2016. szeptember 8., csütörtök

A nemzeti hírháló oldalairól .A nemzeti hírháló oldalairól .


Belemegyünk egy harmadik világháborúba 

hogy 

egy pár "cég" gazdagabb lehessen? 

2013. július 20. szombat Open Your Left Eye Szíriai Hírek 
Az emberek többsége nem fogja fel, hogy mire nem mond nemet, de egy része sajnos viszont nagyon jól tudja, de nem tesz ellene. Egyben biztosak lehetünk, senki de senki nem harcolna szívesen egy pár korrupt cég vagy más állam megvédése érdekében, de biztos hogy mindenki felfogja hogyha rákerülne ne adná Isten a sor hogy miért harcol? 
A szíriai konfliktus nem egyszerű és nem olyan fekete fehér, mint ahogy a legtöbben erre felé próbálják hitetni a néppel. És nem csak hogy nem szír belügy, hanem szinte minden országnak is a belügye, ha valaki merészebben akarná látni a dolgokat. 
Belemegyünk egy harmadik világháborúba hogy egy pár "cég" gazdagabb lehessen? Vagy Nemet mondunk a terrorizmusnak meg annak támogatóinak, bárhol és bárkik is legyenek a világon? 

As the world reacts to the Trayvon Martin case, including prominent rappers calling out the media over its race baiting, reports detail around 160,000 Russian troops were called to 'combat readiness' following an Israeli strike on Russian-made missiles in Syria. 
http://worldtruth.tv/world-war-iii-brews-as-nation-distracted-by-trayvon-martin-case/ 


Ümit Hamit vs. TEK 1:0 :) 

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2013. július 19-én hozott ítéletével hatályon kívül helyezte Ümit Hamit ujgur nemzetiségű, német állampolgár kiutasítását elrendelő határozatot és új eljárást rendelt el. A hatályon kívül helyezés oka, többrendbeli súlyos eljárásbeli szabálysértés, többek között, hogy Ümit Hamit a kiutasított ujgur hazafi nem ismerhette meg, a Terrorelhárítási Központ átiratát, amelyben őt közvetlen, súlyos veszélyforrásként jelölték meg. Az eljárásban dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselte Ümit Hamitot. 
(Gaudi-Nagy Tamás


A terrorista állam már megint alantasan végezte a munkáját , nem magukat nevezte meg terroristának , hanem egy rokon nép fiát. Kíváncsi lennék ha Klarlosz még élne , mi lett volna a felállás Ő a nagy terrorista biztosan szabadon mozoghatott volna . Sőt gondolom lukszus apartmant kapott volna , és a háttérben megbeszélték volna vele , hogy ki az az átkozott bajkeverő akit el kell tenni láb alól . A nagy TEK terrorista gyakorlatként mindjárt egy pár jó magyart kiiktatott volna , de az nem hazaáruló zsidó lett volna. Hisz ha jól belegondolunk a helyzetbe Pintér is parolázott a Klodóval , és megbeszélték , hogy melyik politikusnál robbantsanak bombát . A SZEMJONOV meg a fejükre nőt egyenesen . És még ők papolnak itt nemzetállamról hazafiságról , és becsületről , mert egy szaros rendőr , hogyan is lett milliárdos talán a fizetéséből , és az amerikai nagybácsi halálakor ráhagyott vagyonból , csak egy dolog sántít . Ha amerikai nagybácsija volt , ő nem lehetett volna rendőr , ezt kizárta volna a Kádár nomenklatúra. Csak egy út maradt a lopás és a rablás esetleg társulhatott gyilkosságokkal is , hisz a Kecskeméti tanyavilág még nem mesélt semmit , pedig több személyt öltek itt meg mint az 56 – os megtorlás után Kádárék. Az olajfa liget itt nagyobb parcella lenne mint a 301 . es volt a Kerepesi temetőben. A gyilkosság BT szépen dolgozott , és dolgozik , de ők nem terroristák ők csak ítélet végrehajtók , csak nem állami cég , hisz ők szigorúan magánzók , csak pártokhoz van közük , és azt ők saját belügyüknek képzelik , senkinek semmi köze hogy baráti tűzben ki hall meg , mint mondjuk Csengeri Dénesnél . A részleteket ismeritek .

VILÁGHÓDÍTÓK - AZ IGAZI 

HÁBORÚS BŰNÖSÖK 


ÍRTA: MARSCHALKÓ LAJOS 


2. jav. kiadás München, 1958 

Több, mint egy évszázada - különféle ürügyekkel - a hatalomért folyik az emberi harc. A "Hatalom", amelyet nagy H-val írnak a bankárok, politikusok, egyházi férfiak, szakszervezeti vezérek és kommunista párttitkárok, úgyszólván minden lett. A diktatúrák rohamcsapatai már nem a szociális jelszavakat kiáltozzák. Nyíltan és brutálisan hirdetik: "a hatalmat akarjuk". És az úgynevezett demokratikus pártok, ha kifelé titkolják is, befelé a lelkük legmélyén szintén a diktatúra csatakiáltását vállalják magukénak: "a hatalmat kívánjuk!". Mindegy, hogy demokrata, vagy munkáspárti, republikánus, vagy keresztény unionista alapon: - a Hatalom lett a nagy bűvölet, a természetfeletti életcél. 

A modern társadalom felépítettsége, az emberi eltömegesedés természetszerűleg hozta magával a hatalom szédült imádatát. Az aranyborjú már csak mellékes szimbólummá silányult. Az aranyat, a gazdagságot, a kapitalizmus Szent Állatának porcikáit szét lehet osztani, ki lehet árusítani, mint egy közönséges borjú kadáverét mérik ki a mészárszékekben, ha valakinek - hatalma van hozzá! A marxista az anyag egyedülvalóságának hirdetésével akar eljutni a tömeg vezetéséig, a bankár az arannyal, vagy a sajtó kézbentartásával, a bolseviki a géppisztoly brutalitásával. Végeredményben azonban minden párt, csoport, demokrácia, diktatúra csak - a Hatalmat akarja. És mindez érthető is, mert sokszor úgy tűnik fel, hogy a Hatalom - minden! Több, mint a Fort Knox minden aranya. Mert, ha azokat az aranyrudakat szétosztanák, a földkerekség kétmilliárd lakójának aligha jutna belőlük egy-egy darab. 

Az államok, országok, társadalmak és földrészek fölötti hatalom azonban végtelen. Mint Krisztus az öt kenyeret és két halat, úgy lehet osztani. Jut belőle miniszteri pozíció, rendőrtiszti állás, párttitkárság, szakszervezeti vezérség, utcaseprői rang és hivatalnoki íróasztal. Természetesen csak annak, aki a hatalommal, vagy a hatalom uraival tart, tehát, aki beletartozik a pártvezért, szakszervezeti főtitkárt, diktátort vagy bankvezért követő nyájba; a demokrata unióba, a keresztény szakszervezetbe, avagy a diktatúra pártjába, de mindenek fölött a szabadkőmíves páholyok valamelyikébe. Így érthető az, hogy napjainkban úgyszólván minden jelszó, irányzat, gondolat egyetlen vágyat rejt: a hatalom meghódítását. Imádság! - mondják az egyháziak. Szabadság! - kiáltják a kommunisták a megbűvölt párttagok felé, azonban az utóbbi jelszó hátterében ott sötétlik a katorga, a börtön, a drótsövény és a szibériai rabszolgamunkások kietlen barakkja. Ott penészedik a nyomor és ott tündököl a kiváltságos kommunista uralkodó osztály hatalmának ragyogása. - Demokrácia! - hirdetik Nyugaton, de itt tudják legjobban, hogy a húzófogantyús szavazógép nem a nép, hanem csak a függöny mögötti sejtelmes erők hatalmát takarja. 

Minden csoport vélt ereje, nagysága, szavazatszáma, vagy géppisztolya mögött ott húzódik meg a legsátánibb vágy: a hatalomhódítók gőgje, gyávasága, törpesége és grandiózus álma: úrrá lenni a földbolygó felett. Meghódítani az egész világot! 

Hogyan lehet elérni ezt a célt, amelyről Ezdrástól, Mózestól, Nagy Sándortól Sztalinig álmodtak cézárok, diktátorok, condottierik, bankárok, szakszervezeti muftik?! A hidrogénbomba elpusztíthatja mindkét felet, a rakétagép berepülhet mindkét szembenálló területére. Marad tehát minden foglalás és leigázás legveszedelmesebbje: "békés" eszközökkel: - tehát csekk könyvvel, UNESCO-val, átneveléssel, új erkölccsel és békepropagandával meghódítani a világot. Ebből a gondolatból Lenin olyan hatalomtechnikai elméletet, illetőleg a hatalom megszervezésének, kiterjesztésének és megtartásának olyan ördögi stratégiáját építette fel, amely bolsevizmus néven eddig csaknem ellenállhatatlannak bizonyult ott, ahol a hatalomtechnika részleteivel nem voltak tisztában. 

A műveltnek vélt emberiség azt sem vette észre, hogy Lenin és a bolsevizmus csak részleg, mint ahogy részleg volt a marxizmus, a szabadkőmívesség, a kapitalizmus is! Csak nem másfél évszázad óta működött s azóta már csaknem meg is valósult egy második, sokkal egyetemesebb, gigászibb, alaposabb terv. Ez utóbbi, - ősi tanítások alapján - nem valamelyik "izmus", párt csoport, egyház, hivatásrendi szervezet, vagy osztály számára akarta meghódítani a földkerekség fölötti uralmat, hanem kizárólag - egy nép számára Lenin terve kissé nyers, brutális és elnagyolt volt. Azonfelül olyanféle hibában szenvedett, mint azé a hadvezéré, aki csata előtt az ellenség tudomására adja, hogy hol, milyen erőkkel, mikor és milyen módszerekkel fog támadni. A másik, - az igazi nagy terv - sokkal hatásosabbnak bizonyult, mert a be nem avatottak, - sőt a beavatottak előtt is! - megőrizte minden vezérkari tervek legfontosabb tulajdonságát, - a titkosságot. Legfőbb előnye pedig az volt, hogy sokkal általánosabbnak, egyetemesebbnek mutatkozott, mint akár az osztályharcra korlátozott szakszervezeti vezéreké, vagy a lelki síkra szorítkozott egyházi férfiaké! Totális volt teljesen és tökéletesen. 

Ez a terv ma sem egy irányzat, vagy politikai elmélet segítségével akarja meghódítani a Hatalmat, hanem egyszerre minden hit, minden anyag, minden politikai meggyőzés és minden hatalomtechnikai elmélet felhasználásával. Beépülni minden irányzatba, egyházba, páholyba, szakszervezetbe. Elfoglalni a kulcspozíciókat a legellentétesebb irányzatokban, egyházakban, pártokban, szakszervezetekben. Kézben tartani a bolsevizmust és kapitalizmust, materializmust és idealizmust! Lelkileg foglyul ejteni, vagy kibérelni az írókat, politikusokat és proletárokat. Sehol sem látszani, de ott lenni és irányítani mindenütt. 

Megosztani és uralkodni! Külön menetelni és adott pillanatban együttesen lecsapni! Ha valaki széttekint a világban, megállapíthatja, hogy a terv már meg is valósult. Az emberi társadalomban végrehajtott atomhasítás csaknem tökéletesen sikerült. Az emberiség meg van osztva nem csak természetes, isteni adottságokon alapuló fajok és nemzetek szerint. Meg van osztva országok szerint is. Kétfelé osztott Nyugat-Németország, Észak-Korea, Dél-Korea, Kína, Indo-Kína, Trieszt, vasfüggönnyel kettéhasított Európa. Meg van osztva fehérekre és színesekre, kapitalizmusra és bolsevizmusra, munkásra és munkáltatóra, tőkésre és proletárra, katolikusra, protestánsra és mohamedánra, elnyomóra és elnyomottra, győztesre és legyőzöttre. Azonban, mint később látni fogjuk, mind e káoszt, zűrzavart, széthasítottságot ugyanaz a vasakarat, ugyanaz a titokzatos, vagy nagyon is ismert hatalom kormányozza egyetlen népfaj, egyetlen 15 milliónyi embercsoport vezetőinek érdekei szerint. Ők vannak ott a világkapitalizmus párnázott ajtajai és a Kreml vastag falai között. Ők hajszolják sztrájkra, tüntetésre a megvadult tömeget és ők adják kegyesen a béremelést, ők támadják a keresztény vallást és ők őrzik a "nem e világból való" lelki birodalom földi hatalmát jelentő aranytartalékait. Ők az atomtudósok és az atomellenes humanisták, ők az MVD urai, gyilkosai és ők bélyegzik meg az ENSZ-ben a népgyilkosságot. Ők a nemzeti gondolat ellenségei, ők prédikálnak az államok szuverenitása és a faji megkülönböztetés ellen és ők a képviselői egy olyan faji nacionalizmusnak, amelyhez fogható - hevességében - még soha nem uralkodott a világ nemzetei fölött. 

A földkerekséget, - nyíltan vagy titokban - különféle jelszavak mögött, de már ténylegesen ez a zsidó nacionalizmus uralja. Hogy ez így van, azt épp oly pontosan le lehet mérni, mint a Geiger-órával az atomsugárzás jelenlétét. Próbáljon nép, nemzet, sajtó, államférfi, parlament, vagy személy bármit tenni egy másik nép, másik társadalmi osztály, másik állam vagy másik személy ellen, amit nem tilt a törvény és erkölcs. A "demokrácia" magasztos korában mindez szabad és veszélytelenül megengedett. Próbálja azonban ugyanezt cselekedni a zsidóság, vagy a "demokratikus" alkotmányok, esetleg a terroristák börtöneinek segítségével, elpusztítják csekk könyvvel vagy géppisztollyal. 

Sok minden egyéb között ezt a láthatatlan hatalomátvételt elősegítette a múlt század antijúdaistáinak tévedése is. Mint nemzetközit, internacionalistát igyekeztek megbélyegezni a zsidót. Mi ebben az értelemben sem vagyunk "antiszemiták". Nem hisszük, hogy pusztán faja, felekezete, származása miatt embernek joga lenne elpusztítani az embert, mert ezt csak a világhódítók hiszik és vallják. Azt azonban isteni jogunknak, emberi kötelességünknek tartjuk, hogy harcoljunk egy nemzetek fölötti nacionalista kisebbség terror uralma ellen, amely leigázta, pusztulás útjára vezette az emberiséget. 

Az atombomba tűzfényénél meg kell látni, hogy hazug, csaló világképben, szétbomlasztott társadalomban és a világkatasztrófa előestéjén élünk. Ez a sátáni törzsi nacionalizmus kezében tartja a világhatalmat, magát az atombombát is s a maga őrült vakságában ma már elpusztíthatja a földkerekséget, sőt az egész emberi életet is. Ahhoz, hogy elhiggyük: mindez nem rémkép, hogy mindez kézzelfogható valóság lehet, elsősorban is meg kell ismerni őket és - taktikájukat! 

"És úrrá lesztek nálatoknál nagyobb, erősebb nemzeteken".
Mózes V. 11, 23. 

I. FEJEZET

Az Ószövetség, tehát a Tóra tanulmányozása nélkül soha sem jutunk el a zsidó világuralmi törekvések megfejtéséhez és a mai kor eseményeinek megértéséhez. Mindazok, akik Mózes öt könyvét nem ismerik, szívesen vonják kétségbe, hogy ilyen szándék létezik és rendszerint az "antiszemiták" agyrémének tekintik, ha valaki ezekről beszél. Ezek még kevésbé veszik észre, hogy a zsidó világuralom tulajdonképpen már meg is valósult. Legalább is a zsidóság ott áll a világ hatalom küszöbén. 

A második világháború befejezése és a német nemzeti szocializmus leverése óta nácinak kiáltanak ki mindenkit, aki a megdöbbentő tényekről beszélni akar. Ráfogják, hogy újabb diktatúrára, sőt mészárlásra tör. Ezzel a terrorista módszerrel, a "zsidó" szó tabuvá nyilvánításával, megfojtják a vélemény- és gondolatszabadságot, egyben megakadályozzák, hogy az emberiség tisztán lásson a veszély óráiban. A nácizmus vádja olcsó és népszerű! A mai kor jellegzetes típusa, az "utca embere" csak annyit tud a nemzeti szocializmusról, amennyit a propagandisták, a nagy zsidó világlapok tudomására adtak. A zsidóságban az "üldözött népet" és róluk kimondott igaz szóban az üldözést, a barbárságot látja. 

A megmérgezett lelkű, propagandaópiumtól elkábított típus - az utca embere - nem hajlandó tudomásul venni, hogy mindaz, amit megátkoz, elítél a német nemzeti szocializmusban, mindaz, amit a "világlelkiismeret" nevében akasztófára húztak Nürnbergben, rég megvolt és létezett legalább 3-4000 év előtt is. Ott volt a Jahve totális uralmában, a mózesi führerségben, a zsidó fajvédelmi törvényekben, a zsidó törzsi nacionalizmusban, amely túlélte az évezredeket és magát a német nemzeti szocializmus vezérét is. A faji felsőbbrendűség, a faji kiválasztottság, és ennek vallási, politikai kultusza nem hitleri találmány. 

A nemzetek fölötti háttérhatalom 


Pénzisten Globális Papjainak nevezem őket, s hogy kik lehetnek a titkos rend tagjai? - lássuk. 
Az amerikai egydolláros a világ legnagyobb ámítását szolgálja - gazdaságtalansága miatt már évtizedek óta ki akarták vonni a forgalomból, de a misztikus szabadkőműves jel, a piramis, a mindent látó szemmel - rejtélyes módon még mindig életben tartja: 

Már meg is találtuk őket? Ilyen egyszerű lenne? A zöldhasú egydollároson virít ez a titokzatos, ősi jelkép, ami leleplezi a nagy Amerika világuralmi törekvéseit, szabadkőműves vonalon? Ennyi! (?) 

"Novus ordo seclorum" - Új világi rend vár ránk, a latin szöveg szerint, - "Annuit Coptis", Isten Helyesli szándékaikat, vagy Jóvá hagyja kötelezettségeiket. 

Igen fontos az 1776-os évszám - (VDCCLXXVI). Szerintem leginkább ez igazolja a szimbólum abszolút figyelemelterelő szerepét. Az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának éve 1776. Milyen szép is lenne, csakhogy, egy furcsa véletlenszerű egybeesés azonnal eltereli az érdeklődőt, és az éppen ez évben megalakult titkos Illuminátusok társaságára irányítja a figyelmét. Mindenek tetejébe még az is kideríthető, hogy Adam Weishaupt, aki Ingolstadt városában alapította a rendet, kikeresztelkedett zsidó volt. 

Minden egyértelmű tehát!!! 

Szemén a szürke hályoggal, a kereső felkiált: végre tisztán látok: Astor; Bundy; Collins; Du Pont; Freeman; Kennedy; Li; Onassis; Rockefeller; Russel; Rothschild; Van Duyn; Meroving. - megvezetett elméje még a 13 Illuminátus családot is beveszi, akik az egész világ pénzügyi, gazdasági életét irányítják. Megvannak!!! - Ugyan már! 

Adott egy 2160 éves ezoterikus rend, akik az egész történelmet precízen irányítják, és ilyen egyszerűen meg lehet fejteni a kilétüket??? Ne akarjuk ezt hinni!!! 

A témában előkerült tiszta, érthető dokumentumok, sajtótermékek, pláne az Interneten tömegével kutatható információ a megtévesztésünket szolgálja. Az ezoterikus kételkedésem elfogadhatóbb eredménnyel kecsegtet: 

Kik ŐK?

"De kik vagytok Ti, kik ellenünk vétkeztetek? 
Kik vagytok, kik Isten ellen is szót emeltek? 
Kik vagytok, kik az ősi átkoktól sem féltek? 
Kikre ujjal mutatnak porba taposott népek..." 
      (Andonis Theodokopoulos, kortárs költő) 

2002-ben, egy évvel a New York-i álmerényletek után megírtam "Globális összeesküvés" című könyvemet. Hogy az elkészült művet nem vittem kiadóhoz, hanem megelégedtem saját, digitális megjelentetésével, annak egy oka lehetett: még nem volt időszerű, hogy mindent megtudjak a háttérerő kilétéről. 
Akkor így fogalmaztam: 

"Az esszénusok minden bizonnyal nemcsak a rómaiak elől szándékozták elrejteni szent írásaikat (a Qumráni tekercseket). Ugyanúgy félthették a zsidó főpapoktól és az akkor már aktív világ-összeesküvőktől egyaránt, akikről talán tudtak is. Azt sem zárom ki, hogy ezt a jelentéktelen kis embercsoportot tudatosan csalták kelepcébe. Mi is lett a (rómaiak elleni) harcokhoz való csatlakozásuk eredménye? Bűnbakként kellett semmivé foszlaniuk. Nem túl kegyes vég egy ilyen bölcs közösségnek." - Istenem, hogy nem vettem észre, hát éppen ők a háttérerő!!! Dehogy tüntek el, épphogy akkor kezdtek megerősödni. 

A "Globális összeesküvés" című könyvemben nagy hangsúlyt kapott Nostradamus. Korábban sehogyan sem tudtam ezoterikus figyelmem gyújtópontjába helyezni a nagy pestisdoktort - a próféta-jelenséget nem tekintettem hitelesnek. Amikor 2001-ben a média azzal érvelt, hogy lám, Nostradamus még ezt a merényletet is megjósolta, úgy éreztem, foglalkoznom kell a kérdéssel. 

Végül olyan horderejű felismerések születtek, hogy 2003-ban kiemeltem a Nostradamus-témát, és egy önálló könyvvel tisztelegtem születésének 500. évfordulóján: "Nostradamus - a háttérhatalom poétája", a mű címe. 

A Nostradamus könyvben már jelentős lépésekkel közelebb kerültem a háttérerő valószinüsíthető igazságához: 

"Egy olyan népcsoport lehetett, akiket a Római Birodalom megsemmisülésre kárhoztatott. Az ő érdekükben állhatott egy évszázados bosszú-terv alkotása, egy felszín alatti bomlasztó tevékenység megszervezése, ami lehetséges, hogy kezdetben csupán a birodalom megdöntésére, s elégtétel vételre irányult. 

Ez a nép lehetett az etruszk. Nekik tulajdonítható a rómaiak legtöbb vívmánya, például a híres vízvezetékek (aquaeductus), de a latin ábécé is tőlük ered. Róma alapítása után az etruszkok eltüntek a süllyesztőben. 

De közelebb is keresgélhetünk, a keresztény vallás létrejöttéhez közelebb. Krisztus előtt 150 évvel alakult az esszénusok mozgalma. Tőlük eredeztethető a titokzatos qumráni tekercsek. Ezt a tökéletes harmóniában működő közösséget a rómaiak Krisztus után 70-ben törölték el." - Dehogy törölték el! 

Valóban. A tökéletes harmóniában működő esszénus rend minden szempontból megfelel a kihívásnak, amit a világkorszakon át tartó háttérkormányzás jelent. 

Mik ezek a szempontok? "Az új világot csak azokkal az elvekkel lehet vezetni, amelyekkel megteremtették" - nyilatkozta Szent-Györgyi Albert 1975-ben. - Ha tényleg létezett egy ókori ezoterikus társaság, akik a világ háttérirányítását tervezték, nyilvánvalóan tisztában voltak a világ teremtésének törvényeivel. Az esszénus főpapok minden bizonnyal tudták a teremtő Isteni Rendezőelvet. 

Szinte a lehetetlenre vállalkozunk, ha meg akarjuk ismerni őket, hiszen egy titkosan működő világkormány mindent elkövet, hogy a ráutaló összes információ rejtve maradjon. 
Ami hozzáférhető, az szemfényvesztés! 

Egyfajta biztosnak mondható képet kizárásos alapon építhetünk fel. Ugyanakkor használható bizonyíték lehet a megalakulásuk körülményeinek és okainak feltárása. Továbbá igazolnunk kell a működésüket a jelenben és a folytonosságot a teljes Halak korban. Erre a módszereik szisztematikussága lesz a legalkalmasabb. Ha így kiderül, hogy tényleg léteznek, továbbá megvan, hogy kik ők, a fennmaradt leletek és ismeretek alapján a torzítás ellenére - vagy talán éppen ez által - már az is felderíthető, hogy milyenek voltak, milyenek ma, és mi várható tőlük. 

Nézzük, kik nem lehetnek biztosan, kizárásos alapon: 

     Szabadkőművesség, Illuminátusok, Rózsakeresztesek, az ember misztikum iránti vágyát, a történelmi közösség vonzását, az elveszett erkölcs óhajtását testesítik meg, nem többet. Egyesek befolyásos pénzemberek, jelentős gazdasági hatalommal a kezükben. Mellékes. Világos tény persze, hogy mi, mindannyian végrehajtói vagyunk a háttérhatalom közvetett rendelkezéseinek - a tehetős réteg természetesen elsődleges szereppel van felruházva. 

Túlzott figyelmet egyik titkos társaság sem érdemel. 

Ne feledkezzünk meg a figyelemelterelés csúcsáról sem: terjed a rémisztés, miszerint az emberiség háttér-irányítását földönkívüli, gonosz civilizációk végzik. Ez a gondolatmenet Darwin ember-majom rokonításához mérhető badarság, aminek az alapjait Erich von Däniken, UFO- és idegenistenség-kutató fektette le. Szerinte földönkívüliek közvetett teremtményei vagyunk, akik az égből, tüzes szekereken alászállva ősapáinkba oltották a civilizációt. UFO-k marionett-bábjai vagyunk - Däniken szerint. 

Megdöbbentő, hová fejlődött ez a sci-fi teória: láthatatlan dimenziókban itt nyüzsög számtalan idegen lény űrhajója, és tudatalatti befolyást gyakorol primitív hüllőagyunkra. "Börtönbolygón csücsülsz, ahol a szabad akaratod illúzió csupán, mivel csak igen szűk körben működik. Rácstól-rácsig. A szuppresszív (erőszakos, megszüntető) erő, amely ezt létrehozta, földönkívüli eredetű és a cionista zsidó mozgalom (!) az ő földi helytartója. A földönkívüliek humanoid kinézetű szuperintelligens hüllők. Pénz, hatalom, hírnév a mozgatórugójuk. Náluk a szeretet a gyengeség jele és megvetik." - idézet egy titokzatos, megszállott kutatótól. 

- Azért Däniken erre soha nem vetemedett volna: a földönkívülieket és a szélsőséges cionista mozgalmat összemosni?! Hihetetlen! Ez már nem ragozható tovább! Remélem! 

Szabadkőművesség titkos társaságai és a földönkívüli csoportok, mint háttérhatalom - no ezeken az utakon biztos mellékvágányra tévedünk. Némi magyarázat még azért szükséges ezen utak elvetéséhez. Ne essünk abba a hibába, hogy csak azért mert badarságnak tűnik, elvetjük. 

Számos titkosnak mondott rend és páholy létezik, de egyik sem elég régóta, hogy megfeleljen a teljes Halak kor lefedésére. És egyik sem olyan titkos, mint ahogyan ezt híresztelik róluk. Ismerek egy Svédországi házaspárt, akik a Rózsakeresztes rend méltóságteljes tagjai. Őszinte nyíltsággal beszéltek a társaság belső dolgairól. 

Azt a lehetőséget is határozottan kizárom, hogy a háttérirányítás már több Világhónap (2160 éves Földperiódus) óta fennáll. Perdöntő érvelés fogja alátámasztani, hogy a háttér világkormány létrejötte szinte törvényszerűen esett egybe a Halakkor kezdetével. A bizonyításra hamarosan sor kerül, de még térjünk vissza az UFO kérdésre: - A természet rendjébe veszélyes, sőt tilos beavatkozni. Ez szabály. Egy civilizáció, amely képes legyőzni az elképesztő, akár több ezer fényév távolságot, oly tökéletes egyensúlyban lehet a természettel (Istennel), hogy a beavatkozás tilalmának megszegése fel sem merül. A félelmeink alaptalanok. Remélem, egyszer még a közeledésükre is méltóak leszünk! 
*

      Marad tehát az első számú jelöltem, az esszénus rend. 
Miért éppen az esszénus rend? 
Vajon a korai keresztények miért választották a halat titkos jelképüknek? A válasz egyszerűnek tűnhet: tudták, hogy üldözött egyházuk megalakulása igen közel esett az új Halak világkorszak kezdetéhez. Ám, nézzük csak, ma ugyan ki foglalkozik azzal, hogy a Vízöntőkor kezdődik: sem a tudomány, sem a keresztény egyházak - az új idővel csak a New Age (új kor) ezoterikusai törődnek. Ez 2000 évvel ezelőtt ugyanígy volt. A keresztény egyház az asztrológiát mindig Sátáni praktikának vélte, és elvetette. 
Nem így az esszénusok. Ők tudták, mikorra időzítsék rendjük megalakulását, pont az új kor, a Halak kezdetére, Kr.e.150-re. A görög csillagász, Hipparkhosz ekkor fedezi fel a Precesszió jelenségét. Az esszénus főpapok számára - akik nagyon is jártasak voltak az asztrológia tudományában - hirtelen értelmezhetővé vált az éppen véget érő Kos korszak, együtt a korábbi nagy világkorszakokkal, továbbá tudatosult egyfajta jövőkép. A Kos korra jellemző létezés tudatosulás, az esszénusok felismerései révén beteljesülhetett - hirtelen megismerték a lehetséges jövőt! 
Helyesen látták, hogy a Kos korszakot meg kell reformálni. (S a reformokat helyes, ha valaki irányítja!) Az elkövetkező 2160 éves világkorszak gyökeresen újat kívánt. Tudták, hogy Róma hódításait meg kell fékezni. A Halak korszak jellemzésének ismeretében nyilvánvaló volt, hogy kizárólag a hit erejével sikerülhet a terveiket végrehajtani, alkalmazva a múlt tudatosulását. A titkos rend megalakulása szinte törvényszerűnek mondható, és az idő megválasztása is precíz. Minden a legjobb időminőségben történt. 
De még mindig nem világos, miért éppen az esszénus rend volt a legalkalmasabb egy világkor megtervezésére és a jelen pillanatig fenntartott hatalom gyakorlására. 
Több kis nép is szóba jöhetett, akiknek bölcs vezetői, sanyargatottságuk, vagy totális megsemmisülésük okán bosszút forralhattak Róma ellen. Az etruszkok sokáig ott álltak a látóteremben, de egy kérdés nem stimmelt velük kapcsoltban: tudomásom szerint semmi bajuk nem volt a zsidókkal. Márpedig a háttérhatalomnak, úgy tűnik, van! (?!) A Halak kort végig kíséri a zsidóüldözés és a véres áldozatuk, ez tény! 
A továbbiakban feltárok minden információt, ami erről a titokzatos közösségről fennmaradt. 
Szalai András: "Az esszénusok és a kereszténység" című tanulmánya jelentős támpontot nyújt az ősi rend megismerésében: 
(http://www.apologia.hu/religion/ess-qumran.html
Egyelőre úgy tekintsünk rájuk, mint esszénusokra, akikről, jelentős tevékenységük miatt, a történelem megemlékezik. - A látszat szerint semmi nem utal háttérhatalmi szerepükre... 
A Fény Fiai 
1947-ben Jordánia sivatagi barlangjaiban, Qumrán mellett, beduin pásztorok megtalálták a Holt tengeri tekercseket. A bőrtekercsek, a temérdek bőrfoszlány, valamint az írott cserépmaradványok egy ókori könyvtár töredékei, amelyeket joggal tarthatunk az esszénus rend felbecsülhetetlen értékű hagyatékának. A lelet a figyelem középpontjába helyezte ezt a Kr.u. 70-ben megsemmisült zsidó papi szektát. A tekercsekből a közösség életének apró részleteit is megismerhettük, továbbá feltárulkoztak a kereszténység gyökerei is. (A keresztény-esszénus összemosás számtalan tévútra terelte az óvatlan hívőket - ami egyáltalán nem véletlen.) 
Továbbra is maradjunk az esszénusokkal kapcsolatos ismeretek tárgyilagos feltárásánál. A Holt tengeri leletek fellelése előtt alig tudtunk valamit róluk. Három forrás említi e különös szektát: Plinius (Kr.u. 23-79) római író felszínesen hivatkozik rájuk; Philón (Kr.e. 20 - Kr.u. 40) alexandriai zsidó filozófus és Josephus Flavius (Kr.u. 37-100) zsidó történetíró már részletesebben beszéltek a Qumráni közösségről. Fontos, hogy az esszénus kifejezés (görög: esszenoi, latin: esseni) csak a külső forrásokban szerepel, a Holt tengeri tekercsekben a közösség másként nevezi magát: a Fény Fiai (!); kiválasztottak; szentek; szegények; az Igazi Törvény teljesítői; Cádók fiai. 
Mindenek előtt nézzük, miért vonultak ki a pusztába. 
A qumráni szövegekben számos hivatkozást találunk az Igaz Tanító és a Gonosz Pap közötti konfliktusról. Az egyik téves keresztény értelmezés innen ered: az igaz tanítót Jézussal azonosították, a gonosz papot pedig Pállal. Az ősi iratok viszont jóval Krisztus előttről valók, 100~200 évvel korábbiak, így semmiképpen nem szólhatnak Jézusról. A történet precízen beazonosítható. 
Röviden tekintsük át Palesztina viharos történetének két évszázadát. Nagy Sándor hódításainak idején, de a halálát követő Ptolemaioszok uralkodása alatt is jellemző a zsidóság életének és egyistenhitének háborítatlansága. Ez a nyugalmas helyzet Kr.e. a második század elején változik meg, amikor az egyiptomi Ptolemaioszok rovására terjeszkedő szíriai Szeleukida dinasztia zsarnoki uralma alá kerül a palesztinai terület is. Súlyos adókat vetettek ki, és súlyosan megsértették az ősi zsidó vallási szokásokat, a templom kincseit elrabolták. A zsidóság fokozódó ellenállása és elkeseredettsége saját főpapjaik, az arisztokráciája visszaélései miatt is nőtt. A gazdag papság, a földbirtokosok, a kereskedők érdeke egybeesett a hódítók érdekeivel. A Szeleukidák őket is bevonták a nagy haszonnal járó külkereskedelembe. (korai globalizáció?) 
A helyzet IV. Antiochosz Epiphánész hatalomra kerülésével mérgesedett el Kr.e. 176-tól. Tiltotta a zsidó Istentiszteletet, a jeruzsálemi templomban Zeusz szobrot állíttatott fel, és szerte az országban pogány oltárokat. A zsidók szent könyveit elégettette, és halállal büntette a szokásaikat, a körülmetélést, de a szombat megtartását is. 
Az évtizedes elnyomástól hevítve, két nemesi család, a Makkabeusok és a Hasmóneusok vezetésével A zsidók megindítják szabadságharcukat. Kr. e. 152-ben Palesztina elnyeri függetlenségét, amikor is a Makkabeus herceg, Jonatán kinevezi magát főpapnak. Ez a hívő zsidóság körében nemtetszést váltja ki, a hagyományok szerint ugyanis a főpapnak a Cádók papi családból kellett volna jönnie. - Az esszénus rend megalapítói e dinasztia fiai. 
Ismét a misztikus 150-es évszám, aminek történései a titkos rend megalakulásának világos okokat szolgáltattak, hiszen 152-ben a változás nem hozott harmonikus, igazi felszabadulást. Jonatán Makkabeus lehetett a Gonosz Főpap, aki ellen a Cádók Igaz Tanítója fellépet. 
A jeruzsálemi szentély főpapkirálya kivégeztette az Igaz Tanítót. Egyesek arra következtetnek, hogy a szekta tagjai várták a Tanító feltámadását és visszatérését, de erre nincs hitelt érdemlő bizonyítékunk. 
A Makkabeus uralom után a Hasmóneus dinasztia ragadta meg a hatalmat, amivel a helyzet tovább romlott. A papi fejedelmek hódító-térítő politikába kezdtek. De a zsidó vallás nem térítő. A szomszédos népek (edomiták, szamaritánusok) erőszakos zsidó hitre térítése nem is volt őszinte hitterjesztés, a háttérben a zsákmányszerzés és minél több rabszolga elejtése húzódott meg. 
A világi és a papi hatalmasságok erőszakos önkénye tömeges népi felkelést eredményezett, és számos kisebb szekta létrejöttét. Ezekben a lázadó hitközösségekben a vallásos zsidók kiélhették törvénytelen tiltakozásukat. 
Kr.e. 63-ban a rómaiak vetnek véget a Hasmóneusok uralmának. Ekkor a helytartó Pompeius Palesztinát Szíria provinciához csatolta. A zsidók életében kezdetét vette a minden eddiginél kegyetlenebb megaláztatottság. Kr.e. 37-ben Antonius a Róma-barát Heródest tette a zsidók királyává, akit a nép nem fogadott el. Származása miatt nem tartották igazi zsidónak. Rendelkezéseivel Heródes lépten, nyomon megsértette a zsidóság vallásos érzületét. 
Az Esszénusok Heródes alatt juthattak a felismerésre, hogy a szemtől-szemben vállalt ellenszegülés semmilyen eredményre nem vezet. Emlékezhettek a megalakulásuk évében kivégzett Igaz Tanító kudarcára, aki éppen a nyílt szembenállás áldozata lett. Az események sora alapos okot szolgáltatott a közösség háttérbe vonulásának. 
Most vizsgáljuk meg a rendet. Josephus Flavius szerint a közösség rendkívül különös és semmihez sem hasonlítható az életmódjuk, a szokásaik, és a szabályaik. 
Az esszénusok rendjét papok alapították, az illegitim hasmóneusi papsággal és templomi kultusszal szemben. 
A rendkívül összetartó közösséget zsidó férfi papok alkották, szigorúan szervezett kommunában, a nőtlenség fogadalmát betartva éltek. Kivonultak a pusztába. 
Nem térítettek a nép körében, csak a saját aszkéta életükre alkalmasnak vélt zsidó férfiakat szólították meg. A rendhez való csatlakozásnak szigorú feltételei voltak: egy próbaév, kétéves tanulás, engedelmességi fogadalom, szakítás a családdal, a vagyon átruházása a közösségre, saját naptárra való átállás és a cölibátus vállalása. 
Naponta kétszer vettek bemerülő rituális fürdőt. 
Az elkülönülés elve szerint a kívülállókkal, de a saját tagjaikkal szemben is szigorú érintkezési szabályokat követtek. A szabályzat a nőket megbízhatatlannak, sőt veszélyesnek tartotta. A nőkkel tilos volt beszélgetni. 
Az esszénusok alapvető vallási tanítása a világosság - sötétség dualizmusa. A Fény Fiainak tartották magukat, mindenki más eleve, születetésénél fogva a Sötétség Fia volt. Ezt gondolták a többi zsidóról is. A Sötétség Fiait horoszkópjuk és kinézetük alapján is felismerni vélték. A pogányokra, de még a kívülálló zsidóra is átkot mondtak. 
Az esszénusok csak saját magukat tekintették Isten kiválasztott harcosainak (Izraelnek), a többi zsidót nem. 
Úgy vélték, az ő Istenükkel kötnek új szövetséget, ha fogadalmuk szerint követik az Írásokat. 
Az Igaz Tanítót nem tartották messiásnak, de azt tartották, hogy ő az egyetlen, aki ismeri a Tóra értelmét. Életüket az Igaz Tanító kinyilatkoztatásainak és az Írások tanulmányozásának szentelték, instruktorok vezetésével. Rengeteg iratot másoltak, könyvtárnyi irodalmuk volt. Az Ószövetség mellett az apokrif (rejtett, ezoterikus) iratokat is szentírásnak tekintették. Ezek alapján sajátos angyalkultuszt alakítottak ki. 
Hittek az emberi Lélek előzetes létezésében, a Lélek halhatatlanságában, s hogy a halállal visszatér Istenhez. 
A Qumránban fellelt írásokban semmi nyoma annak, hogy az esszénus kommuna és a később megalakult keresztény közösségek bármilyen kapcsolatban álltak volna egymással, vagy, hogy az esszénus rend használta volna a keresztény evangéliumokat s az apostoli írásokat. Jézust és a tanítványait egyszerűen nem is említik. 
        Átalakulás háttérhatalommá 
A látszat szerint az esszénusok és a háttérhatalom között semmi összefüggés nem lehet. Nézetem szerint a máig tartó ködösítés Kr.e. 31-ben kezdődhetett, amikor állítólag egy földrengés elpusztította a közösség központi épületét. Később újjáépítették ugyan a templomot, de az aszkétikus életmódot már nem állították vissza teljes egészében. Feladták a vagyonközösséget, megszegték a nőtlenségi fogadalmat, közeledtek a templomkultusz felé. 
El kellene hinnünk, hogy egy titkos rend, ami Kr.e. 150-től 120 éven keresztül szigorú önmegtartóztatásban tevékenykedik, egy váratlan földrengés hatására hirtelen feladja Isteni elhivatottságát??? Ne legyünk ilyen naivak! 
Nézetem szerint a szekta Kr.e. 31-ben határozta el, hogy eltűnik a színről. 300 fő kivált a közösségből és teljes ködbe burkolózott. 
(a 300-as szám több helyen kísért) 
A többiek gondoskodtak arról, hogy egy bizonyos torzkép maradjon fenn az eredeti közösségről is. Persze manapság még egy fokkal rá is játszanak, az alaptalan keresztény kapcsoltok túlhangsúlyozásával. Íme: - az esszénusok számos településen közösséget alkottak, és gyógyítottak; - keresztelő János Qumrán környékén az esszénusoknál nevelkedett, ott is prédikált; - Jézus maga is esszénus mester volt, ő az Igaz Tanító; - az esszénusok régi Atlantiszi lelkek, innen a királyangyalok imádata; - Atlantisziakhoz hasonlóan a nehézségi erőt is legyőzték... 
Aki mindezt elhiszi, azzal bármit meg lehet etetni! Például Magyarországon 2001-ben létrejött egy új keresztény közösség: Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház. (Éppen 2001-ben, a ködösítés világévében?) Tiszteletbeli egyházfő F. E. Eckard Strohm, aki tömeges esszénusmester képzést folytat és Atlantiszi angyalkurzust. 
Térjünk vissza az eredeti mederbe, mielőtt túl nagy kerülőt tennénk, az időt Eckard Strohm Atlantiszára fecsérelve. Minket most nem a mai Fény Gyermekei, az állítólagos esszénus-utódok érdekelnek, akik a mennybe egy szeretettel manipuláló Atyaistent ültetnek, a Földre egy teremtő Anyaistent, az Isteni szeretetmű megzavarását pedig Sátánnak tulajdonítják. A tévútra terelő valamikori esszénus közösséget, Kr.u. 70-ben csakugyan feláldozták, miután a kereszténység alapjait lefektették. A valódi zsidó főpapi esszénus rend, a Fény Fiai közössége pedig máig él!!! 
Nézetem szerint, nem is biztos, hogy két esszénus rendről kellene beszélnünk. A Kr.e. 31-es év változásai (a földrengés) után tevékenykedők már igen távol álltak az eredettől, a szigorú önmegtartóztatásban élő zsidó férfi (!) főpapok rendjétől. Tehát a Fény Fiai zsidó férfiak voltak. Erre az alapra hogy épülhet Fény Gyermekei Keresztény Egyház, amely fűt-fát esszénus mesterré avat, aki az Atya szeretetével átitatva szemléli a világegyetemet? 
A Fény Fiai nem követhették el a kereszténység alaptévedését, az Isteni energia végletes elemeire bontását! 
Értelmezzük a Fény Fiai kifejezést, most a polaritás tükrében. Fiai, gyermekei - most nem ez a lényeg, a Fény szülöttei legyenek a központi kérdés. A Jin és a Jang létrehozója mindig egy teremtő harmadik erő: a Napból eredő fény és a Föli nappal-éj ritmusából a következő törvény következik: a fény szabad áradása megszüli a Jang minőséget, a világosságot, az akadályoztatás eredménye pedig a Jin sötétség. Jin és Jang, plusz a harmadik forráserő - ez a Tai Chi Isteni energiarendszerének valódi Szentháromsága. 
A Fény fiai, vagyis a háttérerő a mindenkori harmadik erő, amely az "oszd meg, és uralkodsz" elv szerint, a feleket egymásnak ugrasztva, ugyanakkor mindkettőt táplálva, immár Kr. e.150-től uralja az egész emberiséget. 
A Vízöntő korban a rejtett hatalmuk csak akkor maradhat fenn, ha az egyént távol tartják önnön benső Isteni Egységétől, s ha sikerül a megosztás technikáját tovább táplálniuk. Ám nagyon jól tudják, hogy az egyén könnyen rávezethető a természetes EGY megélésére - ez a honlap, a könyveim és a Pszicho-kontroll tanfolyam szintén a benső Isteni Egység feltámasztását, tudatosítását és megszilárdítását szolgálja. Nem véletlenül minden nemzet előtt a Magyarban - elvégre mi vagyunk az éltető Föld Isteni energiáinak közvetítői. 
A Magyar egyén, megtapasztalva az Istentudás áldását, és az életimádat méltóságát - az egész emberiség számára megmentő tanítóvá, közvetítővé válhat. 
A háttérhatalom, egy szintén figyelemelterelésre szánt műben, a "Cion bölcseinek jegyzőkönyvei"ben ekképpen int az egyénben rejlő lehetőségekre - mely egyben az ő háttértevékenységük végét jelenti: 
"Nincs nagyobb veszély, mint az egyéni kezdeményezés, ha tehetséggel párosul, többet érhet el, mint az emberek milliói, akik között elhintettük az egyenlőtlenség magvát."
5. Jegyzőkönyv
 
Kapcsolódó: 
   "Cion bölcseinek jegyzőkönyvei" 
   MIÉRT? & HOGYAN? 
Magyar Isten-tudat Marschalkó Lajos – Csak egy éjszakára (Gyóni Géza emlékezetének)
CSAK EGY ÉJSZAKÁRA
(Gyóni Géza emlékezetének)
A krasznajorszki barakba besüvített a szibériai szél. A durva f apriccsek egyikén öreg népfelkelő haldoklott és a másikon ifjú zászlós
köpte lázában a friss vért.
— Rosszul vagy, Géza? — kérdezte Dobay zászlós és ránézett a
durva katonapokrócra, amely fölött egy pár lap papírt, meg egy ceruzacsonkot tartott a kéz. Próbálj aludni, Géza, — szólt oda a másik kadét.
A költő azonban nem felelt. Ő már valahol otthon járt a multban
s a láz tüzében újra álmodta az életet. — Ott járt megint az iskolában,
a kubikos nebulók között. Megsímogatta a fejüket. Betűket rajzolt ne-kik fehér krétával a fekete táblára. S mikor csengetés után kijutott az
iskola-udvarra, maga is úgy szívta a levegőt, mintha soha sem kapott
volna belőle. Nézte a fiait, akik métáztak, vagy fogócskát játszottak
az udvaron — s mert ismerte valamennyit, tudta rólunk, hogy nekik is
valami oxigén-féle hiányzik a csabai kunyhókból. Zárt ajtók, télen bezárt ablakok. Nádfödeles házak és kevés étel, kevéske meleg a búboskemencében.
A tanító úr körül ott élt a nép. Az ő népe és az ő gyerekei. Szegénységgel, kemény kétkézi munkával küszködő nép. Politikai, társadalmi feszültségekkel teli, de mégis önfeledt ország. És valahogy úgy
érezte, — mikor az esti postával megjött Budapestről „Az Est”, hogy
nem elég ezt a népet betűvetésre tanítani, számolni, imádkozni. Hiszen
ezt a népet talán rövidesen megint hadba akarja szólítani a császárkirály. Egy év, kettő, vagy tíz ? — Rs akkor ezeknek a Fige Jánosoknak is el kell menni meghalni valamiért, ami évről-évre annyioknak
nyom vándorbotot a kezükbe, amiből az itt maradóknak alig jut ki
több a kérges tenyérnél és lebbencs-levesnél: — a Hazáért.
A lázban aztán Máriát látta. A csodálatos ifjú kisasszonyt, akiből
persze egy pár pillantásnál, néhány szónál több nem jutott a fiatal
segédtanítónak. Előbb is ott ment el az iskolaudvar előtt s csak úgy a
szeme sarkából rámosolygott Achim tanító úrra. — Aztán megint látta,
amikor legközelebb egy pár csizmácskát, meleg ruhát hozott a gyerekeknek. Felvillant az emlék, amikor egyszer csak megfogta a lázas
kezét:
— Ne haragudjon, ha valamit mondok. Ma egy folyóiratban olvastam a versét.
— Az én versemet? —ámult el a segédtanító úr.
— Igen. Az van aláírva : Gyóni Géza.
— Nem is tudtam, hogy megjelent.
— A vers gyönyörű, — mondta a ragyogószemű földbirtokos-kisasszony, — de életveszélyes. Hogy lehet ilyesmit leírni? — Hisz ez
lázadás. Pacifizmus! A katonai kötelesség megtagadása.
— De hát melyik versről van szó?
— Erről, mondta haragosan Mária kisasszony és a folyóiratból
nyomban olvasni kezdte:
                    Vérben úszik nagy hegyek orma,
                    Paskolja vér, paskolja sár,
                    S engemet a halálszüretre
                    Cézár parancsa vár!
— Talán nem egészén helyesek a rímek! — mondta a tanító. — Mondom, hogy a vers remek! — toporzékolt Mária. — De a
következő szakaszért tanító urat be fogják csukni. Hogy lehet ilyet leírni egy tartalékos zászlósnak :
                    Dús fürtnek a halál-szüretre,
                    Cézár én nem megyek!
S a krasznajorszki priccs lázálmában most látta a bíróságot. Hallotta a tanácselnök hangját: Őfelsége, a király nevében … három hét!
— Aztán újra önmagát látta a kaszárnya udvaron, amint jöttek, áradtak a békéscsabai tótok, a gyulai magyarok, a vencsellői, csongrádi kubikusok. A két Fige gyerek apja. — Itt már nehéz lett volna elszavalni a verset: „Cézár, én nem megyek !” — A bevonuló öreg népfelkelők azt énekelték:
 „Megállj! Megállj kutya Szerbia! Nem lesz tiéd
Hercegovina …”
Es a láz aztán tovább vitte az emlékezést. Foszlányokban egy pillanatra megelevenedik, felvillan a galiciai harcok egy-egy képe. Az élet-halál küzdelem az orosz gőzhengerrel a „grániton” … A körülzárt erőd-város, Przemysl … Éhség, levágott lovak, tűz és gránátrobbanások fénye a San vizében … Magyar bakák, békési és csongrádi kubikusok csukaszürkében, amint rohamoznak a gyűrű áttörésére, ugyanolyan csukaszürkébe öltözött öregúr, Tamásy generális után … Igen!
A láz elhozza az emlékezéseket, a legrosszabb álmokat és a legszebb verseket…
Milyen végtelen távlatba is került a „Cézár én nem megyek” kifakadása, mily régen is volt, amikor a sáros útakon és a véres lövészárkokban felismerte, hogy a „rab népek átka, rettentő pribékség” elözönléssel fenyegeti az országot és hogy minden pacifista ábrándozás a nemzet sírásója. Hogy mindenkinek áldozatot kell hozni .. .
Már elmosódott előtte, mikor is volt az a pillanat, amikor meg-
érezte, hogy a „hazai rónák pihegését’! aligha fogja újra hallani, amikor a Világ Magvetőjéhez szálltak gondolatai :
 Életemet, e drága pohárt, zengőt
               Csordultig vérrel kezedbe adom:
               Öntözd vele a boldogabb jövendőt,
               Jövő virága nyíljék gazdagon.
               Jövő magyarját minden ág ne húzza;
               Rémlátás réme ne háljon vele.
               Csodára keljen áldott magyar búza:
               Aki vetette, az arassa le.
Majd amikor a hazulról jött hírekre, a széthúzás, hangoskodás
hallatára kitört belőle a felháborodás :
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Gerendatöréskor szálka keresőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát,
s úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák;
Robbanó golyónak mikor fénye támad,
s véres vize kicsap a vén Visztulának .. .
Hogy esküdne mind, mind:
S hitetlen gőgjében akit sose ismert,
hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent:
Magyar vérem ellen soha, soha többet!
Csak egy éjszakára küldjétek el őket .. .
De vajjon elküldte-e az otthon a „pártoskodókat, a vitézkedőket”,
vagy a „gerenda töréskor szálka keresőket”?
Dobay kadét a lelket-remegtető éjszakában leszállt a magas pricesről. A költő hóna alá nyomta a hőmérőt, amelyet tegnap csent el az orvosoktól. Öt percig várt, aztán kirántotta az üveget az alélt költő hóna alól:
— 39 és fél fok! — morogta. Hívni kell a doktort. A költő azonban tovább álmodott a szalmával megtömött priccsen.
Pacifizmus? — Béke? Igen! Itt Krasznajorszkban béke van, mihelyst egy magyar lehúnyja a szemét. A temetőkben mindig béke van.
Otthon, — Óh jaj otthon, — azonban a Fészek Klubban, a New York kávéházban arról álmodnak a kollégák, a nemtörődöm úri emberek, a keményített mandzsettás világmegváltók, hogy csak el kell álmodni a magyar katona hátában a pacifizmus nagy álmát s akkor cár atyuska, az angol király és Clemenceau mind meghajol az álmok birodalma előtt.
A láz révületében, ismét megjelent szeme előtt a régi vers, a régi kérdés. Ő írta? Nem írta? — Erre már nem felelt senki. Mégis a saját szavait hallotta a krasznajorszki félálomban:
Hol vagytok most kis „intellektuellek”,
Kiket bús század baljós vége ellett?
Szent nyugat előtt rajongva térdeplők,
Kik lehánytatok minden józan gyeplőt;
Gúnyos mosolygók, ideálra, honra,
Kiknek a „New York” volt a Pantheonja …
A tábororvos megjött. Nézte a hőmérőt. Lehajolt a beteg fölé. A költő még hallotta az orvosi javaslatot:
— Fűtsetek be jobban. Attól félek, hogy nem éri meg a reggelt. S most megint felmerült a régi kép : Mária. — Jött az iskola-udvar előtti úton. Nézett a kerítésen és akkor nem is sejthette volna, hogy a falu férfinépe, már aki nem maradt ott a több mint négy hónapos ostrom kétségbeesett kitörési harcaiban, most itt didereg vagy haldoklik a szibériai fogolytábor faágyain. — Az utolsó rózsaszín tábori lapra már nem tudott válaszolni. A vers itt maradt, a gyűrött papír a többi
között az ágyalatti motyóban :
Szállnak, szállnak a sóhajok,
Egy hosszú éj míg odaérnek,
Egy hosszú éj és ezalatt
Egy hajszál ismét hófehér lett.
Kinn a fronton, a katonák esküdtek szavaira, egy-egy sorára frontmögötti árulók tértek meg: „Magyar vérem ellen soha, soha többet!”
— S most a krasznajorszki barak fapriccsén haldoklott a költő. Talán az elődjét látta maga előtt, a kecskeszakállas szellemóriást, az üstököst, akiről úgy szóltak a szibériai legendák, hogy maga is itt halt meg a Jeniszei partjai közelében, vagy a szibériai tundrákon. A nemzetnek hinnie kell a segesvári történetben és az utolsó esküvésben: 
Ott essem el én a harc mezején”. — És Gyóni zászlós úrnak kihülő agyában ott motoszkált a láz hozta rémálom. Hátha ó, a másik is nem akarta tudatni, hogy a nagyszerű halál helyett a hadifogság nyomora várt rá. Abban a nagy krasznajorszki éjszakában, a piros-fehér-zöld sávos öreg katonapokróc alatt, amit nem vett el a muszka, most összetalálkozott minden költői és emberi szenvedés. A lázálomban felvetült a vers, amelyet talán legjobban szeretett, legszívesebben idézett, ha Máriára gondolt:Nézed-e még a csillagunkat,
Az esték most is oly fehérek,
Imádkozol-e minden este,
S hiszed-e még, hogy egyszer visszatérek?
Mindez már szomorúság volt, haldoklás, reménytelenség. Gyóni zászlós úr itt a halálos ágyon. És a csodálatos asszony, aki felvette az ápolónővérek fehér köpenyét, vajjon hallotta-e a szibériai sóhajt, vajjon eljut-e-e hozzá sok-sok százezer magyar hadifogoly nevében az üzenet, a kálváriás versek ajánlása:

Mi asszonyunknak, magyar Máriáknak,

Kiknek a lelke sohsem fáradott …
A két kadét hallotta a vérrel telt köhögést, látta az őrület lázában fetrengő zászlóst. Látta a költőt, aki életének utolsó papírdarabját szorongatta, a ceruzacsonkot, amely ebben a lázban is futott a papíron.
Már nem telt többre, mint négy rövid sorra. De a sorok mögött az otthon állt. A Volhyniában rohamozó, Doberdón harcoló katonák. — A nép, amellyel a lelke most egyesült végleg a halál küszöbén. A csukaszürke ezredeké, a parasztoké és munkásoké, a harcoló Magyarországé, amelyet mindig a katonák védenek és a költők fejeznek ki.
— Vigyétek! Vigyétek haza a testem innen Szibériából! — hangzott az utolsó halálkiáltás. És Gyóni Géza zászlós úr kezéből kihullt a
papír és a ceruzacsonk.
Somogyi odakiáltott a harmadik priccsen fekvő Dobaynak :
— Tibor! Odanézz!
A költő már szobormereven és halottan feküdt a krasznajorszki
szalmazsákon. Kezéből kihullt a papír és a ceruza. Dobay zászlós lenyult a barak piszkos földjére, melyen az utolsó darabka papír feküdt.
A halott ágyáról lesodorta valami fuvallat.
— Somogyi! — hívd a halottvivőket. De azért várj. Csak egy pillanatig. Mit írt ezen a papíron?
Aztán olvasni kezdte : Sírvers. — S az utolsó két sor úgy hangzott, mintha nem is egy ember, de az egész nemzet hitvallása volna:
Véres csaták verték fel hírét,
De csak a béke katonája voltÜmit Hamit vs. TEK 1:0


Ki is a terrorista a TEK ? Vagy aki utasította őket , a Pintérrel az élen . Bezzeg ha zsidó lett volna még ha terrorista lett volna ő jó terrorista volna , és nem is háborgatták volna.

Már nem csak a zsidóknak nyalnak be ezek a vonyító kutyák , de mint látjuk Kína is aspirálhat a seggnyaló társaság kiállására . Két fillérért itt már nem csak vérvád lehetne igaz de a jó kurva anyjukat is megbasznák ezek a kretének . Elnézést a trágár kiszólásért , de ezek a férgek mást nem érdemelnek.
Rosszabbul élünk, mint 100 éve 


2013-07-20 08:00:00 Hetek-atv 
Bár a kormánypárti politikusok előszeretettel beszélnek arról, hogy fordulat történt hazánkban: Magyarország jobban teljesít, ezt azonban a statisztikai adatok nem igazolják. Sőt, Magyarország lassú leszakadása a régiós versenytársaktól továbbra is tart, mivel Lengyelországban és Szlovákiában, de Romániában is nagyobb növekedést várnak. Legutóbb az Orbán-kormánnyal nem ellenséges viszonyban álló közgazdászok is kijelentették, hogy - a kormányzati propaganda ellenére - Magyarország nem teljesít jobban. A Hetek cikke. 

A gazdasági várakozások szerint idén a magyar gazdaság 0,2 százalékkal növekszik, jövőre pedig ez a szám 1,4 százalék lesz. Azonban a régiós versenytársainktól nagyobb teljesítményt várnak a szakemberek: így Lengyelországtól idén 1,1 (jövőre 2,2) százalékos, Romániától 1,6 (jövőre 2,2) és Szlovákiától 1,0 (jövőre 2,8) százalékos növekedést. Egyedül Csehország számít kicsit kakukktojásnak, mert esetükben erre az évre 0,4 százalékos visszaesésről, de jövőre már 1,6 százalékos növekedésről szólnak a várakozások. 

Mindezek a számok azt mutatják, hogy Magyarország nem tudta ledolgozni azt a versenyhátrányát, amit az elmúlt évtizedekben szedett össze, mert a régiós országok GDP-je, mondhatni "vagyona" továbbra is, igaz, kis mértékben, de a magyarokénál mégis jobban gyarapszik. A recesszió véget ér ugyan Magyarországon, de sokak szerint az év egészében csak "pozitív előjelű" stagnálás várható, jövőre pedig "lassabbak" leszünk, mint a szomszéd országok. A problémát az jelenti, hogy az évek alatt a régiós országokhoz képest összeszedett kis lemaradások jelentős különbséggé adódnak össze. 

Ha a lengyeleket másoltuk volna, dúskálnánk a pénzben

Legutóbb Tölgyessy Péter, az SZDSZ egykori elnöke, a Fidesz volt politikusa egy hosszú, ötrészes cikkben elemezte a hazai közélet helyzetét, így például azt is, hogy a magyar gazdaság teljesítménye mennyire "befagyott" a régiós versenytársakéhoz képest. Az egykori politikus ritkán idézett statisztikai adatokat összegzett az Origón, és azokat a tanulmánya mellékletében publikálta. A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal összevetése szerint a 2004-es uniós csatlakozás és 2008 között Szlovákia teljes növekedése 35,8 százalék, Lettországé 30,3 százalék, Csehországé 25,6 százalék, Lengyelországé 23,0 százalék, Szlovéniáé 22,2 százalék volt, miközben hazánk ugyanezen mutatója csupán 9,9 százalék. 

A régi tagállamokban (fogalmazhatunk úgy, hogy a Nyugaton) ez idő alatt a növekedés átlagosan 8,3 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy Magyarország a 2004-es uniós csatlakozáshoz képest alig több mint 1 százalékot tudott faragni a hátrányából a Nyugathoz képest, bezzeg a lengyelek 15, míg a szlovákok majd 27 százalékot. (Ami elég volt ahhoz, hogy utolérjenek és leelőzzenek minket - a szerk.) 

Az egy főre vetített bruttó hazai termék számai sokat kifejeznek az elmúlt két évtized hazai történéseiből. Amíg Lengyelország egy főre jutó bruttó hazai terméke 1990-ben vásárlóerő-paritáson 4600 euró volt, addig Magyarországé 7800 euró. 2004 és 2012 között a lényegesen alacsonyabb bázisról induló, ezért könnyebben előrelépő Lengyelország összesen 35 százalékkal növekedett gyorsabban nálunk. Szlovákia növekedési többlete ugyanezen idő alatt még magasabb, 36,7 százalék volt. Tölgyessy Péter számításai szerint amennyiben hazánk a lengyel tempóban növekedhetett volna, ma a teljes magyar GDP folyó áron hozzávetőleg 9893 milliárd forinttal lehetne magasabb a jelenleginél. A fejlettebb hazai gazdaság nemigen bővülhetett volna ennyivel gyorsabban, ám ennek az összegnek a fele vagy akár a negyede is hatalmas tétel. Csupán a nagyságrendeket jelezve: 2013-ban az államháztartás nyugellátásokkal kapcsolatos éves központi költségvetési előirányzata 2777,5 milliárd forint. A középfokú oktatás előirányzata 140,8 milliárd forint. 

A történelmi hagyományaink szerint viszonyítási alapnak tekintett Ausztriához vagy Németországhoz képest 2006 után megállt hazánk felzárkózása, ám több uniós tagállam súlyos válsága miatt a 27 tagállam átlagához képest továbbra is némi konvergenciát mutatunk. 

Egyszer, nagyon régen megközelítettük Ausztriát

Történelmi távlatból még érdekesebb Magyarország "hullámvasútja". 1870-ben az egy főre jutó magyar bruttó hazai termék az osztrák 58,6 százaléka volt, ami 1910-ben 60,8, majd 1938-ban 74,6 százalékra emelkedett, hogy 1970-ben 51,6, 1990-ben 38,2 százalékra essen vissza, majd 2000-ben 34,6 és 2006-ban 39 százalék legyen, végül 2010-ben újra csupán 34,7 százalékon álljon. 

Az előbb vázolt kontextusban érthető meg Chikán Attila egyetemi professzor, az első Orbán-kormány egykori gazdasági minisztere és Surányi György volt jegybankelnök a Szabadságért Alapítvány július 11-ei budapesti rendezvényén megtartott előadása, melyben mindketten egybehangzóan állították, hogy sajnos Magyarország nem teljesít jobban. 

"Keves az új "igazi munkahely"

A kormánynak nem sikerült teljesítenie azt az ígéretét, hogy a versenyszférában több munkahelyet tud teremteni. Vállalkozásokban továbbra is mindössze 1,8 millióan dolgoznak, és közel 800 ezren az állami szférában. A foglalkoztatottságot illetően nem sikerült érdemben javítani a régiós pozíciónkon, egyedül Horvátországot tudjuk megelőzni. A kormány leginkább az államháztartási hiány tekintetében ért el eredményeket: 1995 és 2008 között a hiányt nézve a régió sereghajtói közé tartoztunk, de 2007-tol elkezdődött egy felzárkózási folyamat, amit a jelenlegi kabinet felgyorsított, így a régióban a magyar költségvetés egyenlege a legkedvezőbb. 

Chikán Attila egy olyan felmérésre hívta fel a figyelmet, miszerint idén már a fejlett országokból a fejlődő országok rangsorába kerültünk. Igaz, még így is a világ szerencsésebb feléhez tartozunk. A gond az, hogy ma már nem Lengyelország, Csehország és Szlovákia, mint korábban, hanem Bulgária és Románia szintjén vannak a versenyképességi mutatóink. Az egyetemi professzor szerint a lecsúszás már korábban, a 2000-es évek elejétől elkezdődött, és nem sikerült megtalálni annak a módját, hogyan állítsuk meg a lemaradást. Szerinte az az egyik legnagyobb kérdés, hogy miért történt meg az, hogy egyik politikai oldal sem találta meg a receptet. (A Világbanknak az úgynevezett egy főre jutó nemzeti jövedelem, a GNI alapján összeállított lajstromában hátrébb csúszott az ország. A GNI arra utal, hogy egy ország állampolgárai mennyi jövedelmet termeltek akár külföldön, akár belföldön. A mutató a GDP-ből, a bruttó nemzeti össztermékből számolt indexszám, melyhez hozzá kell adni a külföldön dolgozó állampolgárok és szervezetek jövedelmeit, és ki kell vonni az adott országban működő külföldiek jövedelmeit. Ha sok a multi egy országban, akkor az jelentős "kivonást" jelent, hisz más országnak "termelnek". Magyarország az egy főre jutó GNI alapján tovább szegényedett, míg régiós társainkra ez nem igaz. Ezzel ki is csúsztunk a fejlett országok közül.) 

Mi koordinál valójában?

Surányi György egykori jegybankelnök úgy látta, hogy a rendszerváltást követő első évtizedben az ország dinamikusan nyugatosodott az intézmény- és értékrendszer terén. Kedvező volt, hogy a rendszerváltás előtt ugyan "nem a pénz" koordinált, de 1991-92-ben történt egy olyan sokk, amelynek hatására végre a pénz, a gazdaság kezdett irányítani Magyarországon. Ma szerinte megint oda jutottunk, hogy sok esetben újra nem a pénz határozza meg a gazdasági folyamatokat, mert - és ekkor sorolta a példákat a közgazdász - nagyon sokszor az állam nem fizeti vissza az áfát, a vállalatok nem fizetnek beszállítóiknak, és a banknak nem fizetni nemzeti virtus lett. 

Surányi számára kétséges, hogy valóban igaz-e az az állítás, hogy 800 ezer magyar család nem tudja fizetni a számláit, mert ha igen, akkor rosszabb a gazdaságunk, mint a háború utáni Szerbiáé. Surányi megjegyezte, hogy az ilyen társadalmakban a korrupció és a hatalom koordinál, és szerinte ez jellemezte Magyarország második tíz évét. 

A volt jegybankelnök az 1998-as évet jelölte meg a paradigmaváltás időpontjának, mert a választások győztesei és vesztesei is egyaránt az 1995-ös stabilizáció hatásának és a jóléti ígéreteknek tudták be akkori eredményüket. (Az MSZP meglepő vereségét a Bokros-csomagnak, míg a Fidesz győzelmét a hangzatos ígéreteknek.) Surányi leszögezte, hogy meggyőződése: nincs köze a magyar kudarcnak a liberalizmushoz és a liberális gazdaságpolitikához. Szerinte annak az árát fizeti ma Magyarország, hogy 2001 és 2008 között antiliberális gazdaságpolitikát folytatott. 

A nagykövetség elismerte: valóban hazánk 

felvásárlásáról beszélt Peresz 

2007-10-19. 21:44 MNO - Kuruc.info 
Elismerte az izraeli nagykövetség szóvivője, hogy Simon Peresz államfő a múlt héten Magyarország és Lengyelország felvásárlásáról beszélt egy fórumon. - Senkit nem akart megsérteni az izraeli államfő a kijelentésével, inkább szerencsétlen szóhasználatról beszélhetünk ebben az ügyben - reagált a Magyar Nemzet megkeresésére az izraeli nagykövetség. 

Büchler András szóvivő szerint Simon Peresz a botrányt kavaró beszédével azt akarta érzékeltetni, hogy a közel-keleti bajok ellenére ilyen nagy mértékben fejlődik az izraeli gazdaság. Közölte: "Bár a szöveg nem tekinthető tükörfordításnak, ám a felvásárlás kifejezés használata korrektnek mondható." Mint megírtuk, október 10-én Simon Peresz Tel-Avivban, a Kereskedelmi Irodák Szervezetének éves közgyűlésén mondott beszédet. Úgy fogalmazott: "
   A Strabag Nemzet nem hisz Izrael elnökének 
Gyorsan zároltátok a cikket ti segg nyalók , de azért nekünk meg van a véleményünk rólatok is , sehonnai bitangok a magyar nép túlfog élni benneteket, és leszarja majd a sírotokat átkozott bitangok , a fitymát már leoperáltattátok , akkor hordhatjátok a Tórát a zsinagógában , és egy kis morzsa biztosan le fog esni kullancsok .Fenevad bélyege:


A texasi iskola kénytelen leállítani a diákok 

megcsippelését 

július 20, 2013 wnd.com Idők jelei 
Egy texasi iskola, amelyik korábban eltanácsolta egyik gimnazista tanulóját, mert az vallásos meggyőződésére hivatkozva nem volt hajlandó az iskola által kötelezővé tett nyomkövető chipes igazolványt hordani a nyakában, úgy döntött, hogy felhagy a program használatával. 
"A döntés bizonyítja, hogy van remény a változásra, amennyiben az amerikaiak tartják magukat a meggyőződésükhöz és hallatják a hangjukat," nyilatkozta a 15 éves keresztény lány, Andrea Hernandez védelmét ellátó Rutherford Intézet. 

John W. Whitehead alkotmányjogász, a Rutherford Intézet elnöke, az Andrea részvételével tartott egyik tüntetés során elmondta, hogy "az emberek leginkább úgy bizonyosodhatnak meg arról, hogy a kormány meghallja őket, ha nem adják fel, ha soha nem hátrálnak meg és akkor sem maradnak csöndben, ha a helyzet reménytelennek tűnik." 
A program segítségével az iskola vezetése folyamatosan nyomon követhette a diákok mozgását az iskola területén. 
Az iskola tisztségviselőinek elmondása szerint a Diák Lokációs Projekt néven futó programot részben az alacsony részvételi arány, a negatív publicitás és a Rutherford Intézet által indított per miatt állították le. 
Andrea a John Jay középiskola mérnöki szakának tanulója volt, amikor vallási meggyőződésére hivatkozva ellenezni kezdte a nyomkövető chipek használatát. Az iskola januárban eltanácsolta. 
Andrea és édesapja elmondták, hogy szerintük ezek a chipek a Jelenések könyvében leírt antikrisztusi jelnek tekinthetők (illetve annak előfutárai). 
A Rutherford Intézet elmondása szerint arról még nem született megállapodás, hogy Andrea visszatérhet-e a John Jay középiskolába. 
Az iskola képviselői nem kívántak nyilatkozni az ügyben. 
A Northside Független Iskolakerület tavaly indította a nyomkövető chipes programot, hogy a hiányzások csökkentésével növeljék az iskola állami támogatását. 
A program keretein belül a John Jay és Jones iskolák 4200 diákja volt köteles nyakában hordani az "okos igazolványokat", amelyek a nyomkövető RFID chipet tartalmazták. 
A tervek szerint a programot további 112 iskolára is kiterjesztették volna az iskolakerületben. 
Andrea Hernandez elmondta, hogy a vallásszabadsággal összefüggő aggályok mellett az igazolványok komoly adatvédelmi kérdéseket is felvetettek. 
Andrea eleinte semmilyen lehetőséget nem kapott a programból való kilépésre, illetve később olyan feltételekkel viselhetett volna chip nélküli igazolvány, ha megígéri, hogy nem kritizálja az eljárást, sőt kiáll mellette, és nem tesz említést a megállapodás részleteiről. 
A bíróság végül az iskola javára döntött, azzal az indoklással, hogy Andrea ellenvetései nem vallási jellegűek. 
John Whitehead azonban rámutatott, hogy a legfelsőbb bíróság kimondja, a kormány hivatalnokai nem kérdőjelezhetik meg az egyének vallási meggyőződését. 
Az alábbi videóból kiderül, pontosan milyen chipeket használnak az iskolák a diákok nyomon követésére: 
Kapcsolódó: 
   Health Link RFID - Chipbeültetés kampányfilm 
   Kötelező lesz-e a chipbeültetés az amerikai egészségügyi törvény szerint? 
   Jelszótabletta és elektromos tetoválás a régi jelszavak helyett 
   Az új Xbox One egy játéknak álcázott megfigyelőeszköz lesz 
   A kormányok kihasználják az új szuper kémszoftver adta lehetőségeket 
   Új gyerek nyomkövető rendszer az iskolabuszokon 
   Fizetés tenyérleolvasással elsőként az UniCredit ügyfeleinek Európában 
   Aktív RFID mátrix az iskolákban - Dr. Katherine Albrecht Orbán: "Minden állampolgár köteles lesz 

nyomkövetőt magánál hordani" 

2012. április 25. - 11:42 Jövőnk.info 
Kedden adták át a Nemzeti Egységes Kártyarendszer első darabjait. A jelenleg érvényes diákigazolványok helyett mostantól aki újabb diákigazolványt igényel, már csippel ellátott igazolványt kap, és a jövőben már csak RFID-csippel ellátott igazolványokat fognak előállítani. Első körben a diákigazolványok esetében lép életbe az új rendszer, és bevezetik az oktatói, illetve kormánytisztviselő igazolványt. 
A kormány tervei szerint a későbbiekben valamennyi személyazonossági okmányt RFID-csippel látnak el, majd az összes okmányt fel fogja váltani egyetlen kártya. Aki eddig homokba dugta a fejét és azt hangoztatta, hogy a társadalom feletti teljes ellenőrzés nem lehetséges - mi több, összeesküvés-elmélet - annak ideje elgondolkozni egy-két dolgon. 
Az RFID a "Radio Frequency Identification" rövidítése, vagyis rádióhullámok segítségével drót nélküli adatátvitelt lehetővé tevő technológia. A lényege egy elektronikus kóddal beprogramozott mikrocsip, az ún. transzponder, amely egy miniáramkört és egy antennát tartalmaz, hogy egy azonosító jelet sugározzon ki. A kibocsátott kódot számítógéphez csatlakoztatott speciális olvasó berendezések, szkennerek segítségével lehet fogni. 
Az RFID-csip feladatából adódóan kis mennyiségű adat tárolására alkalmas, egy újabb változata pedig lehetővé teszi a tárolt adatok felülírását. Mint azt az új diákigazolvány példája is mutatja, így a csip alkalmassá válik arra, hogy az iskolákban átvegye az ellenőrzők és a napló helyét. Az RFID-csipet régóta használják (leginkább nyugaton) az áruforgalomban, illetve beléptető rendszerekhez is, és a kormány tervei szerint az iskolákban, valamint a BKV járatain kötelezővé teszik majd az ilyen beléptető rendszerek bevezetését. A kormány szerint a közeljövőben a BKV rendszereit úgy alakítják át, hogy az RFID csip átvehesse a jegyek és bérletek helyét is. 
Amit ez a hétköznapokban jelent: Első körben - valamennyi, iskolába járó diák ilyen diákigazolvánnyal fog rendelkezni. Mivel a BKV-t és az iskolákat bevonják az átalakításokba, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a diáknak magával kell hordania az RFID csipet. Mindig magánál kell majd tartania, mert a BKV ellenőrnek ezt nyújtja majd oda jegy/bérlet helyett, iskolába érkezéskor ezzel tud bemenni a kapun, a tanórák után ezzel tud kimenni, majd hazafelé a BKV járatain megintcsak nála kell legyen. Az eszköz hatékonyságához nem fér kétség, így várhatóan a tömegközlekedés ennek megfelelően alakul majd minden városban. A tanároknak maguknál kell hordaniuk az RFID-csippel ellátott oktatói igazolványt, mert ezzel tudnak bemenni az iskola épületébe, és ezzel tudnak kimenni. A köztisztviselőknek, a kormányhivatalok alkalmazottainak már nem idegen ez a fajta beléptető rendszer, mert évtizedek óta ezt használják. Minisztériumokban általánosan használt eszköz a beléptető kártya, az új intézkedés csak egy újabb kártyát jelent, aminek már többféle felhasználása lehetséges. Olyan intézményekben, mint például az ország szétrablását lebonyolító vállalat utódszervezete, az MNV ZRt., az alkalmazottak minden egyes folyosó ajtaján csak úgy haladhatnak tovább, ha odatartják a beléptető kártyát, így a személyek mozgása ellenőrizhető. Ha valaki túl sokat tartózkodik a büfében, túl sokat van az épületen kívül, az mind regisztrált távollét, de bizalmas adatok kiszivárogtatásakor is egyszerűen visszavezethető a tárolás helye alapján, hogy melyik az a pár alkalmazott, akinek hozzáférése lehetett. 
Első körben az intézmények alkalmazottai, tanulói - második körben a teljes társadalom. A Fidesz nyilatkozatai szerint ugyanis a későbbiekben a személyigazolványok és a vezetői engedélyek is RFID-csippel lesznek ellátva. Ha az első sorozat elkészül, már csak hónapok kérdése az új típusú személyigazolvány. 
Mivel az RFID-csip egy adott kódot sugároz és minden állampolgár egyedi azonosító kóddal bír, ezért a magunknál hordott diákigazolvánnyal, személyigazolvánnyal és vezetői engedéllyel egyben visszakövethető a tartózkodási helyünk is. Ezek olyan dokumentumok, amit minden állampolgár köteles magánál tartani, így minden állampolgár köteles magánál tartani az RFID-csipet. 
Az RFID-csip érzékelése a hétköznapokban nem lehetséges egy adott távolságon kívül, köszönhetően a beléptető rendszerekben használt alacsony érzékenységű készülékeknek. Ez lehetővé teszi, hogy a csipet csak egy adott helységben, ajtó előtt, stb. használjuk. Ha ezeknek a készülékeknek nem lenne gyengére állítva az érzékelése, abban az esetben pl. egyetlen BKV-jegy nyitva tartaná a közeljövőben Budapestre telepített összes BKV-s beléptetőt, vagy egyetlen diák beléptetője az összes diáknak nyitva tartaná az iskola kapuját. Vagyis az RFID-technológia rövidtávú volta nem azt jelenti, hogy csak egy adott távon belül érzékelhető csipet tesznek az igazolványokba, hanem logikus oknál fogva vannak/lesznek gyenge érzékenységű készülékek használatban. 
Mivel az RFID-csip gyenge jelet bocsát ki, csak a vevő készülék érzékenysége fokozásának kérdése, hogy a jel távolabbról is érzékelhető legyen. Akár az összes egyszerre. Egy telefonközpont technikai háttere elegendő ahhoz, hogy kis átalakításokkal monitorozható és regisztrálható legyen a tízmillió állampolgár mozgása a nap 24 órájában. Nyilván nem véletlen egybeesés, hogy a kormány az új RFID-csipek bevezetésével párhuzamosan új állami telefonszolgáltatót hoz létre... 
Nem nehéz mindebből észrevenni, hogy a Fidesznek köze nincsen a magyar érdekképviselethez (döbbenetes, de rengeteg embert még mindig megtéveszt), helyette szolgalelkűen a csak "New World Order" néven elterjedt szabadkőműves terror-rendszer lokális végrehajtója. Akinek még ez az intézkedés sem árulkodó, az várja csak meg, ameddig a gyerekének nem a diákigazolványába, hanem kötelezően a bőre alá ültetik az RFID-csipet, akár egy állatnak. Mi nem kérünk belőle. 
Molnár István - Jövőnk.info 

És itt nem is beszéltek a halál chipről vagy az már túl messzire menne , és esetleg már politikusokat kellene oltani vele hogy kiiktathatók legyenek, a bankár kaszttal egyetemben.


Egymillió elvetetett magzat - rekordévet zárt 

abortusz terén a Planned Parenthood 

2013. 01. 22. 10:16 csaladhalo.hu 
Az abortuszt támogató egyik legnagyobb szervezet, az amerikai Planned Parenthood (Tervezett Szülőség) éves összefoglaló jelentéséből nemrég kiderült: 2011-ben 333 964 abortusz végrehajtásában segédkezett, ami rekordnak számít 2009 (332 278 abortusz) és 2010 (329 445) után. 
A Planned Parenthood 542 millió dollár támogatást kapott az adófizetők pénzéből 2011-ben különböző forrásokból. Ez az összeg a szervezet éves bevételének csupán 45 százalékát tette ki, írja a Prolife. 
"Míg a kormány soha ilyen sok pénzzel nem támogatta még a PP-t ugyanúgy ért el rekordot a megszakított terhességek száma is ebben a profitorientált üzletágban", mondja a Susan B. Anthony List, az amerikai abortuszellenes szervezet elnöke, Marjorie Dannenfelser. "Három év alatt közel egymillió gyermek meggyilkolása számunkra nem fér bele az "egészségügyi ellátás" fogalmába és nem azt az üzenetet közvetíti, hogy bárki törődne a rendkívül sérülékeny nőkkel és lányokkal." 
Kapcsolódó tartalmak: 
   Az abortusztúlélő magyar orvos beszél a múltjáról (VIDEÓVAL) 
   Ahol a világon a legtöbb abortuszt végzik 
   Kétezer babát mentett meg az abortusztól egy orosz pap 
   10 kérdés, amit még sosem tettek fel abortuszpárti politikusoknak 
   Az alabamai legfelsőbb bíróság személynek tartja a magzatot 
   Zarándoklat az abortusz legalizálása ellen + KÉPEK 
   Kórházi helyhiány miatt meghalt a magzat 
   "A fogantatás pillanatától élünk!" 
   Ötmillió elvetetett magzat 
   Bocsánatot kérni a halott magzattól I. rész 
   Abortusz: Amerika bekeményít? 
   Abortusz méhen belül: legális. Abortusz méhen kívül: gyilkosság! 
   Abortuszgyár - sokkoló párbeszéd a terhességmegszakítás folyamatáról VIDEÓVAL 
   Bill Gates apja volt a legnagyobb abortuszgyár igazgatója 

Bill Gates apja volt a legnagyobb abortuszgyár 

igazgatója 

Bill Gates évek óta pénzeli a Planned Parenthoodot, amelynek vezére egykor saját apja, William H. Gates volt. A Microsoft első emberéről köztudott, hogy a népességszabályozás egyik legjobb eszközének az abortuszt tartja. 
Amerikában már létezik kifejezetten abortuszellenes számítógép-használóknak kifejlesztett program. A ProLifePC.com lényege, hogy bojkottálja az abortuszt támogató egyik legnagyobb szervezet, a Planned Parenthood tevékenységét. 
A keresztény hátterű program igen lényegretörő kérdéseket tesz vel nyitóoldalán: "Vajon mit gondol Jézus az abortuszról? Jézus végrehajtana terhességmegszakításokat?" Ezután érdekes, ám valószínűleg hatásos logikai ugrással áttérünk a következő kérdéshez: "Milyen operációs rendszert használna Jézus? Biztosan nem Microsoft termékeket, mert a Microsoft támogatja a Planned Parenthoodot, aminek fő tevékenysége a művi terhességmegszakítás." 
Az érvelés egyszerű: bojkottáld a Microsoftot, ezáltal nem juttatsz pénzt a Planned Parenthoodnak sem. Használj helyette ingyen szoftvereket! 
Kapcsolódó: 
   Bill Gates elszólása: Védőoltásokkal a túlnépesedés ellen 
   40 bénulásos eset egyetlen afrikai faluban a Bill Gates támogatta agyhártyagyulladás kampány során 
   A Microsoft eugenista technológiát vásárolt a Merck-től és beszállt a vakcina gyártásba 
   Veszélyesebb az orvosság mint a betegség? 
   Népességcsökkentés Vakcinákkal - Oltások és Az Orvosi Maffia 

"Gyurcsányt az ájulás kerülgette" 

BARCS ENDRE ÍRÁSA 
Akik ismerik Gyurcsány Ferenc egykori magyar miniszterelnök politikai pályafutásának igaz történetét, azok számára meghökkentő, hogy az MSZP és a balliberális oldal még mindig tőle várja a "megújulást". A baloldal számára Gyurcsány Ferenc ma is hiteles politikus, akinek megvan a képessége és ereje, hogy maga köré gyűjtse az MSZP megmaradt híveit és az egykori állampártot ezzel, vagy más névvel sikerre vigye. 
Maga Gyurcsány Ferenc is hisz ebben, olyannyira, hogy próbálja önmagát Orbán Viktorhoz mérni. Demokratikus Koalíciós platformot szervez, blogját a magukat mérvadónak tartó balliberális médiumok, mint a Messiás megnyilatkozásait idézik. 
Gyurcsány Ferenc európai szintű politikus azonban nem létezik többé. Véglegesen kiírtá magát az európai politikából. Elérte, hogy soha többé nem léphet európai porondra. Jelenleg az egyetlen olyan európai politikus, aki az unióban "persona non grata". 
Hazudós puma 
Már hatalomra kerülésének körülményei is sajátosak voltak. Az a jól előkészített puccs, amivel az SZDSZ hathatós támogatásával magához ragadta elődjétől a miniszterelnöki bársonyszéket, sokkal inkább hasonlított a jól ismert dél-amerikai módszerhez, semmint valamiféle európaihoz. 
Európa vezető politikusai egy pillanatra felkapták a fejüket, de kisebb dolguk is nagyobb volt annál, semhogy egy ilyen eseményre hivatalosan reagáljanak. Arra számítottak, hogy az európai politikai terepen bátortalanul mozgó, az uniós politikákban nehezen kiigazodó, helyenként iskolásan viselkedő Medgyessy Pétert egy energikus, kemény döntések meghozatalára képes, rátermett fiatal politikus váltja fel. 
Úgy tűnt, nem csalódnak, hiszen azt követően, hogy Gyurcsány Ferenc 2004 szeptemberében átvette a magyar kormány irányítását, hirtelen beindult, sőt "dübörögni" kezdett a magyar gazdaság. Sorra jelentek meg a balliberális médiában a magyar gazdaság sikereiről szóló beszámolók, olyannyira, hogy 2005-ben Kóka János azt nyilatkozta a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak, hogy "ha Szlovákia azt mondja, hogy ő a tátrai tigris, akkor Magyarország a pannon puma". 
A nemzetközi pénzintézetek és hitelminősítők, sőt a piac sem igazolta azt a boom-hangulatot, ami a magyar kormány kommunikációjában eluralkodott, de csöndben maradtak, hangjukat sem hallatták, hagyták, hogy a Gyurcsány-kormány folytassa ócska kommunikációs bűvésztrükkjét. 
A legnagyobb bűnt mégis az Európai Unió követte el. Az Európai Tanács rendeletének megfelelően a tagállamoknak minden évben be kell nyújtaniuk aktualizált makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseiket, az úgynevezett konvergenciaprogramot. A pénz-és gazdasági ügyekért felelős spanyol szocialista biztos, Joaquín Almunia nyomására azonban a Bizottság megengedte Magyarországnak, hogy a magyar gazdaság állapotát bemutató jelentését tavasz helyett a magyar parlamenti választások után, szeptemberben nyújtsa be. 
Ezzel az Európai Bizottság a Gyurcsány-kormány cinkosává vált, alapvetően befolyásolva a 2006. áprilisi parlamenti választásokat, amit így újra az MSZP nyert meg. 
Gyurcsány Ferenc azonban nem tudta maradéktalanul élvezni a győzelmét. Hihetetlen teher nyomta a vállát. A konvergenciaprogram késleltetett beadása mögött ugyanis egy titkos megállapodás húzódott meg, ami máig nem került nyilvánosságra: 2006 tavaszán, még a választások előtt az Európai Bizottság kézhez kapott egy konvergencia-programot, amelyben a lüktető magyar gazdaságnak megfelelő adatok szerepeltek. 
Almunia megkérte Gyurcsány Ferencet, keresse őt fel Brüsszeli irodájában. Gyurcsány magával vitte két miniszterét is, de Almunia ragaszkodott a négyszemközti megbeszéléshez, amin még a tolmácsok sem vehettek részt. Megbízható információink szerint a pénzügyi biztos kertelés nélkül kiterítette lapjait: 
- Miniszterelnök úr, miért kívánják önök hamis adatokkal megtéveszteni az EU-t? 
Gyurcsány elhűlt, de védekezett: 
- Biztosíthatom, hogy a benyújtott adatok valódiak. 
Almunia ekkor benyúlt íróasztalának fiókjába és egy hatalmas dossziét tolt a magyar miniszterelnök elé. 
- Mi ez? -kérdezte Gyurcsány. 
- A csalásaik gyűjteménye. Tudja, miniszterelnök úr, amióta a görögök hasonló trükkel jutottak be az eurózónába, már nem bízunk semmit a véletlenre. Van nekem egy 12 főből álló csapatom, amely arra specializálódott, hogy a csalásokat leleplezze. A magyar minisztériumokban folyó uniós ellenőrzésen a csoport tagjai is részt vettek. Az eredmény ebben a dossziéban található. A csoport vezetője még azt is elmondta, nem volt nehéz dolguk, hiszen a magyar kormány olyan trükközéseket alkalmazott, amelyekkel itt, Nyugat-Európában a nagyvállalatok éltek úgy húsz-harminc évvel ezelőtt, és amelyek olyan átlátszóvá váltak az idők folyamán, hogy ma már errefelé nem használja senki. 
Gyurcsányt állítólag az ájulás kerülgette. 
- Mi legyen most? - kérdezte. 
- Két lehetőséget látunk - mondta Almunia. - Az egyik, hogy az EU nyilvánosságra hozza, hogy önök alaposan meghamisították a makrogazdasági adatokat. Ebben az esetben azonban szankciót is kell alkalmaznunk, meg kell vonnunk Magyarországtól az uniós támogatásokat. 
- Ez végzetes lenne - felelte Gyurcsány. - Mi a másik lehetőség? 
-A másik lehetőség, ha ön vallja be, hogy manipulálták az adatokat, beismeri, hogy a csalásokat önök követték el. Magyarul, elismeri, hogy hazudtak nekünk. 
- De hogyan? - csattant fel Gyurcsány. 
- A kivitelezés módját önre bízom. De mihelyst napfényre kerül, hogy a magyar gazdaság milyen helyzetben van, ön azon nyomban nekikezd a gazdaság helyreállítását célzó reformoknak. Meg kell értetnie a magyarokkal, hogy nincs többé szocializmus, az állam már nem képes eltartani őket, a maguk lábára kell állniuk, önellátókká kell válniuk. 
Gyurcsány nyomban elfogadta a feltételeket. Egyetlen kérés e volt, hogy mindezt a választások után tehesse meg. Almunia bólintott. A találkozó véget ért. 
E négyszemközti találkozó után sajtótájékoztatóra várták a brüsszeli magyar újságírók Gyurcsány Ferencet Magyarország állandó EU-képviseletén. A konvoj meg is érkezett, de az első limuzin, amiben Gyurcsány ült, váratlanul kivált és a képviselet garázsába kanyarodott. A sajtótájékoztatóra csak Draskovics Tibor és Bajnai Gordon ment be. 
Az igencsak rövidre sikerült -tájékoztató után mindenki visszaült a kocsikba, amikor felemelkedett a garázs ajtaja, a limuzin a magyar miniszterelnökkel ismét a konvoj élére állt és gyorsan elhajtott a repülőtér irányába. Az újságírók csak egy pillanatra láthatták a limuzin hátsó ülésén gubbasztó és gondterhelt miniszterelnököt. Gyurcsány olyan ideges volt a találkozó után, hogy nem mert az újságírók szemébe nézni. 
A sajtótájékoztató résztvevőinek nyomban szöget ütött a fejébe, hogy valaminek történnie kellett, ám arra a kérdésre, hogy mi történt valójában a négyszemközti találkozón, válasz nem érkezett. Gyurcsány abban reménykedett, a titkos megállapodás soha nem kerül napvilágra. 
Csakhogy Almunia nem a saját szakállára cselekedett, lépését egyeztette a Bizottsággal és a Tanáccsal is. Az eredményről pedig írásban kellett beszámolnia. Az irat szigorúan bizalmas besorolást kapott, de Brüsszelben nincsenek titkok. A mindig teli brüsszeli sörözök, és az uniós esti fogadásokon felszolgált pezsgő sok uniós közalkalmazottat szóra bír... Legyen elég itt ennyi. 
(...) 
Teljes írás:hunmag.ca 

ITT AZ ÚJABB HAJDÚ-BÉT JELLEGŰ CSŐD ÉS 

BOTRÁNY! 

A PÁPAI HÚS 1913 Kft. csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a Veszprémi Törvényszékhez július 9-én - jelentette be a társaság hivatalos honlapján csütörtökön. 

A mintegy 400 beszállító által már rég leszállított árut a Pápai Hús 1913 Kft a gazdáktól átvette épp úgy, mint a Hajdú-Bét esetében, az ellenérték kifizetését az emberek azóta is várják. A Pápai Hús 1913 Kft. raktárai konganak az ürességtől, vagyis a gazdáktól átvett árut már rég értékesítették, csak a pénz megfizetése hibázik!!! 
Áldozó Tamás (Fidesz-KDNP), Pápa polgármestere a Pápai Hús legutóbbi rendkívüli közgyűlését követően az MTI-nek elmondta: Politzer József ügyvezetői megbízását visszavonták és munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették, helyére határozatlan időre Uzsoky Andrást nevezték ki. 
A Pápai Hús 1913 Kft.-ben tulajdonos cégek, a Dedeko Kft. és a Nyugat-Agro Kft. március 6-án fogadták el az üzletrészek átruházására tett önkormányzati ajánlatot, így a város 88,4 százalékos tulajdonosa lett a cégnek, a fennmaradó rész a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt.-nél maradt. A tulajdonosok akkor úgy döntöttek, hogy a Pápai Hús Kft. törzstőkéjét csaknem 1,3 milliárd forinttal emelik, addig a cég törzstőkéje 590 millió forint volt. 
A csődvédelem értelmében ideiglenes fizetési haladék illeti meg a céget a közzétételt követő 120 napon keresztül. A Pápai Hús 1913 Kft. vezetői és tulajdonosai ez idő alatt akarják megtalálni a megoldást, hogy a cég fizetőképességét helyreállítsák és csődegyezséget kössenek a hitelezőkkel. 
Szülőföld mozgalom 
Kapcsolódó: 
   Csődeljárást kért maga ellen a Pápai Hús 1913 Kft. 

A REGNUM TÁMAD, VAGY A LOVAGRENDEK KORONÁZNAK!? 
tempohirek.com 
Értesüléseink szerint azok, akik jelenleg a hatalmaskodást gyakorolják, koronázásra készülnek! A már általatok nagyon jól ismert III. Béla lovagrend akarja többek között ezt megcselekedni Székesfehérváron 2013 augusztus 19 - 20 napján a beavatott alattvalókkal együtt. Közöttük dr. Kajtor Gergely bíró a lovagrend egyik tagjával. Emlékeztek Ő volt az, aki a Kormányzót 34 napra az IMEI-be záratta
Kik az alattvalók? Minden szolgáltató feje (e-on, gázszolgáltató, víz szolgáltató, stb.), bírók, rendőr főnök, a köztársasági elnök, miniszterek, kórház igazgatók és még sorolhatnám. Tehát ha eddig nem tudtad volna, a kutató munkánk során kiderült, minden állami, vagy már elprivatizált nagy szolgáltatók élén valamilyen lovagrend tagja vezeti. Kasztosodtak, sőt egyedül álló módon a lovagrendeknek az állam jelenleg vámmentességet és egyéb előnyöket is nyújt, amiről mélyen hallgatnak. Az orrunk előtt művelték és művelik ezt még ma is. 
Annyira balgáknak néznek minket, hogy nem látjuk, ha meg látjuk nincs ember, akivel el tudnánk hitetni a fenti sorokat. 
Pedig ezt teszik, a kulisszák mögött. Királyságot játszanak, vér szerint öröklődnek a miniszteri államigazgatási helyek - tudod, sógor, koma, jó barát - nem tűnt fel?! 
A jelen koronázást egy színjáték (Székesfehérváron) - színi előadás- keretében akarják véghezvinni, amihez a mostani kormány is asszisztál, avagy rendezi meg ő maga. Idén kihelyezett kormányülést terveztek, ezt Cser-Palkovics be is jelentette
Tehát ne kételkedj, hanem láss és meg kell akadályozni ezt a világra szóló botrányt! A főbb nemesi rendek is beavatottak! Tehát amíg mi bírót, végrehajtót, közszolgát, igazgatót látunk, az csak az álca valójában ők már minimum 20 éve királyságot építenek, de ezt egyből 89'-ben nem lehetett meglépni. Akkor biztosan balhé lett volna belőle. 
Kivártak és most már sürgető nekik, mert arra nem számoltak, hogy a valódi királyság is felébred. Szinte a csapból is mi folyunk, vagy így, vagy úgy. 
Egyet nem szabad engedni, hogy a nemzet az Apostoli Magyar Királyságot összetévessze velük - REGNUM-al. Mi vér verítékkel bevittük a köztudatba, a királyság fogalmát, majd ők ráülnek erre a dologra és majd bevezetik az új királyt. Csak hogy ők a monarchiára játszanak! Feltehetően az osztrákokkal együtt. Onnan van a támogatásunk a Habsburgok felől. (nem tűnt fel nektek, hogy már a szalámikat is REGNUM - nak hívják, alattomos módszer arra, hogy a fejekben bent legyen a szó és ismerős legyen. 
Könnyebb lesz kilépniük az Unióból ha együtt teszik. Könnyű a helyzetük az Osztrákoknak, hiszen az unió egyik alapítója Habsburg volt, nem jött be, hát visszatérnek a monarchiához, szabadkőműves vezetéssel a gazdag magyar föld kizsigerelésével Orsós vezetéssel. 
EZT NEM SZABAD HAGYNI!

Remélhetően most tisztult számotokra a kép, hogy Orbán miért ment neki az Uniónak, mitől van bátorsága, illetve az IMF ezt is piszkálhatja, így persze érthető miért teszi. 
Tehát munka van ezerrel, most ne hátráljatok meg, a hitünk, és a tudásunk az, amivel ezt meglehet akadályozni, minél több helyen figyelmeztessétek a jóérzésű embereket, hogy mire készülnek. 
A nyilvánosság megakadályozhatja a dolgot! 
Ha helyén a szíved akkor a fenti sorokat érted és tudod mit kell tenned! 
Az előkészületek már folynak a koronázásra 

7 perc magyarázat a magyarságról. Terjeszd minél többfelé! 
A magyarságot évszázadok óta gyalázzák, fosztogatják. Történelmünket meghamisították, földünket elrabolják. Alkotmányunk idegenek elvették és titkolták. A magyar nemzet az igaz ősi nemzet! Ismerd fel magyarságod és országod! Találj vissza igaz hitedhez, az őseid igazához. A föld, amiért annyi hős vére folyt ősapáinkból nemzedékeken keresztül! 
www.apostolimagyarkiralysag.hu 
Facebookon: Új Aranybullát 

Kedves Olvasó! 
Folytatjuk a klubtagsági módban való hírlevélküldést. Kérem, két kávé vagy egy adag fagyi árát ne sajnálja havonta a Hírhálótól! 
Részletek: http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=klubtagnak&id=013186 
(Azonosítóját kérjük, ne felejtse el megadni: 013186
Tipp: Magyarországon ha felírja egy papírra a számlaszámot és azonosítót, ezzel bemegy egy OTP fiókba, ahol csak befizeti a tagdíjat és máris rendezve van klubtagsága. 
Köszönettel: 
Kovács János
Hírháló mindenes 


Miért mentik a hiteleseket? - Orbán Viktor ideges lett a Kúria döntése miatt 
   Újabb OTP-részvényeket értékesített Csányi cége 
   Csányinak maradt még bőven OTP-részvénye 
   Mi lesz az OTP-vel? - Megkérdeztük a profikat 
   4000 forint alatt az OTP - Mit mondanak a brókerek? 
   Elég olcsó már az OTP? 
   Itt a válasz: ezért adott el Csányi 8 milliárdért OTP-t 
Heti Mutyimondó: oligarcha-vicsorgás és a nemzeti konc újraosztása 
Láss, ne csak nézz!!! 
Orbán-bánya Zalában: a magánérdek mocsara 
Ingyenes telefononvonalon jelentheti be az antiszemitizmust! 
   Az adófizetők tízmillióiból fogja cenzúrázni a Facebookot a "zsidó gárda" 
   A Brüsszel Intézet szerint kilenc antiszemita incidens történt májusban hazánkban, de persze egyik eset sincsen nevesítve 
   Brüsszel Intézet Nonprofit Kft. / Alapítva: 2012 
   Orbán zsidó-zérója 


550 évvel ezelőtt hozta vissza Mátyás a Koronát 


Ezen a napon - 550 évvel ezelőtt - 1463. július 24-én Hunyadi Mátyás 80 ezer aranyért visszavásárolja a Magyar Szent Koronát III. Frigyestől és a Fuggerektől... A tárgyalást Vitéz János, akkor még váradi püspök vezeti... Az ünnepélyes hazaszállítást követően a Koronát Sopronban közszemlére teszik, ahova az ország népe elzarándokolva lerója tiszteletét a szentség előtt...

...Így hát János mindössze kétszáz lovassal vonult be Újhelyre; társai visszatértek Sopronba. János egy hónapot töltött itt. Végül is rendezvén a dolgot a császárral, keresztülvitte, hogy Sopronból Újhelyre hívták Palóci Lászlót, hogy a szent koronát azonosítsa. Az a hír járta, hogy a császár két hamis koronát készíttetett mesterien, hogy a valódit ne lehessen felismerni, és ezt a rómaiak példájára tette, akik Mamurius mesterrel tizenkét pajzsot csináltattak, hogy az igazit nehezebb legyen ellopni. Az odahívott László egy bizonyos jelről az első pillantásra felismerte a valódi és szent koronát. A cézár elküldte Sopronba a többiekhez Paumkirchert és Graffenecket, hogy kísérje őket a városfalhoz, és ellenőrizze a pénzt, amit hoztak...

...Tehát a koronát, amely 24 éven át a cézár hatalmában volt, felszalagozva, páratlan pompával és ünnepélyes vidámsággal Sopronba viszik, mintha az égből szállt volna alá. Itt a megbízottak felhatalmazása alapján felhívást tesznek közzé, és messze tájon kihirdetik, hogy akiket a visszanyert szent korona szeretete és tisztelete felindít, Sopronban három napon át mindenkinek módja nyílik megszemlélésére és megvizsgálására. A szomszédos városkákból és falvakból az áhítatos szeretet számlálhatatlan sokaságot vonzott oda, felismerték, és felismervén mély alázattal imádták; aztán Budára vitték, és elhelyezték a várban... (Bonfini)

Aradi Lajos 
**

Szegény bankok, szegény bankárok! 

2013. július 23. F.I. 

Szegény-szegény kizsákmányolt agyon sanyargatott bankjaink! Na ebből rendbe lehetne tenni a mintha deviza hitelnek álcázott befektetéseket és még a kártalanításra is futná... Vissza mindent az államkasszába!! 

NA ENNEK AZONNAL VÉGET KELL VETNÜNK !!! MINDENT VISSZA AZ ÁLLAMKASSZÁBA! 
KAMAT-BEVÉTELEK: ÁRF: NYERESÉG BEVÉTELEK 

2002: 846 MRD HUF 2002: 135 MRD HUF 
2003: 1.050 MRD HUF 2003: 181 MRD HUF 
2004: 1.439 MRD HUF 2004: 243 MRD HUF 
2005: 1.388 MRD HUF 2005: 261 MRD HUF 
2006: 1.515 MRD HUF 2006: 301 MRD HUF 
2007: 1.846 MRD HUF 2007: 369 MRD HUF 
2008: 2.197 MRD HUF 2008: 339 MRD HUF 
2009: 2.494 MRD HUF 2009: 542 MRD HUF 
2010: 2.043 MRD HUF 2010: 179 MRD HUF 
2011: 2.020 MRD HUF 2011: 251 MRD HUF 

10 év alatt a bankok 16.838 MRD HUF kamatbevételt, és 2.801 MRD árfolyamnyereséget értek el, összesen 
19.639 MRD HUF hasznuk keletkezett a hiteleken, különösen a devizahitelen. 
Emellett megkapták bankmentésként a 20 MRD EURÓ, azaz 5600 MRD HUF Ft-nak megfelelő összeget, ez eddig 25.239 MRD HUF, és plusz az ÁLLAMI támogatások, bankgaranciák, feltőkésítések.

A BANKOK 2002-2011. KÖZÖTT 19.639 MRD HUF KAMAT ÉS ÁRFOLYAMBEVÉTELT ÉRTEK EL, AMI TETEMES ÖSSZEG, VIZSGÁLJUK MEG, HOGY EZEN EXTRAPROFIT ÉS UZSORA UTÁN MENNYIT ADÓZTAK AZ ÁLLAM FELÉ: 

Fizetett nyereségadó: 

2002: 28 MRD 
2003: 38 MRD 
2004: 47 MRD 
2005: 67 MRD 
2006: 69 MRD 
2007: 66 MRD 
2008: 45 MRD 
2009: 37 MRD 
2010: 22 MRD 
2011: 32 MRD 

ÖSSZESEN: 451 MRD HUF, ami egy 2,3 %-os adózást jelent, ami nagyon minimális a korábban 16%-os, ill. 10%-os versenyszférában befizetett társasági adóhoz képest. 
Na itt van a kutya elásva! 
Alig adóztak valamit, mert mérlegtrükkökkel eltüntették az adóköteles bevételt, pénzügyi tranzakciókkal. 
Ahogy nem adóztak a 20 MRD EURÓS feltőkésítés után sem. 
Adatok: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 

Ha ehhez még hozzávesszük azt, hogy a milliárdosaink nem itthon, hanem adóparadicsomokban adóznak, és mindez a temérdek pénz visszakerülne a nemzet asztalára, nem lenne itt válság! A nemzeti vagyonunk szétrabalása már csak hab erre a bankároknak oly remek tortára! A devizahitelezés miatt keletkezett károkat igenis nekik kell viselni!! Ha nem tetszik, el lehet menni! 
SVPSZ 

Így van ez! Arc nélküli pénznyelő fantom a Civil 

Összefogás Fórum? 


Ez után az jön majd, hogy valódi támogatók és szimpatizánsok híján a 2014-es választásokat is nem létező választókból álló fantom-voksolók hadseregével próbálják megnyerni? 

Érdekes állításokat olvashatunk a Civil Összefogás Fórumról, a Civil Együttműködési Tanácsról (CET), a Békemenetről, nem létező támogatókról, tisztázatlan működési szabályokról, ellenőrizhetetlen gazdálkodásról és impresszum nélküli honlapokról az atlatszo.hu írásában: 
1. A Bajnaiék ellen indított lejáratókampány mögött egy olyan szervezet, a CÖF áll, amely nincs bejegyezve, működéséről és gazdálkodásáról a nyilvánosság nem érhet el információkat. 
2. A Civil Összefogás Fórum egy jogi értelemben nem létező szervezet: nem alapítvány, nem egyesület, nem is gazdálkodó szervezet, így tevékenysége nem ellenőrizhető, az ezekre vonatkozó jogszabályok nem kötik, nem szabályozzák a működését. 
3. A CÖF-nek incs szervezeti és működési szabályzata, így az sem tudható, hogy megnyilvánulásaikról, amelyek sugalmazottan a társadalom többségi véleményeként vannak megjelenítve, kik, mikor és hol, milyen forrásokat felhasználva döntenek. 
4. A döntéshozatal folyamatát a CÖF nem dokumentálja, így nem ellenőrizhető, hogy akár az elnökségi közleményeiket, akár bármilyen más nyilatkozataikat, közleményeiket kik és kinek a nevében írják. 
5. Nem ellenőrizhető a CÖF gazdálkodása sem - írja az atlatszo.hu. A szervezet működésére szánt pénzeket egy tőle független alapítvány, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány gyűjti, kormányzati pénzekhez pedig a CÖF-höz csatlakozott szervezeteknek nyújtott egyedi miniszteri támogatás révén jutnak. 
6. A Csizmadia László elnök által a szervezet nevében meghirdetett Bajnai-ellenes kampány közterületi reklámjait nem a kampányt meghirdető CÖF/CET, hanem a bekemenet.hu bekemenet-2012.hu domain alatt működő honlap (!) jegyzi. 
7. Békemenet nevű bejegyzett szervezet szintén nem létezik, a honlapnak pedig nincs impresszuma. (A civilosszefogas.hu honlapnak szintén nincs impresszuma.) 
8. A bekemenet.hu honlap regisztrációs oldalán mindössze annyi olvasható, hogy a regisztrálni kívánók egy Bayer Zsolt nevű, Thököly úti lakosra bízzák személyes adataik kezelését. Így kideríthetetlen, hogy ki és milyen forrásokból finanszírozza a CÖF/CET által elindított politikai kampányt - írja az atlatszo.hu
9. Csizmadia László gyakran hivatkozik arra, hogy a CÖF a Kárpát-medence legnagyobb civil szerveződése. (A honlapon olvasható információ szerint eddig 1200 civil szervezet csatlakozott hozzájuk, ebből a közzétett listán 240 támogató szervezet neve olvasható.) Formális csatlakozás, az erre vonatkozó szándékot kinyilvánító dokumentum nincs, mindössze egy néhány mezőből álló, online kitöltendő űrlap, így az egyetlen bárki számára elérhető - megkérdőjelezhető hiteleségű - nyilvántartás a honlapon található lista. 
10. Az önmagát a civil társadalom, a Kárpát-medencei magyarság legitim képviselőjeként megjelenítő CÖF ugyanakkor honlapján számos olyan tagszervezettel büszkélkedik, amelyek azatlatszo.hu szerkesztőségének a kérdésére válaszolva megerősítették, hogy nem csatlakoztak a CÖF-höz. 
11. Így például sem az Orvosi Kamara, sem a Református Egyház, sem az Evangélikus Egyház, sem a Munkástanácsok, sem számos további, a szervezet honlapján felsorolt társadalmi szervezet nem csatlakozott a Békemenetet és kampányait jegyző Civil Összefogás Fórumhoz - állítja az atlatszo.hu
12. A 240 nevet tartalmazó listán van viszont 17 olyan szervezetet, (- a listán szereplő szervezetek 8%-a - )amelyekről az interneten semmilyen érdemi információ nem érhető el, illetve a CÖF honlapján kívül egyáltalán említve sincs a nevük sehol. 
mariablogja 

Meghalt egy betegem, legyetek 

átkozottak döntéshozók! 

2013-07-23 23:42:59 fovarosi-hirhatar.hu 
Dr. Csehpál Etelka egy nyugdíjas, de még praktizáló, vidéki háziorvos, aki 64 évesen kölcsönből vásárolt praxist. Mai híradása elkeserítő: meghalt egy betege, aki élhetett volna. A doktornő a kormányt okolja. 
Dr. Csehpál Etelka: Meghalt egy betegem. 54 éves volt. 1993-tól tavalyig rokkantnyugdíjas. Tavaly elvették tőle. Ellátás nélkül maradt. Nem fellebbezett, elege volt a magyar egészségügyből, azóta engem sem engedett magához. Sem orvost, sem egészségügyet nem akart. Tavasszal rákos lett - ő is tudta, mi is. Kaphatott volna nyugdíjat, de kitartott az elhatározása mellett. Tiszteletben tartottam akaratát és az élettársa is. Úgy halt meg a 21. században, ahogy talán a középkorban sem haltak meg. Nem panaszkodott. Párja tisztességgel ellátta, ahogy egy laikus elláthatta. Az, hogy szomorú vagyok, nem mond el semmit. Szégyellem, hogy ilyen egészségügyben kell dolgoznom. Annyira megalázták, hogy nem akart többé tudni erről az ellátási rendszerről. Mert ugye, ki van adva utasításban (gondolom), hogy hány százalékot kell vissza irányítani a nemlétező munkaerő piacra. Tisztelt / de általam nem/ Fidesz-KDNP-s parlamenti képviselők! A döntéseiken emberéletek múlnak! Szálljanak már magukba és ne legyenek annyira elragadtatva az országlásuktól!!! Legszívesebben átkozódnék, de nem teszem. Nem kívánom, hogy járjanak hasonlóan. Egy éve nem kap ellátást. Ha nem lett volna ilyen családja, most szociális temetésre szorulna! Élettársa 50 métert sem tud gyalogolni, nem hogy sírt ásni... Mégis! Legyetek átkozottak döntéshozók... 
Szociális biztonság Magyarországon? Hát annak se híre se hamva, szertefoszlott... A kormánytöbbség által megszavazott alaptörvényből kiiktatták a szociális biztonsághoz való jogot. 
Kapcsolódó: 
   Ha rokkant vagy, nem menekülhetsz! 
   Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívására buzdít Kásler Árpád (hangüzenet) 
   A devizahitelesek előtt elhúzott mézesmadzag elfogyott 
   Varga Mihály: Ki kell vezetni a devizahiteleket! 

Elhunyt az amerikai újságírás "nagyasszonya",

 aki ki merte mondani az igazságot az USA-t 

uraló zsidó lobbiról 

2013-07-23. 14:33 Kuruc.info 
Július 20-án elhunyt Helen Thomas, a legendás amerikai riporternő, aki több mint 50 esztendőn keresztül tudósított a Fehér Házból. Hozzá hasonlóan őszinte és becsületes újságírót sajnos csak elvétve lehet találni a nyugati világban. 
Helen Thomas nem kevesebb mint tíz amerikai elnök tevékenységéről tájékoztatta a közvéleményt. A Hearts Média Konglomerátum lapjainak állandó jegyzetírója volt, és számos nagy sikerű könyvet is írt. A Fehér Házból 1961óta tudósító riporternő nagy tiszteletnek és népszerűségnek örvendett, és 89. születésnapján maga Barack Obama elnök is köszöntötte. 
A siker és az elismerés nem szédítette meg. Soha nem feledkezett meg arról, hogy neki, mint újságírónak, az igazság kimondása a kizárólagos feladata. Mivel jól ismerte a Közel-Kelet politikai viszonyait, egyértelműen a palesztinok ügye mellett foglalt állást. Ennek ellenére Barack Obama sem tehette meg, hogy szóra sem méltatja Helen Thomas halálát. Nyilatkozatában az amerikai elnök "igazi úttörőnek" nevezte, aki "Kennedy elnök óta minden amerikai elnök mellől tudósított". "Ez idő alatt mindvégig szoros figyelemmel követte a ténykedésüket, beleértve az enyémet is" - fogalmazott az amerikai elnök. 
Ahhoz képest, hogy ő volt a legidősebb és legtapasztaltabb tudósító a Fehér Házban, halálhírét követően alig jelentek meg róla terjedelmes nekrológok. Az ok természetesen az, hogy a zsidók gyűlölték őt, mivel ki merte mondani az igazságot a Palesztinában zajló izraeli terjeszkedésről és a palesztinok üldözéséről. 
2010. május 27-én egy David Nesenoff nevű filmrendező, dal- és szövegíró rabbi a Fehér Ház kertjében megkérdezte Helent, mit javasolna az izraelieknek. Az újságírónő nem rémült halálra a zsidó provokatív kérdésétől, hanem világosan kimondta, mit is tanácsol nekik: "Azt mondom, menjenek el a pokolba Palesztinából. Értsék meg, hogy a palesztin nép megszállás alatt áll, és az az ő földjük." Majd miután a rabbi feltette a kérdést, hogy hová is menjenek pontosan az izraeliek, az újságíró hölgy a következőképpen válaszolt: "Menjenek Lengyelországba, Németországba, esetleg Amerikába, vagy bárhová." (Mi inkább lakatlan szigeteket javasolnánk, esetleg a Holdat, de semmiképpen sem Európát - a szerk.) 
A zsidók azonnal ellentámadásba lendültek. Ari Fleischer, George W. Bush' elnök egykori szóvivője "vallási tisztogatás" szándékával vádolta meg a szókimondó veterán tudósítót, felvetve egyúttal, hogy "felháborító" kijelentése miatt ki kellene rúgni az állásából. Lanny Davis, egy másik "kiválasztott", korábbi elnöki tanácsadó és Bill Clinton szóvivője, "bigott antiszemitának" bélyegezte. A gyűlölködő kirohanásoknak vége-hossza nem volt. Annak ellenére sem bocsátottak meg neki, hogy maga Helen Thomas saját honlapján elnézést kért megjegyzéséért: "Mélyen sajnálom, amit a múlt héten mondtam az izraeliekről és a palesztinokról. Szavaim nem tükrözik azt az őszinte hitemet, hogy csak akkor köszönt béke a Közel-Keletre, ha minden fél elismeri, hogy kölcsönös tiszteletre és toleranciára van szükség. Hamar jöjjön el ez a nap!" - írta. Azonban nem volt kegyelem a számára: 2010 júniusában a Helen Thomast alkalmazó Hearst médiacsoport bejelentette nyugdíjazását. 
A zsidók célkeresztjébe került karakán hölgy nem hátrált meg. 2010 decemberében a Detroit Free Press című lapnak adott nyilatkozatában kijelentette: "Megfizettem az árát, de megérte elmondani az igazat. A cionistáknak meg kell érteniük, hogy a palesztinok minden európai cionistánál előbb voltak ott azon a földön. Egyébként ebben az országban Izraelről semmilyen bíráló megjegyzést nem szabad tenni". Majd kimondott még egy nagy igazságot, melyről szigorúan tilos szólni a nyugati világban: "Az arabellenes propagandisták befolyása alatt élünk. A Kongresszus, Fehér Ház, Hollywood és a Wall Street a cionisták uralma alatt van". 
A Playboy magazinnak adott interjújában 2011 márciusában a következőképpen foglalta össze a véleményét: "Semmit sem lehet mondani Izraelről ebben az országban. Én azonban hosszú éveken keresztül foglalkoztam ezzel a kérdéssel. (A palesztin-izraeli konfliktussal.) Mindenki ismeri a véleményemet azzal kapcsolatban, hogy a palesztinokat minden lehetséges módon elnyomják. Kétségtelen, az izraelieknek joguk van a létezéshez - de amikor az államuk létrejött, elvették másvalakiknek a hazáját. Én a palesztinok elleni jogsértések ellen emeltem fel a szavam. És miért ne tehetném meg?" 
2011. február 16-án Helen Thomas interjút adott a CNN-nek Joy Behar showműsorában. Az újságírónő ekkor megint a zsidók tyúkszemére lépett, amikor közölte: amikor a második világháború véget ért, a "zsidóknak valójában sehová sem kellett volna menniük, mivel immár nem üldözték őket. Azonban ők mégis elragadták egy másik nép földjét." 
Egy ízben egy riporter megkérdezte tőle, hogy mit válaszol azoknak, akik antiszemitának tartják. A libanoni bevándorlók gyermekeként született legendás riporternő frappáns választ adott: "Miről beszél? Én is szemita vagyok." 
Csodálhatjuk-e, ha a cionista magyarországi sajtó sem emlékezett meg a nagyszerű amerikai újságírónő haláláról? 
Perge Ottó 
Korábbi cikkeink: 
- A 2010-es esztendő tíz legveszedelmesebb antiszemitája 
- "A Kongresszus, a Fehér Ház és a Wall Street a cionistáké" - nem visszakozik az amerikai riporternő 
- Helen Thomas: "A Kongresszus, Fehér Ház, Hollywood és a Wall Street a cionisták uralma alatt" 
- Kirúgatta a bosszú népe az igazságot kimondó 89 éves fehér házi riportert 
- A zsidók egy 90 éves újságírónő fejét követelik Amerikában 


"Miért nem teszitek rá Izraelt a terroristák listájára, miközben ti is bevalljátok hogy arab területeket foglal el jogtalanul és mindenki tudja, milyen tömegmészárlásokat követ el folyton civilek ellen és milyen terror alatt tartja a palesztin népet, melyet még a főldjétől is megfosztott!?" 
Haszan Naszrallah Hezbollah főtitkár mai beszédéből, miután az EU a terrorszervezetek listájára helyezte a libanoni felszabadító szervezetet és politikai pártot, mely lojális Szíriához meg Assad elnökhöz. 

Több 100 szír fegyveres dobja el a fegyvert Szíriában és adja fel magát a hatóságoknak, megbánva tetteit a britt telegraph szerint, miközben az újság olyan cikket jelenített meg a mai napon, hogy a Nyugatnak fel kéne inkább készülnie Assad győzelmére. 
Szíriai Hírek 


A román történelem hiányzó ezer éve 

július 23, 2013 kolozsvaros.ro 
A hazugságokkal vagy féligazságokkal manipuláló román történetírás nem újdonság számunkra, egy jeles román történész, Lucian Boia azonban igencsak kikezdte műveiben az évszázados történelemhamisító praktikákat. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa, Lupescu Radu szerint a lényegi változásra várni kell még. 
 
Lucian Boia (fotó: 
adevarul.ro)

Lucian Boia bukaresti történészprofesszornak a román történetírás mítoszairól szóló legújabb könyvét olvasva az erdélyi magyar középiskolások helyébe képzelem magam, akik tudathasadásos helyzetben próbálnak tájékozódni Románia történelméről. Az olyan magyar családokból induló gyerekek, akik odahaza szüleiktől hallottak már egyet s mást Erdély történelméről, elképedve szembesülhetnek a Románia történelmét oktató iskolai történelemkönyvek és az otthoni útravaló között tátongó óriási szakadékkal. Ilyenkor az erdélyi magyar történelemtanár felelőssége, hogy mind a hivatalos román, mind a magyar történetírás dolgairól érdemben tájékoztassa diákjait. Dr. Lupescu Radu magyar történész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszékének vezetője szerint történelemtanáraink többsége mindkét álláspontot igyekszik érdemben bemutatni. 

Mítoszok országa

A rendszerváltás után jó ideig elképzelhetetlen volt, hogy elismert román történész olyan könyvet írjon, amely alapjaiban kérdőjelezi meg az eddigi román történetírást. Elsőként Lucian Boia, a Bukaresti Egyetem Történelem Fakultásának professzora törte meg a csendet az 1997-ben megjelent Történelem és mitológia a román közgondolkodásbanművével. Az azóta öt kiadást megért könyvet hasonló hangnemű és jól dokumentált kötetek követték, idén pedigRománia miért más? (De ce este România altfel?) című elmélkedéskötete jutott el az olvasóhoz. A szerzőnek sikerült alaposan felkavarni a román történetírás állóvizét. Könyvei a történelemhamisítás béklyójában vergődő román olvasó számára újabb és újabb kérdéseket, tisztázatlan korszakokat tárgyalnak egyszerű, közérthető, tudománynépszerűsítő stílusban. 

Kissé kényszeredetten, de a román sajtó is felfedezte Boiát: legutóbb az Adevărul közölt vele interjút arról, hogy lát-e valamilyen kapcsolatot a hazugságokra, féligazságokra épülő román történelemszemlélet és közélet, valamint a között, hogy Románia immár az Európai Unió tagjaként is minden szempontból az utolsó helyen szerepel. Boia szerint a "román területeknek" a mindenkori Európától való, a 14. századtól napjainkig tartó mérhetetlen elmaradása, leszakadása nem tekinthető véletlennek. A szerző elismeri, hogy a mitológián alapuló román történetírás olyan mélyen beágyazódott a román közgondolkodásba, hogy súlyosan befolyásolja az egész nép tisztánlátását, józan ítélőképességét. Ezzel hozható összefüggésbe a kommunizmus bukása után újult erővel feltörő kisebbségellenesség, a másság elutasítása, ami állandó kerékkötője az ország fejlődésének. 

Legutóbbi könyvében Boia tág teret szentel Erdély elrománosításának. Egyetlen olyan erdélyi város sem volt Nagy-Románia létrejötte után, amelyben a román lakosság meghaladta volna az összlakosság 50 százalékát, fogalmaz a szerző, aki szerint a modern kori Románia megteremtésében nagy szerepet játszó "idegen elemek" eltávolítása, elüldözése a mítoszokra alapozó román közgondolkodás kényszerítő eszközévé vált. 

Elfogadhatatlan kontinuitáselmélet

A Boia-jelenség szemlátomást tömegigénynek próbál megfelelni. Lupescu Radu szerint a történelem iránt érdeklődő román lakosság körében egyre több kérdés vetődik fel a kommunizmusban megfogalmazott, eleve vitatható történelmi eseményekkel, "tudományos" állásponttal kapcsolatban. 

A magyar történészek által teljes egészében megkérdőjelezett, összességében a legvitatottabb román történelemszemlélet a dák-római (dákoromán) kontinuitás elmélete, amely ma is változatlanul szerepel az iskolai történelemkönyvekben. Lupescu szerint a kontinuitás kérdését különféleképpen értelmezi a román történészszakma. A kommunizmus előtt a történészek egy része tényként fogadta el, hogy a Dunától délre is létezett neolatin népesség. Tisztában voltak azzal, hogy a korai középkorban a románság jelenléte legalább annyira jól dokumentált a Dunától délre, mint amennyire hiányos a Dunától északra. A kommunista történetírásban a hangsúlyt Erdélyre, illetve Románia területére összpontosították, és régészeti érvekkel próbálták alátámasztani. A történész szerint azonban a kerámiatöredékek nem beszélnek, nem tudjuk megállapítani belőlük, hogy a leletek szláv vagy valamilyen neolatin lakossághoz köthetők. 

"A régészet csak akkor segít, ha ebbe az uniformizált történelmi kultúrába becsöppen egy idegen közösség, mint a honfoglaló magyarok. Nekik sajátos kultúrájuk, sajátos temetőik, régészeti leleteik vannak. Ebben a környezetben a magyarokat nagyon könnyen lehet azonosítani" - fogalmaz Lupescu. Szerinte a kontinuitás elméletével az a legnagyobb baj, hogy a rómaiak visszavonulása után, a 3-4. századtól a 14. századig - az első román vajdaság megjelenéséig - ezer év alatt a feltételezett neolatin nép sem államszervezetileg, sem építészetileg nem produkált értékelhető emléket. Ezt az űrt próbálják megmagyarázni olyan tévhitekkel, miszerint a románok felhúzódtak a hegyekbe. 
 
Románia a 9-13. században egy Erdély történetével foglalkozó 1984-es román könyv melléklete szerint. "De la Nistru pan' la Tissa..."

"A román történelemírás erősen alávetett a modern Románia születésének. Értelmezésük szerint vannak bizonyos stációk, amelyek nyomán szinte fátumszerűen létre kellett jönnie Nagy-Romániának. Ezek jól megfigyelhetők az Erdély történetét értelmező leírásokban, amelyek Gelu Vlad Menumoruttal kezdődnek, de történészeiket nem érdekli, hogy mi történt utána. Ugranak négyszáz évet, a következő állomásuk a román származásúként elkönyvelt Hunyadi János, utána Mihai Viteazul kora következik. A közöttük levő több száz évről a román történetírás nagyvonalúan megfeledkezik" - összegzi a legkirívóbb eseteket Lupescu. A keményvonalas román történészek általában azt hangsúlyozzák, hogy Erdély különálló terület volt, nem tartozott a Magyar Királysághoz, s hogy a királyság nagyon nehezen tudta megőrizni. Mindez egyféle hivatalos felvezető a "dicső végkifejlethez", amely szerint elkerülhetetlen volt Erdély egyesülése Romániával. 
Minden marad a régiben? 
A kolozsvári történész szerint hiba lenne Lucian Boia könyveit a román történetírás gyökeres megújításának jeleként értelmezni. Úgy véli, a hivatalos román történetírást továbbra is a keményvonalas tábor képviseli, a kulcsfontosságú pozíciókat ők töltik be, az "alternatív" szemlélettel próbálkozó román történészek egyelőre a szakma perifériáján foglalnak helyet. Jó jel azonban, hogy az új történésznemzedékekben is felbukkannak tehetséges "másként gondolkodók", akik Boiához hasonlóan mítoszromboló igénnyel közelítenek a történelmi tényekhez. A kolozsvári szakember Adrian Rusut említi, aki a közelmúltban jelentetett meg átfogó munkát az erdélyi középkori várépítészetről az eddigi román történelemszemlélettől merőben eltérő új megvilágításban. Rusu nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a középkori Erdélyben semmiféle román államiság nem létezett. A román történészek által a földvárakat "román erődítményekként" beállító tévhitről Rusu azt írja: azok egyértelműen a magyar vármegyerendszer kiépítésének a tárgyi emlékei. 
"Rebellis" erdélyi történelem 
Tény, hogy az erdélyi magyar és román történészek ma már külön malomban őrölnek. Sok erdélyi magyar régész, történész, művészettörténész tevékenykedik egyetemeken, közintézményekben, őskortól a jelenkorig a teljes spektrummal foglalkozva. Lupescu szerint az erdélyi történészek a román és a magyarországi szakemberközösségnek egyaránt méltó tárgyalópartnerei. A rendszerváltás óta sorozatban jelennek meg a hiányzó erdélyi magyar forrásmunkák. Egyetlen nagy probléma, hogy az erdélyi múltat feltáró forrásmunkák csak magyar nyelven látnak napvilágot, így nem hozzáférhetők a román nyelvű szakma számára. A Sapientia tanára azonban ezt átmeneti állapotnak tartja, a magyar forrásmunkák megjelenését követően rövidesen eljön az az időszak is, amikor az erdélyi múlt hangsúlyosan szerepel majd angol nyelvű szakirodalomként, és román nyelven is hozzáférhető lesz. 
Az ördögi körből az erdélyi magyar történészek közreműködésével lehetne továbblépni, ha a szakma komolyan veszi a román és a magyar történetírás közötti híd szerepét. Lucian Boia sikernek örvendő könyvei előkészíthetik a terepet a nyitásra. Más út nincs, mert - ahogy Boia fogalmaz - hazugságokra épített társadalmaknak nincs jövője. 
erdelyinaplo.ro 
Makkay József 

Kártérítést kér a jogellenesen kitoloncolt ujgur 

vezető 

Ügyvédjével való tanácskozás alapján fogja számszerűsíteni kártérítési igényét a magyar állammal szemben - mondta Ümit Hamit, az Ujgur Világkongresszus alelnöke szerdán, a Magyarok Világszövetsége székházában tartott sajtótájékoztatón. Elmondása szerint szervezetüket jelentős anyagi, de még nagyobb erkölcsi kár érte. Valósággal sokkolta a Budapesten gyülekező Ujgur Világkongresszus Ifjúsági Tagozatának küldötteit az, ahogyan a magyar hatóságok bántak velük. 

Ümit Hamit: Nem. Nem voltam, nem vagyok, nem leszek terrorista. Patrubány Miklós: Ha nem tudják bizonyítani, hogy Ümit Hamit okkal gyanúsítható meg a terrorizmus vádjával, akkor ezért a botrányért annak, aki ezt a megalázást elrendelte, felelnie kell. 
Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke és Dr. Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő, emberi jogvédő társaságában tartotta meg budapesti sajtótájékoztatóját Ümit Hamit, az Ujgur Világkongresszus Európáért felelős alelnöke öt nappal az után, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerősen hatályon kívül helyezte az őt Magyarországról kiutasító, május 30-án kelt hatósági intézkedést. A nagy érdeklődéssel várt - HUN TV, ATV, ECHO TV, HÍR TV és számos írott és elektronikus médium - sajtótájékoztató résztvevői tapssal fogadták a népviseletben megjelenő ujgur vezetőt. 
A sajtótájékoztató nyilvánossága előtt Patrubány Miklós megkérte Ümit Hamitot, hogy valljon színt, és válaszoljon arra a kérdésre, hogy követett-e el valaha terrorcselekményt, terroristának nevezhető-e? Ugyanis a Terrorelhárítási Központnak lehettek olyan információi, amelyekről a civileknek nem lehet tudomása. Ümit Hamit válasza tömör volt: "Nem. Nem voltam, nem vagyok, nem leszek terrorista." 
Dr. Gaudi-Nagy Tamás elmondta, hogy "ropogós" friss ítéletet hoz a bíróságról, amely indoklásában megállapítja, hogy nemcsak a magyar jogot sértette a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kiutasító határozata, hanem Európai Uniós irányelveket is. Az is elfogadhatatlan, mondta, hogy az Ümit Hamitot Magyarországot közvetlenül fenyegető veszélyforrásként megbélyegző Terrorelhárítási Központ még az érintettel sem volt hajlandó közölni, hogy mivel vádolják. 
Ümit Hamit újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy soha sem volt büntetett, egyetlen országban sem, még Kínában sem folyt ellene büntető eljárás. Az egész világon szabadon mozoghat: nyolcszor volt az Egyesült Államokban, kétszer Ausztráliában, volt Japánban, és számos alkalommal körbeutazta egész Európát. 
Szervezetét, az Ujgur Világkongresszust ért anyagi és erkölcsi kárról a következőket mondta: Az, hogy általa a terrorizmus árnyékát vetették e szervezetre, elfogadhatatlan és teljességgel megalapozatlan, hiszen az Ujgur Világkongresszus világszerte elismert jogvédő szervezet, amely éves közgyűlését az elmúlt években két ízben tartotta az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusában, egyszer a Japán Parlamentben, és egyszer az Európai Parlamentben. Ami az anyagi kárt illeti, az is jelentős, hiszen a világ különböző országaiból 34 küldött érkezett Budapestre, akiket az utcára tettek, és miután vezetőjüket kitoloncolták az országból, azonnal, menekülésszerűen ők is vonattal elutaztak, így valamennyiük repülőjegye kárba veszett, helyette vonatjegyeket kellett váltaniuk, majd Németországban egy rögtönzött, és így háromszoros árú helyszínen kellett a Budapestre tervezett tanácskozásukat megtartaniuk. 
Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke ezt hallva bejelentette: addig is, amíg a magyar Országgyűlés az amerikai, az európai és a japán parlament példájára meghívná az Ujgur Világkongresszust, hogy tartsa az éves közgyűlését az Országházban, a Magyarok Világszövetsége ezennel meghívja a testvéri ujgur nép képviselőit, hogy tanácskozzanak az MVSZ székházában. A bejelentést a jelenlevők tapssal üdvözölték. 
A testvéri ujgur nép képviselőit Budapesten megalázták, ez megengedhetetlen és elfogadhatatlan - mondta Patrubány Miklós, majd így folytatta: Ha nem tudják bizonyítani, hogy Ümit Hamit okkal gyanúsítható meg a terrorizmus vádjával, akkor ezért a botrányért annak, aki ezt a megalázást elrendelte, felelnie kell. 
Ümit Hamit beszélt az ujguroknak a magyarokhoz való vonzódásáról is, akiknek népi emlékezetében elevenen él a magyarokhoz, a székelyekhez és csángókhoz fűző testvéri kapcsolat, akiket ők magyarnak, szakának és csángnak hívnak. A népi emlékezeten túl jelentősen formálta nemzettudatukat az Ürümcsiben, Ujgurföld fővárosában élt történész, Turgun Almas háromkötetes műve, az ujgurok és a hunok történelméről. A könyv a '80-as években villámgyorsan terjedt, és eljutott a legkisebb településekre is. Később a kínai hatóságok betiltották, az eladott példányokat elkobozták, a szerzőt házi őrizetbe vetették. Turgun Almas nagy álma, hogy életében egyszer eljusson Magyarországra, sohasem teljesülhetett, a '90-es évek derekán elhunyt. 
Újságírói kérdésre válaszolva Ümit Hamit elmondta, hogy Ujgurföld Kína általi 1949-ben történt bekebelezése óta több mint kétmillió fegyverest - rendőrt, csendőrt, határőrt - és három és fél millió, felfegyverzett polgári lakost vezényeltek oda, ezen túlmenően kínaiak millióit telepítették be a tartományba, ahol a húszmilliós, őslakos ujgurok immár kisebbségbe kerültek. Az ujgurok számára egyetlen tiltakozási eszközként a felkelésnek nevezett, fegyvertelen tüntetések maradtak, amelyeket a kínai hatalom rendszeresen vérbe fojt. 1955 óta 460 olyan fegyvertelen felkelése volt az ujguroknak, amelyeknek halálos áldozatai voltak. Az Ujgur Világkongresszus számításai szerint 2008 óta több mint 17 ezer ujgur vesztette életét ezeken a tüntetéseken. Elmondása szerint az ujgur tüntetők tudatosan áldozzák életüket. "Mit tehetsz, ha öcsédet már meggyilkolták, húgodat megerőszakolták, anyád halott, apád a börtönben sínylődik, anyanyelved használatában, vallásod gyakorlásában akadályoznak, éhezel és szomjazol?" - tette fel Ümit Hamit a retorikai kérdést. 
Magyarok Világszövetsége székházának bejáratánál az ujgur fiatalok elüldözésének napja óta ki van függesztve az ujgur zászló, amely sok elemében hasonlít a székely zászlóra. A lépcsőfeljárat felett pedig ott feszül a narancssárga alapszínű, régi, birodalmi ujgur zászló is, amely arról tanúskodik, hogy a magyarok testvérei, az ujgurok is évezredek óta a férfit és a nőt egyenrangú teremtménynek tekintik. 
Az ujgur zászlók az MVSZ székházán visszavárták a jogtalanul kitiltott ujgur vezetőt. 
Fotók: origo.hu és Gyetvay György Gergely 
MVSZ Sajtószolgálat 

Ott voltam. 

Az MVSZ sajtótájékoztatásaira rendszerint sosem kíváncsiak a hivatalosok, de most ÖT kamera vette a hosszú beszámolókat, és számos újságíró jegyzetelt, vagy tartotta a kis felvevőjét. 
Kíváncsi vagyok, mit közölnek majd egyáltalán az elhangzottakról. 
Szívszorító, könnyfakasztó volt, amit Ujguriáról hallottunk, - arról a népről, amely a legközelebbi rokonainak minket tud, magyarokat. 
(Én azt mondtam Ümit Hamitnak, hogy Ich habe schon zwei Sőhne, Du bist mein dritter Sohn. Nagyon jólesett neki. Később az új Kisgazdapárt elnöke: Horkovics-Kováts János felajánlotta, hogy ha hatalomba jut a pártja, akkor lehetővé teszik ujgurok letelepülését Magyarországon. - Teszem hozzá: végül is a rokonainkat szeressük elsősorban, ne a bennünket gyarmatosító idegeneket!) 
Egyébként nemcsak tragikus dolgokat hallottunk róluk. Azt is, hogy hasonlók az anya, az atya jelentésű szavaink, sőt, AZONOS például a KICSI, a KECSKE, a BALTA, a BOR és egy sor más szavunk is. 
Azt a néhány szót, amelyet magyarul mondott, mintha magyar mondta volna, - könnyű neki jól kimondani, mert talán hasonló a hangképzésük, - vagy csak igen jó a nyelvérzéke. Ümit fizikus, és az ujguron kívül kínaiul és angolul tud, és Németországban élve másfél évtizede, folyékonyan beszél németül. (Patrubány Miklós a német és angol tolmácsa volt felváltva, - ő is az anyanyelvén kívül a románnal együtt legalább három idegen nyelven beszél...) 
Amíg a vendéglátók megebédeltek a vendégekkel, én "ügyeltem" a titkárságon. 
Ümit Hamit kedves ember, és közöttünk láthatóan jól érezte magát. Holnap utazik el, - kísérőjével együtt itt éjszakázik Csillaghegyen, az Attila hotelban, amit a múltkori, botrányos TEK-intézkedés során szintén bezárattak, mint a Magyarok Házát, hogy kisöpörjék innen az ujgur kongresszus küldötteit. 
KSM 
Titokzatos fejesek kérték hallgatásra az ujgur 

vezért 

Visnovitz Péter 2013. 07. 24. 19:37 Origo 

Visszatért Magyarországra, és az áhított figyelmet is megkapta Kína elleni szabadságharcához Ümit Hamit, az Ujgur Világkongresszus május végén elkergetett vezetője. Az ujgur emigráns aktivista szerint még a minisztériumból is leszóltak neki, hogy Budapesten ne feszegesse a kínai politikát, ő mégis elnyomásról beszélt szerdai sajtótájékoztatóján. A Terrorelhárítási Központ (TEK), amely nemrég még "valódi, közvetlen és súlyos" veszélynek ítélte a férfit, most láthatóan meggondolta magát, Ümit Hamit pedig kártérítést követel korábbi meghurcolása miatt, és még a kormánynak is van egy jó tanácsa. 
"Hét éve vágytam arra, hogy ilyen nagy nyilvánosság előtt beszélhessek Magyarországon" - kezdte sajtótájékoztatóját szerdán a Magyarok Világszövetsége székházában Ümit Hamit, az Ujgur Világkongresszus Európáért felelős alelnöke. A Kínából közel két évtizede elmenekült férfi sötétzöld, arannyal hímzett kaftánban, szögletes zöld süvegben állt ki a magyar újságírók elé, hogy ujgurságát ruhájával is hangsúlyozza. Három dologról akart szólni: arról, hogy szerinte az Északnyugat-Kínában élő ujgurok a magyarok közeli rokonai, arról, hogy ezt a szabadságáért küzdő népet Kínában szerinte kegyetlenül elnyomják, és arról, hogy milyen ciki volt az ő kiutasítása Magyarországról május legvégén. 
Ümit Hamit az elmúlt nyolc évben legalább 10-szer fordult meg Magyarországon, hogy barátokat és testvéreket találjon, és elmondja üzenetét. Jelenléte azonban egészen addig nem keltett nagy feltűnést, amíg legutóbbi látogatásán különös körülmények között őrizetbe nem vették, és pontos magyarázat nélkül ki nem toloncolták az országból. 
A férfi kiutasítását a Terrorelhárítási Központ (TEK) javasolta, azt állítva, hogy Ümit Hamit "valódi, közvetlen és súlyos veszélyt jelent az ország nemzetbiztonságára". Azt viszont a megvádolt ujgurnak sem voltak hajlandóak elárulni, hogy pontosan miért tartják veszélyesnek, milyen "cselekményt" követett el. Az ujgur aktivista pedig egyből azzal vádolta meg a magyar hatóságokat, hogy Kína nyomására terroristázták le őt, mert Kína így akarja elhallgattatni az ujgur emigránsok hangját. 
 
Ümit Hamit, az Ujgur Világkongresszus európai elnöke (b) és Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) elnöke - Forrás: MTI/Mohai Balázs

Hogy így volt-e, azt valószínűleg sosem fogjuk megtudni, mivel a kitoloncolást kérő TEK-levelet tikosították. Az elhallgattatás mindenesetre biztosan nem jött be, mert a szerdán visszatérő Ümit Hamit a botránnyal kiszabadult az ismeretlenség homályából, és elmondhatta történetét szélesebb nyilvánosság előtt is. 

Csak Kínáról ne beszélj!

A nyomás persze nem tűnt el teljesen. Az ujgur aktivista az Origónak azt mondta, hogy visszatérése előtt ügyvédje, Gaudi Nagy Tamás jobbikos országgyűlési képviselő, valamint vendéglátója, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Paturbány Miklós is figyelmeztette, hogy vissza kell majd fognia magát. Ümit Hamit szerint többszörös áttételen keresztül jutott el hozzá az üzenet, hogy "a minisztérium" kéri, "ne nagyon beszéljen a sajtótájékoztatóján kínai politikáról". 

Paturbány az Origónak tagadta, hogy ő bárkivel erről beszélgetett volna erről, szerinte "Gaudi-Nagy Tamás beszélt ilyesmiről ezzel-azzal", de "ezek ilyen háttérbeszélgetések voltak". Gaudi pedig azt mondta, hogy nem kaptak a minisztériumtól ilyen kérést, bár "volt olyan felvetés", hogy a kormányzat és a belügyi szervek szerint Magyarország érdekeinek nem tesz jót, ha az ujgur közösség mellett kiáll. "Érkeztek ilyen jelzések, de nem nevezném meg a forrásait" - mondta a képviselő. 

Eltűnt a TEK érdeklődése

Hogy Ümit Hamit a májusi kitoloncolás után visszatért Magyarországra, az így is feltételezett némi bátorságot, hiszen semmi nem garantálta, hogy ezúttal nem csapnak le rá a rendőrök. Az ujgur aktivista helyzete ugyanis továbbra is ellentmondásos. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság múlt pénteken kimondta ugyan, hogy szabálytalanul utasították ki, és az ellene elrendelt beutazási tilalom is érvénytelen, mert rossz jogszabályok és téves személyes adatok alapján hozták. Mindezek azonban csak eljárási hibák voltak, amelyek nem változtattak a férfi kiutasításának valódi okán: hogy a TEK szerint súlyos, közvetlen veszélyt jelent az országra. 

TEK-eseknek és illegális bevándorlókra vadászó rendőröknek azonban ezúttal nyoma sem volt sem a Keleti pályaudvaron, sem a zsúfolt kettes metrón, amelyen az állítólag súlyos terrorveszélyt jelentő ujgur háborítatlanul utazott be a belvárosba. A Magyarok Házában sem szakította meg a rendőrség a sajtótájékoztatót: úgy tűnt, hogy a TEK meggondolta magát az aktivista veszélyességét illetően. Persze az is lehet, hogy a pénteki bírósági ítélet vette el a kedvüket az újabb akciózástól. Az ugyanis kimondta, hogy az ujgurnak valóban joga van betekinteni az ellene hozott, titkosított vádakba, és addig nem lehet kiutasítani, amíg nem láthatta, mi a magyar hatóságok baja vele. 
 
Ümit Hamit Gaudi Nagy Tamással és Paturbányi Miklóssal - Fotó: Visnovitz Péter - Origo

Ujgurok, szakok, csangok

Ümit Hamit végül nem intézett terrortámadást Budapest ellen: csak arról beszélt, hogy a hazájában az 1949-es "kínai megszállás" előtt minden ujgur tankönyvben tanították a magyar-ujgur rokonságot, de ezeket a könyveket később betiltották, majd a kínai kulturális forradalom alatt elégették. Mesélt három másik könyvről is, amelyet 1980-ban írt egy ujgur szerző a hun és ujgur népek történelméről, és amelyet szintén betiltottak. A "három mérgező könyvnek" keresztelt sorozatban a székelyeket szaka, a csángókat csang néven emlegette a szerző, és szintén a magyarokkal való rokonságot bizonygatta. 

A testvéri egymásra találást sürgető aktivista újságírói kérdésekre aztán belement a politikába is. Ümit Hamit brutális elnyomás képét festette: szerinte a kínaiak az ujgurok nyelvhasználatát, vallásgyakorlását is korlátozzák, az ujgur autonóm régióban pedig 5 millió kínai fegyveres őrzi a rendet. Példaként elmesélte, hogy kínai olajcégek tönkreteszik az ujgur borászok szőlőültetvényeit, de azok hiába mennek a hatóságokhoz panaszkodni. Vagy hogy egy év alatt 2600 óvodát építettek ujgur gyerekeknek, de azokban csak kínaiul lehet beszélni, ujgurul nem. "És ha megszólalsz, hogy valami nem tetszik, több jogot szeretnél, egyből szeparatista vagy, és megölnek. Ha azt mondod, függetlenséget szeretnél Ujgurföldnek, akkor pedig már terrorista vagy. Már a függetlenség első betűjének kimondásánál halott vagy" - mondta az Origónak. 

Az ujgur aktivista az újságírókat számokkal is bombázta, szerinte idén már 4 nagyobb felkelés volt Hszincsiang-Ujgur autonóm körzetben, és 280 embert öltek meg a kínaiak. Összesen mintegy 460 ujgur felkelést számolt össze eddig, és az aktivista becslései szerint csak 2009-ben 17 000 áldozatot szedett az elnyomás. Ümit Hamit ugyan látványosan kerülte azt a kérdést, amely adatainak forrását firtatta, de azt állította, hogy szervezetének, az Ujgur Világkongresszusnak sok kapcsolata van otthon, és a kemény korlátozások ellenére telefonon, faxon, interneten is tud információt szerezni Ujgurföldről. 

Nekünk nincsenek kalasnyikovjaink

A kínai hivatalos hírek szerint az ujgur-kínai összecsapásokat általában késekkel felfegyverkezett terroristák követik el, Ümit Hamit szerint azonban ez hazugság. "Az ujgurok békésen tüntetnek, nekünk nincsenek kalasnyikovjaink meg bombáink, a kínai katonák pedig tankkal jönnek ellenünk" - mondta. "Az ujgur sosem támad a kínaira, mert tudja, hogy ha csak egy rossz szót szól, már megy is a börtönbe. Tudja, hogy nincs esélye. Mindig a kínaiak kezdik" - tette hozzá. 
 
A háttérben az ujgur zászló - Forrás: MTI/Mohai Balázs

Ümit Hamit szerint Ujgurföldön sajnos most nagyon rossz a viszony a han nemzetiségű kínaiak és az ujgurok között, mert a kormánypropaganda befeketíti az ujgurokat. "Mindent elvesznek tőlünk, aztán pedig azt sulykolják, hogy mi vagyunk a rossz emberek". Pedig szerinte az ujguroknak nincsen bajuk a velük együtt élő kínaiakkal, csak a kormányukkal. "Az ujgur mindig befogadó nép volt, és békében tudott együtt élni zsidókkal, keresztényekkel, buddhistákkal is." 

Az aktivista szerint az Ujgur Világkongresszus is elítéli az erőszakot és a szélsőségességet. Ugyanakkor önrendelkezést, majd teljes függetlenséget akar kivívni az általa csak Kelet-Turkesztánnak hívott ujgur területek számára. "Az utolsó emberig harcolni fogunk ezért" - tette hozzá, az ellentmondásos helyzetet pedig a németről magyarra tolmácsoló Paturbány Miklós csak tovább fokozta, amikor az ujgur demonstrációkat "felkelésnek nevezett békés tüntetésként" fordította. 

Egy jó tanács a magyaroknak

A magyarországi kitoloncolás Ümit Hamit szerint rengeteget ártott az egyébként világszerte elismert Ujgur Világkongresszusnak, amely az ujgur nép emigráns jogvédő szervezete. Épp ezért a férfi kártérítést fog követelni a magyar államtól. Jogi képviselője, Gaudi Nagy Tamás azt mondta, hogy Ümit Hamit jó hírnevének megsértése, valamint meghurcolása miatt akár több milliós kártérítést is követelhet. 

Ümit Hamit azonban az Origónak hozzátette, ő továbbra is bízik abban, hogy Magyarország előbb-utóbb kiáll az ujgur ügyért. "Magyarország az EU tagja, és az ENSZ-ben is felszólalhat az emberi jogok védelme érdekében, de a kínaiakkal folytatott kétoldalú tárgyalásokon is" - sorolta. Szerinte az ujguroknak hatalmas lelki támogatást jelentene, ha a magyar testvérek erkölcsi támogatását maguk mögött tudnák. 

Azt persze ő is megértette, hogy Magyarországnak fontos a Kínával való jó viszony. "Úgy tudom, a magyar gazdaság bizonyos mértékig függ is Kínától" - mondta. De szerinte ez nem akadály. 

"Adnék egy ötletet a magyar kormánynak, mert mi, ujgurok, akik évszázadokon át éltünk a kínaiak mellett, jobban ismerjük a lelkületüket" - mondta. "Aki gerincesen kiáll valamiért, például az ujgur testvéreiért, azt a kínaiak is tisztelik, és így gazdasági ügyekben is jobb alkupozíciókba kerül. Az USA, Németország, Törökország, de még a parányi Észtország is nyíltan támogatja az ujgur jogvédőket, pedig nagyon jó gazdasági kapcsolatuk is van Kínával. Aki viszont meghunyászkodik Kínával szemben, azzal annál keményebben bánnak, mert látják, hogy lehet". 

Kína máshogy gondolja

Ümit Hamit sajtótájékoztatója természetesen csak az egyik oldalról mutatja be a kínai-ujgur konfliktust, és ez gyökeresen különbözik a kínai kormány hivatalos álláspontjától. Bár a kínaiak minden bizonnyal saját számokkal és adatokkal több, a cikkben említett problémát más megvilágításba tudnának helyezni, az Origo megkereséseire a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetsége az elmúlt években nem reagált. Szerkesztőségünk továbbra is szívesen ad lehetőséget a követségnek, hogy egy interjú keretében a nyilvánosság elé tárja, ők mit gondolnak a tartomány és az ujgur nép jelenéről, illetve jövőjéről. 

Offenzívára készülnek a felkelők Aleppóban 

2013. július 25. csütörtök 07:57 MTI - Híradó 
Egy kormánypárti forrás megerősítette, hogy a hadsereg védekezni kényszerül. 
Nagy offenzívára készülnek Szíria északi részében a felkelők: a céljuk az, hogy szaúd-arábiai segítséggel teljesen elfoglalják Aleppó várost és tartományt - közölte egy ellenzéki forrás. Szaúd-Arábia eldöntötte, hogy Aleppónak teljesen a lázadók kezére kell kerülnie. A fegyverek és a lőszer, benne harckocsi-elhárító rakéták mindennap érkeznek a csatához" - mondta a neve elhallgatását kérő illető. 
Egy kormánypárti forrás megerősítette, hogy a hadsereg védekezni kényszerül, mert nincs elég katonája a támadáshoz. Aleppót egy éve rohanták meg a felkelők, de azóta patthelyzet alakult ki. Hétfőn viszont a felkelők jelentős sikert értek el Hán al-Aszal elfoglalásával, amely a hadsereg "bástyája" volt a város nyugati felében. 
A következő feladat az Aszad hadmérnöki akadémia bevétele lesz. Ez Aleppó déli bejáratánál fekszik, pár kilométerre Hán al-Aszaltól - mondta a neve elhallgatását kérő ellenzéki. 
Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központjának értesülése szerint Aleppóban közös hadműveleti központot hozott létre a szélsőséges iszlamista an-Nuszra Front és a teljes egészében külföldi dzsihadistákból álló al-Muhadzsirin szervezet nyolc zászlóalja. 
Az Aleppónál készülő offenzíva hírét megerősítette a Szabad Szíriai Hadsereg kairói szóvivője is, de ő nem hangsúlyozta Szaúd-Arábia szerepét. Hán al-Aszal bevételével "megnyíltak az utak Aleppó felé" - jelentette ki Kászim Szaádedín ezredes. 
A szóvivő azt állította, hogy a tartomány vidéki részei már teljesen a felkelők kezén vannak, a hadsereg ott gyakorlatilag csak a Meneg repülőteret és Kuiresz helikopterbázisát ellenőrzi. 
A nemzetközi vöröskereszt közben ismételten követelte, hogy segélyt juttathasson el Homsz városba, ahol civilek tízezrei estek csapdába a harcoló felek között. "Húsz napja próbálunk bejuttatni Homszba gyógyszert és más segélyt, de a felekkel folytatott hosszú tárgyalások révén sem kaptuk meg az engedélyt a szíriai hatóságoktól" - közölte Genfben a szervezet szíriai illetékese, Magne Barth. "A harcolóknak kötelességük lehetővé tenni a civilek távozását a harcok övezetéből, de sajnos ezt a kötelességüket nem teljesítették" - hangsúlyozta a vöröskereszt. 


Szíriai Hírek: A Videóban szereplő "egyiptomi" lény, aki természetesen "a magyar kormány szerint is az egyetlen képviselői a szír népnek a társaival együtt" azzal fenyegetőzik, hogy minden alavita vallású szíriainak el fogja vágni a torkát, a társaival együtt! 
Köszönjük Nyugat, hogy ilyen lényeket fegyverzel fel és támogatsz, köszönjük média hogy megmutattad nekünk a két és fél év alatt, hogy egy prostitiuáltban is több becsület van mint benned. 
Ha annyira tetszik a fejlett nyugatnak ennek a "lénynek" a szabadsága és demokrácia szeretete, akkor miért nem viszik haza hozzájuk, nekünk nem kellenek! 
...vagy a buta EU döntések miatt ezek így is úgy is nagy részben Európában fognak kikötni?? 
 
Prága a napokbanFegyverkeznek, mert félnek 

2013, július 25 - 10:02 alfahir.hu 
A Vámosszabadiba tervezett menekülttábor nem csak a közbiztonságot és ezen keresztül az ingatlanárakat fogja rontani, de munkahelyeket is elvesz. Igaz, ez máshol is így lenne. 
Mint korábbi riportunkban részletesen beszámoltunk róla, a debreceni menekülttábor mára számos problémát okoz a helyieknek. Lakóinak egy része lop, rabol, verekedik - mindehhez pedig bőszen asszisztál a magyar menekültügyi rendszer. Mivel azonban a schengeni határok megnyitásával többszörösére nőtt a Magyarországra bevándorlók száma, jobb híján a kormány újabb menekülttábort kíván nyitni. Ehhez teljesen önkényesen, a helyi lakosok és önkormányzat megkérdezése nélkül Vámosszabadit szemelték ki. Mint a legtöbb helyen, itt is egy elhagyatott katonai laktanyára került a választás. 

Miután a polgármester a sajtóból tudta meg, hogy településén milyen intézmény fog nyílni, a helyi lakosokkal közösen aktív tiltakozásba kezdtek. Tüntettek, mint ahogy a közeli Győrött is, ahol szintén attól félnek, hogy Vámosszabadiról hozzájuk fognak átjárni bűnözni az idegenek. A Nol Tv riportjaszerint egyesek a betegségektől félnek, míg mások attól, hogy bűnözők fogják járni az eddig békésnek ismert kis község utcáit. A tervezett befogadószám 216 fő, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal pedig állítja, hogy csak olyan vendégei lesznek az intézménynek, akik ellen semmilyen eljárás nincs életben, magyarán nem bűnözők. Értelemszerűen így nem fogdába kerülnek, hanem egy ki- és bejárást szabadon engedő táborba, hasonlóba, mint amilyen a debreceni sámsoni úton található. Korábbi riportunkban megírtuk: a portálunknak nyilatkozó afgán menekült is megerősítette, hogy éjjel-nappal nyugodtan ki-be járhatnak, semmilyen megkötés nem érinti őket. 
Fegyverkeznek 
Gázpisztolyokat, gumilövedékes fegyvereket vásárol az egész környék. Hallottak már eleget a debreceni helyzetről, ezért komolyan tartanak a menekültektől. Tiltakozásuknak talán egy szikrányi eredményét mutathatja, hogy bár most "közös" megegyezés született a tábor megnyitásáról, azt jövő márciusban újra fogják tárgyalni. A közlemény szerint a felek 2014 márciusában újra áttekintik a migrációs helyzetet, és ennek függvényében döntenek a létesítmény esetleges bezárásáról, illetve az ingatlan önkormányzati hasznosításáról. Persze azok után, hogy pénzt költöttek a jövő márciusig tartó működtetésre, már kétséges, hogy a Belügyminisztérium engedné a megszűntetését. 
 
Debreceni állapotok a menekülttábornál

Mindenesetre a Nol Tv riportjában a polgármester kitért arra is, hogy a tábor miatt még a rég várt, angol befektető is visszavonulót fújt. Ideiglenesen felfüggesztette ugyanis annak a pezsgőtabletta-gyárnak a projektjét, mely számos munkahelyet teremtett volna a helyieknek - jóval többet, mint a tábor nyújtotta 30-40 fő. Így Vámosszabadin nem csak a közbiztonságot, hanem még a munkahelyeket is veszélybe sodorja a hamarosan megnyíló menekülttábor, arról nem beszélve, hogy a helyiek az ingatlanárak csökkenésével is pórul járnak. 

Blokád alatt a szófiai parlament 

2013. 07. 23. 22:19 MTI - Origo 
A kormány ellen tüntetők körülzárták a bolgár parlamentet. 
Körülzárták a szófiai parlamentet kedd este a kormány távozását követelő tüntetők, több mint százan - miniszterek, képviselők, újságírók - rekedtek az épületben. 

A bent rekedteket busszal akarják kimenekíteni a parlamentből, de a tüntetők próbálják megakadályozni, hogy a jármű közel hajtson az épület kijárataihoz. A demonstrálók immár 40. napja tüntetnek a szocialista kormány ellen. 
A parlament három bizottsága jóváhagyta a kedd esti órákban a költségvetés módosítását, miután hétfőn a kormány felfelé módosította az idei évre várható államháztartási hiányra vonatkozó előrejelzését. 
Helyszíni beszámolók szerint a parlament körüli rendőri jelenlétet megerősítették, a környéken lekapcsolták a közvilágítást. A helyzet feszült, helyenként összetűzések is kialakulnak a tüntetők és a rendőrök között. 
Kapcsolódó: 
   Bulgarian protesters block parliament, scuffle with police 
   Bulgaria: 20 wounded in clashes around beseiged parliament 
   40 days of anti-government protests in Bulgaria 

Amikor a hülyeség szorgalommal párosul! - KJ 


Békemenet a kétharmadért 

Kétharmad? Ismét? Miért ne? Mi változott 2010 óta? A szándék töretlen, az eredmények logikusak és kiszámíthatóak, a folytatás ezért vitathatatlanul szükségszerű. De a legfontosabb: a nagyarányú, akár kétharmados jobboldali győzelem világossá tenné az európai közvélemény számára, hogy az, ami a második Orbán-kormány alatt történt, nem egyszeri fellángolás, nem visszaélés a tömegek véletlenül megszerzett maximális támogatásával, hanem annak a túlnyomó többségnek az akaratát és töretlen támogatását élvezi, amelyik ezt éppen e célból tette lehetővé. 
Miért ne mondhatnánk és miért ne mondanánk, hogy éppen a Békemenet szellemisége ad kellő erőt a polgári oldalnak, hogy a 2014-es országgyűlési választásokon ismét kétharmados győzelmet érjen el. Bizonyítva ezzel, hogy továbbra is rendületlenül hisz a szeretet és az összefogás erejében. Ez lehetne a történelem legnagyobb békemenete, nagyobb, mint az első volt, és jelentősebb is, mert a polgári demokráciákban szokatlan mértékű és intenzitású elkötelezettségről adna tanubizonyságot. 
Maximális felhatalmazás két cikluson át... Mi kell hozzá? Hit, elszántság és meggyőző erő. Annak bizonyossága, hogy az országgyűlési választásokon a fülke magányában behúzott iksz valóban képes volt és képes lesz meghatározni a történelem alakulását. Hogy az a láthatatlan forradalom, ami 2010-ben alapjaiban megváltoztatta a magyar világot, még nem ért véget, tartalékai nem fogytak el, bőven van benne tűz. 
Miért ne indulna el egy új mozgalom a 2014-es kétharmados győzelem kivívásáért? Micsoda válasz lenne ez a baloldali nosztalgiáiból magát kikezelni képtelen Európának! Micsoda frappáns válasz volna ez a Konrád Györgyöt ajnározó internacionálénak! Új - hát persze, hogy baloldali és liberális - narratívát akartok írni a tőletek megszabadulni képtelen európai népeknek? Írjatok. Mi viszont nem írjuk, hanem csináljuk a történelmet, amely átlép rajtatok... 
A Fidesz-KDNP 2010 májusa óta töretlenül vezeti a közvéleménykutatások listáját. Az időközi választások túlnyomó többségében rendre elsöprő fölénnyel nyert a jobbközép. A Demokrata két héttel ezelőtti felmérése alapján, a Fidesz-KDNP népszerűségének tartós növekedése láttán nem alaptalan a feltételezés, hogy ez a tendencia folytatódik, s jövő tavasszal reálisan elérhető, vagy akár meg is haladható lesz a négy évvel korábbi eredmény. 
Merni kell akarni és merni kell álmodni. Álmodni és akarni pedig csak nagyot szabad. Íme, a feladat, amely már holnaptól, sőt már mától új értelmet adhat a polgári oldal önszerveződéseinek: 
"el kell menni, meg kell csinálni, meg kell ismételni a kétharmadot!" 
Nem azért, mert arra olyan nagy szükség lesz, hiszen az alkotmányozás zöme már megtörtént. Hanem azért, hogy az Európai Unió végre megértse, a magyar változásokat gyakorlatban ugyan egy poltikai elit, de szellemi és lelki értelemben a nemzet túlnyomó többsége hajtotta végre. 
2010 elején beszélni sem mertünk róla, egymás között még óvatosan fogalmaztunk - "nem könnyű... jó lenne, de... talán sikerül, én annyira szeretném..." -, ám a lelke mélyén mindenki erre várt, erre vágyott, s ez mozdította meg a kollektív tudattalant. 
Hát most itt az ideje, hogy megmozdítsuk a kollektív tudatot. Indítsunk új Békemenetet! Békemenetet a kétharmadért. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! 
Megjelent: https://www.facebook.com/demokrata.hetilap 
Kapcsolódó: 
   Varga István: Az évszázad banki csalása a deviza alapú hitel 

HUNGÁRIA TV FILMAJÁNLÓ: 
KOPPÁNYCSOPORT - OTTHONVÉDŐK - A KÉPVISELŐI IRODAHÁZNÁL 
2013. július 24. 
http://youtu.be/AtRfiX18y3o 
Fodor Sándor 
A Kiskunkaláka vezetője: 
ELÉG VOLT! 
Balog István 
A Koppánycsoport alelnöke: 
A LAKÓHELYÉN MINDENKI SZERVEZZE AZ ÖNVÉDELMI CSAPATOKAT! 
Tatár József 
Az Otthonvédelmi Tanács szóvivője: 
MAGYARORSZÁGNAK MAGYAR KORMÁNYT KÖVETELÜNK! 


A szerdai Kormányülés kudarcának lehetséges 

okai 

A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet közleménye 
Budapest, 2013. július 25., csütörtök (OS) 

Az Egyesület elnöksége, tagjai és szimpatizánsai megdöbbentek a szerdai Kormányülés eredménytelenségén, mely az ülés utáni sajtótájékoztatóból tényszerűen következik. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium korábban a médiában közölt álláspontja helyett, egy újabb típusú kizárólag a lakáscélú deviza hitellel rendelkező ügyfélcsoporttal kapcsolatos mentőcsomag kidolgozása várható Varga Mihály miniszter közreműködésében. Az érdekvédelmi szervezetek egyértelműen elhatárolódnak a további mentőcsomagoktól, melyek eddig sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, jelenleg az árfolyamrögzített deviza hiteleknek a 40%-a ismételten bedőlt. A névlegesen devizában nyilvántartott társadalmi csoportnak egyértelmű üzenet volt, Selmeczi Gabriella azon kijelentése, hogy: -Ne csináljunk nagyobb bajt, mint amekkora van. A jelek szerint olyan nyomásgyakorlás történt a Kormányüléssel kapcsolatban a Magyar Államra, ami gyakorlatilag valós nemzetbiztonsági kockázatokat eredményezett, mely összefüggésbe hozható a korlátlan befolyással és vagyonnal rendelkező magyar bankárral. 
Kiadó: Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet 


A hatalom csak önmagát szereti? - 

Tanúvallomások a megélhetésről 

Budapest, 2013. július 25. Csütörtök MSZF SZK 
Nem tudom, meddig lehet még nyomorban tartani az embereket. A kilátástalanság, az elutasítás, a látszatintézkedések, az empátia hiánya jön le felénk, szürke emberekhez a hatalomtól. Körülöttünk az emberek mind megértőek nehéz sorsunk iránt, a hatalom meg csak önmagát szereti? - írta a Magyar Szociális Fórumnak az egyik honfitársunk a sok közül, akik tanúvallomásukban beszámoltak a társadalmi mozgalomnak, hogyan élnek. 
75 éves leszek - folytatja a levél. Évek óta nem voltam nyaralni, még egy napra sem, pedig ingyen utazom. De másra nem telik. Színházban már öt éve nem voltam. Egyetlen "dőzsölésem", hogy megveszem a gyógyszereket és a teákat, hogy túléljem az életemet, és élelmiszert vigyek munkanélkülivé lett tanár fiamnak - áll az asszony levelében. 
Egy kis faluban élő édesanya a következőt írta: Férjemmel és 3 középiskolás lányommal élünk. A férjem közmunkás, az ÁHT-ét szüneteltetik, ezért én nem kaphatok szociális segélyt, mivel egy háztartásban csak egy jogosult rá. Akárhova írtam, mindenhol csak a linket küldték el, a törvényről, de érdemleges válasz sehonnan nem jött. Az összes jövedelmünk 49000+48000 családi pótlék! Van, hogy napokig nem tudunk venni kenyeret. Elhelyezkedni nem tudok, pedig napi szinten országosan küldözgetem az önéletrajzom. De még válaszra sem méltatnak. Az önkormányzatunk pedig elzárkózik. Rendkívüli gyermekvédelmit kaptam 6 ezer Ft-ot, ami szűkösen 3 napra elég volt. Azóta megint nincs semmi a szekrényben. 
A helyzetünk kilátástalan - írja egy devizahiteles. A közművek felé rendszeres a tartozásunk, ennek következtében lassan egy éve leszerelték a gázóránkat, most a villanyszámlákkal és a vízzel küszködök. Télen nem telik tüzelőre sem. Még megpróbáljuk tartani magunkat, de már nem tudjuk sokáig. 
- Elkeseredett egyedülálló édesanya vagyok, a lányomék devizahitelt vettek föl, amiből egy komfort nélküli házat vettek, azóta ők felújították, komfortosították, de már nem tudjuk fizetni a hitelt, a család minden fillérjét odaadtuk a banknak, miközben a vőm elveszítette a munkahelyét. Teljesen kilátástalannak tűnik a helyzet, félek, elveszik a házukat. Egyébként egy két szobás családi házról van szó, semmi luxus, ezt nyögjük 6 éve. 
- Megszűnt a munkaviszonyom, szociális segélyen vagyok. Öcsém szakközépiskolát végzett, de nem kap munkát. Szerettük volna, hogy tovább tanuljon, de a továbbtanulásra félretett pénzünket már átutaltuk a banknak. Most már nincs miből fizetni a törlesztő részletet - írja egy másik devizahiteles. 
- Az elején a törlesztő részlet 15 ezer Ft volt, ami mostanra 42 ezer Ft-ra nőtt. Ezt már nagyon nehezen tudom fizetni, mivel 90.000 Ft a fizetésem és mindent ebből kell fizetnem - számolnak be egy további levélben. 
- Mivel munkanélküli vagyok, nem megy tovább. Munkát nem kapok, nem tudok többé fizetni. 
- Ma megint az jár a fejemben, hogy mit adok enni a családnak? Férjem több mint fél fizetését elviszi a bank, nekem nincs munkahelyem mivel Borsodban hol is lenne, egy gimnazista gyerekkel. Lesz-e annyi sörös doboz a kukákban, hogy egy kenyérre való legyen? Ez jár a fejemben. Sajnos szégyen a kukázás, de nincs más lehetőség. 
- Több évig munkanélküli voltam, feleségemnek sem volt munkája, háztartásbeli. Két kisgyermekünk van. Fél éve dolgozom,minimálbérért. Tekintve, hogy kilátástalan a helyzetünk, nincs reményünk arra, hogy a bank által soksorosan megemelt összegű törlesztést fizessük. 
- Nagyon nehéz döntés után jutottam el, hogy írjak önnek! De annyira nehéz helyzetben élek beteg fiammal, aki most van leszázalékolás előtt! Én önkormányzati segélyt kapok. Ebből 15 ezer Ft hitelem van, és még a rezsi. Ha ezeket nem fizetem, hajléktalanok leszünk. Így élelemre már nem is marad pénz. Nagyon sokat éhezünk. Itt nálunk minden segítségforrást megjártam, eredménytelenül. Ez a falu hátránya. Itt sem munka, de semmi sincs, kérem. 
- Adva van családunk, mint sok más több tízezer az országban. Két felnőtt, mi a párommal, és két gyermekem, akik közül már egyik nagykorú, de tavalyi érettségije óta nem talál munkát magának. A párom munkanélküli, már évek óta, mivel szakmája ács, tetőfedő, bádogos, kőműves, magasépítő technikus, így nem tud elhelyezkedni, mivel 50 éves elmúlt. Én 80%-os rokkantként rokkant ellátást kapok. Ebből kell(ene) 4 embernek megélni. 
- Kézhez kaptam pontosan 980.499 FT hitelt. Ennyiért ma 4 milliót követelnek tőlem! 
- Egyszerűen arra nincs pénzem a számlák és törlesztő részletek sakkozással történő fizetése után, hogy éljek, éljünk. 
- Sajnos napról napra élünk, mert az első mindig a hitelek kifizetése, és a többiből, ha marad, élünk két gyermekünkkel együtt. 
- Ez már uzsorakamat, kifizetni lehetetlen, még az unokáink unokái is fizetnék! Többször próbálkoztunk a banknál, hogy állítsa vissza az eredeti hitelt és fizetjük 80 ezer Forintjával, de mindig elutasítottak, semmiben sem segítőkészek! Négy kiskorú gyermekkel lakunk az ingatlanban, amit már végrehajtónak adtak át, nemsokára árverezik! 
- Csak egy havi törlesztővel vagyunk elmaradva, de már nagyon nem tudjuk fizetni, illetve élni sem tudunk, mert a csekkeket sem tudom fizetni. Nyakig vagyunk az adósságban, a házat is fel kellene újítani, mert lassan ránk dől. Párom dolgozik csak, és az ő fizetését egybe viszi szinte minden hónapban a bank. Nagyon szeretnénk valami megoldást, de sajnos ügyvédet sem tudunk fogadni, mert nem tudnánk kifizetni az ügyvédi és egyéb költségeket. 
- Már mindent megvonunk a családtól, hogy fizetni tudjunk. Nagyon félek, nem tudom, meddig bírunk még így élni. 

A temetkezési vállalkozó 

Hétfő Febr 2013 KDNP Debrecen 
A hét végén Bajnai Gordon egyértelművé tette: önmagát szánja az ellenzék vezéralakjának a jövő évi választáson. A Demokrata 2008 nyarán egyszer már megvonta az akkori miniszter csődbiztosi, üzletemberi és politikai pályafutásának summáját. Az általa irányított cégek tömeges felszámolása nála mintha rögeszme volna: Bajnai Gordon pályafutásáért az ország is nagy árat fizetett. 

Bajnai Gordon miniszterelnökségének egy éve alatt a megszorítások és elvonások drámai mértéket öltöttek. 2006 nyarán bukkant fel az ismeretlenség homályából. Ekkor mutatta be Gyurcsány Ferenc. Az európai uniós források kezelésére az akkor létrehozott Nemzeti Fejlesztési Ügynökség élére a 38 éves üzletembert nevezte ki kormánybiztosnak. Nyolcezermilliárd forint összegű támogatás felügyeletére, a pályázatok elbírálására kapott megbízást az az ember, akinek a neve akkor még csak a Hajdú-Bét károsultjainak mondott valamit... 

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter kormányzati honlapja mindössze annyit árult el róla, hogy 1991 és 1993 között a Creditum pénzügyi tanácsadó cég munkatársa volt. Azt már nem tette hozzá, hogy a cég ellen felszámolási és végelszámolási eljárások indultak, míg végül 1999-ben megszűnt. 

Nézzük hát meg alaposabban, ki az az ember, akit most a baloldal ajánl nekünk. Bajnai Gordon 1968. március 5-én született Szegeden. Baján nőtt fel, apja, Bajnai György az 1980-as években a környék egyik legbefolyásosabb üzletembere volt, a rendszerváltozáskor egyik napról a másikra családostul Bécsbe költözött, csak a fia maradt itthon. Első munkahelyére, a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft.-hez is apja hathatós támogatásával került. A Creditum Gyurcsány Ferencnek is első munkahelye volt. A közgazdász végzettségű Bajnai Gordon 1993-ban Londonban, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál volt szakmai gyakorlaton, majd az Eurocorp Nemzetközi Pénzügyi Rt. tanácsadójaként dolgozott, szintén Gyurcsánnyal együtt. 

Alma a fájától

A befolyásos apára, Bajnai Györgyre ma is sokan emlékeznek Baján. Nem túl nagy szeretettel. Bajnai György a város egyik legnagyobb vállalatának, a Bajai Lakberendező, Építő és Vasipari Szövetkezetnek, a BLÉVISZ-nek az elnöke volt. A BLÉVISZ-nek több megyei bútorgyárban volt érdekeltsége. A rendszerváltás után ezeket kivétel nélkül felszámolták. Megszűntek, csődbe mentek. A BLÉVISZ ellen 1994 januárjában indult csődeljárás, amelynek végeztével a bíróság 1997 áprilisában a céget megszüntette. A BLÉVISZ bútorgyárai bezártak, az ingatlanokat eladták, utcára kerültek az emberek. 

Még nem indult meg a csődeljárás a BLÉVISZ ellen, amikor a rendszerváltás évében, 1990-ben Bajnai György a bécsi székhelyű EWT Kereskedelmi Kft. (EWT Handelsgesellschaft mbH.) ügyvezető igazgatója lett és Ausztriába költözött. Egy sor bútoripari cég csődje még csak ezután következett. 1989-ben alakult a Möbeltrade Külkereskedelmi Kft., amelynek több bútorgyár mellett a Bajai Lakberendező, Építő és Vasipari Szövetkezet is a tagja volt. A cég felügyelőbizottságában ott ült Bajnai György is. A cég ellen 1993-ban felszámolási eljárás indult. A cég 2002 decemberében szűnt meg a bíróság jogerős végzésével. 

1990-ben jegyezték be a Baja Design Termelési és Kereskedelmi Kft.-t, amely, a bútoripari termékek mellett iparcikk-kiskereskedelemmel munka- és üzemszervezéssel, kiállítások szervezésével foglalkozott. A cég felügyelőbizottsági tagjai között itt is megtaláljuk Bajnai Györgyöt. A cég felszámolását 1993-ban rendelték el, a cég 1996-ban végleg megszűnt. Mintha valakik tudatosan kiszívták volna az életerőt a környék bútoripari vállalkozásaiból... 

Ezután jött az első agrárcég. 1993-ban alakult az INT-FOOD, amit 1994-ben jegyeztek be. A cég képviseletére Bajnai Györgyön kívül, aki az igazgatóság elnöke volt, már fia, Gordon is jogosult lett. A fiú a cég igazgatóságának is tagja volt. A cég gabonakereskedelemmel, élelmiszer-kereskedelemmel, iparcikk-kereskedelemmel foglalkozott. Kapcsolatai révén könnyen jutott hitelhez, és akadtak bankhivatalnokok, akik akkor is pozitívan bírálták el a hitelkérelmét, amikor már a INT-FOOD - mit tesz Isten - úszott az adósságban. Az pedig nyilván csak a véletlen műve, hogy a Mezőbank helyi fiókvezetője az INT-FOOD felügyelőbizottsági tagja is volt egyben. Végül ez a vállalat is belefulladt az adósságba, amelyet a hoppon maradt pénzintézetek mellett a cég hitelezői is alaposan megsínylettek. Az INT-FOOD ellen 1998-ban indult meg a csődeljárás, 2001-ben a bíróság a céget megszüntette. 

Az INT-FOOD csődje sem vette el a Bajnaiak kedvét a cégalapítástól. 1990-ben hozták létre az Agromercat Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaságot, amelynek egyik igazgatója Bajnai György lett. A vállalkozás egyebek mellett mezőgazdasági termeléssel, szolgáltatással, vegyes termékkörű nagykereskedelemmel, élelmiszer-nagykereskedelemmel, idegenforgalommal, külkereskedelemmel foglalkozott... Igen, kitalálta az olvasó, a cég végelszámolását a társaság közgyűlése rendelte el. Ez volt a második agrárcég, amely valamiért újra tiszavirág-életűre sikeredett. 

1996-ban jegyezték be a Pekár '96 Malomipari Részvénytársaságot, amely malomipari termékek gyártásával, mezőgazdasági termék-nagykereskedelemmel, élelmiszer-nagykereskedelemmel, külkereskedelemmel, raktározással, tárolással foglalkozott. A cég képviseletére dr. Róla Jolán felszámolóbiztos mellett Bajnai Gordon igazgatósági tag is jogosult volt. A felügyelőbizottsági tagok között megtaláljuk Gordon édesanyját, Bajnai Györgynét is. Sejthető, hogy a Pekár '96 sem lett hosszú életű. A cég ellen 1997. október 8-án felszámolási eljárás indult. A bíróság megállapította az adós fizetésképtelenségét és elrendelte a cég felszámolását. De végelszámolással törölték a cégjegyzékből azt az 1993-ban alapított betéti társaságot is, amely növénytermesztéssel, kertészettel, szarvasmarha-tenyésztéssel, baromfitenyésztéssel, kereskedelemmel, zöldség-, dísznövénytermeléssel foglalkozott, és amelynek kültagja Bajnai György volt. 

A Bajnai-cégeket finanszírozó hitelintézetek zömét ma már hiába keressük a cégjegyzékben. Azért mégis sokan emlékeznek a Trigonra, a Mezőbankra vagy a Magyar Külkereskedelmi Bankra, annál is inkább, mert az utóbbi nevét az új tulajdonosa, a Bayerische Landesbank nem változtatta meg. A hazai pénzintézetek a rendszerváltást követő években egyre növekvő adósságcsapdába kerültek. Ennek egyik oka az volt, hogy hitelnyújtásaiknak nem volt fedezete: ügyfeleik csődbe mentek és magukkal rántották a hitelező pénzintézetet is. Erre példa a Trigon csődje... 

A magyar pénzintézetek zöme ezt az időszakot nem élte túl. Az 1987-ben alakult Agrobankot 1995-ben, működésének felfüggesztését követően látványosan konszolidálták, majd beolvasztották a Mezőbankba. A Bajnaiéknak is hitelező Mezőbankot, amely 1988-ban alakult, még 1992-1993-ban konszolidálták, majd a már kistafírozott pénzintézetet 1997-ben megvásárolta az Erste Bank. Az Erste másik szerzeménye, a Postabank 1988-ban alakult és 1996-ra az ország második legnagyobb pénzintézetévé nőtte ki magát. Tőkéjét azonban, mint tudjuk, elveszítette... 

Az állam 1998-ban konszolidálta, vagyis az adófizetők pénzéből felpumpált bankra a Horn- és az Orbán-kormány összesen több mint 200 milliárd forintot költött. Az ily módon kitisztított bankot vette meg azután az Erste Bank. Bajnai Gordon 1995-től a CA-IB Értékpapír Rt. ügyvezető igazgatója. A CAIB Értékpapír Rt. volt az a cég, amelyet az 1998. február 11-i Fenyő-gyilkosság után a VICO-lapok és a nagyértékű ingatlanok értékesítésével megbíztak. (A VICO-Birodalom által kiadott sajtótermékek havi példányszáma 1994 végére meghaladta a 12 milliót!) Bajnai Gordon 1999-től 2000-ig a cég vezérigazgató-helyettese volt. 2000 és 2005 között a Wallis Rt. vezérigazgatói posztját töltötte be, az ő időszakához köszönhető a magyar baromfiágazatot megrázó Hajdu-BÉT csődje, amelynek következtében libatenyésztők nem jutottak hozzá a pénzükhöz, kilencen öngyilkosságba menekültek kilátástalan helyzetükben. 

Ez volt a rendszerváltás óta legnagyobb csőd, amely azután a hajdúsági állattenyésztők évtizedes munkáját, egzisztenciáját, sőt sokak egészségét is aláásta: nekik ugyanis csak kétségbeesés, kilátástalanság, és néhány beváltatlan ígéret jutott. Szinte mindenük odaveszett: körülbelül 80-100 millió forinthoz jutottak hozzá a közel hatmilliárdos követelésükből a Hajdú- Bét károsultjai, ami durván egy százalékos kártérítés: azaz semmi. 

A Hajdú-BÉT Baromfi-feldolgozó és Értékesítő Rt. egyik tulajdonosa a csőd kezdetén a Wallis Rt. volt, amelynek irányításában Bajnai Gordonnak kulcsszerep jutott: ő volt a cég egyik igazgatósági tagja, emellett vezérigazgatói címmel is rendelkezett. A Wallis Rt. egészen 2002 áprilisáig változó mértékű, olykor jelentős befolyással rendelkezett a Hajdú-BÉT-ben. Ugyanekkor, 2002 áprilisának elején jelentős befolyást szerzett a Hajdú-BÉT-ben a Vitonas Ltd., az a Cipruson, Limassolban bejegyzett offshore cég, amelynek kézbesítési megbízottja - milyen érdekes - Bajnai Gordon volt. A Wallis ezt követően szépen kiszállt a Hajdú-BÉT-ből, de az adóparadicsomban bejegyzett offshore cég, a Vitonas befolyása továbbra is megmaradt. Olyannyira, hogy közvetlenül a 2004. január 22-én bejelentett csőd előtt, vagyis 2002. április 25-től egészen 2003. december 12-ig már többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezett a néhány héttel később felszámolás alá kerülő cégben... 

A Hajdú-BÉT felügyelőbizottságában 1998-tól 2003-ig megtaláljuk Zelles Sándort, aki egy ideig a Wallis egyik igazgatója volt és később a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezérigazgatója lett, könyvvizsgálói között pedig újabb jeles személyek bukkannak fel: a cég könyvvizsgálatát 2002 áprilisától 2007 novemberéig a Simor András jelenlegi jegybankelnök által vezetett Deloitte and Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. látta el. A Wallis a felszámolási eljárás indulásakor közleményben tudatta, hogy a fejlesztésekre fordított pénzek, feltőkésítés és egyéb tranzakciók miatt több mint ötmilliárd forint befektetési veszteséget szenvedett el a Hajdú-BÉT miatt, és nincs reménye arra, hogy tulajdonosi hitelei megtérüljenek. De ez nem volt igaz. 

Feloldott államtitok

Valójában az történt, hogy 2002. szeptember 4-én, másfél évvel a felszámolás előtt a Hajdú-BÉT hitelszerződést kötött a Raiffeisen Bankkal és fedezetként 7 milliárd forint értékben jelzálogot jegyeztetett be 22 ingatlanára. Nem sokkal ezután a debreceni bíróság a hitelezők kérésére elrendelte a Hajdú-BÉT felszámolását. A cég ezt megfellebbezte, majd székhelyét Kecskemétre áthelyezve, felszámolást kért maga ellen. 

És ekkor jött a csavar: a Raiffeisen Bank 2003 decemberében felmondta a hitelszerződéseket és közölte, hogy él opciós jogával, ami azt jelentette, hogy azonnal megvásárolhatja mind a 22 ingatlant. Ám miután erre a törvény nem adott közvetlenül lehetőséget, így színre lépett egy kft., amelyik eljátszotta a vevő szerepét. Ez a jóságos vállalkozás mintegy 2 milliárd forintot fizetett volna a több, mint 4 milliárdot érő ingatlanvagyonért. Csakhogy az ingatlanok a hitel fedezetéül szolgáltak, és mivel a Hajdú-BÉT nem tudta a hitelt visszafizetni, így az ingatlanok az adós Hajdú-BÉT hiteltartozását csökkentették. A cég vagyona tehát több mint 4 milliárddal csökkent, miközben a hiteltartozásaiból csak mintegy kétmilliárdot írtak jóvá... 

A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) azóta kémkedéssel meggyanúsított főigazgató-helyettese, dr. Galambos Lajos 2003. december 19-én az NBH nevében feljelentést tett a Hajdú-BÉT megtervezett felszámolásba vitelének gyanúja miatt. Feljelentését a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat lehallgatására alapozta, aminek során bizonyítékokat gyűjtöttek dr. Varga Miklós kecskeméti és dr. Szűcs Gyula debreceni bírák ellen. A lehallgatás tényanyaga nyilvános, a világhálóról letölthető. Ugyanakkor: "a közel tíz év eseményeinek tényadatai alapján tételesen rögzített súlyos törvénysértések törvényi következmények nélkül maradtak: a Központi Nyomozó Főügyészség 2009. május 10-én másodszor is megszüntette a dr. Varga Miklós és társai ellen, vezető beosztású hivatalos személy által kötelezettségszegéssel elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott büntetőeljárást" - olvasható az immár nyilvánosságra hozott lehallgatási jegyzőkönyv tényvázlatában. 

A Központi Nyomozó Főügyészség a megszüntető ítéletét 2009 májusában, Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt hozta. A 2003-ban indult nyomozást először 2004-ben zárták le, mert a KNYF nem tartotta felhasználhatónak a telefonlehallgatások alatt szerzett információkat. Az indoklásban arra hivatkoztak, hogy a felhasználás célja nem egyezik a titkos információgyűjtés céljával, ezért más bizonyítási eszközök híján megszüntette az eljárást. 2006-ban új tény, körülmény felmerülése miatt folytatni rendelték az ügyet. 2008-ban a KNYF már biztosra szeretett volna menni, ezért arra kérte a Pesti Központi Kerületi Bíróságot (PKKB), döntse el, hogy felhasználható-e bizonyításra a nem bűnüldözési céllal folytatott titkos információgyűjtés során összeállt anyag. 

A PKKB végzése egy hónapon belül megnyugtatóan rendezte a kérdést és mindenkire kötelező érvényű jogerős végzésben mondta ki: "a titkos információgyűjtés eredménye a büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználható". 2009-ben a KNYF mégis a régi "fel nem használhatóságra való" hivatkozással szüntette meg az ügyet, azzal a kiegészítéssel, hogy túl sok idő telt már el a telefonlehallgatások óta, vagyis ennek a nyomozásnak sem lett semmilyen jogkövetkezménye. 

Jó kapcsolatok

Bajnai Gordon már korábban szoros üzleti kapcsolatba került Kóka Jánossal, az SZDSZ volt elnökének, korábbi gazdasági miniszternek érdekeltségébe tartozó Elender informatikai-kommunikációs vállalat megvásárlásakor. 2001 és 2004 között részt vett a Graboplast Rt., 2003 és 2005 között a Rába Rt. igazgatóságának munkájában. 2005-től a Budapest Airport Zrt. igazgatóságának elnöke volt és a Corvinus Egyetem Gazdasági Tanácsának tagja. 

Nemcsak az üzleti életben, de ifjúsági politikusként is dolgozott Gyurcsány Ferenccel. A rendszerváltozáskor részt vett a Gyurcsány által alapított Új Nemzedék létrehozásában, továbbá az Unió a Demokratikus Szocializmusért nevű ifjúsági szervezetben. Már 2004-ben, az első Gyurcsány-kormány megalakításakor felmerült a neve miniszterjelöltként. 2006 júliusától a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetője, fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos volt. 2007 és 2008 között önkormányzati és területfejlesztési miniszterként dolgozott. 2008. május 1-jétől a Nemzeti Gazdasági és Fejlesztési Minisztériumot vezette. Sokáig ő is, és Bécsben élő édesanyja, Bajnai Györgyné is tagadta, hogy fia kormányfői babérokra pályázik. Ám ahogy egyre jobban ingott a szék Gyurcsány Ferenc alatt, úgy merült fel Bajnai Gordon neve egyre gyakrabban. Most négy év múltán a baloldal újra benne látja összefogása zálogát. 

Hogy kicsoda Bajnai Gordon? Némi hasonlattal éve, olyan, mint egy magasan képzett temetkezési vállalkozó, aki kifinomult eszközökkel vezényli le csődközeli helyzetbe került, de jelentős értékekkel bíró vállalkozások megsemmisítését. Eközben, hogyan, hogy nem, ismeretlen hátterű, olykor offshore vállalkozásnak nagyon jó üzleteket kötnek... Úgy tetszik, Bajnai Gordon ehhez ért igazán. 

Hernádi Zsuzsa

A Bajnai Gordon vezette MSZP-SZDSZ-kormány megszorításai
Befagyasztották a közszféra bruttó bértömegét. 
Megszűnt a 13. havi közalkalmazotti bér. 
Csökkentették az önkormányzati támogatásokat. 
65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt. 
Megszüntették a 13. havi nyugdíjat. 
2010-ben teljesen elmaradt a nyugdíjkorrekció. 
A gyes és a gyed háromról két évre csökkent. 
Megszűnt a lakástámogatás korábbi rendszere. 
Tíz százalékkal csökkent a táppénz. 
Csökkentek a tömegközlekedésre fordítható keretek. 
Csökkent az EU-s agrártámogatások nemzeti kiegészítésének összege. 
Bevezették a vagyonadót. 
A zsidó férges almájába a magyarság jól beleharapott, míg elopták a libákat a szájuk tele volt , hát ezért nem szólt senki a libás zsidóra , de a kezük üres volt , hát fegyvert a kézbe , mert elviszik a földed te buta parasztvezérekkel tele magyarország , uszítva lesz a cigány kik ölnek és rabolnak , hogy a zsidó rablás már fel sem tűnik senkinek , és a végén ott állunk meztelen seggel az út szélén , de lesznek majd megmondó emberek kik elmondják , hogy el lehet ballagni , mert ez az ország már nem a miénk szőrösről bőröstől a zsidó megvette a multunkat jelenünket és a jövőnket is , és nektek nincs itt semmi keresnivalótok hungaristapalesztinok . Egy pofátok volt azt is én fogtam be a holokamu dumával , mire észhez tértetek már ki voltatok fosztva , se lakásatok , se földjeitek nincsennek már , mert a föld a zsodónak jár kárpótlásként ami maradt azt elviszik . Ti zsellérek parasztá váltatok saját hazátokba libatolvajok áldozatai , kik csak arra vagytok jók , hogy a földeken vessetek , a cigány majd dézsmál a vetésből , a zsidó meg arat , és ez így lesz míg el nem zavarjátok a rablógyilkos zsidókat a szentkorona terűletéről. Hát gondolkozz van itt munka , még ha munkanélkülinek titulálnak akkor is , ha az unokádnak még mutatni akarsz egy kis szabad terűletett , akkor tedd lehetetlenné a zsidó üzletét , hogy jobb sors reményében elhagyhassa ezt az országot , és soha többé ne gondoljon arra hogy ő még egyszer vissza tér a gojok lakta kánaánba. Talpa alatt fücsüljön a szél ne érezze magát othonosan minálunk , mert kitalálja hogy csak azért vonuktunk a Kárpát- medencébe hajdanán , hogy majd őket szolgálhassuk , vagyis az ágytálat kihordjuk alóluk. Vakok megalkuvók félrevezetettek dereng a világosság , ne a médiára halgassatok , kik még mindig azt mondják aludjatok , nyissátok ki szemeteket , és zavarjátok el a szemeteket, mert holnap már nem lesz helyetek sem .Úgy érzem kiraboltak , most jött vissza a nemzeti hírháló a postaládámba . Azt hittem kidobtak mint macskát szarni , és én nem is kapaszkodtam a szekér után , pedig csak egy zsidó trükk volt melyet sokan bevettünk , és fájó szívvel lemondtunk a nemzeti hírhálóról , pedig mindig tudtuk egységben az erő , de ha nem tartanak bennünket az egységben lévőknek , hát úgy gondoltuk mi is lemondunk róluk és az élet megyen tovább . Egy nagy ürt hagyva maga után , de amint látod , eső után kivirul a táj. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése