2016. október 2., vasárnap

A pöcegödörben ahol élünk a szar a szánkig ér
56- ban a magyarok a terrorista komcsi zsidó szabadkőművesek miatt lázadtak fel
A pöcegödörben ahol élünk a szar a szánkig ér


Lakatos Pál: A szabadkőművesek egy új Hitler eljöveteléért imádkoznak(Magyar A világhódítók karmai közt vergődünk 


Mielőtt megint Hernádi Tibortól olvasnánk, előtte tekintsük át közvetlen történelmünket, a számok segítségével. Dr. Somogyi István 1929-ben megjelent, „A szabadkőmívesség igazi arca” című könyvéből idézek. Az adatok 1910-ből származnak. A helyesírás pedig, az idézett részekben, betűhű. (L. P.)

Szabadkőmíves tanító volt Magyarországon összesen 1450. (…) Összesen 179 egyetemi és főiskolai tanár volt szabadkőmíves. (…) 32 tanfelügyelő volt szabadkőmíves. Megdöbbentő szám ez, amely azt mutatja, hogy Nagy- magyarország összes tanfelügyelőinek csaknem fele szabadkőmíves volt. (…)
Akié a sajtó, azé a közvélemény! A sajtónak ezt a hihetetlen hatalmát a szabadkőmívesség az első perctől felismerte és a maga céljaira, a maga terjeszkedésére, hatalmának megerősödésére használta fel. Magyarországon is hű és odaadó katonának mutatkozott a sajtó a szabadkőmívesség számára. Az egész ú. n. liberális front egységesen állott mögötte, s hihetetlen kitartással és kíméletlenséggel hadakozott érdekében- az eszközöket persze sohasem válogatva, sőt különösen az erkölcstelen és hazug fegyvereket kultiválva,- ha a páholyokat megtámadva látta. Ezt a munkát 310 szabadkőmíves ujságíró végezte és végzi ma is. Ez a 310 szabadkőmíves ujságíró tehát csaknem teljesen a fővárosban garázdálkodott, s a páholyok munkája mellett, egyik legfőbb okozója volt annak, hogy a „bűnös Budapest” megszülethetett. (…)

Magyarország mintegy 13. 000 szabadkőmívese közül… Kovács Lajos statisztikája szerint 1910-ben Magyarországon 6743 ügyvéd működött, ebből 1273 volt szabadkőmíves, tehát az összes ügyvédeknek csaknem 20 százaléka.
Az orvosok létszáma ugyancsak a Kovács-féle statisztika szerint 1910-ben 5565-öt tett, melyhez 1285 állatorvos és 1949 gyógyszerész járult. Összesen tehát 8799 orvos, állatorvos, gyógyszerész volt 1910-ben Nagymagyarországon. Ezek közül pedig szabadkőmíves volt 1336, vagyis alig több, mint 15 százalék. (…)

…szabadkőmíves volt összesen 387 bíró Nagy- Magyarországon. (…) Meg kell még jegyeznünk, hogy egyes bírák nemcsak egyszerű tagok voltak, hanem- a közjegyzők egy részével együtt- vezető szerepet vittek a magyarországi szabadkőmívesség életében, hogy a felsőbíróságok tagjai képezték a külön szabadkőmíves legfőbb bíróságot, s hogy a Magyar királyi Kúria egyik tanácselnöke volt a magyarországi szabadkőmívesség legfőbb feje, a Szimbolikus Nagypáholy nagymestere, aki ezen tisztsége mellett éveken keresztül volt aktív bíró s ítélkezett igen súlyos és kényes büntető ügyekben. (…)
A szabadkőmívességnek azon sajátsága, hogy tagjai közt a legtöbb zsidó, hogy a páholytisztségek és kényes megbízások legnagyobbrészt ezeknek jutnak, hogy a szabadkőmívesség céljai között ex professo világuralmi célok is szerepelnek, a magyar szabadkőmívességben is teljes mértékben megvolt.

…a szabadkőmívesség zsidó része annyira semmibe nem veszi a keresztény tagokat, annyira lecsökkent szellemi és lelki képességűeknek tartja őket, hogy meg sem kisérli elkendőzni, vagy enyhíteni azt a lelkiséget és azt a törekvést, amely valósággal ordítja a világnak, hogy a szabadkőmívességnek a forradalmak megrendezése mellett a keresztény erkölcs és a keresztény vallások megsemmisítése képezi legfőbb célját.”

Azért összegezzük a bevezetőt, mielőtt tovább lépnénk. Kikre is volt, van szüksége a szabadkőműveseknek? Tanítókra, tanárokra, igazgatókra, gyártulajdonosokra, ügyvédekre, bírókra, újságírókra, orvosokra, s a kiegyezés után, nagy számban köztisztviselőkre: „A kiegyezés óta a miniszteri állásokban is megfordult 10 szabadkőműves és 12 államtitkár. A miniszteri tanácsosok száma kereken 40 volt, a kisebb miniszteriális tisztviselők… 38 szabadkőmívest foglaltak magukban. 1600 köztisztviselő volt szabadkőmíves.
Ehhez a számhoz hozzáadva az előbbi fejezetekben tárgyalt 4500 szabadkőmíves tanítót, igazgatót, 390 bírót, 179 egyetemi tanerőt, végeredményben az összes szabadkőmíves köztisztviselők száma 3619-et tett ki.”

S akikre szükségük volt, mind rangrejtve állt közibük. Látszólag a hazáért, titkosan pedig a haza ellen tevékenykedtek. Bár a múlt idő használata most, azt gondolom, teljességgel helytelen.

És akkor következzék a 20. század. Magyarország, a világ, a szabadkőművesek, és a hatalom megragadása, ahogy Hernádi Tibor könyvében olvashatjuk.

„Miután Roosevelt meghirdette, hogy ellenfeleitől csak feltétel nélküli kapitulációt fogad el, s ehhez a szabadkőműves angol és szovjet kormány is örömmel csatlakozott, Németország és Magyarország kénytelen a háborút végelgyengüléséig folytatni. Az 1945 májusi német kapituláció után a német munkatáborokból mintegy 450.000, a tífuszjárványt túlélő zsidó tért vissza, részben korábbi lakhelyére, részben pedig a győztes államokba - már akit be is fogadtak. Egy részük pedig a világháborún szerencsésen kívül rekedt országokba. A legyőzött államokban élő és visszatért zsidóság, a láthatatlan szabadkőműves hatalom utasításainak megfelelően, a szovjet csapatok segítségével rövid választási komédiasorozat után magához ragadta az adott országok feletti totális hatalmat. Azonnal működésbe hozták a már előre megszervezett erőszakszerveiket, Magyarországon az Államvédelmi Hatóságnak keresztelt, teljes egészében a zsidók által irányított szadista terrorintézményt.
Nem történt ez másképp sem Lengyelországban, sem pedig Kelet-Németországban, Romániában, Csehszlovákiában, Bulgáriában vagy akár Jugoszláviában.
Bár ez utóbbiban ment a szovjet haderő biztosítása nélkül is, de a szabadkőművesség itt is nagy töménységben megtalálható volt. Hogy mást ne mondjunk, szabadkőműves volt állítólag maga Tito is. Nem is lehetett más, hisz e nélkül hosszú uralma és a Sztálinéval vetekedő személyi kultusza bizony ki nem alakult volna. Mivel azonban Tito nem volt zsidó, számos nagyhatalmú zsidó szabadkőművest rendeltek mellé. (Mose Pijade, állítólag Rankovics és Kardelj.)

Erre különösképp nagy szükség mutatkozott, mert Jugoszláviának különös szerepet szánt a láthatatlan világhatalom. Ez az ország lesz, a nem kommunista világ szemében a kommunista etalon, amely azt hivatott többek között igazolni, hogy a kelet-európai, úgynevezett népi demokráciák nem a szovjet fegyverek nyomására választották a szovjet-szocialista utat, hanem saját akaratukból. Hisz lám, Jugoszlávia másképp döntött és ezt meg is tehette.
Titora kiosztják a szocialista Júdás szerepét, amelynek kiváló alakítása több Oscar-díjat is megérdemelt volna. Ő lesz a látványos, a Szovjetunió és Amerika legfelsőbb vezetésében sohasem létezett hidegháború kommunista fenegyereke. Az ő világszínpadi alakítása lesz többek között a lázas fegyverkezés egyik nagyon fontos okozója, a szabadkőműves plutokrácia nagy örömére, sokkal inkább busás hasznára, Kelet-Európa lakosságának pedig nagy nyomorára. (Tito, Joszip Broz néven, horvát-szlovén szülők gyermekeként született, 1892. május hetedikén, Kumrovecben. A Tito nevet a kommunista mozgalomban vette fel, ahol- állítólag- a következőképpen adta ki parancsait. Rámutatott a parancsteljesítőre, mondván, hogy „ti”, azaz „te”. Aztán megmutatta a feladatot, „to”, ami azt jelentette, „az”. A két szóból lett aztán a ragadvány név: Tito. A Tito név egyébként ritka horvát névként is ismert, amelynek az olasz Titusz a megfelelője.
Három felesége volt, közülük a második- akitől egy gyermeke született-, a szlovéniai zsidó Herta Haas. Tito 1953. január 14-én lett az egységes Jugoszlávia első elnöke. 1980. május 4-én, Ljubjanában halt meg. L. P.)

A modern közgazdaságtan szabályai szerint, egy ilyen hasznos országot és annak vezetőjét értelemszerűen meg kell fizetni. Titonak nem is lehetett oka panaszra, legalábbis amíg tartott a fegyverkezés és a vezető nyugati hatalmak, különösen az Egyesült Államok gazdasági konjunktúrája.

Egyelőre nem akarunk mindenáron összefüggéseket ráerőltetni az események alakulására, de tény, hogy ez a konjunktúra együtt hanyatlott Tito gyorsan romló egészségével. Tito magas kora ugyan ellentmond ennek, de Reza Pahlavi, Erick Honecker, akár saját házunk táján is akad ilyen példa; Kádár János halála. Talán még Grósz Károlyé is! Amely egyidejűleg következett be rendszerük kimúlásával, mégis agyunkban motoszkál.
Egyelőre azonban még ömlik a pénz Jugoszláviába. A vissza nem térítendő segélyek és kölcsönök szinte megszámlálhatatlan tömege. Az amerikai bankok esetében ez természetszerű kötelesség. Megmosolyogjuk viszont, amikor az angol és francia kormányok is beszállnak a nemes lelkű adományozók közé, hiszen közvetett módon ez a második világháború utáni konstrukció segíti majd a Szovjetuniót és az Egyesült Államokat ahhoz, hogy megszabadítsa őket gazdaságuk fontos erőforrásaitól, a gyarmatoktól.

A legyőzött Nyugat-Németország kábulata pedig, amelyben márka-milliárdokat, szinte extázisba esve szórja a jugoszláv serpenyőbe - több mint szánalmas. Jugoszlávia pedig, európai pénzen vásárolt amerikai fegyverekkel felszerelt legerősebb, „el nem kötelezett" haderejét hozza létre, az Egyesült Államok és a Szovjetunió nagy örömére. A jugoszláv hadsereg valóban nagyon komoly katonai erőt képvisel, annál is inkább, mert tisztikarát csaknem teljes egészében szerbek adják. Amint látni fogjuk, az 1999-es koszovói háború során még az Egyesült Államok által vezetett NATO sem merészel vele szárazföldi hadműveletekbe bocsátkozni. Ennek ugyan más okai is vannak, a NATO mégis ezt sugallja. Mindezek ismeretében alig tudjuk magyarázatát adni, hogy rövid, de a szláv alkattól megszokott fanatizmussal vívott háború után, sorra szakadnak ki Szlovénia, Horvátország és Bosznia…

A kilencvenes évek jugoszláv válságáról érdemes, néhány mondat erejéig, külön is foglalkozni. Az már a kezdetén is felismerhető volt, hogy az első és második világháborúkhoz hasonlóan, ügyes diplomáciai keveréssel, itt tervezték a harmadik világháború elindítását is, hisz erre Szerbia, később Jugoszlávia néven, kiválóan alkalmas volt. Ennek pedig fontos előfeltétele, hogy Jugoszlávia szabadkőműves vezető irányítása alá kerüljön, mivel ez a folyamat Tito halálával megszűnni látszott. Erre a célra a szerb származású amerikai milliomost, Milán Pánic-ot szemelik ki. Szabadkőműves mesterkedés nyomán, „jugoszláv kezdeményezésre", meglehetős gyorsasággal Jugoszlávia miniszterelnöki székében találjuk. A többségben lévő nem szabadkőműves szerb vezetők azonban felismerik a különös attrakció célját.

Ügyes parlamenti húzással visszaállítják az elnöki főhatalmat, amelynek elnyerését közvetlen választásokhoz kötötték. Mivel a jugoszláv sajtó jelentős része kívül esik a helyi zsidóság befolyásától, már a választási kampány előtt szerb érdekű sajtó polémia kezdődik Milán Pánic ellen. Az elnökválasztáson Milosevic és Pánic indulnak. A belső és külső zsidó sajtó nem volt képes elkápráztatni a szerb népet, sem Pánic millióival, sem a ravasz módon sejtetett amerikai „bőségszaruval".

A szerb nép nem veszítette el irigylésre méltó nemzeti tartását. Elnökéül választotta Szlobodán Milosevic-et. Drága árat fizetett érte! Teljes súlyával zúdult rá a láthatatlan hatalom dühe, amely még az addig szentnek tartott trianoni tákolmányt is szétzúzta. Sorra szakadnak le: Horvátország, Szlovénia, Bosznia és csak idő kérdése volt Koszovó.

A magyar szabadkőműves kormányok együgyűsége viszont nem ismeri fel, vagy nem engedik számára felismerni ezt a - talán soha meg nem ismétlődő kitűnő alkalmat, az elrabolt magyar Délvidék diplomáciai úton való visszaszerezhetőségére.

Mivel a jugoszláviai keverés fő célja; Németország háborúba ugratása nem sikerült, kizárólag Milosevic megleckéztetésére, az Egyesült Államok maga indít fegyveres agressziót. (Az Orbán kormány ideje alatt, Magyarországról, Taszárról indultak az amerikai gépek, a Délvidék, tehát a magyarok bombázására. L. P.) Még az ENSZ megdolgozásával sem fárasztja magát, pedig ez az engedelmes szavazógép eddig még sohasem mondott ellent akaratának. Megelégedett a NATO fejbólintásával, s annak égisze alatt indította el szégyenletes támadását Jugoszlávia ellen. Kínosan ügyelt azonban arra, nehogy nagy kárt okozzon. Bombázásait kizárólag a jugoszláv nép megfélemlítésére és a NATO pénztárcájának megfejésére, nem különben hadserege elavult rakétáinak különös értékesítésére tervezte.

Ennek teljesülése után sajtó- és röpiratháborúval igyekszik kikényszeríteni Milosevic lemondását vagy leváltását. A Dunába bombázott hidakkal sikerült gátat emelni az európai országok áruszállításai elé. Nagyobb kárt okozva szövetségeseinek, mint magának az ellenségnek.

Figyelemre méltó, hogy a jugoszláviai bombázások csaknem teljes ideje alatt Milan Pánic Budapesten tartózkodott. (A tiszavasvári Alkaloida az ő tulajdona. Ez az a gyár, ahol évekkel ezelőtt a szintetikus kábítószer gyártási botrány kirobbant. Ami aztán gyanú maradt csupán. Aztán csend lett, mélységes csend.) Nem is titkolva a magyar sajtó előtt, hogy szükség esetén azonnal hajlandó Belgrádba utazni és átvenni Jugoszlávia vezetését. Mindez meggyőzően igazolja a láthatatlan szabadkőműves hatalom változatlan jugoszláviai célját. Pánic hosszú és különös budapesti vendégeskedését aligha lehet magyarországi gazdasági érdekeltségeivel magyarázni.
Mindenesetre nem ígérkezik egyszerű dolognak a már a háború beindítása előtt, sőt annak fejében a Szovjetuniónak felelőtlenül odaígért kelet-európai, úgynevezett "ütközőállamok" békés status quo-jának hosszú távú biztosítása. A szabadkőműves tervezők jól tudták, hogy a porrá zúzott államok, vesztes háborújuk ürügyén mesterségesen szított pszichózisa, néhány békeév elmúltával lecsillapodik majd. A világháború valódi okainak feltárása, s vele együtt a valódi felelősök felkutatása és megnevezése elkerülhetetlen lesz. Azaz, hogy csak lenne, ha e pszichózis kifulladását lehetővé tennék. Hogy ez be ne következzék, hidegháborús szereposztásban ámítják majd az egész világot.

A második világháború történetírásának kereteit maga a szabadkőműves hatalom láthatatlan organizációja szabja meg. Néhány angol és amerikai szabadkőműves és általuk jól megfizetett „történetíró" gyorsan közread néhány hamis vágányra terelt, világháború történetét leíró könyvecskét, majd időnként csepegtetnek hozzá néhány, „még publikálatlan" hazugságot, és ezzel lassan megkövesedik az a vizsgálhatósági határ, amely mentén a további világháború történetet ragozni lehet. Egyes részleteit, amelyek ebbe a történeti keretbe nem férnek bele, még kérdezni sem lehet, különben a fasiszta bélyeget többé le nem mossák a kíváncsiskodóról. Ilyen tabu például a háború után, hatalmi szóval kialakított Szovjetunió ütközőállamainak szocialista alávetése, továbbá a szovjet és angol-amerikai, valamint a francia szégyenletes megszállás határideje. Ezekre vonatkozóan csak a teheráni, jaltai és potsdami propaganda nyilatkozatok, az ott állítólag elhangzott, a mesék világába sorolható „viták" jegyzőkönyveivel szórakoztatták az érdeklődő olvasókat. Hogy ténylegesen mennyi időre határozták ezt meg, a mai napig sem hozták nyilvánosságra, pedig volt ilyen meghatározás, kellett lennie. Ma már a bekövetkezett eseményekből ez megállapítható.

Ezt az időszakot ötven évben szabták meg. Ha visszatekintünk a több könyvtárnyi hazugságözönre, amellyel a szabadkőműves zsidóság és jól fizetett szekértolói szédítették az egész világ népeit, erre csupán egyetlen homályos, de 1990 előtt megfelelő módon nem értelmezhető elszólást találunk. Ez pedig Churchilltől származik. Egy alkalommal megkérdezi Sztálintól, hogy véleménye szerint mennyi időre lesz szüksége Németországnak, a második világháború elvesztése után egy új háborúra való felkészüléshez. Sztálin 15-20 évet említett. Erre Churchill szabadjára engedte fantáziáját, hogy mi mindentől kell majd eltiltani Németországot, hogy a világ legalább ötven évig békében élhessen.
Churchill ekkor még nem sejthette, hogy a háború utáni gazdasági konjunktúra, amelyet a „győztes" angol birodalom tudott kihasználni a legkevésbé, meg sem közelíti majd az ötven évet. Már a félidőnél kifullad. Tengerentúli szabadkőműves barátai pedig, titkos miséken, egy új Hitler eljöveteléért imádkoznak. Bármilyen paradox, a gazdaság akut válságát csak egy új nagy világháború tudná leküzdeni. A láthatatlan hatalom tervezőinek minden eddigi erőfeszítései - szerencsére - mindeddig eredménytelenek maradtak. Nem sikerült a két - immár konkurenssé vált - ország, Németország és Japán támadó háborúját kiprovokálni.

A már egy évtizede tartó jugoszláv belháború levét eddig is csak a szerbek itták meg. Hiába próbálták válogatott provokációikkal Németországot belekeverni, hogy aztán magára hagyják, ez szerencsére eddig nem járt sikerrel.

A háborús konc elosztásának szentesítése az 1945. július 17-én kezdődő potsdami konferencián történik. Azonnali realizálására azonban csak a Szovjetuniónak volt meg a lehetősége, hiszen csapatai minden befolyása alá adott területen, megszállóként jelen voltak. Az Egyesült Államok háborús nyeresége, a gyarmatok újrafelosztása hosszabb időt vesz igénybe. Ezt a célt szolgálja majd a „hidegháború" szélhámossága.
A gyarmatok különös felszabadítása egyértelműen igazolja, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok kormánya között a valóságos hidegháború sohasem létezett. A két győztes nagyhatalom háború utáni viszonyát mindvégig a szövetségesi együttműködés jellemezte és jellemzi mind a mai napig.

Az ötven évesre tervezett békés status quo Sztálin halálával megingani látszott. Alig hunyta le szemét a világtörténelem legnagyobb szabadkőműves hóhéra, Kelet- Berlinben és más kelet-német városokban felkelés - szocialista szóhasználattal -, ellenforradalmi lázadás tört ki, amelyet a szovjet tankok gyorsan elfojtottak.
A potsdami győztesek konferenciája után, a Szovjetuniónak most már „törvényesen" is odaítélt vazallus államokban egységes elvek alapján megindult a totális kommunista hatalom megszerzésére irányuló „demokratikus" komédia. Az Egyesült Államok, és Anglia álszent módon azt ajánlotta Sztálinnak, hogy a már Moszkvában kinevezett „miniszterek", törvényesnek látszó szabad választások útján kerítsék hatalmukba a fizetségül adott országokat. A szovjet megszálló csapatok nyomában, Moszkvában kitartott szabadkőműves zsidók légiója lepte el ezeket a jobb sorsra érdemes országokat. Magukat kommunista pártokká szervezve, az ország lumpen elemeivel és a hazaárulásra mindig hajlamos kétes egzisztenciáival, a népbolondítás minden formáját bevetve, megkezdték a helyi lakosság megdolgozását.

Magyarországon az újdonsült Rákosi Mátyás és zsidó társai által fémjelzett kommunista pártnak semmiféle bázisa sem volt. A magyar nép még emlékezett az 1919-es kommunista diktatúrára, annak minden borzalmaira. Még maga előtt látta, a Szamuelly Tibor vezette Lenin-fiúk „látogatása" során az út menti fákra akasztott parasztok hulláit. Számos, az első és második világháborút végigharcolt magyar katona akadt, akinek volt szerencséje megismerni az orosz munkás és paraszt életszínvonalát, amelyet most megváltásként kínáltak számára. Látta a kolhozokat és a csajkával kezükben ebédért sorban álló parasztokat. Nem hitt az ellenkezőjét bizonygató kommunista propagandának. Nem maradt titokban előtte, hogy a kommunista pártot vezető moszkvai „emigránsok" kivétel nélkül zsidók.
Minden kommunista mesterkedés ellenére az 1945. november 4-én megtartott parlamenti választásokon a kommunista párt színeiben, a 409 fős parlamenti helyből csupán 70 képviselőt választottak. Ezzel szemben, a Független Kisgazda Párt 245 képviselőt kapott. A nemzeti erők ilyen nagyarányú győzelme, a világháború befejezése után tartott első parlamenti választásokon egyetlen későbbi „szocialista" országban sem volt tapasztalható. Ezzel a választási győzelemmel a kisgazda párt könnyen és jól kormányozhatott volna, egy független, szovjet csapatoktól mentes Magyarországon. A Rákosi vezette szabadkőműves zsidó csapat által szinte minden héten szervezett műbotrányok, amelyet a Szovjetunió által uralt Szövetséges Ellenőrző Bizottság még fel is nagyít, lehetetlenné teszik a magyar érdekek védelmét, a nemzet kiegyensúlyozott kormányzását.

Az 1947-es év baljós eseményekkel veszi kezdetét. Rajk László, kommunista belügyminiszter, hivatalos közleményében a köztársaság elleni összeesküvésről tesz bejelentést. A főszereplők természetesen a Független Kisgazda Párt miniszterei és országgyűlési képviselői. Sőt, május 28-án Szviridov, szovjet altábornagy, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság alelnöke jegyzéket nyújt át a magyar kormánynak, amely a köztársaság elleni összeesküvés ügyében terhelő adatokat tartalmaz Kovács Béla, a Független Kisgazda Párt főtitkára, és Nagy Ferenc kisgazda miniszterelnökre vonatkozóan. A hír hallatán a magyarság vezetői és a politika iránt érdeklődéssel bíró polgárok rémülten néztek egymásra. Amit hallottak az bizony történelmi kuriózum. Eddig még sehol a világon nem fordult elő, hogy az ország miniszterelnöke, aki a legfőbb hatalmat gyakorolja, valamint a választópolgárok többségét képviselő párt első számú vezetője, összeesküvést szőjön az általuk vezetett ország alkotmánya ellen. Csak most látták, hogy a zsidóság dús fantáziája mi mindenre képes!

A kisgazda parlamenti frakció határozatban ítéli el a Belügyminisztérium összeesküvéssel kapcsolatos bejelentését. A Kisgazdapárt minisztertanácson követeli rendkívüli parlamenti vizsgálóbizottság felállítását. A minisztertanács - amelyben a választási eredményeknek megfelelően kisgazda többségű miniszterek vannak - elutasítja saját pártja javaslatát. A többszöri csere után, ezek a miniszterek többségükben már a kommunista párt beépített emberei. A hithű kisgazda vezetők pedig, a megfélemlítési hadjárat következtében gyáváknak bizonyultak. Kovács Bélát szovjet katonai hatóságok letartóztatják, és a Szovjetunióba hurcolják. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság angol és amerikai tagja nemcsak eltűri, de valószínű, még sürgeti is az oroszokat a gyarmati hatalom mielőbbi megszerzésére.

Varga Béla, kisgazdapárti nemzetgyűlési elnök külföldre menekül. Nagy Ferencnek, aki ezekben a súlyos napokban - aligha véletlenül - Svájcban tartózkodik, Rákosi kiüzeni, ha hazajön, letartóztatják.

Miután Nagy Ferenc az emigráció mellett dönt, alkudozás kezdődik a magyarországi zsidó helytartótanács és Nagy Ferenc között, hogy az alkotmányosság látszatának kedvéért, írásban mondjon le miniszterelnöki megbízásáról. Nagy Ferenc erre ígéretet is tesz, de feltételül szabja, hogy fiát és vadászcsizmáját küldjék utána Svájcba. Rákosi nagyvonalúságának köszönhetően a fiú is, a vadászcsizmák is rövidesen Svájcba érkeztek. Ezzel a lovagiasság szabályai teljesültek, a korrekt alku megköttetett, Nagy Ferenc, a magyar nemzet bizalmával megválasztott miniszterelnök, aláírta lemondó nyilatkozatát. Nemzetünk hektikus történelmében sajnos nem egyedi eset.

A Kisgazdapárt lefejezése után Rákosi kierőltet egy idő előtti parlamenti választást. Annak ellenére, hogy a kommunista párt az 1945-ös választások után, a Szovjetunió által „nyújtott segélyekből" cukrot és más élelmiszereket osztott a lakosságnak, nagy reklámozás mellett, sőt az 1946. augusztus 1-jén bevezetett, a nagyfokú inflációt megállító új pénz, a forint megalkotását is saját művének hirdette, az 1947. augusztus 31-i választásokon még mindig messze elmaradt a Kisgazdapárt 1945-ös választási eredménye mögött. Pedig számos, övön aluli ütéssel is győzködte a magyar társadalmat.
Ennek egyik legveszélyesebbje az úgynevezett szalámi taktika volt. Beépített ügynökeivel és a magyar politikai élet széthúzására mindig hajlamos, nagyravágyó, de szűk látókörű politikusokkal, tucatnyi új „Függetlenségi" és „Demokrata" pártot alapíttatott, amelyek dőreségükben indultak az új választásokon. Közben a kommunista párt, és a magyar munkásság jelentős részének bizalmát élvező Szociáldemokrata Párt együttműködési szerződést kötött. Míg a választási kampány során egymást szapulták, addig a választó polgár háta mögött összekacsintottak. A zsidóság által uralt szervezetekben ez sem nem új, sem nem egyedi. A „hidegháborús" időszakban találunk majd rá példát bőven. A nemzeti erők megoszthatóságát nagyban elősegítette a köztársaság elleni összeesküvésnek elkeresztelt kommunista színjáték, amelyet minden bizonnyal erre a célra rendeztek. A megfélemlített kisgazda vezetők elvesztették minden tartásukat.

Szánalomra méltó, hogy a Független Kisgazda Párt politikai bizottsága már 1947. február 4-i ülésén 13 képviselőjét kizárja a pártból, a nem létező összeesküvésben való részvételük miatt. Rákosi, a választások megnyerése érdekében kéri a Szovjetuniót, hogy az eddig éppen általa ellenzett magyar hadifoglyok hazaszállítását kezdje meg.
Mindezek ellenére a lakosság hangulata nem váltott kommunista szimpátiába. Rákosi és környezete nem voltak biztosak az új országgyűlési választások megnyerésében, de még csak számukra kedvező eredményében sem. Bevetik hát a „fülbesúgó agitáció" trükkjét. Tisztában voltak ugyanis azzal, hogy a magyar népnek, a hadifoglyaik szabadon bocsátásán kívül - amelynek normális körülmények között már rég meg kellett volna történnie - legfőbb vágya a megszálló szovjet haderő kivonása. A békeszerződéssel kirótt jóvátétel nyilván nem kerülhető el, de ennek behajtására nincs szükség egy idegen állam hadseregére.
A kommunista agitátorok, magánbeszélgetések során arról igyekeztek meggyőzni a magyar polgárokat, hogy az oroszok csak addig maradnak itt, amíg a kommunisták megnyerik a választást, mivel azokban bíznak, utána kivonulnak az országból. Ez az átlátszó ígéret akkor csak nagyon kevés választót tudott meggyőzni.

A magyar akkor még nagy többségében rendelkezett józan ítélőképességével, nem úgy, mint 47 év múlva, 1994-ben, amikor a 3, 60 Ft-os kenyér és az 5, 20 Ft-os sör ígéretével visszaszavazta a Magyar Szocialista Párt névre keresztelt kommunistákat a hatalomba. A választások megnyerése után jött a keserű kijózanodás. Az olcsó kenyérből és sörből
Bokros-csomag lett, elképesztő áremelésekkel. (Ilyet még Rákosi sem mert megtenni. L. P.) A kenyér rövidesen elérte a kilónkénti 100 Ft forintos árat. (És most hol is tartunk? L. P.)
A választások megnyeréséhez további új fondorlatok kiagyalására volt szükség. Rákosi és társai, a velük egy húron pendülő szociáldemokratákkal így jutottak el a kékcédulákig. A két párt agitátorai teherautókon járják a falvakat, és a kékcédulák felmutatásával mindenhol leszavaznak. A választást megelőzően több mint kettőszáz ezer polgárt, reakciósnak bélyegezve, egyszerűen megfosztanak szavazati jogától. Történik mindez a győztes és „demokratikus" nagyhatalmak szeme láttára, akik ez ellen egyetlen szóval sem tiltakoztak.

E sorozatos és válogatott disznóságok ellenére a kommunista párt csak 30 fővel tudta parlamenti képviselőinek számát növelni. Csupán 100 fő mandátumot kapott. A szociáldemokraták még vissza is léptek két fővel, pedig a kékcédulás aktivisták, a kommunistákkal megállapodva jelentős mértékben növelték szavazatuk számát. A kisgazda pártot viszont sikerült szétverni. Az 1945-ös 245 fő helyett csupán 67 képviselőjük maradt. A Demokrata Néppárt 60, a Demokrata Párt 18, a Függetlenségi Párt 49 fő képviselői helyet szerzett. Apróbb pártok további 11 képviselőn osztozhattak. Valódi jobboldal esetén, a kommunista és szociáldemokrata 167 fővel szemben, még így is többségben voltak. Csakhogy a vörös pártok emberei minden párt vezetőségébe beépültek, és már többségben voltak. (Ma is így van. Minden párt vezetése szabadkőművesek kezében van. L. P.)) Így a kommunista és szociáldemokrata párt 1948. június 12-i formális egyesülésével a többi pártok szétverésével és betiltásával bekövetkezett a „fordulat éve".”

A több mint hatvan évvel ezelőtt történteket magyarázni sem kell. A „rendszerváltozás”- nagyon jól látható és mindennapjainkban tapasztalható- nem más, minthogy a mai kommunisták, a politikai „elit” tagjai most fejezik be, amit őseik elkezdtek.
Ezt fogalmazta meg Kádár fő ideológusa, a szintén szabadkőműves Aczél György, amikor 1985 tájékán meghatározta az elkövetkezendő időszak fő stratégiáját, amely így hangzott: szedjünk össze legalább kétszáz kommunista ivadék fiát, küldjük ki őket nyugatra. Tanuljanak idegen nyelvet, jogot és közgazdaságtant, s visszajőve ők fejezik majd be azt, amit mi elkezdtünk. Azt, teszem hozzá, amiről eddig is olvashattunk.

Hát, kedves magyarok, tudni kell, most az Aczél által előrevetített időszakot éljük, az áljobb- és álbaloldal ügyes, bennünket pusztító manipulációival. Kegyetlen történések ezek. A magyarok kifosztásával, járó világuralmi célok szolgálata, amely teljes eltüntetésünkhöz is vezethet. Ha nem vagyunk észnél. 

Csak hogy ezt is tudd!NÉVTELEN XIV.2011.07.12. 17:51 kissspeter531981. dec. 4. 12333 Executive Order, amelyet Reagen írt alá, engedi a CIA-nak hogy az USA állampolgárok ellen kémkedjenek.
1981. Stuart Kahan, Lazar Kaganovics unoka öccse, könyvet írt a nagyapja életéről melynek címe: The Wolf of the Kremlin. Kaganovics 1911-ben ott volt a Kommunista Párt első gyülésén, miután halotta Trockij beszédét egy zsinagógában. 1930-ban különleges osztályt szervezett a szovjet titkos rendőrségen belül, ők voltak a Vinnitcai és a Katyn-i kivégzések végrehajtói. A német támadás után ő szervezte meg a zsidók keletre való menekítését. Lázár Kaganivics Szállítási miniszter volt. 1953-ban amikor Sztalin deportálni akarta a zsidókat akkor nővérével Rosa-val aki orvos volt, megmérgeztette. 1991-ben halt meg addig pompában élt. Moses Kaganovics Ipari miniszter volt.
1981. Larry McDonald kongresszusi tag nyomozást akar a CFR és a TLC ellen. Larry McDonald és 268 más utas meghal amikor a gépet a /Korean Airlines/ amelyen utazik a szovjet vadászpilóták lelövik a Sahalin szigetek felett.Az összes holttestet megtalálták kivéve a két pilótáét, a gép letért az utirányról, a szovjetek hívták a gépet de az nem válaszolt, majd figyelmeztető lövést adtak le de akkor sem válaszoltak, a helybéliek két ejtőernyőst láttak.
1981. US Naval Surface Weapon Office of Non-Lethal Weapons kutatásokat folytat és kifejleszt mikrohullámú eszközöket lázadások ellenőrzésére.
1982. 06.jún Az Izraeli hadsereg behatolt Libanonba hogy 40 km-re üzze el határaitól a palesztin terroristákat. Védelmi minszter Arial Sharon. Majd egyezményt kötöttek a hogy a palesztin fegyveresek elhagyhatják Bejrutot fegyvereikkel, a civilek a nemzetközi erők védelme alatt maradtak.1982.szept16. Az izraeli hadsereg bekeríti a Sabra és Shatilla menekült táborokat, bárki aki szökni próbált azokat lelőtték majd 8 órakkor megindult a támadás és senkit sem engedtek be amíg tartott a mészárlás /3 napig/. A zsidók tagadták hogy ők tették volna, de ők zárták körül a tábort, ők világítottak két éjen át jelzőfénnyel és reflektorokkal, a támadók /Phalangisták/ izraeli fegyvereket használtak és izraeli parancsnokok vezették őket. Izraeli kormányzat szerint 700 halott, de az első kiérkező újságíró Amnom Kapeliouk aki történetesen zsidó volt több mint 3000 holttestről számolt be. A Vörös Kereszt jelentésében 2750-re becsülte az áldozatok létszámát, a palesztinok pedig 7000-re.
1982. Guy de Rothschild az Egyesített Zsidó Szociális Pénzalap /F.S.J.U/ és a /A.U.J.F./ elnöke. David Rothschild a /F.S.J.U./ pénztárosa és a Zsidó Ügynökség igazgatótanácsának francia tagja. Alan Rothschild elnöke Franciaországi Zsidó Intézmények Képviselőtanácsának és a Központi Izraelita Hitközösség elnöke. Elie Rothschild elnöke A.U.J.F. végrehajtó bizottság elnöke. Alix de Rothschild "Fiatalok Aliya" világelnöke amely segíti a zsidó fiatalok Izraelbe költözését.
1982. Megjelenik Edward Bristow könyve a Prostitution and Prejudice, amelyben azt írta hogy a 19 és a 20. század elején az orosz és a lengyel nőkereskedelem a zsidók kezében volt, a nőket a közel-keletre, Egyiptomba és Amerikába vitték. A lengyel nőkereskedelem központja Oswiecim volt melynek német neve Auschwitz. Emiatt a rabszolga kereskedelem, és az uzsora kamat miatt törtek ki pogromok a zsidók ellen. Manapság évente 40000 ezer ukrán nőt vissznek prostituáltnak külföldre a New York Times cikke szerint.
1982. A fejlődő és kelet-európai országok adóssága meghaladta a 800 milliárd $-t, ami 1999-es árfolyamon 1,3 billió$. /Világbank/.
1983. Dr. Charles Weber kiadja a :The Holocaust: 120 Questons and Answers. Manapság már nem adják ki.
1983. Andropov szovjet főtitkár meghal, Chernyenkó követi.
1983. Több mint 21000 alapítvány működik az USA-ban.
1983. Az Associated Press-ben cikk jelenik meg 1983.máj.23.-án arról hogy a Szovjetek kifejlesztettek egy "Linda" névre működő szerkezetet amely 40 Mhz-en működik és befolyásolni tudja az emberi viselkedést, 1960-tól használják. Miután a cikk megjelent az Szovjetek kölcsön adták a gépet a Jerry Pettis Memorial Veterans Hospitalnal-nak. A korház kutató orvosa szerint a gépet használni lehetne osztálytermekben ahol befolyásolni tudnák a sérült és zavart gyerekek viselkedését.
1983. 1983 és 1989 között az USA Irak oldalán ált az Irán-Irak háborúban és szinte minden héten szállított fegyvert Iraknak. Irak kölcsönöket vett fel Szaud-Arábiától és Kuvaittól a háború miatt, de 1990-ben csökkentek az olajárak így Irak nem tudott törleszteni és követelte hogy az OPEC tagállamok csökkentsék termelésüket és Szaud-Arábiától és Kuvaittól hogy engedjék el az adósságot. Reagen kormányzat idején a Bechtel Corporation megakarta szerezni Szaddam hozzájárulását egy olajvezeték megépítéséhez amely az Eufrátesz olajmezőitől az Akabai öbölig. 1983-ban Rumsfeld Irakba utazott mint az USA békekövete, de nem a békéről hanem az olajvezeték megépítéséről térgyalt. Szaddamm nem egyezet bele mert így Izrael is könnyen olajat kaphatott volna. 2003-as USA Iraki megszállása után a helyreállítási munkák 85 %-t a Bechtel Corporatin kapta meg. Irakban a vegyifegyvereket előállító üzemeket a Bechtel építette.
1983..04.18. A Pápa nyílvános fogadáson fogadja a Trilaterál bizottság 200 tagját.
1984. 1. Ernst Zündel második pere Torontóban, 1988 április 20-21 Fred Leuchter tett tanuvallomást: 32 db mintát hozott Auschwitz-ból és Birkenauból amely alapján 192 oldalas jelentést írt, az eredmény hogy soha nem használtak gyílkos gázt ezeken a helyeken, a 'gázkamrák'-nak közönséges befelenyíló fa ajtajaik vannak, amelyek befelé nyílnak, és rá voltak csatlakoztatva a központi csatornahálózatra, így a gáz eljutott volna a korházba és a parancsnok irodájába is . Ken Wilson légifoto elemző azt mondta hogy az úgynevezett gázkamrákon csincsenek szellőzőkémények. James Roth /nem volt beavatva/ a Massachusetts laboratóriumának vezetője elemezte a 32 mintát és nem talált bennük ciánt, ellenben a US gázkamrákból vett mintákban hatalmas dózis volt kimutatható. Két évvel később a Leuchter Report-t megerősítette a Krakow Forensic Institute, Germar Rudolf és Walter Lüft által. Végül Ernst Zündel-t elitélték az indoklás az volt hogy a Holocaust megállapított tény amit józan ember nem von kétségbe.
Zündel pere alatt Sol Littman a Wisenthal Centertől azért lobbizott hogy helyezzék vád alá és börtönözzék be "tagadás büntettéért", mert tagadja a II. Világháborús zsidó dogmákat. Később Zündel házát valakik felgyújtották.
1984.03.22 II. János Pál pápa nyílvános kihallgatáson fogadja a zsidó szabadköműves B'nai B'rith.-t.
1984. Gorbacsov körút Londonban, Párizsban ahol szabadköműves lett.
1984. A FED részvényeseinek 1 milliárd $ után 33 millió $ hasznuk van.
1984. Standard Oil megszerzi a Gulf Oil-t 13.2 milliárd $-t.
1984. Az Arbusto sikertelen vállalkozásnak bizonyult, a Spectrum 7 Energy Corp. Amelynek George W. Bush lett az igazgatója.
1985. Izrael 12 milliárd $ követelt az USA-tól 8 évre. Az amerikai segély átlagosan 2 milliárd $ Izraelnek. Ausztriától 90 millio $ kártéritést követelnek a Holocaust áldozatok miatt.
1985. Rodolf Vrba alias Walter Rosenberg az auschwitzi legfontosabb és legtöbbet idézet tanuja , miután egy kanadai ügyvéd kihallgatta bevalotta hogy egyetlen elgázosítást sem látott, és könyvében élt az írói szabadsággal. Paul Rassinier francia ellenálló, maga is volt Buchenwald-i táborlakó a háború után 15 éven keresztül bárhol ahol felbukkant egy holocaust szemtanú, ő elment és kikérdezte, de azok néhány kérdés után bevalották hogy csak ismerősüktől halották akik azóta meghaltak.
1985. Arnold Friedmann egykori auschwitzi szemtanút, aki azt állította hogy a krematórium kéményén kicsapó láng és füst alapján megtudta mondani hogy "lengyelt vagy ukránt, kövér vagy sovány embert égetnek-e", amikor 1985-ben szembesítették azzal a ténnyel hogy a krematóriumok sem látható füstöt sem lángot nem lövell ki, akkor beismerte hogy az egészet ő találta ki. Éppen Auschwitzban volt a legnagyobb tifuszjárvány /regisztrált halálesetek 65 %-a/ és mivel a környéken magas a talajvízszint /50-100 cm/ ezért volt szükség a krematóriumokra. Jean-Claude Pressac tanulmánya /a zsidó Beate-Klarsdfeld Alapítvány megbízásából/ alapján ami a krematóriumokra vonatkozott a halotta hivatalos számát 4 millióról 1 millióra csökkentették, azaz 75 %-ak korrigálták. Carlo Mattogno és Franco Deana kritikus elemzésnek vettették alá a tanulmányt hogy még ez a szám is túlzó, a krematóriumok kapacitásának vizsgálata azt mutatja hogy a valóságos szám közelít a hivatalos halottaskönyvekből 1989-ből származó számokhoz. Egy mai Franciaorszábban működő modern gázzal égető krematórium 8 óra alatt maximum 5 tstet tud tökéletesen elégetni.
1985. Gorbacsovot pártfőtitkárá választják.
1985. Gorbacsov meghírdette a Glasznoszty-t és a Peresztrojkát.
1986. Szájer József Oxford Egyetemen /Balliol Collage/ tanul, majd Michigan egyetem kutató munka.
1986. Ellie Wiesel , aki állítása szerint több haláltábort megjárt, megkapta a Béke-Nobel díjat, 80 német képviselő ajánlása alapján. Könyvében az " Éjszaka"-ban leírta hogy látta az égető gödröket ahova élve dobták be az embereket. Majd a könyv végén azt írta hogy amikor a front közeledett a foglyok választhattak hogy bevárják a szovjeteket vagy a németekkel nyugat felé vonulnak. Ő az apjával és sok ezer társával úgy döntött hogy a németekkel tartanak. Ellie Wiesel 25 ezer $-t tart előadásokat.
1986. Csernobil-i katasztrófa, a szovjetek masszív amerikai és NSZK segélyt kapnak.
1987. Az USA kiadja Izraelnek John Demjanjuk-t, akit azzal vádoltak hogy Treblinkában a gázkamrákat üzemeltette. Demjanjuk bebízonyította hogy sosem volt Treblinkában. Eddig 53 személytől vették vissza az állampolgárságot és szolgáltattak ki, mint például Koreh Ferencet aki a Székely Nép-nek volt a szerkesztője és antiszemitizmussal vádoltak. A magyarországi holokausztról csak annyit, hogy 2004-ben Avram Hersko született Herskó Ferenc, kémiai Nóbel-díjat kapott. Ő maga 1937-ben született, és 1950-ben vándorólt ki Izraelbe, szülei pedig a háború után az USA-ba. Jelenleg két unokatestvére orvos Karcagon, a fia pedig a pesti Orvostudományi egyetemen tanul. Jövő évben /2005-ben/tervezik a családi találkozót, és 70-80 főre számítanak. Vagyis hogy-hogy ennyien túlélték, ha mindenkit deportáltak ,és megöltek?
1987. Soros Alapítvány fizette a Szovjetunióban a "független" sajtó ás TV. létrejöttét.
1987. Reagen elnök Alan Greenspan-t nevezte ki a FED elnökének aki partner a J.P. Morgan Co.-nál.
1987. Tanulmány jelenik meg hogy a 30 év alattiak 16%-a bal kezes. Feltehetőleg az ultrahangos vizsgálatoktól.
1987. CBS /Jane Wallace/ interjút készített Michael "Mickey" Tolliver-rel, aki a CIA pilótája volt, és azt mondta hogy gépével 28000 lbs fegyvert és muníciot vitt a kontráknak és három nap múlva 25360 lbs marihuanát szállított az US légierő Homestead és Floridai bázisára.
1987..09.27 Lakitelken megalakól az MDF, 181 jelenlevő közzül 81 hivatásos besúgó, többen külföldi szolgálatoknak is jelentettek.
1988. 15.márc Göncz Árpádot / volt besugó aki jelentéseket írt a kommunista pártnak a 47-es választások idején a Kisgazda Párt vezetőiről, lánya 2004-ben Esélyegyenlőségi miniszter lett/felkérik hogy legyen a leendő köztársaság elnöke, de a FIDESZ csak március 30.-án az SZDSZ NOV. 30.-án alakul meg.
Magyarországi rendszerváltók: Sólyom LászlóAlkotmánybíróság elnöke, Kun /Kohn/ Béla unokája. MSZP: Horn Gyula volt Ávos akit ki is tüntettek mert 56-ban a Nyugati Pályaudvarnál és Csepelen lőtte a munkásokat, Medgyessy Péter volt besugó, ő volt az eggyike aki beviotte Magyarországot a Valutaalapba, Kökény Mihály, nagyapja Varga /Weiszfeld/ Jenő a 1919-es kömmün népbiztosa, Sztalin gazdasági tanácsadója és 1943-ban 830000 magyart ajánlott fel Sztalinnak élő jóvátételként. FIDESZ/ Aczél György kommunista és Soros György kapitalista pártja, mivel ék választották ki és taníttaták őket/: Orbán Viktor, /apja kommunista pártitkár, nagyapja 56-ban lőtte a felkelőket és ezért ki is tüntették/ 1989-Orbán Viktor Oxford-ban a Pernbroke College-ben angol liberalizmus történetét és filozófiáját tanulja. Előtte 1987-től a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézetében dolgozott, majd a Sorod Alapítvány támogatásával működő Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa lett. Szájer József Szájer József Oxford Egyetemen /Balliol Collage/ tanul, majd Michigan egyetem kutató munka, jelenleg Uniós képviselő, Áder János: az MSZMP központi bizottságánál dolgozott. SZDSZ: volt zsidó Ávósok és azok leszármazottjainak pártja, úgy mint Bauer család, Pető család. Demszky Gábor, Budapest Főpolgármestere egy évig rendszerváltás előtt USA-ban tartózkodott/ 1988-89 Columbia Egyetem/, börtönviselt ellenzékiként a kommunisták kiengedték, Magyar Bálint /zsidó/, 1848-as miniszternek Szemere Bertalannak a leszármazottja, aki míg a magyarok harcoltak addíg a zsidók emancipációját tartotta legfontosabbnak. Kisgazdapárt: Torgyán József, 56-os vérbíróságokon dolgozott. MIÉP: Csurka István: Aczél György korai felfedezettje, az ötvenes években ő jutatta be a Színművészeti Főiskolába, Csurka 56-ban besugó, ő vallott Angyal István ellen, amiért jutalmul megkapta annak lakását, pedig Angyalt akkor még ki sem végezték. SKINHEAD mozgalom. Szabó Albert mint vezető, akkor távozott az országból miután a Jeruzsálemi Rabbiképzőben készült fotók kerültek elő amelyek őt ábrázolták. További ÁVH-ás csemeték: Gerő László, Gerő Ernő testvére, fantom cégeken keresztűl hatalmas pénzeket utalt ki Izraelbe. Gerő Tamás a Pillér II-es ügyben sikkasztott sok pénzt. Eörsi Mátyás, apja Eörsi Gyula Rákosi elvtárs legjobb barátja. Mátyásnak közös irodája van a „körmös” Bauerer és a másik ÁVH-sal Bárd Károly. Ennek fia ifjabb Bárd Károly az Antall kormány idején Igazságügyminisztérium államtitkár helyettes volt, és rábízták a sortűzpereket. Bíró Ferenc, Rákosi testvérének fia, vezérkari főnök volt az MDF kormány idején.
Tehát továbbra is egypárt rendszer maradt, csak átalakult uzsorakamat beszedő párttá.
1988. 16.júl Jürgen Graf svájci kutató és szerző elveszti tanári állását és 15 hónap börtönre és 8000 frank pézbírságra itéli holocaust revizionista írásaiért.
1988. Párizs, Pére Lachaise temetőben Nagy Imre megemlékezésen Antall Józsefet jövendő miniszterelnökként üdvözlik. Horthy egyik exminiszterének fia. Horthy száműzetésében zsidó pénzügyi támogatásban részesült.
1988. George Bush /CFR, TLC/ tag az USA elnöke. Előtte Reagen alelnökeként 85-89 között 60-szor szállítottak Irakba vegyifegyvert.
1988. Pan American Flight lezuhan Skóciában Lockerbie felett miután egy CIA drogfutár bombát rakott a csomagjába. Hat társa utazott a gépen akik tanuskodni mentek az USA-ba a CIA drogügyletei miatt. Libiát tetták felelőssé a robbanás miatt.
1989. Orbán Viktor Oxford-ban a Pernbroke College-ben angol liberalizmus történetét és filozófiáját tanulja. Előtte 1987-től a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézetében dolgozott, majd a Sorod Alapítvány támogatásával működő Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa lett.
1989. Berlini fal leomlik.
1989. Mark Palmer USA budapesti nagykövete Lakitelken az MDF tagság előtt kijelenti, hogy az MDF jobboldali párt lesz, Antall József lesz az elnoke, és ők nyerik meg a választásokat. Ekkor a tagság többsége kommunista párttag volt, nem is halottak Antallról.
1989. 46 db auschwitzi halottaskönyv került elő, amelyekben fel volt jegyezve az elhunytak neve, kora, foglalkozása, vallása, születési hely, idő és a halál oka. 46 kötetben 66206 haláleset van feljegyezve. Sok halott 70 épv feletti volt, így nem volt szelektálás. A halottaskönyvek mikrofilmjei megtalálhatók a Nemzetközi Vöröskeresztnél Genfben és Nemzetközi Keresőszolgálatnál Bad Arolsenben, az eredeti könyvek az Auschwitzi múzeumban vannak. A hivatalos statisztikai kiértékelés a következő: A halál oka 65 %-ban tifusz, az elhunytak 52 %-a volt zsidó.
1989. M. Gorbacsov engedélyezi a Grant Orient Szabadköműves páholy megnyítását.
1989. Reagen visszavonul az elnöségből. Amikor hivatalba lépett az USA államadóssága 980 milliárd $, amikor távozott akkor 2600 milliárd $, jelenleg 6000 milliárd $.
1989. Lyndon LaRouche amerikai közgazdászt aki az uzsora civilizációja ellezőjét az Anti Defamation League /ADL/ követelésére gyorsított eljárással 15 év börtönbüntetésre itélték, munkatársait 77, 39, 34, 33 évre. Roy Bullock az ADL munkatársa a 90-es években az ADL-en keresztül országos lehallgató hálózatot működtetett és állampolgárok tízezreinek adatait szolgáltatta ki Izraelnek.
1990.03.25 A magyar parlamenti választások második fordulója: Az MDF 164 mandátum, SZDSZ 92, FKGP 44, MSZP 24, FIDESZ 21, és öt független jelölt, stb. Ezekből ügynökök és besúgók: FIDESZ 17, SZDSZ 46, MSZP 20, független..
1990. szept. 14. Newsweek kiadvány jelenik meg egy arról hogy a Battlelle Memorial Institute tanulmányt írt a flour és a rák kapcsolatáról Kongresszusi megbízás alapján. A publikálást a Journal of the National Institute meghíúsította.
1990. júl. 13. Laurent Fabius szocialista párti zsidó képviselő és Jean-Claude Gayssot kommunista párti képviselő benyújtják a francia parlamentnek a Fabius-Gayssot törvényt amely szerint a Holocaust tagadás bűncselekmény. 1990 jul.-1993 jan. a törvényt 27 alkalommal használták.
1990. júl. 13. Laurent Fabius szocialista párti zsidó képviselő és Jean-Claude Gayssot kommunista párti képviselő benyújtják a francia parlamentnek a Fabius-Gayssot törvényt amely szerint a Holocaust tagadás bűncselekmény. 1990 jul.-1993 jan. a törvényt 27 alkalommal használták.
1990. dec. Szövetségi szabályozással lehetővé teszik hogy az US és a nemzetközi jog kikerülésével az FDA végezhet kisérleteket a pácienseken akaratuk ellenére. Pl. katonáknak adnak be kisérleti stádiumban lévő gyógyszereket és vakcínákat anélkül hogy tájékoztatnák őket. Lásd az öbölháború idején 40000 katonát a Public Citizens Health Research Group jelentése szerint.
1990. es Washigton lakosságának 70 %-a néger. A szövetségi kormányzat naponta 1 millió $ ad a városnak hogy kinézzen valahogy. 50%-a a négereknek 18-35 között volt már dolga a büntetés végrehajtással. Mint például a polgármester aki ellen eljárás indult kokain forgalmazásért, de azért letöltötte hivatali idejét. A rabszolgaság megszüntetése után a négerek zöme a mezőgazdaságban dolgozott, de a második VH után a kormányzat beindította a jóléti programot, égy a feketék hagyták a földet és a városokba költöztek ahol segélyen élnek. Az összlakosságnak 13%-a néger de még 1 % sem dolgozik a mezőgazdaságban manapság, az US Mezőgazdasági Minisztérium adatai szerint.
1990. jul. Lengyelországban a hivatalos Auschwitzi 4 milliós számot 1 millióra korrigálták és az emlékművet eltávolították.
1990. szept. Szaddam Huszein átadta azt a jegyzőkönyvet, amely April Glaspie USA iraki nagykövetével 1990.júl.25-én folytatott beszélgetést tartalmazta. A beszélgetésből kiderült hogy az USA nem kiván állást foglalni Irak és Kuvait vitájában sem más arab-arab konfliktusban.
1990. Department of Justice: A feketék kétszer annyi fehéret ölnek meg mint azok feketét, pedig a fehérek hatszor annyian vannak és a gyilkosságok fele felderítetlen. A feketék 20 szor többször rabolnak ki fehéret és 52 szer fekete banda támadás éri a fehéreket. A feketék 900 szor több fehérnőt erőszakolbónak meg, mint fehérek feketét.
1990. ENSZ megkezdi nemzetközi összefogással az öböl háborút, Bush meghírdeti Az Új Világrendet / New Word Order/. Előzőleg April Glaspie az USA iraki nagykövete biztosította Szaddám Hussein-t, hogy Kuvait nem áll semmilyen védelmi szövetségben az USA-val. Szintén 1990. jul.31-én a House Foreign Affairs Subcomittee on the Near East /Képviselőház Közel-Kelettel Foglalkozó Külügyi Albizottsága/ előtti beszámolójában John Kelly külügyminiszter helyettes kijelentette, hogy nincs semmiféle közös védelmi megállapodás az USA és Kuvait között. Az olaj akkori ára 16 $-volt, háború után 22 $.
1990. US Supreme Court/ Legfelső Bíróság/ szabályozza hogy a vallás szabadság nem jog, hanem csak egy kiváltság amit a kormányzat ad.
1990. Évek, Dr. Michael Aquino az US Army Intelligence ezredese a Temple of Set okkultunista társaság vezetője. Aquino a katonai agy kontrol szakértője, kutatási területe a psychologiai hadműveletek és a lakosság elenőrzése. Katonai és civil hatóságok folytattak ellene eljárást amiatt hogy gyerekeket szexuálisan molesztáltak a San Francisco-io Presidio katonai bázison. Aquino cikket írt az agykontrol elméleteiről a Washington Military Rewiew-ba:" From PSYOP to Mindwar: The Psychology of Victory". A Presidio épülete ad otthont a Gorbacsov Intézetnek is.
1990.-es USA vagyona 46 trillion $, adóssága 16trillion $, kulcspozíciok betöltők 90% CFR tag. Clinton elnöki adminisztráció 80 tagja CFR tag.
1990.Albert Reichmann kanadai állampolgár, világ egyik legnagyobb ingatlanforgalmazó cége az övé, David Moskowitz, amerikai állampolgár elhatározza, hogy zsidó vallásim iskolát alapítanak Budapesten. Ezért Michel Cohen-t Londonból meghívták Budapestre. Cohen 50 tanulóra számított, de már az első napon 450 gyerek jelentkezett felvételra. Azonnal segélykérés ment Izraelbe, USA-ba és Angliába zsidó tanárokért. Ki tudja mára hány tanulójuk van.
1991. dec. 26. Gorbacsov átadja a hatalmat: "Most már új világban élünk" Gortbacsov alapítvány székház Moszkva legszebb terén, és San Franciscoban a Golden Gate mellett a Haditengerészet adta az épületet.
1991. márc. 20. Az USA elnöke George Bush a zsidó Purim ünnepekor aláírta azt a törvényt, miszerint Menáchen Mendel Schneerson rabbi születésnapját az "Oktatás Napjává" tette. A rabbi a Chábád Lubovics szekta vezetője. Aszekta központja New Yorkban van, vezetősége állandó kapcsolatban van az USA elnökkel és annak körével. A szekta tagja a szenátus elnöke és Paul Wolfowitz az USA védelmi minisztere, valamint Baruch Goldstein is aki 1994-ben imádkozó muzulmánokat géppuskázott le. A szekta elérte hogy eltávolították a törvényszék épületében lévő gránítot amibe a Tízparancsolat volt belevésve, mivel hogy alkotmányellenes.
1991. 1. Günter Decker Weinheim-i gimnáziumi tanárt a Mannheim-i Tartományi Biróság a BTK 130.paragrafusa alapján /közösség elleni izgatás/, 12 hónap börtön büntetésre ítélte, mert 1991 novemberében egy nyílvános előadáson "egyertértő mimikával és gesztikulációval" fordította le az amerikai Fred Leuchter tanulmányát. A Szövetségi Törvényszék /Bundesgerichtschof, BGH / 1995 marc.15.-én megsemmísítette az itéletet. A Németországi Zsidók Központi Tanácsa nyílvánosan bírálta Decker felmentését és követelte a törvény szigorítását. Ezután a német parlament a szervezet utmutatása alapján rövidesen megváltoztatta a törvényt, így 1994. dec. 1-óta BTK 130. 3-as bekezdése alapján /Lex Auschwitz/, aki csak általánosságban kételkedik a Holocaustban, az öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható. De Decker sem úszta meg mert 1995 áprilisában a Karlsruhe-i Tartományi Bíróságnál. A tárgyaláson Heikon Klein államügyész csak annyit kérdezett hogy hisz-e a gázkamrákban, Decker azt válaszolta hogy tudni akar, és ezért két év letöltendő börtönbüntetést kapott.
1991. 2. 1996 juniusában még 20 hónapot kapott, amiért 1990 szeptemberében szervezett egy nyílvános találkozót amelyen David Irving is beszélt és revizionista könyveket osztogattak. "Nevelhetetlen " viselkedése miatt 5 évet töltött el a Stuttgart-Stammheim-i börtön súlyos bűnözők számára fenntartott részlegében. A "Lex Auschwitz" életbelépése óta 1994-2000 között több mint 62000 embert itéltek el jobboldali , vélemény nyílvánítással kapcsolatos bűncselekmények miatt. Pl.: Az Ambergi Városi Bíróság 16000 DM pénzbírságra itélte a 78 éves Walter Sattler-t amiért a Sziléziai Menekültek Egyesületében a 15 millió német elüldözését szülőföldjükről a Holocausthoz hasonlította. A férfit Ismail Ertug az Ifjú Szocialisták egyik tisztviselője jelentette fel.
1991. Az Új Hölgyvilág újságban azt írták hogy a magyar koronás címerben nem angyalok hanem meztelen ördögök vannak. Előzőleg a zsidó főrabbi azt nyilatkozta hogy a magyarok a zsidók nélkül még a Bőgatyánál és a fügyülős baracknál tartanának.
1991. 1991. 60-as törvény miszerint a magyar kormány nem szólhat bele a Magyar Nemzeti Bank döntéseibe.
1991. Habsburg Ottó a Páneurópai Mozgalom feje látogatást tett Jeruzsálemben, ahol a héber egyetem néhány kitüntetéssel jutalmazta meg a nemzetközi zsidóságnak tett szolgálataiért. Ott megjegyezte hogy "a Habsburg-házhoz való tartozása révén mélyrenyúló gyökerekkel rendelkezik a zsidó néphez, és anyaiági ősei között spanyol zsidókra tekint vissza.
1991. Gorbacsov ellen lázadás.
1991. Jelcin Oroszország választott elnöke, Boszniai krízis, Oroszország most USA szövetséges.
1991. Irak ellen gazdasági embargó, több mint 1 millió ember hal éhen többségében gyerekek. Az első Iraki háború utá az urán bevonatú lövedékekl miatt 100 %-al nőtt a leukémia a gyerekek között, a többi rosszindulatú betegségben szenvedők száma 242 %-al nőtt. Az USA harci cselekményekbejn kevesebb mint 150 embert vesztett, míg a CIA 1996-os nyílvántartása szerint 100000 katona szenvedett Öböl Szindrómában. Azaz George Bush CIA igazgató korábban eladott vegyi és biológiai fegyvereket Iraknak, majd elnök korábban a háború idején szétbombázták a raktárakat, a szél pedig az amerikai csapatokra fújta azok anyagát. Ez jó üzlet volt mert így a katonák háborúban kapott zsoldjukat és minden megtakarításukat gyógyszerre költötték. Így ingyen háborúztak. Afganisztánban végtag és szemnélkül, születnek gyerekek . Irakhoz tartozik, Bush megigérte az iraki katonáknak, ha leteszik a fegyvert, és kivonulnak Kuvaitból, akkor nem támadják őket. Azok hittek neki, amikor hazaindultak, Bush kiadta a tűzparancsot, 300000 fegyvertelen embert mészároltak le a Halál Utján, ami 20 mérföld hosszú volt..
1992. júl. 20. A TIME magazin közli Strobe Talbott-tól a Globális Nemzet Születése című cikket aki a CFR igazgató volt és Oxfordban Clinton szobatársa.
1992. aug. 21. Ruby Ridge ügy. 3 U.S. marshal Randy Weaver birtokára megy mert egy informátor szerint engedély nélkül tartanak fegyvert. Találkoztak Weaver 14 éves fiával és annak barátjával Kevin Harris-sal. Marshal Arthur Roderick lelőtte a fiuk kutyáját, azok visszalőttek és lelőtték Marshal William Degan-t. A fiuk elszaladtak Marshal Larry Cooper hátbalőtte Sammy Weaver-t. A következő nap megérkeztek az FBI lövészei és egy óra alatt minden felnőttet lelőttek, vagy megsebesítettek anélkül hogy megadásra szólították volna fel őket. FBI ügynök Lon Horiuchi hátba lőtte Randy Weaver-t aki a háza előtt állt, majd Vicki Weaver-t is aki a bejáratnál állt 10 hónapos gyerekével a karjában. Később kiderült hogy Weaver-nek volt engedélye a fegyverekhez.
1992. 26.márc New York Post: a zsidó holocaust hivatalos száma 3,5 millió.
1992. 1992 -őta a Magyar Nemzeti Bank nem ad kölcsönt a magyar államnak. A külföldi államadósság 21 655 000000 $. /Tények könyve 1993/. A költségvetésben adósság szólgálatra és kamattörlesztésre fordított összeg 190523000000 Ft, míg az állam összes bevétele 793284000000 Ft volt, vagyis a költségvetés negyede törlesztésre ment.NÉVTELEN XI. zsidó bűnözők
XI, XIV, X, XIII , XVIII ,

2011.07.12. 17:43 kissspeter531945. 03.okt USA bombázón hazahozták az első csoport háborús bűnöst, Grandville /Grósz/ György US őrnagy felügyelete alatt. Majd a bombázókon magyar csempészárukat vittek vissza. Az ÁVH székházából hajnalban teherautókon hordták a hullákat a Dunába. Dénes Béla volt ÁVH-s rabfőorvos miután 56 után Izraelben letelepedett azt írta a Hatikva zsidó újságba hogy

 az ÁVH nyomozó gárdája jóformán 100%-ig zsidókból állt.

 Dr. Ferenc Sándor is ugyan ennek az újságnak 1955.marc 28. számában /ÁVH-s orvosőrnagyi egyenruhában volt lefényképezve/ azt írta hogy 204 nyilas gyilkos kivégzésénél volt jelen, és amikor elhagyta Budapestet még 51 halálraitélt volt a siralomházban.
1945. 03.okt Kínzási formák: a férfi áldozat nemi szervébe üvegcsövet dugtak majd kalapáccsal eltörték, ezt Rosenberg Piroska találta ki, vagy a nemi szervére gumiforrasztót kötöttek rá majd meggyújtották, így égették le Dr. Farkas Ferenc ügyvéd nemi szervét is, vagy patkányt parázzsal arra késztettek hogy átfúrja magát az áldozat hasán, ezt dr. Bőhm Frerncen próbálták ki /az ókorban kedvelt kínzási módszer volt a közel-keleten/. Nők nemi szervét gumibottal addig döfködték míg kifordult. Rákosi diktatúra 589 848 embert börtönzött be, 600 politikai foglyot végeztetett ki, 3374 embert telepítettek a Hortobágyra. 40000 aktív besúgó volt az országban, ebből még 1956 novemberében is 37000 dolgozott aktívan.
1945. A bevonuló szerbek 3000 magyart öltek meg Szenttamásin, 20 méter hosszú 7 méter széles árkot ásattak velük, kétszázas csoportokba sorakoztatták majd az árkokba lőtték őket, a következő csoportnak kellett temetni. Óbecsén 600 magyart öltek meg. 1941-ben Zomborban a magyarok 11 szerbet fogtak el, és törvény elé állították majd kivégezték őket magyarellenes tevékenység miatt. Két és fél hét múlva amikor a szerbek elfoglalták a települést a lóversenypályán 2500 magyart öltek meg úgy hogy sokakat megkínoztak, volt akit élve dobtak a sírba. Megtörtént hogy a foglyokat állva temették el, úgy hogy a fejük kint maradt, majd tankkal végigmentek rajtuk. Csak Zomborban 5650 magyart öltek meg. Bajmokon az orvtámadások megállítása miatt a magyarok 35 szerbet végeztek ki /Genfi egyezmény engedi /, visszafoglalás után a szerbek 78 magyart végeztek ki, a falu bíróját megnyúzták majd élve eltemették. A szerb népesség számbeli alakulása a Vajdaságban: 1910: 33,8%; 1921: 35,1%; 1948: 50,6%; 1953: 51,1%; 1961: 54,9%; 1971: 55,8%; 1981. 54,4%; 1991: 56,9%; 2002. 65,1%. 1.
1945. Bácskában: 1910: 20,4%; 1921: 23,5%;1931: 25%; 1948: 37,6%; 1953: 38,7%; 1961: 41,8%; 1971: 43,1%; 1981: 42,9%; 1991: 45,6%; 2002: 55,4%. Bánátra vonatkozó adatok: 1910: 40,1%; 1921: 42%; 1931: 43,6%; 1948: 59,6%; 1953: 60,4%; 1961: 65,1%; 1971: 65,4%; 1981: 63,7%; 1991: 66,6%; 2002: 71,1%. Szerémségben a 2002 népszámlálás alapján a szerbek aránya 83,6%. 2.
1945. jan. 1. Wilmeim Gustloff német hajó elindult 10582 személlyel a fedélzetén /matrózok, sebesültek, menekültek/ Gotenhafen kikötőjéből, csak 173 fő volt felfegyverezve. Pár órával az indulás után a hajót elsüllyesztette egy szovjet S13-as tengeralattjáró melynek parancsnoka Alexander Marinesko volt. A hajó 50 perc alatt elsüllyedt 9343 vesztek oda. Minden idők legnagyobb tengeri katasztrófája.
1945. okt. 24. Az ENSZ alapokmány életbelép.
1945. 04.febr Jaltai csúcstalálkozó. Sztálin indítványozta 50000 német tiszt tarkón lövését amelyet Roosevelt helyeselt, de Churchill tiltakozása miatt elmaradt. A csúcstalálkozón megegyeztek hogy
Kelet-Európát átadják a zsidó-szovjetuniónak,
 még arról is, hogy a koncentrácíós táborokat nem éri légitámadás, sem tüzérségi tűz, nehogy a zsidók a zsidóknak baja essen.
1945. febr. 13. /Húshagyó kedd éjszakája
/Drezdára a szövetségesek 3000 tonna, 650000 darab gyújtóbombát dobtak. 200-300 km/h tűzvihar keletkezett, a város 8 napig égett, és a tűz fénye 300 km távolságról is látható volt. 

35000 lakóház közül 7000 maradt hátra. A legtöbb kórházat elpusztították, miközben a vasutak majdnem teljesen érintetlenek maradtak, és se a katonai repteret, se a város körüli gyárakat nem érte támadás. A támadást több mint ezer brit bombázó kezdte el, másnap 450 amerikai „Repülő Erőd váltotta fel őket. A város környékén a szövetségesek vadászgépei cirkáltak és legéppuskázták a menekülőket. Több mint 250000 halott volt, és több tízezer sebesült. 70000 ezer személyt hamvasztottak el a város főterén. Az angolok azzal védekeztek, hogy
 ez visszavágás volt Coventry német bombázásáért, csakhogy ott 380 haltak meg
 az egész háború idején, nem pedig 
14 óra alatt, Drezda korházváros volt, mígCoventry hadianyag központ.

A tetemekről készült képeket mind zsidó holocauszt áldozatokról készülteket mutatták be.
1945. aug. 24. Berner Tagwacht újság címlapon tudósít róla hogy a Náci-Németországban 26 millió zsidót öltek meg, főleg Dachau-ban. 1960.08.19.-én a Die Zeit lapban Martin Broszat a Müncheni Jelenkori Intézet akkori munkatársa, majd igazgatója kijelentette hogy Dachauban nem volt gázkamra.
Hogy honnan szedték a zsidók a gázkamrát ? Onnan hogy a zsidó szovjetunióban használtak Jakovlev orosz akadémikus szerint.
1945. 1. A háború után a 

Vatikán és a Vörös Kereszt is kiadta a jelentését 

amelyben a zsidó áldozatok létszámát 200000 becsülték,
akik a háború alatt különböző okokból haltak meg.
Mind a két szervezetnek szabad bejárása volt a táborokba a háború idején,
 a Vöröskereszt a szovjetek bevonulásáig tevékenykedett a koncentrációs táborokban, de

 a háború után nem mehettek be a szövetségesek táboraiba, ezeknek nincsennek túlélői mert valódi haláltáborok voltak.

1945. 1. Zsidók az ENSZ megalkotásánál: UN charta alkotója: Leon Pawlowsky; Atomenergetikai bizottság: Bernard Baruch US részről és D.J. Mannilsky SU részről; Unnbiztonsági szolgálat vezetője. Zinkovics Konstantin, így ő McArthur főnöke a koreai háborúban; fegyverkezési oszt vez:DR. Cohen Bloch; Közigazgazgatás főigazg.:Antoin Goldet; különtanácsadó: Ansgar Rosenberg; gazdaságioszt: David Weintraub; pénzügyi oszt: Karl Lachman; kábítószer oszt: Dr. Leon Steinig; szociális oszt: Henry Langer, M.A Wieschoff; Un helyettes főtitkár: Benjamin Cohen; jog ügy: Ivan Korno, A.H. Feller, Marc SChreiber, G. Sandberg; nyomdai oszt: David Zablodonsky; tolmács oszt.: G. Rabinovics; terv hivatal:M. Abramovics; számvitel oszt.: P.C.J. Kien; közegézség ügy: Dr. A. Singer, tájékoztatási hivatal: Jerzy Saphiro, B. Leitgeber, Henry Fat, Dr. Julius Stawinsky. Nemzetközi munkaügyi hiv.:D.Abramovics, Altman, David Zellerbach, Finet, Gabriel Garces, Jan Rosman;
1945. 2. Előkerült az Auswitz Death Book 1941.jul.27.-1943.de.31.-ig a szovjetunióbol amely szerint kb 100000 ember halt meg, felsorolták hogy mikor, miben stb..
1945. 2. Élelmezés és mezőgazdaság: André Mayer, A.P. Jacobsen, M.M. Lebman, E. Vries, Gardos Gerda, M.Ezékiel, B. Kardos, M.A. Huberman, E. Kasan, J. Mayer, F. Weisel.; Tudományos, nevelésügyi, kulturális: A. Sommerfeld, Paul Garneiro, J. Eisenhard, Miss Lanfman, O. Lineberg, H. Kaplan, C.H. Weitz, B. Abramsky, B. Wermiel, B.A. Welsky. Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank: M.N. Mendels, L.B. Rist, L. Chinela, E. Polass, P. Nendes, A.M. de Jong, C.M. Bernales, D. Abramovics. Nemzetközi Pénzügyi Alap. Joseph Goldman, Camille Cutt, Louis Altman, E.N. Bernstein, J. Gold, Leo Levathal. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal: Mayer Cohen, Pierre Jacobsen, Egészségügyi Világszervezet: L. Deutsschmann, G. Mayer, M. Siegel, N. Goodmann; Nemzetközi Telekommunikációs Egyesülés: F.C. de Wolfe, Harry C. Cross, H.B. Rantzen.; Polgári Repülés Szerv.: A.C. Borg. Egyéb: Koreai képviselet: A.C. Katzin, információs tiszt koreában:George Novshon; US helyettes képviselője az UN-ben: Ernst A. Gross. Még zsidók az ENSZ-ben Isador Lubin, Julius Katz Souchy, Alex Bebler.
1945. húsvét Kb.500000 menekülő hagyta el Magyarországot, a politikusok önként jelentkeztek az US hivatalnokoknál. Imrédy Béla /45 kilóra fogyott le az "amerikai" táborban/, Jaross Andor, Kunder Antal, Hellenbronth Vilmos, Jány Gusztáv mind önként jelentkeztek. Vagyis nem menekültek el, mint a zsidó Tanácsköztársaságosok.
1945. maj. Prága, Vencel tér.
 Benes bevonulásakor német férfiakat, nőket, gyerekeket fejjel lefelé lámpavasra akasztottak, benzinnel lelocsoltak és meggyújtottak. Később civil lakosokat tereltek össze és legéppuskázták őket.
1945. után Lengyelország nem lett megmentve US szövetségben. És hozzájárultak 3millió csehországi-, 1,5 millió lengyelországi-, 200 ezer jugoszláviai német, valamint 650 ezer szlovákiai, 300 ezer romániai magyar kifosztásához és 1,7 millió nő nemi betegséggel való megfertőzéséhez.
1945. Visszatért kommunisták: Rákosi /Roth/ Mátyás, Gerő /Singer/ Ernő, Vas /Weinberger/ Zoltán, Péter /Auspitz Benjámin/ Gábor GPŐ terrorfőnök, Farkas Mihály /Wolf Israel/, Gábor /Greiner/ Andor, Révai József /Kahana Mózes/. Vas kivételével mindegyik SU állampolgár volt. 

Bolsevik csapatok 1 millio nőt gyaláztak meg, 600000 hadifoglyot és 230000 polgári foglyot deportáltak a SU-ba, ezeket az embereket Varga /Weiszfeld/ Jenő a kommün népbiztosa, Sztálin elsőszámú gazdasági főtanácsadója ajánlotta fel 1943-ban a Pravdában "élő jóvátételként".

1945. Budapest szovjet városparancsnoka: Süssmanovics zsidó.
1945. Kivégzések: Szálassi Ferenc miniszterelnök, Bárdossy László, Imrédy Béla, Sztójay Döme /1919-ben még a Tanácsköztársaság hírszerzésének egyik osztályáját vezette Sztojakovics Demeter néven/, Szőllősi Jenő. Háborús bűnösök: Orsós Ferenc egyetemi tanár törvényszéki orvos aláírta a Katyn-i jegyzőkönyvet. Az ÁVH pincéjében húsdaráló a halottakat ledarálták, és a Dunába engedték.
1945. Népbírósági törvény:
 Ries István zsidó ügyvéd: A törvényszék dolga nem az igazság hanem a megtorlás. 1951-ben fajtársai letartóztatják és a börtönben agyonverik 
/Pető Iván jelenlegi SZDSZ-es országgyűlési képviselő ÁVO -s apja verte, az anyja pedig vezette a jegyzőkönyvet/. Pfeiffer Zoltán: népellenes bűn a zsidók ellen elkövetett bűnök.
1945. Első köztársasági elnök: Tildy Zoltán alkoholista református pap, felesége Grünfeld Erzsébet /zsidó/.
1945. Budapest ostroma: 46 nap 100000 halott a Budai várban 75000 védőből 68000 meghalt,
800 sebesült magyar és német katonát benzinnel lelocsoltak és elevenen megégettek.

Összesen 1,2 millio halott 470000 megerőszakolt nő 8 éves től halottakig.
1945. Office of Strategic Services, a

 CIA elődje, magyar osztályának vezetője Colonel Martin Himler volt, / Himler Márton egy kivándorolt sikkasztó zsidó/

1945. Szálasi agyonlövette azokat a fiatalokat akik az aszódi javítóintézetből szöktek meg és zsidókat öltek meg és raboltak ki.
1945. Hóman Bálint történészt Magyarországra lopták és halálra éheztették. A váci börtönben a rabok átlag testsúlya 48,3 kg. Haza hozott újságírók: Kolozsváry-Borcsa Mihály, /az Újságíró Kamara Elnöke és kivégezték/, Fiala Ferenc, Hubay Kálmán, Rajniss Ferenc, Bágyoni Báró András, Pándy László, Rácz Erszébet.

1945. Tildy kormány 680 háborús főbűnöst követelt a szövetségesektől, míg

Németországban 24 főbűnös volt.Dwight Eisenhower /

A háború a zsidók termése, ahol eltöröljük a keresztényeket, és ellenőrizzük az aranyukat. Már 1000 milliót öltünk meg közzülük, és még nincs vége.”/ sajátkezüleg írta alá a kiadatási papírt.Bogár a hóhér saját bevallása szerint 5000 embert akasztott fel. Alig ötven év 10 magyar miniszterelnökét, 27 miniszterét, sok katonáját, papokat, középosztály belieket, értelmiségieket végeztek ki, deportáltak vagy üldöztek el.
1945. Bárdossy per, zsidó a büntető tanács elnőke az ügyész és a népbírák többsége.
1945. Counter Intelligence Corp. /C.I.C./ az USA katonai rendőrsége, az amreikai Common Sense szerint a leg bolsevistább szervezet.
1945. Málnási Ödön történészt a zsidók nem engedik letelepedni az USA-ba és visszavitték Bécsbe.
1945. Prohászka Ottokár szobrát Faludy /Leimdörfer/ György „költőfejedelem” zsidó elvtársaival leborítja. 2001 ingyen lakást kap Budapesten.

1945. Himler Márton és emberei 400 $ fejpénzért dolgoztak.

1945. A Su addig húzza a békekötést Ausztriával, míg Mo. és Ro. Megszilárdult a hatalmuk, majd a kormányok kérték hogy maradjanak.
1945. 1945 után kb. 200000 német menekült érkezett Dániába, 85% nő és gyerek, akiket 125 táborban helyeztek el. A helyi lakosságnak megvolt tiltva hogy kapcsolatot teremtsen a menekültekkel. Csak 1945-ben 13492 menekült halt meg abból 7000 öt éven aluli gyerek volt. A Dán egészségügyi szervezetek és a Vörös Kereszt 1949-ig megtagadták a menekültek egészségügyi ellátását. Kirsten Lylloffshe.
1945. A háborúban 3,3 millio német katona halt meg, abból 2,5 millió a keleti fronton. Légibombázásokban 1,2 millió polgári személy halt meg, többségében nők és gyerekek. 1,4 millio német hadifogoly halt meg, 2,4 millio kelet németet öltek meg a szovjetek kelet-poroszországban, 600000 szudéta németet a csehek, 210000 egyéb németet.
 Csehországban a kitelepítéseket zsidók irányították. 
1945. maj 13 Benes Eduárd bevonult Prágába, a Vencel téren lámpavasra lábuknál fogva felakasztott és benzinnel leöntött németeket gyújtottak fel tiszteletére. Szudéta németek fehér könyve: egy nap alatt Brünn-ben 275 nő lett öngyilkos.
1945. Nürnberg: Amerikai fővádló Robert M. Kempner ,német zsidó, támogatói: Morris Amchan, Einstein, Wartenberg, Mandellaus. A vádhatóság 90 % olyan ember volt akinek a fajvédelmi törvények miatt el kellett hagynia Németországot /pártatlanság/. 3000 alkalmazott közül 2400 zsidó volt. Az amerikai alkalmazottaknak 10%-sem volt amerikai születésű. A katonai hóhér John C. Woods is zsidó volt.
 A vádlottakat korbácsolták és a nemi szerveiket szétzúzták. Látszatpereket csináltak a vádlottakat felhúzták az akasztófára majd visszaejtették, míg alá nem írták a beismerő vallomást.
 Csak 240 tanút hallgattak meg, 300000 úgynevezett eskü helyettesítő nyilatkozatot olvastak fel.
A tárgyalások után a bírósági termet zsidó imateremmé alakították át A tárgyalás ideje alatt virágzott a fekete piac, csak a zsidók utazhattak szabadon: Solomonson, Schlossberger, Rabinovics, Cohen, Sterling.

1945. II.VH után 60 millió áldozata közzül csak a zsidók kaptak kártérítést. Később 3,5 milliárd márka kártérítést fizettek Izrael államnak, pedig akkor még nem is létezett.

1945. Németország háborús vesztesége: 320 milliárd márka rombolás, 15 milliárd fosztogatás, 108,5 milliárd nácitalanítás, 1381 milliárd német kereskedelmi flotta lefoglalása, 198 milliárd pénzreform, 46 milliárd a megszállók által végzett pénzromlás, 457 milliárd az elrabolt területeken végzett pusztitás, 10 milliárd leszerelt gyárak, 14 milliárd erdő pusztitás, 84 milliárd szén ár spekuláció, 78,5 milliárd szabadalmak elrablása, 72 milliárd szállítási költség, 18 milliárd külföldön lefoglalt német javak, 15 milliárd versailles béke adósság, 9,5 milliárd zsidó kártérítés.
 Csak az ellopott szabadalmakból évente 2 milliárd márka bevételük van az USA zsidóknak.
1945. Nyugat-Berlin polgármester Ernst Reuter, Lipscitz belügyminiszter zsidók.
1945. Német ipar felügyelők: Roosvelt, Morgenthau, Lord Vansittarf, Ilja Ehrenburg.

1945. 6 millió zsidó áldozatot Dr. Wilhelm Hoettl US tiszt találta ki és a szovjeteknek kémkedett.

1945. Eisenhower koncentrációs táborok, Andernach-ban 50000 foglyot őriztek a zsabad ég alatt télen takaró és sátor nélkül, enni alig kaptak felsőbb utasításra, az élelmet "displaced person"-k vitték el akik azzal feketéztek. Túlélők alig voltak. James Bacques /Other Losses/ canadai szerző szerint kb. 2 millió német halt meg az Eisenhower táborokban /Érdekes itt nincsenek túlélők, akik kártérítést kérnének/ . 5,7 millió német katona került szovjet hadifogságba, ebből 3 millió halt meg.
1945. Egy nap alatt több bomba hullott le Berlinre, koncentrálva a lakónegyedekre, mint egész Britanniára a háború alatt.
1945. Több mint 100000 nőt erőszakoltak meg a szovjetek Berlin elfoglalása után. A forradalom előttik az orosz katonák nem voltak ilyenek.
1945. Amerikai bombatámadásokban 2,5 millió német halt meg. Az amerikai hadifoglyok 88 %-a Németországban túlélte a háborút. A Sztálingrád-i 100000 német hadifogolyból 6000 élte túl. A brit zónákban évente 220000 német nő és gyerek halt meg.
1945. A Németországban Szövetségi Katonai Kormányzat vezetője General Lucius Clay aki társ a New York-i Lehman Brothers Banknál. Politikai osztály vezetője: Robert Murphy aki Nürnbergben tisztára mosta az I.G. Farben-t és Baron Kurt von Schröder-t Hitler személyi bankárját. Gazdasági osztály Lewis Dougles aki General Motors-nál igazgató. És az USA fő megbízottja: John Mcloy. Murphy, Dougles és Mcloy mindhárman John Zinsser vejei aki a J.P.Morgan Co.-ban társ.
1945. I.G.Farben szétesik BASF, Bayer, Hoechist cégekre.
1945. Faure Edgar Nürnbergben francia ügyész majd miniszterelnök lett.
1945. Joh Sack /zsidó/:" An Eye for an Eye" című könyvében azt állította: AZ SS őrök Auschwitz-ban meg voltak büntetve a hatóságok által ha kegyetlenkedtek a foglyokkal. SS Reichsfürer 1942 dec.28 parancsa ami szerint a bentlakók halálozási számát le kell csökkenteni mindenáron.
1945. Harriman kormányzó bizottságot küldött Nürnberg-be hogy derítsék ki mi történt ott. A bizottság jelentette hogy az SS tiszteket ütötték és kínozták, a kínzók többsége szövetséges egyenruhába öltözött zsidók voltak. Rudolf Höss volt auschwitz-i lágerparancsnok magára vállalta 3 millió zsidó kiirtását. Egyik kínzója Rupert Butler 1983-ban megjelent könyvében leírta hogy Höss-t 3 napig fizikai és pszichológiai kínzásnak vetették alá, majd egy 8 oldalas angol nyelven írt dokumentumot tettek elé amit aláírt, meg igértték neki ha Nürnbergben bevallja a népirtást akkor ott nem ítélik halálra, miután megtette, kiadták a lengyeleknek akik kivégezték. Állítólag lengyel fogságban ceruzával megírta a "memoárjait", de független történész mind a mai napig nem vizsgálhatta meg az eredetit, és az állítólagos napló kézírása nem egyezik meg Höss aktákból és levelekből ismert kézírásával
1945. Több mint 4 millió holokauszt túlélő perelt eddig jóvátételért.

1945. Jewish Enciklopedia szerint több zsidó élt a háború után a földön mint a háború előtt, pedig a háborúnak 50 millió áldozata volt.

1945. Miután a szovjetek Németországra támadtak, Lengyelországban pogromok törtek ki a 150000/zsidók ellen 1945 és 1946-ban, 
azért mert a lengyel értelmiséget NKVD-s zsidók irtották ki.
De honnan vettek a lengyelek zsidókat, ha a holokausztban annyian meghaltak.
1945. Holokauszt áldozatok alakulása: 1945.12.31 Francia bizottság a háborús bűnök kivizsgálására:8 millió ; 1946.10.01Nürnbergi Katonai Törvényszék 3868-PS (N) sz. Dokumentum: 3 millió ; 1948.01.08 137 sz filmhiradó: 300 ezer; 1978.04.20 Le Monde 5 millió; 1989.04.20 Eugen Kogon, Az SS állam: 4.5 millió; 1989.12.31. Jean Claude Pressac: 928 ezer; 1990.07.25 Hamburger Abendblatt: 2 millió; 1993.10.08 ZDF hírműsor: 4 millió;1993.09.27Die Welt 800 ezer; 1994.05.01 Focus: 700 ezer; 1994.08.17 Bad Arolseni Nemzetközin Keresőszolgálat: 66206; 1994.12.31 Jean Claude Pressac: 470 ezer; 1995.01.22 Welt am Sonntag 21 oldal: 1.2 millió; 1995.01.22 Welt am Sonntag 22 oldal: 750 ezer; 1995.01.25 Wetzlarer Neue Zeitung : 4 millio; 1995.01.27 Institut für Zeitgeschichte- Jelenkori Intézet-/IfZ/, München: 1 millió.
1945. Auschwitzban a háború utolsó 4 hónapjában több ember halt meg járványokban mint a háború öt évében. A szovjetek 3 hónappal a háború vége előtt foglalták el Auschwitz- Birkenaui tábort, az akkor készített fényképeken viszonylak jó állapotban lévő emberek vannak és nyoma sem volt gázkamrának.
1945. Tavasszal speciális egységek mentek Németországba hogy bizonyítékokat gyűjtsenek a német háborús bűnökre.
 Dr. Charles Larson amerikai törvényszéki orvos aki több mint 20 lágerben végzett boncolást, egyetlen egy Zyklon B okozta halálesetről sem számolt be. Denem találtak az ipari méretű emberirtás bizonyítására semmi dokumentumot nem találtak, sem költségvetést, gázkamra építési terveket, sem kezelési utasítás, sem egykorú fényképek.
1945. Az amerikaiak elfogták Kurt Prüfert, aki a Topf and Sons cégnél mint építésvezető dolgozott és ő kivitelezte a krematóriumokat. Miután kihallgatták elengedték. Erre ő hazament Erfurtba ami a szovjet megszállási zónában volt, a KGB letartóztatta és 12 év kényszermunkára ítélték. 4 év után meghalt a börtönben.
1945. Párizsban létrehoznak egy 25 millió $ pénzügyíalapot hogy kártalanítsák azokat akik komolyan szenvedtek a németek miatt. 1946 jun 14-én végül úgy döntöttek a zsidó szervezetek befolyása miatt
 hogy az alap és az aranytartalékok 90 %-t, és a letéteknek 95%-t amelyekért nem jelentkeznek az örökösök a zsidók kapják.
1945. Patton tábornokot megölték, két balesetben, miután a szállásadónőjétől megtudta hogy mi folyik a németekkel személyesen ment utánanézni a dolgoknak. Az első karambolt túlélte, majd a mentőbe belerohant még egy teherautó.
1945. Operation Keelhaul amelynek keretében az amerikaiak kiszolgáltatták a szovjeteknek a kelet-európaiakat és a kozákokat miután letették azok a fegyvert, a szovjetek mindenkit lemészároltak.
1945. ENSZ. Alapítása San Franciscoban 14 alapító személyből 10 CFR tag, az ENSZ épületéhez atelket a Rockefeller család adományozta. Alger Hess /KGB-s zsidó kém/az egyik alapító elvitte az alapító okiratot Washingtonba hogy a szenátorok aláírják, csak két szenátor olvasta el, ők ellene szavaztak. ENSZ a szülő szervezete a Word Bank Group-nak, International Monetary Fund-nak, International Finance Corporation, International Development Corporationnak. 1990-ben a Világbanknak 159 ország volt a tagja.
1945. BIS aranyat utal át a Dél-Amerikába menekült náci vezetőknek hogy szervezzék meg az ottani kábítószer termesztést.
1945. Nemzettközi Valutaalap létrehozása a fejlődő országok megsegítésére kölcsönt adjon. Az országok nem tudják fizetni az uzsora kamatokat így kénytelenek odaadni nemzeti tulajdonaikat /gyárakat, bányákat stb./, és kénytelenek kábítószert termelni a gyors haszon miatt.
 A Nenzetközi Valutaalp aranytartalékot képezhet az ENSZ tagálklamokat felszólítják hogy adják saját a nemzeti vagyonuk 1%-t aminek negyedének legfinomabb aranynak kell lennie 3/4-nek nemzeti valutánk. 1983 ban a Valutaalap 8,6 milliárd $ követelt az USA-tól/ ez nem kölcsön ellenszolgáltatás nélkül/.
 14 év alatt Fort Knox kiürült.
1945. Japán feltétel nélküli megadás kért az USA-tól a szovjeteken keresztül, kivéve a császár személye, de Sztálin nem továbbítja és csak hitegeti az USA hogy hátba támadja a Japánokat és még több területet zsarolt ki Európában. Csak az okibónawai csatában /1945 marc. 18-jun.21/, 115000 japán és 4500 amerikai halt meg.
1945. Rothschild residencia Londonban a Kensington Gardens a Szovjet nagykövetség épülete lett, párizsi házuk a rue Florentin 2 a Marshall terv európai fő székhelye, később a NATO amerikai szervezetének a székhelye, rue Faubourg 41 amit baron Edmund épített most az amerikai nagykövetség épülete, a Rothschild címer még mindig rajta van.
1945. Ladin zsidók akik ősei Spanyolországból menekültek Bulgáriába 30000 bolgár értelmiségit öltek meg. , pedig Bulgária nem lépett be a háborúba.
1945. Jugoszláviában, Belgrádban és a délvidéken a zsidó Mojse Piade vezetésével kommunista partizánok embereket mészárolnak le, 200000 német és 30000 magyar lakos esik áldozatul, összeírták őket, lakás vallás, vagyoni helyzetük, majd kivégezték őket.
1945. A norvég miniszterelnököt Quisling-t kivégzik, Brit Birodalom tiszteletbeli kapitánya..
1945. Csehszlovák műállam alapító Masaryk Tamás, törvénytelen gyermeke Joseph Redlich zsidó politikus és történetírónak és annak szakácsnőjének. Miniszterenlnök: Gottwald fél zsidó; kommunista párt főtitkár: Slansky-Salzman /később kivégezték/; tájékoztatási min.:Kosta; helyettes külkeresk. min.:Eugene Löbl; gazdasági tanácsadó: Ludwig Frejka; rendőrfőnök: Vasely, milicia: Bruno Köhler; legnagyobb kerületek párttitkárai:Lansky, Bubona, Fuchs, Taussigov; ENSZ delegált: Truda Jakaninova Cakutrova.
1945. Kelet-Németország: Gerhard Eisler, Eleanor Roosvelt kedveltje, szovjet-kommiszár: Pavel E. Yudin
1945. A szovjetek amiért 2 napig harcoltak a Japánok ellen ezért kaptak 1,5 millió km2-t Roosvelt-től.
1945.A nyugatiak kiadnak a szovjeteknek 5236130 nyugatra szökött oroszt, Operation Keelhaul. Ezeket a szovjetek marhavagonokban vitték vissza. Szverdloszk mellett egy szökött német katona látta, amint egy szerelvényből kiterelték az embereket, kiválogatták az erőseket, a többieket legéppuskázták. Vagy csak egyszerűen mellékvágányra tolták a szerelvényt leöntötték gázolajjal és meggyújtották, majd a tetemeket gödörbe turták bulldozerekkel amit az amerikaiktól kaptak.
1945. Romániában Sztálin kommunista kormányt követel a román királytól, ezért odaküldték Molotov helyettesét Visinszki-t. Így alakított kormányt Petro Groza a kommunista párt vezetője Anna Pauker bábjai.
1945. A cseh parlament 87% a kommunista. Benes kormányprogram: a magyar kárpátalja átadása a szovjeteknek, német-magyar nemzetiségek eltávolítása /3 millió német, 600000 magyar/, "háborús bűnös" jobboldal lemészárlása. Mindez szovjet jóváhagyással és nyugati sajtó támogatással. Később a Gottwald puccsal a kommunisták átveszik a hatalmat, Jan Masaryk-t megölik / kidobják az ablakon/, Benes-t Moszkvába viszik, ahol Sztálin kivégezteti.
1945-1947. Arthur Bliss Lane aki ebben az időben amerikai nagy követ volt Lengyelországban, azt írta hogy a lengyel Biztonsági Rendőrséget., és a Belföldi Biztonsági Rendőrséget zsidó irányítják, úgy mint Minc, Berman, Olczewski, Radkiewic, Spychalski. És mindkét rendőrségben nagy számban vannak zsidók, oroszországi eredettel. A zsidók létszámát az országban 1956-ban 30000 becsűlték, míg a lengyelek lélekszáma 25 millió volt.
1946. Kialakul a 600 ezer magyarországi zsidó áldozat mitosza statisztikai adatokra alapozva.
 Mivel az 1941. Jan. 31.-én végrehajtott népszámlálás szerint a megnagyobbított Magyarországon 725007 zsidó volt és ebből számolták ki azt hogy az áldozatok száma 622 ezer. Ezt úgy számolták ki hogy 
mindenkit áldozatnak számoltak akit bevonultattak és deportáltak, és megmenekültnek csak azokat akik 1946-ban Magyarországra visszatértek.
 Vagyis azokat is áldozatnak számolták akik szétszóródtak a világban. De például 1949 Word Jewish Congress:
1946-ban 160 ezer magyarországi zsidó vándorolt ki Izraelbe. 1951 marc Magyar Élet zsidó újság: Izraelben 264000 magyarországi zsidó van.
1946. Lévai Jenő 'Fekete könyve' szerint 1941 jan. 1-én 247100 zsidó volt Budapesten, ezeket nem szállították el hanem gettósították és aki meghalt közölük az a szovjet bombázásokban halt meg. A háború után megmaradt Budapesten 124000 zsidó, Izraelben él 100000, Ducsinszky Jenő cionista vezér adatai szerint az USA-ban 280000, a délamerikai államokban 100000, Francia-, Németországban, Kanadában, Ausztriában és Angliában 50000, összesen 654000 magyarországi zsidó élt. Az elcsatolt területekre visszament zsidókról nincs adat. A Hatikva cionista újságba /1956.okt 11/dr. Dorn Jenő professzor azt írta:" Húszezer magyar zsidó volt legutóbb a ramat-gamni /Izrael/ futball mérkősésén, ahol egy-egy belépőjegy feketén 1019 izraeli fontba kerül...A kártya klubbokban a román zsidókon kivül főleg magyar zsidók ütik a blattot...Egymást licitálják túl egymást a magyar zsidó gazdagok és félgazdagok. Folyik a pezsgő, a francia konyak, és az angol whisky. Ennyi a hatszázezres zsidó áldozatról. A magyarok ellen hozták fel vádként hogy sok zsidót a Dunába lőttek, de 60 év kommunista-zsidó uralom után sincs se egy névsor, sem a sírhelyeik.
1946. 22.júl Palesztínában a Begin vezette Irgun / Yitshag Ben Ami zsidó történész szerint/csoport David ben Gurion helyeslésével /Dr. Sneh szerint/ felrobbantotta a King David Hotelt, amelyben a Palesztin Kormányzat Titkársága, és Brit Hadsereg Főhadiszállása volt, 92 meghaltak és 58 ember megsebesült. A Brit Parlamentben a miniszetrelnök Clement Attle miniszterelnök mesélte hogy történt: Először egy kisebb bombát robbantottak fel az utcán, majd egy teherauto hajtott fel a szálloda hátsóbejáratához majd fegyveresek mentek be és tejeskannákban robbanóanyagot vittek be, közben lelőttek egy brit katonát aki próbálta őket megállítani. Miután sietve elhagyták az épületet a bomba felrobbant.
1946. febr. Imrédy per, előtte kidolgoztatták az új pézügyi rendszert, majd 28.-án kivégezték.Legfőbb bűne az volt hogy megszüntette a szeszkartell-t amely 17 zsidó család kezében volt.
 Évente 1 páncélos hadosztályt lehetett volna felszerelni az eltitkolt szesz jövedéki adóból.
1946. Szálasi kormány 15 tagja közzül 12 kivégeztek.
1946. Kerekes Bélát Szálasi államtitkárát 12 év kényszermunkára ítélték, majd 2 év múlva 400 katonatiszttel kivégezték.
1946. Nagydobrony 5000 fős magyar település megtagadta a szovjeteknek a beszolgáltatást, ezért körülzárták és nehézbombázókkal lebombázták a települést, 9 ember tudott átszökni Magyarországra, akit elkaptak Szibériába deportáltak.
1946. Népbírósági Tanács Elnöke: Bojta /Burger/ Béla.
1946. 1949 Word Jewish Congress: 1946-ban 160 ezer magyarországi zsidó vándorolt ki Izraelbe. 1951 marc Magyar Élet zsidó újság: Izraelben 264000 magyarországi zsidó van.
1946. Wiesenthal kiadott egy munkát arról hogyan csináltak a zsidók zsírjából szappant a "Belzec Szappan Üzemben". Ezeket a szappan történeteket később a zsidó Yehuda Bauer profeszor aYad Vashem-i Holokauszt Feltáró Intézet vezetője megcáfolta.
1946. Magyar Statisztikai Hivatal adatai szerint /ez már kommunista kormány/
magyarországi zsidóság összvesztesége 120 ezer fő.
1946. A Zsidó Dokumentációs Iroda szerint 1946-ban csak 600 ezer zsidó volt a Szovjetunióban, de 1961-ben juniusában Nahoum Goldman a zsidóság kongresszusán beszámolt róla hogy 3 millió zsidó van Szovjetunióban a bolsevizmus által üldöztetve. Vagyis a számuk 46-tól ötszörösére nőtt.
1946. Louis Levin Szovjet körútjáról visszatérve az USA-ba kijelenti:" A Szovjetuniot 1 millio zsidó kormányozza.
1946. Rockefeller Foundation létrehozza a "Foundation for Economic Education" /Alapítvány a Gazdasági Oktatásért/, azzal a szándékkal, hogy előtérbe helyezzék a "szabad piac"és a privatizáció elvét, hogy a jövőbeni bankválságokkor a kormányzat alacsony áron adja el nekik a tulajdonukat.
1946. feb. A Die Neue Zeitung-ban megjelenik a hatmilliós áldozatról szóló cikk amely egy zsidó szerkesztésű újság. Az ENSZ a mai napig nem adott ki hivatalos jelentést a zsidó áldozatokról. Zsidó adatok szerint Izraelbe 100000 zsidó vándorolt ki a háború alatt, az USA-ba kétszer ennyi, lengyelországban 60000 maradt. Partizán akciók során kb.: 80000, varsói felkeléskor: 12000, lembergben: 18000 zsidó halt meg, de ezek fegyverrel harcoltak.
1947. 1. Zsidók a szovjetunióban: Szovjet Tudományos Akadémia Elnöke:Mark Mitin, Szovjet Tud. Ak. Történelmi tanszék:: Pavel E. Yudin, Világgazdasági és Világpilitikai Int vez.: Weiszfeld Jenő, Szovjet követ Romániában: Leonid Menikov, Nehézipari min: I. Nosenko, New York szovjet főkonzul majd titkosszolgálat vezetője:A. Yakovlev, SU elnök majd szakszervezeti vezető: N.M. Swernik, külügyi hivatal vezetője:S.A. Losowsky, SU főügyész:I.P. Trailin, diplomata iskola vez: Boris Stein, SU főiskolai nevelések min: S.V. Kaftanov, igazságügy miniszter: K. Gorshenin, UN küldött majd követ Londonban: Jacob Malik, katonai attasé Londonban: Boris Rasin, Atomkutatás ellenőrzője: I. Vigdor, kereskedelmi miniszter: A. Mikojan, sajtófőnök. M.M. Borodin, Ukrajna vezetője: D. Manuilsky, Észtország képviselője: A.J. Jacobson, nevelésügyi miniszter: N. Yakovlev, inkdiai ügyek:Masenko, helyettes külügyminiszter:F.T Gusev, épitési min: S.Y. Romin, élelmezés: D.I. Fumin, Brazil követ: Jacob Suritz, film: I.G. Bolsakev, hidrogénbomba gyártás: Pontecorvo,
1947. 2. Állami bank vezetője: S.Z.Ginsburg, Torg Bank elnök: K.R. Herzenberg, Vineshtorg Bank elnök: A.G. Samuelenko, Prom Bank elnök:Jakob Simenov.
1947. Zsidók az USA-ban. Pénzügyminisztérium kommunista sejt vezetője: Harry Dexter White, tagok: Frank Cohen, Harold Glasser, Viktor Perle, Irfving Kaplan, Solomon Adler, Abraham George, Silverman, Ludvig Ullman. Edward Rothschild volt az US állami nyomdájának vezetője bizalmas iratokat adott át SU-nak. Bolsevik politbüro tagjai az US-ban:Eugen Dennies, Henry Winston, John Hates, Irving Pothias, Gilbert Green,, Carl Winter, Guss Holl. Kalifornia kommunista sejt: Alexander Bittelman, Gerhardt Eisler, Jack Stachel, Leon Josephson, A. Trachtenberg, J. Goldberger. Hollywoodban: Sidney Weinbaum, Jacob Dubnow, Philip Bart, V.J. Jerome /Isaac Romaine/, Simon Gerson, Elisabeth G. Flynn, Alex Bittelman, Betty Gannet, Isadore Begun, Jacob Minden, Israel Amter, W. Weinstone, George Charney, Fred Fine, Sid Steinberger, Luis Winstock, J. Jackson.
1947. 2. Kommunista párt legfőbb vezetői: John Gates /Israel Regenstreif/, Jacob Stachel, Gil Green /Gilbert Greenburg/, Gus Hall /Arvo Mike Halberg/, Irving Potiash, Carl Winter /Philip Carl Weinberg/. Az első öt kommunista akit eltávolítottak a hadseregből: Harry Specor, Phil Weiss, Irving Specor, Abraham Kotlechhuk, Rheabel Mendelshon. Bolsevista tanítók, proffeszorok./3500 professzor vett részt különböző kommunista megmozdulásokon/ A. Biedermann, Collis Lewis, Mark Friendlander, Isadora Rubin, A. Feingold, D. Friedman, L. Jaffe. Szabotőrök a koreai háború idején: Max Snalzer, Minton Silverman, Samuel Zakkman, Samuel Kerr, Nathan Ostroff / ő adott el gumit Kínaának/. Kommunista filmemberek: John Howard Lawson, Dalton Trumbo, Ring Lardner, Albert Malz, Alva Bessie, Herbert Bieberman, Samuel Ornitz. Zsidók a filmiparban: Louis B. Mayer, Jack Warner, Harry Warner, Nick Schenk, Goldwynn, Zukor.
1947. 3. American Liberty League vezetője : Robert Filine zsidó miliárdos. Chichago és Harward egyetem 60 professzora kommunista. McCartny vizsgálat 2900 áruló közül 2200 zsidó.

1947. maj. A Marshall terv hatása Franciaországra. 1947 május és 1951 októbere között: A bankjegyforgalom 775 milliárd frankról 1821 milliárd frankra növekedett, a frank értéke negyedére csökkent,/1$ 1947-ben 119 frankot míg 1951-ben 440 frankot ért. A francia jegybank aranykészlete 616 tonnáról 395 tonnára esett vissza, az adóterhek 621 milliárd frankról 2000 milliárd frankra, a kültartozás pedig 300 milliárdról 1267 milliárdra növekedett. A nagykereskedelmi árindex 4 szeresére, míg a mezőgazdasági termékek árai 2 szeresére növekedtek. Míg Franciaország 875 milliárd frank Marshall segélyt kapott addig megnövekedett hadi kiadásai 1950 milliárd frank volt.
1947. Európa újjáépítése, Marhall terv amely vezetője W.Averell Harriman. Rothschildok konszolidálják pénzügyi ellenőrzésüket a világ felett a Bretton Woods-i egyezménnyel.
1947. Harry Dexter White az US helyettes államtitkára rávette Truman-t/eredeti neve Solomon Schiff és zsidó/ hogy szolgáltassa ki a bolsevista Magyarországnak a Nemzeti Bank aranykészletét, / Szovjetunio mind a mai napig nem szolgáltatta vissza Spanyolországnak az 1936-ban elvitt aranykészletet/. Két esztendő alatt mintegy 300 millió $-t és 3 milliárd forint értéket szállítottak Magyarországra különböző nyugati zónákból. 1948-ban White segítségével a magyar kommunisták 1700 kg aranyat és egyéb drágaságot kaptak vissza. Később White kiadta a dollár kliséket a SU-nak mert szovjet ügynök volt. Ezzel 125 millió $ kárt okozott az USA-nak.
1947. NSZK alkotmányában rögzítették hogy a Nürnbergi Katonai Törvényszék /IMT/ ténymegállapításait és itéletei Németország összes hatósága és bírósága számára örök időkre kötelező érvényüek.
1947. Nyiszli Miklós könyve " Orvosa voltam Auschwitzban" megjelent, ebben azt állította hogy Mengele asszisztense volt. Állítása szerint 4 db 200 méter hosszú gázkamra volt ott, és naponta 25 ezer zsidót gázosítottak el, összesen 36 milliót.
1947. NSZK alkotmányában rögzítették hogy a Nürnbergi Katonai Törvényszék /IMT/ ténymegállapításait és itéletei Németország összes hatósága és bírósága számára örök időkre kötelező érvényüek.
1947. Szovjet atomprogram, a Pravda azt írta hogy Enstein a szovjetunió hat legnagyobb amerikai barátainak egyike. Kutatás vezetője a SU-ban Solomon Abrahamovics Rebach.
1947. Korff rabbi 600 társával felvonul Washingtonban követelve hogy dobjanak le atombombát Londonra a palesztin válság miatt.

1947. Zsidók kiadják a szovjetunionak az atombomba titkát, az angolok letartóztatják KlausFuchs-t /14 évet kap/Einstein jóbarátját, Henry Gold volt a KGB futár, a másik kém Theodore Hall volt Teller Ede jóbarátja, az ő futárja Saville Sax volt. 

Los Alamosban legkisebb pozíciókat is emigráns zsidók foglalták el: Julius Rosenberg, David Greenglas, Martin Sobell, Harry Gold, Teller Ede, Bloch Mano, William Perl, Abraham Brothman, Mirijam Moskovics, John Weiszfeld, David Böhm, Ervin David. A kongresszus kivonta az atombombát az elnök és a hadsereg felügyelete alól és az US Atombizottságra bízta, az első öt vezető közzül 3 zsidó:David E. Lilienthal, Lewis E.Strauss /Kuhn & Loeb/, Robert F. Bacher. Radar technikát átadók: H. Coleman, Morton Sobell, Hynam Gerber Yaris, Carl Greenbaum, Miss Glassman, John Stewart Serive, Larsen Mano, Andrew Roth, John Abt, Nathan Witt, Lee Pressmann, Philiph Jaffe, Maria Bachrach. Pavel Anatolievich Sudoplatov írta a Time Magazinban megjelent cikkében hogy Neils Bohr és Enrico Fermi is adott információt a szovjeteknek, és mindketten zsidók.
1947. USA feltörik a SU titkos kódját amivel küldték az atomtitkot Venona hadművelet alatt, de W. B. Weisband zsidó ezt jelenti a szovjeteknek. 

Az atomtitkot többekközött Sam Cohen adta ki aki bejáratos volt Teller Ede irodájába, segítője Klaus Fuss volt, mindannyian zsidók.

1947. Central Inteligence Agency megalakul az OSS-ből. Későbbi CIA és Wall Steet-i kapcsolatok: John Foster és Allan Dulles partnerek a Sullivan, Cronwell cégnél a legjelentősebb WALL Street-i ügyvédi irodánál, Bill Casey, Reagen CIA igazgatója, foglalkozása Wall Street-i ügyvéd és részvény bróker. David Doherty nyugalmazott általános CIA tanácsadó, jelenleg elnökhelyettes a New York Stock Exchange-nél. George Herbert Walker Bush volt USA elnök és CIA igazgató, jelenleg fizetett tanácsadó a Carlye Group-nál amely az USA 11-dik legnagyobb defense contractor cége és amelynek közös befektetései vannak a bin Laden családdal. John Deutch Clinton alatt volt CIA igazgató most jelenleg a Citigroup-nál az USA második legnagyobb bankjának igazgató tanácsának tagja. Nora Slatkin nyugalmazott CIA Executive Director jelenleg ő is igazgató a Citigroupnál
1947. National Security Act /Nemzetbiztonsági Törvény/, alapján létrehozzák a CIA-t. A törvény szigorúan megtiltja hogy a szervezet az országon belül ügyködjön.
1848. Izraeli szélsőségesek Jeruzsálemben megölik a svéd Folke Bernadotte grófot, aki az ottani ENSZ békemissziót vezette.
NÉVTELEN XIV.


2011.07.12. 17:51 kissspeter531981. dec. 4. 12333 Executive Order, amelyet Reagen írt alá, engedi a CIA-nak hogy az USA állampolgárok ellen kémkedjenek.
1981. Stuart Kahan, Lazar Kaganovics unoka öccse, könyvet írt a nagyapja életéről melynek címe: The Wolf of the Kremlin. Kaganovics 1911-ben ott volt a Kommunista Párt első gyűlésén, miután hallotta Trockij beszédét egy zsinagógában. 1930-ban különleges osztályt szervezett a szovjet titkos rendőrségen belül, ők voltak a Vinnitcai és a Katyn-i kivégzések végrehajtói. A német támadás után ő szervezte meg a zsidók keletre való menekítését. Lázár Kaganivics Szállítási miniszter volt. 

1953-ban amikor Sztálin deportálni akarta a zsidókat akkor nővérével Rosa-val aki orvos volt, megmérgeztette.

 1991-ben halt meg addig pompában élt. Moses Kaganovics Ipari miniszter volt.
1981. Larry McDonald kongresszusi tag nyomozást akar a CFR és a TLC ellen. Larry McDonald és 268 más utas meghal amikor a gépet a /Korean Airlines/ amelyen utazik a szovjet vadászpilóták lelövik a Sahalin szigetek felett. Az összes holttestet megtalálták kivéve a két pilótáét, a gép letért az útirányról, a szovjetek hívták a gépet de az nem válaszolt, majd figyelmeztető lövést adtak le de akkor sem válaszoltak, a helybéliek két ejtőernyőst láttak.

1981. US Naval Surface Weapon Office of Non-Lethal Weapons kutatásokat folytat és kifejleszt mikrohullámú eszközöket lázadások ellenőrzésére.

1982. 06.jún Az Izraeli hadsereg behatolt Libanonba hogy 40 km-re űzze el határaitól a palesztin terroristákat. Védelmi miniszter Arial Sharon. Majd egyezményt kötöttek a hogy a palesztin fegyveresek elhagyhatják Bejrutot fegyvereikkel, a civilek a nemzetközi erők védelme alatt maradtak.1982.szept16. Az izraeli hadsereg bekeríti a Sabra és Shatilla menekült táborokat, bárki aki szökni próbált azokat lelőtték majd 8 órakor megindult a támadás és senkit sem engedtek be amíg tartott a mészárlás /3 napig/. A zsidók tagadták hogy ők tették volna, de ők zárták körül a tábort, ők világítottak két éjen át jelzőfénnyel és reflektorokkal, a támadók /Phalangisták/ izraeli fegyvereket használtak és izraeli parancsnokok vezették őket. Izraeli kormányzat szerint 700 halott, de az első kiérkező újságíró Amnom Kapeliouk aki történetesen zsidó volt több mint 3000 holttestről számolt be. A Vörös Kereszt jelentésében 2750-re becsülte az áldozatok létszámát, a palesztinok pedig 7000-re.
1982. Guy de Rothschild az Egyesített Zsidó Szociális Pénzalap /F.S.J.U/ és a /A.U.J.F./ elnöke. David Rothschild a /F.S.J.U./ pénztárosa és a Zsidó Ügynökség igazgatótanácsának francia tagja. Alan Rothschild elnöke Franciaországi Zsidó Intézmények Képviselőtanácsának és a Központi Izraelita Hitközösség elnöke. Elie Rothschild elnöke A.U.J.F. végrehajtó bizottság elnöke. Alix de Rothschild "Fiatalok Aliya" világelnöke amely segíti a zsidó fiatalok Izraelbe költözését.
1982. Megjelenik Edward Bristow könyve a Prostitution and Prejudice, amelyben azt írta hogy

 a 19 és a 20. század elején az orosz és a lengyel nőkereskedelem a zsidók kezében volt, a nőket a közel-keletre, Egyiptomba és Amerikába vitték.

 A lengyel nőkereskedelem központja Oswiecim volt melynek német neve Auschwitz.

 Emiatt a rabszolga kereskedelem, és az uzsora kamat miatt törtek ki pogromok a zsidók ellen.

Manapság évente 40000 ezer ukrán nőt vissznek prostituáltnak külföldre a New York Times cikke szerint.
1982. A fejlődő és kelet-európai országok adóssága meghaladta a 800 milliárd $-t, ami 1999-es árfolyamon 1,3 billió$. /Világbank/.
1983. Dr. Charles Weber kiadja a :The Holocaust: 120 Questons and Answers. Manapság már nem adják ki.
1983. Andropov szovjet főtitkár meghal, Chernyenkó követi.
1983. Több mint 21000 alapítvány működik az USA-ban.
1983. Az Associated Press-ben cikk jelenik meg 1983.máj.23.-án arról hogy a Szovjetek kifejlesztettek egy "Linda" névre működő szerkezetet amely 40 Mhz-en működik és befolyásolni tudja az emberi viselkedést, 1960-tól használják. 

Miután a cikk megjelent az Szovjetek kölcsön adták a gépet a Jerry Pettis Memorial Veterans Hospitalnal-nak. A korház kutató orvosa szerint a gépet használni lehetne osztálytermekben ahol befolyásolni tudnák a sérült és zavart gyerekek viselkedését.

1983. 1983 és 1989 között az USA Irak oldalán ált az Irán-Irak háborúban és szinte minden héten szállított fegyvert Iraknak. Irak kölcsönöket vett fel Szaud-Arábiától és Kuvaittól a háború miatt, de 1990-ben csökkentek az olajárak így Irak nem tudott törleszteni és követelte hogy az OPEC tagállamok csökkentsék termelésüket és Szaud-Arábiától és Kuvaittól hogy engedjék el az adósságot. Reagen kormányzat idején a Bechtel Corporation megakarta szerezni Szaddam hozzájárulását egy olajvezeték megépítéséhez amely az Eufrátesz olajmezőitől az Akabai öbölig. 1983-ban Rumsfeld Irakba utazott mint az USA békekövete, de nem a békéről hanem az olajvezeték megépítéséről térgyalt. Szaddamm nem egyezet bele mert így Izrael is könnyen olajat kaphatott volna. 2003-as USA Iraki megszállása után a helyreállítási munkák 85 %-t a Bechtel Corporatin kapta meg. Irakban a vegyifegyvereket előállító üzemeket a Bechtel építette.
1983..04.18. A Pápa nyílvános fogadáson fogadja a Trilaterál bizottság 200 tagját.
1984. 1. Ernst Zündel második pere

Torontóban, 1988 április 20-21 Fred Leuchter tett tanuvallomást: 32 db mintát hozott Auschwitz-ból és Birkenauból amely alapján 192 oldalas jelentést írt, az eredmény hogy soha nem használtak gyílkos gázt ezeken a helyeken, a 'gázkamrák'-nak közönséges befelenyíló fa ajtajaik vannak, amelyek befelé nyílnak, és rá voltak csatlakoztatva a központi csatornahálózatra, így a gáz eljutott volna a korházba és a parancsnok irodájába is .

Ken Wilson légifoto elemző azt mondta hogy az úgynevezett gázkamrákon sincsenek szellőzőkémények.

James Roth /nem volt beavatva/ a Massachusetts laboratóriumának vezetője elemezte a 32 mintát és nem talált bennük ciánt, ellenben a US gázkamrákból vett mintákban hatalmas dózis volt kimutatható. 

Két évvel később a Leuchter Report-t megerősítette a Krakow Forensic Institute, Germar Rudolf és Walter Lüft által.

 Végül Ernst Zündel-t elitélték az indoklás az volt hogy a Holokauszt megállapított tény amit józan ember nem von kétségbe.
Zündel pere alatt Sol Littman a Wisenthal Centertől azért lobbizott hogy helyezzék vád alá és börtönözzék be "tagadás büntettéért", mert tagadja a II. Világháborús zsidó dogmákat. Később Zündel házát valakik felgyújtották.
1984.03.22 II. János Pál pápa nyílvános kihallgatáson fogadja a zsidó szabadköműves B'nai B'rith.-t.
1984. Gorbacsov körút Londonban, Párizsban ahol szabadköműves lett.
1984. A FED részvényeseinek 1 milliárd $ után 33 millió $ hasznuk van.
1984. Standard Oil megszerzi a Gulf Oil-t 13.2 milliárd $-t.
1984. Az Arbusto sikertelen vállalkozásnak bizonyult, a Spectrum 7 Energy Corp. Amelynek George W. Bush lett az igazgatója.
1985. Izrael 12 milliárd $ követelt az USA-tól 8 évre. Az amerikai segély átlagosan 2 milliárd $ Izraelnek. Ausztriától 90 millio $ kártéritést követelnek a Holokauszt áldozatok miatt.
1985. Rodolf Vrba alias Walter Rosenberg az auschwitzi legfontosabb és legtöbbet idézet tanuja , miután egy kanadai ügyvéd kihallgatta bevalotta hogy egyetlen elgázosítást sem látott, és könyvében élt az írói szabadsággal. Paul Rassinier francia ellenálló, maga is volt Buchenwald-i táborlakó a háború után 15 éven keresztül bárhol ahol felbukkant egy holokauszt szemtanú, ő elment és kikérdezte, de azok néhány kérdés után bevallották hogy csak ismerősüktől hallották akik azóta meghaltak.
1985. Arnold Friedmann egykori auschwitzi szemtanút, aki azt állította hogy a krematórium kéményén kicsapó láng és füst alapján megtudta mondani hogy "lengyelt vagy ukránt, kövér vagy sovány embert égetnek-e", amikor 1985-ben szembesítették azzal a ténnyel hogy a krematóriumok sem látható füstöt sem lángot nem lövell ki, akkor beismerte hogy az egészet ő találta ki. Éppen Auschwitzban volt a legnagyobb tifuszjárvány /regisztrált halálesetek 65 %-a/ és mivel a környéken magas a talajvízszint /50-100 cm/ ezért volt szükség a krematóriumokra. Jean-Claude Pressac tanulmánya /a zsidó Beate-Klarsdfeld Alapítvány megbízásából/ alapján ami a krematóriumokra vonatkozott a hallotta hivatalos számát 4 millióról 1 millióra csökkentették, azaz 75 %-ak korrigálták. Carlo Mattogno és Franco Deana kritikus elemzésnek vettették alá a tanulmányt hogy még ez a szám is túlzó, a krematóriumok kapacitásának vizsgálata azt mutatja hogy a valóságos szám közelít a hivatalos halottas könyvekből 1989-ből származó számokhoz. Egy mai Franciaországban működő modern gázzal égető krematórium 8 óra alatt maximum 5 testet tud tökéletesen elégetni.
1985. Gorbacsovot pártfőtitkárá választják.
1985. Gorbacsov meghírdette a Glasznoszty-t és a Peresztrojkát.
1986. Szájer József Oxford Egyetemen /Balliol Collage/ tanul, majd Michigan egyetem kutató munka.
1986. Ellie Wiesel , aki állítása szerint több haláltábort megjárt, megkapta a Béke-Nobel díjat, 80 német képviselő ajánlása alapján. Könyvében az " Éjszaka"-ban leírta hogy látta az égető gödröket ahova élve dobták be az embereket. Majd a könyv végén azt írta hogy amikor a front közeledett a foglyok választhattak hogy bevárják a szovjeteket vagy a németekkel nyugat felé vonulnak. Ő az apjával és sok ezer társával úgy döntött hogy a németekkel tartanak. Ellie Wiesel 25 ezer $-t tart előadásokat.
1986. Csernobil-i katasztrófa, a szovjetek masszív amerikai és NSZK segélyt kapnak.
1987. Az USA kiadja Izraelnek John Demjanjuk-t, akit azzal vádoltak hogy Treblinkában a gázkamrákat üzemeltette. Demjanjuk bebízonyította hogy sosem volt Treblinkában. Eddig 53 személytől vették vissza az állampolgárságot és szolgáltattak ki, mint például Koreh Ferencet aki a Székely Nép-nek volt a szerkesztője és antiszemitizmussal vádoltak. A magyarországi holokausztról csak annyit, hogy 2004-ben Avram Hersko született Herskó Ferenc, kémiai Nóbel-díjat kapott. Ő maga 1937-ben született, és 1950-ben vándorolt ki Izraelbe, szülei pedig a háború után az USA-ba. Jelenleg két unokatestvére orvos Karcagon, a fia pedig a pesti Orvostudományi egyetemen tanul. Jövő évben /2005-ben/tervezik a családi találkozót, és 70-80 főre számítanak. Vagyis hogy-hogy ennyien túlélték, ha mindenkit deportáltak ,és megöltek?
1987. Soros Alapítvány fizette a Szovjetunióban a "független" sajtó ás TV. létrejöttét.
1987. Reagen elnök Alan Greenspan-t nevezte ki a FED elnökének aki partner a J.P. Morgan Co.-nál.
1987. Tanulmány jelenik meg hogy a 30 év alattiak 16%-a bal kezes. Feltehetőleg az ultrahangos vizsgálatoktól.
1987. CBS /Jane Wallace/ interjút készített Michael "Mickey" Tolliver-rel, aki a CIA pilótája volt, és azt mondta hogy gépével 28000 lbs fegyvert és muníciot vitt a kontráknak és három nap múlva 25360 lbs marihuanát szállított az US légierő Homestead és Floridai bázisára.

1987..09.27 Lakitelken megalakól az MDF, 181 jelenlevő közzül 81 hivatásos besúgó, többen külföldi szolgálatoknak is jelentettek.

1988. 15.márc Göncz Árpádot / volt besúgó aki jelentéseket írt a kommunista pártnak a 47-es választások idején a Kisgazda Párt vezetőiről,
 lánya 2004-ben Esélyegyenlőségi miniszter lett/felkérik hogy legyen a leendő köztársaság elnöke, de a FIDESZ csak március 30.-án az SZDSZ NOV. 30.-án alakul meg.

Magyarországi rendszerváltók: Sólyom László Alkotmánybíróság elnöke, Kun /Kohn/ Béla unokája. MSZP:

 Horn Gyula volt ÁVO - s akit ki is tüntettek mert 56-ban a Nyugati Pályaudvarnál és Csepelen lőtte a munkásokat, 
Medgyessy Péter volt besúgó, ő volt az eggyike aki bevitte Magyarországot a Valutaalapba,

 Kökény Mihály, nagyapja Varga /Weiszfeld/ Jenő a 1919-es kommün népbiztosa, Sztálin gazdasági tanácsadója és 1943-ban 830000 magyart ajánlott fel Sztálinnak élő jóvátételként.

FIDESZ/ Aczél György kommunista és Soros György kapitalista pártja, mivel ők választották ki és taníttaták őket/: 
Orbán Viktor /apja kommunistapártitkár,
 nagyapja 56-ban lőtte a felkelőket és ezért ki is tüntették/ 1989-Orbán Viktor Oxford-ban a Pernbroke College-ben angol liberalizmus történetét és filozófiáját tanulja. Előtte 1987-től a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézetében dolgozott, majd a Soros Alapítvány támogatásával működő Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa lett. 
Szájer József Oxford Egyetemen /Balliol Collage/ tanul, majd Michigan egyetem kutató munka, jelenleg Uniós képviselő,Áder János: az MSZMP központi bizottságánál dolgozott.

 SZDSZvolt zsidó Ávósok és azok leszármazottjainak pártja, úgy mint Bauer család, Pető család. Demszky Gábor, Budapest Főpolgármestere egy évig rendszerváltás előtt USA-ban tartózkodott/ 1988-89 Columbia Egyetem/, börtönviselt ellenzékiként a kommunisták kiengedték,
 Magyar Bálint /zsidó/, 1848-as miniszternek
 Szemere Bertalannak a leszármazottja, aki míg a magyarok harcoltak addíg a zsidók emancipációját tartotta legfontosabbnak.

 Kisgazdapárt: Torgyán József, 56-os vérbíróságokon dolgozott. 

MIÉPCsurka István: Aczél György korai felfedezettje, az ötvenes években ő jutatta be a Színművészeti Főiskolába,
 Csurka 56-ban besúgó, ő vallott Angyal István ellen, amiért jutalmul megkapta annak lakását, pedig Angyalt akkor még ki sem végezték.

 SKINHEAD mozgalomSzabó Albert mint vezető, akkor távozott az országból miután a 
Jeruzsálemi Rabbiképzőben készült fotók kerültek elő amelyek őt ábrázolták.

További ÁVH-ás csemeték: Gerő László, Gerő Ernő testvére, fantom cégeken keresztűl hatalmas pénzeket utalt ki Izraelbe.
 Gerő Tamás a Pillér II-es ügyben sikkasztott sok pénzt. 

Eörsi Mátyás, apja Eörsi Gyula Rákosi elvtárs legjobb barátja.Mátyásnak közös irodája van a „körmös” Bauerer és a másik ÁVH-sal Bárd Károly.
 Ennek fia ifjabb Bárd Károly az Antall kormány idején Igazságügy minisztérium államtitkár helyettes volt, és rábízták a sortűzpereket.

 Bíró Ferenc, Rákosi testvérének fia, vezérkari főnök volt az MDF kormány idején.

Tehát továbbra is egypárt rendszer maradt, csak átalakult uzsorakamat beszedő párttá.

1988. 16.júl Jürgen Graf svájci kutató és szerző elveszti tanári állását és 15 hónap börtönre és 8000 frank pézbírságra itéli holokauszt revizionista írásaiért.
1988. Párizs, Pére Lachaise temetőben Nagy Imre megemlékezésen Antall Józsefet jövendő miniszterelnökként üdvözlik. Horthy egyik exminiszterének fia. Horthy száműzetésében zsidó pénzügyi támogatásban részesült.
1988. George Bush /CFR, TLC/ tag az USA elnöke. Előtte Reagen alelnökeként 85-89 között 
60-szor szállítottak Irakba vegyifegyvert.

1988. Pan American Flight lezuhan Skóciában Lockerbie felett miután egy CIA drogfutár bombát rakott a csomagjába. Hat társa utazott a gépen akik tanuskodni mentek az USA-ba a CIA drogügyletei miatt. Libiát tetták felelőssé a robbanás miatt.

1989. Orbán Viktor Oxford-ban a Pernbroke College-ben angol liberalizmus történetét és filozófiáját tanulja. Előtte 1987-től a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézetében dolgozott, majd a Sorod Alapítvány támogatásával működő Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa lett.
1989. Berlini fal leomlik.
1989. Mark Palmer USA budapesti nagykövete Lakitelken az MDF tagság előtt kijelenti, hogy az MDF jobboldali párt lesz, Antall József lesz az elnöke, és ők nyerik meg a választásokat. Ekkor a tagság többsége kommunista párttag volt, nem is halottak Antallról.
1989. 46 db auschwitzi halottaskönyv került elő, amelyekben fel volt jegyezve az elhunytak neve, kora, foglalkozása, vallása, születési hely, idő és a halál oka. 46 kötetben 66206 haláleset van feljegyezve. Sok halott 70 év feletti volt, így nem volt szelektálás. A halottaskönyvek mikrofilmjei megtalálhatók a Nemzetközi Vöröskeresztnél Genfben és Nemzetközi Keresőszolgálatnál Bad Arolsenben, az eredeti könyvek az Auschwitzi múzeumban vannak. A hivatalos statisztikai kiértékelés a következő: A halál oka 65 %-ban tifusz, az elhunytak 52 %-a volt zsidó.

1989. M. Gorbacsov engedélyezi a Grant Orient Szabadköműves páholy megnyítását.

1989. Reagen visszavonul az elnöségből. Amikor hivatalba lépett az USA államadóssága 980 milliárd $, amikor távozott akkor 2600 milliárd $, jelenleg 6000 milliárd $.
1989. Lyndon LaRouche amerikai közgazdászt aki az uzsora civilizációja ellenzőjét az Anti Defamation League /ADL/ követelésére gyorsított eljárással 15 év börtönbüntetésre itélték, munkatársait 77, 39, 34, 33 évre.
 Roy Bullock az ADL munkatársa a 90-es években az ADL-en keresztül országos lehallgató hálózatot működtetett és állampolgárok tízezreinek adatait szolgáltatta ki Izraelnek.

1990.03.25 A magyar parlamenti választások második fordulója: Az MDF 164 mandátum, SZDSZ 92, FKGP 44, MSZP 24, FIDESZ 21, és öt független jelölt, stb.

 Ezekből ügynökök és besúgók: FIDESZ 17, SZDSZ 46, MSZP 20, független..

1990. szept. 14. Newsweek kiadvány jelenik meg egy arról hogy a Battlelle Memorial Institute tanulmányt írt a flour és a rák kapcsolatáról Kongresszusi megbízás alapján. A publikálást a Journal of the National Institute meghíúsította.
1990. júl. 13. Laurent Fabius szocialista párti zsidó képviselő és Jean-Claude Gayssot kommunista párti képviselő benyújtják a francia parlamentnek a Fabius-Gayssot törvényt amely szerint a Holokauszt tagadás bűncselekmény. 1990 jul.-1993 jan. a törvényt 27 alkalommal használták.
1990. júl. 13. Laurent Fabius szocialista párti zsidó képviselő és Jean-Claude Gayssot kommunista párti képviselő benyújtják a francia parlamentnek a Fabius-Gayssot törvényt amely szerint a Holokauszt tagadás bűncselekmény. 1990 jul.-1993 jan. a törvényt 27 alkalommal használták.
1990. dec. Szövetségi szabályozással lehetővé teszik hogy az US és a nemzetközi jog kikerülésével az FDA végezhet kisérleteket a pácienseken akaratuk ellenére. Pl. katonáknak adnak be kisérleti stádiumban lévő gyógyszereket és vakcínákat anélkül hogy tájékoztatnák őket. Lásd az öbölháború idején 40000 katonát a Public Citizens Health Research Group jelentése szerint.
1990. es Washigton lakosságának 70 %-a néger. A szövetségi kormányzat naponta 1 millió $ ad a városnak hogy kinézzen valahogy. 50%-a a négereknek 18-35 között volt már dolga a büntetés végrehajtással. Mint például a polgármester aki ellen eljárás indult kokain forgalmazásért, de azért letöltötte hivatali idejét. A rabszolgaság megszüntetése után a négerek zöme a mezőgazdaságban dolgozott, de a második VH után a kormányzat beindította a jóléti programot, igy a feketék elhagyták a földet és a városokba költöztek ahol segélyen élnek. Az összlakosságnak 13%-a néger de még 1 % sem dolgozik a mezőgazdaságban manapság, az US Mezőgazdasági Minisztérium adatai szerint.
1990. jul. Lengyelországban a hivatalos Auschwitzi 4 milliós számot 1 millióra korrigálták és az emlékművet eltávolították.
1990. szept. Szaddam Huszein átadta azt a jegyzőkönyvet, amely April Glaspie USA iraki nagykövetével 1990.júl.25-én folytatott beszélgetést tartalmazta. A beszélgetésből kiderült hogy az USA nem kiván állást foglalni Irak és Kuvait vitájában sem más arab-arab konfliktusban.
1990. Department of Justice: A feketék kétszer annyi fehéret ölnek meg mint azok feketét, pedig a fehérek hatszor annyian vannak és a gyilkosságok fele felderítetlen. A feketék 20 szor többször rabolnak ki fehéret és 52 szer fekete banda támadás éri a fehéreket. A feketék 900 szor több fehérnőt erőszakolnak meg, mint fehérek feketét.
1990. ENSZ megkezdi nemzetközi összefogással az öböl háborút, Bush meghírdeti Az Új Világrendet / New Word Order/. Előzőleg April Glaspie az USA iraki nagykövete biztosította Szaddám Hussein-t, hogy Kuvait nem áll semmilyen védelmi szövetségben az USA-val. Szintén 1990. jul.31-én a House Foreign Affairs Subcomittee on the Near East /Képviselőház Közel-Kelettel Foglalkozó Külügyi Albizottsága/ előtti beszámolójában John Kelly külügyminiszter helyettes kijelentette, hogy nincs semmiféle közös védelmi megállapodás az USA és Kuvait között. Az olaj akkori ára 16 $-volt, háború után 22 $.
1990. US Supreme Court/ Legfelső Bíróság/ szabályozza hogy a vallás szabadság nem jog, hanem csak egy kiváltság amit a kormányzat ad.
1990. Évek, Dr. Michael Aquino az US Army Intelligence ezredese a Temple of Set okkultunista társaság vezetője. Aquino a katonai agy kontrol szakértője, kutatási területe a psychologiai hadműveletek és a lakosság elenőrzése.
 Katonai és civil hatóságok folytattak ellene eljárást amiatt hogy gyerekeket szexuálisan molesztáltak a San Francisco-io Presidio katonai bázison.
Aquino cikket írt az agykontrol elméleteiről a Washington Military Rewiew-ba:" From PSYOP to Mindwar: The Psychology of Victory". A Presidio épülete ad otthont a Gorbacsov Intézetnek is.
1990.-es USA vagyona 46 trillion $, adóssága 16trillion $, kulcspozíciok betöltők 90% CFR tag. Clinton elnöki adminisztráció 80 tagja CFR tag.
1990.Albert Reichmann kanadai állampolgár, világ egyik legnagyobb ingatlanforgalmazó cége az övé, David Moskowitz, amerikai állampolgár elhatározza, hogy zsidó vallású iskolát alapítanak Budapesten. Ezért Michel Cohen-t Londonból meghívták Budapestre. Cohen 50 tanulóra számított, de már az első napon 450 gyerek jelentkezett felvételra. Azonnal segélykérés ment Izraelbe, USA-ba és Angliába zsidó tanárokért. Ki tudja mára hány tanulójuk van.
1991. dec. 26. Gorbacsov átadja a hatalmat: "Most már új világban élünk" Gortbacsov alapítvány székház Moszkva legszebb terén, és San Franciscoban a Golden Gate mellett a Haditengerészet adta az épületet.
1991. márc. 20. Az USA elnöke George Bush a zsidó Purim ünnepekor aláírta azt a törvényt, miszerint Menáchen Mendel Schneerson rabbi születésnapját az "Oktatás Napjává" tette. A rabbi a Chábád Lubovics szekta vezetője. A szekta központja New Yorkban van, vezetősége állandó kapcsolatban van az USA elnökkel és annak körével. A szekta tagja a szenátus elnöke és Paul Wolfowitz az USA védelmi minisztere, valamint Baruch Goldstein is aki 1994-ben imádkozó muzulmánokat géppuskázott le. A szekta elérte hogy eltávolították a törvényszék épületében lévő gránítot amibe a Tízparancsolat volt belevésve, mivel hogy alkotmányellenes.
1991. 1. Günter Decker Weinheim-i gimnáziumi tanárt a Mannheim-i Tartományi Biróság a BTK 130.paragrafusa alapján /közösség elleni izgatás/, 12 hónap börtön büntetésre ítélte, mert 1991 novemberében egy nyílvános előadáson "egyertértő mimikával és gesztikulációval" fordította le az amerikai Fred Leuchter tanulmányát. A Szövetségi Törvényszék /Bundesgerichtschof, BGH / 1995 marc.15.-én megsemmísítette az itéletet. A Németországi Zsidók Központi Tanácsa nyílvánosan bírálta Decker felmentését és követelte a törvény szigorítását. Ezután a német parlament a szervezet utmutatása alapján rövidesen megváltoztatta a törvényt, így 1994. dec. 1-óta BTK 130. 3-as bekezdése alapján /Lex Auschwitz/, aki csak általánosságban kételkedik a Holokausztban, az öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható. De Decker sem úszta meg mert 1995 áprilisában a Karlsruhe-i Tartományi Bíróságnál. A tárgyaláson Heikon Klein államügyész csak annyit kérdezett hogy hisz-e a gázkamrákban, Decker azt válaszolta hogy tudni akar, és ezért két év letöltendő börtönbüntetést kapott.
1991. 2. 1996 juniusában még 20 hónapot kapott, amiért 1990 szeptemberében szervezett egy nyílvános találkozót amelyen David Irving is beszélt és revizionista könyveket osztogattak. "Nevelhetetlen " viselkedése miatt 5 évet töltött el a Stuttgart-Stammheim-i börtön súlyos bűnözők számára fenntartott részlegében.

 A "Lex Auschwitz" életbelépése óta 1994-2000 között több mint 62000 embert itéltek el jobboldali , vélemény nyílvánítással kapcsolatos bűncselekmények miatt. 

Pl.: Az Ambergi Városi Bíróság 16000 DM pénzbírságra itélte a 78 éves Walter Sattler-t amiért a Sziléziai Menekültek Egyesületében a 15 millió német elüldözését szülőföldjükről a Holokauszthoz hasonlította. A férfit Ismail Ertug az Ifjú Szocialisták egyik tisztviselője jelentette fel.
1991. Az Új Hölgyvilág újságban azt írták hogy a magyar koronás címerben nem angyalok hanem meztelen ördögök vannak. Előzőleg a zsidó főrabbi azt nyilatkozta hogy a magyarok a zsidók nélkül még a Bőgatyánál és a fütyülős baracknál tartanának.
1991. 1991. 60-as törvény miszerint a magyar kormány nem szólhat bele a Magyar Nemzeti Bank döntéseibe.
1991. Habsburg Ottó a Páneurópai Mozgalom feje látogatást tett Jeruzsálemben, ahol a héber egyetem néhány kitüntetéssel jutalmazta meg a nemzetközi zsidóságnak tett szolgálataiért. Ott megjegyezte hogy "a Habsburg-házhoz való tartozása révén mélyrenyúló gyökerekkel rendelkezik a zsidó néphez, és anyaiági ősei között spanyol zsidókra tekint vissza.
1991. Gorbacsov ellen lázadás.
1991. Jelcin Oroszország választott elnöke, Boszniai krízis, Oroszország most USA szövetséges.
1991. Irak ellen gazdasági embargó, több mint 1 millió ember hal éhen többségében gyerekek. Az első Iraki háború után az urán bevonatú lövedékek miatt 100 %-al nőtt a leukémia a gyerekek között, a többi rosszindulatú betegségben szenvedők száma 242 %-al nőtt. Az USA harci cselekményekben kevesebb mint 150 embert vesztett, míg a CIA 1996-os nyílvántartása szerint 100000 katona szenvedett Öböl Szindrómában. 

Azaz George Bush CIA igazgató korábban eladott vegyi és biológiai fegyvereket Iraknak, majd elnök korábban a háború idején szétbombázták a raktárakat, a szél pedig az amerikai csapatokra fújta azok anyagát. Ez jó üzlet volt mert így a katonák háborúban kapott zsoldjukat és minden megtakarításukat gyógyszerre költötték.

Így ingyen háborúztak. Afganisztánban végtag és szemnélkül, születnek gyerekek . 

Irakhoz tartozik, Bush megigérte az iraki katonáknak, ha leteszik a fegyvert, és kivonulnak Kuvaitból, akkor nem támadják őket. Azok hittek neki, amikor hazaindultak, Bush kiadta a tűzparancsot, 300000 fegyvertelen embert mészároltak le a Halál Utján, ami 20 mérföld hosszú volt..

1992. júl. 20. A TIME magazin közli Strobe Talbott-tól a Globális Nemzet Születése című cikket aki a CFR igazgató volt és Oxfordban Clinton szobatársa.
1992. aug. 21. Ruby Ridge ügy. 3 U.S. marshal Randy Weaver birtokára megy mert egy informátor szerint engedély nélkül tartanak fegyvert. Találkoztak Weaver 14 éves fiával és annak barátjával Kevin Harris-sal. Marshal Arthur Roderick lelőtte a fiuk kutyáját, azok visszalőttek és lelőtték Marshal William Degan-t. A fiuk elszaladtak Marshal Larry Cooper hátbalőtte Sammy Weaver-t. A következő nap megérkeztek az FBI lövészei és egy óra alatt minden felnőttet lelőttek, vagy megsebesítettek anélkül hogy megadásra szólították volna fel őket. FBI ügynök Lon Horiuchi hátba lőtte Randy Weaver-t aki a háza előtt állt, majd Vicki Weaver-t is aki a bejáratnál állt 10 hónapos gyerekével a karjában. Később kiderült hogy Weaver-nek volt engedélye a fegyverekhez.
1992. 26.márc New York Post: a zsidó holokauszt hivatalos száma 3,5 millió.
1992. 1992 -őta a Magyar Nemzeti Bank nem ad kölcsönt a magyar államnak. A külföldi államadósság 21 655 000000 $. /Tények könyve 1993/. A költségvetésben adósság szolgálatra és kamattörlesztésre fordított összeg 190523000000 Ft, míg az állam összes bevétele 793284000000 Ft volt, vagyis a költségvetés negyede törlesztésre ment.
NÉVTELEN X.


2011.07.12. 17:42 kissspeter531939. A szovjetek és a németek lengyelországot felosztották, a határ a Bug folyó volt. A szovjet bevonulás hírére a zsidó kommunisták elkezdték írtani a lengyel értelmiséget. A mikor a németek megtámadták a szovjet-lengyel övezetet, akkor pedig a lengyelek tették ugyanazt a zsidókkal.
1939. Standard Oil elnöke Frank Horward Németországba utazik. Majd a cég 20 millo $-t kölcsönöz az I.G. Farben-nek repülő benzin előállítására.
1939. Két legnagyobb tank gyártó cég Németországban az Opel, mely tulajdonosa a Morgan féle General Motors, és a Ford Motor Company.
1939. A német elektronikus ipar néhány fő részvénytársaságon keresztül az International General Electric és az International Telephone and Telegraph amerikai cégek tulajdonai voltak.
1939. Milch a Luftwaffe vezetője és Hitler utóda Heydrich /feltehetően/ zsidók voltak
1939. Joint Distribution Commitee szerint a zsidók létszáma európában 3839608 fő, de a németek nem jártak egy sok /pl. Portugália/ európai országban, lengyelország fele pedig szovjet megszállás alatt volt 1,5 évig ahonnan kimenekítették őket.
1939. Molotov felesége Karpovszkaja, Samuel Karp amerikaio zsidó milliárdos huga.
1939. Zsdanov észtország gyilkosa. Az értelmiséget deportálták, senki nem tért haza.
1939. Emondson Economic Service Bulletin szerint 440 nem zsidó leggazdagabb amerikai család 25 milliárd $ felett rendelkezik, amíg néhány zsidó család 500 milliárd$ felett.
1939. Colonel Steward Menzies aki az OSS egyik alapítója volt az USA-ban, 1951-ig kinevezett vezetője volt az MI6-nak az angol titkosszolgálatnak.
1939. Benes Londonba szökik 1 milliárd cseh koronával. Majd 1945-ben Moszkvába Sztálinhoz és a szovjeteknek ajándékozza a magyar kárpátalját. Később Sztálin megöleti.
1939. Csehszlovákiában 3000 szabadköműves élt, két nagy páholy volt: National Grand Lodge amelynek Benes is tagja volt, és Grand Lodge Lessing zu den drei Ringen amely többségében zsidó volt.
1939. Winston Churchill az angol parlamentben felszólalt a zsidó állam létrehozásáért. Érdekes hogy nem a koncentrációs táborokban lévő zsidók foglalkoztatták.
1940. márc. 4. 794/B jelentés Sztalinnak a táborokban és a börtönökben lévő lengyelekről: hadifogoly táborban: Tábornok, ezredes, alezredes: 295; őrnagy százados: 2080; főhadnagy, hadnagy, zászlós:6049; rendőr, csendő, stb.:5138 hivatalno, pap stb.:144. Ukrajna és belorusszia börtöneiben: volt tiszt: 1207; volt csendőr, rendőr: 5141; volt földbirtokos, gyáros: 465; szökevények: 6127. A jelentés írója a legnagyobb büntetést kéri rájuk: tarkón lövést, minden bírósági tárgyalás nélkül. A dokumentumot aláírta Berija, Sztálin, Vorosilov, + jegyzet hogy Kaganovics és Kalinyin is egyetért. Végre is hajtották.
1940. 22.jún Francia fegyverszünet.
1940. nov. 10. Molotov szovjet külügyminiszter, /felesége, Karpovszkaja zsidó, apósa USA egyik legnagyobb hadiiparosa Samuel Carp/, Berlinbe érkezik és átadja a szovjet követelést, ami Finnország, a Dardanellák és a Távol-kelet.
1940. 25.nov A Patria nevü zsidó kivándorló hajót a Brittek rommá lövik, 2875 áldozat van. A franciaországi német megszállási övezetből indultak Palesztinába. 1941-43 között Román és Bulgár kikötőkből 20 hajó indult ki Palesztínába, abból 6-t a brittek elsüllyesztettek.
1940. aug. Az USA megtud fejteni minden Japán katonai kódot 16 hónappal Pearl Harbor előtt.
1940. es Amerikai háborús propaganda: Radio Corporation of America elnöke: David Scharnoff orosz szidó.
1940. es Morgenthau javaslatára Roosvelt emelte az ezüst árát az ezüst szenátorok megnyerése miatt. 450 millió kínai és 300 millió indiai került nehéz helyzetbe, mert ezüst pénzt használtak. Kína 1/3-dal olcsóbban tudott exportálni, egész tartományok léptek át Mao Ce Tung kommunista táborába. A kommunisták a Nagy Menetelés idején pénzzel fizettek a parasztoknak, hogy honnan vették azt nem publikus. A kínai kommunizmus 64 millió ember életébe került.
1940. es Harry Dexter White /szovjet kém/ USA helyettes pénzügyi államtitkára, később Truman kinevezte az IMF US igazgatójának, szülei orosz zsidók.
1940. jun. Franciaország összeroppan, ő volt a hadüzenő, és fegyverszünet: a megnemtámadott rész mentes a megszállástól, a francia haderő részeinek nem kell letennie a fegyvert, németek az ellségeskedést beszüntetik cserébe semlegességet kértek.
1940. Magyarország a német szövetség miatt hada tüzen az USA-nak de soha nem támadták meg, ellenben ők magyarokat bombáztak, pl nyíregyházát is.l.
1940. Francia belügyminiszter George Mandel /születet Jeroboam Rothschild/ kivégeztet mindenkit aki nem akar ellenállni a németeknek, majd ő volt az első aki megszökött.
1940. Vichy kormányzatot több mint 16 ország elismerte legitimnek, többek között az USA is.
1940. Jugoszlávia megnemtámadási szerződést köt Németországgal, és Olasz- Görög békekísérlet. Cvetkovics jugoszláv kormány békét köt a hortvátokkal majd csatlakozik a három hatalmi egyezményhez.. Erre William Donovan Belgrádba érkezik, fél millió fontot és 5 millió $-t igér a szerb ellenzéknek, és hogy a SU éaz USA segíteni fogja őket. Simovic és a lázadó repülőtisztek őrizetbe veszik a Cvetkovics kormány tagjait, megkoronázzák a 15 éves trónörököst, inzultálják a német követet, majd csapatösszevonásokat hajtanak végre. A pucs után 48-val Eden brit külügyminiszter Athen-ba érkezett és rávette Korytis görög miniszterelelnököt hogy utasítsa vissza az olasz békeajánlatot és majd Anglia segíti őket. Egy hónap múlva a németek elfoglalták mindkét országot, mivel a szovjetek elleni háborúban nem hagyhattak a hátukban ellenséget. A görög miniszterelnök öngyilkos lett amiért meghiusult a béke. Az angolok segítségül néhány ausztrál hadosztályt küldtek amely ott pusztult. Így hogy fellázították a balkánt a Su néhány hónap haladékhoz jutott.
1940. Az Auschwitz-i munkatábor a város mellett épült fel amely fontos vasúti csomópont volt Berlin, Bécs és Varsó felé. Minden nap rengeteg utas utazott el a tábor mellett, minden nap kinti civilek dolgoztak a tábor területén. Birkenauban 12 civil cég építette a krematóriumokat amely épitőinek egyharmada civil alkalmazott volt. A Vöröskereszt a szovjet bevonulásig segélycsomagot osztogatott, és nem láttak gázkamrát. Ennyit a titkosságról. A háború után azt állították hogy a németek minden terhelő dokumentumot elpusztítottak, de még Pressac /zsidó történész / is beismeri hogy több tízezer irat maradt fenn.
1940. Szovjetek 1,5 millió lengyelt és 150000 balti állami lakost deportálnak Szibériába.
1940. USA -Szovjet egyezmény, pedig a közvélemény háborog a szovjet finn háború miatt, ez alatt a helyettes külügyminiszter Roosvelt megbízottja 27 tárgyalást folytat a szovjet nagykövettel Konsztantin Dumansky-val, gazdasági és exporttilalom enyhités céljából. Majd a semleges USA hadianyagot szállít a Szovjetuniónak a kongresszus az alkotmány és a nép akarata ellenére, pedig a Su még szövetségese Németországnak. /Sumner Welles/.
1940. Buck Act keresztülmegy a kongresszuson, mely engedi szövetségi hivataloknak hogy szövetségi területeket hozzanak létre az államok területén, és átfogalmazza az állam fogalmát is.
1940. William Stephenson levéllel érkezik az USA-ba Blinker Hall admirálistól, aki a Brit Haditengerészeti Titkosszolgálat vezetője, amiben javasolja William Donovan-nak hogy állítsanak fel egy amerikai titkosszolgálatot, pedig az USA nincs háborúban.
1940. Vorhis Bill amely hatástalanítaná a FED törvényt, elakad a bizottságban.
1940. Amerikai élelmiszerekbe olaj alapú szinező és kiegészitő adalékanyagokat raknak amelyek később rákkeltőnek bizonyúltak.
1940. Anglia: Anti-War Movement és Anti-Fascist League: Lord Marley, Ivor Montagu, Hannen Swaffer, Gereld Barry, Bernhard Baron, Nathan Birch, Morris Isaac, Harold Laski. /mind zsidók/.
1940. Balti államok, szovjetek 1680 középosztálybelit öltek meg, és 150000 embert deportáltak szibériába, senki nem tért haza.
1941. USA külügyminiszter: Ickes zsidó. Zsidók Roosvelt tanácsadói között: Bernard Baruch /szefard zsidó/, Samuel Roseman /ő írja Roosvelt beszédeit/, Raymond Moley, Felix Frankfurter, Henra Morgenthau, Benjamin N. Cardozo, Gerald Schope, E.A. Filine, Charles W. Taussing, Nathan Margold, Charles E. Wyzanski, Leo Wolman, Rose Scheiderman, Isador Lubin, S.L.A. Rosenblatt, E.A. Goldenweiser, Jerome Frank, Mordechai Ezekiel, Herbert Feis, David E. Lilienthal, Sidney Hillman, L.N. Landau, L.A. Steinhardt, Albert E. Taussing, Maurice Korp, Robert Freshner, Robert Strauss, Donald Richbers, Joseph I. Strauss, Ferdinand Pecora, Samuel Untermayer, James M. Landis, Samuel Dickstein, Herbert H. Lehman, Dave Stern, Henry Horner, Lewis Kirstein, David J. Saposs, A. Cohen, Moissage J. Olgin, Adolf J. Sabbath, DAVE Dibinsky, Jeromo Frank,, W.C. Bullit, L.A. Steinhardt, H. Fein, Walter Lippman. A háborúba lépéskor Roosvelt 72 tanácsadója közzül 52 zsidó. 1.
1941. Sajtó: Arthur Hay Sulzberger, rádió: David Sharnoff, mozi 95% zsidó tulajdon Adolf Zukor. Munkás szervezetek: Sidney Hillman és Dubinsky, Herbert H. Lehman New York állam kormányzója. International War Office 95%-a zsidó. 2.
1941. júl. 25. Minden Japán vagyont zároltak az USA-ban, majd általános kereskedelmi embargót hírdettek ki Japán ellen, vagyis provokálták Japánt.
1941. szept. 24. Tokió kéri Nagao Kita-t honolului konzult hogy küldjön katonai leírást a Pearl Harbor-i hajókról.
1941. nov. 25. USA kereskedelmi hajózást dél felé irányítja, így semmi nem zavarja a Japán hadiflottát.
1941. nov. 29. Lehallgatnak egy üzenetet amiben Tokió közli az amerikai japán nagykövettel a Pearl Harbor-i támadás időpontját.
1941. dec. 7. Japán támadás Pearl Harbor ellen. A támadás után 400000 japánt deportáltak. Érdekessége a dolognak hogy a Grand Joint Army Navy Yarnel admirális vezetésével hadgyakorlatot tartott 1932-ben, miszerint 152 repülővel, félórával a napfelkelte előtt rajtaütött a Kahuku Point-ton, ami teljesen felkészületlenül érte Pearl Harbour védőit. A gyakorlatot vasárnap tartották.
1941. ápr. 11. Roosvelt kijelenti hogy az USA biztonsági zónája a brit vizekig terjed és onnan kitiltja az ellenséges hajókat, angoloknak hadianyagot szállítanak USA semleges zászló alatt. Harry Hopkins vezetésével követség megy Moszkvába és feltétel nélkül felajánlanak minden segítséget Németország ellen pedig az USA nincs hadiállapotban. /Sumner Welles: The Time for Decision/.
1941. jún. 3. Gallup Intézet felmérése az amerikai közvélemény 83 %-a ellenzi a háborúba lépést.
1941. 26.jún A szovjetekhez átállt cseh repülőgépek bombázták Kassát, debreceni gyorsvonatot, és több vonatot Rahó mellett.
1941. apr. Chorin Ferenc, Weis Fülöp Báró Kornfeld Móric /ők uralták a gazdaság egészét/ és a többi zsidó iparbárók könyörögtek Horthy-nak hogy engedjék át a németeket a Jugoszlávok ellen, különben a németek megszállják Magyarországot és a zsidókat deportálják.
1941. feb. A CFR hivatalosan része lett a külügyminisztériumnak, mert megalakították a Division os Special Research. 1942-ben tovább bővült mert megalakult az Advasory Committee on Postwar Foreign Policies. Az elnök Sumner Welles, helyettese Cardell Hull, tag Dr. Leo Pasvolsky. Külső szakértők Hamilton Fish Armstrong, Isaiah Bowman, Benjamin V. CohenNorman H. Davis, James T. Shotwell.
1941. nov. Allan Dulles-t figyelmeztették hogy a Japán flotta Pearl Harbor felé halad.
1941. szept Három héttel a hivatalos hadba lépés előtt Roosvelt utasítja a haditengerészetet, hogy minden német hajót sülyesszen el az Atlanti óceánon.
1941. Nathan Kaufman: "Germany must perish" című könyvében azt írta hogy a légibombázások után megmaradt németeket sterilizálni kell. Walter Winchell: Etessetek arzént a németekkel.
1941. "Lend Leaise" törvény hatálya alatt áruhitelt nyújtanak a szovjeteknek.
1941. Onassis a háború idején olajat fegyvert és kábítószert árul mindkét félnek a háború idején.
1941. Gyilkossági ráta az USA-ban 100:100000
1941. Hoare Belisha és Haigh légügyi marshall mögött Sassoon irányította a légibombázásokat.
1941. A németek megtámadták a SU, a lengyel határtól Sztalingrádik a városok kolhozok vezetői, komiszárok és GPU tisztek többsége zsidó volt. Dagobert David Runes írta "The Hebrew Impact on Western Civilization" című könyvében hogy a II. VH során a szovjet generálisok közzül 313 volt zsidó. Tankgyártásért felelős: J. Zaltman, ágyú : Abraham Wikbosky, hadiszállítás: Mikojan.
01942. okt. 24. Az USA kormánya utasítást ad, hogy mérjék fel a náci banktevékenységet New York-ban. Kereskedelem az Ellenséggel törvény hatálya alatt a kormányzat átveszi az Union Banking Corporation-t amely igazgatója Prescott Bush-volt. 28.-án még két vállalkozást felmérnek melyeket a Bush-Harriman bank érdekeltsége: Holland American Trading Corporation és a Seamless Steel Equipment Corporation. Novemberben még egy náci érdekeltséget a Silezian-American Cortp. A nácik amerikai partnereit hagyják hogy tovább vigyék üzleteiket. Az ügyet sosem hozták nyílvánosságra. Prescott Bushnak a háború folyamán Lengyelországban szénbányái voltak, megyben koncentrációs táborokban levőkkel dolgoztattak.
1942. 20.jan Az állítólagos Wannsee konferencia ahol eldöntötték az "zsidó kérdés végső megoldását". A z egész történetet Yehuda Bauer a Yad Vashem-i Holocaust Feltáró Intézet vezetője ' nevetséges történetnek ' nevezte. A konferencia jegyzőkönyvét a holocaust legfontosabb dokumentumai közzé számítják, pedig a dokumentum fejrész nélküli, nincs rajta az elküldő szolgálati hely, hiányzik a dátum, a címzettek listája, iktató szám, kiállítási hely, aláírás, a levél szövegezőjének aláírása és a pecsét. A tartalomról szólva: nincs benne a konferencia kezdő és befejező időpontja, utalás a meghívott de meg nem jelent személyekre, a felszólalók nevei valamint az ülés vezetőjének az ellenjegyzése. A konferencia állítólagos vezeztője Reinhard Heydrich 1942.01.20-án bizonyíthatóan Prágában volt a protekturátus új kormányának beiktatásán. A jegyzőkönyvből két pélkdány létezik, az elsőt Robert Kempner egy a 30-as években az USA-ba emigrált zsidó "találta meg", sosem számolt be arról hogy hol találta, ráadásul olyan írógéppel írták amelyen nem volt SS rúna, pedig olyan írógépek még a legutolsó postahivatalban is volt. Előkerült egy másik is amely az előbbinek német géppel való átirata, mivel az előző hibáit tartalmazza.. Ez a kettő maradt fent az állítólagos 30-ból.
1942. júl. 2. A 79.-ig Congresszusi bizottsági meghallgatáson a pénzügyminisztériumi jelentése szerint a Vereinigte Sthalwerke gyártja a náci össztermelésben: nyersvas 50.8%, vezeték 45.5%, universal plate 41.4%, galvanised sheet 38.5%, Heavy plate 36%, robbanó anyag 35%, huzal 22.1%.
1942. aug. 28. Az US kormányzat a Trading with the Enemy Act hatálya alatt, Leo T. Crowley vezetésével vizsgálatot kezdett a Hapag-Lloyd érdekeltségeinek a felmérésére. 1942.10.20-án jelentés készült az Union Banking Corp. Részvényeiseiről.: E.Rowland Harriman /Brown Brothers Harriman-tól/, ,Cornelis Lievense /náci bank alkalmazott/, Harold D. Pennington /Brown Brother Harriman/, Ray Morris /Brown Brother Harriman/, Prescott Bush /Brown Brother Harriman/, H.J. Kouwenhoven / közvetítő volt a Thyssen féle German Steel Trust és a UBC között/, Johann G. Groeninger /ipari vezető a náci németországban/,
1942. okt. 28. Az US kormányzat felmért két náci front társaságot: Seamless Steel Equipment Corp. És a Holland-American Trading Corp, mindkettő a UBC érdekeltsége.
1942. 05.dec A zsidó David Bergelson azt írta hogy " Hála a kitelepítéseknek, az Ukrajnában, Lettországban és Litvániában a zsidók többsége /80%/ megmenekült.
1942. dec. SS Reaichsführer Himmler elrendeli ahogy a koncentrációs táborokban a halálozási rátát " feltétlenül le kell csökkenteni". A dokumentum részletes higiéniai intézkedést tartalmaz.
1942. A Zsidó Világkongresszus felállított egy nyomozó osztákly a Location Service-t, amely 1947-ig 85000 zsidót kutattak fel és 50000 túlélőt egyesítettek a családaikkal.
1942. jul-nov-ig 10 millió embert 1523 vállalatot telepítettek át az Uralon túlra.
1942. Bill Donovan megalakítja az OSS-t /CIA elődje/ az EO9128 elnöki rendelet felhatalmazásával.
1942. Viscount Chandos Churchill kormányában a a háborús kabinet vezetőjen ugyanakkor ő az igazgatója a Rothschild Alliance Assurance-k és a Chemical Industriy-nek, rokona Roosveltnek.
1942. Románia: Károly király szeretője Wolf Magda. 1945 után: Groza György ugyan a miniszterelnök de Pauker Rabinovics Anna a vezető, kommunista párt főtitkára: Kisinevszky, belügyminiszter: Theohary Georgescu /Lebovics/; külkereskedelem: Moricz Bercovici; propaganda: Max Solomon /zsidók/. 1951-ben ENSZ becslés Románban kényszermunkán 250000 ember abból 30000 értelmiségi, legtöbbje magyar.
1942. Dragan Mihajlovics angolbarát volt hadügyminiszter vezetésével szerb ellenállás bontakozik ki a németek ellen. 1 évvel később feltünnek Josip Bronz Tito kommunistái is akiket a szövetségesek támogatnak. 1943-ban Tito kommunista kormányt alakít és a szövetségesek elismerik 'szövetséges főparancsnok'-nak. Dragan Mihajlovics-t a háború után kivégzik hazaárulásért.
1943. 30.ápr Dr. Edmund Veesenmayer benyújtotta jelentését a Magyarországi állapotokról /három hétig vizsgálódott/ a német Külügyi Hivatalnak. Veesenmayer-t azért küldték Budapestre hogy derítse ki a doni katasztrófa okait. Veesenmayer azt állapította meg hogy a Magyarországon élő 1,1 millió zsidó az első számú ellenség, és egy SS hadosztály küldését javasolta Budapestre rendet rakni.
1943. nov. 28. 1943.12.01 Teheráni csúcstalálkozó.
1943. 03.dec Word Jewish Congress ülésén Dr. Chaim Weizmann az elnök kijelenti:" Nem tagadjuk és nem félünk bevallani azt hogy ez a mi háborunk…mi nemcsak a a pénzügyi támogatásunkat adjuk amire az egész kiterjedt háború épült, és nemcsak arról gondoskodunk teljes propaganda hatalmunkkal amely a az erkölcsi energia hogy mozgásban tartjuk a háborút. A győzelem garanciája túlnyomóan azon alapul hogy gyengítjük az ellenség erőit, megsemmísitjük őket saját országaikban, az ellenálláson belül. És mi vagyunk a trójai falovak az ellenségeink erődjeiben. ".
1943. A német hadsereg Smolensk mellett a Katyn-i erdőben a helyiek bejelentése alapján tömegsírt talált, a terület az NKVD fenhatósága alá tartozott. Egy hónap alatt több mint 4000 tetemet ástak ki /köztük 300 orvost, 1000 ügyvéd, ált. az értelmiség

a gojok legjobbjait öldd meg /, mindegyik áldozatnak hátra volt kötve a keze és tarkón volt lőve.

A németek nemzetközi vizsgáló bizottságot vittek a helyszinre, jelenvolt a Vöröskereszt is, illetve amerikai hadifoglyok. A németek azt kérték a résztvevőktől hogy írjanak jelentést a látottakról saját kormányaiknak az amerikai kormánynak írt jelentés eltünt. Az áldozatok a lengyel értelmiség, és üzleti és kulturális élet elitje volt. A szovjetek 1939-ben 15000 lengyelt vittek el és őket három táborban helyezték el :Starobelsk, Kozelsk, Ostashkov.

A Katyn-i erdőben a Starobelsk-be deportáltak tetemeit találták meg. 1940 apr.-ban a táborokat mindhárom helyen kiürítették,

Kozelsk és Ostashkov lakóinak tetemeit még nem találták meg és őket sem látták többé élve.

/Talmud: „A gojok legjobbjait öldd meg”/ Kalinyinban naponta 300 embert lőtt tarkón az NKVD a börtönnek külön erre a célra nemezzel kibélelt cellájában.

A németek elől kiürített városok börtöneiben mindenhol agyonlőtték a fogvatartottakat.

1943. A háború után néhány NKVD hóhér Izraelben elmeséte hogy történtek kivégzések:
leszállították őket a kocsiról, hátra kötötték a kezüket, a gödörhöz vitték őket, két őr oldalról lefogta, a harmadik hátulról tarkón lőtte majd a gödörbe dobták, aki védekezett azt bayonettel leszúrták úgy lőtték le. Miután végeztek a sírokat betemették majd fákat ültettek rá. Az áldozatok ruháiban talált iratok legkésőbbi dátuma 1940 április közepe.

Mikor kiderült a New York Times az egészet a németekre kente. 1945-ben Rudenko szovjet fővádló a németekre, azok tagadták ezért Rudenko fegyverrel fenyegette őket a tárgyaló teremben.

1943. maj. Egy német egység állomásozott Vinnitsa-ban, amely egy 100000-res Ukrajnai agrárkörzet központja volt. Helyi lakosok azt mondták a németeknek, hogy 1938-ban az NKVD kivégzetteknek holttesteit temették el az egyik parkban. A németek 1 hónap alatt 9439 holttestet ástak ki, a férfiak hátra kötött kézzel felöltözve tarkón lőve, néhány fiatal nő holtteste meztelenül került elő. Minden áldozatot tarkón lőttek. Nemzetközi vizsgáló bizottság 95 sírt tárt fel, 3000 fel nem tárt sír hagytak még a területen, részletesen 1670 tetemet vizsgáltak meg és 679 nek megállapították a személyazonosságát. A rokonok azt mondták hogy az áldozatokat az NKVD tartóztatta le 1938-ban mint a nép ellenségét, a hozzátartozóknak azt mondták hogy 10 évre szibériába száműzték őket. A környékről kb 30000 embert tartóztattak le, Vinnitsa-ban 37 és 38-ban állandóan 18000 ember volt börtönben.

A kivégzés részleteit két Izraeli állampolgár volt NKVD-s mesélte el újságíróknak a háború után. Az embereket egy autómosóba vitték, ott tarkón lőtték őket, a falak elnyelték a lövés hangját, a vért pedig lemosták a lefolyón. A tetemeket teherautóra rakták, majd este elásták.

1943. Franciaországban 47000 betegednek meg diftélriában miután a német hatóságok bevezetik az oltást, Norvégiában, ahol meghíusították az oltást ott csak 50-en.
1943. Végén és 44 elején a német koncentrációs táborok személyzetét kivitték a frontra, a hiányzó létszámot zsidókkal töltötték fel/ JUPO/ adminisztráció, megindult az üzérkezés az ellátmánnyal.
1943. Megsemmísitették a rádióállomás naplóját amibe a Pearl Harbor-i támadás idelyén beírták az elfogott jelentéseket.
1943. Dr. Albert Hoffman kémikus a Sandoz-nál, /Svájc/ amely az S.G Warburg tulajdona kifejleszti az LSD-t.
1943. Megjelenik az Autentizus mint gyermekbetegség. /Hála az oltásoknak/
1943. Az amerikai Office of Strategic Service /OSS/ Allen Dulles Bern-be küldi hogy dolgozzon együtt Otto von Bolschowing-gal hogy a Operation Paperclip akció alatt szervezzék meg a nácik USA-ba való menekítését. ésMegegyeztek hogy a háborút addig folytatják míg sikerül a náci pénzeket biztonságba juttatni Dél-Amerikába.
1944. máj. Chorin Ferenc zsidó iparmágnás találkozik Kurt Bechert SS tiszttel, aki Himmler magyarországi megbízottja, azért hogy vagyonát átadja az SS-nek vagyis a Weiss Manfréd gyárakban /legnagyobb magyar hadiipari komplexum, a háború előtt Angliába, Kínába, Mexikóba, Spanyolországba, Törökországba is szállítottak hadianyagot/ lévő tuladonrészt /51%/ melyet a Chorin, Weiss, Mauthner és Kornfeld családok bírtokoltak. A szerződést megkötötték a zsidó családok elhagyhatták za országot és részvényeik után az SS évi 1 millió pengő évjáradékot fizetett nekik. A szerződést 1944 majus 17.-én írták alá. A aláírók: Mauthner Alfrédné /szül: báró Weiss Elza/, Mauthner Ferenc, báró Weiss Jenő, báró Weiss Jenőné /szül:Geitler Anna, báró Weiss Alfonz, báró Weiss Márta, báró Kornfeld Móric, báró Kornfeld Mária, báróKornfeld Móricné / szül: báró Weiss Mariann, báró Kornfeld Hanna, báró Kornfeld Tamás, báró Kornfeld György, báró Kornfeld Györgyné, dr. Chorin Ferenc, Chorin Ferencné /szül. báró Weiss Daisy/, Chorin Erzsébet, Chorin Daisy, baró Weiss Edit.
1944. máj. A magyar kormyány portugál bulvárlapokból tudta meg hogy 39 magyar zsidó érkezett a liszaboni repülőtérre SS gépeken. Ugyanekkor Freudinger Fülöpék is 72 társukkal luxus vonattal előbb Törökországba, majd Izraelbe utaztak, mialatt a szegény zsidók marhavagonban Auschwitzba. 1944 jul. 5-én Imrédy Béla tárca nélküli gazdasági csúcsminiszter tiltakozott hogy az SS a magyar kormány háta mögött a magyar nép kárára ilyen üzletet kössön, és ezért megbeszélést akart folytatni Himmlerrel, mivel a találkozó nem jött össze ezért lemondott. 45 után a kommunisták a gyárat a zsidó Rákosi /Róth/ Mátyásra nevezték át, majd a zsidó Kemény György államtitkár /később Szabad Európa rádiónál van/ mint német tulajdont odaadta a szovjeteknek.Kurt Bechert 1962-ben Nyugat- Németország legnagyobb fakereskedője lett évi 300 millió DM forgalommal.
1944. 28.jan Az "Egyedül Vagyunk" újságban részletet közölDr. Vácz Elemér Szabolcs vármegye főlevéltárnoka "Adatok a szabolcsi zsidóbírtok történetéhez" című munkájából. 1848-ban a Szabolcs vármegye területén 206 zsidó bérlő volt. 1893-ban a földbérlők 77 %-a zsidó és 200000 kat.hold főldet bírtokolnak, 1903-ban a földbérlők 81%-a zsidó és 318000 kat.hold földet bírtokolnak. A Megyei levéltárban megtalálható volt a Hitel nevű bejegyzéskönyv, amely tartalmazta azokat a hitelügyleteket amelyeketa megye nemesi családjai kötöttek. A kötetben 235 magyar bírtokos szerepel és 476 zsidó hitelező. Pl. a Kállay család 25 év alatt 1,5 millió forintot vett fel 98 esetben különböző zsidóktól, 1823-ban 28 zsidó kölcsönt jegyeztek be, úgyszintén 1848-ban is. Volt olyan hogy egy nap 23 kölcsöntételt jegyeztek be 14 különböző zsidó hitelező nevén. /Éljen az uzsora/
1944. 19.márc Románia kiugrása a háborúból.
1944. márc. 19. Magyarországot megszállják a Németek.
1944. 20.márc A megszállást követő napon 270 millió pengőt vesznek ki az emberek a bankokból, majd a következő napokon még 100 milliót, így próbálták megrendíteni a pénzrendszert.
1944. aug Rabinovics Pauker Anna /zsidó/ visszatért Romániába.
1944. jul. Bretton Woods 44 ország köztük a Szovjetunióval Egyesült Nemzetek Monetáris és Pénzügyi Konferenciája. Létrehozzák a Világbankot és a Nemzetközi Valutaalapot. A két szervezet tőkéjét a tagországok adták össze, de a vagyont a bankárok használták így nem kellett a sajátjukat kockáztatni. Fejlődő országoknak adtak kölcsön, a feltétleket ők szabták, mikor azok nem tudtak fizetni lefoglalták az értékeiket ,energia szektor, föld, bányák. Míg a legszegényebb országoknak /G24/ 1996-ra 300 milliárd $ adósságuk van míg az IMF 40 milliárd $-os aranykészlete amit a fejlett országok polgáraitól szedett be.
1944. oct. A németek visszafoglalták Memmersdorf-t, kelet-porosz német falut a szovjetektől, két nap múlva, amikor bevonultak kivégzet nőket, gyerekeket, öregeket találtak. Nők keresztre feszítve az ólak ajtajaira. Csecsemők bunkósbottal agyonverve. A szovjetek szintén agyonlőttek ötven francia hadifogjot is. Dr. H. Amberger ejtőernyős parancsnok vallotta: Angerapp hidja utáni uton menekülők holttesteit találták meg akiken harckocsi ment keresztül, majd később találtak 72 nő, 1 gyerek és egy 72 éves öregember holttestét. A nők néhány kivételével akik tarkón voltak lőve mindegyik megvolt kinozva és megerőszakolva majd agyonverve. A németek nemzetközi újságírókat hívtak a helyszínre, spanyol, svájci, francia, svéd. Az oroszok a napóleoni háborúk idején, voltak nyugaton, 1849-ben megszállták Magyarországot is de ilyet nem tettek, mert orosz vezetés alatt voltak, ekkor pedig zsidó.
1944. szept. A németek békét kértek de a zsidók akasztani akartak amit a Casablankai döntésükkel ki is nyílvánítottak.
1944.nov.2 Két nappal Nyíregyháza elfoglalása után szovjetek 3200 embert tereltek össze majd hajtottak el kényszermunkára. 1945 elejére már 1200 kerültek moldáviai tömegsírba.
1944. De Gaulle 'épuration'-ja 115000 franciát öltek meg itélet nélkül, mert együttműködtek a németekkel, kivégzők vezetője Thomas lengyel zsidó. Petain-t életfogytiglani várbörtönre itélik mert békét kötött és megakadályozta a további mészárlást. Pierre Laval miniszterelnököt miután a kivégzőosztag csak megsebesítette , zsidó módon, tarkón lőtték. Bardache francia egyetemi tanár szerint a kommunisták több franciát öltek meg, mint a megszálló németek.
1944. A magyar kommunista párt csak 242 tagból állt. A zsidó munkaszolgálatosok mindig a frontvonal mögött dolgoztak, nem voltak harci helyzetben, a háboró után szinte mindegyikből rendőrnyomozó lett, letöbble az NKWD-nél kapott kiképzést. .
1944. Budapest Rendőrség Politikai Osztály vezetője: Sombor /Schweinitzer/ József, jobboldalo pártok lejáratása. Később ő lett Himler egyik segítőtársa, egyik volt kollegáját akasztófára juttatta, feleségét pedig megerőszakolta, többi fizetett fejvadász: Hivessy Mátyás, /Grandville/ Grósz, Knight /Herczog/, Izrael Márton, Bochkor Márton, Friedmann László, Gellért Andor. Minden értéket elvittek és azzal fenyegetőztek hogy 1000 zsidó megöléséért kiadják a szovjeteknek.
1944. A németek a magyar megkerülésével 20000 zsidót deportáltak.
1944. Eichman /kitünően beszélt héberül, jiddisül, héber iratokat gyűjtött, kiskorában "kis szemitának csúfolták"/ 1 millió zsidót elengedett volna 10 ezer teherautóért cserébe.
1944. A Reichsbankból az aranyat a BIS-be szállították BIS igazgatója Thomas H. Mckittrich CFR tag a BIS brit felügyelő bizottságának tagja.
1944. Görögországot kiürítették a németek, ezután komminista gerillák vonultak be Athénba. Decemberben a bolsevikok a kormányhivatalokat és a rendőrörsöket támadták, erre Churchill utasította Scoble tábornoknak hogy 3000 emberével lövesse a kommunistákat, majd 3 görög hadosztálynak 40 napig tartott kiűzni a kommunistákat, akik visszavonuláskor 20000 nőt , férfit és gyereket öltek meg. Az USA külügyminiszter tiltakozott az akció ellen, nemkülönben a zsidó sajtó is /Times, Machester Guardian/.
1944. Amerikaiak által készített légifelvételeken még nem látszanak a Zyklon B granulátum bedobálására szolgáló nyílások.
1944. Ujjászervezik az American Cancer Society-t/Amerikai Rák Társaság/ ,Albert Lasker vezetésével aki vezető reklám iparmágnás, Elmer Bobst két gyógyszergyártó cég igazgatója. Mary Lasker évtizedekik befolyást gyakorolt a szervezetre.
1944. szept. 24. Gyantán az oláh gárdisták 38 falusi lakost mészároltak le. Az oláhok még olyan oláh-t is megöltek akinek magyar felesége volt és két gyereke, meg egy oláh papot. A támadást a szomszéd falu pópájának veje vezette, aki 7 évet kapott a tettéért.
NÉVTELEN XIII.

2011.07.12. 17:49 kissspeter53

1956. nov. 3. A szovjetek 4000 harckocsival körülveszik Budapestet.
1956. okt. Nagy Imre /félzsidó/ miniszterelnök felszólítja a népet hogy tegyék le a fegyvert, mert a forradalom győzött, majd minden posztra megbízható kommunistákat helyezett vezető pozíciókba. Malétár Pál Honvédelmi miniszter /a II. Vh-ban átállt a a Szovjetekhez és kommunista volt/ okt 25-28 között a felkelőket lőtte, okt. 28 és nov. 3 között semmit nem tett a szovjetek ellen. Kovács István vezérkari főnök, /volt zsidó munkaszolgálatos, majd magas beosztású kommunista/, okt. 23-28 között ő a Hadműveleti Csoportfőnök és együttműködik a szovjetekkel, majd okt. 29-én a felkelők Vezérkari főnök. Utasításai: másodéves tapasztalt katonák leszerelése, tűzállásban lévő lövegek visszarendelése és ütőszeg eltávolítása, tüzelési tilalom, helyőrségi parancsnokok őrizzék meg a rendet. Váradi Gyula lett a HM Forradalmi Bizottságának az elnöke, a Forradalmi Bizottságok vezetőit kommunistákra cserélte, nov.4-én parancsot adott fegyverletételre, 5. én már Szolnokon volt a szovjeteknél és 7. én velük volt a Parlamentben. Nov. 3-án a szovjetek megszállták az országot, reptereket, laktanyákat stb. így mentek el Maléterék a szovjetek kivonulásárol tárgyalni.
1956. Anthony Eden angol külügyminiszter a forradalom alatt, angol és francia csapatokkal akarta megszállni a szuezi csatornát, ezért nem avatkoztak be a M.o. eseményekbe.
1956. Helyettes miniszterelnökök: Apró /Apfelbaum/ Antal (2004-ben unokájának a férje a magyar miniszterelnök), Münnich Ferenc. Külügyminiszter: Horváth István, helyettesei: Sík Endre, Sebes István. Honvédelmi miniszter: Révész Géza, pénzügyminiszter: Antos István, igazságügy miniszter: Nezvál Ferenc, gépipar: Bakonyi Sebestyén /félzsidó/, külkereskedelmi min.:Incze Jenő, belkereskedelmi min.:Tausz János, kultuszmin.:Kállai /Campescu/ Gyula, helyettese: Aczél György /négy elemivel, rendőr alezredes, börtönben besugó, majd zsidó kultúrpolitikus/.
1956. A magyar forradalmat a New York-i cionista nagygyüllés "antiszemita-fasiszta" felkelésnek minősíti.
1956. Rákosi a Szovjetunióba menekül 22 vagon magyar értékkel.
1956. M. o. : Hivatalos adatok szerint 23761 személyt itéltek el, a halálra itéltek száma 400 körül van, 18000 körül az internáltak száma, 200000 ember hagyta el az országot és többezren haltak meg. Hornyák Tibor adatai szerint:1956 novemberétől 1957 novemberéig 43313 embert itéltek el elsőfokon, ezekből 1958 decemberéig 16798 kapott tíz év feletti börtönbüntetést, és 236 embert végeztek ki, és még 657 ügy volt folyamatban. A 22987 internáltból Budapesten 4 hónap alatt 920 halt meg ismeretlen okból. Összesen 400 embert végeztek ki, és 20000 börtönöztek be.
1956. A Vöröskereszt hivatalos adatai szerint a német munkatáborok áldozatainak száma 300 ezer fő és ebben benne van a nemzsidók létszáma is.
1956. Curtis Shafer a Norden- Ketay Corporation electro mérnöke kijelenti a National Electronic Konferncián Chicago-ban :" A biocontrol végső megvalósítását az emberiség önerőböl lassan lassan eléri. Az ellenörzött tárgynak soha nem lesz megengedve hogy úgy gondolkodjon mint egy személyiség. Néhány hónappal a születés után egy sebész, beültethet egy vevőt. Az idegrendszeri érzékelés és az izmok aktivitását tökéletesen lehet irányítani bioelektronikus jelek sugárzásával, amelyek az állam által ellenőrzött adókon történne."
1956. Scientific Engineering Institute /SEI/ megalakul. A CIA adja a pénzt azokra az eszközökre amelyekkel a mikrohullámu sugárzás hatásait viszgálják az agyra.

1957. márc. 25. A Közös Piac létrehozása.
1957. FDA testjei kimutatják 13 élelmiszer szinezékből 10 rákot okoz.
1957. Megalakul a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. 1958-ban John McCone az elnöke, és cége a Bechtel kapta a legnagyobb atomerőmű építési szerződéseket. McCone később a Standard Oil of California és az ITT igazgatója lett.
1957. CIA segít Iránban megalakítani a SAVAK titkosrendőrséget, miután megbuktatták a demokratikusan választott kormányt amely államosítanin akarta a külföldi olajtársaságokat. 1979 a Brit titkosszolgálat és a KGB segít hatalomra juttatni Khomeini-t 1981-re Iran lett a legnagyobb ópium termelő a világon évi 600 tonnával megelőzve Afdanisztánt ami 225 tonnát termel.
1958. Kommunista párt központi biz.: Apró /Apfelbaum/ Antal, Aczél György, Foch Jenő, Földes László, Friss István, Horváth Imre, Kállai /Campescu/ Gyula, Kis Károly, Münnich Ferenc, Nemes Dezső. Népszabadság szerk.tanács :Nezvál Ferenc, Nógrádi Sándor, Orbán László, Révai Kálmán.
1960. 20.dec Richard Baer-t Auschwitz utolsó lágerparancsnokát, aki Karl Neumann néven Hamburgban élt, letartóztatták. A vizsgálati fogságban végig kitartott amellet hogy Auschwitzban nem voltak gázkamrák. Ő volt az utolsó élő parancsnok és ha nagynyílvánosság előtt nem tudják rábizonyítani a holocaustot akkor az egész összeomlik. 1963 juniusában még a per kezdete előtt a börtönben hírtelen meghalt. Amíg élt a pert többször elhalasztották, de halála után még a kitűzött időpont előtt megkezdték a tárgyalást. Fritz Bauer főügyész, egy emigrációból visszatért cionista zsidó, még a halál kivizsgálása előtt elhamvasztatta a holttestet.
1960. Az amerikai Mafia évi költségvetése kb 60milliárd $ amíg az USA hadikiadásai 47,5 milliárd $.
1960.-as évek Az askenázi zsidók száma eléri a 11 milliót, ami kb.: 84%-a a világ zsidó népességének.
1961. dec. Kodolányi János azt írta hogy míg 1952-ben 240 ezer gyerek született addig 1962-re 49 ezerre zuhant. A születések indexe 23 ezrelékről 14 ezrelékre, a természetes szaporodás 4,9 ezrelékre süllyedt. A teljesen meddő házasságok a lakosság 14%-a.
1961. Jedosh Hajem Tel-Aviv-i zsidó újság azt írta hogy:"Jelenleg kétmillió lengyel zsidó él külföldön".
1961. Jim Jones Brazíliába emigrál USA nagykövetsége segítségével. A helyi hatóságoknak azt mondja hogy a haditengerészeti elhárításnak dolgozik. Jones-t barátja, Dan Mitrione kisérte aki a CIA-nak dolgozott vallatási és kinzási technikákat dolgozott ki. Utazása után visszatér az államokba és elkezdi Népek Temploma mozgalmát amely főleg szegényekből és hajléktalanokból ált. A mozgalom Lawrence Layton segítségével indult el aki a a Chemical and Ecological Warfare Research / Vegyi és Ökológiai Hadviselés Kutatás/ főnöke volt felesége az I.G. Farbe-nál dolgozott. A szekta telepe Jonestown, a CIA MK ULTRA programja idején épült és 1100 embernek volt benne hely, és bőven elvolt látva psychoactív drogokkal.
1961. John McCone CIA igazgatója lett. Cége a Bechtel 1963-ban 12 milliárd $-os szerződést kap az államtól a vietnami Cam Ranh Bay támaszpont felépítésére.
1962. J.G. Burg zsidó szerző azt írta "Schuld und Schicjsal" című könyvében azt írta hogy 1934-ben a 120000 németországi zsidó kapta meg a kivándorlási engedélyt, többségük vagyonuk egy részét is magukkal vihették, még 1939 és 40-ben is 1000 kivándorlót számláló vonatok hagyták el Bécset és Prágát. 1946.aug. 30.-én a nürnbergi per 216. főtárgyalási napján Hjamar Schacht azt mondta hogy 1938-ban Hitler hozzájárulásával a lefoglalt zsidó vagyon felhasználásával nemzetközi bizottságot akart létrehozni amely megkönnyíti a zsidók kivándorlását. Schacht 1938-ban megbeszélést folytatott Londonban lord Berstedttel, lord Wintertonn-nal és Mr. Ruble amerikai küldöttel, de nem sokkal később Hitler eltávolította a Birodalmi Bank éléről. Szintén ő írta hogy 1941-ben a németek szovjetek elleni háborújakor a németek figyelmeztették az angol kormányt és a londoni lengyel lengyel kormányt is hogy a zsidó partizánkodás esetén kénytelenek lesznek erélyes eszközökhöz folyamodni. Erre az angol Alsóház "Egy perces felállással adózott a keleti zsidó mártírok emlékének és tovább uszította partizánkodásra a kis zsidókat". Az ellenálló zsidók azt kérték hogy a szövetségesek legalább a koncentrációs táborok felé vezető vasutvonalakat bombázzák szét, ezzel is akadályozva a deportálásokat, de ezt még az szovjetek sem tették meg. A szövetségesek csak Budapestet bombázták le, ezzel kb 40000 zsidó halálát okozva.
1962. U.S. tudatára ébred hogy a Moszkvai követségüket a Szovjetek mikrohullámmal sugározzák, a felfedezést titokban tartják és elkezdődik egy program amelyben a sugárzás hatását tanulmányozzák az alkalmazottakon, úgy mint leukémia, lymphoma, és a szem bevérzése. 1967-ben a New Jerseyben lévő Glassboro-ban tartott USA- USSR csúcstalálkozón Johhnson elnök megkérte Koszigin-t hogy fejezzék be a sugárzást
1962. Dr. Edgar Schien felvázolja egy videlkedés módosító program tervét börtönlakóknak a Koreai agymosási technikák alapján.
1962. CIA megalakítja a Permandex céget.
1962. Londonban megtartják az első találkozót a Parent of Autistic Children szervezet tagjai. /Autentista Gyermekek Szüleinek Szövetsége/ Manapság minden 10 gyerekből 2 beszédhibás, vagyis agykárosult a védőoltások miatt. Én is annakidején 3 év alatt 14 sima oltást és 6 szérumos /”fajidegen fehérjével” pl.:marhanyirokcsomóval/. Vagyis 20 db oltást kaptam, 10 millió ember az 200 millió darab oltás, és ennek árát az állam kapásból fizeti a zsidó gyógyszergyáraknak.
1963. nov. 22. Dallas Kennedy gyílkosság. 85 tanú halt meg a következő években hirtelen halállal vagy balesetben. A Warren bizottság csak 26 felvételt vizsgálhatott meg a merényletről pedig 1 óra alatt 25000 kockányi felvétel készült. Kennedy-t három különböző fajta lövedék találta el.JFK szétakarta a CIA -t darabolni. Ruth Paine és férje vitték Oswald-t Dallasban és szereztek neki munkát a Texas Book Deposity-ban, mindketten CIA ügynökök voltak. Oswald azt állította hogy nem lőtt senkire és a hazugságvizsgálat ezt igazolta.Oswaldot egy zsidó Jack Rubinstein lőtte le. Megfenyegette Izraelt hogy leállítja a pénzügyi segélyezést ha nem áll le az atomfegyverkezési programmal. Saját kamatmentes pénzt nyomtatott, Johnson elnök első intézkedése volt hogy visszavonta.
1963. Gyilkossági ráta az USA-ban 200:100000
1963. A Beatles megérkezik az USA-ba. A Tavistok Intézet előre beeteti a az ifjúságot LSD-vel.
1963. McGeorge Bundy a Ford Alapítvány elnöke alapítja CIA segítségévela "Student for Democracy Society"-t /Diákok a Demokráciáért Társaságot/ amely a drog kultúrát terjeszti a diákok között
1964. Vizsgálat a Brit kémügyben: Anthony Blunt, Guy Burgers, Donald Maclean, Kim Philby. Suttogtak ötödik társról is, Lord Victor Rothschild velük járt a Trinity College-be Cambrige-ben később az angol titkosszolgálat egyik főnöke lett.
1964. Manhattan Chase Bank fiókot nyit Hong Kongban hogy üzleteljen a kommunista Kínával.. Ez nem tetszett Hruscsovnak, ezért Rockefeller Moszkvába hívta. Miután Rockefeller visszatért a Szovjetunióból, megkérdezték tőle hogy mit csinált ott, és ő azt felelte hogy kirúgta egy alkalmazottját. Pár nap múlva Hruscsovot leváltották.
1965. Jerzy Kosinsky megírta aThe Painted Bird című könyvet amelyet úgy neveztek hogy "alapvető Holocaust szöveg". Jerzy Kosinsky 1991-ben öngyilkos lett, miután lengyel újságíró Johanna Siedlecka bebizonyította hogy a könyve hazugság.
1966. George Bush-t beválasztották a Kongresszusba.
1967. okt. 31. Royal Albert Hall-ban kiállítás az áldozatokról: Szovjet forradalom és polgárháború:1,5 millio; Civil áldozatok a polgárháború és éhezés miatt: 13 millió; Osztályidegen: 3 millió; Éhinség az első ötéves terv miatt: 7millió; Sztálini tisztogatás: 1,5 millió; Koncentrációs táborban 1921-1960: 19 millió. Összesen 45 millió. A táborokban kivégzési kvóták voltak, hogy mennyi embert kell megölni.
1967. A House Banking and Currency elnöke Wright Patman felfedte hogy 14 Rockefellerék által alapíttott alapítványnak van több mint 1 milliárd $ értékben Standard Oil részvénye amely után nem adóznak.
1967. AZ ITT 27 millió $ kártérítést kap a szövetségesek által lerombolt náci üzemeiért Németországban.
1968. Párizsi béketárgyalás USA és Vietnam között amelyet6 Averall Harriman és Henry Kissinger vezetett. Kissinger kiszivárogtatta a megállapodásokat ami Saigon ellenállásába ütközött és Nixon kihasználta az elnökválasztáskor, de ez a háború elhúzódását jelentette még öt évig.
1968. Csehszlovák forradalom, Alexander Dubcek a Kommunista Párt vezetője, névlegesen a forradalom vezére, de az igazi irányító a háttérből Eduárd Goldstücker, az írószövetség elnöke, aki zsidó. Amikor Izrael megalakult, ő volt az első tel-avivi csehszlovák nagykövet. Goldstücker a bukás után külföldre szökött, és Izrael érdekeit képviselte Kanadában, és angolszáz hírszerzésbe is beépült.
1968. AZ USA-ban az erőszakos büncselekmények 57%-al nőttek 1960-óta.
1968. Minnesotai bíró Mahoney kijelenti, hogy a FED dollár érvénytelen, 1 hónap múlva meghal szívrohamban.
1969. márc. 20. Dr. Richard Day előadást tart Pittsburghben a gyermekorvosok szakmaikonferenciáján. Népesség csökkentés abortusszal, családok szétzilálásával /több munkaidő, házastársak messze egymástól dolgozzanak/, iskolai tanulmányok időbeni kitolása /bizonyos képesítések megszerzéséhez több idő kell, állandó továbbképzés szükségessége/, egézségügyi ellátás megdrágítása /az átlagember biztosító intézetek segítsége nélkül ne tudja kifizetni/, homoszexualítás bátorítása, fiatalkori sex és fogamzásgátlásra való nevelés/, egézségtelen gyorsétkeztetéssel növelni az elhalálozást/hamburger stb./,
1969. Congresszusi tanulmány kimutatta hogy a FDA 49 magasrangú vezetőjéből 37 aki ott hagyta a hivatalt később gyógyszerészeti vállalatoknál töltött be magas pozíciót.
1970. es Ekkor találták ki Holocaust, sem Churchill sem Eisenhower nem említette az emlékirataiban.
1970. Rarick Bill HR17140 amely megszüntetné a FED törvényt eltemetődik a bizottságban..
1970. szept. Chillében Salvador Allande-t választották meg elnöknek. Kissinger a Szovjetunio megerősödéstől tartott Dél-Amerikában ezért elraboltatta és megölette René Schneider tábornokot a hadsereg főparancsnokát, Allande-t a parlamentben megostromolták aki öngyilkos lett.
1971. aug. 15. Nixon végleg megszünteti a dollár aranyrabeváltását így a dollár 100%-ban fedezetnélküli papírpénzé alakult.
1971. maj. William Renquist, Nixon igazságügyminisztériumi tisztségviselője /manapság a legfeső bíróság elnöke / kijelenti hogy rendkivüli helyzetekben a polgári szabadságjogokat fel kell függeszteni.
1971. Németországban megszüntetik a flour vízbeadagolását.
1971. George H.W. Bush csatlakozik a CFR-hez.És 1972-ben US nagyxkövet az ENSZ-ben.
1972. máj. 15. Alabama kormányzóját George C. Wallace-t meglövik, 4 találat érte őt és még három embert ért találat. Ellemben a támadónak Arthur Bremer-nek csak ötlövetű Model 36-os Smith and Wesson-ja volt.
1972. jul. David Rockefeller megalakítja a Tri-Lateral Commission. Európa Amerika és Japán vezető gyártulajdonosainak klubja.
1972. Bécsben bíróság elé állították Walter Dejaco-t és Fritz Ertl-t ők voltak az Auschwitz-i krematóriumok főépítészei. A lengyel és a szovjet kommunista kormányok minden dokumentumot a törvényszék kezére adtak, de a bíróság nem talált semmi terhelőt. Krematóriumokra azért volt szükség mert a talajvízszint alig egy méterre volt a felszintől, csapadékos időben pedig feltört, ezért nem lehetett temetni. A mocsaras vidéken tifusz járvány dúlt ami egyaránt tizedelte a rabokat és a SS személyzetet is. A tábori orvosok vezetője Dr. Popiers is tifuszban halt meg. Ezért fertőtlenítésre Zyklon B-t kezdek használni. Először Birkenauban az SS hálót gázosították el 1942 jul 5-11 között.
1973. jan. Párizsi béke Vietnem és USA. között /Vietnam, Kambodzsa, Laosz kommunista ország lett/. Az USA.-t Henry Kissinger és Winston Lord CFR tagok képviselték. / vietnam vezetője Ho Si Min 1920-ban alapítótagja a Francia Komminista Pártnak, 1922 Moszkva, 1924 tolmácsa Mihail Borogyinnak Kínában, Vietnamban vietnami fiatalokat tanít a Whampoa Katonai Akadémián. 20 év alatt Burmában, Sanghajban, Macau-n, Bankokban segíti a kommunistákat. II Világháború alatt ad ki a japánoknak és később a franciáknak aranyért. Az amerikai OSS / a CIA elődje/ látja el pénzzelés fegyverekkel az összekötő Philip Gallagher, Edward Lansdale /+ segítség Sztálintól. Vietnamban az amerikaiak nem támadhattak ellenséges MIG-eket ha földön voltak vagy ha nem mutattak ellenséges szándékot. Katonai járműveket nem lehetett támadni ha az ut mellett álltak vagy lementek az utról. Ha dél-vietnami ellenörző nem volt a fedélzeten tilos volt az ellenséget bombázni csak akkor ha azok lőttek, amúgy abombákat a tengerbe kellett dobni. 1.
1973. jan. Ellenségest állást építésközben tilos volt bombázni, csak akkor mikor elkészültek. Mao támogatók az US-ban:John Stewart Service, Larsen Mano, Adrew Roth, John Abt, Nathan Witf, Lee Pressmann, Philip Jaffe, Maria Brachrach. 2.
1973. jan. A kommunisták Laoszból támadtak és odas húzódtak vissza követni tilos volt őket. 58226 amerikai halt meg. Média: Wilfred Burchett /KGB ügynök/ amerika ellenes cikkeket írt az Associated Press-be, Time, Washington Post, New York Times. 100000 ezer amerikai halt meg a koreai és vietnami háborúban amerikai technika által amit a kommunisták az East-West Trade-n keresztül kaptak. Alapítók R. McNamara, W.A. Harriman, Dean Rusk, C.D. Dillen, G. Ball mind CFR-tag. 3.
1973. maj. Bilderberg gyűlés Wallenberg svéd milliárdos családi birtokán, 84 vezető személyiség eldönti az olaj árának 400%-os emelését. Az olaj lép az arany helyére, olajért dollárral kell fizetni így emelkedik az dollár ártfolyama ami csökkent a lebegtetés miatt.
1973. Nixon kivonja a csapatokat Vietnamból.
1973. Sidney Gottleib az MK ULTRA vezetője megsemmisiti a feljegyzéseket.
1974. 10.dec Wiesenthal kapcsolatba lépett az US Igazságügy minisztériummal és megvádolta a katolikus lengyel-amerikai Frank Walus-t hogy Náci háborús bűnös. Bizonyítékai nem voltak csak híresztelésekre alapozták a vádat. Az eljárást lefolytatták és Walus-t elitlték. Fellebbezéskor került ki hogy Walus teljesen ártatlan. /Chicago Tribune/
1974
1974. jan. Olaj ár robbanás,a nyugat kiheveri de a fejlődő országok tönkre mennek. A bankok az olaj dollárból adtak a fejlődő országoknak kölcsönt. Magyarország 1 milliárd dollárt kapott 7%-os kamatra.
1974. Iráni olajválság: State Departmen Far Eastern Division vezetője: Michael F. Lee, eredeti neve Efraim Zinoy Liebermann és 1932-ben vándorolt ki a szovjetunióból.
1974. Robert Anderson az Atlantic Richfield olajtársaság vezetője pénzeli az ökomozgalmakat, lejáratni a konkurencia atomenergiát. Németországban az összes atomerőművet leállították, energia importra szorul.
1974. Association of Parents of Vaccine Demaged Children / Vakcína által károsult gyermekek szüleinek Társasága/ megalakul Britanniában, és nyomást gyakorol a kormányzatra hogy vizsgálják ki a Pertussis vakcína káros hatásait.
1975. Megjelenik a USA-ban Yuri Brokhin /volt zsidó bandatag az SU-ban/ könyve a Hustling on Gorky Street, majd Konstantin Simis: The Corrupt Society. Mindkét szerző zsidó és azt állították hogy a szovjet szervezett bűnözés zsidó kézben van.
1975. General Accounting Office /GAO/ tanulmánya hogy a 150 FDA hivatalnoknak azokban a cégekben van részvénye amelyeket szabályoznia kellene. Eddig.
1975. Hugh McDonald kiadja az "Appointment in Dallas", amely egy riport Herman Kimsey-vel aki veteran US Army hírszerző és CIA hivatalnok volt. Kimsey kijelentette hogy " Oswald be volt programozva gyilkolásra mint egy médium a szinpadon, de később hiba került a mechanismusba és irányítás nélküli veszélyes játékszerré vált." Kimsey három héttel az interjú után szívrohamban meghalt.
1975. N.M Rothschild and Sons irodát nyít Hong-Kongban a liberális arany törvények kedveznek az üzletnek.
1976. júl. 26. A szovjetek elkezdik az időjárást módosító tervezetüket, 1979-ben az USA is elkezdi saját programját a Lawrence Livermore Laboratory-ban amelyet hivatalosan környezet tisztító kutatásnak neveznek. Nagy energiájú mikrohullámú generátorokat használnak úgymond "megtisztítani az atmoszférát az ózont károsító vegyi anyagoktól".
1976. jan. 30. És 1977.marc.9 között Bush a CIA igazgatója volt. Ebben az időben a CIA több repülő gépet eladott a Skyway Airline-nak amely James Bath tulajdona volt, aki a George W. Bush-sal együtt volt tartalékos katona.. Bath volt Salem bin Laden, Osama testvérének, üzleti képviselője az USA-ban. George W. Bush megalakította az Arbusto Energy-t 1978-ban James Bath 50000$-t fektetett be az Arbusto Energy-be.
1976. máj. Megjelenik az US House Banking and Currency Commitee jelentése arról, melynek címe "International Banking" és a Rothschild ház USA kapcsolatait írja le. A Rothschild Five Arrows Group tagjai: N.M Rothschild & Sons Ltd London, Banque Rothschild Franciaországban, Banque Lambert Belgiumban, New Court Securities New Yorban, és Pierson, Holdring & Company A mszterdamban, és mind az öt egyesítve a Rothschild Intercontinental Bank, melynek három segéd bankja van az USA-ban : National City Bank of Cleveland, First City National Bank /First City Bankorp/ in Houston, First National Bank in Seattle. A First City Bancorp fizette Reagen választási kampányát 1980-ban.
1976. National Institute for Drug Abuse becslése szerint 5800 páciens halt meg korházakban 1976-77-ben halucinogén gyógyszerek miatt.
1976. Los Angeles Times idézi US nagykövetet aki azt mondta az alkalmazottaknak hogy a szovjetek által sugárzott mikrohullámok érzelmi és viselkedési problémákat okozhatnak, és még leukémiát, rákot és egyebek.
1976. P-2 páholy botrány Itáliában. Nyílvánosságra került egy 121 nevet tartalmazó szabadköműves lista, A listán magasrangú vatikáni személyek nevei.
1977. 10.febr Leo Laufer egy Dallasi lakos levelet írt a Dallas Times-Herald-ba, hogy ő két évet töltött Auscwitz-ban és látta hogy a németek hogy csináltal szappant a bentlakókból, és hogy az áldozatok között volt, két fivére, három nővére, az apja az anyja nagybátjai és nagynénjei. 1994. 04.20.-án Laufer írt egy másik cikket a Dallas Morning News-ba, amelyben azt írta hogy ő holocaust túlélő, de Auschwitzban meghalt három fivére, négy nővére, szülei és rokonai.
1977. Jimmy Carter CFR tag aláírja a rendelkezést miszerint az USA erőket UN parancsnokság alá rendeli.
1977. CIA beismeri hogy az MK ULTRA programnak 149 alprogramja volt, 44 egyetem és főiskola, 15 kutató alapítvány, 12 kórház és 3 börtön vett részt benne.
1978. 1. Robert Faurission volt Lyon Egyetemi professzor és dokumentum elemző írásokat jelentetett meg a Le Monde-ban, amely tagadta a gázkamrák létezését. 1981-ben a International League Against Racism and Anti-semitism /LICRA/, feljelentette és a bírőság elitéle 1981. aug. 8-án "személyes károkozásért". Fellebezett de a Párizsi Fellebviteli bíróság 1983. apr. 26-án bűnösnek mondta ki és pénzbírságra ítélte amit zsidó szervezeteknek itéltek. 1980 dec Faurission interjut adott az Európa 1 tv társaságnak, amiért megint beperelték, 1981jul. bűnösnek találták és három hónap börtönbüntetésre itélték, megbüntették párezer frankra, 3,6 frankot kellett fizetnie költségként hogy az itéletet a médiákban nyílvánosságra hozzák. Henri Roques -t is megbüntették 3000 $ mert terjesztette Faurission műveit.
1978. 2. 1997.szept 25 megint bíróság előtt volt az 1996-os Garaudy/Abbé Pierre ügy kapcsán és oct. 23-án bűnösnek találták 126000 frankra büntették, 50000 mint büntetés, 20600 a zsidó ügyvédnek, 50000 hogy az itéletet publikálják. Kifelé a bíróságról kb. 30 fiatal támadta meg őket a zsidó "BETAR" szervezettől a páriszi bíróság épületében /Palais de Justice/, 8 ember sérült abból 6 bent az épületben, pedig 250 őr volt jelen, senkit nem tartóztattak le. Megbünteték még Eric Delkroix-t Faurission ügyvédjét is mert könyvet írt az esetről és Pierre Guillaume.
1978. 3. 1991. aprl. 8-án Faurission bíróság elé állt Hollandiában mert kritikai analizis alá vette Anna Frank naplóját. 1978 nov. és 1993 máj. között 10 alkalommal támadták meg 9 szer bizonyíthatóan zsidó szervezetek tagjai.
1978. tól 81. 18 milliárd $ Amerikai segély Izraelnek amely 2/3-d része katonai kiadásra ment.
1978. Megjelenik Simon Schama könyve: Two Rothschild and the Land of Israel, /Két Rothschild és Izrael földje/, amiben azt írta hogy a Rothschildok megszerezték Izrael 80 %-t.
1978. Union Bank of Israel-nek monopóliuma van a Hong Kong-i gyémánt piacon. Union Bank tulajdonosa a Bank Leumi, amely a MOSZAD egyik pénzügyi támogatója..
1978. Gyilkossági ráta 500:100000.
1979. jun. Margaret Teacher megemelteti a kamatokat 3 háromszorosára, 4 hónappal később Paul Volcker a FED elnöke is kamatot emelt 7-21%-ra
1979. A holocaust mint fogalom Martin Chomski "Holocaust" filmjéből vált fogalommá, addig senki nem használta ezt a fogalmat.
1979. Willis Carto a Liberális Lobby-tól megalapítja a the Institute for Historical Review-t /IHR/ , egy Kalifornia központú holocaust revizionista szervezetet. 1996-ban a Kaliforniai bíróság 6 millió $-ra büntette az IHR szülő testületét, az eljárás 2001 közepéig tartott ami végül is csődhöz vezetett.
1979. Electronic Identification Research /Elektromos Személyazonosító Kutatás/ kezdődik Los Alamos-ban, beépíthető elektromos személyi kártyákkal.
1979. A Carter kormányzat 25 metrikus tonna gabonát adott a Szovjetunionak, amit sosem fizettek ki.
1980-as Brit vállalatokat privatizálják Teacher elnöksége idején, így a londoni N.M. Rothschild and Sons szerzett pár milliártd dollárt.
1980. szept. 22. Irak megtámadja Iránt.
1980. as Rothschildok amerikában:84-ben 570 millió $-ral segítik Sir James Goldsmith megvenni a Crown Zellerbach Corporation-t, ügyfelek Hughes Aircraft, New York Times, biztosító társaságok, áruházláncok.Segítenek a torontói Reichmann fivéreknek, akik cége az Olympia&New York az egyik legnagyobb ingatlanok befektető társaság, megvenni a Santa Fe Southern Pacific Co.-t. És Robert Maxwellnek megszerezni a Macmillan Publishing-t.
1980. A Német Szövetségi Nyomozóhivatal megbízást kapott hogy vikzsgálja meg Anna Frank naplóját. A vizsgálat megállapította hogy a napló egyes részeit golíóstollal írták, pedig a golyós toll 1951-ben kerültek közhasználatba, és a naplóbejegyzések két különböző kéztől származnak. Otto Frank 1980-as haláláig megakadályozta az eredeti kézirat vizsgálatát. A holland Contact kiadó 1947-ben az első kiadáshoz egy géppel írt Otto Frank által átdolgozott változatot kapott.NÉVTELEN XVIII.

2011.07.12. 17:58 kissspeter53

2003. Egy Bethlehemi kulturális konferenciára utazó hat svéddel az izraeli hatóságok közölték a repülőtéren hogy csak akkor léphetnek be az országba ha írásba adják hogy nem mennek Bethlehembe.
2003. Nénetországban a második negyedévben több állás szünt meg mint 1990-óta bármikor, azaz 646000-rel csökkent. Közben rekord hiány van a költségvetésben.
2003. Hearld Tribune-ben William Plaff arról írt cikket hogy a nyugat-európai államok kezdik visszaállamosítani a stratégiai vállalatokat.
2003. Guardian Tribunne hivatkozva az amerikai igazságügyminisztérium statisztikájára azt írta hogy 2001-ben született feketék közzül átlagosan minden harmadik élete egy részét börtönben tölti.
2003. Bársony András külügyi államtitkár, aki ellenzi a határon túli magyarok kettős állampolgárságát, Izraelben részt vett egy világkonferencián, ahol öt földrész zsidó parlamenti képviselőit és minisztereit hívták meg.
2003. Salamon Berkowitz cége miután több száz milliós kárt okozott Magyarországnak köddé vált. Az előzőévben Berkowitz-al hanukázott a magyar kormány több tagja és Nastase román kormányfő a magyar parlament előtt.
2003. Skóciában a Skót Leszbikus Anyák szervezete állami támogatásból az Edinburgh-i Leith Walk Primary School-ban leszbikus babákat oszt a 6-7 éves diáklányoknak hogy "segítsen nekik levetkezni nekik a megkülönbeztető viselkedést".
2003. A folyó fizetési mérleg hiánya augusztusban 402 millió euró, ami az év első nyolc hónapjában 3189 milliárd euró volt, tette közzé a Magyar Nemzeti Bank.
2003. A privatizációs bevételek alakulása Magyarországon. 1991: 31,36 milliárd Ft; 1992: 77,23 milliárd Ft; 1993: 169,91 milliárd Ft; 1994: 156,56 milliárd Ft; 1995: 473,97 milliárd Ft; 1996: 157,96 milliárd Ft; 1997: 349,75 milliárd Ft; 1998: 111,82 milliárd Ft; 1999: 132,40 milliárd Ft; 2000: 49,76 milliárd Ft; 2001: 55,50 milliárd Ft. Bokros csomagkor volt a legnagyobb bevétel. /KSH, ÁPV Rt., MTV Rt.Sajtóadatbank/.
2003. Húsz év óta nem tapasztalt mértékben esett vissza a holland gazdaság 2003 második negyedévében, ugyanakkor Ausztriában ötven éve nem volt ilyen magas a munkanélküliek aránya, októberben 223634 volt az állástalanok száma, annyi mint 1950-ben.
2003. Mexico-i törvényhozók figyelmeztették Arnold Schwarzeneggert, hogy Kalifornia kormányzójaként tartsa tiszteletben az USA legnagyobb államában illegálisan dolgozó mexicoi vendégmunkások jogait. /Associated press/
2003. Izraeli és amerikai tisztviselők elismerték hogy felszerelték az izraeliek Delfin tipusú tengeralattjáróját Harpoon církálórakétákkal, igy Izrael könyebben célbaveheti Iránt. /The Observer/.
2003. Megjelenik a Center for Public Integrity jelentése, amely Afganisztán és Irak újjáépítésének végrehajtásával foglalkozik. Ebből kiderül hogy a következő két évre 8 milliárd $-t olyan cégek kapták amelyek 500 millió $-ralpénzelték Bush elnökké választását. 2,3 milliárd $-t azonnal a Dick Cheney közeli Halliburton leányvállalata a Kellog, Brown & Root kapott. Ezek a cégek Bush elnöksége előtt 49 millió $-t költöttek politikai pártok támogatására 1990 óta, Bush egyedül fél milliárdot kapott.
2003. Moszkvában kilakoltatták a Soros György érdekeltségébe tartozó Nyílt Társadalom Intézetet, mert a tulajdonossal bérlet fizetési vitáik voltak. Az iratokat és a berendezési tárgyakat teherautóra rakták, majd kihozatak az épületből több doboz pornó képet és szétszorták a járdán.
2003. Izrael biztonsági falat épít a Gáza övezetben, amely 600 km hosszúra terveznek, amely 10 méter magas, áram lesz belevezetve.
2003. Izrael költségvetésének 10%-t az USA állja.
2003. Az USA-ban lévő távközlésű cégek 90 %-nak az ügyfelekkel történő elszámolását az izraeli Amdocs cég végzi, amelynek fő számítógép központja Izraelben van. Ez által követni tudják minden ügyfél forgalmát /összes hívás, hívott fél száma/. Egy másik izraeli távközlési cég a Comverse Infosys, szerelte be a hálózatokba az automata lehallgató-berendezéseket, amely mellett saját hálózatot is működtet, állítólag karbantartás céljából.
2003. Uniós alkotmány: 11 cikkely második szakasz:/jogi aktus/ "A tagállamok e hatáskörükkel csak olyan mértékben élhetnek, amilyen mértékben az Unió hatáskörét nem gyakorolta, vagy úgy határozott, hogy lemond hatáskörének gyakorlásáról." . 64. Cikkely : a közös jog nemzeti jog felett áll, a tagállamnak kötelessége a közös jog bármely pontját elfogadni, végrehajtani és alkalmazni./ / Az alkotmány önálló személyiséget ad az Uniónak, így az a jövőben úgy is aláírhat szerződéseket hogy nem kéri ki a tagok véleményét, mégis a szerződés minden tagország számára kötelező.
2003. Az OTP 80%-a magánkézben van, a MOL-nak pedig 86 %-a.
2003.David Brockcshmidt akinek az apja együtt mentette a zsidókat, idézte Emily Schindler-t, aki azt mondta hogy Spilberg filmje hazugság.
Korszakok:-00-1453; majd 1453-1743-1789; 1789-1914; 1914-napjaink.
2003. Magyarország külső államadóssága 55 milliárd $ /52 milliárd euró/, 1 milliárdot vettünk fel, 11 milliárdot fizettünk vissza és 1989-re mégis maradt 20 milliárd $.
2003. ápr. Oakland-ben az egyik helyi középiskolában vita robbant ki a politikai helyzetről, néhány tizenéves a kivántnál jobban kritizálta Bush elnököt. Másnap két FBI ügynök jelent meg az iskolában és 1,5 órán keresztül kihallgatta a két fiatalkorút, amely szüleik beleegyezése és tudta nélkül zajlott.
2003. Cikk jelent meg a z International Currency Review-ben, melynek címe "The Great Robbery of Central Bank of Iraq" /Az Iraki Központi Bank kirablása/, írója Christopher Story, aki Thathcer pénzügyi tanácsadója volt. A cikk arról szól hogy Irak megtámadása előtt a CIA és a DIA izraeli, brit és hackerek és néhány lefizetett iraki banki alkalmazott segítségével feltörték az iraki központi bank rendszerét és 10 milliárd $ utaltak át saját titkos számláikra az izraeli Discout Bank of Isrel-be, a svájci Credit Suissehez és a német Dresdner Bankhoz.
2003. Az MSZP-és Medgyessy-kormány 1,5 év alatt 2000 milliárd forinttal növelte az államadósságot.
1956. 1954. OKT. 24.-én Nagy Britannia átadta a Szuezi-csatornát Egyiptomnak. 1956 jul. 26.-án Nasszer államosította a Szuezi-csatorna Társaságot és kitiltotta az izraeli hajókat. Két hónapig semmi nem történt de akkor a magyarok fellázadtak a zsidó kommunista uralom ellen, ezért nehogy a nyugat be tudjon avazkozni kellet egy másik konfliktus ami leköti. 1956 okt. 26.-án Izrael megtámadta Egyiptomot, másnap brit és francia csapatok is beavatkoztak izraeli oldalon. 1956. nov. 4.-én vége a magyar felkelésnek, másnap a Szovjetunió bejelentette a tiltakozását a szuezi agresszió ellen. Harmadik napon nov. 6.-án már meg is kötötték a tűzszünetet. A magyarok megint kommunista hatalom alatt.
2003. szept. 19. A kanadai Ottawa Sun arról számol be hogy az országban elfogtak 9 Moszad kémet akiket ahelyet hogy börtönbe zártak volna kiutasításukig szállodában béreltek nekik szobákat. /Jenav Szofer, Amit Jedudai, Rani Rahumin Katszov, Roy Laniado, Szulamit Gorelik, Anatolij Belnik, Koby Cole, Saron Moszkovics, Jafit Avram/
2003. A világ gyémánt kereskedelmet kezükben tartók: DeBeers család, Oppenheimer család és Lev Leviev aki oroszországból Izraelbe bevándorolt zsidó és a Lubavich zsidó szekta tagja. Leviev volt üzlettársa Arkadi Gajdam volt aki 500 millió $ értékben csempészet lebukása előtt Angolában. 2001-ben a panamai székhelyű zsidó Simon Jelinek 2001 novemberében Afrikába csempészet fegyvereket amellyel marxista lázadókat és Al-Kaida csoportokat fegyverzett fel. A Congo Jeunesse idézte az ENSZ fegyverkereskedelemmel foglalkozó beszámolóját , miszerint az izraeli Lev Leviev, Sahmuel Shnitzer és Gertler hálózatot épített ki hogy gyémántokért cserébe pénzt, fegyvert és kiképzést nyújtanak. A gyémántokat az izraeli légierők pilótái viszik Tel Avivba, ahol megmunkálják őket, majd a Ramat Gan gyémántközpontban értékesítik őket. 1.
A Libérian Orbit 2001. okt. 1 számában arról számolt be hogy Libéria izraeli nagykövetasszonya bukott le, mert az ENSZ tilalom ellenére, több százezer $ értékű gyémántot csempészet Izraelbe, cserébe fegyvereket adtak a Sierra Leone-i felkelőknek. Leoinid Efirmovics Minin izraeli gyémánt kereskedőt Olaszországban fogták el mert Charles Taylor partnere volt akivel gyémántért cserébe fegyvereket szállítottak Sierra Leonéba, a San Francisco Jewish Community Publications Inc. adta közre. Az izraeli Jair Klein ezredest Sierra Leonéban állították bíróság elé mert felkelő csapatokat képezett ki az országban. 2.
2003. okt. 12. Az izraeli Arutz Sheva című lapban cikk jelenik meg Moshe Fedlingtől amiben követeli hogy Arafatot öljék meg mielőtt betegségben meghal.
2003. okt. BBC számolt be arról hogy Nigériában betiltották a gyermekbénulás elleni vakcínát, mert az eseteket megvizsgálva arra jutottak hogy azok HIV, meddőséget és rákot tartalmazó vírusokkal fertőzöttek.
2004. dec Budapesten holocaust megemlékezés, ahol Kardos Péter budapesti főrabbi azt mondta: "A holokauszt 60. évfordulója legyen a sírás, a gyász, az emlékkövek elhelyezésének, valamint a holokauszt tagadóival, a mártirok emlékének meggyalázóival szemben vívott eszmei háború ideje.
2004. Drasztikusan növekedett Britanniában az anti-szemita támadások száma. 83 merénylet történt és 532 támadás a Community Seurity Trust szerint. Ez a társaság ügyel a brit zsidók biztonságára. Jonathan Sacks ortodox zsidó főrabbi tiltakozik és nyilatkozta hogy a zsidókat nem szabad egyedűl hagyni az anti-szemitizmus elleni harcban.
2005.02.2 Köhler német államfő héberül szólalt fel az izraeliknesszetben.
2005.02.03 Bush elnök két körözött bűnözővel reggelizett, Mihail Brudno és Vlagyimir Dubov, a Yukos két részvényese Izraelből érkezett az USA-ba.
2005.03.01 A TriGranit nemzetközi építôipari vállalat március elsején a
bukaresti Hilton Szálló szalonjában fogadást rendezett abból az alkalomból, hogy
Romániára is kiterjeszti sokoldalú tevékenységét. A vendéglátók mellett jelen
voltak: Markó Béla és George Copos államminiszterek, a kormány több más tagja,
szenátorok, képviselôk, az RMDSZ több tisztségviselôje, valamint nagy számban
újságírók.
Megnyitó beszédet mondott Peter Monk kanadai üzletember, a TriGranitot is
magában foglaló Barrick Gold és a TrizecHahn részvénytársaságok alapító elnöke,
Nathaniel Rothschild részvényes és George Soros.
2005.02.10.A USA-ban három zsidó szervezet fog a jövőben együttműködni hogy elősegítsék a Holocaust oktatást az iskolákban. Anti- Defematin Liga, Soah Foundation és az izrali Yad Vashem Holocaust Memorial.
2005. 73 féle angol fordítását mutatatták be a Talmudnak az USA kongresszusának könyvtárában. A legújabb fordítás 15 évig tartott, és 23 millió $-ba került. A könyvet a zsidók Amerikában való jelenlétének 350-ik évfordulóján adták ki.
2005. AZ izraeli Yad Vashem Memorial bejelenti hogy az, hogy a megölt zsidókból szappant főztek az mitosz, és a média találta ki.
2005. Izraeli kabinet miniszter Natan Sharanszky kijelentette hogy Egyiptom a világ antiszemitizmusának a központja. Ezt azért mondta mert Egyiptomban adják ki a Cion Bölcseinek legtöbb példányát.Az hogy Egyiptom arab köztársaság az arabok pedig szemiták, ezt úgy látszik a a miniszter nem tudja. Előtte az USA kongresszusának 20 tagja villásreggelin méltatta Sharansky könyvét a „Case for Democracy”-t, amiről Bush azt ismételgeti hogy mennyi ösztönzést kap belőle a külföldi politikájához.
2005. Az új Pápa Joseph Ratzinger XVI. Benedek néven. Ratzinger tagja a háromszázak tanácsának.
2005. Elnökváltás a MAZSIHISZ-nél /magyarországi zsidó szervezet/. Korábbi elnök Hesiler András, /ő a magyar rendőrség ruhabeszállítója/, apja Heisler László a dohány utcai zsinagóga vezetője, aki a zsinagóga felújításánál túlszámlázott, így szerezve egy kis zsebpénzt. Mostani ügyvezető elnök Zoltai Gusztáv, aki a pozíciót Korn József ügyvéd pénzügyi támogatásával szerezte meg. Korn több évet ült börtönben mint lakásspekuláns.
2005.07.07. Terror támadás Londonban. Előzmények: 2001 szept. 11 után Angliában terror ellenes törvényeket vezettek be 3 évre. Miszerint bárkit le lehet hallgatni, korlátlan ideig bírósági ítélet nélkűl fogságban tartaní, bárkit nyomkövetővel felszerelni.. 2004-ben a Lordok Háza nem fogadta el a hosszabítást. Az muszlimoknak semmi haszna nem volt a támadásból.
Befejezve.: 2005.08.05.

JÖVŐ: Nincs jövő csak következő évek.
Gazdaság: A nyugati államok a folyamatos háborúkban, mivel a háború pénzbe kerűl fokozatosan odaadják minden vagyonukat az uzsorásoknak, államaiknak a szabadkereskedelem miatt nincs bevételük, mivel a nemzetközi zsidó vállalatok szegény országokban dolgoztatnak, és vám nélkűl vihetik be a termékeket a Európába.
Társadaslom: Szétesik a nemzet és a család. Marad a szép szürke egyentömeg.
Környezet: Az uzsorások legnagyobb ellensége az önellátó paraszt. Ezért igyekeznek minél jobban elszennyezni az emberi környezetet, ívóvizet, termőfőldet. Így csak zsidóüzemekben előállított élelmiszer és ívóvíz lenne „egészséges”. Továbbá ékhajlat válltozások következnek be az ipari szennyezés miatt. Vagy a felmelegedés miatt a megolvadt jég lelasítja a Golf áramlást és jégkorszak, ebben az esetben az atomfegyverrel ellátott és fallal körülvett Izrael állam területén csapadékos kontinentális éghajlat alakúlna ki, míg Európát jég fedné, vagy pedig a meleg miatt a tengerfenékről felszabaduló metánhidrát sivataggá alakítja az egész bolygót. Ebben az esetben gazdáink visszahúzódnak a Mount Weather hegység alatt lévő földalatti városukba, ahol két atomerőmű is biztosítja energia ellátásukat.
Kinek fizetjük az államadósságot II.

2011.07.12. 18:03 kissspeter53

1919. máj. 30. A Párizsi Békekonferencia vezetőinek delegátusai I. Edmund de Rothschild javaslatára találkoznak a Hotel Majestic-ben, ahol megegyeznek, hogy nemzetközi csoportokat hoznak létre, hogy nemzetközi ügyekben tanácsokat adjanak saját kormányaiknak. Így alakul meg később a CFR. New Yorkban, Londonban a Chatman House Study Group, Institute of Pacific Relation /a mi távol-keleti ügyekkel foglakozik és a Japánok Pearl Harbour elleni támadását szervezte/. Hamburgban a Institut fur Answertise Politic, Párizsban a Centre d' Etudes de Politicque Etrangere. Az I. Világháborún csak Rockefelleréknek 100 millió $ hasznuk volt.
1919. Versailles találkozó: Paul Warburg /FED elnöke, Wilson pénzügyi tanácsadója, Kuhn és Loeb egyik igazgatója/, Max Warburg /német titkosszolgálat vezetője, császár pénzügyi tanácsadója/ Colonel Edward House /Wilson személyi tanácsadója/, John Foster Dulles és Allan Dulles /Kuhn és Loeb-tól/, Alfred Milner /angol szabadköműves, Lenint 21 millió rubeller támogatta/. Lloyd George brit miniszterelnök tanácsadója Sir Philip Sasson, Mayer Amschel Rothschild leszármazottja, a brit titkos tanács tagja /ő bombáztatta le a II. VH idején a német városokat és munkás negyedeket, kivéve az ipari kerületeket/. Clemenceau francia miniszterelnök tanácsadója George Mandel született Jeroboam Rothschild.Theobald von Bethmann-Hollweg Max Warburg

1921. júl. 29. A New York-i Council on Foreign Relation /CFR/ hivatalosan megalakul, cél minél szélesebb bérenc réteg kialakítása, átfogva a társadalom minél szélesebb rétegét. Ma már csak olyan egyén kerülhet magas pozícióba az USA - n, aki tagja ennek a társaságnak.
Alapítók: Colonel Edward House, John Foster Dulles, Bernand Baruch, Otto Kahn, Jacob Schiff, Paul Warburg, John D. Rockefeller. Manapság a CFR 3000 tagja rendelkezik az US javak 2/3 részével.
1922. Franklin Delano Roosevelt megalapítja az United Europian Investors Ltd.-t és Németországban felvásárolnak mindent, 100 $- t 6 emeletes házat lehet venni akkora az infláció. HAPAG/ Hamburg – America -Line/ ugyanezen célból alakul, elnökségi tagok Max Warburg német bankár, és testvére és Paul Warburg FED elnök.
1924. "Agro-Joint" szervezetet megalapítják a Szovjetunió megsegítésére. J. D. Rockefeller több millió $- l támogatja. Ebből 215 zsidó kolhoz alakul és 400 zsidó iskola. 1927-ben Felix Warburg körutat tesz a Szovjetunióban ahol 40 kolónia róla van elnevezve. Az utolsó támogatást 1940-ben adják.
1925. Megalakul az I. G. Farben a Rothshild ügynök Max Warburg segítségével igazgató Paul Erlich, aki maga is zsidó. Standard Oil-nak ipari alkohol monopóliuma van Németországban az I. G. - n keresztül. Amerikai I. G. igazgató tanácsában Walter Teagle /Standard Oil Co.és Roosvelt barátja, Paul Warburg /FED/, Edsel Ford, John Foster Dulles/ Amerikai Pénzjegynyomda vezetője/, Charles Mitchell /a Rockefeller National City Banktól/, Carl Bosch, Herman Metz /Bank of Manhattan igazgatója .
1929. márc. 29. Paul Warburg FED elnök utasítására, a FED tag bankok eladják részvényeiket magas áron.
1929. okt. 24. Visszahívták a 24 órás hiteleket, a FED nem látta el hitelekkel a kereskedelmi bankokat így azok tönkrementek, a New York-i tőzsdén a részvények értékük töredékére zuhantak, a bankárok olcsón felvásárolták. Az összeomlást a republikánus Hoover-re kenték, hogy a Demokrata Rooseveltből elnök legyen. Külön érdekesség, hogy mivel a nagyvállatok összeomlottak és fillérekért a zsidóké lett, így az amerikai sajtó is zsidó kézbe került, mert magukat a vállalatok hirdetéseiből tartották fenn, így oda lett a hiteles tájékoztatás is. A média tömegbefolyásoló szerepét pedig mindenki ismeri.
1929.-32 Rockefeller 32 millió $- l támogatja Hitlert, a célja hogy Németország ne kerüljön francia gazdasági érdekszférába. Mayor Deutzberg elviszi Paul Warburgot /zsidó/ Hitlerhez, aki 24 millió $ kér az amerikai bankároktól, akik 10 millió utalnak át neki az Amszterdami Mendelhson $ Co. Bankba /amely zsidó bank/. Az amerikai Hearts magazinban cikk jelenik meg a német náci pártról, a New York Times idézeteket közöl Hitler beszédeiből, 1938-ban Hitler az év embere a Time magazinban.

1930. as Jewish Enciklopédia: Stern és Goldschmid családé a portugál vasút, báró Hirsch török vasút, Rothschild francia vasút, Straussberg román vasút, Poljakov Spencer & Co orosz vasút, Rothschild higanykereskedelem, Levinson és Gugenheim vörösrézkereskedelem, Graustein és Dreyfus papirpiac.
1930. Bank for International Settlement /azaz BIS : Nemzetközi Fizetések Bankja/ alapítása Bázelben, Svájcban a német jóvátételi fizetések kezelésére a központi bankok között. Legnagyobb részvényes a Bank of England / a Bank of Englandnak pedig a Rothschild ház/, First National Bank of New York/ Morgan tulajdon/, német Reichsbank, továbbá olasz, francia, és más központi bankok. Alapszabály a bank mentes minden lefoglalástól és cenzúrától. Még ma is fennáll.
1933. márc. 7. Prescott Bush értesítette Max Warburg-t arról hogy hivatalos képviselőnek választották az American Ship & Commerce Line. Warburg tanácsadója volt Hjalmar Schact-nak német gazdasági miniszter és a Reichsbank igazgatója, Montagu Norman barátja volt.
1933. márc. 29. Moshe Gottlieb "American Anti-Nazi Resistance 33-41" Max Warburg fia Erich táviratozott rokonának Frederich Warburgnak-aki a Union Pacific Railroad-nak volt igazgatója- hogy vesse be minden befolyását az anti-náci propaganda ellen Amrikában.
1933. Hajmar Schacht kinevezését a Reischbank élére aláírja Hitler, Hindenburg, és a zsidó elnökségi tagok Mendelssohn, Wassermann, és Warburg, 8-ból három. A Warburg bank még 1938-ban is profitált.
1936. A Francia Nemzeti Bankot /Banque de France/ 12 két kormányzó vezeti, fele nagy vállalatok vezetői, fele a nagybankoktól jön úgymint a Rothschild, Hottinguer, Mirabaud, Lazard. A tizenkét kormányzó mellesleg kilencvenöt nagy részvénytársaságot vezet. Ha érdekük kívánta kölcsönt adott a kormánynak, hanem, akkor nem pénzelte a bankok és iparvállalatok beruházásait, de ha nem akarta, akkor nem folyósított hitelt, leszámítolta a kincstárjegyeket, vagyis az államkölcsönt, de ha nem volt érdekében ezt is megtagadhatta, közben a tőzsdén spekulációt folytatott részvényekkel és devizával.
1938. Max Warburg elhagyja Németországot, egy német barátja Rudolf Brickmann vezeti tovább a hamburgi Warburg Bankot, aki a háború után visszaadja nekik. Otto Warburg Nobel díjas rákkutató zsidó létére Németországban marad, 1941-ben néhány hétre felfüggesztették állásából, de Hitler személyes közbenjárására visszahelyezik. Marietta Warburg zsidó létére a háború alatt végig Hamburgban marad viszonylagos jólétben anti - náci férjével együtt. Henry Kissinger USA-ba emigrál /hogy-hogy kiengedték?/.
1940. Francia belügyminiszter George Mandel /születet Jeroboam Rothschild/ kivégeztet mindenkit, aki nem akar ellenállni a németeknek, majd ő volt az első, aki megszökött.
1943. Dr. Albert Hoffman kémikus a Sandoz-nál, /Svájc/ amely az S. G Warburg tulajdona kifejleszti az LSD-t.
1942. Viscount Chandos, Churchill kormányában a háborús kabinet vezetőjen ugyanakkor ő az igazgatója a Rothschild Alliance Assurance-k, és a Chemical Industriy-nek, rokona Rooseveltnek.
1945. Rothschild residencia Londonban a Kensington Gardens, a Szovjet nagykövetség épülete lett, párizsi házuk a rue Florentin 2 a Marshall terv európai fő székhelye, később a NATO amerikai szervezetének a székhelye, rue Faubourg 41, amit baron Edmund épített most az amerikai nagykövetség épülete, a Rothschild címer még mindig rajta van.
1947. Európa újjáépítése, Marhall terv amely vezetője W.Averell Harriman. Rothschildok konszolidálják pénzügyi ellenőrzésüket a világ felett a Bretton Woods-i egyezménnyel.
1949. Anthony Rothschild 50000 négyzetmérföldre kitermelési jogot vesz /olaj, urán stb./Kanadában, ami nagyobb, mint Anglia és Wales együttvéve. Edmund Rothschild fizető kábel TV hálózata van Angliában, tulajdonosa a Royal Mint Refinary-nak, és a Bank of England aranyügynöke. Franciaországban a Rothschild Freres a legnagyobb magánbank, Compagnie du Nord részvényesei és benne vannak az igazgatótanácsban is. A Compagnie Financiere villákat, hoteleket, vezetékeket építenek Izraelben, házakat Párizsban, európai újságokat alapítanak, és bankokat és autógyárakat Brazíliában. Jimmy de Rothschild özvegye Dorothy, Baron Edmunddal alapítja az EJRMG /Edmund James Rothschild Memorial Group/ és adnak 1 millió $ a Weizmann Scientific Institute Tel-Aviv, 3 millió $ a Knesszet építésére, és állják a számlát az Izraeli ásatásoknak.
1950. febr. 17. USA szenátusa előtt James Paul Warburg beszédet mond:"Világkormányra van szükségünk akár akarják akár nem. Egyedüli kérdés, hogy a Világkormányt hódítással vagy beleegyezéssel érjük el."
1950. es Világ arany forgalma és termelése: Rothschild, Bleichroeder, Mendelshon, Japhet, Seligman, Lazard, Strauss, Morgenthau, Schiff. Sassoon család ellenőrzi az ópium kereskedelmet, Lord Melchett /Alfred Mond/ nikkel, Louis Dreyfuss búzakereskedelem. Az Oppenheimer családé a világ 100 legnagyobb arany, réz, és urán bányája.
1964. Vizsgálat a Brit kémügyben: Anthony Blunt, Guy Burgers, Donald Maclean, Kim Philby. Suttogtak ötödik társról is, Lord Victor Rothschild velük járt a Trinity College-be Cambrige-ben később az angol titkosszolgálat egyik főnöke lett.
1975. N. M Rothschild and Sons irodát nyit Hong-Kongban a liberális arany törvények kedveznek az üzletnek
1976. máj. Megjelenik az US House Banking and Currency Commitee jelentése arról, melynek címe "International Banking" és a Rothschild ház USA kapcsolatait írja le. A Rothschild Five Arrows Group tagjai: N.M Rothschild & Sons Ltd London, Banque Rothschild Franciaországban, Banque Lambert Belgiumban, New Court Securities New Yorban, és Pierson, Holdring & Company A mszterdamban, és mind az öt egyesítve a Rothschild Intercontinental Bank, melynek három segéd bankja van az USA-ban : National City Bank of Cleveland, First City National Bank /First City Bankorp/ in Houston, First National Bank in Seattle. A First City Bancorp fizette Reagen választási kampányát 1980-ban.
1978. Megjelenik Simon Schama könyve: Two Rothschild and the Land of Israel, /Két Rothschild és Izrael földje/, amiben azt írta, hogy a Rothschildok megszerezték Izrael 80 % -t.
1980-as Brit vállalatokat privatizálják Teacher elnöksége idején, így a londoni N. M. Rothschild and Sons szerzett pár milliárd dollárt.
1980. as Rothschildok Amerikában: 84-ben 570 millió $ - l segítik Sir James Goldsmith - t megvenni a Crown Zellerbach Corporation-t, ügyfelek Hughes Aircraft, New York Times, biztosító társaságok, áruházláncok. Segítenek a torontói Reichmann fivéreknek, akik cége az Olympia&New York az egyik legnagyobb ingatlanok befektető társaság, megvenni a Santa Fe Southern Pacific Co.-t. És Robert Maxwellnek megszerezni a Macmillan Publishing-t.
1982. Guy de Rothschild az Egyesített Zsidó Szociális Pénzalap /F.S.J.U/ és a /A.U.J.F./ elnöke. David Rothschild a /F.S.J.U./ pénztárosa és a Zsidó Ügynökség igazgatótanácsának francia tagja. Alan Rothschild elnöke Franciaországi Zsidó Intézmények Képviselőtanácsának és a Központi Izraelita Hitközösség elnöke. Elie Rothschild elnöke A.U.J.F. végrehajtó bizottság elnöke. Alix de Rothschild "Fiatalok Aliya" világelnöke amely segíti a zsidó fiatalok Izraelbe költözését.
1993. szeptember. Soros György 1 milliárd $ kárt okoz a Bank of England-nak, amelyet persze az adófizetőknek kell állni. Cége, Quantum Fund amely 4-7 milliárd $ portfolióval rendelkezik. A cég igazgatótanácsában benne van Richard Katz, aki vezetője a Rothchshild Italia S.p.a Milánóban, és a N.M. Rothschild and Sons Londonban. Továbbá Sir James Goldsmith aki rokona a Rothschild családnak.
1994. A Rothschildok vezető tanácsadók dél-amerikai és afrikai bányász vállalatoknál, övéké az ABM-AMRO bank is.
1995. A privatizációs bevétel elérte a rekord 500 milliárd $ forintot az MSZP képviselőcsoport Bokros Lajos indítványára úgy döntött hogy a pénz döntő részét az államadósság csökkentésére kell fordítani, vagyis ingyen odaadták a Rothschild és a Warburg bankházaknak.
1998. Kongói belháború, eddig 3 millió ember vesztette életét. Az ország észak-keleti részén hatalmas aranykészlet van, amelyet a Rothschild érdekeltségű AngloGold nemzetközi nagyvállalat termeli ki fillérekért. A vállalat védelmi pénzt fizet a Nemzeti Egységesítő Front /FNI/ nevezetű lázadó csoportnak, hogy biztosítsa a környéken a rendet. Az FNI a rend fenntartása érdekében nyilvános kivégzéseket rendez, a holttesteket feldarabolják, élő terhes nőkből vágják ki a gyereket, stb.
1998. Szakértők a Rockefeller család vagyonát 11480 milliárd $- a becsülték, a Rothschild család vagyonát 100000 milliárd $- a.
1998. Felállítják az Európai Központi Bankot, feladata az Euró működtetése. Az Európai Tanácsnak, Az Európai Bizottságnak /az unió kormánya, tagjait kinevezik, az Európa Parlament csak ajánlásokat tehet neki, amelyeket nem kötelező elfogadnia, nincs beleszólása a bank ügyeibe. Székhelye Frankfurt a Rothschildok szülő városa.
2003. szept. 20. Kate Rothschild és Ben Goldsmith összeházasodtak, így Nagy-Britannia két leggazdagabb családjának gyermekei keltek egybe.
2005. 03. 01 TriGranit nemzetközi építőipari vállalat március elsején, a bukaresti Hilton Szálló szalonjában fogadást rendezett, abból az alkalomból, hogy Romániára is kiterjeszti sokoldalú tevékenységét. A vendéglátók mellett jelen voltak: Markó Béla és George Copos államminiszterek, a kormány több más tagja, szenátorok, képviselők, az RMDSZ több tisztségviselője, valamint nagy számban újságírók is.
Megnyitó beszédet mondott Peter Monk kanadai üzletember, a TriGranitot is
magában foglaló Barrick Gold és a TrizecHahn részvénytársaságok alapító elnöke,
Nathaniel Rothschild részvényes és George Soros.
2010. Koppenhága klímakonferencia: David De Mayer Rothschild, a zsidó bankár-dinasztia brit ágának legifjabb sarja, egy Világkormány felállítását szorgalmazta saját bürokráciával, és rendőrséggel.David De Mayer Rothschild

És a jövő?
Az Albert Pike levél szerint lesz még egy Világháború, amely Izrael állam és az Arab országok miatt fog kitörni. Hogy mikor, ahhoz ismerni kellene a Kabbala számmisztikáját, de manapság történik az arab országok vezetőinek lecserélése. És abban az esetben, ha az új kormányok szélsőséges muszlinok lesznek, akkor megtámadják Izraelt, Európában pedig a nagyszámú muszlin közösségek fognak fellázadni. USA-ban természetesen piszkos bomba fog robbanni, azaz nukleáris támadás éri, és természetesen a nyomok Irán felé fognak mutatni.
És közben a sugárzástól és a környezetszennyezéstől lassan emberi életre alkalmatlan lesz, az őket nem érinti, hiszen már megépítették a földalatti búvóhelyüket az USA- n lévő Mount Weather hegység alatt.Zsidók és lányok
Földosztás zsidóknak Magyarországon??? - kötelező!!!
Szaniszló Ferenc a zsidók áttelepítéséről, a várható jövőről
izraeli katonák Magyarországon?

http://www.youtube.com/watch?v=Go4vVMAUUCc&feature=related

Zsidó megbízásra gyilkolták a cigányokat Magyarországon!
Felvásároljuk Magyarországot (felirattal)
lendvai botox cigány zsidó kurva
Így teszik tönkre a Honvédséget a zsidók
Kubinyi Tamás-Médiamanipuláció
Tudatos TUDATMÓDOSÍTÁS művészete - Kubinyi TamásNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése