleltek és erős lett a gyanú a gyorsan keletkező tűz elharapódzására is.
A füstben indított rohammal betörték az ajtót, ám a kommandósokat semmiféle ellenállás nem fogadta, mert már mindenki halott volt a lakásban. Az adós kivégezte a végrehajtót, a segédjét, meg a zártörő lakatost, valamint a lakás "új tulajdonosát" is. Végül önmaga ellen fordította a fegyvert. Így vitte a halálba önmagával a nyomorúságának okozóit, a kilakoltató, bűnöző hiénákat.

Na zsidók a példa itt van csak követőre kell találnia, és a bankok futhatnak a rabolt pénzük után.Mi a faszt keresünk mi a NATO- ban előbb Líbiába, most Szíriába képeznek ki és dobnak be terrorista egységeket, kérem a kormányt vizsgálja felül álláspontját, és
 lépjünk ki a terrorista hálózatból,
 ne keljen a mi fiainknak meghalni, holmi cionista érdekekért.
A Líbiai kormány aranyára fájt nekik a foguk , de főleg Sárközinek , és elhatározta megszerzi az aranyat és az olajat a törvényes Líbiai kormány megbuktatásával és a martalócaikat beküldte ebbe a kis földi paradicsomba a Kadhafit megölték vagyonát ellopták az olajat most már megint dollárért adják , ami szart sem ér a nép meg majd a betevő falatjáért kinlódik az aranybánya felett , csakhogy most ezek a büdös cionista zsidók szedik le a hasznot. Hát bizony nem csak Francia országban kellene a zsidó gyerekeket géppisztolyal szaporítani, ideje volna minden európai országban elkezdeni a fogat fogért elv alkalmazását . Nem vetemednének odáig a cionista ordasok , hogy ellopják a nemzetek vagyonát. Mint kiderült törvényes kormányok ellen képeznek ki terroristákat a CIA emberei pénzelik fegyverrel ellátják az alkaida csoportokat, és ha úgy fordul a helyzet akkor, ők lesznek a feláldozható balekok, ők meg eredményt felmutatva kijelentik , hogy nagyarányú terrorakcióra készültek a térségbe , és ezért volt szükség lecsapni a terroristákra, hol ott egy pár hónapja ezek a nincstelen arabok még birkát legeltettek a pusztában . A cionisták meg meglovagolva a helyzetet itt is ott is robbantgattak és gyilkoltak , hogy a számlájukra terheljék az ártatlanok vérét. Úgy hogy ha kérhetném a kormányt lépjünk ki a terroristákat gyártó cionista NATO kötelezetségeinkből, mielőtt a CIA terrorista akcióba kezdene hazánk területén és a kormány megbuktatására egy cionista zsidó különítményt akcióztatna itt hazánkban. Mert nem nehéz e különítményhez cigány szabadcsapatokat is toborozni, gondoljanak Olasz liszkára és a cionista CIA – s amerikai üzletemberre ki egy tál rizsért megvette ezeket a cigányokat, és képes lett volna polgárháborút szítani , kerül amibe kerül , nem az ő bőrére ment volna, a zsidók meg nevetve kihúzták volna a földet is a lábunk alól. Úgy hogy kedves zsidó cigány Orbán testvér ha nem csak a hatalomért vagy a bársonyszékben kérlek, kérd számon a NÁTO terrorista toborzását, és a szekér kormányrúdját akaszd ki a NÁTO kötelékéből, ne keljen nekünk terroristákkal bajlódnunk épp elég nekünk a mi cigány és zsidó rablóinkkal küzdeni, mert rabolnak gyilkolnak mi meg csak szipogunk ejnye ejnye fiuk ez fájt a befogadó nemzet fiainak, és ha nem hagyjátok abba mindegy szálig leölünk benneteket , mert az nem járja , hogy még védekezést sem engeditek meg nekünk mikor a nyakunkhoz tartjátok a késeiteket. Nem lesz itt önvédelem , mint 56 – ban is a zsidó bolsevik ÁVH - s önkény ellen kinyírunk minden ÁVH- s utódot a cigányokkal karöltve főleg a kettős állampolgárokat nem kímélve mert ők lopták el a nemzeti vagyont, ezért a családjukat is kinyuvasztjuk, hogy ne legyen érdekük a vagyon megtartására. Veszed a lapot Gyurcsány , Gergényi, Pintér, olajos milliárdosok, Kókák , nagy hatalmú zsidók a nemzeti vagyont kitapossuk a beletekből, a többi negyven rablót értesítsétek ti , Ali baba már vallot.

Apropó drágáim , hogy álltok a szerv kereskedelemmel hallom a szigeten nem csak a kábítószer dívott , de a szervkereskedelem is jó hasznot hozott, járnak még azok a nagy sötét kocsik a a körúton és egyezményes jellel leintve a balek mindjárt a magánklinikán találja magát utoljára még álmodik ,és álmában csengetnek egyet és már is a másvilágon találja magát. És azok a büdös kurva zsaru főrendőrök megint csak félre néztek, és elúszott egy élet a cionista mámor a szigeti mámor in -kál seku jobblétre szenderit, csak igény bejelentés kell a drága kis szervedre, már is postázzák a moszados reptér ellenőrzés még véletlenül sem szúrja ki a titkos szervkereskedést, és különben is a fő zsaru is benne van majd ő szépen elsimítja az ügyet, elvégre azért kapják azt a szép summát. Hogy is van ez csúszó mászók, ti azért kapjátok a nagy lóvét, hogy magyart öljetek , a szátokkal meg azt ordítjátok , hogy kevés a magyar, zsidó SZDSZ – es banda kik nyíltan és burkoltan ölitek öltétek és ölni fogjátok a magyart míg itt hagyjuk hogy éljetek, holnaptól ti is az étlapon fogtok szerepelni, a fő rendőrökkel együtt, mert inkább a férgese hulljon mint a jó magyar ember.

Az elsődleges terror a pénzügyi terror itt mutatkozik meg ahol államokat kontinenseket terrorizálhat egy pénzügyi terrorista. Az uzsora kamatra épülő nyugati demokrácia valójában uzsora civilizáció, a halállal színpatizál, mert ezt a kamatot soha sem tudja senki vissza fizetni, mert már feléltük az újratermelés minden hasznát, csak az uzsora kamatra megy el minden és nem tudunk kilábalni az uzsora szorításából, de a kedves vezetőink az orunknál fogva ráncigálnak bele az újabb és újabb hitelekbe, hogy ők még talpon maradjanak ebben a káoszban és jól megtömjék a drága kis zsebüket, nekünk fűt és fát hazudnak , nemzeti mázt kennek magukra, holott csak egy bábfigurák és elrángatják őket a politika színpadán, mi meg ehetjük a kutya kaját ha jut még rá pénzünk, a svájci frankban felvett lakáskölcsön elvisz mindent házat vagyont otthont életet családot. Csak a zsidó él e tájon , de ő lop és csaló, ha kell gyilkol és rabszolgának elad jönnek majd a drága testvérei addig minket ki kell, hogy fosztjon vagyonunkból el kell vennie földjeinket , a vízünket az életünket, és ha lehet a szerveinket értékesítenie kell, hogy ne menjen veszendőbe, ez a sok goj szerv . Na jó barár ez a helyzet innen kell felállnunk, és ha kell a zsidót kiűzni hazánkból, ha kell leölni mindegy szálig, de rabszolgák nem leszünk ez itt az én hazám, vagy mi hazánk magyaroké, nem zsidóké, nem cigányoké, egyetlen nációnak sem adjuk el. Hirdessünk moratóriumot egyetlen zsidót sem fogadjunk be ettől kezdve , csak távozhatnak de jönni nem jöhetnek, számukra Magyarország megtelt, úgy hogy zsidók hagyjatok békén minket, kettős állampolgárok ti is távozzatok. Ez itt a mi hazánk, ti látogatni se jöjjetek, csak szítottátok az ellentétet és csak leraboltatok nincs rátok szükségünk menjetek békével míg mehettek.

Mit keresünk mi egy ilyen pénzügyi cionista terrorista banda oldalán talán nekünk kell a csalánra pisilni ha füttyentenek , és a golyókat nekünk kell felfogni mielőtt drága testüket eltalálnák. Nem mondom jó a király udvari bolondja lenni, csak az a baj hogy mindenhez jópofát kell vágni, kifordul a gyomrom rohadt kettős állampolgárok, hogy erre kárhoztatjátok a magyart. Ha több eszünk és több lehetőségünk volna, a rabló zsidóinkat már lámpavasra vertük volna mint 56 . ban a zsidó ÁVO – sainkat. Veszitek a lapot ÁVH – s utódok Gyurcsányok , bankárok, keresztapák , keresztanyák, olajosok, nemzeti vagyon rablók, közéleti maffiák – rendőri , katonai titkosszolgálati, birói ügyészi megvesztegetett közszolgák, végrehajtók, ti mind a magyar emberek vérét szívjátok, a fejünkre ültettek benneteket és mi cipelünk benneteket mint koloncot, de miért is?Mikor szabadulunk meg tőletek , mikor lesz már elegünk a mocskos hordátokból, mikor dobunk kötelet a nyakatokba , nem veszitek észre mi építeni akarjuk ezt az országot ami a mi hazánk, ti csak bitoroljátok az elbitorolt jogainkat , és megfosztatok emberi mivoltunktól, mint az állat úgy kezeltek gojoknak néztek , majd kinyomjuk a szemeteket és ki tessékelünk benneteket, a nagyvilág csak rátok vár kurva rabló banda anyátok nem tudott volna szülés helyett mást csinálni, kevesebb gondja lenne most a világnak , ha egy mondjuk Draskovics rabló keresztapát nem kellet volna megismernünk, és főleg nem kellet volna kiraboljon bennünket .

Jó messzire jutottam az 56- os forradalom mártírjainak a megemlékezésében, ez a sok rossz ami körülvesz bennünket még az élő 56-osok is megosztottak lettek , de ez legyen az ő ügyük mi csak rólatok akartunk megemlékezni és egy gyertyát gyújtani egy szál virágot szorongatva rátok gondolni. Nyugodjatok békével , még mindig a zsidó az úr, de a hazánk még mindig a mienk kamatrabszolgáké, és ha igaz ez a miénk is marad még ha minden zsidót meg is kell ölni érte. A húsdaráló helyett kifinomultabb gyílkossági módszerekkel operálnak, ez csöndesebb és nem olyan látványos , igaz a halak nem híznak meg tőle , de mi szépen fogyunk, ahogy elő van írva , mégis ledarálnak bennünket, mert olyan a kormányunk a politikai elitnek nevezet rabló képződményünk , hogy egy tál lencséért eladott bennünket. Most jól jönne a Pesti srácok hazaszeretete és harcos kiállása, hogy el tudnánk kergetni a cionista hazaáruló SZDSZ es Kommunista bagázst, amit az MDF es olajos keresztanyák apák akasztottak a nyakunkra elszámolás helyet. Géppuskával kellene őket szaporítani, és akkor nem lenne több hazaáruló köztünk.

Hát elég rosszak a kilátásaink, de nem adjuk fel , még nem a földünk még megvan, ha majd kiforgatnak belőle , akkor mindennek vége, harcolni sem engednek , de ere nem is kéne engedélyt kérni, csak legyilkolni őket, mint ahogy a Palesztinokat irtják .Kárpátia: Lesz még
Kárpátia - Ott, ahol zúg az a négy folyó

Kárpátia - Az én apám

Kárpátia - Székely Himnusz + szöveg

Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország (régi)

Demjén Ferenc - Honfoglalás

Ibolya Oláh - Magyarország

Szerelmes asszony .

7 éves kislány fantasztikus hanggal | 5b.hu - maga a szórakoztatás

Cigány Himnusz Magyarul

cigány himnusz eredeti nyelven

A magyarok Világhimnusza

Betiltott dal (Gyöngyöspata) / FARKASOK nemzeti rock zenekar /

Magyar Gárda Induló

Lázár János - a vágatlan hangfelvétel

Rákóczi induló

Hunyadi induló (Marche d'Hunyadi-Hunyadi March)

Kossuth induló

Klapka induló

Radetzky induló

Kárpátia - Turul

Kárpátia: Hazám, hazám

Simandy Jozsef-Hazam, hazam[Bank ban].flv

Verdi Nabucco Rabszolgák Kórusa

J. Verdi: A Trubadúr - Cigánykórus Gypsy Chorus

Cigánykórus.avi

Ravel - BOLERO

Honfoglalás - Koltay Gábor filmje
Az Orbánt ostorozó francia filozófus szerint Magyarországon neokommunizmus épülA teljes ellenzéki média megváltóként várta azt a Bernard-Henri Lévy-t, aki haragosan és harsányan ostorozta Orbán Viktort és a kormány jelenlegi politikáját. A híres liberális francia filozófus azzal szerzett hírnevet a balliberális oldalon, hogy hazánkba látogatva és azt megelőzően is lesújtó véleményt fogalmazott meg, szerinte lábbal tiporja a magyar kormány a jogállamot, a hatalmi ágak szétválasztását is semmibe veszik és embertelenül bánik a migránsokkal. De miért olyan fontos ember ez a Lévy, hogy hajlongjanak előtte és figyeljenek rá? A balliberális oldal számára természetesen elegendő az az ok, hogy nagyokat rúg Orbánba, aki egyébként fogadta őt tegnap és bő két órán keresztül beszélgettek nézeteikről. Lévy megúszta a pincebörtönök dohos levegőjét, kikerült a fenevad markából és tegnap néhány rövid választ is adott az őt faggató újságíróknak, melyben elmondta, hogy sikeres beszélgetésnek tartja az Orbánnal való találkozást, de továbbra is rejtély számára a magyar miniszterelnök, akit szembesíteni próbált harminc évvel korábbi önmagával.
Lévy több napra érkezett Magyarországra, április 10-én lesz ugyanis a Keressük Európát! című monodrámája, melyet Budapesten ad elő. Hazánkba érkezése előtt már többször szólt rendkívül keményen Orbán Viktor személye és politikája ellen, a magyar miniszterelnök pedig még februárban meghívta eszmét cserélni egy kávé mellé, ha majd Magyarországra jön, az idő pedig elérkezett. Egy nemrégiben a HVG-nek adott interjúban Lévy elmondta, hogy mivel vívta ki haragját a magyar miniszterelnök:
azzal, hogy semmibe veszi a hatalmi ágak szétválasztását, hogy újra és újra bezárja a kapukat a menekültek előtt, hogy Budapest utcáin antiszemita kampányokat látok Soros György ellen. Mindez rendkívül borúlátóvá tesz.
A találkozó ezt követően tegnap lezajlott, ahogy említettük, több mint két órán keresztül beszélgettek, Lévy pedig első körben röviden válaszolgatott az újságíróknak az Orbán Viktorral történt beszélgetés részleteiről. Elmondta, hogy kulturáltan és részletesen kifejtették gondolataikat, a fő törésvonal természetesen a liberális és az illiberális gondolkodás között húzódott. A migráció kérdését rendkívül mélyen érintették a megbeszélés során, Lévy pedig elmondása szerint méltányolta azt, hogy Orbán Viktor rászánta az időt a nézeteltérések részletes kivesézésére.
Az ATV Start műsorában aztán bővebben és markánsabban is kifejtette véleményét, ahol Bombera Krisztina kissé gúnyosan vezette fel a beszélgetést, egyfajta kivételezettnek nevezve a francia filozófust, akit arra méltatott Orbán Viktor, hogy leereszkedjen hozzá és a kipróbálja rajta a sármját.
Joggal alapozhatott a francia büszkeségre a kérdés, melyre le is csapott a liberális filozófus, akin természetesen nem működik holmi populista magyar vezető állítólagos sármja, határozottan leszögezte, hogy aggályokat és kérdéseket tett le a magyar miniszterelnök asztalára, melyet ellenzékiektől és civil szervezetektől kapott, egyfajta közvetítői szerepet is vállalva. Az “NGO-k, civilek és értelmiségiek” sorolásánál kicsit rossz érzése támadt az embernek, mint mielőtt beteg lenne, ugyanis Iványi Gábor dühe, a Helsinki-csoport felháborodása mind-mind ismerős számunkra, és a híres francia filozófus vagy nem ismeri eléggé ezeket az embereket, vagy az őszinte jobbítás gondolata mégsem valódi.
Nem mindenhol szeretik Bernard-Henri Lévy-t, egy belgrádi előadásán tortával kínálták meg. (kép forrása: fr.sputniknews.com)
Lévy hevesen gesztikulálva, bal mutatóujjával folyamatosan a műsorvezetőnőre bökve lovalta bele magát a liberális hevületbe, despotának és autokratának nevezve Orbánt, érthetetlennek tartva azt, hogy korábban a totalitárius diktatúrák ellen küzdött. A tegnapi megértő hangnem kissé átfordult és a rendkívül széles nyelvcsapásokkal történő alákérdezés újabb rohamra ösztökélte a francia filozófust, aki a sorosozásra kijelentette, hogy ő is Soros barátja és ezt a beszélgetés végén el is mondta Orbán Viktornak. Ezzel egyből ki  is húzta a talajt a baloldal alól, hiszen milyen összeesküvés-elmélet az, melyet pont az érintett ismer be, aki antiszemitának bélyegezte az úgynevezett Soros-plakátokat, melyek szerinte
nem méltóak Magyarország nagyszerű történelméhez.
Ha már az antiszemitizmusnál tartunk, sajnos Lévy ATV-s beszélgetőpartnere elfelejtette feltenni a kérdést, hogy ha Magyarországot antiszemitizmussal vádolja a francia vendég, vajon mit szól ahhoz a liberális politikához, melynek következtében saját hazájából, Franciaországból tömegesen menekülnek a zsidók, hiszen folyamatos és egyre hevesebb atrocitások érik őket a Lévy által babusgatott muzulmánok részéről. Természetesen ez nem történt meg, így Lévy az orosz medve mancsának szorításával folytatta a tirádáját, ismét a magyar miniszterelnököt támadva:
Az az ember, aki hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország kikerüljön a KGB szorításából, az az ember nem teheti vissza az FSZB (orosz titkosszolgálat) szorítása alá ugyanazt az országot. Ez történeti, politikai és erkölcsi hiba lenne.
Az érdekfeszítő interjú második felében az ATV-s műsorvezetőnő feltette a kérdést, hogy sikerült-e Orbán Viktornak bármiről meggyőzni Bernard-Henri Lévy-t, aki erre ezt felelte:
Nem győzött meg engem semmiről. (…) Teljesen világos, hogy más mint harminc éve, hogy mi történt ezen idő közben, őszintén nem tudom.
Talán a gyíkemberek rabolhatták el, hiszen ha a francia filozófus sem tudja, akkor nagy a baj, esetleg megkérdezheti a Helsinki-csoportot, több NGO-t, de Iványi Gábor is szeretettel állhat a rendelkezésére. Befejezésül ismét az ország népét féltette Orbántól, aki szerinte neokommunista és autokrata rezsimmé változtatja Magyarországot és Putyin ölelésébe rohan. Sehol nem volt már a tegnapi nyugodtabb hangnem, a Lévy által tegnap sikeres beszélgetés következménye csupán az lett, hogy ugyanazt a nótát fújta, mint előtte: Antiszemitizmus, migránsellenesség, diktatúrába hajló rendszer, neokommunizmus és a sajtószabadság hiánya.
Végül a tagolt és lassított mondatokkal operáló, mintegy hipnózisra készülő Bombera Krisztina megkérdezte, hogy vajon miért állt vele szóba a magyar miniszterelnök, ha velük, ellenzékiekkel és a civil szférával nem teszi meg. A velős válasz ez volt:
Kérdezzék meg tőle!
Utolsó gondolait figyelmeztetően adta tudtunkra a liberális filozófus, aki elmondta, hogy Magyarország számára katasztrófa Salvinivel barátkozni, és ha a demokrácia csupán eszköz a demokrácia aláásására, akkor nincs jövője az országnak. Ezt követően a demokrácia valódi szerepéről tartott kiselőadást, amely szerinte azt jelenti, hogy vendégszeretőnek kell lenni a külföldről érkezettekkel szemben, tehát a migrációt el kell fogadni, valamint a sajtószabadságot is meg kell tartani. Ez felveti a kérdést, hogy ha ilyen nagy a baj és nincs sajtószabadság, vajon mi most hogy nézhettük meg ezt a zuginterjút, melyet vélhetően tiltott csatornákon töltöttek fel a felülről szabályozott internetre. Utolsó csapásként a szabad választásokat említette meg, melynek ellenkezőjéről utoljára a valódi kommunisták adtak tanúbizonyságot az 1940-es évék második felében. Abból tényleg nem kérünk.
Lehetne szebb elköszönés és istenhozzád, mint amit Lévy mondott a Start műsorvezetőjének?
Ne adják fel és ne féljenek!
Lévy tehát jött, beszélgetett és még marad is, hiszen holnap, azaz április 10-én tart előadást az általa preferált Európáról, mely szerinte meglepetést fog okozni a feltörekvő populista gondolatoknak a májusi EP-választásokon.
A teljes beszélgetés:
Forrás: hvg.hu, 24.hu, ATV Youtube csatornája; Kiemelt kép: francais.rt.com

Portik: Úgy élek, mint egy állat, felajánlottak már huszonnyolc vádalkut!
Kőkeményen szorongatta és sarokba akarta szorítani a Fenyő-gyilkosság miatt Gyárfás Tamást a leszámolásos ügyek kulcsfigurájának tartott rettegett olajmaffiózó, Portik Tamás – ez derül ki egy, a PestiSrácok.hu által megszerzett hangfelvétel 52 oldalas leiratából. A felvételt rögzítő Portik egyértelműen abban volt érdekelt, hogy kicsikarjon a Nap TV volt elnökétől egy mondatot, miszerint az ő parancsára likvidálták Fenyő Jánost. Noha az Energol-vezér többször, visszatérően megemlítette, hogy Gyárfás a megbízója „az évszázad egyik bűnügyének”, Gyárfás mindig visszautasította beszélgetőpartnere állítását. Jelenleg mindkettőjüket felbujtással gyanúsítják a Fenyő-ügyben, de Portik és Gyárfás Tamás is ártatlannak vallja magát. Gyárfás portálunknak úgy nyilatkozott, „abszurdum”, hogy köze van a gyilkossághoz és szerinte az új leiratok is ezt igazolják, amikben a médiacézár másik nagy ellensége, a volt Postabank-vezér, Princz Gábor neve is előkerül. 
Néhány nappal ezelőtt egy hangfelvétel-leirat alapján az Index.hu írt arról, hogy a bujkálásból 2003-ban hazatérő, ma már az Aranykéz utcai robbantás és a Prisztás-gyilkosság megrendelése miatt jogerős fegyházbüntetését töltő Portik Tamás Gyárfás segítségét kérte egy állítólagos zsarolási ügyben, ami miatt újra a rendőrség látókörébe került:
Állítólag benne vagyok egy zsarolásban. 98-as ügy, ami 8 év múlva évül el. Mindig, mindig tudod valami új…”
1998. március 16-án ismeretlenek robbantottak Torgyán József lakásánál. Fotó: MTI

VAN EGY EMBER, AKI TUDJA, HOGY MI TÖRTÉNT A POLITIKAI ROBBANTÁSOKNÁL”

Portikot 1997. őszétől a végül nevetség tárgyává váló Energol-ügy miatt körözték hat évig. Ezután kereste fel a Nap TV egykori elnökét, akit arra kért, hogy kapcsolatai révén hozza össze tekintélyes politikusukkal, vagy rendőri vezetőkkel. A felelősségre vonástól rettegő maffiózó közölte Gyárfással, hogy ő olyan információkkal rendelkezik, amely az akkori MSZP-SZDSZ kormány számára nagyon értékes lehet, és abban bízott, hogy Gyurcsányék ezért cserébe szemet hunynak bűnei fölött. Portik ezzel kapcsolatban az úgynevezett politikai színezetű robbantásokra utalt:
Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy szívességet tettem neked. Egy ruppót nem adtál, hanem azt ígérted meg, hogy ha én segítek neked, te is segítesz nekem… Jó, szeretnék nyílt kártyákkal játszani… Van egy ember, aki tudja, hogy mi történt a politikai robbantásoknál…. Össze is lett állítva a dolog, a Torgyán, stb.”
Ahogy az köztudott, az 1998-as országgyűlési választások előtt és után ismeretlen személyek, hivatalosan ismeretlen okból különböző robbantásos merényleteket hajtottak végre Magyarországon: bomba robbant Torgyán József és Szájer József lakásánál, illetve a Fidesz Lendvay utcai székházánál is. Az Index azt is megírta írta, hogy az általuk megszerzett leiratok szerint Portik arra törekedett, hogy kiprovokáljon Gyárfástól legalább egy olyan mondatot, miszerint neki köze lenne a Fenyő-gyilkossághoz. A portálunk birtokába került új, 52 oldalas, Nemzetbiztonság Szakszolgálat által írt leirat lényegében ennek a beszélgetésnek a folytatása, amely az eddig nyilvánosságra került iratoknál is pontosabb, hiszen jóval kevesebb helyen van kipontozott, vagy érthetetlen rész. Olyan beszélgetésrészlet egyelőre nem került elő, amiben Gyárfás elismeri, hogy gyilkosságra adott megbízást.
Portik hosszú időn keresztül rögzítette Gyárfással folytatott beszélgetéseit. Fotó: Horváth Péter Gyula/PS

MINDEN A ZSAROLÁSI ÜGGYEL KEZDŐDÖTT

Ismert, 2017 őszén a zsarolók Gyárfás otthonának levélszekrényébe bedobtakegy kazettát, amit Gyárfás 2017. november 27-én egy szlovák maffiózó, Imrich K. által korábban átadott öt oldalas irománnyal együtt maga vitt be az NNI-be. Végeredményben ezek alapján lett Portikkal együtt a Fenyő-gyilkosság gyanúsítottja. A bedobott kazettán található felvételek manipuláltak voltak, a közülük megismertetett hét rövid bejátszásban rengeteg helyen szavak, mondatrészek, vagy teljes mondatok egyáltalán nem érthetőek. A zsarolók nyilván úgy állították az össze, hogy Gyárfás megrettenjen tőle, és fizessen. A hatóságok által megszerzett, vágatlan felvételek már követhetőek, még ha ebben is vannak érthetetlen részek.
Portik: Felajánlottak már 28 vádalkut, most szórakozol velem? 28-at, és én úgy élek mint egy állat. …. Én nagyban segítettem neked, és te segítesz nekem. Én szeretnélek megkérni arra, hogy 3 havonta, vagy 6 havonta néha becsöngetek, és akkor beszéljünk fél órát…
Gyárfás: Sok összefüggést, minden szavadat nem értem, de nem is kell.
Portik: De mondjad, akkor melyiket nem érted?
Gyárfás: Azt, hogy velem kapcsolatban ígérnek vádalkut? …Velem?
Portik: A Fenyves-ügyet, hogyne… Én segítettem neked a Fenyvesi ügyben, így van… Lesz egy olyan időszak, mikor be fogok menni, főleg most, lehet, hogy így néz ki.
Gyárfás: Nem is értem, tényleg nem értem…, olyan messze áll tőlem ez a fajta szemlélet, ez a … könyörtelen farkastörvény…tehát, hogy a másikat meggyalázni vagy eltüntetni vagy agyonverni, vagy megsemmisíteni…

AMÍG ÉLSZ, BÖRTÖNBEN LESZEL”

Utóbbi párbeszédből is kitűnik, hogy Portik valamilyen segítséget akart kikényszeríteni Gyárfástól, akiről pontosan tudta, hogy a találkozásuk idején az egyike volt azoknak, akire a rendőrség a Fenyő-gyilkosság miatt gyanakodott, ezért szorult helyzetben van. Gyárfás a rendőrségnek elmondta, Portik csupán azt ajánlotta fel neki, hogy az ellene 1996-ban adócsalás miatt Kaposváron folyó eljárásba megpróbál belenyúlni. A segítség végül elmaradt, mert kiderült, Portiknak ott nem voltak rendőri kapcsolatai. Gyárfás szerint az is a kaposvári üggyel kapcsolatos, amikor arról beszél, hogy Portik valamit mutogatott, jelzett. A rendőrök úgy vélik, ez Fenyő meggyilkolására vonatkozott, Gyárfás viszont azt mondja, Portik a kezével a pénzre utalt:
Gyárfás: Azon túl, hogy te azt mondtad, hogy nekem segít(sz)…  mutogattál!
Portik: Igen.
Gyárfás: Én becsületszavamra nem tudom, hogy te mit csináltál, és én mindent elhiszek neked.
Portik: De, várjál, nem segítettem?
Gyárfás: Az ügy megoldódott!
Portik: De nehogy azt mondd, hogy én nem segítettem.
Gyárfás: Én azt mondom neked, ahogy mondtad, hogy egy ruppót nem fizettem. Ilyen (ember) nincs a Földön, hogy az életét kockáztatja, és tesz egy ilyen szolgálatot…
Portik: Hát én be tudom bizonyítani Tamás, hogyha akarod. Neked örök életedben börtön lesz, amíg élsz, börtönben leszel!…
Portik azzal fenyegetőzött, hogy bemegy a rendőrségre és vallomást tesz Gyárfásra. Fotó: Horváth Péter Gyula/PS

AZT LE SE TAGADOM, TETTÉL JELEKET”

Volt, hogy Portik a fenyegetések után hirtelen negédessé vált: „Gazdám vagy akkor! Gazdám vagy!…Legmesszebb menőkig tisztellek.” Ma már tudható, hogy ezeket a húzd meg, ereszd meg párbeszédeket az energolos hosszú évek során rögzítette, és a hatóság meg is kérdezte Gyárfástólmiért találkozott annyiszor Portikkal. A Nap TV  egykori tulajdonosa azt állította, azért, mert tartott Portiktól, aki nem pénzzel, hanem pszichésen zsarolta, nyíltan fenyegette a beszélgetések alatt, amelyek sokszor – Portik közbevágásai miatt – nehezen érthetőek:
Gyárfás: És utána jött egy pali, és még csak nem is beszéltünk erről, hanem te, azt le se tagadom, tettél jeleket, hogy, hogy ami ő, értelmezhető sokféleképpen, és utána a helyzet megoldódott… van-e ilyen ember a földön, ilyen áldott jó?…
Portik: Most melegítesz. Én nem tettem ilyeneket (pedig a leiratok szerint ezt ő maga ismeri el – PS). Te azt mondtad nekem, ha már ennyire akarsz, és nyugodtan vetkőztessél le.
Gyárfás: Igen.
Portik: Te azt mondtad nekem, mikor én megkérdeztem még akkor is, hogy igaz, lassan nem tudom hány éve volt, ’96? Azt hiszem, lassan 8-9 éve.
Gyárfás: Igen.
Portik: Én azt kérdeztem tőled, hogy mi legyen az emberrel? Szétbasszuk? Erre te azt mondtad, hogy igen. Ne, nem én tettem(?) ilyeneket (?), most nehogy kitaláld a végén.
Gyárfás: Én azt úgy emlékszem akkor, hogy…
Portik: És te mondtad nekem, hogy külön, hogy nem érted, hogy miért, de tönkre akarja tenni, el akarja venni tőled a tévét, stb. (ezt Gyárfás soha nem tagadta – PS)
Gyárfás: Így van. 

KEZET IS FOGTUNK, AZT IS TUDOD”

Később Gyárfás megemlíti beszélgetőpartnerének, hogy halála előtt kibékült Fenyővel: „…kezet is fogtunk, azt is tudod.”, de Portik újra közbevágott: „
Ha  megmaradt volna az az ember, akkor te nem maradtál volna meg… El is taposott volna.
Amiket Portik állít, az egyértelműen a Fenyő-gyilkosságra vonatkozik, és a rendőrök azt feltételezik, hogy párbeszédeik „kényesebb” részei is a Margit utcai gyilkosságról szólnak, ám mivel Gyárfás mindig visszautasította, hogy ő erre utasítást adott, a felbujtás ezek alapján nehezen állna meg. Gyárfás szerint Portik mindig úgy irányította a beszélgetést, hogy a Fenyő-ügyre terelődjön a szó. Igaz, azt nem tudni, hogy mik azok a hanganyagok és tanúvallomások, amiket nyomozati érdekből visszatart a rendőrség. Az igazi áttörést persze az jelentené, ha a pár hónapja lefoglalt több százórányi hangfelvétel között találnának olyat, amely a gyilkosság előtt készült, és azon konkrétumok hangzanak el, ám a Nap TV volt tulajdonosa szerint ilyen szövegrészlet nem kerülhet elő, mert nem adott megbízást Portiknak a gyilkosságra.

AZ ÉVSZÁZAD ÜGYE”

Az olajmaffiózó fenyegetőzött azzal is, hogy bemegy a rendőrségre és közli, Gyárfás a megbízó:
Há’ megmondom, hogy hát ő a megbízó, ő csinálta, mi közöm hozzá, leközvetítettem. Elmondom neked, mennyit kapnék érte, szerintem semmit. Tehát az, hogy (nem érthető egy szó) üggyel. Az évszázad ügye. Majd mosd ki magad, ahogy tudod! Vannak nagy nevek, politikai barátaid.”
Ez az újabb kiszólás azért irreális, mert Portiknak tudnia kellett, ezzel az állítással saját magát is gyanúba keverné, hiszen egy ilyen cselekedet miatt ugyanúgy felelősségre vonhatnák a hatóságok (ez később meg is történt – PS).
Gyárfás később nyomatékosítja Portiknak, azt szeretné inkább tőle hallani, ő sem vett részt semmiben,  „mert, nem volt mit tennie”. Erre reagálva Portik újra „ráugrik” a Fenyő-témára: “Dehogynem! Ne hülyéskedj már! Lett volna mit! Most mér’, megint mér’, ja értem, hogy nem volt mit. Jó! Hát te vagy a megbízója az egyik ilyen évszázad ügyének!” Aztán így folytatta:
legyen egy síp a nyakadban neked és egypár nagy embernek. Ha szükségetek van rám –én nem is jelentkezem, el tudok menni külföldre is -, megfújjátok a sípot, ha kellek, ha nem, akkor én nem megyek. Ennyit szeretnék elérni tisztán. Erre vágyok 15 éve, vagy 20 éve! Ezt mondom, én nekem ez a filozófiám, fekete és fehér. Ha te azt mondod nekem, hogy a következő célpontom az az…”
mondaná tovább Portik, de Gyárfás itt is elzárkózik: „Isten őrizz!”. Emlékezetes, hasonlóan utasította el Gyárfás azt is, hogy Portik elintézze”Tasnádit, aki az energolos állítása szerint megkereste őt azzal, tudja, milyen viszonyban van az úszószövetség volt elnökével:
Portik: Elintézem, ha kell? (Tasnádit-PS)
Gyárfás: De nem kell.
Portik: Csak mondom.
Gyárfás: De nem.
Tasnádi Péter volt az, aki a rendőrségen és korábban az alapügy bírósági szakában tett vallomásában azt állította, hogy 1997. őszén Gyárfás megbízta őt Fenyő megölésével, ám a „munkát” nem hajtotta végre, csak a megbízási díjat vágta zsebre.
A leiratokkal kapcsolatban portálunk Gyárfás Tamást is megkereste. A Nap TV volt tulajdonosa a PestiSrácok.hu-nak újfent elmondta, Portik arra törekedett, hogy kiprovokáljon tőle egy olyan mondatot, miszerint neki köze lenne a Fenyő-gyilkossághoz. Gyárfás hangsúlyozta, egészen az utolsó találkozójukig fogalma sem volt, hogy Portik rögzíti a beszélgetéseiket, emiatt a mindenkori diskurzusuk ilyen értelemben igencsak egyoldalúak voltak, hiszen Portik tisztában volt azzal, hogy újra és újra mit miért mond, ő tulajdonképpen a magnóra beszélt. Gyárfás nyomatékosította, ha lett volna félnivalója az őt szintén szorongató Tasnáditól, akkor nem tiltakozik Portik ajánlatakor, bár annak még a feltételezése is borzasztó, hogy ilyenre képes lett volna –emelte ki a Nap TV egykori vezetője, hozzátéve, hogy tanúvallomások igazolják: Tasnádi egy ideig azzal hivalkodott, hogy ő ölette meg Fenyőt, majd váltott és „csak” azzal büszkélkedett, hogy a semmiért pénzt csalt ki tőle. Szerinte képtelenség, amit Tasnádi mond és a volt keresztapa csak ráült arra a hangulatra, amit a Fenyő-ügy egykori főnyomozója, Kovács Lajos keltett ellene.
Princz Gábor volt Fenyő másik nagy ellenfele. Fotó: MTI

PRINCZNEK RENGETEG MUNKÁT MEGCSINÁLTAM”

Az 52 oldalas irat érdekessége még, hogy abban Portik beszél a nemrég elhunyt Postabank-vezérrel való kapcsolatáról is: „a Princzel nagyon jóban vagyok különben. Azt tudom, hogy a Princznek rengeteg munkát megcsináltam és a Princz a legmesszebb menőkig , leemelem a kalapomat a Princz előtt. amikor megkerestem idáig, ha pucolós voltam, ha nem, szó nélkül jött, mindenbe’ segített”. Majd hangsúlyozta, kapott „lét is”, kedvezményes hitelt annak idején a Postabanktól. A bankár több vallomás szerint a Portik tulajdonában lévő Művészinas étterem rendszeres vendége volt és az energolos egyik embere, H. Tibor rajta volt a hírhedt VIP-listán. Princzre Gyárfáshoz hasonlóan ugyancsak potenciális felbujtóként tekintettek a hatóságok, miután a Postabankhoz tartozó sajtóportfólió miatt konfliktusba keveredett Fenyő Jánossal, aki bizalmasa, Perczel Tamás szerint apáncélszekrényében őrizte a bank eredeti és a meghamisított mérlegét is, ám ezek a dokumentumok Fenyő halála után rejtélyes módon eltűntek.

PORTIK A BANKÁRT IS SZORONGATHATTA?

Információink szerint a gyilkosság után a rendőri vezetés megtiltotta a Fenyő-gyilkosság ügyében eljáró rendőröknek, hogy „rádolgozzanak” Princz Gáborra. Princz esetleges érintettségéről Radnai László is beszélt a nyomozóknak. Az egykori keresztapa Portik albán katonájától, Salihi Meadtól hallotta, hogy az olajos nagyvállalkozó jóban volt a bankárral. A külföldi gengszter arról is beszélt a Conti-Car főnökének, hogy nem sokkal Fenyő János médiacézár halála után Portik Tamás megbízta egy ismerősét, T. Tamást, hogy a Keleti pályaudvarnál lévő egykori Postabank-fiókból vegyen föl részére 120 millió forintot. A rendőrségi nyomozás szerint, ha nem is konkrétan a pályaudvarnál, de a környékén volt bankfiók, igaz, Princz Gábor a kihallgatásán tagadta, hogy ilyen pénzfelvétel történt volna. A Princz-szál abból a szempontból is érdekes, ha Portik valóban minden fontosabb beszélgetését rögzítette, akkor elképzelhető, előkerülhetnek olyan hanganyagok, amelyeken az Energol-vezér Gyárfáshoz hasonlóan a bankelnököt is szorongatta.
Vezető kép: Horváth Péter Gyula/PS


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése