2018. április 21., szombat

A III. világháború új fegyvere a zsidóság befolyásának túlsúlya a világban.A III. világháború új fegyvere
a zsidóság befolyásának túlsúlya
a világban.
 16. fejezet
A mai világhelyzetet elemezve, nem győzünk elégszer rámutatni arra, amit senki nem akar észrevenni: azsidóságnak, amely két világháborút robbantott ki a keresztény népek között, de legalábbis a másodiknak első számú háborús bűnösenem érdeke többé a szovjettel, bolsevizmussal való leszámolás. Nem érdeke, mert ha egyszer megbukik a bolseviki diktatúra, akkor a világ megtudja: kik voltak a hóhérok, a komisszárok, a népek rabtartói, a biológiai osztályharc mozgatói. 

A világhatalmi ábrándokon túl a bűntudat iszonyú szövetsége köti össze Kelet és Nyugat zsidóságát.Azok, akik nem értik, hogy miért akarja a zsidóság megakadályozni Amerika bolsevista ellenes háborúját, miért tartja fenn a nyugati és keleti hemiszféra között a vasfüggönyt, érdemes, ha elolvassák dr. Israel Goldstein, a World Jewish Congress amerikai vezetőjének nyilatkozatát, mely szerint "a harmadik világháború a zsidóság teljes kiirtását jelenti". Ugyanilyen értelemben nyilatkozott Pinkas Lubianker, a Londonban járt izraeli delegáció feje. Még többet árul elSolem Teritsman, a kommunista Lengyelország főrabbija, aki 1951-ben így szólítja fel a világ zsidóságát a szovjet békeíveinek alá írására:
"A zsidóságra nézve a béke vége a zsidók végét jelenti. A harmadik világháború új fegyver a zsidó nép ősi ellenségeinek kezében. A békefelhívásokat akár jobboldaliak, akár baloldaliak, alá kell írnia az emberiség jobbik felének, de mindenek előtt a zsidóknak. A zsidók számára ez nem kelet-nyugat kérdése. A zsidóknak ez az élet-halál kérdése." 

A francia rabbik ugyanilyen indokkal csatlakoznak a békemozgalomhoz és nem véletlen az sem, hogy a kommunista békeíveket Izraelben 1950-ben 160 ezer zsidó írta alá. Az aláírások arányszáma, jegyzi meg a Daily Worker, nagyobb, mint bármely más országban kivéve a Szovjetuniót!
Értjük-e már hogy az atombombát miért kellett átadni a Szovjetuniónak? Értjük-e, hogy mi a célja a vasfüggöny fenntartásának, az UN hamis béke jelszavainak, a koegzisztencia jelszavának, ahidegháborúnak és annak a gigászi arányú szemfényvesztésnek, amely a népek elmákonyozására, elkápráztatására folyikÉrtjük-ehogy miért nincs aktív európai védelmi közösség, Európahadsereg? értjük-e, miért vannak rabszolga népek, ketté osztott országok? Miért tűri a szabad emberiség a szovjet rabszolgatáborokat? A felelt egyszerű. A két hemiszféra fölötti hatalom és minden hatalom a világzsidóság kezében van. 

Sion bölcseinek jegyzőkönyveiről azt állították, hogy hamisítvány. Fél évszázad alatt azonban a Nagy látomás beteljesedett. A zsidóság ott áll a Sion bölcsei által megjósolt világuralom mindkét lépcsőjén és megközelítette a harmadikat is, azonban még nem vetette le végleg az álarcot. A tényleges világhatalom azonban már a világhódítók kezében van és csak idő kérdése, mikor a leigázott népek és az elbarbarizált tömegek fölött nyíltan is kezet nyújt egymásnak a nyugati és a keleti zsidó. 
1904-ben Chaim Weitzman mondotta Herzl Tivadar Judenstaatjáról és annak következményeiről:
"Négy év előtt a világzsidóság két táborban volt: kelet és nyugatra oszolva. Akkor jött Herzl és azt mondotta nekünk: "egyesíteni kell a keleti és nyugati zsidóságot, és végre is hajtotta azt. Amit Herzl adott a zsidó népnek, az az egység!"
Herzl Tivadar Judenstaatja írja: "Wir sind ein Volk!" És a két részre osztott világ fölött ma ez az egyetlen létező egység. Egy nép vagyunk az amerikai és szovjet demokrácia látszólagos hasadékai, ellentétei fölött is. Egy nép vagyunk, akiknek nem érdekünk, hogy Nyugat felszabadítsa Keletet, mert szükségképpen a zsidó hatalom keleti felétől szabadítaná meg a zsidóságot és az elnyomott népeket. 

A Jegyzőkönyvek nagy programja teljesült és ez a legfőbb bizonyíték a jegyzőkönyvek hitelessége mellett. Amit 50-60 év előtt hazugságnak, vagy gonosz utópiának hitt a világ, íme valóság! 50 év előtt még senki nem álmodott Népszövetségről, Egyesült Nemzetekről, de a Jegyzőkönyvek titokzatos szerzői világosan látták a célt.
"A mi kormányunk szolgáivá tesszük az összes kormányokat! - írta az első számú jegyzőkönyv. - "A mi nemzetközi jogunk fog uralkodni a nemzeti jogok fölött és ugyanazon módon fogjuk kormányozni a népeket, mint ahogy minden szabályszerűen berendezett állam polgári hatalma alattvalóinak egymás közti viszonyát", - jósolta a 2. számú protokoll... "Ki fogjuk fárasztani a gójokat úgy, hogy kényszerülve lesznek bennünket kérni nemzetközi kormányzatra. Ez a helyzet meg fogja engedni nekünk, hogy tetszésünk szerint minden ellentmondás nélkül igénybe vegyük a világ összes kormányzati erőit, ekként egy, a többiek fölött álló kormányzatot formálván." 

A megbukott genfi Népszövetséget pótolva, íme,megvalósult az Egyesült Nemzetek. Lake Succesben már ott áll a palotája, amelynek ormán kék-fehér cionista színek alatt egyesülnek a világ kormányai. Az amerikai katonák a cionista színek alatt haltak meg Koreában. Egyébként is, mint más helyen már rámutattunk, az Egyesült Nemzetek joggal tekinthetők a világzsidóság legteljesebb, legtökéletesebb hatalmi szervezetének. A zsidó világkormány megalakítását még nem mondták ki. De Einstein, a próféta a világ föderalisták szervezete, több európai föderációs szervezet már ezt hirdeti teljes nyíltsággal. (Lásd: világföderalisták programja.) New Yorkban a zsidók által legsűrűbben lakott területen már ezzel a programmal választják szenátorrá Herbert H. Lehmant és képviselővé a fanatikus Javits Jakabot.
Az Egyesült Nemzetek legfontosabb szerve a csaknem teljesen zsidó kézben lévő UNESCO, amelynek tagja a Szovjetunió is, és amely irányítani akarja az egész világ ifjúságának nevelését. Ez is a Jegyzőkönyvek parancsa: 
"Akként kel1 irányítani a gójok társadalmának oktatását, hogy karjuk tehetetlenül essék le, valahányszor az egyéni kezdeményezést követelő feladatokkal kerülnek szembe."
Az UNESCO tehát az a csúcsszerv, amelyet a Jegyzőkönyvek alkotói szintén előre láttak és adott pillanatban létre is hoztak, hogy kialakítsanak egy világifjúságot, amely már kizárólag lelki zsidókból, hazához, hagyományokhoz, Istenhez nem ragaszkodó világproletárokból áll, és amely természetszerűleg megvetendő antiszemitizmust lát mindenben, ami nem kedvez a világhódításnak. 

"A fennálló kormányok helyére egy kolosszust fogunk helyezni!" jövendölték a Jegyzőkönyvek amelyet kormányok fölötti adminisztrációnak fogunk nevezni. Csápjai, mint a fogó csíptetői, így nyílnak kifelé minden irányba, úgy, hogy ez a szervezet az összes népeket meg fogja hódítani."
Az UN-ban már együtt ül a nyugati demokrata és a keleti szovjet zsidó, a New York-i rabbinus és a szovjet komisszár. Amíg keresztény katonák ontják egymás vérét, amíg az UN-n belül is háború folyik, addig az Egyesült Nemzetek békenyilatkozatai fölött ott lebeg Herzl Tivadar hitvallása: 
"Egy nép vagyunk! Egy nép!" És minden más komédia... Az UN atomenergia bizottságában demokratának és bolsevistának álcázott zsidó tárgyal a zsidóval a világ legfélelmetesebb problémájáról.Zsidók képviselik az USA-t és zsidók a Szovjetuniót.Az UN-Charta alkotója, Leon Pawlowszky amerikai zsidó ugyan, de a chartába szinte szóról szóra belemásolja a szovjet alkotmányt. Az információs központból csak Jacob Saphiro kezén át juthatnak ki információk a keresztény népek számára. Az atomenergia bizottságban Bernhardt Baruch képviseli Amerikát és a politikai bizottságban D. J. Manuilsky szovjet zsidó képviseli Oroszországot. Az UN nemzetközi munkaügyi szervezetét David A. Morse, igazi nevén Maskovics orosz zsidó irányítja. A hatalmas világorganizáció főtitkára ugyan nem zsidó, azonban a második vonalban ott áll mögötte a helyettes főtitkár, Benjamin Cohen. Legjellemzőbb azonban, hogy a koreai háború idején az UN "biztonsági szolgálatának" főnöke Zinkovics Konstantin orosz zsidó. Végeredményben ő Mac Arthur tényleges főnöke a koreai harcok idején. 
Ezentúl már nem az amerikai kongresszus határoz Amerika sorsa fölött, hanem egy ismeretlen, zsidóktól irányított szervezet. A török katonáknak az UN zsidó parancsára kell meghalni és esetleg ugyancsak UN zsidó szabotálja azt, aki komolyan veszi a bolsevizmus elleni harcot. Franciaországnak, Görögországnak, vagy Nyugatnémetországnak ismét csak az UN szabja meg, hogy kit fogadhat állampolgárának, kaphat-e kölcsönt és milyen munkaügyi törvényeket léptethet életbe. Mindezt részletesen látni fogjuk a következő fejezetben.
Nézzük most már, mi valósult meg a Jegyzőkönyvek parancsaiból a keleti és nyugati világban.Szemléltetőbbé úgy tehetjük ezt a látványt, ha először a bolsevizmusra mutatunk rá. Az összehasonlításból az derül ki, hogy a Jegyzőkönyvek sokkal inkább bibliája volt a bolsevizmusnak, mint Lenin összes művei. 
"A nép a mi ösztönzésünkre kiirtotta az arisztokráciát,írta 1895-ben a 3. számú jegyzőkönyv, amely természetes protektora és védelmezője, mert érdekei szoros összefüggésben voltak a nép jólétével. A mai napig az arisztokrácia letört és a nép ravasz profitvadászok és sehonnaik igájába került." 
Fél évszázad alatt ennél sokkal többet ért el a világzsidóság. Nemcsak a születési arisztokráciát irtotta ki, hanem kiirtott minden más képességbeli arisztokráciát, minden szellemi és jellemi elitet, tartozott bár a munkásság, parasztság vagy középosztály "arisztokráciájához". Oroszország szellemi lefejezése 1917 után megtörtént, és a Dosztojevszkijek helyett ma Ilja Ehrenburgok képviselik a szellemi "elitet". Fél Európát a háborús bűnösség és felszabadítás ürügyén fejezték le. A nép valóban sehonnaiak igájába került. 

"Mi a munkások megmentőjének mondjuk magunkat,írja a Jegyzőkönyv, akik azért jöttünk, hogy felszabadítsuk őket ezen elnyomás alól. Felajánljuk nekik a szocialista, anarchista, kommunista hadseregünkbe való belépést, amelyeket mi mindig támogattunk." Fegyvert adtunk a pártok kezére és a hatalmat tettük az összes ambíciók céljává. Földünk minden országából rendkívül nagy tömegeket ragadtak magukkal ezek a szavak! Szabadság, testvériség, egyenlőség. Ügynökeink segítségével, akik lelkesen hordozták zászlóinkat, ezalatt pedig a jelszavak szú gyanánt őrölték meg a keresztény népek jólétét, lerombolták békéjüket, egységüket, erélyüket, aláásva az államok alapjait." 
Ma, amikor ezek a sorok íródnakelég észrevenni azt,ami Oroszországban és a vasfüggöny mögött történt.Előbb a királyoktól vették el a jogart és a koronát, aztán az arisztokráciát irtották ki, majd a különböző országok középosztályát lőtték katyni tömegsírokba, vitték deportáló telepekre, s ma már a munkások vezérei szenvednek ugyanott.
"Szükséges, hogy minden országban, rajtunk kívül, nelegyen más, csak a proletár tömeg."
Ez a cél már teljesen megvalósult a Szovjetunióban és megvalósulóban van a vasfüggöny mögött. A zsidó világkirályság ott már megvalósult a bolsevizmusban. Rabszolga tömeg és zsidó komisszárok. 
"Szétszaggatjuk a goj családot és annak nevelő jelentőségét", írja az egyik jegyzőkönyv.
És a vasfüggöny mögötti iskolákban oktató zsidó nevelők az "ampulla apáról", a mesterséges megtermékenyítésről tartanak előadást 12-14 éves gyermekeknek. A népi kollégiumokban együtt alszanak a 13-15 éves fiúk és lányok. Oroszországbannemcsak deportációval szaggatják szét a családokat. Az Ukrajnában született vasutast, vagy postást Vlagyivosztokba rendelik szolgálatra és fordítva. A szovjet ifjúsági mozgalmak kegyetlenül kivonják az ifjúságot a család hatásköréből. 

Hiteles amerikai tudósításból idézzük a következőket, amelyek bizonyítják, hogy a programpontnak ez a része ott is megvalósul. 
"Amerikában a fiatalság bűnöző hajlama ijesztően no. Nincs a bűnözésnek olyan rendőrileg ismert terrénuma, ahol a fiatalkorú amerikai fiú, vagy lány otthon ne lenne.Szülő- és testvérgyilkosságok, szerelmi és kéjgyilkosságok, betöréses lopások, útonállások, bankrablások, közönséges gyilkosságok, ember rablások, kábítószer csempészések nem mennek ritkaság számba. Elképesztő az a kép, amely a statisztikák tükrében az ember elé tárul." (Hídverők 1955. decemberi szám, 939.oldal)

Még megdöbbentőbb az az interjú, amelyet HerbertHoover, a FBI vezetője adott az amerikai bűnözésről."1951. folyamán 1 790 030 bűneset történt. Tehátminden 18 percben egyNapi átlagban 301 személyt gyilkolnak meg, vagy támadnak meg, 1129 betörés történt naponta, 146 személyt raboltak meg és 468 autómobilt loptak el. Minden öt percben történik egy gyilkosság, agyonütés, elrablás. A legnyugtalanítóbb az, hogy ez a bűnhullám elsősorban az ifjúságot sodorja el. Naponta lehet olvasni, hogy 15 éves fiúk kezükben revolverrel, rablótámadásokat követnek el. Egy statisztika szerint a fiatalság százezrei vannak revolverrel ellátva. Még megrendítőbb, hogy az USA-ban ma egy mesterségesen kitermelt bűnözés mérgező levegőjét kell beszívniKezdődik ez már agyermekeknél, akik a füzetes regényekben a legszörnyűbb bűnözésekről olvasnak. Eponyvaregények közül száz több mint 40 millió példányban jelenik meg. Száz 6-11 éves gyermek közül 90 olvassa ezeket a rémhistóriákat.Detektívregények és bűnügyi novellák százezres példányszámokban kerülnek piacra. 600 szerző foglalkozik kizárólag ezeknek a rémtörténeteknek megírásával. Tegyük hozzá, hogy ezek 90 százalékban zsidók! A mesterségesen kitermelt bűnözést még inkább fokozza a televízió. Az elmúlt évben - a librettóknak megfelelően, - 16 932 ember halt meg a televízió világító üvegén. 9652 személyt revolverrel és 762-t gépfegyverrel gyilkoltak meg. A High Scoolokban végzett vizsgálatok arra a megállapításra jutottak, hogy a 18 éven aluli amerikai tanulók és diáklányok fele kábítószerekkel él, melyek között marihuana, heroin és morfium szerepelnek." (Der Weg, VI. évf. 8. szám.)

S miután tudjuk, hogy a film, televízió, rádió, sajtó csaknem kizárólag a zsidóság kezében vannak Amerikában, nem lehet véletlennek tulajdonítani ezt a bűnözési hullámot. Uralkodni csak megrontott lelkű népeken lehet és ezt nagyon jól tudják ott, ahol a Sion bölcseinek Jegyzőkönyveit irták. A program teljesedett:
"Megrontottuk a gójok ifjúságát!" 

"Programunk szerint az alattvalók egy harmada a többit, tisztán kötelesség érzetből, mint a kormány segítője fogja ellenőrizni." hangoztatják a Jegyzőkönyvek. S ma már a bolsevizált országokban, hivatalokban, gyárakban, üzemekben százezres spiclihad hemzseg. Az uralom egyik legfontosabb programja, íme, valóra vált.
"Kell, hogy a nép tudja, miszerint mindent elvettünk tőle, amit el akartunk venni... Ezután nem fogja észrevenni leveretését, a terrort, és megadással fogja várni az eseményeket!" - hangoztatja a 11. számú jegyzőkönyv. Oroszországban mindez már bekövetkezett. A tömeg letargiája a legnagyobb segítője a bolsevista uralom fennmaradásának. 
"Egyetlen információt, vagy hirdetést sem tesznek közzé a mi jóváhagyásunk nélkül" - ígérik a Jegyzőkönyvek. Ma a vasfüggöny mögött, főként Szovjet-Oroszországban a cenzúra 100 százalékig zsidó kezekben van. Ez a programpont is tökéletesen megvalósult. 
"Midőn el fogjuk érni az új uralom idejét, azaz az átmenetet hatalomra jutásunkhoz (ez a mai szocializmus és népi demokrácia) nem szabad megengednünk a sajtónak még azt sem, hogy a társadalmi romlottsággal foglalkozzék, mindenkinek azt kell hinnie, hogy az új uralom annyira kielégít mindenkit, hogy még bűntényt sem követnek el." Ma avasfüggöny mögötti sajtóból már hiányzanak a rendőri hírek, bűnügyek. 
Az ötven év előtti titkos zsidó parancsot tökéletesen hajtja végre az "új uralom". "Minden más vallást lerontunk!" - ígérik a Jegyzőkönyvekben Sion bölcsei. Ésma már a Szovjetunióban tulajdonképpen csak a zsidó vallásnak van szabad gyakorlata. 
"Őrködni fogunk afelett, hogy semmiféle összeesküvést ne szőjenek ellenünk: lemészárolunk irgalmatlanul mindenkit, aki avégből fog fegyvert, hogy ellenálljon uralmunknak. Minden titkos társaság alapítását halállal fogjuk büntetni.Ezt a zsidó programot szinte klasszikus szigorral hajtja végre a zsidók vezette MVD. Az oroszországi és vasfüggöny mögötti "tisztogatások", tömegmészárlások bebizonyították, hogy a Jegyzőkönyvek célkitűzéseitvaskövetkezetességgel valósítják meg a hatalmon lévő zsidók.

"A jelenleg fennálló és általunk elismert titkos társaságokat, akár értünk, akár ellenünk dolgoznak, feloszlatjuk, tagjaikat pedig Európától távolabb eső földrészre száműzzükUgyanezt fogjuk tenni a goj szabadkőművesekkel is, akik nagyon sokat tudnak." Íme itt a magyarázat, hogy a bolsevizmus úttörőjeként szereplő szabadkőművességet miért likvidálták, amikor hatalmuk már megvalósult. A vasfüggöny mögötti szabadkőművesek ma már Európától távolabb eső földrészen élnek - Szibériában! 
"Addig azonban nem tanácsos, hogy vezető állásokba zsidó testvéreinket tegyük bele, írják tovább a Jegyzőkönyvek. .Olyanokra bízzuk e fontos helyeket, akiknek múltja, jelleme olyan, hogyha nem engedelmeskednek, elítélés és börtön vár rájuk.

A vasfüggöny mögötti államokban ezt a módszert kísérteties pontossággal vették használatba a bolsevisták, amíg meg nem szilárdították hatalmukat.Ezt legjobban meg tudjuk világítani a magyarországi példával1945 óta a hatalom tényleges birtokosa Rákosi-Roth Mátyás moszkovita zsidó. Az első köztársasági elnök Tildy Toltán alkoholista református pap, felesége zsidó asszony, Gyenis-Grünfeld Erzsébet. A második államfő Szakasits Arpád, aki korábban a német Gestapo besúgója, felesége áruházi lopások miatt börtönben ült. harmadik államfő Rónai-Roma Sándor, zsidófeleséges cigány. A tényleges hatalom azonban a zsidók vezette ÁVH nevű politikai rendőrség kezében van. 
"Azt nem szabad megkockáztatniírták 1895-ben a Jegyzőkönyvekhogy politikai bűnös esetleges tévedés következtében megugorjék. A politikai bűnre nem ismerünk irgalmat. Arra nincs mentség, ha bárki is megkísérli olyan ügyekkel foglalkozni, amelyekre egyedül a kormány illetékes.

És Középeurópában, a szovjet katorgáiban, a rab államok internáló táboraiban, deportáló telepein csaknem politikai bűnösök raboskodnak. A politikai "bűnösöket" a post facto jog alapján visszamenőleg megbüntették. A szovjet rabszolgatáboraiban az amerikai ÁFL kimutatása szerint 14-20 millió rabszolga építi a zsidó világuralom épületét. A Jegyzőkönyvek azt is előírják, hogyan kell ezekkel elbánni, nehogy sorsuk sajnálatot váltson ki az emberekből.
"Hogy a politikai bűnösök vértanúságának dicsfényét eloszlassuk, egy padra fogjuk ültetni őket a tolvajokkal, gyilkosokkal, az egyéb közönséges bűntettesekkel. A közvélemény akkor azokat is ugyanolyan szemmel fogja nézni, s velük közös megvetésben fogja részesíteni", - hangzik az indoklás.
Ha valaki figyelte a vasfüggöny mögött lefolyt politikai pereket, tudhatja, hogy a Szovjetunió vezetői itt is a Jegyzőkönyvek 50 év előtti parancsainak engedelmeskedtek. Így ismertették be Mindszenty hercegprímással, hogy valutát síbolt, Ordass Lajos püspökkel, hogy dollárokat csempészett, Rajk László volt kommunista belügyminiszterrel, hogy lopott. Mindazok, akiknek nem tetszik a bolsevizmusba burkolt zsidó uralom: népellenes bűnösök. Egy nép ellen "bűnöznek". A zsidóság ellen. 

A Jegyzőkönyvek szerzői azonban nemcsak a jelenre tekintenek, hanem a jövőre is. örökre biztosítani akarják a kisebbségi nácizmus világuralmát. Ez nem lehet másként, csak úgy, hogyha a népek ifjúságának emlékezetéből kitörölik a múltat s hagyomány és emlékezet nélküli szolgákat nevelnek százmilliókból. 
"A klasszikus tanulmányokat, az ókori történelmet,amelyek sokkal több rossz, mint jó példát tartalmaznak, a jövővel foglalkozó programmal helyettesítjük." (Marxista-leninizmus). "Kitöröljük a népek emlékezetéből mindazokat a múlt évszázadra vonatkozó tényeket, amelyek ránk nézve kellemetlenek lehetnek. Eltörölünk minden magántanítást." 
És a vasfüggöny mögött mindez csodálatos biztonsággal és pontossággal bekövetkezett. Aklasszikus tudományokat már nem tanítják a szovjet rendszerű iskolákban. Helyettük Marx-Lenin tanait és - mint jövőre vonatkozó programot - az ötéves terveket kell az ifjúságnak megtanulnia. A magánoktatás megszűnt. A latin nyelvet betiltották és az orosszal helyettesítették. Módszeresen folyik a múlt meggyalázása és a történelem meghamisítása. A mindent megőrlő, megrohasztó zsidó világuralom, íme, megvalósult a bolsevizmusban. 

A világzsidóság propagandája újabban azzal érvel, hogya vasfüggöny mögött "antiszemitizmus" van. Errealapot látszik neki adni egy-két zsidó kommunista látszatpere, például Slansky-Salzman, Pauker-Rabinovics Anna, Péter-Auspitz Gábor, majd Berija elítélése.
"Sokat feláldoztunk a mieink közül, viszonzásul azért olyan helyzetet teremtettünk népünknek, amelyet még álmodni sem mert soha. mieink közül való áldozatok kevés száma megmentette fajunkat a pusztulástól." 
Íme itt van az úgynevezett szovjet antiszemitizmus titka. Pauker, Berija, Slansky holtteste, mint egy lépcső, amely a világhatalom felé vezet.

De vajon mi vár rád ember, aki élsz a szabad Nyugatonés aki felé antibolsevista frázisokat puffogtatnak azsidóság kezében lévő államférfiakMi vár rád szabad Nyugat, ha nem akarod elhinni, hogy a dicsőségesdemokrácia nem demokrácia, hanem csupán judeokrácia: - más eszközökkelKeleten a géppisztoly. Nyugaton az arany és politikai befolyás. "Hatalmunk jellege a titkosság" - írták a Jegyzőkönyvek. "Hatalom és hipokrízis" - hirdetik tovább a kendőzetlen programot, amely teljes egészében szintén megvalósult. Van-e reményed nyugati ember, hogy megmenekülhetsz a Keleten magukra hagyott keresztény testvéreid sorsától? Akik ezt ígérik neked, vajon nem a Jegyzőkönyvek szavaival mondják-e rólad maguk között:
"A gójok olyanok, mint a juh nyáj és mi farkasok vagyunk!"
Nézzük hát mi teljesedett be a Jegyzőkönyvek programjából Amerikában?
Az a pillanat, amikor Roosevelt a zsidók üldözése miatt szakította meg a diplomáciai viszonyt Németországgal, sejteni engedte, hogy az Egyesült Államok titkos kormánya már teljesen a zsidók kezében van. A quebeci konferencia, a Morgenthau-terv elfogadása bizonyította, hogy a hatalom csaknem teljesen a zsidóság kezébe került. A világháború légibombázásai, a nürnbergi bosszúhadjárat, a szovjettel kötött szövetség már egy olyan Amerikát mutattak, amely nem volt többé az igazi Amerika.

"A nép közül általunk választott kormányok szolgalelkűségükkel fognak kitűnni, nem lesznek járatosak a kormányzás körében és igen könnyen válnak sakkfigurákká a mi játékainkban, a mi bölcs tanácsadóink kezei között." 
F. D. Roosevelt már csak sakkfigura volt. Mint rámutattunk Roosevelt 72 tanácsadója közül 52 zsidó volt. 
Az első lépcső számára előírt programot 100 százalékban megvalósította a zsidóság. A Jegyzőkönyvek szerzői látták a módszereket is és ezeket követték az amerikai zsidók.
"A néptömegek a népből származott egyes tagjai legyenek bár a legzseniálisabbak, nem hivatottak a politikában, nem kívánhatják a nép vezetését anélkül, hogy az egész népet tönkre ne tegyék." 
Amerika számára lassú bomlasztást, a céltudatos destrukció receptjét írták elő a Jegyzőkönyvek: 
"A rossz az egyedüli eszköz, hogy a jót elérhessük. Azértnem szabad ingadozni, hogy a korrupciót alkalmazzuk, amikor ez segíthet céljaink elérésében és hogy ingadozás nélkül hatalmunk alá hajthassuk a mások tulajdonát, ha ezen eszközök által elérhetjük a hatalmat." 
Nehogy megbántsuk Amerikát, most a "The Wanderer" című amerikai katolikus lapot idézzük, amely "visszatérés a pogánysághoz" cím alatt 1950.július 22-én írja:
"Ennek az országnak a polgárai éveken keresztül kell, hogy tanúi legyenek a szégyenletes színjátéknak, amelyben kormányunk vezető emberei, úgy a kül-, mint a belpolitikai életben, és sokan ezek közül igen magas pozíciókban, mint kommunisták és az ország árulói lepleztetnek le. Mások hamis esküben találtatnak bűnösnek és ismét mások, mint a népvagyon nagy tolvajai, vagy zsarolók és hamisítók. Kifogástalan helyről feltételezik, hogy Washingtonban legalább 5 ezer homoszexuális működik a kormányhivatalokban anélkül, hogy felelősségteljes magas állásokban valaki akárcsak a kisujját is megmozdítaná ellenük, megpróbálná kiseperni Augias istállóját."

Ezzel a jelenséggel nagyon is szoros kapcsolatban áll a Jegyzőkönyvek fontos utasítása:
"Minden eszközt, amelyet ellenségeink ellenünk fordíthatnak, hatalmunkba kell kerítenünk. Jelenleg nincs olyan nemzet, amelynél ne tudnánk behatolni odáig, amit az együgyű gójok államtitoknak neveznek."
Az amerikai kémkedési botrányok, az államtitok elárulása, a külügyminisztérium titkainak kiszolgáltatása, a hadsereg titkainak ellopása azt mutatja, hogy a zsidóság itt is engedelmeskedett a parancsnak, hiszen, mint kimutatták ezeket a bűncselekményeket csaknem kizárólag zsidók követték el. Ugyanekkor, mikor a felső vezetést destruálták, elszánt céltudatossággal törekedtek a széles tömegek megmételyezésére, szórakoztatására. Az amerikai tömegek járatlansága a közügyekben, nem az amerikai természet velejárója. Ez már mesterséges produktum, úgy ahogy a Jegyzőkönyvek parancsolják:

"Fékezhetetlen fényűzést fogunk kifejleszteni a gójok között. Minden független elhatározás kiirtása végettszórakoztatni fogjuk őket mulatságokkal, játékokkal, kultúrházakkal és hasonlókkal." Az amerikai filmeket ma Louis B. Mayer, Jack Warner, Harry Warner, Nick Schenk, Joe Schenk, Goldwynn, Zukor és hasonló nevűfilmkirályok állítják elő. A vezető színészek közül száz vörös sztár zsidó és kommunista. A sajtó 85 százalékát zsidók kontrollálják. Rádióban, televízióban ugyanezek az elemek szolgálják ki a tömegek élvezetvágyát. Eredmény: fontosabb a jégszekrény, mint a szabadság megvédésére készítendő fegyver. 
"Végül, hogy ne legyen idejük a gójoknak a gondolkodásra és megfigyelésre, szükségesszórakoztatásukról is gondoskodni fogunk!" - hangoztatják újból és újból a Jegyzőkönyvek.
Mindez szintén beteljesedett. A nagy problémákról így terelik el a figyelmet a sajtó, rádió, film, televízióEz a gigászi szórakoztatási üzem nemcsak ez élet napos oldalát jelenti, hanem ez egy faj destrukciójának méltó propaganda fegyvere.

Amerikában mindez ellen a nagy világlapokban nem lehet szót emelni. A szabadság sűrű hangoztatása nem egyéb hipokrízisnél. Vagy azt jelenti, hogy a zsidónak minden szabad! Elég elolvasni, Dorothy Thompsonnakidevonatkozó cikkét, amelyben bevallja, hogy a háborús gyűlölet visszaszorítása érdekében írt cikkeinek sehol sem sikerült kiadót találni. sajtószabadság meghalt,illetőleg monopóliummá változott, mert csak azt lehet megírni, ami a zsidó érdekeknek kedvez. 
Ezt az állapotot szintén a Jegyzőkönyvek szerzői írták elő Amerika számára.
"Az összes írók meghódolnak előttünk. Végül, ha olyan akadna, aki mégis meg akarna bennünket támadni, munkái közzétételére nem találna kiadót."
A zsidókérdést felismerő amerikai lapok magánemberek adományából tartják fent magukat.Példányszámuk kicsi. Befolyásuk jelentéktelen. Hirdetett igazságaiknak nem találnak sem kiadót, sem közönséget.
"Befolyásunk van a peres eljárásra, a választójogra, a személyes szabadságra és ami mindennél fontosabb a közoktatásra, a szabad lét alapjára." - írják a Jegyzőkönyvek.
Ma az amerikai Supreme Court egyik bírája a hírhedt Frankfurter Félix. Henry Ford már a "The International Jew" című könyvében szót emelt az amerikai igazságszolgáltatás elzsidósodása ellenA New York-ibíróságokon ma már túlnyomó részben zsidó bírók ítélkeznek. Justita már nem jár bekötött szemmel, hanem nagyon is megnézi, hogy hol lehet kedvezni a világhódító fajnak. A zsidó nacionalizmus ítélkezik, miként Nürnbergben is. Mindig a zsidó nacionalisták javára. 

közoktatás zsidó irányítása köztudomású. Különfélenevelésügyi szervezetek, ligák, alakulatok szállítják a zavaros, megtévesztő szocialisztikus eszméket az ifjúság számára. A legnagyobb ilyen szervezet az American Liberty League, Robert Filene, a híres bostoni zsidó multimilliomos irányítása alatt áll. Achicagói egyetem és a Harward egyetem 60-70 professzoráról derült ki - mint Flynn írja "The Road Ahead" című könyvében - hogy a kommunista párt tagjai. Ezek kevés kivétellel zsidók. Volt olyan egyetemi tanár, aki 14 bolseviki front-organizációban foglalt helyet.Számos kollégiumban zsidók voltak a tanítók, tanárok. Eredmény: az ifjúság bolseviki szervezkedése az erkölcs lesüllyedése. "A gójok fiatalságát megrontottuk."

Közben itt is folyik a kísérteties játék, amely felemésztette, nyomorba, bolsevista szolgaságba döntötte a keleteurópai országokat.
"Felemeljük a munkabéreket, de nem hagyjuk meg a hasznot a munkásoknak és ez okból felemeljük alegfontosabb közszükségleti cikkek árát" - írják a Jegyzőkönyvek.
Az amerikai munkás életszínvonalát hallatlanul magasra emelte fel az ország kimeríthetetlen gazdagsága. Azonban a játék végeredménye ugyanaz. A fegyverkezés idején felemelték a munkabéreket,ugyanakkor megdrágult minden közszükségleti cikk.A fegyverkezési dollár értéke felére csökkentA munkásszervezetek vezetése Roosevelt idején egy volt oroszországi rabbinövendék, a kommunista Sidney Hillman kezében összpontosult. Halála óta az uniók vezetésében, főként a közép állásokban megmaradtak a zsidók. Ezek kitűnően megértik egymást a zsidó nagykapitalista vezetőkkel. Az amerikai munkásvezetők tudják, hogy a cél nem a proletárok megváltása, hanem a zsidó nacionalizmus győzelme. 

"Szükséges, hogy minden országban rajtunk kívül ne legyen más, csak proletár tömeg és néhány előttünk meghajló milliomos, továbbá a rendőrséghez tartozó katonák." 
Az amerikai munkásnak ma még rádiója, autója, jégszekrénye, saját háza van, a tőke és a munka harcával azonban a zsidók kísérteties biztonsággal vezetik lefelé az úton, amely a bolsevizmushoz visz. 
A vallás már Amerikában is állandó idegháborúban él.De a "szabad államban szabad egyház" elmélete itt is egyre gyengíti a keresztény felekezeteket. A zsidó rabbik tiltakoznak az ellen, hogy az iskolákban a karácsonyi tanítási programon keresztény énekek is szerepeljenek. "Lerontunk minden vallást, kivéve a mienket" - ígérik a Jegyzőkönyvek.

A The Kingdom of God elmélete, amelyet korábban ismertettünk már, biztos út a zsidóvá és bolsevistává alakított álkereszténység felé. S minden szektáriánusságok mögött ott áll az a félelmetes hatalom, amelyet a világuralmi célok első számú segítőtársaként emlegetnek a Jegyzőkönyvek.
"Amíg nem vagyunk teljesen urak a világ minden országában, létesíteni és szaporítani fogjuk a szabadkőműves páholyokat, ide fogjuk vonzani mindazokat, akik nyilvánosan szerepelnek, vagy szerepelni akarnak, minthogy ezek a páholyok lesznek fő forrásai értesüléseinknek és befolyásunk ezekből fog kiáradni. Az összes páholyokat csak egyedül általunk ismert Bölcseink igazgatósága alatt fogjuk centralizálni." 
A legnagyobb zsidó szabadkőműves szervezetnek, aB'nai B'rithnek ma már 267 páholya van központi vezetés alatt. Ez magában nagyobb befolyást biztosít a zsidóságnak, mint a többi szervezetek.
"Képviselőink ott lesznek az igazgatóság tanácsaiban, írja a 15. számú jegyzőkönyv, és ezek által összeköttetésben fogunk állni a látható szabadkőműves kormánnyal. Ő fogja kiadni a tábori jelszót, részt fog venni a program kidolgozásában. Ezekben a páholyokban az összes néposztályok képviselői benne lesznek. A legtitkosabb politikai tervek is ismeretesek lesznek előttünk, aznap, amikor kidolgozzák őket, mert a vezetés a kezünkben lesz. Nagyon természetes, hogy egyedül mi fogjuk vezetni fi szabadkőműves munkát, mert csupán mi tudjuk, hová megyünk." 
Amerikában mindez megvalósult. A szabadkőművesség a demokrácia igazi uralkodó pártja, egyben a zsidó nácizmus legjobb, legengedelmesebb segédcsapata, láthatatlan SS, összetoborozva minden nép vezetőiből és minden társadalmi osztály tagjaibólRészvételebizonyítva van a francia forradalom, a magyarországi első bolseviki diktatúra, az egyházellenes mozgalmak kirobbantásában, a Párizs környéki békeszerződések létrejöttében. Ennek következményeként a pápa egyházi tilalom alá helyezte a szabadkőművességet, sőt legutóbb a Rotary Clubokat is, amelyek ezzel kapcsolatban állanak. 

Egy bizonyos. A szabadkőművesség puszta létezése ellentétben áll a demokráciávalAhol egyik titkos szervezet kezében van a vezetés, ahol a törvényeket előbb a páholyok dolgozzák ki és csak azután kerülnek a parlament elé, ott beszélni sem lehet a népakarat megnyilvánulásárólOtt a demokrácia már csak önmagának árnyékaAhol a zsidó kézben lévő szabadkőművesség vezeti az államot, ott a demokrácia már csak lépcső a bolsevizmus, majd a harmadik lépcsőfok, a teljes zsidó világkirályság felé. 
Az európai zsidó kérdés egyik legkitűnőbb ismerője vitéz Endre László a második világháború kitörése előtt rendkívül érdekes könyvet írt épp Sion bölcseinek Jegyzőkönyveiről és eredeti kutatások alapján állapította meg azok hitelességét. Nem csodálatos, hogy az elsők között hurcolták 1946-ban a zsidókakasztófáira, a bolsevizált Budapesten. A magyar nemzeti gondolat mártírja 1946. március 21-én, a kivégzése előtti éjszakán búcsúlevelet írt a börtönéből, s ebben a levélben áll:

"Sion bölcseinek jegyzőkönyvei valóban igazak... az ő kezükben van a világuralom megvalósulása és elpusztít az útjából mindent, ami az új világállam felépítésében nekik akadályt jelent. Ami tehát most folyik, az nem igazságszolgáltatás, hanem prevenció és megtorlás egyben. Elpusztítása nem csak azoknak, akik valamit csináltak, hanem azoknak is, akik valamit csinálhatnának, vagy csinálhattak volna."
Sion bölcseinek jegyzőkönyvei valóban igazak. Nem azért, mert így látta azokat egy magyar mártír, hanem azért, mert minden, ami bennük állt, megvalósult: És ennél nincs, nem is lehet tökéletesebb bizonyíték amellett, hogy a Jegyzőkönyvek valóban hitelesek voltak.

CIONISTA RENDŐRÁLLAM MAGYARORSZÁGON TERROR IN HUNGARY


Új film készül az ÁVH módszereiről

A kegyetlen terrorszervezet saját híveit és működtetőit is felemésztette. Az Államvédelmi Hatóság működését, egyszersmind történelmünk egyik legsötétebb időszakát hivatott feltárni az ÁVH címmel készülő dokumentum-játékfilm. A történet 1945-ben, a Rákosi-rendszer kialakulásának, majd megerősödésének időszakában veszi kezdetét, és 1956. október 5-én az ÁVH vezetőinek – többek között Farkas Vladimir államvédelmi alezredesnek – letartóztatásával, valamint Rajk László újratemetésével ér véget. „A törvénytelenségek elkövetőivel szembeni leszámolás, de még messze nem a törvénytelenségek végének időszaka ez. Tudatosan nem az utóbbi időben sokat boncolgatott forradalom és szabadságharc eseményeivel, hanem az azt életre hívó eseményekkel, erőviszonyokkal foglalkozik a mozi. Történetünk súlypontját a forradalomhoz vezető útra helyezzük, miközben bemutatjuk a terrorszervezet módszereinek működtetőit” – mondta Keserű Sándor, a film producere. A történet egyik főszereplője Kós Béláné százados. Az ÁVH főparancsnok-helyettesének felesége egyszerre alanya és tárgya az igazságtalanságoknak, hiszen idővel őt is bedarálja az erőszakgépezet. A hasonló jelenségeket és a széles nyilvánosság számára kevéssé ismerős sorsokat, például Szűcs Ernő ezredesnek és Princz Gyulának, a Szűcsöt később agyonverők vezetőjének pályafutását mutatja be a film, valamint azt, hogy hogyan váltak az ÁVH részévé. Az alkotók az újrajátszás módszerével az eredeti színterekbe – úgymint az ÁVH által kisajátított büntetés-végrehajtási intézet, a váci börtön vagy az Andrássy út – helyezik a történetet, kínosan ügyelve arra, hogy a legapróbb részletek is megfeleljenek a kornak. Egyebek mellett a szervezet által használt, harmincas évekbeli Packard, a Molotov tehergépjármű köszön majd vissza a moziban, de Rákosi autója, a Chevrolet Blair is megjelenik a filmben – tudtuk meg Kenyeres Tamás járműszakértőtől. „Az autók rendszámtáblája nem utánzat, hanem kecskeméti múzeumtól szerzett eredeti darabok lesznek” – tette hozzá. A fennmaradt fényképek alapján az eredeti szereplőkre leginkább hasonlító színészeket keresték, így esett a választás Haumann Petrára, a film főszereplőjére. A művésznő – egyebek mellett – a szerepet érintő társadalmi elvárást hangsúlyozta. „Még be nem gyógyult, a családok emlékeiben elevenen élő sérelmekkel foglalkozik a film, olyan időszakkal, amelyre nem lehet érzelem nélkül gondolni. Az általam életre keltett századosnő karaktere különösen izgalmas, hiszen egy olyan rendszer teszi tönkre, amelyben mélyen hitt, és amelynek működésében aktív szerepet vállalt” – vélekedett a színésznő. Keserű Sándor hangsúlyozta, a film végső soron arra mutat rá, hogy ötvenhat nem felülről szervezett forradalom volt, hanem a diktatúrában elnyomott társadalmi elégedetlenség szülte. „A múltidézés nemcsak az áldozatoknak állít emléket, de az elkövetőkre nézve kellemetlen igazságokra is rámutat majd” – tette hozzá. (MH)

MI VAN AZ ÁVÓSMOSDATÁS HÁTTERÉBEN?
Megint egy ócska zsidó trükköt kell lelepleznünk. Mi van a háttérben? Az, hogy a zsidókommunista gyilkosok, az ávós vezérek és leszármazottaik elérkezettnek látták az időt arra, hogy saját mocskukat, saját piszkukat, vértől csöpögő kezüket lemossák. Oly módon, hogy  a 45 éves ÁVO-s terrort, amelynek zsidók voltak a főszereplői, most néhány gazember bűnbakra akarják rákenni. Azt a hamis látszatot keltve a mai elbutított, történelmi tudatlanságban szenvedő közvéleménynek, mintha a véres kommunista-ávós korszaknak semmi köze nem lenne a zsidósághoz, azokat a tömeggyilkosságokat csupán egy-két hóhér csinálta. Ami persze nem igaz, mert:A ZSIDÓSÁG KOLLEKTÍVEN
 IRTOTTA A MAGYARSÁGOT


Ahogy ezt a múltban is tették, ugyanezt teszik ma is, csak ma jogi és más eszközökkel. Ez van az ilyen sötét propagandafilmek mögött. Ki a fenét érdekel az, hogy az egyik ávós-zsidó a másikat börtönbe csukatta? Arról viszont hallgattnak, hogy az összes ávószsidó 1957-től kezdve újra magas állami állásokat kapott, igen nagy fizetésekkel. Kádár Csermanek így hálálta meg nekik 56-os szereplésüket, a magyarok gyilkolásáért. Kép: A zsidó ávós Farkas Vladimir, a újabb 600 ezer Ft-os nyugdíjas, a szadista hóhér, aki Biszkuhoz hasonlóan megúszta a felelősségre vonást.A ZSIDÓK MINDEN RENDSZERHEZ ALKALMAZKODNAK
HELLER MIÉRT NEM A ZSIDÓURALOMRÓL BESZÉLT?
Ne legyünk igazságtalanok Heller Ágnessal szemben, aki igaz, hogy nem nyert még Duna-völgye szépségversenyt, de ami késik, az nem múlik. Ágnes asszony mosná a hazugságtól foltos lepedőit a patakban, de azok nem akarnak fehéredni. Hogy a Kádár-rendszer ellenzéke zsidókból állt jobbára? Nem csoda, hiszen a mikorofonok közelségébe csak zsidókat engedtek. Hogy a Nagy Imre-per vádlottjai között sok volt a zsidó? Nagyon érthető, hiszen a cárgyilkos Nagy-Grósz Imre is zsidó volt, valamint szűkebb környezetében szintén nyüzsögtek a "megtért" bolsevik zsidók. A zsidók nagyon hamar megérzik, ha ingadozik valami és mindíg elsők megragadni az átálláshoz a kezdeményezést. (Alföldi Géza: A patkányok dala) Hogy a zsidó kultúra iránti érdeklődés nőtt Magyarországon? Ez is igaz lehet, ha az utálatot érdeklődésnek nevezzük. Hogy Magyarországon megint emelkedett az antiszemitizmus, azt minden nap az időjárásjelentés után kellene felolvasni és kéthetes prognózissal előrevetíteni pl. így: Holnapra erős antiszemita hullám várható a Kárpát-medencében, mely eltarthat egészen októberig. Viszont november közepétõl csökkenésre lehet számítani, ha az elmúlt huszönöt év átlagát vesszük figyelembe. Öltözzünk rétegesen a várható antiszemita hullám megjelenése előtt, hogy megakadályozzuk az antiszemita bacilusok terjedését.Heller Ágnes úgy tesz mintha nem tudná, hogy utálja őket az egész világ, viszont a hitsorsosai ugyanezt szajkózzák mint ő, minden országban. (1hozzászólás)

MEGJEGYZÉS
Hogy a zsidók mennyire az adott hatalomhoz dörgölőznek, azok ideológiájától teljesen függetlenül, az abból is látszik, hogy a rákosista, sztálinista vérkommunisták, a szovjet SZKP XX. kongresszusa után, azonnal „nagyimrések” lettek és azonnal „fölfedezték” a korábbi „törvénytelenségeket” és a „személyi kultuszt”. Előtte, a Horthy-korszakban is tökéletesen idomultak minden kormányhoz, beleértve a Szálasi-kormányt is, bár az már egy új korszak volt. Akkor is a Zsidó Tanács azonnal hűségesküt tett a nyilas-kormány felé. Most ugorjunk egy nagyot időben. Két éve még habosra ordították a pofájukat, hogy mindenért „azorbánviktorafelelős”, ő volt az ügyeletes szörnyeteg, akit illett köpködni minden csatornán. Most 2010 őszén? Most ugyanezek a zsidó szennycsatornák kellő tisztelettel és udvariassággal méltatják a Nemzeti Együttműködés-kormányát, hiszen a korábbi állások, poziciók és a büntetlenség megőrzése mindennél fontosabb számukra. Ezért aztán Likud Viktor békén is hagyja a véreskezű és véresszájú zsidókommunistákat, akik most baloldalinak nevezik magukat. Tessék csak megnézni az ATV adásait, szinte fényesre nyalják a Fidesz fenekét.
HÁTTÉR
Értjük a vörös múmia erőlködését. Tömény hazugságainak az a célja, hogy a német olvasókkal elhitesse, hogy a magyarok a bűnösek, míg a zsidók a haladó, felvilágosult emberek. Persze a múmia elszólta magát, mert példáiban végigvezeti a hazai zsidóuralmat egészen mostanáig. Mese nincs, 1945 óta mindenért a zsidók a felelősek, akármilyen pártban is szerepeltek, akármilyen lapban is firkáltak. IRAKI SZABADSÁGHARCOSOKIRAKOT NEM SIKERÜLT DEMOKRATIZÁLNI AMERIKÁNAK

Az amerikai csapatok kivoulnak Irakból és csak 50 ezer tanácsadó marad ott, miközben a választások óta még mindig nincs kormánya Iraknak. Azonban az iraki szabadságharcosok nemcsak az amerikaik ellen harcolnak és a tanácsadókat is elzavarják,  hanem a cionbérenc vezetésük ellen is küzdenek. Egy év múlva egészen más helyzet lesz Irakban és lehet hogy addigra nemzeti kormányuk lesz, de a vallási megosztottság továbbra is fennmarad, aminek kimenetele nem látszik. Kép: iraki szabadságharcos és a Közel-Kelet olajoshordója, ahol Izrael csak egy pici pont


 


IRÁNNAK VAN ÖNVÉDELME
MAGYARORSZÁGNAK SEMMI ÖNVÉDELME NINCS
Irán nagytávolságú löveget fejlesztett ki, 130 mm-es űrméretű és 27 – 42 km-res a hatótávolsága, amelynek tömeggyártását elkezdték – jelentette a Presstv (képen). Ez bezony rossz hír Izraelnek, de még nem jajgatnak. Irán a közelmúltban kijelentette, hogy segíteni szeretné Libanon fölfegyverzését. Ugyanakkor Libanon fölött megjelentek az izraeli kém léghajók. (presstv).Még belegondolni is rossz abba, ha mondjuk Libanon vagy Szíria kap egy ilyen löveget ajándékba Irántól. Akkor az amerikai csodarepülőgépeknek semmi értelme nem lesz.


BEZZEG MAGYARORSZÁGON
NINCS ÖNVÉDELEM

Hende Csaba, HM miniszter kijelentette, hogy azért kell neünk a NATO, mert nem lenne elég pénzünk honvédelemre. Afganisztánból a zsoldosokat nem vonják ki, mert ez az ára a NATO tagságnak. A magyar zsoldosok csak ágyútölteléknek kellenek. Hende arról nem szólt, hogy milyen ország az, amelynek nincs saját honvédelme és megfelelő fegyverei? Meddig folytatja a cionkormány a cionista érdekek kiszolgálását?
NYUGATI PIRAMISHÁLÓZATÚ CÉGEKET LEPLEZTEK LE
Az iráni hírszerzési miniszter szerint egyes nyugati cégek nemcsak üzletelnek Iránban, hanem belső ellenséges, lázító, felforgató munkát is végeznek. A miniszter ezeket a megjegyzéseket a nagy svéd cég, az Oriflame Cosmetics ellen tette, amiatt, hogy augusztus 22-én leleplezték a piramis- hálózatukat. Moslehi óva intett az ilyen lopakodó tevékenységek ellen, mert ezeket tiltott célokra használják föl. Az Oriflame már elégedetlenségének adott hangot, hogy elvesztették a piacukat Iránban, de arra törekednek, hogy továbbra is eladják a termékeiket az országban. Időközben a cég elismerte, hogy 5.500.000 euró folyt nekik be Iránban, 2010 második negyedévében. A piramis- hálózat Iránban hatalmas nyereséget ért el, miközben tiltott tevékenységeket folytattak. (presstv alapján)
BEZZEG MAGYARORSZÁGON
Nálunk ezek a nyugati maffiacégek szabadon garázdálkodhatnak és nemcsak a szemetüket erőszakolják a magyarokra, hanem a magyarok személyes adatait is ellopják.
KÍNA MEGINT BERÁGOTT AMERIKÁRA
A kínai tigris nem nézte jó szemmel a parjai közelében tartott amerikai-délkoreai hadgyakorlatot, amit a közelmúltban tartottak és bejelentették, hogy most Kína fog nagyszabású hadgyakorlatot tartani a Sárga-tengeren. Kína felszólított Amerikát, hogy ne merjenek legközelebb partjai közelében gyakorlatozni. Ez megint egy rossz hír a cionistáknak, hiszen eddig csak Amerika uralta az ottani tengeri térségeket, de most már Kína is beleszól ebbe. Kép: Nimitz anyahajó

 SZOVJET ALKOTMÁNYTÓL A CIONISTA ALKOTMÁNYIG


TÁKOLMÁNYTÓL TÁKOLMÁNYIG
1949 - 2011

 ZSIDÓKNAK SZABAD GYILKOLNI A JUDAIZMUS SZERINTPRESSTV HÍREI
Az iráni hírszerzési miniszter azt mondta, hogy a CIA vezetésével közel 1 milliárd dollárt áldoztak arra két éve, hogy Iránban belső lázadással megdöntsék a rendszert. Erre bizonyítékaik vannak. Kép: a hírszerzési miniszter
Egy izraeli bíróság szabadon engedte azt a rabbit (képen), aki azt hirdette nyilvánosan könyvében, hogy minden gojt és goj gyereket szabad a zsidóknak megölni. Egyes rabbik véleménye szerint a rasszista rabbi nézetei nem egyeztethetők össze (ellent mond) a judaizmussal.Megjegyzés: bármilyen zsidó tan, nézet, cselekedet, vallási szöveg: vegytiszta judaizmus, kár ezt ragozni.
Afganisztánban 800 spanyol katona van, akik közül most kettőt és a tolmácsukat megölték a tálibok az északi tartományban, mire az afgánok közül 20 civilt bosszúból megöltek, akik utána tüntettek a NATO támaszpont közelében (képen)MOSZAD SZABADON KÉMKEDHET AZ USÁBAN
A MOSZAD MAGYARORSZÁGON IS

BÜNTETLENÜL KÉMKEDHET!

Jó reggelt Pintér és Orbán elvtárs!

Egy volt CIA- tiszt azzal vádolja az izraeli hírszerző ügynökséget, a Moszadot, hogy intenzíven kémkedik az Egyesült Államok katonai és kettős felhasználású civil technológiában. Philip Giraldiról azt mondják Tel Avivban, hogy állításai nem kémkedésről szólnak az Egyesült Államokban, hanem ezt csak a médiának mondja el. Giraldi azt mondja, hogy az izraeli lobbi olyan erős, hogy Washington nem tudja megszüntetni a Tel Avivval kapcsolatos kémkedési kérdést, amelyek évek óta folynak. Így a Moszad a kémkedés az USA-ban büntetlenül folyhat - mondja . (A cikk ezután több kémkedési ügyet említ a 80-as évektől kezdve, mostanáig. A szerk.) (presstv és kép)
Megjegyzés: Az, hogy izraeli kémek buktak le az USÁ-ban nem újdonság, ezt már közel negyven éve olvassuk időközönként, de Amerika erre mindig legyint egyet. Tegnap este az ATV-ben egy meglehetősen zavaros és komikus Obama életrajzi filmet mutattak be. A film gyártói persze az egészet halálos komolyan adták elő. A lényeg. A filmben Obamával kapcsolatban, gyerekkorától kezdve mostanáig annyi zavaros és beteges ügyet mondtak el, ami egy zsidócsaládban csak előfordulhat. Csak két példa. Obama neve eredetileg nem is Barack volt. Obama akkor kezdte megutálni a fehéreket, amikor gyerek korában megtudta azt, hogy vannak olyan négerek akik kifehérítik a bőrüket, csakhogy ne látszanak négernek.....Kár, hogy a zsidók ilyetén trükkjeiről nem beszélt. Igen sok hazai zsidó nő képes volt az orrát megoperáltatni, csakhogy ne nézzenek ki zsidónak. Ugyan miféle fajta nép az, amelyik saját kinézetét is szégyenli és képes erőszakkal megváltoztatni..CIONISTA RENDŐRÁLLAM MŰKÖDÉSE
A KORMÁNY CSAK EGY SZEMFÉNYVESZTÉS

Nagy tévedés azt hinni, hogy nálunk a főhatalom a kormány kezében van. Erről szó sincs. A kormánynak, amely a báb szerepét tölti be, mindig hátulról súgnak (befektetők, zsidó szekták, titkos társaságok figurái, bankárok, stb.) Erre az a bizonyíték, hogy a Narancs-kormánynak semmilyen önálló, eredeti elgondolása és terve sincs. Csak azt csinálják és hirdetik, amit a háttérsúgók diktálnak nekik.
KIK AZOK A BEFEKTETŐK?
Hogy lehet az, hogy a kormány nem a nép, a szavazók akaratát teljesíti, hanem a befektetőkét. De kik is azok a befektetők? Már a szó is hazugság. Ugyanis ezek nem fektetnek be nálunk semmit! Hanem a piszkos pénzeiket, amelyeket nemzetközi rablásokból szereztek a MNB-ben fektetik be és itt mossák tisztára. Itt manipulálják a hazai tőzsdét hamis hírek alapján. A forint árfolyamának és a gazdasági helyzetünknek semmi köze egymáshoz. A forintnak semmi köze nincs a megtermelt javak értékéhez. A külfödi befektetők persze magas kamat fejében teszik be itt a mocskos pénzüket. Ezért diktálnak a kormánynak a befektetők, mert a bábkormány ezekre rá van szorulva üzleti, családi és egyéb kapcsolatok okán is. Róka fogta csuka, nem engedik egysmást. Erről persze az MNB-ből semmilyen hír nem jön ki és a sajtó sosem kérdez rá az MNB működésére. Mi a fenét csinálnak ezek a Szabadság téren? Nem feltünő? Most is jól látható, hogy a befektetők eldöntötték, hogy svájci valuta árfolyama tartósan magas legyen (immár két-három éve), hogy a magyar adósokat tönkreverjék. Likud-kormány persze semmit sem tesz a kiraboltak megvédéséért, sőt még nem is beszélnek erről.

MI A FENÉT CSINÁL A NEMZETI BANK?
Soha senki sem firtatta még eddig, hogy mi a fenét csinál a MNB? Ha van nemzeti bank, ahová becsorog minden állami és adózó pénz és a jegybank szerepét is betöltik, akkor mi a fenének kellenek ide a külföldi bankok? Amelyből legalább negyven-féle van, de ezekből a magyaroknak semmi haszna nem származik. Egyáltalán, az államnak befolyt jövedelmek hová folynak be? Nemzeti bankba? Ez lehetetlen. Akkor miért nem teszik közzé az adatokat? Gyanítjuk, hogy nem az MNB-be folynak be az állami jövedelmek, ott csak a spekulánsok garázdálkodnak.

ZSIDÓK CSINÁLJÁK A POLITIKÁT A CIONRÁDIÓN KERESZTÜL

Ha valaki azt hiszi, hogy a Magyar Rádió csak téjékoztatással folgalkozik, az nagyon téved. A cionrádió már az előző rendszerben is politikacsináló és döntéshozó volt. Most is az. Amit ott a zsidók kimondanak az gyanús módon mindig úgy valósul meg később, a kormányzati és állami szerveknél. Sőt! Ők mindent előbb tudnak mint a kormány. Sőt! Ők előbb mondják meg mit csinál a kormány, mint mielőtt még a kormány nyilatkozna.

CSÓTÁNY ÖSZÖDI MŰCIRKUSZA

Közel egy éve Csótány a tévében azzal szórakozott, hogy az ő Öszödi-beszédét úgymond ellopták csak azért, hogy őt lejárassák. A hivatásos pojáca ezúttal is hazudott, hiszen mást nem is tud mondani. Az Öszödi-beszéd az akkori kormány, a titkosszolgálat és a cionrádió közös szerzeménye volt. 2006 májusában hangzott el az Öszödi-beszéd, de pihentették egészen szeptemberig. Úgy volt időzítve, hogy 56 évfordulájára robbanjon a zsidók előkészített bombája. Minden tervszerűen és pontosan működött. Öszödi-beszéd lement a rádióban, Kossuth-téren még az éjjel lázongó tömeg. Megtervezett tv-ostrom és onnantól kezdbe ment minden mint a karikacsapás. A cionrádió azóta is hallgat. A rádió portáján senki nem vihet be kazettát, csak a rádió felső vezetése tudtával. Ők meg sem kérdezték kitől, mitől van ez a kazetta? Csak gyorsan leadták adásba?

A HATALMAS DEMOKRÁCIÁBAN MIÉRT CSAK
EGYFÉLE VÉLEMÉNY LÉTEZHET?

Hát ez az! Erre kéne megválaszolniuk a narancsfejű bűnözőknek. Erre azért nem válaszolnak, mert akkor a cionista diktatúrát kéne jellemezniük.

OKTÓBERBEN ÚJRA ÖSSZECSAPÁSOK LESZNEK
Milyen csodálatos összefüggések. Nyáron a Likud-kormány a bohóc szerepét eljátszotta az IMF-el. Ez csak műcirkusz volt. Most, hogy a svájci pénz árfolyama tönkreveri a forintot, most elővették újra az IMF lemezt és ősszel már tárgyalnak velük. Hogy jön ide ez a kérdés? Hát úgy, hogy október elején lesznek az önkormányzati választások. Mérget vehetünk arra, hogy az IMF tárgyalások október 23-a környékén lesznek. Magyarul: jönnek a kordonok újra. Jönnek a vízágyúk és a lázongó tömegek. Lehet, hogy épp akkor mondják be a gázáremelést is. A műsorról a BKV is gondoskodik, mert addigra már buszok is alig lesznek a fővárosban, hiszen roncsbuszokból is alig van elég. Likud Viktor ezt megint jól kifőzte. Majd nézzük meg októberben és az utáni hónapokban, hogy hol lesznek a Fidesz-tapsikolók, akik a választás után véresre tapsolták a tenyerüket. Az is valószínű, hogy ősszel a Jobbikot újra bűnbaknak fogják megbélyegezni a kialakult eseményekért és a Jobbik kezében semmilyen eszköz nem lesz. Az is tudható, hogy az önkormányzati választásnál a Jobbik le fog szerepelni, újból Fidesz tarolás lesz mindenütt.
GYURCSÁNY BÉRGYILKOSAI VOLTAK?A CIGÁNYGYILKOSOK ÁLLAMI
MEGRENDELÉSRE GYILKOLTAK


Újabban tévés bohócokkal szórakoztatják a nézőket, amikor véreskezű gyilkosokról és rabló zsidótolvajokról van szó. Hogy világosabban fogalmazzunk azoknak, akik ebből sem értenek. Tehát nem a bűnüldöző szervek foglalkoznak a bűnözőkkel, bizonyos ügyeknél, hanem tévés bohócok. Nem a rendőrség nyomoz, nem az ügyészség vádol és nem a bíróság itélkezik, hanem tévés bohócok magyarázzák el, hogy mi van a fő bűnözőkkel. Korábban ezt láthattuk Budai Gyula kormánymegbízottál is, aki elmagyarázta nekünk, jámbor tévénézőknek hogyan kell a sukorói csalók ügyét nézni. Mindezt azért csinálják, hogy ne legyen felelősségre vonás ezeknél a bűnözőknél. Most ezt csinálják a cigánygyilkosokkal is.

GYURCSÁNY VOLT A TARTÓTISZT?

Immár hetek óta azt halljuk, hogy a cigánygyilkosok főszereplője, Cs. István a titkosszolgálatok bérgyilkosa volt. Lehet hogy a társai is azok voltak. Gyurcsány volt a tartótiszt, aki kiosztotta lenti beosztottjainak, hogy meg kell ölni pár cigányt, különböző helyszíneken, akik teljesen ártatlanok, hogy az egészet aztán a magyarokra lehessen fogni. Megtudtuk, hogy a bérgyilkosok a titkosszolgálat emberei voltak már 2006 óta és jelentettek a tartótisztjeiknek. Most hogy egy éve elfogták ezeket a bérgyilkosokat, nem az ügyészség és a bíróság teszi a dolgát, hanem a tévés bohócok. Újabban Tarjányi Péterre, a rendőrségi szakértőre bízták a bohóc szerepét, hogy mesélje a közönségnek, hogyan is kell érteni a Gyurcsány alatt működő katonai és civil titkosszolgálatok szerepét, ebben a cigánygyilkossági ügyben. Tehát nem a hatóságok nyilatkoznak. Ezt túl kényes, túl ciki lenne, mert akkor a bolond sajtó még esetleg nehéz kérdéseket is föltenne. Jobb, ha az  egészet amolyan bohócokra rábízni, akik szórakoztató módon előadják mit kell gondolnunk ezekről a szennyes ügyekről, amelyeket állami szinten, fönt Csótány köreiben főztek ki és a titkosszolgálatokra bízták a kivitelezést. Most itt tartunk. Tarjányi előbb a Népszabónak mesélt. Népszabó a hülyét tette, úgy csinált mintha mindent elhitt volna a szakértőnek. Most már egyik tévévől a másikba vándorol Tarjányi és meséli el az ügyet nagy átéléssel. Kép: a titkosszolgálati bérgyilkos

IZRAEL TITKOS ANYAGI FORRÁSAIIZRAEL SÖTÉT
PÉNZÜGYI HÁTTERE

Izrael Állam a legfiatalabb állam a világon, 60 éves. Még mindig újdonság, hogy ez az állam sohasem létezett a történelemben. Ez egyszerűen csak lett egyszer a nemzetközi cionista mozgalmak és a bárgyú nagyhatalmak közreműködése révén. Területe 20.700 km2, kevesebb mint Magyarország egynegyede. A felszín fele terméketlen sivatag és hegyes vidék. Lakosság közel 7 millió, amelyből 5 millió a zsidó. Hadserege erős, bár a számszerű adatok sokszor ellentmondóak. 160.000 szárazföldi, 9000 tengeri és 30.000 tartozik a légierő kötelékébe. A hadsereg felszereltsége a legmodernebb minden téren. Van atomarzenálja, melyről nem nyilatkozik. Az ember felteheti a kérdést, hogy miből telik ennek a jelentéktelen államnak mindenre, amikor Magyarország alig birt 14 db Gripen repülőgépet bérelni Svédországtól. Izrael ipara és mezőgazdasága már méreténél fogva sem lehet számottevő, még a legmodernebb technológiával sem. Kétségtelen, hogy az USA rendszeresen támogatja ezt a terrorállamot. Ezenkívül Németország felszerelte Izraelt a legmodernebb tengeralattjáró flottával és Leopárd harckocsikkal az izraeli követelményeknek megfelelően. Hogy mit fizetett Izrael a németeknek mindezekért, arról még senki sem beszélt eddig. Németország Izrael viszonyában mára megközelíti a bűnrészes poziciót is, s ebben semmi túlzás nincsen. Hogy a Világbank (IMF) bűnözőinek többsége zsidó, azt mindenki tudja, de keveset tudunk arról, hogy menyi pénzt játszottak át az izraeli bankoknak a válságok leple alatt? Tény, hogy van egy agresszív és fenyegetőző és állig felfegyverzett állam, mely gátlástalanul ténykedik a világ minden táján, de az ilyen legényeket mindíg megleckézteti valaki egyszer a javából. (tudósítónktól)

Megjegyzés: Izrael csak a Közel-Keleten a legfiatalabb állam. Európában Szlovákia 17 éves, Koszovó 2 éves. Az izraeli hadsereg erősségébe a 3 éves katonai szolgálat és a nők katonai szolgálata is beletartozik. Valójában csak a technikában erősek, aminek a javát Amerikából szerezték be. Az, hogy több háborút nyert eddig Izrael a térségben az nem tudásuknak, tehetségüknek volt köszönhető, hanem a nagyhatalmak hatalmi játszmáinak. Nagyon fontos kérdés! Ha valaki megnézi a mai Izrael ipari, gazdasági, termelési és export adatait az országismertetőkben, szinte semmit adatot nem talál. Vegyük csak a cikkben lévő, az ország méretéhez képest aránytalanul magas hadseregük anyagi fenntartási költségeit. S ez csak egy tétel lenne. Hazai szemmel jogos a kérdés, mibül telik ezeknek? Hogy mennyire igaz Németország zsidóbérencsége, az abból is látszik, hogy a lengyelek kiadták Uri Brodsky Moszad-kémet Németországnak, azok pedig azonnal Izraelbe hazaengedték, ahogy ezt megjósoltuk korábban. Az egész jelenetnél a terrorizmusra kényes EU mélyen hallgatott. Ja? Ha izraeli terroristákról van szó, akkor az jó és kedves az EU-nak. Ugyanilyen okok miatt hallgatnak a Rózsa-Flores terrobanda ügyről is. Egy biztos. Izrael az eddigi gengsztermódszerekkel már nem sokra megy, mert a világ közvéleményében 2008 óta jelentős változás állt be, Izraellel kapcsolatban. Hogy az EU mennyire züllött állapotban van, az abból is látszik, hogy a NATO államok többsége kihátrál Afganisztánból és nem akarnak az USA hű csatlósai lenni. De ugyanezt láttuk a mindkét Irak elleni háborúban is. Kép: az izraeli atomerőmű a sivatagban, Mordechai Vanunu, aki a 80-as évek elején angol lapnak elárulta az izraeli atombombák létezését, emiatt ma is üldözik, 18 év bortöne után, Izraelben
BŰNÖZŐ BÍRÓSÁGOK-ÜGYÉSZSÉGEKBUDAHÁZY MARAD A RÁCSOK MÖGÖTT

A Fővárosi Bíróság bő két hónappal, október 19-ig meghosszabbította Budaházy György előzetes letartóztatását. Az előzetes letartóztatást meghosszabbító döntés indoklása szerint a Budaházy György terhére rótt, bűnszervezet vezetőjeként elkövetett bűncselekmények egy része önmagában is kiemelkedően súlyos büntetési tétellel fenyegetett. A várható büntetés nagyságának jelentős volta megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, így feltehető, hogy az eljárási cselekményeknél való jelenléte csak a legszigorúbb kényszerintézkedés fenntartásával biztosítható. A Központi Nyomozó Főügyészség Budaházy Györgyöt terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal visszaéléssel, emberölés előkészületével és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértéssel gyanúsítja. A nyomozóhatóság szerint Budaházy György a cselekményeket bűnszervezetben, annak vezetőjeként követte el. (MTI)

FOLYTATJÁK
A KOMMUNISTA GYAKORLATOT

Miközben demokráciáról, jogállamról, nemzeti együttműködésről prédikál a cionhatalom, aközben a legnagyobb jogsértéseket követik el. Most látszik igazán, hogy

A JOGÁLLAM BŰNÖZŐ INTÉZMÉNYEI KIFEJEZETTEN A BŰNÖZŐKET TÁMOGATJÁK ÉS AZOKAT BÜNTETIK AKIK EZT SZÓVÁ TESZIK.

Most látszik igazán, hogy az ombudsmani intézmény egy pénzrabló sóhivatal, a jogvédő szervezetek is a fejüket a homokba dugják. Az egész mocskos zsidósajtó kussol, amikor a magyarok elleni erőszak tombol. De nem keseredünk el és nem felejtünk. Mindazok, akik magyarellenes bűnözéseket elkövették, név szerint számon lesznek tartva. Nézzük meg a mocskos fenti szöveget, amelynek minden szava hazugság és csak arra szolgál, hogy a közvéleményt félrevezessék.

1 – Budaházy sosem volt bűnszervezet vezetője.

2 – Semmilyen bűncselekményt nem követett el.

3 – Ugyan hová szökne Budaházy? Ő soha nem szökne külföldre, mint a kommunista és fideszes bűnözők, akiket ma sem fogtak el és ügyüket elfelejtették.

4 – Legszigorúbb kényszerintézkedés? Ezt azok a bírók és ügyészek fogják kapni, akik a cionhatalom szolgálatában álltak.

5 – Semmiféle terrorcselekmény nem volt, semmiféle robbanóanyag nem volt, semmiféle emberölési kisérlet nem volt, hiszen ilyen bizonyítékokat nem találtak.

Az egész cionista jogszolgáltatás levizsgázott ezzel az üggyel, s bebizonyították, hogy


Magyarországon terrorista,

cionista rendőrállam van

, amely a pártoktól kapja az utasításokat. Akárcsak a kommunista pártállam idején. Az ügy súlyosságát külön tetézi, hogy az új köztársasági elnök is hallgat az ügyben. Félreértések elkerülése végett leszögezzük, hogy Budaházy nemcsak szabadságharcos, nemcsak jelkép, hanem a megbilincselt, megszállt magyar nemzetet is jelképezi. Az ellene elkövetett bűnök nem lesznek válasz nélkül hagyva, az biztos. Ezt üzenjük a Haveri Kutyáknak és a Kétfarkú Zsidókutyáknak. Kell-e ennél jobb bizonyíték a BŰNÖZŐ BÍRÓSÁGOKRA ÉS ÜGYÉSZSÉGEKRE, mint a Kétfarkú zsidópárt bírósági bejegyzése. Ugyanis ilyen tartalmú pártot maga a törvény is tilt, hogy bejegyezzék, de ezek mégis megtették, provokációs szándékkal. Ha a bíróság bejegyez egy ilyen provokációs pártot, akkor az ügyészség ezt még megszüntetheti, a törvény alapján, de most az ügyészség is a bűnpártot engedte. Senki se higgye azt, hogy ez a provokációs párt pusztán egy elszigetelt jelenség, valami aprócska trükk. Szó sincs erről. Az egész államgépezet támogatása áll emögött a hatalmas provokáció mögött, amivel azt üzenik a magyar társadalomnak, hogy bűnöző-provokációs párt működése is megengedett. Jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs. Az sem véletlen, hogy a szennyes cionrádió reklámozta a legjobban a Kétfarkú bűnözőket. El lehet képzelni, hogy milyen lehet Szeged közélete, ha ez a bűnpárt évek óta ott garázdálkodhat és mocskolhat az utcákon. Természetesen a kétfarkú pártelnök azonnal megkapta a tévészereplést is.Kép: a kétfarkú pártelnök a zsidó tévék és lapok kedvenceNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése