2017. május 7., vasárnap

Fehérfoltok tünedeznek II.
Fehérfoltok tünedeznek II.

Tartalomjehyzék :

Agy-jóga

Időutazás?

Meddig juthatunk el?

Túl az oksági viszonyokon

A biorezonanciáról érthetően

Átjáró

E-tetoválással olvashatjuk majd a gondolatokat

432Hz /vájtfülűeknek/

Plazma Generátor I.

Morfogenetikus mező és szabad energiaSzámítógépes „hatodik érzék” képességeink

FejlesztéséhezCharon StabilizátorAgy-jóga
Kezdjük az elején. Az embernek két agyféltekéje van. A bal az analizátor a jobb az intuitív, bár ezek a megkülönböztetések, még kevésbé tárják fel lényegüket. Tény, hogy a lineáris gondolkodás a balhoz kötődik. A tanult ok-okozati működés esetén a  jobb a kreatív, illetve intuitív kevésbé jut szóhoz. A kettő egyensúlyba hozatala a cél, illetve a jobb dominanciája a későbbiekben. Ez az úgynevezett horizontális, vagy vízszintes megközelítés.
Ez történhet sokk-szerűen is, amikor az emberi agy hosszabb időre is kikapcsolhatja a túlerőltetett szektort. De van ennek szelídebb útja is, amikor fokozatosan tapasztalja meg az ember az átállást.
Ilyenkor az elme ütemezetten, saját tempóhoz mérten, – irányítottan fárad bele az analizálásba és az ego szintű akaratba. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy az ego, mint énkép nem ellenség, hanem a fizikai síkon megnyilvánuló fejlődési lehetőség kulcsa.
Key-to-success
Ez egy szükséges szellemi lépcsőfok az emberi tudat kibontakozásának. – Ennek felismerése minden esetben szenvedéssel jár, hiszen a megszokott komfortzóna elhagyására kényszerít. Ilyenkor történik az, hogy a neuron hálón, új szinapszis-ösvények alakulnak ki és kimozdul a megszokott keretekből. Ezt nevezzük mindennapi értelemben biokémiai reakcióknak, érzelmeknek. Ennek szoros velejárója, hogy fokozott transzverzális hullámmozgások generálódnak, ami fontos kelléke például a kompresszió jógának.
KOMPRESSZIÓ JÓGA
Biológiai szervezetekre gyakorolt mérsékelt nyomás a bennük felhalmozott latens energiák felszabadításához vezet.
Ez a jelenség nem korlátozódik kizárólag a szerves világ tárgyaira. Hasonló reakció következik be anorganikus objektumoknál, csak az itt szükséges presszió sokkal nagyobb. Ismeretes a fizikából, hogy bizonyos fémek, kompresszió hatása alatt, elektromosságot fejlesztenek, illetve természetes felületi feszültségüket növelik.
A tünemény magasabb szubsztanciák birodalmában is érvényes. Szellemi tekintetben valamely sürgető, fenyegető vagy ingerlő fogalomkomplexum pszichikai presszióként hat, amire funkcionális intenzitás keletkezik, fokozott teljesítményekkel. A processzus akkor is megindul, ha a presszió faktort tudatosan alkalmazzuk. Ez teszi lehetségessé a kompresszió jógát.
Ennek értelmében az univerzális életfolyamatok területén alkalmazott kompresszió felhasználható mind további transzcendentális célok, mind a pszichofizikai funkció amplifikációjának érdekében.(Amplifikáció: kibővítés, kiszélesítés.)
A fizikai vagy pszichikai nyomást tetszés szerint megválasztott eszközökkel, esetleg számunkra effektív fogalmakkal magunk alkalmazzuk, saját intellektusunk közegére kiszabott feladatok formájában, egyéni érdeklődésünk területén.
A gyakorlás menetében határidőket tűzünk ki, és speciális feltételekhez kötjük azok végrehajtását. Elnéző megítélés vagy könnyítés nem engedhető meg. Sikeresen végzett kompresszió tréning után nemcsak élettevékenység intenzitásunk fog növekedni; hanem végül mágikus ágenciák lépnek működésbe későbbi céljaink elősegítése érdekében. Ágencia: ügynökség, de itt: hatóerő, mozgató erő.
mozgató erők
Az intenzitástan helyes módon folytatott praxisának legfőbb ajándéka, hogy asztromentális miliőnk kreatív hatalmak erőkötegeinek fókuszába kerül, aminek következtében akkor is mágikus események siettetik missziónk megvalósulását, amikor fizikai erőfeszítést nem fejtünk ki!
Más, különös tüneménye az intenzitás mágiának, hogy egyetlen eredményesen keresztülvitt praktikus manőver a hasonló, de nem közvetlen szándékolt változások egész sorozatát indítja meg. A változások pozitív, építő jellegűek. A kompresszió jóga tehát kamatos kamattal fizet.
A Biosz frekvenciái szabályozhatóak. Intenzitásnövekedés, vagy ami más néven nevezve az élet magasabb fokozataihoz vezet, mindenkor az adott kiinduló potenciál felfelé tágításából nő ki. Tudnivaló azonban, hogy a frekvenciák három nagy kvalitás csoportra oszlanak. Az emberi szervezet különben komplikált transzformátor konstrukció, amely nagyon alkalmas átmeneti frekvenciák és intenzitások beállítására. Csak ismerni kell a folyamatokat, mert minden a kontaktus-hálózat helyes kapcsolásán múlik.
/Vajon hogyan néz ki ennek a kontaktus-hálózatnak a függőleges tengelye, amikor már nem az agy és a személyiségeink horizontális értelmezése a fő szempont? – Nézzük, hogy ezek a stádiumok, hogyan is koordinálhatóak: a szerk./
A fizikai sík frekvenciáinak kormányzói elsősorban a táplálkozás vegyi anyagai, vitaminjai, hormonjai. Ezen a nagy területen meglehetősen alapos ismeretek szükségesek, ha valaki az itt vezető úton kívánna járni, és a fizikai test élet-tevékenységének szintjén túlemelkedve óhajtana magasabb létfokozatot elérni. Mint ismeretes, az átlagembernek többnyire ehhez az úthoz van bizalma. Az eredmény azonban a feladat nagysága miatt természetesen silány.
Az pszichikum frekvenciáinak módszertana a szublimált szexualitással, a psziché érzelmi töltésének fokozásával, és a lelki élmények szaporításának eszközével operál. Ezek a processzusok az egy síkkal alacsonyabb fizikai koordináta számára felsőfokot, ideált képeznek, a maguk síkján azonban csak mentális színezettel hozhatnak létre életintenzitást. A szexualitás a fiatalkor mohó sietségében kétségkívül előidézi az életérzés időleges maximális intenzitását. Kizárólag animális jelleggel űzve azonban hamarosan elveszíti fokozó hatását, és éppoly unalmassá, illetve megszokottá válik, mint más biológiai funkciók. Az érettebb művészi fantázia romantikus rendezésében Ámor és Psziché mítosza tartósabb élményeket jelent. De soká ez sem hat. Igazi felsőfokát akkor éri el az ősi dualisztikus színjáték, ha kozmikus mítosszá emelkedik, és a szereplők személyében Isis és Osiris szereti egymást! Ennél a fokozatnál talán még magasabb az a stádium, mikor a duális keresés a vágyak egymásban való kialvásának útjára tér, és beáll a nirvanisztikus extázis állapota, ami a létezés intenzitásának utolsó elérhető földi lépcsőfoka.
A mentális frekvenciaszabályozás azok számára való, akiknek a két előző mód nem áll rendelkezésére, vagy meghaladták. Ez az út a leggazdagabb a három közül.
focused-mind-energy[1]-710228
Itt minden szellemi ideál, amelynek érdekében megfeszített erővel tudunk dolgozni, megteremti a kívánt intenzitásnövekedést. A szellemi tevékenységek, de a művészi koncepciók is egész életet betöltő energiagócok.
Hogy az egyes biológiai etapok kinél, mikor kezdődnek és meddig tartanak, az az egyéni kvalitásoktól függ. Az egyéniségek természetesen nem mindig mennek keresztül az összes fázisokon. Lesz, aki egész életében nem nő ki az elsőből, lesz, aki a második érzelmi útvesztőben megreked. Normális körülmények között azonban lefolyik a három stádium, és ebben az esetben kijelölhető, mi tartozik az éppen vizsgált periódus lehetőségei közé. Káros hatás csak akkor lép fel, ha a kísérletező nem veszi figyelembe érettségi fokozatának megengedett módszereit.”
Wictor Charon
Mint a fentiekből érzékelhető, hogy a mindennapokban sok irányzat mintegy ráérzett ezeknek a működési mechanizmusoknak az újszerű és ősi jellegére, de a mindennapokban is ösztönös alkalmazásba került. Az ösztönös alkalmazás, illetve a kevésbé tudatos, vagy hiányos ismeretekkel végrehajtott tréningek, a legtöbb esetben „anyázással” végződnek, mivel a konstruktív mivolta rejtetten marad. Az első fokozat működése úgy gondolom tiszta. A második fokozathoz kapcsolódóan megemlíthető például a tantrikus irányzatok elterjedése, de a legtöbb esetben a sérült egyedek állati nívóját nem haladja meg. A harmadik fokozat már azt igényli, hogy a rapszodikus ego, egy egyéni célt választva az akaratát, elhivatottsággá nemesítse. A fizikai síkon a fejlődést biztosító legfőbb elemek, az érzelmek. Az érzelem, latinul kimozdulást jelent és ez az, ami a szokásainkat képes megingatni, illetve a gondolkodás és megértés határait tágítani. Ez akkor képezheti tananyag tárgyát, ha tudatosan van végigzongorázva, hiszen az emberi viselkedés köznapi értelemben mintákra és szokásokra épülnek fel, melyek emberi szerepjátékok. A szerepek megvilágítása, kimozgatása, egyben jelenti az egyéniség ébredését is, hiszen felismerhetővé és meghaladhatóvá válnak.
Amennyiben harcolunk, és akarati szempontokat veszünk számításba ezzel a megszemélyesített belső és külső tünet-együttessel szemben, minden esetben áldozatokká válunk. Mivel az elme csak az alacsonyabb szintű akaratot preferálja, ezzel biztosítja azt is, hogy ne legyen megváltó jellegű az ösztön szinten folytatott “adok – kapok”.
original
Tehát nem az a baj, hogy akar az ember. Pusztán nem tudja, nem tapasztalja, hogy van magasabb akarat is, ami a felszínes tudattól függetlenül, – egyébként is irányítja az ember életét.
Az emberi akarat, míg meg nem haladja a tagadás és állítás polaritását abszolút személyiségfüggő. A személyiségek váltakozó dominanciája eredményezi, a hol ezt akarom, hol azt akarom című össznépi játékot. És ez a fajta szubjektív akarat, fizikai síkú sajátosság, ahol semmilyen segítség nem érkezhet, hiába imádkozik akár az éghez, akár a pokolhoz. – Az még nagy fejezet, hogy ez hogyan tevődik össze és erre már az Intenzív spirálokban próbáltunk utalni, de igazából ez már egy “mentális nyújtózkodás”.
- Még ebben az összefüggésben szintén megemlíthető, hogy ebből kifolyólag a bal agyfélteke ösztönös használata az, ami szinte kihívja a sorsot, a jobb az, ami ebből kifolyólag, meg is szenvedi. Továbbá ezeknek az energetikai töltete nagyban befolyásolja a fizikai síkon való tartózkodásunk hullámzásának működési mechanizmusait.
Próbáljuk meg ezt lineárisan értelmezni. Az agyat nem tudjuk kikapcsolni ellenben a biokémiánkat egyensúlyba hozva, egy új perspektívát nyithatunk, ami már “függőleges” kimozdulást is lehetővé tesz. És ez az a jóga, amihez már nem csak a fizikai testünket használjuk, hanem alanyi jogon betekinthetünk egy olyan valóság-látásba, ami nagyságrendekkel nagyobb megértést biztosít még a mindennapjainkban is.
Murzsicz AndrásIdőutazás?
A tudósok nagyon jól tudják, hogy az idő csak egy formája a térnek, így időben éppúgy mozoghatunk előre és hátra, amiként a térben – állítja H. G. Wells, 1898-ban megjelent elbeszélésének időutazója.
Az időutazás azért olyan vonzó lehetőség, mert „igazában az idő foglyai vagyunk. Nem választhatunk, hogy előre vagy visszafelé akarunk haladni benne”.
időrács
1915-ben Einstein közreadta általános relativitáselméletét, amelyben négydimenziós szövetként írta le a Világegyetemet; három dimenziót ad a tér, egyet az idő. Minden anyag- és energiadarab meggörbíti ezt a szövetet: úgy változtatja a Világegyetem alakját, hogy attól az anyag és az energia vonzást érez – ez maga a tömegvonzás. A Nap például mélyedést kelt ebben a szövetben, a körülötte keringő bolygók pedig, ha nem volna lendületük, belehullanának ebbe a mélyedésbe. Emiatt keringenek a bolygók a Nap körül, akár a játékkaszinó forgó rulettkerekén a golyók.
Azt még könnyű elképzelni, hogy a tömegvonzás hullámzó tájképe hatással van a térben való mozgásra, de nehezen megfogható, hogy mindez az időbeli mozgásra is igaz – az idő is hullámzik. Zsúfoljunk össze kellő mennyiségű tömeget és energiát egy elegendően kicsi térrészben, és még az időt is hurokba fűzhetjük olyasféleképpen, mintha összecsavarnánk egy gumilemezt úgy, hogy a végei összeérjenek. Így végighúzhatjuk ujjunkat a lemez felületén, és sohasem érünk a végére. A Világegyetemnek ebben a formájában végtelenül sok alkalommal ismétlődik minden pillanat.
Kurt Gödel osztrák matematikus vette észre elsőként, hogy az általános relativitáselmélet lehetőséget ad időhurkok létrejöttére. 1949-ben egy cikkben áttekintette, miként változtatta meg a Világegyetemről alkotott felfogásunkat a relativitás felfedezése: „Ezekben a világokban el lehet jutni a múlt, a jelen és a jövő bármely tartományába, és vissza is lehet jutni onnan, pontosan úgy, ahogyan más világokban el lehet utazni a tér távoli tartományaiba.”
galaxisok
Gödel megoldotta az Einstein-egyenleteket és arra jutott: ha a Világegyetem forog, akkor az idő hurkokban haladhat. Mivel Einstein közeli barátja és kollégája volt, neki is megmutatta az eredményt. Einstein kijelentette: őt is „aggasztja” ez az eshetőség. „Érdemes volna megfontolni, hogy fizikai alapon nem kellene-e kizárni ezeket a lehetőségeket” – írta válaszul a Gödel-féle cikkre. Gödel a jelek szerint egyetértett vele: úgy vélte, ki kell zárni, hogy ilyesmi történhessék. A Világegyetem semmiképpen sem engedheti, hogy az ember föl-alá utazgasson az időben. (A jelenlegi emberi tudat és gondolkodás, a korlát. Ennek adott frekvenciája van, s ebből a rezgés-állapotból kiindulva mondhatjuk, hogy nem lehetséges. A jelenleg szférikusan is itt tartózkodó intelligenciák, erre már bőséges bizonyítékot vonultattak fel. a szerk. )
Einsteinnek tulajdonképpen nem volt miért aggódnia. Gödel munkája alapos volt, de haszontalan. A galaxisok mozgása arra vall, hogy Világegyetemünk nem forog, vagyis az időben nem alakulhatnak ki természetes hurkok. Ha használható időgépet akarunk szerkeszteni, a magunk hasznára kell ilyen hurkokat előállítanunk.
Vannak is elképzeléseink róla, hogyan kellene belevágnunk. Az első ötlet 1976-ban fogalmazódott meg, amikor a louisianai New Orleansban, a Tulane Egyetemen Frank Tipler felvázolta egy időgép tervrajzát, és kimutatta: Egy igen nagy tömegű és végtelen hosszúságú, gyorsan forgó henger úgy deformálná a Világegyetem téridőszövetét, hogy abban már létrejöhetnének időhurkok. Tipleré persze nem lenne igazán használható időgép. Wells nyilván nem ilyet képzelt el; az ő időjárója olyan gépet épített, amely elfért odahaza. Mellesleg végtelen hosszúságú hengert semmiféle gyárban nem lehetne előállítani. De van más lehetőség is! Használjunk a természet által már rég megalkotott időgépet!
Hogy 1991-ben Richard Gott princetoni asztrofizikus mire jutott, és még milyen elméleti lehetőségei vannak az időutazásnak, megtudhatják a Nagy kérdések című sorozat fizikáról szóló kötetéből.
forrás;ng.hu
(Érdekes megfigyelni, hogy az időutazás mint olyan szintén az elme egyik menekülési útvonala lenne, ha nem szegne meg síktörvényeket. Ezek a legtöbb esetben nem is kerülnek a felszíni tudatba. Ha követjük legújabb-kori történelmünket, szinte kizárólag külső eszközök és körülmények megváltoztatása a cél, a szándékozó legkisebb változása nélkül. – Mint ahogy a fenti cikkben is teljesen figyelmen kívül hagyják a kísérletező személyét.
Szerencsére egyre inkább sejtetni engedik egyes kultikussá váló filmek, hogy bizonyos mondanivalók, – azok tartalmai több síkon is értelmezhetőek. Egy jóval tágabb érzékeléssel, jóval tágabb megismerési lehetőség is kibontakozik. – Ezt nem lehet elérni senki helyett és senki nélkül sem. Mert lesz, akinek ez az írás is csak szavak egymásutánját jelenti. S ez is teljesen rendben van. a szerk.)
AZ IGAZI IDŐGÉP
Az emberi agy és a psziché ideon-kötegek központi elosztóállomása. Ezért mind a múlt, mind a jövő felé vezető spirálkábelek megfelelő pontjairól kapcsolat található a múlttal és a jövővel.
időgép
Az okkult tudomány búvárai előtt ismeretes az ideonszinkronion, a pszichoszinkronion és a hieroszinkronion gondolkozás technikája. Az egyik spiráljáratokat átvágva rövidíti meg az időben lefolyt események szemléletét, a másik kiemelkedve az egész spirálrendszerből, a rendszert tekinti át részletek helyett, végül a harmadik az Morfogenetikus mező engramjait olvassa el.
A dimenziótudomány objektívje azáltal hatol be az idő mélységeibe, hogy ideonszálak, pszichonganglionok és dimenzióidomok koordinátájába helyezkedjék mentális imagináció útján, azután a nyert eredményeket földi fogalmakká transzformálja.
Az élet célja nyilván nem az egysejtű, primitív formákban rejlik. A világot irányító Kozmikus Elme a legtökéletesebb képletet keresi, hogy három világrendszert egyensúlyba hozhasson a fizikai síkon. E célból a természet élőlények milliárdjainak ad átmeneti konstrukciót, és azokat változó körülmények között asztromentális hatásoknak teszi ki. A reakció módja és gyorsasága dönti el, hogy mekkora a szerkezet teherbírása.
Hiperkozmikus célkomplexumok csak helyi koordináta felett álló dimenzióban találhatnak támasztékot. A Dimenziókorszakban minden jelenség oka a vele párhuzamos vagy rá merőleges koordinátában van. Sohasem érhető tehát el a természet világának tüneményeiben “elégséges ok” a materiális síkon, amint azt az elmúlt eón tudósai hitték.  Az egymás fölé épülő, egymásra minden irányban merőleges világszisztémák anyaga, energiája és élete szüntelen csereforgalomban van. A Dimenziókorszak harmadik évezredétől számítva, pl. a csillagászoknak tudatos pszichikai tréning útján rejtett érzékszerveket kell kifejleszteniük.
pszicho_lehetőség
Felismerik ugyanis, hogy a legnagyobb távcső vagy radarteleszkóp sem használ annak, akinek gondolkodóképessége nem szupranormális méretű.
Az alsó koordinátákból felfejlődött entitások érintkezési pontja születésük talajával egyre inkább elvékonyodott. A planétatestek mindig kevesebb energiát szolgáltattak szülötteik részére. A kultúrák, melyek kifejlesztését a dimenziópionírok ambicionálták, már egyáltalán nem voltak többé kizárólag fizikai jellegűek, akár más dimenzióban is keletkezhettek volna. A gondolkodó lények lelki élete, intellektuális habitusa egészen kerubivá tisztult.
 És egy titokzatos élettani operáció folytán, amelyet a Tér Szelleme sugallt híveinek, egyszerre összezsugorodtak a fizikai világ tartópillérei. A fizikai kozmosz elmerült az idősáv mélységében, s a belőle kilépő lények ott folytatták életüket magasabb szinten, ahol a múltba süllyedő világ talaján kiépítették mentális miliőjüket.
A fizikai valóság eltűnt, mert többé nem volt rá szükség. A legsűrűbb állományú bázis szerepét ettől kezdve a pszichikum vette át.
 Wictor Charon

Meddig juthatunk el?

Az alábbi írás az utóbbi jó pár év tapasztalataiból jött össze. Ez természetesen nem csak az én érdemem, – mert, – mindenki adott hozzá, akivel valaha is találkoztam.
Azt hiszem abban is egyet értünk hogy a fizikai megvalósulás gátja elsősorban mi magunk vagyunk. Amíg a személyiségek, az egyéni vágyak, félelmek rossz irányba vihetik a kutatást addig nem is fog megvalósulni. Egy erő uralása mindig felelősséggel jár. És ez, egészen bizonyos hogy szellemi védelem alatt is áll. Ahhoz túl fontos. Arra kellett rájönnünk, hogy senki nem fogja megoldani helyettünk. Lehet várni valamiféle csodára vagy külső beavatkozásra DE… a feladat lényege – és ez már az én személyes meglátásom – valamiféle szolgálat.
BW-01
Természetesen egy ilyen úton benne van a bukás lehetősége is. És itt jön a másik nagy csapda. Nincs olyan hogy rossz, nincs olyan hogy elrontott élet, vagy elcseszett dolgok. Nem lehet elrontani.A felsőbb én valamiféle olyan térben van, ahol minden egyszerre, egy időben történik. Pusztán az elme választ egyet a végtelen lehetőségek közül. Az elme számára kell lineáris időben széthúzni előre és hátra, hogy a múlt-jelen-jövő élményét, a 3D világban megtapasztalhassuk. A kvantummechanika már rájött erre, hogy a megfigyelő alapvetően befolyásolja egy folyamat kimenetelét. Amíg a hatások kicsik, ezt közvetlenül nem tapasztaljuk. De ha a hatások nagyobbak…
Alapvető kérdés: Miért is van szükség technikai kütyükre, és energetikára? (tér, vagy vákuum-energia, vagy ingyen-energia – nevezze mindenki annak, aminek jólesik) Túl most mindenféle társadalmi problémán és összeesküvés-elméleten, az emberiség fejlődése egy folyamat. Nem válik pusztán szellemi lénnyé egyetlen pillanat alatt. A fejlődése, ha nem is lineáris, de folyamatos. Tehát még egy jó pár ezer évig fogunk itt munkálkodni a fizikai síkon. Ahogy Charon mondaná; – Az is látszik, hogy a mi generációink egy furcsa átmeneti kor gyermekei.
Egy kis áttekintés
létrás
Nikola Tesla
Talán Tesla volt az, aki energetikában az egyik legnagyobb hatást gyakorolta, mint feltaláló. Bár a végső rendszer nem valósult meg, de a váltóáramú rendszer nélkül a világ nem ott tartana ahol most.
Tesla már korábban is érzékeltette, hogy a kortárs tudósok elképzelése a térről, időről, anyagról nem fedi olyan jól a tapasztalatokat, amit ő a saját kísérleteiben látott. Az pedig egy még ritkább adottsága volt, ami nagyon keveseknek adatik meg, hogy ezt TISZTÁN látta, mert az ezek alapján végzett kísérletek működtek is.
Meg vagyok győződve hogy az idős Tesla, amikor találkozott egy Indiai jógival, akkor szellemileg is nagyon helyre került. (Megkeresem majd a nevét) Gyakorlatilag ugyanazt tudta már, csak egy más nézőpontból. Nem véletlenül innentől nincs egyetlen jegyzet, szabadalom sem.
Ezért van, hogy a Tesla-autót, vagy egy nem Földi típusú kommunikációs berendezést, amit szintén csinált, egyszerűen meg nem történtnek tekintenek. Tesla is átélt idő-nélküli eseményeket, az egyiket egy áramütés során, melyet az egyik tekercstől kapott. (meg lehet találni a jegyzetében) Biztos vagyok benne hogy mindent tudott, de tisztában volt a dolog veszélyeivel, a saját helyzetével.
philó
A Philadelphia kísérletben való részvétele szintén vitatott. Maga a kísérlet sem történt meg hivatalosan. Úgy tudom ebben Neumann János is részt vett, mert a megfelelő hullámformák előállításában számítástechnikai feladatok is voltak!!! Nem véletlen hogy nem készült jegyzet, és aki szellemileg is bele akar nézni, hogy mit csinált Tesla Bácsi, – vagy káoszt, vagy semmit sem fog találni. Van ennek egy beépített védelme, olyan, mint ha egy számítógépes program lenne. Bizonyos feltételeknek teljesülnie kell, hogy a zár kinyíljon.
Ez a zár – és most válik érthetővé miért húztam olyan hosszúra a bevezetőt – az, hogy képes-e több ember úgy összejönni, hogy a motiváció közös, és ez kizárólag a szolgálat, és a segítség. (persze az egyén részére ez továbbra is tapasztalás és tanulás)
Henry Moray
Moray volt még az, aki dokumentáltan is sikerre vitte a dolgot. Ő Salt Lake City mellett élt. Azt tudni kell, hogy ott az 50-es években nagyon erős vallási közösség volt (és van ma is) Egészen biztos vagyok benne, hogy Moray is kapott megfelelő szellemi beavatást. Kapcsolatuk Teslával nem bizonyított, egyetlen elköpött félmondatot találtam a levelezésükből, hogy Tesla nem hitt neki, hogy megcsinálta ;)
Fulgur barátom is azt gyanítja, hogy a fiatal Moray eljárt Tesla előadásaira, és abból merített infót. Ő lehetett azon kevesek egyike, aki valóban megértette a lényegét miről is beszélt Tesla.
Moray berendezéséről most csak nagyon röviden annyit, hogy egy közepes méretű fadobozból közel a legfejlettebb változatban 50KW-nyi energiát képes volt kivenni. A berendezést hivatalosan is vizsgálták.
Nem vagyok benne 100%-osan biztos hogy Moray tisztában volt az ELMÉLETI működési elvvel. Meg tudta építeni a készüléket, és évek hosszas munkájával tovább fejleszteni. De pl. kollégái az Eyring Co.-nál nem is értették miről beszél.
Ez annyira tipikus mintázat, hogy szót kell ejtsek róla. Meg sem tudom számolni hányszor tapasztaltam ezt az érzést. Nem értik miről beszélek, mert nem akarják. Valami belül nem akarja. – Ezt erőltetni nem lehet, – ez nem egy általános iskolai “kötelező olvasmány”.
pic_animated-book-worm-reading-book-hg-clr
A Moray-t tönkretevő cég, akik először a barátai voltak, MA IS LÉTEZIK! És szerintem elég fura hely… Moray azon kevés szerencsések közé tartozik, akiket legalább nem tettek el láb alól. Tesla mérnökei, bedolgozói eltűntek, hallgattak. Akkor az FBI lefoglalta az összes aktát, jegyzetet. Ebből 2 éve csepegtettek valamit, de ez csak a közvélemény megnyugtatására szolgált. Mi is ebből a tanulság? Vannak ugyan technikai problémák, de ezek egy kutató számára kihívások, érdekesek.Ami SOKKAL nehezebb, magunkon dolgozni, úgy hogy ez az emberi összhang megvalósulhasson, mert a “fejlettebb” kütyük szintjét csak így érhetjük el.
SZINTÉZIS
Nos ilyet, ebben a témában még sosem csináltam. No de vágjunk bele. Itt már nem fogom a bizonyított elmélet, teória, időrendiség határait betartani. Ez egy téma újra összegzése, szintézise, némi tisztítás után. Nagyjából helyére kerül minden. Ha ez nem történt volna meg, eszem ágában sem lenne ezeket leírni.
Honnan az energia?
- A kozmikus sugárzásból. Az elektromágneses spektrum igen széles. Hangfrekvencia, ultrahang, hosszú-közép-rövid-ultrarövid-mikrohulllámok-terahertz-infra-látható-ultraibolya-XUV, röntgen-gamma-kozmikus csak hogy frekvencia-sorrendben említsem. Az alsóbb frekvenciák többé-kevésbé ismertek. Energetikai szempontból most annyit kell tudni, hogy modulációként a felső frekvenciák tartalmazhatják az alsókat. És ebből vissza is alakítható, nemlineáris eszközök segítségével (pl. dióda, és bizonyos plazma eset)
Amit még tudni kell. Az univerzum fraktál-szerkezetű. Ez a mi nézőpontunkból (figyelem nagyon leszűkített nézőpont!) azt jelenti, hogy sosem egyetlen frekvencia, és fázis van jelen, hanem több, melyek ismétlődéseket (periódus) és soha meg nem ismétlődéseket (káosz) tartalmaz. Ebből mi egy keveréket látunk, ami egy fraktál, ami tartalmaz ismétlődő és kaotikus részeket. Ennek összessége a zaj, amit sistergésként hallunk a rádióban, és hangyákként látunk a TV képernyőn.
A fraktál-szerkezet elfedhet egy másikat, össze-szövődhet vele, rezonálhat vele, átfedések és diszharmóniák követhetik egymást. Ez is egyfajta rezonancia lehet, de már egy magasabb szintű.
A művészek-ösztönösen- tudják ezt. A hangszerek harmóniája-vagy épp disszonanciája is pontosan innen ered. A harang is ezért szól szépen vagy sem. Pedig itt már messze nem egy frekvenciáról beszélünk. Ezek azok amiket elkezdhetünk forma-rezonanciáknak nevezni.
És most jön a csoda, amin már egy hívő materialista is elcsodálkozik. A természeti formák is ilyen elveket követnek. Meglepő módon a makró és mikroszkopikus világban is. Egyszerűen magától megjelenik a geometria. Sokszög-halmazok jelennek meg, egymásban forogva, egymáshoz kapcsolódva stb. Érdekes lenne ezt a jelenlegi molekuláris fizikával, a röntgen-difrakciós kristályszerkezet rajzolással, és a saját tapasztalatokkal összevetni.
Ez is nagyon fontos volt megérteni, hogy kicsit más szinten kell gondolkodni, kicsit “feljebb”, összetettebben, ha ezeknek a ketyeréknek a működését az ember meg akarja érteni. És ami a legmeglepőbb, hogy a kontraszt a hagyományos egy frekvenciás, és sík szemlélethez képest, – óriási.
Ez szellemileg olyan, mint ha egy-a szivárvány minden színét tartalmazó festményhez csak egyetlen színű festékünk lenne elkészíteni.
A technika ezt széles-sávnak nevezi. Érdekes módon a tudati széles-sáv is pontosan így működik. Nagyon meglepő volt számomra, hogy itt már nincs különbség. Csak EGYETEMES törvények vannak (az adott síkon belül persze) olyan nincs hogy ezen a tartományon igaz, máshol nem. Ezt a fizikusok találták ki, ha valamit nem tudtak megmagyarázni (pl. feketetest-sugárzás probléma)
Konverzió
Bizonyos mértékig az élő szervezetek is használják a körülöttünk lévő energiát. Legalább 300 neve van, chi, prána,mana, életerő, bioenergia,  s a többi.
Számos vita volt már, hogy mennyi is egy élő szervezet, vagy – akár az ember energiamérlege. Még ha feltételezzük, hogy a megevett kaját az enzimek 36,8 fokon “égetik el” ami önmagában is egy kémiai csoda, hogy képes – állítólag 90% körüli hatásfokra. Hadd legyek vulgáris, “seggbe dugja” a termodinamikát.
Léteznek Indiában, de máshol is a világban – különleges képességű emberek, akik nagyon minimális táplálékfelvétellel képesek egészséges életet élni.
A rovarvilágban rengeteg olyan faj van, ami méretéből, és aerodinamikai tulajdonságaiból adódóan NEM REPÜLHET, DE MÉGIS MEGTESZI… Mi ez? gravitációs effektus? Hmmm… Ebbe most nem akarok belemenni, de akit érdekel, olvassa el Viktor Grebenikov magyarra fordított cikkét, és lepődjön meg nagyon :)
grebennikov
És most jön a fogós kérdés… Jogunk van-e kihasználni, jogunk van-e konvertálni, az általunk kívánt formára az ide érkező – elképzelhetetlenül nagy energiájú – kozmikus sugárzásokat?
Itt megint vissza kell csatoljak a bevezető részre – attól függ. A dolognak szellemi védelme van. Nagy disznóságot biztosan nem lehet elkövetni, mert azért csúnya seggbe rúgás jár…
És most jöjjön, – mert mindenki ezt várja, – a konverzió technikai része. :)
Ezt persze nem lehetne megérteni az előzetes bevezető nélkül, ezért épülnek egymásra a dolgok.
A feladat, a bejövő nagy intenzitású, ámde igen nagy frekvenciájú kozmikus sugárzást átalakítani, alacsonyabb frekvenciájúra, mely már kölcsönhatásba tud lépni az anyaggal.
Ennek első és legtriviálisabb megoldása egy áthangolt napelem lenne, mely azt veszi. No igen. Létezik a köztudatban az úgynevezett “japan rod” nevezetű szabad-energiás berendezés, – ez két rúdból áll, mely között nincs semmi összeköttetés, a két rúdon le lehet venni 100W nagyságrendű teljesítményt.
Ez szép és jó, de egyáltalán nem olcsó, és nem hatékony. A rudak egy kb 40 összetevős ötvözetből állnak, köztük szerves anyagokból. Az egésznek az a célja, hogy a FIZIKAI anyag hatáskeresztmetszetét, az átmenő müon-fluxusra megnövelje. Müonoknak hívjuk ezeket a részecskéket, melyek jelen pillanatban is megszámlálhatatlanul nagy mennyiségben áramlanak át rajtunk, a legkisebb kárt sem okozva, mert nem lépnek kölcsönhatásba az anyaggal.
Miért?
Mert más a struktúrája. Mások a freki-összetevői, más a fraktál-szerkezete.
A konverzióra az élő szervezet is képes. Egyelőre csak gyanítjuk hogy mennyire a DNS kettős spirál antennája a konverter. Vagy valahol a sejthártyában felhalmozódó töltések, melyek nem a szokott módon viselkednek (itt a mai napig hemzsegnek a biofizikai anomáliák) Nem véletlenül kutatják ennyire…
Létre kell hozni egy olyan struktúrát, egy ötvözetet, és olyan kristály-formába, (kristály) de legalábbis rendezett struktúrába (rezonáns plazma, vagy mechanikailag rezgő ferrit) melynél a hatáskeresztmetszet megnő, több nagyságrenddel. A “japan rod” berendezésnél kb 25.000-szeresére. Bizonyos fémek pl. már önmagában is kiváltják a hatást.
Apropó ötvözet… Senki nem tudja mi a túrónak az élő szervezetnek vitaminok, és nyomelemek. Nagyon kis mennyiségben kellenek, de elengedhetetlenek. Enélkül nincs élet. Ezek egyfajta mikro-ötvözőként viselkednek, én úgy hívom tunerek, finomhangolók. Segítik a rendszert pontosan behangolni, hogy a frekvenciákra rezonálni tudjon. Csak megjegyzésként; Szerintetek milyen tudása volt annak, aki ezt megalkotta? …hmm? Ezt lineáris gondolkodással megközelítve, fel sem foghatjuk.
A többszörös konverzió
Meglehetősen érdekes trükk az biztos… A kozmikus sugárzás nagyon messze van a fénytől, de a mi általunk hőn áhított elektronoktól (béta-sugárzás) is. Többszörös konverzióval kell a megfelelő frekvenciára alakítani. Na most itt egy elektronikával vagy rádiótechnikával foglalkozó ember szívgörcsöt kap, mert mint említettük, egy SZÉLESSÁV-ról, és struktúrával rendelkező valamiről van szó.
És itt visszacsatolok Tesla zsenialitására, de az ősi Tibeti mesterek zsenialitására is. A misztikus számok számtalan ősi írásban megtalálhatók. A lényeg az, hogy a konverterünket úgy kell vezérelni, TÖBB, MEGFELELŐEN BEÁLLÍTOTT frekvencián, hogy a konverziós lépések, egy újabb rezgés struktúrát alkossanak.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ezt vizuálisan úgy kell elképzelni, mint ha belső fogazású fogaskerekek kapcsolódnának egymásba. A legbelső gyorsan forog, forgása közben egy körkörös mozgást is végez, hajtja az eggyel nagyobbat, és így tovább a végtelenségig. A mágneses analógiája ennek az úgynevezett Hamel-motor.
(Figyelembe kell venni, hogy a szerkezet valójában egy forgó-rezgő fraktál, a fogaskerekes példa a vizuális szemléltetést segíti – várom a javaslatokat a vizuális megjelenítésre, akár 3D modell)
Ha a frekvenciák jól vannak beállítva, akkor a nemlineáris konverziós eszköz, elkezdi lépésről lépésre lekonvertálni a sugárzást, úgy, hogy ezt periodikusan, több lépésben teszi lefelé. És ha az általunk kívánt tartományban megjelenik a kimeneti teljesítmény, akkor azt vissza lehet vezetni a rendszer vezérlésére.
DANGER
A rendszerből nyert (konvertált) energiát visszavezetve, az elkezd felpörögni, és ha nem szabunk neki határt egészen extrém jelenségek is bekövetkezhetnek, melyek nem csak fizikai veszélyekkel járnak, hanem a kísérletező szellemi épségét is veszélyeztetni. A lényeg, hogy ezeken a vizeken jó, ha van valaki, aki tudja irányítani a csónakot.
csónak
Megint csak a bevezetőre hívnám fel a figyelmet, hogy az erőt, a bölcsességnek kell kontrollálnia.
Mit kell kutatni?
Anyag ötvözeteket, kristályokat, plazmát, ezek speciális, állóhullámos (azaz strukturált) változatait, esetleges kereszt-effektusok, – azaz meg lehet-e egyszerűbben csinálni a konverziós ciklust? (szenzoroknál jól jönne) mágikus számok, mágikus frekvenciák. Ez alatt azt értem, hogy amit mágiának nevezünk, az maga az élet és ami létezik annak van frekvenciája. Vizsgáljuk, hogy a különleges egymáshoz viszonyított arányoknak, – melyek összességében egy harmonikus rendszert adnak ki, – milyen oktáv, vagy dimenzió-törvényei vannak. És ebből a rendszerből, ráadásul többet létrehozva,l mint a részek összessége.
További lehetőségek
Erről nem ebben  a részben írnék, mert az intézeti portfólióban már említettük ezeket. A lehetőségek skálája hihetetlen széles, nagy részük sci-fi be illő…
(folyt. köv.)
Roskó Farkas

Túl az oksági viszonyokon

Az elme jelenségét és műveleteit megfigyelve jól láthatóak működésének folyamatai, amelyek aztán mindinkább eltünedeznek. Fennmaradásához az egonak hinnie kell, hogy valóságos, és önálló, független léttel bír. Az ego/elme ezért mindenféle formájában és külsőségében szüntelenül az uralom lehetőségét és saját hasznát keresi. Sikerre törekszik, bármi legyen is csalóka céljának mércéje. A boldogság mindig csak egy karnyújtásnyira van, ezért még jobban nekigyürkőzik, hogy elérje céljait.
Egy bizonyos ponton illúziói szertefoszlanak, és elérkezik a spirituális út-keresés kezdetéhez. Keresésében kívülről befelé fordul, és válaszok után kezd kutatni. Ha szerencséje van, az igaz megvilágosodás tanításaival találkozik, és nem tér el azok lényegétől. Az idő múlásával az eredeti tanításokat kísérő magyarázatok és értelmezések közül sok elveszett, és félre-értelmezéssé silányodott. Évszázadok elteltével a legnagyobb tanítások némelyike olyannyira eltorzult, hogy végül értelmük megdöbbentő módon az eredeti pontos ellentéte lett. Később ezekre a tanításokra hivatkozva szítottak viszályt, és fedték el az igazságot.
Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy minden kétséget kizáróan meg kell ismernünk bármely tanító vagy tanítás igazságszintjét, mielőtt követőivé vagy tanítványaivá szegődnénk, netán híveivé vagy beavatottjaivá válnánk. Csakis az Igazság mellett kötelezzük el magunkat. A tanítóknak tisztelet jár, de csak az Igazságnak lehetünk odaadó hívei. Ahogy Buddha mondta: „Ne rendelj más főt a sajátod fölé.” Ezzel arra utalt, hogy egyetlen igazi gurunk az Én (a Buddha-természet).
A tanító és a tanítvány Énje egy és ugyanaz. A tanító ösztönöz és tudást ad át, és ez az ösztönzés segít a keresésben.
Megertes
Vajon a spirituális elkötelezettség azt jelenti, hogy le kell mondanunk a világról? Természetesen nem. Csupán annyi szükséges, hogy új összefüggésbe helyezzük az evilági életet, átszervezzük, és más képet alkossunk róla. Nem arról van szó, hogy a világ kelepce volna, de kötődésünk hozzá és vele kapcsolatos észleleteink megzavarnak az Igazság keresésében. Némely csábításnak engedve csupán az időnket pocsékoljuk, míg mások veszélyes csapdát rejtenek, amelyek rémisztő következményei a mélybe rántják az óvatlanokat. Ugyanakkor néha csak az eltévelyedés gyötrelmei vezetnek el odáig, hogy valaki a mélypontra érve lezárja addigi életét, és elfogadja a kedvezőbb választási lehetőségeket. Ezért soha nem állíthatjuk, hogy bárki is rossz úton jár, mert akármilyen kínokat él is át, talán éppen azok vezetnek végső megszabadulásához
Nem árt emlékeznünk rá, hogy az Igazság és a Megvilágosodás nem olyan dolgok, amelyeket megtalálhatunk, kereshetünk, megszerezhetünk, elnyerhetünk vagy birtokolhatunk. A Korlátlan Jelenlét mindig jelen van, és felismerése akkor következik be, amikor ennek útjából elhárultak az akadályok. Ezért nem szükséges az igazságot tanulmányoznunk, csupán el kell hagynunk a megtévesztőt. Azok nyitották meg az utat, akik előttünk jártak, és ők teremtették meg a tudati lehetőséget mások számára, hogy végigmenjenek rajta. Az evilági törekvéseket és vágyakat a megfelelő időben a spirituális szándék és figyelemösszpontosítás váltja fel. Az értelem és a logikus gondolkodás helyébe a közvetlen tudás lép, és a megérző tudatosság a célok és a forma részletei helyett inkább az élet lényegére és hatóerőire összpontosít.
A Korlátlan Jelenlét mozdulatlanságában az elme hallgat, mintha nem volna mit mondani – minden tökéletesen és pontosan magától értetődő. E felismeréssel meghaladjuk a lét és nem-lét végső kettősségét, mert csakis a létezés lehetséges. Az Igazság ellentéte nem létezik, mert a Valóság kizárja a valótlanságot. Ebben a felismerésben lakozik Isten békessége.
A tudás átadásának kockázata abban rejlik, hogy a hallgató egoja megkísérli intellektuális adatként feldolgozni az információt, és itt meg is áll. Vannak olyan spirituális tanítványok, akik a szó szoros értelmében tanfolyamok és előadások ezrein vettek részt, egész könyvtáruk van spirituális témájú könyvekből, de egyáltalán nem haladtak előre a tudatosság útján, és egy helyben topognak. Újabb tanfolyamot keresnek, majd mennek a következőre, keresik az újabb könyvet, egy másik gurut, és így tovább.
A spirituális munkát nem az értelem végzi (amely segítségével doktori címet szerezhetünk összehasonlító vallástörténetből vagy teológiából). Az igazi metafizika olyan elvonatkoztatás, amely abban segít, hogy megfogalmazva és szavakba öntve elmondhassuk, ami szavakkal valójában kifejezhetetlen. Nem a szavakat kell felismernünk. A megismert igazságokat kell átültetnünk mindennapi életünk gyakorlatába, mert azok csak így érvényesülnek, és meghaladják a szóbeli kifejezést. Ha ezt megtettük, megváltozunk. Az információnak annyi a szerepe, hogy megismerkedünk vele, magunkba fogadjuk, majd megértéssé érleljük.
Let There Be Light
Megértés
A spirituális munkában a megértés önmagában is előidézheti a változást. Egyfajta katalizátorként működik, és újszerű látásmódra nyitja a szemünket. Ezáltal fejlődünk, és előrelépünk a spiritualitás útján. 
További szellemi fejlődésünk közben elhagyjuk a régi gondolkodásmód és összefüggés szemléletét, amit az új felfedezések öröme kísér. Már nem gerjesztenek haragra az élet képtelenségei, hanem csak nevetünk rajtuk, ami fölött a világ nagy része siránkozik és amit érzelgős színjátékként nagyra tart, az most mulatságosnak tűnik. A szellemi tanításokat el kell fogadnunk, hogy magunkba építhessük. Az ellenállást az ego fejti ki, mert benne nincs alázat, és büszkesége miatt rossz néven veszi, ha nincs „igaza”. Érdemes inkább felismernünk, hogy nem a helytelen nézeteinket adjuk fel, hanem jobbakat teszünk magunkévá. Értelmünk felfogja, hogy a béke jobb a háborúnál, a szeretet pedig a gyűlöletnél, de az ego lázadozhat, ha le kell mondania kedvenc gyűlöletéről és jogosnak ítélt sértődöttségéről.
Bolygónkon sok millió ember, egész kultúrák és társadalmak létének kizárólagos indítéka és értelme a gyűlölet. Társadalmuk egésze a bosszúra, az áldozat és a tettes kettősségére épül. A világ teljes térségei szentelik magukat a gyűlölet kifejezésének, amit a régmúlt eseményeinek felemlegetésével újra és újra megalapozottnak látnak. 
A társadalom nem szenved hiányt a gyűlölet igazolásában. Mindig idézhetjük a rég halott ősök szavait, hogy jogosnak állítsuk be az ősi ellenségeik iránti gyűlöletet. Ez akár hősies, hazafias, dicséretreméltó vagy politikailag korrekt tettnek is tekinthető.
Meditáció
Rendszerint a gondolatfolyamot a newtoni lineáris paradigma korlátolt szemléletéből kiindulva magyarázzák, amely oksági összefüggéseket feltételez ott, ahol valójában nincsenek ilyenek. A gondolatok véletlenszerűnek, nem lineárisnak és kaotikusnak tűnnek, és nem létezik megbízható mód előrejelzésükre. A dicséretes erőfeszítések ellenére voltaképpen nem adhatunk igazolható magyarázatot a gondolatokra, képzetekre, elképzelésekre, emlékekre, ábrándokra, érzésekre, reményekre vagy félelmekre, és az elme tartalma nem hajlandó alávetni magát uralmunknak. Az elme rétegeinek összessége, a gondolatok mátrixa a folyamatos gondolatalkotás révén jön létre, amely a gondolatok végeláthatatlan sorozatát sugalmazza. Ezeket szándékosan veti közbe, hogy kizárja a csend minden lehetőségét. Minél inkább próbáljuk befolyásolni, annál több cselhez folyamodik, fellázad, ellenáll az irányításnak, és egyre megzabolázhatatlanabbnak tűnik.
Meditáció közben a szemlélő, a megfigyelő nézőpontjából tekintve azt látjuk, hogy az elmét maga a tudatmező figyeli, és hiábavaló küzdeni vele.
elme
Ha nem a test, és nem is az elme a valódi énünk, akkor semmi szükség megsemmisíteni, leigázni őket, vagy küzdeni ellenük. A gondolatok önmaguktól bukkannak fel, és nem azért, mert valaki vagy valami előidézi őket.
Az elme természetéből adódóan gondolkozik. Összpontosítással és szánt-szándékkal rövid, összefüggő és értelmes gondolatmenetekre kényszeríthetjük. Ilyen módon képes „problémákat” megoldani. Az elme gyors és okos. Elismerést vár a gondolataiért (azaz a jó gondolatokért).Rendkívül éles figyelemre és összpontosításra van szükség, hogy észrevegyük, amikor a gondolat megjelenését követő másodperc töredékének elteltével a magáénak vallja a gondolatot. Ha tetten érjük az elmét, az „én gondolom” látszata szertefoszlik.
A Buddha ugyanezt mondta: a Buddha-elme a gondolatok között fedezhető fel. Valójában a gondolatok nem jelentenek semmit, és nem szükségesek a túléléshez. Az ego nagyjából egy tízezred másodperc után tulajdonít sajátjának egy gondolatot. Tulajdonképpen minden magától történik. Az életünket folyamatosan ajándékként kapjuk, és folytonosságát pillanatról pillanatra Isten tartja fenn, nem pedig az ego. Nincs értelme a gondolatok kirekesztésével próbálkozni, úgyis visszatérnek. Az emberek attól félnek, hogy ha feladják az elméjüket vagy a gondolatalkotást, netán nem figyelnek rá eléggé, vagy nem próbálják irányítani, meghalnak vagy megőrülnek.
Az ego/elme céljai elérhetetlenek.
Az elmét a folyamatos előretekintés sürgetése hajtja, hogy megkísérelje befolyásolni a tapasztalat következő egy milliomod másodpercét.
Bátorságra, hitre és meggyőződésre van szükségünk, hogy az ismerten túlmerészkedjünk.
Az átlagos elme nem tud könnyen megbocsátani, aminek a helyes és helytelen, a méltó és méltatlan, az igazságos és igazságtalan ellentétpárjainak kettősségét létrehozó önkényes szembeállítás az oka. Ez az „ellentétek problémája*, és eme ellentmondásának feloldásához tisztában kell lennünk valamennyire a tudat természetével.
Az emberi gyengeség iránti könyörület mérsékli az ítélkezési hajlamot. Az elme az általa előírásszerűnek vélt kívánalmak alapján ítéli meg az emberi viselkedést, amely a merev erkölcsiség mellett foglal állást.
Ezzel szemben a tudat természeténél fogva ártatlan. Fokozatosan beprogramozódik, méghozzá gyakran járulékos társadalmi hatások révén.
Az akaratot a megértés és a felfogás határozza meg, amelyet az összefüggés által meghatározott jelentés befolyásol. Az evilági indítékokat a szükségletek és vágyak, a vonzó dolgok csábításai adják. Az ilyen igények és vágyak elveszítik ösztönző erejüket, amikor a szándék és az elhatározás föléjük kerekedik. A szellemi fejlődés és a tudat evolúciójának tehát az akarat az alapja. Ekkor nem annyira a valótlanság taszít, inkább a valósághoz kezdünk vonzódni. 
A szellemi tudatosság elérésének belső sürgetése megszűnik, mert már nem keressük az Igazságot, hanem a tanúi vagyunk. Az erőfeszítéseket a felfedezés mesterkéletlen könnyedsége váltja fel.
A béke természetéről
A Csendben az a Mélységes Békesség uralkodik, amely az idő tapasztalatának a végét jellemzi.
b2b9c525f7c1bb49a335e91be11dad8b_XL
Az idő illúziója nem teszi lehetővé ezt a Békességet, mert a veszteségérzet vagy a dolgok várt alakulásának kilátásait vetíti előre. A szokványos tudati szinteken az idő szorítása és az ezzel járó nyugtalanság nem tudatosul, észrevétlenül van jelen, mint ahogy egy idő után a magasvasút mellett lakó emberek is megfeledkeznek a zajról. De ha a vonatok megállnak, megrendíti őket a hirtelen beálló, néma csend. Egyeseket, akik már hozzászoktak a hangzavarhoz és a lármához, zaklatottá tesz a csend és a nyugalom, és igyekeznek visszatérni a zaj és az emberek nyüzsgésének ismerős világába. Az Igazság csendje azonban végtelenül megnyugtató és kiteljesítő.
David R. Hawkins:


A biorezonanciáról érthetően
A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítja, serkenti a szervezet önregenerációját.
Manapság egyre többet hallunk a természetgyógyászok és holisztikus szemléletű orvosok által használt biorezonancia terápia és diagnózis alkalmazásáról. Sokan azonban kételkednek, hiszen az orvoslásnak olyan módszere ez, amely a hullámtanban kevésbé járatos emberek számára inkább tűnik misztikusnak, mint tudományosnak. És miért is hinnénk el azt, amit nem értünk? Lássunk tehát egy közérthető magyarázatot a biorezonancia működéséről, és hogy milyen lehetőségeket tartogat számunkra a biorezonancia terápia…
A XXI. században már idejét múlttá vált az a newtoni fizikát félreértők által hangoztatott felfogás, miszerint az anyagi világ különálló és egymástól független szilárd testekből tevődik össze. A modern tudomány ma már arról beszél, az általunk érzékelhető fizikai síkon megtapasztalható világ egy igen bonyolult információ-összeköttetéseken alapuló, érzékenyen összehangolt rendszer.
rendszer
Ezen belül az emberi szervezet sem csupán egy molekulából felépülő biokémiai struktúra, azaz fizikai test, hanem rezgő hullámformák bonyolult és egyben nagyszerű szövevénye.
Lednyiczky Gábor
Hippocampus, Electromagnetic bio-communication
A jövő tudománya
Biorezonancia, a jövő orvostudománya. A holisztikus gondolkodású tudósok szerint a szervezet önregenerációs képességének serkentése a betegségek gyógyításának, és végső soron az egészség megőrzésének is a kulcsa egyben.
A modern orvostudomány nem tudna létezni az olyan diagnosztikai eljárások nélkül, mint az EKG, EEG, EMG, amelyek a szív, az agykéreg és a vázizomzat elektromos aktivitását mérik. A szervezet elektromos tevékenységének mérése azonban újabb korszakához érkezett, ez pedig a Biorezonanciás elven működő diagnosztika és terápia alkalmazása. A szervezet elektromágneses erőtereinek mérésén, és ezen rezgések újrahangolásán keresztül, új távlatok nyíltak meg az orvoslásban. A biorezonancia a sejtjeink elektromos tevékenységét vizsgálja. Általa hiteles információkat kaphatunk szervezetünk sejtjeinek komplex működéséről.
Rész és egész…
A biorezonancia alapja a Schumann-hullám. A földfelszín és az ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatások eredményeképpen egy rendkívül alacsony, 7.8 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt (Winfried Otto Schumann, München, 1952). Ennek a természetes elektromágneses rezgésnek sokáig nem is tulajdonítottak jelentőséget. A Schumann-hullámok 1978-ban kerültek az érdeklődés középpontjába, amikor kiderült, hogy megegyeznek az emberi agy 7-10 Hz-es alfa-hullámainak rezgésszámával, melyek az álom és ébrenlét határán jelentkeznek a hippocampusban. Mint később kiderült, a Schumann-hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt alkotnak, így ez a rezgés a Föld összes emlősénél azonos.
EM
A Biorezonancia a NASA kutatásainak köszönheti a felgyorsult fejlődését. Ez az elektromágneses (EM) tér szabályozza, váltja ki és hangolja össze szervezetünk sejtjeinek másodpercenkénti sok ezer kémiai folyamatát, így közvetve ez a mező gondoskodik az emberi szervezet egészségének fenntartásáról is. A NASA megfigyelései igazolják, hogy az űrállomásokon, ahol a Föld elektromágneses hatása nem érvényesül, az emberek szervezetének belső egyensúlya felborul. Ennek a felismerésnek köszönhetően, a Schumann-hullámokkal megegyező elektromágneses mezőt gerjesztettek az űrállomásokon, hogy az űrhajósok egészségi állapotát fenn tudják tartani.
resonance
A kutatások során azonban felismerték a lehetőségét annak is, hogy ezeknek az elektromágneses erőtereknek a szabályozásával a legénység egészségi állapotát a távolból felügyelni és szükség esetén gyógyítani is lehetséges. Ahogy az a tudományos felfedezésekkel lenni szokott, a biorezonancia kutatás is felgyorsult a NASA érdeklődésének köszönhetően.
Rezgés az egész élet
A biorezonanciával a sejtek kommunikációja mérhető Sok kicsi sejt, sok kicsi rezgés… Az emberi testet sejtek, szövetek alkotják, melyek mindegyike táplálkozik, energiát termel és funkciójának betöltése közben valamilyen anyagcsereterméket hoz létre. Már az 1980-as években F. A. Popp utalt rá, hogy a testünkben másodpercenként vegyi folyamatok milliárdjai (3×1016 vegyi folyamat/sec) mennek végbe. Ez sejtenként és másodpercenként közelítőleg 7.000 kémiai reakciót jelent. Mae Wan Ho, a genetikus biokémia doktora fedezte fel, hogy a sejtek minden biokémikus folyamatát megelőzi egy elektromágneses aktivitás. Ezzel megszületett a biológia egy új korszaka, a kvantum-biológia. Az élet, kémiai anyagok által hordozott elektromágneses energiák végtelenül intelligens kölcsönhatása.
dr. F. K. Bellokossy
Denver, Kolorádó állam
Testünk minden egyes sejtje piciny elektromágneses egység, amely külső energia hatására elektromos impulzussal reagál, vagyis kommunikál. A hormonális és az idegi irányítás mellett van tehát egy elektromágneses bio-kommunikációs irányítórendszerünk is, amely a sejtek biokémiai folyamatainak összehangolásáért felelős. Ennek mérhető elektromos tevékenységből következtetni lehet a szervezetben végbemenő folyamatok állapotára.
A hullámok ereje
A biorezonancia alapját az a megállapítás képezi, hogy az anyagnak van egy materializálódott formája és van egy elektromágneses tulajdonsága is. Vagyis, ahogy a különböző elektronok mozognak a molekulákban, állandó kölcsönhatásban, kommunikációs összeköttetésben állnak a környezetükkel. Mivel az emberi szervezet több milliárd sejtből épül fel, számos folyamatnak kell egyszerre tökéletes sorrendiséggel megvalósulnia. Ez óriási szervezési munkát és megfelelő sebességű irányítást igényel. Elég egy-egy kis kicsúszás, és már nincs is megfelelő sorrend, vagy megfelelő alapanyag a következő sejt-művelethez. A biorezonancia egy olyan eljárás, amely a sejtekkel elektromágneses jelek segítségével kommunikál. Az eljárás lényege, hogy ha bármilyen külső hatásra (és abból akad bőven) a sejtek hibás utasításokat kapnak, akkor ez az elváltozás mérhető és még idejében helyrehozható.
Interferencia
A biorezonancia a hullámtan tézisein alapul. Ahhoz hasonlíthatjuk, mikor egy zeneszám hallgatása közben a hangulatunk megváltozik. Ha rossz a kedvünk, a kedvenc zenénk meghallgatása helyrehozhatja lelki állapotunkat. A hibásan működő sejtjeink “rosszkedvűek”, a biorezonancia pedig a “kedvenc zenéjük”, amely rendkívül finom, alacsony intenzitású rezgésekkel újra felhangolja sejtjeinket. Az eljárás a hullámtan törvényeiből ismert rezonancia, illetve kioltás jelenségein alapul.
3F660
A rezonancia tulajdonképpen a különböző hullámoknak a találkozása során kialakuló jelenség, amelynek kimenetele attól függ, hogy a hullámok milyen fázisban vannak a találkozás pillanatában. Tehát míg egyes hullámok erősítik, mások gyengítik vagy teljesen kioltják egymás hatását.
Sejtbeszéd
William Ross Adey felfedezésével a biorezonancia alapjait fektette le.W. Ross Adey baromfiból származó agysejteket vizsgálva arra jutott, hogy a sejtek rezgésekre tanúsított reakciója a frekvenciától és a jel intenzitásától is függ. A jelek továbbítása a szövetekben lévő proteinláncok közötti gyenge kötőerőnek köszönhető. Ezért csak akkor léphet fel a jeltovábbítás, ha az elektromos impulzus elég intenzív ahhoz, hogy gerjessze ezeket a proteinláncokat, de nem olyan nagyfokú, hogy attól a láncok szétváljanak. A sejtek tehát megszűrik, hogy milyen jeleket engednek be. Ezért javításukhoz ismerni kell, hogy melyik típusú sejt, milyen frekvencián kommunikál, mert mindegyik sejtet a saját nyelvén kell megszólítani. Ezt a kommunikációs rést Adey-ablaknak, vagy biológiai ablaknak nevezik. Ennek köszönhető, hogy a biorezonanciás terápiáknak nincsen káros mellékhatásuk, hiszen a nem nekik szóló üzeneteket még csak meg sem hallják a sejtek.
A biorezonancia terápia kiigazítja a diszharmonikus hullámokat. Alaptézis, hogy nincsen patológiás működés patológiás rezgések nélkül. Tehát a betegség minden esetben hibás rezgésként jelentkezik a szervezet elektromágneses képében, vagyis zavar támad a szervezet elektromágneses egyensúlyi állapotában. Az egészséges hullámokat harmonikusnak, a betegségekre jellemző hullámokat pedig diszharmonikusnak nevezzük.
A kezelések lényege, hogy a harmonikus rezgéseket megerősítsük, a diszharmonikus rezgéseket pedig megszüntessük. Ez azt jelenti, hogy ha betegség esetén ellenkező értelmű hullámokat bocsátunk a szervezetre, akkor azzal a sejtek hibás kommunikációját kioltjuk, vagyis magát az okot szüntetjük meg. Tehát arra kell figyelni, hogy a megfelelő nyelven, a megfelelő hangerőn és megfelelő hosszan beszéljünk a megfelelő sejtekhez. És természetesen, hogy megfelelő dolgokat mondjuk nekik…

Egészséges rezgéseink
Az orvostudomány fejlődésével egyre több szakember figyelme irányul a prevencióra és a mellékhatásoktól mentes “természetes gyógymódokra”. Az utóbbi idők kutatásai mind a regenerációs képesség javításában, mind a környezeti egészségkárosító hatások kivédésében a biofizikai orvoslást említik a legtöbb sikert ígérő módszereként. A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítja, serkenti a szervezet önregenerációját. Nagy előnye, hogy természeténél fogva felhasználási területe igen sokrétű, és káros mellékhatása sincs. Csak arra tanítja meg a szervezetet, amit az valaha – egészséges korában – már tudott.
Prof. Dr. Sci. Med. Valéria Szedlák-Vadócz


Átjáró
Sok-sok „éberen” eltöltött pillanat után lassan kezdjük megérteni, mi az a pont, ahol az a bizonyos kijárat, átjáró lehet, és hogy ez hogyan működhet. Mi az a „világítás”, ami ezt a helyet fénybe boríthatja? Ha személyes viszonyrendszerben tekintünk a dolgokra, soha nem érthetjük meg a lényegét, de beszélni róla már fogunk tudni. És meg is tesszük.
- Nagyon sokáig tud ez a folyamat tartani, hiszen briliáns elmetevékenységgel rendelkezik minden gondolkodó emlős.
No de milyennel?
Az elektromágneses tevékenység erősödése egyre inkább a pszichikai sík irányába készteti korunk résztvevőit. Ezért terjed ennyire erőteljesen a mindenféle meditációs, relaxációs irányzat. Egyre inkább szükség van arra, hogy a felgyülemlett interferenciákat harmonizáljuk.
A meditációs technikák az alfa állapot elérését teszik céljukká. Ez a 7-14 Hz tartományba esik. A mindenféle titkos iskolák a théta állapot elérését preferálják, ami a 4-7 Hz tartományba esik.
Természetesen csak feltételezve; :)  – A béta frekvenciák megfelelnek a fizikai sík felszíni jövés menésének, amit aztán az alfában regenerálunk, vagy egyes esetekben koordinálunk is már. A pszichikai sík töménysége, pedig megnyitja a kapukat a mentális sík felé, ami meg a théta és a delta állapotnak feleltethetünk meg.
hangok_391
Azon is el lehet gondolkozni, hogy amikor valakinek az agyhullámai már nem sok mindent mutatnak, akkor megállapítják a halál beálltát. Ilyenkor vannak esetek, mikor „valami” ezt felülbírálja, és újra megindul az agyműködés.
Hát. – Ezeknek a történéseknek átélői a tapasztalás következtében sok esetben gyökeres változásokon mennek keresztül. Már nem az lesz az életük értelme, mint ami előtte volt.
Már leírtuk többször is hogy, – „Az ember, egy háromsíkú transzformátor állomás.„ Ezt nap, mint nap látjuk a méréseknél. Mindenki beszél mindenféle technikáról, de úgy látszik, hogy csak mi mérjük.Mindenhol azt tanítják, hogy le „kell menni alfába” aztán fenét. – Már ott vagy! És még nem is lenne muszáj, még csak szertartásokhoz sem kötni ennek elérését. Sőt! – Nem csak hogy alfába is vagy, hanem a mentál síkon, – thétába is egyszerre, egy időben.
A tapasztalataink szerint 100%-os alfa és théta állapotot, folyamatosan is lehet fenntartani, akár nyitott szemmel is. – Természetesen nem ez az, amit gyakorlás, technika, vagy képesség nélkül az utcán osztogatnak. Pedig pusztán csak fókusz kérdése az egész. Aztán meg a titkosnál titkosabb iskolák ebből elárulnak néhány részletet, és össze vissza „gebez-degezelnek”.
Több éves folyamatos mérések támasztják alá, az alfa és a théta impulzusok jelenlétét sima hétköznapi ébrenléti tudatnál is.
Jó lenne már belátni ennek a jelentőségét.
Elsődlegesen megkapjuk a programot, miszerint, – hogy legyünk jók, meg pozitívak és feleljünk meg az adott szociális hálóba való beilleszkedésre. A létezés egésze arról szól, hogy valamilyenek legyünk és ez valamilyen szinttű akarathoz kötjük. A probléma, hogy pusztán nem tudjuk, hogy ezt csináljuk. Megyünk, mint a hülyegyerekek, az ösztön, az ego, meg, esetleg valakinek, vagy valaminek való megfelelés, vagy megfeleltetés, által kitaposott úton.
- De térjünk csak vissza. A fizikai síkon vannak a vízszintes, horizontális körforgások, amit az emberek elneveztek történelemnek. Kezdetek, végek, kultúrák és civilizációk. Ami ezt keringteti, az a pszichikai, érzelmi, vagy akár éterikus és asztrális jelzőkkel is illethető szféra, mező, oktáv, vagy dimenzió, ennek szintén nagyon sok neve van. A lényege, hogy minden esetben a jelenre hívja fel a figyelmét, időben létező ügyeletes személyiségünknek. Ez pontosan akkor történik, amikor az érzeteket, “érzem -mé”  érzelemmé varázsoljuk
S ami ezt, szintén meghatározza, az egy ezt is, és mindent befolyásoló felettes ok, állapot, aminek közös jellemzője, hogy térben és időben linearitásra késztet. – Most fáj és most vágyok.
- Ez a teremtés. De cseréljük ki ezt egy másik szóval, aminek a működési mechanizmusai azonosak.
Gondoljunk bele! – Kreatív, csak alanyi jogon, belülről fakadóan lehet az ember.
Nem lehetünk soha senki helyett kreatívak.
opni2
Ezt azt gondolom, megint csak nehéz lenne vitatni. Ha saját magunkból indulunk ki, akkor azt is be kell vallanunk, hogy ezt folyamatosan nem tudjuk megtenni, de ciklikusan már igen és csak így lehet megnyugvásra hajlamos értelmet találni létezésünkben.
De vigyük tovább a dolgot és ismételjük meg immár sokadszorra, hogy az ember, mint jelenség, egyidejűleg, három síkon létezik. Még egyszer! – Ezt egyértelműen támasztja alá az, hogy az agyhullámok, mind a három tartományban mutatnak agyi impulzusokat, vagyis kimutatható tevékenységet, mégpedig folyamatosan.
A közhiedelemben teljesen elferdített ez a tény.
És ebben lehet kételkedni, vagy hinni, de minek? Lehet lineáris gondolkodás nélkül is élni a valóságot. Ezt meg ezen a képen “gondolkodáson innen és túl” is mindenki természetesnek veszi. :)
Szia! - Szóval...
Frekvenciális megközelítésben, – az ember is, – mint individuum, amplitúdókkal rendelkezik. Ezeket az amplitúdókat, az emberben működő automatikus megnyilvánulási “tendencia-kezdemények”, személyiségek, – személyiség-párok „milyenségei” eredményezik. Meghatározzák a kilengések nagyságát és dinamikáját. Az egyéniség-koordináció képzése során a személyiség-elemeket olvasztjuk be, például a kompresszió jóga által a koordináta-központba. Ezután az élettevékenység megengedi a szellemi kontroll használatát. A hallgatóknak energetikailag modulált Biofeedback leckesorozatok során kell végig menni, hogy letisztult alapokkal kezdhessük meg, a működési mechanizmusok megvilágítását, illetve újrahangolását zárványok esetén. Az egyéniség koordináció, tulajdonképpen az egyéni szerepeket vonja be az egyéniség látóterébe és az így, átláthatóvá válik. Ilyenkor mondjuk, hogy az egyéniség stabil állóhullámot képvisel és képessé válik kreatív tevékenységet folytatni.
A Kozmosz első látásra – a természettudomány ma ismert szemléletében – csupán önkényesen választott vetületeket mutat. A létezés mélyebb értelme, a természeti jelenségek mozgató erőivel együtt, több, egymásra merőleges dimenzió közt oszlik meg. A Biosz egyetlen folyamata, a fizika egyetlen törvénye sem érthető meg speciális dimenziók korlátai között. A dolgok szemléletét a földi tudás számára az nehezíti, hogy a hiperkozmosz széttagolt célszerűségi ideái olyan koordinátarendszerekben rejtőznek, melyek érzékelhetetlenek számunkra, és amelyeket régebbi, pontról-pontra haladó logikával nem közelíthetünk meg. Az okkult iskoláztatás menetében akkor beszélhetünk először kielégítő koncepcióról az életjelenségek magyarázata során, ha a hieroszikronion, a pszichoszinkronion és az ideoszinkronion áttekintésmódjában kellő biztonságú jártasságot érünk el. Az Új Eón emberének szattwikus tudata háromféle logika egyesített szemléletével rendelkezik. Ehhez járul az időkapcsolás és intenzitásreguláció folyamata, mely az egyes érzékelési frekvenciák (korszakok) között semmi földi tempóhoz, még a gondolat gyorsaságához sem hasonlítható polidimenzionális és szintetikus meglátást (gondolkodást) tesz lehetővé…
APPERCEPCIÓ KÜSZÖB, SZENZUÁL KÜSZÖB, ENERGIA KÜSZÖB
Minden érzetnek keletkezési síkja szerint megvan az a fokozata, amit kiindulási halmazállapotnak is nevezhetünk. Amíg a jelenségek világában valami realizálható lesz úgy, hogy érzékszerveinkkel felfoghatjuk, három stádiumon kell keresztülhaladnia az eredeti impulzusnak. (Realizálható: megvalósítható. Stádium: szakasz, fokozat, fejlettségi fok.)
1. A gondolat légies állapota mellett a 2. fázis, az örökké mozgó érzelem vezet át a 3. stádiumba, vagyis dinamikai formába, ahol végső kialakulásában cselekedetté, történéssé válhat.
charon
Ha egy idea átlépi a gondolat küszöbét, újjászületik érzelmi formában, ha az impulzus elég erős, ezen a küszöbön is átlép, és cselekedetté kell lennie. A világteremtés sem más, mint a Kozmikus Elme gondolatának útja ezen a három küszöbön, keresztül lefelé az anyagba. Minden energetikai küszöbön átlépve, újabb formát ölt az eredeti idea. Viszont a mágikus operátornak jó tudnia, hogy az érzetek príma matériája három csírát rejt magában. Bármely érzetből lehet szattwikus gondolat, teremtő érzelem vagy szilárddá sűrűsödő materiális valóság. (Príma matéria: elsőrendű anyag. Illetve elsődleges anyag)
Egyik ember ugyanabban az időben csak negyed annyira él, mint a másik. Van, aki az élet ezerszeres intenzitását kapja őseitől örökségbe. Más karakterek viszont nem is érik el az intenzitás azon küszöbét, ami a Homo Sapiens rendes nívója.Mitől függ az életintenzitás? Vajon ez is kizárólag energia kérdése?
Ez nem egészen a térben, helyileg ható energiakoncentráció következménye. Ha valahol, úgy itt csakugyan szellemi kvalitásokon fordul meg a dolog. A fizikai konstitúció kevéssé befolyásolja tevékenységünk intenzitását. Szellemi szempontból véve a matériát magas frekvenciájú intellektuális energiák szervezik és irányítják.
images
Az anyag vagy a fizikai síkon megkötött erő önmagában tehetetlen, mennyiségi faktor.Az ember biológiai alkatában intellektuális képességek magjai szunnyadnak. Ezeket ismételt összevonás útján ki kell emelni lappangó állapotukból, ami után lényegüket a nekik megfelelő organikus kapun keresztül napvilágra lehet hozni.
Az intenzitástan jövendőbeli speciális feladata az lesz, hogy megkísérli fokozatokban kifejezni érzések mélységét, erejét, energiatöltését. Ez persze nem jelölhető majd szimpla skála-nomenklatúrában, mert az intenzitások többirányú, polidimenzionális alakulatok.Mindenesetre az érzetkvalitások mérésével kezdődik a kutatás, később pedig kialakul a kutatás biológiai rendszere, melyben meg lehet kísérelni intenzitások fokozását és csökkentését, ellenőrzés mellett.
Wictor Charon
A fent említett három logikai rendszer használatba vétele, önműködően újra-strukturálja, az egyéniség fókuszát.
Ennek megtapasztaltatását, személyes élménnyé való tételét segíti az operátor, az állóhullám generátorral és a teljes technológiai kütyü-parkkal.
Vannak másfajta tapasztalások is, melyek nem csak az ember utolsó stádiumában érvényesek kötelező jelleggel. A buddhizmusban is megfogalmazzák az „együtt érzés” jelentőségét. Nő és férfi esetében ez úgy önthető szavakba, hogy képesek valóban együtt lenni, egyfajta „időn kívüli” állapotban. – Ilyenkor mindig egy csillag születik valahol a Világegyetemben. S ezek a csillagok mindig is és minden civilizációban élő létformának ellenállás nélkül adtak szép érzeteket és gondolatokat. Vajon ki az az ember, aki ne feledkezett volna bele, legalább egyszer az “égi fénypont-rengeteg” áhítatába?
tumblr
A mindennapi kapcsolati rendszerekre vonatkozólag meg, divatba fog jönni egy újfajta hozzáállás. Az pedig nem lesz semmi, amikor például az üzletemberek is arra döbbennek rá, hogy elfelejtettek hörcsögök lenni. Közösségi szinten pedig az együtt érzés mint idea, már szinte sok esetben kényszerítő erővel hat emberekre.
Például a Null-pont játék lényege, hogy a kiindulási alap az, hogy csak együtt veszíthetünk, és csak együtt győzhetünk. Ez egy pszichonszimpatikus környezet fennállása révén lehetséges. Ja és ez poén, hogy ezekben az állapotokban az ember egyre kevésbé képes hazudni, – még Önmagának is.
Gondoljunk bele!
Mivel az elme funkcionálisan nem képes lelkesedésre be is van szarva, hogy; Hol leszek Én már akkor, ha nem fogok gondolkozni?
Azt tudjuk, hogy a megfigyelő állapot, nem hamar ül fel a mindennapok ösztön szinten alkalmazott képalkotási kényszereire.
A lelkesedés egyfajta kreatív, teremtő állapot, amikor a gondolati cenzúra a felejtős tartományban tartózkodik s akkor maguktól nyílnak az átjárók, mint a virágok. Az elme mindig is követelni fogja a „létezési létjogosultságát”. De ez meg a mi esetünkben megint csak azt jelenti, hogy a látásmód ide vonatkozó paragrafusa azt mondja, hogy; A dolgok, azok nem egymás elpusztítására, hanem egymás fenntartására, tükrözésére lettek kitalálva.
A homogén „Isten” nem tudja, hogy Isten és ez a teremtés lényege. A tükrözött árnyék és tükör világ olyan létformákon keresztül tapasztalható meg, amelyek képesek gondolati és pszichikai visszacsatolásra. – Ilyen ez a biokémiai droid is, mellyel oly annyira tudunk azonosulni, hogy sokszor egy egész életre tudjuk „Én-nek” hinni. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy elkezdődtek az igen régóta várt „tesztelések” s amennyiben lesz erre is fordítható időnk, be is számolunk róla.
Murzsicz András


E-tetoválással olvashatjuk majd a gondolatokat
Egy homlokra ragasztható matricával megoldható a gondolatolvasás? Egy amerikai találmány, az “elektronikus tetoválás” hajlékony áramköreivel képes egy EEG pontosságával rögzíteni több összetett agytevékenységet. A tetoválás a fejlődésben lévő magzat megfigyelésére is alkalmas lehet.
Az első elektronikus tetoválás 2011-ben jelent meg, amikor Todd Coleman és kollégái a San Diego-i Kalifornia Egyetemen megalkottak egy átlátszó tapaszt, melyben hajszálvékony áramkörök kígyóztak. A bőrre felragasztva, mint egy ideiglenes tetoválás, a tapasz képes volt a szívvel és az izmokkal kapcsolatos elektrofiziológiai jelek, valamint az alapvető agytevékenység figyelemmel kísérésére.
nyomtatott áramkör matrica
Az alkalmazás fejlesztése érdekében Coleman csoportja most optimalizálta az elektródák elhelyezkedését, ezáltal jóval összetettebb agyhullámok rögzítését téve lehetővé. Mindezt az előagy úgynevezett P300 jeleinek észlelésével demonstrálták, melyek akkor jelennek meg, amikor felfigyelünk egy ingerre. A csapat önkénteseknek egy képsorozatot mutatott, majd megkérték őket, hogy jegyezzék meg, bizonyos tárgyak hány alkalommal jelentek meg a képeken. Minden esetben, amikor a kísérleti alanyok észlelték az adott tárgyat, a tetoválás rögzítette a P300 jelet.
A tetoválás a kísérlet során hatásfokát tekintve megegyezett a hagyományos EEG-vel. Jelenleg a kutatók egy újabb módosításon dolgoznak, mellyel az adatokat vezeték nélkül egy okos-telefonra tudják átküldeni. Coleman reményei szerint idővel az eszköz az agytevékenység más összetett sémáinak azonosítására is képes lesz. A közeli jövőt tekintve a depresszióval és az Alzheimer-kórral küzdőknél szeretnék alkalmazni a megoldást, az eszköz ugyanis segíthet a gyógyszeres kezelések hatékonyságának kiértékelésében.
Mivel a tetoválás alkotóelemei jelenleg is tömeggyártásban készülnek, ezért az előállítása rendkívül olcsó lehet, ezáltal a terhesség nyomon követéséhez is alkalmazhatnák, akár a fejlődő országokban is. A Bill és Melinda Gates Alapítvány segítségével Coleman csapata olyan jelek észlelésére alkalmas változaton dolgozik, mint a méhösszehúzódás és a magzat szívverése.
Elektronikus telepátia és telekinézis
Ideiglenes elektronikus tetoválás segítségével hamarosan képesek leszünk gondolatainkkal irányítani pilóta nélküli repülőeszközöket, vagy akár telepatikusan lebonyolítani egy telefonbeszélgetést, anélkül, hogy egy hangot is kiadnánk. Todd Coleman, a San Diego-i Kalifornia Egyetem kutatómérnöke egy olyan forradalmian új eszköz kifejlesztésén dolgozik, ami komoly beavatkozás nélkül lehetővé fogja tenni az emberek számára a gépek irányítását telepatikus módon, a nagyszerű találmányt gyakorlatilag bárki képes lesz majd használni.
Az emberi agy által irányított gépek már nem csak a tudományos fantasztikus irodalom világában léteznek. Az elmúlt években, az emberi agyba beültetett idegi implantátumok lehetővé tették a robotok –gondolattal történő, irányítását. Az új technológiai módszerrel elsősorban a mozgássérültek életét könnyebbítenék meg, a telepatikusan irányítható bionikus művégtagok vagy a mechanikus külső váz segítségével.
30925_e-tetovalas-4
Az idegi implantátumok, az invazív technológia egyik kimagasló orvostechnikai eszköze, ami annyit jelent, hogy csak a rászorulok jogosultak a használatára, mivel komoly orvosi beavatkozással jár a beültetés. Coleman és csapata azonban egy olyan vezeték nélküli rugalmas elektronikai készülék kifejlesztésén dolgozik, amely az ideiglenes tetováláshoz hasonló módszerrel kerül a bőr felszínére és képes a gondolatolvasásra.
Az eszköz kevesebb, mint 100 mikron vastagságú, ami egyenlő az átlagos emberi haj átmérőjével. A tetováláson elhelyezett áramkör egy vékony réteg poliészterbe van beágyazva, ami rendkívül rugalmas, így akar nyúlhat és gyűrődhet sérülés nélkül. Vékonyságának köszönhetően szinte észrevétlen, a bőr felszínén alig látható. A készülék képes észlelni az agyhullámok elektromos jeleit, napelemek beillesztésével növelhető a teljesítménye, apró antennákkal pedig létrehozható a vezeték nélküli kommunikáció. Különböző opcionális tartozékokkal is kiegészíthető, mint például hőérzékelővel, ami a bőr hőmérsékletét méri, illetve fényérzékelővel, amely a vér oxigénszintjét vizsgálja.
Coleman és kollégai rájöttek, hogy a készülék érzékeli azokat a jeleket, amelyek az agy szellemi állapotát tükrözik. A készülék használatával előre tudják jelezni a koraszülött csecsemőknél kialakuló rohamok kezdetét, ami a későbbiekben epilepsziát vagy problémás szellemi fejlődést okozhat. A találmányt az MC10 nevű cég már forgalomba hozta, digitális egészségügyi, illetve orvosi készülékként is kapható a termék.
Coleman csapata már korábbi kísérletekben bebizonyította, hogy az önkénteseik — egy elektródákkal ellátott sisakkal, távirányítani tudták a pilóta nélküli repülőeszközöket. Az elektronikus tetoválás még ezt a műveletet nem tudja végrehajtani, de lázasan dolgoznak rajta. Az készüléket a test más részein, például a nyakon is el lehet helyezni. Amikor az ember a beszédre gondol, a torok izmai megmozdulnak, akkor is, ha nem hangzanak el szavak, ezt a jelenséget szubvokalizácionak hívják. A nyakon elhelyezett elektronikus tetoválás így szubvokális mikrofonként is szolgálhat, lehetővé téve a vezeték nélküli csendes kommunikációt.
Bebizonyítottuk, hogy érzékelőink képesek a torok izmai által kibocsátott elektromos jeleket észlelni, így az emberek képesek lesznek gondolatban kommunikálni.” mondja Coleman. A nyakon elhelyezett elektromos tetoválások még az okos-telefonoknak is segíthetnek a beszédfelismerésben, tette hozzá. Coleman megjegyezte, hogy az invazív ideg implantátumok egyelőre jobban tudják olvasni az agyhullámokat, azonban Miguel Nicolelis, a Duke Egyetem neurológus professzora szerint, nagy szükség van a leegyszerűsített és nem invazív technológiára. „Az emberek szeretnének csupán gondolataik segítségével navigálni saját környezetükben, vagy gondolattal irányított játékokat szórakozni,” mondta Nicolelis.
sg.hu/richpoi.com432Hz /vájtfülűeknek/
Talán már száz év múlva a matematika lesz a  tudomány utolsó képviselője, ami a jelenlegi formájához képest még tudott alkalmazkodni. Hogy aztán a mennyiségi megközelítés, átadja a helyét a mélységi, tartalmi látásmódnak. Az alant szereplő cikkben többek között matematikai okokra is hivatkozott Verdi. Aztán mivel bizonyítják? – Az emberek belső érzeteivel. Egyébként Wictor Charon szerint az egész számokhoz képest, a törtek a mentál sík torzításai a psziché által.
Vajon mit mondanak ezek a számok?  1o8,  216, s ezek után a 432.
Mostanában jó és rossz zenét egyre inkább szubjektív alapon különböztetünk meg, sőt lassan már a különbségtétel önmaga is bűnnek, vagy legalábbis cikinek és elavultnak számít. Persze ez nem csak a zenében van így, hanem az élet sok más területén is. A modern társadalomban élők egyre kevésbé fogadják el az ő személyes megítélésük felett álló és attól független szabályok létezését. Persze ez nem fog azon változtatni, hogy ha figyelmen kívül hagyjuk a természet törvényeit, biztos mi húzzuk a rövidebbet. A zene mostanában már csak egy fogyasztási cikk, ömlesztik is ránk tonnaszám, szinte elmenekülni sem lehet előle. 
A baj mindössze annyi, hogy ezt is teletömik mindenféle „E” számokkal, térfogatnövelővel, állagjavítóval, adalékanyagokkal, hogy tetszetős legyen, és ezért azt gondoljuk róla, hogy jó zene még akkor is, ha teljesen üres, vagy ami még ennél is rosszabb, ha tele van a személyiségünket pusztító dolgokkal.
Az ókori görögök számára a helyesen megkomponált zene, amelyben minden egyes hangnak önálló értéke és tartalma volt ezzel szemben nagyon komoly erkölcsi értékkel rendelkezett, mert képes volt arra, hogy a hallgató jellemét fejlessze.
A középkor óta elterjedt zenei felfogás szerint viszont a zene hatását mindössze a hangok egymáshoz való viszonya határozza meg, nem pedig a megszólaló hangok magassága önmagában. Részben ennek a megközelítésnek volt az eredménye, hogy a normál „A” hang annyiszor és olyan tág határok között változott a történelem folyamán. Néhány példa erre: az 1720-ból származó angol hangolósíp a normál „A” hangot 380 Hz-en határozza meg, ezzel szemben azok az orgonák, amelyeken Johann Sebastian Bach játszott Hamburgban vagy Weimarban 480 Hz-es normál „A” hanghoz voltak hangolva. A tizenkilencedik század elején erős tendencia alakult ki a normál “A” fokozatos emelése irányában. Ezt a folyamatot végül az énekesek tiltakozásának hatására 1859 február 16-án a francia kormány egy törvény kibocsájtásával állította meg, amelyben a normál “A” hangot 435 Hz-en rögzítették, és diapason normal néven vált ismertté Franciaországon kívül is. Ebből a normál “A” hangból egy 258.65 Hz-es “C” hang származik, aminek egy alternatívája az úgynevezett filozófus hangolás, amelyben ez a “C” hang 256 Hz. Ehhez a “C” hanghoz egy 432 Hz-es “A” hang tartozik. 1884-ben Giuseppe Verdi írt egy levelet az Olasz Állami Zenei Bizottságnak, amelyben kéri tőlük a normál “A” hang 432 Hz-en történő rögzítését, amit matematikai okok miatt tartott szükségesnek és annak ellenére, hogy nem járt sikerrel a kérése, ő saját maga ezt a 432 Hz-es hangolást használta. Ezt a hangolást azóta is Verdi-hangolásként ismerik. Ez utóbbi hangolás nagyon kényelmes hiszen a 256 a kettes szám nyolcadik hatványa, ezért minden oktávban egész szám a “C” hang frekvenciája, de erről a hangolásról később részletesen is beszélek.  A normál “A” hang története persze folytatódott. Talán érdemes megemlíteni azt a konferenciát 1939-ben, amelyiken a normál “A” hangot 440 Hz-re módosították. Az egyik szervező és a módosítás javaslója is Joseph Goebbels náci propagandaminiszter volt. A javaslatot több tízezer zenész tiltakozó petíciója ellenére elfogadták és 1955 óta ISO szabvány. 
Felmerül a kérdés, hogy van-e egyáltalán jelentősége annak, hogy milyen hangmagasságot választunk referenciaként. Ha van ennek valamilyen hatása, akkor az milyen és hogyan vizsgálható? A következőkben egyrészt néhány figyelemreméltó adatot szeretnék felsorolni, ezenkívül egy különleges kísérletet, amelyikben a különböző hangmagasságok hatását értékelték. 
Az agy a hétköznapi gondolkodás folyamata közben 14 és 40 Hz közötti frekvencián bocsájt ki hullámokat, ez azonban csak bizonyos típusú dendritek működésének az eredménye, amelyek a domináns agyféltekében találhatók. Amennyiben a két agyfélteke működését 8 Hz-en tudjuk egymással szinkronizálni, akkor egy harmonikus működést érünk el, amelyben maximalizálni tudjuk az információ áramlást a két agyfélteke között. Erről agykontrollosok és meditációt gyakorlók tudnak a legtöbbet. Ezenkívül a DNS másolási frekvenciája és a Föld alap rezonanciája is 8 Hz. Ez utóbbit Schumann rezgésként ismerik, amelyik egy globális elektromágneses rezgés a Föld felszíne és az ionoszféra között. A zene alapvető eleme különböző hangok harmonikus összecsengése. Amennyiben a zene alapja a korábban említett 256 Hz-es “C” hang, amelyik nem más mint a 8 Hz-es természetes frekvenciáknak öt oktávval magasabb felharmonikusa, akkor a zene amit hallgatunk, összhangban lesz ezekkel a testünket és környezetünket felépítő rezgésekkel és segíteni fog abban, hogy harmóniába kerüljünk saját magunkkal és a minket körülvevő világgal, sőt még az egészségünk megőrzéséhez is hozzájárul, ami nem más mint a testünk harmonikus működése. Ezzel szemben, ha a referenciapontunk 440 Hz, akkor függetlenül attól, hogy milyen stílusú zenét csinál, vagy hallgat valaki, mindenképpen egy disszonanciát hoz létre a zene és önmaga, valamint a természet között. Ez a hatás nem csak a zenei stílustól független, hanem még attól is, hogy milyen hangközrendszert építünk fel erre a frekvenciára. Ez a disszonancia pedig gyengít minket fizikailag és mentálisan is, aminek következtében könnyebben irányíthatóvá és kihasználhatóvá válunk. Ez megmagyarázhatja, hogy olyanok akiknek hatalom van a kezében és fizikailag valamint mentálisan is uralni akarnak minket, mint pl. a korábban említett Joseph Goebbels, miért mutatnak egyáltalán érdeklődést a hangolás kérdése iránt.
Ha körülnézünk a világban, akkor azt is láthatjuk, hogy a népi hangszerek származási helyüktől függetlenül követik a fentebb említett természetes frekvenciákat. Egy Koreából származó furulya hangjainak frekvenciái például a következők voltak: 597.2 Hz, 651.6 Hz, 716.8 Hz, 796.4 Hz, 896 Hz, 1024 Hz,1102.4 Hz, 1194.4 Hz. A furulya hatodik hangja egy “C” hang, amelyik a 256 Hz-es “C” hangnál két oktávval magasabb. Egy másik furulya alaphangja, amit Etiópiában vettek meg egy pásztorfiútól 512 Hz volt. Hasonló hangszereket találtak Görögországban vagy Közép-Amerikában is.  A 256 Hz-es “C” hangra, vagyis 432 Hz-es “A” hangra történő hangolás tehát az emberi természetből adódó hangolás. Az is érdekes tény, hogy még a modern orvostudomány is sokféle diagnosztikai és terápiás céllal használ különböző hangvillákat, amelyek frekvenciája a kettes szám valamelyik hatványa, 64 Hz-től 4096 Hz-ig. A hanggal történő gyógyítás egyébként évezredek óta ismert, használhatnak hozzá hangvillákat, speciális hangolt edényeket, hangszereket vagy mantrákat. Indiában még most is élnek olyan mantra-gyógyítók, akik képesek még a kígyómarást is kezelni.
Annak megállapítására, hogy milyen módon befolyásolják a gondolkodásunkat és érzelmeinket a különböző hangmagasságok, pontosabban az hogy milyen hangmagasságot választunk a hangrendszerünk referencia pontjának, komoly vizsgálatokat végeztek az Egyesült Államokban, Olaszországban, Németországban és Svájcban összesen több ezer ember részvételével és közel húsz éven keresztül. A kísérlet maga igazán egyszerű volt. A résztvevőknek két pár különböző hangról kellett leírást adniuk. A hangok megszólaltatásához először két monokordot használtak, az egyik húr 128 Hz-re a másik pedig 130.828 Hz-re volt hangolva. Mindkét hang egy “C” hang, de az első a korábban említett filozófus hangolásban, a második pedig a 440 Hz-es normál “A” hanghoz viszonyítva. A második összehasonlításban egy 216 Hz-es és egy 220 Hz-es “A” hang szerepelt. A két hang megszólaltatását annyiszor ismételték meg, ahányszor azt a vizsgálatban résztvevő személyek kérték, a lejátszás sorrendjét pedig váltogatták. A hallgatóknak mindössze annyit mondtak, hogy két különböző hangot fognak hallani, amelyek közül az egyik magasabb, a másik pedig alacsonyabb, de a hangmagassággal nem kell törődniük, hanem próbáljanak arra összpontosítani, hogy a két hangnak van-e valamilyen belső jellege, és hogy ez a tulajdonság azonos-e, vagy különböző a két hang esetében. Ezt a kísérletet később elvégezték fuvolákkal, hegedűkkel, zongorákkal is, sőt azt is váltogatták, hogy ugyanabból a hangszerből egyszer egy tanuló kategóriájút máskor pedig egy kiemelkedő minőségűt használtak, annak érdekében, hogy kiderüljön vajon  a megszólaltatás módja okoz-e valamilyen eltérést abban, ahogy a hallgatók értékelnek egy hangot. A vizsgálat sok évig tartó számtalan ismétlése után azonban a kutatók egy nagyon egységes és meglepő eredményre jutottak. Nézzük át röviden a négy hang által keltett benyomásokat és érzéseket a több ezer hallgató leírásainak összegzése után:
220 Hz-es “A” hang: 3-8 %-a hallgatóknak azt mondta, hogy szépnek és stimuláló hatásúnaknak találta, 90 % felett volt viszont azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy kényelmetlennek, nyomasztónak, elnyomónak, irritálónak vagy agresszívnek találták. Számukra ez a hang olyan volt, ami szinte fájdalmat okoz a belső fülben és a külsődleges szépség mögött, mintha egy tőrrel döfnék meg őket.
216 Hz-es A hang: 3-8 %-a hallgatóknak azt mondta hogy személytelennek hangzott számukra, ezzel szemben 90 % felett volt azoknak az aránya akik a pontos, teljes, békés, tiszta jelzőkkel írták le. Sokan úgy fogalmaztak, hogy ez a hang elégedettséggel töltötte el őket, sőt olyanok is, akik szerint a naphoz hasonlóan fénnyel teli volt.
130.828 Hz-es C hang: 3-8 %-a a hallgatóknak ezt a hangot boldognak, dallamosnak és fényesnek írta le, de 90 % felett volt azoknak az aránya, akik a következő jelzőket használták: harapós, irritáló, kellemetlen, kissé orrhangú, olyan, mintha valaki egy táblát kaparna a körmével, beszűkít, összeszorít, egy olyan réteget tesz az ember mellkasára, amit át kell törnie, hogy lélegezni tudjon, feszültséget okoz, belefúródik az emberbe és a saját ritmusa ellen megy, idegessé tesz, vésztjósló.
128 Hz-es “C” hang a hallgatók 3-8 %-a számára kérdésekre ösztönző, kissé nyugtalanító volt azonban 90%-uk ilyen leírásokat adott: az emberi lényhez tartozik, sok teret ad, békésnek, kellemesnek és teljesnek hangzik, harmóniában van az emberrel, ezt hallva az ember kiegyenesedhet és szabadon és mélyen lélegezhet, bizalmat ébreszt, olyan mintha a szívben visszacsengene, olyan mintha mindennek az alapja lenne mégis teljesen szabadon hagyja az embert.
Ha azt is számításba vesszük, hogy sok hallgatónak nehéz volt az érzéseit szavakba foglalni a 90 % feletti hasonlóság a leírásaikban igen figyelemreméltó. Ezt az arányt nem befolyásolta sem a megszólaló hangszer fajtája, sem pedig minőségi színvonala. A kísérletek alatt azonban még egy nagyon fontos megfigyelést tettek a kutatók. Elektromosan megszólaltatott hangokkal a vizsgálatot nem lehetett elvégezni. Ez nem csak szintetizált hangokra vonatkozott, hanem még akusztikus hangszerek elektromosan erősített hangjára, vagy hangfelvételekre is, nem azért mert az így megszólaló hangok frekvenciái nem ugyanazt a hatást keltik bennünk, hanem azért, mert sokkal kevésbé tudatosíthatóvá válnak ezek a hatások. Viszont, amikor lassan, szinte kizárólag erősített zenét és felvételeket hallgatunk, mindazok a hatások, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják személyiségünket, feszültséget és bizonytalanságot keltenek bennünk, saját természetünk vagy egymás ellen hangolnak minket, vagy akár még az egészségünket is rombolják, még sokkal veszélyesebbek, ha rejtve maradnak. A zenészek felelőssége egyértelmű ebben a helyzetben, de ők azok, akik a legkönnyebben tehetnek is azért, hogy ez a helyzet megváltozzon. Még a zenészeknél is sokkal nagyobb felelősség terheli azonban a zenét oktatókat, és azokat, akik az oktatási rendszereket alakítják ki, hiszen rajtuk múlik, hogy az emberek általában tudnak-e, vagy tudhatnak-e ezekről hatásokról aminek egyre nagyobb mértékben ki vannak téve. Elgondolkozhatunk azon, hogy mit is jelent jól behangolva lenni. Ez csak annyi lenne, hogy egy hangszer önmagában, vagy más hasonlóan hangolt hangszerekkel együtt nem tűnik disszonánsnak? Vagy akkor vagyunk jól hangolva, ha egy erősen megkérdőjelezhető eredetű nemzetközi szabvány szerint hangolunk be?  Vagy akkor vagyunk jól hangolva, ha megismerjük a minket körülvevő és ugyanakkor bennünk is jelenlévő természetet és a zenénket úgy építjük fel, hogy ezzel legyen összhangban?
Gáspár Péter


Plazma Generátor I.
Az emberi szervezetet megfelelő frekvenciájú és megfelelő erősségű elektromágneses (jellegű) sugárzással sugározza be, ezáltal szelektíven időtükrözi a kiválasztott kórokozókat, és parazitákat vagy korrigálja azok működését, az egész-ség hullámhosszára hangolja az elhangolódott (megbetegedett) szerveket vagy az egész emberi szervezetet.
A képen egy antikosított változat látható.
Hogyan működik?
Alapvetés:
Sokat hangoztatott és sokunk által megtapasztalt tény, hogy a mai nyugati típusú gyógyászat és ennek szerves részét, mondhatni erős „hátországát” adó gyógyszeripar nem igazán képes működőképes és hatékony gyógymódokat nyújtani betegségeinkre. Úgy is mondhatnánk, hogy a nyugati gyógyászat rendszerének tevékenysége kimerül abban, hogy a tüneteket próbálja elnyomni, igazi gyógyítást abban az értelemben, hogy az egységet (egész-séget) visszaállítsa, nem végez. Sok esetben persze ez is óriási könnyebbséget jelent a beteg számára, de valljuk be, ezt nem nevezhetjük gyógyításnak. A gyógyítás igazi célja ugyanis az egység, az egész-ség, az egyensúly visszaállítása egy kibillent állapotból, annak az oknak a megszüntetése, ami ezt a kibillent állapotot létrehozta. Ez persze akkor válik időszerűvé, ha a prevenció sikertelen eredménnyel jár, illetve fel sem merül.
A valós gyógyítás persze elég nehéz, mondhatni lehetetlen feladat akkor, ha az emberi szervezetet csupán egy biokémiai „gépnek” tekintjük, amelynek rendellenes működését, a betegséget, mint valamely külső, főként biológiai behatás által okozott rendellenes biokémiai folyamatként határozzuk meg, és teljes mértékben figyelmen kívül hagyjuk, hogy a világegyetem közös nyelve, „alkotóeleme”, az Univerzum szövete az Energia.
Mit jelent ez? Azt, hogy az ember, mint az Univerzum része, szintén Energetikai tényező. Ez nem egy hangzatos fikció, hanem már a „hivatalos” tudomány által is szentesített tényállás, hiszen Einstein óta már sokan és sokféle területen eljutottak ahhoz az alapvetéshez, hogy az anyag – így az emberi test is – az Energia egy megjelenési formája.
A valódi gyógyítók tudják ezt, és bár a módszereik legyenek bármilyen sokrétűek is (gyógyfüves, akupunktúra, thaichi stb.) mind mind, a megbomlott (energia)egyensúly visszaállítására törekednek, ezért képesek „megmagyarázhatatlan” hatékonysággal gyógyítani.
Ha tehát mi is elfogadjuk, hogy az ember is alapvetően egy Energiaszövet, és ennek állapotát jól le lehet írni, mint rezgések összességét, akkor bárki számára rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy a betegség azt jelenti, hogy a szervezet rezgésállapota (energia állapota, frekvencia eredője) megváltozott, az egyensúly megbomlott. A gyógyítás pedig azt jelenti, hogy ezt a rezgésállapotot visszaállítjuk a szervezetre jellemző egyensúlyi szintre. Ez az a pont, ahol a modern tudomány új fejlesztései által új eszközöket vethetünk be a betegségek gyógyítására, méghozzá a gyógyszerezés szőnyegbombázásával szemben, rendkívüli precizitással, csak az adott terület, az adott anomália kezelésével, hangolásával.
Hogyan tudjuk ezt megtenni?
Alapvetően kétféle módon.
Az egyik esetben, amikor a betegség látszólagos kiváltó okai a baktériumok, vírusok, paraziták, egyszóval valami olyan élő szervezet, mikroorganizmus, ami az emberi szervezet egyensúlyi működését megzavarja, – lásd Biorezonancia. Ha az emberi szervezetet megfelelő frekvenciájú és megfelelő erősségű elektromágneses (jellegű) sugárzással sugározzuk be, akkor ezek a sugarak szelektíven irtják, vagy elnyomják a frekvenciára érzékeny kórokozókat, parazitákat. A kórokozó vagy parazita is egy energia szövet, amelynek vannak ún. harmonikus rezgései. Ha ezekkel a harmonikus rezgésekkel stimuláljuk, gerjesztjük őket, akkor a saját rezgések amplitúdója (a rezgés energiája) annyira megnő, hogy az a parazita mechanikai tűrőképességét meghaladja, és elpusztítja azt. Lásd a mellékelt videót, ahol a parazita sejtfala felrobban, és így az elpusztul. (kaboom video)
A könnyebb megértés érdekében egy analógia a sajátfrekvenciás gerjesztés hatásáról.

Tacoma Narrows Bridge Collapse "Gallopin' Gertie"A videón a híd azért dőlt össze, mert az ismétlődő széllökések sokszor hatottak ugyanabban az irányban, ezért az önmagukban kis erők összeadódtak, és a hidat oly mértékben belengették, hogy azt a híd szerkezete már nem tudta elviselni. Ugyanez az oka, amiért nem szabad a katonáknak egyszerre lépniük a hidakon.  Ez pont olyan, mint amikor a hintát lökjük. Minden lökés viszonylag kis erővel hat a hintára, azonban mindig ugyanabban az irányban és ugyanazon a ponton tesszük, ezért a kis erők összeadódnak, a hinta egyre magasabbra lendül, és végül, ha ezt túl sokáig csináljuk, a hinta átfordul.
A második esetben arról van szó, hogy a megbomlott energia egyensúly miatt egy bizonyos szerv működése megváltozik, ami betegségi állapotot hoz létre. Ha ebben a helyzetben elkezdjük besugározni a „meghibásodott” szervre jellemző működési frekvenciát, azaz visszahangoljuk a szervet a saját – egészséges működését biztosító – frekvenciára, akkor a szerv ismét jól fog működni. A jobb érthetőség kedvéért ismét egy analógia. Ha a rádió frekvencia keresőjével egy adott állomás frekvenciájára hangolunk, akkor a rádióból érkező zene hangjai tiszták, élvezhetőek. Ha a vevő készülék elhangolódik az „egész-séges” frekvenciáról, akkor tiszta hangok, zene helyett legfeljebb zajos sercegést hallunk, vagy még azt sem. Ekkor vissza kell a vevőt hangolni a meghatározott frekvenciára, és ismét hallgathatjuk a zenét.
Erre a célra szolgál a PLAZMA GENERÁTOR, amelyet először Royal Raymond Rife fejlesztett ki az 1950-es években.
A plazma generátor esetében többféle sugárzás is keletkezik. Elektromágneses, UV, nagyon gyenge röntgen (esetleg), fény és egy tudományosan egyelőre nehezen kezelhető, de nagyon is létező nagy áthatolóképességű hullámfajta, az ún. skalár-hullám. A skalár hullámot sokféle más névvel is illetik, mint pl. ZPE- mező, chi, prana, Tesla-hullám, hideg-elektromosság stb.  A skalár hullám azon kívül, hogy nagy az áthatoló képessége, közvetlenül tud hatni a kiválasztott sejtekre ill. kórokozókra, és segítségével át lehet vinni egy – a célzott közegre jellemző – modulációt (frekvenciát)
A készülék a szükséges, hatékony frekvenciákat a vivőhullám erősségének változtatása, azaz az úgynevezett Amplitúdó-moduláció segítségével viszi rá a plazmára. Ez a moduláció történhet egy vagy több egyidejű frekvenciával , vagy komplex jel használatával is.
Rife ezzel a készülékkel az ún “frekvenciagyógyászat” segítségével kórokozókat tudott kiiktatni. A folyamat közvetlen biológiai hatásait szintén a saját maga által fejlesztett mikroszkóppal élőben tudta megfigyelni: (kaboom video)
Bővebb információk Rife munkásságáról:
és egy érdekes cikk magyar nyelven:
Rife munkássága, annak ellenére, hogy egyedülálló hatékonysággal tudott gyógyítani bizonyos addig nagyon kis hatékonysággal kezelhető betegségeket, mint pl. TBC vagy a rák, sajnos az évek során lassan elhalt, ezért ezt a gyógymódot újra fel kell „fedezni”, hogy most már valóban a gyógyítás szolgálatába állhasson.
A tudomány mai állása:
A frekvencia gyógyászat az elmúlt évtizedekben egyre fokozódó aktivitást mutat, egyre több területen használják az elektromágneses vagy mágneses terek gyógyító hatását. A modulált gyógyító besugárzást ennek megfelelően többféle készülékkel is be lehet vinni az emberi szervezetbe.
Galvanikusan, közvetlen érintkezéssel (megfogjuk). 
Ennek hátránya, hogy gyenge és egyenetlenül fog eloszlani, mert a jobb elektromos vezetőképességű részen fog átáramlani az energia nagy része, esetleg elkerülve a kívánt részeket.
Elektromágnesesen (antennával). 
Viselkedése kb. ugyanaz, mint az előző esetben, mert amint a kisugárzott hullám eléri a testet, abban már áramként folyik tovább.  A frekvencia és a teljesítmény megfelelő megválasztásával szabályozható, hogy az energia milyen mélyen hatoljon be a szövetekbe.
Mágnesesen. 
Ez hatásos módszer és vannak berendezések melyek ilyen elven működnek.  Valamikor csak egy állandó mágnest használnak, de már az is képes pozitív biológiai hatásokat kiváltani, ha a megfelelő pólusával a megfelelő helyre teszik.  A változó elektromágneses tér viszont sokkal jobban áthatol a testen, ezáltal sokkal hatékonyabb.  A hátránya viszont az, hogy ezzel szemben a test elnyelő képessége kicsi, ezért meglehetősen nagy teljesítményeket kell használni. (pl. Papadopulos-féle készülék)
A plazma előnyei:
A Plazma Generátor által előállított elektromágneses jellegű modulált sugárzásnak korlátlan az áthatolóképessége, közvetlenül tud hatni a sejtekre, illetve kórokozókra,  segítségével át lehet vinni egy – a célzott közegre jellemző – modulációt (frekvenciát)
Rife munkássága nyomán tudjuk, hogy a plazma generátorral végzett frekvencia gyógyászat nagy hatékonysággal alkalmas a bakteriális illetve vírusos eredetű megbetegedések gyógyítására. Rife ellenőrzött és dokumentált klinikai tesztjei azt is megmutatták, hogy a módszer alkalmas akár utolsó stádiumos rákos betegek gyógyítására is. 16 ilyen páciens közül 14 gyógyult meg 6 héten belül, és a további 2 páciens is teljesen felépült további néhány hét kezelésnek köszönhetően
Érdemes itt megemlíteni Antoine Priore nevét is, aki az 1960-as és 1970-es években sikerrel kezelt végzetes daganatokat, trypanosomiát, és más  súlyos betegségeket kísérleti állatokon Franciaországban, szigorú tudományos erőírások betartása közepette, neves tudósok folyamatos felügyelete alatt.
Roskó Farkas


Morfogenetikus mező és szabad energiaIgazából ez egy nagyon jó kis videó. Egyetlen hiányossága, hogy kívül teremt ellenségképet. Tágítsuk ki a szemléletünket azzal, hogy az a bizonyos “rossz elit” szintén “megosztott”, ergo valódi irányításra képtelen. Utána meg ugorjunk egyet, még tágabb értelmezést véve eszközül.


MORFOGENETIKUS MEZŐ ÉS SZABAD ENERGIA [WWW.VAL

A Biosz egész területén mozgó spirálsávok viszik beteljesedésük felé a fizikai organizmusokat. Amit életnek nevezünk, valójában nem az Idő mozgása, hanem a Vitalitás mező elfordulása. Ez az oka annak, hogy Idővel minden kialakult forma átmegy az ellentétébe! Mert a fizikai sík formáinak, nincs más kiútja, a rettenetes feszültségű örvényekből, amelyek anyagukat mozgatják, mint vagy átmenni az ellentétükbe, vagy egy fokozattal feljebb lépni a dimenziók létráján. Ennek a folyamatnak az eredménye az öregedés, degenerálódás, de ez viszi a háromsíkú embert felfelé, a szattwikus magaslatok irányába.Wictor Charon
A dimenzióváltás egy belső ciklikus folyamat, nincs itt semmiféle világvége, meg ilyesmi. Minden rendben van. Pusztán a dolgok reklámja “ilyen vagy olyan” .Most az ember, arra van kényszerítve, hogy szembe nézzen azzal; AKI. S itt már nem a “milyenségek dominálnak.
Ami talán a lényeg, hogy a mennyiségi faktor telítettsége jár mindig minőségváltozással. Az meg nem lehet kérdéses, hogy elszaporodtunk, s ezt ösztönszinten asszisztáltuk végig. A Magyarság mint olyan, egy minőségre való képességet jelent azon okból kifolyólag, hogy a legárnyaltabban lehet kifejezni, a lelki mélységeket és a magasságokat. Akár látni is lehet, hogy mekkora lehetőség van, hogy az ember újra felfedezze a saját kreativitását, teremtő, szellemi mivoltát, s valljuk be; – ezt alaposan elfelejtettük, mert annyira belefeledkeztünk az anyagba. Morfogenetikus mező, félanyagi dimenzió, egységes mezőelmélet, örök vadászmezők, stb, – itt nem lehet már hazudni magunknak. Csak az ego próbálja átmenteni magát, mindenféle elmetevékenységbe hajszolva biokémiai robotját. Van már fent cikk a küszöb örzőiről, s ez belül fészkel s bent mindegy, hogy kifelé milyen szerepet játszunk. Ezt a két srácot is próbálják folyamatosan ütköztetni, holott sokszor csak arról szól a dolog, hogy melyik agyféltekénk működik és hogyan. Gondoljunk bele, a yin yang szimbólumba, ott mind a kettő adja az egészet. Az egyetlen, ha lehet ilyet mondani, bűn a butaság.
S hogy mit tehetünk?
Ha már ösztönös energiák határozzák meg sok esetben a létezésünket, vegyük a bátorságot, hogy megismerjük, hogyan működnek, s akkor szépen magától változik meg életünk iránya, hisz csak az akarnok részünk akarja azzal elfoglalni magát, hogy majd én megoldom. Itt szintén visszautalok egy régebbi cikkre; A kulcs; Ébren légy! – Csináljunk valamit szívvel lélekkel, s ha képesek vagyunk belefeledkezni, akkor a pillanatban vagyunk.  Niccoló Paganinitől kérdezték, hogy mitől vagy ilyen briliáns. Ő meg csak annyit válaszolt, hogy nem tudom, én csak félre állok a hegedű, meg a vonó útjából. – Na itt kezdődik a művészet, meg a morfogenetikus mező és azt a mezőt már nagyon sokan képezik le a saját leképező képességük függvényében. S ahogy Wictor Charon mondja, van aki a pocsolyában halászik, s van aki az óceánban.
A másodikhoz meg már egy többsíkú látás szükségeltetik. Ezt a közeljövőben egyre több ember fogja belátni, mert csak a disznónak kötelező a disznótor. Amikor az ember teremt, az egy másfajta gondolkodás, mint tudjuk, s annak sokkal nagyobb köze van a spontenaitáshoz. Einstein is mondta, hogyha ugyanúgy gondolkodunk, mint amikor a problémákat elkövettük, nem fogjuk tudni megoldani. Azt meg az küszöbök Őrei szavatolják, hogy ne tudjuk addig áthazudni magunkat a szabad energia hasznosításáig, mert ez az emberfajta kissé éretlen ehhez. Ami tehát meg zajlik, az a kreativitás csodálatos kibontakozása, hisz amikor kreatívak vagyunk akkor teremtünk, s ebben a formában vagyunk mi is teremtve Isten képmására. Mint fent, úgy lent. Ez az analógiája az állóhullámoknak is. Már az első méréseknél is kiderült a tesztelések folyamán, hogy a theta, intuitív impulzusok szignifikánsan kb. húsz százalékkal emelkedtek. Nem véletlenül építettek akkora piramisokat világszerte, minden egyes prehisztorikus kultúrában. Akkoriban nem állt rendelkezésre, technológia. Mindig más a társadalmi berendezkedés és technológiai még nem volt. Ezt onnan is lehet látni, hogy ez a társadalom élte fel és élt vissza a Föld jó pár éves fosszilisen felhalmozott energiájával. A szabad energia, meg – tényleg jól mondja a kisfilm, hangolódás kérdése, de alul és érdekvezérelt egyedeknek, mindig megvan a pasportja, hogy meddig mehetnek és mit képezhetnek le. S az ember nagyon ki tudja húzni a gyufát, s így aztán szembeszökő valóban a változás.
Murzsicz András


Számítógépes „hatodik érzék” képességeink fejlesztéséhez
Felgyorsult civilizációs környezetünkben joggal irigyeljük az életüket önmaguk fejlesztésének szentelő jógikat, szerzeteseket és a harcművészek eredményeit. A régi korok önfejlesztő módszerei azonban arra épültek, hogy minden mást kizáró időráfordítással és elmélyüléssel lehet eredményt elérni. Ez azonban kikerülhetetlenül kettéosztotta a világot a hétköznapok sodrásában elmerülő és a rohanó világtól inkább különvonuló, tisztább tudatú emberekre.
Érdekes, hogy egy hasonló kettéosztottság agyunkban, tudatunk működésében is jelen van. A bal agyféltekénk a felelős a térben és időben, ok és okozat szerinti tájékozódásért, mondhatni egyénként való létezésünkért. A jobb agyfélteke viszont feloldja ezt a világtól való elhatároltságot, működéséhez tartozik a harmónia érzékelése és kifejezése. Elgondolkodtató, hogy az értékes képességeink jórészt a két agyfélteke együttműködésén alapulnak. Ennek szellemében talán az sem szokatlan gondolat, hogy a „nyugati” tudomány és technika, illetve a „keleti” spirituális szemlélet egymást támogatva újfajta képességfejlesztő módszert hozzon létre.
Az IdeonFocusSystem (rövidítve IFS) célja, hogy a tudomány és a technológia lehetőségeit felhasználva a mai, hétköznapi emberek számára is elérhetővé tegye öntudatunk érzelmi és szellemi képességeinek megismerését, irányításának lehetőségeit.
A rendszer egyszerűen kezelhető mini EEG készüléket használ, amely az agyi idegsejtjeink csoportos működését összegezve méri a bal- és a jobb agyfélteke különféle tudatállapotokra jellemző aktivitásait. Az adatokat kiértékelő szoftver ennek változásait hangok, képek, játékok élményeinek formájában visszajelzi (biofeedback).
De találóbb lenne a pszichofeedback kifejezés, ugyanis más orvosi EEG-től és visszajelzéses rendszerektől eltérően az IFS nem a különféle agyi funkciók feltérképezésére, illetve célzott tréningezésére helyezi a hangsúlyt.
Módszerében „mesterséges érzékszervet” hoz létre az egyszerűen elkülöníthető tudatállapot-aktivitások megismertetésére. Alapvetően a jól ismert agyhullám-tartományok kombinációival dolgozik: béta – érzékszervi ingerekre való reagálás, problémamegoldás; alfa – testi-lelki ellazulás, befelé figyelés; théta – intuíció, belső képek létrehozása és felismerése (álmodás).
Az eddigi – növekvő számú – vizsgálatok alapján többféle érdekes korreláció figyelhető meg különféle tudat-modellek és az elkülöníthető agyhullám jellemzők között:

Agyhullámok és tudatszintek


Az IFS legfontosabb sajátossága, hogy mindezeket a hallgató egymásra épülő, fokozódó nehézségű gyakorlatok során sajátítja el. Szöveges irányítás és speciális hatások moduláris kombinációival, az igényszerű ellazítás-stresszcsökkentés céljainak képes megfelelni. Ám ezen túl a belső harmóniát és intuíciót tápláló tudatállapotok fenntartását gyakorolhatóvá, edzhetővé teszi. Erre alapozva bármilyen irányú aktivitáshoz kifejleszthető, koordinálható a belső nyugalom és az ellazult figyelem. Csíkszentmihályi Mihály, a világhírű magyar tudós ezt jellemzi a Flow állapotával (ld. ábra lent balra, a színek itt a terhelés-hozzáállás egyes állapotaira utalnak).
Hasonlattal élve, „repülésszimulátor” áll rendelkezésre a tudat számára, amellyel nemcsak a „csendes időben való nyugodt repülés” gyakorolható, hanem akár „a viharos időben való leszállás” is! Jelentős újdonságként említhető a hálózatba kötött rendszereken keresztül történő „kötelékrepülés” is, vagyis az egymással való összehangoltság. Egy csoport harmonikus együttműködése is edzhető a megfelelő gyakorlatok segítségével.
Az egyes leckék, gyakorlatok élményei után részletes elemzést, objektív kiértékelést is kaphatunk az elért eredményekről, az előrehaladásról. Az eredmények kiértékelhetők agyhullám tartományok szerinti statikus, reaktív, dinamikus, időrendi és feladatmegoldás szerinti bontásban, illetve összesített standard pontszámmal (MQ). Érdekes tapasztalat, hogy pl. a csapatsportokban jellemző az erősebb jobb agyféltekés aktivitás. A rendkívüli intuíció (para-képesség) összefüggést mutat a hosszabb théta szakaszok jelentkezésével.
Az eltérő jellegű és nehézségű gyakorlatok során nyújtott jellemzők lehetőséget adhatnak pszichológiai, mentális felmérésre is. A rendszer szoftvere elemző modullal támogatja az ilyen irányú teszteket, kutatásokat. Ezen kívül másfajta fiziológiai mérések eredményei is bevihetők és összevethetők a tudati működés agyi jellemzőinek értékeivel.
Az IFS moduláris szerkesztő programjával tetszőleges életterület igényei szerinti képzés állítható össze. Az iskoláskor tanulást fejlesztő lehetőségeitől kezdve, a munkahelyi stressz csökkentés és rehabilitáció eszközein át, az időskori szellemi karbantartás támogatásáig. Szakmai szinten kiemelkedő szerepe lehet a magas mentális teljesítményt igénylő tevékenységek fejlesztésének (élsport, rendfenntartás, menedzserképzés, közlekedés, stb.), de bármilyen munkakör teljesítménye és teherbírási szintje javítható az önfejlesztő leckéken keresztül. A részletes, nyomtatható kiértékelés jelentős támogatást ad például a HR-es munka színvonalának emeléséhez.
A képzési rendszer nagy segítséget nyújthat a közeljövőben elterjedő, agyhullámokkal vezérelt eszközök használatának fokról-fokra való megtanulásában is.
A rendszer jelenleg együttműködésben vesz részt a SOTE TE Spiroergometriai Laboratóriumával és a BM Nemzetközi Oktatási Központ extrém stressz kutatásával.
(az IFS az Elmefitness név alatt kifejlesztett technológián alapul)
Lovass László


Charon StabilizátorMi ez?
A CharonSteb egy miniatűr plazma generátor. A plazma többek között úgynevezett skalár-hullámokat bocsát ki magából. Ha ezt változtatható modulációval látjuk el, akkor az emberi szervezet számára létfontosságú frekvenciájú, többek között úgynevezett Schumann, azaz eredő hullámok is adódnak. Így egy hordozható személyes frekvencia-modulált eszközt kapunk, ami méreténél fogva mindig, mindenhol nálunk lehet.  (Ennek mikéntjére később részletesen kitérünk.)
Hogyan működik?
A plazma generátor esetében többféle sugárzás is keletkezik. Elektromágneses, infra, látható fény, UV, nagyon gyenge röntgen és a hivatalos tudomány által még hivatalosan nem elfogadott, nagy áthatolóképességű hullámfajta, az ún. Skalár-hullám, vagy ahogyan még nevezik állóhullám. A plazmát így tekinthetjük egy hiper-szélessávú generátornak is. A skalár-hullámot sokféle más névvel is illetik, mint pl. ZPE- mező, chi, prana, Tesla-hullám, hideg-elektromosság stb.  A skalár-hullám egy rendkívül kiterjedt működési mechanizmussal rendelkezik, melynek következtében közvetlenül tud hatni szubatomi szinten is.”
Roskó Farkas
részecskefizika a dinamikai alaptörvényeknek a standard modellben való kodifikálásában csúcsosodott ki. Ez egy CPT-szimmetriával rendelkezőkvantumtérelmélet, azaz a törvények invariánsok az egyszerre történő tértükrözés,töltéstükrözés és időtükrözés esetén. Mindazonáltal az időtükrözés nem tűnik szimmetriának (ezt a sértést általában CP-sértésnek hívjuk). Két lehetséges eredete van ennek az aszimmetriának, az egyik a különböző kvarkízek keveredése gyenge bomlások során, a másik a direkt CP-sértés az erős kölcsönhatás során.”
Wikipédia
Itt az „időtükrözés” egy kis értelmezést kíván. Az a droidszisztéma, amit mi emberi testnek nevezünk, a természet viszonyrendszerén belül működik. Azt tudjuk, hogy a természet, ha nem is szimmetrikus, de arra törekszik. Az ettől való eltérést az aranymetszés szabályai nagyban meghatározzák. Az idő értelmezésénél már kénytelenek vagyunk meghaladni a „világegyetem megfeleltetésének” szokását. A hagyományos gondolkodás, melyről a kauzálisan gondolkodó ember nehezen mond le, illetve amivel nehezen hagy fel, a mi esetünkben kevésnek bizonyul. Nem rendelkezik rálátási lehetőséggel, mivel a megfigyelő gondolkodása és a megfigyelés tárgya is lineáris. Itt már a szubatomi szintet, a kvantum mechanikát és a gondolkodás határait feszegetjük.
Az még közismert, hogy a fény nemcsak hullám, hanem részecske formájában is terjed. A fény sebességének meghaladásáról már születtek bizonyítékok, de általánosan elfogadott akkor lesz, ha az ellenzői meghalnak. (E cikk írásakor éppen vitatkoznak a témán a CERN újabb eredményeinek tükrében.)
Ami itt megjegyzendő az az a tény, hogy a kvantumfizikában nem lineáris a részecskék egymáshoz való viszonya. És „felületi, felszíni” látásmód esetén automatikusan adódik az információ mágneses jellegű érzékelése. A vonzás-taszítás, mint már belső tükröződési lehetőség, illetve ennek normalizálása, tovább már egyre kevésbé halogatható.
Tehát a hagyományos időfelfogás önmagát rekeszti ki a nonlinearitás mélyebb zónáiból. Itt még nem tárgyaljuk, még nem megyünk bele a világegyetem holografikus értelmezésébe, s az idő görbületét és a skalár hullámok összefüggéseit sem tárgyaljuk /Megjegyzendő, hogy Intézetünk pályázatot ír ki a közeljövőben, az idő görbületének és az állóhullámok összefüggésének matematikai bizonyítására. Az időhöz rendelt extra dimenzió, az időgörbület, hasonlóan a tér görbületéhez, képzelhető el. A skalár hullámoknak, az idő görbületével való kollerálása illeszthető a húr elméletéhez, melynek a bizonyítása, legalább negyven éve várat magára. Ugyanis, ha a húr egy speciális időgörbület, azaz egy időspirál egy adott  koordinátájaként, részeként értelmezhető, akkor nonlineáris értelmezést kap, mely a hagyományos horizontális időérzékelést, egy „merőleges” terjedéssel bővíti ki./
A megfigyelő szerepét nem lehet, eléggé hangsúlyozni. Az időtükrözés megértéséhez javallott meghaladni a jelenleg alkalmazott logikai rendszereket, mintegy kiemelkedve belőle. Erre van lehetőség, de ez alanyi jogú tapasztalatot kíván. S ez a terület már a dimenziókutatás területe, ami egyfajta Tacit tudást feltételez.
(Személyiséget meghaladó, spontán, belülről fakadó intuíciókat tartalmaz.) 

Amire most elsősorban a hangsúlyt helyezzük, az a biomágneses mező biztosítása, mert ez a mostani mágneses anomáliák idején is megoldást jelenthet.  (A Föld mágneses mezeje periodikusan változik, illetve a pólusok helyet is cserélhetnek.) A megnövekedett aktivitás a Nap részéről szintén befolyásoló tényező. Fogjuk tapasztalni.
A másik terület az a többsíkú gondolkodás segítése. Ez a mi esetünkben az intuíció hatványozottabb megjelenését teszi lehetővé.
 – Ez a jelenlegi tudománynak, ma még, – egy kevéssé ismert területe. 
Egyelőre az is viszonylag kevéssé ismert tény, hogy a Schumann rezgések emelkedésének ellenére /régebben 7,83 Hz volt most 11. fölött van… / a kreatív, alkotó, “másként gondolkodó”, művészek, jógik stb. esetében “éber-tudati” kommunikációnál is, – nemhogy Alfa, de nagyon sok Theta impulzus és szakaszhossz mutatható ki szignifikánsan.  (Theta hullámok 4-7Hz körüli lassú agyhullámok) Ez több ezer mérési adattal is alátámasztható.
László Ervin professzor szerint a vákuum virtuális részecske-hullámai, más néven a skalár-hullámok lehetővé teszik az ember számára, hogy a kozmosz egész információs mezejébe foglalt információhoz hozzáférjen. Ezek a kvantumrészecskék attól „virtuálisak”, hogy rövid ideig élnek, pontosabban a kvantummechanika határozatlansági törvénye megengedi kis tömegű részecskék spontán keletkezését és fennmaradását úgy, hogy minél kisebb tömegű egy virtuális részecske, annál hosszabb ideig maradhat fenn.
A skalár-hullámok kvantumainak tömege tetszőlegesen kis értéket vehet fel, így ők a legalkalmasabb anyagi hordozók a legfinomabb gondolkodási, létezési folyamatok fenntartására. A skalár-hullámok fizikáját még az einsteini relativitáselmélet előtt fedezte fel Whittaker 1903-ban és ismertette szakfolyóiratokban. A skalár-hullámok terjedési sebessége annál nagyobb, minél kisebb tömegű a virtuális részecske, és így elvileg korlátlan.
A kozmikus információs mező, illetve a pszi-mező hullámait skalár-hullámok hordozzák. A skalár-hullámok a vákuum virtuális részecskéinek hullámait jelentik. Ezek tömege, energiája nem elég ahhoz, hogy valóságosan, makroszkopikus mérőműszerekkel mérhetők legyenek jelenleg, /Ezt hamarosan orvosoljuk./ de az emberi agy és az élő szervezet erre alapból képes. A skalár-hullámok, rendkívül alacsony energiájuk révén, képesek az elektromágneses hullámokénál nagyobb, kozmikus léptékű koherenciahossz biztosítására.
Az emberi tudatvilág egyre mélyebb szintjein egyre gyorsabb és nagyobb számú gondolati folyamat zajlik. Ehhez egyre finomabb, kisebb tömegű anyagi hordozó szükséges. A skalár-hullámok, amelyek a legmélyebb tudatszint hordozói, a világegyetem egészével hangolnak össze bennünket.
Mire is jó?
Segít megőrizni testi-lelki-szellemi egyensúlyunkat, valamint karbantartja egészségünket azáltal, hogy olyan energiamezőt is biztosít számunkra, amelynek rezgésszáma megegyezik a Föld természetes rezgésével. Ezt a rezgést felfedezője nyomán Schumann-frekvenciának hívjuk, melyről a fentiekben már volt szó, s az ember számára élettani szempontból létfontosságú jelentőséggel bír. Bármilyen elhangolódás, azaz betegség keletkezése esetén segít visszatérni az egyensúlyi helyzethez, azaz hatékony utat kínál a gyógyulás felé. Emlékeztet a szervezet harmonikus alaprezgésére, s mint egy köldökzsinór, az élő szervezetet saját természetes állapotában tartja.
Segít megtalálni és fenntartani öntudati egyensúlyunkat bármilyen külső befolyás esetén. A többdimenziós állóhullám-alakzatokon túl a Schumann-hullámok az agynak egy specifikus impulzusszórást biztosítanak.
Az agyunkat az ún. Alfa (8-14 Hz), illetve Theta (7-4 Hz) állapotok irányába szinkronizálják, amelyek az emberi agyműködés mély, nyugalmi állapotait jelentik. Ez a tudatállapot hatékonyan segíti többek között a tanulási folyamatokat és a nagyfokú kreativitást igénylő, alkotó tevékenységek végzését is. Ez a hatékonyság megmutatkozik a tanulási folyamatok hihetetlen mértékű felgyorsításában, de tapasztalható a megszerzett tudás tartósságában is (pl. Alfa-learning). Az igazán ihletett műalkotások is eme tudatállapot szülöttei.
A gyermekek az elmélyült játék során ugyancsak ebben az állapotban vannak, és bár a felnőttek azt gondolják, hogy ilyenkor a gyerek semmit nem fog fel a külvilágból, ennek éppen az ellenkezője igaz. Ebben az állapotban minden fizikai és lelki ingert érzékelnek, és a befolyt információkat mélyen el is raktározzák, a 
periférikus szenzóriumok, – aktív receptorok jóval nagyobb intenzitása miatt.
Közreműködhet tudatossági szintünk emelésében azáltal, hogy segít elérni és fenntartani a kiegyensúlyozottság, illetve ihletettség (Alfa) és (Theta) állapotait, így olyan csatornák megnyitására és folyamatos használatára nyújt lehetőséget, melyek nélkül nem képzelhető el a valódi tudatosság, a bölcsesség elérése. Ezek a bizonyos stabil frekvenciák folyamatos, illetve impulzusszerű használatát igénylik.
A napjainkban jelentkező természetes és mesterséges eredetű mágneses anomáliák esetén is fenntartja, biztosítja a szervezet és legfőképpen az agyunk kiegyensúlyozott és stabil működéséhez szükséges teret. Meg tudjuk őrizni tiszta gondolkodásunkat és higgadt ítélőképességünket még olyan helyzetben is, amikor ez egyébként a környezeti hatások miatt nem lenne lehetséges.
A jelen
Az Intézet szakembereinek közreműködése által a készülék hatásai rendszeresen dokumentálhatók, visszaigazolhatók. A Charon Stabilizer speciális változatai kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.
Nincs tudomásunk róla, hogy lenne olyan polgári használatra készült eszköz, amely védelmet kínálna a tudati működést alapvetően befolyásoló elektromágneses zavarok ellen – gondolunk itt egyrészt az ember által keltett anomáliákra, másrészt a közeljövőben hangsúlyozottan jelentkező napfolttevékenységek hatására gyökeresen változó geomágneses mezőre. Illetve az is köztudott tény, hogy a Föld mágneses mezeje már jelenlegi állapotában is szignifikánsan kisebb hatásfokkal rendelkezik a megszokott állagához képest.
Továbbá az is Tudományosan bizonyított, hogy az űrhajózásban is élettani szempontból elengedhetetlen a megfelelő rezgések biztosítása, bár a jelenleg alkalmazott technológia kezdetlegesebb a Charon Stabilizernél.
A Kutatások
Soha senki sem rögzítette az emberi szellem egyetlen megnyilvánulását sem úgy, hogy gépet ne használt volna. Az „önmagában létező szellem” veszedelmes képzelgés. A működésben lévő emberi szellem bonyolult gépezetet használ, amely hárommilliárd éves fejlődés során tökéletesedett: az emberi testet. És ez a test soha sincs egyedül, nem létezik egyedül: ezernyi anyagi és energetikus szál köti a földhöz és az egész kozmoszhoz. Nem tudunk mindent a testről. Nem tudunk mindent a világegyetemmel való kapcsolatáról. Senki sem tudná megmondani, melyek az emberi gépezet határai, és hogyan tudná használni ezt a gépezetet egy lehetőségei maximumát bevető szellem. Egyáltalán nem ismerjük a testünk mélységeiben, a körülöttünk, a Földön, a Föld körül, a tágas kozmoszban munkáló erőket. Senki sem tudja, melyek azok a még nem is sejtett, de talán karnyújtásnyira lévő egyszerű természeti erők, amelyeket az éber tudatú ember, aki közvetlenebbül tudja felfogni a dolgokat, mint a mi lineáris értelmünk, használhatna.”
Pauwels
„…Az ember biológiai alkatában intellektuális képességek magjai szunnyadnak.
 Az intenzitástan jövendőbeli speciális feladata az lesz, hogy megkísérli fokozatokban kifejezni érzések mélységét, erejét, energiatöltését. Ez persze nem jelölhető majd szimpla skála-nomenklatúrában, mert az intenzitások többirányú, polidimenzionális alakulatok.
Mindenesetre az érzetkvalitások mérésével kezdődik a kutatás, később pedig kialakul a kutatás biológiai rendszere, melyben meg lehet kísérelni intenzitások fokozását és csökkentését, ellenőrzés mellett… …”
Wictor Charon
Charon beszél arról is, hogy a kétezredik év után el fog érkezni az idő, amikor az emberek nem fognak még magukhoz engedni olyan rezgéseket sem, amelynek természete ideg-élettanilag kétes. Említette még, hogy elegendő ma a fizikai síkon néhány szimbólum, frekvencia behangolása bizonyos kontaktusok eléréséhez, melyhez a sűrűbb anyagi korszakban sokéves gyakorlás és rengeteg segédeszköz, kellék volt szükséges. A jövő kultikus tárgyai között van olyan, amely hatalmas áramú kontaktust képes létrehozni ahhoz, hogy agyunkban égig érő dimenzió lépcsősorok boruljanak fényözönbe.
Murzsicz András


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése