2012. július 14., szombat

Miért szorít a cipő?Miért szorít a cipő?Duna partot ékesítő pléh lábbelik kettős célt szolgálnak. Megmutatni a világnak, e helyen olyan nép lakik, amely , nőket - gyermekeket sem kímélve, a folyóba lövi honfitársait. A nép számára pedig jelkép a cipőkiállítás, örök Káin bélyeg a magyarok homlokán, amely szüntelen arra figyelmeztet: szégyenkezz és fizess!

De hogy is állunk ezzel a furcsa skanzennel és miért kellene miatta vezekelnünk?

A história ott kezdődik, hogy miközben az orosz hordák Budapest felé törtek, és a magyar lelkekben felcsendült - a Marseillaise ... 
" Halljátok, már küldi a zsarnok
Vad, bősz ölni kész rab hadát
Letörnek népet és hazát
Bosszút állnak ifjún s gyönge lányon
Hajrá, fegyverbe hát! 

... ekkorra már csak egy legény volt talpon a vidéken: Szálasi, és bandája! Ők és még vagy kilenc és félmillió magyar nem a "felszabadítóikat" várták...

A cipő-história pedig úgy szól, hogy nyilas hordák, innen - onnan elhurcolva, a Dunába lőttek zsidókat, felekezeti hovatartozásuk miatt, amúgy korra én nemre tekintet nélkül. Hát ez felháborító! De miért lenne felelős érte, egyetemlegesen és örökre, minden magyar, például a vámospércsi Joli néni unokája, aki - mondjuk - ötven évvel később született?

Miért, hát beszél valaki az utókori magyarság erkölcsi és anyagi felelősségéről? Hát persze! A hungarofób zsidó "elit". Olyan díszmadarak, mint a Nobel díjas Kertész Imre és a majdnem Nobel díjas Konrád György, stb.

Valami azt súgja nekem, ezt a témát - épp most (!) - időszerű felvetni és némileg tisztába tenni.

Kezdjük a történelemmel. Úgyszólván szabály, ha az ellenség átlépi a határokat és az ország sorsa reménytelennek látszik, a csőcselék nyomban anarchiát hirdet és rabolni gyilkolni kezd.

Párizsban a Nagy Francia Forradalom idején egy Jourdan nevű vörös-hajú (!) öszvérhajcsár és bandája vált híressé. [Jourdan többszörös gyilkos volt, de legalább nem volt antiszemita...]

Aztán ugorjunk térben és időben Szentpétervárra, ahol Lenin elvtárs egész sor felhívásban és levélben hirdette a vörös tömegterrort, azaz a keresztény (!) "burzsoák" kiirtását az aggoktól a csecsszopókig. Amikor ezt Zinovjev némileg mérsékelni igyekezett, Lenin elvtárs "erélyesen tiltakozott". Úgy fogalmazott, hogy a tömegek helyes forradalmi kezdeményezését fékezni le-he-tet-len!

Lenin elvtársat senki sem rótta meg ezért és az ilyesmikért, sőt nagy filozófusunk Lukács [Löwinger] György azt írta róla, hogy
"élete munkájának java részét 'prózai' javaslatok, intézkedések ... stb. tették ki!" Ezt úgy értékeli hogy Lenin tevékenységénekvilágnézeti alapja a materialista filozófia humanizmusa. Hát, épp így is lehet mondani. A Löwinger már nincs közöttünk, de egyik legjobb magyar tanítványa Heller Ágnes a baloldali média primadonnája ma is. [Ezzel a vén nőstény - keselyűvel foglalkozom még...]

De folytassuk honi nyilasainkkal.

Ahhoz, hogy háborús ill. népellenes bűncselekményekért valakit felelősségre lehessen vonni, "történeti tényállás" szükségeltetik, ha pedig nem csak történelmi, vagy politikai, hanem jogi - büntetőjogi felelősségről van szó, úgy a tényállásnak további kötelező tartalmi kellékei is kell legyenek. A bűnösséget "perrendszerűen" bizonyítani kell.

Megállapítandó tehát, mi történt, kik az elkövetők (tettesek - társtettesek, felbujtók, bűnsegédek, bűnpártolók), stb.? Nos, ha a perrendszerű bizonyítás kívánalmaiból indulok ki, ezek a cipők nekem büdösek. Megmondom, miért.

A Magyar Holokauszt históriájának egyik leghitelesebb tolmácsa szememben a magyar származású zsidó Randolph P. Braham. A nyilasok garázdálkodását így írja le.
 "...Vezetőik bujtogatására nyilaskeresztes fiatalokból - köztük sok esetben 10, 15 évesekből álló szinte mámoros nyilas bandák kezdtek ... garázdálkodni ... az Óbudán elfogott munkaszolgálatosokat a Margit hídról (!), meg a Lánchídról (!) legépfegyverezték a Dunába." [A magyar holokauszt. II. köt. 202. old.] Tehát hidakról, nem a Duna partjáról van szó (!) és a munkaszolgálatosok aligha viseltek magassarkú női cipőket.

Ami Szálasit és kormányát illeti, Braham szerint, az első néhány napon közönyösen szemlélték (!) a bandák gyilkos garázdálkodását. Aztán megunták és Vajna Gábor belügyminiszter egy nyilatkozatban fenyegette meg 
"az anarchiát keltő huligánokat" [U.o.] Leszögezte, hogy "senki se legyen a zsidók önkéntes, vagy önjelölt bírája, mert ennek a kérdésnek a megoldása az állam feladata." [U.o.] 

A Braham könyv birtokomban levő kiadása 1981-ben jelent meg New Yorkban. Ez azért érdekes, mert jóval korábban, "1967 január 18-án, Budapesten egy fölöttébb különös per zajlott, amely "Zuglói nyilas per" néven vált hírhedtté és könyvalakban is megjelent "A zuglói nyilas per" címmel. [Kossuth Könyvkiadó 1967]

Ezt a könyvet régen olvastam, akkor még más szemmel... A közelmúltban vettem meg Földi Pál 
"Szálasi a magyar történelemben" c. könyvét. [Anno Kiadó] Ennek "Vérnyomon" c. fejezete a fenti könyv alapján íródott, kiegészítve az író újabb adataival és megjegyzéseivel.

Földi irja. 1966-ban egy asszony ült a Szt. István parkban egy padon, amikor katonás léptekkel egy rozsdavörös (!) hajú (tehát nem feltűnő ...) férfi haladt el mellette, akire ráismert. Röszl testvér suttogta rémülten. Majd némileg megnyugodva elment a rendőrségre és feljelentést tett. Röszl testvér nemsoká a zuglói nyilasper fővádlottja lett.

Ez a sztori, majd a per anyaga, felkeltette gyanakvásomat. E per körül valami nincs rendben, suttogtam magamban. Hogy lappanghatott Röszl testvér és népes bandája huszonkét esztendőn keresztül közöttünk. Jó, hogy mi nyilas szimpatizánsok vagyunk egy szálig, de mit csinált a zsidó ÁVH? Hol volt a nagy náci vadász Wiesenthal, akinek kopói
 2004-ben még Ausztráliából is előbányászták Zentai Károlyt, aki - ha minden igaz - harmadmagával agyonvert egy fiatalembert, mert zsidó létére nem viselte a sárga csillagot.

Előástam a "Nyilaspert" és előzetes sanda gyanúm már az első oldalaktól kezdve lépésről - lépésre erősödött.

Már az inkvizíció idejéből, sőt korábbról is tudjuk, hogy "igazi" beismerő vallomásnak csak az tekinthető, ha a delikvens bűntársait is megnevezi - akkor is, ha nem voltak bűntársai... A Cseka se azt kérdezte először a fogolytól, mit csinált, hanem, hogy kik a társai.

De hogy is volt, mint is volt ez a zuglói nyilasokkal?

A Sólyom József és Szabó László szerzőpáros eleve azzal kezdi, hogy amikor egy Komlóssy nevük bandatag 1945-ben kézre került, ripsz - ropsz felakasztották és nem kérdezősködtek (?) bűntársai felől. Ezt a nyomozók kriminalisztikai tapasztalatainak hiányával magyarázzák. Sólyom Józsefet nem ismerem. Szabó Lászlót annál inkább. "Dilónak", azaz dilisnek becéztük az egyetemen, de ennyire azért nem volt hülye... mégis leírják Sólyommal, hogy 
"... A zuglói nyilasok aktái 1950 után irattárba kerültek rémtetteik pedig a feledés homályába." [Hiv. könyv 19 old.] No comment!

1957-ben aztán leporolták (kissé) az iratokat, mert Röszl Vilmos fegyveresen megjelent Zuglóban és fenyegetőzni kezdett. Egy idős nő, akit állítólag a zuglói pártházban megkínzott, felismerte és feljelentette. Ám a nyomozást megint
 "abba kellett hagyni, mert minden jel azt mutatta (?), hogy a nyilas bandita disszidált."[U.ott.] Nem voltak ilyen jelek, de hagyjuk.

Újabb kilenc évnek kellett eltelnie, míg a fent említett másik tanú 1966-ban véletlenül (!) megint felismerte Röszl testvért. Számomra már ennyi "véletlen" is túl soknak tűnt, de az igazi poénok még hátra vannak.

A periratokból kiderül, hogy a vörös hajú (!) Röszl különösebb rejtőzés nélkül 22 évig járt - kelt közöttünk úgy, hogy nem keresték! Azután sem, hogy 1957-ben "önként jelentkezett" és hőzöngött. [Érdekes, hogy Franczia Kiss Mihályt, aki a "felszabadulástól" valami kunyhóban rejtőzött, szinte nyomban elkapták miután '57-ben "szolgálattételre" jelentkezett.]

Ám a nyilas hóhérok jó sorsa, hihetetlen szerencséje, nem Röszlnél, hanem Monostori (Michalik) Gyulánál csúcsosodik. Mindkét könyvben szó esik arról, hogy a gyilkosok között is a legkegyetlenebb egy "kisfiú", a Gyuszika volt, akit a zuglói nyilasok perében Michalik Gyulaként azonosítottak. A Gyuszika egyáltalán nem bujkált. Ellenkezőleg beállt a dicsőséges Magyar Néphadseregbe és ott századosi rangig vitte, mint egy vadászrepülő ezred személyügyi tisztje. Természetesen párttag volt. Plusz a katonai elhárítás (!) is beszervezte (!). [Földi id. mű 179.old.] Ennek kapcsán mindössze azt kellene elhinnünk, hogy Monostori (Michalik) Gyula előéletét, kilétét nem derítették fel. Én mindenesetre nem hiszem.

A zuglói nyilasok bűnpere, ill. Földi Pál könyve a gyilkolásnak olyan szadisztikus, mondhatni orgiasztikus "eseményeit" tárja fel, amiről a magyar történelemben nem, csupán a vérvádperekben lehet olvasni.

Nos beindult a per. Volt tanú doszt! De hát mikor volt hiány zsidó tanúkban, ha magyart kellett akasztani?

Ami a Duna parti tömegkivégzések "tényét" [bizonyítottságát] illeti, van a kérdésben valami nyugtalanító. A perben felvonult igen szépszámú tanú hol volt huszonkét évvel korábban, a "felszabadulás" fennkölt napjaiban?

Miért kellett Braham úrnak hidakról fantáziálnia, ha [tényleg] a Duna parton történtek a kivégzések? Vagy Brahamnak volt információja a zuglói nyilasok dunaparti rémtetteiről, csak nem látta kósernek a sztorit és nem válogatta be?

De van ennél zökkenősebb bökkenő is, a Szálasi per, amely 1946 február 5-én kezdődött. A zuglói nyilasok 1944 őszén követték el állítólagos rémtetteiket. A Szálasi per nyomozóinak, ill. ügyészének Frank Gézának bőségesen lett volna idejük, hogy néhány zaftos zsidó-gyilkossággal megspékeljék a vádiratot, de nem tették! Miért nem?

Átnéztem "A Szálasi per" c. könyvet, Karsai Elek és Karsai László fércművét [Reform kiadó 1988] 766 oldal... A zuglói nyilasok dunaparti gyilkosságairól egy büdös szó sincs a könyvben! Értik ezt (?), mert én nem...

Ellenben.

A könyvben azt olvashatjuk, 
"a vádirat és pótvádirat részletes (?) ismertetését mellőzzük, mivel ... az egyes vádpontokat a vádlottak, a tanúk meghallgatása és a vallomások egybevetése során [a népbíróság] részletesen tárgyalta és ennek mi is bőséges teret szentelünk." [49. old.] Ezek történészek...

Nos, mit dörgölnek Szálasi orra alá?
"Katonaszökevények nyerték el büntetésüket a nemzetvezető személyes ítélete folytán." [162. old.]

Továbbá 
"... október 15-e után az egyes zsidó menetoszlopok nyomán, Budapest belterületén, különösen Óbudán ott feküdtek a hullák." [171. old.]

Amikor bizonyos "kilengésekről" esett szó, általánosságban, Szálasi kijelentette, hogy ezeket nem lehet általánosítani az egész mozgalomra. Sipos népbíró ekkor közbe - böffentett 
"... hagyjon már fel ezekkel az ostobaságokkal. Az emberek tízezreit hurcolták ki az országból, lökték (!) a Dunába, kaszabolták országszerte." [174.old.]

A tárgyalás későbbi szakában Nagy pol. ügyész végre rátért a zsidó gyilkosságokra (!), eképpen
 "... Azt kérdezem látta e ezt a lapot [egy újságközleményről van szó] és értesült e belőle arról, hogy a zsidókat gyilkolják a Sztójay kormány alatt (!), Németországba deportálják és ott (!) meggyilkolják? [189. old.]

Ez a bizonyos Nagy pol. ügyész kétségtelenül nagy hülye lehetett, mert ilyet is kérdezett Szálasitól, miközben auschwitzi, buchenwaldi és dachaui képeket lobogtatott az orra előtt: 
"... nézze meg ezeket a hulla-katakombákat!" [191. old.]
Az, hogy egy pol. ügyész összetéveszti a "hekatombákat" a "katakombákkal", úgy ahogy érthető. De hogy ezt a baromságot egy olyan "történész" se veszi észre, aki a magyar írók és költők javát "kirekesztőknek" bélyegezte, ez több mint jellemző...

A per hosszú. Nem részletezem. A főkolomposokat, így Röszl testvért - kissé megkésve - halálra ítélték és kivégezték. És mit kapott "Gyuszika"? Írd és mondd, összevissza nyolc évet. De nem ez az érdekes, hanem az ítélet indokolása!
"Vádlottak valamennyien itt éltek velünk a 22 év alatt. Az akkor zömében 18 - 26 éves vádlottak beilleszkedtek népi demokratikus rendszerünkbe. Közülük többen jó munkájukkal igyekeztek jóvátenni a 22 év előtt elkövetett bűneiket. Családot alapítottak, gyermekeik vannak, akik már népi demokratikus rendszerünk neveltjei, akik már talán meg sem értik az apáik által elkövetett szörnyű bűnöket. Mindezek figyelembe vételével a bíróság ítéletében döntően a szocialista humánumnak kellett érvényesülnie." [Id. mű 379 - 380 old.]

Itt lyukadunk ki a "kis nyilasok" kérdéséhez. Sztálin elvtárs legjobb magyar tanítványa Rákosi elvtárs éber figyelmét a madár röpte se kerülhette el, nemhogy a nyilas kérdés. Bölcsen rendezte ezt is. 
"1946. március 29-én az MKP III. kongresszusán tartott beszámolójában (is) érintette a kérdést. a tagság gyarapodásáról szólva kijelentette - százezrével léptek be hozzánk olyan tagok, akik gyakran még a legális munkásszervezetek életében sem vettek részt. Jöttek pártunkba - ha kisebb számmal is olyan munkások és szegény parasztok, akiken kisebb vagy nagyobb mértékben fogott az ellenforradalom és a fasizmus fertőző mételye. Az ilyen elemeket, akik közé az annyit emlegetett kisnyilasokat (!!!) is sorolhatjuk, megfelelő ellenőrzés mellett és a demokrácia érdekében kifejtett, hosszan tartó gyakorlati munkájuk közben kell kipróbálni. A legcsekélyebb engedményt sem szabad tenni azoknak a reakciós és fasiszta ideológiai maradványoknak, melyeket esetleg magukkal hoztak, mint az antiszemitizmus, sovinizmus, faji előítélet stb., de elő kell segíteni átnevelésüket. A javíthatatlanokat, visszaesőket pedig el kell távolítani pártunkból..." [Idézve Zinner Tibor tanulmányából.]
Nos, kedves zsidó "honfitársaink"! Ti uralkodtatok Rákosi által, aki magatok fajta volt. A kommunista párt, amely a ti uralmatok eszköze volt, szolgálatába állította a nyilas csőcseléket is a nemzettel szemben. Amit főztetek, egyétek meg magatok és ne próbáljátok utólag a magyar nép torkán ledugni, immár nem huszonkét, hanem hatvanhat év múltán. 
Kertész, Konrád urak! Ha a nyilas gyilkosok gyerekeiről ítéletben meg lehetett állapítani, hogy "már talán meg sem értik az apáik által elkövetett szörnyű bűnöket" mi a helyzet azokkal, akiknek apái és nagyapái nem gyilkoltak zsidókat, hanem (netán) hadifogolyként, internáltként, a zsidó ÁVH foglyaiként szenvedtek, vagy mártírhalált haltak? Beléjük próbáltok utólag - örökre szóló - bűntudatot, szorongást, és főleg "fizetési hajlandóságot" plántálni? Tudjátok mit? Ti undorítóbbak vagytok, mint a legundorítóbb holokauszt iparosok! És tudjátok meg azt is, kitelt nálunk az időtök és a "becsületetek". Minél hamarabb olvadtok bele az örök feledés homályába, annál jobb!
És mi legyen a cipőkkel? A cipőknek Kék Dunánk partján, a magyar főváros [nem Judapest (!)] közepén, mint fenyegető, követelőző szimbólumoknak nincs helyük! Tegyétek azokat a zsinagóga elé, hogy aki arra jár és megesik rajtatok a szíve, elhelyezhesse bennük önkéntes (!) adományát. Amit pedig kaptok ne úgy tekintsétek, mint az uralkodó fajt megillető adót, hanem mint csillogó szemű gyermekek a jó Mikulás apó adományát.
Sz. Gy.

Elhallgattatott hirekHál' istennek, korai volt az ijedségem! Azt javaslom hát, ne olvassák ezt az írásomat! Csak akkor, a a Hungarian News-t mégis lekapják az Internetről... Sorry!
Tegnap szentistvánnapján még volt egy blog "Elhallgatott-hirek-hungariannews.blogspot.com " címen. Mára szentistvánmásnapján megváltozott a helyzet  már így írjuk a címet:
Elhallgattatott-hirek-hungariannews.blogspot.com, azaz volt blog - nincs blog.
 
A Gestaporól szóló hátborzongató tudósításokból szinte sohasem hiányzik egy jelenet. "Fekete gépkocsi áll a ház elé. Puhakalapos hosszúkabátos férfiak ugrálnak ki belőle. Behatolnak a házba. Becsöngetnek. A bentiek rémült kérdésére: ki az? A válasz: Gestapo! És már viszik is az áldozatot."


Nos ez a jelenet hátborzongató. De legalább a hozzátartozók, a szomszédok és a járókelők tudják, mi történt. A gépkocsinak színe, rendszáma van. Utasai hús - vér alakok. Az elhurcoltat többen kevesebben ismerik. Sorsa több mint bizonytalan, de mégis követhető emberi sors. A sorsjegyhez hasonlít annyiban, hogy nyerési - túlélési - esélyt is nyújt.


Nos a Hungariannews sokak által ismert és kedvelt (!) sajtóorgánum volt. Nemcsak az elhallgatott világeseményeket, hanem a soha sehol közzé nem tett képeket is közvetítette. Nézettségi statisztikát ugyan nem tartalmazott, de nyilvánvaló hogy nézőszáma magas volt és egyre növekedett. Nem véletlnül, hisz csak a hülyék nem veszik észre, miként züllik a Kuruc Info és a Barikád a háttérhatalom palotapincsijévé. Ezek a kiherélt médiumok ahogy feladják eszmei tartásukat (ha egyáltalán volt nekik), úgy válnak unalmassá is, hisz szűrt anyagot kapnak és adnak tovább. Gondoljanak csak bele, mit közölt az elmúlt hónapban Izraelről a Kuruc Info és a Barikád és mit a Hungariannews! Egyre inkább a Hungariannews volt az első link, amit reggelente megnyitottam - volt... 


Nos Hungariannews eltüntetése nem Gestapo módszerekkel történt. Itt nem volt gépkocsi, fékcsikorgás, becsengetés, megragadás, elhurcolás, istenveled, stb. A gyilkosok a "szent ünnep" napján, vagy másnapján támadtak, hangatalnul és nyomtalanul. A "nácik" egyes akcióit a "köd és sötétség" (nacht und nebel) fedőnévvel illették. De mi volt az a köd és sötétség ehhez képest?!


A blog helyén megjelenő szöveget lásd a képen. Értjük, hogy útban volt, eltávolították. De mit jelent a "sajnos" ? Ez nem Gestapo módszer. A gestapósok humortalanok voltak. A humor az AVH pribékeket jellemezte inkább, akik azzal vigasztalták áldozatukat:"érted jöttünk, nem ellened." Nos az eset kapcsán senki sem gondol a Gestapora, annál inkább a judeobolsevista ávéhára, ill. annak valamely utódszervezetére.


És mi az, hogy "nem hozhatók létre új blogok"? Arról van szó, hogy a blogot eltüntették, tehát nem olvasható.


További jó vicc az a szöveg, hogy "Itt kell lennie a blogodnak? Lásd: "Blogger - Súgó"!A súgón persze semmit sem látsz, nem találsz! 


És most, kedves néptársaim, gondolkodjunk el egy cseppet, ha már kipihentétek a szentistvánünnep fáradalmait és eloszlott agyatokról az erdőpéteri zsolozsma, meg a tömjénfüst.
A terrorelhárítók mezébe bújt izraeli gyilkosok még nem járnak házról - házra, mint a gestapósok és mint az ávéhások. Ez azonban csak idő kérdése. Ma még "csak" a tájékozódás és a véleményformálás lehetőségétől fosztanak meg benneteket. Azt hiszitek, ez csak egy virtuális operáció? Óh nem, egyáltalán nem. Ezek a "műtétek" arra szolgálnak, hogy pihentessék azokat az agysejtjeiteket, amelyek segítségével létfontosságú információkat szerezhettek, tárolhattok, értékelhettek. Ha ezek a sejtek pihennek, megszűnik a motiváció is arra, hogy szóljatok, írjatok és tegyetek (!) valamit.


Tudjátok e, mik azok a legfontosabb ismérvek, amelyek a gój állatot megkülönböztetik az embertől, azaz a zsidótól? Az eltérő faji stigmák? A szag? Egy fenét! A gondolkodásmód!
A zsidó sokmindenről gondolkodik, egy platform talaján. Ez a platform a Talmud. A Talmud tanulmányozása révén képes a zsidó történelmi távlatokban és összefüggésekben gondol kodni. Ez a gondolkodásmód azonban szigorúan tiltott a gójok számára. A gój gondolkodásnak tehát nem lehet eszmei platformja, nem láthat távlatokat és nem ismerhet meg valós összefüggéseket.


A cári ochrana ügynöke által hamisított pamfelet, amely "A cion bölcseinek jegyzőönyvei" címet viseli, a következő megállapításokat teszi.
"Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben, melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg, mert csak azok értik meg, akik irányítják a közvéleményt. (5. jegyzőkönyv.)
A közvélemény maipulálásának első számú eszköze a sajtó, amely kellő árnyaltsággal alkalmas erre a szerepre. A Jegyzőkönyvek szerint háromféle sajtóorgánumot kell működtetni. Ezek egyike az ellenzéki sajtó, "szélsőséges" attitűdökkel tarkítva.
"A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket, melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni, minthalegélesebb ellenlábasunk lenne. Igazi, elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni előttünk kártyáikat."  (12. jegyzőkönyv)
Hungariannews nem "mintha" site volt. El kellett hát tüntetni. Viszont A Kuruc Info és a Barikád mára teljesen megfelel a "mintha legélesebb ellenlábasunk lenne" kritériumnak. Ezek élni és virulni fognak, hála a hályogos szemü olvasóiknak. 
Ami a gondolkodás manipulációját illeti...
"A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek, még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak előrelátását, hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. ... Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót, melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk, és magasabbrendű emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben. Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magasla tára vinnünk, nem bizonyíték ez arra - méghozzá megdöbbentően világos bizonyíték -, mennyire fejletlen az ő értelmük a miénkhez képest? Főleg ez az, ami szavatolja sikerün ket." (15. jegyzőkönyv)
Kérdés, hogy mi - jámbor és buta gójok - mennyiben kezdünk megfelelni a velünk szemben támasztott fenti elvárásoknak? Sajnos kezdünk megfelelni! Mi bizonyítja ezt? A gondolkodá sunk? Az sajnos nem detektálható. Annál inkább elárulja azonban gondolkodásunkat a viselkedésünk. Milyen mintákat követ manapság a "magyar viselkedés"?
"Hogy pedig a tömegek észre ne vegyék, hányadán vannak, ... szórakozásokkal, játékokkal, mulatságokkal, szenvedélyekkel, vidámparkokkal is eltereljük majd figyelmüket. A sajtón keresztül hamarosan kezdünk majd művészeti pályázatokat és mindenféle sportversenyeket javasolni: az ezek iránti érdeklődés végképp el fogja vonni az emberek figyelmét az olyan kérdésekről, amelyekben kénytelenek lennénk velük szembehelyezkedni." (13. jegyzőkönyv)
A tegnapi ünnepi hacacáré a nagy magyar hülyeség fesztiválja is volt. Mert mivel is szórakozik manapság a "magyar", amikor a többségnek egyre rosszabbul megy a sora?
Ókori, középkori és ujkori maskarákba öltözik, páncélzatot ölt, a tehetősebbje még a ló hátára is felmászik, hogy őseinket parodizálhassa. Nemrég láttam - hallottam egy sörpocakos "magyar huszárt" pofázni. Nem emlékszem, mit mondott. Gondolom semmit, mert akkor emlékeznék rá. Én csak arra gondoltam, mennyibe kerülhet a cifra huszárgúnya, a makett fegyverzet, a ló, a lószerszám? És mennyit ér egy ilyen vitéz? Lószart se! Egy nagy lófasz az egész! És hány ilyen madáríjesztő parádézik ma a föld hátán?
Már hadd ne részletezzem a sör,- pulyka,- gulyás,- ésatöbbi fesztiválokat, a lovagrendeket, a vitézi rendeket, a nádorokat és a kacagányosokat.
El tudjátok képzelni szerelmetes atyámfiai, hogy röhög rajtatok a zsidó? Nem, biztos nem tudjátok. Persze hogy nem, hisz nektek már az sem tűnik fel, hogy (Erdő Péter személyében) már a harmadik (!) zsidó hercegprimás terelget benneteket a mennyország felé. Hát csak bégessetek, baktassatok! Majd meglátjátok, igaz e az a dogma, hogy az együgyüeké a mennyeknek országa.
Azért eszetebe juthatna (de nem jut) mennyivel okosabbak nálatok a moszlimok. Ök is "egykönyvesek", mint a zsidók (Korán). A világot ezen keresztül, mintegy célgömbre ültetve, szemlélik. És mit látnak a célkeresztben? Hát a zsidóságot. És mi jár eszükben? Hát a dzsihád. A dzsihád, amely nem más, mint szent háború önmaguk gyarlósága és a hit ellenségei ellen. 
Kedves ezerfelé gondolkodó, százezerfelé húzó magyarok, mikor veszitek észre, hogy a jövő a harcosoké? Nem fogjátok észrevenni.

Mire (alaposan megtizedelve) a karámba kerültök, közületek már senki sem fog emlékezni, ki volt Széchenyi István és mire gondolt, amikor ezeket mondotta ... 
" Gyáva népnek nincs hazája! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami oknál fogva, ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huza mosan megmarad a helyén, akkor bizonyos hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen..." 

Ti egész jól megvoltatok nyolc éven keresztül három silány fickóval is (Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai) majd választottatok egy negyediket, aki egymaga rosszabb, mint az előbbi három együttvéve. Ezt sem fogjátok a pokolra küldeni, inkább nyaljátok a talpát. Legyen nektek könnyű a föld!
Sz. Gy.

Civilizációk háborúja - az uzsoracivilizáció ellen.Sokan sokfélét összeírkáltak már a civilizációk háborújáról, többnyire marhaságokat. E téren veri a mezőnytSamuel Huntigton, a harvardi tojásfejü, aki szerint "A nagyhatalmak versen gését a civilizációk küzdelme váltja fel ... a Nyugatot saját egyetemesítő törekvései mindinkább konfliktusokba sodorják más civilizációkkal, leginkább az iszlámmal és Kínával" Erre a Népszabadság rálapátol imígyen. "És a XXI. század küszöbén megfo galmazott nostradamusi jóslata - látszatra és részben - bevált, mert jött a New York-i ikertornyok és a Pentagon elleni repülőgép-támadás, az aljas madridi vonatrobbantás és a könyörtelen beszlani iskolafoglalás?"  Nem erről, rég nem erről van szó! Olyan tárgy ill. fogalom, mint "A Nyugat" immár nem létezik! Ez nem Görögország miatt van, de a görögországi helyzet kapcsán válik nyilvánvalóvá. A nyugati civilizáció alkonyáról Oswald Spengler elmélke dett talán a legbehatóbban. Szerintem mégis abban tévedett hogy "A Nyugatban" gondolko dott ő is. A civilizációkról alkotott világképe pedig tévesnek bizonyult. A kultúrákról szólván arra a következtetésre jut, hogy "... amikor eléri célját ... hirtelen megmerevedik, elsorvad, vére megalvad, erői megtörnek - civilizáció lesz belőle ... S e civilizáció, mint valami viharvert faóriás az őserdőben még évszázadokon, vagy évezredeken át meresztheti ily módon korhadt ágait az ég felé; ez a helyzet Kínával,Indiával és az iszlám világgal."  Már látjuk, egyáltalán nem ez a helyzet, pláne az iszlám világgal! De mi van valójában "A Nyugattal"?

Spenglertől származik a "kultúrmorfológia" kifejezés is. Ha jól kapiskálom, azt érti alatta, hogy a társadalmak ugyanúgy megöregednek mint az ember és ebben az állapotukban  korhadoz nak, akár évezredeken át, majd békésen kimulnak. Spengler a jelek szerint nem vonatkoztatta önmagára az emberi kifejezésmódnak azt a tulajdonságát, hogy minden hasonlat sántít és néha nem csupán az egyik lábára. A társadalom szervezetét nem csupán az "öregedés" génjei bonthatják le, ünnepélyes lassúsággal, hanem - mint az egyes ember - megbetegedhet. Megbetegedhet például olymódon hogy "szöveteiben" rosszindulatu gócok, majd áttétek (metasztázisok) keletkeznek. Egy ilyen társadalom is joggal igényt tarthat a beteg státusra, de betegségét voltaképp a benne kifejlődő idegen test, másszóval (nem szövetbarát) idegen kultúra, idegen civilizáció okozza. Az "alkony" ez esetben nem békés elmulást jelent, mint egy "egyébként egészséges" öregembernél, hanem a gazdaszervezet, a gazda-civilizáció élethalálharcát (immunreakció) az idegen civiizációval szemben.

Ez a szövetidegen civilizáció adott esetben a fentebb említett uzsoracivilizáció, amely egyáltalán nem csak "A Nyugat", de az egész világ betegsége, a globális élősködő, valóságos világpolip.
Idáig érve eldönthetjük, elkezdünk e "zsidózni", vagy  homályosra maszatoljuk a mondanivalót. Szerintem beszéljünk inkább világosan...
Az elemzést "A Tőke" tulajdonságaival kell  folytatni, mert kezdeni Marx kezdte... "Úgy vélte, hogy a zsidók “antiszociális természete” társadalmi és gazdasági eredetű. Rengeteget tett azért, hogy olyan új kifejezések, mint a “‘pénz-zsidó”, “pénzhatalom” és “zsidókérdés” gyökeret verjenek a modern, általa egyszerűen “tudományosnak” nevezett gondolkodásban. Később a zsidók e kollektív megbélyegzését terjesztette ki egy egész társadalmi csoportra, a teljes tulajdonos középosztályra (a burzsoáziára). Marx arra jutott idővel, hogy a társa dalomra ártalmas elem, az őt annyira felháborító “pénzhatalom” megtestesítője nem csupán a zsidóság, hanem az egész burzsoázia. Szóval tetszenek érteni ugye? Nincsenek faji adottságok. A zsidóság a társadalom, a körülmények áldozata. Hogy is fejezte ki ezt Madách?"...Mert a jó sajátja, míg bűne a koré, mely szülte őt." Ám "marxtökén" meg a lírán már túl vagyunk. Nem mi minősítjük őket! A zsidók definiálják önmagukat kiválasztott népnek. Állam-álmodójuk Herzl Tivadar fejtette ki, hogy e nép voltaképp faj, amely még szagától sem képes megszabadulni, nemhogy parazita természetétől. Ő jelentette ki, hogy harcukat hol mint forradalmárok, hol mint a szörnyű pénzhatalom birtokosai vívják. Ezt nagyon jól tudják az iszlám civilizáció harcosai és éppen nem "korhadnak", hanem harcolnak.

Tudós rabbik jelentik ki sorra - rendre, hogy a gój milliárdok csak azért vannak, hogy a kiválasztott milliókat szolgálják. 

Ezek után vegyük szemügyre, hogy létezik e egyáltalán európai civilizáció?  Igen! Létezik, az állandó körforgás: a születés, kiteljesedés, hanyatlás, elmúlás, ujjászületés pillanatnyi állapotá ban. És itt térünk át a görögökre.
Tudjuk, hogy mai civilizációnkat, a római civilizáción keresztül, a görögöktől örököltük. Tőlük ered szinte minden, ami "emberi". Nem véletlen, hogy "a" civilizációk harcát tulajdonképp a görög  civilizációnak a zsidó civilizáció elleni harca testesíti meg, amely mintegy két évezrede ma is tart! Igen! A harc a görög szellemiség megsemmisítéséért folyik, amely magában foglalja a szépséget, a jóságot, az okosságot és a szabadságot, mint örök emberi emberi princípiumokat.
A görögök históriája banális, mint Európa és a világ többi népeié. Túlköltekeztek. Hogy mihez képest? Azokhoz az kamattörlesztésekhez képest, amelyeket a világ uzsorása Shylock követel tőlük. Mire is? Hát arra, hogy a fizetés által növeljék adósságukat és örökre adósrabszolgái maradjanak.

Persze Shylock már nem személyesen sanyargat. Miért is tenné, ha olyan szolgái vannak mint Angela Merkel. Az ő köreiből származnak az alábbi kritikák és ötletek.  
"Nemrég a Bild című német lapban üzent Görögországnak a berlini kormánykoalíció két politikusa. Josef Schlar mann, Angela Merkel kancellár CDU-jának egyik vezető tisztségviselője, valamint Frank Schaeffler, a szabad demokraták gazdasági szakértője kifejtette: aki túl sokkal tartozik, annak mindenét (!) el kell adnia, hogy kifizesse hitelezőit, így Görögország is kiárusíthatná vagyonát a válságból való kikecmergés érdekében. Az újság a következő címmel jelent meg: "Adjátok el a szigeteiteket, csődbe ment görögök - és az Akropoliszt is!"  Ez már valóban nem Hitler III. Birodalma, hanem az a "Németország", ahol rasszista zsidóink Konrád György és Kertész Imre jól érzik magukat...

A zsidó pimaszság persze nem éri be ennyivel. Május 26-án magaChristine Lagarde asszony az IMF vezérigazgatója leckéztette Hellász népét, hangsúlyozván "... a görög társadalomnak önmagán kellene segítenie azzal, hogy mikndenki rendszeresen befizeti az adót ... A Valutaalap nem szándékozik enyhíteni a segítségnyujtás feltételeit ... bár megannyi görög nehezen jut hozzá olyan szolgáltatásokhoz mint az ... egészségügyi ellátás ... Példaként említette, hogy egy kis nigériai falu gyermekei ... akik naponta csak két órát tanulhatnak, sokkal nagyobb segít ségre szorulnak mint a görögök..."  Lám, így látják és "kezelik" problé máinkat Brüsszel zsidajai. Dehát mit jelentene, ha a görögök szót fogadnának neki? Hát azt, hogy még kevesebben, még nehezebben jutnának pl. egészségügyi ellátáshoz.
Nos, a jelek szerint ezt nem akarják a görögök. Persze kérdés, kihúzzák e a kést a csizma szárból? Pedig ezt a mozdulatot alighanem meg kell tenni, előbb vagy utóbb. Hogy miért?
XIV. Lajos a napkirály pénzügyminisztere Colbert szerint Az adózás lényege, hogy úgy kopasszuk meg a libát, hogy minél több tollhoz jussunk minél kevesebb sziszegés árán.”  Colbert bölcs ember volt. Lagarde, ill. a magafajták nem azok. Számukra a gójok meg kopasztása nem elég. Áldozatuk kínzásában és megalázásában lelik kedvüket. Kérdés, meddig tehetik?
Ami Görögországot illeti: "Leálltak a 130 milliárd eurós nemzetközi hitelprogramhoz kapcsolódó megállapodásban rögzített reformok - írta pénteken a Süddeutsche Zeitung. A német lap szerint az átmeneti kormány csaknem teljesen cselekvésképtelen, a februárban elfogadott hitelprogramhoz kapcsolódó előírásokat pedig egyáltalánnem tudja teljesíteni."Előbb utóbb napirendre kerül a kérdés: az EU vonakodó tagállamaiban be kell e, be lehet e vetni az európai csendőrség "terrorelhárító" terroralakulatait. Ehhez persze valami ürügyet kell fabrikálni Ilyen lehet pl. a tömeg erőszakos fellépése a "szabad és demokratikus görög állam" valamely intézménye ellen, stb. Egy ilyen akció késleltetheti az Európa testében élősködő daganat, az EU, szétesését, de meg nem akadályozhatja.
Sz. Gy.
Európa hangos, újra hangos. Felzúgnak forradalmai?Mottó:
"Lamberg szivében kés, Latour nyakán
Kötél, s utánok több is jön talán,
Hatalmas kezdesz lenni végre, nép!
Ez mind igen jó, mind valóban szép,
De még ezzel nem tettetek sokat –
Akasszátok föl a királyokat!"Óh' a legvidámabb barakk "forradalmi" romantikája: aczél palást alatt kádári kacsintás, Hofigéza az udvari bolond mókázása, Demszkíj "ellenállása", Levente dalai... Óh azoki a dalok! Hangosan, érthetően (Petőfi után) 

Európa csendes, újra csendes,
Elzúgtak forradalmai...
Szégyen reá! lecsendesült, és
Szabadságát nem vívta ki.

Aztán halkabban dünnyögve, a bajusz szőrszálai közé pusmogva:

Száraz még a föld,
de jönnek új esők.
Feláztatják majd a sós talajt.


Hőstett számba mentek ezek akkoriban. De azok voltak e valójában, vagy csak egy koreográfia részei? Immár tökmindegy, mert Európa megváltozott! Málladozik a sós talaj intézményei alatt. A történéseket immár nem a rock-szinpadokon imitálják. Nem kellenek a zenétől, alkoholtól, narkótól mámoros csápolók se.

Már "királyok" vannak soron!


Dehát mi történik voltaképp a folyamatos jelenidőben? Hát csak az, hogy az emberiség története nem ért véget a kiteljesedett kapitalizmusban (ahogy Fukuyama képzelte). Isten malmai megint őrölnek, növekvő fordulatszámmal.

A világ úgy - ahogy eljárt tengelyén, amíg kétpólusú volt. A keleti pólust azonban felolvasztotta a nyugati szél. A szovjet blokkra gondolok, amely nem úgy szuperált, ahogy azt Kelet Newyorkban annakidején megtervezték. Sztálin szeméről öregkorára hullt le a hályog, de nem volt elég megyilkolni. Alkotását a Szovjetúniót és szövetségi rendszerét is szét kellett zúzni. Ez viszonylag gyorsan és simán, azaz "bársonyosan" ment. A fegyverkezési spirál felsrófolása totális gazdasági csődöt eredményezett és Gorbacsov kapitulált. Bedőlt a "gonosz birodalma". Az aranykornak kellett volna hát következnie, de nem következett.


Amerika rohamtempóban látott hozzá a világ újra-gyarmatosításához mohóbban és komiszabbúl minden addiginál. Eurázsiára is rávetült az amerikai uzsoracivilizáció sötét árnya. De semmi sem ment simán. A legnagyobb falat kétségtelenül Orosz ország lett - volna. Csak néhány év, néhány elnökváltás kellett - volna - ahhoz, hogy az 1917-es komisszárok vérvonalán kitenyésztett új burzsoázia rátenyereljen az orosz nép vagyonára és bevezesse az orosz földgázt meg az olajat a newyorki tőzsdén. Ám Hodorkovszkíj tigriskertecben találta magát és Putyin cár épp most készül büntetését megtetézni. Bandája egyes tagjai még rosszabbúl jártak.


Cion (képzeletbeli) bölcsei ismét hibásan kalkuláltak, nem először - de nem is utoljára. Mára megdőlt az Izrael és Amerika mindenhatóságába vetett ostoba vakhit. Vajon miért? A (jelképes) kígyóval van a baj! Úgy gondolták, hogy mikor megkezdi, majd bevégzi (jelképes) körét állati közegben tekereg, riadt nyájat kerít körbe. De nem! Emberekkel (!) került szembe, akik most a fejére igyekeznek taposni.

Mai témám Görögország, ill. az a kérdés: véletlenül vált e Európa viharsarkává? Vajon mire gondolt a "Teflon Lady", ez az idétlen tehén, amikor olyan kijelentést engedett meg magának, vagy másnak, hogy Görögország adja el a Parthenont, ha nem tudja uzsora adósságait törleszteni. Egyáltalán tudják e, kiről - miről beszélnek? Aligha!


A Mediterraneum partjain megtelepedett harcias törzsek a világon egyedülálló kultúrát teremtettek. Olyat, amely halála után képes volt más kultúrákban újjáéledni, pl. a római kultúrában és máig tovább élni az egyetemes keresztény világkultúrában. [A keresztény kultúra alatt ehelyütt a nemzsidó kultúrát értem.]
 
Mi e kultúrateremtés titka? Sejtük, de nem tudjuk. Viszont látjuk, hogy elévülhetetlent alkottak az elvont gondolkodásban általában (a filozófiában különösen), a társadalom tudományokban, az irodalomban, a költészetben, a művészetekben, a gyógyításban, stb. stb. 

A derűs világot több istennel népesítették be, akiket emberi alakban, emberi tulajdonságokkal ruháztak fel. Ez a világnézeti beállítottság a politeizmus. A görög kultúra és szellemiség tagadása a monoteizmus. Itt és most az iszlámra és a judaizmusra gondolok. Mindketten a keresztény kultúra és egymás (!) kérlelhetetlen ellenfelei. A keresztény kultúrával szembeni módszereik azonban nem egyformák. Az iszlám "csak" hitetleneknek (gyauroknak) tekinti a nem mohamedánokat és megtéríteni igyekszik őket - vallási alapon. 
A judaizmus viszont állatoknak tekinti a gójokat és kizsákmányolásukra törekszik - faji alapon. Ez jelentős különbség. Az iszlám területi hódítások révén igyekszik hatalmát, ill. vallását, elterjeszteni. A judaizmusnak nincsenek hittérítő szándékai, sőt "vallási" közösségétől távoltart mindenkit aki fajilag nem zsidó. Nem egyes országok, hanem a világ meghódítására törekszik, diaszpórái révén.


A diaszpóra nem szétszóratás, hanem tervszerű szétszóródás. Nem exodus, hanem beszivárgás. A sejtjei közötti jelentős földrajzi távolságok a kapcsolattartás, az információ áramoltatás "modern" módszereinek alkalmazását követelte meg. A zsidók voltak a legjobban informáltak a világon már az ókortól kezdve. Tudták, hogy az információ hatalom és éltek is vele. Persze soha sehol sem volt könnyű dolguk. A gazdatársadalmak előbb - utóbb fellázadtak ellenük. Ezért, ha úgy tetszik, a világtörténemet úgy is felfoghatjuk mint a pogromok, a zsidó üldözések történetét. Csakhogy ezek hol itt - hol ott, hol előbb - hol később robbantak ki. Róluk átfogó képük csak a zsidóknak volt. A "pogromlovagok" lényegében nem is tudtak egymásról. Nem tudtak, mert az igaz, amit a zsidók a gójokról mondanak, tudni illik, hogy gondolkodásuk térben és időben erősen beszűkült, mint az állatoké... 
Igy vált, válik lehetővé, hogy a zsidó jeremiádák keretében utólag mindíg sikerült bebizonyítani, hogy a népek voltak a bűnösök és a zsidók az ártatlanok. 
Ám közben döntő változás következett be. Röviden szólva az, hogy az egész világon elterjedt új információ technikák révén mindenki számára lehetségessé vált a fertőző ágensek nyomkövetése, úgyszólván valós időben (real time). 
Napjainkban, a négy - ötezer éves zsidó világhálózat mellett, vadonatúj "konkurens" hálózatok keletkeztek, keletkeznek.

Ilyen a radikális iszlám információs, ill. akcióhálózat, amelyet mindközönségesen terrorizmusnak, világ-terrorizmusnak szokás nevezni. A terrorizmus ágensei mára ugyanúgy beépültek a világ minden szegmensébe, mint a zsidó ágensek.
 
Létrejött egy újabb gazdasági - politikai pólus, amelyet a Brazília, Oroszország, India és Kína összefogásával hoztak létre "BRIC csoport" elnevezéssel. Ez a csoportosulás az Izraeli - Amerikai világhatalom csúcsfegyverének a dollárnak az élét igyekszik kicsorbítani (a jelek szerint a siker reményében).

A negyedik hálózattá nőheti ki magát az ébredő Európa. Itt időznék (okoskodnék) kissé. Törökországról mondták a múlt században, hogy Európa "beteg embere".
 Erről így ír a Wikiforrás ["Törökországot egészen a mult század végéig, sőt a világháború kitöréséig „beteg ember”-nek nevezték Nyugat Európában. Az európai hatalmak azonban sok tekintetben hozzájárultak ahhoz, hogy Törökország beteg legyen. Törökország nem volt úr a maga portáján mindaddig, amíg a Kemál pasa meg nem szüntette az európai hatalmak kiváltságait Törökországban.]
Mára Európa, főleg nyugati fertálya, lett a világ beteg embere. Eleve fejlődési rendellenességekkel született a Nyugat-római Birodalom romjain. Szervezete fogékony volt az endogén és exogén fertőzésekre egyaránt.

A baj főleg abból eredt, hogy a korábbi kegyetlen üldöző, a már beteg a római császárság a tiltás, tűrés, támogatás fázisain keresztűl államvallássá tette a katolicizmust. Ennek révén válhatott állammá az államban Katolikus Egyház. Ez a befogadás sokkal nagyobb bajt okozott, mint a naív trójaiaknak a faló... Az Egyház Sodoma és Gomorra minden bűnét kitenyésztette önmagában. A Borgia pápa, VI. Sándor, nem volt egyedi jelenség a pápák között. Ami ebben igazán tragikus az, hogy az Egyház paulinusi, zsidó-keresztény azaz judeokrisztiánus egyházzá vált. Ez a kettősség logikai és erkölcsi abszurditássá tette magát a kereszténységet is. Gondoljunk csak bele! A kereszténység Krisztus és Szűz Mária személyén át tiszteli az Urat. Szent könyve az Ószövetség és az Újszövetség.

Ezzel szemben a Tóra csak az Ószövetséget fogadja be, úgy azonban, hogy az értelmezés és alkalmazás tekintetében föléje rendeli a Talmudot. Ez utóbbi azonban másként vélekedik Jézusról és Máriáról [A Nizzachon ezt írja (4., 7.): "Az eretnekek azt mondják, hogy Mózes ama szavai, (Num. 17., 8), amelyek a charjára
(ganéj), vagyis Máriára vonatkoznak, aki szűz maradt volna, miután Jézust a világra szülte: azoknak zápuljon meg az eszük. Jézus nevének a héber formája - Yeshu - úgy volt értelmezve, mint a gonosz szóval egyjelentésű szó.'neve és emléke tűnjön el.]
 
A keresztény ókor és középkor ("Renaissance") bűnei folytatódnak a mára "intézmé nyessé" vált papi pedofilia ocsmányságaiban. Emiatt alázkodik meg XVI Benedek a rabbinusok előtt és igéri, hogy - majd valamikor - fellép ellene. 
Krisztus tanaiból azonban valamit megőrzött és ápol a keresztény egyház, a mindenkori elnyomók, most kapitalizmus, védelmében. Ez pedig a való világ igazságtalanságainak tolerálása a tulvilági örök élet reményében. [Ti, akik
követtek, tudjátok meg, az én világom nem e földön van...]

Nos, Európa sanyargatott népei épp most esnek át a "megvilágosodáson", amit egy görög tüntetető így fejezett ki: "már gyermekeink jövője is veszélyben van"! Hát igen... Lehetséges, hogy Spárta névtelen hőseinek lelke a végveszélyben beköltözik a kései utódok lelkébe? Lehetséges! Erre utal, hogy a "megváltó erőszak" megjelent az elnyomottak eszköztárában. Ennek jegyében bántak el Kosztisz Hacikadisz volt közlekedési miniszterrel. [L. a fenti képet.] Az "első vér" látványa visszafordíthatatlan folyamatok gerjesztője lehet. Láttuk, hogyan vedlettek állattá a Gyurcsány - Gergényi legények amiatt, mert az istenadta nép kezet mert emelni rájuk. Vélhetőleg Görögor szágban sem lesz ez másképp.

Csakhogy a görögök - görögök! Amúgy nincsenek egyedül, testvéreik vannak számos milliók. Készülődnek már a többi európai nép megnyomorítottjai is.
A kenyértörés nem maradhat el. Jó előre látható ugyanis, hogy egyik nyomorult európai "király" sem törekszik a fentebb emlegetett török Kemál Atatürk babérjaira, azaz esze ágába se' jut a függetlenedés Izraeltől, Amerikától. Ellenkezőleg a "terrorelhárításba" pumpálják a pénzt, meg egy nagy közös fazékba, hogy abból löttyintsenek valamit annak a pofájába, aki épp összerogyni készül. Dehát ez csak ideig óráig tünhet megoldásnak. Az európai népek a harci ösvényeket nem kerülhetik el, mert lenni - vagy nem lenni, mostmár ez itt a kérdés.

A helyzet nem reménytelen. Európa fertőjében - kohójában született meg ugyanis a kapitalizmus valódi alternatívája a nemzeti szocializmus!

Ha erre most valaki felszisszeni készül, emlékeztetem valamire. A Holocaustot sohasem vettem tagadásba, áldozatait nem gúnyoltam. Nem tehettem, mert személyes tapasztalataim arról győztek meg, hogy a nácizmus áldozatokat szedett, főleg azon zsidók köréből, akik legkevésbé voltak felelősek az általában jogos
zsidógyűlöletért. Emlékeztetek arra, hogy a zsidó ortodoxia körében nem is egy mozgalom kárhoztatja azt az elmebeteg cionista elfajulást, amely a világ fő bajainak tervezője és okozója.

Mindez viszont nem jelentheti azt, hogy lehetségesnek tartanám a krematóriumok füstjébe burkolni azt, amit Hitler a nemzeti szocialista állam, a nemzeti szocialista gazdaság létrehozásával alkotott. Ez a gazdaság (elpusztítván az életképteleneket, meggátolván ezek újraszaporítását) létrehozott egy olyan rendszert, amely működő képes maradt a III. Birodalom minden porcikájában - a végóráig.

Hitlertől nem volt idegen a romantika. Mint festő kifejezetten romantikus volt. Arra is képes volt, hogy olykor - olykor költőien fejezze ki magát. Talán ezért nem lóg ki a gondolatmenetből az Ember Tragédiája VII. színéből [Konstaninápoly] az alábbi verstöredék. 

Imé, látjátok, ez átkos gyümölcse,
Ha aljas tervvel annyi martalóc
Kezében a szent zászlót lengeti,
S gyáván hizelgve a népszenvedélynek,
Hivatlanúl tolakszik fel vezérül. -
Lovag barátim! míg a szennytelen
Becsűlet, Isten szent dicsérete,
A nő védelme és a hősiség
Lesz kardjainkon, mink vagyunk hivatva
E ronda démont féken tartani
S vezetni, hogy vágyának ellenére
Nagyot s nemest müveljen szüntelen.Madách a népszenvedélyre utal. Az igazi ronda démon azonban a kapitalizmus, amely a III. Birodalomban a Führer parancsára volt kénytelen az életképes állam felépítése céljára átengedni profitja egy részét és mindenképp közremúködni abban, hogy az állam "jó gazda" lehessen. Hitler egy beszélgetés során ingerültté vált harcostársainak értetlenkedése miatt és rájuk förmedt: "értsék meg végre, én nem a tőkét, nem az ipart, hanem az embereket (!) szocializálom." Ebben az volt a "vicc", hogy egyformán (!) vonatkozott a tőkésekre és a munkásokra.
Már nekem is feltünt, milyen gyakran hivatkozom a III. Birodalom gazdaságára. Gondoltam, ez tán kóros is lehet. Lehet. De akkor hova tegyem a Glenview State Bank elnöke által írt hírlevelet, amely arra emlékeztet, hogy a '30-as évek Németországában óriási állami beruházások kezdődtek; állami pénzből új városok, autóutak és fegyvergyárak épültek. Az építkezések a gazdaság fellendüléséhez és a munkanélküliség megszűnéséhez vezettek - áll a dokumentumban. Mindehhez Dave Raub elnök hozzátette: Hitler magabiztossá tette a német munkásokat, akik minden európai és amerikai társuknál keményebben dolgoztak. 
Hitler volt az első, de korántsem az utolső, aki szocializálta a tőkéseket is. Ezt tette, teszi Kína is. Többször utaltam már arra, hogy Kínában kiirtották a saját idegenszívű (komprádor) burzsoáziát, a külföldieket pedig nem engedik be. A nemzeti burzsoázia viszont az egyik csillaga Kína nemzeti zászlajának, egyike az "uralkodó osztályoknak" a parasztság, munkásság, stb. mellett. Kínában is ugyanolyan egypárti diktatúra van, mint Németországban volt. További hasonlóság, hogy a kínai állam is "jó gazda" módjára szervezi az egészséges, önfenntartó, nem deficites gazdaságot - társadal mat.
 
Ami pedig a "népszenvedélyt" illeti: Petőfi "királyos" versét minden európai nyelvre le kellene fordítani... 

Sz. Gy. 

Magyarország annektálása - molinó ellenállás


Mottó.
A blog hosszú és unalmas! Viszont nem kötelező

Bekövetkezett hát' ami előre látható volt, Izrael fennhatósága alá kerültünk. [Többek között erre kellett Orbán és a kétharmados
"fülkeforradalom".]
Aki a Kuruc Infón akar tájékozódni a dolgok mikéntje és miértje felől, a Jobbik primadonna-csapatának [Vona, Gaudi, Morvai]
parlamenti handabandázásában gyönyörködhet és még valami másban. A Jobbik a Parlament üléstermében molinó pajzsot
vont a hódítók elé. Ennyi! Érthető, hisz a triónak más dolga is van. [Parlamenti szereplés, videoklipek, gyűlések, tüntetések,
stb.]
Dehát miről van szó tulajdonképpen?
2010.11.09-én a Parlament törvényt hozott, "az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam
közötti társulás létrehozásáról szóló, 'euro-mediterrán megállapodás' és annak módosításainak kihirdetéséről." (Előadó Dr.
Martonyi János külügyminiszter ).

A témát a T/1473. számú törvényjavaslat szövege alapján próbálom elemezni, amit PDF formátumban tettek közzé [rohadná
nak meg]. A HTML formátumba áttett szöveg mérete több mint 5 megabájt. Ennek gondos elolvasása sokkal több időt vesz
igénybe, mint amit a "magyar" Parlament a "vitára" és a megszavazásra rászánt. Dehát ki akarja ezt a szörnyűséget
olvasgatni? Ha mégis akadna ilyen mazochista, letöltheti a honlapomról. A kockázatokért és a mellékhatásokért persze nem
vállalok felelősséget.
Ez az "euro-mediterrán megállapodás" nem valami új dolog, legfeljebb egy csecsemőnek.
A Mediterrán Térség, becenevén MEDA, az "EU kislexikon" szerint az Európai Unió " mediterrán térséget támogató" programja.
1996-ban indult és eredetileg, az Európai Unió ill. tagállamain kivűl, az alábbi országokat foglalta magába: Algéria, Ciprus,
Egyiptom, Izrael (!), Jordánia, Libanon, Málta, Marokkó, a Palesztin Nemzeti Hatóság, Szíria, Tunézia ésTörökország. Célja
szabadkereskedelmi övezet létrehozása az európai-mediter-rán partnerség kialakításával.

Az Unióba később belépők csatlakoztak ehhez a csoportosuláshoz. mi magyarok Európai Unióhoz történő csatlakozásáról
szóló szerződést és az ahhoz tartozó, a csatlakozás feltételeiről szóló, okmányt 2003. április 16-án Athénban írtuk alá, és az
2004. május 1-jén lépett hatályba. [A jófene se tudott róla...]
A 2010.11.09-én kihirdetett törvény közvetlen előzménye az 1995.11.20-án aláírt, 2000.06.11--én hatályba lépett, "Brüsszeli
megállapodás" Ennek több "érdekes" eleme van, de mivel ezek beépültek az új Fidesz törvénybe, külön méltatásuk fölösleges.
Az új paktum résztvevői a mediterrán térség országai, köztük Izrael, az EU, illetve tagállamai valamint az Európai Szén és
Acélközösség, ill. az abban résztvevő államok.
Ebben a konstukcióban Izrael mint békés mediterrán államocska legfeljebb a primus inter pares [első az egyelnők között]
szerepét tölthetné be. Ehelyett az új szerződési konstrukcióban Izrael az "egyrészt " oldalról szerződik a "másrészt" oldalra
szoritott államszövetségekkel és államokkal. De egyáltalán nem egyenlőségi alapon, hanem valahogy úgy, ahogy
Balfour úr nagylelkűsége folytán 1948. május 14-én újjáalapították magukat a történelmi Júdea és Izrael, ókori zsidó királyságok
területén. Itt történetesen palesztinok laktak ekkor, akiket a kutya se kérdezett, mit szólnak hozzá. Most pedig minket nem
kérdeznek meg mit szólunk az újabb államalapításhoz, amely Magyarországon fog végbemenni és ahol nekünk jut majd a
"hálás" palesztin szerep.
Hogy honnan veszem ezt? Hát a törvény, azaz csatlakozási nyilatkozat szövegéből. Ebből ugyanis kiderül, hogy Izrael
meglovagolja ugyan az egész (rohadt) Európát, de a nyerget és az ülepét Magyarországra helyezi. Erre az utal, hogy a szöveg
Magyarországra van kihegyezve.
Ezek után lássuk a medvét. [Itt előre bocsátom a következőket. A Törvényből vett idézeteknél nem tüntetem fel, hogy azokat a
terjedelmes szöveg melyik részéből vettem. Aki letölti a "Törvény" szövegét látni fogja, hogy felül egy tárgymutatót helyeztem el,
amelyből a megjelölt témákra ugrani lehet. Aki tehát nem hiszi el, hogy korrektűl idézek, ugráljon utánam és ellenőrizze, nem
csúsztatok e.]

Előbb az elvi blablákról.


"FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai és Izrael között fennálló hagyományos kapcsolatok jelentőségét és a
Szerződő Felek által vallott 'közös értékeket', FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség, annak tagállamai és Izrael erő
síteni kívánják e kapcsolatokat, továbbá viszonosságon és partnerségen alapuló tartós kapcsolatokat kívánnak létrehozni,
valamint elő kívánják segíteni Izrael gazdaságának az európai gazdaságba való további integrációját..." 

Nem tudható mik ezek a 'közös értékek'. Talán csak nem az agresszív imperialista állam bűnös hadviselése "saját" területén a
pelesztinokkal szemben, illetve a szomszédos idegen államok területén lakó arab és más népekkel szemben? Mindegy, ne
találgassunk. Lesz itt még több rébusz is. 

"ANNAK TUDATÁBAN, hogy erőiket a politikai stabilitás és gazdasági fejlődés megszilárdítása érdekében, a
regionális együttműködés elősegítésén keresztül egyesíteniük kell ... MEGGYŐZŐDVE arról, hogy a társulási
megállapodás új légkört teremt gazdasági kapcsolataik, és különösen a kereskedelem, a befektetés, valamint a gazdasági
és technológiai együttmőködés fejlődése számára, stb." 


Hát persze! Tudjuk, hogy ahol a zsidóság megtelepszik, majd gazdasági ill. politikai befolyásra tesz szert, ott új légkör keletkezik
és politikai stabilitás. Ennek jó példája épp a mediterrán térség, ahol Izrael a lakótelepek ellen bevetett foszfor és
kazettás bombákkal "stabilizál".


"E megállapodás célja, hogy megfelelő keretet biztosítson a politikai párbeszéd számára, lehetivé téve a felek közötti
szoros politikai kapcsolatok fejlődését, többek között az áruk és szolgáltatások kereskedelmének bővítésével, a
letelepedési jog kölcsönös liberalizálásával, a közbeszerzés további fokozatos liberalizálásával, a tőke szabad mozgásával." 

A büdös lólábak innen már jól láthatóan és szagolhatóan kilógnak a szövegből. A "letelepedési jog" liberalizása zsidóul azt
jelentheti, amit "otthon" a palesztin őslakosokkal csináltak. Ez csaknem egymillió ember kiűzését jelentette szülőföldjükről. Ezek a
hontalanná vált palesztinok mára kb. másfél millióra szaporodtak és emberhez nem méltő körülmények között tengődnek különbö
ző államok területén. Izrael most úgy próbál "béketárgyalásokat" folytatni, hogy egyetlen palesztint sem óhajt visszaengedni a
herzli cionista zsidó állam felségterületére. 

"A Felek közötti kapcsolatok, valamint a megállapodás minden rendelkezése az emberi jogok és demokratikus alapelvek
tiszteletben tartásán alapul, amelyek Felek a bel- és külpolitikáját irányítják, és a megállapodás alapveti elemét jelentik." 

Ez tökben ugyanaz mint az előbbi, csak a pofátlansága és cinizmusa kirívóbb annál. Ezért idézem külön. A kommentár ugyanaz.

A a törvény, azaz paktum, új zsidó intézményeket, azaz irányító, ellenőrző és végrehajtó (!) apparátusokat hoz létre az európai
gyarmat területén. 

"A megállapodással Társulási Tanács jön létre, amely megvizsgál minden, a megállapodás keretei között felmerüli
nagyobb jelentiségő ügyet, valamint kölcsönös érdeklidésre számot tartó más kétoldalú és nemzetközi kérdést. A Társulási
Tanács egyrészt az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjaiból, másrészt Izrael Állam
kormányának tagjaiból áll." 

Ez magyarul annyit tesz, hogy ettől fogva Európát az "európai" bizottságokban ülő nyikhajok irányítják "egyrészről", és Izrael állam
kormányának tagjai "másrészről". Ez a konstrukció a "protektorátus" fogalmának felel meg.

[Erről pedig az áll egy kisokos fogalomtárban, hogy
 "... a protektorátus (védnökség): viszonylagos belső önállósággal rendelkez
ő, de külpolitikai, katonai és gazdasági szempontból más állam irányítása alatt álló ország. A gyarmatosítás kezdeti idő
szakában létrehozott protektorátusok többsége utóbb gyarmati státust kapott. Az 1939-ben a németek által megszállt Cseh- és
Morvaországban létrehozott német megszállási rendszer. A semmiféle önállósággal nem rendelkező Cseh–Morva
Protektorátus valójában katonai megszállás alatt álló tartomány volt."
]
Továbbá. 
"A Társulási Tanács megállapítja saját eljárási szabályzatát. ... A Társulási Tanácsnak a megállapodás céljainak elérése
érdekében, az abban meghatározott esetekben joga van határozatokat (!) hozni. E határozatok a Felekre kötelezőek (!),
végrehajtásukra (!) a Felek meghozzák a szükséges intézkedéseket (!) A Társulási Tanács megfelelő ajánlásokat is
tehet." 

Ez a szervezet tehát kivül áll a magyar jogállamiságon, a joghatóságokon, de nem alattuk, nem mellettük, hanem fölöttük terpeszkedik majd. Ez a szintársulat
évenként űlésezik. Szerepe tehát hasonló a zsidó nagytanácséhoz (szanhedrin), vagy a magyar Országgyűléséhez. Ehhez egy kormány is kell. Lesz az is!


"A Társulási Tanács hatáskörének tiszteletben tartásával a megállapodással létrejön egy 'Társulási Bizottság', amely fele
lős a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért. A Társulási Tanács átruházhatja a Társulási Bizottságra hatásköreinek
egészét (!) vagy egy részét. A Társulási Bizottság, amely tisztviselők szintjén ül össze, egyrészről az Európai Unió
Tanácsa tagjainak és az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak képviselőiből, másrészril Izrael Állam kormányának
képviselőiből áll." 

Ez alkotmányjogilag nem kevesebbet jelent, minthogy Európa igazgatását a Tanács és a Bizottság veszi át. A kettejük közötti hatalom átruházás pedig
azt jelenti, hogy a rendszer az egyik pillanatról a másikra átkapcsolható a "rendkivűli állapot" helyzetébe. Ezt a kérdést a "sztálini
alkotmány" sokkal "nehézkesebben" szabályozta... Emlékezzünk csak, mennyit tökölt és hányfelé járt Hruscsov egyeztetni, mielőtt a szovjet tankok lőni kezdték Budapestet. Ez most sooakl egyszerűbb, zökenőmentesebb lesz. 

Izrael Állam kormánya pedig a "jobboldali" Likud Párt kormányával azonos, ha
nem tévedek. Én (marha) nemrégiben azon morfondíroztam egyik írásomban, hogy jön össze a Fidesz konzervativ keresztény
középpárt, meg a judeolliberális likud "testvérpárti" viszonya? Hát így!

Érdekes, hogy kiváló alkotmányjogászaink, jelesül például Halmai Gábor nemhogy nem vonyítanak, de még szipogni sem mernek.
Vagy nem is akarnak? 

"Az érintett Fél a Felek számára elfogadható megoldás keresése érdekében a helyzet alapos megvizsgálásához szükséges
minden (!) lényeges információt megad a Társulási Bizottságnak." 

Az információ hatalom, mondotta Kohn bácsi. Őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy mi milyen információkat kapunk majd Izraeltől és hogy
adunk "cserébe"? Mindent! Ingyen!


"A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás hatályát kiterjesztik az egyik Fél vállalkozásainak a másik Fél
területén való letelepedésének szabadságára és az egyik Fél vállalkozásai részéről a másik Fél területén a
szolgáltatások fogyasztói számára történő szolgáltatásnyújtás liberalizálására."


Ez magyarul azt jelenti, hogy megszünik a "Magyar Állam" azon joga, hogy iparát, mezőgazdaságát, szolgáltatási szektorát
oltalmazza a karvalycégektől.


"A Felek intézkedéseket tesznek a WTO keretében kötött közbeszerzési megállapodásban közösen és kölcsönösen
foglaltakon túlmenien közbeszerzési piacaik, valamint a közüzemi ágazatban az áruk, felszerelések és szolgáltatások
beszerzésével foglalkozó vállalkozások közbeszerzési piacai kölcsönös megnyitása céljából." 

Eddig is elég nagy kupi volt a közbeszerzések területén. Ez továbbra is megmarad, de a "madám" zsidó lesz.

"A Felek együttműködésük keretében, adott esetben megállapodások kötésével, közös szabályokat és szabványokat
fogadnak el többek között a számvitelre, valamint a banki, biztosítási és egyéb pénzügyi ágazatok felügyeleti és
szabályozási rendszereire vonatkozóan." 

Ez teljesen logikus! Ha Izrael Állam tartománya leszünk mindent szabványosítani kell. Pontosan ugyanezt tette a Római
Világbirodalom is. Csakhogy Róma nem pusztította, hanem felvirágoztatta épp a Mediterraneumot is! Az annektált országok lakóit
olyannyira nem tekintette állatoknak, hogy pl. átvette a görög kultúra összes értékeit az építészettől, a filozófián keresztül, a
szónoklattanig.


"Mindkét Fél biztosítja az átláthatóságot az állami támogatások terén, többek között oly módon, hogy évente
tájékoztatja a másik felet a nyújtott támogatás teljes összegéril és megoszlásáról, valamint – a másik Fél kérésére – a
támogatási rendszerekről. Az egyik Fél kérésére a másik Fél tájékoztatást ad az egyedi állami támogatásokról is."


Izrael ezzel tulajdonképp átveszi az IMF "jogkörét" (?). Vagy csak arról van szó, hogy még egy púp nő a hátunkon (?). 
"A Felek előmozdítják a kulturális együttműködést. Az együttműködés területei különösen a következőket foglalhatják
magukban: fordítás, műalkotások és mővészek cseréje, történelmi és kulturális műemlékek és műemléki területek megőr
zése és restaurálása, kulturális téren dolgozó személyek képzése, Európára irányuló kulturális rendezvények szervezése,
kölcsönös tudatosság kialakítása és a kiemelkedi kulturális eseményekkel kapcsolatos információ terjesztéséhez való
hozzájárulás."


Itt az idő és az alkalom a zsinagógák és zsidótemetők restaurálására, kerül amibe kerül - mármint nekünk magyaroknak.

"A valamely tagállam területén jogszerűen foglalkoztatott izraeli munkavállalókra, valamint az ott jogszerűen lakóhellyel
rendelkező családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszerek koordinálására, az egyes tagállamokban
alkalmazandó feltételekre és szabályokra is figyelemmel a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
az ilyen munkavállalók által a különbözi tagállamokban teljesített biztosítási időket, munkaviszonyban eltöltött vagy
tartózkodási időszakokat összesítik az öregségi nyugdíjra, rokkantsági nyugdíjra és a túlélő hozzátartozói nyugdíjra való
jogosultság megállapítása céljából, valamint az őket és családtagjaikat megillető egészségügyi ellátás céljából, – valamennyi
öregségi, túlélő hozzátartozói, munkahelyi baleseti, foglalkozási betegség vagy rokkantság miatti nyugdíj és támogatás – a
nem járulékalapú ellátások kivételével – szabadon átutalható Izraelbe a fizetésre kötelezett tagállam(ok) jogszabályai szerinti
árfolyamon, az érintett munkavállalók fent említett családtagjaik után családi támogatásokat kapnak."
Itt egy másik lóláb. Egyenrangú felek kölcsönös előnyöket nyujtó megállapodásának ki kellene térnie az Izrael területén jogszerűen
foglalkoztatott nem izraeli munkavállalókra is. Nemde? Erről azonban szó sincs a "törvényben". Az Európába és főleg
Magyarországra betóduló zsidókra és minden pereputtyukra vonatkozó szabályokról, kedvezményekről van szó. 

"A Társulási Tanács bármely munkacsoportot vagy testületet létrehozhat, amely szükséges a megállapodásban foglaltak
végrehajtásához. A Társulási Tanács minden megfelelő intézkedést meghoz az Európai Parlament és Izrael Állam
knesszetje közötti, valamint a Közösség Gazdasági és Szociális Bizottsága és Izrael Gazdasági és Szociális Tanácsa
közötti együttműködés és kapcsolatok megkönnyítésére. Bármelyik Fél e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezéséből
adódó bármely vitát a Társulási Tanács elé terjeszthet. A Társulási Tanács a vitát határozattal (!) rendezheti." 

Ezzel gyakorlatilag felül van írva minden olyan jogszabály, amely a gazdasági és társadalmi szervezetek szervezeti és működési
rendjére vonatkozik. Sárközy Tamás professzor úr is kitörölheti a seggét az általa "alkotott" Társasági Törvénnyel. Egyedül azzal
vigasztalhatja magát a jó úr, hogy ő a maga részéről mindent megtett húsz év alatt a gazdaság liberalizálása, azaz lezüllesztése
érdekében. Ami még hátra van, elintézik a Társulási Tanácsok és a Bizottságok. 

"A megállapodásban semmi sem akadályozza (!) a Feleket, hogy olyan intézkedéseket tegyenek:
a) amelyeket szükségesnek tartanak az alapveti biztonsági érdekeikkel ellentétes információkiadás megakadályozására;
b) amelyek fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállítására, kereskedelmére vagy védelmi célokra elengedhetetlenül
szükséges kutatásra, fejlesztésre vagy előállításra vonatkoznak, feltéve hogy ezen intézkedések nem befolyásolják
hátrányosan a versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében;
c) amelyeket szükségesnek tartanak saját biztonságuk érdekében a "közrend" fenntartását érinti komoly belső zavargások
esetén, vagy háború, illetve háborús fenyegetést jelenti komoly nemzetközi feszültség esetén, vagy olyan
kötelezettségek teljesítése céljából, amelyeket a béke és a nemzetközi biztonság fenntartása érdekében vállaltak."
A magyar szélsőjobb csak nemrég háborodott fel azon, hogy ugyanazon a napon, azaz 2007. október 18-án, amikor megszületett
az ún. Lisszaboni Szerződés, azzal párhuzamosan egy másik szerződést is kötöttek Velsen holland városkában, az ú.n. "Velseni
Szerződést". Ezt akkor helyben és diszkréten, egy füst alatt, aláírták az európai kormányok képviselői úgy, hogy szó sem volt népszavazásról,
vagy akár csak arról, hogy az országok parlamentjei elé terjesszék a dolgot. A Velseni Szerződés arról szól, hogy az EU létrehoz
egy úgynevezett "European Gendarmerie Force" elnevezésű szervezetet, azaz "Európai Csendőrséget". Olyan utcai zavargások
esetében amelyek az Európai Unió intézkedései ellen irányulnának, a helybeli kormány
 "segítségül" hívhatja a tömegoszlatásra
szakosodott Európai Csendőrséget. A jelenlegi európai nemzeti alkotmányok nem engedélyezik az országos kormányokat
idegen rendfenntartó erőket bevetni saját népük ellen, és ezért is vette eddig körbe ekkora csend a Velseni Szerződést. A
Lisszaboni Szerződés hatályba lépése folytán közben a "Velseni Szerződés" is hatályba lépett. Ezzel az országos belügyi, és
rendészeti intézkedések Brüsszel irányítása alá kerülnek. Brüsszel viszont az Izraeli Knesszet irányítása alá kerül. 

"Sztálini típusú Alkotmányunk" nem tudott idejében felzárkózni e szédületes tempójú fejlődéshez. De az Orbán Parlament ezt a
kis diszkrepanciát hamarosan ki fogja küszöbölni. Aztán majd Fletó meg Gergényi fognak szégyenkezni saját tutyimutyiságuk
miatt, amit 2006-ban tanusítottak.


"Ha valamelyik Fél úgy véli (?), hogy a másik Fél nem teljesítette a megállapodásból eredő valamely kötelezettségét,
'megfelelő intézkedéseket' (?) hozhat." 

Megvallom, ez a passzus zavarba hoz. Eddig úgy tudtam, hogy mindennémű joghátrány alkalmazásának előfeltétele, hogy valaki
bizonyítható módon (!) jogsértést kövessen el. A vélelmeknek a jogban speciális és erősen korlátozott szerepük van, helyesebben
volt eddig... 


Vannak azonban ennél cifrább "újítások" is. Csak megemlítem, hogy amikor az EU Alkotmánya felől népszavaztunk
letöltöttem az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról annak szövegét, 5000 oldalt (!), hogy tisztán lássak. [Ezt nyilván minden
szavazó megtette...] Nem mentem vele semmire, nem sikerült átlátnom a szitán. Hogy miért nem? Hát csak azért, mert a
szövegnek cca. egynegyede olyan jogforrásokra utalt, mint az EU Alkotmány szerves részeire, amelyek magyarul többnyire nem
jelenetek meg. Ezek terjedelme saccom szerint lehetett olyan 500.000 oldal. Persze a nép, "az emberek" megszavazták. 

"Az 1–5. sz. jegyzőkönyv, valamint az I–VII. melléklet e megállapodás szerves részét képezik. A nyilatkozatok és
levélváltások a záróokmányban jelennek meg, amelyek szintén e megállapodás szerves részét képezik." 

Vegyük sorba az újdonságokat. A magyar jogrendszer a jogszabályok testébe nem épít be jegyzőkönyveket. Mellékletek a
magyar jogszabályokhoz is kapcsolódnak. Ez teát rendben lenne. De mi a fityfenék a "nyilatkozatok" és a "levélváltások"?

A nyilatkozat definiált műfaj. Lehet kölcsönös, vagy egyoldalú. A kölcsönös nyilatkozat sem szerződés, főleg nem jogszabály.
Afféle szándéknyilatkozatnak tekinthető. Itt azonban csak sima nyilatkozatról van szó, azaz egyoldalú aktusról. Hogy ebből hogy
lesz a másik másik felet, vagy minden felet, kötelező jogszabály? Erre tán' csak a Talmud bölcsei tudnának felelni, vagy azok sem.

A csúcs azonban nem ez, hanem az, hogy a "levélváltások" is megjelennek a záróokmányban úgy, hogy ezek is a megállapodás
szerves részét képezik. Hát ezt meg hogy kell értenünk nekünk gójoknak, állati értelmünkkel? Az Internet legnagyobb átka az
E-mail. Ez teszi lehe tővé, hogy minden barom a világürbe szórja lelki trágyáját. Olyan marha azonban e barmok között sincs, aki
azt hinné, hogy amit ír valaminek is szerves részévé válik és egy másik baromra nézve kötelező lesz. Hát itt kiakadt az agyam.
Erre még a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvében sem találtam magyarázatot pedig már sokszor kisegített a dolgok megértésében. Igazán kár, hogy hamaisítvány...

Megvallom, hogy amikor a "törvény" olvasásába fogtam, nyomban az "antiszemitizmus" kifejezést kezdtem keresni, hisz ez a klúja
mindennek. Már - már aggódni kezdtem, hogy netán kifelejtődött, de - hál' istennek - nem. 


"Felek újólag megerősítik, hogy fontosságot tulajdonítanak az emberi jogok tiszteletben tartásának, amint azokat az
ENSZ Alapokmányában meghatározták, beleértve az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és fajgyűlölet elleni harcot. " 

Hát ki szarta le legtöbbször és a legnagyobb ívben az ENSZ alapokmányát, ha nem Izrael? Erre figyelemmel ha mi is úgy
bánhatnánk a beáramló izraeliekkel, ahogy azok bánnak a palesztinokkal, például a Gázai Övezetben, akkor rendben is lenne a
dolog, hisz a foszforbombák a legalkalmasabb eszközök a heveskedés lehűtésére. De félek hogy a zsidók nem így értik. Nem is
érthetik így, hisz az emberi jogok nem illethetnek meg állatokat. Ők pedig minket annak tekintenek, amint ez Ovádjá volt szefárd
főrabbi minapi nyilatkozatából kiderül. Ha úgy gondolják, hogy őket mint embereket tilos gyűlölni, máris érthetővé válik a szöveg.

Lassan közeledünk a drámai csúcshoz... 

"A megállapodás határozatlan (!) időre jön létre. Bármelyik Fél, a másik Fél értesítésével, felmondhatja a
megállapodást. A megállapodás az ilyen értesítés keltétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti."
Mese mese meskete. Ilyesmi nem fordulhat elő, főleg azért nem, mert minden csapnál, billentyűnél és nyomógombnál egyaránt
zsidók ülnek minden oldalon, minden fél képvisletében. Az egész tehát nem más, mint egy zsidó tekli - mekli.

Abban viszont prófétai előrelátás mutatkozik, hogy a megállapodás "határozatlan" időre jön létre. Miért?

A bölcs Herzl Tivadar mondotta volt ["A zsidó állam" c. könyvében], hogy a zsidók maguk hurcolják be az antiszemitizmust
mindenhova ahol megjelennek, ill. megtelepednek. Még rosszabb a helyzet [a kicsi rakás nagyot kiván elv alapján], ha olyan
helyre tódulnak tömegesen, ahol előörseik korábban már megtelepedtek. Ilyen hely Magyarország is... Persze bölcsen tudják,
hogy az echte magyar antiszemitizmustól nem kell tartaniuk. Igenám, de mi lesz ha az új Izrael a Kárpát medencében kezd épül
getni? Hát csak az, hogy az antiszemitizmust pl. az Al Kaida képében hurcolják be magukkal, mint púpot a hátukon. Azt hiszik,
hogy csak a Müncheni Olimpia arab terroristáit követheti a bosszú az egész világon? Gáza zsidó terroristái gyermekgyilkosai
pedig az új Kánaán földjén áztathatják a töküket a kóser hévizfürdőkben?

Hát nem! A Magyarországra alijázókat követni fogja, vagy már a kapuban "fogadja" a szent dzsihád! Hogy miért? Hát csak azért
mert mára az Iszlám a kelleténél sokkal mélyebb gyökereket eresztett Európában. Az "új szomszéd" biztos nem lesz ínyükre. Nem
is lehet, hisz maguk is olvasták Herzl könyvét arról, hogy milyen egy zsidó állam elméletben. De ők túllátnak Herzl Tivadaron és
már azt is tudják, hogyan funkcionál egy zsidó állam a gyakorlatban. Minndenki téved, aki azt hiszi, hogy a Jordán völgyében
"megalkotott" földi poklot zökkenőmentesen át lehet telepíteni a Duna mellé, Judapest központtal

A vége következik!

Az orbáni szavazógép olajozott működését cseppet sem zavarta a Jobbik molino transzparense. Orbánnak sem kellett igazán
kínos kérdésekre válaszolni, mert "ilyen" kérdéseket nem tettek fel neki. Ez azt jelenti, hogy a "nemzeti jogvédelem" a
Parlamentben nem működik, jóllehet hangadói - Morvai Gaudi - ott ülnek. Az "annexiós törvény" jogi elemzését is nekik kellett
volna elvégezniük és "az embereket" felvilágosítaniuk a "törvényből" az Országra és annak polgáraira háramló súlyos
következményekről. 

A fent vázoltak alapján ismét felmerül bennem a kérdés: tulajdonképp kit szolgálnak ezek a lármás "hazafiak"?

Sz. Gy. 

Magyarország annektálása - molinó ellenállás
Mottó.
A blog hosszú és unalmas! Viszont nem kötelező

Bekövetkezett hát' ami előre látható volt, Izrael fennhatósága alá kerültünk. [Többek között erre kellett Orbán és a kétharmados
"fülkeforradalom".]
Aki a Kuruc Infón akar tájékozódni a dolgok mikéntje és miértje felől, a Jobbik primadonna-csapatának [Vona, Gaudi, Morvai]
parlamenti handabandázásában gyönyörködhet és még valami másban. A Jobbik a Parlament üléstermében molinó pajzsot
vont a hódítók elé. Ennyi! Érthető, hisz a triónak más dolga is van. [Parlamenti szereplés, videoklipek, gyűlések, tüntetések,
stb.]
Dehát miről van szó tulajdonképpen?
2010.11.09-én a Parlament törvényt hozott, "az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam
közötti társulás létrehozásáról szóló, 'euro-mediterrán megállapodás' és annak módosításainak kihirdetéséről." (Előadó Dr.
Martonyi János külügyminiszter ).

A témát a T/1473. számú törvényjavaslat szövege alapján próbálom elemezni, amit PDF formátumban tettek közzé [rohadná
nak meg]. A HTML formátumba áttett szöveg mérete több mint 5 megabájt. Ennek gondos elolvasása sokkal több időt vesz
igénybe, mint amit a "magyar" Parlament a "vitára" és a megszavazásra rászánt. Dehát ki akarja ezt a szörnyűséget
olvasgatni? Ha mégis akadna ilyen mazochista, letöltheti a honlapomról. A kockázatokért és a mellékhatásokért persze nem
vállalok felelősséget.
Ez az "euro-mediterrán megállapodás" nem valami új dolog, legfeljebb egy csecsemőnek.
A Mediterrán Térség, becenevén MEDA, az "EU kislexikon" szerint az Európai Unió " mediterrán térséget támogató" programja.
1996-ban indult és eredetileg, az Európai Unió ill. tagállamain kivűl, az alábbi országokat foglalta magába: Algéria, Ciprus,
Egyiptom, Izrael (!), Jordánia, Libanon, Málta, Marokkó, a Palesztin Nemzeti Hatóság, Szíria, Tunézia ésTörökország. Célja
szabadkereskedelmi övezet létrehozása az európai-mediter-rán partnerség kialakításával.

Az Unióba később belépők csatlakoztak ehhez a csoportosuláshoz. mi magyarok Európai Unióhoz történő csatlakozásáról
szóló szerződést és az ahhoz tartozó, a csatlakozás feltételeiről szóló, okmányt 2003. április 16-án Athénban írtuk alá, és az
2004. május 1-jén lépett hatályba. [A jófene se tudott róla...]
A 2010.11.09-én kihirdetett törvény közvetlen előzménye az 1995.11.20-án aláírt, 2000.06.11--én hatályba lépett, "Brüsszeli
megállapodás" Ennek több "érdekes" eleme van, de mivel ezek beépültek az új Fidesz törvénybe, külön méltatásuk fölösleges.
Az új paktum résztvevői a mediterrán térség országai, köztük Izrael, az EU, illetve tagállamai valamint az Európai Szén és
Acélközösség, ill. az abban résztvevő államok.
Ebben a konstukcióban Izrael mint békés mediterrán államocska legfeljebb a primus inter pares [első az egyelnők között]
szerepét tölthetné be. Ehelyett az új szerződési konstrukcióban Izrael az "egyrészt " oldalról szerződik a "másrészt" oldalra
szoritott államszövetségekkel és államokkal. De egyáltalán nem egyenlőségi alapon, hanem valahogy úgy, ahogy
Balfour úr nagylelkűsége folytán 1948. május 14-én újjáalapították magukat a történelmi Júdea és Izrael, ókori zsidó királyságok
területén. Itt történetesen palesztinok laktak ekkor, akiket a kutya se kérdezett, mit szólnak hozzá. Most pedig minket nem
kérdeznek meg mit szólunk az újabb államalapításhoz, amely Magyarországon fog végbemenni és ahol nekünk jut majd a
"hálás" palesztin szerep.
Hogy honnan veszem ezt? Hát a törvény, azaz csatlakozási nyilatkozat szövegéből. Ebből ugyanis kiderül, hogy Izrael
meglovagolja ugyan az egész (rohadt) Európát, de a nyerget és az ülepét Magyarországra helyezi. Erre az utal, hogy a szöveg
Magyarországra van kihegyezve.
Ezek után lássuk a medvét. [Itt előre bocsátom a következőket. A Törvényből vett idézeteknél nem tüntetem fel, hogy azokat a
terjedelmes szöveg melyik részéből vettem. Aki letölti a "Törvény" szövegét látni fogja, hogy felül egy tárgymutatót helyeztem el,
amelyből a megjelölt témákra ugrani lehet. Aki tehát nem hiszi el, hogy korrektűl idézek, ugráljon utánam és ellenőrizze, nem
csúsztatok e.]

Előbb az elvi blablákról.


"FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai és Izrael között fennálló hagyományos kapcsolatok jelentőségét és a
Szerződő Felek által vallott 'közös értékeket', FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség, annak tagállamai és Izrael erő
síteni kívánják e kapcsolatokat, továbbá viszonosságon és partnerségen alapuló tartós kapcsolatokat kívánnak létrehozni,
valamint elő kívánják segíteni Izrael gazdaságának az európai gazdaságba való további integrációját..." 

Nem tudható mik ezek a 'közös értékek'. Talán csak nem az agresszív imperialista állam bűnös hadviselése "saját" területén a
pelesztinokkal szemben, illetve a szomszédos idegen államok területén lakó arab és más népekkel szemben? Mindegy, ne
találgassunk. Lesz itt még több rébusz is. 

"ANNAK TUDATÁBAN, hogy erőiket a politikai stabilitás és gazdasági fejlődés megszilárdítása érdekében, a
regionális együttműködés elősegítésén keresztül egyesíteniük kell ... MEGGYŐZŐDVE arról, hogy a társulási
megállapodás új légkört teremt gazdasági kapcsolataik, és különösen a kereskedelem, a befektetés, valamint a gazdasági
és technológiai együttmőködés fejlődése számára, stb." 


Hát persze! Tudjuk, hogy ahol a zsidóság megtelepszik, majd gazdasági ill. politikai befolyásra tesz szert, ott új légkör keletkezik
és politikai stabilitás. Ennek jó példája épp a mediterrán térség, ahol Izrael a lakótelepek ellen bevetett foszfor és
kazettás bombákkal "stabilizál".


"E megállapodás célja, hogy megfelelő keretet biztosítson a politikai párbeszéd számára, lehetivé téve a felek közötti
szoros politikai kapcsolatok fejlődését, többek között az áruk és szolgáltatások kereskedelmének bővítésével, a
letelepedési jog kölcsönös liberalizálásával, a közbeszerzés további fokozatos liberalizálásával, a tőke szabad mozgásával." 

A büdös lólábak innen már jól láthatóan és szagolhatóan kilógnak a szövegből. A "letelepedési jog" liberalizása zsidóul azt
jelentheti, amit "otthon" a palesztin őslakosokkal csináltak. Ez csaknem egymillió ember kiűzését jelentette szülőföldjükről. Ezek a
hontalanná vált palesztinok mára kb. másfél millióra szaporodtak és emberhez nem méltő körülmények között tengődnek különbö
ző államok területén. Izrael most úgy próbál "béketárgyalásokat" folytatni, hogy egyetlen palesztint sem óhajt visszaengedni a
herzli cionista zsidó állam felségterületére. 

"A Felek közötti kapcsolatok, valamint a megállapodás minden rendelkezése az emberi jogok és demokratikus alapelvek
tiszteletben tartásán alapul, amelyek Felek a bel- és külpolitikáját irányítják, és a megállapodás alapveti elemét jelentik." 

Ez tökben ugyanaz mint az előbbi, csak a pofátlansága és cinizmusa kirívóbb annál. Ezért idézem külön. A kommentár ugyanaz.

A a törvény, azaz paktum, új zsidó intézményeket, azaz irányító, ellenőrző és végrehajtó (!) apparátusokat hoz létre az európai
gyarmat területén. 

"A megállapodással Társulási Tanács jön létre, amely megvizsgál minden, a megállapodás keretei között felmerüli
nagyobb jelentiségő ügyet, valamint kölcsönös érdeklidésre számot tartó más kétoldalú és nemzetközi kérdést. A Társulási
Tanács egyrészt az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjaiból, másrészt Izrael Állam
kormányának tagjaiból áll." 

Ez magyarul annyit tesz, hogy ettől fogva Európát az "európai" bizottságokban ülő nyikhajok irányítják "egyrészről", és Izrael állam
kormányának tagjai "másrészről". Ez a konstrukció a "protektorátus" fogalmának felel meg.

[Erről pedig az áll egy kisokos fogalomtárban, hogy
 "... a protektorátus (védnökség): viszonylagos belső önállósággal rendelkez
ő, de külpolitikai, katonai és gazdasági szempontból más állam irányítása alatt álló ország. A gyarmatosítás kezdeti idő
szakában létrehozott protektorátusok többsége utóbb gyarmati státust kapott. Az 1939-ben a németek által megszállt Cseh- és
Morvaországban létrehozott német megszállási rendszer. A semmiféle önállósággal nem rendelkező Cseh–Morva
Protektorátus valójában katonai megszállás alatt álló tartomány volt."
]
Továbbá. 
"A Társulási Tanács megállapítja saját eljárási szabályzatát. ... A Társulási Tanácsnak a megállapodás céljainak elérése
érdekében, az abban meghatározott esetekben joga van határozatokat (!) hozni. E határozatok a Felekre kötelezőek (!),
végrehajtásukra (!) a Felek meghozzák a szükséges intézkedéseket (!) A Társulási Tanács megfelelő ajánlásokat is
tehet." 

Ez a szervezet tehát kivül áll a magyar jogállamiságon, a joghatóságokon, de nem alattuk, nem mellettük, hanem fölöttük terpeszkedik majd. Ez a szintársulat
évenként űlésezik. Szerepe tehát hasonló a zsidó nagytanácséhoz (szanhedrin), vagy a magyar Országgyűléséhez. Ehhez egy kormány is kell. Lesz az is!


"A Társulási Tanács hatáskörének tiszteletben tartásával a megállapodással létrejön egy 'Társulási Bizottság', amely fele
lős a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért. A Társulási Tanács átruházhatja a Társulási Bizottságra hatásköreinek
egészét (!) vagy egy részét. A Társulási Bizottság, amely tisztviselők szintjén ül össze, egyrészről az Európai Unió
Tanácsa tagjainak és az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak képviselőiből, másrészril Izrael Állam kormányának
képviselőiből áll." 

Ez alkotmányjogilag nem kevesebbet jelent, minthogy Európa igazgatását a Tanács és a Bizottság veszi át. A kettejük közötti hatalom átruházás pedig
azt jelenti, hogy a rendszer az egyik pillanatról a másikra átkapcsolható a "rendkivűli állapot" helyzetébe. Ezt a kérdést a "sztálini
alkotmány" sokkal "nehézkesebben" szabályozta... Emlékezzünk csak, mennyit tökölt és hányfelé járt Hruscsov egyeztetni, mielőtt a szovjet tankok lőni kezdték Budapestet. Ez most sooakl egyszerűbb, zökenőmentesebb lesz. 

Izrael Állam kormánya pedig a "jobboldali" Likud Párt kormányával azonos, ha
nem tévedek. Én (marha) nemrégiben azon morfondíroztam egyik írásomban, hogy jön össze a Fidesz konzervativ keresztény
középpárt, meg a judeolliberális likud "testvérpárti" viszonya? Hát így!

Érdekes, hogy kiváló alkotmányjogászaink, jelesül például Halmai Gábor nemhogy nem vonyítanak, de még szipogni sem mernek.
Vagy nem is akarnak? 

"Az érintett Fél a Felek számára elfogadható megoldás keresése érdekében a helyzet alapos megvizsgálásához szükséges
minden (!) lényeges információt megad a Társulási Bizottságnak." 

Az információ hatalom, mondotta Kohn bácsi. Őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy mi milyen információkat kapunk majd Izraeltől és hogy
adunk "cserébe"? Mindent! Ingyen!


"A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás hatályát kiterjesztik az egyik Fél vállalkozásainak a másik Fél
területén való letelepedésének szabadságára és az egyik Fél vállalkozásai részéről a másik Fél területén a
szolgáltatások fogyasztói számára történő szolgáltatásnyújtás liberalizálására."


Ez magyarul azt jelenti, hogy megszünik a "Magyar Állam" azon joga, hogy iparát, mezőgazdaságát, szolgáltatási szektorát
oltalmazza a karvalycégektől.


"A Felek intézkedéseket tesznek a WTO keretében kötött közbeszerzési megállapodásban közösen és kölcsönösen
foglaltakon túlmenien közbeszerzési piacaik, valamint a közüzemi ágazatban az áruk, felszerelések és szolgáltatások
beszerzésével foglalkozó vállalkozások közbeszerzési piacai kölcsönös megnyitása céljából." 

Eddig is elég nagy kupi volt a közbeszerzések területén. Ez továbbra is megmarad, de a "madám" zsidó lesz.

"A Felek együttműködésük keretében, adott esetben megállapodások kötésével, közös szabályokat és szabványokat
fogadnak el többek között a számvitelre, valamint a banki, biztosítási és egyéb pénzügyi ágazatok felügyeleti és
szabályozási rendszereire vonatkozóan." 

Ez teljesen logikus! Ha Izrael Állam tartománya leszünk mindent szabványosítani kell. Pontosan ugyanezt tette a Római
Világbirodalom is. Csakhogy Róma nem pusztította, hanem felvirágoztatta épp a Mediterraneumot is! Az annektált országok lakóit
olyannyira nem tekintette állatoknak, hogy pl. átvette a görög kultúra összes értékeit az építészettől, a filozófián keresztül, a
szónoklattanig.


"Mindkét Fél biztosítja az átláthatóságot az állami támogatások terén, többek között oly módon, hogy évente
tájékoztatja a másik felet a nyújtott támogatás teljes összegéril és megoszlásáról, valamint – a másik Fél kérésére – a
támogatási rendszerekről. Az egyik Fél kérésére a másik Fél tájékoztatást ad az egyedi állami támogatásokról is."


Izrael ezzel tulajdonképp átveszi az IMF "jogkörét" (?). Vagy csak arról van szó, hogy még egy púp nő a hátunkon (?). 
"A Felek előmozdítják a kulturális együttműködést. Az együttműködés területei különösen a következőket foglalhatják
magukban: fordítás, műalkotások és mővészek cseréje, történelmi és kulturális műemlékek és műemléki területek megőr
zése és restaurálása, kulturális téren dolgozó személyek képzése, Európára irányuló kulturális rendezvények szervezése,
kölcsönös tudatosság kialakítása és a kiemelkedi kulturális eseményekkel kapcsolatos információ terjesztéséhez való
hozzájárulás."


Itt az idő és az alkalom a zsinagógák és zsidótemetők restaurálására, kerül amibe kerül - mármint nekünk magyaroknak.

"A valamely tagállam területén jogszerűen foglalkoztatott izraeli munkavállalókra, valamint az ott jogszerűen lakóhellyel
rendelkező családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszerek koordinálására, az egyes tagállamokban
alkalmazandó feltételekre és szabályokra is figyelemmel a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
az ilyen munkavállalók által a különbözi tagállamokban teljesített biztosítási időket, munkaviszonyban eltöltött vagy
tartózkodási időszakokat összesítik az öregségi nyugdíjra, rokkantsági nyugdíjra és a túlélő hozzátartozói nyugdíjra való
jogosultság megállapítása céljából, valamint az őket és családtagjaikat megillető egészségügyi ellátás céljából, – valamennyi
öregségi, túlélő hozzátartozói, munkahelyi baleseti, foglalkozási betegség vagy rokkantság miatti nyugdíj és támogatás – a
nem járulékalapú ellátások kivételével – szabadon átutalható Izraelbe a fizetésre kötelezett tagállam(ok) jogszabályai szerinti
árfolyamon, az érintett munkavállalók fent említett családtagjaik után családi támogatásokat kapnak."
Itt egy másik lóláb. Egyenrangú felek kölcsönös előnyöket nyujtó megállapodásának ki kellene térnie az Izrael területén jogszerűen
foglalkoztatott nem izraeli munkavállalókra is. Nemde? Erről azonban szó sincs a "törvényben". Az Európába és főleg
Magyarországra betóduló zsidókra és minden pereputtyukra vonatkozó szabályokról, kedvezményekről van szó. 

"A Társulási Tanács bármely munkacsoportot vagy testületet létrehozhat, amely szükséges a megállapodásban foglaltak
végrehajtásához. A Társulási Tanács minden megfelelő intézkedést meghoz az Európai Parlament és Izrael Állam
knesszetje közötti, valamint a Közösség Gazdasági és Szociális Bizottsága és Izrael Gazdasági és Szociális Tanácsa
közötti együttműködés és kapcsolatok megkönnyítésére. Bármelyik Fél e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezéséből
adódó bármely vitát a Társulási Tanács elé terjeszthet. A Társulási Tanács a vitát határozattal (!) rendezheti." 

Ezzel gyakorlatilag felül van írva minden olyan jogszabály, amely a gazdasági és társadalmi szervezetek szervezeti és működési
rendjére vonatkozik. Sárközy Tamás professzor úr is kitörölheti a seggét az általa "alkotott" Társasági Törvénnyel. Egyedül azzal
vigasztalhatja magát a jó úr, hogy ő a maga részéről mindent megtett húsz év alatt a gazdaság liberalizálása, azaz lezüllesztése
érdekében. Ami még hátra van, elintézik a Társulási Tanácsok és a Bizottságok. 

"A megállapodásban semmi sem akadályozza (!) a Feleket, hogy olyan intézkedéseket tegyenek:
a) amelyeket szükségesnek tartanak az alapveti biztonsági érdekeikkel ellentétes információkiadás megakadályozására;
b) amelyek fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállítására, kereskedelmére vagy védelmi célokra elengedhetetlenül
szükséges kutatásra, fejlesztésre vagy előállításra vonatkoznak, feltéve hogy ezen intézkedések nem befolyásolják
hátrányosan a versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében;
c) amelyeket szükségesnek tartanak saját biztonságuk érdekében a "közrend" fenntartását érinti komoly belső zavargások
esetén, vagy háború, illetve háborús fenyegetést jelenti komoly nemzetközi feszültség esetén, vagy olyan
kötelezettségek teljesítése céljából, amelyeket a béke és a nemzetközi biztonság fenntartása érdekében vállaltak."
A magyar szélsőjobb csak nemrég háborodott fel azon, hogy ugyanazon a napon, azaz 2007. október 18-án, amikor megszületett
az ún. Lisszaboni Szerződés, azzal párhuzamosan egy másik szerződést is kötöttek Velsen holland városkában, az ú.n. "Velseni
Szerződést". Ezt akkor helyben és diszkréten, egy füst alatt, aláírták az európai kormányok képviselői úgy, hogy szó sem volt népszavazásról,
vagy akár csak arról, hogy az országok parlamentjei elé terjesszék a dolgot. A Velseni Szerződés arról szól, hogy az EU létrehoz
egy úgynevezett "European Gendarmerie Force" elnevezésű szervezetet, azaz "Európai Csendőrséget". Olyan utcai zavargások
esetében amelyek az Európai Unió intézkedései ellen irányulnának, a helybeli kormány
 "segítségül" hívhatja a tömegoszlatásra
szakosodott Európai Csendőrséget. A jelenlegi európai nemzeti alkotmányok nem engedélyezik az országos kormányokat
idegen rendfenntartó erőket bevetni saját népük ellen, és ezért is vette eddig körbe ekkora csend a Velseni Szerződést. A
Lisszaboni Szerződés hatályba lépése folytán közben a "Velseni Szerződés" is hatályba lépett. Ezzel az országos belügyi, és
rendészeti intézkedések Brüsszel irányítása alá kerülnek. Brüsszel viszont az Izraeli Knesszet irányítása alá kerül. 

"Sztálini típusú Alkotmányunk" nem tudott idejében felzárkózni e szédületes tempójú fejlődéshez. De az Orbán Parlament ezt a
kis diszkrepanciát hamarosan ki fogja küszöbölni. Aztán majd Fletó meg Gergényi fognak szégyenkezni saját tutyimutyiságuk
miatt, amit 2006-ban tanusítottak.


"Ha valamelyik Fél úgy véli (?), hogy a másik Fél nem teljesítette a megállapodásból eredő valamely kötelezettségét,
'megfelelő intézkedéseket' (?) hozhat." 

Megvallom, ez a passzus zavarba hoz. Eddig úgy tudtam, hogy mindennémű joghátrány alkalmazásának előfeltétele, hogy valaki
bizonyítható módon (!) jogsértést kövessen el. A vélelmeknek a jogban speciális és erősen korlátozott szerepük van, helyesebben
volt eddig... 


Vannak azonban ennél cifrább "újítások" is. Csak megemlítem, hogy amikor az EU Alkotmánya felől népszavaztunk
letöltöttem az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról annak szövegét, 5000 oldalt (!), hogy tisztán lássak. [Ezt nyilván minden
szavazó megtette...] Nem mentem vele semmire, nem sikerült átlátnom a szitán. Hogy miért nem? Hát csak azért, mert a
szövegnek cca. egynegyede olyan jogforrásokra utalt, mint az EU Alkotmány szerves részeire, amelyek magyarul többnyire nem
jelenetek meg. Ezek terjedelme saccom szerint lehetett olyan 500.000 oldal. Persze a nép, "az emberek" megszavazták. 

"Az 1–5. sz. jegyzőkönyv, valamint az I–VII. melléklet e megállapodás szerves részét képezik. A nyilatkozatok és
levélváltások a záróokmányban jelennek meg, amelyek szintén e megállapodás szerves részét képezik." 

Vegyük sorba az újdonságokat. A magyar jogrendszer a jogszabályok testébe nem épít be jegyzőkönyveket. Mellékletek a
magyar jogszabályokhoz is kapcsolódnak. Ez teát rendben lenne. De mi a fityfenék a "nyilatkozatok" és a "levélváltások"?

A nyilatkozat definiált műfaj. Lehet kölcsönös, vagy egyoldalú. A kölcsönös nyilatkozat sem szerződés, főleg nem jogszabály.
Afféle szándéknyilatkozatnak tekinthető. Itt azonban csak sima nyilatkozatról van szó, azaz egyoldalú aktusról. Hogy ebből hogy
lesz a másik másik felet, vagy minden felet, kötelező jogszabály? Erre tán' csak a Talmud bölcsei tudnának felelni, vagy azok sem.

A csúcs azonban nem ez, hanem az, hogy a "levélváltások" is megjelennek a záróokmányban úgy, hogy ezek is a megállapodás
szerves részét képezik. Hát ezt meg hogy kell értenünk nekünk gójoknak, állati értelmünkkel? Az Internet legnagyobb átka az
E-mail. Ez teszi lehe tővé, hogy minden barom a világürbe szórja lelki trágyáját. Olyan marha azonban e barmok között sincs, aki
azt hinné, hogy amit ír valaminek is szerves részévé válik és egy másik baromra nézve kötelező lesz. Hát itt kiakadt az agyam.
Erre még a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvében sem találtam magyarázatot pedig már sokszor kisegített a dolgok megértésében. Igazán kár, hogy hamaisítvány...

Megvallom, hogy amikor a "törvény" olvasásába fogtam, nyomban az "antiszemitizmus" kifejezést kezdtem keresni, hisz ez a klúja
mindennek. Már - már aggódni kezdtem, hogy netán kifelejtődött, de - hál' istennek - nem. 


"Felek újólag megerősítik, hogy fontosságot tulajdonítanak az emberi jogok tiszteletben tartásának, amint azokat az
ENSZ Alapokmányában meghatározták, beleértve az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és fajgyűlölet elleni harcot. " 

Hát ki szarta le legtöbbször és a legnagyobb ívben az ENSZ alapokmányát, ha nem Izrael? Erre figyelemmel ha mi is úgy
bánhatnánk a beáramló izraeliekkel, ahogy azok bánnak a palesztinokkal, például a Gázai Övezetben, akkor rendben is lenne a
dolog, hisz a foszforbombák a legalkalmasabb eszközök a heveskedés lehűtésére. De félek hogy a zsidók nem így értik. Nem is
érthetik így, hisz az emberi jogok nem illethetnek meg állatokat. Ők pedig minket annak tekintenek, amint ez Ovádjá volt szefárd
főrabbi minapi nyilatkozatából kiderül. Ha úgy gondolják, hogy őket mint embereket tilos gyűlölni, máris érthetővé válik a szöveg.

Lassan közeledünk a drámai csúcshoz... 

"A megállapodás határozatlan (!) időre jön létre. Bármelyik Fél, a másik Fél értesítésével, felmondhatja a
megállapodást. A megállapodás az ilyen értesítés keltétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti."
Mese mese meskete. Ilyesmi nem fordulhat elő, főleg azért nem, mert minden csapnál, billentyűnél és nyomógombnál egyaránt
zsidók ülnek minden oldalon, minden fél képvisletében. Az egész tehát nem más, mint egy zsidó tekli - mekli.

Abban viszont prófétai előrelátás mutatkozik, hogy a megállapodás "határozatlan" időre jön létre. Miért?

A bölcs Herzl Tivadar mondotta volt ["A zsidó állam" c. könyvében], hogy a zsidók maguk hurcolják be az antiszemitizmust
mindenhova ahol megjelennek, ill. megtelepednek. Még rosszabb a helyzet [a kicsi rakás nagyot kiván elv alapján], ha olyan
helyre tódulnak tömegesen, ahol előörseik korábban már megtelepedtek. Ilyen hely Magyarország is... Persze bölcsen tudják,
hogy az echte magyar antiszemitizmustól nem kell tartaniuk. Igenám, de mi lesz ha az új Izrael a Kárpát medencében kezd épül
getni? Hát csak az, hogy az antiszemitizmust pl. az Al Kaida képében hurcolják be magukkal, mint púpot a hátukon. Azt hiszik,
hogy csak a Müncheni Olimpia arab terroristáit követheti a bosszú az egész világon? Gáza zsidó terroristái gyermekgyilkosai
pedig az új Kánaán földjén áztathatják a töküket a kóser hévizfürdőkben?

Hát nem! A Magyarországra alijázókat követni fogja, vagy már a kapuban "fogadja" a szent dzsihád! Hogy miért? Hát csak azért
mert mára az Iszlám a kelleténél sokkal mélyebb gyökereket eresztett Európában. Az "új szomszéd" biztos nem lesz ínyükre. Nem
is lehet, hisz maguk is olvasták Herzl könyvét arról, hogy milyen egy zsidó állam elméletben. De ők túllátnak Herzl Tivadaron és
már azt is tudják, hogyan funkcionál egy zsidó állam a gyakorlatban. Minndenki téved, aki azt hiszi, hogy a Jordán völgyében
"megalkotott" földi poklot zökkenőmentesen át lehet telepíteni a Duna mellé, Judapest központtal

A vége következik!

Az orbáni szavazógép olajozott működését cseppet sem zavarta a Jobbik molino transzparense. Orbánnak sem kellett igazán
kínos kérdésekre válaszolni, mert "ilyen" kérdéseket nem tettek fel neki. Ez azt jelenti, hogy a "nemzeti jogvédelem" a
Parlamentben nem működik, jóllehet hangadói - Morvai Gaudi - ott ülnek. Az "annexiós törvény" jogi elemzését is nekik kellett
volna elvégezniük és "az embereket" felvilágosítaniuk a "törvényből" az Országra és annak polgáraira háramló súlyos
következményekről. 

A fent vázoltak alapján ismét felmerül bennem a kérdés: tulajdonképp kit szolgálnak ezek a lármás "hazafiak"?

Sz. Gy. 

Szabadkőmüves demonstráció a Kossuth Téren

2010. május. 29-e nagy nap a magyar történelemben. Fellépett az új miniszterelnök - egy kék pódiumra. Van ennek valami jelentősége? Van!
Először, mit jelent a sötét bilikék és mit jelent a pódium? A szín a szabadkőművesség kedvenc színe. (A fenti kép azzal az aláírással jelent meg, hogy Obama alá is hasonló pódiumot tettek... Nem véletlenül.)
Másodszor, ki ez az ember? Aki rá szavaztak tudják?
Mondják, hogy szabadkőműves"az angolszász orientációhoz, vagyis az Angliai Nagypáholyhoz (Szent János-féle szabadkőművesség) tartozik, akikkel még 1989-90-ben került kapcsolatba, amikor a Soros Alapítvány ösztöndíjával Oxfordban tanult."
Hírt adott a sajtó arról is, hogy "1996. május 11-12-én Prágában arra a nagyszabású nemzetközi konferenciára, ahol testet öltött, szervezetté formálódott az az "új atlanti kezdeményezésnek" nevezett mozgalom, amelyet 1994-ben neves amerikai és európai személyiségek, köztük Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Margaret Thatcher és Helmut Schmidt kezdeményezett. Csak aki ismeri az említett személyiségek HÁLÓZATBAN viselt magas rangját és fontos irányító szerepét, tudja kellően felmérni a prágai tanácskozás jelentőségét."
Mondják - írják ... De miért nem beszél erről ő maga? Ez a "szűkszavúság" érthető, mivel a szabadkőmüvesek szigorú titoktartást fogadnak mikor felveszik őket a rendbe. Ez rendben is lenne, de egy miniszterelnöknek lehetnek titkai a nemzet, vagy legalábbis választói előtt?
Jó kérdés...
Tényleg jó kérdés, mert a szabadkőműves eskü valahogy így szól.
Esküszöm, hogy nincs más hazám, mint széles e világ! Esküszöm, hogy szűnöm meg végsőkig és mindenek felett küzdeni a nemzeti határok ellen! Esküszöm, hogy egzisztenciámat is feláldozom a progresszió és az egyetemes egység diadaláért! Esküszöm, hogy életem árán is leverem azokat, akik istentiszteletből ember és ember közé válaszfalakat emelnek!"
A miniszterelnöki eskü viszont így.
Én Orbán Viktor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; miniszterelnöki feladataimat a Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”
Mintha ellentmondás lenne a kettő között. Ez az ellentmondás azonban kiköszöbölhető, ha az eskütevő úgy spekulál, hogy kétharmada birtokában az alkotmányt utólag megváltoztatja és lekiismeretéhez igazítja. (Orbán így spekulál. Megmondta.)
A kétféle eskü azonban nem csupán lelkiismereti kérdés, magatartási norma is.
Ezen egy blogíró ekként morfondírozott anno.
"... Tegyünk fel egy kérdést hazánkra vonatkozóan. Mi az oka annak, hogy a legkülönbözőbb kormányoknak Lázár György, Grósz Károly, Németh Miklós, Antall József, Boros Péter, Horn Gyula és - sajnos - Orbán Viktor (első) kormányának is a monetáris politikája - jelentéktelen ingadozásoktól eltekintve - a lényeget
illetően szinte teljesen változatlanul tart a mai napig? Kinek kedvez ez az adósságfizetést a legfőbb nemzeti kötelezettséggé tevő politika? Hogyan lehetséges, hogy látszólag oly ellentétes politikai pártok ennyire azonosan ezt a politikát folytatták és folytatják? Mindez puszta véletlen? Csakúgy magától történik? Hogy ezt a vak hitet a véletlen eme abszolút hatalmában elfogad hassuk, ahhoz fatalistának kellene lennünk, szélsőségesen irracionálisnak."
A szegény naiv még moralizál is.
"A közélet szereplőinek lojalitása egy titkos, vagy csak titkolódzó társasághoz konfliktusba kerülhet az alkotmány iránti és a választóikkal szemben vállalt kötelezettségeikkel. Ezért kellene mielőbb alkotmányosan szabályozni, hogy a megválasztott párt és politikusa kormányzó erőként kötve legyen választási programjához, ha pedig azt nem tudja teljesíteni, akkor köteles legyen idő előtt lemondani. A népszuverenitásból származó legitimitás csak addig illetheti meg a kormányt és a választott politikust, amíg olyan programot hajt végre, amelyért megválasztották."
Ez csak látszólagos bökkenő. A "kétharmad" kilencvenkilenc százalékának ugyanis halvány lila gőze sincs arról, hogy miféle program kedvéért szavazott Orbánra. A golyóstollakat a tudatalatti mozgatta a szavazófülkékben. A tudatalatti pedig azt a baromságot sugallta a fölöttes énnek, hogy Orbán alatt jobb lesz.
A marhák! A kétharmadra, Orbánra és Pintérre nem nekik van szükségük, hanem a háttérhatalomnak az újabb, az eddigieknél is könyörtelenebb adósságbehaj táshoz.
Orbán és a kormány most úgy ébredeznek, mint akinek a keze álmában az éjjeliedénybe ért. Jé', sokkal rosszabb mint gondoltuk (amikor vigyorogtunk, jópofiskodtunk). Jé' ki hitte volna, hogy épp a csőd szélén vagyunk. 

És most Orbán haptákban áll Brüsszelben és, ahogy a Népszabadság írja "Euroatlanti elkötelezettségét hangsúlyozta Orbán Viktor csütörtökön Brüsszelben, az EU-ban és a NATO-ban. Az unióban lényegében egyetértett abban, hogy a kétharmados többség birtokában az új magyar kormány legsürgetőbb feladata a fiskális konszolidáció, és a mélyreható strukturális reformok elindítása."
Seggfej választó! Tudod mi az a fiskális konszolidáció?
Még mélyebb szakadék az adóbehajtó elit és a birka nép között, amely négyévenként egy napra választóvá válik, de azután jönnek a "dolgos napok", vagyis a gyötrő ügyeskedés a felszinen maradásért, a csekkek rakosgatása az asztalon, várakozás a rendelőben, várakozás a várólistán, meleg alsó a hideg szobában, ésatöbbi.
De a pakli nem az "áldozatokat vállaló" milliókra megy, hanem a szürke gazdaság kifosztására. Arra a vállalkozói rétegre amely nem ad számlát, mert ha adna - becsődölne. Ezekre zúdúl az adónyomozók (adókopók) népes csapata rövidesen. Újgazdagok, ti következtek. Ha a Fideszre szavaztak, meg is érdemlik.
Nem szóltam a valódi fekete gazdaságról. Nem szóltam, mert róluk nincs is szó. Ők összefonódtak (voltaképp azonosak) a demokratikusan választott előtér hatalommal. A nemzeti jövedelemből őket megillető részt továbbra is le fogják hasítani.
(Már régen ex-főügyész voltam, mikor rájöttem, hogy az "olajszőkítés" tulajdonképp a nemzeti jövedelem szervezett újraelosztásának egyik módszere volt. Dehát erről többet tudnának nálam Orbán Viktor, Pintér Sándor és Kupa Mihály, meg a MOL és a MÁV akkori vezetői. De hát őket senki sem fogja kérdezni. Egyébként mos Orbán és Pintér a kérdezők...)
A kérdés az, hogy a kapitalista világgazdaság mélyülő válsága a süllyedő Magyarországon kiválthat e még valamiféle tömegellenállást. Éhséglázadásra pl. csak azok képesek, akik még nem elég éhesek.
A Gyurcsány idején létrehozott és "kellő" gyakorlatot szerzett terrorgépezet mindenesetre készenlétben áll.
De változtassunk témát és vessünk egy pillantást a sakktáblára, Orbán nyitó lépéseire. Kinek ment neki először? Simor Andrásnak az MNB elnökének, mert állítólag off-shore befektető. Lehet. De ki jön helyette?
Hát a jó Surányi György, aki eladta a Nemzeti Bank aranykészletét. (Nota bene! Épp tegnap hallottam a fél hülye Pat Robertsont az ATV 700-ak Klubjában. És mit mondott? Csak az arany jelent biztonságot.)
"Aki tudni akarja, ki a hunyó a gazdaságpolitikában, olvassa el Surányi György Népszabadságban megjelent cikkét" - írta kedden (saját) Facebook-oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A bejegyzés nemcsak azért meglepő, mert Orbán a kormányhoz közel álló Népszabadságban megjelent cikket ajánl a Fidesz szimpatizánsainak, hanem azért is, mert Surányi tevékenysége inkább az MSZP-SZDSZ kormányokhoz kötődött." (Népszabadság 2010. 02. 03 - Szabó András)
Mi a közös Orbánban és Surányiban? Hát, elég ha csak annyit mondok: az atlanti elkötelezettség. Persze többet is mondhatok. A "Corpiscuit" c. honlap "A sátán szolgái" c. cikkében közzétett listában a derék bankár is szerepel: "58.) Surányi György B' NAI-BRITH (USA) MNB" Ha ez igaz, a szabadkőművesség világ hierarchiájában Surányi több grádiccsal feljebb van mint Orbán Viktor.
Itt köszön vissza a fentebb írt látszólagos paradox, hogy a látszólagos politikai ellenfelek egy kérdésben "az adósságfizetést a legfőbb nemzeti kötelezettséggé tevő politikát" folytatnak.
Egyébként... Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!
Nemzeti mázba bujt metszetfaszú cionista vakolók elhitetik az országgal , hogy a nemzetért dolgoznak, hol ott csak a zsebüket tömik zsidó módon szarnak a goj népességre, kiket állatként kezelnek kutya kaját etetnek velük, és ha pitizni kell még ugatnak is , és megnyalják a gazdáik talpát is egy kis figyelmességért. Állatias népet ordas vezetők vezetik a koncra, a nép az istenadta nép eltűrt törököt, tatárt, labancot , oroszt , pont a zsidó az ki kiveri a házból, jöttek rá karddal , puskával, és tankkal, legújabban a bankkal , minden fegyvert kivédet, a bankot meg ki kellene rabolni , ne ők rabolják ki az egész nemzetet. Uzsora a civilizáció, uzsora a kamat, uzsora a vacsoránk, vágd le az uzsorás karját, hogy ne oszthasson több uzsorát, így a bankot is elűzöd, nem kell ide uzsora kamatos bankrendszer, forduljunk az iszlám bankrendszer felé hol tilos az uzsora.

Ki az országból a vakolókkal , a cionista zsidókkal, az ÁVH -s örökösökkel, de előbb a nemzeti vagyonunkat adják vissza . Akire rábizonyult , hogy ő is a tolvajok közzé való, és nem akarja a vagyont vissza adni, vágják le a karját és a családot kasztrálják, ne legyen hasznuk a nép kirablásából. És ez természetesen vonatkozik a zsidó politikai elitünkre is , vagy csak ö rájuk , mert a rablóink főleg zsidók voltak ÁVH- s zsidó utódok. Úgy , hogy ne legyen szánalom utánuk, ha kell csapd le a karját , kasztráld mint Kádárt a börtönben az ÁVH – s testvérei tették vele.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése