2018. június 29., péntek

A fekáliába már a majmok sem fekszenek , csak a migránsok , és a Hitleri leányzó !!!! Miért tiltották le a "Tarih-i Üngürüsz rejtély 2."-t?  Valakiknek sérelmes lehetett, mert már nem olvasható az eredeti címen csak a google által elmentett változatban. Talán a kettős honfoglalás miatt? Egyesek kézzel-lábbal tiltakoznak az ellen, hogy itt a Kárpát-medencében 895 előtt magyar nyelvűek lehettek. (körlevélből)  Íme a mentett változat:  A Tarih-i Üngürüsz rejtély 2.  Szalay Károly 2018. 06. 15. Demokrata  Már nyomdában volt a két kézirat, amikor megtudtam: Hazai György akadémikus, berlini vendégprofesszor ismertetést hirdetett meg a félkész fordításról. Kiderült, már évekkel azelőtt szerződött a mű lefordítására. S amíg dolgozik rajta, havi tízezer forint üti a markát. Érdekében állt tehát, hogy minél tovább tartson a munkája. Az itthoni török fordítók ezért nem merték vállalni a föladatot, nem akartak ütközni Hazaival. És a zárolás is ezért volt. Szóltam Kardosnak a beharangozott ismertetésről, ezért az igazgató megsürgette a gyomai nyomdában a munkálatokat, és mire a "bemutató" ideje elérkezett, a kötet már a könyvesboltokban volt. Kész helyzet elé állítottuk az érintettet. Vagyis Hazai elkésett, iparkodása okafogyottá vált.  De mi tette olyan izgalmassá ezt a két török történelemkönyvet a magyarokról, és miért nem tudnak még ma sem mit kezdeni az eredetileg török adatokkal? És (kínjukban) miért hazudoznak és fontoskodnak róla? Megjegyzendő, hogy túlnyomórészt a Tarih-i Üngürüszt emlegetik, és a Madzsar Tarih-it mellőzik. Holott e mű legalább olyan fontos, mint a másik, sőt a kettő kiegészíti és fölerősíti egymást.  A Magvető-kiadáshoz a szöveggondozó és szakellenőrző írt bevezetőt. A fordító Blaskovics József pedig utószót. Mind a két írás rendkívül tanulságos és értékes. Vass Előd megrajzolja a török történetírás vázlatát, és ebbe helyezi be az érintett munkákat. Terdzsümant nevezi meg a Tarih-i Üngürüsz írójának, aki talált egy latin nyelvű magyar történelmet. Az előszóból kiderül, hogy a szultáni udvarban jobbára fiatalon elrabolt magyar eredetű rabszolgák tevékenykedtek tolmácsként vagy tudósként, tudtak magyarul, latinul és törökül is nyilván.  Blaskovics a második műről, a Madzsar Tarih-iről értekezik. A török kutatók csak 1975-ben adtak hírt erről a munkáról, és a Magvető már 1982-ben meg is jelentette, hála Blaskovics Józsefnek.  Kiemelem a kéziratból azt az állítást, hogy a magyar honfoglalás két ütemben zajlott le, még pedig 371-ben és 744-ben! Azaz sokkal korábban, mint azt a hivatalos történetírás állítja! Eszerint Árpád tényleg találhatott itt magyarokat a nyolcszázas években. A kettős honfoglalást Szilágyitól László Gyuláig több tudós is állította, és ezzel a maiak nem tudnak mit kezdeni.  Több történész arra következtetett, hogy ennek a második műnek az írója Ibrahim Müteferrika kolozsvári születésű ifjú, aki 18 éves korában került hadifogságba. Törökországban Rákóczinak is tolmácskodott. Müteferrika alapította meg az első török nyelvű nyomdát. (Mellesleg jegyzem meg, hogy Szinte Gábor hihető föltételezése szerint Leonardo da Vinci anyja is magyar származású elrabolt nő lehetett, akit apja a firenzei rabszolgapiacon vásárolt meg a törököktől.) A későbbi kutatások azonban kétségbe vonták Müteferrika szerzőségét.  A másik fontos, megemlítendő állítása a Madzsar Tarih-inek, hogy rokonságunk tatár eredetű, kipcsak, kun, besenyő, kazáni tatár, az "Arany Horda" népéhez tartozott.  Vagyis ez a két könyv teljességgel fölborítja a magyar őskorról vallott állításokat, hiszen még hun és magyar rokonságról sem tud. Vagyis minden származáselméletnek ellentmond.  Blaskovics föltárja a nyilvánvaló tévedéseket is. A török művek azt állítják, hogy a szászok már Attila előtt Erdélyben laktak. És pontatlanok némely Árpád-házi királyok adatai is. Aminek nem tulajdonítok különösebb jelentőséget. De a föntebbieknek igen, és a művek abból a szempontból is érdekesek, miként látták a törökök a magyarokat a XVIII. században, kiveretésük után.  Lapszám: 2018:24  A svédek dalba foglalták: Újra a Turul népe vezeti Európát  2018. 06. 21. HungaryFirst  Magyarország és a magyarok ősi legendás népe egyre jobban foglalkoztatja világszerte a közvéleményt. Olyannyira, hogy Svédorszgban megszületett egy dal is, ami arról szól, hogy: Újra a Turul népe vezeti Európát!  Az, hogy az európai baloldali politikusok körében Magyarország neméppen örvend pozitív megítélésnek mit sem számít, mikor az európai népesség egyre inkább a bűvkörébe kerül. Számos Facebbok, Twitter és más közösségi oldalon fellelhető bejegyzés és komment bizonyítja, hogy a ballibsi média által kovácsolt "magyar ellenes" hírek az európai népesség igen piciny százalékának ad hangot - írja a Libsifigyelő.hu.  A környező országok mind csodájára járnak a magyar politikának, a magyar kultúrának, a magyar történelemnek...A magyarság bátorságának és legősibb szellemének köszönhető, még élő európai létezésnek...  Üzentek nekünk Belgiumból, ahol mozgalmat hoztak létre belgák a magyarokért. Egyesületet a magyar kultúra belgiumi megőrzéséért. Üzentek az olaszok, hogy hősök vagyunk és felsorakoznak mögénk egytől egyig. Üzentek a németek, hogy áldja meg az Isten e népet, mely oly sokszor rendíthetetlen bástyaként védte Európát! És most üzentek a svédek is!  Egy svéd zenekar kereste fel a Mindenszó szerkesztőségét, hogy egy dallal hajoljanak meg a magyarok előtt! Dalban mondják el azt, amit mi igaz magyarok a szívünkben is tudunk,  "Turul madár vezeti újra Európát a helyes útra"  Alább a svéd zenekar weboldala, melyen keresztül nekünk üzennek Free Woman címmel!  A 150 évről rózsás képek alakultak ki mára! Ismerjük meg mi is az igazság!  Az iskolákban nem tanítják. Budáról ellopott iratokat az isztambuli múzeumban magyar kutató nem kutathatja! Az anyagokat nem adják át a mai percig.  Kiegészítés:  - A török uralom alatt Magyarország népessége kb. 4 millióról 1,5 millió főre csökkent.  - A 8. pont miatti szemlélet eredménye, hogy a török katonák kisajtoltak a meghódítottakból annyi jövedelmet, amennyit csak tudtak.  - A török hadsereg téli ruhával nem rendelkezett, ezért felénk csak jó időben tudott hadat viselni. A fel- és visszavonulási sebességet ismerve, észak felé nem tudott már lényegesen messzebb hódítani, mert a közeledő őszi rossz idő miatt vissza kellett vonulniuk délre, csak a rendfenntartó embereik maradtak itt. A szultán minden évben más felé hódított. A Habsburgok ellenfelei (Velenceiek, franciák stb) is befolyásolták a szultánt, hogy mikor indítson háborút ellenünk.  Tíz tény, amit talán nem tudott Szulejmán szultánról  Az atv.hu már korábban írt arról a tervről, mely szerint Szigetváron, a török ostrom 450. évfordulóján nem a hős várvédő Zrínyi Miklósnak, hanem elsősorban a hódítóként érkező Szulejmán szultánnak kívánnak - több sajtóhír szerint török és magyar kormányzati támogatással - emléket állítani. Újra felépítenék többek között az úgynevezett csonka minaretet, és zarándokhelyet hoznának létre az ostrom közben elhunyt török uralkodó tiszteletére. Szulejmánra a török történelem - beleértve a mai török vezetést - az Oszmán Birodalom legnagyobb hódítójaként tekint. Ennek az árát azonban elsősorban Magyarország fizette meg: a szultán nemzetünk egyik legkönyörtelenebb pusztítója volt, akinek gyilkos terrorja évszázadokkal megelőzte az Iszlám Állam és más terrorosztagok véres hódításait. A Hetek cikke.  Tíz tény, amit talán nem tudott Szulejmán szultánról  1. Nevéhez fűződik az önálló magyar államiság megdöntése, amely a magyar történelmet évszázadokra kényszerpályára szorította. Miután az általa irányított mohácsi csatában megsemmisítette a magyar haderőt, és II. Lajos király életét vesztette, majd 1541-ben elfoglalta a fővárost, Budát, ennek következtében megszűnt a királyi udvar, így Magyarország irányítása hosszú időre külföldre, Bécsbe helyeződött, ami számos súlyos következménnyel járt.  2. A tények alapján ő tekinthető Magyarország egyik legnagyobb pusztítójának az ország 1100 éves történelme során. Uralkodása a szakadatlan háború és rombolás negyvenöt esztendejét jelentette az országnak. Ilyen hosszú időn át tartó hatalmas mértékű pusztítást az ország egyetlen ellensége sem okozott. A Batu kán vezette tatárjárás egy bő éven át tartott 1241-42-ben. A náci német megszállás, a nyilas rémuralom és a szovjet felszabadítás pusztításai is egy borzalmas esztendőn át tartottak 1944 tavaszától 1945 tavaszáig. Szulejmán első hadjáratát 1521-ben azonnal Magyarország ellen indította. Élete utolsó hadjáratát is ez ellen a föld ellen vezette már súlyos betegen 1566-ban, és Szigetvár ostroma során fejezte be földi pályafutását 72 éves korában. Egyik legfőbb életcéljának Magyarország leigázását tekintette: 1521 és 1566 között hét hatalmas hadjáratot indított Magyarország újabb és újabb területeinek bekebelezéséért. Hadműveletei során falvak százait gyújtatta fel, városok hosszú sorát lövette rommá, égettette fel. Ez történt Szigetvárral is, amelynek első módszeres szétlövetője, felégetője, lerombolója éppen Szulejmán volt. Ezért megdöbbentő, ha az ő tiszteletére akarnak napjainkban dzsámit és minaretet emelni Szigetváron.  Szulejmán seregének pusztításairól egybehangzó leírásokat adnak a korabeli török és magyar beszámolók. A szultán győzelmi jelentése az 1526-os hadjárattal kapcsolatban a következőket mondja: "A hit harcosai elszéledvén az országnak minden része és tájéka felé, bárhol találták az alávaló gyaurokat, akár mezőn, akár hegyekben, közülük a férfiakat a kardok és nyilak áldozataivá tették, a nőket és gyermekeket pedig fogságba hurcolták, lakóhelyeiket feldúlták és felégették, s ők maguk megrakodtak töménytelen zsákmánnyal és mindenféle javakkal."  1532-ben Brodarics István, a mohácsi csatát is megjárt királyi kancellár, akit Szapolyai János király a Bécs elleni hadjáratából visszavonuló Szulejmánhoz küldött tárgyalni, a látottak alapján a következőket jelentette a szultáni sereg pusztításairól: "Szörnyen romboltak, égettek és öldököltek, az embereket korra és nemre tekintet nélkül elhurcolták."  3. A szultán emberéletben is hatalmas veszteségeket okozott Magyarországnak. Uralkodásának négy és fél évtizede alatt a nem szűnő háború és pusztítás során magyarok tízezreit ölték meg, és százezres nagyságrendben hurcolták el őket rabszolgaságba az országból. 1530 őszén Oláh Miklós, Mária királynénak, II. Lajos özvegyének titkára a következőképpen számolt be Erasmusnak, a híres humanistának Mehmed bég, nándorfehérvári kapitány Magyarországra betört tízezres seregének pusztításairól: ". a teherbíróbb, életerősebb férfiakat és ifjakat, tizenötezernél többet fogolyként Törökországba indított. Amikor Thurzó a török eltakarodása után kiment, hogy szemügyre vegye, milyen kegyetlenségeket követtek el, több mint ötszáz, részben karddal lemészárolt, részben földhöz csapdosott kisgyereket talált ott holtan. Talált közöttük ötvenet, akik még úgy-ahogy lélegeztek, ezeket - mélyen megrendülve a félholt apróságok iránti szánalomtól és a törökök bestialitása miatt - kocsin várába, Semptére vit ette."  4. A szultáni iratokban rendszeresen megvető, becsmérlő hangnemben beszélt Magyarország lakosairól. A Mohács utáni győzelmi jelentésében például a magyarokat a következő szavakkal minősítette: "szemtelen és becstelen magyarság", "alávaló átkozottak","feslett életű gonoszok", "tévhitben élő gazok", a magyar katonákat pedig "ördöggel cimboráló dögök"-nek nevezte.  5. Látványos külsőségek között mészároltatta le magyar hadifoglyok ezreit. A magyar hadifoglyok tömeges lenyakazására a mohácsi csatát követő napon került sor, Szulejmán győzelmi ünnepének keretében. A szultán arannyal bevont trónusán ülve fogadta főtisztjeinek kézcsókjait és osztogatta számukra a kitüntetéseket, majd a vörös szultáni sátor körül felsorakozó oszmán vezérkar tagjai elé odavezették a mintegy kétezer láncra vert magyar hadifoglyot és valamennyiüknek fejét vették. Meg kell jegyezni, hogy Szulejmánnak ez a brutális tette messze felülmúlja napjaink Iszlám Államának eddigi legkegyetlenebb tömeges kivégzését, amelynek során mintegy kétszázötven foglyot nyakaztak le.  6. Az ország lakossága ellen tudatosan alkalmazta a megfélemlítés fegyverét. Ezt nemcsak katonai megfontolásból tette, hanem ezt diktálta számára vallása is. A Korán 8. szúrájának (fejezetének) 60. verse ugyanis arra szólítja fel az iszlám követőit a nem muszlim emberekre vonatkozóan, hogy "keltsetek félelmet bennük!" Seregének szerves részét alkották a könnyűlovas martalóc csapatok, az akindzsik, akiknek a neve is azt jelenti: "égető, dúló". E "hitharcosok" borzalmas pusztításai, brutális kegyetlenkedései nem csupán a zsákmányszerzést szolgálták, hanem azt is, hogy az újabb és újabb területek megszerzését félelemkeltéssel is előkészítsék. Várak, városok feladását is kegyetlen fenyegetésekkel igyekeztek siettetni.  A már elfoglalt területek lakosságát is félelemben kívánták tartani. Az adók serény beszolgáltatása érdekében nem egyszer "nyársba vonással", azaz karóba húzással fenyegették meg a késlekedő falvakat, elrettentésül hivatkozva olyan falvakra, ahol már beváltották fenyegetésüket.  7. Az uralma alá került hatalmas területen példátlan és szisztematikus rablás zajlott, amelyhez foghatót se előtte, se utána egyetlen hódító hatalom sem hajtott végre az országban. Minden nemesember, városi polgár és a keresztény egyház is elvesztette a föld tulajdonjogát. Az összes föld egyedüli birtokosa a szultán lett. Az elfoglalt országrész mintegy 80 százalékát katonai szolgálat fejében török lovaskatonák kapták meg, ezek főleg a falvak területei voltak. A meghódított területek legértékesebb része, mintegy 20 százaléka a török kincstár kezelésébe került. Ide elsősorban a különböző városok tartoztak. Mindez többnyire a települések hanyatlását eredményezte. Mivel a török kormányzat számára a jól karbantartott, gondozott város képe nem jelentett értéket, a városok hamar nagyon elhanyagolt, lepusztult állapotba kerültek.  Jól mutatja ezt az egykori királyi főváros, majd az egész hódoltság központjává tett Buda állapotát bemutató leírás 1555-ből.  A Fugger bankház megbízottja Hans Dernschwam a következőket írta az egykori polgárházak, paloták látványáról: "A házak sorban, egymás után beomlanak. Építkezésnek nyoma sincs, legfeljebb annyi, hogy a lakó meghúzhassa magát az eső és a hó elől. A nagy, tágas termeket, szobákat istállószerűen kőből-agyagból-fából összeeszkábált cellák tömegére darabolták fel. Pincékre nincs szükségük. Ezeket szeméttel töltötték meg. Saját házának senki sem ura és gazdája. A házak egytől egyig disznóólakká váltak. Annyira körülépítették őket, hogy az ember jószerivel rá sem ismer a kapukra és a nagy hintóbejárókra. Ugyanis a házak elé - mi több, a házakhoz tapasztva - ereszalját, zsibárus bódékat építettek, melyekben a kézművesek török módi szerint a nyílt utcán ülnek és dolgoznak. A Fugger urak házában most a török kincstartó lakik. A ház előtt fából épített lóistálló, amely egészen a városházáig elnyúlik."  8. Az általa elfoglalt területeken a megmaradt lakosság súlyos és tartós elszegényítését eredményező gazdasági berendezkedést honosított meg. Egyrészt ő vezette be a szpáhi rendszert. A magyar tulajdonosoktól elvett földek döntő részét katonai szolgálat fejében használó szpáhik egyike sem tudhatta, hogy mikor helyezik át másik birtokra, ezért nem fektetett be a gazdaságába, nem fejlesztette birtokát, hanem abban volt érdekelt, hogy amíg ő használja az adott birtoktestet, addig is minél nagyobb hasznot tudjon belőle húzni. Ez kíméletlen rablógazdálkodáshoz vezetett szerte a hódoltság területén. A szpáhi földesurak a jobbágyoktól nemcsak pénzjáradékot és különféle terményjáradékot szedtek, hanem a legkülönbözőbb egyéb címeken is igyekeztek pénzt kisajtolni tőlük. Így például házasságkötéskor fizetni kellett a menyasszonyért stb. A török földesurak mellett nagy nyomorgatója volt az itt élő lakosságnak Szulejmán török államapparátusa is.  Jól mutatja ezt, hogy az állami adó török nevéből a "haradzs"-ból új magyar kifejezés született, a "harácsolni".  9. Tudatos megtévesztéssel, barátságot színlelve, tárgyalás ürügyén hívatta magához 1541-ben a csecsemő János Zsigmond magyar király egyik gyámját, Török Bálintot, hogy ott elfogja és az isztambuli hírhedt Héttoronyba zárassa élete végéig. Kínálkozik a történelmi párhuzam, hogy az 1956-os forradalom idején a szovjetek szintén tárgyalás ürügyén hívatták főhadiszállásukra Maléter Pál honvédelmi minisztert, hogy aztán a tárgyalások megkezdése után Szerov tábornok, a KGB elnöke berontva a terembe fogságba vitesse a magyar vezetőt.  10. Ellensége, pusztítója és elnyomója volt a kereszténységnek. A keresztény templomok egy részét már a hódító hadjáratok során elpusztíttatta. A megmaradottak jelentős részét mecsetekké, illetve dzsámikká alakíttatta, de voltak olyanok is, amelyeket istállóvá tettek. A keresztények kezén hagyott templomok használatáért tetemes összegeket kellett fizetni a török hatóságoknak. A harangok használatát mindenütt megtiltották. Új templom építését, a régiek kijavítását csak hitványabb anyagokból engedték és torony nélkül.  Kulcsár Árpád /  (A szerző történész)  Mónus Törökországból hazahozta a Hódítók Kupájá! HungaryFirst küldte be 2018. 06. 23., szo - 14:55 időpontban Bizánc bevételének 565. évfordulója alkalmából rendezték Isztambulban az idei év első jelentős harci- és távlövő íjász nemzetközi versenyét, a Hódítók Kupáját, 50 ország 500 íjászának részvételével. Törökországban ennek a megmérettetésnek nagy hagyománya van, egykor az uralkodók is kedvelték és gyakorolták a távlövést. A bajnokok tiszteletére emlékoszlopokat emeltek, amelyek ma is fellelhetők a város különböző pontjain. A távlövő íjászok 50 fontos húzóerőre korlátozott kategóriáját ezúttal is jelentős fölénnyel nyerte Mónus József, mégpedig egy általa készített, 1500 éves szkíta íj erre a versenyre újjáépített íját használva. Mónus József, a Hódítók Kupája versenyen A teljes interjúnkat a legújabb Magyar Fórumban olvashatják! Ellopott magyar emlékmű  1992. június 22-én Dél-Erdélyben, a Hunyad megyei Vaskapu-hágóban románok munkagéppel ledöntik Hunyadi János 1442. szeptember 6-án kivívott zajkányi győzelmének utolsó, 1896-ban állított emlékművét. A négyméteres öntöttvas buzogányt 1993-ban az osztrói tóban megtalálják, és a várhelyi múzeumba mentik. Innen 1994-ben ellopják. Hunyad vármegyében, a Déli Kárpátok hágóiban ugyanebben az időben ezenkívül még öt hasonló emlékművet emeltek. Az első világháborút követő román megszállás után valamennyit elpusztították. Az utolsó előttit, a Zsilyvajdejvulkán város fölötti hágóban, a hatvanas évek közepén rombolták le.  1992. június 22-én "ismeretlen" tettesek nehéz erőgépek igénybevételével az utolsó Hunyadi-emlékművet, a zajkányit is ledöntötték, buzogányát eltüntették. Egy évre rá az osztrói tóból kihalászták a vasbuzogányt, és a várhelyi (Sarmizegetusa) múzeumba vitték, amely helyi rendőrség szomszédságában van. Innen 1994 novemberében a vasbuzogány végleg eltűnt.  2002-ben az RMDSZ és a RSZDP pártok megállapodást kötöttek az emlékmű maradványainak megóvásáról és a felújítás előkészületeiről. 2003 áprilisában azonban ledöntött zajkányi emlékműnek a helyszínen, a Vaskapu-hágóban megmaradt darabjai is eltűntek, az emlékmű talapzatát elbontották, ledózerolták. Felelős nincs, nyomozás nem indult. (Facebook)  Lakatos Pál: Mártír volt-e a mártír?  Egyes dokumentumok szerint Nagy Imre részt vett az orosz cári család kivégzésében, az '56-os forradalom első hat napján meg ellenforradalmároknak nevezte a forradalmárokat, akiket, ha nem teszik le a fegyvert, azonnali kivégzéssel fenyegetett. Ő volt Nagy Imre, 1956 "mártírja".  1956. október 24-én, reggel 8 óra 45 perckor közlemény hangzott el a Magyar Rádióban, a Kossuthon: A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a rögtönítélő bíráskodást a népköztársaság megdöntésére irányuló cselekmények- lázadás, lázadásra való felbujtás, lázadás és szövetkezés, gyilkosság, emberölés, gyújtogatás, robbanószerek tartása vagy ezek felhasználásával elkövetett bűncselekmény, a közveszélyességi bűncselekmények, hatóság elleni erőszak, magánosok elleni erőszak, s az engedély nélküli fegyvertartás- bűntette tekintetében az ország egész területére elrendeli a rögtönítélő bíráskodás hatálya alá eső bűncselekményeket halállal kell büntetni.  E rendelet nyomban hatályba lép. Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke.  A rádió 10 óra 40 perckor jelentette be: "Rövidesen közvetítjük Nagy Imre elvtársnak, a Minisztertanács elnökének rádiószózatát." A beszéd végül csak 12 óra 10 perckor hangzott el a következő szöveggel: "Budapest népe! Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszüntetése érdekében beszüntetik a harcolt és leteszik fegyvereiket, mentesülnek a statáriális eljárás alól."  A rádió a statárium felfüggesztésére vonatkozó szózatot 13 óra 2 perckor, 13 óra 6 perckor, 13 óra 15 perckor, 13 óra 50 perckor és 14 órakor megismételte "Aki két óráig leteszi a fegyvert, nem kerül statárium elé. Figyelem, figyelem! Hallgatóink tegyék ki az ablakokba rádiókészülékeiket. Az ellenforradalmárokkal, a megtévesztettekkel közölni kell, hogy azonnal tegyék le a fegyvert, s akkor nem kerülnek statárium elé."  Az utcán harcolókat a nap folyamán nevezték fasisztáknak, ellenforradalmároknak és megtévesztetteknek.  Tizennégy óra után ismét megszólalt a rádió. Figyelem, figyelem, fontos, rendkívüli hírt közlünk: A kormány korábbi intézkedését, hogy azok számára, akik 14 óráig, délután 2 óráig leteszik a fegyvert, a statáriumot elengedik, módosította: az utolsó határidő 18 óra, délután 6 óra. Tegyék le a fegyvert!"  Három negyed hattól a rádió szinte percenként ismételte: "Még néhány perc!"  Hat óra elmúlt. Letelt a második hosszabbítás ideje is. Ezután már csak egyszer, műsorzáráskor hangzott el a következő: "A kormány a legszigorúbban figyelmezteti a fegyveres támadókat, hogy ellenállásukat szüntessék meg. Adják meg magukat vagy dobják el fegyvereiket!"  Nagy Imre beszéde 1956. október 25-én 15 óra 18 perckor a rádióban  "Magyarország dolgozó népe!  Az elmúlt napok során hazánk tragikus eseményeket élt át. Kisszámú ellenforradalmár felbujtók népköztársaságunk rendje ellen fegyveres támadást indított, amelyet Budapest dolgozóinak egy része az ország helyzete felett érzett elkeseredése következtében támogatott. Ezt az elkeseredést fokozták a múlt súlyos politikai és gazdasági hibái, amelyek helyrehozását az ország helyzete és a nép általános óhaja feltétlenül megkövetelte. A párt új vezetősége és az új vezetés alatt álló kormány el van szánva arra, hogy a tragikus események tanulságait a legmesszebbmenően levonja. A rend helyreállta után rövidesen összeül az Országgyűlés....  ...Mint a Minisztertanács elnöke bejelentem, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderők visszavonásáról, a magyar-szovjet barátság, a proletár internacionalizmus, valamint a kommunista pártok és a szocialista országok közötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség alapján...."  A fordulat napja október 28-a. "Délben a Nagy Imre-kormány az ország felé hivatalossá tette a lezajlott politikai fordulatot: kihirdette a tűzszünetet és a felkelés követeléseinek elfogadását. A Parlamentben megalakult és ülést tartott az új kormány."  Október 28-ig tehát a az utcán harcolók voltak fasiszták, ellenforradalmárok csak forradalmárok nem, akiket a Nagy Imre vezette kormány utasításának megfelelően, ha fegyverrel a kézben találtak rájuk, azonnal ki lehetett végezni.  Mindezek után, csupán egy pillanatkép a mából. 2018. június 16-án a köztársaság nélküli köztársasági elnök, Áder János virágot tett Nagy Imre sírjára. A forradalmárok sírjára nem került "állami" virág.  (Facebook)  "Makuch Bertalan: Nagy Imre vagy ahogy a papíron van Imre Nagy azonos azzal aki másokat tönkre tett és Berijának jelentett. Amikor hadifogságba esett később Jekatyerinburgba kerül. És ő is benne van abba bűnöző társaságban amelyik Lenin parancsára megszavazta és aláírta a cári család kivégzését.1990 óta jelentek meg erről a csirkefogóról életrajzok. Csak elő kell szedni. A moszkvai levéltárban fellelhető a dokumentum. Nincs tévedés. Még az RTR Planeta orosz tv csatorna is bemutatta a dokumentumot, én is 2000 után láttam a filmet a cári családról. Hangosan mondta az illető Imre Nagy nevét. És a többiekét is. Berijának meg folyamatosan jelentett 1953-ig. Míg Beriját ki nem végzik. Nagy Imre, mások tönkre tevője, nem 56-os mártír!" (Molnár Gizike facebook oldaláról átvéve.)  Nagy Imre és mártírtársai kivégzésére és újratemetésére emlékeznek ma Nagy Imre néhai miniszterelnökre és mártírtársaira emlékezik ma az ország kivégzésük 60. és újratemetésük 29. évfordulóján. A központi állami rendezvényen a fővárosi Vértanúk terén tartanak koszorúzást Nagy Imre szobránál. Az MSZP és a Párbeszéd képviselői szintén a Nagy Imre szobornál helyezik el az emlékezés virágait. Vidéken is tartanak megemlékezést. Nagy Imrét, az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnökét és mártírtársait – Maléter Pál honvédelmi minisztert, Gimes Miklós újságírót – a forradalom leverése után koncepciós perben halálra ítélték. 1958. június 16-án hajnalban kivégezték őket, később titokban eltemették őket a rákoskeresztúri Új köztemetőben. Újratemetésükre – az 1958. április 24-én kivégzett Szilágyi Józseffel, Nagy Imre titkárságvezetőjével és a börtönben 1957. december 21-én elhunyt Losonczy Gézával, a Nagy Imre-kormány államminiszterével együtt – 1989. június 16-án került sor. A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa 1989. július 6-án – azon a napon, amikor Kádár János, az MSZMP főtitkára meghalt – a legfőbb ügyész törvényességi óvása nyomán Nagy Imre és társai ítéletét hatályon kívül helyezte, az elítélteket posztumusz bűncselekmény hiányában felmentette. A koncepciós perek áldozatainak rehabilitációja és az újratemetés a rendszerváltó időszak szimbolikus eseménye volt. MTI; Fotó: Origo Orbán: Az újratemetés a nagyfiúk feladata volt – mondta 1989. június 16-án a Hősök terén elmondott beszédéről Orbán Viktor a Duna TV hétfő esti, Szabadság tér '89 című műsorában. A  miniszterelnök katartikusnak minősítette Nagy Imre újratemetésének napját, mivel szerinte a rendszerváltással kapcsolatban és azután is ez volt az egyetlen olyan esemény, amelynek kapcsán mindenki ugyanazt élte meg. „Akkor nem tudtuk, milyen fontos nap ez, érezni éreztük, de az csak később derült ki, hogy nem lesz több ilyen nap” – mondta Orbán, hozzátéve: a rendszerváltás szerinte az első szabad parlamenti választással következett be. Azzal kapcsolatban, hogy mi volt a Fidesz és az ő személyes szerepe az újratemetés kapcsán, úgy fogalmazott: Az újratemetés az a nagyfiúknak a feladata volt (...)  A nagyfiúk behúztak bennünket ebbe a történetbe. Rákay Philip műsorvezető arra vonatkozó kérdésére, hogy a politikai elit miért pont őket, és miért nem az SZDSZ-t „húzta be”, azt válaszolta: Az ellenzéki oldalon nem volt más, csak a Fidesz.  A miniszterelnök szerint afelől nem volt vita, hogy a rendszerváltó nemzedéket a Fidesz képviselje. Ennek ellenére Orbán úgy értékelte: a felkonferálás ellenére nem volt felhatalmazása arra, hogy a magyar fiatalok nevében beszéljen, ő csak a Fidesz nevében beszélt. Ettől függetlenül szerinte a beszéd jól összefogta az ő nemzedékének a hangulatát. Fotó: Tóth István Csaba A kormányfő magáról „öregedő emberként” beszélt, és kritizálta korábbi beszédstílusát, például azt, hogy hadart. „Botcsinálta politikusok voltunk, és menet közben tanultuk meg a szakmát” – fogalmazott. Kövérrel írták, de újraírta A beszéd keletkezéseinek körülményeiről elmondta: az eredeti beszédet a választmánnyal való egyeztetést követően, Kövér Lászlóval együtt írták. A témáról és az időkorlátról Litván György történésszel kellett egyeztetnie, de cenzúra nem volt, és a beszéd leiratát kérésre sem adta oda.  A beszéd eredetileg 7,5 perces lett volna, de miután kiderült, hogy a szónokoknak csak 5 percük van, Orbán teljesen újraírta a beszédet. Szerinte a hétperces beszéd „okosabb”, a végül elmondott ötpercesnek szánt (valójában hétperces) viszont „jobb” beszéd volt. Azzal kapcsolatban, hogy a Nagy Imre újratemetésén elmondott beszéd milyen hatással volt a személyes életére, úgy fogalmazott: Először éreztem azt, hogy a feleségem elégedett velem. A beszéd ugyanakkor a politikusi karrierjére is hatással volt: mint elmondta, a reakciókból szűrte le, hogy kik a „jó gondolkodású emberek”. „Segített a politikai elitet jól megismerni” – mondta Orbán Viktor. A csaknem egyórás műsorban egyébként történészek és Boros Péter volt miniszterelnök is megszólalt, de messze Orbán Viktor kapta a leghosszabb műsoridőt, akinek a teljes 1989-es beszédét is levetítették a Duna TV-n. Kovács János közleménye: Az elcsalt rendszerváltás óta hazaáruló posztkommunisták vezetik az országot - félre Készült: 2014. június 18. szerda, 16:00 Találatok: 2650 Az elcsalt rendszerváltás óta hazaáruló posztkommunisták vezetik az országot - félre Élükön Orbán Viktorral (itt), aki a legnagyobb áruló, hiszen nemzeti színekben, nemzeti érzelműekkel vértezi magát. A többi ex-kormányfő kismiska hozzá képest. Így Antall, Horn, Medgyessy, Gyurcsány(i), Bajnai. Orbán mindenről tudott és tud, benne van a keze minden népellenes aljasságban, de a pártszócsöveivel az ellenkezőjét hangoztatja.  Tudott, mert benne volt a rendszerváltók paktumában, tudott az újabb titkosítások tartalmáról, a titkosszolgálatokról, ezeknek újbóli titkosításával 2019-ig, tudott és segédkezett a módszeres kirablásunkban privatizáció, bankhiteles ellehetetlenítésről, kormányzása alatt dolgozták ki a devizacsapdát, tudott és segédkezett a 2006-os rendőri vérengzésről, vele az őszödi beszéd forgatókönyvéről, hazánk elárulásról és nemzetünk felszámolási tervéről! Asszisztál, amióta a "ruszkik haza" szöveggel bemutatkozott és azóta benne vakon hívő hasznos-idiótáknak. Segédkezik az ország további felszámolásában, felosztásában, cionista zsidó megszállásában!  Jómagam is beleestem csapdájába, néhány társammal megalapítottuk Tolnán a Fidesz alapszervezetet, rendes képviselőket juttatunk be az önkormányzatba és becsületes polgármestert is jelöltünk, aki később 8 évre meg is kapta a posztot. Polgári kört alapítottam, de már láttam a vakvágányt, így független hírszerkesztésbe és terjesztésbe fogtam. Megalakítottuk a Nemzeti Hírhálót 2003 decemberében, aminek minden munkája rám maradt. Válogatási filozófiámat gyakran támadták fideszes aktivisták, majd kizártak soraikból. Ettől kezdve teljesen függetlenül működik, lassan 11 éve és ezen nem változtatok. Sokan úgy gondolják, a Hírháló egy stáb, egy sajtóiroda vagy minimum több emberből álló szerkesztőség. Az a helyzet, hogy egymagam alapítottam, fejlesztettem, szerkesztek, terjesztek, adminisztrálok, kapcsolatot tartok és segítek akinek tudok. Köszönöm az eddigi sok támogató levelet, elismerést és híranyagot, valamint a  folytatáshoz!   Kovács János Hírháló mindenes admin@nemzetihirhalo.hu +36-70/223-8667 1918. július 16.- II. Miklós cárt és családját kivégzik a bolsevikok  II. Miklós cár és családja emlékére A most következő írásomban a tragikus sorsú II. Miklós (teljes nevén: Nyikolaj Alekszandrovics Romanov) orosz cárra és családjára emlékezem. Egy korábbi írásomban több forrásból is utaltam arra, hogy a magyar származású Nagy Imre  miniszterelnök részt vett a cári család kivégzésében 1918-ban.  Itt erre részletesen ki fogok térni. A cári Oroszország sorsa már jóval az I. világháború és az azt követő bolsevik-forradalom előtt megpecsételődött. Az elmaradott, szegény ország, a nehézipar, a vasút hiánya, a bürokratikus, korrupt és despotikus államigazgatás, és a gyengekezű uralkodó mind-mind a monarchia ellenségeinek a malmára hajtotta a vizet. Tovább fokozta az ország súlyos problémáit az 1905-ben, Japán elleni háborús vereség, a Balti-flotta megsemmisülése, a szárazföldi csapatok mandzsúriai veresége, illetve az ugyanebben az évben kitört forradalom és a leverését követő megtorlás. Az 1906-ban kinevezett új miniszterelnök, Pjotr Arkagyevics Sztolipin lehetett volna az utolsó reménye Oroszországnak, aki reformjaival megmenthette volna a roskadozó cári birodalmat. De a minden ésszerű újítástól visszakozó, ellenséges körök, a titkosszolgálat segítségével egy színházi előadáson meggyilkoltatták Sztolipin miniszterelnököt.A tehetséges politikus kiiktatásában érdekelt volt ellenfele, az uralkodói családban egyre nagyobb befolyással bíró Grigorij Jefremovics Raszputyin is. Az orosz történelem egyik legtitokzatosabb és legelellentmondásosabb alakja 1904-ben került a szentpétervári udvarba, a vérzékenységben szenvedő Alekszej cárevics gyógyítása végett, és egészen 1916-os meggyilkolásáig – a cár rokonai tették el láb alól – befolyása alatt tartotta az uralkodói párt, különösen Fjodorovna cárnét. A sarlatán Raszputyin működésének nagyban köszönhető, hogy a bolsevikok később magukhoz ragadták a hatalmat.Oroszország külpolitikája, nagyhatalmi törekvése, miután a Távol-Keletről kénytelen volt lemondani, a pánszlávizmus eszméjére hivatkozva Balkán, ott is elsősorban a lőporos hordót jelentő Szerbia felé fordult… A cár és családja  Az I. világháború kirobbantásában tevékeny szerepet vállalt az orosz külpolitika és titkosszolgálat. Már a háború második évében, 1915-ben kiütközött a hadsereg gyengesége, a megfelelő felszerelés és logisztika hiánya, a hátország termelőkapacitásának elégtelen volta mind-mind a cári birodalom közeli bukását jelezték előre. Az 1917-es februári forradalom miatt a cár – fia nevében is – március 15-én lemondott a trónról, testvére, Mihály javára, aki egy nappal később szintén lemondott. A Kerenszkij-féle ideiglenes kormány az uralkodót és családját először Carszkoje Szeloban, augusztus 14-ét követően a szibériai Tobolszkban házi őrizetben tartotta, majd pár hónappal később továbbszállította Jekatyerinburgba, ahol egy helyi kereskedő, Ipatyev házában helyezték el őket. Az októberben, – a Gergely-naptár szerint november 7-én – „kitört” bolsevik forradalom* következtében Jekatyerinburg a vörösök kezére került. II. Miklós és családja őrzésére állítólag magyar és orosz katonákat rendeltek, más források szerint letteket. De az oroszok körében szokás volt minden más nem orosz nemzetiségűt „letteknek” nevezni. Történelmi tény, hogy a polgárháborúban közel 100.000 magyar hadifogoly a vörösök oldalán harcolt, ahonnan később közülük kerültek ki a hazai kommunisták nagy többsége is. Magyarok harcoltak a fehérek ellenében a Távol-Keleten (Amuri partizán…), Szibériában; Jekatyerinburgban még ma is utca van elnevezve róluk. Avdejev és Jakimov beszámolója szerint az Ipatyev-ház őrségét 1918 májusában magyar katonák alkották. A jekatyerinburgi Ipatyev-ház, ahol a szörnyű tragédia történt A polgárháború következtében, mivel a fehér csapatok közel jártak a városhoz, a bolsevikok úgy döntöttek, hogy kivégzik a cári családot. Emellett Lenin személyes ügyének, bosszújának tartotta a kivégzést, a III. Sándor cár ellen merényletet elkövető terrorista bátyját kivégezték. 1918. július 16-ról 17-re virradó éjjel a család tagjait felébresztették, arra hivatkozva, hogy átszállítják őket egy biztonságosabb helyre. II. Miklóst, Alexandra Fjodorovnát, öt gyermeküket, Olgát (22), Tatyjanát (20), Mariát (18), Anasztasziát (16), Alekszej cárevicset (14) és a család négy szolgálóját levitték a ház pincéjébe, ahol felsorakozott velük szemben csőre töltött puskával a kivégzőosztag. Az első lövésektől az uralkodó és felesége azonnal meghalt, a szolgálók halálosan megsebesültek, az ifjú cárevicset közvetlen közelről a kivégzés parancsnoka pisztollyal fejbe lőtte. A lőpor miatt keletkezett füstben az osztag tagjai nem láttak semmit, vártak, amíg elült, majd a továbbiakban – állítólag azért, mert nem akartak a gyerekekre puskával lőni – szuronnyal gyilkolták meg a cári pár gyermekeit. (No comment…). Állítólagos legendák keltek szárnyra arról, hogy a vérengzést Anasztaszia hercegnő, illetve a cárevics túlélte (többször látták élve Szibériában…) és sikerült Nyugatra menekülniük, de ezek az állítások sajnos csak fantazmák: a szovjet CSEKA kezéből nem volt menekülés. A kivégzés nyomainak eltüntetésére kivezényelt brigád tagjai közül többen rosszul lettek a látványtól, a vérnyomokat fűrészporral szórták le; a hullákat teherautókra pakolták, és a város közelében lévő erdőbe vitték, ahol meztelenre vetkőztették, megpróbálták elégetni, majd elásták. Pár nappal később visszatértek, kiásták, és több holtestet savval öntöttek le, majd újból elásták őket. Nyolc nap múlva, július 25-én a fehér csapatok elfoglalták Jekatyerinburgot. Az utolsó ismert fénykép a cári családról, 1918-ban.  A fentebb már említett állítás, miszerint magyarok is részt vettek a kivégzésben, részben a fehérek vizsgálódásának is köszönhető, mert a kivégzés helyszínéül szolgáló pincében az orosz nyelvű, a cári családot gúnyoló, gyűlölködő, trágár feliratok mellett van egy gyenge orosszal kezdődő, magyarul folytatódó felirat is: „Vargas karau…1918.VII.15…”, „Verhas Andras 1918.VII / 15e örsegen”. A kivégzők névsorát tartalmazó Meier-lista** szerint egy Andreasz Vergazi nevű „lett” (magyar) őrszolgálatot hajtott végre a ház őrposztján. Az osztrák származású, orosz hadifogságba esett, kommunistává vált Johann Meier a kivégzés éjszakáján a házban tartózkodott, 1956-ban, a NSZK-ban megjelent 7Tage folyóiratban közzétett listája szerint a kivégzésben részt vett: Jurovszkij, P. Medvegyev, Nyikulin, Vagamov (oroszok) és 7 magyar, összesen 11 fő. A hét magyar neve: Gorvat Laiosz, Fiser Anzelm, Edelstein Izidor, Fekete Emil, Nad Imre, Grinfeld Viktor, és Vergazi Andreasz. Magyarul így hangzanak ezek a nevek: Horvát Lajos, Fischer Anzelm, Edelstein Izidor, Fekete Emil, Nagy Imre, Grinfeld Viktor, Verhas András. A kivégzésben résztvevő, visszaemlékező Jurovszkij listájában habár lettek vannak említve, de a cirill betűs írást magyarra fordítva, a fent említett magyar neveket lehet olvasni. Nagy Imre… Hogy ez a Nagy Imre azonos-e a későbbi moszkovita kommunista politikussal, majd magyar miniszterelnökkel, akit az 1956-os forradalomért kivégeztek, azt nem lehet tudni. A bolsevik forradalom oldalán harcoló közel 100 ezer magyar katona között sok-sok Nagy Imre lehetett, de az szovjet levéltárak által is dokumentált tény, hogy a későbbi miniszterelnök 1918 tavaszán Jekatyerinburgban és környékén teljesített szolgálatot (főleg katonai komisszárként). Ugyanez év őszén, Szibériában esett a fehér csehszlovák légió fogságába. Saját önéletrajzában is leírja, hogy 1918-ban a bizonyos ideig a városban tartózkodott A Meier-lista.  Jekatyerinburg városát, 1924-ben, bolsevik parancsnoka, Szverdlovról nevezték el, aki Lenintől kapta az utasítást a cári család kivégzésének végrehajtására. Szverdlovszk egészen 1991-es visszanevezéséig zárt város volt, külföldiek nem léphettek be oda, lakói csak külön engedéllyel hagyhatták el… Az Ipatyev-ház, ahol a szörnyűséges gyilkosság végbement, zarándokhellyé vált, emiatt a szovjet hatalom, 1977-ben lebontatta. A város tanácselnöke ekkor Borisz Jelcin volt. A cári család földi maradványait 1991-ben találták meg, DNS-vizsgálattal azonosították II. Miklós cárt, Alexandra Fjodorovna cárnét, Olgát, Tatyjanát, Anasztasziját nagyhercegnékat, a család orvosát és három cselédjét. Tavaly augusztusban megtalálták a két hiányzó családtag, Marija hercegnő és Alekszej cárevics csontvázát. 1981-ben az emigráns orosz ortodox egyház mártírokká nyilvánította II. Miklóst és családját, 2000-ben az Orosz Ortodox Egyház pedig szentté avatta őket. A cári családot 1998. július 17-én helyezték örök nyugalomra a szentpétervári Péter és Pál Székesegyházban. A repülőtértől a székesegyházig vezető úton milliók rótták le kegyeletüket Oroszország utolsó cárja és családja előtt. A teljes igazságot a kivégzéssel kapcsolatban valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, de a lényeg az, hogy míg a Jekatyerinburghoz távoli Európában tombolt a világháború, addig a kegyetlen élet-halálharcot vívó fehérek és vörösök küzdelmének hátterében az orosz monarchia korszaka tragikusan véget ért, és kezdetét vette a XX. század legtöbb emberéletet követelő diktatúrája.  v-stalker magyartudat.com Illegális bevándorlás: Fenyegetőzik a némber Főoldal  Határok nélkül  - 2018.06.205 Óva intette az európai országokat a menedékkérőket segítő civil szervezetek munkájának akadályozásától kedden az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa, mondván, hogy a hatóságoknak inkább együtt kellene velük működniük. “Elismeréssel adózom azon személyek és nem kormányzati szervezetek előtt, amelyek kiállnak a menedékkérők és a menekültek emberi jogaiért” – írta Dunja Mijatovic a menekültek szerdai világnapja alkalmából kiadott nyilatkozatában. A jogvédők élelmet, szállást és jogi segítségnyújtást biztosítanak a védelmet keresők számára, kutató-mentő műveleteket folytatnak a tengereken, s ezzel ráadásul emlékeztetik a kormányokat emberi jogi kötelezettségeikre – emelte ki. Leszögezte, hogy súlyos aggodalommal tölti el ezen szervezetek tevékenységének szigorúbb korlátozása, a fokozódó nyomásgyakorlás Európában. Hangsúlyozta, hogy az érintett NGO-knak egyre inkább szembesülniük kell “a munkájuk ellehetetlenítését célzó adminisztratív terhekkel, illetve a félrevezető és ellenséges politikai retorika megbélyegzésével, sőt büntetőeljárásokkal is”. Mint írta, ezen korlátozásokkal semmibe veszik a szóban forgó szervezetek által védelmezett emberi jogi elveket és a társadalmakhoz való óriási hozzájárulásukat. “Felszólítom az Európa Tanács országait, hogy tartózkodjanak a migránsokat segítő személyek és NGO-k törvényes munkájának akadályozásától. A tagállamoknak inkább együtt kellene működniük velük, támogatást kellene nyújtaniuk. Ezzel nem csak a védelemre szorulók jogait biztosítanák, de hasznos lenne a társadalmaink egésze számára is” – közölte a páneurópai szervezet emberi jogi biztosa. Oroszország nem hagyja magára Szíriát Főoldal  Külföld  - 2018.05.210 Bassár el-Aszad szíriai államfő Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. Aszad közölte Putyinnal, hogy delegációt küld az ENSZ égisze felállítandó szíriai alkotmányozó bizottságba, amit Putyin üdvözölt. A szíriai vezető, aki köszönetet mondott az orosz elnöknek a rendszerének 2015 ősze óta nyújtott katonai támogatásért, hangsúlyozta, hogy a terroristák által ellenőrzött területek “összezsugorodtak”. Szavai szerint százezrek tértek haza és milliók vannak hazatérőben. Az USA Izrael mellé állt és fellép Iránnal szemben. Arra számít, hogy Oroszország kénytelen lesz magára hagyni Szíriát és el-Aszad elnököt. Oroszország azonban továbbra is ellenáll az amerikai nyomásnak. Thürmer Gyula Török hadműveletek kurd testvéreink ellen Főoldal  Honvédelem  - 2018.01.214 Érdemes Magyarországon élő kurd testvéreinkkel néhány szót váltani. A nálunk élő kurdok, akik Szent Földjükről menekülni kényszerültek, óvatosan bocsátkoznak beszélgetésekbe velünk. Jól tudják, a rokonság az évszázadok során szinte ismeretlenné vált a magyar nép számára. Ám ha valaki legalább halvány közös történelmi ismeretek birtokában próbál beszélgetésbe kezdeni velük, igazi testvérként megnyílnak és feltárják előttünk a tényeket a maguk teljes rettenetes valóságában, írja a Magyar Nő Magazin itt. A török haderő vasárnap a szárazföldi hadműveletet is megindította a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia ellenőrizte északnyugat-szíriai Afrín térségében – jelentette a Habertürk török hírportál. A Habertürk értesülése szerint a török különleges erők és a kommandósok két helyen lépték át a szíriai határt. A beszámoló a pontos helyszíneket nem ismerteti. Kurd harcosnők. Az Ihlas török hírügynökség úgy tudja, hogy a dél-törökországi Hatay tartomány felől harckocsik és más katonai járművek is átlépték a szíriai határt. Törökország szombaton Olajág néven nagyszabású hadműveletet indított Afrínban a kurd fegyveresek ellen. Ankara terrorszervezetnek tartja az YPG-t, amely Washington támogatását élvezi. A török haderő első nap légicsapásokat mért Afrín környékére. www.magyartudat.com Azok az államok csatolták el Hazánk 2/3-át, akikkel ma “szövetségben” vagyunk Főoldal  Történelem  - 2018.06.044 Trianon üzenete Trianon arra figyelmeztet, hogy Hazánk léte kerül veszélybe, ha idegen érdekeknek szolgáltatja magát ki, és békés együttműködés helyett a háború mezejére lép hódító céllal – írja a Magyar Békekör a trianoni szerződés 98. évfordulóján. 1920. június 4-én ugyanazok az államok csatolták el az ország területének 2/3-át, amelyekkel ma szövetségesek vagyunk a NATO-ban és az EU-ban – jelzik. Ezek az államok Magyarország feldarabolása óta nem emeltek szót az elszakított területeken élő magyarság jogfosztása ellen, most pedig cinkos némaságuk közepette foszthat meg Kijev anyanyelv-használati jogától magyart, ruszint, oroszt. Autonómia, önrendelkezés, emberi jog üres szólammá vált a birodalom keleti terjeszkedése, Ukrajna NATO-ba történő integrálása közepette. Szövetségeseinknek felvonulási térkép Kelet-Európa Oroszországgal szemben, amely a világon egyetlenként „gyilkosok és mészárosok rabló békéjének” minősítette a versaillesi békerendszert. Kihasználnak minket, s elvárják, hogy jó képet vágjunk hozzá. Azzal zsarolnak, hogy nem adnak több EU-pénzt, ha nem fogadjuk el a betelepítési kvótát. Akik 98 évvel ezelőtt megcsonkították ezt az országot, adósok a válasszal: megvédenék-e hazánkat egy NATO-n belüli támadástól? Mert hiszen 1920-ban az a román hadsereg özönlötte el Magyarországot, amely ma szövetségesünk a NATO-ban. Tanuljunk a történelemből! Magyarországnak azok között a helye, akik egyenjogú békés együttműködést akarnak, nem pedig kihasználni minket önös céljaikra. Címlap: Magyar Nő Magazin Stoltenberg: A NATO nem segít Izraelnek, ha Irán támad Jens Stoltenberg NATO főtitkár azt nyilatkozta, hogy a katonai szövetség nem védi meg a zsidó államot abban az esetben, ha Irán megtámadja. Stoltenberg elmondta Spiegelnek, hogy Izrael partner, de nem tagja a NATO-nak, és ezért a NATO “biztonsági garanciája” nem vonatkozik Izraelre. Hozzátette, hogy a NATO nem vesz részt a közel-keleti békefenntartó erőfeszítésekben, vagy a régió konfliktusaiban. A bejelentés éppen az izraeli-iráni feszültség fokozódása idején jött. Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanyahu nemrégiben fokozta a Teheránnal kötött nukleáris megállapodásra vonatkozó kritikát.   Bassár el-Aszad: Az amerikai erőknek el kell hagyniuk Szíriát Főoldal  Külföld  - 2018.06.010 Az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon óva inti Bassár el-Aszad szíriai elnököt attól, hogy a kormányerők támadást intézzenek amerikai katonák vagy szövetségeseik ellen – jelentette ki csütörtökön egy sajtóbeszélgetésen Kenneth McKenzie altábornagy, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának igazgatója. “Szíriában minden érintett félnek meg kell értenie, hogy az Egyesült Államok haderejének vagy a koalícióban részt vevő partnereinek megtámadása nagyon rossz politika lenne” – fogalmazott Kenneth McKenzie. Az altábornagy arra az interjúra reagált, amelyet a szíriai elnök adott az RT orosz televíziónak. Aszad elnök ugyanis úgy nyilatkozott az orosz tévé csütörtöki adásában, hogy az amerikai erőknek el kell hagyniuk Szíriát, és a szíriai kormányerők visszafoglalják az ország azon északkeleti vidékeit is, amelyeket jelenleg még az amerikaiak támogatta, Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd-arab koalíció harcosai tartanak ellenőrzésük alatt. Az interjúban Aszad azt is kijelentette, hogy Szíriában jelenleg az egyetlen még meglévő problémát a Szíriai Demokratikus Erők jelentik. Hozzátette: vagy tárgyalásokat folytatnak az SDF harcosaival, hiszen – ahogyan fogalmazott – ők is szíriaiak, “vagy ha ez nem megy, akkor erővel szabadítjuk fel területeinket. Nincs más választásunk” – húzta alá a szíriai elnök. Elemzők szerint az SDF harcosai fontos szerepet játszottak az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben, s abban, hogy a dzsihadistákat sikerült kiűzni Szíria több vidékéről, köztük a főhadiszállásukként számon tartott Rakka városából is. Az Egyesült Államok partnereként tekint e kurd és arab harcosokból álló, laza koalícióra. A Pentagonban tartott sajtótájékoztatón részt vett Dana White, a tárca szóvivője is, aki emlékeztetett arra: az amerikai katonák azért vannak szíriai földön, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet ellen harcoljanak. “Nem kívánunk részt venni a szíriai polgárháborúban” – szögezte le White, hozzátéve, hogy amennyiben a szíriai hadsereg támadást indít az SDF harcosai ellen azokon a területeken, ahol a harcosok nem az Iszlám Állam ellen harcolnak, Washington kénytelen lesz felülvizsgálni eddigi küldetését. Az ENSZ belecsipog a magyar belügyekbe Főoldal  Határok nélkül  - 2018.05.310 Felháborítónak tartja és visszautasítja a magyar kormány az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának hivatalának (UNHCR) felszólítását arra, hogy vonja vissza azt a törvényjavaslat-csomagot, amely szerinte jelentősen korlátozná a civil szervezeteket és a magánszemélyeket a menekültek és a menedékkérők támogatásában – mondta csütörtökön az MTI-nek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Párizsban. “Ezt a nyilatkozatot a tények ismeretének teljes hiányában tették” – hangsúlyozta Szijjártó Péter. A magyar kormány visszautasítja azt a megközelítést, miszerint a migráció alapvető emberi jog – tette hozzá. “Az az alapvető jog, hogy a magyar emberek a saját otthonaikban biztonságban élhessenek, a migráció pedig nem, ahogy a határsértés sem az, miközben a határok védelme az országok kötelessége” – fogalmazott a külügyminiszter. A kormány kedden nyújtotta be a “Stop Soros” törvénycsomagot az Országgyűlésnek. Pascale Moreau, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa hivatalának (UNHCR) európai igazgatója kedden kiadott közleményében azt írta, hogy “a menedékkérés alapvető emberi jog, nem bűncselekmény”. Szijjártó Péter jelezte: a magyar kormány felháborítónak tartja, hogy az ENSZ tisztségviselői a magyar emberek alapvető jogait veszélyeztetik a nyilatkozataikkal. “Nem fogadjuk el, hogy a magyar emberek létező emberi joga fölé helyezze valaki a migrációhoz fűződő nem létező jogot” – hangsúlyozta. Szijjártó Péter elmondta: hivatalos levélben is emlékeztette az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának hivatalát arra, hogy az ENSZ érdekeit kell képviselnie, valamint elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarországról úgy nyilatkozott, hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a tényeket. Az UNHCR ugyanis előzetesen nem konzultált a magyar kormány a törvényjavaslat hátteréről – közölte. “Elfogadhatatlan, hogy az ENSZ tisztségviselői alapvető információk hiányában tesznek nyilatkozatokat az ENSZ tagállamainak intézkedéseiről” – mondta a külügyminiszter.     “Az ENSZ alkalmazottai kötelesek a tagállamokkal konzultálni és a velük való egyetértésben eljárni” – tette hozzá. A külügyminiszter szerint “nonszensz, hogy az ENSZ egyik tisztségviselője a migránsok képviseletét előbbre valónak tartja, mint az ENSZ-tagállamok képviseletét és a velük történő konzultációt”. Szijjártó Péter leszögezte: “a magyar kormánynak senki nem adhat ultimátumokat, Magyarország szuverén ország, amelynek polgárai a közelmúltban hoztak világos döntést arról, hogy milyen irányban szeretnék látni hazájuk jövőjét”.   Elmarasztalás: Titkos CIA börtön Romániában Főoldal  Külföld  - 2018.05.310 Elmarasztalta Litvániát és Romániát csütörtöki ítéletében a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) által a két országban korábban működtetett titkos börtönök ügyében. A bíróság elsőfokú ítélete szerint Litvánia és Románia több ponton megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét azzal, hogy lehetővé tette a CIA számára, hogy a 2000-es években a területükre szállítsák, ott fogva tartsák és megkínozzák a terrorizmussal gyanúsított panaszosokat, akiket jelenleg is a guantánamói fogolytáborban őriznek. A felperesek – egy palesztin és egy szaúdi férfi – 2011-2012-ben fordultak az EJEB-hez, sérelmezve, hogy 2004 és 2006 között mindkettőjüket nagyjából egy éven át titkos CIA-létesítményekben tartották fogva Litvániában, illetve Romániában. Az ítélet még nem jogerős, három hónapig mindkét fel fellebbezhet. Reszketnek a románok: Elutasították a székely autonómia törvényjavaslatot Főoldal  Határok nélkül  - 2018.05.301 A bukaresti képviselőház után a kétkamarás román parlament szenátusa is elutasította a Székelyföld önrendelkezésére vonatkozó törvényjavaslatot. A bukaresti képviselőház után a kétkamarás román parlament szenátusa is elutasította kedden azt a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott törvényjavaslatot, amely területi autonómiát irányozna elő a Székelyföldnek, a román elnöki hivatal pedig egy Tőkés László EP-képviselőnek és Izsák Balázsnak, az SZNT elnökének küldött válaszlevelében nemkívánatosnak minősítette az etnikai alapú autonómiát. A törvénytervezetet – amely helyreállítaná a székeket, regionális döntéshozatalt és önkormányzást vezetne be, valamint hivatalossá tenné a magyar nyelvet is a Hargita, Kovászna és Maros megye egy részét magába foglaló történelmi Székelyföldön – a szenátus szakbizottságai előzőleg negatívan véleményezték. A múlt heti plenáris vitán a törvénykezdeményezést a román pártok szónokai alkotmányellenesnek minősítették, egyesek pedig még sértőnek is találták azt, hogy egy ilyen kezdeményezést a román centenárium (Nagy-Románia létrejöttének századik évfordulója) évében terjesztettek be. A törvénytervezet sorsáról végleges döntést hozó szenátus kedden 96 szavazattal 9 ellenében erősítette meg a – Székelyföld autonómiáját elutasító – szakbizottsági jelentést, a székelyföldi autonómiatervezetet kizárólag az RMDSZ frakciója támogatta. A voksolást követően Gheorghe Baciu, az ellenzéki Népi Mozgalom Párt Kovászna megyei szenátora „agyrémnek” nevezte a Székelyföldet, és megköszönte román szenátortársainak, hogy megvédték Románia területi épségét, és elhárították az ország „kilyukasztásának” veszélyét. Fejér László Ödön, az RMDSZ frakcióvezető-helyettese rámutatott: az RMDSZ az igazi decentralizációra, a történelmi régiókra, egy virágzó Romániára és a benne együtt élő nemzetiségek valós párbeszédére voksolt, ugyanakkor kifejezte reményét, hogy legközelebb a többség is erre szavaz. A romániai Magyar Polgári Párt (MPP) kedd este kiadott közleményében leszögezte: a jövőben is folytatni fogja a helyzetteremtő politikai küzdelmét az autonómia elérése érdekében, a Székelyföldnek autonómiát előirányzó törvénytervezet szenátusi elutasítása nem jelenti az autonómiaküzdelem végét. A kommüniké szerint a keddi szavazás csupán megerősíti, hogy Romániában a közgondolkodás még nem képes befogadni az európai szellemiséget. Az MPP úgy értékeli, hogy ami jár Európa más országaiban, annak járnia kell Székelyföld esetében is, és az autonómia ügyének törvényes keretek közötti képviselete nem értékelhető Románia ellen irányuló cselekedetnek. A párt a keddi szavazást olyan állomásnak tekinti, amikor „egy újabb téglát bontottak ki az elutasítás falából”. Az SZNT autonómiatervezetét az RMDSZ jelöltlistáján parlamenti mandátumhoz jutott Kulcsár-Terza József képviselő, az MPP háromszéki elnöke egyéni törvénykezdeményezésként tavaly decemberben terjesztette a bukaresti parlament elé. A háromszéki képviselő korábban többször is jelezte: már azt is eredménynek tekinti, hogy civilizált párbeszéd alakult ki a román parlamentben az autonómiáról, és nem voltak szélsőséges kirohanások. Hasonlóan nyilatkozott korábban Izsák Balázs, az SZNT elnöke is, aki szerint a mostani vita kiindulópontja lehet az autonómiáról szóló intézményes párbeszédnek. Az RMDSZ elnöke szerint viszont az erdélyi magyarságnak 28 év alatt sem sikerült áttörnie az autonómiával kapcsolatos román előítéletek falát. Kelemen Hunor az Erdélyi Magyar Televíziónak adott korábbi interjújában úgy vélekedett: a mostani próbálkozás annyi újdonságot hozott, hogy a román politikusok egy része megpróbálta visszafogottan kezelni a kezdeményezést, de változatlanul nem akarnak őszinte párbeszédet folytatni erről a kérdésről. A román elnöki hivatal szerint az etnikai alapú autonómia nem kívánatos, mert ahelyett hogy a közösségek fejlődését szolgálná, fennáll a veszélye, hogy akadályozza azt. Az elnöki hivatal Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökének és Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökének küldött válaszában vélekedett így. A két magyar közösségi vezető március 27-én levélben kezdeményezett találkozást Klaus Iohannis román elnökkel, hogy bemutathassák a román-magyar intézményes párbeszédre vonatkozó elképzelésüket. Az elnöki hivatal válaszlevelében nem reagált a párbeszéd-kezdeményezésre. Arra emlékeztetett, hogy az államfő mindig is az adminisztratív és gazdasági szempontok szerint kialakított valós helyi autonómia híve volt, mely hatékonyabbá teszi, és az állampolgár felé fordítja a döntéshozatalt. A Laurentiu-Mihai Stefan elnöki tanácsos által jegyzett levél megemlítette: Klaus Iohannis államfő rendkívül fontosnak tartja a román-magyar megértést, toleranciát és együttműködést, mely a többség és a magyar közösség képviselői közötti parlamenti, önkormányzati párbeszéd által alakítható ki és fejleszthető. Az elnöki hivatal azt is megemlítette, hogy az elnök nézete szerint Erdély és Románia egyesülésének a centenáriumi évében a romániai közösségeknek a jövő felé kell nézniük, és a közös jólét biztosításán kell fáradozniuk. A magyar és a többségi közösség partnersége pedig elengedhetetlen. Tőkés László és Izsák Balázs megkeresésükben arra emlékeztették az államfőt, hogy az eltelt közel három évtizedben folyamatos elutasításra talált a romániai magyar nemzeti közösség békés törekvése a jogos, alkotmányos, megígért önrendelkezésre. Hangsúlyozták: őszinte és alapos intézményes párbeszédre van szükség a többségi románság és a kisebbségi magyarság képviselői között, új alapokra kell helyezni a kapcsolatokat, és tekintettel kell lenni a Székelyföldön és a Románia más részein élő magyarok állhatatos és megalapozott autonómiaigényére. Képen: Izsák Balázs SZNT elnök/Magyar Tudat Nemzeti Hírportál archívum Háború Gázában Főoldal  Külföld  - 2018.05.300 Az éjszaka is folytatódtak a rakétatámadások a Gázai övezetben, ahonnan 24 óra alatt több mint száz lövedékkel támadtak izraeli területet, az izraeli hadsereg válaszul több tucat légicsapást hajtott végre – közölte szerda reggel az izraeli katonai rádió. A belövések ellenére reggel megkezdődött a tanítás az óvóhelyekkel rendelkező iskolákban az övezet mellett, a hadsereg polgári védelmi szervei csak az ötszáz főnél nagyobb, nyílt terepen zajló rendezvényeket függesztették fel az övezet tizenöt kilométeres körzetében. Egy Gázai övezetből kilőtt aknagránát még az övezet területén csapódott be, a határhoz közel található elektromos elosztó építménynél, amelyben károk keletkeztek. Emiatt sötétbe borult az övezet északi része, és megszűnt az eleve csak akadozva működő, a lakosságnak naponta csak 4-6 órára biztosított áramszolgáltatás. Az izraeli elektromos művek közölte, több napig is eltarthat a felrobbantott szerkezetek megjavítása és kicserélése. Juvál Steinic energiaügyi miniszter azt mondta, hogy nem veszélyeztetik az izraeli alkalmazottak életét, csak a rakétatámadások megszűnése után szerelik meg az áramelosztót – idézte a politikust a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet. Netivotban, az övezet közelében fekvő izraeli városban a sportcsarnokba csapódott be éjszaka egy rakéta, a támadásnak nincsenek áldozatai. Egy Eskól körzetben található lakóház udvarát is elérte egy rakéta, de senki sem sérült meg. A Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád terrorcsoportok katonai szárnyai közös nyilatkozatban vállalta a felelősséget az Izrael déli részére zúdított keddi akna- és rakétatámadásokért. Közleményük szerint az elmúlt időszakban az erőszakos tömegtüntetéseken megölt palesztinokat és szervezeteik tagjait bosszulták meg az Izraelre zúdított lövedékekkel. A Gázai övezetből indított lövedékek, rakéták túlnyomó többségét elfogta és megsemmisítette a Vaskupola nevű rakétaelhárító védelmi rendszer. CSAK DÖRZSÖLÖM A SZEMEM… Főoldal  Kultúra  - 2018.05.250 … amikor a magát keresztény demokratának valló Juncker, minden bokros teendőjét félretolva, személyesen maga avatja fel Karl Marx szobrát, a kommunista eszmerendszer főideológusának szülővárosában. Ahogy Marx kifejtette: „A VALLÁS A NÉP ÓPIUMA.” Persze értem én, Juncker nem ópiumot szív, hanem konyakot, így mindjárt más… A történetben az igazi csavar az, hogy az ötméteres szobrot a kommunista Kína adományozta Trier városának Marx születésének 200.-ik évfordulóján.… A mi nemzedékünk megszűrve kapta a filozófus munkásságát, aki zsidó létére igen szokatlan mondatokat is képes volt leírni, mint hogy: „A ZSIDÓK ISTENE A PÉNZ !” Ennél az igazságnál jóval nagyobb hatással volt a világra, hogy ő hirdette meg az osztályharcot, miszerint elűzve az eddigi elitet, a társadalom legalsó rétegének kell átvennie az irányítást, „ A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI !” jegyében: aztán ca. 100 millió ember halt bele. Nem vitatom, hogy a gondolkodó Marxnak lehet szobra Trierben, de, hogy ezt éppen az UNIÓ elnöke avassa ?! Cseppet sem törődve a kommunizmus fogságából mostanság szabadult tagországok érzékenységével és a történelmi tényekkel? Az eset kitűnően szimbolizálja a brüsszeli elit eszmei alapállását, ez a társaság a ’68-as balos nemzedék szellemiségét követi, függetlenül attól, hogy formailag melyik pártformáció tagja. Ja, és ez az UNIÓ morgott a kínai hitelből épülő Belgrád-Budapest gyorsvasút miatt… VILÁGOS ! A NÉMET MARX SZOBOR LEHET KÍNAI PÉNZBŐL, A MAGYAR VASÚT NEM KÍVÁNATOS….. !!! Szelekovszky Ernő Anti-drón radar pajzs védi Oroszország legnagyobb városait Főoldal  Honvédelem  - 2018.06.260 Az orosz Aerospace Forces alacsony repülési célpontok, például a pilóta nélküli légi járművek (UAV) felderítésére szolgáló radarpajzsot hozott létre a legfontosabb orosz városok fölött, nyilatkozta egy orosz katonai vezető a TASS-nak. “Jelenleg egy alacsony magasságú radarmező működik az összes nagyobb orosz város fölött” – mondta Andrej Koban, az orosz repülőgép-erőinek rádió-technikai csapata parancsnoka. “Fókuszban állunk a csapatok újratervezésével olyan fejlett rendszerekkel és automatizált irányítóberendezésekkel, amelyek automatizált módon vezérelhetik a légteret” – mondta. Fotó: © ITAR-TASS / Ivan Zhuravlev Orosz Külügyminisztérium: A szíriai terroristák Nyugat-Európából származó vegyi fegyvereket használtak Főoldal  Honvédelem  - 2018.06.230 Moszkva készen áll a megfelelő bizonyítékok biztosítására, mondta az orosz külügyminiszter szóvivője. Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Maria Zaharova, pénteken diplomatáknak és újságíróknak elmondta, hogy a Dúma szíriai városában megtalált, és az ott lévő terroristák által használt vegyi fegyverek gyártására szolgáló berendezéseket Nyugat-Európában gyártották. Most folyik egy vizsgálat annak megállapítására, hogy a fegyveresek és a terroristák közül melyik használta ezt a berendezést, amely egyrészt nem egy barkácsolt berendezés, hanem egyben professzionális összetevőket is tartalmaz – mondta a szóvivő a szíriai Dúmában talált vegyi fegyvereket ábrázoló képek bemutatásakor. Szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a professzionális szempontból elsőrangú berendezéseket sajnos a nyugat-európai országokban gyártották – mondta az orosz diplomata. Készek vagyunk arra, hogy a vizsgálat során információkat továbbítsunk külföldi kollégáinknak, ha érdeklődést mutatnak, és megfelelő bizonyítékokat szolgáltatnak arról, hogy ezek a berendezések nyugat-európai országból terrorista és militáns kezekbe kerültek – hangsúlyozta Zaharova. Zaharova bevezető nyilatkozatán és tájékoztatón résztvevő Igor Kirillov főorvos, a nukleáris, biológiai és kémiai (NBC) védelmi erők vezetője felkérték a média képviselőit, hogy hagyják el a konferenciatermet. A megbeszélés ezután zárt ajtók mögött folytatódott külföldi diplomatákkal. Fotó: © Mikhail Pochuyev / TASS Erős, ütőképes Magyar Honvédséget! Főoldal  Honvédelem  - 2018.06.190 A honvédelmi miniszter szerint a jövő évi költségvetésre vonatkozó javaslat azt üzeni, a kormány fontosnak tartja Magyarország, a magyar emberek biztonságát. Benkő Tibor az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában azt mondta: a jövőre rendelkezésre álló 86 milliárd forintos többletforrás lehetőséget biztosít arra, hogy erős, ütőképes Magyar Honvédséget hozzanak létre. Kifejtette: az 513 milliárd forintos honvédelmi költségvetés 40 százalékát személyi kiadásokra, illetményekre, a lakhatás segítésére fordítják. Jövőre is biztosítják a katonák 5 százalékos illetményfejlesztését. A kiadások 30 százaléka üzemeltetésre, fenntartásra, további 30 százaléka pedig fejlesztésre megy el. Utóbbi keretből a légierő és a szárazföldi erők komoly fejlesztését tervezik, de kiemelt feladat a kibervédelmi képesség kialakítása is. Benkő Tibor a Kossuth rádió 180 perc című műsorában azt mondta: a jövő évi költségvetés fedezet arra, hogy a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési tervben meghatározott feladatokat végrehajtsák. Ennek keretében a honvédség minden erejét fejlesztik, de kiemelt feladat a légierő fejlesztése. Szükség van repülőgépekre, köztük szállító, harci és kiképző gépekre, és a következő lépés a helikopterfejlesztés – sorolta a miniszter, aki elmondta, ez ügyben készülnek a tenderek kiírására. Ma elkezdődik az észak-koreai nukleáris kísérleti terület megsemmisítése Főoldal  Honvédelem  - 2018.05.230 Az utolsó pillanatban Észak-Korea lehetővé tette a dél-koreai újságíróknak, hogy csatlakozzanak a külföldi tudósítók csoportjához, akik megfigyelőként részt vesznek egy nukleáris próbatelep megsemmisítésében. Észak-Korea bejelentette a múlt hónapban, hogy leszereli a pjonjangi nukleáris kísérleti telephelyét az ország északkeleti részén, mely előjáték a tervezett észak-koreai-amerikai csúcstalálkozó előtt. Ezen a kísérleti terülten végezték tavaly szeptemberben a hidrogénbomba tesztet. A telep bontását mai naptól péntekig kell végrehajtani, attól függően. Kínából, Oroszországból, Nagy-Britanniából és az USA-ból érkezett újságírók tegnap Pekingből repülővel, majd vonattal és busszal utaztak a telepre. Az Egyesült Államok és Észak-Korea csúcstalálkozója júniusban várható, történelmi lehetőséget kínálhat a béke számára a Koreai-félszigeten, közölte a BETA hírügynökség. A szír kormányerők felszabadították Damaszkuszt Főoldal  Honvédelem  - 2018.05.220 A szíriai kormányhadsereg elfoglalta az Iszlám Állam utolsó erődítményét Damaszkusz déli részén, és közleményben jelentette be, hogy a főváros és térsége teljesen biztonságos és szélsőségesektől mentes. A hadsereg által a szíriai állami televízión keresztül kiadott nyilatkozatában Ali Majhub tábornok azt mondta, hogy a hadsereg egy egy hónapos ostrom után a Jarmuk táborban és a Hajar al-Aswad-övezetben elfoglalta és visszaállította az Iszlám Állam martalócai által birtokolt palesztin tábor korábbi állapotát. A Bashar al-Assad serege a 2011-ben kitört háború óta először teljes kormányzati irányítása alávonta a tágabb Damaszkusz régiót, beleértve a távoli külvárosokat is. “Damaszkusz és környéke most teljesen biztonságos” – mondta Majhub. A Damaszkusz déli részén zajló harcokban több tucat ember halt meg mindkét oldalon, és a Jarmuk palesztin táborban nagymértékű pusztulást okozott, írja a BETA. Szíria: Orosz katonai rendőrség ellenőrzi Damaszkusz déli részét Főoldal  Honvédelem  - 2018.05.200 Orosz katonai rendészet gépesített egységei éjjel-nappal járőröznek Damaszkusz déli részén, melyet a militánsok szabadítottak fel a közelmúltban, írja a helyszínről a TASS. Az ellenőrzött zónában fix állásokat is létrehoztak. Szíriát a korábbi beszámolók szerint több mint 3200 fegyveres és több mint 5000 családtagja vonult vissza a szíriai orosz megbékélési központ által május első nyolc napján elért megállapodások alapján. A dél-damaszkuszi kerületek egy kis része továbbra is az iszlám állam terrorista csoportjának irányítása alatt áll. A szíriai kormány fegyveres erői folytatják működésüket e területek felszabadítására. Fotó:© Marina Lysceva / TASS Magyarország megvédése nem a NATO és nem is az Európai Unió feladata Főoldal  Honvédelem  - 2018.05.160 Magyarország megvédése nem a NATO és nem is az Európai Unió feladata, hanem a miénk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán az Országház Kupolacsarnokában, a Honvéd Vezérkar főnöke tisztség átadás-átvételi ünnepségén. A kormányfő szavai szerint erős Magyarország nem létezhet erős hadsereg nélkül. Az a nemzet, amely nem tudja megvédeni az országát, nem is érdemli meg azt – tette hozzá. Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy az elmúlt két kormányzati ciklus sikeres alkotmányozási, nemzetpolitikai, gazdasági és családpolitikai fordulata után a most kezdődő ciklus kiemelt fontosságú nemzeti feladata a nemzetbiztonság megerősítése. A jelen korban értékes biztonság fontosságával kapcsolatban felidézte, az 1990-es években Magyarország testközelből láthatta, hogy háborús konfliktusok akár a szomszédban is kitörhetnek. Most pedig bevándorlók milliói várják, hogy útra kelhessenek – mondta. Az elkövetkező években a kormány is több mint a duplájára növeli a Magyar Honvédség költségvetését – közölte. Az új vezérkari főnöktől, Korom Ferenctől – aki a leendő honvédelmi minisztert, Benkő Tibor vezérezredest váltja a poszton – Orbán Viktor a mai kor kihívásainak megfelelően újjászervezett, modern, ütőképes, hazája iránt elkötelezett hadsereget kért, amely bármely más nemzet fegyveres erejével felveszi a versenyt. Azt is kérte tőle, tegye vonzóvá a fiataloknak a katonai pályát, ahhoz ugyanis, hogy a magyar hadsereg erős lehessen, elsősorban a fiatalokat kell megnyerni a honvédelem ügyének. “Azt várjuk öntől, hogy (…) szerezzen érvényt a katonák között is a katonaélet első számú törvényének: csak a becsület” – mondta Korom Ferencnek. A miniszterelnök beszédében köszönetet mondott a távozó honvédelmi miniszternek, Simicskó Istvánnak, aki három éve egy olyan pillanatban vette át a tárcát, amikor “Magyarország déli határát migránsok tízezrei ostromolták”. A védelmi rendszer azóta is állja a sarat, őrzi a magyarok biztonságát – tette hozzá. Benkő Tibor miniszterségével kapcsolatban pedig arra hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, hogy a rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy egy katona közvetlenül a magyar hadsereg éléről vállalja el a honvédelmi miniszteri posztot. Címlap: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt Ha ezt Putyin megtudja… Főoldal  Honvédelem  - 2018.05.090 A Honvédség a  Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében 550 Suzuki Vitara személygépkocsit szerez be, közölte a Kormány portál. Nagyon helyes! Ne pazaroljuk a pénzt harckocsikra, lövegekre meg ilyen kacatokra. A személygépkocsi sok mindenkinek örömet okoz. Hogy is mondta Virág elvtárs A tanúban? Nem szeretnénk az angol imperialisták helyében lenni. Mi se az oroszok helyében, Ha ezt Putyin megtudja! Thürmer Gyula Új orosz rakétavédelmi rendszereket kap Szíria Főoldal  Honvédelem  - 2018.04.260 Szíria új rakétavédelmi rendszereket fog kapni a közeljövőben, és az orosz szakértők tanítják majd a szíriaiakat, hogy hogyan használják őket, közölte Szergej Rudszkoj tábornok a fő műveleti osztály vezetője a TASS hírügynökséggel. Rudszkoj korábban elmondta, hogy Oroszország kész arra, hogy felülvizsgálja az S-300 rendszereket a Damaszkusz elleni, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország által végrehajtott légi csapások után. Rudszkoj elmondta, hogy a három ország által indított rakéták többségét az S-125, az Osa és a Kvadrat rakéta-rendszerek megsemmisítették, amelyeket a Szovjetunióban 40 évvel ezelőtt terveztek, és az orosz szakértők segítségével fejlesztették. Fotó: © Szergej Bobilev / Orosz Honvédelmi Minisztérium Sajtóiroda / TASS Gyökeres változás a katonai erőviszonyokban Oroszország javára Főoldal  Honvédelem  - 2018.04.160 „2018-ban elmondhatjuk, hogy gyökeresen megváltozott a katonai-technológiai egyensúly Oroszország javára” – idézte a Magyar Békekör Vlagyimir Jermakov, az orosz külügyminisztérium fegyverzetellenőrzési főosztályvezetőjének a kül- és védelempolitikai tanács éves moszkvai közgyűlésén vasárnap elhangzott szavait. Oroszország ma megfelelő választ képes adni minden arra irányuló amerikai kísérletre, hogy nyomást gyakoroljanak rá – fűzte hozzá.  Jermakov szerint a „jelenlegi helyzetre az jellemző, hogy példátlanul beszűkül a konstruktív együttműködés tere”. „A Nyugat idegessé vált amiatt, hogy látja, nem tudja meghosszabbítani uralmát a világ ügyei fölött. Ezért folyamodik szankciókhoz, kényszerítő eszközökhöz, s tanúsít etikátlan magatartást az államközi kapcsolatokban. Mindezzel fokozza a feszültséget. A fegyverkezési verseny korunk realitása, nem blöff. Alapvetően felforgatja a globális stabilitást és a nemzetközi biztonságot” – mondta Jermakov. Az orosz diplomata szerint kérdésessé vált a közép-hatótávolságú nukleáris fegyverekről (INF) kötött szerződés sorsa. Növekvő veszéllyel fenyeget az űrfegyverkezés. Nincs többé esélye annak, hogy életbe lépjen az atomfegyverek átfogó tilalmáról kötött megállapodás. Zátonyra futott a biológiai fegyverekről szóló konvenció.  A stratégiai fegyverzetek korlátozásáról 2011-ben tíz évre kötött megállapodásról lehetne ugyan tárgyalni, de csak akkor, ha az Egyesült Államok tiszteletben is tartaná, amit aláírt, írja a Magyar Békekör. Az egyetlen kötelező erejű nemzetközi megállapodás az atomfegyverek el nem terjedéséről szóló 6. cikk, ám aligha számíthatunk arra, hogy ennél többre megyünk a belátható jövőben – mondta helyzetértékelésében az orosz külügyminisztérium főosztályvezetője. www.magyartudat.com Az Egyesült Államok és szövetségesei csapást mértek a szír fővárosra Főoldal  Honvédelem  - 2018.04.142 Az Egyesült Államok és szövetségesei olyan pillanatban mértek csapást Szíriára, amikor az ország esélyt kapott a békés jövőre – közölte szombati Facebook-bejegyzésében Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. “E mögött azok állnak, akik erkölcsi vezető szerepre pályáznak e világon és a saját kizárólagosságukat hirdetik. Valóban kizárólagosnak kell lenni ahhoz, hogy valaki akkor vegye tűz alá az ország fővárosát, amikor Szíria esélyt kapott a békés jövendőre” – írta. Dmitrij Szablin, az Állami Dumának a szíriai parlamenttel való kapcsolattartásért felelős koordinátora Damaszkuszban újságíróknak kijelentette: Egyesült Államok vezette koalíció azért mért csapást Szíriára, hogy megakadályozza a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) kelet-gútai vizsgálatát. A Rosszíja24 orosz hírtévé értesülése szerint orosz sérültje nincs a támadásnak. ————– Anatolij Antonov, Oroszország Egyesült Államokban akkreditált nagykövete közleményben figyelmeztetett a szíriai légicsapások következményeire. A szombatra virradóra kiadott közleményben – amelyet a Facebook-oldalán jelentetett meg – a diplomata hangsúlyozta: “a legrosszabb aggodalmak váltak valóra. Figyelmeztetéseink nem találtak meghallgatásra. Egy előre eltervezett forgatókönyvet hajtottak végre. Most ismét fenyegetnek bennünket. Figyelmeztettünk, hogy az ilyen akciók nem maradnak következmények nélkül”. Antonov nagykövet azonban nem említett konkrétumokat, nem körvonalazta az esetlegesen várható következményeket. Helyette azt hangsúlyozta, hogy a légicsapásokért a felelősség Washingtont, Londont és Párizst terheli, és elfogadhatatlannak minősítette, hogy ezzel megsértették az orosz elnököt is. A rövid közleményben az orosz diplomata végezetül megállapította: az Egyesült Államoknak, amelynek a világon legnagyobb vegyifegyver-arzenálja van, “nincs erkölcsi alapja ahhoz, hogy más országoknak szemrehányást tegyen”. Egymás után szólalnak meg az amerikai politikusok is. Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője közleményében arra figyelmeztette Donald Trump elnököt, hogy “legyen óvatos”, nehogy a szíriai konfliktus “nagyobb háborúvá” szélesedjék. Schumer átfogó stratégiát és ennek kongresszusi megtárgyalását sürgette. A republikánus John McCain szenátor örömmel üdvözölte a légicsapásokat, és szintén átfogó stratégiát sürgetett, de nemcsak a szíriai, hanem az egész közel-keleti helyzet rendezése érdekében. Közleményt adott ki David Perdue republikánus szenátor, a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának tagja és Mac Thornberry, a képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának elnöke is. A georgiai Perdue azt hangsúlyozta, hogy “Aszadnak tudnia kell, hogy nem tűrjük embertelen akcióit”, míg a texasi Thornberry képviselő aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy szerinte egyre gyakrabban követnek el vegyifegyver-támadásokat, amelyeket Oroszország támogat. Fotó: US NAVY/AP www.magyartudat.com Orosz katonai egységeket telepítettek a szír Dúma városába Főoldal  Honvédelem  - 2018.04.130 Az orosz katonai egységeket csütörtökön telepítették a szíriai Dúmában a RIA hírügynökség jelentése szerint, mely az orosz védelmi minisztériumot idézi. Mint már írtuk, a nem bizonyított vegyi fegyver támadás hírére amerikai katonai erők és csatlósaik “büntető céllal” tartanak a térségbe. (itt). Az ott élők betartják a törvényeket és a rend van a városban – közölte a minisztérium. Csütörtökön az orosz hírügynökségek arról számoltak be, hogy a szíriai kormányzati erők teljes mértékben átvetették Dúma város ellenőrzését, ami a legutolsó lázadó erődítmény volt a Damaszkuszon kívüli keleti Ghouta-övezetben. Fotó: RIA Trump Twitteren üzent az oroszoknak: Készüljetek, mert jönnek! Főoldal  Honvédelem  - 2018.04.122 Küszöbön álló amerikai rakétatámadás Szíria ellen. Az Egyesült Államok a szíriai partok közelébe vezényelte Harry Truman nevű atommeghajtású rakétahordozóját, és négy rombolóját. A konvojt egy német hadihajó egészíti ki – jelezte a Magyar Békekör szerdán délután. Egyidejűleg figyelmeztették a polgári légitársaságokat a Szíria ellen intézendő támadásból rájuk leselkedő veszélyre, és javasolták repülési útvonalaik megváltoztatását, írja a Magyar Békekör. Oroszország figyelmeztette Washingtont, súlyos következményt vonna mag után az amerikai támadás, különösen, ha orosz állampolgárok életét is kockáztatná. Az orosz hadvezetés a rakéták elfogását helyezte kilátásba. Trump Twitteren adott válasza az oroszoknak: „készüljetek, mert jönnek!” Az Egyesült Államok arra való hivatkozással támad, hogy a szírek állítólag vegyi fegyvert vetettek be Gútában. Orosz és szír részről ezt provokációnak minősítették, és arra szolgáló ürügynek, hogy az USA támadjon. A Magyar Békekör arra kéri fel a magyar kormányt, hogy ne segédkezzen az amerikai támadásban Szíria ellen, és ne bocsássa Amerika rendelkezésére a NATO honi támaszpontjait a kalandor katonai akcióhoz. www.magyartudat.com Oroszország: Sikeresen tesztelték a Kinzhal hiperszonikus rakétát Főoldal  Honvédelem  - 2018.03.110 A hangsebesség tízszeresével repül. Megsemmisítette célját a gyakorlótéren a tengeri célpontok ellen kifejlesztett Kinzhal típusú, hiperszonikus rakéta, amelyet az orosz légierő egy MiG-31-es elfogó vadászgépéről lőttek ki – közölte vasárnap az orosz védelmi tárca. A Kinzhal és több más új támadófegyver létezését március 1-jén fedte fel Vlagyimir Putyin orosz elnök a parlament két háza előtt elmondott éves beszédében. A páratlannak mondott fegyverrendszerek kifejlesztését Putyin azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok egyoldalúan kilépett a rakétavédelmi rakétarendszereket korlátozó, 1972-ben megkötött ABM-szerződésből és egy globális rakétavédelmi rendszer kiépítésével az Egyesült Államok az amerikai-orosz hadászati egyensúly megbontására törekszik. A vasárnapi moszkvai közlemény szerint a MiG-31-es a déli katonai körzet egyik repülőteréről száll fel “gyakorló-harci őrjáratozás” keretében, és a teszt során megerősítést nyertek a Kinzhal “nagy pontosságú légi rakétakomplexum” taktikai és műszaki jellemzői, valamint időmutatói. A védelmi tárca közölte, hogy a MiG-31-esből indított és a hangsebesség tízszeresével haladó Kinzhal rendszerrel az év eleje több mint 250 tesztet hajtottak végre, éjjel és nappal, különböző meteorológiai körülmények között. Az első ilyen rendszer december 1-jén kezdte meg a gyakorló-harci őrjáratozást. A moszkvai katonai tárca szerint a hiperszonikus, a radarok által nehezen észlelhető és nagy manőverezési képességű légi ballisztikus rakéta hatótávolsága meghaladja a kétezer kilométert, írja Pogár Demeter Moszkvából. www.magyartudat.com   Bolsevik szesztilalom: Kun Béláék statáriális bíróság elé állíttattak egy sör elfogyasztásáért FacebookMessengerTwitterGoogle+E-mail Kevesen gondolnánk, hogy statáriális bíróság elé kerülhetett valaki egy sör elfogyasztásáért Magyarországon a XX. században. Gondoljunk bele, milyen hatása lenne például napjainkban az alkoholfogyasztás teljes állami betiltásának. Ha szesztilalomról van szó, valószínűleg legtöbbünknek az USA és az egyedi hangulatú, illegális szeszügyletekkel fémjelzett 1920-as évek jut az eszébe. De ez a berögződés igencsak hiányos: hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Magyarországon is volt szesztilalom, az amerikainál szigorúbb szabályozással. Ám a magyar alkoholtilalom történetéhez hozzátartozik, hogy egy eleve zűrzavaros, háborúval és forradalmakkal tűzdelt időszakban, a Tanácsköztársaság idején került bevezetésre. Kun Béláék már a rendszerváltás első napján, 1919. március 21-én meghozták a szesztilalomról szóló rendelkezésüket, így mai nappal kilencvenhét évre tekint vissza az első – és eddig egyetlen – teljes és országos magyar alkoholtilalom. Miért volt szükség a forradalmi időszakban egy ilyen gyökeres változást hozó rendeletre és milyen eredményt hozott? Miért oldották föl mégis a tanácskormány vezetői a szesztilalmat? Plakátok egy budapesti üzlet kirakatában (Fortepan) A szesztilalmak kora Az iskolai oktatásban legfeljebb említés szintjén kap figyelmet a magyar szesztilalom, ami részben érthető is: az 1919-es évet sokan hazánk legvészterhesebb esztendőjének tartják, ahol a háborús szenvedések, a megszállás, nélkülözések és a forradalmak vesződségei között valóban mellékesnek tűnik a tény, hogy az év négy hónapján illegális volt szeszesitalt fogyasztani. Ezzel szemben a Tanácsköztársaság vezetői mégis elsőrendű kérdésnek találták, ugyanis a gyökeres forradalmi változtatások, az „új világ” megalkotása közepette már a proletárdiktatúra kikiáltásának napján, a Forradalmi Kormányzótanács második rendelkezésével megteremtette a szesztilalmat. Az időszak az alkoholellenes mozgalmak virágkora volt. A muszlim országokat nem számítva az I. világháború évei alatt vezetett be alkoholtilalmat Norvégia, Izland, Kanada és az USA számos állama is, de figyelemre méltó, hogy a sort Oroszország kezdte a szeszárusítás részleges korlátozásával 1914-ben, hogy a birodalom lakossága jobban tudjon a háborúra koncentrálni. A tragikus véget ért II. Miklós cár rendelkezését még a bolsevikok is fenntartották, csak Sztálin törölte el a polgárháború után. 1919-re tilalomtörvény született az éppen függetlenné vált Finnországban is, ám az alkoholellenes mozgalom a legnagyobb sikerét az Egyesült Államokban aratta, amikor sor került a XVI. alkotmánymódosításra, melynek egy évvel későbbi hatálybalépésével egy új korszak kezdődött az USA történetében („prohibition era”). Italozó férfiak 1908-ban - az "úri világ rákfenéje" (Fortepan) A második legsürgősebb pont Mint ismeretes, a Vix-jegyzék hatására lemondott Károlyi Mihály köztársasági- és Berinkey Dénes miniszterelnök a(z addigra már kormánykoalícióban lévő) szociáldemokratáknak adták át a stafétát, akik 1919. március 21-én a Gyűjtőfogházban fogvatartott kommunista vezetőkkel megegyeztek a hatalomátvételről és az új politikai irányvonalról. Már aznap megfogalmazták a Tanácsköztársaság alapokmányának tekinthető „Mindenkihez!” című kiáltványt, amely a proletárság hatalomátvétele és a Magyarországi Szocialista Párt megalakulása mellett bejelentette a gazdaság szocialistává alakítását és az új külpolitikai irányvonalat. A kormányhatalmat az új párt tagjaiból álló Forradalmi Kormányzótanács vette át, amely feladata a kiáltvány szavai szerint haladéktalanul megkezdeni „a nagy alkotások sorozatát a szocializmus, a kommunizmus előkészítésére és megvalósítására”. Ezen „nagy alkotások sorozata” már aznap kezdetét vette, rendeletek formájában, melyek közül az első a Statárium bevezetéséről szólt. Ezt követően a Forradalmi Kormányzótanács II. sz. rendelete a „Tilos szeszes italokat árulni és fogyasztani” címet viselte – úgy látszott, a forradalmi vezetés alapvető kérdésnek tekintette az alkoholfogyasztás visszaszorítását, ugyanis a kiáltvány mellett mindössze három rendeletet hozott a tanácskormány a hatalomátvétel napján. A rendelkezés első §-a szerint „Mindennemű szeszesital kimérése, forgalomba hozatala és fogyasztása tilos”. A Tanácsköztársaság tehát szigorúbb szabályozást hozott, mint például a jól ismert amerikai szesztilalom, a tengerentúlon a jogszabály ugyanis „csupán” a 0,5%-nál magasabb alkoholtartalommal bíró italok gyártását, kereskedelmét és fogyasztását tiltotta be. A rendelet elsőként a szeszesitalt árusítókat és forgalmazókat büntette: aki a tilalom e rendelkezéseit megszegte üzlete elkobzásával és 50 000 koronáig terjedő pénzbüntetéssel volt büntetendő (összehasonlításképpen egy pincér átlagos fizetése 1919-ben havi 1300 korona, míg a március 30-án megalakuló Vörös Hadsereg bakájának zsoldja havi 450 korona volt). A fogyasztáson kapott állampolgárokat 10 000 koronáig terjedő pénzbüntetés mellett egy évig terjedő fogházbüntetéssel is sújthatta a forradalmi törvényszék. Ez utóbbit már könnyebb volt ellenőrizni, ugyanis az alkoholt fogyasztó személy mindaddig veszélyben érezhette magát, amíg az ittasság meglátszott rajta. A statáriális bíráskodásra a forradalmi törvényszékeket csak a Forradalmi Kormányzótanács IV. sz. rendelete hozta létre; a kormányzótanács rendeletben bármely cselekményt hatáskörébe utalhatott, mint ahogy tette is a szesztilalom megszegőivel kapcsolatos eljárásokra. Akit tehát a Tanácsköztársaság idején alkoholfogyasztáson kaptak, statáriális bíróság előtt találhatta magát. A forradalmi törvényszék tagjait közvetlenül a Forradalmi Kormányzótanács nevezte ki, ez a megbízatás nem volt képesítéshez kötve, halálbüntetést is kiszabhatott, perorvoslatnak pedig nem volt helye. Fellebbezési jog is csak július 10-től illette meg a vádlottakat, így aki a forradalmi törvényszék elé került, semmi jóra nem számíthatott. A Forradalmi Kormányzótanács első három rendeletét a Budapesti Közlöny 1919. március 24-én hirdette ki (az állami lap ezzel meg is szűnt, a kihirdető közlöny ezentúl a Tanácsköztársaság címet viselte), elvileg ettől kezdve volt tilos az alkoholfogyasztás Magyarországon. A tanácskormány alig két héttel a szesztilalom bevezetése után mondta ki a még teljesítetlen, szeszesital adásvételével kapcsolatos szerződések semmisségét (azaz érvénytelenségét) akkor is, ha a szerződést március 21. előtt kötötték (ez nem vonatkozott már vasúton, vagy hajón útban lévő szeszkészletekre). Kun Béla csepeli munkásokat agitál Élet a szesztilalom alatt A rendelkezést követően a szeszkészleteket az állam köztulajdonba vette (sok más ingó- és ingatlanvagyon államosításával együtt). Ez nem egyszer oly módon történt, hogy a gazdáknak, vagy adott esetben a boroshordókat birtoklóknak kezelésében hagyták az árut azzal a megkötéssel, hogy azok jegyzékét kötelesek voltak a Földmívelésügyi Népbiztosságnak elküldeni. Az alkoholellenes mozgalmak az általános egészségi állapotok javulását, a katonai fegyelem növekedését és a bűncselekmények számának csökkenését várták a rendelettől. Ilyen tekintetben átfogó adatelemzéssel még tartozik a történettudomány, de a szocialista időszak szakirodalma hangsúlyozta, hogy a bűntettek száma lecsökkent a szesztilalom hatására, bár kénytelen-kelletlen hozzátéve, hogy a szesztilalom, mint rendelkezés csak bővítette az elkövethető bűncselekmények számát. Az újságok sokszor beszámoltak egy-egy ítéletről, amelyet a II. sz. kormányzótanácsi rendelet alapján hoztak, legtöbbször fogház- és pénzbüntetés formájában. Ezzel párhuzamosan heves alkoholellenes kampány kezdődött. A szeszfogyasztást a művészi plakátok és pamfletek igyekeztek a régi, „úri világ” rákfenéjének beállítani, ami a társadalom legalsó rétegéig betegítette meg az embereket. A propagandamunka irányítására a Forradalmi Kormányzótanács létrehozta az Alkoholellenes Tanácsot, amely orvosokkal és alkoholellenes egyletekkel kezdte meg a munkavégzést. Az intézmény szervezetileg a Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság alá tartozott, így felügyeletét Bokányi Dezső (ő kiáltotta ki 1918. november 16-án az Országház lépcsőjéről a köztársaságot) és helyettesei: Friedler Rezső, majd Guth Antal látták el. Egészségügyi kiállítások nyíltak és sorra jelentek meg az ismeretterjesztő füzetek az alkohol és az alkoholizmus negatív hatásairól a szervezetre és az emberi kapcsolatokra stb. „Proletártestvérem! Nem igaz az, hogy a pálinka melegít és erőt ad … Nem igaz, hogy a bor ártalmatlan, kedvderítő, erősítő ital… Nem igaz, hogy a sör táplál! Csak elvonja a gyártáshoz szükséges tápláló anyagokat és élelmiszereket! A szesztilalom a proletariátus haszna!” – szólt az egyik plakát. Az egyik – még a XIX. században született, de a tanácskormány által propagált – alkoholellenes pamflet amerikai példával írta le, mekkora károkat okoz a nemzeti jövedelemben és a társadalomban az alkoholfogyasztáshoz köthető emberölések, dologházba kerülések, öngyilkosságok, tűzvészek, özveggyé válások esetei. „Nagyon jelentékeny – talán egy tized – része a müvelt emberiségnek azon fárad és izzad évről-évre, napról-napra lankadatlan munkával, hogy e mérget előállítsák és másokkal együtt elfogyasszák, hogy munkaerejüket megsemmisítsék...” – folytatta az értekezést az irat. Szamuely Tibor beszédet mond 1919-ben (Fortepan) A rendelkezést még a Tanácsköztársaság vezetői sem tartották be maradéktalanul. A Lenin-fiúk vezére, Szamuely (Samuel) Tibor például szigorúan betartatta a szesztilalmat a parancsnoksága alá tartozókkal, de amikor katonai szerelvényeik Cserny József vezetése alatt gördültek ki, már mulatozásra is jutott idő. A szesztilalom mártírjai? Az elítélteken kívül közvetetten halálos áldozatokkal is járt a Tanácsköztársaság szesztilalma, mégpedig a Fertő-tó melletti borvidéken. A környékbeli szőlősgazdákat – többi bortermelő honfitársukhoz hasonlóan – a szesztilalom még érzékenyebben érintette, ugyanis megélhetésük, szakmájuk került veszélybe. Erre jött rá a Sopronban terjedő álhír, miszerint a tanácskormány a szőlőket is kivágatja. A városban április 3-án tanácskozásra összegyűlő szőlősgazdák menete kommunistaellenes tüntetésbe csapott át, mire a kiérkező vöröskatonáknak sortüzet vezényeltek a tömegbe. Négy tüntető maradt holtan a téren a számos sebesült mellett. A tanácskormány belátta: enyhíteni kell a szesztilalom rendelkezésein, már csak gazdasági okokból is. A Földmívelésügyi Népbiztosság április 8-i rendelete már – népbiztosi engedélyhez kötve – megengedte a bor exportját, a rendelet április 11-i magyarázata pedig ehhez a megszállt országrészeket is hozzávette. A szállításra való affinitást jelzi a szociális termelés népbiztosának rendelete is, amely a szeszkészletek és azok szállítására alkalmas eszközök bejelentését írta elő. Garbai Sándor, a Forradalmi Kormányzótanács elnöke áprilisban többször is felvetette a kormány és a gazdasági bizottság ülésein, hogy a testület fenntartja-e az alkohol kérdésében elfoglalt álláspontját, indokolatlannak nevezve a teljes alkoholtilalmat. Egyrészről felhozta, hogy a munkások egyre kevésbé tűrik a szesztilalmat, másrészt a nyakukon maradt sörmennyiség – a borral ellentétben – veszendőbe megy ha hagyják megromolni és kvótaszerűen személyre szabott, alacsony alkoholfogyasztás még nem járna káros hatásokkal. A kormány és a bizottság egyelőre azonban fenntartotta álláspontját. Bevezettek azonban bizonyos fajta jegyrendszert a szeszfogyasztásra, de egyelőre csak betegek részére írhatott föl az orvos 150 gramm tokajit, vagy konyakot. E rendelkezés „természetesen” a visszaélések melegágyává vált. Napi fél liter bor Amíg áprilisban magabiztosan söpörték le a népbiztosok Garbai javaslatát a szesztilalom enyhítéséről, az 1919-es év júliusára a körülmények megváltoztak, a Tanácsköztársaság helyzete kezdett tarthatatlanná válni. A nélkülözések nem enyhültek, az Alföldön és a Dunántúlon az ellenforradalmi mozgalmak egyre nagyobb gondot okoztak, a Vörös Hadsereg visszavonult a Felvidékről és a kormányzat külpolitikailag is kezdett minél jobban elszigetelődni. Szüret 1919-ben (Fortepan) A Forradalmi Kormányzótanács július 10-i ülésén már különböző javaslatok láttak napvilágot az egyre ellenőrizhetetlenebb szesztilalom enyhítéséről (Guth Antal és Lukács György népbiztosokat kivéve, akik mindvégig a tilalom pártján álltak), végül a testület elfogadta az álláspontot, hogy napi fél liter bor fogyasztása engedélyezhető a dolgozók számára. A kormányzótanács július 14-i ülésén Hamburger Jenő földmívelésügyi népbiztos mutatta be a végleges rendelettervezetet, amelyet a tanács a Szövetséges Központi Intéző Bizottság elé utalt. A másnapra sürgősen összehívott KIB július 16-án megerősítette a szesztilalom részleges feloldását. Ez a bor központi elosztását jelentette jegyrendszer alapján, míg megkezdték a sörgyárak élelmiszergyárrá való átalakítását. A szesztilalom részleges feloldását a Népgazdasági Tanács 94. sz. rendelete véglegesítette, a Tanácsköztársaság pedig július 23-án hirdette ki. Ezzel véget ért a magyar történelem egyetlen, mindössze négy hónapot megélt szesztilalma. Az azt létrehozó és fenntartó Tanácsköztársaság csupán kilenc nappal élte túl a hazánk történetének egyedülálló „alkoholmentes” időszakát. Magyarország azon kevés nem-muszlim állam közé került, amely az alkoholtilalom tapasztalatával lett gazdagabb – még ha az mindössze négy hónapot élt meg. Így próbálják lejáratni az oroszokot, akik alig várják a 3. világháborút. És kik lehetnek ezek? A nagytőke, akik milliók halálával, rombolással még több pénzt sepernek be. Érdeklődés Kinából  (Hungarian-Lobby,714)  'Bela Liptak' via Hungarian-Lobby  Kedves Tanár úr!  A National Fuel Cell and Hydrogen konferencián hallottam a TV előadását az RFC-ről és tudni szeretném, hogy indiai előadáskörútjának milyen visszhangja volt, illetve érkezett-e megkeresés Kinából?  Persze az is érdekelne, hogy a magyar kormány megkereste-e, meg az is, hogy mekkora tetőfelületet kellene befedni ahhoz, hogy annak áramtermelése egyenlő legyen Paks2-ével, mibe kerülne és meddig tartana felállitani a rendszert?  Tisztelettel, Feldman Zoltán  Kedves Zoltán,  Kérdéseidre válaszolva, Indiában 7 városban tartottam előadást és az érdeklődésre jellemző, hogy az ország legnagyobb lapja a fedőlapján foglalkozott az RFC-mel (melléklet). Őket főleg a szükséges kataizátor kifejlesztése érdekli, ami az RFC nappali (elktrolizis fázis) működéséhez szükséges. A Kinából jött megkeresést alább olvashatod.  A magyar érdeklődést illetően egy előadást tartottam a Műegyetemen amin jelen volt egy személy valami állami hivataltól és több, a tieidéhez hasonló kérdést tett fel, de ezt követően semmit nem hallottam tőlük. Ezért úgy sejtem, hogy a magyar energia-függetlenségért való munka még váratni fog magára, mert a jelenlegi kormány az orosz atomlobbi befolyára alatt van.  Kérdéseidet illetően:  Villanytermelés saját forrásból: Paks2 villany termelésének pótlását, -mint már sokszor leitam -, több modern tehnológiával elérhetjük. Igy példáúl az amúgy is lecserélendő, rákokozó azbeszt-pala tetőknek nap-tetőkkel való lecserélésével is. Szerintem e mellett kivánatos lenne a Tesla, Qilu és Colas vállalatokkal való kooperáció is, mert igy egyben a napenergia raktározását és a nap-utak (melléklet) kifejlesztésében is részt vehetne az ország. Költség: Az árat illetően tudnunk kell, hogy a magyar GDP 114 milliárd Euró és az orosz kölcsön 10 milliárd Euró plusz a titkositott kamat (4 - 4.7%, ami fantasztikusan jó befektetés az oroszoknak, elvégre a nemzetközi piacon ugyanez 3.18%) és egyben megszerzik a magyar energia piaciot (földgáz 85%, uránium 100%). Ezzel szemben az RFC energia forrása ingyenes, a rákokozó azbesz-pala tetők lecserélése mindenképpen szükséges és a nap-tetők nem kerülnek többe, mint a konvencionálisak, viszont rengeteg munkaalkalmat teremt úgy a beszerelésük, mint a kifejlesztésük is, ami olyan feladat lenne, ami talán otthon tartaná tanult fiataljainkat.  Paks2 és a nap-tetők beinditásának időtartama: A naptetők kifejlesztésének és beszerelésének időtartama nem haladná meg az 5-6 évet (Paks2 már ma 2 évnyi késésben van és még csak engedélye sincs a főépületre Az oroszról nem beszélve, még a modern atomerőművek épitési idejének világátlaga is 14 év.  Kedves Zoltán, szokásomtól eltérően hosszabban irtam, mert lvélváltásunkat feltszem a lobbira is.  Lipták Béla  Cikk az India Times fedőlapján  A nap-tetők és a nap-utak kifejlesztése átfedik egymást, a kinai és más kooperáció kölcsönösen hasznos lehetne Ez a Napenergia-út 5 millió ember energiáját biztosítja Olvasói levél:  Kedves János!  Azt hiszem, ebből a videóból sok újdonságot lehet tanulni az űrkutatás múltjáról, jelenéről és jövőjéről:  https://vimeo.com/azut/zurkutatas  Még valami...  Egyre több olyan civil rakétakilövésről szóló videó kerül fel a YouTube-ra, amelyen igen furcsán viselkednek a rakéták:  https://www.youtube.com/watch?v=GZJpMZ_CBwE  Ha azokat a felvételeket így csinálják, amiket látunk, akkor józan paraszt ésszel levonható a következtetés!  https://www.youtube.com/watch?v=CSbznWiJdcY  Trump valamiben tényleg elsők vagytok...  Hűha János!  Az emberiség még jobban át van verve, mint ahogy gondoltuk!  Ennek alapján kérdezem, hogy: Amerika melyik (szószerint) álomvilágban szeretne első lenni az űrben?  Isten áldjon!  Medve Attila  Felfoghatatlanul értékes kincsen ül az észak-koreai latorállam(origo.hu) A nemrég lezajlott, történelmi jelentőségűnek tekintett USA-Észak-Korea csúcstalálkozó eredményeit, következményeit, a világpolitikai színtérre, valamint az Egyesült Államok és a latorállam kapcsolatára gyakorolt hatását, azóta számos elemzés próbálta felmérni. Ahogy az Origo is beszámolt  arról, a rezsim első számú vezetője, Kim Dzsongun, azóta újabb, a harmadik látogatását tette Kínában, ami azért is figyelemreméltó, mert a diktátor korábban sokáig egyáltalán nem utazott hivatalos minőségében külföldre. Az Asia Times most arról ír, érdemes lehet figyelembe venni még egy okot, ami befolyásolhatja a globális politikai és gazdasági játszmákat, melyek középpontjában ott áll az elzárkózó, lesajnált, rejtélyes Észak-Korea. Ez az ok pedig nem más, mint az ország felfoghatatlanul értékes ritkaföldfém-készlete. ERRŐL TUDNIA KELL Ózongyilkosság: ebben az országban gyárak ezrei lehetnek érintettek   Aprópénzért vihetik az érdeklődők Cristiano Ronaldót   Tudja-e, miért van lyuk az utasszállító gépek ablakán? Nyár Stájerországban, a természetkedvelők paradicsomában. Kérje ajánlatunkat! Szén, vasérc, magnezit, arany-, cink-, rézérc, mészkő, grafit és volfrám: csak néhány azok közül a becslések szerint mintegy kétszáz különböző ásványi anyag közül, amelyek ott rejtőznek Észak-Korea hegyeiben. Azonban ezeknél is nagyobb jelentőséget sejtet az a ritkaföldfém-készlet, mely Kínáé után a második legnagyobb lehet az egész bolygón, és amire a világ vezető hatalmainak is – USA, Kína, Oroszország – egyaránt szüksége van. Érckitermelés KínábanFORRÁS: AFP Ritkaföldfém-műfaj: ritkák a millió tonnás készletek Egyes vélekedések szerint, Donald Trump és Kim Dzsongun találkozóját és a két ország lehetséges jövőbeni közeledését az is befolyásolta, illetve létrejöttét elősegítette, hogy világ vezető országainak és a globális gazdaságnak is, egyre nagyobb igénye van az értékes ásványi anyagokra, közöttük a ritkaföldfémekre. A ritkaföldfémekre óriási szüksége van a modern elektronikai eszközök gyártóinak, az űriparnak, a nukleáris technológiáknak és nem utolsó sorban, a hadiiparnak is. Ahogy az Origo megírta, a közelmúltban japán kutatók találtak a Csendes-óceán vizei alatt, nagy jelentőségű lelőhelyet. Az előzetes értékelések szerint, ott néhány fontos ritkaföldfémből akár több száz évre elegendő készlet áll rendelkezésre. A kitermelés azonban legkorábban is csak évek múlva indulhat meg, és vélhetően csillagászati pénzeket fog felemészteni az, hogy kikotorják a tenger fenekét. A japán lelet nagyságát jelenleg 16 millió tonnára becsülik, értéke alsó hangon is sokmilliárd dolláros nagyságrendet képvisel. Kitermelés a kínai LianyungangbanFORRÁS: AFP/ZHANG WEI Ennél nagyobb készlettel csupán Kína rendelkezik, 55 millió tonnára becsülik az ottani tartalékokat. Igaz, abból Kína nagyon takarékosan, néhány ezer, legfeljebb néhány tízezer tonnát exportál, illetve dolgoz fel évente (2016-ban valamivel több mint 35 ezer tonnát). A fő feltárási helyek Belső-Mongóliában vannak. Az USA nem keveset költ ezekre, csak 2016-ban 120 millió dollár értékben importáltak Kínából, bányászatból származó ásványkincsek formájában ritkaföldfémeket, és a Forbes szerint,dollármilliárdos értékben érkeznek az országba minden évben olyan termékek, amik tartalmaznak ilyen anyagokat. Azt, hogy az amerikaiaknak mennyire fontosak a ritkaföldfémek, Mike Pompeo, az ország jelenlegi külügyminiszterének több korábbi nyilatkozata is megerősítette. Pompeónak – korábban a CIA igazgatója – fontos szerepe volt az amerikai–észak-koreai csúcs előkészítésében. Észak-Korea ugyanis olyasmit őrizget, amire ha az USA időben nem, úgy – függően Kim Dzsongun lépéseitől – Oroszország vagy Kína, biztosan lecsap. Hatalmas mérgező iszaptó egy ritkaföldfémeket feldolgozó üzem mellett MongóliábanFORRÁS: AFP/FREDERIC J. BROWN Bányászgatunk, bányászgatunk? Van mit Az egyik nemzetközi ügyekkel foglalkozó elemzőközpont, a CISS szerint, Észak-Korea ásványianyag-tartalékainak valós jelentőségét – különösen a hadianyag gyártás miatt – fel kell ismerni és a helyén kell kezelni, mert döntő hatása lehet az ország sorsának alakulására. Észak-Korea rendelkezik Kína után a második legnagyobb magnezittartalékkal, volfrámból pedig a hatodik helyen áll. Mindazonáltal Észak-Korea eddig a hagyományos ásványkincsek bányászatáról és – elsősorban – Kínába irányuló exportjáról volt ismert. Szén, rézérc és néhány más, alapvető nyersanyag-forrás: az ENSZ szankciók hatályba lépéséig, viszonylag zökkenőmentesen zajlott az üzlet a két ország között. Kína az észak-koreai kitermelés több mint 50 százalékát fogadta be évente, saját szükségleteinek kielégítésére. A bányászat a latorállam GDP-jének 14-15 százalékát adja évente. Fontos gazdasági szempontok is elősegíthették a nemrégiben lezajlott USA-Észak-Korea csúcstalálkozótFORRÁS: AFP/MATTHEW ASLETT Hamarosan azonban akár új időszámítás is kezdődhet az észak-koreai bányászat, és így az ország életében is. A számok makacs dolgok Egyes elemzők nem egyszerűen fontosnak, hanem „kritikusnak" tartják a ritkaföldfémeket a gazdaság számos ágazatában és – a nukleáris szektor kapcsán – az energetikában is. Stratégiai jelentősége van tehát annak, melyik hatalom fér hozzá ezekhez a készletekhez. Az észak-koreai ásványkincs vagyon nagyságrendjét felmérő elemzések pedig elképesztő számokkal dobálóznak. Dél-koreai elemzők becslése szerint, az ásványkincs tartalék nagysága többszöröse lehet a déli országrészének, értéke pedig alsó hangon is 6 ezer milliárd dollárt tesz ki, de igen valószínű, hogy eléri a 10 ezer milliárd dollárt. Ez forintban kifejezve, milliószor milliárdot jelent. Ehhez a felfoghatatlan nagyságú becsült értékhez pedig hozzájárul az, ami ebből a leginkább a nagyhatalmak érdeklődésének középpontjában áll. Vagyis a fővárostól, Phenjantól 150 kilométerre észak-nyugatra található ritkaföldfém-lelőhely, amelynek köszönhetően könnyen lehet, hogy a világtól elzárt, furcsa ország, hamarosan a legfontosabbak közé emelkedik. Vasbeton kolosszusok Phenjanban, Észak-Korea fővárosában: a településtől 150 kilométerre sejtik a dollármilliárdokat érő lelőhelyetFORRÁS: AFP/GAVIN HELLIER Észak-Korea ritkaföldfém-tartaléka ugyanis könnyedén utasítja maga mögé a japán víz alatti lelet nagyságát. A becslések szerint több száz, de akár több ezer milliárd dollárt is érhet az a vegyes összetételű, 25 millió tonnányi készlet. Ezzel pedig Észak-Korea rögtön Kína mögé lépett fel a második helyre a ritkaföldfém-versenyben. Egyes szakértők máris arra figyelmeztetnek, már csak a kitermelés elméleti latolgatásainál is érdemes figyelembe venni, hogy valószínűleg olyan készletekről van szó, amelyeka hadiiparnak lehetnek elsősorban fontosak. A fejlettebb déli szomszédja és a törekvő Kína közé ékelődő latorállamban kibányászni és biztonságosan a feldolgozás helyére szállítani az ásványkincseket, megelőzve az illetéktelen hozzáférést, jelentős biztonsági kihívást jelent, bárki is végezze azt. Az USA lehetőségeit vizsgáló kommentárok szerint, az ország komoly kihívóra lelhet a kibontakozó orosz-kínai együttműködés képében. Kína az új kereskedelmi útvonalak infrastrukturális fejlesztése révén olyan potenciált alakíthat ki, melynek birtokában – akár orosz közreműködéssel – a jövőben könnyen elhappolhatja a ritka és értékes kincseket az Egyesült Államok elől. Rendet kell vágni az Akadémián 2018. 06. 16. Felhorgadt a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége, miután a kormány az intézmény kutatási-fejlesztési forrásainak felügyeletét az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe szándékozik utalni. Az egykor gróf Széchenyi István felajánlása nyomán létrejött tudós testületet ma irányító Lovász László és vezetőségi társai a törvénymódosítási tervezet visszavonását követelik, mondván, az csökkenti az Akadémia függetlenségét. Fotó: Shutterstock.com/Horváth Botond Ha valóban így van, az felettébb üdvös és helyes. Épp ideje rendet vágni a Magyar Tudományos Akadémián, mely jelentős részben – legalábbis a társadalomtudományok vonatkozásában – a balliberális ideológia egyik utolsó, makacs végvára. Ez az intézmény mindmáig tagjai sorában tudja a szabadkőművesből az 1919-es magyarországi vörösterror helyettes közoktatásügyi népbiztosává lett, az első magyarországi kommün Vörös Hadserege 5. hadosztályának politikai kommisszárjaként nyolc katonát kivégeztető Lukács Györgyöt. Sőt, nagy becsben tartja ennek a szellemtörténetben teljességgel jelentéktelen kommunista gyilkosnak a hagyatékát, melynek külön állandó kiállítást szentelnek, miközben az 1946-os koncepciós perben háborús bűnösként elítélt, 2015-ben a hamis vádak alól jogerősen fölmentett tudós történészt és jeles kultúrpolitikust, az MTA tagjainak sorából jogsértően kizárt Hóman Bálintot továbbra sem hajlandó rehabilitálni. Gyalázat az is, hogy az Akadémia 1936 és 1944 közti elnökét, József főherceget és a katyni vérengzés valós történetét feltáró Orsós Ferenc patológus professzort sem fogadta vissza tagjai sorába. Ezzel a tudós testület nem csak a történelemhamisítást és a justizmordot legitimálja, hanem szembehelyezkedik az Alaptörvénnyel is, mely egyértelműen kimondja, hogy 1944. március 19. és 1990. május 2. között interregnum volt. Ebből pedig az is következik, hogy az ezen időszakban hozott döntések nem lehetnek joghatályosak. A Magyar Tudományos Akadémia a magyar tudományosság és közművelődés, a tudatformálás fontos, megkerülhetetlen intézménye, ezért a nemzetépítő államnak fokozott figyelemmel kell követni tevékenységét. Az ideológiai indíttatású magyarellenes kettős mérce méltatlan az MTA-hoz. Ezért ezen intézményben is ideje elkezdeni és véghezvinni a rendszerváltást, felszámolva a tudományos függetlenség mögé bújó balliberális fészkeket. Chris Pratt Istenről az MTV díjátadón  THEA 2018.06.22. idokjelei.hu  "A KEGYELEM AJÁNDÉK ÉS A SZABADSÁGHOZ HASONLÓAN, AMIT EBBEN AZ ORSZÁGBAN ÉLVEZÜNK, EZÉRT IS VALAKI MÁS FIZETETT A VÉRE ÁLTAL. EZT NE FELEJTSÉTEK EL!"  Chris Pratt, a Jurassic World és a Bosszúállók egyik főszereplője, sokadik alkalommal tett bizonyságot hitéről nagy nyilvánosság előtt, olyan példát állítva ezzel fiatal rajongói elé, amit a nevével fémjelzett filmekről már kevésbé lehet elmondani.  A keresztény hitét nyíltan felvállaló fiatal apuka az MTV Generációs Díjának átvételekor nemcsak földi, de mennyei szeretteinek is hálát adott sikereiért.  Miután megköszönte családja támogatását és mesélt születésétől fogva betegséggel küzdő kisfiáról, Jackről, a színész megosztott néhányat saját szabályaiból a boldog élet titkára vonatkozóan.  "Isten valóságos. Isten szeret téged és a javadat akarja. Hidd el! Én hiszem."  Chris arról is beszélt, hogy a tehetségünk kihasználásához bölcsességre van szükség és a képességeinket soha ne használjuk a gyengék ellen.  "Ha erős vagy, legyél mások védelmezője. Ha okos vagy, legyél alázatos. Ne használd az erődet mások ellen."  "Az embernek lelke van. Vigyázz rá!"  Beszélt az imáról is:  "Tanulj meg imádkozni. Nem nehéz és jót tesz a lelkednek."  Végül pedig:  "Senki sem tökéletes. Lesznek, akik azt mondják majd neked, hogy tökéletes vagy úgy ahogy vagy, de ez nem igaz. Nem vagy tökéletes és nem is leszel az. Egy hatalmas erő teremtett így. Ha ezt el tudod fogadni, tiéd a kegyelem, a kegyelem pedig ajándék és a szabadsághoz hasonlóan, amit ebben az országban élvezünk, ezért is valaki más fizetett a vére által. Ezt ne felejtsétek el és ne vegyétek készpénznek!"  A fenti sorokhoz nem is tennék hozzá egyebet, mint egy rövid emlékeztetőt, hogy abba a röpke néhány percbe, amit Chris sok kollégája többnyire különböző politikai és zavaros filozófiai vagy társadalmi üzenetek népszerűsítésére használ, nem könnyű belesűríteni azt a csodát, amit ki megváltásnak, ki örök életnek, ki pedig Isten kegyelmének nevez, illetve, hogy mindehhez nem kell híres színésznek, de még prédikátornak sem lennünk vagy tökéletes teológiai rálátással érvelnünk. Elég, ha kinyitjuk a szánkat és nem szégyelljük azt, Aki minket sem szégyell majd Isten és az angyalok előtt.  Márk 8:36-38 Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal."  Felelős vagy az életedért és felelős vagy azért, ahogyan élsz!     "Felelős vagy az életedért és felelős vagy azért, ahogyan élsz. Bizony ezek ma nem szeretem mondatok és sokan rögtön húzzák a szájukat. Sokan azt mondják, hogy következmények nélküli világban élünk. Én nem így gondolom. Sokszor a média által értesülünk eseményekről és nagyon gyorsan megszületik Bennünk a vélemény, az ítélet. A folyamatra nincs rálátásunk csak epizódokon akadunk fenn.      Munkám során gyakran tapasztalom, hogy vannak következmények, csak erről már nem beszél senki. Mindenkit utolér a végzete nyugodjunk meg. A karma törvénye működik, sőt azt látom, hogy gyakran egész gyorsan csak meg kellene állnunk egy pillanatra és szemlélődnünk kellene és máris megláthatnánk az összefüggéseket, amelyek bizony vannak és nagyon szemléletesek, csak sokan nem figyelnek rájuk vagy éppen nem is akarnak velük szembenézni.      Okos ember más kárán tanul- mondja a közmondás, a balga a sajátjából sem. Mindenkinek lehetősége van arra, hogy felismerje a hamis célokat.     Bizony felelősségünk van abban, hogy elválasszuk az ocsút a búzától, a valódit az álságostól. Gyümölcseiről ismeritek meg őket - mondja Jézus a hamis prófétákról. Régen legalább azt lehetett tudni, hogy ki állít valamit, kinek a véleményét hallottuk. Ma álhírek terjednek, szerzőik ismeretlenek és némelyek sportot űznek abból, hogy lehet a legjobban az információkat, dezinformációra felcserélni. A legszomorúbb az, hogy az emberek nagy része nem gondolkodik el semmin, hanem az a lényeg, hogy az érzéseit alátámasztja egy információ és akkor, ha igen, akkor igaznak véli, ha nem akkor rögtön ellenséges vele, mármint az informátorral, szemben.      Nagyon könnyű eldönteni, hogy mit érdemes gondolni egy hírrel kapcsolatban: Miről szól a híradás? Mi volt a célja a hír továbbítójának, hogy ezt megosztotta? Nekem, mint olvasónak előrébb viszi az életemet, tanít valamire vagy sem? Ma rengeteg élelmiszernek nevezett valami csak egy vegyi gezemice. Nem mindegy, hogy mivel táplálod Magad, a hírek szintjén sem mindegy."  Kaló Jenő - vntv hírlevél  Tényleg csak buta emberek hisznek Istenben? 5Itt a weboldalon ritkán, a Facebook posztok alatti kommentekben annál gyakrabban bukkannak elő olyan állítások, amik szerint Istenben csak tudatlan, hiszékeny vagy buta emberek hisznek. Vajon az ilyen zsigeri kijelentések tényleg megalapozottak, vagy csupán jó válasznak tűnnek nem hívők számára, amikor kifogynak az érvekből, vagy nem értik hívő társaikat? A kérdés statisztikai aspektusával kapcsolatban ma már elég sok tanulmány áll rendelkezésre és ezek kivétel nélkül azt mutatják, hogy a műveltség vagy éppen maga a tudomány, nemcsak nem áll ellenséges viszonyban a hittel, de bizonyos országokban még a tudósok között is nagyobb arányban találunk hívőket, mint ateistákat.1 Az egyik globális felmérésben részt vevő 9 422 tudós, arra a kérdésre, hogy szerintük a tudomány harcban áll-e a hittel, a válaszadók elenyésző százaléka felelt igennel.2 Nem beszélve arról, hogy a modern tudomány megalapozói is igen kevés kivétellel hívő emberek voltak.3 Engem azonban most jobban érdekel a kérdés egy másik aspektusa. Justin Barrett, a kognitív vallástudomány ismert és elismert szakértője „Miért hinne bárki Istenben?” című könyvében leírja, hogy kutatásai szerint biológiai és környezeti adottságaink alapján, mi emberek magunktól inkább hiszünk, mint nem, és tulajdonképpen az ateizmus számít rendellenességnek. Kutatásai arra a megállapításra vezették, hogy a gyerekek „saját megérzésük alapján istenhívők”, akik már egészen kicsi kortól, mielőtt bármit hallottak volna a vallásról, hisznek egy természetfeletti, mindenek felett álló entitásban. Az Isten létezésében való hit éppen annyira természetes és normális, mint, hogy hiszünk a sajátunkon kívüli elmék létezésében. Christian Smith szociológus pedig úgy forgalmazza meg a kérdést, hogy „Miért találnának ki az emberek isteneket és lelkeket egy lelkek és istenek nélküli világban?” Az emberek azért keresik az élet értelmét, az erkölcsöt és lelki útmutatást a fizikai világon kívül, mert ebben a világban nem található. Az istenhit más megközelítésű magyarázatai, legyen szó „hasznos mankóról” vagy „káros téveszméről”, nem képesek megválaszolni, hogy a hit miért ennyire mély és kimozdíthatatlan része a legtöbb ember világnézetének. Isten létezése az egyetlen, minden tekintetben kielégítő válasz, és higgye el a kedves olvasó, évezredeken át sokan sokféleképpen és teljesen hiába próbálták megkerülni a megkerülhetetlent. Egy másik érdekes aspektusa a kérdésnek, hogy a legtöbb ateista csak kemény munkával képes leküzdeni saját természetes hajlamát a hitre. (Zárójelben jegyzem meg, hogy Freud még a halálos ágyán is azzal volt elfoglalva, hogy Isten nemlétét bizonygassa, vagyis saját elméleteit igencsak elégtelennek tartotta erre.) Justin Barrett úgy gondolja, hogy amennyiben valaki „ateistává akar válni és ateizmusát meg is akarja őrizni, fontos, hogy a) minden idejét városi környezetben töltse és kerülje a természetben rejlő szépséget és erőt, b) kerülje a hívőkkel való kapcsolatot és a tapasztalataikról folytatott beszélgetéseket, c) kerülje az akut, életveszélyes helyzeteket, amikor is az ember hajlamos külső, akár természetfeletti segítséget kérni, illetve az ember kiszolgáltatottságát hangsúlyozó helyzeteket (például jó időjárás a jó terméshez), d) kuckolja be magát egy egyetemem vagy más felsőoktatási környezetben, ahol a lehető legtöbb ateistával találkozhat – na nem azért, mert intelligensebbek hívő társaiknál, hanem azért, mert itt nagyobb energiát fektetnek Isten kimagyarázásába más helyszínekhez képest.” Ahogy a 35 éves koráig ateista C.S. Lewis megfogalmazta: „Az a fiatalember, aki rendes ateista akar maradni, kénytelen gondosan ügyelni arra, hogy mit olvas.” Természetesen a vallásos tapasztalatok terén is léteznek sarlatánok és tévúton járó, akár jószándékú vallásos hangok, Jézus azonban példanélküli és személyes útmutatást ad minden kereső számára. Nem kevesebbet állított, minthogy Általa magát Istent tapasztaljuk meg4. Érdemes megfontolni Péter szavait: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.”5 És ezt a lelke mélyén mindenki sejti vagy tudja…

A fekáliába már a majmok sem fekszenek , csak a migránsok , és a Hitleri leányzó !!!!

Miért tiltották le a
"Tarih-i Üngürüsz rejtély 2."-t? 


Valakiknek sérelmes lehetett, mert már nem olvasható az eredeti címen csak a google által elmentett változatban. Talán a kettős honfoglalás miatt? Egyesek kézzel-lábbal tiltakoznak az ellen, hogy itt a Kárpát-medencében 895 előtt magyar nyelvűek lehettek. (körlevélből) 

Íme a mentett változat: 

Szalay Károly 2018. 06. 15. Demokrata 

Már nyomdában volt a két kézirat, amikor megtudtam: Hazai György akadémikus, berlini vendégprofesszor ismertetést hirdetett meg a félkész fordításról. Kiderült, már évekkel azelőtt szerződött a mű lefordítására. S amíg dolgozik rajta, havi tízezer forint üti a markát. Érdekében állt tehát, hogy minél tovább tartson a munkája. Az itthoni török fordítók ezért nem merték vállalni a föladatot, nem akartak ütközni Hazaival. És a zárolás is ezért volt. Szóltam Kardosnak a beharangozott ismertetésről, ezért az igazgató megsürgette a gyomai nyomdában a munkálatokat, és mire a "bemutató" ideje elérkezett, a kötet már a könyvesboltokban volt. Kész helyzet elé állítottuk az érintettet. Vagyis Hazai elkésett, iparkodása okafogyottá vált. 
Tarih-i Üngürüsz rejtély 2.

De mi tette olyan izgalmassá ezt a két török történelemkönyvet a magyarokról, és miért nem tudnak még ma sem mit kezdeni az eredetileg török adatokkal? És (kínjukban) miért hazudoznak és fontoskodnak róla? Megjegyzendő, hogy túlnyomórészt a Tarih-i Üngürüszt emlegetik, és a Madzsar Tarih-it mellőzik. Holott e mű legalább olyan fontos, mint a másik, sőt a kettő kiegészíti és fölerősíti egymást. 

A Magvető-kiadáshoz a szöveggondozó és szakellenőrző írt bevezetőt. A fordító Blaskovics József pedig utószót. Mind a két írás rendkívül tanulságos és értékes. Vass Előd megrajzolja a török történetírás vázlatát, és ebbe helyezi be az érintett munkákat. Terdzsümant nevezi meg a Tarih-i Üngürüsz írójának, aki talált egy latin nyelvű magyar történelmet. Az előszóból kiderül, hogy a szultáni udvarban jobbára fiatalon elrabolt magyar eredetű rabszolgák tevékenykedtek tolmácsként vagy tudósként, tudtak magyarul, latinul és törökül is nyilván. 

Blaskovics a második műről, a Madzsar Tarih-iről értekezik. A török kutatók csak 1975-ben adtak hírt erről a munkáról, és a Magvető már 1982-ben meg is jelentette, hála Blaskovics Józsefnek. 

Kiemelem a kéziratból azt az állítást, hogy a magyar honfoglalás két ütemben zajlott le, még pedig 371-ben és 744-ben! Azaz sokkal korábban, mint azt a hivatalos történetírás állítja! Eszerint Árpád tényleg találhatott itt magyarokat a nyolcszázas években. A kettős honfoglalást Szilágyitól László Gyuláig több tudós is állította, és ezzel a maiak nem tudnak mit kezdeni. 

Több történész arra következtetett, hogy ennek a második műnek az írója Ibrahim Müteferrika kolozsvári születésű ifjú, aki 18 éves korában került hadifogságba. Törökországban Rákóczinak is tolmácskodott. Müteferrika alapította meg az első török nyelvű nyomdát. (Mellesleg jegyzem meg, hogy Szinte Gábor hihető föltételezése szerint Leonardo da Vinci anyja is magyar származású elrabolt nő lehetett, akit apja a firenzei rabszolgapiacon vásárolt meg a törököktől.) A későbbi kutatások azonban kétségbe vonták Müteferrika szerzőségét. 

A másik fontos, megemlítendő állítása a Madzsar Tarih-inek, hogy rokonságunk tatár eredetű, kipcsak, kun, besenyő, kazáni tatár, az "Arany Horda" népéhez tartozott. 

Vagyis ez a két könyv teljességgel fölborítja a magyar őskorról vallott állításokat, hiszen még hun és magyar rokonságról sem tud. Vagyis minden származáselméletnek ellentmond. 

Blaskovics föltárja a nyilvánvaló tévedéseket is. A török művek azt állítják, hogy a szászok már Attila előtt Erdélyben laktak. És pontatlanok némely Árpád-házi királyok adatai is. Aminek nem tulajdonítok különösebb jelentőséget. De a föntebbieknek igen, és a művek abból a szempontból is érdekesek, miként látták a törökök a magyarokat a XVIII. században, kiveretésük után. 

Lapszám: 2018:24 A svédek dalba foglalták: Újra a Turul népe vezeti Európát 

2018. 06. 21. HungaryFirst 

Magyarország és a magyarok ősi legendás népe egyre jobban foglalkoztatja világszerte a közvéleményt. Olyannyira, hogy Svédorszgban megszületett egy dal is, ami arról szól, hogy: Újra a Turul népe vezeti Európát! 
A svédek dalba foglalták: Újra a Turul népe vezeti Európát

Az, hogy az európai baloldali politikusok körében Magyarország neméppen örvend pozitív megítélésnek mit sem számít, mikor az európai népesség egyre inkább a bűvkörébe kerül. Számos Facebbok, Twitter és más közösségi oldalon fellelhető bejegyzés és komment bizonyítja, hogy a ballibsi média által kovácsolt "magyar ellenes" hírek az európai népesség igen piciny százalékának ad hangot - írja a Libsifigyelő.hu. 
A környező országok mind csodájára járnak a magyar politikának, a magyar kultúrának, a magyar történelemnek...A magyarság bátorságának és legősibb szellemének köszönhető, még élő európai létezésnek... 
Üzentek nekünk Belgiumból, ahol mozgalmat hoztak létre belgák a magyarokért. Egyesületet a magyar kultúra belgiumi megőrzéséért. Üzentek az olaszok, hogy hősök vagyunk és felsorakoznak mögénk egytől egyig. Üzentek a németek, hogy áldja meg az Isten e népet, mely oly sokszor rendíthetetlen bástyaként védte Európát! És most üzentek a svédek is! 
Egy svéd zenekar kereste fel a Mindenszó szerkesztőségét, hogy egy dallal hajoljanak meg a magyarok előtt! Dalban mondják el azt, amit mi igaz magyarok a szívünkben is tudunk, 
"Turul madár vezeti újra Európát a helyes útra" 
Alább a svéd zenekar weboldala, melyen keresztül nekünk üzennek Free Woman címmel! 


A 150 évről rózsás képek alakultak ki mára! Ismerjük meg mi is az igazság! 
Az iskolákban nem tanítják. Budáról ellopott iratokat az isztambuli múzeumban magyar kutató nem kutathatja! Az anyagokat nem adják át a mai percig. 
Kiegészítés: 
- A török uralom alatt Magyarország népessége kb. 4 millióról 1,5 millió főre csökkent. 
- A 8. pont miatti szemlélet eredménye, hogy a török katonák kisajtoltak a meghódítottakból annyi jövedelmet, amennyit csak tudtak. 
- A török hadsereg téli ruhával nem rendelkezett, ezért felénk csak jó időben tudott hadat viselni. A fel- és visszavonulási sebességet ismerve, észak felé nem tudott már lényegesen messzebb hódítani, mert a közeledő őszi rossz idő miatt vissza kellett vonulniuk délre, csak a rendfenntartó embereik maradtak itt. A szultán minden évben más felé hódított. A Habsburgok ellenfelei (Velenceiek, franciák stb) is befolyásolták a szultánt, hogy mikor indítson háborút ellenünk. 

Tíz tény, amit talán nem tudott Szulejmán szultánról 

Az atv.hu már korábban írt arról a tervről, mely szerint Szigetváron, a török ostrom 450. évfordulóján nem a hős várvédő Zrínyi Miklósnak, hanem elsősorban a hódítóként érkező Szulejmán szultánnak kívánnak - több sajtóhír szerint török és magyar kormányzati támogatással - emléket állítani. Újra felépítenék többek között az úgynevezett csonka minaretet, és zarándokhelyet hoznának létre az ostrom közben elhunyt török uralkodó tiszteletére. Szulejmánra a török történelem - beleértve a mai török vezetést - az Oszmán Birodalom legnagyobb hódítójaként tekint. Ennek az árát azonban elsősorban Magyarország fizette meg: a szultán nemzetünk egyik legkönyörtelenebb pusztítója volt, akinek gyilkos terrorja évszázadokkal megelőzte az Iszlám Állam és más terrorosztagok véres hódításait. A Hetek cikke. 
Tíz tény, amit talán nem tudott Szulejmán szultánról 
1. Nevéhez fűződik az önálló magyar államiság megdöntése, amely a magyar történelmet évszázadokra kényszerpályára szorította. Miután az általa irányított mohácsi csatában megsemmisítette a magyar haderőt, és II. Lajos király életét vesztette, majd 1541-ben elfoglalta a fővárost, Budát, ennek következtében megszűnt a királyi udvar, így Magyarország irányítása hosszú időre külföldre, Bécsbe helyeződött, ami számos súlyos következménnyel járt. 
2. A tények alapján ő tekinthető Magyarország egyik legnagyobb pusztítójának az ország 1100 éves történelme során. Uralkodása a szakadatlan háború és rombolás negyvenöt esztendejét jelentette az országnak. Ilyen hosszú időn át tartó hatalmas mértékű pusztítást az ország egyetlen ellensége sem okozott. A Batu kán vezette tatárjárás egy bő éven át tartott 1241-42-ben. A náci német megszállás, a nyilas rémuralom és a szovjet felszabadítás pusztításai is egy borzalmas esztendőn át tartottak 1944 tavaszától 1945 tavaszáig. Szulejmán első hadjáratát 1521-ben azonnal Magyarország ellen indította. Élete utolsó hadjáratát is ez ellen a föld ellen vezette már súlyos betegen 1566-ban, és Szigetvár ostroma során fejezte be földi pályafutását 72 éves korában. Egyik legfőbb életcéljának Magyarország leigázását tekintette: 1521 és 1566 között hét hatalmas hadjáratot indított Magyarország újabb és újabb területeinek bekebelezéséért. Hadműveletei során falvak százait gyújtatta fel, városok hosszú sorát lövette rommá, égettette fel. Ez történt Szigetvárral is, amelynek első módszeres szétlövetője, felégetője, lerombolója éppen Szulejmán volt. Ezért megdöbbentő, ha az ő tiszteletére akarnak napjainkban dzsámit és minaretet emelni Szigetváron. 
Az iskolákban nem tanítják

Szulejmán seregének pusztításairól egybehangzó leírásokat adnak a korabeli török és magyar beszámolók. A szultán győzelmi jelentése az 1526-os hadjárattal kapcsolatban a következőket mondja: "A hit harcosai elszéledvén az országnak minden része és tájéka felé, bárhol találták az alávaló gyaurokat, akár mezőn, akár hegyekben, közülük a férfiakat a kardok és nyilak áldozataivá tették, a nőket és gyermekeket pedig fogságba hurcolták, lakóhelyeiket feldúlták és felégették, s ők maguk megrakodtak töménytelen zsákmánnyal és mindenféle javakkal." 
1532-ben Brodarics István, a mohácsi csatát is megjárt királyi kancellár, akit Szapolyai János király a Bécs elleni hadjáratából visszavonuló Szulejmánhoz küldött tárgyalni, a látottak alapján a következőket jelentette a szultáni sereg pusztításairól: "Szörnyen romboltak, égettek és öldököltek, az embereket korra és nemre tekintet nélkül elhurcolták." 

3. A szultán emberéletben is hatalmas veszteségeket okozott Magyarországnak. Uralkodásának négy és fél évtizede alatt a nem szűnő háború és pusztítás során magyarok tízezreit ölték meg, és százezres nagyságrendben hurcolták el őket rabszolgaságba az országból. 1530 őszén Oláh Miklós, Mária királynénak, II. Lajos özvegyének titkára a következőképpen számolt be Erasmusnak, a híres humanistának Mehmed bég, nándorfehérvári kapitány Magyarországra betört tízezres seregének pusztításairól: ". a teherbíróbb, életerősebb férfiakat és ifjakat, tizenötezernél többet fogolyként Törökországba indított. Amikor Thurzó a török eltakarodása után kiment, hogy szemügyre vegye, milyen kegyetlenségeket követtek el, több mint ötszáz, részben karddal lemészárolt, részben földhöz csapdosott kisgyereket talált ott holtan. Talált közöttük ötvenet, akik még úgy-ahogy lélegeztek, ezeket - mélyen megrendülve a félholt apróságok iránti szánalomtól és a törökök bestialitása miatt - kocsin várába, Semptére vit ette." 

4. A szultáni iratokban rendszeresen megvető, becsmérlő hangnemben beszélt Magyarország lakosairól. A Mohács utáni győzelmi jelentésében például a magyarokat a következő szavakkal minősítette: "szemtelen és becstelen magyarság", "alávaló átkozottak","feslett életű gonoszok", "tévhitben élő gazok", a magyar katonákat pedig "ördöggel cimboráló dögök"-nek nevezte. 
Az iskolákban nem tanítják

5. Látványos külsőségek között mészároltatta le magyar hadifoglyok ezreit. A magyar hadifoglyok tömeges lenyakazására a mohácsi csatát követő napon került sor, Szulejmán győzelmi ünnepének keretében. A szultán arannyal bevont trónusán ülve fogadta főtisztjeinek kézcsókjait és osztogatta számukra a kitüntetéseket, majd a vörös szultáni sátor körül felsorakozó oszmán vezérkar tagjai elé odavezették a mintegy kétezer láncra vert magyar hadifoglyot és valamennyiüknek fejét vették. Meg kell jegyezni, hogy Szulejmánnak ez a brutális tette messze felülmúlja napjaink Iszlám Államának eddigi legkegyetlenebb tömeges kivégzését, amelynek során mintegy kétszázötven foglyot nyakaztak le. 

6. Az ország lakossága ellen tudatosan alkalmazta a megfélemlítés fegyverét. Ezt nemcsak katonai megfontolásból tette, hanem ezt diktálta számára vallása is. A Korán 8. szúrájának (fejezetének) 60. verse ugyanis arra szólítja fel az iszlám követőit a nem muszlim emberekre vonatkozóan, hogy "keltsetek félelmet bennük!" Seregének szerves részét alkották a könnyűlovas martalóc csapatok, az akindzsik, akiknek a neve is azt jelenti: "égető, dúló". E "hitharcosok" borzalmas pusztításai, brutális kegyetlenkedései nem csupán a zsákmányszerzést szolgálták, hanem azt is, hogy az újabb és újabb területek megszerzését félelemkeltéssel is előkészítsék. Várak, városok feladását is kegyetlen fenyegetésekkel igyekeztek siettetni. 
A már elfoglalt területek lakosságát is félelemben kívánták tartani. Az adók serény beszolgáltatása érdekében nem egyszer "nyársba vonással", azaz karóba húzással fenyegették meg a késlekedő falvakat, elrettentésül hivatkozva olyan falvakra, ahol már beváltották fenyegetésüket. 

7. Az uralma alá került hatalmas területen példátlan és szisztematikus rablás zajlott, amelyhez foghatót se előtte, se utána egyetlen hódító hatalom sem hajtott végre az országban. Minden nemesember, városi polgár és a keresztény egyház is elvesztette a föld tulajdonjogát. Az összes föld egyedüli birtokosa a szultán lett. Az elfoglalt országrész mintegy 80 százalékát katonai szolgálat fejében török lovaskatonák kapták meg, ezek főleg a falvak területei voltak. A meghódított területek legértékesebb része, mintegy 20 százaléka a török kincstár kezelésébe került. Ide elsősorban a különböző városok tartoztak. Mindez többnyire a települések hanyatlását eredményezte. Mivel a török kormányzat számára a jól karbantartott, gondozott város képe nem jelentett értéket, a városok hamar nagyon elhanyagolt, lepusztult állapotba kerültek. 
Jól mutatja ezt az egykori királyi főváros, majd az egész hódoltság központjává tett Buda állapotát bemutató leírás 1555-ből. 
A Fugger bankház megbízottja Hans Dernschwam a következőket írta az egykori polgárházak, paloták látványáról: "A házak sorban, egymás után beomlanak. Építkezésnek nyoma sincs, legfeljebb annyi, hogy a lakó meghúzhassa magát az eső és a hó elől. A nagy, tágas termeket, szobákat istállószerűen kőből-agyagból-fából összeeszkábált cellák tömegére darabolták fel. Pincékre nincs szükségük. Ezeket szeméttel töltötték meg. Saját házának senki sem ura és gazdája. A házak egytől egyig disznóólakká váltak. Annyira körülépítették őket, hogy az ember jószerivel rá sem ismer a kapukra és a nagy hintóbejárókra. Ugyanis a házak elé - mi több, a házakhoz tapasztva - ereszalját, zsibárus bódékat építettek, melyekben a kézművesek török módi szerint a nyílt utcán ülnek és dolgoznak. A Fugger urak házában most a török kincstartó lakik. A ház előtt fából épített lóistálló, amely egészen a városházáig elnyúlik." 

8. Az általa elfoglalt területeken a megmaradt lakosság súlyos és tartós elszegényítését eredményező gazdasági berendezkedést honosított meg. Egyrészt ő vezette be a szpáhi rendszert. A magyar tulajdonosoktól elvett földek döntő részét katonai szolgálat fejében használó szpáhik egyike sem tudhatta, hogy mikor helyezik át másik birtokra, ezért nem fektetett be a gazdaságába, nem fejlesztette birtokát, hanem abban volt érdekelt, hogy amíg ő használja az adott birtoktestet, addig is minél nagyobb hasznot tudjon belőle húzni. Ez kíméletlen rablógazdálkodáshoz vezetett szerte a hódoltság területén. A szpáhi földesurak a jobbágyoktól nemcsak pénzjáradékot és különféle terményjáradékot szedtek, hanem a legkülönbözőbb egyéb címeken is igyekeztek pénzt kisajtolni tőlük. Így például házasságkötéskor fizetni kellett a menyasszonyért stb. A török földesurak mellett nagy nyomorgatója volt az itt élő lakosságnak Szulejmán török államapparátusa is. 
Jól mutatja ezt, hogy az állami adó török nevéből a "haradzs"-ból új magyar kifejezés született, a "harácsolni". 
Az iskolákban nem tanítják
  1. Tudatos megtévesztéssel, barátságot színlelve, tárgyalás ürügyén hívatta magához 1541-ben a csecsemő János Zsigmond magyar király egyik gyámját, Török Bálintot, hogy ott elfogja és az isztambuli hírhedt Héttoronyba zárassa élete végéig. Kínálkozik a történelmi párhuzam, hogy az 1956-os forradalom idején a szovjetek szintén tárgyalás ürügyén hívatták főhadiszállásukra Maléter Pál honvédelmi minisztert, hogy aztán a tárgyalások megkezdése után Szerov tábornok, a KGB elnöke berontva a terembe fogságba vitesse a magyar vezetőt. 

    10. Ellensége, pusztítója és elnyomója volt a kereszténységnek. A keresztény templomok egy részét már a hódító hadjáratok során elpusztíttatta. A megmaradottak jelentős részét mecsetekké, illetve dzsámikká alakíttatta, de voltak olyanok is, amelyeket istállóvá tettek. A keresztények kezén hagyott templomok használatáért tetemes összegeket kellett fizetni a török hatóságoknak. A harangok használatát mindenütt megtiltották. Új templom építését, a régiek kijavítását csak hitványabb anyagokból engedték és torony nélkül. 

    Kulcsár Árpád /
    (A szerző történész)
     


Mónus Törökországból hazahozta a Hódítók Kupájá!


HungaryFirst küldte be 2018. 06. 23., szo - 14:55 időpontban

Bizánc bevételének 565. évfordulója alkalmából rendezték Isztambulban az idei év első jelentős harci- és távlövő íjász nemzetközi versenyét, a Hódítók Kupáját, 50 ország 500 íjászának részvételével.

Törökországban ennek a megmérettetésnek nagy hagyománya van, egykor az uralkodók is kedvelték és gyakorolták a távlövést. A bajnokok tiszteletére emlékoszlopokat emeltek, amelyek ma is fellelhetők a város különböző pontjain.

A távlövő íjászok 50 fontos húzóerőre korlátozott kategóriáját ezúttal is jelentős fölénnyel nyerte Mónus József, mégpedig egy általa készített, 1500 éves szkíta íj erre a versenyre újjáépített íját használva.
Mónus József, a Hódítók Kupája versenyen
A teljes interjúnkat a legújabb Magyar Fórumban olvashatják!

Ellopott magyar emlékmű 

1992. június 22-én Dél-Erdélyben, a Hunyad megyei Vaskapu-hágóban románok munkagéppel ledöntik Hunyadi János 1442. szeptember 6-án kivívott zajkányi győzelmének utolsó, 1896-ban állított emlékművét. A négyméteres öntöttvas buzogányt 1993-ban az osztrói tóban megtalálják, és a várhelyi múzeumba mentik. Innen 1994-ben ellopják. Hunyad vármegyében, a Déli Kárpátok hágóiban ugyanebben az időben ezenkívül még öt hasonló emlékművet emeltek. Az első világháborút követő román megszállás után valamennyit elpusztították. Az utolsó előttit, a Zsilyvajdejvulkán város fölötti hágóban, a hatvanas évek közepén rombolták le. 
Ellopott magyar emlékmű

1992. június 22-én "ismeretlen" tettesek nehéz erőgépek igénybevételével az utolsó Hunyadi-emlékművet, a zajkányit is ledöntötték, buzogányát eltüntették. Egy évre rá az osztrói tóból kihalászták a vasbuzogányt, és a várhelyi (Sarmizegetusa) múzeumba vitték, amely helyi rendőrség szomszédságában van. Innen 1994 novemberében a vasbuzogány végleg eltűnt. 
2002-ben az RMDSZ és a RSZDP pártok megállapodást kötöttek az emlékmű maradványainak megóvásáról és a felújítás előkészületeiről. 2003 áprilisában azonban ledöntött zajkányi emlékműnek a helyszínen, a Vaskapu-hágóban megmaradt darabjai is eltűntek, az emlékmű talapzatát elbontották, ledózerolták. Felelős nincs, nyomozás nem indult. (Facebook

Lakatos Pál: Mártír volt-e a mártír? 
Egyes dokumentumok szerint Nagy Imre részt vett az orosz cári család kivégzésében, az '56-os forradalom első hat napján meg ellenforradalmároknak nevezte a forradalmárokat, akiket, ha nem teszik le a fegyvert, azonnali kivégzéssel fenyegetett. Ő volt Nagy Imre, 1956 "mártírja". 
1956. október 24-én, reggel 8 óra 45 perckor közlemény hangzott el a Magyar Rádióban, a Kossuthon: A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a rögtönítélő bíráskodást a népköztársaság megdöntésére irányuló cselekmények- lázadás, lázadásra való felbujtás, lázadás és szövetkezés, gyilkosság, emberölés, gyújtogatás, robbanószerek tartása vagy ezek felhasználásával elkövetett bűncselekmény, a közveszélyességi bűncselekmények, hatóság elleni erőszak, magánosok elleni erőszak, s az engedély nélküli fegyvertartás- bűntette tekintetében az ország egész területére elrendeli a rögtönítélő bíráskodás hatálya alá eső bűncselekményeket halállal kell büntetni. 
E rendelet nyomban hatályba lép. Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke. 
A rádió 10 óra 40 perckor jelentette be: "Rövidesen közvetítjük Nagy Imre elvtársnak, a Minisztertanács elnökének rádiószózatát." A beszéd végül csak 12 óra 10 perckor hangzott el a következő szöveggel: "Budapest népe! Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszüntetése érdekében beszüntetik a harcolt és leteszik fegyvereiket, mentesülnek a statáriális eljárás alól." 
A rádió a statárium felfüggesztésére vonatkozó szózatot 13 óra 2 perckor, 13 óra 6 perckor, 13 óra 15 perckor, 13 óra 50 perckor és 14 órakor megismételte "Aki két óráig leteszi a fegyvert, nem kerül statárium elé. Figyelem, figyelem! Hallgatóink tegyék ki az ablakokba rádiókészülékeiket. Az ellenforradalmárokkal, a megtévesztettekkel közölni kell, hogy azonnal tegyék le a fegyvert, s akkor nem kerülnek statárium elé." 
Az utcán harcolókat a nap folyamán nevezték fasisztáknak, ellenforradalmároknak és megtévesztetteknek. 
Tizennégy óra után ismét megszólalt a rádió. Figyelem, figyelem, fontos, rendkívüli hírt közlünk: A kormány korábbi intézkedését, hogy azok számára, akik 14 óráig, délután 2 óráig leteszik a fegyvert, a statáriumot elengedik, módosította: az utolsó határidő 18 óra, délután 6 óra. Tegyék le a fegyvert!" 
Három negyed hattól a rádió szinte percenként ismételte: "Még néhány perc!" 
Hat óra elmúlt. Letelt a második hosszabbítás ideje is. Ezután már csak egyszer, műsorzáráskor hangzott el a következő: "A kormány a legszigorúbban figyelmezteti a fegyveres támadókat, hogy ellenállásukat szüntessék meg. Adják meg magukat vagy dobják el fegyvereiket!" 
Nagy Imre beszéde 1956. október 25-én 15 óra 18 perckor a rádióban 
"Magyarország dolgozó népe!
Az elmúlt napok során hazánk tragikus eseményeket élt át. Kisszámú ellenforradalmár felbujtók népköztársaságunk rendje ellen fegyveres támadást indított, amelyet Budapest dolgozóinak egy része az ország helyzete felett érzett elkeseredése következtében támogatott. Ezt az elkeseredést fokozták a múlt súlyos politikai és gazdasági hibái, amelyek helyrehozását az ország helyzete és a nép általános óhaja feltétlenül megkövetelte.
A párt új vezetősége és az új vezetés alatt álló kormány el van szánva arra, hogy a tragikus események tanulságait a legmesszebbmenően levonja. A rend helyreállta után rövidesen összeül az Országgyűlés....
...Mint a Minisztertanács elnöke bejelentem, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderők visszavonásáról, a magyar-szovjet barátság, a proletár internacionalizmus, valamint a kommunista pártok és a szocialista országok közötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség alapján...."
 
A fordulat napja október 28-a. "Délben a Nagy Imre-kormány az ország felé hivatalossá tette a lezajlott politikai fordulatot: kihirdette a tűzszünetet és a felkelés követeléseinek elfogadását. A Parlamentben megalakult és ülést tartott az új kormány." 
Október 28-ig tehát a az utcán harcolók voltak fasiszták, ellenforradalmárok csak forradalmárok nem, akiket a Nagy Imre vezette kormány utasításának megfelelően, ha fegyverrel a kézben találtak rájuk, azonnal ki lehetett végezni. 
Mindezek után, csupán egy pillanatkép a mából. 2018. június 16-án a köztársaság nélküli köztársasági elnök, Áder János virágot tett Nagy Imre sírjára. A forradalmárok sírjára nem került "állami" virág. 
(Facebook
Áder János virágot vitt Nagy Imre sírjára

"Makuch Bertalan: Nagy Imre vagy ahogy a papíron van Imre Nagy azonos azzal aki másokat tönkre tett és Berijának jelentett. Amikor hadifogságba esett később Jekatyerinburgba kerül. És ő is benne van abba bűnöző társaságban amelyik Lenin parancsára megszavazta és aláírta a cári család kivégzését.1990 óta jelentek meg erről a csirkefogóról életrajzok. Csak elő kell szedni. A moszkvai levéltárban fellelhető a dokumentum. Nincs tévedés. Még az RTR Planeta orosz tv csatorna is bemutatta a dokumentumot, én is 2000 után láttam a filmet a cári családról. Hangosan mondta az illető Imre Nagy nevét. És a többiekét is. Berijának meg folyamatosan jelentett 1953-ig. Míg Beriját ki nem végzik. Nagy Imre, mások tönkre tevője, nem 56-os mártír!" (Molnár Gizike facebook oldaláról átvéve.) 
Nagy Imre?Nagy Imre és mártírtársai kivégzésére és újratemetésére emlékeznek ma


Nagy Imre néhai miniszterelnökre és mártírtársaira emlékezik ma az ország kivégzésük 60. és újratemetésük 29. évfordulóján. A központi állami rendezvényen a fővárosi Vértanúk terén tartanak koszorúzást Nagy Imre szobránál. Az MSZP és a Párbeszéd képviselői szintén a Nagy Imre szobornál helyezik el az emlékezés virágait. Vidéken is tartanak megemlékezést.
Nagy Imrét, az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnökét és mártírtársait – Maléter Pál honvédelmi minisztert, Gimes Miklós újságírót – a forradalom leverése után koncepciós perben halálra ítélték. 1958. június 16-án hajnalban kivégezték őket, később titokban eltemették őket a rákoskeresztúri Új köztemetőben.


Újratemetésükre – az 1958. április 24-én kivégzett Szilágyi Józseffel, Nagy Imre titkárságvezetőjével és a börtönben 1957. december 21-én elhunyt Losonczy Gézával, a Nagy Imre-kormány államminiszterével együtt – 1989. június 16-án került sor.
A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa 1989. július 6-án – azon a napon, amikor Kádár János, az MSZMP főtitkára meghalt – a legfőbb ügyész törvényességi óvása nyomán Nagy Imre és társai ítéletét hatályon kívül helyezte, az elítélteket posztumusz bűncselekmény hiányában felmentette.
A koncepciós perek áldozatainak rehabilitációja és az újratemetés a rendszerváltó időszak szimbolikus eseménye volt.
MTI; Fotó: Origo


Orbán: Az újratemetés a nagyfiúk feladata volt
mondta 1989. június 16-án a Hősök terén elmondott beszédéről Orbán Viktor a Duna TV hétfő esti, Szabadság tér '89 című műsorában.
A  miniszterelnök katartikusnak minősítette Nagy Imre újratemetésének napját, mivel szerinte a rendszerváltással kapcsolatban és azután is ez volt az egyetlen olyan esemény, amelynek kapcsán mindenki ugyanazt élte meg. „Akkor nem tudtuk, milyen fontos nap ez, érezni éreztük, de az csak később derült ki, hogy nem lesz több ilyen nap” – mondta Orbán, hozzátéve: a rendszerváltás szerinte az első szabad parlamenti választással következett be.
Azzal kapcsolatban, hogy mi volt a Fidesz és az ő személyes szerepe az újratemetés kapcsán, úgy fogalmazott:
Az újratemetés az a nagyfiúknak a feladata volt (...) 
A nagyfiúk behúztak bennünket ebbe a történetbe.
Rákay Philip műsorvezető arra vonatkozó kérdésére, hogy a politikai elit miért pont őket, és miért nem az SZDSZ-t „húzta be”, azt válaszolta:
Az ellenzéki oldalon nem volt más, csak a Fidesz. 
A miniszterelnök szerint afelől nem volt vita, hogy a rendszerváltó nemzedéket a Fidesz képviselje. Ennek ellenére Orbán úgy értékelte: a felkonferálás ellenére nem volt felhatalmazása arra, hogy a magyar fiatalok nevében beszéljen, ő csak a Fidesz nevében beszélt. Ettől függetlenül szerinte a beszéd jól összefogta az ő nemzedékének a hangulatát.

F  TO19890616259
Fotó: Tóth István Csaba
A kormányfő magáról „öregedő emberként” beszélt, és kritizálta korábbi beszédstílusát, például azt, hogy hadart. „Botcsinálta politikusok voltunk, és menet közben tanultuk meg a szakmát” – fogalmazott.

Kövérrel írták, de újraírta

A beszéd keletkezéseinek körülményeiről elmondta: az eredeti beszédet a választmánnyal való egyeztetést követően, Kövér Lászlóval együtt írták. A témáról és az időkorlátról Litván György történésszel kellett egyeztetnie, de cenzúra nem volt, és a beszéd leiratát kérésre sem adta oda. 
A beszéd eredetileg 7,5 perces lett volna, de miután kiderült, hogy a szónokoknak csak 5 percük van, Orbán teljesen újraírta a beszédet. Szerinte a hétperces beszéd „okosabb”, a végül elmondott ötpercesnek szánt (valójában hétperces) viszont „jobb” beszéd volt.
Azzal kapcsolatban, hogy a Nagy Imre újratemetésén elmondott beszéd milyen hatással volt a személyes életére, úgy fogalmazott:
Először éreztem azt, hogy a feleségem elégedett velem.
A beszéd ugyanakkor a politikusi karrierjére is hatással volt: mint elmondta, a reakciókból szűrte le, hogy kik a „jó gondolkodású emberek”. „Segített a politikai elitet jól megismerni” – mondta Orbán Viktor.
A csaknem egyórás műsorban egyébként történészek és Boros Péter volt miniszterelnök is megszólalt, de messze Orbán Viktor kapta a leghosszabb műsoridőt, akinek a teljes 1989-es beszédét is levetítették a Duna TV-n.

Kovács János közleménye: Az elcsalt rendszerváltás óta hazaáruló posztkommunisták vezetik az országot - félre

Készült: 2014. június 18. szerda, 16:00
Találatok: 2650
Az elcsalt rendszerváltás óta hazaáruló posztkommunisták vezetik az országot - félre
Élükön Orbán Viktorral (itt), aki a legnagyobb áruló, hiszen nemzeti színekben, nemzeti érzelműekkel vértezi magát. A többi ex-kormányfő kismiska hozzá képest. Így Antall, Horn, Medgyessy, Gyurcsány(i), Bajnai. Orbán mindenről tudott és tud, benne van a keze minden népellenes aljasságban, de a pártszócsöveivel az ellenkezőjét hangoztatja.
 Tudott, mert benne volt a rendszerváltók paktumában, tudott az újabb titkosítások tartalmáról, a titkosszolgálatokról, ezeknek újbóli titkosításával 2019-ig, tudott és segédkezett a módszeres kirablásunkban privatizáció, bankhiteles ellehetetlenítésről, kormányzása alatt dolgozták ki a devizacsapdát, tudott és segédkezett a 2006-os rendőri vérengzésről, vele az őszödi beszéd forgatókönyvéről, hazánk elárulásról és nemzetünk felszámolási tervéről! Asszisztál, amióta a "ruszkik haza" szöveggel bemutatkozott és azóta benne vakon hívő hasznos-idiótáknak. Segédkezik az ország további felszámolásában, felosztásában, cionista zsidó megszállásában!
 Jómagam is beleestem csapdájába, néhány társammal megalapítottuk Tolnán a Fidesz alapszervezetet, rendes képviselőket juttatunk be az önkormányzatba és becsületes polgármestert is jelöltünk, aki később 8 évre meg is kapta a posztot. Polgári kört alapítottam, de már láttam a vakvágányt, így független hírszerkesztésbe és terjesztésbe fogtam. Megalakítottuk a Nemzeti Hírhálót 2003 decemberében, aminek minden munkája rám maradt. Válogatási filozófiámat gyakran támadták fideszes aktivisták, majd kizártak soraikból. Ettől kezdve teljesen függetlenül működik, lassan 11 éve és ezen nem változtatok. Sokan úgy gondolják, a Hírháló egy stáb, egy sajtóiroda vagy minimum több emberből álló szerkesztőség. Az a helyzet, hogy egymagam alapítottam, fejlesztettem, szerkesztek, terjesztek, adminisztrálok, kapcsolatot tartok és segítek akinek tudok. Köszönöm az eddigi sok támogató levelet, elismerést és híranyagot, valamint a  folytatáshoz!
Kovács János
Hírháló mindenes
admin@nemzetihirhalo.hu
+36-70/223-8667


1918. július 16.- II. Miklós cárt és családját kivégzik a bolsevikok


 II. Miklós cár és családja emlékére


A most következő írásomban a tragikus sorsú II. Miklós (teljes nevén: Nyikolaj Alekszandrovics Romanov) orosz cárra és családjára emlékezem. Egy korábbi írásomban több forrásból is utaltam arra, hogy a magyar származású Nagy Imre  miniszterelnök részt vett a cári család kivégzésében 1918-ban. 
Itt erre részletesen ki fogok térni.
A cári Oroszország sorsa már jóval az I. világháború és az azt követő bolsevik-forradalom előtt megpecsételődött. Az elmaradott, szegény ország, a nehézipar, a vasút hiánya, a bürokratikus, korrupt és despotikus államigazgatás, és a gyengekezű uralkodó mind-mind a monarchia ellenségeinek a malmára hajtotta a vizet. Tovább fokozta az ország súlyos problémáit az 1905-ben, Japán elleni háborús vereség, a Balti-flotta megsemmisülése, a szárazföldi csapatok mandzsúriai veresége, illetve az ugyanebben az évben kitört forradalom és a leverését követő megtorlás. Az 1906-ban kinevezett új miniszterelnök, Pjotr Arkagyevics Sztolipin lehetett volna az utolsó reménye Oroszországnak, aki reformjaival megmenthette volna a roskadozó cári birodalmat. De a minden ésszerű újítástól visszakozó, ellenséges körök, a titkosszolgálat segítségével egy színházi előadáson meggyilkoltatták Sztolipin miniszterelnököt.A tehetséges politikus kiiktatásában érdekelt volt ellenfele, az uralkodói családban egyre nagyobb befolyással bíró Grigorij Jefremovics Raszputyin is. Az orosz történelem egyik legtitokzatosabb és legelellentmondásosabb alakja 1904-ben került a szentpétervári udvarba, a vérzékenységben szenvedő Alekszej cárevics gyógyítása végett, és egészen 1916-os meggyilkolásáig – a cár rokonai tették el láb alól – befolyása alatt tartotta az uralkodói párt, különösen Fjodorovna cárnét. A sarlatán Raszputyin működésének nagyban köszönhető, hogy a bolsevikok később magukhoz ragadták a hatalmat.Oroszország külpolitikája, nagyhatalmi törekvése, miután a Távol-Keletről kénytelen volt lemondani, a pánszlávizmus eszméjére hivatkozva Balkán, ott is elsősorban a lőporos hordót jelentő Szerbia felé fordult…


A cár és családja
 Az I. világháború kirobbantásában tevékeny szerepet vállalt az orosz külpolitika és titkosszolgálat. Már a háború második évében, 1915-ben kiütközött a hadsereg gyengesége, a megfelelő felszerelés és logisztika hiánya, a hátország termelőkapacitásának elégtelen volta mind-mind a cári birodalom közeli bukását jelezték előre.
Az 1917-es februári forradalom miatt a cár – fia nevében is – március 15-én lemondott a trónról, testvére, Mihály javára, aki egy nappal később szintén lemondott. A Kerenszkij-féle ideiglenes kormány az uralkodót és családját először Carszkoje Szeloban, augusztus 14-ét követően a szibériai Tobolszkban házi őrizetben tartotta, majd pár hónappal később továbbszállította Jekatyerinburgba, ahol egy helyi kereskedő, Ipatyev házában helyezték el őket. Az októberben, – a Gergely-naptár szerint november 7-én – „kitört” bolsevik forradalom* következtében Jekatyerinburg a vörösök kezére került. II. Miklós és családja őrzésére állítólag magyar és orosz katonákat rendeltek, más források szerint letteket. De az oroszok körében szokás volt minden más nem orosz nemzetiségűt „letteknek” nevezni. Történelmi tény, hogy a polgárháborúban közel 100.000 magyar hadifogoly a vörösök oldalán harcolt, ahonnan később közülük kerültek ki a hazai kommunisták nagy többsége is. Magyarok harcoltak a fehérek ellenében a Távol-Keleten (Amuri partizán…), Szibériában; Jekatyerinburgban még ma is utca van elnevezve róluk. Avdejev és Jakimov beszámolója szerint az Ipatyev-ház őrségét 1918 májusában magyar katonák alkották.

A jekatyerinburgi Ipatyev-ház, ahol a szörnyű tragédia történt
A polgárháború következtében, mivel a fehér csapatok közel jártak a városhoz, a bolsevikok úgy döntöttek, hogy kivégzik a cári családot.
Emellett Lenin személyes ügyének, bosszújának tartotta a kivégzést, a III. Sándor cár ellen merényletet elkövető terrorista bátyját kivégezték. 1918. július 16-ról 17-re virradó éjjel a család tagjait felébresztették, arra hivatkozva, hogy átszállítják őket egy biztonságosabb helyre. II. Miklóst, Alexandra Fjodorovnát, öt gyermeküket, Olgát (22), Tatyjanát (20), Mariát (18), Anasztasziát (16), Alekszej cárevicset (14) és a család négy szolgálóját levitték a ház pincéjébe, ahol felsorakozott velük szemben csőre töltött puskával a kivégzőosztag.
Az első lövésektől az uralkodó és felesége azonnal meghalt, a szolgálók halálosan megsebesültek, az ifjú cárevicset közvetlen közelről a kivégzés parancsnoka pisztollyal fejbe lőtte. A lőpor miatt keletkezett füstben az osztag tagjai nem láttak semmit, vártak, amíg elült, majd a továbbiakban – állítólag azért, mert nem akartak a gyerekekre puskával lőni – szuronnyal gyilkolták meg a cári pár gyermekeit. (No comment…).
Állítólagos legendák keltek szárnyra arról, hogy a vérengzést Anasztaszia hercegnő, illetve a cárevics túlélte (többször látták élve Szibériában…) és sikerült Nyugatra menekülniük, de ezek az állítások sajnos csak fantazmák: a szovjet CSEKA kezéből nem volt menekülés.
A kivégzés nyomainak eltüntetésére kivezényelt brigád tagjai közül többen rosszul lettek a látványtól, a vérnyomokat fűrészporral szórták le; a hullákat teherautókra pakolták, és a város közelében lévő erdőbe vitték, ahol meztelenre vetkőztették, megpróbálták elégetni, majd elásták. Pár nappal később visszatértek, kiásták, és több holtestet savval öntöttek le, majd újból elásták őket. Nyolc nap múlva, július 25-én a fehér csapatok elfoglalták Jekatyerinburgot.


Az utolsó ismert fénykép a cári családról, 1918-ban.
 A fentebb már említett állítás, miszerint magyarok is részt vettek a kivégzésben, részben a fehérek vizsgálódásának is köszönhető, mert a kivégzés helyszínéül szolgáló pincében az orosz nyelvű, a cári családot gúnyoló, gyűlölködő, trágár feliratok mellett van egy gyenge orosszal kezdődő, magyarul folytatódó felirat is: „Vargas karau…1918.VII.15…”, „Verhas Andras 1918.VII / 15e örsegen”. A kivégzők névsorát tartalmazó Meier-lista** szerint egy Andreasz Vergazi nevű „lett” (magyar) őrszolgálatot hajtott végre a ház őrposztján.
Az osztrák származású, orosz hadifogságba esett, kommunistává vált Johann Meier a kivégzés éjszakáján a házban tartózkodott, 1956-ban, a NSZK-ban megjelent 7Tage folyóiratban közzétett listája szerint a kivégzésben részt vett: Jurovszkij, P. Medvegyev, Nyikulin, Vagamov (oroszok) és 7 magyar, összesen 11 fő. A hét magyar neve: Gorvat Laiosz, Fiser Anzelm, Edelstein Izidor, Fekete Emil, Nad Imre, Grinfeld Viktor, és Vergazi Andreasz.
Magyarul így hangzanak ezek a nevek: Horvát Lajos, Fischer Anzelm, Edelstein Izidor, Fekete Emil, Nagy Imre, Grinfeld Viktor, Verhas András. A kivégzésben résztvevő, visszaemlékező Jurovszkij listájában habár lettek vannak említve, de a cirill betűs írást magyarra fordítva, a fent említett magyar neveket lehet olvasni.
Nagy Imre… Hogy ez a Nagy Imre azonos-e a későbbi moszkovita kommunista politikussal, majd magyar miniszterelnökkel, akit az 1956-os forradalomért kivégeztek, azt nem lehet tudni. A bolsevik forradalom oldalán harcoló közel 100 ezer magyar katona között sok-sok Nagy Imre lehetett, de az szovjet levéltárak által is dokumentált tény, hogy a későbbi miniszterelnök 1918 tavaszán Jekatyerinburgban és környékén teljesített szolgálatot (főleg katonai komisszárként). Ugyanez év őszén, Szibériában esett a fehér csehszlovák légió fogságába. Saját önéletrajzában is leírja, hogy 1918-ban a bizonyos ideig a városban tartózkodott


A Meier-lista.
 Jekatyerinburg városát, 1924-ben, bolsevik parancsnoka, Szverdlovról nevezték el, aki Lenintől kapta az utasítást a cári család kivégzésének végrehajtására. Szverdlovszk egészen 1991-es visszanevezéséig zárt város volt, külföldiek nem léphettek be oda, lakói csak külön engedéllyel hagyhatták el…
Az Ipatyev-ház, ahol a szörnyűséges gyilkosság végbement, zarándokhellyé vált, emiatt a szovjet hatalom, 1977-ben lebontatta. A város tanácselnöke ekkor Borisz Jelcin volt.
A cári család földi maradványait 1991-ben találták meg, DNS-vizsgálattal azonosították II. Miklós cárt, Alexandra Fjodorovna cárnét, Olgát, Tatyjanát, Anasztasziját nagyhercegnékat, a család orvosát és három cselédjét. Tavaly augusztusban megtalálták a két hiányzó családtag, Marija hercegnő és Alekszej cárevics csontvázát. 1981-ben az emigráns orosz ortodox egyház mártírokká nyilvánította II. Miklóst és családját, 2000-ben az Orosz Ortodox Egyház pedig szentté avatta őket. A cári családot 1998. július 17-én helyezték örök nyugalomra a szentpétervári Péter és Pál Székesegyházban. A repülőtértől a székesegyházig vezető úton milliók rótták le kegyeletüket Oroszország utolsó cárja és családja előtt.
A teljes igazságot a kivégzéssel kapcsolatban valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, de a lényeg az, hogy míg a Jekatyerinburghoz távoli Európában tombolt a világháború, addig a kegyetlen élet-halálharcot vívó fehérek és vörösök küzdelmének hátterében az orosz monarchia korszaka tragikusan véget ért, és kezdetét vette a XX. század legtöbb emberéletet követelő diktatúrája.
 v-stalker
magyartudat.com

Illegális bevándorlás: Fenyegetőzik a némber

 - 2018.06.205
Óva intette az európai országokat a menedékkérőket segítő civil szervezetek munkájának akadályozásától kedden az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa, mondván, hogy a hatóságoknak inkább együtt kellene velük működniük.
Elismeréssel adózom azon személyek és nem kormányzati szervezetek előtt, amelyek kiállnak a menedékkérők és a menekültek emberi jogaiért” – írta Dunja Mijatovic a menekültek szerdai világnapja alkalmából kiadott nyilatkozatában.
A jogvédők élelmet, szállást és jogi segítségnyújtást biztosítanak a védelmet keresők számára, kutató-mentő műveleteket folytatnak a tengereken, s ezzel ráadásul emlékeztetik a kormányokat emberi jogi kötelezettségeikre – emelte ki.
Leszögezte, hogy súlyos aggodalommal tölti el ezen szervezetek tevékenységének szigorúbb korlátozása, a fokozódó nyomásgyakorlás Európában. Hangsúlyozta, hogy az érintett NGO-knak egyre inkább szembesülniük kell “a munkájuk ellehetetlenítését célzó adminisztratív terhekkel, illetve a félrevezető és ellenséges politikai retorika megbélyegzésével, sőt büntetőeljárásokkal is”.
Mint írta, ezen korlátozásokkal semmibe veszik a szóban forgó szervezetek által védelmezett emberi jogi elveket és a társadalmakhoz való óriási hozzájárulásukat.
“Felszólítom az Európa Tanács országait, hogy tartózkodjanak a migránsokat segítő személyek és NGO-k törvényes munkájának akadályozásától. A tagállamoknak inkább együtt kellene működniük velük, támogatást kellene nyújtaniuk. Ezzel nem csak a védelemre szorulók jogait biztosítanák, de hasznos lenne a társadalmaink egésze számára is” – közölte a páneurópai szervezet emberi jogi biztosa.Oroszország nem hagyja magára Szíriát

 - 2018.05.210
Bassár el-Aszad szíriai államfő Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt.
Aszad közölte Putyinnal, hogy delegációt küld az ENSZ égisze felállítandó szíriai alkotmányozó bizottságba, amit Putyin üdvözölt.
A szíriai vezető, aki köszönetet mondott az orosz elnöknek a rendszerének 2015 ősze óta nyújtott katonai támogatásért, hangsúlyozta, hogy a terroristák által ellenőrzött területek “összezsugorodtak”.
Szavai szerint százezrek tértek haza és milliók vannak hazatérőben.
Az USA Izrael mellé állt és fellép Iránnal szemben.
Arra számít, hogy Oroszország kénytelen lesz magára hagyni Szíriát és el-Aszad elnököt. Oroszország azonban továbbra is ellenáll az amerikai nyomásnak.
Thürmer Gyula


Török hadműveletek kurd testvéreink ellen - 2018.01.214
Érdemes Magyarországon élő kurd testvéreinkkel néhány szót váltani. A nálunk élő kurdok, akik Szent Földjükről menekülni kényszerültek, óvatosan bocsátkoznak beszélgetésekbe velünk. Jól tudják, a rokonság az évszázadok során szinte ismeretlenné vált a magyar nép számára. Ám ha valaki legalább halvány közös történelmi ismeretek birtokában próbál beszélgetésbe kezdeni velük, igazi testvérként megnyílnak és feltárják előttünk a tényeket a maguk teljes rettenetes valóságában, írja a Magyar Nő Magazin itt.
A török haderő vasárnap a szárazföldi hadműveletet is megindította a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia ellenőrizte északnyugat-szíriai Afrín térségében – jelentette a Habertürk török hírportál.
A Habertürk értesülése szerint a török különleges erők és a kommandósok két helyen lépték át a szíriai határt. A beszámoló a pontos helyszíneket nem ismerteti.
Kurd harcosnők.Kurd harcosnők.
Az Ihlas török hírügynökség úgy tudja, hogy a dél-törökországi Hatay tartomány felől harckocsik és más katonai járművek is átlépték a szíriai határt.
Törökország szombaton Olajág néven nagyszabású hadműveletet indított Afrínban a kurd fegyveresek ellen. Ankara terrorszervezetnek tartja az YPG-t, amely Washington támogatását élvezi.
A török haderő első nap légicsapásokat mért Afrín környékére.
www.magyartudat.com


Azok az államok csatolták el Hazánk 2/3-át, akikkel ma “szövetségben” vagyunk - 2018.06.044
Trianon üzenete
Trianon arra figyelmeztet, hogy Hazánk léte kerül veszélybe, ha idegen érdekeknek szolgáltatja magát ki, és békés együttműködés helyett a háború mezejére lép hódító céllal – írja a Magyar Békekör a trianoni szerződés 98. évfordulóján.
1920. június 4-én ugyanazok az államok csatolták el az ország területének 2/3-át, amelyekkel ma szövetségesek vagyunk a NATO-ban és az EU-ban – jelzik.
Ezek az államok Magyarország feldarabolása óta nem emeltek szót az elszakított területeken élő magyarság jogfosztása ellen, most pedig cinkos némaságuk közepette foszthat meg Kijev anyanyelv-használati jogától magyart, ruszint, oroszt.
Autonómia, önrendelkezés, emberi jog üres szólammá vált a birodalom keleti terjeszkedése, Ukrajna NATO-ba történő integrálása közepette.
Szövetségeseinknek felvonulási térkép Kelet-Európa Oroszországgal szemben, amely a világon egyetlenként „gyilkosok és mészárosok rabló békéjének” minősítette a versaillesi békerendszert. Kihasználnak minket, s elvárják, hogy jó képet vágjunk hozzá.
Azzal zsarolnak, hogy nem adnak több EU-pénzt, ha nem fogadjuk el a betelepítési kvótát.
Akik 98 évvel ezelőtt megcsonkították ezt az országot, adósok a válasszal: megvédenék-e hazánkat egy NATO-n belüli támadástól?
Mert hiszen 1920-ban az a román hadsereg özönlötte el Magyarországot, amely ma szövetségesünk a NATO-ban. Tanuljunk a történelemből! Magyarországnak azok között a helye, akik egyenjogú békés együttműködést akarnak, nem pedig kihasználni minket önös céljaikra.
Címlap: Magyar Nő Magazin

Stoltenberg: A NATO nem segít Izraelnek, ha Irán támad
Jens Stoltenberg NATO főtitkár azt nyilatkozta, hogy a katonai szövetség nem védi meg a zsidó államot abban az esetben, ha Irán megtámadja.
Stoltenberg elmondta Spiegelnek, hogy Izrael partner, de nem tagja a NATO-nak, és ezért a NATO “biztonsági garanciája” nem vonatkozik Izraelre.
Hozzátette, hogy a NATO nem vesz részt a közel-keleti békefenntartó erőfeszítésekben, vagy a régió konfliktusaiban.
A bejelentés éppen az izraeli-iráni feszültség fokozódása idején jött. Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanyahu nemrégiben fokozta a Teheránnal kötött nukleáris megállapodásra vonatkozó kritikát.


Bassár el-Aszad: Az amerikai erőknek el kell hagyniuk Szíriát

 - 2018.06.010
Az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon óva inti Bassár el-Aszad szíriai elnököt attól, hogy a kormányerők támadást intézzenek amerikai katonák vagy szövetségeseik ellen – jelentette ki csütörtökön egy sajtóbeszélgetésen Kenneth McKenzie altábornagy, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának igazgatója. “Szíriában minden érintett félnek meg kell értenie, hogy az Egyesült Államok haderejének vagy a koalícióban részt vevő partnereinek megtámadása nagyon rossz politika lenne” – fogalmazott Kenneth McKenzie.
Az altábornagy arra az interjúra reagált, amelyet a szíriai elnök adott az RT orosz televíziónak. Aszad elnök ugyanis úgy nyilatkozott az orosz tévé csütörtöki adásában, hogy az amerikai erőknek el kell hagyniuk Szíriát, és a szíriai kormányerők visszafoglalják az ország azon északkeleti vidékeit is, amelyeket jelenleg még az amerikaiak támogatta, Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd-arab koalíció harcosai tartanak ellenőrzésük alatt. Az interjúban Aszad azt is kijelentette, hogy Szíriában jelenleg az egyetlen még meglévő problémát a Szíriai Demokratikus Erők jelentik. Hozzátette: vagy tárgyalásokat folytatnak az SDF harcosaival, hiszen – ahogyan fogalmazott – ők is szíriaiak, “vagy ha ez nem megy, akkor erővel szabadítjuk fel területeinket. Nincs más választásunk” – húzta alá a szíriai elnök.
Elemzők szerint az SDF harcosai fontos szerepet játszottak az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben, s abban, hogy a dzsihadistákat sikerült kiűzni Szíria több vidékéről, köztük a főhadiszállásukként számon tartott Rakka városából is. Az Egyesült Államok partnereként tekint e kurd és arab harcosokból álló, laza koalícióra.
A Pentagonban tartott sajtótájékoztatón részt vett Dana White, a tárca szóvivője is, aki emlékeztetett arra: az amerikai katonák azért vannak szíriai földön, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet ellen harcoljanak. “Nem kívánunk részt venni a szíriai polgárháborúban” – szögezte le White, hozzátéve, hogy amennyiben a szíriai hadsereg támadást indít az SDF harcosai ellen azokon a területeken, ahol a harcosok nem az Iszlám Állam ellen harcolnak, Washington kénytelen lesz felülvizsgálni eddigi küldetését.


Az ENSZ belecsipog a magyar belügyekbe

 - 2018.05.310
Felháborítónak tartja és visszautasítja a magyar kormány az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának hivatalának (UNHCR) felszólítását arra, hogy vonja vissza azt a törvényjavaslat-csomagot, amely szerinte jelentősen korlátozná a civil szervezeteket és a magánszemélyeket a menekültek és a menedékkérők támogatásában – mondta csütörtökön az MTI-nek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Párizsban.
Ezt a nyilatkozatot a tények ismeretének teljes hiányában tették” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.
A magyar kormány visszautasítja azt a megközelítést, miszerint a migráció alapvető emberi jog – tette hozzá.
“Az az alapvető jog, hogy a magyar emberek a saját otthonaikban biztonságban élhessenek, a migráció pedig nem, ahogy a határsértés sem az, miközben a határok védelme az országok kötelessége” – fogalmazott a külügyminiszter.
A kormány kedden nyújtotta be a “Stop Soros” törvénycsomagot az Országgyűlésnek.
Pascale Moreau, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa hivatalának (UNHCR) európai igazgatója kedden kiadott közleményében azt írta, hogy “a menedékkérés alapvető emberi jog, nem bűncselekmény”.
Szijjártó Péter jelezte: a magyar kormány felháborítónak tartja, hogy az ENSZ tisztségviselői a magyar emberek alapvető jogait veszélyeztetik a nyilatkozataikkal.
“Nem fogadjuk el, hogy a magyar emberek létező emberi joga fölé helyezze valaki a migrációhoz fűződő nem létező jogot” – hangsúlyozta.
Szijjártó Péter elmondta: hivatalos levélben is emlékeztette az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának hivatalát arra, hogy az ENSZ érdekeit kell képviselnie, valamint elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarországról úgy nyilatkozott, hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a tényeket.
Az UNHCR ugyanis előzetesen nem konzultált a magyar kormány a törvényjavaslat hátteréről – közölte.
“Elfogadhatatlan, hogy az ENSZ tisztségviselői alapvető információk hiányában tesznek nyilatkozatokat az ENSZ tagállamainak intézkedéseiről” – mondta a külügyminiszter.     “Az ENSZ alkalmazottai kötelesek a tagállamokkal konzultálni és a velük való egyetértésben eljárni” – tette hozzá.
A külügyminiszter szerint “nonszensz, hogy az ENSZ egyik tisztségviselője a migránsok képviseletét előbbre valónak tartja, mint az ENSZ-tagállamok képviseletét és a velük történő konzultációt”.
Szijjártó Péter leszögezte: “a magyar kormánynak senki nem adhat ultimátumokat, Magyarország szuverén ország, amelynek polgárai a közelmúltban hoztak világos döntést arról, hogy milyen irányban szeretnék látni hazájuk jövőjét”.

Elmarasztalás: Titkos CIA börtön Romániában

 - 2018.05.310
Elmarasztalta Litvániát és Romániát csütörtöki ítéletében a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) által a két országban korábban működtetett titkos börtönök ügyében.
A bíróság elsőfokú ítélete szerint Litvánia és Románia több ponton megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét azzal, hogy lehetővé tette a CIA számára, hogy a 2000-es években a területükre szállítsák, ott fogva tartsák és megkínozzák a terrorizmussal gyanúsított panaszosokat, akiket jelenleg is a guantánamói fogolytáborban őriznek.
A felperesek – egy palesztin és egy szaúdi férfi – 2011-2012-ben fordultak az EJEB-hez, sérelmezve, hogy 2004 és 2006 között mindkettőjüket nagyjából egy éven át titkos CIA-létesítményekben tartották fogva Litvániában, illetve Romániában.
Az ítélet még nem jogerős, három hónapig mindkét fel fellebbezhet.


Reszketnek a románok: Elutasították a székely autonómia törvényjavaslatot

 - 2018.05.301
A bukaresti képviselőház után a kétkamarás román parlament szenátusa is elutasította a Székelyföld önrendelkezésére vonatkozó törvényjavaslatot.
A bukaresti képviselőház után a kétkamarás román parlament szenátusa is elutasította kedden azt a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott törvényjavaslatot, amely területi autonómiát irányozna elő a Székelyföldnek, a román elnöki hivatal pedig egy Tőkés László EP-képviselőnek és Izsák Balázsnak, az SZNT elnökének küldött válaszlevelében nemkívánatosnak minősítette az etnikai alapú autonómiát.
A törvénytervezetet – amely helyreállítaná a székeket, regionális döntéshozatalt és önkormányzást vezetne be, valamint hivatalossá tenné a magyar nyelvet is a Hargita, Kovászna és Maros megye egy részét magába foglaló történelmi Székelyföldön – a szenátus szakbizottságai előzőleg negatívan véleményezték.
A múlt heti plenáris vitán a törvénykezdeményezést a román pártok szónokai alkotmányellenesnek minősítették, egyesek pedig még sértőnek is találták azt, hogy egy ilyen kezdeményezést a román centenárium (Nagy-Románia létrejöttének századik évfordulója) évében terjesztettek be.
A törvénytervezet sorsáról végleges döntést hozó szenátus kedden 96 szavazattal 9 ellenében erősítette meg a – Székelyföld autonómiáját elutasító – szakbizottsági jelentést, a székelyföldi autonómiatervezetet kizárólag az RMDSZ frakciója támogatta.
A voksolást követően Gheorghe Baciu, az ellenzéki Népi Mozgalom Párt Kovászna megyei szenátora „agyrémnek” nevezte a Székelyföldet, és megköszönte román szenátortársainak, hogy megvédték Románia területi épségét, és elhárították az ország „kilyukasztásának” veszélyét.
Fejér László Ödön, az RMDSZ frakcióvezető-helyettese rámutatott: az RMDSZ az igazi decentralizációra, a történelmi régiókra, egy virágzó Romániára és a benne együtt élő nemzetiségek valós párbeszédére voksolt, ugyanakkor kifejezte reményét, hogy legközelebb a többség is erre szavaz.
A romániai Magyar Polgári Párt (MPP) kedd este kiadott közleményében leszögezte: a jövőben is folytatni fogja a helyzetteremtő politikai küzdelmét az autonómia elérése érdekében, a Székelyföldnek autonómiát előirányzó törvénytervezet szenátusi elutasítása nem jelenti az autonómiaküzdelem végét.
A kommüniké szerint a keddi szavazás csupán megerősíti, hogy Romániában a közgondolkodás még nem képes befogadni az európai szellemiséget. Az MPP úgy értékeli, hogy ami jár Európa más országaiban, annak járnia kell Székelyföld esetében is, és az autonómia ügyének törvényes keretek közötti képviselete nem értékelhető Románia ellen irányuló cselekedetnek. A párt a keddi szavazást olyan állomásnak tekinti, amikor „egy újabb téglát bontottak ki az elutasítás falából”.
Az SZNT autonómiatervezetét az RMDSZ jelöltlistáján parlamenti mandátumhoz jutott Kulcsár-Terza József képviselő, az MPP háromszéki elnöke egyéni törvénykezdeményezésként tavaly decemberben terjesztette a bukaresti parlament elé. A háromszéki képviselő korábban többször is jelezte: már azt is eredménynek tekinti, hogy civilizált párbeszéd alakult ki a román parlamentben az autonómiáról, és nem voltak szélsőséges kirohanások.
Hasonlóan nyilatkozott korábban Izsák Balázs, az SZNT elnöke is, aki szerint a mostani vita kiindulópontja lehet az autonómiáról szóló intézményes párbeszédnek. Az RMDSZ elnöke szerint viszont az erdélyi magyarságnak 28 év alatt sem sikerült áttörnie az autonómiával kapcsolatos román előítéletek falát. Kelemen Hunor az Erdélyi Magyar Televíziónak adott korábbi interjújában úgy vélekedett: a mostani próbálkozás annyi újdonságot hozott, hogy a román politikusok egy része megpróbálta visszafogottan kezelni a kezdeményezést, de változatlanul nem akarnak őszinte párbeszédet folytatni erről a kérdésről.
A román elnöki hivatal szerint az etnikai alapú autonómia nem kívánatos, mert ahelyett hogy a közösségek fejlődését szolgálná, fennáll a veszélye, hogy akadályozza azt. Az elnöki hivatal Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökének és Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökének küldött válaszában vélekedett így.
A két magyar közösségi vezető március 27-én levélben kezdeményezett találkozást Klaus Iohannis román elnökkel, hogy bemutathassák a román-magyar intézményes párbeszédre vonatkozó elképzelésüket.
Az elnöki hivatal válaszlevelében nem reagált a párbeszéd-kezdeményezésre. Arra emlékeztetett, hogy az államfő mindig is az adminisztratív és gazdasági szempontok szerint kialakított valós helyi autonómia híve volt, mely hatékonyabbá teszi, és az állampolgár felé fordítja a döntéshozatalt.
A Laurentiu-Mihai Stefan elnöki tanácsos által jegyzett levél megemlítette: Klaus Iohannis államfő rendkívül fontosnak tartja a román-magyar megértést, toleranciát és együttműködést, mely a többség és a magyar közösség képviselői közötti parlamenti, önkormányzati párbeszéd által alakítható ki és fejleszthető.
Az elnöki hivatal azt is megemlítette, hogy az elnök nézete szerint Erdély és Románia egyesülésének a centenáriumi évében a romániai közösségeknek a jövő felé kell nézniük, és a közös jólét biztosításán kell fáradozniuk. A magyar és a többségi közösség partnersége pedig elengedhetetlen.
Tőkés László és Izsák Balázs megkeresésükben arra emlékeztették az államfőt, hogy az eltelt közel három évtizedben folyamatos elutasításra talált a romániai magyar nemzeti közösség békés törekvése a jogos, alkotmányos, megígért önrendelkezésre.
Hangsúlyozták: őszinte és alapos intézményes párbeszédre van szükség a többségi románság és a kisebbségi magyarság képviselői között, új alapokra kell helyezni a kapcsolatokat, és tekintettel kell lenni a Székelyföldön és a Románia más részein élő magyarok állhatatos és megalapozott autonómiaigényére.
Képen: Izsák Balázs SZNT elnök/Magyar Tudat Nemzeti Hírportál archívum


Háború Gázában

 - 2018.05.300
Az éjszaka is folytatódtak a rakétatámadások a Gázai övezetben, ahonnan 24 óra alatt több mint száz lövedékkel támadtak izraeli területet, az izraeli hadsereg válaszul több tucat légicsapást hajtott végre – közölte szerda reggel az izraeli katonai rádió.
A belövések ellenére reggel megkezdődött a tanítás az óvóhelyekkel rendelkező iskolákban az övezet mellett, a hadsereg polgári védelmi szervei csak az ötszáz főnél nagyobb, nyílt terepen zajló rendezvényeket függesztették fel az övezet tizenöt kilométeres körzetében.
Egy Gázai övezetből kilőtt aknagránát még az övezet területén csapódott be, a határhoz közel található elektromos elosztó építménynél, amelyben károk keletkeztek. Emiatt sötétbe borult az övezet északi része, és megszűnt az eleve csak akadozva működő, a lakosságnak naponta csak 4-6 órára biztosított áramszolgáltatás.
Az izraeli elektromos művek közölte, több napig is eltarthat a felrobbantott szerkezetek megjavítása és kicserélése. Juvál Steinic energiaügyi miniszter azt mondta, hogy nem veszélyeztetik az izraeli alkalmazottak életét, csak a rakétatámadások megszűnése után szerelik meg az áramelosztót – idézte a politikust a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.
Netivotban, az övezet közelében fekvő izraeli városban a sportcsarnokba csapódott be éjszaka egy rakéta, a támadásnak nincsenek áldozatai. Egy Eskól körzetben található lakóház udvarát is elérte egy rakéta, de senki sem sérült meg.
A Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád terrorcsoportok katonai szárnyai közös nyilatkozatban vállalta a felelősséget az Izrael déli részére zúdított keddi akna- és rakétatámadásokért. Közleményük szerint az elmúlt időszakban az erőszakos tömegtüntetéseken megölt palesztinokat és szervezeteik tagjait bosszulták meg az Izraelre zúdított lövedékekkel.
A Gázai övezetből indított lövedékek, rakéták túlnyomó többségét elfogta és megsemmisítette a Vaskupola nevű rakétaelhárító védelmi rendszer.


CSAK DÖRZSÖLÖM A SZEMEM…

 - 2018.05.250
amikor a magát keresztény demokratának valló Juncker, minden bokros teendőjét félretolva, személyesen maga avatja fel Karl Marx szobrát, a kommunista eszmerendszer főideológusának szülővárosában.
Ahogy Marx kifejtette: „A VALLÁS A NÉP ÓPIUMA.”
Persze értem én, Juncker nem ópiumot szív, hanem konyakot, így mindjárt más…
A történetben az igazi csavar az, hogy az ötméteres szobrot a kommunista Kína adományozta Trier városának Marx születésének 200.-ik évfordulóján.…
A mi nemzedékünk megszűrve kapta a filozófus munkásságát, aki zsidó létére igen szokatlan mondatokat is képes volt leírni, mint hogy:
„A ZSIDÓK ISTENE A PÉNZ !”
Ennél az igazságnál jóval nagyobb hatással volt a világra, hogy ő hirdette meg az osztályharcot, miszerint elűzve az eddigi elitet, a társadalom legalsó rétegének kell átvennie az irányítást,
A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI !” jegyében: aztán ca. 100 millió ember halt bele.
Nem vitatom, hogy a gondolkodó Marxnak lehet szobra Trierben, de, hogy ezt éppen az UNIÓ elnöke avassa ?! Cseppet sem törődve a kommunizmus fogságából mostanság szabadult tagországok érzékenységével és a történelmi tényekkel?
Az eset kitűnően szimbolizálja a brüsszeli elit eszmei alapállását, ez a társaság a ’68-as balos nemzedék szellemiségét követi, függetlenül attól, hogy formailag melyik pártformáció tagja.
Ja, és ez az UNIÓ morgott a kínai hitelből épülő Belgrád-Budapest gyorsvasút miatt…
VILÁGOS ! A NÉMET MARX SZOBOR LEHET KÍNAI PÉNZBŐL, A MAGYAR VASÚT NEM KÍVÁNATOS….. !!!
Szelekovszky Ernő


Anti-drón radar pajzs védi Oroszország legnagyobb városait

 - 2018.06.260
Az orosz Aerospace Forces alacsony repülési célpontok, például a pilóta nélküli légi járművek (UAV) felderítésére szolgáló radarpajzsot hozott létre a legfontosabb orosz városok fölött, nyilatkozta egy orosz katonai vezető a TASS-nak.
Jelenleg egy alacsony magasságú radarmező működik az összes nagyobb orosz város fölött” – mondta Andrej Koban, az orosz repülőgép-erőinek rádió-technikai csapata parancsnoka.
Fókuszban állunk a csapatok újratervezésével olyan fejlett rendszerekkel és automatizált irányítóberendezésekkel, amelyek automatizált módon vezérelhetik a légteret” – mondta.
Fotó: © ITAR-TASS / Ivan Zhuravlev


Orosz Külügyminisztérium: A szíriai terroristák Nyugat-Európából származó vegyi fegyvereket használtak

 - 2018.06.230
Moszkva készen áll a megfelelő bizonyítékok biztosítására, mondta az orosz külügyminiszter szóvivője.
Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Maria Zaharova, pénteken diplomatáknak és újságíróknak elmondta, hogy a Dúma szíriai városában megtalált, és az ott lévő terroristák által használt vegyi fegyverek gyártására szolgáló berendezéseket Nyugat-Európában gyártották.
Most folyik egy vizsgálat annak megállapítására, hogy a fegyveresek és a terroristák közül melyik használta ezt a berendezést, amely egyrészt nem egy barkácsolt berendezés, hanem egyben professzionális összetevőket is tartalmaz – mondta a szóvivő a szíriai Dúmában talált vegyi fegyvereket ábrázoló képek bemutatásakor.
Szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a professzionális szempontból elsőrangú berendezéseket sajnos a nyugat-európai országokban gyártották – mondta az orosz diplomata.
Készek vagyunk arra, hogy a vizsgálat során információkat továbbítsunk külföldi kollégáinknak, ha érdeklődést mutatnak, és megfelelő bizonyítékokat szolgáltatnak arról, hogy ezek a berendezések nyugat-európai országból terrorista és militáns kezekbe kerültek – hangsúlyozta Zaharova.
Zaharova bevezető nyilatkozatán és tájékoztatón résztvevő Igor Kirillov főorvos, a nukleáris, biológiai és kémiai (NBC) védelmi erők vezetője felkérték a média képviselőit, hogy hagyják el a konferenciatermet. A megbeszélés ezután zárt ajtók mögött folytatódott külföldi diplomatákkal.
Fotó: © Mikhail Pochuyev / TASSErős, ütőképes Magyar Honvédséget!


 - 2018.06.190
A honvédelmi miniszter szerint a jövő évi költségvetésre vonatkozó javaslat azt üzeni, a kormány fontosnak tartja Magyarország, a magyar emberek biztonságát.
Benkő Tibor az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában azt mondta: a jövőre rendelkezésre álló 86 milliárd forintos többletforrás lehetőséget biztosít arra, hogy erős, ütőképes Magyar Honvédséget hozzanak létre.
Kifejtette: az 513 milliárd forintos honvédelmi költségvetés 40 százalékát személyi kiadásokra, illetményekre, a lakhatás segítésére fordítják. Jövőre is biztosítják a katonák 5 százalékos illetményfejlesztését.
A kiadások 30 százaléka üzemeltetésre, fenntartásra, további 30 százaléka pedig fejlesztésre megy el. Utóbbi keretből a légierő és a szárazföldi erők komoly fejlesztését tervezik, de kiemelt feladat a kibervédelmi képesség kialakítása is.
Benkő Tibor a Kossuth rádió 180 perc című műsorában azt mondta: a jövő évi költségvetés fedezet arra, hogy a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési tervben meghatározott feladatokat végrehajtsák. Ennek keretében a honvédség minden erejét fejlesztik, de kiemelt feladat a légierő fejlesztése. Szükség van repülőgépekre, köztük szállító, harci és kiképző gépekre, és a következő lépés a helikopterfejlesztés – sorolta a miniszter, aki elmondta, ez ügyben készülnek a tenderek kiírására.Ma elkezdődik az észak-koreai nukleáris kísérleti terület megsemmisítése


 - 2018.05.230
Az utolsó pillanatban Észak-Korea lehetővé tette a dél-koreai újságíróknak, hogy csatlakozzanak a külföldi tudósítók csoportjához, akik megfigyelőként részt vesznek egy nukleáris próbatelep megsemmisítésében.
Észak-Korea bejelentette a múlt hónapban, hogy leszereli a pjonjangi nukleáris kísérleti telephelyét az ország északkeleti részén, mely előjáték a tervezett észak-koreai-amerikai csúcstalálkozó előtt.
Ezen a kísérleti terülten végezték tavaly szeptemberben a hidrogénbomba tesztet.
A telep bontását mai naptól péntekig kell végrehajtani, attól függően.
Kínából, Oroszországból, Nagy-Britanniából és az USA-ból érkezett újságírók tegnap Pekingből repülővel, majd vonattal és busszal utaztak a telepre.
Az Egyesült Államok és Észak-Korea csúcstalálkozója júniusban várható, történelmi lehetőséget kínálhat a béke számára a Koreai-félszigeten, közölte a BETA hírügynökség.A szír kormányerők felszabadították Damaszkuszt


 - 2018.05.220
A szíriai kormányhadsereg elfoglalta az Iszlám Állam utolsó erődítményét Damaszkusz déli részén, és közleményben jelentette be, hogy a főváros és térsége teljesen biztonságos és szélsőségesektől mentes.
A hadsereg által a szíriai állami televízión keresztül kiadott nyilatkozatában Ali Majhub tábornok azt mondta, hogy a hadsereg egy egy hónapos ostrom után a Jarmuk táborban és a Hajar al-Aswad-övezetben elfoglalta és visszaállította az Iszlám Állam martalócai által birtokolt palesztin tábor korábbi állapotát.
A Bashar al-Assad serege a 2011-ben kitört háború óta először teljes kormányzati irányítása alávonta a tágabb Damaszkusz régiót, beleértve a távoli külvárosokat is.
Damaszkusz és környéke most teljesen biztonságos” – mondta Majhub.
A Damaszkusz déli részén zajló harcokban több tucat ember halt meg mindkét oldalon, és a Jarmuk palesztin táborban nagymértékű pusztulást okozott, írja a BETA.


Szíria: Orosz katonai rendőrség ellenőrzi Damaszkusz déli részét - 2018.05.200
Orosz katonai rendészet gépesített egységei éjjel-nappal járőröznek Damaszkusz déli részén, melyet a militánsok szabadítottak fel a közelmúltban, írja a helyszínről a TASS.
Az ellenőrzött zónában fix állásokat is létrehoztak.
Szíriát a korábbi beszámolók szerint több mint 3200 fegyveres és több mint 5000 családtagja vonult vissza a szíriai orosz megbékélési központ által május első nyolc napján elért megállapodások alapján.
A dél-damaszkuszi kerületek egy kis része továbbra is az iszlám állam terrorista csoportjának irányítása alatt áll.
A szíriai kormány fegyveres erői folytatják működésüket e területek felszabadítására.
Fotó:© Marina Lysceva / TASS


Magyarország megvédése nem a NATO és nem is az Európai Unió feladata - 2018.05.160
Magyarország megvédése nem a NATO és nem is az Európai Unió feladata, hanem a miénk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán az Országház Kupolacsarnokában, a Honvéd Vezérkar főnöke tisztség átadás-átvételi ünnepségén.
A kormányfő szavai szerint erős Magyarország nem létezhet erős hadsereg nélkül. Az a nemzet, amely nem tudja megvédeni az országát, nem is érdemli meg azt – tette hozzá.
Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy az elmúlt két kormányzati ciklus sikeres alkotmányozási, nemzetpolitikai, gazdasági és családpolitikai fordulata után a most kezdődő ciklus kiemelt fontosságú nemzeti feladata a nemzetbiztonság megerősítése.
A jelen korban értékes biztonság fontosságával kapcsolatban felidézte, az 1990-es években Magyarország testközelből láthatta, hogy háborús konfliktusok akár a szomszédban is kitörhetnek. Most pedig bevándorlók milliói várják, hogy útra kelhessenek – mondta.
Az elkövetkező években a kormány is több mint a duplájára növeli a Magyar Honvédség költségvetését – közölte.
Az új vezérkari főnöktől, Korom Ferenctől – aki a leendő honvédelmi minisztert, Benkő Tibor vezérezredest váltja a poszton – Orbán Viktor a mai kor kihívásainak megfelelően újjászervezett, modern, ütőképes, hazája iránt elkötelezett hadsereget kért, amely bármely más nemzet fegyveres erejével felveszi a versenyt.
Azt is kérte tőle, tegye vonzóvá a fiataloknak a katonai pályát, ahhoz ugyanis, hogy a magyar hadsereg erős lehessen, elsősorban a fiatalokat kell megnyerni a honvédelem ügyének.
Azt várjuk öntől, hogy (…) szerezzen érvényt a katonák között is a katonaélet első számú törvényének: csak a becsület” – mondta Korom Ferencnek.
A miniszterelnök beszédében köszönetet mondott a távozó honvédelmi miniszternek, Simicskó Istvánnak, aki három éve egy olyan pillanatban vette át a tárcát, amikor “Magyarország déli határát migránsok tízezrei ostromolták”. A védelmi rendszer azóta is állja a sarat, őrzi a magyarok biztonságát – tette hozzá.
Benkő Tibor miniszterségével kapcsolatban pedig arra hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, hogy a rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy egy katona közvetlenül a magyar hadsereg éléről vállalja el a honvédelmi miniszteri posztot.
Címlap: MTI Fotó: Szigetváry ZsoltHa ezt Putyin megtudja…

 - 2018.05.090
A Honvédség a  Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében 550 Suzuki Vitara személygépkocsit szerez be, közölte a Kormány portál.
Nagyon helyes! Ne pazaroljuk a pénzt harckocsikra, lövegekre meg ilyen kacatokra. A személygépkocsi sok mindenkinek örömet okoz. Hogy is mondta Virág elvtárs A tanúban? Nem szeretnénk az angol imperialisták helyében lenni.
Mi se az oroszok helyében, Ha ezt Putyin megtudja!
Thürmer Gyula

Új orosz rakétavédelmi rendszereket kap Szíria - 2018.04.260
Szíria új rakétavédelmi rendszereket fog kapni a közeljövőben, és az orosz szakértők tanítják majd a szíriaiakat, hogy hogyan használják őket, közölte Szergej Rudszkoj tábornok a fő műveleti osztály vezetője a TASS hírügynökséggel.
Rudszkoj korábban elmondta, hogy Oroszország kész arra, hogy felülvizsgálja az S-300 rendszereket a Damaszkusz elleni, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország által végrehajtott légi csapások után.
Rudszkoj elmondta, hogy a három ország által indított rakéták többségét az S-125, az Osa és a Kvadrat rakéta-rendszerek megsemmisítették, amelyeket a Szovjetunióban 40 évvel ezelőtt terveztek, és az orosz szakértők segítségével fejlesztették.
Fotó: © Szergej Bobilev / Orosz Honvédelmi Minisztérium Sajtóiroda / TASS


Gyökeres változás a katonai erőviszonyokban Oroszország javára


 - 2018.04.160
2018-ban elmondhatjuk, hogy gyökeresen megváltozott a katonai-technológiai egyensúly Oroszország javára” – idézte a Magyar Békekör Vlagyimir Jermakov, az orosz külügyminisztérium fegyverzetellenőrzési főosztályvezetőjének a kül- és védelempolitikai tanács éves moszkvai közgyűlésén vasárnap elhangzott szavait.
Oroszország ma megfelelő választ képes adni minden arra irányuló amerikai kísérletre, hogy nyomást gyakoroljanak rá – fűzte hozzá.  Jermakov szerint a „jelenlegi helyzetre az jellemző, hogy példátlanul beszűkül a konstruktív együttműködés tere”.
A Nyugat idegessé vált amiatt, hogy látja, nem tudja meghosszabbítani uralmát a világ ügyei fölött.
Ezért folyamodik szankciókhoz, kényszerítő eszközökhöz, s tanúsít etikátlan magatartást az államközi kapcsolatokban. Mindezzel fokozza a feszültséget.
A fegyverkezési verseny korunk realitása, nem blöff. Alapvetően felforgatja a globális stabilitást és a nemzetközi biztonságot” – mondta Jermakov. Az orosz diplomata szerint kérdésessé vált a közép-hatótávolságú nukleáris fegyverekről (INF) kötött szerződés sorsa. Növekvő veszéllyel fenyeget az űrfegyverkezés. Nincs többé esélye annak, hogy életbe lépjen az atomfegyverek átfogó tilalmáról kötött megállapodás. Zátonyra futott a biológiai fegyverekről szóló konvenció.  A stratégiai fegyverzetek korlátozásáról 2011-ben tíz évre kötött megállapodásról lehetne ugyan tárgyalni, de csak akkor, ha az Egyesült Államok tiszteletben is tartaná, amit aláírt, írja a Magyar Békekör.
Az egyetlen kötelező erejű nemzetközi megállapodás az atomfegyverek el nem terjedéséről szóló 6. cikk, ám aligha számíthatunk arra, hogy ennél többre megyünk a belátható jövőben – mondta helyzetértékelésében az orosz külügyminisztérium főosztályvezetője.
www.magyartudat.com

Az Egyesült Államok és szövetségesei csapást mértek a szír fővárosra - 2018.04.142
Az Egyesült Államok és szövetségesei olyan pillanatban mértek csapást Szíriára, amikor az ország esélyt kapott a békés jövőre – közölte szombati Facebook-bejegyzésében Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.
E mögött azok állnak, akik erkölcsi vezető szerepre pályáznak e világon és a saját kizárólagosságukat hirdetik. Valóban kizárólagosnak kell lenni ahhoz, hogy valaki akkor vegye tűz alá az ország fővárosát, amikor Szíria esélyt kapott a békés jövendőre” – írta.
Dmitrij Szablin, az Állami Dumának a szíriai parlamenttel való kapcsolattartásért felelős koordinátora Damaszkuszban újságíróknak kijelentette: Egyesült Államok vezette koalíció azért mért csapást Szíriára, hogy megakadályozza a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) kelet-gútai vizsgálatát.
A Rosszíja24 orosz hírtévé értesülése szerint orosz sérültje nincs a támadásnak.
————–
Anatolij Antonov, Oroszország Egyesült Államokban akkreditált nagykövete közleményben figyelmeztetett a szíriai légicsapások következményeire.
A szombatra virradóra kiadott közleményben – amelyet a Facebook-oldalán jelentetett meg – a diplomata hangsúlyozta: “a legrosszabb aggodalmak váltak valóra.
Figyelmeztetéseink nem találtak meghallgatásra. Egy előre eltervezett forgatókönyvet hajtottak végre.
Most ismét fenyegetnek bennünket.
Figyelmeztettünk, hogy az ilyen akciók nem maradnak következmények nélkül”.
Antonov nagykövet azonban nem említett konkrétumokat, nem körvonalazta az esetlegesen várható következményeket.
Helyette azt hangsúlyozta, hogy a légicsapásokért a felelősség Washingtont, Londont és Párizst terheli, és elfogadhatatlannak minősítette, hogy ezzel megsértették az orosz elnököt is.
A rövid közleményben az orosz diplomata végezetül megállapította: az Egyesült Államoknak, amelynek a világon legnagyobb vegyifegyver-arzenálja van, “nincs erkölcsi alapja ahhoz, hogy más országoknak szemrehányást tegyen”.
Egymás után szólalnak meg az amerikai politikusok is. Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője közleményében arra figyelmeztette Donald Trump elnököt, hogy “legyen óvatos”, nehogy a szíriai konfliktus “nagyobb háborúvá” szélesedjék.
Schumer átfogó stratégiát és ennek kongresszusi megtárgyalását sürgette. A republikánus John McCain szenátor örömmel üdvözölte a légicsapásokat, és szintén átfogó stratégiát sürgetett, de nemcsak a szíriai, hanem az egész közel-keleti helyzet rendezése érdekében.
Közleményt adott ki David Perdue republikánus szenátor, a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának tagja és Mac Thornberry, a képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának elnöke is. A georgiai Perdue azt hangsúlyozta, hogy “Aszadnak tudnia kell, hogy nem tűrjük embertelen akcióit”, míg a texasi Thornberry képviselő aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy szerinte egyre gyakrabban követnek el vegyifegyver-támadásokat, amelyeket Oroszország támogat.
Fotó: US NAVY/AP
www.magyartudat.comOrosz katonai egységeket telepítettek a szír Dúma városába - 2018.04.130
Az orosz katonai egységeket csütörtökön telepítették a szíriai Dúmában a RIA hírügynökség jelentése szerint, mely az orosz védelmi minisztériumot idézi.
Mint már írtuk, a nem bizonyított vegyi fegyver támadás hírére amerikai katonai erők és csatlósaik “büntető céllal” tartanak a térségbe. (
itt).
Az ott élők betartják a törvényeket és a rend van a városban – közölte a minisztérium.
Csütörtökön az orosz hírügynökségek arról számoltak be, hogy a szíriai kormányzati erők teljes mértékben átvetették Dúma város ellenőrzését, ami a legutolsó lázadó erődítmény volt a Damaszkuszon kívüli keleti Ghouta-övezetben.
Fotó: RIA


Trump Twitteren üzent az oroszoknak: Készüljetek, mert jönnek! - 2018.04.122
Küszöbön álló amerikai rakétatámadás Szíria ellen.
Az Egyesült Államok a szíriai partok közelébe vezényelte Harry Truman nevű atommeghajtású rakétahordozóját, és négy rombolóját. A konvojt egy német hadihajó egészíti ki – jelezte a Magyar Békekör szerdán délután.
Egyidejűleg figyelmeztették a polgári légitársaságokat a Szíria ellen intézendő támadásból rájuk leselkedő veszélyre, és javasolták repülési útvonalaik megváltoztatását, írja a Magyar Békekör.
Oroszország figyelmeztette Washingtont, súlyos következményt vonna mag után az amerikai támadás, különösen, ha orosz állampolgárok életét is kockáztatná. Az orosz hadvezetés a rakéták elfogását helyezte kilátásba. Trump Twitteren adott válasza az oroszoknak: „készüljetek, mert jönnek!”
Az Egyesült Államok arra való hivatkozással támad, hogy a szírek állítólag vegyi fegyvert vetettek be Gútában. Orosz és szír részről ezt provokációnak minősítették, és arra szolgáló ürügynek, hogy az USA támadjon.
A Magyar Békekör arra kéri fel a magyar kormányt, hogy ne segédkezzen az amerikai támadásban Szíria ellen, és ne bocsássa Amerika rendelkezésére a NATO honi támaszpontjait a kalandor katonai akcióhoz.
www.magyartudat.com
Oroszország: Sikeresen tesztelték a Kinzhal hiperszonikus rakétát - 2018.03.110
A hangsebesség tízszeresével repül.
Megsemmisítette célját a gyakorlótéren a tengeri célpontok ellen kifejlesztett Kinzhal típusú, hiperszonikus rakéta, amelyet az orosz légierő egy MiG-31-es elfogó vadászgépéről lőttek ki – közölte vasárnap az orosz védelmi tárca.
A Kinzhal és több más új támadófegyver létezését március 1-jén fedte fel Vlagyimir Putyin orosz elnök a parlament két háza előtt elmondott éves beszédében. A páratlannak mondott fegyverrendszerek kifejlesztését Putyin azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok egyoldalúan kilépett a rakétavédelmi rakétarendszereket korlátozó, 1972-ben megkötött ABM-szerződésből és egy globális rakétavédelmi rendszer kiépítésével az Egyesült Államok az amerikai-orosz hadászati egyensúly megbontására törekszik.
A vasárnapi moszkvai közlemény szerint a MiG-31-es a déli katonai körzet egyik repülőteréről száll fel “gyakorló-harci őrjáratozás” keretében, és a teszt során megerősítést nyertek a Kinzhal “nagy pontosságú légi rakétakomplexum” taktikai és műszaki jellemzői, valamint időmutatói. A védelmi tárca közölte, hogy a MiG-31-esből indított és a hangsebesség tízszeresével haladó Kinzhal rendszerrel az év eleje több mint 250 tesztet hajtottak végre, éjjel és nappal, különböző meteorológiai körülmények között.
Az első ilyen rendszer december 1-jén kezdte meg a gyakorló-harci őrjáratozást.
A moszkvai katonai tárca szerint a hiperszonikus, a radarok által nehezen észlelhető és nagy manőverezési képességű légi ballisztikus rakéta hatótávolsága meghaladja a kétezer kilométert, írja Pogár Demeter Moszkvából.
www.magyartudat.com


Bolsevik szesztilalom: Kun Béláék statáriális bíróság elé állíttattak egy sör elfogyasztásáért


FacebookMessengerTwitterGoogle+E-mail
Kevesen gondolnánk, hogy statáriális bíróság elé kerülhetett valaki egy sör elfogyasztásáért Magyarországon a XX. században.
Gondoljunk bele, milyen hatása lenne például napjainkban az alkoholfogyasztás teljes állami betiltásának. Ha szesztilalomról van szó, valószínűleg legtöbbünknek az USA és az egyedi hangulatú, illegális szeszügyletekkel fémjelzett 1920-as évek jut az eszébe. De ez a berögződés igencsak hiányos: hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Magyarországon is volt szesztilalom, az amerikainál szigorúbb szabályozással. Ám a magyar alkoholtilalom történetéhez hozzátartozik, hogy egy eleve zűrzavaros, háborúval és forradalmakkal tűzdelt időszakban, a Tanácsköztársaság idején került bevezetésre. Kun Béláék már a rendszerváltás első napján, 1919. március 21-én meghozták a szesztilalomról szóló rendelkezésüket, így mai nappal kilencvenhét évre tekint vissza az első – és eddig egyetlen – teljes és országos magyar alkoholtilalom. Miért volt szükség a forradalmi időszakban egy ilyen gyökeres változást hozó rendeletre és milyen eredményt hozott? Miért oldották föl mégis a tanácskormány vezetői a szesztilalmat?
Plakátok egy budapesti üzlet kirakatában (Fortepan)
A szesztilalmak kora


Az iskolai oktatásban legfeljebb említés szintjén kap figyelmet a magyar szesztilalom, ami részben érthető is: az 1919-es évet sokan hazánk legvészterhesebb esztendőjének tartják, ahol a háborús szenvedések, a megszállás, nélkülözések és a forradalmak vesződségei között valóban mellékesnek tűnik a tény, hogy az év négy hónapján illegális volt szeszesitalt fogyasztani. Ezzel szemben a Tanácsköztársaság vezetői mégis elsőrendű kérdésnek találták, ugyanis a gyökeres forradalmi változtatások, az „új világ” megalkotása közepette már a proletárdiktatúra kikiáltásának napján, a Forradalmi Kormányzótanács második rendelkezésével megteremtette a szesztilalmat.
Az időszak az alkoholellenes mozgalmak virágkora volt. A muszlim országokat nem számítva az I. világháború évei alatt vezetett be alkoholtilalmat Norvégia, Izland, Kanada és az USA számos állama is, de figyelemre méltó, hogy a sort Oroszország kezdte a szeszárusítás részleges korlátozásával 1914-ben, hogy a birodalom lakossága jobban tudjon a háborúra koncentrálni. A tragikus véget ért II. Miklós cár rendelkezését még a bolsevikok is fenntartották, csak Sztálin törölte el a polgárháború után.
1919-re tilalomtörvény született az éppen függetlenné vált Finnországban is, ám az alkoholellenes mozgalom a legnagyobb sikerét az Egyesült Államokban aratta, amikor sor került a XVI. alkotmánymódosításra, melynek egy évvel későbbi hatálybalépésével egy új korszak kezdődött az USA történetében („prohibition era”).
Italozó férfiak 1908-ban - az "úri világ rákfenéje" (Fortepan)
A második legsürgősebb pont
Mint ismeretes, a Vix-jegyzék hatására lemondott Károlyi Mihály köztársasági- és Berinkey Dénes miniszterelnök a(z addigra már kormánykoalícióban lévő) szociáldemokratáknak adták át a stafétát, akik 1919. március 21-én a Gyűjtőfogházban fogvatartott kommunista vezetőkkel megegyeztek a hatalomátvételről és az új politikai irányvonalról.
Már aznap megfogalmazták a Tanácsköztársaság alapokmányának tekinthető „Mindenkihez!” című kiáltványt, amely a proletárság hatalomátvétele és a Magyarországi Szocialista Párt megalakulása mellett bejelentette a gazdaság szocialistává alakítását és az új külpolitikai irányvonalat. A kormányhatalmat az új párt tagjaiból álló Forradalmi Kormányzótanács vette át, amely feladata a kiáltvány szavai szerint haladéktalanul megkezdeni „a nagy alkotások sorozatát a szocializmus, a kommunizmus előkészítésére és megvalósítására”.
Ezen „nagy alkotások sorozata” már aznap kezdetét vette, rendeletek formájában, melyek közül az első a Statárium bevezetéséről szólt. Ezt követően a Forradalmi Kormányzótanács II. sz. rendelete a „Tilos szeszes italokat árulni és fogyasztani” címet viselte – úgy látszott, a forradalmi vezetés alapvető kérdésnek tekintette az alkoholfogyasztás visszaszorítását, ugyanis a kiáltvány mellett mindössze három rendeletet hozott a tanácskormány a hatalomátvétel napján. A rendelkezés első §-a szerint „Mindennemű szeszesital kimérése, forgalomba hozatala és fogyasztása tilos”. A Tanácsköztársaság tehát szigorúbb szabályozást hozott, mint például a jól ismert amerikai szesztilalom, a tengerentúlon a jogszabály ugyanis „csupán” a 0,5%-nál magasabb alkoholtartalommal bíró italok gyártását, kereskedelmét és fogyasztását tiltotta be.
A rendelet elsőként a szeszesitalt árusítókat és forgalmazókat büntette: aki a tilalom e rendelkezéseit megszegte üzlete elkobzásával és 50 000 koronáig terjedő pénzbüntetéssel volt büntetendő (összehasonlításképpen egy pincér átlagos fizetése 1919-ben havi 1300 korona, míg a március 30-án megalakuló Vörös Hadsereg bakájának zsoldja havi 450 korona volt). A fogyasztáson kapott állampolgárokat 10 000 koronáig terjedő pénzbüntetés mellett egy évig terjedő fogházbüntetéssel is sújthatta a forradalmi törvényszék. Ez utóbbit már könnyebb volt ellenőrizni, ugyanis az alkoholt fogyasztó személy mindaddig veszélyben érezhette magát, amíg az ittasság meglátszott rajta.
A statáriális bíráskodásra a forradalmi törvényszékeket csak a Forradalmi Kormányzótanács IV. sz. rendelete hozta létre; a kormányzótanács rendeletben bármely cselekményt hatáskörébe utalhatott, mint ahogy tette is a szesztilalom megszegőivel kapcsolatos eljárásokra. Akit tehát a Tanácsköztársaság idején alkoholfogyasztáson kaptak, statáriális bíróság előtt találhatta magát. A forradalmi törvényszék tagjait közvetlenül a Forradalmi Kormányzótanács nevezte ki, ez a megbízatás nem volt képesítéshez kötve, halálbüntetést is kiszabhatott, perorvoslatnak pedig nem volt helye. Fellebbezési jog is csak július 10-től illette meg a vádlottakat, így aki a forradalmi törvényszék elé került, semmi jóra nem számíthatott.
A Forradalmi Kormányzótanács első három rendeletét a Budapesti Közlöny 1919. március 24-én hirdette ki (az állami lap ezzel meg is szűnt, a kihirdető közlöny ezentúl a Tanácsköztársaság címet viselte), elvileg ettől kezdve volt tilos az alkoholfogyasztás Magyarországon. A tanácskormány alig két héttel a szesztilalom bevezetése után mondta ki a még teljesítetlen, szeszesital adásvételével kapcsolatos szerződések semmisségét (azaz érvénytelenségét) akkor is, ha a szerződést március 21. előtt kötötték (ez nem vonatkozott már vasúton, vagy hajón útban lévő szeszkészletekre).
Kun Béla csepeli munkásokat agitál
Élet a szesztilalom alatt
A rendelkezést követően a szeszkészleteket az állam köztulajdonba vette (sok más ingó- és ingatlanvagyon államosításával együtt). Ez nem egyszer oly módon történt, hogy a gazdáknak, vagy adott esetben a boroshordókat birtoklóknak kezelésében hagyták az árut azzal a megkötéssel, hogy azok jegyzékét kötelesek voltak a Földmívelésügyi Népbiztosságnak elküldeni.
Az alkoholellenes mozgalmak az általános egészségi állapotok javulását, a katonai fegyelem növekedését és a bűncselekmények számának csökkenését várták a rendelettől. Ilyen tekintetben átfogó adatelemzéssel még tartozik a történettudomány, de a szocialista időszak szakirodalma hangsúlyozta, hogy a bűntettek száma lecsökkent a szesztilalom hatására, bár kénytelen-kelletlen hozzátéve, hogy a szesztilalom, mint rendelkezés csak bővítette az elkövethető bűncselekmények számát. Az újságok sokszor beszámoltak egy-egy ítéletről, amelyet a II. sz. kormányzótanácsi rendelet alapján hoztak, legtöbbször fogház- és pénzbüntetés formájában.
Ezzel párhuzamosan heves alkoholellenes kampány kezdődött. A szeszfogyasztást a művészi plakátok és pamfletek igyekeztek a régi, „úri világ” rákfenéjének beállítani, ami a társadalom legalsó rétegéig betegítette meg az embereket. A propagandamunka irányítására a Forradalmi Kormányzótanács létrehozta az Alkoholellenes Tanácsot, amely orvosokkal és alkoholellenes egyletekkel kezdte meg a munkavégzést. Az intézmény szervezetileg a Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság alá tartozott, így felügyeletét Bokányi Dezső (ő kiáltotta ki 1918. november 16-án az Országház lépcsőjéről a köztársaságot) és helyettesei: Friedler Rezső, majd Guth Antal látták el.
Egészségügyi kiállítások nyíltak és sorra jelentek meg az ismeretterjesztő füzetek az alkohol és az alkoholizmus negatív hatásairól a szervezetre és az emberi kapcsolatokra stb. „Proletártestvérem! Nem igaz az, hogy a pálinka melegít és erőt ad … Nem igaz, hogy a bor ártalmatlan, kedvderítő, erősítő ital… Nem igaz, hogy a sör táplál! Csak elvonja a gyártáshoz szükséges tápláló anyagokat és élelmiszereket! A szesztilalom a proletariátus haszna!” – szólt az egyik plakát.
Az egyik – még a XIX. században született, de a tanácskormány által propagált – alkoholellenes pamflet amerikai példával írta le, mekkora károkat okoz a nemzeti jövedelemben és a társadalomban az alkoholfogyasztáshoz köthető emberölések, dologházba kerülések, öngyilkosságok, tűzvészek, özveggyé válások esetei. „Nagyon jelentékeny – talán egy tized – része a müvelt emberiségnek azon fárad és izzad évről-évre, napról-napra lankadatlan munkával, hogy e mérget előállítsák és másokkal együtt elfogyasszák, hogy munkaerejüket megsemmisítsék...” – folytatta az értekezést az irat.
Szamuely Tibor beszédet mond 1919-ben (Fortepan)
A rendelkezést még a Tanácsköztársaság vezetői sem tartották be maradéktalanul. A Lenin-fiúk vezére, Szamuely (Samuel) Tibor például szigorúan betartatta a szesztilalmat a parancsnoksága alá tartozókkal, de amikor katonai szerelvényeik Cserny József vezetése alatt gördültek ki, már mulatozásra is jutott idő.
A szesztilalom mártírjai?
Az elítélteken kívül közvetetten halálos áldozatokkal is járt a Tanácsköztársaság szesztilalma, mégpedig a Fertő-tó melletti borvidéken. A környékbeli szőlősgazdákat – többi bortermelő honfitársukhoz hasonlóan – a szesztilalom még érzékenyebben érintette, ugyanis megélhetésük, szakmájuk került veszélybe. Erre jött rá a Sopronban terjedő álhír, miszerint a tanácskormány a szőlőket is kivágatja. A városban április 3-án tanácskozásra összegyűlő szőlősgazdák menete kommunistaellenes tüntetésbe csapott át, mire a kiérkező vöröskatonáknak sortüzet vezényeltek a tömegbe. Négy tüntető maradt holtan a téren a számos sebesült mellett.
A tanácskormány belátta: enyhíteni kell a szesztilalom rendelkezésein, már csak gazdasági okokból is. A Földmívelésügyi Népbiztosság április 8-i rendelete már – népbiztosi engedélyhez kötve – megengedte a bor exportját, a rendelet április 11-i magyarázata pedig ehhez a megszállt országrészeket is hozzávette. A szállításra való affinitást jelzi a szociális termelés népbiztosának rendelete is, amely a szeszkészletek és azok szállítására alkalmas eszközök bejelentését írta elő.
Garbai Sándor, a Forradalmi Kormányzótanács elnöke áprilisban többször is felvetette a kormány és a gazdasági bizottság ülésein, hogy a testület fenntartja-e az alkohol kérdésében elfoglalt álláspontját, indokolatlannak nevezve a teljes alkoholtilalmat. Egyrészről felhozta, hogy a munkások egyre kevésbé tűrik a szesztilalmat, másrészt a nyakukon maradt sörmennyiség – a borral ellentétben – veszendőbe megy ha hagyják megromolni és kvótaszerűen személyre szabott, alacsony alkoholfogyasztás még nem járna káros hatásokkal. A kormány és a bizottság egyelőre azonban fenntartotta álláspontját.
Bevezettek azonban bizonyos fajta jegyrendszert a szeszfogyasztásra, de egyelőre csak betegek részére írhatott föl az orvos 150 gramm tokajit, vagy konyakot. E rendelkezés „természetesen” a visszaélések melegágyává vált.
Napi fél liter bor
Amíg áprilisban magabiztosan söpörték le a népbiztosok Garbai javaslatát a szesztilalom enyhítéséről, az 1919-es év júliusára a körülmények megváltoztak, a Tanácsköztársaság helyzete kezdett tarthatatlanná válni. A nélkülözések nem enyhültek, az Alföldön és a Dunántúlon az ellenforradalmi mozgalmak egyre nagyobb gondot okoztak, a Vörös Hadsereg visszavonult a Felvidékről és a kormányzat külpolitikailag is kezdett minél jobban elszigetelődni.
Szüret 1919-ben (Fortepan)
A Forradalmi Kormányzótanács július 10-i ülésén már különböző javaslatok láttak napvilágot az egyre ellenőrizhetetlenebb szesztilalom enyhítéséről (Guth Antal és Lukács György népbiztosokat kivéve, akik mindvégig a tilalom pártján álltak), végül a testület elfogadta az álláspontot, hogy napi fél liter bor fogyasztása engedélyezhető a dolgozók számára. A kormányzótanács július 14-i ülésén Hamburger Jenő földmívelésügyi népbiztos mutatta be a végleges rendelettervezetet, amelyet a tanács a Szövetséges Központi Intéző Bizottság elé utalt.
A másnapra sürgősen összehívott KIB július 16-án megerősítette a szesztilalom részleges feloldását. Ez a bor központi elosztását jelentette jegyrendszer alapján, míg megkezdték a sörgyárak élelmiszergyárrá való átalakítását. A szesztilalom részleges feloldását a Népgazdasági Tanács 94. sz. rendelete véglegesítette, a Tanácsköztársaság pedig július 23-án hirdette ki. Ezzel véget ért a magyar történelem egyetlen, mindössze négy hónapot megélt szesztilalma.
Az azt létrehozó és fenntartó Tanácsköztársaság csupán kilenc nappal élte túl a hazánk történetének egyedülálló „alkoholmentes” időszakát. Magyarország azon kevés nem-muszlim állam közé került, amely az alkoholtilalom tapasztalatával lett gazdagabb – még ha az mindössze négy hónapot élt meg.
Így próbálják lejáratni az oroszokot, akik alig várják a 3. világháborút. És kik lehetnek ezek? A nagytőke, akik milliók halálával, rombolással még több pénzt sepernek be.


Érdeklődés Kinából 

(Hungarian-Lobby,714) 
'Bela Liptak' via Hungarian-Lobby 
Kedves Tanár úr! 
A National Fuel Cell and Hydrogen konferencián hallottam a TV előadását az RFC-ről és tudni szeretném, hogy indiai előadáskörútjának milyen visszhangja volt, illetve érkezett-e megkeresés Kinából? 
Persze az is érdekelne, hogy a magyar kormány megkereste-e, meg az is, hogy mekkora tetőfelületet kellene befedni ahhoz, hogy annak áramtermelése egyenlő legyen Paks2-ével, mibe kerülne és meddig tartana felállitani a rendszert? 
Tisztelettel, Feldman Zoltán 


Kedves Zoltán, 

Kérdéseidre válaszolva, Indiában 7 városban tartottam előadást és az érdeklődésre jellemző, hogy az ország legnagyobb lapja a fedőlapján foglalkozott az RFC-mel (melléklet). Őket főleg a szükséges kataizátor kifejlesztése érdekli, ami az RFC nappali (elktrolizis fázis) működéséhez szükséges. A Kinából jött megkeresést alább olvashatod. 

A magyar érdeklődést illetően egy előadást tartottam a Műegyetemen amin jelen volt egy személy valami állami hivataltól és több, a tieidéhez hasonló kérdést tett fel, de ezt követően semmit nem hallottam tőlük. Ezért úgy sejtem, hogy a magyar energia-függetlenségért való munka még váratni fog magára, mert a jelenlegi kormány az orosz atomlobbi befolyára alatt van. 

Kérdéseidet illetően: 

Villanytermelés saját forrásból: Paks2 villany termelésének pótlását, -mint már sokszor leitam -, több modern tehnológiával elérhetjük. Igy példáúl az amúgy is lecserélendő, rákokozó azbeszt-pala tetőknek nap-tetőkkel való lecserélésével is. Szerintem e mellett kivánatos lenne a Tesla, Qilu és Colas vállalatokkal való kooperáció is, mert igy egyben a napenergia raktározását és a nap-utak (melléklet) kifejlesztésében is részt vehetne az ország.

Költség: Az árat illetően tudnunk kell, hogy a magyar GDP 114 milliárd Euró és az orosz kölcsön 10 milliárd Euró plusz a titkositott kamat (4 - 4.7%, ami fantasztikusan jó befektetés az oroszoknak, elvégre a nemzetközi piacon ugyanez 3.18%) és egyben megszerzik a magyar energia piaciot (földgáz 85%, uránium 100%). Ezzel szemben az RFC energia forrása ingyenes, a rákokozó azbesz-pala tetők lecserélése mindenképpen szükséges és a nap-tetők nem kerülnek többe, mint a konvencionálisak, viszont rengeteg munkaalkalmat teremt úgy a beszerelésük, mint a kifejlesztésük is, ami olyan feladat lenne, ami talán otthon tartaná tanult fiataljainkat. 

Paks2 és a nap-tetők beinditásának időtartama: A naptetők kifejlesztésének és beszerelésének időtartama nem haladná meg az 5-6 évet (Paks2 már ma 2 évnyi késésben van és még csak engedélye sincs a főépületre Az oroszról nem beszélve, még a modern atomerőművek épitési idejének világátlaga is 14 év. 

Kedves Zoltán, szokásomtól eltérően hosszabban irtam, mert lvélváltásunkat feltszem a lobbira is. 

Lipták Béla 

Olvasói levél: 
Kedves János! 
Azt hiszem, ebből a videóból sok újdonságot lehet tanulni az űrkutatás múltjáról, jelenéről és jövőjéről: 
https://vimeo.com/azut/zurkutatas 
Még valami... 
Egyre több olyan civil rakétakilövésről szóló videó kerül fel a YouTube-ra, amelyen igen furcsán viselkednek a rakéták: 
https://www.youtube.com/watch?v=GZJpMZ_CBwE 
Ha azokat a felvételeket így csinálják, amiket látunk, akkor józan paraszt ésszel levonható a következtetés! 
https://www.youtube.com/watch?v=CSbznWiJdcY 
Trump valamiben tényleg elsők vagytok... 
Hűha János! 
Az emberiség még jobban át van verve, mint ahogy gondoltuk! 
Ennek alapján kérdezem, hogy: Amerika melyik (szószerint) álomvilágban szeretne első lenni az űrben? 
Isten áldjon! 
Medve Attila A nemrég lezajlott, történelmi jelentőségűnek tekintett USA-Észak-Korea csúcstalálkozó eredményeit, következményeit, a világpolitikai színtérre, valamint az Egyesült Államok és a latorállam kapcsolatára gyakorolt hatását, azóta számos elemzés próbálta felmérni. Ahogy az Origo is beszámolt  arról, a rezsim első számú vezetője, Kim Dzsongun, azóta újabb, a harmadik látogatását tette Kínában, ami azért is figyelemreméltó, mert a diktátor korábban sokáig egyáltalán nem utazott hivatalos minőségében külföldre. Az Asia Times most arról ír, érdemes lehet figyelembe venni még egy okot, ami befolyásolhatja a globális politikai és gazdasági játszmákat, melyek középpontjában ott áll az elzárkózó, lesajnált, rejtélyes Észak-Korea. Ez az ok pedig nem más, mint az ország felfoghatatlanul értékes ritkaföldfém-készlete.

ERRŐL TUDNIA KELL

Ózongyilkosság: ebben az országban gyárak ezrei lehetnek érintettek

Aprópénzért vihetik az érdeklődők Cristiano Ronaldót

Tudja-e, miért van lyuk az utasszállító gépek ablakán?

Szén, vasérc, magnezit, arany-, cink-, rézérc, mészkő, grafit és volfrám: csak néhány azok közül a becslések szerint mintegy kétszáz különböző ásványi anyag közül, amelyek ott rejtőznek Észak-Korea hegyeiben. Azonban ezeknél is nagyobb jelentőséget sejtet az a ritkaföldfém-készlet, mely Kínáé után a második legnagyobb lehet az egész bolygón, és amire a világ vezető hatalmainak is – USA, Kína, Oroszország – egyaránt szüksége van.
Érckitermelés KínábanFORRÁS: AFP

Ritkaföldfém-műfaj: ritkák a millió tonnás készletek

Egyes vélekedések szerint, Donald Trump és Kim Dzsongun találkozóját és a két ország lehetséges jövőbeni közeledését az is befolyásolta, illetve létrejöttét elősegítette, hogy világ vezető országainak és a globális gazdaságnak is, egyre nagyobb igénye van az értékes ásványi anyagokra, közöttük a ritkaföldfémekre.
A ritkaföldfémekre óriási szüksége van a modern elektronikai eszközök gyártóinak, az űriparnak, a nukleáris technológiáknak és nem utolsó sorban, a hadiiparnak is.

Ahogy az Origo megírta, a közelmúltban japán kutatók találtak a Csendes-óceán vizei alatt, nagy jelentőségű lelőhelyet. Az előzetes értékelések szerint, ott néhány fontos ritkaföldfémből akár több száz évre elegendő készlet áll rendelkezésre. A kitermelés azonban legkorábban is csak évek múlva indulhat meg, és vélhetően csillagászati pénzeket fog felemészteni az, hogy kikotorják a tenger fenekét.
A japán lelet nagyságát jelenleg 16 millió tonnára becsülik, értéke alsó hangon is sokmilliárd dolláros nagyságrendet képvisel.
Kitermelés a kínai LianyungangbanFORRÁS: AFP/ZHANG WEI
Ennél nagyobb készlettel csupán Kína rendelkezik, 55 millió tonnára becsülik az ottani tartalékokat. Igaz, abból Kína nagyon takarékosan, néhány ezer, legfeljebb néhány tízezer tonnát exportál, illetve dolgoz fel évente (2016-ban valamivel több mint 35 ezer tonnát).
A fő feltárási helyek Belső-Mongóliában vannak.

Az USA nem keveset költ ezekre, csak 2016-ban 120 millió dollár értékben importáltak Kínából, bányászatból származó ásványkincsek formájában ritkaföldfémeket, és a Forbes szerint,dollármilliárdos értékben érkeznek az országba minden évben olyan termékek, amik tartalmaznak ilyen anyagokat.
Azt, hogy az amerikaiaknak mennyire fontosak a ritkaföldfémek, Mike Pompeo, az ország jelenlegi külügyminiszterének több korábbi nyilatkozata is megerősítette. Pompeónak – korábban a CIA igazgatója – fontos szerepe volt az amerikai–észak-koreai csúcs előkészítésében.
Észak-Korea ugyanis olyasmit őrizget, amire ha az USA időben nem, úgy – függően Kim Dzsongun lépéseitől – Oroszország vagy Kína, biztosan lecsap.
Hatalmas mérgező iszaptó egy ritkaföldfémeket feldolgozó üzem mellett MongóliábanFORRÁS: AFP/FREDERIC J. BROWN

Bányászgatunk, bányászgatunk? Van mit

Az egyik nemzetközi ügyekkel foglalkozó elemzőközpont, a CISS szerint, Észak-Korea ásványianyag-tartalékainak valós jelentőségét – különösen a hadianyag gyártás miatt – fel kell ismerni és a helyén kell kezelni, mert döntő hatása lehet az ország sorsának alakulására.
Észak-Korea rendelkezik Kína után a második legnagyobb magnezittartalékkal, volfrámból pedig a hatodik helyen áll.
Mindazonáltal Észak-Korea eddig a hagyományos ásványkincsek bányászatáról és – elsősorban – Kínába irányuló exportjáról volt ismert. Szén, rézérc és néhány más, alapvető nyersanyag-forrás: az ENSZ szankciók hatályba lépéséig, viszonylag zökkenőmentesen zajlott az üzlet a két ország között.
Kína az észak-koreai kitermelés több mint 50 százalékát fogadta be évente, saját szükségleteinek kielégítésére.
A bányászat a latorállam GDP-jének 14-15 százalékát adja évente.Fontos gazdasági szempontok is elősegíthették a nemrégiben lezajlott USA-Észak-Korea csúcstalálkozótFORRÁS: AFP/MATTHEW ASLETT
Hamarosan azonban akár új időszámítás is kezdődhet az észak-koreai bányászat, és így az ország életében is.

A számok makacs dolgok

Egyes elemzők nem egyszerűen fontosnak, hanem „kritikusnak" tartják a ritkaföldfémeket a gazdaság számos ágazatában és – a nukleáris szektor kapcsán – az energetikában is.
Stratégiai jelentősége van tehát annak, melyik hatalom fér hozzá ezekhez a készletekhez.
Az észak-koreai ásványkincs vagyon nagyságrendjét felmérő elemzések pedig elképesztő számokkal dobálóznak. Dél-koreai elemzők becslése szerint, az ásványkincs tartalék nagysága többszöröse lehet a déli országrészének, értéke pedig alsó hangon is 6 ezer milliárd dollárt tesz ki, de igen valószínű, hogy eléri a
10 ezer milliárd dollárt.
Ez forintban kifejezve, milliószor milliárdot jelent.
Ehhez a felfoghatatlan nagyságú becsült értékhez pedig hozzájárul az, ami ebből a leginkább a nagyhatalmak érdeklődésének középpontjában áll.
Vagyis a fővárostól, Phenjantól 150 kilométerre észak-nyugatra található ritkaföldfém-lelőhely,
amelynek köszönhetően könnyen lehet, hogy a világtól elzárt, furcsa ország, hamarosan a legfontosabbak közé emelkedik.
Vasbeton kolosszusok Phenjanban, Észak-Korea fővárosában: a településtől 150 kilométerre sejtik a dollármilliárdokat érő lelőhelyetFORRÁS: AFP/GAVIN HELLIER
Észak-Korea ritkaföldfém-tartaléka ugyanis könnyedén utasítja maga mögé a japán víz alatti lelet nagyságát.
A becslések szerint több száz, de akár több ezer milliárd dollárt is érhet az a vegyes összetételű, 25 millió tonnányi készlet.
Ezzel pedig Észak-Korea rögtön Kína mögé lépett fel a második helyre a ritkaföldfém-versenyben.
Egyes szakértők máris arra figyelmeztetnek, már csak a kitermelés elméleti latolgatásainál is érdemes figyelembe venni, hogy valószínűleg olyan készletekről van szó, amelyeka hadiiparnak lehetnek elsősorban fontosak.
A fejlettebb déli szomszédja és a törekvő Kína közé ékelődő latorállamban kibányászni és biztonságosan a feldolgozás helyére szállítani az ásványkincseket, megelőzve az illetéktelen hozzáférést, jelentős biztonsági kihívást jelent, bárki is végezze azt. Az USA lehetőségeit vizsgáló kommentárok szerint, az ország komoly kihívóra lelhet a kibontakozó orosz-kínai együttműködés képében. Kína az új kereskedelmi útvonalak infrastrukturális fejlesztése révén olyan potenciált alakíthat ki, melynek birtokában – akár orosz közreműködéssel – a jövőben könnyen elhappolhatja a ritka és értékes kincseket az Egyesült Államok elől.


Rendet kell vágni az Akadémián

2018. 06. 16.
Felhorgadt a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége, miután a kormány az intézmény kutatási-fejlesztési forrásainak felügyeletét az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe szándékozik utalni. Az egykor gróf Széchenyi István felajánlása nyomán létrejött tudós testületet ma irányító Lovász László és vezetőségi társai a törvénymódosítási tervezet visszavonását követelik, mondván, az csökkenti az Akadémia függetlenségét.
Fotó: Shutterstock.com/Horváth Botond
Ha valóban így van, az felettébb üdvös és helyes. Épp ideje rendet vágni a Magyar Tudományos Akadémián, mely jelentős részben – legalábbis a társadalomtudományok vonatkozásában – a balliberális ideológia egyik utolsó, makacs végvára. Ez az intézmény mindmáig tagjai sorában tudja a szabadkőművesből az 1919-es magyarországi vörösterror helyettes közoktatásügyi népbiztosává lett, az első magyarországi kommün Vörös Hadserege 5. hadosztályának politikai kommisszárjaként nyolc katonát kivégeztető Lukács Györgyöt. Sőt, nagy becsben tartja ennek a szellemtörténetben teljességgel jelentéktelen kommunista gyilkosnak a hagyatékát, melynek külön állandó kiállítást szentelnek, miközben az 1946-os koncepciós perben háborús bűnösként elítélt, 2015-ben a hamis vádak alól jogerősen fölmentett tudós történészt és jeles kultúrpolitikust, az MTA tagjainak sorából jogsértően kizárt Hóman Bálintot továbbra sem hajlandó rehabilitálni. Gyalázat az is, hogy az Akadémia 1936 és 1944 közti elnökét, József főherceget és a katyni vérengzés valós történetét feltáró Orsós Ferenc patológus professzort sem fogadta vissza tagjai sorába. Ezzel a tudós testület nem csak a történelemhamisítást és a justizmordot legitimálja, hanem szembehelyezkedik az Alaptörvénnyel is, mely egyértelműen kimondja, hogy 1944. március 19. és 1990. május 2. között interregnum volt. Ebből pedig az is következik, hogy az ezen időszakban hozott döntések nem lehetnek joghatályosak.
A Magyar Tudományos Akadémia a magyar tudományosság és közművelődés, a tudatformálás fontos, megkerülhetetlen intézménye, ezért a nemzetépítő államnak fokozott figyelemmel kell követni tevékenységét. Az ideológiai indíttatású magyarellenes kettős mérce méltatlan az MTA-hoz. Ezért ezen intézményben is ideje elkezdeni és véghezvinni a rendszerváltást, felszámolva a tudományos függetlenség mögé bújó balliberális fészkeket.


Chris Pratt Istenről az MTV díjátadón 
THEA 2018.06.22. idokjelei.hu 

"A KEGYELEM AJÁNDÉK ÉS A SZABADSÁGHOZ HASONLÓAN, AMIT EBBEN AZ ORSZÁGBAN ÉLVEZÜNK, EZÉRT IS VALAKI MÁS FIZETETT A VÉRE ÁLTAL. EZT NE FELEJTSÉTEK EL!" 
Chris Pratt, a Jurassic World és a Bosszúállók egyik főszereplője, sokadik alkalommal tett bizonyságot hitéről nagy nyilvánosság előtt, olyan példát állítva ezzel fiatal rajongói elé, amit a nevével fémjelzett filmekről már kevésbé lehet elmondani. 
A keresztény hitét nyíltan felvállaló fiatal apuka az MTV Generációs Díjának átvételekor nemcsak földi, de mennyei szeretteinek is hálát adott sikereiért. 
Miután megköszönte családja támogatását és mesélt születésétől fogva betegséggel küzdő kisfiáról, Jackről, a színész megosztott néhányat saját szabályaiból a boldog élet titkára vonatkozóan. 
"Isten valóságos. Isten szeret téged és a javadat akarja. Hidd el! Én hiszem." 
Chris arról is beszélt, hogy a tehetségünk kihasználásához bölcsességre van szükség és a képességeinket soha ne használjuk a gyengék ellen. 
"Ha erős vagy, legyél mások védelmezője. Ha okos vagy, legyél alázatos. Ne használd az erődet mások ellen." 
"Az embernek lelke van. Vigyázz rá!" 
A KEGYELEM AJÁNDÉK ÉS A SZABADSÁGHOZ HASONLÓAN, AMIT EBBEN AZ ORSZÁGBAN ÉLVEZÜNK, EZÉRT IS VALAKI MÁS FIZETETT A VÉRE ÁLTAL. EZT NE FELEJTSÉTEK EL!

Beszélt az imáról is: 

"Tanulj meg imádkozni. Nem nehéz és jót tesz a lelkednek." 

Végül pedig: 

"Senki sem tökéletes. Lesznek, akik azt mondják majd neked, hogy tökéletes vagy úgy ahogy vagy, de ez nem igaz. Nem vagy tökéletes és nem is leszel az. Egy hatalmas erő teremtett így. Ha ezt el tudod fogadni, tiéd a kegyelem, a kegyelem pedig ajándék és a szabadsághoz hasonlóan, amit ebben az országban élvezünk, ezért is valaki más fizetett a vére által. Ezt ne felejtsétek el és ne vegyétek készpénznek!" 

A fenti sorokhoz nem is tennék hozzá egyebet, mint egy rövid emlékeztetőt, hogy abba a röpke néhány percbe, amit Chris sok kollégája többnyire különböző politikai és zavaros filozófiai vagy társadalmi üzenetek népszerűsítésére használ, nem könnyű belesűríteni azt a csodát, amit ki megváltásnak, ki örök életnek, ki pedig Isten kegyelmének nevez, illetve, hogy mindehhez nem kell híres színésznek, de még prédikátornak sem lennünk vagy tökéletes teológiai rálátással érvelnünk. Elég, ha kinyitjuk a szánkat és nem szégyelljük azt, Aki minket sem szégyell majd Isten és az angyalok előtt. 

Márk 8:36-38 Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal." 


Felelős vagy az életedért és felelős vagy azért, ahogyan élsz! 

   "Felelős vagy az életedért és felelős vagy azért, ahogyan élsz. Bizony ezek ma nem szeretem mondatok és sokan rögtön húzzák a szájukat. Sokan azt mondják, hogy következmények nélküli világban élünk. Én nem így gondolom. Sokszor a média által értesülünk eseményekről és nagyon gyorsan megszületik Bennünk a vélemény, az ítélet. A folyamatra nincs rálátásunk csak epizódokon akadunk fenn. 

    Munkám során gyakran tapasztalom, hogy vannak következmények, csak erről már nem beszél senki. Mindenkit utolér a végzete nyugodjunk meg. A karma törvénye működik, sőt azt látom, hogy gyakran egész gyorsan csak meg kellene állnunk egy pillanatra és szemlélődnünk kellene és máris megláthatnánk az összefüggéseket, amelyek bizony vannak és nagyon szemléletesek, csak sokan nem figyelnek rájuk vagy éppen nem is akarnak velük szembenézni. 

    Okos ember más kárán tanul- mondja a közmondás, a balga a sajátjából sem. Mindenkinek lehetősége van arra, hogy felismerje a hamis célokat. 

   Bizony felelősségünk van abban, hogy elválasszuk az ocsút a búzától, a valódit az álságostól. Gyümölcseiről ismeritek meg őket - mondja Jézus a hamis prófétákról. Régen legalább azt lehetett tudni, hogy ki állít valamit, kinek a véleményét hallottuk. Ma álhírek terjednek, szerzőik ismeretlenek és némelyek sportot űznek abból, hogy lehet a legjobban az információkat, dezinformációra felcserélni. A legszomorúbb az, hogy az emberek nagy része nem gondolkodik el semmin, hanem az a lényeg, hogy az érzéseit alátámasztja egy információ és akkor, ha igen, akkor igaznak véli, ha nem akkor rögtön ellenséges vele, mármint az informátorral, szemben. 

    Nagyon könnyű eldönteni, hogy mit érdemes gondolni egy hírrel kapcsolatban: Miről szól a híradás? Mi volt a célja a hír továbbítójának, hogy ezt megosztotta? Nekem, mint olvasónak előrébb viszi az életemet, tanít valamire vagy sem? Ma rengeteg élelmiszernek nevezett valami csak egy vegyi gezemice. Nem mindegy, hogy mivel táplálod Magad, a hírek szintjén sem mindegy." 

Kaló Jenő - vntv hírlevél 
Tényleg csak buta emberek hisznek Istenben?5Itt a weboldalon ritkán, a Facebook posztok alatti kommentekben annál gyakrabban bukkannak elő olyan állítások, amik szerint Istenben csak tudatlan, hiszékeny vagy buta emberek hisznek.
Vajon az ilyen zsigeri kijelentések tényleg megalapozottak, vagy csupán jó válasznak tűnnek nem hívők számára, amikor kifogynak az érvekből, vagy nem értik hívő társaikat?
A kérdés statisztikai aspektusával kapcsolatban ma már elég sok tanulmány áll rendelkezésre és ezek kivétel nélkül azt mutatják, hogy a műveltség vagy éppen maga a tudomány, nemcsak nem áll ellenséges viszonyban a hittel, de bizonyos országokban még a tudósok között is nagyobb arányban találunk hívőket, mint ateistákat.1 Az egyik globális felmérésben részt vevő 9 422 tudós, arra a kérdésre, hogy szerintük a tudomány harcban áll-e a hittel, a válaszadók elenyésző százaléka felelt igennel.2 Nem beszélve arról, hogy a modern tudomány megalapozói is igen kevés kivétellel hívő emberek voltak.3
Engem azonban most jobban érdekel a kérdés egy másik aspektusa. Justin Barrett, a kognitív vallástudomány ismert és elismert szakértője „Miért hinne bárki Istenben?” című könyvében leírja, hogy kutatásai szerint biológiai és környezeti adottságaink alapján, mi emberek magunktól inkább hiszünk, mint nem, és tulajdonképpen az ateizmus számít rendellenességnek. Kutatásai arra a megállapításra vezették, hogy a gyerekek „saját megérzésük alapján istenhívők”, akik már egészen kicsi kortól, mielőtt bármit hallottak volna a vallásról, hisznek egy természetfeletti, mindenek felett álló entitásban. Az Isten létezésében való hit éppen annyira természetes és normális, mint, hogy hiszünk a sajátunkon kívüli elmék létezésében.
Christian Smith szociológus pedig úgy forgalmazza meg a kérdést, hogy Miért találnának ki az emberek isteneket és lelkeket egy lelkek és istenek nélküli világban?”
Az emberek azért keresik az élet értelmét, az erkölcsöt és lelki útmutatást a fizikai világon kívül, mert ebben a világban nem található.
Az istenhit más megközelítésű magyarázatai, legyen szó „hasznos mankóról” vagy „káros téveszméről”, nem képesek megválaszolni, hogy a hit miért ennyire mély és kimozdíthatatlan része a legtöbb ember világnézetének. Isten létezése az egyetlen, minden tekintetben kielégítő válasz, és higgye el a kedves olvasó, évezredeken át sokan sokféleképpen és teljesen hiába próbálták megkerülni a megkerülhetetlent.
Egy másik érdekes aspektusa a kérdésnek, hogy a legtöbb ateista csak kemény munkával képes leküzdeni saját természetes hajlamát a hitre. (Zárójelben jegyzem meg, hogy Freud még a halálos ágyán is azzal volt elfoglalva, hogy Isten nemlétét bizonygassa, vagyis saját elméleteit igencsak elégtelennek tartotta erre.)
Justin Barrett úgy gondolja, hogy amennyiben valaki ateistává akar válni és ateizmusát meg is akarja őrizni, fontos, hogy a) minden idejét városi környezetben töltse és kerülje a természetben rejlő szépséget és erőt, b) kerülje a hívőkkel való kapcsolatot és a tapasztalataikról folytatott beszélgetéseket, c) kerülje az akut, életveszélyes helyzeteket, amikor is az ember hajlamos külső, akár természetfeletti segítséget kérni, illetve az ember kiszolgáltatottságát hangsúlyozó helyzeteket (például jó időjárás a jó terméshez), d) kuckolja be magát egy egyetemem vagy más felsőoktatási környezetben, ahol a lehető legtöbb ateistával találkozhat – na nem azért, mert intelligensebbek hívő társaiknál, hanem azért, mert itt nagyobb energiát fektetnek Isten kimagyarázásába más helyszínekhez képest.”
Ahogy a 35 éves koráig ateista C.S. Lewis megfogalmazta:
Az a fiatalember, aki rendes ateista akar maradni, kénytelen gondosan ügyelni arra, hogy mit olvas.”
Természetesen a vallásos tapasztalatok terén is léteznek sarlatánok és tévúton járó, akár jószándékú vallásos hangok, Jézus azonban példanélküli és személyes útmutatást ad minden kereső számára. Nem kevesebbet állított, minthogy Általa magát Istent tapasztaljuk meg4. Érdemes megfontolni Péter szavait:
Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.”5
És ezt a lelke mélyén mindenki sejti vagy tudja…

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése