2018. június 22., péntek

Új csapásokat vágnakÚj csapásokat vágnak

HUN Nemzetiség megváltoztatta a borítóképét.
EURÁZSIA - Lovas-Nyilas Nemzetek Hazája.
EURASIA - Dwelling place of the Horse-Archer Nations.


Eurázsia népeire Konfucius mondta: „A négy tenger között minden ember testvér.”
Kínai zarándok Sung Yun - így ír a Hunokról [Kr. u. 519-ben]: „A világ négy égtájáig, egészen Khotan-ig terjeszkedik el a világ leghatalmasabb népe, a Hunok.”
MÁGUSOK • MAGIK ~ Az Igazi Pálos Rend Eredete


Zarathustra [Zoroaster], Dura Europos, Szíria


Zarathustra évezredeken keresztül sem halványuló bölcsességét bizonyítja, azaz egyszerű törvény, az emberiség legelső erkölcsi „kódexe” [Aveszta], miszerint a boldog és elégedett élet alapfeltételei: „Jó Gondolatok, Jó Szavak és Jó Tettek.”, amely a Természet és a KozmiKus Renddel [„ASA”] való összhangot fogalmazza meg a maga egyszerű tömörségében. „Asem Vohu” - „a KozmiKus Rend a legjobb minden jó dolgok között.” - „Az Igazságosság a Legjobb Jóság.” 

Epiphanius egyházatya így világítja meg: »a hellének ezt a Nemrotot tartják Zoroasternek, aki tovább költözvén a keleti részek felé Baktriának [mai Afganisztán, Üzbegisztán és Tádzsikisztán határvidéke] alapítója lőn.« Én meglátásom és pár forrás arra mutat hogy maga a ZarathustRa =  Zagrosz-hegység, származási helyét jelöli.
Ugyanezt mondja Isidorus Hispalensis (De Asia XIV.3.) »Először Perzsiában keletkezett a magika mesterségahová ugyanis az óriás Nemrót a nyelvek összezavarodása után elment volt.«

Idézzük Kézait: »…Vissza kell térnünk Menroth óriásra, ki a nyelvek megkeződött összezavarodása után Eviláth földére méne, mellyet ezidőben Persie tartományának neveznek, és ott Eneth-től két fiat nemze, Hunort tudniillik és Magort, kiktől a hunok vagy magyarok származtak.«

Eviláthról tudnunk kell, hogy a görög-római világban létezett egy Kis- és egy Nagy-Eviláth. Az ókorban ezt az országot Hunniának nevezték, Kosmos Indikopleustes 510-ben beutazta Dél-Ará­biát, Abessziniát és Indiát s Keresztény topog­ráfia c. művében egy helyütt ezt írja: »India és Hunnia, vagyis Eviláth.« (A könyv 1527-ben jelent meg Baselben.)

Turul NemzetsÉg: „Az évszázadok hírnökei és a hírek elmondói ilyenképpen adják elő; a régi időkben a Madzsar [Magyar] törzs nemzetsége Nemród [Nimród/Nemroth/Ménrót] gyermekeitől származott. Nemródnak volt egy Ankisza nevű felesége, s ettől a feleségétől két fia született. Az egyiket Magornak, a másikat Hunornak hívták. Ők voltak Nemród első fiai és állandóan atyjuk palotájában tartózkodtak.”

Hunor népét Adzsem [Perzsia] támadás érte, minek következtében ezen nép felkerekedett és Pannonija tartományba költözött. Amikor abba a tartományba érkeztek, látták, hogy csodálatosan bőséges folyamai vannak nagy számban, sok gyümölcse és bő termése van annak az országnak, és az Ő NYELVÜKÖN, Hunor népének a nyelvén beszélnek az ottani népek.

Ezt követően a [Pannoniai hunok] kémeket küldtek a keleten maradt hunokhoz azzal a megbízással, hogy az ottani bégek gyűjtsenek katonákat, és jöjjenek be, ebbe a gazdag országba. Így az egész ország [Pannonia] Hunornak, Nemród fiának alattvalója lett.” - Tarih-i Üngürüsz [A magyarok története]

Tudd meg, hogy mit adtunk szellemiekben a világnak, és mit sajátítottak ki tőlünk a vallásos alkotásban. Az Istennel való „SzövetsÉg” eszméjét a Méd-Pártus-Szkíta Zarathustra [Nimród/Nemroth/Ménrót] hirdette meg először, melyet Noéval kötött az Isten. Jézus ezt az Ős-Szövetséget újította fel az „utolsó vacsora” borában az ő vérével, mintegy vérszerződéssel. A mi őseink voltak évezredek óta az igazi keresztények, mert viselték az isteni védelem jelképét, az egyenlő szárú keresztet [körösztöt/körosztót.] EgyeTemes FényKöröszténysÉg

J. D. Anderson a londoni egyetemen a keleti tudományok professzora azt tanítja: „A jelenlegi összes nagy vallások felismerhetően csak a vetületei egy ősi egyetemes vallásnak.”

A teológia és a történelemtudomány szerint ez az egyetemes vallás a legrégibb kultúrájú népnek, a mi Hun-Szkíta-Magyar őseinknek vallása volt, melyet egyenesen az élő Isten nyilatkoztatott ki évezredeken át az Ő nagy fiainak, kiket a történelem Zarathustra, Buda [Buddha], Jézus és Mani néven [mágus átlényegülés] tart nyilván, akik mind a mi Hun-Szkíta-Magyar népünk NAP gyermekei, az őshit szerint Isten fiai voltak. A magyar vallás/vállalás tehát nem szekta, hanem alapvallás, Isten által kinyilatkoztatott ősvallás, melyet Zarathustra [Nimród/Nemroth/Ménrót] megreformált, az Isten munkatársaivá szerződtetve az embert, legyőzni az ármányt és uralomra juttatni az erényt. Jézus ezt a szövetséget pecsételte meg az ősi Szkíta szertartással, tanítványain keresztül mivelünk is.

Az arab apokrif evangélium szerint már Zarathustra megjövendölte, hogy eljön Jézus. Ezen arab ev. VII. része így írja: Lőn, hogy amikor az Úr Jézus Júdea Betlehemében Heródes király idejében, megszületett, íme, mágusok jöttek Jeruzsálembe, amint azt előre megmondta Zarathustra. Az a Zarathustra, ki megalkotta, létrehozta a Zend [Aveszta] jelentése: törvény című, nevű „egyik” legrégibb Szent írást. A Zoroasztrianizmus Szent Könyve. Ez a legelső Szent Könyv („egyelőre”) és ez az emberiség történelmének leggazdagabb „Enciklopédiája”. Ugyanakkor nem más ez, mint a HUN Népcsoportunk ősi vallása.

Eliade szerint a Termékeny Félholdról származtak azon alapimpulzusok, amelyek alapvető hatással voltak az indiai és kelet-ázsiai értékrend kialakulásának folyamatára, amelyeket viszont Zoroaszter szelleme termékenyített meg, és mivel az indiai-kínai szellemiség morális alapjai végeredményben ugyanazok, mint amelyek alapjaihoz a kvantumfizika formájában ért el a nyugati világkép, következésképp az évezredekkel ezelőtti ős-eurázsiai szellemiség nem ok nélkül határozható meg kvantummorálként is csakúgy, mint India és Kelet-Ázsia szellemisége. Az évezredekkel ezelőtti zoroaszteri szellem erőteljes misszionárius-tevékenységet folytatott, amely tevékenység eredményeképpen alakult ki azon „Dharma” illetve „Tao” jellegű törvényszerűséggel jellemezhető organikus rend, amelynek jóvoltából megszülethetett az ősi eurázsiai egység az Indus-völgy, Mezopotámia, Óegyiptom, Óeurópa és a Sárga-folyam civilizációja között, amely a helyi formális különbségek ellenére tulajdonképpen egy folyamatosan összefüggő, egyetlen egészet alkotott.” - Lépő Zoltán

Justinus írásaiból tudjuk, hogy a pártus királyokat, akik magukat Mithra [Mithrász] Napisten [Igazság Harcosa] inkarnációjának és a nap és hold testvérének nevezték, koronázásuk előtt egy barlangba vonultak vissza, ahol szent életű Pártus és Méd Mágusok közreműködésével a Szkíta misztériumokba történő beavatásnak vetették magukat alá. E megrázó és tisztító szertartást követően három mágus járult az újonnan beavatott trónvárományos elé, hogy értékes, királynak kijáró ajándékokkal, mint egy (lélekben) újszülött gyermeknek hódoljanak. A karácsonyi történettel összefüggő párhuzamok nem csak feltűnőek, hanem valósággal megdöbbentőek. [Jézushoz érkező három Pártus-Méd Mágus]

Három Méd-Pártus-Szkíta Mágus - A ravennai S. Apollinare Nuovo bazilika falán látható híres mozaik

A barlangban történő beavatási szertartás egyértelmű egyezéseket mutat a magyar alapítású pálos rend azonos rítusaival, akik az alapítás helyén, a szent övezetnek számító Pilis-hegységben tartották fönn központjukat,
 melynek csúcsán, Dobogókőn helyezkedik el a világ szívcsakrája, melyet a Dalai Láma is elmélkedés szándékával fölkeresett. A tibeti és egyiptomi beavatási szertartással is kimutathatóak egyezések. Hogy az egyiptomi beavatási gyakorlat említése mennyire nem légből kapott, alátámasztja a tény, hogy a Boldog Özséb által alapított magyar pálos rend magát az egyiptomi Királyok Völgyében élő Remete Szent Pál szellemi örökösének tartotta.” - Lajdi Péter

A magyar nyelv az egyetlen beszélt nyelv a világon, amelynek Fény természete van. Minden szónak két jelentése van mint a fénynek. Anyagi és hullám természete van. Például főnév és ige, nő és nő. A magyar nyelv sajátossága, hogy a beszélő partnert partnernek tekinti. Tudom, hogy tudja.” - Teller Ede

MAG Népe • - MAGi - MAGia - MAGas - MAGos - MAGus - MAG Ős - MAGog - MAG Őr - MAGor - MAGur - MAGar - MAGyar - Megyer - Meder - Méd - MediCus [Medi Kus], MagiKus, KozMiKus REND MAG UR RA.

A MAG az IsTen Igéje.” [Lukács 8:11] „MAG” szógyökű szavak jelentései:

MAG/MAGZAT - magyar = az élet alapja, kezdete.
MAGNA - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagy, hatalmas.
MAGISTRATE - ang., fr., lat.,szláv, gör. = elöljáró, hatalmasság.
MAGISTRATURIA - ang., fr., lat.,szláv, gör. = kp-i, hatalmi iroda, elöljáróság.
MAGISTER - ang., fr., lat.,szláv, gör. = mester.
MAGNIFICO - ang., fr., lat.,szláv, gör. = csodálatos, óriási.
MAGNIFICENT - ang., fr., lat.,szláv, gör. = csodálatos, óriási.
MAGNATE - ang., fr., lat.,szláv, gör. = hatalmas, nagyon gazdag.
MAGNITUDE - ang., fr., lat.,szláv, gör. = hatalmas méret.
MAGNIFY - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagyítás.
MAGNIFICATIO - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagyobbítás.
MAGNUM - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagy méret.
MAJOR, MAJORITY - ang., fr., lat.,szláv, gör. = főtiszt, nagyság, többség.
MAJESTATE - ang., fr., lat.,szláv, gör. = fenséges, királyi.
MAJESTY - ang., fr., lat.,szláv, gör. = őfelsége.
MAGNUS - ang., fr., lat.,szláv, gör. = a hatalmas.
MAGIA, MAGIC - ang., fr., lat.,szláv, gör. = csoda, varázslat.
MAGI (Bibliai három király) - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagy tudósok.
MAH-GII - indiai, perzsa = hatalmas, fenséges.
MAHÁN, MAKHÁN - pakisztán, indiai = nagy király, hatalmas úr.
MAHATMA - indiai = nagy szent, látó.
MAHABHARATA - indiai = hatalmas szent eposz.
MAHDI - arab, iráni = hatalmas, megváltó.
MAHOMET, MAHMUD - arab, török, iráni = hatalmas próféta, Mohamed.
MAGAS, MAGOS - magyar = fennkölt, hatalmas.
MAGASZTOS - magyar = isteni.
 • Minden MAG, MAH, MAK, MAJ, MA kezdetű szó a világ minden nyelvén a legszebbet, leghatalmasabbat, legcsodálatosabbat jelenti, ezt tőlünk, a MAGasok népétől, a MAGyaroktól kapták.
 • A MAG szógyök benne van az önragozásunkban is: MAGam, MAGad, MAGa, MAGunk, MAGatok, MAGuk. Továbbá a MÁGUS - MAGAS - MAGUS (MAGÓC) a Hun-Pártus-Méd tudóst, a hatalmasok papját jelenti.
 • A MAGY-ÁR, MAH-GAR, azaz MAGYAR jelentése tehát: a legelsők, a nagyok árja - áradata - garja, tömege, azaz a (szellemi) hatalmasok tömege.
A Káldeus papok [Magi-k, Mágusok] már léteztek i.e. 2234-ben - Callisthenes, Simplicius. Arisztotelész szerint a Káldeus Mágusok már az egyiptomi papok előtt léteztek. A Káldeus Mágusok azt tartották, hogy az őseik már 473000 évvel i.e. 331 előtt megfigyelték a csillagokat. (Diodorus Siculus 473000-et, Cicero 370000-et, Epigenes 720 ezret, Critodemus és Berossus 480 ezret, Hipparchus 270 ezret, Khairemon of Alexandria 400 ezret mond.) „Az ókor egyetlen papsága sem volt híresebb a mágusoknál.” [Gnoli, uo.)

A magyar ősvallást őrző Árpád-kori magyarokhoz látogató bizánci és nyugati misszionáriusok a magyar vallás papjait „mágusok” néven említették (Dömötör Tekla [1995, 530]).

A Mágusok [Magik] képezik a hét Méd [Magya/Mada] törzs egyikét, akik a perzsa királyi hercegeket nevelik.” - Herodotosz

Úgy hallottam, az Isztroson [Duna] túl egyetlen nép lakik, a Méd [Magya/Madai] viseletben járó Szigünnák [Szkíták]…” - Hérodotosz

Ethele [Atilla], a viselet módjában és alakjában (öltözködésében) mind maga, mind nemzete a Médek [Magya/Mada] módját tartja vala” - Kézai Simon „Atilla rex Hunorum, Medorum” - „Atilla a Hunok, Médek … királya.” [Hunor/um-Medor/um = Hunor-Magor]

A mágusok a napkultusz papi kasztja.” [Redards, 1965] Az Atilla szó eredetileg nem mást jelent Sumérul, mit UTU-LU. Ez a szó pedig nem mást, mint - Nap-Ember [Nap Hun] vagyis a Nap-Isten fia.

A napvallású Szkíták és Mágusok ősét, a mitológiai Kust, Nimród [Ménrót] ősatyját Napként tisztelték, Magógnak és Mágusnak is nevezték.” - írja Bryant (1807; idézi Oláh [1985, 16])

A mágusok világszerte központokat létesítettek, s ezek között évezredeken át tartották a kapcsolatot (McKie [1977, 173-199J, Csáji [2004, 8J, Govedarica [2004, 21J, GKE-GA [2006,152,194,196-202]). Ilyen mágus-központ lehetett hazánkban Polgár-Csőszhalomnál i. e. 4.800-tól (GKE-GA [2006, 15-16,24,71]). Stonehenge építtetője i. e. 2.300 kőrül magyar-hun mágus volt a Kárpár-medencéből (GKE- GA [2006,25-29]). Országrésznyi mágus-központ volt az ókori médek mágus törzsének földje (a médek országának a neve Indiában: Madra; lásd i.m., 111, 116, 125), de hasonló mágus-központok léteztek a szkíta pártusok országában, Baktriában, Khorezmben, Egyiptomban. A Hindu Kus hegység és az Oxus folyó (ma: Amu Oarja) közti országokat az indiaiak Szakasztánnak, Szkíta-országnak nevezték, és azt tartották, hogy ott volt az Aranykor. Mágusok készítették fel a perzsa herceget a királyságra, az igazságosságra, bátorságra és önállóságra - és a méd mágusoknak köszönhetik a perzsák politikai és civil intézményeiket is (Gnoli [1995 ]). A mágusok királyi rangját jelzi az is, hogy a pártusok a mágusokból választják a királyokat (Sztrabón [kb. i. u.7/1977, 547]), s hogy az ázsiai királyok hadjárataikat nem vezethették a királyok előtt vonuló, s az égből hullott örökké égő tüzet hordozó mágusok nélkül (Ammianus Marcellinus ri. sz. IV. század/1993, 338]). Királyi mágusokról írt Pope 1711-ben (ld. fent), Goldwin Smith pedig arról, hogy a királyt a mágusok irányítják (ld. fent,The Oxford English Dictionary, Magian címszó).” - Grandpierre Atilla

Magyarság vallási, erkölcsi és tudományos irányítása a mágus papok kezében volt. Ez pedig olyan testület volt már a sumir korban, amelynek az emberi tudás és fejlődés a legnagyobb elismerés mellett csak hálás lehet. Ők rajzolták le először az emberi hangot és gondolatot betű alakjában. Így az írással az emberi haladás, tudás örökölhető közkincs lett az utókor részére is az egész világon. Az a nép tehát, amelyiknek mágus papok voltak a szellemi irányítói és vezérei, az a szellemi műveltségben nem lehetett elmaradott. Ezek a mágus papok túlélték még Szent István idején a nyugati kereszténységhez való csatlakozást is. Azután lassan eltűntek, de micsoda lelki nyomás kellett ahhoz, hogy magyar tudósok ezzel a kimondottan nagy és szent örökséggel csak titokban és lesajnált gúnnyal foglalkozhattak.

A Kaukázus hegységben élő kabard, adighe, oszét és abkáz [abház] törzsek között az a hagyomány, hogy ők a Kúma [Káma] és Kubán mentén lakott magyar nép leszármazottai és nyelvükben ez a szó „sten” tűzcsinálót jelent. Ez a szó származására nézve teljesen egyezik a sumir „iziten” szóval, ami magyarul szintén tűzcsinálót jelent, és ebből származott az őstelepes nép nyelvén az isten szavunk. A „honfoglalóknak” [Szerk.: Hazatérőknek!] és a perzsáknak azonos tűzimádó, helyesen tűztisztelő vallása is bizonyíték amellett amit már leszögeztem, hogy a hódító magyarság a perzsák szomszédságában levő és velük azonos gazdasági és kulturális kapcsolatot tartó, nagy múltú méd és pártus népből való, legalábbis a névadó a legnagyobb és a legtekintélyesebb megyeri törzs feltétlenül belőlük ered. A tűz megbecsülése, tisztelete nagyon ősi múltra, a tűzgerjesztés feltalálásának idejére nyúlik vissza.” - Dr. Nagy Sándor

Hanis Mágus elleni jegyzőkönyv: Első tanú: „Arra a kérdésre, hogy a gyógyításnak voltak-e jelenlevő tanúi, azt válaszolta, hogy jelen voltak felesége, fia Marcel, leánya Borbála, valamint Harsan, akit a nép nyelve bács [BACHUS!] néven illet és Duru, az említett Hanis szolgája. A sámán bére felől a tanú azt vallja, hogy a vádlott semmiféle pénzről nem akart tudni, amit ajánlottak neki… A gyógyítás költségére vonatkozólag azt vallotta, hogy sem maga az említett Hanis, sem segédei semmiféle pénzt nem akartak elfogadni.”

Második tanú: „Megkérdezték tőle, hogy Hanis pénzszerzés szándékával látogatta-e meg. Azt válaszolta, hogy az általa felajánlott pénzt a sámán visszautasította.

Harmadik tanú: „Arra a kérdésre, hogy a vádlott abban a reményben látogatta-e meg a betegeket, hogy tőlük pénzt szerezzen, a tanú válasza az, hogy erről nem tud, de azt tudja, hogy őtőle sok unszolás után fogadta csak el az adományt a következő szavakkal: „Egyet elfogadok, százat neked adok …”

Negyedik tanú: „Megkérdezték tőle, hogy kötött-e megállapodást a sámánnal, hogy őt ápolj a betegségében és házában látogassa, mire a kérdezett nemlegesen válaszolt. Tudakolták tőle azt is, hogy szokott-e a sámán és segédje Győr városában és a környező falvakban betegeket látogatni, mire a tanú azt válaszolta, hogy nagyon sokan hívják őket házaikhoz a betegek, mert szerintük a sámán jártasabb a tudományban, mint az orvos magisterek, vagy a király úr fizikusai.”

Ötödik tanú: „Arra a kérdésre, hogy a vádlott sámán pénzért, vagy más anyagi előnyökért látogatta-e őt meg, a tanú válasza az volt, hogy a nevezett Hanis nem kért semmit, és a neki felkínált pénzt is visszautasította.”

Hatodik tanú: „Hogy a sámán megállapodott-e, a gyógykezelésre vonatkozólag valamilyen összegben, azt a választ adta, hogy semmit sem fogadott el tőle, csak tejet és kenyeret.”

Hetedik tanú: „Márkus kovács erre a vádlott sámánt hívatta házához, aki amikor megjelent, megtapogatta a beteg érverését és azt mondotta Márkusnak és a tanúnak: „ha hisztek bennem és ha akarjátok, akkor meggyógyítalak”. Mire a házastársak egyetértve, kifejezetten megkérték öt erre és elégséges jutalmat ígértek neki. A nevezett Hanis sámán azonban azt mondotta, hogy ő nem pénzt akar, hanem BARÁTSÁGOT.” - Fehér Mátyás Jenő: Középkori magyar inkvizíció - Táltos és Mágusperek. - KI A TÁLTOS? KI A MÁGUS? KI?!

Pan Hon ~ Nap Hon - Nap Hun: MU-RA helységnevek ITTHUN a Kárpát [MagUra]-medencében: MuRaSzentMária, MuRaKirály, MuRakeresztÚr, MuRacsány, MuRaGárdony, MuRalövő, MuRaszilVágy, MuRaÚjfalú, MuRaSzemenye, MuRaSikLós, MuRaSzentKereszt…

Káldeus [Áldeus] nyelven a KOS [KUS] csillagképnek a neve MU-lLU-HUN. jelentése: HUN-EMBER-CSILLAGA. Más formában is leírták: MU-lLU-HUN-GA. Ennek jelentése pedig: HUN-EMBER-HÁZÁNAK CSILLAGA. A Kusok, Kusiták voltak a Sumeroknál azok, kikhez „alászállt a királyság az égből”. A Sumeroknál a királyi törzs a Kusok törzse volt, belőlük lettek az özönvíz utáni első királyok.” - Prof. Badiny Jós Ferenc

Pártus érem 38-2 B.C. Nap és Holddal és a HUNyadiak címere

MU Csillagát vessétek egybe: a Nepál [Magarok] ami [Nap ál/él/állam] Buda születési helye, Székelyek [Atilla fekete hunjai] a Pártus-Hun Arszakida dinasztia [ebből eresztethető Atilla is Álmos is] és az „Ur Nam Mu” - „az isteni sors fia” [i.e. 2100 körül] JelKépéve.

Több, mint 12 ezer évvel ezelőtt a Kárpátok vidékéről Egyiptomba ment 900 lélek RA-TA főpap vezetésével, ahol irányításuk mellett épült fel a Nagy Piramis…” - mondja Cayce, Edgar: Story of Jesus, (Jézus története) című könyvében. (New York, 1970.)

PI-RA-MI(S): A-KI-nek az Őrzője az oroszlántestű szfinx azaz a HUN. [HU a Teremtés és Szellem Hangja.] Az egyiptomi papiruszok szerint az Anyaország a „Lelkek földje” nevet is viselte, ahová az Ősök szellemei nyugodni tértek. Az egyiptomi papságnál ebből keletkezett az alvilág fogalma, valamint a pokolról való elképzelésük.

Oroszlános jogarunk: „A magyar koronázási ékszerek közt a Szent Jogar nem más, mint hegyi kristályból faragott királyi bot, a magyar népi vallásosság szentfényt gyűjtő és őrző ’gömbös-botja’, a királyi állat, az oroszlán „ékességével” jelölten. A jogar azért nem aranyból készült, mert a hegyi kristálynak ’csillagoktól kapott’ misztikus ereje van. Az Oroszlán Nap-tulajdonságokkal bír. Nap-tulajdonságok a derű, öröm, nyíltság, őszinteség, tisztaság, életerő, egészség, boldogság, boldogulás, a siker, szerencse, gazdagság, célok elérése, vágyak teljesülése, álmok megvalósulása, felemelkedés, megtisztulás és a megvilágosodás. A Nap tudatosságot, a józan észt, az értelmet, a racionalitást, a felszínt, a világosságot és a felismerést képviseli.” - Temesvári Gabilla

Az oroszlán ebből a forrásból ered és így lett a Méd [Magya] Birodalom és a Megyer [Magyar] Mágus Törzs JelKépe [Med/Meder/Megyer/Magyar] a Turul mellett.

Sumér TUR-UL jelentése: a kisebbik fény, vagy a fény fia. A TUR szógyök [fiú, kisebbik] visszaköszön a Turáni-alföld, Túr folyó, de Tura városának nevében is.

A Turul, Napisten képmása, jelképe.
Tiszteli, ápolja Turán minden népe,
amióta csak a történet rója
számtalan évektől, sok ezer év óta”

MagUra „sumérul” oroszlánt jelent.” - Varga Csaba
JelKépek Balról jobbra:
 • Sumériából” [Mada/Méd/Magya - KiengiRa - i. e. 4. évezred]
 • Mittani Birodalomból [i. e. 15. század - Hurrik alapították, akik szintén Mada/Magya/Médek] alatta jelenlegi Kurd/Kürt Jazidi [Jász/Alán] jelképe.
 • Pálos Rend címere és legalul a Pártus Birodalom [Kr. e. 3. századtól Kr. u. 3. századig] , HatRa városából.
Jazidik [Jászok/Alánok] egy nagyon különleges vallásos közösség, mert ők az egyike a kevés fennmaradt vallásnak a Közel-Keleten, ami nem ábrahámi eredetű.” - mondja Matthew Barber, a Chicagói Egyetem Kelet-közeli nyelvek és Civilizációk Szakának tudósa

Diodorus Siculus II. 45: „E király [Scythes] utódai közt két erénye által kiváló fívér volt. Az egyiküket Palosnak, a másikat Napusnak nevezték. Dicső tetteket vittek véghez, s a királyi hatalmat megosztva népeiket nevükről részint palosoknak, részint napusoknak hívták. Idő múltával pedig e királyok ivadékai kitűntek vitézségük és hadtudományuk által és jelentős területeket hódítottak meg a Tanaistól [Don] egészen Thráciáig. Más földek ellen is tábort ütöttek, s hatalmukat Egyiptom Nílus folyamáig kiterjesztették, s leigázva a közbeeső területek számos és nagy népét, a szkíták uralmát egyfelől a Keleti Óceán felé, másfelől a Káspi-tengerig és a Maeotis taváig kiterjesztették.“ [Scythes = Nimród/Nemroth/MénRót Palos-Napus = Hunor-Magor]

Indiai szent irat, a Vishnu Purana: „A Szakák [Szkíták] népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A Szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt! Elsőnek Nimród népe tér magához, utána a többi.” - A Mén, Amely Ő, a Menny
Összegezte és lerótta, Nap Hun [Németh Tamás Antal], 1983 03 23 13:30 - Nepos Magni Nemroth

Fotó: MTI | Archívum
AU-TO-NÓ-MI-ÁT?


Szerző: Főtér.ro
2018. május 23. szerda, 16:26
A szenátorok ma háromnegyedórás vitában mondták el, mit gondolnak Székelyföld autonómiájáról.
A képviselőház után a szenátus is megvitatta szerdán a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott törvényjavaslatot, amely területi autonómiát irányozna elő a Hargita, Kovászna és Maros megye egy részét magába foglaló történelmi Székelyföldnek.
A Kulcsár-Terza József háromszéki képviselő által egyéni törvénykezdeményezésként beterjesztett tervezetet a román pártok szónokai alkotmányellenesnek, egyesek pedig még sértőnek is minősítették.
Előterjesztőként az RMDSZ frakciójában tevékenykedő MPP-s politikus azt hangoztatta, hogy Európa támogatja az autonómiát, amelyet a románság az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozatban meg is ígért az erdélyi nemzeti közösségeknek, a székelység pedig mozgóurnás népszavazáson kinyilvánította erre vonatkozó közösségi igényét. A képviselő leszögezte: a statútum területi, nem pedig etnikai autonómiát javasol,

nem jelent elszakadást, és olyan európai szabályokon alapul, amelyeket Románia is felvállalt.

Titus Corlățean volt külügyminiszter, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora azt mondta, Románia tiszteletben tartja a kisebbségvédelem európai szabályait, amelyeket szerinte a Kisebbségi Keretegyezmény rögzít. A PSD politikusa a „budapesti iskolának” tulajdonította, és elutasította a „magyar közösség” kifejezés emlegetését, a Romániában hivatalosan használt „nemzeti kisebbség” fogalom helyett, arra hivatkozva, hogy Bukarest nem közösségi, hanem egyéni jogként szavatolja az identitás megőrzését.
A kormánypárti képviselőhöz hasonlóan a Nemzeti Liberális Párt (PNL) részéről felszólaló Ioan Chirteș szenátor is alkotmányellenesnek nevezte a törvényjavaslatot, arra hivatkozva, hogy a statútum a román alaptörvényben nem szereplő közigazgatási struktúrákat (székeket) vezetne be, és etnikai alapon olyan intézményeket hozna létre, amelyek az államfőével, a kormányéval és a parlamentével azonos jogköröket gyakorolnának, tehát sértenék az állam egységének elvét.
A csaknem háromnegyedórás vitában felszólaló kormánypárti és ellenzéki szenátorok

a románsággal szemben tiszteletlen elkülönülési törekvésként értelmezték és elítélték az autonómia-statútum tervezetét.

Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora azt nehezményezte, hogy a többség nem hajlandó nyílt és tisztességes érdemi vitát folytatni azokról az európai megoldásokról, amelyek a nemzeti közösségek identitásának megőrzését szolgálják. A szenátor szerint az erdélyi magyarságnak jogos igénye az autonómia, amelyre az Európaiban Unióban számos jól működő példa létezik. Az RMDSZ politikusa szerint az erdélyi magyarság partnere akar lenni a románságnak a közös jövő építésében, de elvárja, hogy jogos igényeiről az előítéleteken túllépve érdemi párbeszédet folytathasson a többséggel.
A sarkalatos törvénytervezetről a szenátus jövő keddi ülésén tartanak szavazást.Kásler Miklós egy, a magyarok eredetét kutató intézet létrehozását javasoljaVincze Viktor Attila
2018. május 23. 12:58
Az emberi erőforrások minisztere szerint létre kellene hozni egy új intézményt a magyar eredettörténet kutatására. Kásler Miklós a Demokrata szerdai számában megjelent interjúban úgy fogalmazott: "egy nemzetet, amely tisztában van a múltjával és az eredetével, nem lehet félrelökni".


Az Emmi új minisztere elmondta: a miniszterelnök arra kérte fel, hogy őrizze meg, sőt gazdagítsa azt a kincsestárat, amit emberi értékeknek nevezünk, és amelynek szerves részét képezik a magyarság kulturális értékei is.
Nemcsak fenntartani és megőrizni igyekszik a magyar kultúrát és mentalitást, de szeretné megerősíteni, illetve a mindennapok szerves részévé tenni a modern technika eszközeivel, a pedagógia vívmányaival"
mondta Kásler Miklós.
Fotó: MTI Fotóbank
Közölte, a minisztérium működésében bizonyos hangsúlyeltolások lesznek, részlegesen megváltoznak majd a prioritások, igyekezni fog még jobban egymáshoz illeszteni a határterületek mezsgyéit, egyébként pedig "a klasszikus csapatmunkában" hisz.
Szólt arról is, hogy boldog lenne, ha konstruktív ellenzék tevékenykedne a parlamentben.
Elmondta, a családnak ad "abszolút prioritást", és úgy kell alakítani az alapokat, hogy az ember méltó és örömteli életet élhessen a családjában.
A méltó élet nemcsak az anyagiakról, a támogatásokról szól, hanem arról is, hogy a kormányzásnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a kultúra, a sport értékei, lehetőségei hozzáférhetők legyenek az ember számára, és gyakorolhassa is ezeket. Szem előtt tartom, hogy minden, ami az emberrel, az emberi értékekkel, az emberi élettel és annak minőségével kapcsolatos, gondolok itt kultúrára, oktatásra, egészségre, nevelésre, összefügg és együvé tartozik. Rendkívüli szerepe van ebben a sportnak is"
tette hozzá.
Az egészségügyi rendszer átalakításáról szólva azt mondta, előtérbe helyezi a keringési és daganatos betegségek megelőzését és a korábbinál több figyelmet szentelne a mozgásszervi betegségekre is.
Kiemelte, ezentúl feltétlenül javítani kell a sürgősségi és az alapellátást, például a családorvosok szakmai lehetőségeinek bővítésével, műszerezettségük javításával. Előnyben részesítené a csoportpraxisokat, amelyekben több családorvos, háziorvos ténykedik, felosztva egymás között a feladatokat.
Úgy vélte, nagyobb jelentősége lenne így az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térnek.
Ide már eleve kórházi szintre érkeznének az említett csoportoktól a vizsgálati eredmények, ahonnan a háziorvosok profi szakmai segítséget és iránymutatásokat kaphatnának. Időt, energiát takaríthatnánk meg ezzel"
mondta Kásler Miklós, aki kifejtette: "ezernyi ponton" ér össze a családpolitika és a szociálpolitika területe.
"Belenyúlna" a védőnők ügyébe, például pontosan meg kell határozni a védőnők feladatait.
Az egyházaknak pedig nem parókiaszinten, hanem központilag kellene kézben tartaniuk karitatív és segítő tevékenységüket, és azt, hogy milyen feladatokat tudnak átvenni az államtól"
tette hozzá.
Az oktatással kapcsolatban közölte, legelső dolga lesz leülni a terület szereplőivel, és meghallgatni őket, egyeztetni velük. Jelezte: számít a Magyar Tudományos Akadémia támogatására, a többi között a nemzeti alaptanterv koordinálásában.
Fontosnak nevezte a pedagógusok – az orvosokéhoz hasonlóan vizsgával záruló – továbbképzését, cserébe meg kell adni végre az orvosnak és a pedagógusnak is a lehetőséget arra, hogy anyagi gondoktól mentesen élhessenek.
Kásler Miklós szerint előtérbe kell helyezni a tömegsportot, a labdarúgással kapcsolatban pedig kifejtette, még inkább szélesíteni kell az utánpótlás-nevelés alapjait.


Átszakadt a gát: óriásit ugrik péntektől az üzemanyagok ára - Bekövetkezett, amitől mindenki tartott 
2018. máj. 23. blikk.hu 

A lélektani 400 forintos határ fölé ugrik pénteken a dízel ára Magyarországon. Emeli bruttó 6 forinttal a 95-ös benzin és bruttó 6 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a Mol Nyrt. - értesült az MTI piaci forrásokból szerdán. 
Átszakadt a gát: óriásit ugrik péntektől az üzemanyagok ára

Az emeléssel a benzin literenkénti átlagára 398 forintra nő, a gázolajé pedig 408 forintra emelkedik. 

Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, akkor a 95-ös benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj bruttó 5 forinttal drágult, a benzin literenkénti átlagára 392 forintra, a gázolajé pedig 402 forintra nőtt. 

Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. 

A benzin ára 2012. április elején érte el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Orbán: Megbírságoltak az oviban, ennyit a magyar demokrácia állapotáról

2018.05.25

Az illegális migráció szervezése nemzetbiztonsági érdekeket sértő bűncselekménynek számít, ezért a magyar államnak kötelessége fellépni ezzel szemben, meg kell tiltani, szankcionálni kell - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió 180 perc című műsorában a Stop Soros törvénycsomagról szólva. Az ehhez kapcsolódó alkotmánymódosítási javaslatról pedig úgy fogalmazott: ahhoz, hogy meg lehessen védeni Magyarországot az illegális bevándorlással szemben, új szabályokat kell alkotni, amik egyértelműsítik a magyar jogi rendelkezéseket, és képesek a Brüsszelből érkező támadásokat visszaverni.
Brüsszel emberi jogi kérdésnek tartja a migráció szervezését, pénzügyi, jogi támogatását, Magyarország viszont nemzetbiztonsági kérdésként tekint erre, ezért így is kell kezelni, fel kell lépni ellene, mert így lehet megvédeni a magyar emberek biztonságát. Ha az alkotmány rögzíti, hogy Magyarországra tilos betelepíteni, akkor sokkal könnyebb megalkotni a részletszabályokat és megvédeni őket itthon, valamint a nemzetközi színtéren - fejtette ki.

Soros kártékony ember

Azzal kapcsolatban, hogy a Human Rights Watch (HRW) jogvédő szervezet kampányba kezd, hogy az Európai Néppárt zárja ki sorából a Fideszt, a kormányfő úgy reagált: ez nyomásgyakorlás a Soros György által finanszírozott szervezet részéről. "Soros György arra akarja használni a pénzét, hogy különböző szervezeteken keresztül (...) befolyásolja az európai politikát, ráadásul úgy, hogy az a magyaroknak rossz legyen. Ez egy kártékony ember" - mondta.

Költségvetés

A jövő évi költségvetési tervezésről a miniszterelnök azt mondta: csökken a munkanélküliség, a költségvetési hiány és az államadósság, emelkednek viszont a bérek, nő a foglalkoztatás és a gazdaság teljesítménye is. A részletekről hozzátette: 2019-ben 2 százalékponttal csökkennek a munkabéreket terhelő adók, továbbá nő a kétgyermekes családok adókedvezménye, így két gyermek után már havi 40 ezer forint adókedvezményt vehet majd igénybe egy család. Emellett a jövőre várható 4 százalék fölötti gazdasági növekedés lehetővé teszi a nyugdíjemelésen kívüli nyugdíjprémiumot is - emelte ki.

Megkérdezi a nőket

Arról is beszélt, hogy bölcsőde- és óvodaépítési programot folytatnak majd, egyre több ugyanis az olyan nő, aki nem pusztán gazdasági kényszerből, hanem személyes ambíció okán is szeretne dolgozni, és őket ilyen intézmények működtetésével lehet segíteni. Orbán Viktor közölte továbbá, hogy a kormány családpolitikai akciótervet fog meghirdetni, amelyet megelőz majd egy nemzeti konzultáció a gyermekvállalásról és a gyermeknevelésről. "Nem akarjuk a férfiakat sem kizárni ebből", de alapvetően a nők véleményére lesznek kíváncsiak - tette hozzá.
A demográfia kérdése arról szól, mennyi gyermeket szülnek a magyar asszonyok, "mennyit nevelünk fel közösen", lesz-e magyar jövő, és mit kell tenni a népesedési hanyatlás megváltoztatásáért. Célul tűzte, hogy 2030-ig Magyarország képes legyen fenntartani saját magát, vagyis legalább annyi gyermek szülessen, mint amennyien eltávoznak.

Törvényes fotóért ment a dádi oviba

A Komárom-Esztergom megyei Dadon, egy óvodában tett látogatása is szóba került. Azt mondta, azért látogatott oda, hogy egy "szabályos és törvényes" fotót tudjon készíteni a gyerekekkel. Ezzel arra utalt, hogy a választás előtt is járt az intézményben, amiért megbüntette a választási bizottság. Ezt most úgy kommentálta: a kampányban volt egy vita, "megbírságoltak, ennyit a magyar demokrácia állapotáról, kevés országban fordulhat elő ilyesmi".


Toroczkai nem áll le, most a Magyar Időkben ekézi a Jobbikot

-da-

Toroczkai László a kormányközeli Magyar Időknek adott interjút, és ebből úgy tűnik, lényegében háborút indított a párt ellen. Ásotthalom polgármestere, akit korábban Vona Gábor emelt be a pártba, nemrég alulmaradt az pártelnökválasztáson, ezután viszont teljesen szembement a párt vezetésével. Belengette, hogy kilép, és új szervezetet alapít, végül platformalapításba fogott, de erről a Jobbik vezetése hallani sem akart, és fegyelmi eljárást indított ellene. 
KAPCSOLÓDÓ
Fegyelmi eljárást indít a Jobbik vezetése Toroczkai László ellen

Fegyelmi eljárást indít a Jobbik vezetése Toroczkai László ellen

Sneider Tamásék szerint Toroczkai célja a platformmal a Jobbik belső megosztása és szétszakítása.
Toroczkai a mostani interjújában sok mindent állít, a fontosabb mondataiból szemezgetek:
 • A (fegyelmi) bizottságban többek között Szabó Gábor édesapja és Vona Gábor testőre ül. Ön szerint mire számíthatok?” (Szabó Gábor a párt igazgatója, egyben az egyik legbefolyásosabb figurája – a szerk.)
 • Tíz évvel ezelőtt volt már egy platform a Jobbikban, Novák Elődék alapították, akkor semmi baj nem volt vele, még jelenlegi elnökségi tag is tartozott ahhoz a platformhoz. Most, mielőtt az elnökség döntött, be sem hívtak, meg sem hallgattak arról, hogy mit is szeretnénk."
 • Rá kellett jönnöm, hogy van egy belső kör, akik minden döntést meghoznak, és én soha nem kellettem ebbe a körbe, mert sosem bíztak bennem annyira."
 • A Jobbik vezetése arra sem volt képes nyolc év alatt, több milliárd forint költségvetési támogatásból, hogy felépítsen egy televíziót, főleg úgy, hogy párton kívüli támogatók is akadtak volna."
 • A „cigány–magyar együttélésről": Ezen a téren a zéró tolerancia híve vagyok. Ha kell, akkor a lábuknál fogva kell a saját cigány közösségük előtt végigvonszolni és bedobni a rabomobilba, és hosszú időre, a három csapás elvét alkalmazva vagy akár súlyosbítva kivonni őket a cigány társadalomból."
 • Az interjúban nekiment Radnai László kommunikációs igazgatónak. 
 • De miért nem hagyja ott a Jobbikot? Erre azt válaszolta: „Ezt a politikai közösséget nem Vona Gábor teremtette meg, nagyon sok embernek benne van az élete, többek közt ez enyém is, és ezt nem könnyen akarjuk odaadni azoknak, akik elkezdtek szembefordulni azokkal az elvekkel, amelyeket mi a kezdetektől vallottunk." 


Különösen morbid módon szabadulhatott meg a gyilkos VV Fanni holttestétől

fél éve eltűnt Novozánszki Fanni holtteste még mindig nem került elő, egy most felbukkant tanú szerint pedig, ez nem véletlen. Sőt, azt állítja, hogy soha nem is fog előkerülni, ő ugyanis tudni véli, hogy a gyilkos különös kegyetlenséggel szabadult meg a megölt lánytól. Az elmélet részleteit Fanni családjának ügyvédje, Dr. Lichy József, a Blikknek árulta el. A férfi azt mondja, a holttestet vaddisznók ehették meg.
Azt állítja, tudomása van arról, hogy azon a végzetes novemberi napon a lehetséges gyilkos felhívott valakit telefonon, és segítséget kért, hogy miként tüntesse el a lány holttestét. Tanácsadója azt javasolta, hogy vigye ki az erdőbe, még azt is megjelölte, hogy melyik vadászles közelébe tegye le az élettelen testet. Valószínűleg tapasztalt erdőjáró vagy vadász lehet, mert még arra is volt gondja, hogy kukoricát vetessen az elkövetővel, és azt helyezze el Fanni közelében. Erre azért volt szükség, hogy a télen már amúgy is kiéhezett vaddisznók könnyebben szagot fogjanak
- magyarázta Lichy.
Ez egyébként már a sokadik teória arról, hol lehet a lány teste. A rendőrség elsőre egy Veszprém környéki erdőben kereste (ott, amiről az új tanú elmélete is szól), majd a Dunában kutattak utána, sőt a Fertő-tóban talált holttest kapcsán is felmerült, hogy Novozánszki Fannié lehet.

A G7 kikérte az Államadósság Kezelő Központtól a négy év alatt kibocsátott papírok összes sorozatára vonatkozó adatot, így pontosan ki tudták számolni, hogy mennyit nyert vagy bukott a programon a magyar állam: nagyon sokat. 
Összesen 11 sorozatban bocsátott ki a magyar állam letelepedési kötvényeket, az első sorozatot 2013. június 19-én, az utolsót 2017. július 12-én, a program pedig összesen 17,5 milliárd forintos veszteséget okozott a magyar adófizetőknek. 
- Ha úgy tetszik, mint egyes letelepedési engedélyt 882 ezer forinttal támogatták a magyar adófizetők. Vagy: minden magyar állampolgár beleadott 18 ezer forintot - írja a portál. 
A cikk arról is beszámol, hogy tulajdonképpen kik jártak jól magyar adófizetők számára igen veszteséges biznisszel: A letelepedési kötvényeket, bár a külföldiek pénzéből jegyezték le, közvetlenül nem ők voltak az állampapírok tulajdonosai. A kötvényeket ugyanis zárt körben bocsátotta ki a magyar állam, és a papírokat csak azok a magáncégek jegyezhették le, amelyek erre engedélyt kaptak az Országgyűlés gazdasági bizottságától. Összesen nyolc vállalkozás kapott engedélyt, ezek közül hét offshore helyszínnek tartott országban volt bejegyezve. 
Összességében elmondható, hogy a kötvényprogram során a cégek 156,2 milliárd forintnyi bevételre tettek szert a magyar államnak és a magyar Országgyűlésnek köszönhetően, de eközben a magyar állam 17,5 milliárd forintot bukott csak a kötvények túl magas hozamai miatt. És veszteségben még nincs benne a 6540 külföldi kötvényes és a 13 345 családtagjuk ellenőrzésének és az engedélyek kiadásának hatósági költsége sem. 
A Célpont egyébként tavaly megkérdezte Orbánt is arról, hogy tervezik-e a program újraindítását, akkor az alábbi párbeszéd zajlott le: 
Miniszterelnök úr egy nagyon gyors kérdést megenged? Meg tudja azt ígérni, hogy a letelepedési kötvényeket nem vezetik vissza a választás után? 
Van rá egy szabály. Döntés van róla. 
De bármikor visszavonható. 
Döntés van róla. 
Akkor nem? Ezt vehetjük nemnek, miniszterelnök úr? 
Döntés van róla. 
Rogán Antalt az N1TV kérdezte ugyanerről néhány hete, ő kérdéssel felelt a kérdésre. 
Rogán: Nincs letelepedési kötvény program


Többször megszúrtak egy taxisofőrt péntekre virradóra Budapesten, a XX. kerületi Ady Endre téren - közölte a rendőrség az MTI-vel. A sofőr életveszélyes állapotban van, 20 ezer forintot zsákmányoltak tőle.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a nyomozók megkezdték az adatgyűjtést, a tettes felkutatását. A helyszíni szemle folyamatban van - írták.

Az M1 aktuális csatorna délelőtti Híradójában azt mondták: a taxis a IX. kerületi Nagyvárad térnél vette fel az utast és a XX. kerületbe vitte. Az ismeretlen tettes húszezer forintot zsákmányolt. A sofőr rádión kért segítséget.

A csatorna úgy tudja: a taxis súlyos, életveszélyes állapotban van.

Fotó: Blikk

Rekordközelbe gyengült a forint, de a jegybank nem lépHétfőn rekordszintre, közel 320 forintra gyengült a forint az euróval szemben. Utoljára két évvel ezelőtt kellett ilyen sokat fizetni a közös valutáért, az euró bevezetése óta összesen két alkalommal járt ennél magasabban a forintjegyzés. Ráadásul ezzel párhuzamosan a pénzpiaci hozamok ingadozása is felerősödött, a magyar állampapírok hozama pedig megnőtt, így drágább az államadósság finanszírozása.


Az euró-forint árfolyam alakulása
Az euró-forint árfolyam alakulása
AZ MNB MONETÁRIS TANÁCSA VISZONT A VÁRAKOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN NEM VÁLTOZTATOTT AZ ALAPKAMATON KEDD DÉLUTÁNI ÜLÉSÉN.
Ezek szerint bejött a legvalószínűbbnek tartott forgatókönyv, a jegybak úgy érzi, egyelőre nincs lépéskényszerben, és inkább átmeneti zavarokról van szó. Így kivárásra játszva tartja magát a laza monetáris politikához, hátha idővel megnyugszik a piac.

Külföldön már más szelek fújnak

Azonban több jel is arra mutat, hogy az MNB előbb-utóbb kénytelen lehet némileg szigorítani a nemzetközi helyzet hatására. A forintgyengülést és a hozamnövekedést ugyanis túlnyomó részt külföldön szárba szökkent folyamatok okozzák, amelyek hosszabb távon is meghatározónak bizonyulhatnak:
 • elkezdett kamatot emelni az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, aminek hatására most ott tartunk, hogy már nem csak a feltörekvő országok körében számít kirívóan alacsonynak a magyar állampapír hozama, de egyes időtávokon már a jóval biztonságosabb amerikai kötvények is jobb befektetést jelentenek.
 • emellett előfordulhat, hogy az inflációs környezet megváltozik, és például az olajárak emelkedése miatt (amelyet az OPEC törekvései mellett az USA-Irán konfliktus is fűt) beindul a drágulás.
Az egyes feltörekvő országokban jelentkező válságtünetek, az amerikai kamatemelés és más fejlett országok hozamkörnyezetének normalizálása már mostanra kisebb sokkot okozott a feltörekvőknél, sok befektető elkezdte átvinni a pénzét a fejlett piacokra.

A bankközi piac is érzékenyen reagál

Magyarországon a legújabb izgalom az államkötvény-hozamok növekedése, a hosszabb kötvénypiaci hozamok 40-50 bázisponttal emelkedtek egy hónap alatt, a tízéves kötvény újra 3 százalék felett van. Emellett a BUBOR (vagyis a bankközi kamatok) piacán emelkedés figyelhető meg.
A Portfolio elemzése szerint ennek részben belső okai vannak, egyes bankok elérhették a kockázati kitettségük korlátját, vagyis már nem tarthatnak több magyar állampapírt, miközben az ÁKK tavasszal jelentős kínálatot tolt a piacra. A nemzetközi hatásokra ráerősíthetett a kereslet és a kínálat közti eltérés, ezért nőttek a hozamok, amelyek magukkal húzták a BUBOR-okat is, amelyek számára a diszkont kincstárjegy kamata benchmarkként szolgál.
Ennek alapján nincs szó likviditáshiányról, vagyis a helyzetre akár az is megoldást jelenthetne, ha az ÁKK állampapír-visszavásárlási aukciót indítana, de erre most alig kínálkozik mozgástér, mert a kormányzati betétállomány április végén alig volt magasabb (895 milliárd forint), mint a tavaly év végi állomány. Az ÁKK-nak tartalékolnia kell arra is, hogy június közepén jön egy nagyobb kötvénylejárat, ami kamatokkal együtt nagyjából 500 milliárdot visz el a kormányzati betétállománytól.

Magabiztos mondásokat várt a piac

A piaci elemzők a jegybanktól nagyon erős kommunikációt vártak, azt feltételezték, hogy az MNB hűteni szeretné a várakozásokat. Az Indexnek egy nagy magyarországi bank tőkepiaci szakembere még a kamatdöntés előtt azt mondta, hogy ő azt várja, hogy a jegybank indoklásában elhangzik, hogy továbbra is az inflációra fognak fókuszálni, de nem látnak inflációs veszélyeket, laza marad a monetáris politika.
Az hallottuk egyébként, hogy ezt mondogatta Nagy Márton nemrég New Yorkban is.


INGYEN BUSZOZTATÁS ÉS INGYENJEGY IS JÁR, CSAK VALAKI MENJEN MÁR A KUPADÖNTŐRE SZURKOLNI A FELCSÚTNAKNéhány napja nevetgéltünk gonoszan azon, hogy senkit sem érdekel a szerdai Felcsút-Újpest kupadöntő, már hazai oldalról.
A meccsen eleve csak két felcsúti szektort nyit meg az MLSZ a Groupama Arénában, de a jegyek nem nagyon akarnak fogyni, eddig kevesebb mint ezer Puskás-szurkoló váltott belépőt.(Pedig ebben nyilván benne vannak az akadémisták, hozzátartozók, szertárosok, pályamunkások is.)
A 444.hu kiszúrta, hogy a meccsre már a szomszédos faluban, Csabdiban is toborozzák a nézőket, ingyenjegyet és díjmentes különbuszt ajánlva az érdeklődőknek.
Miután a hír bejárta a netet, a vonatkozó bejegyzések eltűntek a csoportból.
 

Orbán Viktor nyilvánosan is kihirdette zavaros látomását – ebből mi lesz?!Kép forrása: nepszava.hu
Úgy tűnik, Orbán Viktor nyilvánosan is kihirdette zavaros látomását: ÚJ NÉP KELL! A jelenlegivel sok baj van. Tűnjön el mindenki, aki költséget jelent az államnak!
Először is hulljanak a betegek! Túl sokba kerülnek.  A megoldás egyszerű: kell egy hosszú várólista, amit nem bír élve kivárni a páciens, el kell venni a közgyógyellátást a rászorulóktól, szét kell zilálni a korábban működő körzeti orvosi rendszert, el kell üldözni az orvosokat és nővéreket, az itt maradó egészségügyi személyzetet pedig nem szabad megfizetni és túl kell hajszolni. A kórházakat tilos felújítani, növelni kell a kórházban szerzett fertőzések számát, és reggelire is elég egy mosatlan répa és egy szikkadt zsemle a bent fekvőknek.
Jöhetnek a fogyatékkal élők! Egészségesnek és munkaképesnek kell őket nyilvánítani, akkor is, ha mindkét lába hiányzik, ha vak, és akkor is, ha ágyhoz kötött beteg. Félévente vissza kell rendelni őket felülvizsgálatra, meg kell szüntetni minden olyan intézmény és alapítvány támogatását, amelyik azon dolgozik, hogy ezeknek az embereknek az életét könnyebbé tegye. Külön ügyelni kell arra, hogy a mozgásukban korlátozottaknak eszükbe se jusson a városban kóricálni, és esélytelenek legyenek a nehezített akadálypályaként működő tömegközlekedésben részt venni. A nyugdíjas éveikbe tilos beszámítani a rokkant éveket, így aztán nyugdíjuk sem lesz.
Nem kellenek a szegények sem! Irány a közmunka program! Itt újra átélhetik, milyen volt kiszolgáltatott rabszolgának lenni az ókori Egyiptomban, a munkafelügyelők kezéből már csak az ostor hiányzik.
Hajléktalanok? Ki kell tiltani őket mindenhonnan. Csökkenteni kell a hajléktalanszállók számát, akadályozni kell minden ételosztással kapcsolatos jótékonysági rendezvényt. El kell hitetni a lakossággal, hogy minden hajléktalan fertőző, így eszükbe sem jut segíteni vagy közelebb menni, ha egyikük összeesne vagy megfagyna az utcán.
Hitelkárosultak és Questor-áldozatok? Elég, ha az állam széttárja a kezét, és hagyja fuldokolni őket a többszörösére nőtt adósságban. Mivel úgysem bírják fizetni, előbb-utóbb mindegyikükre a kilakoltatás és a hajléktalanság vár.
Roma integráció? Szó sem lehet róla! Kit érdekel, hogy mit akarnak? Kit érdekel, hogy köztük is vannak értékes emberek? Rákkutató lett a cigányfiú? Cserdi polgármestere azt hirdeti: Önöknek termeltük, nem önöktől loptuk? Nem számít. Maradjon csak az a hit az emberekben, hogy mindegyikük bűnöző! Éljenek tovább a putrijaikban, és esélyük se legyen egy jobb életen gondolkodni. Ők a gyűlöletpolitika ideális alanyai. Farkas Flóri majd képviseli őket!
Nem maradhatnak ki a nyugdíjasok sem. Érthetetlen, hogy bírnak ezek az emberek ennyi pénzből még életben maradni, a gyógyszereiket és a rezsijüket kifizetni, s még mindig azon gondolkozni, hogyan támogassák gyermekeiket és unokáikat. De szavazótábornak kitűnőek! Elég elhitetni velük, hogy hatalmas nyugdíjemelés várható. Elég kiszúrni a szemüket néhány ezer forintos Erzsébet utalvánnyal. Ha szavaztak, újra feledhetővé válnak 4 évre.
Iskolák? Oktatás? Gondolkodó emberek? Szó sem lehet róla. Minden oktatási intézményt meg kell fojtani, el kell venni az önállóságukat, lehetetlenné kell tenni a kreatív oktatást. Az lenne az ideális állapot, ha csak a Fidelitas tagjai járhatnának egyetemre. Mert az ő értelmi szintjük a cél. Kár, hogy ezzel a szinttel csak a vakond találkozik!
Tanulási nehézséggel küzdő, speciális oktatást igénylő gyerekek? Nincs kivételezés! Ha az elefánt nem tud fára mászni, ő a béna! Ennek az országnak nem kellenek Einsteinek (ő is diszlexiás volt, sőt, enyhe autizmusban szenvedett). A XXI. század Magyarországán, Orbán Viktor uralkodása alatt maximum csak egy kisegítő iskolát végezhetett volna el.
Módszereik hatékonyak. Kivándorlók, öngyilkosok, ideje korán meghalt emberek, depresszióval, szorongással, pánikbetegséggel küzdők szegélyezik kormányzásuk útját!
Ők azonban megtalálták a megoldást a népességfogyásra, s fennen hirdetik: Magyar nők, szüljétek tele a Kárpát-medencét! Legyen tele az ország sok kicsi Orbán Viktorral, Kövér Lászlóval, Németh Szilárddal, Habony Árpáddal, Matolcsyval, Rogán Tónival. Micsoda génállomány! Orbán Viktor ÚJ NÉPE! A hernyóemberek generációja…
Egymillió gondolkodó, tehetséges ember már elhagyta az országot. További kétmillió fejében ugyanez a gondolat körvonalazódik. Lassan csak az marad, aki nem mehet el, vagy a végsőkig ragaszkodik a szülőföldjéhez. Ahogy én is! Mert nem fogtok elüldözni a saját hazámból!
Remélem, összeszorul a gyomrotok, és rettegtek attól a pillanattól, amikor majd mi mondjuk ki ezt a mondatot: Orbán Viktor, vádolom Önt hazaárulással, az ország kifosztásával, a közpénzek ellopásával, a demokrácia és a jogállam megszüntetésével, a sajtó- és szólásszabadság eltiprásával, milliók nyomorba döntésével, a gyűlölet politikai szintre emelésével…
Remélem, álmotokban látjátok magatokat szakadt ruhában, utcát söpörve, kukában élelem után kotorászva, rács mögött töltve napjaitokat!
Mert ez lesz a mi VÁLASZ-unk 2018-ban! Mi már készülünk, ti is készüljetek!

Katona Andrea


Feljelentették az Orbán-rendszer létrehozóitBerkecz Balázs, az Együtt politikusa egy Simicska-interjú után tett feljelentést ismereten tettesek ellen a Legfőbb Ügyészségen.

Feljelentették az Orbán-rendszer létrehozóit
Közleményben tudatta szerkesztőségünkkel az Együtt politikusa, hogy szombaton feljelentette az orbáni rendszer létrehozóit, egy a múlt héten megjelent Simicska Lajos-interjú miatt. „Az RTL Klub által készített riportban arra történt utalás, hogy bizonyos személyek 1990 és 2015 közötti tartamban megállapodást kötöttek, hogy szervezetten állam elleni, korrupciós és vagyon elleni bűncselekményeket (maffiaállam létrehozása) követnek el. Az interjúból az is megállapítható, hogy a megállapodásban részt vevők közül egy személy később önként elállt a bűncselekmény illetve bűncselekmények elkövetésétől” - áll a feljelentésben.

A nyilvánosságra került súlyos bűncselekmények gyanújára tekintettel, feljelentést teszek ismeretlen tettesek ellen bűnszövetségben vagy bűnszervezet tagjaként elkövetett állam elleni, korrupciós illetve vagyon elleni bűncselekmények miatt és azt kérem a nyomozó hatóságtól, hogy nyomozást rendeljék el és folytassák le. A Legfőbb Ügyészségnél indítványozom azt is, hogy az ügyben nyilatkozó Simicska Lajost és a nyilatkozatban megjelölt Orbán Viktor hallgassák meg az eljárás során” - teszi hozzá a politikus.
atv.hu
2018. május. 23. 14:42 2018. május. 23. 18:24 GAZDASÁG

Csúcsot döntött Varga Mihály: 7,8 milliárd pluszpénzt osztott ki az emberei közöttHa a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta bőkezűbben az alkalmazottait.
Úgy szórta a pénzt a választások előtt Varga Mihály, mintha nem lenne holnap: a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozói két részletben,
összesen 7,8 milliárd forint pluszpénzt kaptak a fejlesztéspolitikai célokról szóló kormányhatározat alapján, az uniós támogatások lehívásának felpörgetésére előírt célfeladatok teljesítéséért
- derül ki a 24.hu cikkéből.
A lap szerint a határozat négy tárcára vonatkozott, közülük az Emberi Erőforrások Minisztériumában Balog Zoltán összesen több mint 4,2 milliárdot terített szét nagyjából kétezer dolgozó között. Lázár János tárcája viszont nem ennyire jóságos, válaszuk szerint 642 dolgozójuk között 1,3 milliárd forintot osztottak ki bónuszként. (A teljesítés nagyobbik részéért járó jutalmat azonban – a 24.hu becslése szerint úgy 2,6 milliárd forintot – még nem utalták a szerencséseknek.)
24.hu közérdekű adatigénylésére megküldött válasz szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2017. június 30-i mérési ponthoz kapcsolódóan 3 348 691 417 forintot, a 2017. december 31-i mérési ponthoz tartozóan 4 497 294 090 forintot fizetett ki munkatársai részére. Előbb 1699 fő, majd 1788 fő részesült céljuttatásban.
© Túry Gergely
Ez a portál szerint azt jelenti, hogy
Varga Mihály emberei a tavalyi rendes fizetésük mellett fejenként átlagosan 4,5 millió forint bónuszhoz jutottak. Vagyis a szokásos keresetüket egyévnyi, havi 375 ezer forintos bérnek megfelelő összeggel fejelték meg.
A csúcsvezetők viszont ennél is többet kaphattak: a maximálisan adható, 24 havi jutalommal számolva, azaz 100 százalékos teljesítés esetén egy helyettes államtitkárnak – havi 748 ezer forintos bérét figyelembe véve – csaknem 18 millió forint járt a portál kalkulációi szerint.
Az emberminisztérium 4,3 milliárdjával, Lázárék 3,9 milliárdra becsült juttatáscsomagjával és Vargáék grandiózus, 7,8 milliárdos gesztusával összesen 16 milliárd forintot osztogattak szét a három tárca arra érdemesnek talált emberei között a választás előtt.
A legdurvább az egészben, hogy a pluszpénzek összesítéséért 4147 forintot számlázott a tárca a portálnak, mondván, hogy "az adatigénylés teljesítése a Pénzügyminisztérium alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár."
Függöny.
A KSH SZERINT MEGUGROTT A MAGYAROK FIZETÉSE! MINDEN ÁTLAGOS DOLGOZÓ 331 EZER FORINTOT VISZ HAZA! KÉRLEK NYOMJATOK EGY LÁJKOT, HA EZ SZERINTETEK IS HAZUGSÁG!


Friss! A KSH szerint MEGUGROTT a magyarok fizetése! Minden átlagos dolgozó 331 ezer forintot visz haza. A Központi statisztikai hivatal szerint több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.

A márciusi bruttó átlagkereset 331 500 forint volt – közölte a KSH. 2018 első három hónapjában a bruttó átlagkereset 316 300 forint, a nettó átlagkereset 210 300 forint volt, ez 12,4 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A növekedést a minimálbér és a garantált bérminimum 8, illetve 12 százalékos emelésével, a költségvetési szféra és az állami közszolgáltató cégek keresetrendezésével magyarázza a statisztikai hivatal.
Tehát a lényeg: A KSH adatai szerint, ma Magyarországon, minden átlagos dolgozó, 331 ezer forintot visz haza! Ez valóban így lenne? Mi nem így látjuk... Kérlek nyomjatok egy lájkot, ha ez szerintetek is hazugság!
Forrás: hvg.hu


András Horváth
12 órája · 
AZ ÖTÖDIK FÁZIS2015. Hódmezővásárhely: 1 millárd forint értékű kukásautó-tendert nyer el egy olyan picike vállalkozás, amely soha nem működött az adott területen, azonban a társaság vezetője jó kapcsolatokat ápol a városi elöljárókkal, lévén, hogy másik cége szinte egyeduralkodó a város magasépítési tenderein.
Az ajánlati dokumentációt szakcégek sora kérte ki, értékelhető ajánlat azonban csak a picike, egészen más profilú vállalkozástól érkezett. Amelyet annak rendje és módja szerint ki is hoztak győztesnek.
De mit ad Isten: azok a szakcégek, amelyek ajánlatot nem nyújtottak be, a picike vállalkozás alvállalkozói lettek. Mert ez utóbbi a szerződéses feltételeket csak így volt képes teljesíteni.
A közbeszerzések felügyeleti hatósága kezdettől fogva ellenezte az eljárási konstrukciót, versenykorlátozónak, a hatékony pénzgazdálkodás elvével összeegyeztethetetlennek minősítve a részekre bontás nélküli, egyszereplős konstrukciót.
A folyamat végén egy másik hatóság ki is mondta az eljárás szabálytalanságát, de másodfokon valahogyan már a pályázatot kiíró önkormányzat javára billent a mérleg.
A picike vállalkozás - versenytársak nélkül - hozzávetőleg 300 millió forintot kaszált az üzleten. Ennek a közpénznek biztosan jobb helye is lett volna.
1. FÁZIS: Az új polgármester hűtlen kezelés és költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt feljelentést tesz.
2. FÁZIS: A Csongrád Megyei Főügyészség elutasítja a feljelentést, mert szerinte a fenti tények ellenére nem áll fenn bűncselekmények elkövetésének a gyanúja.
3. FÁZIS: A polgármester a feljelentést elutasító határozat ellen - megalapozatlanság miatt - minden ügyészségi érvre kiterjedő részletes panaszt nyújt be.
4. FÁZIS: A panaszt Polt Péter Legfőbb Ügyészségének kell majd elbírálnia, de az ilyen, állampárti politikusokat is vastagon érintő büntetőügyben Polt úr álláspontja előre borítékolható.
5. FÁZIS: Az OLAF-hoz kell fordulni. Mert Magyarországon a politikai hátterű bűnözés ellen nincs jogvédelem. Mert Magyarország nem jogállam.2018 május 27.

Jelen: Siklósi Beatrix filmje: kötelező megnézni!
2018 április végén egy 6 napos forgatáson vett részt a háború sújtotta Szíriában Hölvényi György európai parlamenti képviselő, Böjte Csaba és Sajgó Szabolcs szerzetesek, valamint az MTVA kétszemélyes forgatócsoportja: Siklósi Beatrix és Marossy Géza. Az út során a porig bombázott Aleppóban. Homszban, Maalulában és Damaszkuszban találkoztak az üldözött keresztény közösségek vezetőivel, a sokat szenvedett családokkal. Személyes vallomások, döbbenetes találkozások, drámai történetek a bibliai tájon élő keresztények áldozatvállalásáról az Övék a mennyek országa c. dokumentumfilm sorozat újabb részében, amelynek bemutatója Pünkösdhétfőn volt a Duna Televízióban.
Két Hollós Könyvesbolt: MEGJÖTTÜNK PÁRTUS-FÖLDRŐL!

Egy gyönyörűséges, izgalmas, fárasztó és tanulságos út van mögöttünk.

Talán elöljáróban annyit elmondhatnuk, hogy SEMMIT ne higgyetek el arról, amit a média állít Iránról.

Egy teljesen biztonságos, barátságos, gyönyörű ország.

Csak egy példa... Többünknek volt olyan élménye, egy-egy helyen amikor megtudták, hogy nem németek, angolok, amerikaiak, stb, hanem magyarok vagyunk (Madzsarisztánból), akkor vagy nem engedték kifizetni a számlát, vagy a felét visszaadták a pénzünknek, vagy egészen egyszerűen csak mosolyogtak egy jó nagyot és meghívtak egy finom teára... persze azonnal előkerültek a fényképezőgépek és a családi fotóalbum részei lettünk pillanatok alatt... :D

Az iráni ember, rendkívül vendégszerető, melegszívű és pontosan tudja hol van Magyarország...


Mi pedig visszaszerettük őket... és megköszöntük őseinknek, hogy olyan hírnevet hagytak maguk után a világnak ezen a részén, hogy még ma is jó ott magyarnak lenni! Higgyétek el ez nem kis dolog! A németek, angolok, amerikaiak stb után köpnek egyet...

Nagyon úgy néz ki, hogy a Kárpát-medencétől Nyugatra utálnak minket, míg
Keletre nagyon is szeretnek. És ez a világ nagyobbik része...

A többit pénteken Szántai Lajostól fogjátok megtudni pénteken, nálunk. Lesz nagy álmélkodás! :D 


Kapcsolódó: 
MÁGUSOK MAGIK ~ Az Igazi Pálos Rend Eredete (naphun.blog)
Zarathustra évezredeken keresztül sem halványuló bölcsességét bizonyítja, azaz egyszerű törvény, az emberiség legelső erkölcsi "kódexe" [Aveszta], miszerint a boldog és elégedett élet alapfeltételei: "Jó Gondolatok, Jó Szavak és Jó Tettek.", amely a Természet és a KozmiKus Renddel ["ASA"] való összhangot fogalmazza meg a maga egyszerű tömörségében. "Asem Vohu" - "a KozmiKus Rend a legjobb minden jó dolgok között." - "Az Igazságosság a Legjobb Jóság." 
EURÁZSIA - Lovas-Nyilas Nemzetek Hazája (facebook.com)
EURASIA - Dwelling place of the Horse-Archer Nations. Eurázsia népeire Konfucius mondta: "A négy tenger között minden ember testvér." Kínai zarándok Sung Yun - így ír a Hunokról [Kr. u. 519-ben]: "A világ négy égtájáig, egészen Khotan-ig terjeszkedik el a világ leghatalmasabb népe, a Hunok." 
Szenátorok az autonómiáról: a románsággal szemben tiszteletlen elkülönülési törekvés (foter.ro)
A kormánypárti képviselőhöz hasonlóan a Nemzeti Liberális Párt (PNL) részéről felszólaló Ioan Chirte? szenátor is alkotmányellenesnek nevezte a törvényjavaslatot, arra hivatkozva, hogy a statútum a román alaptörvényben nem szereplő közigazgatási struktúrákat (székeket) vezetne be, és etnikai alapon olyan intézményeket hozna létre, amelyek az államfőével, a kormányéval és a parlamentével azonos jogköröket gyakorolnának, tehát sértenék az állam egységének elvét. A csaknem háromnegyedórás vitában felszólaló kormánypárti és ellenzéki szenátorok a románsággal szemben tiszteletlen elkülönülési törekvésként értelmezték és elítélték az autonómia-statútum tervezetét. 
Kásler Miklós egy, a magyarok eredetét kutató intézet létrehozását javasolja (888.hu)
Az emberi erőforrások minisztere szerint létre kellene hozni egy új intézményt a magyar eredettörténet kutatására. Kásler Miklós a Demokrata szerdai számában megjelent interjúban úgy fogalmazott: "egy nemzetet, amely tisztában van a múltjával és az eredetével, nem lehet félrelökni". Az Emmi új minisztere elmondta: a miniszterelnök arra kérte fel, hogy őrizze meg, sőt gazdagítsa azt a kincsestárat, amit emberi értékeknek nevezünk, és amelynek szerves részét képezik a magyarság kulturális értékei is. Nemcsak fenntartani és megőrizni igyekszik a magyar kultúrát és mentalitást, de szeretné megerősíteni, illetve a mindennapok szerves részévé tenni a modern technika eszközeivel, a pedagógia vívmányaival" - mondta Kásler Miklós.


Átszakadt a gát: óriásit ugrik péntektől az üzemanyagok ára - Bekövetkezett, amitől mindenki tartott
2018. máj. 23. 
blikk.hu
A lélektani 400 forintos határ fölé ugrik pénteken a dízel ára Magyarországon. Emeli bruttó 6 forinttal a 95-ös benzin és bruttó 6 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a Mol Nyrt. - értesült az MTI piaci forrásokból szerdán. 

Az emeléssel a benzin literenkénti átlagára 398 forintra nő, a gázolajé pedig 408 forintra emelkedik.

Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, akkor a 95-ös benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj bruttó 5 forinttal drágult, a benzin literenkénti átlagára 392 forintra, a gázolajé pedig 402 forintra nőtt.

Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között.

A benzin ára 2012. április elején érte el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint.

Kapcsolódó: 
Orbán: Új szabályokat kell alkotni a migráció elleni védekezéshez(index.hu)
Az illegális migráció szervezése nemzetbiztonsági érdekeket sértő bűncselekménynek számít, ezért a magyar államnak kötelessége fellépni ezzel szemben, meg kell tiltani, szankcionálni kell - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió 180 perc című műsorában a Stop Soros törvénycsomagról szólva. Az ehhez kapcsolódó alkotmánymódosítási javaslatról pedig úgy fogalmazott: ahhoz, hogy meg lehessen védeni Magyarországot az illegális bevándorlással szemben, új szabályokat kell alkotni, amik egyértelműsítik a magyar jogi rendelkezéseket, és képesek a Brüsszelből érkező támadásokat visszaverni. 
17,5 milliárd Ft-os veszteséget okoztak a magyar adófizetőknek Orbánék letelepedési kötvényei (thehungariantimes.hu)
A G7 kikérte az Államadósság Kezelő Központtól a négy év alatt kibocsátott papírok összes sorozatára vonatkozó adatot, így pontosan ki tudták számolni, hogy mennyit nyert vagy bukott a programon a magyar állam: nagyon sokat. Összesen 11 sorozatban bocsátott ki a magyar állam letelepedési kötvényeket, az első sorozatot 2013. június 19-én, az utolsót 2017. július 12-én, a program pedig összesen 17,5 milliárd forintos veszteséget okozott a magyar adófizetőknek. 
Rekordközelbe gyengült a forint, de a jegybank nem lép(egybeminden.eu)
Hétfőn rekordszintre, közel 320 forintra gyengült a forint az euróval szemben. Utoljára két évvel ezelőtt kellett ilyen sokat fizetni a közös valutáért, az euró bevezetése óta összesen két alkalommal járt ennél magasabban a forintjegyzés. Ráadásul ezzel párhuzamosan a pénzpiaci hozamok ingadozása is felerősödött, a magyar állampapírok hozama pedig megnőtt, így drágább az államadósság finanszírozása. Ezek szerint bejött a legvalószínűbbnek tartott forgatókönyv, a jegybak úgy érzi, egyelőre nincs lépéskényszerben, és inkább átmeneti zavarokról van szó. Így kivárásra játszva tartja magát a laza monetáris politikához, hátha idővel megnyugszik a piac. 
Ingyen buszoztatás és ingyenjegy is jár, csak valaki menjen már a kupadöntőre szurkolni a Felcsútnak (alfahir.hu)
Néhány napja nevetgéltünk gonoszan azon, hogy senkit sem érdekel a szerdai Felcsút-Újpest kupadöntő, már hazai oldalról. A Puskás Akadémia hosszú múltra visszatekintő történelme legnagyobb sikerét elérve jutott a Magyar Kupa jövő szerdai döntőjébe, ahol az Újpesttel játszik majd a serlegért és a nemzetközi kupaszereplés jogának kiharcolásáért. A jegyeket szombat óta árulják, és bár a Puskás Akadémia szurkolói a szervezők bölcsességének köszönhetően eleve csak két szektort kaptak a Groupama Arénában, nem mondhatnánk, hogy kapkodnak a jegyekért. 
Orbán Viktor nyilvánosan is kihirdette zavaros látomását - ebből mi lesz?! (ellenszel.hu)
Úgy tűnik, Orbán Viktor nyilvánosan is kihirdette zavaros látomását: ÚJ NÉP KELL! A jelenlegivel sok baj van. Tűnjön el mindenki, aki költséget jelent az államnak! Először is hulljanak a betegek! Túl sokba kerülnek. A megoldás egyszerű: kell egy hosszú várólista, amit nem bír élve kivárni a páciens, el kell venni a közgyógyellátást a rászorulóktól, szét kell zilálni a korábban működő körzeti orvosi rendszert, el kell üldözni az orvosokat és nővéreket, az itt maradó egészségügyi személyzetet pedig nem szabad megfizetni és túl kell hajszolni. A kórházakat tilos felújítani, növelni kell a kórházban szerzett fertőzések számát, és reggelire is elég egy mosatlan répa és egy szikkadt zsemle a bent fekvőknek. 
Feljelentették az Orbán-rendszer létrehozóit (atv.hu)
Berkecz Balázs, az Együtt politikusa egy Simicska-interjú után tett feljelentést ismereten tettesek ellen a Legfőbb Ügyészségen. Közleményben tudatta szerkesztőségünkkel az Együtt politikusa, hogy szombaton feljelentette az orbáni rendszer létrehozóit, egy a múlt héten megjelent Simicska Lajos-interjú miatt. "Az RTL Klub által készített riportban arra történt utalás, hogy bizonyos személyek 1990 és 2015 közötti tartamban megállapodást kötöttek, hogy szervezetten állam elleni, korrupciós és vagyon elleni bűncselekményeket (maffiaállam létrehozása) követnek el. Az interjúból az is megállapítható, hogy a megállapodásban részt vevők közül egy személy később önként elállt a bűncselekmény illetve bűncselekmények elkövetésétől" - áll a feljelentésben. 
Csúcsot döntött Varga Mihály: 7,8 milliárd pluszpénzt osztott ki az emberei között (hvg.hu)
Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta bőkezűbben az alkalmazottait. Úgy szórta a pénzt a választások előtt Varga Mihály, mintha nem lenne holnap: a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozói két részletben, összesen 7,8 milliárd forint pluszpénzt kaptak a fejlesztéspolitikai célokról szóló kormányhatározat alapján, az uniós támogatások lehívásának felpörgetésére előírt célfeladatok teljesítéséért - derül ki a 
24.hu cikkéből. 

A KSH szerint MEGUGROTT a magyarok fizetése!(anephangja.com)
Minden átlagos dolgozó 331 ezer forintot visz haza. A Központi statisztikai hivatal szerint több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt. A márciusi bruttó átlagkereset 331 500 forint volt - közölte a KSH. 2018 első három hónapjában a bruttó átlagkereset 316 300 forint, a nettó átlagkereset 210 300 forint volt, ez 12,4 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához viszonyítva. A növekedést a minimálbér és a garantált bérminimum 8, illetve 12 százalékos emelésével, a költségvetési szféra és az állami közszolgáltató cégek keresetrendezésével magyarázza a statisztikai hivatal.
Horváth András: A mesterterv (?) (facebook.com)
Ha a stróman király a továbbiakban is olyan ütemben nyeri az út-, vasút- és szennyvíztelep építési tendereket, mint az elmúlt hónapokban, akkor egy-két éven belül Felcsútra igazolhat Ronaldo vagy akár Messi is. Mészáros másik érdekeltsége, a veszprémi kézi csapat pedig átveheti Karabaticot, de akár a fél francia válogatottat is. Mert merni kell nagyot álmodni! S mert mit ér az a temérdek pénz a szingapúri számlákon, ha nem lehet élvezni a hasznait.


És egy kis Jobbik-ízű rágógumi, mert megint nem bírom ki, hogy ne szólaljak meg A közbeszédben felmerült, hogy vajon miben reménykedhetnek a még Jobbikban lévő egykori radikálisok?

Miért, vannak? Hol? A frakcióban? A pártfunkcionáriusok között? A tagságban? Arra a tömegre gondolunk, akik az elmúlt napon kinyilatkoztatták, hogy Toroczkai László mellett állnak?
Egyáltalán, Toroczkai Laci vajon higgadt fejű emberekkel egyeztetett, akik átgondoltan tettek ígéretet neki, vagy csak néhány ember egyes indulati kinyilatkoztatásaira alapozta, hogy ki van mellette?
Elbénázta, vagy elárulták? Ez egy fontos kérdés arra vonatkozóan, hogy van-e értelme bárkinek bármiben reménykednie a Jobbikot illetően.

Én egy csomó dolgot nem értek.

1. Komolyan azt gondolta bárki, hogy a Jobbik szellemi vezetése, amely az elmúlt 6 év során a(z akkori) tagság akarata ellenére végig vitte az ideológiai átalakítást, most majd egy csapásra demokratikusan és nyuszifülként hagyja, hogy megalakuljon a Jobbikon belül a távlatokban tőlük a hatalmat nyilvánvalóan átvenni kívánó platform, csoport, bármi?

2. És komolyan azt hitte bárki, hogy lehetővé teszik ehhez a rendelkezésre álló pénzből és pozíciókból bármennyi birtokba vételét? Hisz ebben a játszmában a neojobbikos szellemiség ezen keresztül uralja a Jobbikot, ez adja a szellemi vezetés hatalmát! Nem is az ideológia... ??
Meg a sok számító megélhetési politikus, legyen az egészen magasan, vagy egészen a végeken. A számító felső vezetők a középen és a végeken csücsülő számító (neo)jobbiosokra számítanak ??. Ez az alapja a mai Jobbik létezésének. 

3. Már a téma felmerülése (igazából a választások) óta nem értem, hogy Toroczkai Laci, ha radikális nemzeti mozgalmat, vagy pártot akar, miért nem a már történelmi múlttal bíró, szervezett és ismert, kemény radikálisként számon tartott Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalmát alakítja át azzá? Amelynek szülő és nevelő atyja is egyben. Nem ezzel lenne hiteles? Persze, ebben nincs pénz, mint a Jobbikban. És sokat kellene még dolgozni vele, hogy (egyáltalán valaha) legyen benne hatalmi lehetőség, akár egy 5 %-os pártnyi. De ingyen semmit nem adnak. Még a nyaklevest sem (ez a kiskamasz fiam bölcsessége, de nagyon találó). Szóval, miért nem? 

4. Volner János. Illetve, ő az egyetlen, akit értek. Hogy annyi belső hatalmi küzdelem után, a győzelem szinte teljes bizonyosságával végül miért nem indult mégsem az elnöki székért? Mert sok rosszat el lehet róla mondani, de az biztos, hogy nem buta ember. Döglött lovat nem nyergel... Kevesebb pénz, no Simicska, tagság is teljesen szétomlóban, hanyatló támogatottság, hanyatló politikai befolyás. Ez a Jobbik már nem az a lehetőség, amiről Volner János egykor álmodott.

5. Sneider Tamás. Kövezzetek meg, de én emberileg bírom őt. Az a végtelen naivitás és lendület, amivel ebbe a teljesen vesztes ügybe belevetette magát... szimpatikus. Ettől még a helyzetről továbbra is az a véleményem: ezt a lovat bizony agyonverték. És rajongásomat erősen csökkenti, hogy az agyonverésben ő is benne volt, vaskosan. 

6. Jelentős programja új Elnök úrnak, hogy a tagság véleményét, igényeit a vezetőség figyelembe vegye. Hát, igen. Szomorú, hogy ez nem magától értetődő, nem alapvető vezetői magatartás volt - hacsak nem szándékosan. Merthogy, ez a gond 2010 második felében, 2011 elején vált jelentőssé, és növekedett nagyjából 2015-ig, aztán stagnált, és talán már csökken is. Szépen cserélődött a tagság, a mostaniakban már nincsenek benne azok a fránya, mindig kérdező, véleményt nem csak fű alatt és sör mellett alkotó, de azt el is mondó problémás jobbikosok. Magam is n+1 esetben jeleztem, továbbítottam az akkori elnökség felé az ország szegleteiből felmerülő, szervezeti szintű kéréseket, kérdéseket. De mindig megmagyarázták - zömében Szabó Gábor pártigazgató - hogy miért azok a hülyék, akiknek épp valami nem tetszik, vagy kérdéseik vannak. 

Hát, a túlnyomóan neojobbikosokból álló aktuális tagságnak legalább már nem lesznek kérdései és gondjai az új irányvonallal, és az ezt tükröző megnyilatkozásokkal.

A nagy kérdés nem az, hogy vannak-e jelentkezők a némi pénzzel és némi játszótérrel járó politikai és pártpozíciók betöltésére. Sokkal inkább az, hogy erre az ismeretlen és olvashatatlan zászlót felemelő, az elmúlt években kitermelődött új politikai formációra, nevezzük modern nemzeti néppárti Jobbiknak (sicc), lesz-e bármi igény a társadalomban?
Bertha Szilvia
ui.: jöhet a lemez, kedves (neo)jobbikosok! "mertsértődöttcsalódottfideszbérencnemlettképviselőblablablabla" 

A Jobbik elnökségének közleménye 

A Jobbik országos elnöksége mai ülésén egyhangúlag azt az állásfoglalást hozta, hogy a Jobbik alapszabálya nem ad lehetőséget párton belüli platform alapítására, ezért minden ilyen kezdeményezést alapszabályellenesnek és illegitimnek tekint. 

A Jobbik országos elnöksége egy másik döntésével felkérte Sneider Tamás elnököt és Gyöngyösi Márton elnökhelyettest, hogy kezdeményezzenek etikai és fegyelmi eljárást Toroczkai László tag ellen, aki a tisztújító kongresszus lezárulta után indított sajtóturnéja során jobbikos taghoz méltatlan módon és tartalommal nyilatkozott, és a Jobbik belső megosztásának és szétszakításának szándékával alapszabályellenesen platform alapítását kezdeményezte. 

Jobbik Magyarországért Mozgalom 


Ez lett a Jobbik: Pörzse Csintalannal, Puzsérral és Dopemannel együtt ügynöközi ToroczkaitBy Zrinyi Miklos on 2018-05-24
Szabadfogás, ahol baloldaliak, liberálisok, anarchisták és elmebetegek együtt szidkozódnak ugyanolyan alapállásból. Az ember egy ilyen beszélgetés megnézése után szinte már óhajtja a sajtó és média valódi fideszes megszállását, mert ha ezt jelenti a sajtószabadság, hogy a jobbikos (!) együtt ügynöközi Toroczkai Lászlót Puzsérral, Dopemannal és Csintalannal, akkor inkább ne legyen “ellenzéki média”, akkor valóban szántsa be és hintse fel sóval a Fidesz. Erre proletártempóra nincs szükség.
Felfoghatatlan amit látunk egy jó ideje a Jobbik körül. Mostani elemzésünk tárgya a Szabadfogás május 23-ai adása, és abban Pörzse Sándor szereplése, aki nem egy milliós fizetésért lett jobbikos “szakértő”, nem egy “coach” (akik mostanában meghatározzák a párt útját), hanem elvileg régivágású jobbikos, nemzeti oldali, akinek elvileg vannak, vagy inkább csak voltak elvei, lásd a gárdamellényes képeit az interneten és a borítóképünkön. Most azonban teljes egyetértésben, ugyanolyan nézetrendszerrel nyilvánul meg minden kérdésben. Gyakorlatilag alig van olyan téma, ahol maximum árnyalni próbál.
15 perc 40 másodpercnél tekinthető meg Pörzse kirohanása Toroczkairól:
Pörzse az idegösszeroppanás szélén, habzó szájjal olyanokat jelent ki, hogy Toroczkai Lászlót Vona Gábor tette naggyá, és hogy minimális képességekkel lett megáldva. Mintha Toroczkai nem lett volna ismert a Jobbik előtt is és párhuzamosan a Jobbik működésével, nem hozott volna létre számtalan olyan dolgot, intézményt, ami az országos közvélemény által is ismert… Még Pörzse Sándorról sem lehet azt állítani, hogy a Jobbik tette naggyá, mert ő egy valódi név volt valamikor. Most valóban csak egy jobbikos, ráadásul ahogy látjuk a rosszabbik fajtából, aki képes egyetérteni a médiaszereplők legaljával. Például Csintalan Sándorral, aki valódi politikai kaméleon, hiszen volt már ellentétes előjelű pártok tisztségviselője és körülbelül 4-5 évente képes átnyargalni 180 fokkal ellentétes politikai irányvonalakhoz. Puzsérral megértjük, hogy egyetért, hiszen az idegrángásban és a felforró agyvizes indulati kirohanásokban hasonlítanak. Van még a műsorban pár nímand, de ezeknek utána sem néztünk, hogy pontosan kik ők, mert látszik, hogy még ebben a szennyben is a periférián vannak.
Pörzse Sándor ezzel a beszélgetéssel nagyon mélyre repült. Természetesen lehet nem egyetérteni Toroczkai László “platform” alapítási kísérletével, lehet véleményt alkotni a tevékenységéről, és persze lehet szabad és tiszta választásnak hazudni a Jobbik tisztújítását is – amikor nagyon jól tudjuk, hogy habonyi módszerekkel (katt) járatták le Toroczkait, hatalmas belső kampányt csináltak ellene, és még a játékszabályokat is úgy alakították, hogy a jelenlegi, hatalmát féltő pártvezetés felé lejtsen a pálya -, de hogy odáig eljusson valaki “hazafiként”, hogy gyakorlatilag leügynöközze és küldött embernek titulálja Toroczkai Lászlót nyilvánosan a TV-ostrom, a Hunnia ügy és a mostani helyzet kapcsán is, az már megengedhetetlen és jól mutatja, hogy a Jobbik mára nem egy nemzeti, a hazáért dolgozó kormányképes párt, hanem egy balliberális, a hazaárulókkal összeboruló, gátlástalanul gyűlölködő gyülevészet. Pont az ilyen beszélgetések bizonyítják, hogy a Jobbiknak elvették a lelkét és ezek a megnyilvánulások legitimálják Toroczkai László harcát, még akkor is, ha pillanatnyilag az lehet a Fidesznek is kedvez. De hosszútávon az kedvez legjobban a Fidesznek, ha a Jobbikot kiherélik és összeborul a nemzetellenes erőkkel és feladja a hazafias értékeket, megmarad egy belpesti, marketingmenedzserek, coachok, kávéfőzögető kislányok által irányított és befolyásolt gittegyletnek, mert akkor nemhogy nem lesz kormányváltó erő, hanem eltűnik a sok súlytalan szervezet között. Hovatovább nem azt kellene nézni, hogy mi kedvez a Fidesznek, vagy MSZP-nek, vagy akár a Jobbiknak, hanem azt kellene nézni, hogy mi az igazság és mi kedvez Magyarországnak! Mert Magyarországnak biztos nem az a jó, hogy hitelesen senki sem képviseli a nemzeti igazságokat, a hazafias értékeket. A Fidesz sok ügyben csak szólamokban hazafias, a Jobbik meg már retorikájában sem.
Az egészben a legdurvább, hogy Dopeman mondja ki az igazságot, hogy egészen elképesztő  a jobbikosok egymásról tett nyilatkozatai. Nyilván Sándorunk egy buksi simogatásra vágyott, hiszen bizonyította, hogy méltó a szabadfosáshoz, beállt ő is a baloldali véleményeket kibüfögő kórusba, leszállt ő is a nemzetellenes ballibek szintjére. Nem Toroczkai László az áruló, aki meg akarja menteni az ilyen kellemetlen összeborulásoktól, a végleges elkurvulástól a Jobbikot, hanem például az a Pörzse Sándor, aki elveti az egykoron általa is vallott hazafias értékeket egy kis médiaszereplésért és nem vitatkozni megy be egy ilyen műsorba, hanem hajlongani, a kegyüket keresve azoknak, akik ellen harcolnia kellene.
A Fideszt nem balról és alulról, ilyen alacsony szintről kellene támadni, hanem teljesen más alapállásból, de erre a proletáriátust képviselők képtelenek, inkább összeborulva fröcsögnek, akár még a korábbi bajtársaikra is, akik nem vesznek ebben részt… Pörzsének és az új Jobbiknak kellemetlen lett Toroczkai László, de egy Csintalan Sándor, Puzsér, Dopeman teljesen belefér, velük nézetazonosság alakult ki az ilyen szerepléseikből következtetve. Ezek után joggal tehetjük fel a kérdést, hogy akkor mi szükség van erre a pártra, miért az még a neve, hogy “Jobbik”, miért mondhatják magukat nemzetinek? Miért nem nyilvánítják ki, hogy ők mára a baloldaliságot, az embertelen nyugati modernitást, a feminizmust és liberalizmust képviselik?
/Patrióta/


Hadházy Ákost minden pártbeli tisztségtől eltiltotta az LMP


Döntést hozott a párt fegyelmi bizottsága, két évig semmilyen tisztségért nem indulhat párton belül a volt társelnök.

A hvg.hu úgy értesült, hogy döntött az LMP fegyelmi bizottsága és azt a döntést hozta, hogy Hadházy Ákos semmilyen választott párbeli tisztségért nem indulhat két évig. A volt társelnök telefonon megerősítette értesülésünket, majd hozzátette, fellebbezett.
A határozat kommunista szellemisége miatt kértem, hogy súlyosbítsák négy évre a büntetésemet.
Arra a kérdésünkre, hogy ezek után is marad-e a pártban és a parlamentben, azt mondta, igen, csinálja ugyanazt a munkát, mint eddig, folytatja a korrupcióinfókat például, de bővebben nem kommentálta a döntést és a jövőjét érintő kérdéseket.
Az LMP-ben már a választás előtt etikai vizsgálat indult Hadházy Ákos ellen, mert a párt döntéshozói testületeinek határozatai ellenére egyeztetett az MSZP-vel. Hadházy korábban volt az ATV Egyenes Beszéd c. műsor vendége, ott beszélt arról, hogy még nem tudja, mikor teszi le a képviselői esküt, ugyanis amikor a többi képviselő ezt megtette az alakuló ülésen, ő nem a Parlamentben, hanem a Parlament előtti téren volt, a tüntetőkkel. Az esküvel kapcsolatban szerinte Kövér László többet tud nála, egyszer szólnak majd neki is.
Az LMP közben fegyelmit indított azon képviselőjelöltek ellen is, akik áprilisban visszaléptek más ellenzéki párt jelöltje javára, rövidesen az ő ügyükben is döntés várható.

2018. május. 12. 07:00 ITTHON

"Minek barátkozik a legmagasabb körökbe bejáratos Gyárfás ilyen sötét alakokkal?"Másfél évvel Fenyő János kivégzése előtt okafogyottá vált az üzleti vitájuk, így nem is lehetett indítéka a médiatulajdonos megölésére – a HVG birtokában lévő dokumentumok alapján erre alapozza védekezését a felbujtással gyanúsított Gyárfás Tamás, akinek újabb gyanúsítotti kihallgatását csütörtökön tartották.
Olyan dokumentumokkal rendelkezik, amelyek a védekezését előre tartalmazzák olyan bizonyítékok vonatkozásában, amelyekről elvben nem lehetett tudomása, ezáltal kerülhette el eddig a felelősségre vonást is” – a HVG információja szerint az ügyész erre hivatkozva kérte a bíróságtól, hogy helyezze házi őrizetbe a Fenyő János médiavállalkozó megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamást. E szerint nem a rendőrség jutott új információk birtokába a hazai kriminalisztika egyik legnagyobb rejtélyének megoldásához, hanem a sportdiplomata saját maga indította el a lavinát, amelynek köszönhetően az ötcsillagos szállodák után két napra a rendőrségi fogdák felszereltségét is megtapasztalhatta. Gyárfás saját maga vitte be azt a néhány oldalas iratot és a kis méretű kazettát, amellyel előbb megzsarolták (abban az ügyben sértettnek számít), újabban viszont a vele szemben április közepén indult nyomozás alapját is képezi. S bár a jelek szerint nemcsak az az „összevágott” kazetta létezik, amit Gyárfás átadott, hanem a kiszivárgott információk szerint a hosszabb eredetiek is, a rá nézve igazán terhelőnek gondoltakat a zsarolói valószínűleg már mind kijátszották ellene.
A Gyárfással szembeni alapos gyanú három fő témakörre épül: a Fenyővel szembeni kirívó ellentét, a börtönviselt és magát előszeretettel maffiafőnöknek beállító Tasnádi Péterrel, valamint a Prisztás-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás felbujtójaként elítélt Portik Tamással való kapcsolata.
Fenyő János és Pintér Sándor az 1996-os újságíróbálon. Tollal és fegyverrel
© MTI / Soós Lajos
A Színes RTV újság megvétele, az egykori Napkelte című tévéműsor szerkesztési joga, az MTV elnökségénél indított egyik fegyelmi eljárás, az úszószövetség elhíresült fantomjegyzőkönyve, az OTP támogatásának elvesztése és a Gyárfás ellen adócsalás vádja miatti büntetőeljárás kiemelt tárgyalása a Népszava hasábjain – a nyomozóhatóság szerint ezek azok a konfliktusok Fenyő és Gyárfás között, amelyek a kivégzéshez vezettek. Ám ezek egyike sem volt már vita tárgya 1998 februárjában, vagyis a gyilkosság időpontjában, ezek mind 1996. október 11. előtt történtek. A vita a Színes RTV eladása kapcsán a Gyárfás-féle Nap TV és Fenyő Vico Rt.-je között a vételáron, pontosabban azon volt, hogy abba bele kell-e számítani az áfát vagy azt azon felül kell megfizetni. Végül a vevő, a Vico Rt. kifizette a teljes összeget a Nap TV Kft.-nek.
A legnagyobb tétje a Napkelte szerkesztőségi jogáért folytatott vitának volt: ez a műsor tette Gyárfást milliárdos vállalkozóvá, így nem volt véletlen, hogy azt Fenyő is meg akarta szerezni. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választott Bírósága azonban a már említett 1996. október 11-én döntött a vitában, és Gyárfásnak adott igazat. „A Napkelte című műsor főszerkesztőjének kinevezése a felperes (Nap TV Kft.) egyetértési nyilatkozatának előzetes megkérése nélkül, a felperes egyetértési jogának megsértésével történt” – áll az ítéletben, amelynek nyomán a Nap TV visszakapta a Napkelte szerkesztési jogát. 
A Gyárfás elleni hadjárat pedig már másnap leállt a Népszavában. Pedig messziről indult: 1996 januárjában egy, az MTV-ben tartott egyeztetésen – ahol a Gyárfás ellen Fenyő által kezdeményezett fegyelmi volt terítéken – a vita hevében a médiacézár jelentette ki, hogy „kinyírom Gyárfás Tamást”. Legalábbis az MTV Kereskedelmi Igazgatóságának az ülésről készült emlékeztetőjében ez áll. A béke jegyében viszont a Népszava a vitát követően már arról is beszámolt, hogy Gyárfást újraválasztották az úszószövetség élére, és arról is, hogy bűncselekmény hiányában felmentette őt a Somogy Megyei Bíróság az adócsalás vádja alól.
© Túry Gergely
Fenyő – aki nem válogatott az eszközökben – tönkretette volna Gyárfást – mondta a HVG-nek Kovács Lajos, a Fenyő-gyilkosság egykori főnyomozója. Hozzátette: kettőjük konfliktusáról sokan beszéltek neki, még Horn Gyula akkori kormányfő is békíteni próbált. A vita olyan gyűlöletté erősödött, ami a gyilkosság indítékául is szolgálhatott – magyarázza az egykori főnyomozó. A rendőrség számára gyanússá azáltal vált Gyárfás, hogy kiderült, vannak alvilági kapcsolatai is. „Mert mégis, mi a fenének barátkozik a legmagasabb körökbe is bejáratos ember olyan sötét alakokkal, mint Tasnádi Péter vagy Portik Tamás?” – veti fel Kovács.
Az ügyészi indítvány szerint „Tasnádi Péter csak színleg vállalta a bűncselekmény elkövetését, és nem teljesítette a megbízást, Gyárfás Tamás gyanúsított 1998. február 11. napját megelőzően megbízta Portik Tamást, hogy ölesse meg üzleti ellenfelét, Fenyő János sértettet. Portik Tamás a megbízást elfogadta.”
Tasnádi először 14 évvel a történtek után, vagyis jóval az elévülési időt követően, 2012-ben, majd nemrégiben is azzal járta a rendőrséget és a médiát, hogy őt Gyárfás megbízta Fenyő „kiiktatásával”, csakhogy ő nem tett eleget a kérésnek, ellenben a pénzt megkövetelte. (A megbízásról beszélt a rendőröknek Marjai Judit, Tasnádi korábbi felesége is, valamint egy volt munkatársa, Agárdi Péter, aki „ha nem is konkrétan, de többször utalt rá”.) Hat éve szembesítették is egymással Gyárfást és Tasnádit. Az akkor is börtönbüntetését töltő Tasnádi ott azt mondta, hogy ő kétszer hatmillió forintot kért, az első részletet pedig meg is kapta a XI. kerületi Rubin Hotelban. A második részletet – a jegyzőkönyv szerint – Kósa-Somogyi Györggyel, a Nap TV főszerkesztőjével küldte el neki Gyárfás. Az utóbbi viszont a szembesítésen is arról beszélt, hogy ő sohasem bízta meg Tasnádit Fenyő „kiiktatásával”, és ezért nem is fizetett, Kósa-Somogyi pedig a kérdéses időben, 1998-ban már nem dolgozott a Nap TV-nél. Azt azonban Gyárfás elismerte, hogy a frissen szabadult Tasnádinak kölcsönadott 10 millió forintot.
Gyárfás és Tasnádi ismeretsége amúgy meglehetősen régi és egykor közeli is volt a kölcsönügylethez: bűnözői karrierje előtt Tasnádi állítólag igen jó reklámszervező is volt, sok hirdetést szerzett például a Gyárfás közreműködésével készült jubileumi Fonográf füzetbe és Gyárfás nemzetközi sportkiadványaiba is.
mti.16.09.16. - Tiszalök, 2016. szeptember 16. Tasnádi Péter szabadságvesztéséből szabadulva nyilatkozik a sajtó munkatársainak a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet előtt 2016. szeptember 16-án.
Tasnádi Péter szabadságvesztéséből szabadulva beszáll egy autóba a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet előtt 2016. szeptember 16-án.
© MTI / Czeglédi Zsolt
A másik feltételezett felbujtót, Portik Tamást egy ingatlanközvetítő mutatta be Gyárfásnak, még 1994-ben. Portik egy évre kibérelte Gyárfás Kelenhegyi úti házát, nem is alkudott, előre ki is fizette, hosszabbítani viszont nem akart. Kiköltözésekor videókamerákat és a kerítésen „villanypásztor” drótokat hagyott maga után. Sok évvel később kereste meg Gyárfást az akkor már „olajban utazó” Portik, kérve őt, segítsen elérni, hogy a Blikk ne írjon az Energol-ügyről, aminek Gyárfás nem tett eleget. Volt olyan találkozójuk, amin Portik Gyárfás kaposvári adócsalási büntetőügyének rendezése érdekében a rendőrségi kapcsolatait ajánlotta fel. 2004-ben Gyárfás az olajvállalkozó élettársával sikeres üzletet kötött: egy félkész, örök panorámás ingatlant kapott a Kalóz utcai házáért cserébe. Értékkülönbség nem volt a két ingatlan között, amit a földhivatal megerősített. Úgy tudni egyébként, hogy Portik Gyárfást sosem zsarolta meg.
Portik Tamás az ellene és két társa ellen emberölés bűntette miatt indult büntetőper tárgyalásán a Fővárosi Törvényszék tárgyalótermében
© Túry Gergely
A kulcskérdés, hogy mit mond ezekről a találkozókról a jelenleg is jogerős büntetését töltő Portik. A Gyárfás elleni gyanú alapját ugyanis az általa készített hangfelvételek képezik, ahogy nyilván sokat lendítene az ügy megítélésén, ha részletes feltáró vallomást is tenne. Az olajos vállalkozót április elején a Fenyő-ügyben is meggyanúsították felbujtással, azt azonban nem könnyű megtudni, hogyan reagált minderre az egykor befolyásos Portik, aki újabban nem túl bőbeszédű. Lapinformációk szerint súlyos depresszióval küzd a börtönben, amivel kapcsolatban a korábbi ügyekben őt képviselő és rendszeresen látogató ügyvéd, Szikinger István csak annyit mondott, hogy „nagyon megviselték őt a fejlemények és a körülmények”. A Fenyő-ügyben Portiknak már nem megbízott, hanem kirendelt védője van, ami arra utal, hogy az egykori olajos maffiózó már nem irányítója az eseményeknek, csupán sodródik velük.
2018. május. 12. 13:03 2018. május. 12. 17:15 AUTÓ

Lottónyereményből vett Audival szenvedett halálos balesetet Cs. AttilaA Vácnál a rendőröktől való menekülés közben halálos balesetet szenvedett Cs. Attila az apja lottónyereményéből vette a kocsit - írja a Borsonline.hu.
Ötvenmillió forintot nyert a Skandináv Lottón annak a férfinek az apja, aki péntek hajnalban szenvedett Vácnál halálos balesetet. A Borsonline.hu szerint Cs. Attila az apja által a nyereményből neki osztott pénzből vásárolta Audiját, amellyel szalagkorlátnak ütközött és felborult.
A péntek hajnali baleset előtt a rendőrjárőrök felfigyeltek a bizonytalanul haladó Audira a 2106-os úton, ezért szirénázva eredtek a nyomába, a sofőr azonban gázt adott és menekülőre fogta, majd egy bal kanyarban kisodródott, szalagkorlátnak ütközött, felborult és a kocsi kigyulladt. A penci illetőségű férfi a Bors szerint legalább 190 km/h sebességgel hajtott. Egyik ismerőse azt mondta a lapnak, hogy tudomása szerint egy lakásavató buliról hazafelé tartott Cs. Attila. A férfi apja pedig azt mondja, csodálkozik, hogy amikor látták, hogy alig van magánál fia, akkor senki sem vette el tőle a kocsikulcsot.


2018. május. 12. 14:28 2018. május. 12. 14:46 VILÁG

Orosz bombázókat fogtak AlaszkánálAmerikai F-22-es lopakodó vadászok Alaszka partjainál elfogtak két orosz távolsági bombázót.

A Tu-95-ösök még a nemzetközi légtérben voltak, de már beléptek abba a kétszáz mérföldes zónába, amelyben az észak-amerikai légvédelmi rendszer, a NORAD megköveteli az ott tartózkodók azonosítását. A vadászok, miután megközelítették az orosz repülőket, addig a közelben maradtak, amíg a Tu-95-ösök el nem hagyták Alaszka térségét. A CNN szerint legutóbb egy évvel ezelőtt, 2017. május 3-án történt hasonló incidens. 
A nyitott égbolt feljogosította őket a repülésre , a féligazságok kimondása ilyen hírekhez vezetnek !!!!!
biztos azt a szopógépet keresték a Klintonnét a választások után elbujdosott , és fülest kaptak , hogy épp Alaszkában nyaral !!
Nem is szopógép , csak nyaló , és az egész hír csak kitalált , nem akar ő Alaszkába költözni !!!


KI AD NEKI HATVAN MILLÁT?

Liberális politikus eladó! Pillanatnyilag jutányos áron, akár évi hatvan millió alatt is bármit végrehajt. Alkalmazkodó képessége páratlan, szakmai tudásával sohasem fárasztott senkit, munkamoráljával sem terheli kollégáit. Bármely régi és friss párt jelentkezését várja. „Luxus-kakukk fészekről-fészekre” jeligére.
Fodor Gábor durcás volt. Szerette ezt az arckifejezését, egyik ex-hódolója említette, hogy ilyenkor olyan bájosan, kisfiúsan elgondolkodónak látszik. Ezért szerette a haját is néha megkócolni, tűnjön úgy, hogy nagyon törve van ez a szép liberális fej. Pedig csak viszketett…
A liberálisok vezetője most azonban nem mímelte a morcosságot, a dolgok tényleg nem úgy mentek, ahogy azoknak a tervei szerint kellett volna. Pedig egy szépen kidolgozott koncepció volt, és egy ideig úgy tűnt, még működhet is.
Fodor Gábor az SZDSZ összeomlása óta a „demokrata” vezetők hülyeségéből és bizonyos iratokból biztosította életstílusát. Az első nem szorul túl sok magyarázatra, a második érdekesebb.
Az SZDSZ az „úri szalonba való beengedésért” a belügyminiszterséget kérte 1994-ben Horn Gyulától, pedig az MSZP egyedül is biztos többséggel rendelkezett. Kuncze Gábor költözött be a Nádor utcai palotába. Ami megmaradt a négy-öt évvel korábbi iratégetésből, az nála landolt.
Mi lehetett ezekből a dokumentumokból a minisztériumban, mi került az SZDSZ mindenkori elnökének széfjébe? Hát állítólag…
Fodor 2008 júniusában vette át a liberális „mackó” kulcsait, egy évig nála voltak. Ott maradtak? Vagy elég volt egy jól működő fénymásoló, megbízható titkárnő egy szép nyári estén?
Ki tudja? Egy biztos. Az elkövetkező tíz évben a politikailag tökéletesen súlytalan Fodor valahogy mindig pozíciókat tudott kiharcolni magának és tökéletesen jelentéktelen liberális pártocskájának a „demokrata világban”.
Zsarolt? Csúnya szó. Talán nem is szólt, csak szocialista – később gyurcsányista – partnerei sejtették, hogy nála találhatóak „bizonyos információk”. Amelyek szólnak a rendszerváltás előtti időkről, a korai „spontán privatizációról”, a volt MSZMP-pártvagyonról, vagy akár a Horn-kormány dolgairól.
Szólhattak ezek a dokumentumok másokról is: a „független, szabad sajtó” munkatársairól. Akik Kádár alatt lettek valakik, gyakorta a Nyugaton szolgálták lelkesen a „hírek megszerzésének szabadságát” – talán tetszenek érteni az utalást, ha nem, akkor nézzenek utána az egykori Belügyminisztérium III-as Főcsoportfőnökségének. Aztán valamiért zömükben a ballib média meghatározó vezetői, arcai lettek. 
Tőlük Fodor Gábor bármikor kapott és kap meghívást, politikai nímandként annyit szerepelt a tévében-rádióban, mintha legalábbis bármikor szavazott volna rá az elmúlt években három embernél több.
Fodor az április választások előtt szinte mindenkinek felajánlkozott, aztán – láss csodát -, a szocialista veterán Molnár-Hiller páros érezte meg legjobban a „súlyát”. Kapott a pártjának egy parlamenti helyet, és 5 százalékot a majdani MSZP-pénzekből. Valljuk meg, jó üzlet egy 0,00000001 százalékos gittegylet vezetőjének.
Csakhogy Molnár Gyula és az MSZP elnöksége bukott. Potenciális utódaik meg nem akartak ennyit – nagyjából évi hatvan milliót – fizetni a semmiért. Őket mit érdekeljék a rendszerváltás, a Horn-kormány korának ügyei? Tóth Bertalan, Kunhalmi Ágnes gyerekek voltak akkor.
Ráadásul Fodor szemtelen volt. A jövő évi EP-listán a harmadik helyet követelte pártjának. Pártjának? Hát ugye Bősz Anett a Kossuth téren van, így marad ő, vállalja a liberalizmusért ezt a brüsszeli áldozatot. Hát erre az ifjú-szocik elküldték melegebb éghajlatra. Mit veszíthetnek? Ha a veteránokról kiderül valami, egy konccal kevesebb nekik. Elvtársias itt a légkör, no!
Fodor akkor tétet emelt, és megfenyegette őket, hogy Bősz Anettet kilépteti a Párbeszéd frakcióból. Ezen először röhögtek az MSZP-ben – Karácsony Gergely szundikált éppen -, mert hát úgysem húzza ezt meg Fodor, hiszen az ő pénzéről is szó van.
Meghúzta. És veszített. A „független” Mellár Tamás „önzetlenül”, a „demokratikus összefogás érdekében” besegített, marad a frakció, a 137 millió extra forint.
Fodor most ezért durci. Úgy tűnik, elszámította magát. Vagy van már más ajánlata? Odateszik Sorosék a Momentum mellé? Esetleg Bőszön keresztül megkísérthető az LMP? Fletónak aligha kell, Fidesznek minek – az ellenzéken már nincs mit szétverni. Esetleg segíthetne a Jobbik hiteles néppártosodásában?
Szabad a vásár!
U.i.: Nem akarok gyógyszert reklámozni, ám már kitűnő szerek vannak az émelygés és a hányinger ellen. Sajna még nem politikai, pláne nem liberális értelemben…
Újra kezdődik... 
Phenjan közölte: "Békeajánlatainkra ne fenyegessen megsemmisítésünkkel Trump, mert nukleáris fegyverekkel válaszolunk" 
North Korea Threatens to Call Off Summit, Calls Pence a Political Dummy

Észak-Korea amerikai ügyekért felelős külügyi államtitkára ismételten megfenyegette az Egyesült Államokat, hogy lefújják a két ország elnöke között tervezett csúcstalálkozót és helyette "megkóstoltatnak az Egyesült Államokkal egy olyan tragédiát, amit még soha nem tapasztalt és még képzeletében sem merült fel." 
Az észak-koreai kormány már korábban a találkozó elmaradásával fenyegetett, amiért a béke érdekében tett javaslataival szemben az Egyesült Államok újra Dél-Koreával és Japánnal rendezett közös hadgyakorlatokkal válaszolt. 
Ugyanakkor Mike Pence amerikai alelnököt "politikai idiótának" nevezte, amiért azt mondta, Kim Jon-un akar nagyon találkozni Trumppal és korábban pedig azt, hogy ha Phenjan nem mond le nukleáris fegyvereiről úgy járhat, mint Líbia, amelynek vezetőjét meg is ölték - írja az amerikai Wall Street Journal napilap. 
(VilagHelyzete
Máris kipróbálták az ukránok az amerikai rakétarendszert

2018. május 23., szerda  Európai ügyekVeszélyzónák
Először próbálták ki ukrán katonák kedden az Egyesült Államoktól kapott, a világ leghatékonyabb páncéltörőjeként számon tartott Javelin típusú amerikai rakétarendszereket – jelentette be a Facebookon Petro Porosenko elnök, aki jelen volt a fegyverzet lőtéri tesztelésekor.
Az ukrán államfő kijelentette, hogy országa katonái alkalmazni fogják ezt a – szavai szerint – nagyon hatékony védelmi fegyvert, ha Oroszország támadást hajt végre állásaik ellen.
Közölte, hogy a hadsereg alakulatai már elvégezték a szükséges tréningeket, amelyeken megtanulták a fegyver kezelését. A keddi gyakorlat sikeres volt, a kilőtt rakéták minden célt eltaláltak. Kiemelte, hogy a Javelineknek köszönhetően jelentősen nőtt Ukrajna védelmi képessége.
Önök is láthatták a katonák vidám arcát. Ma teljesült az álmuk. Ennek komoly szimbolikus jelentősége van, mert ez jelképezi együttműködésünket amerikai partnereinkkel” – hangoztatta a Facebookon közzétett videofelvételen Porosenko. Az ukrán államfő köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, Mike Pence alelnöknek, a védelmi- és a külügyminiszternek, a szenátusnak és a kongresszusnak országa támogatásáért, és azért, hogy a Javelin rakétarendszerek Ukrajnának történő szállítása mellett döntöttek.
Donald Trump a múlt év végén határozott úgy, hogy az Egyesült Államok élet kioltására is alkalmas védelmi fegyvereket, köztük Javelin rakétarendszereket ad Ukrajnának. A döntés ellen Moszkva hevesen tiltakozott. Az amerikai védelmi minisztérium március elején hagyta jóvá 210 Javelin páncéltörő rakéta és 37 hozzá való indítóegység szállítását Ukrajnának. A fegyverszállítmány mintegy 47 millió dollárba kerül.
Porosenko május 1-jén jelentette be, hogy megérkeztek a Javelinek Ukrajnába az Egyesült Államokból. “A Kremlnek egyre magasabb árat kell fizetnie az Ukrajnával szembeni agresszióért” – hangoztatta egyebek mellett már akkori nyilatkozatában is.
A Javelin (gerely) rakétarendszert a világ leghatékonyabb páncéltörőjeként tartják számon. A rakéta az indítás után mintegy 150 méteres magasságba emelkedik, majd felülről csap le, a harckocsik páncélzata ugyanis a tetejükön a legvékonyabb. A Javelin olyan védelemmel ellátott harckocsik ellen is hatékony, amelyek a rakétát még becsapódás előtt meg tudják semmisíteni. A Javelin rakétáknak ugyanis tandem elrendezésű robbanófejük van, amelyben a kisebb rész a reaktív védelem működésbe lépésének semlegesítésére való, a nagyobb pedig ezután felrobbantja a célpontot.
Forrás: MTI
Izrael a Gázai övezetben bombázottAz izraeli légierő a radikális Hamász palesztin szervezet állásait bombázta a Gázai övezetben szombat este.
A palesztin biztonsági szolgálatok szerint a támadott célpontok egyike a Hamász fegyveres szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak létesítménye volt a déli fekvésű Rafahban. Egy másik célpont a tájékoztatás szerint Hán-Junisztól nyugatra volt. Egyelőre nem állnak rendelkezésre információk halottakról vagy sebesültekről.
Az izraeli hadsereg közölte: a harci repülők “katonai célokat” bombáztak az övezet déli részén, de a központi térségben történt állítólagos légicsapásokat nem erősítette meg. A közlés szerint a támadások megtorló intézkedések voltak palesztinok tiltott határátlépései miatt az övezetet Izraeltől elválasztó határkerítésen.
Március vége óta rendszeresek a tüntetések a gázai-izraeli határnál, ahol palesztinok ezrei tiltakoznak az övezet blokádja és az egykori palesztin területek elvesztése ellen. A palesztin egészségügyi minisztérium szerint legkevesebb 117 palesztin vesztette életét, és 13 ezer sebesült meg ezeken a tüntetéseken.
Amerikai tankok és csapatok áramlanak EurópábaAz Európában állomásozó amerikai haderő értesítette a német szövetségi államokat, hogy nagy mennyiségben fognak nehéztüzérségi járműveket szállítani kelet-európai és baltikumi stratégiai helyekre az „Atlanti Eltökéltség Hadművelet” zászlója alatt.
Összesen 3300 katona érkezik a texasi Fort Hoodból és 2500 katonai berendezést hoznak magukkal az Atlanti-óceánon keresztül, amelyek már megérkeztek a belgiumi Antwerpen kikötőjébe.
Ott készítik fel őket a szállításra Európán belül.  A hadsereg tisztjei elmondták, mindezt egy nagy hadgyakorlatként kezelik, mert ezzel segítik elő a logisztikai hozzáértés fok ozását, amire szükség lehet a kontinensen kirobbanó háború esetében.
Antwerpenből folyón szállítják a hadfelszerelést a németországi Mannheimbe és onnan vasúton a célpontokhoz. 87 Abrams tank és 140 Bradley harckocsi is a felszerelés része.
Mindez erőmutogatás lesz az oroszoknak címezve, mert az Egyesült Államok attól tart, hogy az orosz hadsereg a balti országokat is annektálni akarja, ahogyan azt a Krím félszigettel tette.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése