2017. május 7., vasárnap

állítsátok meg a titkos háborút! állítsátok meg a pszichikai fasizmust!
állítsátok meg a titkos háborút!

állítsátok meg a pszichikai fasizmust!


A fiamnak, Arbynak, és a mostohafiaimnak, Arthurnak, Hubertnek és Bernárdnak, a sötétség fiai és a fény fiai között dúló örök háború valódi áldozatainak 
sátánizmus
"Te, aki feláldozod a gyermeket, nem teheted ezt többé!
Megfeszítésed követeli ember s Isten, hagyd hát abba önként."
Szívem szerint ezt az egész sátánista témát lezárnám azzal a fehívással, hogy 'Emberek, emberek! Itt rohangálnak köztünk a lipótmezei õrültek, akik Lucifert akarják megidézni, néha vért szürcsölnek, gyermekekkel orgiáznak, mániákus keresztre feszítõk és szívet esznek vacsorára. Összekék õket fogdosni és elmegyógyintézetbe zárni, vagy a pokolra juttatni õket, ahová valójában valók. Gyerünk emberek, kapjuk el õket!" A probléma azonban az, hogy ha követjük a sátánista szekták szálait, akkor a Globális Pszichopata Bûnkartell kormányfeletti árnyékhatalmához jutunk, és azt találjuk, hogy a sátánizmus vezetõ kasztja maga a Globális Pszichopata Bûnkartell, akiket nem lehet csak úgy elkapni, mert jól körbe barrikádozták magukat. A világ legbefolyásosabb csoportjaiban megtalálhatók az emberiség legszélsõségesebb elemensei, a sátánisták, akik az ezoterikus és okkult ismereteiket politikai irányításra és perverz élvezetekre használják. És ezek a befolyásos emberek sátánista befolyást gyakorolnak ránk a médián, a szervezett bûnözésen, az oktatáson, a vallásokon és még sok más forráson keresztül. Nem meglepõ tehát, hogy a sátánista szektákat engedélyezik és támogatják világszerte miközben a valódi spirituális felemelkedést és örökkévalóságot proféciáló szervezõdéseket "szektáknak" állítják be, démonizálják és nyíltan üldözik. "Õrült szektásoknak" állítják be a valódi spiritualitást követõket, pontosan, ahogy "õrült náciknak" állítják be az olyan igazságok kimondóit, akik ellentmondásban vannak a sátánista cionisták, Szabadkõmûvesek, Illuminátusok és a Globális Pszichopata Bûnkartell történelemhamisításaival, áltudományaival és álhíreivel. A Szabadkõmûveség és az Illumináti, két gigászi és közismerten sátánista szekta, akiknek a tagjai ott vannak a kormányainkban, az egészségügyben, a médiában, a jogban és az életünk MINDEN területén, él és virul, miközben kis jóindulatú pozitív befolyást gyakorló spirituális csoportok tagjait bilincsbe verve, nagy nemzetközi publicitások közepette tartóztatják le és záratják elmegyógyintézetekbe.

Ma a sátánizmus a leggyorsabban növekvõ földalatti bûnözõ mozgalom VILÁGSZERTE, és egyenesen köthetõ a nácizmushoz, a terrorizmushoz, a drogkereskeddelemhez, gyermek szexrabszolgasághoz, és az egyre több napfényre kerülõ borzalmas gyermek és nõbántalmazási esetekhez. Sátánisták köthetõk olyan botrányokhoz, mint gyermekek repülõztetése Washingtonba amerikai politikusokhoz szexorgiákhoz, de a jelenleg érvényben lévõ Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program nevû holokauszt és eugenikai tevékenységet is sátánisták és pszichopaták dolgozták ki és mûködtetik. Sátánizmus köthetõ olyan nemzetközi botrányokhoz is, mint óvodások és kisiskolások csoportos szexuális megrontása úgy Olaszországban, mint Kínában és Amerikában. A sátánista bûnözés tehát természetében a rosszindulatú okkultizmushoz kapcsolódik és egy szélesebb bûnözõ folyamtosság része. A Globális Pszichopata Bûnkartell sátánista-pszichopata befolyása, illetve sátánista szekták befolyása alatt állank olyan intézmények VILÁGSZERTE, mint a titkosszolgálatok, a katonaságok, elmegyógyintézetek és kórházak, bíróságok, oktatási intézmények, a szervezett vallás, a tudományok és tudományos kutatások, az egész szórakoztató ipar, úgy a média, mint a film és zeneipar, a kaszinók, a legtöbb nemzetközi mammut részvénytársaság, az Internet, telefon és postai szolgáltatások. És természetesen a tõzsdék, a kereskedelem teljes egésze és a kormányaink. Mindezek után nyilvánvalóan nyíltan foglalkozni kell a sátánizmus és a sátánista befolyás témáival.

A leglényegesebb dolog, amit a sátánizmusról tudni kell az az, hogy a sátánista rituálék célja a Föld energiamátrixának, azaz a kollektív emberi tudat energiamezejének, negatív egynesúlyban tartása. Másként fogalmazva, a sátánizmus célja az emberi kollektív tudat egy romboló kreatívitással történõ negativizálása és primitivizálása. Jelenleg, ahogy az olvasó ezeket a sorokat olvassa, folyamatban van az emberi faj sátánista beavatása, ami a WTC tornyok felrobbantásával kezdõdött. A terror, a fájdalom, félelem és más borzalmak összességükben traumatizálják az emberiség kollektív tudatát, amikor is az embereknek több irányból és koordináltan megragadják a tudatát/lelkét és mindenféle negatív sátánista és náci nézetekkel és gondolkozással indoktrinálják õket. Ehhez a sátánista beavatáshoz még hozzá tartozik egy GLOBÁLIS MÉRETÛ sátánista-fasiszta úgy nevezett 'szervezett csoportos zaklató hadsereg', akik a világ népeinek legjobbjait, azaz az ébren lévõket, azokat, akik pozitivizálni tudják az emberi tudatot és ki tudják szabadítani az emberi fajt a primitív, alacsony frekvenciájú börtönébõl, illetve az áltagnál magasabb intelligenciájú erkölcsileg és spirituálisan fejlett termékeny nõket terrorizálják a legõrületesebb sátánista pszichikai fasiszta módszerekkel. Továbbá a beavatáshoz tartozik egy úgy nevezett 'New Age Mozgalom' is, ami a civil lakosság soraiban van kialakulóban és hátulról szintén a sátánista befolyás és irányítás alatt álló katonaság támogatja, illetve a sátánista Szabadkõmûvesség. A New Age 'spirituális' módszereinek és tanainak célja a Lucifertudat 'harmadik szemének' megnyitása, és egy olyan világba való beavatás, amiben NEM a saját tudatunk, szívünk és lelkiismeretünk irányít minket, hanem a sátáni 'tett és reakció' erõk, ami pontosan az ellenkezõje a pozitív ébrenlévõk isteni véletlenek és Szent Lélek által vezetettségének. Ezt a beavatási folyamatot maga a világban történõ fájdalom, nyomás és félelem teszi lehetõvé, amire az emberiség tudattalanul olyan folyamatokkal válaszol, ami a Lucifer-tudatba történõ beavatást eredményezi. Mellékesen, a Szabadkõmûvesség istene, azaz Lucifer, megköveteli, hogy a tagok esküt tegyenek gyilkosságok és árulások leplezésére, és ez a New Age filozófiai és mûködési elveibe is be van építve. Az emberi faj sátánista beavatása tehát koordináltan, jól szervezetten történik több szinten, különbözõ katonaság által támogatott mozgalmak, illetve politikusok és a média segítségével. A Globális Pszichopata Bûnkartell célja mindezzel a kollektív emberi tudat olyan mértékû negativizálása, hogy az kibillen a pozitív-negatív egyensúlyból és elindítja az emberiséget egy olyan úton, ami aztán a végsõ Armageddonhoz, azaz Lucifer és a Teremtõ Isten közötti végsõ háborúhoz, és lehetségesen az emberiség önmegsemmisítéshez vezet. Kihangsúlyozom, mert rettenetesen fontosnak vélem, hogy ez NEM egy természetes, hanem egy tudatosan elõidézett folyamat, amit az emberi faj meg tud állítani és el tud téríteni azzal, hogy kisebb 'szeretet közösségeket' és 'szeretet mozgalmakat' alakít ki, tudatosan pozitivizálva a kollektív emberi tudatot, ami már súlyosan kompromittálva van! Egyébként úgy kell elképzelni az egész beavatási folyamatot, mint egy gigászi sátánista rituálét. A kisebb sátánista szekták, a rituáléik során, amiket jobbára külvárosi vagy falusi telkeken elhagyatott házakban és templomokban tartnak, terrort és negatív energiákat termelnek, amit aztán Lucifer, a halál sötét urának, földi megidézéséhez használnak fel. Ma pontosan ez történik NAGYBAN! Ezeknek a sátánista rituáléknak a keretében az emberi faj legtorzabb, legdegeneráltabb és legperverzebb egyedei kiélhetik a legobcénebb, sokszor klinikai õrületnek minösülõ perverzióikat. A Lipótmezõ soha nem látott olyan torzszülött õrülteket, mint amilyen a sátánisták között elõfordul.

Mivel a sátánizmus és a rombolóan kreatív magatartás úgy terjed manapság, mint a tûz, ezeknek az erõknek a befolyását nem szabad alábecsülni, mert drámai változásokat indukálnak az emberi tudatban és az egész életvitelünkben. A sátánista befolyás, azaz az állandósult és hosszútávú pszichikai és spirituális támadások, komoly következményekkel járnak: negatívitás, szorongás, idegi kifáradtság, félelem, rettegés, depresszió, az elme összezavarodása, a koncentrációs képességek hanyatlása, spirituális halál, érzéktelenség, és különbözõ biológiai következmények, mint a test sejtjeinek fizikai megsemmisülése. Okozhat neurotikus állapotokat és okozhatja az olyan társadalomellenes magatartást, mint mások bántalamzása és az embertelenség. Ez a terjedõ sátánizmus és negatív értelembe vett kreatív magatartás és gondolkozás egyébként elsõdlegesen azt a célt szolgálja, hogy negatív energiákat és gondolkozást teremtsenek, kigúnyolják a Teremtõ Isten szavát -mind tettekben, mind pedig szavakban- és fellázadjanak maga Isten, az Örök Szeretet ellen. Bizonyos értelemben ezek a mozgalmak és ezeknek a személyeknek a gondolkozása nem más, mint egy lázadás Isten ellen, ahogy egykoron maga Lucifer is tette. Ám a sátánista szekták és mozgalmak szolgálnak egy más célt is: hogy leplezzék és eltereljék a figyelmet a VALÓDI sátánistákról, azaz a Globális Pszichopata Bûnkartellrõl és a tervükrõl, ami jelenleg kibontakozóban van. És no már most ezek a fickók nem holmi gyerköcök, akik körbe állva azt énekelgetik, hogy 'heil Hitler!' vagy "Sztálint akarjuk!", aztán pedig sátánista szimbólumokat festenek a falra. Jól tudjuk, hogy a Globális Pszichopata Bûnkartell az emberi faj leggazdagabb és legbefolyásosabb kasztja, akik tömeggyilkosságokkal, genocídiumokkal, tudatosan kimanipulált és mérnökölt háborúkkal és forradalmakkal, illetve közönséges rablásokkal szerezték a vagyonukat. Ezek kormányvezetõk, ügyvédek, vallási vezetõk, orvosok, arisztokraták, bírók stb. Nem olyanok, mint a kis pszeudo-sátánisták vagy keresztények, akik nem hisznek az Istenükben. A keresztények megkeresztelkednek (önhibájukon kívül), de jobbára nem hisznek a Teremtõben, és a kis sátánisták is pontosan ilyenek. Mindkét csoportba tartozó elmegy a saját 'imájára' és végrehajtja a saját rituáléit mindenféle valós meggyõzõdés nélkül. A kis sátánisták nagy része törvénytisztelõ ember és csak teszik, amit azok a közösségek tesznek, ahová tartoznak, azaz negatívizálják a gondolkozásukat és ezzel az emberi faj kollektív tudatát. De köztük és mögöttük bújnak meg a világunk valódi sátánistái, akik borzalmas cselekedeteket visznek véghez és pontosan tudják mit tesznek.

A világ talán legveszedelmesebb sátánista szektája a Set Temploma, amit egy bizonyos Michael Aqino, alapított San Franciscoban, és amely szektának a kezdõ tagsági bázisa a Sátán Temploma szektából jött át Aqinohoz. Errõl a roppant veszedelmes emberrõl tudni kell, hogy egy liutenant colonel tiszt, egy pszichikai és pszichotrón hadviselés szakértõ, aki a CIA-nak is dolgozik, elég magas fokú belépési engedéllyel. Emellett doktori fokozata van a politikai tudományokban. Aqino a sötét okkult tudását ezeken a területeken kamatoztatja a Sátán és a Teremtõ Isten közötti végsõ armaggedoni háború elõidézéséhez. Habár nem tudjuk pontosan, hogy ki voltak azok az emberek, akik megtervezték és jelenleg levezénylik a világszerte érvényben lévõ sátánista-fasiszta Globális Üldöztetés, Knízás és Gyilok Programot, azt a globális holokauszt programot, aminek én is célpontja vagyok, és nem más, mint egy sátánista-fasiszta pszichikai hadviselési program, azt tudjuk, hogy a CIA tervezte volt Stázi és KGB szakértõk bevonásával, és én gyanítom, hogy Aqinonak némi köze van hozzá valamilyen szinten. Míg a Sátán Temploma például csupán gúnyt ûz a kereszténységbõl, Jézusból és Istenbõl, a Set Templomának hívõi elismerik Sátán valós létezését, mint a Sötétség Hercegét, akinek a neve Set, az egyiptomi alvilág és halál istene. A szekta tagjai túlnyomó többségükben igen intelligensek és nem is engednek maguk közé bárkit. A vallásuk azt ígéri, hogy magát a személyt ISTEN SZINTRE emeli és megszabadítja a 'szolgaság' minden formájától, beleértve az Isten alá való rendeltségüktõl. Egyértelmûen a Luciferi örök vágy, hogy Istennel egyenrangú erõvé váljon megjelenül ezeknek az embereknek a hitvilágában. Pontosan, mint a Scientológia szekta, a Set Temploma is úgy próbálja elhallgattatni a kritikusait, hogy perbe fogja õket, de mellékesen említve az anyagi forrásokat is sikkasztja.

Ám a valódi sátánista szekták és az azokhoz kapcsolódó alvilági bûnözés kontójára írják a világszerte eltûnõ gyermekek nagy részét is. Nemzetközi szinten 1 millió ember tünik el évente, köztük 700.000 gyermek, akinek egy lényeges százalékát soha nem találják meg. Ezeket a gyermekeket azért rabolják el, hogy egész életüket szexuális rabszolgaságban, pszichikai és fizikai kínzásban éljék. Pedofil láncokban adják és veszik õket, és nem ritkán a saját szüleik bocsátják árúba õket. Az elrabolt gyermekek módszeresen bántalmazva és kínozva vannak, illetve sátánista rituális ceremoniák során áldozzák fel õket olyan emberek, akik a társadalmi hierarchiában igen magasan helyezkednek el, úgy az Amerikai Egyesült Államokban, mint Magyarországon. Olyan emberekrõl beszélek, mint arisztokraták, politikusok, orvosok, ügyvédek, vallási vezetõk, befolyásos üzletemberek, média sztárok és még sokan mások az élet minden szférájából. Ezeket az elrabolt gyermekeket olyan sátánista módszerekkel programozzák, mint ahogy azt tették a sátánista-náci CIA MK-Ultra programja során, ami lényegében szintén egy sátánista-náci program volt. Brutális kínzásokkal érik el, hogy az áldozatok elméje defragmentálódjon és ne emlékezzenek a tudatosukkal azokra a dolgokra, amiket mûvelnek velük. Az áldozatokat egy ceremónia során összeadják a sátánista szektavezetõkkel, majd egy "sötét társat", azaz egy démoni árnyékot kapnak, ami nem más, mint egy szélsõséges gondolkozásmód, egy agymosás technika, ami nem engedi, hogy túlságosan elkalandozzanak a szektától. Az áldozatokat általában belekényszerítik, hogy részt vegyenek sátánista rituálékban, hogy végig nézzenek gyilkosságokat, majd segítkezzenek a tetemek elrejtésében. Így biztosítják, hogy a szektatagok ne forduljanak a nyilvánossághoz, mivel maguk is bûnrészeseknek lesznek nyílvánítva. A valódi sátánista szektákban alkalmazott bántalmazás valóban borzalmas: élve eltemetés, fizikai csonkítás, szexuális bántalmazás, a családtagok legyilkolása, kedvenc háziállatok legyilkolása, kényszerített terhesség, majd a született gyermek feláldozása sátánista rituálék során, emberi vérivás, ürülékevés, kannibalizmus a feláldozott áldozatok testén (szívevés), és állandósult megalázás. A lista hosszú, túl hosszú és túl örületes egy normális ember felfogásához. A sátánista bûnök mind erõszakosak és rombolók.

A sátánista szekta bûnök leplezéséhez -és ebbõl nyilvánul ki, hogy mennyire jól támogatottak a háttérbõl ezek a szekták- hozták létre a 'Hamis Memória Szindróma Alapítványt'. Több kutató álíltja, hogy ezt az alapítványt csak és kizárólag azért hozták létre, hogy hiteltelenné tegyék azokat az áldozatokat, akik elemenkülnek a sátánista szektákból vagy a sátánizmussal intim kapcsolatokat ápoló CIA sátánista-náci kísérletprogramjaiból, és a nyilvánossághoz fordulnak borzalmas agymosás, agyprogramozás és súlyos bántamazás beszámolóikkal. Pontosan egy CIA ügynök és egy CIA által folytatott sátánista agykontroll program, az MK-Ultra, azon belül is az MK-Monarch, egyik áldozata állítják könyvükben, hogy ezt a szervezetet maga a CIA hozta létre. Professzor Jennifer J. Fryed a 'Betrayal Trauma' címû könyvében azt meséli el, hogy a saját kollégái a Hamis Memória Szindróma Alapítványnál, kéz a kézben a Globális Pszichopata Bûnkartell kezében lévõ médiával, miként próbálták hiteltelenné tenni a kutatásait az elnyomott traumaemlékek terén. Õk nem az egyetlen szakmabeliek, akik állítják, hogy ez a komoly befolyású szervezet csupán egy ál-tudományos szervezet, aminek a szakértõi panelje arra van felhasználva, hogy aláássák azon terapeuták és áldozatok szavahihetõségét, akik a nyilvánsosághoz fordulnak sátánista rituális bántalmazással és kíséreltezésekkel kapcsolatosan.

Egy ilyen leplezõ és elhiteltelenítõ szervezet létezése nem is olyan hihetetlen, ha már tudjuk, hogy a sátánizmus szálait követve eljutunk a Globális Pszichopata Bûnkartellhez, illetve, hogy õk állnak a CIA borzalmas sátánista kísérleti programjai mögött is. Maga a Globális Pszichopata Bûnkartell és a Fekete Testvériség szervezetnek több tagja, beleértve államfõket, vettek részt a CIA sátánista-náci kisérleti prgoramjainak áldozatainak a kínzásában és terrorizálásában, illetve különbözõ sátánista rituálékban. A legismertebb ilyen sátánista rituálé a 'Cremation of Care', vagyis a törõdés elhamvasztása, amit egy Bohemian Grove elnevezésû idillien szép helyen tartanak az USA-ban. A naív összesküvés elméletgyártó 'paranoiások' azt gondolják, hogy itt gyûlnek össze minden évben a világ leghatalmasabbjai, hogy összesküdjenek a világ feletti hatalomátvételre. Sajnos tévednek, mert a valóságban ezek a pszichopata, klinikai õrült és sátánista fickók már átvették a világunk feletti hatalmat. A Bohemian Gorve az a hely, ahol minden évben összegyûlnek politikusok, nemzetközi bankárok, mammut cégek vezetõi, vallási vezetõk és más globális befolyással bíró emberek, ahol aztán sátánista rituálét tartanak egy nagy bagoly elõtt. Ez a bagoly lehetségesen Mulochot vagy Molochot, az ótestamentum egyik halál istenét jelképezi, akinek feláldozták a gyermekeket. Mint ahogy megállapították már többen, nincs hijján a bizonyítékoknak, hogy a rituálék, amiket itt tartanak az õsi babiloni, sumér, kanaáni, fõniciai és karthágói riutálék egy keveréke. Minden bizonyíték arra mutat, hogy a rituálék eredete az õsi egyiptomi Izisz szektában gyökeredzik és a bagoly maga ennek a szektának a jelképe volt. A rituálé közben felcsapó lángok Lucifernek, vagyis a sátának való megadáshoz köthetõk. A ceremónia során egy bábú gyermeket áldoznak fel a bagoly elõtt gyújtott tûzben, miközben a körben álló emberek szexuális nyögések és nyilvánvaló szexuális extázis közepette azt hajtogatják, "csináld, csináld�" és "égessd meg, égessd meg". Azok, akik részt vettek ebben a rituáléban állítják, hogy a gonosz és a romlottság csak úgy árad ezekbõl az emberekbõl és az egész helyet úgy jellemzik, hogy egy olyan rémálomszerû perverz és pokoli hely, ahol a sátán valóban is lakna. Évek óta keringenek olyan pletykák, hogy a Bohémian Grove területén pedofiliát, gyilkosságokat, nemi erõszakot, orgiákat és emberi áldozatok bemutatását folytatják. Az elmúlt években olyan bizonyítékok láttak napvilágot, amiknek fényében hihetõ, hogy a CIA borzalmas agykontroll programjainak áldozatait ide is szállították, hogy szexuális kínzásoknak és bántalmazásoknak tegyék ki õket. Árva gyermekeket is, fõként fiúkat repítettek a Bohemian Groveba, ahol aztán ezek a közismert nemzetközi politikusok és befolyásos emberek pedofil szexorgiákba és sátánista rituálékba kényszerítették õket. Az áldozatok beszámoltak egy esetrõl, amikor fejüket csuklyával takaró férfiak egy gyermek tetemet dobtak ki a terület felett repülõ helikopterbõl. Tinédzser fiúkat kényszerítettek homoszexuális rituális nemi erõszakba és sátánista gyilkolásba. A homoszexuális és leszbikus aktivitások közismerten köthetõk a Bohemian Grovehoz és az ott tobzódó esetenként klinikai õrült Globális Pszichopata Bûnkartell és Fekete Testvériség tagokhoz, hiszen közönséges prostituáltakat is ide repültetnek néha napján ilyen homoszexuális orgiákhoz. Egy CIA agykontroll áldozat arról is részletesen beszámolt, hogy a Bohemian Groveban van egy terület, ahol különbözõ 'perverzió szobák' vannak, mint a nekrofilia (vagyis halottakkal való közösülés) szoba, a csoportos gyermekorgia szoba, és más ilyen õrült perverzióknak helyet adó szobák. Ez a nõ volt az, akit a CIA egyik ügynöke szöktetett meg végül és a nyílvánossághoz fordult azzal, hogy amit hallott ezeknek a befolyásos embereknek a szájából az egy végsõ megoldásról szólt, ami nem környezet és légyszennyezés és nem populáció kontroll megoldások voltak, hanem masszív és tömeges genocídiuma az emberiség 'nem kívánatosainak'. Olyan agykontroll áldozatok, mint Arzona Wilder (The Biggest Secret, magyarul 'A legnagyobb titok'), Cisco Wheeler (The Illuminati Formula to Create an Undetectable Total Mind Control Slave, magyarul 'Az Illuminátusok formulája egy teljesen észrevehetetlen agykontroll szolga létrehozásához) és Brice Taylor (Thanks for the Memories, magyarul 'Köszi az emlékekért') is konszisztensen arról számolnak be, hogy a világunkat uraló sátánista kaszt, beleértve az Illuminátusok felsõ kasztját, sátánista rituálékban vesznek részt, amely során nem ritkán kisgyermekeket gyilkolnak meg, emberi vért isznak és emberi húst, illetve testrészeket fogyasztanak el.

A sátánizmus tehát él és virul és igen komoly befolyással bír az életünkre és a gondolkozásunkra, mivel a Globális Pszichopata Bûnkartell irányítása alatt álló nemzetközi médiákban is sok a sátánista pszichopata. Gondolhatnánk, hogy Jézus megfeszítését követõ üldöztetések után azért legalább azt a sátánista rossz szokást sikerült megfékezni, mint a keresztre feszítés, de a történelemi tények ellentmondnak. A lipótmezei õrült tanok hirdetõit nem lehetett megfékezni még akasztással, máglyára dobálással vagy üldöztetéssel sem. Az alábbiakban összegyûjtöttem néhány sátánista rituális gyilkosság incidenst, amiknek az emléke különbözõ egyházi, bírósági és más forrásokból maradt fenn számunkra:

1. 425-ben megemlékeznek arról, hogy zsidó sátánisták keresztény gyermekeket feszítenek meg.
2. 619-ben azt álítják, hogy zsidó sátánisták kersztényeket vásárolnak, majd azokat meggyilkolják.
3. 1168-ban Glouchesterben gyilkolnak a sátánisták.
4. 1171-ben egy fiúgyermek vált áldozatává sátánistáknak, akiket aztán máglyára ítéltek.
5. 1179-ben párizsi sátánsita zsidók egy Richard Pontoise nevû kisfiút feszítenek keresztre.
6. 1250-ben Spanyolországban sátánista zsidók feszítettek egy keresztény kisgyermeket keresztre.
7. 1255-ben lincolni sátánista zsidók keresztre feszítettek egy keresztény gyermeket. Még a beleit is kiszakították!
8. 1286-ban Bajorországban zsidó sátánisták egy keresztény gyermek vérét csapolták le. Würtzburban ugyanilyen eset fordult elõ, és 1305-ben Prágában is.
9. 1287-ben Ober-Weselben egy Werner nevû kisfú esik áldozatául sátánista szektásoknak, ami miatt elrettentésül 1.000 zsidót végeztek ki. Spierben, Wesztfáliában, Geldern hercegségekben hasonló események történnek. Az elrettentés nem igen sikerült.
10. 1325-ben sátánista zsidók keresztény gyermekek vérét veszik sátánista rituálék során.
11. 1444-ban Angliában, Norwich városában keresztény gyermeket gyilkoltak meg zsidó sátániták.
12. 1475-ben Franciaországban egy Vitale (azaz a leviták rendjébe tartozó fõrangú zsidó nemzettségbõl származó) sátánista és társai raboltak el egy Simon nevû keresztény gyermeket, majd sátánista rituálé során vérét vették. A gyermeket félholtan talpra állították és karjait kitárva keresztre feszítést mimikáltak.
13. 1476-ben egy Salamon nevû sátánista zsidó keresztény gyermeket gyilkolt.
14. 1480-ban Moises és Sardacieus sátánista zsidókat égették meg máglyán egy 7 éves keresztény gyermek meggyilkolásáért.
15. 1485-ben Vicenza tartományból üldözték el a sátánista zsidókat, akiket egy kisgyermek meggilkolásával vádoltak.
16. 1486-ban Segovia városában Picho Salamon rabbi parancsára keresztre feszítettek egy szûz keresztény lányt.
17. 1486-ban Regensburban 5 keresztény gyermek vérét vették a sátánsita szektások. Choppenfeldben pedig egy Mihály nevû 4 éves kisfiút esik rituális gyilkosság áldozatául.
18. 1510-ben sátánista zsidók bevallják, hogy 7 keresztény gyermekert gyilkoltak meg.
19. Zsidó sátánisták egy Dõry Frigyes nevû kisfiút gyilkoltak meg, majd a vérét edényekbe szedték és szétoszttották egymás között.
20. Mária Terézia alatt Holleschu városában gyilkoltak meg egy keresztény kislányt, a sátánista zsidók közül többet felakasztottak.
21. Takáts András 13 éves magyar kisfút gyilkolták meg sátánsita zsidók és vették vérét sátánista rituálékhoz. A gyereknek egy csepp vére nem volt, amikor rátaláltak a holttestére. Egy zsidó kisfiú tett vallomást a saját szülei ellen, aki tanúja volt, hogy vért vették a gyermeknek.
22. 1529-ben szintén Magyarországon Bazin városában Meyerling János 9 éves kisfiút gyilkolták meg sátánisták egy sátánista riutálé során, amikor is vérét vették. A ránk maradt dokumentációkból kiderül, hogy az arcán tizennyolc, a karján tizenhat, a mellkasán harminckettõ, a hátán tizenhét, a lábain tizenkilenc szúras volt, illetve a jobb szeme ki volt szúrva, a torka össze volt roppantva, a nyakára kötött kötél alatt pedig egy nagy vágott sebhely volt látható, ahol a vérét vették.
23. 1579-ben két 7 éves gyermeket végeznek ki Sinerlovicz Joachim és társai.
24. 1650-ben Csehországban, Kadana városában egy Mathias nevû 4 éves kisfiú lett sátánisták áldozata.
25. 1831-ben Szentpéterváron volt egy hasonló gyilkossági ügy.
26. 1840. február 5-én Damaszkuszban egy Tamás atya nevû kapucinert gyilkoltak meg és vették vérét sátánista rituális gyilkolás során sátánista szektisták.


Az emberi történelem telis teli van effajta borzalmas sátánista bûnökkel, amik a mai napig folytatódnak, sõt talán még jobban, mint valaha is az emberi történelem során. 2003-ban Irakból olyan fényképek láttak napvilágot, amin fekete csuklyába öltöztetett irakival keresztre feszítést szimuláltattak a kivégzõi. A mögötte lévõ falon kilött agyvelõ és vér figyelhetõ meg. Emellett, ami ma történik lényegében az nem más, mint az emberi lélek és magasabb tudat, azaz a krisztustudat, végsõ keresztre feszítése egy globális sátánista beavatással.

Nem tudom miként van ezzel a látogató, de elõttem mindig egy ember képe lebeg, amikor ezekre az õrültekre gondolok. Ez a kép az alábbi kép, ami Bush inagurációs menetén készült.

CIONISTÁK figyeljetek
Pszichopátia
"Mouravieff azt állítja, hogy két fajta ember létezik, Ádám-elõtti és ádámi embereknek nevezi õket. Az elképzelés az, hogy az Ádám-elõtti emberfajtának nincs lelke és nincs is lehetõsége, hogy kifejlessze azt. Ez egy döbbenetes ötlet, de olyan tudományos viták folynak ebben a témában, amelyek klinikai bizonyítékokon alapulnak, hogy valóban vannak olyan emberek, akik csupán mechanikusak és nincs belsõ, vagy magasabb énjük."
Quantum Future Group
Azt mondják a Földön a valódi veszélyt az emberiségre a pénz, a politikusok, a média, a drogok és a vallások jelentik. Úgy mondják ezek az okai minden háborúzásnak, mizériának, a gazdasági rabszolgaságnak, még a környezetszennyezésnek is. Azonban mindezek mögött a pszichopaták bújnak meg és minden túlzás nélkül õk az emberi faj egyetlen VALÓS problémája. Azért nincs békesség és harmónia a Földön és azért nem tud az emberi faj feljebb lépni a saját tudati és spirituális evolúciójában, mert itt vannak köztünk a pszichopaták. Pont. De vajon mennyit tud róluk egy átlag ember? Te például mennyit tudsz róluk?!

Ted Bundy egy olyan név, amit világszerte ismernek. Ted Bundy egy pszichopata sorozatgyilkos volt, aki 14 nőt erőszakolt és gyilkolt meg. Ted Bundy egy fantasztikus fickó is volt, jóképű és sármos, akit az emberek kedveltek volt. A nők vonzónak találták. A tetejére teljesen szokványos életet élt: volt barátnője, munkája, sőt karrierje is, voltak szomszédai, barátai és teljesen normális emberi és közösségi elfoglaltságai. Amikor letartóztatták és sorozatgyilkossággal vádolták meg azok közül, akik ismeték sokan megdöbbentek: olyan remek, olyan sármos és olyan normális fickó volt. John Gacy egy másik ismert név. Ő is egy sorozatgyilkos volt. 33 fiúgyermeket és kamaszt erőszakolt és gyillkolt meg. Látszólag annyira szerette a gyermekeket, hogy még bohócnak is beöltözött, hogy közösségi programok alkalmaával ilyen módon szórakoztassa őket. Miután sorozatgyilkossággal vádolták meg dermedt döbbenet ereszkedett a saját gyermekeire, az ismerőseire és a közösség egészére. Ahogy az szokott lenni a szadista sorozatgyilkos pszichopaták többségének esetében, az emberek nem akarják elhinni, hogy ezek a teljes normalitás álarcát viselõ emberek valójában egy kettős életet éltek. Az egyik életükben fenntartották a normalitás álarcát, míg a másik életükben őrületes szadista rémtetteket hajtottak végre. Nőket gyilkoltak meg szadista módon, nemi szervükbe függöny karnist erőszakolva, vagy kisgyermekeken rendeztek spermaorgiákat, majd feldarabolták és a házuk alatt ásták el őket. Ők a látványos bűncslekményeket elkövető pszichopaták tankönyvpéldái. Azonban a legtöbb pszichopata nem követ el ilyen látványos bűntetteket, vagy a bűneiket olyan leplezett módon hajtják végre, hogy soha nem is derül fény rájuk.

Képzeld el - ha tudod -, hogy egyáltalán nincs lelkiismereted, nem érzel bûntudatot és szégyent, tegyél és mondjál bármit is. Képzeld el, hogy nincs semmilyen belsõ korlátozás benned, ami visszatartana attól, hogy bántalmazzad, kihasználjad, felhasználjad, becsapjad vagy akár tönkretegyed az ismeretleneket, a barátaidat és a családtagjaidat. Képzeld el, hogy soha nem érezel szégyent vagy bûntudatot - egyszer sem az életed során - bármilyen szégyenletes, önzõ, lusta, hazug, ártó vagy erkölcstelen dolgot is tegyél. Képzeld el, hogy nem érezel lelkiismeret furdalást - egyszer sem az életed során - akármilyen kárt, szenvedést, fájdalmat, félelmet vagy veszteséget okoztál másoknak. Képzeld el, hogy a felelõsség fogalma ismeretlen számodra, ezt csupán olyan dolognak tekinted, amit alacsonyabb rendû együgyûek vállalnak fel kérdés nélkül. Most add hozzá ehhez a furcsa fantáziához, hogy meg van a képességed ahhoz, hogy elrejtsed mindenki elõl, hogy a pszichéd más, mint az övék. Mivel az emberek túlnyomó többsége abban a tévhitben él, hogy a lelkiismeret és emberség egyetemes dolgok az emberi világban, elrejteni a tényt, hogy neked ilyen nincs nem is nehéz. Nem tart vissza bûntudat vagy a lelkiismeret bármilyen vágyad vagy célod megvalósításától és megszerzésétõl, és nem kell másokkal konfrontálódnod a hidegvérûséged miatt sem. A jeges víz az ereidben olyan furcsa, annyira a normális tapasztalatukon kívül esik, hogy ritkán ismerik fel az abnormis állapotodat. Más szavakkal, teljesen szabad vagy a belsõ korlátozásoktól és a gáttalan szabadságod, hogy azt tegyél, amit akarsz minden bûntudat és lelkiismeret-furdalás nélkül, el van rejtve a világtól. Míg másokat a lelkiismeretük kordában tart, te azt teszel, amit akarsz tekintet nélkül mások biztonságára, jólétére, érdekeire, egyenlõ jogaira, kapcsolataira, vágyaira és álmaira.

Szóval mit tennél, ha egy pszichopata lennél? Mondjuk, ha beleszületnél egy nagy családi gazdagságba és elég nagy mértékû benned a vérszomj, akkor embercsoportokat manipulálhatnál egymás ellen, felfegyverezve mind két oldalt, és a karosszékébõl nézhetnéd végig a vérontást, amit te magad idéztél elõ. Mondjuk, ha tulajdonodban áll egy médiaszerv, akkor folyamatosan hazugságokat terjeszthetnél rajta keresztül összevissza kavarva az emberek fejét. Akár ezt is megtehetnéd. Vagy mondjuk, ha meg van a lehetõséged, akkor óriási összegeket sikkaszthatnál el közösségektõl, vagy vállalatoktól, amivel aztán romba dönthetnéd mások nyomorult értéktelen életét. Vagy, ha valamilyen nagy élelmiszergyár tulajdonosa vagy, mérgezõ anyagot tehetnál az általad gyártott élelmiszerekbe, hogy az emberek rákot vagy egyéb súlyos és halálos betegségeket kapjanak pár éven belül. Ezt megteheted, hiszen téged nem tart vissza semmiféle belsõ gátlás, bûntudat és nem veszed figyelembe mások érdekeit, jogait és biztonságát. És, ha netán kérdõre vonnak, akkor hidegvérrel hazudsz rákenve mindent másokra. Senki sem tud semmit rád bizonyítani, mert olyan ügyesen manipulálsz mindenkit és minden helyzetet, és olyan hidegvérûen hazudozol, hogy könnyedén mások nyakába varrod a saját borzasztó bûneidet. De akár meg is gyilkolhatod a tanúkat, mert az emberi élet a te számodra abszolút semmi értékkel nem bír.

ÕRÜLETES, FÉLELMETES ÉS VALÓS: az emberi faj 4-6%-a pszichopata. Ebbõl a 4-6%-ból 1-2%-ot nevezhetünk agresszív pszichopatának. Õk a gyilkosok, sorozatgyilkosok, genocídiumot kitervelõ és végrehajtó tömeggyilkosok, háborúkat és viszályokat szító politikusok, népeket terrorban és nyomorban tartó diktátorok, illetve a brutális nõbántalmazók és más látványos bûncselekményeket elkövetõk. A pszichopaták azonban nagy általánosságban nem látványos bûncselekeményeket elkövetõk, hanem az õrület egy akut verziójában szenvedõ személyek, akik egész életükön át manipulatív és nehezen bizonyítható módon károkat okoznak az embertársaik egészségében, kapcsolataiban és érdekeiben. Õk úgy élnek, hogy folyamatosan manipulálnak és károkat okoznak másoknak. A pszichopátia elõfordulási aránya miatt mély befolyással van a többi, potom 6 milliárd emberre, akiknek ezen a Földön kell élniük, mivel aránytalanul sok pszichopata dolgozik a politikában, a médiában, a pénzügy terén, a bíróságainkon, a rendõrségeinkben és a katonaságainkban, illetve az oktatási intézményeink és a vallási szervezeteink élein. Nem beszélve a szervezett bûnözésrõl és a drogkereskedelemrõl. Bizony ez a 4-6% pszichopata felelõs a bankszámláink kiürítéséért, az érdemeink és sikereink elorzásáért, a boldogságunk és örömünk szétzúzásáért, az önbizalmunk aláásásáért, a kapcsolataink tönkretételéért, az értelmi és tudásszintünk radikális csökkenéséért, az életminõségünk és egészségünk megromlásáért, a spirituális elégtelenségünkért, és most már lassan a létezésünk megszûnéséért is itt a Földön.

És itt van az igazán vérfagyasztó Igazság: NINCS különbség a genocídiumot eltervelõ és végrehajtó gyilkos pszichopata és a lelketlen manipulatív pszichopata kollégád között, aki pszichikailag terrorizál, gátlástalanul hazudozik rólad a fõnöködnek a hátad mögött és rágalmakat terjeszt rólad, hogy kicsináljon az állásodból, amibõl a 3 gyermekedet eteted. Amiben mindketten teljesen azonosak az az, hogy a pszichéjük ama részében, ahol kifejlõdött humanizáló funkcióknak kellene lenniük - azaz empátia, lelkiismeret, emberség - csak egy sötét üres lyuk van, amit SOHA TÖBBÉ nem lehet megtölteni humanizáló funkciókkal. A tudatosan terjesztett hazugságokkal ellentétben, õk NEM elnyomják az emberségüket, bennük NINCS emberség. Csak a körülményektõl és a pszichopata kollégád vérszomjától függ, hogy ha hatalomra jut mennyi embert fog meggyilkoltatni, hány emberéletet fog megnyomorítani és mennyi embernek fog kárt okozni. A pszichopata a normalitás álarcát viseli, egy álarcot, ami csupán utánzata a mi arcunknak, érzéseinknek, értékeinknek, szokásainknak. Gondoljunk csak arra, hogy ezek az emberek a mi tökéletes tükörképeink, vagy klónjaink, de nincs meg bennük az emberi tartalom. Vagy gondoljunk csak a Mátrix filmre, amiben abban a tévhitben vannak az emberek, hogy akik úgy néznek ki, mint õk azok emberek is. A pszichopaták nem olyan emberek, mint mi vagyunk. Az egyetlen érzések, amiket valójában és mélyebben tudnak érezni az az irigység, gyûlölet, harag, kapzsiság, õrületes hatalomvágy, és valamiféle kóros versengési késztetés, amitõl úgy érzik mindenki a riválisuk és vad versenyben állnak az embertársaikkal. Sokszor abban a deluzióban vannak, hogy mások rivalizálnak velük, vagy, hogy õk maguk igazságszolgáltató ítélõbírók, embertelen leckéket tanító professzorok, másokat szórakozásból irányító isteni bábmesterek. Mivel nem képesek szeretetet, szerelmet és empátiát érezni, roppant cinikusan viszonyulnak ezekhez az érzelmekhez és mindenkit, aki ezeket az érzelmeket valójában képes érezni azt rettenetesen utálják és megvetik.

Az egyetlen dolog, ami valójában hajtja õket, hogy kiprovokáljanak drámákat és helyzeteket, az egy amolyan "ragadozó éhség". Ez a ragadozó éhség a hajtóerejük az életben és minden más ez alá van rendelve. "Szükségem van rá valami miatt vagy fel tudom használni valmire?", gondolja a pszichopata, amikor találkozik egy embertársával és õket csak és kizárólag ez az EGYETLEN szempont érdekli. Ez azt jelenti, hogy még a szeretetük mögött is csak egy szükség/akaratérzés van, minden mélyebb érzelem és ragaszkodás nélkül, és, ha a szükségleteiket nem elégítik ki, akkor szinte egyik pillantról a másik pillanatra képesek elhagyni a szeretteiket és minden hezitálás nélkül átvágják azokat, akik bíznak bennük, ha ezt úgy diktálja a pillanatnyi érdekük. Továbbá ez által a "szükségem van rá és akarom" perspektíva által úgy tenkint a pszichopata a saját "ragadozó éhségére", mint az egyetlen érvényes érzésre és minden más érzésre a külsõ világban, mint felfalandó és bekebelezendõ "ételekre", amiket a pszichopata önmagába asszimilál. Röviden, a pszichopata egy fajon belüli ragadozó. Gondoljunk csak a ragadozók interkaciójára az áldozataikkal az állatvilágban és már is el kezdjük megérteni mi rejlik a normálitás álarca mögött. Az állat ragadozó mindenféle leplezõ funkciókat és taktikázásokat alkalmaz, hogy becserkéssze az áldozatát: elöszõr megfigyeli azt, majd a közelébe férkõzik, leválassza a csoporttól, lefárasztja és gyengíti az ellenállását, majd elkapja, megöli és felfalja. A pszichopata ugyanígy tesz az áldozataival, de a valódi ragadozó mivoltját látszatokkal, tettetésekkel, hazugságokkal és manipulációkkal leplezi. És ugyanúgy felfalja az áldozatait, mint a ragdozó állat, csak, hogy az õ élelme a lelkünk, az energiáink, az anyagi forrásaink és a kapcsolataink. A test csak annyiban érdekes számukra, hogy mi van benne és mire lehet felhasználni.

A pszichopatákra használt 'antiszociális' és 'társadalomellenes' kifejezések egyáltalán nem szerencsés jelzõk, mert õk nem társadalomellenesek igazából, hanem lélek és életellenesek. Aminek õket nevezni kellene az "emberszabású ragadozók" vagy "fajon belüli ragadozók" (intraspecies predator). Mint hatásos gépek akár zseniálisak is lehetnek - habár megjegyezendõ, hogy minden holywoodi pszichopata filmben bemutatott szperintelligens pszichopata ellenére a pszichopaták túlynomó többsége átlagos vagy átlagon aluli intelligenciával bír - és elismerést érdemlõ akadémiai munkákat tudnak végezni, tökéletesen tudják utánozni a mi szavainkat és érzelmeinket, és tökéletesen véghez tudnak vinni komplex terveket és feladatokat, amelyekkel meg tudják szerezni másoktól, amit akarnak vagy amire éppen szükségük van. Ám azok, akik közel kerülnek hozzájuk elõbb-utóbb észreveszik, hogy valami nincs rendben velük. Hogy miként? A szavaik sokszor nem egyeznek a cselekedeteikkel. Ezek a kreatúrák olyanok, hogy azt mondják "szeretlek" aztán másnap elhagynak, vagy azt állítják gyászolnak aztán elmennek egy jó kis vidám éjszakai buliba, vagy állítják, hogy megbízhatunk bennük, de már ekkor is azon ügyködnek, hogy miként fosszanak ki, csapjanak be, használjanak fel vagy más módon ártsanak nekünk. Miközben terrorizálják a feleségeiket és gyermekeiket, vagy bûncselekményeket követnek el, a társadalom felé önmagukat, mint tisztességes, törödõ embereket és a közösség tartópillárjait állítják be. Ezek a férfiak és nõk azok, akik fenntartják a tisztességes törvénytisztelõ üzletemberek látszatát, miközben az alkalmazottaikat éhbérért dolgoztatják, sikkasztanak és rombolják a környezetet. Ha az ember jobban megfigyeli õket, akkor az elsõ dolog, amit felfedez bennük az pontosan az, hogy a szavaik nem egyeznek a cselekedeteikkel. A látszat, amit fenntartanak egyszerûen nem áll meg a valós életben.

Egy másik dolog, amirõl még felismerhetõk az az, hogy úgy használják az érzelmi szavakat, mint ahogy a színvakok beszélnek azokról a színekrõl, amiket nem is ismernek fel. Sõt mitöbb, mint ahogy a színvak ember soha nem is tudja, hogy színvak ameddig le nem tesztelik, a pszichopata nem tud tudatában lenni a saját érzelmi szegénységének. Szóval tévedés ne essen: nem lehet érzelmileg megbántani õket, mert ilyen nincs nekik! Az érzelmeket csak akkor tettetik, amikor valamit el akarnak érni vele és ilyenkor akár még bûnbánatot is színészkednek. Tudják, hogy az olyan dolgok, mint a bûntudat és bocsánatkérés fontos és hasznos dolgok az emberi világban és szabadon osztogatják ezeket, habár jobbára olyan módon, hogy az áldozatuk bûntudatot érez tõle, de õk maguk bûntudatot nem éreznek és megbocsátást sem várnak, mert nem is érzik magukat felelõsnek a károkért vagy fájdalomért, amit okoztak embertársaiknak.

De, hogy miként bújhatnak meg köztünk mégis ezek a ragadozó gépek? Hát elõszõr is úgy néznek ki, mint mi magunk. És úgy is élnek, mint mi magunk. Másodszor pedig a legfontosabb dologok számukra a látszatok és a külsõségek. Az általuk hordott normalitás álarca a leplezést szolgálja, amely mögött megbújva a legnagyob gonoszságokat követhetik el az embertársaik ellen. A kedvenc elfogalatosságuk a tökéletesség és az erkölcsi tisztaság látszatának fenntartása. Jobbára akút módon aggódanak amiatt, hogy mások mit gondolnak és milyen véleménnyel vannak róluk. Úgy tûnik van valamiféle mentális listájuk vagy katalógusuk arról, hogy mit tesznek és mondanak a tisztességes, jóravaló, normális emberek és végig viszik ezeket a cselekményeket és kimondják a megfelelõ szavakat, amikor ez szükséges, hogy kivülrõl úgy tûnjenek, mint a tisztességes, jóravaló, normális emberek. Ám mindezt nem azért teszik, hogy valóban jó vagy normális emberekké váljanak, hanem, hogy ÚGY TÜNJENEK õk jó és normális emberek. Az "imázs", "látszat" és a "kifelé" szavak nagyon fontosak ahhoz, hogy megértsük a pszichopata moralitását. Miközben teljesen hiányzik belõlük minden motiváció, hogy bármi jót cselekedjenek másokkal vagy másokért, hogy mások egyenlõ jogait és biztonságát tisztelve tisztességesen éljenek a vágyuk, hogy jól nézzenek ki mások elõtt igen intenzív. A jóságuk és tisztességességük annyira felületes, hogy szinte teljes egészében szinészkedés. Sõt valójában egy NAGY HAZUGSÁG, mert semmilyen szándékuk a jótevésre és tisztességességre nincs. Az egész normalitás álarcuk egy nagy hazugság, egy teljes színészkedés. A pszichopaták egész élete arról szól, hogy másokat manipuláljanak a saját kényelmük, érvényesülésük, anyagi jólétük és hatalmuk érdekében. És teszik ezt úgy, hogy közben náha rámegy mások egész élete. A legtöbben bûntudatot érzünk, ha mondjuk megesszük az utolsó darab tortát egy másik ember elõl, és el sem tudnánk képzelni igazából, hogy módszeresen neki álljunk szétzúzni az embertársaink életét a saját érvényesülésünk vagy hasznunk érdekében. Egy normális ember tiszteletben tartja mások érdekeit, kapcsolatait, reputációját, egészségét és egyenlõ jogait. Bennünk ott van az a belsõ mechanizmus, ami megfenyít minket, ha erkölcstelen, etikátlan, önzõ, ártó dolgot teszünk. Amikor valamilyen célt kitûzûnk magunknak, vagy valamilyen vágyunk van, akkor nem elfogadható, hogy a célunk elérése érdekében megalázzunk másokat, szabotáljuk mások szeretetkapcsolatait vagy jövõjét, elsikkaszzunk óriási összegeket, amivel másokat hozunk nehéz helyzetbe, és hasonlók. A bûntudatunk, lelkiismeretünk, együttérzésünk és a törvénytiszteletünk visszatart attól, hogy ilyen áron érjük el a céjainkat vagy vágyainkat. A pszichopatáknak viszont ezek az "árak" nem lényegesek, amikor felmérik, hogy mit kell megtenniük a céljaik elérése érdekében, mivel nincs lelkiismeretük, nem éreznek bûntudatot és azt sem tudják mi az empátia vagy emberség. Maga a lelkiismeret azon múlik, hogy el tudjuk képzelni a következményeket. Viszont a legtöbb "következmény" valahogy a fájdalomhoz vagy szenvedéshez kötödik valamilyen módon, amit a pszichopaták nem igen értenek meg érzelmi szempontból. Megértik a frusztrációt, amit akkor éreznek, ha nem kapják meg, amit akarnak. Ez a vak akaratosságból származó frusztráció számukra a fájdalom, de a fájdalmat, mint úgy nem tudják elõre elképzelni. Egy kísérlet során például fényképeket mutogattak pszichopatáknak, hogy megvizsgálják a reakcióikat. Ezek a fickók ugyanúgy reagáltak egy macska és egy asztal fényképére, mint egy könnyes rettegõ arcra és egy halott fényképére: SEHOGY! Semmilyen érzelmeket nem mértek a rájuk kapcsolt diódákkal. Vagyis érzelmileg nem "ismerik fel" a fájdalmat és rettegést sem.

Harmadszor pedig az emberiségnek van egy általános, vagy közös, átfogó világnézete, ami évezredek alatt alakult ki. Ez a világnézet sajnálatos módon hibás. Ennek a világnézetnek az egyik tartóoszlopa az a hit -vagy akár fantázia-, hogy az emberek egy nagy családba tartoznak és mint ilyenek alapvetõen jóindulatúak. Ismét a Mátrix filmet idézem fel: az emberek azt képzelik, hogy a piros ruhás nõ pontosan olyan ember, mint õk maguk. Ez a fantázia az oka annak, hogy egy pszichológiai vakfoltunk van a köztünk járókelõ gonosszal szemben. Ez a pszichológiai vakfolt a legnagyobb hibája az emberi faj közös világnézetének. Felismerve ezt a hibát, és a tényt, hogy a pszichopátia nem gyógyítható, ma már közismert szakemberek javasolják, hogy az emberi faj két alkategóriába legyen felosztva: a pszichopata génûek és a normális génû emberek alfajaiba.

Állítások szerint nem létezik olyan gyógymód, ami gyógyítaná õket. A pszichoterápia kevés eredményt hoz a gyógyításukban, és jobbára a terápia alatt a saját pszichiáteriektõl tanulják meg, hogy miként kell még ügyesebben manipulálni embereket. Végeredményben még azt sem tudják teljes bizonyossággal, hogy mitõl mások ezek az emberek, akik ugyanúgy néznek ki, mint mimagunk. Ma már több, mint erõs a gyanú, hogy genetikáról van szó és nem betegségrõl vagy gyermekkori bántalmazásról. Sõt egyre többen hangoztatják, hogy a gyermekkori körülmények csupán a pszichopátia felnõttkori kifejezõdését befolyásolják. Azok, akik rossz körülmények közt nõltek fel, látványos bûnözõkké válnak (nyíltan agresszív pszichopatákká). Azok viszont, akik jó családokba vagy jómódba születtek olyan pozíciókba kerülnek, hogy eltusolják a bûneiket. Kétes ügyvédekké, korrupt bírókká és rendõrökké, sikkasztó bankárokká, sötét politikusokká és hasonlókká válnak, azaz fehér galléros bûnözõkké ésd leplezett tömeggyilkosokká. A legtöbbjük soha nem kerül börtönbe a bûncselekményeik miatt, mert belevonják a kollégáikat és üzlettársaikat a bûnözésbe, akik aztán falaznak nekik, illetve olyan pozicióba kerülnek, ahol talán ki sem derülnek a bûneik. A mai politikusok legtöbbje szinte minden kétséget kizáróan pszichopata.

Azok között a tudósok között, akik tanulmányozzák a pszichopátia biológiai okait két fõ teória honosult meg. Az egyik teória úttörõje egy bizonyos Adrian Raine, a Los Angeles-i Dél-Kalifornia Egyetemtõl. A teóriája szerint a pszichopátiáért az agy orbitofrontális kortex régiója -azaz a prefrontális kortex- a felelõs, amely fõszerepet játszik a döntéshozatalban. A másik teória úttörõje egy bizonyos James Blair, a Londoni Egyetemi Kollégiumtól, aki úgy véli, hogy az alapvetõ diszfunkció az amygdalában van, ami egy kicsi mandula alakú struktúra és lényeges szerepet játszik az érzelmek bonyolításában és a félelem közvetítésében. Nem régiben Blair PET scan-es kísérletekkel bebizonyította, hogy az amygdala aktiválásával normális önkéntesekben a mások szomorúságára és dûhére való reagálást lehet szabályozni. Úgy véli, habár erre tudományos bizonyíték még nincs, hogy ez megmagyarázza a pszichopaták empátia és félelemhiányát. A két teória nem zárja ki egymást, mert az orbitofrontális kortex, ami a "gondolkodást" csinálja, és az amygdala, ami az "érzést" csinálja, szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

Egy másik, filozófiai és vallási megközelítés szerint, és ez lenne a "mouravieffi teória", a Földünkön elve két fajta ember létezik, mivel az ember teremtése két fázisban történt. Az egyik és egyben az elsõ ember fajta a homo sapiens fossilis , míg a másik fajta a homo sapiens recens . A homo sapiens fossilis lenne az Ádám-elõtti rassz, amit Mouravieff 'antropoidoknak' is nevez, ami csak bizonyos fokig fejlõdhetett, állati karakterisztikumokkal rendelkezett és nem tudott beszélni. Az antropoidnak nincs belsõ énje, magasabb tudata és lelki kapcsolata Istennel. A homo sapiens recens az ádámi rassz, azaz az ember, akibe Isten bele lehellte az 'élet lehelletét', ezáltal magasabb tudatot, belsõ ént és lelket adva neki. Ádám kapta meg a beszédet is és õ nevezett el minden élõlényt a Földön. A két fajta nem áll ugyanazon fennhatósag (vagy Isten) irányítása alatt, és a két rassznak nem is lett volna szabad keverednie, mert ez génregressziót okozott volna. Ám, de az ádámi férfiak látták milyen szépek voltak az antropoidok lányai és azok szexuális közösülés révén gyermekeket nemzettek nekik. Ezért a nagy bûnért cserébe kapott az emberiség egy özönvizet a nyakába, de ez sem tudta leállítani a génkeveredés és génregresszió megbocsáthataltanul bûnõs perverzióját. Isten ekkor beígérte a rossz és a jó mag szétválasztását, (itt a bibliai rossz magból sarjadt gazról, azaz az antropoidokról, és a jómagból származó emberrõl beszélek) ami a Szent Lélek korszakában fog megtörténni, amikor is az ádámi rassz végre valódi énazonosságot kap és felemeltetik. Állítólag most már a Szent Lélek korszakába léptünk és ez a szétválasztódás már folyamatban is van.) A mouravieffi antropoid fajta lényegében a pszichopaták és nárciszisták tipikus jellemzõivel bír és a teóriáját alátámasztani látszik, hogy sok kultúrában fenn is maradt ez a két rassz közötti megkülönböztetés. A németek untermensch, az indiaiak érínthetetlenek, a görögök helot és a zsidók goj kifejezései ilyen megkülönböztetések, habár fõként a németek és a zsidók esetében a politikai és vallási vezetõk ezeket a megkülönböztetõ jelzéseket nacionalista és politikai célokból félreértelmezték, így az értelmezésük a köztudatban teljesen eltorzult. Azok pedig, akik olvasták a bibliát bizonyosan emlékeznek arra, amit Jézus is mondott, 'A ti atyátok az ördög..". A bibliai Jézus maga is tehát különbséget tett a két fajta ember között, két különbözõ atyai fennhatóság alá helyezve õket. Állítólag Jézus asszonya, Mária is úgy filozofált, hogy két rassz van, akik olyanok, mint két ikertestvér, de meg lehet õket különböztetni, mert az egyik meg van jelölve fizikailag. Véleményem szerintem ez egy jelképes megjelenítése a jó és rossz magbõl sarjadt két ember fajtának: a spirituálisan fejlett, lélekkel megáldott fajtának, aki tovább léphet az evolúcióján egy spirituális átalakulás révén, míg a másik, ahogy Mouravieff állította, az antropoid fajta, akinek nincs lelke és felsõbb énje, nem fejlõdésképes és majd egy késõbbi 'ciklusban' válhat lélekkel megáldott emberré.

Valaki nem régiben arra hívta fel a figyelmemet, hogy az Egyetemes Emberi Jogi Nyilatkozatban az szerepel, hogy mindenkinek joga van más fajjal házasodni. A kulcsszó itt a 'faj'. Ez a személy nem értette, hogy mit jelentsen az, hogy más fajjal házasodni. A mouravieffi teória erre tökéletes választ adhat. Lényegében azt már elismerik a tudományos közösségekben, hogy a pszichopata 'más fajta ember'. Amit viszont jelenleg teljes bizonyossággal tudunk róluk az az, hogy nincs belsõ énjük, és hogy, õk az emberiség parazita átkai, mert ahol csak megfordulnak káoszt, lázdásokat, ellentéteket, viszályokat, békétlenséget, korrupciót, romlást, pesszimizmust, veszteségeket és szenvedéseket idéznek elõ manipulatív módon, miközben parazita módon élsõködve kifosztanak mindent és mindenkit, akit csak tudnak. Lényegében az emberi faj egész történelmének meghamasítását és az emberiség folyamatos hanyatlását nekik köszönhetjük.

Legyen bármi is az oka annak, hogy ezeknek a kreatúráknak nincs belsõ vagy felsõbb énjük énjük és humanizáló funkcióik, tény és való, hogy az erõs pszichopata befolyás alatt álló társadalmak, erkölcsi és nem ritkán gazdasági hanyatlásnak is indulnak. Az ilyen társadalmakban megnövekszik a korrupció, a törvénytelenség, a szociális bûnözés és szervezett bûnözés, a hazudozás, illetve állandósulnak a mesterségesen elõidézett belsõ társadalmi ellentétek és viszályok. Ezzel egyenes arányban csökken az istenhit és emberség, és eluralkodik az emberek gondolkozásában és világnézetében a negativitás és pesszimizmus. Az ilyen társadalmak egyre jobban elállatiasodnak. A pszichopata önmaga lelketlen, erkölcstelen, állatias, torz énjét vetíti ki az egész társadalomra úgy, hogy az egész társadalmat olyan létbe és magatartásba manipulálja, ami önmagát tükrözi. Jellemzõen ott, ahol pszichopaták vannak hatalmon az állampolgárok adópénzét elsikkasztják aztán a beállt gazdasági csõdért magukat az állampolgárokat okolják, vagy elõidéznek egy polgárháborút, hogy a nagy káoszban lelépjenek a gigászi pénzekkel. A népességeket folyamatosan hazugságokkal etetik a médián és különbözõ propagandákon keresztül. A társadalmi és gazdasági károk, amiket ezek a rosszindulatú paraziták okoznak az emberiségnek még csak fel sem becsülhetõ. Egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy az emberiség azért nem tudott valós fejlõdést produkálni az elmúlt néhány ezer évben, mert ezek a rossz indulatú paraziták ránk telepedtek.

Ami a személyes szintû élményeket illeti, majdnem minden áldozat, legyen az intim társ, barát, üzleti társ vagy idegen, arról számol be, hogy a pszichopatával való találkozásuk kezdetétõl az egészségükben egy állandó hanyatlás áll be. Úgy tûnik, hogy ezek a kreatúrák leszippantják az életenergiáinkat, ami viszont az egészségünk gyengülését okozza. Mégha nem is folytatnak borzalmas pszichikai bántalmazó hadjáratokat ellenünk, akkor is a pszichopatával való hosszas kapcsolat következtében az energiáink elpárolognak, fáradtságot érzünk, depresszió gyötörhet minket és mindenféle betegségek jöhetnek ki rajtunk. Egyébként ezért is nevezik ezeket a kreatúrákat 'energiavámpíroknak' és parazitáknak. Nem csak áldozatok hanem még világhírû pszichiáterek is, mint például Cleckley, az "Ép elméjûség álarca" írója, közel kerültek ahhoz, hogy azt állítsák a pszichopaták esszenciálisan "lélekevõk". (Spirituális szempontból megközelítve, ha megölik a lelkünket, akkor nem tudunk Istennel kapcsolatban maradni, vagyis lezárják az utat a krisztusi tudathoz és a krisztustudatban rajtunk keresztül ható isteni jó befolyását a Földre!)

A pszichopaták áldozatai az élet minden szférájából kerülnek ki, tehát nem kategorizálhatók, mint nõk vagy akár szegények. Ezek a kreatúrák még pszichiáterket is átvágnak és rávesznek és a szakemberek nem is szeretnek velük dolgozni, mert állítják, hogy már rövid kontaktus is érzelmi károkat okoz egy normális érzelmi világgal rendelkezõ emberben. Emellett az egész lényük és gondolkozásuk apró hazugságokra épül és a szakemberek elvesznek ezekben az állandósult hazugságokban. Egy pókhálónyi hazugsággal, egy egész hazugságvilággal, találkozunk, amikor megpróbáljuk megérteni a pszichopata cselekményeit és gondolkozását. Feltehetõen ezekkel a hazugságokkal azt próbálják leplezni mások elõl, hogy õk valójában mások, mint a normális emberek és a hazugságvilágukat már szinte születésük pillanatától szövögetik. Ez az, amit Cleckley a 'normalitás álarcának' nevez könyvében. Az áldozatok maguk jobbára csak a kapcsolat végén ismerik fel, hogy a baráti, vagy szerelmi kapcsolat csak az õ elméjükben volt valós, mivel a pszichopata mindent csak elszínészkedett bármilyen valós érzelem nélkül. Amikor ezek az emberek lelépnek jobbára összetört álmokat és szíveket, szenvedést, szétzúzott kapcsolatokat és kiürített zsebeket hagynak maguk után. És õk így élik le az egész életüket, amerre csak mennek az életben ezt hagyják maguk mögött. A nõk, a kiszolgáltatott helyzetbe kerültek és a gyengébbek a pszichopaták kedvenc célpontjai, mivel a 'becsület' és 'jellem' szavak abszolút nem léteznek a szótárukban. Ám az áldozatok lehetnek üzlettársak is, akiket megrövidítenek, törvénytelenségekbe manipulálnak, majd lelépve ott hagyják õket az általuk kreált problémákkal.

Amikor felelõsségre vannak vonva, vagy napvilágra kerülnek a szörnyûséges cselekményeik és manipulációik, akkor soha nem vállalnak felelõsséget az általuk okozott károkért. Általában mindent tagadnak, de amikor be is vallanak valamit, akkor azt úgy teszik, hogy az igazságba beleszövik a hazugságaikat és úgy manipulálják a helyzetet, hogy maga az áldozat tûnjön fel rossz színben. Nem ritkán a saját áldozataikat vádolják illabilis elmeállapottal, irracionális gondolkozással, hazudozással és felelõsséggel a megkárosulásért. Nem meglepõ az olyan gondolkozás tõlük, hogy nem õk maguk felelõssek a saját bûncselekményeikért, hanem az áldozat, mert, hogy példának okáért õ hagyta kint a pénztárcáját, megbízott benne, vagy nem látta jönni a nagy átvágást. Õrületesen az áldozatot és magát az alkalmat a bûn elkövetésére vádolják és nem önmagukat. Tény és való, hogy néha igen intelligens embereket vesznek palira és ezek az emberek utólag nem gyõzik kérdezni önmaguktól, hogy 'Miként lehettem ennyire gyanútlan vagy naív? Miként nem láthattam, hogy az elejétõl kezdve manipulálva voltam?". De ha nem õk maguk teszik fel ezt a kérdést, akkor bizonyos, hogy az ismerõseik fogják feltenni nekik. Azok az emberek, akiknek nem volt személyes tapasztalatuk pszichopatákkal el sem tudják képzelni, hogy milyen mesterien manipulálnak minket és, hogy ÁLLANDÓAN manipulálnak minket. Ahogy egy pszichopata elmagyarázta, elõször megfigyelnek minket, felmérik a gyengeségeinket és szükségleteinket, behorgásznak minket azzal, hogy kielégítik ezen szükségleteket vagy rájátszanak ezen gyengeségekre, majd megszorítják a satut és kipréselnek belõlünk mindent, amire nekik van szükségük. Aztán dolguk végeztével tovább is állnak. Egyébiránt a pszichopatáknak olyan szofisztikált érveléseik vannak, hogy ember legyen a talpán, aki szembe tud szállni velük, ám ezek az érvelések nem ritkán az õrületre emlékeztetnek. Sõt maguk a cselekményeik néha teljesen õrültek, habár mivel pontosan tudják mit tesznek és a cselekményeiknek/manipulációiknak mik a következményeik, nem lehet õket klinikai õrülteknek nyilvánítani.

Az alábbaikban felsorolom az ismert pszichopata típusokat. Kérlek te Kedves Látogató, tartsd észben, hogy néhány jellemzõ minden típusra vonatkoztatható. Minden típusú pszichopatának egy nárciszisztikus és gigászian felfuvalkodott nézete van önmaga értékérõl és és fontosságáról. Másokat, mint alacsonyabb rendû lényeket látják, míg önmagukat a világegyetem középpontjának, magasabb rendû lényeknek, akiknek jogukban áll saját szabályaik szerint élni, akár mások kárára is, és akiknek különleges kiváltságaik és jogaik vannak másokkal szemben. Úgy képzelik, hogy maga a tény, hogy léteznek máris jogosultakká teszi õket, minden speciális talentum vagy elvégzett munka nélkül is különleges privilégumokra, pénzre, státuszra és a többi. Az egocentrikusságuk egyszerûen kirívó, nem is tudják mások jogait, biztonságát vagy véleményét figyelembe venni, ha az éppen nem egyezik az õ véleményükkel. Az elméjükben másoknak nincs is jogosultságuk a véleményalkotásra, amennyiben az eltér az övéktõl, hiszen úgy hiszik, hogy õk valamilyen kiválasztottság révén sokkal jobban tudnak mindent. A pszichopaták jobbára arrogánsak, maróan cinikusak, nem ritkán egyesen és nyiltan sértegetnek másokat, teljesn rosszhiszemûek, rettenetesen pesszimisták, mérhetetlenül szemtelenek, és túlzott az önbizalmuk. Majdnem mindig mások feletti hatalomra és irányításra törekednek és egyáltalán nem is tudnak másokkal egyenelõen együttmûködve létezni. Mindemellett ÁLLANDÓAN hazudoznak, és a hazudozás úgy jön számukra, mint másnak a lélegzés. Ám, ha hazugságokon kapják õket, akkor sem jönnek zavarba, hanem ehelyett, mások teljes döbbenetére, egyszerûen átvariálják a történetüket, amibe újabb hazugságokat szõnek bele. A lelketlenség, a manipulálás, a pszichikai/érzelmi bántalmazás, a felelõsség nem vállalása, illetve mások felhasználása, kihasználása, meglopása, korrumpálása és cserben hagyása is minden típusra vonatkoztatható.

1. A Jekyll és Hyde (a legsûrûbben elõforduló szociopata)
Õ egy erõteljes személyiségû ember, aki szinte lesöpör a lábunkról. Jön, lát és gyõz! Úgy vágódik be nálunk, hogy visszatükrözi a SAJÁT értékeinket, érdeklõdési körünket, életfilozófiánkat, ízlésünket és szokásainkat. Érdeklõdik mindenrõl, ami velünk kapcsolatos. Becsületességet és õszinteséget tettet. Szereti az áldozatot játszani (pl. a gonosz számító elsõ felesége kifosztotta). A nõk sokszor meg is sajnálják és azonnal kijön a gondoskodó, pátyolgató ösztönük. Jellemzõje, hogy elég gyorsan házasságot és stabilitást akar, ám ez a kontrol mániákus csak azt akarja elérni, hogy rá támaszkodjunk és a késõbbiekben aktívan aláássa az önbizalmunkat, hogy önállótlanodjunk és õ váljon a mi bizonyosságunkká. Segítõkésznek, becsületesnek, támogatónak, nagylelkûnek, hõs és hûséges szerelmesnek tûnik abban a fázisban, amikor "idealizál" minket. Ez a fázis viszont SOHA sem tart örökké és elõbb-utóbb kijön a Hyde személyisége. Amikor az idealizálás fázis véget ér, mert elérte a céljait és nincs többé szüksége az áldozatára, vagy, mert megunta a partnert, az áldozatot -legyen az feleség vagy barátnõ- lelketlenül objektifikálja (élettelen, értéktelen tárgyként kezeli) és megszabadul tõle. Ez úgy realizálódik, hogy egyik napról a másikra egész életen át imádott gyémántgyûrûs mennyasszony királynõbõl egy spermában pacskoló, orgiákban szétkefélt, AIDS-es utcasarki elmebeteg kurva leszel, akit még mocskos prostinak nevezni is megtiszteltetés lenne. Teljesen meggyõzõen tudja utánozni az emberi érzelmeket ám, amikor végre kiderül, hogy csak színészkedett a kényelem, haszonszerzés és szexuális elõnyök érdekében, és milyen lelketlen érzelmi és lelki brutalitásra képes valójában, olyan rendkívül sokkoló lehet a lelkiismeret, bûntudat és emberség teljes hiánya, hogy az már-már FELFOGHATATLAN. Vagy önként befejezzük a kapcsolatot és mentjük, ami még menthetõ vagy õ fog lelketlenül ledegradálni, leverni, megõrjíteni, kifosztani és eldobni, hogy egy újabb "tökéletes" partner vagy lehetõség után nézzen. Általában nem hûséges, de a saját áldozatait vádolja hûtlenséggel. Az áldozatok súlyos érzelmi és anyagi károkat szenvednek és az érzelmi gyógyulás hosszú, mert a legbrutálisabban bánik el azokkal, akiktõl meg akar szabadulni. Megjegyezendõ, hogy ez a fickó tönkreteszi az egészségedet és romba dönti az életed infrastruktúráját, kifosztva és egy szál ruhában kell újrakezdeni az egész életedet, de ettõl függetlenül úgy áll ki a publikum elé sármosan, elbûvölõen, "õszintén", mintha minden a legnagyobb rendben lenne és õ lenne a legtisztességesebb ember. És moralizál az erkölcsrõl! Olyan horrorisztikus amit mûvel, hogy amikor az áldozat elmeséli szinte rémfantazmagóriának tûnhet és nem hiszik el az emberek, mert nem tudják elhinni, hogy egy látszólag sármos, tiszteltreméltó ember így bánhat másokkal!

2. A gyenge elbûvölõ nõ
Ez az édes, hízelgõ, õszinte, nõies, gyengéd érintésû, elesett, érzelmileg kiszolgáltatott, gyenge dáma, úgy tûnik nem tud megbirkózni a valós világ dolgaival és rászorul, hogy egy erõs férfi fogja a kezét és felkarolja. A színészkedése teljesen hitelesnek tûnik, de csak azt a célt szolgálja, hogy behorgássza a férfiakat. Általában áldozatnak állítja be magát, de ez a parazita kicsalogatja és rájátszik a férfiak természetes védelmezõ ösztöneire. Mesterien tudja manipulálni a férfiakat mások ellen, akár még bántalmazásba vagy bûncselekmények elkövetésébe is. Amikor az álarca végre lehullik, az áldoztok megismerhetik a döbbenetesen számító, irigy, kapzsi, ragadozó, gyûlölettõl eltorzult, kegyetlen, lelketlen, ravasz szinte vadállati pofázatát. A szeretetnek, az együttérzésnek és emberségnek még csak nyoma sincs benne. Ez a nõ halálosabb tud lenni, mint a férfi "kollégái", mert a szexualitást is kizárólag manipulálásra használja és képes arra, hogy egy férfit teljesen megnyomorítson a férfiasságában. Érzelmileg egy 5 éves kislány szintjén van, és olyan õrülten akaratos hogy, ha nem kapja meg, amit akar csak látszólag törõdik bele miközben azon ügyködik manipulatív módon, hogy az áldozatának még a lelkét is kigyilkolja vagy tönkre tegye az egész életét.

3. A hazug-hazug
Ez a fajzat látszólag minden ok nélkül is hazudik. Mesterien tekeri a szavakat (a mieinket is) és még mesteribben tereli el a figyelmet kényes kérdésekrõl, a kérdések egyenes megválaszolásától. A tényeket is ügyesen homályosítja vagy fordítja maga hasznára. Amikor igazat mond, akkor is úgy és akkor mondja, amikor ezzel a saját céljait segíti vagy manipulálhat másokat a saját elõnyére. Ennél a kreatúránál megfigyelhetõ az is, hogy egy mondatban hazudik és mond is igazat. Nagyon kell figyelni vele, mert úgy összemossa az igazságot a hazugsággal, hogy a végén már az ember azt sem tudja, mikor hazudik és mikor mond igazat. Mimagunk kételkedni kezdünk az igazságban. Hipokrata módon moralizál, miközben folyékonyan hazudozik, kihasznál, felhasznál, manipulál és bántalmaz. A felénk irányított hazugságai jellemzõen érzelmileg írgalmatlanul kegyetlenek és ezeket természetesen ügyesen megfogalmazott mérgezõ mondatokban adagolja. Az áldozatait érzelmileg instabilnak állítja be és másokat okolva mindenért SOHA nem vállal felelõsséget a saját cselekedeteiért és szavaiért.

4. Az izgalomkeresõ
Õ soha nem tanul a múltbeli meggondolatlanságaiból és tévedéseibõl. Könnyen elunja magát, a szüksége az izgalomra egyre súlyosbodik a kor elõrehaladtával. A felelõtlensége elég gyakran veszélyezteti mások testi épségét, érdekeit, kapcsolatait stb. Nincs fegyelme a saját impulzusai felett és rossz az ítélõképessége. Törvényszegés, bûnözõ magatartás és droghasználat szokványos az ilyen szociopaták/pszichopaták esetében.

5. Néró, a rosszindulatú pszichopata
Õ már nem a Jekyll és Hyde típusú, hanem a normalitás álarca nélküli pszichopata. Ez egy szadista, akinek az áldozatai mindig emlékezni fognak az üres, jéghideg, ragadozó tekintetére. Õ a nyílt nõbántalmazó, a gyermekbántalmazó, a zaklató, a gyilkos, a sorozatgyilkos, a tömeggyilkos politikus vagy vallási vezetõ, az erõszakoskodó, a terrorista, a gyújtogató, aki egyébként elég arrogánsan szokott viselkedni és maróan cinikus. Alacsony a stressz toleranciája szóval hihetetlen dührohamokat tud kapni és kiszámíthatatlanná válhat. Mivel gyermekkorában valószínûleg olyan környezetben nõtt fel, ahol a becsapás, cserbenhagyás, hazudozás, megalázás és az eltúlzott büntetés szokványos volt õ is várja a becsapást, a megalázást és a büntetést. Ez a fenevad az, aki szadista módon majd megõrjít az agyjátékaival, provokál, inzultál, zaklat, kínoz lelkileg és agyilag (vagy akár testileg és szexuálisan is) csakhogy idegösszeroppanást kapjál. AZ ÉLVEZET KEDVÉÉRT KÍNOZZA AZ ÁLDOZATAIT. Sokan közülük szexuális deviáns és roppant kedveli a szado-mazó típusú szexet. A többi szociopatához hasonlóan, abszolút nincs lelkiismeretfurdalása, nem érez bûntudatot és nincs tekintettel mások érdekeire, biztonságára, egészségére stb. Szadisztikusan a nálánál gyengébbeket pecázza ki magának: nõket, gyermekeket, egyedülállókat, idõseket vagy valamilyen okból kiszolgáltatott helyzetben lévõket. Õ az, akit a média imád a borzalmas bûncselekményei miatt! EZEK A PSZICHOPATÁK TÚLNYOMÓ TÖBBSÉGÜKBEN SKIZOID/PARANOID BEÜTÉSÛEK ÉS DELUZIÓSAK. Többen közülük Néróknak, isteni kiválasztottaknak, professzoroknak vagy ítélõbíróknak képzelik magukat, akiknek a feladata, hogy büntessenek vagy rideg, kegyetlen leckéket tanítsanak. Nem ismerik a mértéket. Például egy nõ kacéran néz rá és ettõl úgy dönt, hogy úgy kell tisztességes viselkedésre tanítania, hogy romba dönti az egész életét vagy megerõszakolja, meggyilkolja és feldarabolja. ABSZOLÚT NEM ISMERIK A MÉRTÉKET ÉS NINCS BENNÜK SEM BELSÕ GÁT, SEM KÜLSÕ TÁRSADALMI GÁT, AMI MEGÁLLÍTANÁ ÕKET. CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A NYERS ERÕSZAK ÁLLÍTJA MEG ÕKET, DE EZ VONATKOZTATHATÓ A TÖBBI TÍPUSÚ PSZICHOPATÁRA IS. A legkisebbb vélt vagy valós hibára eltúlzottan reagálnak, és legtöbbször a "hiba" valójában vélt hiba, mert a saját borzalmas elõítéleteit és közveszélyes delúzióit vetitík ki másokra.

6. Az arrogáns
Õ mindig a középpontban akar lenni és ezt vagy negédességgel, sármmal éri el vagy durva arroganciával. Az a legfõbb vágya, hogy irigyeljék, féljék és gyûlöljék. Úgy igazgatja a dolgait, és manipulál másokat, hogy pontosan ezeket az érzelmeket váltsa ki az emberekbõl. Ezekbõl aztán soha nem elég neki. Csak úgy pacskol és ragyog az általa gerjesztett és felkorbácsolt irigységben, a tõle való félelemben és a felé irányuló gyûlöletben. Épelméjû ember a szeretetet, megbecsülést, barátságot és tiszteletet óhajtja, de nem õ! Híresség vagy hírhedtség, számára egyre megy, ha ez a középpontba helyezi és kiváltja mások figyelmét, irigységét, gyûlöletét vagy félelmét. Cinikus, arrogáns és felvág az értéktárgyaival, gazdagságával, elõnyös kapcsolataival, vagy akár szellemi/fizikai adottságaival. A reakciói jellemzõen eltúlzottak, így rettenti és zavarja meg az áldozatokat (ez az eltúlzott összezavaró reakció egyébként jellemezõ majdnem minden pszichopatára).

7. A karizmatikus vezetõ
Ez a fajzat a manipuláció NAGYMESTERE. Mindenkit manipulál, hogy státuszhoz, ranghoz, irányításhoz, pénzhez, figyelemhez jusson. Eljátssza az erényest, az erkölcsöst, a tökéletes apát és férjet, a spirituális vezetõt, a bölcs tanácsadót, a mentort, a hûséges barátot. Karizmatikus, nagy az önbizalma, határozott a fellépése és szinte tökéletesnek tûnik. Ám mindez csupán arra szolgál, hogy státuszhoz, ranghoz, elõnyökhöz, figyelemhez jusson. Az agymosó technikái igen kifinomultak és fejlettek éppen ezért vallásos közösségekben, szektákban és a politikában sûrûn megtalálható. Általában a hiszékenyeket, a gyengéket, a tanulatlanokat, a tájékozatlanokat, az elesetteket és kiszolgáltatottakat, és a gyenge szellemi képességûeket célozza meg és használja fel a céljaira. Látszólag jóindulatúan pátyolgatja és irányítgatja a közösséget, de ebben nincs az égvilágon semmilyen alturizmus, mert csak is kizárólag kóros önérdekbõl és önzésbõl teszi.

8. A szexuális ragadozó
Hiperszexualitás, pornográfia, orgiák, családon belüli szex, fiatalok megrontása, pedofilia és rengeteg maszturbálás tapasztalható nála. Az áldozatok tudnak csak mesélni arról, hogy milyen ördögi módszerekkel manipulálja bele az embereket mindenféle szexuális tevékenységbe. Fiatal, idõs, férfi vagy nõ, nála nem számít, ameddig szexuálisélvezetet tud belõlük magának kovácsolni. Preferálja a szado-mazót. Könnyen elunja magát, egyre elferdültebb vagy veszélyesebb szexet követel és keres magának. Ennek az elmebetegnek van egy ellentéte: az, aki teljesen megtagadja a szexualitást, intimitást és az érzelmeket a szerelmi partnerétõl. Izgalmat és vágyakat gerjeszt, aztán elutasítja vagy a természetes nemi szükségletei miatt bünteti és alázza a partnereit. Míg az elõzõ az állandó felfokozott szexuális érzelmekkel és atmoszférával kínozza az áldozatait, ez az utóbbi azon élvezkedik, hogy a társa alapvetõ szexuális és érzelmi szükségleteit megvonja és figyeli, miként kínlódik és hervad miközben rosszhiszemûen gúnyolódik a szenvedésein. KIGYILKOLJA a nõt a nõbõl, a lelkével együtt. És ez is a célja, mert egy misogín (nõgyûlölõ) szadista, aki a nõben nem "ajándékot" és a másik felét látja, hanem ádáz riválist. Ám ezzel egyidõben rettenetesen irigy is rá, és nem ritkán példának okáért annak a parfümjét vagy használati tárgyait hasznája titokban. Mindkettõ fajzat szereti degradálni, élvezeti cikké tenni és megalázni a partnereit.

9. A nomád parazita
Ennek a fajtának nincsenek hosszú távú tervei. Nem tudja magát elkötelezni, nincs benne dedikáció, teljesen céltalan, és teljesen irreális elvárásai vannak. Kifejezetten egy opportunista, aki ragadozóként keresi a lehetõséget, hogy másokat kihasználjon, meglopjon, vagy mások érdemeit elorozza.

10. A szélhámos manipulátor
Egyetlen dolgot élvez mindenek felett: egymásnak uszítani embereket, közösséget, társadalmakat, attól függõen, hogy milyen pozícióban van. Az embereket, mint "poxy"-kat használja fel a másokkal való érintkezésre, õ maga a háttérben marad és perverz módon élvezi a színjátékot, amit õ tervelt ki és manipulált ki mások felhasználásával. A "szövetségeseit" és a célpontjait egymástól elkülönítve tartja és mint bábukat játssza ki õket egymás ellen. Rettenetesen ügyes a szavak csavarásában és nagyon sármos szóval általában eléri, amit akar. Sokszor azonban megfélemlítéseel, hamis tudálékossággal, tettetett segítõkészséggel teszi magát "nélkülözhetetlenné" és éri el a céljait. Nagy önbizalommal és fontossággal avatkozik bele minden problematikus helyzetbe és fog hozzá a problémamegoldásba. Majdnem mindig a pénz és az elõnyök a célja, de van, amikor csak szórakozásból manipulál, zavar össze és uszít egymásnak másokat. Bármibe beleegyezik, bármit megígér csak, hogy aztán cserben hagyjon vagy pontosan az ellenkezõjét tegye. Ezek után természetesen téged vádol meg az egyezmény megszegésével. Rettenetesen élvezi a jogi helyzetek fabrikálását, amelynek keretében a saját áldozatait bebörtönöztetheti, vagy perbe foghatja mindenféle károkért. A valóságban õ maga idézi elõ és manipulálja ki ezeket a jogi helyzeteket.

11. A szakmai terrorista
Õ minden intelligens és erkölcsös értelmiségi rémálma. Sõt, szerintem minden alkalmazott rémálma. Általában jó a fellépése, elég sikeres a szakmájában, intelligens és jó a szakmai reputációja is, de az az apró jellemhibája van, hogy másokat kegyetlenül hátba szúrva, másokat manipulálva, másokat ellehetetlenítve, elértéktelenítve és elgáncsolva jut egyre feljebb a cég ranglétráján. Ha útjában állsz nem számít, hogy 3 gyermeket etetsz a fizetésedbõl, kegyetlenül kicsinál. FIGYELEM: ez az a fajzat, aki mások szellemi képességeit elértéktelenítve, vagy mások szellemi képességeit és produktumait felhasználva és ELTULAJDONÍTVA jut elõre a ranglétrán. Ez az a fajzat, aki másokat felhasználva kegyelem nélkül kicsinálja a vetélytársnak vélt alkalmazottakat. Mindig felhasznál másokat és a mások feletti irányításra törekszik. Ezért is található meg olyan sokszor vállalatok felsõvezetõségében, a politikában és a pénzvilágban. Amikor hatalomra jut kegyetlenül és gátlástalanul visszaél a hatalmával. Az alatta lévõkkel rosszul, lekezelõen, arrogánsan bánik, talpnyalásba és meghunyászkodásba manipulálja õket, sõt akár pszichikai terrorban is tarthatja õket képtelen elvárásokkal, kiszámíthatatlansággal és állandóan változó "szabályokkal". Hátulról, manipulatív módon mérgezi meg a munkahelyi atmoszférát, aminek következtében hanyatlik a kollektíva produktivitása. Nagyon rossz az ítélõképessége és rossz döntéseket hoz, ami káros befolyással van munkaközösségekre, közösségekre és társadalmakra. Nincs szociális érzékenysége, de majdnem mindig gyanakvó és paranoiás. Másokat használ fel, hogy hatalomra jusson, ám amikor eljön a hála ideje, akkor a segítõit hálából kirúgja, elhetetleníti vagy faképnél hagyja. Legrosszabb esetben a saját segítõire keni minden bûnét, amit a hatalomra jutása sötét útján elkövetett.

12. A gyermek pszichopata
A pszichopátia tünetei már 3 éves kortól mutatkozhatnak. A fiatal delikvens már zsenge korban lengeti a pszichopátia vörös zászlóit: a hazudozást, a folytonos verekedést, durva rivalizálást, más gyerekek terrorizálását (köpködés, rugdosás, kiközösítés, megalázás), állatkínzást, tûzgyújtást, drogok kipróbálását, rongálást, manipulációt (olyan édesnek és ártalmatlannak tud tûnni, amikor rajtakapják valamin, és micsoda különleges képessége van ahhoz, hogy egymásnak uszítsa a felnõtteket!). Tindézser korban szokványos a megrögzött lopkodás, megrögzött hazudozás, a közlekedési szabályok rendszeres áthágása, mások manipulálása, szabados nemi élet, esetlegesen a fiatalkori bûnözés. A pszichopátia valószínûsíthetõen NEM környezeti befolyás következménye, hanem genetikai kódolás eredménye, tehát itt nem csak rossz családokból származó brutálisan bántalmazott gyermekekrõl van szó, hanem látszólag rendes vagy gazdag családok gyermekeirõl is. A különbség a rossz családi háttérbõl és jó családi háttérbõl jövõ pszichiopaták között csupán annyi, hogy az egyik egy börtöntöltelék lesz és látványos bûncselekményeket követ el, míg a másiknak eltusolgatják a bûncselekményeit vagy olyan hatalmi pozicíóba kerül, ahol minden következmények nélkül követhet el bûncselekményeket (pl. politika, pénzügy, bíróság, rendõrség, stb.). A pszichopaták az élet MINDEN területén megtalálhatók, beleértve a családjainkat. Ha zsenge korban felismerjük a pszichopátia jeleit, akkor szigorú és következtes szabályokkal rá lehet szoktatni a gyermeket, hogy betartsa a mások biztonságára és érdekeire vontatkozó szabályokat. A tinédzser kortól kezdve már nem igen lehet segíteni rajtuk és a pszichoterápia is csak némileg tudja õket szocializálni.

Ha folyamatban lenne egy fasiszta forradalom, észrevennéd-e?!"
fasizmus
Meglepõ lehet minden gondolkozó ember számára, de ma a legszokványosabb kormánystratégia -fõként a fejlõdõ országokban- a fasizmus. A fasiszta államok egyik legjellemzõbb tulajdonsága a társadalom egy rétege felé irányuló nyílt terrordiktatúra: a társadalom egy bizonyos szegmensének leválasztása és/vagy üldöztetése holmi felszínes tulajdonság, hit vagy tudatosan kreált mítosz miatt. A fasiszta kormányok MINDIG kinevezik a társadalom egy részét felsõbbrendûnek a társadalom egy másik részével szemben, akiket pedig alsóbbrendûnek állítanak be származás, hit, vagy más felszínes, nem ritkán kitalált tulajdonság alapján. A fasizmus kifejezetten azok dehumanizálására és kiirtására törekszik, akiket az alsóbbrendû osztályba sorolt. Jellemzõ, hogy ezeket az elnyomottakat és üldözötteket nem emberinek, hanem állatinak, vadaknak, terroristáknak, barbároknak, és ilyesmiknek állítják be, hogy így mentesítsék magukat a terror és a fasiszta bûnök következményei alól. Dehumanizálást alkalmaznak, hogy a társadalom elfogadja azt a mítoszt, hogy az elnyomottak nem tudnak békésen létezni, és ezzel a társadalom maga fel van mentve minden felelõsség alól a bûnökért, amit elkövet ellenük. Propaganda - nem logika, tény és törvény - a fasizmus eszköze és ezt néha nagyon nehéz felismerni. Úgy van beállítva a nagy tömegeknek, hogy az üldözöttek és elértéktelenítettek negatív magatartása veleszületett és NEM a rossz, megalázó, elnyomó bánásmódra való logikus reagálás. A fasiszta propaganda az elnyomókat, kivégzõket valamiféle faji/szellemi/spirituális elitizmussal és felsõbbrendûséggel ruházza fel. A fasiszta országok tehát mindig ebbõl a kettõsségbõl állnak: köztársaság és diktatúra.

Az elnyomók félelme az elnyomottaktól és üldözöttektõl az, ami valójában megteremti a fasizmust: a leválasztott társadalmi réteget dehumanizálják, démonizálják, megfosztják a jogaiktól, rájuk nézve igazságtalan törvényeket hoznak, korlátozzák a szabad mozgásukat és megpróbálják õket teljes irányítás és kontroll alá vonni, amilyen módszerekkel csak lehet, hogy megelõzzenek egy bukást. És ha a bukás mégis közeleg, akkor kiirtani õket. A fasiszta gyûlölet és kiirtás célpontjai azok, akiktõl valóban félnek a fasiszták, mivel õk azok, akik változást tudnak elõidézni és meg tudják a fasisztákat fosztani a hatalmuktól.
A FASIZMUS FÕ TÜNETEI
1. Megerõsödõ és folytatólagos nacionalizmus
Nacionalista, hazafias mottók, szlogenek, szimbolika, dalok és hasonló nacionalista szimbolumok. Zászlók mindenfelé, fõként az épületeken, a médiában és a ruházaton.
2. Ellenségek, bûnbakok kinevezése népegyesítés céljából
Az embereknek egy ellenségképet adnak, hogy belemanipulálják õket az összefogásba a közös ellenség ellen. Jelen esetben a terrorozimus és az erkölcstelenség ez a közös ellenség. A kormány, illetve a kormányon keresztül ható fasiszta erõk, bûnbakokat keresnek és adnak az embereknek. A bûnbakok/ellenségek általában bizonyos etnikai/vallási csoportba tartoznak, vagy akár terroristák, bûnözõk, erkölcstelenek, kommunisták is lehetnek. Ezek az ellenségek és bûnbakok ritkán valósak. A bûnbakokat a kormány és a média - kéz a kézben - dehumanizálja, azaz ezeket az embereket vagy embercsoportokat nem emberinek és az emberi méltósághoz nem jogosultaknak állítják be.
3. Megszállottság a nemzetbiztonsággal 
A kormány és a kontrollált médiája mindehol terroristákat és nemzetbiztonságra veszélyes elemenseket lát. Ha nincs, akkor maguk kreálnak ilyen nemzetbiztonságot fenyegetõ külsõ és belsõ ellenségeket. A tudatosan felkeltett félelmet a tömegek irányítására használják.
4. Tiszteletlenség az alapvetõ emberi jogok felé
Elõször jön a mesterségesen kreált "népet egyesítõ" közös ellenség, amely fenyegeti a nemzetbiztonságot, aláássa a biztonságérzetet és károkat okoz a nemzetnek. Aztán a fasiszta rezsimek népeit meggyõzik arról, hogy szükség van az alkotmányos jogok és emberi jogok figyelmen kívül hagyására bizonyos esetekben. A dehumanizáció különbözõ formáit alkalmazva elhitetik az emberekkel, hogy az ellenség nem is emberi. A népesség így aztán úgy érzi, hogy a teljesen ártatlan emberek elleni diszkrimináció, azok üldözetése, kivégzése, kínzása, hosszas bebörtönzése olyan cselekmények, amelyek elnézhetõk a nemzet biztonsága és jóléte érdekében.
5. A katonaság, titkoszolgálatok és rendõrség felsõbbrendûsége
Száéleskörû társadalmi proglémák ellenére is ezek a szervek eltúlzott állami támogatásokat kapnak, a belsõ társadalmi problémák kárára. A katonaság, titkoszolgálat, rendõrség munkája idealizálva van.
6. Nyílt szexizmus és erõsödõ sovinizmus
A fasiszta kormányok általában férfi-domináltak, a nõk alsóbbrendûségének vagy gyengeségének hite egyre kifejezettebb szerepet kap. A fasiszta rezsimek alatt a hagyományos nemi szerepek sokkal markánsabbak, a nõk egyre jobban kiszorulnak a vezetõ poziciókból, a nõk és férfiak fizetése közti különbség növekszik, a hivatalos propaganda és a statisztikák a nõk családi szerepét és otthon maradását hangsúlyozzák. A nõbántalmazás, nõgyûlölet és a nõk iránti tiszteletlenség egyre többször és merészebben kap teret. A válások, az abortusz és a homoszexualitás lassan elítélt lesz és a kormány, mint a családvédnöke kezd tündökölni.
7. Kontrollált tömegtájékoztatás/média
Fasiszta rezsimek alatt a média szinte teljes egészében a kormány irányítása alatt áll, direkt vagy indirekt módon, különbözõ szabályzatokkal. A cenzúra és hazudozás általános dolog.
8. Vallás és kormányzás összefonódása 
A fasiszta kormányok a vallást, mint közvélemény manipulálási eszközt használják. Vallásos retórika és terminológia hangzik el a vezetõk szájából, mégha a kormány vagy törekvõ pártok politikái és akciói nincsenek is összhangban annak a bizonyos vallásnak a nézeteivel.
9. Vállalati hatalom védelme és támogatása 
A fasiszta kormányok vezetõit jobbára az érintett ország üzleti és ipari arisztokráciája juttatja hatalomra, és elvárják a hatalomra juttatott vezetõtõl, hogy egy mindkét félre elõnyös üzleti-kormány kapcsolat jöjjön létre. Megnövekszik a vállalati bûnözés (adócsalás, adópénzek privát vállalatokba való illegális áramoltatása, közpénzbõl való sikkasztás stb.). A vállalati vezetõk/tulajdonosok prominens helyet kapnak a fasiszta diktatúrában.
10. Munkaerõ hatalma elnyomva
A munkaerõ szervezekedési ereje az egyetlen valós veszély a fasizmusra nézve. A munkaerõ és a szakszervezetek tehát elnyomás alá kerülnek. A munkaerõt elszegényítik, elértéktelenítik, jogaikat megnyirbálják. A szakszervezeteket nem ritkán fasiszta beállítottságú "áruló" vezetõk veszik át, akik semmi ténylegeset nem tesznek a munkások védelme érdekében.
11. Az értelmiség és a mûvészetek iránti erõs tiszteletlenség 
A fasiszta nemzetek nem csak, hogy tolerálják, hanem szítják is a magasabb tanulmányok és az értelmiség elleni ellenszenvet. Maga az értelmiség egyre értéktelenebbé válik, kevesebben jelentkeznek az egyetemekre, az emberek elfordulnak a szellemi beállítottságtól és egyre tunyábbá, ösztönszerûbbé, állatiasabbá vállnak. Nem ritkán elhallgattatnak, meggyilkolnak, 'megöngyilkolnak', letaretóztatnak, cenzúráznak vagy tönkretesznek értelmiségieket (pl. professzorokat, orvosokat, tanárokat, nem kívánatos politkusokat). A mûvészetekben nem lehetséges a nyílt önkifejezés és vélemény nyilvánítás.
12. Megszállottság a bûnnel és bûntetéssel 
Fasiszta rezsimek alatt a rendõrségnek korlátlan hatalmat adnak a bûnüldözésre. Az állampolgárok hajlamosak elnézni a rendõri túlkapásokat és állampolgári szabadságokól való megfosztást a hazafiasság vagy közerkölcs/közbiztonság nevében. A fasiszta országokban a rendõrségnek álltalában korlátlan a hatalma és nem ritkán rettenetesen durva visszaéléseket követnek el, mint például csoportos nemi erõszak, gyilkosságok stb.
13. Nyílt részrehajlás és korrupció
A fasiszta kormányokat általában egy csoport barát, üzlettárs tartja hatalmában, akik egymásnak adják a pozicíókat és üzleti lehetõségeket, hogy megvédhessék egymást a hatósági felelõsségrevonástól. Egyáltalán nem ritka a fasiszta rezsímek alatt, hogy nemzeti vagyont és természeti kincseket rabolnak el a vezetõk vagy osztják el a haverjaik között.
14. Megbundázott választások 
Esetenként a választások teljes színjátékok. Más esetekben a válsztásokat rágalom kampányokkal, az oppozíció vezetõjének meggyilkolásával és média manipulációkkal befolyásolják. holokausztok ideje
Érzed a kisértõ jelenlétüket?
TE HAZUG! GYILKOS! DÉMON!
Most visszatértek, megpihenve a szent hegy ormán.
Megtanulták, hogy benned nincs becsület.
TE HAZUG! GYILKOS! TE SZODOMIZÁLÓ!
A 19. század eljétõl egy masszív holkauszt éra vette kezdetét, aminek a nyitó aktusa a Török Birodalom területén végrehajtott Örmény-genocídium volt. A sorban következõ volt Szent Oroszország szellemi, katonai és erkölcsi elitjének kiirtása, aztán a német szellemi, katonai és erkölcsi elit felégetése, majd az Ukrán-holokauszt, és Magyarország és Lényeglország szellemi és erkölcsi elitjének holokausztja. A palesztin holokauszt egy tudatos és folyamtos tevékenység, ami Izrael erõszakos és illegális megalapítása óta folyik. Aztán jött Rawanda, ahol a rawandaiakat koncentrációs táborokba terelték, majd az Egyesült Nemzetek, bõven találva pénzt háborúk finanszírozására, nem talált pénzt az élelmezésükre és kb. 1 milliót közülük halálra éheztetet. Az irakiak és afgánok tudatos kiirtása jelenleg folyamatban van, de mindezek eltörpülnek amellett a globális környezeti és biológiai holokauszt mellett, ami a világunkat irtja tudatos tervek alapján. A következõ lépés? Korea, Tajvan és Kína, illetve Kanada, Amerika és Ausztrália morális és szellemi elitjének kiirtása. Itt már megvalósult a megbízhatatlanok piros ponttal történõ megjelõlése, a koncentrációs táborok és az égetõ kamrák már felépültek.

Azok az emberek, akik mindezen holokausztokat és genocídiumokat levezényelték és levezénylik ma is, ugyanahhoz a hatalmi, ideológiai és vallási csoporthoz, és vérvonalakhoz tartoznak. Nem mintha nem tudnák kik õk hiszen a héber regénybeli Jézus az ujjával mutatott rájuk és ezt mondta, "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölõ volt kezdettõl fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen õ benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."[János 8:44] Emlékeztetõül mondom, hogy azok, akikre Jézus mutatott az a zsidóságon tobzódó fõként pszichopatákból és elmebeteg skizofrénekbõl álló degenerált génûek voltak. És ez nem változott az idõk alatt, hacsak nem annyiban, hogy ma ezek a degenerált pszichopata génûek, ez a veszélyes és kóros kisebbség az egész emberiség feletti hatalmat gyakorolja. Sõt, hogy elleplezzék bizonyos bûneiket tövénybe hozták világszerte, hogy a holokauszt-tagadás bûntett. Hát én amondó vagyok, hogy BÛN IS LENNE TAGADNI A HOLOKAUSZTOT!

Az örmény-holokauszt
"Nem vagyok biztos benne, hogy (pénzbeni kompenzáció) meggyógyítaná az anyám könnyeit, minden alkalommal, amikor visszaemlékezik arra, ahogy az õ anyja 5 éven át vándorolt a sivatagban mielõtt elérte volna Szíriát, aztán Franciaországot, hogy aztán végre az USA-ban újra találkozhasson a férjével, Bedros Krikoriannal (aki után engem is neveztek). " Bedros Krikorian 

1915 és 1923 között több, mint 1.5 millió örmény esett tömeggyilkosság áldozatául a saját õsi földjükön egy elõre eltervezett holokausztban. Férfiak, nõk, gyermekek lettek lemészárolva a saját otthonaikban, a saját maguk által épített városok és falvak útjain és koncentrációs táborokba terelve, ahol aztán tudatosan halálra éheztették õket. Örmény kisbabákat mészároltak le miközben azok az édesanyjuk mellein szoptak. Az I. Világháború végére az örmény népnek - az emberiség legérzékenyebb és legfejletebb központi idegrendszerével bíró egyedeinek - 2/3 részét kiirtották, hogy aztán genocídiumtól megõrült félvadállatok éljenek VALÓDI örmény úriemberek otthonaiban és szívtelen, kapzsi feleségeik VALÓDI örmény hölgyek ékszereit hordják. (Mintha csak ettõl õk maguk valódi úriemberekké és hölgyekké válhattak volna.)

A hivatalos történelem írói azt akarják elhitetni velünk, hogy mindezért az emberiség ellen elkövetett borzalomért a törökök voltak a felelõsök, hogy õk voltak ennek a szõrnyûséges õrületnek a kitervelõi és végrehajtói. A történelmi igazság azoban az, hogy habár a törökök votlak bizonyos fokig a haszonélvezõi, a Fiatal Törököknek, akik ezt a holokausztot kitervelték és megvalósították, semmi közük nem volt a muszlim törökökhöz. A Fiatal Törökök TELJES vezetõsége BALKÁNI ZSIDÓKBÓL és MAGUKAT MUZULMÁNNAK TETTETÕ ZSIDÓ-MUZULMÁNOKBÓL állt. Az örmény-holokauszt eltervezõi Illuminátusok, Cionisták és Szabadkõmüvesek voltak, pontosabban a zsidó Shabbatai Zevi-féle Rotschild család, és a holokauszt az illegális cionista izraeli terrorállam megvalósítása érdekében történt.

Az orosz-holokauszt
"Teljesen mindegy - mondta a zsidó Trotszkij (valódi neve Bronstein) -, hogy 1 vagy 2 millió oroszt kell lemészárolnunk, ha ez az ára a (zsidó) bolsevizmus ideológiájnak megvalósításnak." 

És igen ... a zsidók ismét fajgyûlölettõl fûtött holokausztot rendeztek, amikor kiirtották az orosz intellektuális, katonai és erkölcsi elitet. Csak úgy pacskoltak a fajgyûlöletben, az õrületben, a vérben és spermában. II. Nicholáj, a cár és családjának lemészárlását zsidók tervezték ki és hajtották is végre. A cári család lemészárlói kivétel nélkül zsidók voltak: Jákob Swerdlow, Jákob Jurovskij, Csájem Golochkin és Péter Jernakow. 28 püspök és érsek, 6.776 pap, 6.575 tanár, 8.500 orvos, 54.850 katonai tiszt, 260.000 katona, 150.000rendõr, 48.000 csendõr, 355.000 értelmiségi, 198.000 munkás, és 915.000 paraszt. Az amerikai kongresszionális feljegyzésekben nyílvántartott számok döbbenetesek. Ennyi oroszt mészároltak le a zsidók 1915 és ... között, miközben megszállták Szent Oroszországot és erõszakkal átvették annak kormányzását. Egy ország egykoron olyan szent, olyan élettel teli, olyan hatalmas ... egy masszív koncentrációs táborrá lett változtatva Juda korbácsával a feje felett egy elõre eltervezett holokauszt-forgatókönyv szerint, amit a keleti zsidóság vitelezett ki a nyugati zsidóság finanszírozásával. És ezek a számok csupán Oroszország zsidó megszállásának kezdeti stádiumának áldozatainak számát mutatja, hiszen aztán jött a II. Világháború és az oroszok legjobbjainak kiirtása folytatódott.

Az ukrán-holokauszt
1932 és 1933 között, Sztálin rémuralma alatt, 7 millió ukránt irtottak ki tudatos kiéhéztetéssel. Ez volt a világ leghatásosabb genocídium programja. Az élelmiszereket a szovjet kormány vásárolta fel, egy kormány, ami az orosz szellemi, erkölcsi és katonai elit tudatos kiirtása után ekkor már teljes egészében zsidó megszállás és irányítás alatt állt. Nyugodt szívvel állíthatjuk tehát, hogy a zsidók által kitervelt és kivitelezett faji és ideológiai motivált tudatos holokausztról beszélhetünk ugyanúgy, mint az oroszok, örmények és késöbb más nációk esetében is.Az ukránokat a szó legszorosabb értelmében levágták minden kivûlrõl jövõ élelmiszertõl és amikor elfogyott az élelmiszerük szépen éhenhaltak. A lezárt határvonalakon kivül nem mehettek, mert azonnal lelõtték õket.

A német-holokauszt
A II. Világháború végére Németország 8.3 millió halottat számlált3 millió német katona esett el a háború alatt, akik közül 2.5 millió a zsidó bolsevizmus elleni harcban esett el. A zsidó Sasson és Roosevelt urak bombázásai 1.2 millió német civil életét oltották ki, akiknek soha nem lett volna szabad a háború célpontjaivá válniuk. 1.4 millió németet mészároltak le a keleti és nyugati szövetségesek, fõként a zsidó-orosz haláltáborokban. A háborúnak vége volt már, de 2.4 millió kelet-németet pusztítottak el a zsidó-bolsevik Oroszországból érkezõ csapatok és teljesen indokolatlan légi bombázások. Cseszlovákiában a békekötés napján, a zsidó Salzman vezetése alatt moszkvai zsidók masíroztak be Prágába, hogy megkezdjék az ott élõ szudéta-németek és magyarok kiirtását. 1945. május 13-án a szabadkõmûves Eduard Benes megérkezik Párgába és a zsidók azzal tisztelik meg, hogy felgyújtják a németeket a Szent Vince téren. Aztán 600.000 szudéta németet mészárolnak le a zsidók az õrült fajgyûlölettõl fûtött ámokfutásuk alatt, amit a cionista zsidók által birtokolt média elhallgat. Felfegyverkezett zsidó náci nõk verik ki a német asszonyok hasából a magzatot. Minden nap 10 német nõ hal meg ettõl a zsidó-féle magzatelhajtástól. A halott foglyok kiloccsantott agyvelejét a zsidó nõk felnyalatják az életben lévõ foglyokkal. A zsidó orvosok megtagadják azoknak a német nõknek az ellátását, akiket orosz katonák erõszakolnak meg. Több tíz ezer német nõ inkább öngyilkosságot követ el, minthogy Sátán náci zsidó földi képviselõinek kezében haljon meg.

Ez az oldal még építkezés alatt áll, de nézz vissza, mert nem fogsz csalódni .....

A magyar-holokauszt

A lengyel-holokauszt

A palesztin-holokauszt

A rawandai-holokauszt

Az iraki-holokauszt

Az afgán-holokauszt

Az ír-holokauszt

A globális-holokauszt

láthatatlan hadviselés: te Toto, én azt hiszem már nem vagyunk Kanszaszban!

"Szükségünk van egy pszichikai mûtét programmra a társadalmaink politikai ellenőrzése alatt tartásához. Célja az agy külsõ fizikai irányítása. Mindenkit, aki eltér a megszabott normától mûtéti úton meg lehet csonkítani. … Az embernek nincs joga a saját agyának fejlesztéséhez. ...Elektromos úton kell irányítanunk az agyat." 

Dr. Jose Delgado
Yale Egyetem Orvosi Iskola, Neuropszichiátriai Osztályigazgató
USA Kongresszionális Rekord 26, Vol. 118, 1974. február 24. 
Úgy gondolom, hogy a legtöbb ember egyetért abban, hogy egy másik ember elméjébe való kalkulált és technológiai úton történõ behatolás, az emberi agy/elme szándékos megcsonkítása vagy rongálása, az emberi értelem és a szellemiség szabadságnak beleegyezés nélküli és manipulatív módon történõ korlátozása vagy elnyomása nem más, mint egy monumentálisan barbár agresszió, amely porig rombolja az emberi elme fejlõdésének és civilizációjának sokezer éves történelmét. Eme agresszió több, mint az emberi szellemiség és értelem barbár megerõszakolása. Eme agresszió több, mint az alapvetõ emberi jogok barbár megsértése. Eme agresszió maga az élet értelmének lerombolása, az ember távirányítású bioleketromosrendszerré alacsonyítása és az emberi faj agytalan állati sorba való taszítása. Már pedig pontosan ez van megvalósulóban azoknak a tudatot és fizikai működést manipuláló fegyvereknek a segítségével, amelyeket kolletív nevükön bioelektromos fegyvereknek vagy irányított energia fegyvereknek nevezhetünk és a nagyonis megtévesztõ elnevezésû szubletális fegyverzet kategóriába tartoznak.

Az első atomrobbanás alamagordoban 1944-ben történt. Az atomvillanás egy rövid időre felvillantotta a modern világ harcosainak az elméiben, hogy milyen lehetőségek is rejlenek az atomban és az a villanás örökre megváltoztatta a háborúzás természetét. A nukleáris háború a civil lakosságot tette a háborúk célpontjává, vagyis megváltoztatta a hagyományos háborúzás szabályait. A háborúzás már nem katonák katonák elleni ütközetéről szól, hanem a civil lakosság tömeggyilkosságáról. A puskapor egyszeriben a kis fellázadók, forradalmárok és törpenépségek fegyverévé vált, akik a nukleáris nagy hatalmak idegeire mentek a harciaskodásukkal. Akik atombombával rendelkeztek azonnal rádöbbentek, hogy a háborúzás roppant veszélyes lehet, mert kiválthatja a Föld felrobbantását. De ahogy a nukleáris háború megváltoztatta a hagyományos háborúzás természetét, úgy tette szükségessé a láthatatlan hadviselést. A hadviselés legbiztonságosabb formája a csendben és láthatatlanul indított háború lett. A 2. Világháború vége felé láthatatlan hadviselésre irányuló kutatások kezdődtek meg különböző formákban, aminek következtében idővel a modern idõk harcosai előjöttek néhány igen szörnyűséges módszerekkel az ellenség népességének legyőzésére anélkül, hogy az ellenség egyáltalán tudatában lenne, hogy háborúban állnak vele. A mai láthatatlan fegyverek nagyobb méretű fenyegetést jelentenek az életre, mint egy termonukleáris holokauszt. Ezek a láthatatlan fegyverek úgy lettek kifejlesztve, hogy a célpontoknak még csak tudomásuk sem volt róla, hogy rajtuk kísérletezték ki őket, és még akkor sem ismerhetők fel, amikor gyilkolnak vagy amikor irányított robotokká teszik az embereket.

Ezek a láthatatlan fegyverek magukba foglalnak olyan módszereket és eszközöket, amelyek az emberek elméit, érzelmeit és központi idegrendszereit célozzák meg. Ilyen módszerek és eszközök az irányított eleketromágneses impulzusok és mikrohullámú sugarak, amelyekkel hangokat sugározhatnak a fejeinkbe vagy akár halálra égethetnek minket. A láthatatlan fegyverek közé tartozik az elektromagnetikus kórterjesztés és a gén-specifikus pusztítás, azok a biológiai és kémiai fegyverek, amelyekkel tömegeket lehet elpusztítani vagy férfiakat kasztrálni. És végül, az emberiség ellen jelenleg bevetett leghatásosabb láthatatlan fegyver a környezeti hadviselést lehetõvé tévõ eszközök, amelyekkel egész régiók idõjárását, gazdaságát és populáció elmeállapotát destabilizálni tudják.

Az alábbiakban rá fogok térni az általam ismert láthatalan fegyvertechnológiákra részletesebben, de elõszõr kezdem az alapokkal:

  1. az atmoszfáránkban történõ elektromos aktivitás természetes sugárzásokat produkál. ezeket a sugárzásokat"Schumann rezonanciának" nevezzük, amelynek a legerõsebb sugárzása 7.8 Hertz erõsségû. Ezek a majdnem mozdulatlan (szkalár) extrém alacsony frekvenciájú sugárzások természetes módon léteznek a föld elektromágneses térségében, ami a földünk és az Ionoszféra között helyzekedik el. A föld természetes "agyhullámai" (rezgései) azonosak a föld felszínén élõ ember elméjének frekvenciaspektrumával. Röviden, ha a Schumann rezonancia leesik 6.9 Hz-re, akkor az ember elméjének rezonanciája is le fog esni erre az értékre.
  2. a földben található 64 ásvány modulálja a föld belsejébõl kiáramló geomágneses sugarakat. Ugyanezek az ásványok találhatók meg az emberi vér vörös vérsejtjeiben. Elmondható tehát, hogy kapcsolat van az emberi vér és a föld belsejébõl sugárzó geomágneses hullámok között.
  3. amennyiben egyensúlytalanság áll be a Schumann rezonancia és a geomágneses hullámok között, úgy az emberi szervezet természetes bioritmusában is egyensúlytalanság áll be.
Néhány frekvencia hatása az emberi összszervezetre és elmére:
  - a 6.66 Hz depressziót, búskomorságot, önpusztító gondolatokat okoz
  - a 7.83 Hz-es frekvencia a föld természetes sugárzása, egy embert jólét érzésével tölti el (ezért mennek az emberek a természetbe relaxálni!!!!)
  - 8 Hz-en mûködik egy ember agya, amikor "látóvá" válik. A kézrátéttel gyógyító szintén 8 Hz-es hullámokat sugároz a betegbe.
  - a 9.41 Hz a piramisok frekvenciája
  - a 10 Hz hipnotikus állapotba hozza az agyat
  - a 10.80 Hz lázadó, randalírozó magatartást idéz elõ
  - a 388 MHz károsítja az emberi szervezetet
  - 400-450 MHz az 'ablak' az emberi tudathoz, ez a frekvenciaspektrum a valóságérzékelésünk háttér rezgése
1. Környezeti és klímahadviselés, geo-fegyverek
Nem kell tudósnak lennünk ahhoz, hogy felismerjük valami nincs rendben az idõjárásunkkal. Szokatlan számú hurrikánok, gigászi tömeggyilkos tsunamik, árvizek, szárazságok, hirtelen jött viharok, szokatlanul enyhe telek és forró nyarak tarkítják a világ idõjárásának térképét manapság. Az átlaghõmérséklet 0.7°C emelkedett és a sarki jégréteg 2/5 része olvadt el az elmúlt 60 év alatt. Várhatóan a folyóink vízmennyisége radikálisan csökkenni fog a következõ egy-két évtizedben. A hivatalos propaganda szerint a Föld éghajlatváltozásáért, amelyet pontosan ezek a szélsõséges idõjárási jelenségek és átlaghõmérséklet emelkedés bizonyítanak, az emberi tevékenység a felelõs. Ilyen emberi tevékenységek az üvegházgázokat termelõ megnövekedett ipari tevékenységek, az emberiség nagy mennyiségû szén-alapú tüzelõanyag felhasználása, a megnövekedett mennyiségû autóhasználat következtében levegõbe kerülõ szén-dioxidok, a tömérdek mennyiségû mûanyagzacskók és csomagolók haszálata, amik lebomlási ideje átlagosan 300-400 év, illetve az erdõirtás és csökkenõ zöldterületek. Magáért a hivatalos környezeti propagandáért a Róma Klub felelõs, akik a Globális Pszichopata Bûnkartell környezeti politikáját koordinálják. Ennek a szervezetnek az elsõdleges célja olyan krízis propaganda terjesztése, ami indolkolttá teszi a hatalom centralizációt, illetve az eugenikát és az ipari fejlõdés elnyomását a harmadik világban. Érdemes tehát némi egészséges szkepticizmussal fogadni az általuk sok szervezeten át terjesztett tényeket és megoldás ajánlatokat, mivel hajlamosak 'sokk adatok' közlésére, dezinfromálására és olyan ajánlatok megtételére, amelyek a központi hatalmat sürgetik. Az armaggedonisták azt terjesztik, hogy elérkezett az isteni ítélkezés ideje, a bibliában megírt végidõk jelenségeinek vagyunk tanúi. Ezt természetesen a vallásos armaggedonisták terjesztik, akik mindenáron az emberi világ végét akarják látni.

A Róma Klubtól és a szervezett vallások armageddonistáitól függetlenül, kétségtelen, hogy természetellenesen élünk és, hogy a szemléletünkön és a természethez való hozzáállásunkon változtatnunk kell. Azonban igen gyanúsan sem a Róma Klub, sem a nemzetközi hivatalos beszámolók egyike, sem a szervezett vallások armaggedonistái nem számolnak be arról a fenomenáról, amit 'környezeti hadviselésnek' nevezünk és azokról a fegyverekrõl, amiket ehhez felhasználnak. A 'környezeti hadviselés' kifejezés a természetes ökológia, mint például a klíma és az idõjárás, tudatos megváltoztatását vagy manipulálását takarja, a földrendszer bármely részének - beleértve az ionoszféra és a magnetoszféra, amelyek manipulálásával szárazságot lehet elõidézni, illetve a föld tektónikuslap rendszere, amely manipulálásával akár olyan szeizmikus eseményeket is elõ lehet idézni, mint a földrengések - befolyásolásával, amellyel tudatosan fizikai, gazdasági, pszicho-szociális károkat lehet okozni bármely kiválasztott geofizikai vagy populáció lokalitásban - egy stratégiai vagy taktikai háború részeként.

A környezeti és klímahadviselés fegyvereit gyûjtõnéven geo-fegyvereknek nevezzük és nagyban felelõssek az elmúlt 15-20 évben tapasztalható szélsõséges idõjárásért, és egyre erõsödõ gyanúk és bizonyítékok szerint tömegpusztító cunamikért és földrengésekért is. Ám sem a környezetvédelmi szervezetek, sem a média, sem a politikusaink nem beszélnek róluk, annak ellenére, hogy ma már olyan cégek is léteznek, amelyek nyíltan felajánlják idõjárásbefolyásolás szolgáltatásaikat, olyan célokra is, mint a 'rasszista rezsímek elleni küzdelem'. Röviden, genocídiumra, kínzásra és mindenféle más „istencsapásra”. És annak ellenére sem, hogy ezeknek a környezetkárosító és manipuláló fegyvereknek a létezését letagadni nem lehet, hiszen nem csak tudósok és meteorólógusok állítják már, hogy tudatosan elõidézett klimaváltozásokról és természeti katasztrófákról van szó, hanem még az Egyesült Nemzetek 1977-es egyezménye, az 'Egyezmény a krönyezetmodifikáló technológiák katonai vagy más ellenséges használatának tiltására' (Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques' (Resolution 31/72, 10 December 1976), is ékesen bizonyítja létezésüet. Ironikusnak találom, hogy a Pentagon is csatlakozott a globális felmelegedés konszenzushoz és egy tanulmányban hosszasan és részletesen tanulmányozta különbözõ globális felmelegedési szenáriók következményeit. Irónikus, mondom, mivel a Pentagonnak van egy bizonyos klímahadviselési programja, olyan felszereléssel, ami elismerten mûködik és befolyásolja a klímánkat.

A klíma és az idõjárás befolyásolásának lényegében 3 fõkategóriája létezik. Az elsõ a szokványos idõjárási mintázatok elnyomása, a második a szokványos idõjárási mintázatok felerõsítése, és a harmadik a teljesen új idõjárási mintázatok elõidézése. Az idõjárs és klíma befolyásolását két alapvetõ technológiával lehet elõdiézni: felhõ seeding és irányított energia.

HAARP
A Globális Pszichopata Bûnkartell egyik irányított energia geo-fegyvere a gokonai (alaszkai) bázisú, USA Légierõ és az USA Tengerészet irányítása alatt álló HAARP (High Frekvency Aurorial Research Program), azaz a Magas Frekvenciájú Auroriális Kutató Program. A HAARP egy szuper erõs (1.800 megawatt összerõsségû) rádióhullám sugárzó technológia, aminek az legfontosabb komponense az úgy nevezett ’Ionoszféra Kutató Instrumentum’ (Ionosphere Research Instrument - IRI). A HAARP 180 darab 72” magas toronyból áll, amelyek együttesen sugároznak egy 2.8-tól 21 MHertzig terjedõ keskeny energiasugarat. A tornyok termosztatikus halmokon állnak 80” távolságban egymástól egy kb. 12 x 15 méteres derékszögû területen. Mindegyik tetején van két keresztezõdõ antennája (dipólusa), a egyik alacsony sávú (2.8-8.3 MHz) a másik pedig magas sávú (7-10 MHz). Mindegyik dipólusnak egy saját transzmittere van, amik az IRI-k alatt fekszenek 30 darab klímatizált búvóhelyben. Mindegyik búvóhely 12 darab 10 kilówattos transzmittert rejt, azaz összesen 360 darab transzmitter, ami 3.6 megawatt erõsséget ad az IRI-nek. Továbbá, maguk a tranzmitterek 5 nagy generátor által vannak mûködtetve, amik 16 megawatt erõt adnak.

A HAARP úgy mûködik, hogy az IRI tornyai együttesen egyetlen sugárnyalábot képezve felnyitják az ionoszférát (vagyis az atmoszféránk legfelsõbb rétegét, ami a Földtõl 40 és 500 mérföld közötti távolságban helyzekedik el) úgy, hogy a Földrõl felmelegíti a megcélzott ionoszféra területet. Az elektromágneses hullámok részben visszaverõdnek a Földre és behatolnak minden élõbe és élettelenbe. Az ionoszféránkon tudatosan elõidézett gigászi lyukakon át pedig az atmoszféránkba jutnak a világegyetem kártékony sugárzásai. A HAARP lényegében olyan, mint egy gigászi melegítõtorony, ami komoly zavarokat okoz az ionoszférában, nem csak óriási lyukakat furva bele, hanem hosszú vágásokat is szelve abba a védelmezõ rétegbe, ami körülöleli a Földünket és az azon létezõ minden életet, és megakadályozza a halálos sugárzásokat a bolygónk bombázásától. Ma már tudományos kutatások bizonyítják, hogy a HAARP mûködik és képes árvizeket, szárazságokat, hurrikánokat és földrengéseket elõidézni. A mesterséges szárazság elõidézése úgy történik, hogy a HAARP-pal mikrohullámú sugarakat lövellnek a stratoszféránkba, azt felmelegítik, majd aerosol alakú kémiai anyagokat juttatnak a légkörbe. A HAARP mikrohullámú sugarai és az olyan kémiai anyagok, mint a bárium titánatomok, metil aluminium és potásszium keverékek, lényegében kiszárítják az atomoszféránk base-line nedvesség gradientjeit. 

HAARP nem más, mint egy hódító fegyver, az Új-Világrend egyik leghatásosabb geo-fegyvere, amellyel tudatosan és választékosan destabilizálják egész régiók mezõgazdasági és ökológiai rendszereit. Teljes gazdaságokat képesek destabilizálni klímamanipulációval, de még lényegesebben, a HAARP úgy alkalmazható, hogy az "ellenség népessége" nem is tud róla és még csak hadseregeket sem kell bevetni. 2001-ben egy cikk a Tudomány és Globális Biztonság tudományos lapban azt állította, hogy az infrahullám(ami nem más mint a HAARP által is elõállított Extra Alacsony Frekvenciájú sugárzás egyik típusa) lokalizált földrengéseket képes okozni. Tehát a HAARP nem csupán extrém idõjárási jelenségeket – szárazság, nagy esõzés okozta áradások, különös forróság stb. – képes elõidézni, hanem akár földrengéseket is a világ bármely pontján. 

Kihangsúlyozom, hogy a HAARP mûködik és a használatalehetségesen végzetes következményekkel bír a világunk éghajlatára és minden életre a FöldönAz Új-Világrend pszichopata õrültjeinek egyik célja a világ 6.5 millárd lakosának 1 milliárd, vagy még annál is kevesebb fõre történõ aggresszív redukálása háborúkkal, eugenikával, biológiai és kémiai fegyverekkel, irányított energia és geo-fegyverekkelA HAARP-ot emberéleteket követelõ szélsõséges idõjárási körülmények és gigászi szárazságok elõidézéséhez alkalmazzák, hogy tudatosan elpusztítsák az emberiség java részét. A világ sátánista hatalmasai tudatosan idézik elõ a bibliai jóslatokban szereplõ földrengéseket, szárazságokat, és viharokat. Nem beszélve a háborúkról. (Ennyit az armageddonisták szilárd meggyõzõdésérõl, hogy Isten idézi elõ az általuk tapasztaltakat!)

(Egyébiránt a HAARP lényegében Dr. Nikola Tesla ’halálsugara’ tudományos kutatásnak álcázva!)

Chem-sáv
A Globális Pszichopata Bûnkartell geo-fegyver arzenáljában megtalálható a chem-trailnek elnevezett fenomena, azaz a kémiai-sáv. Ezt a technikát részben az emberiség, fõként a japánok és a magyarság egy régi barátjának, idõsebb Teller Edének köszönhetjük, aki köztudottan különös vonzalmat érzet a nagy pusztítóerejû fegyverekkel szemben. 1997-ben többed magával egy tanulmányt mutatott be, amelynek célja a globális felmelegedés megakadályozása volt. Ebben a tanulmányban olyan ajánlatokat tesznek a felmelegedés, a krizís szintû UV/kozmikus sugárzás és ózon-réteg megfogyatkozás krízésének megakadályozására, mint például gigászi mennyiségû ionizált szubmikron részecskék feljuttatása és szétszórása az atmoszféránkban. Míg a tálalt ötletek kétségtelenül nagyszerûek voltak, a tanulmány készítõi, mintha elsiklottak volna ama apróság felett, hogy az alkalmazásra ajánlott kémiai anyagok - bárium, szelénium, thórium és aluminium - milyen hatással lesznek az emberi egészségre és a környezetünkre. Úgy tünik, hogy az olyan kifejezések, mint a 'biztonság', 'toxicitás', 'letalitás', 'környezeti befolyás', és 'erkölcs' nem igen szerepeltek ezeknek a hírneves tudósoknak a szótáraiban. Lényegében olyan megoldásokat ajánlottak, amik némelyike több kárt okoz az emberi egészségben és a környezetünkben, mint jót tenne. Az alapötlet az volt, hogy ezek az ionizált nehézfém részecskék gátolják és visszatükrözik a napsugarakat és az ajánlott alkalmazásukkal megakadályozzák az ártó sugarak bejutását az atmoszféránkba, kb. 1-2%-kal csökkentve az UV sugarakat. A kémiai anyagok atmoszféránkban történõ szétszórásának gigászi feladatához többek közt, katonai és kereskedelmi repülõket ajánlottak.

Ma fõként az USA-ban és Kanadában egyre több beszámoló van a levegõben látható furcsa kémiai-sávokról és az USA Védelmi Osztályának (DOD) 'RF Dominancia' programja bizonyítja, hogy Teller Ede és társai eredeti ötletét fegyveresítették, amelyfegyvert a környezetünk és az egészségünk tudatos károsítására alkalmazzák. A CIA eredetileg a Coverleaf Projekt alatt kísérletezte ki ezeket a kémiai-sávokat, aminek keretében az aerozált anyagokat a felsõ atmoszféránkban, a stratoszférában szórták szét. Ma már olyan anyagokat alkalmaznak, mint az aluminium, thórium, szilikon karbide, cirkonium, illetve más sugárzás-visszaverõ fémek és fém oxidok. Az alkalmazott anyagok egy része természetesen visszahullik a Földre, köztük a thórium is, ami 98% tisztaságban van alkalmazva. Közép és kelet-Kanada klinikailag megállapított thórium mérgezésben szenved. Elmondom még egyszer és ezt nem gyõzõm ismételni az Olvasó számára: õrült pszichopaták vették át a Földünket, akik tudatosan pusztítják az emberiséget és a természetet. 

Cunami-bomba
Egy másik geo-fegyver a 'cunami bomba'. (És ezután a mondat után szinte hallni vélem, hogy magadban felkiáltasz, "Na, ne!") Ma már de-klasszifikált iratokból tudjuk, hogy 1944-ben és 1945-ben, a II. Világháború alatt titkos katonai cunami-bomba kísérleteket folytattak az Új-Zéland-i Aucklandtól nem messze elterülõ Whangaparaona terület környékén a Csendes-óceánban. Az Auckland Egyetem Thomas Leech professzorát rendelték ki a katonasághoz, hogy részt vegyen egy projektben (Projekt Seal), amelynek keretében egy sor titkos víz alatti robbantásokat végeztek, amikkel mini-cunamikat idéztek elõ. A kísérletek folytán a víz alatt robbanóanyagokat helyeztek el bizonyos stratégiai alakzatokban, hogy aztán a kontrollál felrobbantásukkal gigászi árhullámokat okozzanak. A technológia felé komoly érdeklõdést mutatott az amerikai és a britt kormány is, akik aztán maguk tovább fejlesztették ezt a cunami-bomba technológiát. Több feltételezés látot napvilágot arról, hogy a Japán földrengés és az azt követõ cunami is mesterségesen voltak elõidézve, sõt a néhány évvel ezelõtt Indonéziában töbszázezer életet követõ szuper gigászi cunami is már ilyen mesterséges cunami volt. 

2. Biológiai és kémiai fegyverek 
A biológiai és kémiai fegyverek, illetve a bioterrorizmus és a kémiai terrorizmus a fekete biológiai/kémia termékei, és mint minden pusztító fegyvert ezeknek a legveszedelmesebb alakjai is jobbára a Fekete Testvériség csoportjai és a Globális Pszichopata Bûnkartell tartják birtokukban. Míg a biológiai fegyverek igen hatásosak, a kémai fegyvereket már sokkal nehezebb halálos dózisokban alkalmazni így a bevetésük fõ célja inkább a félelemkeltés és megfélemlítés. 1998-ban híresztelések láttak napvilágot, hogy a Dél-Afrikai kormány olyan genetikai mérnöklési programokat finanszíroz, amelyek keretébenfajspecifikus biológiai fegyvereket fejlesztenek ki. Az izraeli kormányról is hasonló híresztelések terjengtek. A dél-afrikaiak állítólag a feketéket elpusztító, míg az izraeliták az arabokat elpusztító génspecifikus fegyverek kifejlesztésén dolgoztak.Sokan szkeptikusan fogadták ezeket a híreszteléseket annak ellenére, hogyilyen biológiai fegyverek kifejlesztése tökéletesen lehetséges és több mint valószínû, hogy már léteznek is.Ami a kémiai fegyvereket illeti, roppant hosszú listán lehetne részletezni azokat a támadásokat, amik keretében már bevetették õket vagy a bevetésükkel fenyegettek. Kezdhetnénk a listát apulykák jogait védõ szervezettel és befejezhetnék Izraelben az export gyümölcsök megmérgezésével vagy aMagyarországra importált mérgezett ételekkel. Az ismert esetek egyike sem okozott tömeges halált, de annál alkalmasabb volt a populáció soraiban történõ félelemkeltésre.

Biológiai fegyverek
Csak, hogy világos legyen, milyen hatással lehet bevetni némely biológiai fegyvert: ha veszünk példának okáért egy gram smallpoxot, ami roppant fertõzõ és fatális, és amire jelenleg nincs oltás, mert 1979-ben leálltak az oltóanyagok készítésével, és ezt az egy gramot kiengedjük a levegõbe, hogy kb. 100 esetet produkáljunk vele, az eshetõség kiváló arra, hogy a vírus 6 héten belül globális fertõzést okozzon és a halálos esetek száma többszáz millió ember legyen.

baktériumok, vírusok és toxinok listája, a teljesség igényessége nélkül, amelyek alkalmasak az emberi szervezet, kereskedelmi állatok, kereskedelmi növények és a környezet károsítására: Az alábbi lista a jelenleg ismert biológiai fegyverekhez felhasználható
Enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotípus 0157 és más verotoxint termelõ serotípusok, Legionella pneumophila, Bartonella Quintana, Coxiella burnetii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia prowasecki, Clostridium botulinum, Brucella abortus, Bacillus anthracis (anthrax), Chlamydia psittaci, Brucella melitensis, Burkholderia mallei, Yersinia pseudotuberculosis, Francisella tularensis, Brucella suis, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), Clostridium tetani, Salmonella typhi (tífusz), Yersinia pestis (pestis), Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae (kolera), Clostridium perfringens, Mycoplasma mycoides, Xanthomonas campestris pv. oryzae, Xylella fastidiosa, Xanthomonas campestris pv. Citri, Xanthomonas albilineans, Kyasanur vírus, Rift Valley láz vírus, Majom himlõ vírus, Marburg vírus, Machupo vírus, Lymphocytic choriomeningitis vírus, Lassa láz vírus, Junin vírus, Hantaan vírus, Ebola vírus, Eastern equine encaphilitis vírus, Western equine encephalitis vírus, Louping ill vírus, Murray Valley encephalitis vírus, Omsk haemorrahagic láz vírus, Orouche vírus, Powassan vírus, Rocio vírus, St. Louis encephalitis vírus, Japanese encephalitis vírus, Sárgaláz vírus, Variola vírus, Venezuelan equine encephalitis vírus, Thick-borne encephalitis vírus, Fehér vírus, Dengue láz vírus, Chikungunya vírus, Congo-crímeai haemorrhagic láz vírus 

A sejt a pokolból
Ez az elnevezés egy bizonyos pfiesteria piscicida nevû mikróbának az új elnevezése, amibõl igen hatásos toxinokat lehet kivonni. A produkált tünetek olyanok, mint a zavarodottság, memóriavesztés, koncentrációs képességek csökkenése, motorkoordinációs zavarok és egy sor más mentális funkciók zavara vagy elveszítése. És ezek a toxinok levegõn és kontaktusra is jól terjednek. 
Botox (botulinum toxin): A botox proteinje neurotoxin és ez a világ legtoxikusabb anyaga, legalábbis a biológia világában. A természetes lakóhelye a föld és könnyen ki is lehet választani belõle. A fegyveresített alakja klasszifikált titok, de tudjuk, hogy aerozol formában vagy akár ivóvízbe is be lehet vetni. Nincs íze, nincs szaga és 2 -14 nap alatt megjelennek a tünetek, amik dupla látás, nyelés és beszéd problémák, izomgyengeség, hányás és léguti összeomlás. Amikor a tünetek már megjelennek nem lehet semmit sem tenni. A megfertõzöttek járó-kelõ halottakká válnak. Habár van ellenszer, a nagy tömegek immunizációja nem megoldható. Nagy mennyiségû ivóvíz és élelmiszergyárak kontaminálásához elég nagy mennyiségû botoxra van szükség, de õszintén szólva az élelmiszergyártás centralizálása igen szép alkalmat nyújthat egy bioterroristának egy botox általi tömeggyilkossághoz.
Aflatoxin: Egy bizonyos penész termeli ezt az anyagot, ami májrákot okoz. Ez valóban egy szuper biológiafegyver ugyanis roppant nehéz megkülönböztetni, hogy a rákot természetes betegség vagy szándékosság okozta-e. Még annak felismerése is nehézséges lenne, ha egy egész célpopulációt megfertõznének vele.
Ricin: A ricin egy protein toxin, amit a castor babból vonnak ki. Úgy giylkol, hogy elpusztítja a sejtjeink protein szintetizátor mechanizmusának egy fontos részét, a ribosomát. Ez egy lasssan ölõ méreg, ami végül a szervezet teljes összeomlását okozza. Alkalmas a genetikai mernõklésre, hogy még hatásosabb biológiai fegyvert készítsenek belõle. Jelenleg bizonyos ráksejtek célzott elpusztítására is alkalmazzák, de pontosan emiatt a "mágikus golyó" tulajdonsága miatt kiválóan alkalmas szofisztikált biológiai fegyverhez is. Kiváló szer 'orvgyilkossághoz'. Teoretikusan lehetséges az immunizáció, de jelenleg tudomásom szerint nincs vakcina. A tünettörténet hasonlatos a botoxhoz és miután a tünetek megjelennek már nincs mit tenni.
Anthrax: Egy régi kedvenc a biológiai fegyverek közt a B. anthracis, ami egy aerobic sporaformáció, gram pozitív baktérium. Roppant fertõzõ és halálos az ember és a domesztikált állataink közül sokra. Sebeken át terjed legjobban, de belélegzés útján is terjedhet. Ha be van lélegezve, akkor pulmonáris anthraxot okoz, ami 80%-ban halálos kimenetelû. Az anthrax spórák sok éven át megmaradnak a földben és teljesen használhatatlann teszik azt az ember és az állatok számára. Ma már olyan virulens és rezisztens fajták lettek kifejlesztve, amiket nem lehet antibiotimukkal kezelni. A sima anthrax viszont jól kezelhetõ, ha azonnal megkezdõdik az antibiotikumos kezelés és 60 napon át folytatódik.
Smallpox: Ez egy DNS vírus, aminek a genetikai kódját már feltérképezték. Könnyen kultiválható és nagy mennyiségben elõállítható rövid idõ alatt. A genetikai mérnõklés egyik legfontosabb kandidátusa, mert könnyû úgy megváltoztatni, hogy a jelenleg hatásos vakcniák ne használjanak. És párosítani is lehet például a botox génnel, ami biztosítja a 100%-os fatalitást. Roppant fertõzõ és emberi érintkezés útján terjed belégzés során. A világ legtöbb embere fogékony erre vírusra, mivel 1979-ben a WHO leállította az oltást. A mortalitás százalék sztrain függõ, de például a variola major sztrain 50%-os fatalitással jár.

Kémiai fegyverek
Ami a kémiai fegyvereket illeti, ebbõl is van néhány, amit érdemes szóvá tenni. A kémiai fegyverek lehetnek mérgezõ gõzök és gázok, folyadékok vagy szolid anyagok, amiknek toxikus hatása van az emberi szervezetre, állatokra és növényekre. Be lehet õket vetni bombák formájában, aerosol alakban repülõgépekrõl, hajókról és kocsikból vagy folyadék formájában a földön. Némely kémiai fegyver teljesen szagtalan és íztelen. Ezeknek a szereknek lehetnek azonnali vagy késleltetett hatásai (percektõl napokig), azonban sokkal nehezebb beventi õket halálos dózisban, mint a biológiai fegyverket, mivel a szabadban hamar illannak. Lényegében hat féle kémiai fegyver létezik:

? tüdõkárosító ügynökök, mint például a foszgén
? cianidok
? hólyagosító ügynökök, mint például a mustár
? ideg ügynökök, mint például a GB, GD, GA, GF és VX
? bénító ügynökök, mint a BZ
? és végül tömegkontroll fegverek, mint például a Mace


Sarin: Egy ideggáz, ami roppant toxikus és gyorsan hat. Eredetileg mint rovarirtót kísérletezték ki Németországban, de sokkal hatásosabb, mint a normál rovarírtók. Egy szagtalan, íztelen és színtelen folyadék, amit inkább gázosított alakban szoktak bevetni.
Cianid: Ez a potenciálisan mérgezõ gáz több alakban létezik. A hidrgén cianid és a cianogén klorid színtelen gázok, míg a szódium cianid és a potásszium cianid kristály alakban elõállított. Ez a kémiai anyag nem szagtalan, igen kesernyés mandula szaga van, amirõl be lehet azonosítani. Élelmiszereket mérgezhetnek vele.
Soman: Szintén egy ideggáz és szintén a németek fejlesztették ki, mint rovarirtót. Színtelen, íztelen folyadék formájában alkalmazzák, aminek kámfor illata vagy rohadó gyümölcs szaga van.
Szulfur mustár: Mustárgázként is ismerjük. Jöhet gáz, olajos folyadék vagy szolid alakban. Gáz alakban színtelen, de folyadék és szolid alakban sárgától barnáig terjed a színe. Általában mustár, fokhagyma vagy hagyma szaga van.
VX: Ideggáz, amit az Egyesült Királyságban fejlesztettek ki a kártékony hatású DDT helyett. Egy lassan párolgó szagtalan és íztelen, színes olajos állagú folyadék alakban alkalmazzák.

ÉRDEKESSÉG: 1994 decemberében Vancouver Kanadában, egy 'Állatjogi Milicia' elnevezésû szervezet levélben értesítette a médiát és az üzleteket, hogy a karácsonyi pulykákat patkányméreggel ízesítették 'a pulykák jogainak nevében, tiltakozásként sok millió pulyka értelmetlen lemészárlásáért'. Több ezer pulykát vettek le az élelmiszerüzletek polcairól, ám a túlbuzgó milicista szervezet nem váltotta valóra a fenyegetését.

1994 Szilveszterén Dushanbe, Tadzsikisztánban 9 katona és 6 civil halt bele cianiddal dúsított szilveszteri pezsgõzésbe, amit az orosz békefenntartó katonákat elszállásoló bázis melletti boltban adtak el. 53 ember került kórházba, ebbõl 11 civil egyenesen az intenzív osztályra. Az esetrõl, mint elõre megfontolt terrorcselekményrõl számoltak be a médiában.
Flór fegyver 
A flór egy egyszerû, de igen hatásos kémiai fegyver. A vízbe folyamatosan adagolt kis mennyiségû fluorid idõvel gyengíti az emberek akaraterejét a dominanciával szembeni ellenállásra, azzal, hogy lassan megmérgezi és narkotizálja az agy bizonyos részét, amitõl aztán az ember szubmisszívvé válik azoknak az akaratával szemben, akik uralkodnak rajta. A németek és az oroszok is fluoridot öntöttek az ivóvízbe, hogy a háborús fogjokat lebutítsák és engedelmessé tegyék, de szódium fluorid (nátrium fuorid) például jelen van ma is a vízünkben és a fogkrémeinkben. A publikum jobbára teljesen tudatlan, hogy ez a kémiai anyag egy igen mérgezõ anyag, amit aluminium készítés során nyernek, amit aztán elvegyítenek egy finomított foszfátkõvel, amit viszont, mint patkány mérget használnak. A fluorin minden lényegesebb kábító gyógyszer részese, beleértve a Prozacot, ami jelenleg világ legkedveltebb depresszió ellenes szere és olyan dokumentált mellékhatásai vannak, mint az öngyilkossági ideációk, erõszakos magatartás, idegesség, szorongás, alvatlanság és szexuális diszfunkciók. A fuorid sok gyógyszerben jelen van, mint potenciátor, azaz hatékonyságnövelõ adalék. 1954-ben Elliot Perkins, tudós és író az alábbiakat nyilatkozta a fluórról: 'A valódi cél a víz flórózásával a tömegek ellenállásának csökkentése a dominanciával, az irányítással és a szabadságok elveszítésével szemben.' És 'A legnagyobb õszínteséggel állítom, mint tudós, aki több, mint 20 évet töltött a flóridok kémiai, biokémiai, fiziólógiai és patológiai kutatásával: bárki, aki egy évig vagy annál hosszab idõn át iszik mesterségesen flórozott vizet, soha többe nem lesz az aki egykoron volt, akár mentálisan vagy fizikailag.' 

3. Nem-halálos (szubletális) fegyverek, irányított energia fegyverek
Mintha a geo-fegyerek, a biológiai és kémiai fegyverek nem lennének már elegendõk az emberi faj kipusztításához, az oroszok és az amerikaiak a nyakunkba sózták még az úgynevezett szubletális (nem-haláos) fegyverket, amik elnevezésüket becsapva nagyonis halálosak lehetnek. És no már férleértés ne essék, sok évvel ezelött Professzor Jose Delgado egy bikát megállított velük vágtában egyetlen gombnyomással.
Az irányított energia fegyverek által okozott agyzavarok 
HOMLOK LEBENY (a homlok mögött)
-Többlépcsõs feladatokhoz szükséges sorozatos komplex mozgás tervezésének képességének elveszítése (pl. kávé fõzés)
-Spontaneitás elveszítése
-Flexibilis gondolkozás elveszítése
-Egyetlen gondolat álhatatossága
-Koncentrációs képesség elveszítése
-Érzelmi változások
-Társadalmi viselkedésben beálló változások
-Személyiség változások
-Problémák a problémamegoldó készséggel
-Nyelvhasználati nehézségek
-Testrészek mozgásának elveszítése

PARIETAL LEBENY (a fej közepe és hátsó része)
-A tárgyak megnevezésének képességének elveszítése
-Olvasási problémák
-Rajzolással kapcsolatos problémák
-A jobb és a bal megkülönböztetésének képességének elveszítése
-Nehézségek matematikai problémák megoldásával
-Bizonyos testrészék létezésének nem észlelése,
-Problémák a közvetlen környezet észlelésével
-Problémák a vizuális figyelem fókuszálásával
-Nehézségek a szem és kéz koordinálásával
HALÁNTÉK LEBENYEK (a fej fülek feletti része)
-Nehézségek az arc felismeréssel
-Nehézségek a beszélt szavak értelmezésében
-A rövid távú memória elveszítése
-Interferencia a hosszú távú memóriával
-Felajzott vagy megcsappant szexuális aktivitás
-A kategorizáció képességének elveszítése
-A jobb lebeny sérülésétõl kitartó beszédet lehet észlelni
-Agresszív magatartás

CERBELLUM (a koponya alja)
-A kifinomult mozgás képességének elveszítése
-A járás képességének elveszítése
-Kéz kinyújtásának és tárgyak megfogásának képességének elveszítése
-Remegés
-Szédülés
-Összefolyó beszéd
-A gyors mozdulatok megtételének képességének elveszítése
NYAKSZIRTI LEBENY (a fej leghátsó része)
-Látási zavarok
-A környezetben elhelyezkedõ tárgyak észlelésének nehézsége
-Nehézségek a színek identifikálásával
-Hallucinációk
-Vizuális illúziók
-Szóvakság – szavak nem felismerése
-A tárgyak mozgásának nem észlelése
-Nehézségek az olvasással és írással

AGYTÖRZS (mélyen az agyban)
-Megcsappanó légzés képesség, ami fontos a beszédhez
-Nehézségek az étel és a folyadék lenyelésével
-Nehézségek a szervezettséggel és a
-Környezet érzékelésével
-Egyensúly és mozgás problémák
-Hányinger és szédülés
-Alvási zavarok 

THE TECHNOLOGIES
The ruling minority mould society to suit their purposes through brainwashing; propaganda and mushrooming. Again, anyone who questions their actual motives or the truth behind the facades is crushed quietly but thoroughly. Some of the more sinister, oppressive means of doing this involve the use of advanced satellite/computer systems of which the public is unaware. A few of these are:-
• ECHELON SATELLITE SYSTEMS… these are NSA systems designed to monitor ALL telecommunications worldwide scanning for persons "of interest".
• AUDIO-VISUAL SATELLITE MONITORING… these target public figures and citizens "of interest", 24/7.
• TRANSECTOR DEVICES… these effect the satellite location, tracking etc of targets (eg US Pat #4893815 16/1/90 L. ROWAN).
• NEUROPHONE SYSTEMS… these allow the satellite or microwave transmissions of voices etc directly to the brain of targets (eg US Pat # 3393279 16/7/68 P. FLANAGAN and US Pat #3647970 7/3/72 P. FLANAGAN).
• BRAINWAVE ANALYSERS… these allow satellite brainwave scanning or neural monitoring plus electronic brain link ups with thought - deciphering computer software (eg US Pat #6011991 1/4/00 A. MARDIROSSIAN)
• DIRECTED ENERGY WEAPONS… these are too numerous to list but they allow destruction, movement of objects, personal illness, debilitation, even death (eg US Pat # 5123899 23/6/92 J.GALL & US Pat #5289439 22/2/94 J. GALL allowing control of consciousness/moods of the target).

MK-Delta: Mély álom
Az MK-Delta (Mély álom) egy CIA program, ami 19..-ben futott és célja az agy elektromágneses hullámokkal történõ szubliminális programozása, érthetõbben a civil lakosság magatartásának és attitüdjének távolról történõ befolyásolása és programozása. Tranzmisszió és vétel: televízió antennák, rádió antennák, villamos áram vezetékek, a matracok rugója. Moduláció a 60 Htzes wiringnek. A frekvenciák a VHF, HF és UHF, modulated at ELF. Olyan technológiát dolgoztak ki, amivel televizíó és rádióadó antennákat felhasználva olyan energiákat tudnak sugározni az emberi elmébe, amivel befolyásolhatják a magatartástA tünetek fáradtság, kedély kilengések, magatartásibeli abnormitások és szociális bûnözés. Mellékesen megjegyezném, hogy a legelsõ dolog, amire felfigyeltem miután visszatértem Magyarországra az pontosan az itt felsorolt tünetek voltak, fõként amagatartásbeli abnormitások és a szociális bûnözés, amelyek pillanatnyi impulzusok agytalan kiélésében, gátlástalanságban, mások jogain való lábbal tiprásban, hazudozásban, csalásban és mások manipulálásában nyilvánul meg.

Gondolatolvasás
Orwell 1984-jében megjelenített 'gondolatrendõrség' már mûködésbe lépett. A gondolatolvasás egyik mérföldköve az úgynevezett "transzkarnális mágneses stimuláció" [Transcarnal Magnetic Stimulation], azaz TMS. Atechnológia abból áll, hogy intenzív mágneses stimulit fokuszálnak az agy specifikus részére, amivel bizonyítottan befolyásolni tudják a gondolatokat, érzékelést és magatartást. Állítólag alkamas az obcesszív-kompulzív zavar gyógyítására, és némelyek már ott tartanak a technológia ajnározásában, hogy azt állítják a technológia alkalmas fájdalmas szerelmi kapcsolatok emlékeinek kitörlésére. Mint minden új technológiának ennek is van pozitív oldala, azonban ne álltassuk magunkat azzal, hogy nemfõként gonosz és manipulatív célokra lesz/van alkalmazva. Ez a technológia hasonlatos a beültetett microchiphez, amivel gondolatokat és magatartást tudnak manipulálni és közönséges távrányítású bioelektromosrendszerekké tudnak minket degradálni. Egyenlõre katonai technológiának minõsül és egy sisak felvétele szükséges a mûködtetéséhez. Nem meglepõ, hogy egy orosz civil aktivista speciális sisakkal a fején él éjjel s nappal, mivel nem akarja, hogy a gondolatait befolyásolják vagy az elméjét megsüssék. A legtöbb ember paranoiás vagy skizofrén õrültnek nézi, holott õ teljesen tisztában van azokkal a katonai technológiákkal, amikkel befolyásolni tudják a gondolkozásunkat és magatartásunkat.

V2K: Voice to Skull (hang a fejbe)
1973-ban a Walter Reed Katonai Kutatóintézet felfedezte, hogy kivülrõl besugárzott hallást lehet elérni pulzáló mikróhullám audiógrammokkal. Az áldozaton elért hatás egy skizofréniát mimikáló hanghallás, amely hangok nem az áldozat saját gondolatmenteinek részesei. Ez az eszköz kiválóan alkalmas tehát arra, hogy titkos akciók leple alatt megõrjítésk az ellenséget mindenféle fejében felhangzó hangokkalvagy, hogy agyprogramozással létrehozott gyilkosoknak nyomtalanul továbbítsanak utasításokat. Az intézmény a magas feszültségû mikrohullámú sugárzás biológiai hatásait is kutatta, amelynek részleteit egy “MW (mkrohullámú) fegyverek” elnevezésû szimpóziumon adott elõ.

Az USA szabadalmi hivatalában a 6.587.729-es számú 2003. július 1-én szabadalmazott szabadalom meghatározása a következõ: "olyan gépezet, amivel hallhatóan lehet értelmes beszédet kommunikálni felhasználva rádiófrekvenciás hallóeffektust". A szabadalom az amerikai légierõ titkárának a nevén van és élõ bizonyítéka annak, hogy egy ember olyan módon hallhat értelmes, összefüggõ, fenyegetõ vagy más természetû hangokat a fejében, hogy nem szenved paranojás skizofréniában. Mitöbb, ennél és az elõzõen említett kommunikációs technológiánál már sokkal szofisztikáltabb technológiák is léteznek, olyan fegyvertechnológiák, amelyekkel távolról elektronikus úton lelehet blokkolni egy ember memóriáját és helyette kellemetlen memóriákat, illetve sugallatokat lehet besugározni az elméjébe, amelyekrõl azt hiszi a saját gondolatai. A technológia elnevezése szintetikus telepátia és mint "tudatbefolyásoló technológiát" tartják számon. 

Míg ezekkel a láthatatlan tudatbefolyásoló fegyverekkel elõ lehet idézni áll emlékeket, hallható hangokat, és éjszakai rémálmokat, egy ember normális mozgását és mûködését is korlátozni lehet akút fájdalom, belsõ szervi összeomlás és halál elõidézésével, illetve a normális érzékelés (látás, hallás, szaglás stb) manipulálásával.Röviden összefoglalva ezekkel a fegyverekkel egy embert a távolból lehet kínozni, irányítani, megbetegíteni és meggyilkolni. 
Tömegkontroll fegyverek
2001. máricusában az USA haditengerészete bejelentette, hogy olyan szubletális (nem-halálos) fegyvereket alkalmaznak, amellyel úgy tudnak tömegeket kordában tartani, hogy óriási fájdalmat okoznak nekik olyan módon, hogy felforralják az emberi bõr vízmolekuláit. A fegyver 96 GHz elektromágneses sugárzást használ és 2-3 másodpercen belül érezhetõ az általa okozott fájdalom. Izrael egy olyan tömegkontrollra és kínzásra alkalmas fegyvert fejlesztett ki a "sikoly" név alatt, ami képes elviselehtetlenül hangos sikoltást hallatni a célszemélyekkel és ez akkor is hallható, ha eltakarják a fülüket. Ez szintén egy elektromágenses ....

Hologrammok
Three-dimensional images that look like real objects called holograms are in the DOD’s arsenal. Holograms are created using lasers. Scientists at the University of Arizona have been working on advanced holographic technology since at least as far back as 1990. Holograms are considered a NLW and are to be used on the civilian population as part of PsyOp. Holograms can be projected to specific areas. Some of the following uses have been considered: To cloak small or large objects so they are temporarily invisible to the enemy, to confuse and terrify people in the battlespace, to distract the enemy, to create illusions, to project gigantic images of certain gods over enemy territory. Holograms are also to be projected into rooms occupied by the enemy. The DSB mentioned that sophisticated PsyOp to be used on the civilian population includes the projection of sounds and images to specific points in space. Holograms can be used, says the Air Force, “to scare a target individual to death.” The Air Force has also considered using satellites with holographic laser projectors to send these holograms to anyplace on the ground, sky, or air.3

4. Pszichikai hadviselési és agykontroll programok
Az agykontrollnak két vállfaja létezik: a trauma alapú és a nem trauma alapú. A trauma alapú agykontroll lényege a fizikai trauma, míg például a nem trauma alapú agykontroll történhet pszichoelektronikus fenyverekkel, illetve elektronikus úton tévék, rádiók és antennák által sugárzott szblimináis üzenetekkel. 

Amirõl az alábbiakban részletezett agykontroll programok és az elõzõkben már részletezett pszichoelektronikai fegyverek szólnak, az nem más, mint annak a Globális Pszichopata Bûnkartell által folytatott tudatos politikának az éles vége, amely célja az emberi faj átalakítása egyedi szabad-gondolkozó és szabad-akaratú teremtõ lénybõl egy csoportnyi birkává és robottá. Az agykontroll egy fegyver. Egy olyan fegyver, ami nem golyókat lõ a célpontokra, hanem helyzeteket fabrikál köréjük, nem puskapor hajtja, hanem információ, nem csinál nyilvánvaló zajt, és nem okoz nyilvánvaló fizikai sérüléseket vagy mentális sérüléseket. De mégis okoz 'zajt', és mégis okoz fizikai és pszichikai sérüléseket, és mégis befolyásolja a személy szociális mûködését. Mindezek nyilvánvalóak egy szakember számára, aki tudja, mit kell figyelni. Az emberek jobbára nem értik meg az agykontroll fegyvert, talán csak annyit érzékelnek, hogy valami nincs rendben az életükben, vagy a társadalmaikban. És mivel nem tudják, hogy pontosan mi is az, ami nincs rendben, nem tudják elmondani ezt az érzést racionális módon, vagy intelligenciával kezelni a problémát. Nem tudják miként kérjenek segítséget és nem tudják miként asszociálják magukat másokkal, hogy megvédelmezék önmagukat. Amikor az agykontrollt nem hirtelen, hanem graduálisan és folyamatosan vezetik be, akkor a publikum alkalmazkodik hozzá és megtanulja tolerálni a jelenlétét és annak befolyását az elméjükre, életükre és társadalmaikra. Az agykontroll azonban egy olyan fegyver, ami az emberek vitalitását, életrevalóságát, véleményét, szabad akaratát, magatartását, mobilitását, természetes és társadalmi energiáit, fizikai, mentális és érzelmi erõsségeit és gyengeségeit támadja meg. 

Az agykontroll kifejlesztése mögött olyan intézmények állnak, mint mint az amerikai CIA, a britt Tavistock Intézet, a Rockefeller Alapítvány, sok-sok nemzetközi egyetem, pszichiátriai intézmény, és számtalan kutató és tudós. Jelenleg egy Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok program is érvényben van világszerte, amely egy sátánista-fasiszta pszichikai hadviselési program és egy másik fejezetben részletesen írok róla, mivel rengeteg embert érínt az egész világon. Azonban ez a globális program különbözõ kisebb agykontroll programokban volt kikisérletezve a CIA által, a Stázi, a KGB, a Mossad és különbözõ sátánsita szekták szakértelmének bevonásával is. Kétségtelenül a legnagyobb felháborodást az MK-Ultra elnevezésû agykontroll program vívta ki, aminek keretében borzalmas attrocitásokat követtek el emberek ellen. A legtöbb ember valószínûleg teljes hitetlenkedéssel viszonyul ezekhez a programokhoz, mert az effajta õrületes történetekkel szemben természetes szkepticizmussal bírnak. Azonban az alábbiakban felsorolt és részletezett agykontroll kísérleti programok bizonyítottan létezõ és dokumnetált programok voltak és, mint ahogy már említettem, ezekre alapozták a ma érvényben lévõ és világszerte sokezer, hanem sok millió, áldozatot szedõ Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Programot. 

EZ AZ OLDAL MÉG ÉPÍTKEZÉS ALATT ÁLL!

GWEN TORONYOK ÉS A FAKOPÁNCS
A föld természetes geomágneses sugárzásait jelenleg a föld több pontján mesterségesen elõállított alacsony frekvenciájú sugárzásokkal helyettesítik úgy nevezett GWEN tornyok segítségével. Az oroszok is használják a technológiát, náluk a "fakopáncs" elnevezést kapták a tornyok. A tornyokkal bizonyos frekvenciákat olyan módon lehet regulálni, hogy az effektív megváltoztatja a föld természetes geomágneses erõterének erõsségét bármely georgráfiai területen. Az alkalmazott frekvenciák LF (alacsony frekvencia) 151 és 175 KHz között mozognak. A tornyok képesek a felsõ VHF-tõl az alacsony UHF-be is sugározni 225 és 400 MHz között. Ezeknek a GWEN tranaszmittereknek több funkciójuk van, mint például az 1. agykontroll, 2. a tömegek magatartásának és kedélyének manipulációja, és 3. szintetikus telepátia üzenetek sugárzása a kipecázott alanyok fejébe, és 4. tömegek fizikai megbetegítése. (Specifikusan, a 388 MHz károsítja az emberi szervezetet, de például az extra alacsony frekvenciával meg lehet változtatni az RNS és a DNS mûködését is.) Személyszerint NEM tudom, hogy hol vannak Magyarország területén ilyen GWEN tornyok (ha valaki tudja, akkor küldje el nekem az információt!)- ha egyáltalán vannak-, de az ismert, hogy 200 mérföld a hatótávolságuk és az is ismert, hogy az USA-ban, Oroszországban és más országokban már alkalmazzák ezt a technológiát a fentiekben említett funkciókra. Úgy manpulálják vele tömegek kedélyállapotát és magatartását, hogy az embereknek még csak fogalmuk sincs róla! A megszaporodott skizofrénia eseteket, véleményem szerint, részben a tornyok által sugárzott szintetikus telepátia üzeneteknek is köszönhetjük.

EZ A OLDAL MÉG ÉPÍTKEZÉS ALATT ÁLL! ......

Montauk Projekt
A Montauk Projekt egy nem-trauma alapú, hanem elektronikus alapú agyprogramozás. Al Bielke, aki főszerepett játszott a Montauk Projekt kifejlesztésében állította, hogy körülbelül 10 millió ember van világszerte, akik az ilyen Mantauk típusú agyprogramozás áldozativá váltak. A legtöbb áldozat az USA-ban található, ahol álíltása szerint minden nagyobb vársoban működnek Montauk programok.
Okosabbak lettünk, de azért jól behüjítenek itt mindenkit az új világrend urai. Benfentes nem igen nyilatkozik ilyesmiről, mert kipenderítik alóla a talajt , és 2 métermélyen találja magát a földben. Na szóval a vakolók jól álcázták ezt a technológiát, és tudjuk a magasabb rangu vakoló a kávézásra hívott egyént kedéjesen átsegíti a másvilágra. Mielőtt birkává biorobottá alakítanának tegyük közzé és közkincsé az erről szóló információt, hogy adott esetben védeketni tudjon a többség, ne keljen megtölteni azt a 800 drb koncentrációs tábort az USA- ban ártatlan civil lakossággal kikre a likvidálás várna, ha csak egy rohadt bankárt ölne meg mindenki, és ha elfognak a többi új világ képviselőt elfogynálak és a terv nem valósulhatna meg, mégis az embei többség nyerne e hibbant társaság felett.
Kényszerítő Mind Control Tactics
Terminológiai megjegyzés: 
Ma agykontroll, vagy agymosás az egyetemek gyakran nevezik kényszerítő meggyőzés, kényszerítő pszichológiai rendszerek vagy kényszerítő hatása. A rövid leírás alább látható Dr. Margaret Singerprofesszor emeritus a University of California, Berkeley az elismert vezető szaktekintélye a világon, agykontroll és kultuszok. egy rövid áttekintést kényszer határozza meg az American Heritage Dictionary szerint: 1. Kényszeríteni, hogy cselekedjen vagy úgy gondolja, egy bizonyos módon 2. Uralni, korlátozza, vagy ellenőrzés erő 3. Hogy a erőszakkal. Kényszerítő pszichológiai rendszerek magatartásbeli változás használó programok lelki erő kényszerítő módon okoz a tanulás és elfogadása egy ideológia vagy kijelölt sor hitek, eszmék, attitűdök, illetve magatartás. Az alapvető stratégia által használt üzemeltetők e programok célja, hogy szisztematikusan válassza ki, szekvencia és koordinálja a sok különböző típusú kényszerítő hatása, a szorongás és a stressz-termelő több mint taktika folyamatos ideig. Ilyen program a téma kénytelen alkalmazkodni egy sor apró "láthatatlan" lépést.Minden apró lépés célja, hogy elég kicsi, így a tárgyak nem fogja észrevenni a változásokat maguk, vagy azonosítja a kényszerítő jellege folyamatok használnak. Az alanyoknak ezen taktika nem szerzett tudomást a szervezeti rejtett célja a kényszerítő pszichológiai programot csak sokkal később, ha egyáltalán. Ez a taktika általában alkalmaznak egy csoport beállítás jó szándékú, de becsapott "barátai és szövetségesei" az áldozat. Ez tartja az áldozat attól, hogy akár az egó védekező általában azt fenntartani az ismert ellenséges helyzetekben. A kényszerítő pszichológiai hatása ezeknek a programoknak célja, hogy felszámolja a egyén kritikai gondolkodásra való képessége és a szabad akarat - eltekintve bármilyen fellebbezés megalapozott ítéletet. Az áldozatok fokozatosan elveszíti azt a képességét, hogy független döntéseket és gyakorolják tájékozott beleegyezés. A kritikus gondolkodás, védelmet, kognitív folyamatok, értékek, eszmék, attitűdök, magatartás és képessége miatt aláássa a technológiai folyamat, nem pedig értelmes szabad választás, a racionalitás, vagy a benne rejlő értéket érdem vagy a gondolatok és a bemutatott javaslatokat. Hogyan működnek? A taktika létrehozásához használt indokolatlan pszichológiai és társadalmi befolyása, gyakran útján járó szorongás és a stressz, csökken a hét fő kategóriába. TAKTIKA 1 növelése befolyásolhatóság és "puhítja fel" az egyén a sajátos hipnotikus befolyásolhatóság vagy egyéb növelő technikák mint például: Extended audio, vizuális, verbális, vagy tapintható rögzítéséhez fúró, túlzott pontos ismétlése rutinszerű tevékenységek, alvó korlátozás és / vagy táplálkozási korlátozás. TAKTIKA 2 létrehozása felett az érintett személy szociális környezetével, időt és forrásokat a szociális támogatási rendszere alá gyakran túlzott jutalmak és büntetések. Társadalmi elszigetelődést segíti elő. Kapcsolatot családjával és barátaival rövidített, mint kapcsolatba olyan személyekkel, akik nem osztják csoport által jóváhagyott attitűdök. Gazdasági és egyéb függősége a csoport elő kell mozdítani. TAKTIKA 3 tiltják disconfirming információkat és véleményeket nem támogatja a csoportos kommunikációt. Szabályok léteznek a megengedett témák megvitatására a kívülállók. A kommunikáció nagyon ellenőrzik. Az "in-csoport" nyelvet általában épült. 4 TAKTIKA hogy az a személy újra értékelik a leginkább központi szempontjai ő tapasztalata az önálló és a korábbi magatartása negatív módon. Erőfeszítések célja, hogy destabilizálja, és aláássák a téma alapvető tudat, valóság tudatosság, világkép, az érzelmi kontroll-és védelmi mechanizmusok. A szubjektum vezérli átminősíteni élete történetét, és fogadjon el egy új verziója a kauzalitás. TAKTIKA 5 érzetét keltik a tehetetlenség alávetett személy az intenzív és gyakori akciók és helyzetek, amelyek aláássák az egyén önbizalmát, és az ő ítéletét. TAKTIKA 6 Hozzon létre erős kellemetlen érzelmi arousals a tárgy felhasználásával, mint a nem-fizikai büntetés intenzív megaláztatás, elveszés a kiváltság, a társadalmi elszigeteltség, a társadalmi státusz változások, intenzív bűntudat, a szorongás, a manipuláció és más technikák. TAKTIKA 7 Megfélemlítés személy az erő a csoport- szankcionált világi pszichológiai veszélyeket. Például, lehet ajánlott vagy hallgatólagos, hogy ha nem fogadja el a jóváhagyott hozzáállás, hit, vagy viselkedése következtében vezet a súlyos büntetést, vagy végzetes következményekkel, mint a fizikai vagy mentális betegség, újramegjelenése előzetes testi betegség, kábítószer-függőség, gazdasági összeomlás, társadalmi kudarc, válás, felbomlás, nem találtak társat, stb Ezek a taktikák a pszichológiai erő alkalmaznak ilyen súlyos mértékben, hogy az egyén képességét, hogy tájékozott vagy szabad választás lesz tiltva. Az áldozatok nem lesz képes, hogy a normális, kiegyensúlyozott és bölcs döntéseket, amelyeket nagy valószínűséggel vagy normál tette volna, mintha azok nem lennének ezek a tudtukon kívül manipulálta összehangolt műszaki folyamatok. A kumulatív hatása ezeknek a folyamatoknak lehet még hatékonyabb formában nem megengedett befolyásolást, mint a fájdalom, a kínzás, a drogok vagy a fizikai erő és a fizikai és jogi fenyegetések. Hogyan Kényszerítő Pszichológiai Persuasion eltér az olyan egyéb fajtái hatása? Kényszerítő pszichológiai rendszerek különböztetni a jóindulatú szociális tanulás vagy békés meggyőzés a különleges feltételeket, amelyek alapján ezek végzik. Ezek a feltételek magukban foglalják a típusát és számát kényszerítő pszichológiai taktikát alkalmazott, a súlyos környezeti és interperszonális manipuláció, és az összeg az alkalmazott pszichológiai erő, hogy elnyomja a nem kívánt viselkedést, és különösen, hogy a vonat a kívánt viselkedést. kényszerítő erő hagyományosan láthatóvá fizikai értelemben. Ebben a formában ez könnyen definiálható, világos és egyértelmű.Kényszerítő pszichológiai erő sajnos nem volt olyan könnyű látni, és meghatározza. A törvény már megelőzte a fizikai tudományok az, hogy lehetővé tette, hogy a kényszerítés nem kell bevonni a fizikai erő. Azt elismerte, hogy az egyén is megfenyegették és kényszerítették a lelkileg amit ő érzékeli, hogy veszélyes, nem feltétlenül az, ami veszélyes. jog elismeri, hogy még a fenyegető fellépés nem kell fizikai. Fenyegetések a gazdasági veszteség, társadalmi kiközösítés és gúny, többek között, mind törvény által elismert, különböző összefüggésekben, kényszerítő pszichológiai erők. Miért Kényszerítő Pszichológiai Systems káros? Kényszerítő pszichológiai rendszerek megsértik a legalapvetőbb fogalmak az alapvető emberi jogokat. Ezek az egyének jogait sérti, hogy garantálja az első módosítás, hogy az Egyesült Államok alkotmánya és megerősítette sok nyilatkozatok elvének világszerte. A zavarba ejtő, és megfélemlítse hangtompító áldozataikat, akik profitálnak elkerülni ezeket a rendszereket az expozíciót és a büntetőeljárás elismert tevékenységek káros és amely a legtöbb országban illegális, mint például: csalás, hamis szabadságvesztés, megengedett befolyásolást, a kényszerű szolgaság, szándékos bosszantás az érzelmi stressz, felháborító magatartás és más nyakatekert cselekmények.www.factnet.org - Thaler Margaret Singer, Ph.D www.factnet . org - FACTnet Thaler Margaret Singer, Ph.D. Életrajz


Pszichológiai manipuláció
Pszichológiai manipuláció és indukált pszichológiai betegség
Amint a kezdőlapon, lelki zaklatás és pszichológiai manipuláció "agykontroll" válthat ki lelki és fizikai betegségek. Amikor az ember célozza, a zaklatás szintje általában kezdődik és lassan növekszik az idő múlásával. Bárki, aki kapcsolatba lép veled tudják befolyásolni a gondolatait és manipulálni a gondolatait. Általában, az emberek "Tune ki" a beszélgetések körülöttük. Ha egy zsúfolt szobában, és valaki felhívja a nevedet, hogy valószínűleg fel magára a figyelmet, és ugyanez vonatkozik más bizonyos szavakat vagy hangokat. egyén képes felidézni vagy alkothat képet. A "kapok a vizuális".Amikor valaki beszél, vagy leír egy jelenetet, akkor alkothatnak képet akkor is, ha még soha nem láttam, amit a másik ember beszél, vagy leírására. Az egyén jöhet közelében egy másik egyéni és felteszel egy kérdést, ha az egyén meghallja a kérdést , hogy ő a célpontja a kérdés, vagy sem, agya képes reagálni a választ. A válasz válasz lehet különböző formákban, mint például egy kép vagy hang.Például, ha az a kérdés, mit jelent az a személy, hogy néz ki? Az egyes képezheti egy kép a személy agyába. Ha a kérdés az, ami a személy nevét? Az egyén elme válaszol a hang a személynek a nevét.Ha valaki azt mondja, szabadság és csapódik az íróasztal fiókjában, vagy egy tárgy eléri. Ez egyfajta közvetett megfélemlítés, közvetett erőszak fenyegetése. Ha ezek az intézkedések ismételt válhat egyfajta kondicionálás. A következő alkalommal egy személy Slam íróasztal fiókjában, vagy egy tárgy eléri a személy társulhatnak ez, mint egy fenyegetés. klasszikus kondicionálás lehet társítani a különböző fenyegetések különböző dolog. (Félelem kondicionálás) Könyvjelzők (szakaszok):légkondicionáló elméd negatív, sem pozitívan sötét gúny és Negativitás Állapot Your Mind Boldog: Boldog törvény Constant-State-of-Kihallgatás: Közvetett kommunikáció és pszichológiai rendellenességek Constant-State-of-Kihallgatás: Befejezetlen kétértelműségek - Frusztráció és negatív kondicionálás kondicionálás Hangok: Hangok Ütő és a félelem kondicionálás kondicionálás szóval: az azonosító A Word vagy Word-Trigger Szociális sorok: elutasította fáj, és csökkentheti az önbecsülésSzociális Queues: Mosolygó és elfogadása az ellenkezője elutasítása megalázó Témák és közvetett fenyegetések ellen: Verbális manőverezési elrejtése közvetlen fenyegetésekkel megalázó Témák: indukáló megalázó képek és tolakodó gondolatok megalázó Témák: A Weapon Pedofília megalázó Témák: Támadás Pattern tenni az áldozat a Pszichológiai Defensive Pszichológiai konstrukciók: szerkezetek, korlátok és korlátozások hamis: Deception expozíció megelőzése , kínzás és hamis látszatot Vallomás Finom támadások: rejtett, kétes, bizonytalan, és Lélektani védések Verbális párbeszéd Shut Down the Brain Anger Makes You erős, vagy erősebb? A Funny Gyors Brainkétértelműségek: Self kétség és bizonytalanság (A State-of-Limbo) kétértelműségek: indukáló önbizalom támadások és önbizalom metaforikus beszéd: a rejtett fenyegetések és megtekintése a valóság manipulálása és értelmezés Kilátás a valóság manipulálása: a munkahely, a média, propaganda, agymosás Fear-of-Fear: Támadások a Honor Fear- A megszégyenítés- felelősség és a biztonsági résgondolatok: manipulálni áldozatok Beneficial szándékok: becsapni áldozatok Beneficial szándékok: A hiba stratégia Beneficial szándékok: a ​​Végtelen Test My Space, a tér, nem a hátam mögött Staring Fúrók: provokálni és manipulálni a Domination játékot: Ki uralja Lélektani Hadviselés vagy manipuláció: a Covert típusú vizsgálatok Lélektani Hadviselés: Három fő prioritásai és céljai Lélektani Hadviselés: Hitelesség Lélektani Hadviselés: Ki mond ellent a képzett szakemberek Pszichológiai hadviselés: kutyákkal és a bűnözők Lélektani Hadviselés: Erőteljes Szervezetek és titkok Lélektani Hadviselés Minta: Hajléktalanok Támadás Minta: agymosás és kondicionálás vagy becsapják a Fight-vagy-menekülj válasz a Mean Fear Attack minta: nyilvános helyeken és a pénztárgép Viselkedés: Anti-Social Behavior Change Conditioning fejedben Negatívan vagy pozitívan Ivan Pavlov ) Megfigyelted már, hogy amikor valaki nagyon negatív, és mindig panaszkodik, hogy befolyásolni lehet kezdeni, és akkor lehet kezdeni, hogy csak a negatív események vagy negatív oldala a dolgoknak, mint ők? Az, hogy úgy gondolja, lehet kötni, és egy személy is pszichológiailag manipulálni, hogy egy negatív gondolkodás mintát, hogy mindig lásd a negatív oldala a dolgoknak, vagy várják a rosszabb, vagy hogy a negatívok ki egy helyzet vagy esemény, reflexszerűen, ahelyett, hogy nyitott gondolkodású vagy a gondolkodás a pozitív első. A gyakran használt taktika az, hogy folyamatosan értelmezik vagy ki az áldozat a negativitás. Néhány esetben ezt használják, hogy rábírja vagy depresszióhoz vezethet. (Kapcsolódik az önbecsülés és önértékelés) Ennek az ellenkezője is igaz. Tudod állapotban az elméd gondolni sem pozitív, sem várnak pozitív eredményeket. Nem könnyű az első és nem igényel erőfeszítést, de végül meg tudja változtatni, és csaknem automatikussá válik, reflexív, ahol lesz pozitív gondolkodás helyett negatívan. Talán hallott már ezeket a kifejezéseket: "nézd a jó oldalát, hogy egy pozitív fordulatot, vagy forgasd meg pozitívan." Próbáld ki ezt a gyakorlatot: Gondoljunk csak a pozitív, hogy tudod képzelni, ki olyan helyzet vagy esemény, és gondolkodjon a esetleges pozitív eredmény az első. sötét gúny és Negativitásnyilvánvaló korrupció és a szándékos oka nehézséget okozhat a sötét szarkazmus és negativitás, amely szoros kapcsolatban áll a depresszió és az öngyilkosság, akkor is kapcsolódhat egy mintát és lépések vezetnek a hajléktalanság. - mobbing mobbing és a modern társadalomban kapcsolódik a szándékos oka nyilvánvaló nehézségek és a korrupció. - nyilvánvaló korrupció és a szándékos oka nehézséget okozhat a sötét szarkazmus és negativitást. - Sötét gúny és negativitás kapcsolódik a depresszió és az öngyilkosság. A szándékos oka nehézségek és a korrupció nyilvánvaló vezető harag, frusztráció, negativitás, és a sötét szarkazmus, ami oda vezethet, hogy a depresszió és az öngyilkosság. - Linkek egy minta vagy lépéseket toló személy a hajléktalanság, valamint a véletlen vagy esetleges szándéka rámenős személy öngyilkosságot. Állapot Your Mind Boldog: Boldog évi törvény, ahogy szeretné érezni, és hamarosan érezni fogod, ahogy jár. Ez gyakori önbizalom épület terápia vagy tanfolyamokon, ahol arra kérik, hogy járjon el a része vagy, mint egy magabiztos ember. Hamarosan fejlesztésére adott készség vagy magatartás, amelynek eredményeként a személy több bizalmat. Egyre több bizonyíték van, hogy az eljáró feldühödött, megszállott, rosszindulatú, vagy nyomott talán rossz neked. Leonard DiCaprio színész kifejlesztett obszesszív-kompulzív zavar játék közben Howard Hughes a blokk Buster The Aviator. Ez gyakran előfordul, hogy színészek, akik kap "utolérték" a szerepet, vagy tartsa meg sok az azonos jellemvonások, milyen szerepet játszottak. Heath Ledger Joker, aki játszott a Batman filmben meghalt és állítólag klinikailag depressziós. Ha jár, amelynek dühös vagy mérges beszélgetést valakivel, akkor általában találni, hogy az érzelmek ne vegyenek részt annak ellenére, hogy egyszerűen jár a részét. Amikor boldog jár, gondolkodik boldog gondolatokat, hogy menjen az eljáró szerepe van játszik, így például légkondicionáló fejedben, hogy boldog legyen. Constant-State-of-Kihallgatás: közvetett kommunikáció és a pszichológiai rendellenességek Ivan Pavlov ) A csoport lehet kezdeni azzal az egyén nevét, bizonyos szavak, különböző hangok, és felhasználja annak egyéb zavaró akciók vonzza az egyén figyelmét. A megcélzott egyén felismeri, hogy a csoport használ valamilyen formában zaklatás és elkezdi hallgatni a csoport körül. indirekt kommunikáció a csoport sértegessék a cél, megtámadják az egyén méltóságának, integritásának, vagy az önbecsülés, fenyegetik az áldozat, kérdezze kérdéseket, és továbbra is használhatják bizonyos szavak és a hangok, amelyek felkeltik a megcélzott egyén figyelmét. Az indirekt kommunikáció is egyfajta kondicionálás és vezethet pszichés zavarok, amelyek az áldozat úgy érzi, hogy van egy állandó-state-of-vallatás. Például az egyén megy egy más környezetben és hall hangokat, szavakat, és kérdéseket. Mivel a közvetett kommunikáció és a klíma, az egyén úgy érzi, hogy ő még mindig olyan állapotban a kihallgatás, és úgy vélik, hogy az egyének próbálnak kapcsolatba lépni vele. Általában, az emberek általában csak "Tune ki" a hangok és beszélgetések a többi embert. Ez a taktika is használják, hogy rábírja a paranoia. Constant-State-of-Kihallgatás: Befejezetlen kétértelműségek - frusztráció és negatív kondicionálás Az állandó-state-of-kihallgatás is fel lehet használni, vagy együtt befejezetlen kétértelmű. Az állandó-state-of-kihallgatási taktika jár állandó zavaró és közvetett kérdések, és ezt lehet kombinálni befejezetlen kétértelmű.Például: "műve ..."? "Azt hiszi, hogy ..."? "Azt hiszi, ő ..."?. Így megmarad az áldozat vagy a találgatás, vajon "mit?" És ez indukálja a frusztráció vagy bizonytalanság. Azt is fel lehet használni egy személy negatív állapot, hogy mindig vállalja a rosszabb vagy a negativitás a kétértelműségek, negatív kondicionálás. Kondicionált Hangok: Hangok Ütő és a félelem kondicionálás Ivan Pavlov ) Hitting hangok hatással lehet az idegrendszerre és szintén okozhatnak, illetve növeli a harc-vagy-menekülj jelenség. Az egyik taktika az, hogy megüt a dolgokat, vagy csepp a dolgok véletlenszerűen, a füst képernyőn, majd elindítani üti a dolgokat, amikor a fenyegetések irányában tett meg, vagy közvetve.Ez lehet egy kísérlet, hogy növelje a reakció, hogy van a fenyegetés, és feltétele, befolyásolja azt tapasztalja, hogy belőle, mint a rossz fenyegetett, vagy a félelem, az ütő hangokat. Hitting hangok kapcsolódnak a fizikai erőszak, így ha ez kombinálva az ütő hangzik a harc-vagy-menekülj válasz lehet nagyobb. Kondicionált szóval: az azonosítás Word vagy Word-Trigger Ivan Pavlov ) a taktikát, amelyet néha egy áldozat, hogy a csoport csinál a lelki zaklatás kezdi meg az egy szót, különböző intézkedéseket is fel lehet használni, amely nem általánosan használt, hogy azonosítsák magukat, és hogy azonosítsák magukat, nem képezik ennek a csoportnak. Mivel a szó most jár egy csoport, amely pszichológiailag támadó az áldozat is válhat fenyegető abban az értelemben, hogy a beteg azonosítja az ellenség, számíthatnak egyfajta támadás vagy fenyegetés, vagy egyszerűen azonosítja és munkatársai a szót, hogy a csoport és a ismétlődő támadások és azok eredményét. A szó feltétele a fenyegetést, a csoport és egy esetleges támadás jön. Most, hogy az áldozat már feltétele, hogy kapcsolatba fenyegetést, a csoport és a támadások, hogy egy ritka szót, egy közös szót használják, hogy a feltételekhez és a kapcsolódó ugyanolyan módon, hogy ugyanazt a veszélyt, az ellenség, vagy jön egy esetleges támadást. A szó maga is társulhat a fenyegetés, az közvetve veszélyezteti a fizikai erőszak, például, vagy egy megalázó téma, amely nem ismeri a nagyközönség, amely növeli az áldozatok fenyegetés választ. Ez destabilizálja az áldozat tovább keveri őket össze, és ösztönzik a további paranoia, ha a sértett vajon "ki kicsoda" "barát vagy ellenség", és hagyja őket jobban ki több lehetséges veszélyekkel. A légkondicionált szót válhat emlegetett 1 " trigger "szót, ha az áldozat felrobban a dühtől vagy a fenyegetés, és fizikailag is támadja egy ártatlan ember, és nincs tudatában, amely így a fizikai erőszak áldozatává, és mindkettőjük áldozatainak ez a taktika, stratégia, és a jelenség. Szociális sorok: elutasította fáj, és csökkentheti a Self-Esteem elutasítása fáj nyilvántartásba fájdalom az agyban, mint említettük a honlapon, és az elutasítás lehet használni a kísérlet kárt, valamint az alacsonyabb egyén önbecsülését és az önbecsülést. Az ember önbecsülését lehet csökkenteni, vagy növelni a személy, kondicionáló nézd csak bizonyos társadalmi várólisták, figyelmen kívül bizonyos társadalmi sorokat, vagy jelentésének megváltoztatása egyes szociális sorok. Mosolygó és nevetés, szociális sorok, nagyon fontos, és az is nagyon pozitív hatást gyakorol a agy. A gyakran használt taktika az, hogy megpróbálja feltétellel, egyetemi, negativitás, hogy a cselekmény a mosolygó és nevetéssel. Szociális sorok elfogadása, mint a mosolygó jelzi személlyel szemben. Egy személy lehet kondicionálni társítani negativitás, mint a veszélyt vagy elutasítás egy mosoly. Ha egy egyén ismétlődő fenyegetett vagy magánszemélyek által megtámadott, hogy használjon egy ördögi vagy hamis mosolyt, amelyet aztán fokozatosan csökken, a közös mosolyt, miközben továbbra is folytató ezt a viselkedést, és kombinálható más taktikát, hogy rábírja a paranoia, mint aki-is-, aki vagy barát-ellenség-vagy, az eredmény lehet, hogy a személy fogja társítani más népek mosolyt negativitás, mert emlékeztetett vagy kondicionált, az előző viselkedése, vagy azért, mert zavaros vagy bizonytalan, hogy szándékát.Egy személy lehet kondicionálni társítani negativitás mint a fenyegetés vagy gúny és nevetség ugyanazzal a taktikával, mint a fent leírt nevetés. A kívánt érzelmet, az áldozatok általában manipulált felé vezetett, vagy a harag, mert az negatív egészségügyi hatásokat, hanem a nevetés. nevetés jár az örömre, elfogadásra és Szintén nagy stressz és fenyegetés-csökkentő. Szociális Queues: Mosolygó és elfogadása az ellenkezője elutasítása Az egyszerű cselekmény mosolygós kibocsátások endorfinok az agy és a két nevetés ragályos, és mosolyogva. Ha mosolyogsz valakire általában viszonozni egy mosollyal, és ez összefügg az elfogadás és így a kapcsolatot valakivel, ez az ellenkezője az elutasítás.Mosolygó is növeli az emberek véleménye van, és marad észrevétlen. Egyes vizsgálatok azt mutatják, hogy az emberek, akik depressziósak gyengébb mosolygó izmok és ügyvédje mosolyogva terápia , ahol a személy gyakorlat teszi a mosolygós arc kifejezése a nyitott szemmel, és élvezi ugyanazokat az előnyöket, mint a normál mosoly. Próbáld ki ezt a testmozgás és milyen eredményeket kapunk: Legyen a mosolygó kifejezés tágra nyílt szemmel egy pár másodpercig, majd dörzsölje vagy masszírozza az arc és a fej néhány másodpercig. Ne csináld ezt a tükör előtt, ha úgy fogja tekinteni magát, és negatívan hibákat keresni. Ha mégis ez a tükör előtt, miközben mosolyogva és dörzsölés vagy masszírozó arcod, gondolj pozitív és szeretetteljes gondolatokat. Ez egy gyors pihentető endorfinok erősít, és hogyan befolyásolja az aktuális gondolatait és hangulatát. megalázó Témák és közvetett veszélyek: szóbeli manőverezés elrejtése közvetlen fenyegetésekkel Néha sok verbális manőverezés és a tervezés, hogy elrejtse vagy csökkentik a láthatóságot és nyilvánvalóság a közvetlen fenyegetés. Például ha egy csoport teszi finom célzásokat, vagy gyanú Önről, hogy egy homoszexuális például, annak ellenére, hogy valószínűleg tudja, hogy nem, majd egyikük mond valamit, mint minden a homoszexuálisokat meg kell ölni, ez közvetett fenyegetés, mert A maneuverings, vagy ez kevésbé látható, vagy nyilvánvaló, de ez még mindig egy közvetlen veszély vagy fenyegetés, amelynek célja van. Amint azt a honlapon, megalázó témák gyakran használják, hogy megakadályozzák áldozatok jön előre, és ez gyakran így használják őket kombinálva veszélyt vagy fenyegetést. Az áldozat is van némi fenntartása arra hivatkozva, hogy érezte magát személyesen fenyegeti a veszély, hogy a homoszexuálisok irányában tett. Más témák megalázó, etnikumok és vallások is használható. megalázó Témák: indukáló megalázó képek és tolakodó gondolatok megalázó témák nem csak zavaró, hogy egy személy, hanem életveszélyes. Hozzá vannak szokva, hogy megtámadják a személyek méltóságát, énkép, önbecsülés, stresszhez, és gyakran együtt használják a negatív kondicionálás . A csoport megpróbál egy célzott egyéni forma megalázó és perverz képek kombinációinak felhasználásával a szavak, leírások , hangok, és intézkedéseket. Amikor megalázó témákat használnak a magánszemélyek, a megcélzott egyén szenved egy pszichológiai betegség, amely néhány pszichológusok nevezik "tolakodó gondolatok".Továbbá, amint azt az első oldalon, gyanú, annak ellenére, hogy hamisak, lehet különböző érint egy egyén. Gyanú, hogy egy pedofil, homoszexuális, egy bűnöző, hazug, stb egyfajta támadás a személy önmagáról alkotott kép, a méltóság és integritás, az önbecsülés, és a stresszhez. Az egyik reakció az áldozat lehet, ha célzott, hogy az az érzése, a "bűnös érzés, hogy valami". Pedofília áll a lista tetején a gyűlölt dolgok a mai társadalomban és a címkén feltüntetik egy pedofil komoly következményei vannak, ezért lenne megmagyarázni, hogy miért oly gyakran állította, hogy kell használni. Amikor megalázó vagy különböző témák gyanú használata esetén ez is egy formájában "Catch 22", ha egy személy állításait hogy pszichológiailag zaklatnak vagy célzott elutasítja, és azt mondják nekik, hogy ez mind a fejüket.Miért vannak gondolatai, hogy egy pedofil, homoszexuális, miért érzi fenyegetve azt, stb Tekintettel arra a tényre, hogy a pszichiátria gyakran használják, hogy lejárassák az áldozatok lelki zaklatás vagy pszichológiai hadviselés pszichológiai építését "22-es csapdája" működhet az egyes áldozatok. másik módja megalázó témákat használ, próbálja zavarba hozni, hogy az áldozat vagy az áldozat ismétlődő megalázni, mert a látható jelek, mint a piruló, vagy azért, mert az megalázó témát érintett. témák gyakran megalázó használják, hogy megpróbálják megakadályozni az emberek jönnek elő és a pszichiátria gyakran használják a veszélyt abban az értelemben építési hamis profilokat. megalázó Témák megalázó Témák: A fegyver Pedofília Pedofília az egyik leggyűlöltebb dolog a mi társadalmunkban, és emiatt is lehet kell fegyverként használják. hamisan vádolta vagy felcímkézett, hogy egy pedofil nagyon súlyos következményekkel jár az áldozatok E jelenség felhasználása vagy a pedofília, mint a fegyver. Még ha a vádak, vagy címke cáfolta egy későbbi időpontban a címkén vagy a kenetet is kibír. Bár a vádak hamisak a kívánt hatást, hogy a károsult általában magas a stressz, a szorongás, a félelem és amely része a pedofília fegyvert. A stressz, a szorongás és a félelem, hogy egy másik formája a fegyver komoly hatása van a szervezetben. megalázó Témák: Támadás Pattern tenni az áldozat a Pszichológiai Defensive megalázó témákat lehet használni, hogy egy személy vagy áldozat a védekező vagy pszichológiai védekező. Néhány példa a témák megalázó az, hogy a gyanú, hogy a sértett bűncselekmény vagy pedofil. Egy példa a támadás mintát használt pszichológiai zaklatást, illetve a pszichológiai hadviselés: • Hívás gyanú, hogy az áldozat büntetőjogi vagy pedofil tenni az áldozat a védekező. • Majd a fenyegetések, hogy rábírja a harc-vagy-menekülj válasz, vagy hogy félelmet keltsen. Pszichológiai konstrukciók: szerkezetek, korlátok, korlátozások, és a 22-es csapdája aPsychological építkezés, amikor egy feltétel van építve a személyek pszichológia. • Egy példa ez a "Catch 22" és a használata megalázó témákat vagy a pedofília áldozatainak, hogy megakadályozzák a következőket terjeszti elő, vagy az expozíció megelőzésére. Nincs "Catch 22", ez egy pszichológiai építési vagy meggyőződésre, hogy a már beépített áldozat korlátozzák vagy megtiltják az áldozatok kiteszik az elkövetők a bűncselekmény. • Egy másik példa a félelem-of-félelem. Annak fontosságát, hogy a félelem "épül fel", a lelki építkezés, ahol korábban nem volt jelentősége a félelemtől. Miután a "felépíteni" folyamat kiváltásának nagy fontossággal bír a félelem, a szokásos érzelem az emberek, ha az áldozat tapasztalatait félelem, az egóját, vagy a pszichológia is feldúlták, hogy azok "összeomlik".hamis: Deception expozíció megelőzése érdekében, kínzás és hamis látszatot Vallomás A pszichológiai manipulálása, a színlelés és megtévesztés, akar hamis vallomást, a fenyegetés akart hamis vagy hamis látszatát akarja vallomások, az expozíció megelőzésére. Más szóval, szeretnének vagy használja a megtévesztés akarnak hamis vallomás az ellenkező vagy fordított hatást, az áldozatok megszűnik minden kommunikációt és az együttműködést. Azt hiszem, vagy azt gondolja, hogy a kínzást használni ahhoz, hogy az igazságot, de ez ténylegesen használt sok esetben az ellenkezőjét. Egyes esetekben a vallomások járnak a pszichológiai építése "22-es csapdája a" vagy megalázó témák és a pszichiátria vagy a bűnüldözés. Finom támadások: rejtett, kétes, bizonytalan, és Lélektani védések finom támadásokat általában használt destabilizálására egy személy, és átjutni, vagy megkerülni a személy pszichológiai védelmet. Ők el tudják hagyni a sértett bizonytalan vagy bizonytalan, hogyan reagáljon, illetve, ha kíváncsi a finom támadás szándékos volt. használata valami személyes, érzékeny vagy személyes jellegű információk általában arra használják, hogy destabilizálja az áldozat, és hogy az a személy úgy érzi, kiszolgáltatott és bizonytalan. megalázó témák is használják finom támadásokat.szóbeli párbeszéd Shut Down the Brain Amikor ijedt, dühös, bizonytalan, vagy bizonytalan az agy nem működik jól. Amikor ellenfelek kezdjenek párbeszédet fognak verbális néha megpróbálják megfélemlíteni, provokál, vagy hogy egymással bizonytalan. • Egy példa erre, hogy megpróbálja, hogy dobja le ellenfeleidet a védekező vagy pszichológiai védekező. (Kapcsolódik a megfélemlítés vagy manipuláció) • Egy másik példa az, hogy az a kétértelműség, hogy a személy bizonytalan. • Egy másik példa az, hogy a finom támadások próbálja provokálni a harag, fenyegessék, félelem és bizonytalanság. Anger: Anger Makes You Stronger Erőteljes vagy ? Amikor a pszichológiai hadviselés vívni valaki, próbáljuk meg kiváltani reakciókat, amelyek károsak az áldozat, mint a harag. harag a preferált reakció a választás, hiszen az negatív hatással van az áldozatok egészségügyi és a test, mint a megnövekedett adrenalin, kortizol szintjét, és a vérnyomást, és az áldozat is pszichológiailag manipulálni vagy kondicionált reagálni haraggal vagy becsapják elhiteti, hogy ez teszi őket nagyobb teljesítményű, vagy erősebb. egy nagy nevetés stresszoldó és nagyon egészségre. Azt is diffúz fenyegetések vagy feszült helyzetekben.A Funny Gyors agy Amikor az emberek nyugodt, laza, vagy egy humoros módban agyuk általában gyorsabban és jobban működik. kétértelműségek: Self-Doubt és a bizonytalanság (A State-of-Limbo)emberek Nem szeretem a kétértelműséget és bizonytalanságot, amit szeretnék, ha bizonyosságot és biztonságot, és a kétértelműségek gyakran használják, hogy rábírja a bizonytalanság vagy kétség.Néha kétségek használják, hogy megzavarja az áldozat, és hagyja őket vajon mi az, ami őket hiszem, hogy lehet csinálni, vagy csinál, vagy mi a szándékolt jelentése. Ez hatással lehet a sértett azáltal, hogy azokat vagy használt kétséges, hogy rábírja a saját kétkedés és a bizonytalanság csökkentésére döntéshozatali képességei, és szintén rendelkeznek a state-of-pokol tornácán befolyásolja. A kétértelműségek is kezelheted, hogy hint egy bizonyos jelentése majd módosítani, hogy célzást jelzi egy másik jelentése, és így tovább, hogy ne az áldozat, vagy zavaros kitalálni, hogy mi az igazi jelentése a kétértelműségek vannak. Ez zavart okozott, a csalódottság, és önbizalom. kétértelműségek is fel lehet használni az érzelmi manipuláció, mint például a kiváltó sajnálkozás. Ennek egyik módja ez megtörtént az a hint egy bizonyos jelentése, amit a kétértelműségek értem, együtt nagyon finom célzásokat és egy másik mást jelent. Miután egy ideig a jelentése lehet fordítani, vagy mi volt a finom értelme lehet tisztázni, vagy tegyék nyilvánvalóvá, hogy az áldozat, hogy rábírja a megbánás, az önálló kétség, és megtámadják, vagy csökkentse az áldozat önbecsülése és önbizalma. klasszikus kondicionálás is fel lehet használni a félreérthetőséget. Például az áldozat is folyamatosan bombázzák a negativitás, vagy ahhoz a következtetéshez vezet, hogy a korábbi félreérthető is volt negatív jelentéssel bír. Mivel a kondicionáló személy fogja levezetni, vagy vállalja, amit hallgatólagos követi a trendet, vagy ugyanazt a mintát a negativitás, vagy témát. Conditioning fejedben Negatívan vagy pozitívan lyrics gyakran félreérthető, hogy a hallgató tudja alkalmazni a dalszöveget saját életét vagy tekintse meg a valóság. Kétértelműségek is fel lehet használni, hogy befolyásolja egy személy véleménye szerint a valóság, vagy együtt erőfeszítéseket, hogy megváltoztatja a beteg véleménye a valóság. kétértelműségek: indukáló önbizalom támadások és önbizalom a taktikát, amelyet gyakran használnak a támadás a személy önbizalmát és hogy rábírja önbizalom van egy kérdésem használ kétértelműséget, amikor a személy válaszol a levonás vagy találgatás, negatív hibás vagy nem jelzi, és pontosabb ismételt kérdésre megkapja a helyes választ. Ezt ismétlődő előidézni önbizalom és megtámadja az egyén önbizalmát azáltal, hogy azt hiszik, hogy következtetéseket, illetve levonások mindig hamis. metaforikus beszéd: a rejtett fenyegetések és a nézet valóság manipulálása Néha ember fogja használni a metaforák és metaforikus beszédet, hogy megpróbálja elrejteni különböző fenyegetések vagy használatára szavakat, amelyek nem nyilvánvaló, hogy egy egyesület veszélyeztetik és próbálja csökkenteni a kockázatát, vagy büntetőjogi bizonyítékok. A különböző szavak jelentése is megváltozott a szarkazmus. Például, ha két ember, hogy utálják egymást használja az "I love you", a szándék és a szavak jelentését használják, nem ugyanaz a jelentése, vagy szándék, mint a meghatározása a szavakat. metaforikus beszéd is használható változtatni vagy manipulálni a nézetet a valóság egy áldozat. Például a metaforikus beszéd lehet leírni egy bizonyos nézet a valóság vagy a meggyőződés, hogy nem a tényleges valóság, hogy megpróbálja manipulálni a személy.öngyilkos gondolatok tényezők A "profil", "psychoanalyzed" fogunk "töltse téged "abban az értelemben, hogy létrehozza a rossz vagy hamis pszichológiai profilját, és segítségével pszichiátria, mint egy fenyegetés. Az áldozat lelkileg is zaklatták és bombázzák megalázó témákat, mint például a pedofília és a kombinált kísérletet, hogy az áldozatok hiszik, hogy ők lesznek feltüntetve egy pedofil, szexuálisan zavaros, vagy erőszakos, dühös, és veszélyes ember. Az igazság és a valóság az, hogy ezt a taktikát használják az elkövetők egy kísérletet, hogy megvédjék magukat, lejáratni az áldozat, és megakadályozzák az áldozat formájában jön előre, és ki vannak téve. Egy másik példa utal az áldozat, mint egy állat, mint egy kutya. A kísérletet tett a sértett, hogy ki az elkövetőket, majd képletesen le megpróbálja "harap", mint egy kutyát, vagy "megenni" a tettesek. A metaforák, hogy orálisan orientált ezután újra irányult, vagy használt megalázó témák kísérlet, hogy megakadályozzák a további áldozatok viselkedését próbálja ki az elkövetők. Ez a példa az áldozat hogy képletesen leírni, mint egy kutya is jelenti, vagy célozgat, hogy a személy nem éri el az emberi és vezérelhető egy master vagy slave. A jobb kihasználása a metaforák leírni a helyzetet, hogy azzal, hogy megpróbálja leleplezni Az elkövetők az áldozat használja a fény (az expozíciót és a láthatóság) és az elkövetőket próbálják használni a sötétség (megtévesztés és eltitkolása). Amikor az ellenség használ a sötétséget, és megpróbálja elrejteni a sötétben, akkor használja a fényt. Tolmácsolás Kilátás a valóság és a manipuláció: a munkahely, a média, propaganda, agymosás esemény vagy művelet -> értelmezése Event -> megerősítése Értelmezés Egy esemény vagy valóság -> értelmezése az esemény vagy valóság -> értelmezése és megerősítése érdekében a valóságra In A munkahelyen dolgozók, akik zaklatják pszichológiailag vagy lelkileg megkínzott gyakran jellemezhető rossz értelmezése az események, vagy egy "felfogás probléma", a "rossz hozzáállás", és a rossz kilátás a valóság. Ezek után megkérdezte, hogy konzultáljon egy egészségügyi szakember, egy pszichiáter, és majd később általában kétségbe, és sorolták az olyan, pszichológiai probléma vagy mentális betegség. Lehet, hogy látta ezt a média, ahol valami fog történni, a média úgy fogja értelmezni, hogy egy módon, hogy hamis szerint más média csoportok vagy a megértés az események és a bizonyítékok, 


Fejlett technológiák


- Amikor a megfélemlítés vagy Mobbing használnak, az a személy célzott lehet diagnosztizálni egy pszichológiai betegség, és ez általában csökkenti vagy megszünteti a személy hitelessége. - Fejlett technológiákat lehet használni, hogy növelje a támadás a lelki integritását és hitelességét áldozatainak lelki zaklatás és bűnügyi pszichológiai zaklatást. Egy hálózat vagy csoportok hozhatók létre, amelyek használata megfélemlítés vagy Mobbing technológiák egyik formája a szervezett bűnözés vagy Stalking és az egyén véleménye a valóság is lehet befolyásolni. Advanced Technologies MIT fogpótlás and Bone Resonance "A kutatók az MIT Media Lab Európában már felér egy kialakítás a fogpótlás, amely alkalmas a digitális jeleket a rádiók és a mobiltelefonok. A mikro-vibrációs készülék és vezeték nélküli vevőegység (Blue tooth, feltehetően) ültetik át a természetes fogak alatt fogászat. Hangok továbbítani a készüléken át a fogat a belső fül, a csontok által rezonancia létrehozásával, állítják a tervezők, "tiszta hang adatfolyam a tudatot." Kérdezze meg fogorvosát, egy ma. Wireless implantátumok szintén komoly alkalmazás, mondja Kuss Wiseman, egy vezeték nélküli termék létrehozása guru és tanácsadó. Azt tervezi "beágyazott kábítószer-szállítás és az izom-vezérlő eszköz, amely vezeték nélkül vezérelhető a távoli orvosi rendelők." Forrás: The New World of Kommunikációs 1-2003 - A kémkedés rovarok fogbeültetés, néhány igen mély és szokatlan vezeték nélküli találmányok Jelenleg lappanghat laboratóriumokban világszerte. Elnézést, a fogadat cseng?  "A rezgések molekuláris szinten, így a felhasználó csak tapasztal tiszta hangzást áramló tudatukat," ... "Tisztában vagyunk vele, hogy miután nem kívánt hang érkező információt közvetlenül a felhasználó agya hasonló lesz a technológiai skizofrénia, ezért a maximális kontroll elengedhetetlen. " A skizofrénia egy olyan pszichológiai zavar, hogy több millió ember szenved. hiperszonikus Sound hiperszonikus Sound. "Gondolj a képességét, hogy koncentrálni hangot a tömeg az emberek a futballpályán és beszélj csak néhány kiválasztott. "Ultrahang túl a tárgyalás szintjén létrehozásához használt hallható hangot. Sonic fegyverek a BBC-ben október 2006 egy "mobil" eszköz, amely Sonic használjuk Grimsby, Hull és a Lancashire és célja megakadályozására tinédzserek körül elhúzódó üzletek célterületeken. A készülék úgy működik, hogy fényt kibocsátó ultra-magas frekvenciájú robbanás (kb. 19-20 kHz), hogy a tinédzserek, vagy az emberek mellett mintegy 20 hajlamos és megtalálni kényelmetlen. A korral járó halláscsökkenés látszólag megakadályozza az ultra-magas pályán hang okozzon kellemetlen azoknak, húszas éveik végén és újabb, bár ez teljes mértékben függ a fiatalok igen magas hangnyomás. A 2009 G20 csúcstalálkozó Pittsburgh-ben, rendőrség hang ágyúk ellen tiltakozók. Ultrahangos meghallgatás Ultrahangos meghallgatáson akkor jelentkezik, ha ultrahanggal táplálja közvetlenül a koponya csont, és eléri a csiga keresztül csontvezetés nem haladnak át a középfülben. Hang és fizikai károk Sound által gyártott nehézgépek, hogy kevesebb mint 20 Hz is hatással van a testre és a kárt a belekben. Néhány általános biológiai hatása az elektromágneses vagy más nem-halálos fegyverek közé hatásai az emberi központi idegrendszerben a fizikai fájdalom, légzési nehézség, szédülés, émelygés, zavartság vagy más szisztémás kellemetlenséget. Interferencia légzési felteszi a legjelentősebb, potenciálisan halálos eredmény. Fény és ismétlődő vizuális jeleket indukál epilepsziás rohamok (lásd Bucha hatás). Vection és mozgásszervi betegség is előfordulhat. Kavitáció, amely befolyásolja gáz atommagok emberi szövetek és fűtés való expozíció ultrahang és kárt okozhat a szövetek és szervek. aki hisz Ön Factor Amikor az emberek által megcélzott fejlett technológiákat úgy érzik, a tehetetlenség érzése "tehetetlenség", a "ki fogja elhinni, hogy" tényező. A fejlettebb technológiák használják ki az egyén, annál kevésbé valószínű, akkor lehet hinni. - Mi nem tud olyan intézkedést, illetve a biztonságos őrök, hogy létezik, hogy megvédje az embereket a fejlett technológiákat, mint például a nanotechnológia, most vagy a jövőben.- Nem tudjuk, hogy vannak olyan intézkedések, illetve a biztonságos őrök annak megállapítására, hogy a fejlett technológiákat használnak az emberek, most vagy a jövőben, ha utánozzák a különböző lelki vagy fizikai betegségek. nanotechnológia Scientist már sok éve megjósolta, hogy a nanotechnológiák lehetne használni ellenőrzésére egyén vagy leigáz egész populációban. Videók Nanotechnolgy: Enemy of the State sorozat - Nanotechnológia a következő lépés a technológia fejlődése és fel lehetne használni a súlyos problémák megoldására, illetve újak létrehozását. A nagy kockázatot vagy veszélyt a tudatos tervezés fegyver és ellenőrzési rendszerek, amelyekre nincs védelem. - "Véleményem szerint a fejlett nanotechnológia formájában vitathatatlanul a legnagyobb egzisztenciális kockázata, hogy az emberiség valószínűleg szembe ebben az évszázadban" - Dr. Nick Bostrom Oxford Egyetem - "Ott van a lehetőség, hogy ezt nagyon jó velük, de ott van a lehetőség is, hogy mi roncs megsemmisülését" - Nick Pope brit Védelmi Minisztérium RET. Nanosilver részecskéket ma használatos "Már kifejlesztett egy gép, amely akkor engedje Ismét a testbe, és hogy a gép képes megcélozni a rák még ha nem is látjuk, hogy a rák egy MRI vagy más képalkotó modalitás. Tudod valójában nézni a daganatok elmúlnak, ez ilyen gyors. Nem jönnek vissza, és az állatok teljesen egészségesek "- David L. Carroll Wake Forest EgyetemNanotechnológiai lehet ütni lyukakat ereket, károsíthatja az agyat, és károsíthatja a szívet és mint bármely más fejlett technológia nanotechnológia lehet használni hogy támadják meg a hitelességét a bűncselekmények áldozatainak, illetve használt utánozzák betegség. Egy másik példa a technológia, amely utánozza a mentális betegségek, hogy növelje a támadás a hitelesség vagy lelki épségét bűncselekmény áldozata. nanotechnológia használható fel hangjukat a személy feje amelynek nanotechnológia tulajdonítanak annak, hogy az Én csont és a csont rezonancia tenni hang vagy hang a személy feje például. " -iReport Megjegyzések: "a fejlett technológiák, mint például a nanotechnológia hatalmas szervezetek nagyobb bizalommal elkövető ellen elkövetett emberek és a társadalom adott sebezhetőségüket és a védelem hiányát. " Hitelesség: Enemy of the State sorozat "hitelesség, az az egyetlen valuta ezen a játéktér" - Jon Voight az Enemy of the State "Azokban az esetekben büntetőjogi pszichológiai zaklatást, illetve a pszichológiai hadviselést az elsődleges prioritás az, hogy elpusztítsa a hitelességét az áldozat vagy az expozíció megelőzése érdekében, hogy megakadályozza büntetőeljárás. A rendvédelmi eljárás kiküldésének áldozatainak zaklatás vagy bűncselekmények pszichológiai zaklatást, hogy szociális munkások, kórházak, amelyek nem tagjai a bűnüldözés vagy a nyomozók, és tagadják a pszichológiai zaklatás vagy bűncselekmények pszichológiai zaklatás nem jó. Ez a törvény végrehajtási eljárást lehetne használni a szervezett bűnözés, hogy elpusztítsa a hitelességét áldozatainak szervezett bűnözés vagy bűncselekmények pszichológiai zaklatást. " Megjegyzések: "Mivel néhány pszichiáter azt mondta nekem, már a múltban, hogy nincsenek is vizsgálat lefolytatására, hanem olyan kóros állapot kezelésére. " "Advanced Technology lehetne felhasználni vagy megsemmisíteni, hogy gyengítse a hitelességét bűncselekmények áldozatai, illetve, hogy azok legyenek kiszolgáltatva a bűnözésnek." vagy a Staples Iroda ENGROS csipogók Egy videó, amely éles és átható sípolás amely, mint a villogó fények, bosszantó vagy nagyobb hatással az, aki az alvás megfosztottak, vagy magas szintű kortizol. TV Lelki zaklatás például - csipogó "Egy helyi rendőrtiszt azt mondta, azt mondta, vagy azt állította, hogy én lenni pszichológiailag zaklatják a TV, ami hamis, de kijelentése jutott eszembe, hogy talán látta ezt a mintát az áldozatok lelki zaklatás vagy bűncselekmények pszichológiai zaklatást, hogy ő küldi a szociális munkások és a pszichiátria értékelésre. - Az első néhány klip a Rachel Maddow mutatják, észre fogod venni, hogy a sípolás zavaró lehet venni, vagy lelki zaklatás. Kíváncsi vagyok, hányan megállt nézte mutatják, ezek miatt a csipogó hang. - A klip következik, hogy ez csak egy vicces klip az időzítés CNBC és Eric Holder amerikai főügyész. - A klip után, amely különböző statisztikák a Bush-kormányzat. - A utolsó klip egy másik videó klip, vagy a Staples Iroda ENGROS csipogók. "- iReport Megjegyzések: - "Meg kell hívni a stúdiótól az MSNBC sípszó stúdióba." - "Nem tudom, mi okozza a csipogó hangokat, de azt kell bosszantó, hogy sok néző. " - "Érdekes lenne látni, ha a csipogás történik a politikailag kényes kérdéseket, vagy időzített időszakok magas kortizol." - "Eric Holder amerikai főügyész lehet az úgynevezett nanotechnológia viszkető torok Timing szindróma "- Dr. Paranoid Schitzo pszichiáter Technology Review Wired News New ScientistMobbing: hálózatok és a fejlett technológiák Mobbing a modern társadalomban állhat a fejlett technológiák zaklatás és az alvásmegvonás, az alvásmegvonás kapcsolódnia ahhoz, hogy az áldozat több pszichésen vagy fizikailag sérülékeny A mobbing, vagy mobbing hálózatot a modern társadalomban. fejlett technológiák, amelyek között szerepel például a hang lehet használni, hogy növelje a támadás egy áldozatok pszichológiai integritását és hitelességét, általában pszichiátria igénybevevői mobbing áldozatai a modern társadalomban. Fejlett technológia segítségével is lehet használni, hogy egy személy halála megjelenését természetes halállal kapcsolatos idő előtti öregedését, a szív, agyvérzés, agyi aneurizma, és az agykárosodás. például a fejlett technológiák állnak, hang-technológiák vagy torzulások, nanotechnológiák, és még a genetikai manipuláció kapcsolódó genetikai gyógyszeres kezelésére alkalmazott betegség, hanem képes megtenni az ellenkezőjét. "Ott van a lehetőség, hogy ezt nagy jót velük, de ott van a lehetőség is, hogy mi roncs megsemmisítés" - Nick Pope (brit Védelmi Minisztérium RET). "nanotechnológia vitathatatlanul a legnagyobb egzisztenciális kockázata, hogy az emberiség valószínűleg szembe ebben az évszázadban "- Dr. Nick Bostrom Oxford University - (videó) A mobbing a modern társadalomban oldalon Mobbing: Creating a valóság hamis nézetek felé Rendészeti és kormányfők Mobbing a modern társadalomban állhat próbálunk létrehozni hamis nézetek a valóság felé, a bűnüldözés és a kormányt, hogy akadályozza expozíció vagy használni, mint egy pajzs, kapcsolódó hamis következtetés vagy nézet a valóság, megtévesztés. Függetlenül attól, hogy kinek hiszel be kell vonni, a rendőrség tagjai vagy kormány tagjai, amikor a bűncselekmények és a szervezett bűnözés ezen tagjai attól tartanak, maguk és ugyanazok a törvények és az igazságszolgáltatási rendszer. Advanced Technologies és a szervezett bűnözés (esetleges kapcsolódásuk, hajléktalanság) mobbing: Sound Technologies (hiperszonikus hang) hang technológiákat lehet használni a szervezett bűnözés a bűnügyi pszichológiai zaklatás célzott a sértett 24/7 az állandó kihallgatás és más pszichológiai technológiák, amelyek az agy romboló, mint provokáció, ami kimeríti az áldozat, a harag vagy a gyűlölet kiváltó kínzás alatt inflames amely az agyban, pontosabban alváshiány, amely megakadályozza, helyreállítási és javítani az agy, és vezet a sav-bázis egyensúly vagy savas vér pH-ja, ami több kárt az agy, és ahhoz vezethet, hogy megsimogassa. hajléktalanság lehetne kapcsolni, hogy az ezzel a technológiával és az áldozatok, akik megpróbálják "menekülni" alváshiány által alszik egy padon, vagy nyilvános parkban, amikor a szervezett bűnözés célba a hangtechnika, mint a hiperszonikus hangot. Mobbing: Mikrohullámú fegyvert Assassination rákbetegség (radar-, röntgen-, gamma-) fegyverek vagy hasonlóan tömegoszlatás alapuló technológiák mikrohullámú sütő , hogy a bűnüldöző és most már használható, a szervezett bűnözés is használ hasonló mikrohullámú alapú fegyverek kombinált alváshiány hangtechnikával fent leírtak szerint. Radar, röntgen-, gamma-és mikrohullámok egyaránt okozhat a különböző érzések erős szinten, mint a szúró érzés, és ezek típusú fegyvereket lehet használni a szervezett bűnözés okozza halálát rákbetegség, mint a leukémia, és lenne egy olyan típusú merénylet, hogy nagyon nehéz lenne bizonyítani, vagy üldözésére.hajléktalanság lehetne kapcsolni a megfélemlítés, "halálos fenyegetés", és a gyanú, hogy ezek a technológiák, vagy fogja használni, hogy az áldozat a rák a szervezett bűnözés. "Meg kell hagyni" a fenyegetés kapcsolódik a hajléktalanság, és még inkább, ha a megcélzott áldozat valóban érzi a furcsa érzések fent leírt módon. áldozatai próbál menekülni használata ezek a technológiák az állami alszik padok és parkok félelemből. Mobbing: pszichológiai erőszak, harag, a megalázás, a gyógyszerekkel vagy alkohollal való visszaélés A pszichológiai manipuláció és lelki bántalmazást, a mobbing kapcsolódik a modern társadalomban és a harag, megalázó témákat és megaláztatás vezethet áldozatok anyagokkal való visszaélés, mint az alkohol, ami növeli az agy károsodását, és összefügg a hajléktalanság. A kábítószer-fogyasztás, amely kapcsolatba hozható lelki bántalmazást vagy büntetőjogi lelki zaklatás lehet használni, hogy hozzon létre egy hamis felfogás annak tekintetében, hogy a hajléktalanság, "csak alkoholisták vagy mentálisan beteg (paranoid skizofrén), hajléktalan. " mobbing: Radar Radar és Gunsközötti kapcsolatok magas radar vagy radar fegyvereket és rákot fedeztek fel, amikor a bűnüldöző tag van az agy és a hererák használattól. A radar elhelyezése a területen szoros A fej és a többi pihent a radar fegyvert a kör. hiánya miatt a kutatás a témában, vagy peres lehetetlen volt az oka a rák nehéz bizonyítani. Most úgy tűnik, szervezett bűnözés használja ezt a fegyvert és a kutatás a témában még mindig nehéz megszerezni. epidemiológiai bizonyítékot adott a radar (mikrohullámú) hatásokat. lakosság és a foglalkoztatottak mikrohullámú expozíció (RF) a két fő típusa van. Az első típusú kitettségek azok kapcsolatos katonai és ipari célokra, és bizonyos mértékig adás kitettséget. Ez az, hogy a legtöbb típusú adatok idézett tanulmány meríteni. A második típusú, mobil telefonok és az azokhoz kapcsolódó követelmények broadcast, merültek fel aggodalmak az aktuális kockázatok miatt egyre elterjedtebb használatát. Négy különböző hatások eredetileg számoltak több tanulmány: fokozott spontán vetélés, váltások, piros és fehérvérsejtszám, megnövekedett szomatikus mutációs ráta limfociták, és a megnövekedett gyermekkori, here-, és egyéb rákos. Emellett bizonyíték van a megnövekedett általános rokkantság aránya a különböző okok Egy vizsgálat során és tünetek túlérzékenységi reakció és a lencse homály legalább egy másik. Eredményeink azt sugallják, hogy az RF expozíció potenciálisan rákkeltő és egyéb egészségügyi hatások. Ezért körültekintő szükségtelen kockázatok elkerülése érdekében javasolt elővigyázatossági intézkedés. Epidemiológiai vizsgálatok a foglalkozási csoportok, mint például a felhasználók és a katonai légiforgalmi irányítók kell kiemelten, mert a kitettségre is elég jól jellemzi, és a jelentett alkalmasak járványügyi felügyelet. kiegészítő közösségi vizsgálatok Áldozatai próbál menekülni az ezen technológiák használatát alszik nyilvános padok és parkok félelemből. Mobbing: pszichológiai erőszak, harag, a megalázás, a gyógyszerekkel vagy alkohollal való visszaélés A pszichológiai manipuláció és lelki bántalmazást, a mobbing kapcsolódik a modern társadalomban és a düh, megalázó témák, és a megaláztatás vezethet az áldozatokat, hogy kábítószer, mint az alkohol, ami növeli az agy károsodását, és összefügg a hajléktalanság. A kábítószer-fogyasztás, amely kapcsolatba hozható a lelki bántalmazást, vagy büntetőjogi pszichológiai zaklatást lehet használni, hogy hozzon létre egy hamis felfogás annak tekintetében, hogy hajléktalanság, "csak alkoholisták vagy mentálisan (paranoid skizofrén), hajléktalan." mobbing: Radar Radar és Guns közötti kapcsolatok magas radar vagy radar fegyvereket és rákot fedeztek fel, amikor a bűnüldöző tag van az agy és a hererák használattól. A radar elhelyezése a területen, közel a fej és a többi pihent a radar fegyvert a kör. Hiánya miatt a kutatás a témában, vagy peres lehetetlen volt az oka a rák nehéz bizonyítani. Most úgy tűnik, szervezett bűnözés használja ezt a fegyvert és a kutatás a témában még mindig nehéz megszerezni.epidemiológiai bizonyítékot vonatkozó radar (mikrohullámú ) hatásokat. lakosság és a foglalkoztatottak mikrohullámú expozíció (RF) a két fő típusa van. Az első típusú kitettségek azok kapcsolatos katonai és ipari célokra, és bizonyos mértékig adás kitettséget. Ez az a típus, hogy a legtöbb adatot idézett tanulmány merítsen. A második típus, mobiltelefonok és a hozzájuk kapcsolódó követelmények broadcast, merültek fel aggodalmak az aktuális kockázatok miatt egyre elterjedtebb használatát.Négyféle hatások eredetileg számoltak be több tanulmány: fokozott spontán vetélés, váltások, piros és fehérvérsejtszám, megnövekedett szomatikus mutációs ráta limfociták, és a megnövekedett gyermekkori, here-, és egyéb rákos. Emellett bizonyíték van a megnövekedett általános rokkantság aránya a különböző okok egy olyan vizsgálatban, és a tünetek túlérzékenységi reakció és a lencse homály legalább egy másik. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy RF expozíció potenciálisan rákkeltő, és más egészségügyi hatásokat. Ezért körültekintő szükségtelen kockázatok elkerülése érdekében javasolt elővigyázatossági intézkedés. Epidemiológiai vizsgálatok a foglalkozási csoportok, mint például a felhasználók és a katonai légiforgalmi irányítók kell kiemelten, mert a kitettségre is elég jól jellemzi, és a jelentett alkalmasak járványügyi felügyelet. Kiegészítő közösségi vizsgálatok Áldozatai próbál menekülni az ezen technológiák használatát alszik nyilvános padok és parkok félelemből. Mobbing: pszichológiai erőszak, harag, a megalázás, a gyógyszerekkel vagy alkohollal való visszaélés A pszichológiai manipuláció és lelki bántalmazást, a mobbing kapcsolódik a modern társadalomban és a düh, megalázó témák, és a megaláztatás vezethet az áldozatokat, hogy kábítószer, mint az alkohol, ami növeli az agy károsodását, és összefügg a hajléktalanság. A kábítószer-fogyasztás, amely kapcsolatba hozható a lelki bántalmazást, vagy büntetőjogi pszichológiai zaklatást lehet használni, hogy hozzon létre egy hamis felfogás annak tekintetében, hogy hajléktalanság, "csak alkoholisták vagy mentálisan (paranoid skizofrén), hajléktalan." mobbing: Radar Radar és Guns közötti kapcsolatok magas radar vagy radar fegyvereket és rákot fedeztek fel, amikor a bűnüldöző tag van az agy és a hererák használattól. A radar elhelyezése a területen, közel a fej és a többi pihent a radar fegyvert a kör.Hiánya miatt a kutatás a témában, vagy peres lehetetlen volt az oka a rák nehéz bizonyítani. Most úgy tűnik, szervezett bűnözés használja ezt a fegyvert és a kutatás a témában még mindig nehéz megszerezni. epidemiológiai bizonyítékot vonatkozó radar (mikrohullámú ) hatásokat. lakosság és a foglalkoztatottak mikrohullámú expozíció (RF) a két fő típusa van. Az első típusú kitettségek azok kapcsolatos katonai és ipari célokra, és bizonyos mértékig adás kitettséget. Ez az a típus, hogy a legtöbb adatot idézett tanulmány merítsen. A második típus, mobiltelefonok és a hozzájuk kapcsolódó követelmények broadcast, merültek fel aggodalmak az aktuális kockázatok miatt egyre elterjedtebb használatát. Négyféle hatások eredetileg számoltak be több tanulmány: fokozott spontán vetélés, váltások, piros és fehérvérsejtszám, megnövekedett szomatikus mutációs ráta limfociták, és a megnövekedett gyermekkori, here-, és egyéb rákos. Emellett bizonyíték van a megnövekedett általános rokkantság aránya a különböző okok egy olyan vizsgálatban, és a tünetek túlérzékenységi reakció és a lencse homály legalább egy másik. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy RF expozíció potenciálisan rákkeltő, és más egészségügyi hatásokat. Ezért körültekintő szükségtelen kockázatok elkerülése érdekében javasolt elővigyázatossági intézkedés. Epidemiológiai vizsgálatok a foglalkozási csoportok, mint például a felhasználók és a katonai légiforgalmi irányítók kell kiemelten, mert a kitettségre is elég jól jellemzi, és a jelentett alkalmasak járványügyi felügyelet. Kiegészítő közösségi vizsgálatok Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése