2014. október 7., kedd

A zsidó sátánizmus


A zsidó sátánizmus"Te, aki feláldozod a gyermeket, nem teheted ezt többé!
Megfeszítésed követeli ember s Isten, hagyd hát abba önként."
Szívem szerint ezt az egész sátánista témát lezárnám azzal a fehívással, hogy 'Emberek, emberek! Itt rohangálnak köztünk a lipótmezei õrültek, akik Lucifert akarják megidézni, néha vért szürcsölnek, gyermekekkel orgiáznak, mániákus keresztre feszítõk és szívet esznek vacsorára. Összekék õket fogdosni és elmegyógyintézetbe zárni, vagy a pokolra juttatni õket, ahová valójában valók.

Gyerünk emberek, kapjuk el õket!" A probléma azonban az, hogy ha követjük a sátánista szekták szálait, akkor a Globális Elit kormányfeletti árnyékhatalmához jutunk, és azt találjuk, hogy a sátánizmus vezetõ kasztja maga a Globális Elit, akiket nem lehet csak úgy elkapni, mert jól körbe barrikádozták magukat. A világ legbefolyásosabb csoportjaiban megtalálhatók az emberiség legszélsõségesebb elemensei, a sátánisták, akik az ezoterikus és okkult ismereteiket politikai irányításra és perverz élvezetekre használják. És ezek a befolyásos emberek sátánista befolyást gyakorolnak ránk a médián, a szervezett bûnözésen, az oktatáson, a vallásokon és még sok más forráson keresztül. Nem meglepõ tehát, hogy a sátánista szektákat engedélyezik és támogatják világszerte miközben a valódi spirituális felemelkedést és örökkévalóságot proféciáló szervezõdéseket "szektáknak" állítják be, démonizálják és nyíltan üldözik. "Õrült szektásoknak" állítják be a valódi spiritualitást követõket, pontosan, ahogy "õrült náciknak" állítják be az olyan igazságok kimondóit, akik ellentmondásban vannak a sátánista cionisták, Szabadkõmûvesek, Illuminátusok és a Globális Elit történelemhamisításaival, áltudományaival és álhíreivel. A Szabadkõmûveség és az Illumináti, két gigászi és közismerten sátánista szekta, akiknek a tagjai ott vannak a kormányainkban, az egészségügyben, a médiában, a jogban és az életünk MINDEN területén, él és virul, miközben kis jóindulatú pozitív befolyást gyakorló spirituális csoportok tagjait bilincsbe verve, nagy nemzetközi publicitások közepette tartóztatják le és záratják elmegyógyintézetekbe.

Ma a sátánizmus a leggyorsabban növekvõ földalatti bûnözõ mozgalom VILÁGSZERTE, és egyenesen köthetõ a nácizmushoz, a terrorizmushoz, a drogkereskeddelemhez, gyermek szexrabszolgasághoz, és az egyre több napfényre kerülõ borzalmas gyermek és nõbántalmazási esetekhez. Sátánisták köthetõk olyan botrányokhoz, mint gyermekek repülõztetése Washingtonba amerikai politikusokhoz szexorgiákhoz, de a jelenleg érvényben lévõ Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program nevû holokauszt és eugenikai tevékenységet is sátánisták és pszichopaták dolgozták ki és mûködtetik. Sátánizmus köthetõ olyan nemzetközi botrányokhoz is, mint óvodások és kisiskolások csoportos szexuális megrontása úgy Olaszországban, mint Kínában és Amerikában. A sátánista bûnözés tehát természetében a rosszindulatú okkultizmushoz kapcsolódik és egy szélesebb bûnözõ folyamatosság része. A Globális Elit sátánista-pszichopata befolyása, illetve sátánista szekták befolyása alatt állank olyan intézmények VILÁGSZERTE, mint a titkosszolgálatok, a katonaságok, elmegyógyintézetek és kórházak, bíróságok, oktatási intézmények, a szervezett vallás, a tudományok és tudományos kutatások, az egész szórakoztató ipar, úgy a média, mint a film és zeneipar, a kaszinók, a legtöbb nemzetközi mammut részvénytársaság, az Internet, telefon és postai szolgáltatások. És természetesen a tõzsdék, a kereskedelem teljes egésze és a kormányaink. Mindezek után nyilvánvalóan nyíltan foglalkozni kell a sátánizmus és a sátánista befolyás témáival.

A leglényegesebb dolog, amit a sátánizmusról tudni kell az az, hogy a sátánista rituálék célja a Föld energiamátrixának, azaz 
a kollektív emberi tudat energiamezejének, negatív egynesúlyban tartása. Másként fogalmazva, a sátánizmus célja az emberi kollektív tudat egy romboló kreatívitással történõ negativizálása és primitivizálása. Jelenleg, ahogy az olvasó ezeket a sorokat olvassa, folyamatban van az emberi faj sátánista beavatása, ami a WTC tornyok felrobbantásával kezdõdött. A terror, a fájdalom, félelem és más borzalmak összességükben traumatizálják az emberiség kollektív tudatát, amikor is az embereknek több irányból és koordináltan megragadják a tudatát/lelkét és mindenféle negatív sátánista és náci nézetekkel és gondolkozással indoktrinálják õket. Ehhez a sátánista beavatáshoz még hozzá tartozik egy GLOBÁLIS MÉRETÛ sátánista-fasiszta úgy nevezett 'szervezett csoportos zaklató hadsereg'akik a világ népeinek legjobbjait, azaz az ébren lévõket, azokat, akik pozitivizálni tudják az emberi tudatot és ki tudják szabadítani az emberi fajt a primitív, alacsony frekvenciájú börtönébõl, illetve az átlagnál magasabb intelligenciájú erkölcsileg és spirituálisan fejlett termékeny nõket terrorizálják a legõrületesebb sátánista pszichikai fasiszta módszerekkel. Továbbá a beavatáshoz tartozik egy úgy nevezett 'New Age Mozgalom' is, ami a civil lakosság soraiban van kialakulóban és hátulról szintén a sátánista befolyás és irányítás alatt álló katonaság támogatja, illetve a sátánista Szabadkõmûvesség. A New Age 'spirituális' módszereinek és tanainak célja a Lucifertudat 'harmadik szemének' megnyitása, és egy olyan világba való beavatás, amiben NEM a saját tudatunk, szívünk és lelkiismeretünk irányít minket, hanem a sátáni 'tett és reakció' erõk, ami pontosan az ellenkezõje a pozitív ébrenlévõk isteni véletlenek és Szent Lélek által vezetettségének. Ezt a beavatási folyamatot maga a világban történõ fájdalom, nyomás és félelem teszi lehetõvé, amire az emberiség tudattalanul olyan folyamatokkal válaszol, ami a Lucifer-tudatba történõ beavatást eredményezi. Mellékesen, a Szabadkõmûvesség istene, azaz Lucifer, megköveteli, hogy a tagok esküt tegyenek gyilkosságok és árulások leplezésére, és ez a New Age filozófiai és mûködési elveibe is be van építve. Az emberi faj sátánista beavatása tehát koordináltan, jól szervezetten történik több szinten, különbözõ katonaság által támogatott mozgalmak, illetve politikusok és a média segítségével. AGlobális Elit célja mindezzel a kollektív emberi tudat olyan mértékû negativizálása, hogy az kibillen a pozitív-negatív egyensúlyból és elindítja az emberiséget egy olyan úton, ami aztán a végsõ Armageddonhoz, azaz Lucifer és a Teremtõ Isten közötti végsõ háborúhoz, és lehetségesen az emberiség önmegsemmisítéshez vezet.  Kihangsúlyozom, mert rettenetesen fontosnak vélem, hogy ez NEM egy természetes, hanem egy tudatosan elõidézett folyamat, amit az emberi faj meg tud állítani és el tud téríteni azzal, hogy kisebb 'szeretet közösségeket' és 'szeretet mozgalmakat' alakít ki, tudatosan pozitivizálva a kollektív emberi tudatot, ami már súlyosan kompromittálva van! Egyébként úgy kell elképzelni az egész beavatási folyamatot, mint egy gigászi sátánista rituálét. A kisebb sátánista szekták, a rituáléik során, amiket jobbára külvárosi vagy falusi telkeken elhagyatott házakban és templomokban tartnak, terrort és negatív energiákat termelnek, amit aztán Lucifer, a halál sötét urának, földi megidézéséhez használnak fel. Ma pontosan ez történik NAGYBAN! Ezeknek a sátánista rituáléknak a keretében az emberi faj legtorzabb, legdegeneráltabb és legperverzebb egyedei kiélhetik a legobcénebb, sokszor klinikai õrületnek minösülõ perverzióikat. A Lipótmezõ soha nem látott olyan torzszülött õrülteket, mint amilyen a sátánisták között elõfordul.

Mivel a sátánizmus és a rombolóan kreatív magatartás úgy terjed manapság, mint a tûz, ezeknek az erõknek a befolyását nem szabad alábecsülni, mert drámai változásokat indukálnak az emberi tudatban és az egész életvitelünkben. A sátánista befolyás, azaz az állandósult és hosszútávú pszichikai és spirituális támadások, 
komoly következményekkel járnak:negatívitás, szorongás, idegi kifáradtság, félelem, rettegés, depresszió, az elme összezavarodása, a koncentrációs képességek hanyatlása, spirituális halál, érzéktelenség, és különbözõ biológiai következmények, mint a test sejtjeinek fizikai megsemmisülése.Okozhat neurotikus állapotokat és okozhatja az olyan társadalomellenes magatartást, mint mások bántalamzása és az embertelenség. Ez a terjedõ sátánizmus és negatív értelembe vett kreatív magatartás és gondolkozás egyébként elsõdlegesen azt a célt szolgálja, hogy negatív energiákat és gondolkozást teremtsenek, kigúnyolják a Teremtõ Isten szavát -mind tettekben, mind pedig szavakban- és fellázadjanak maga Isten, az Örök Szeretet ellen. Bizonyos értelemben ezek a mozgalmak és ezeknek a személyeknek a gondolkozása nem más, mint egy lázadás Isten ellen, ahogy egykoron maga Lucifer is tette. Ám a sátánista szekták és mozgalmak szolgálnak egy más célt is: hogy leplezzék és eltereljék a figyelmet a VALÓDI sátánistákról, azaz a Globális Elitrõl és a tervükrõl, ami jelenleg kibontakozóban van. És no már most ezek a fickók nem holmi gyerköcök, akik körbe állva azt énekelgetik, hogy 'heil Hitler!' vagy "Sztálint akarjuk!", aztán pedig sátánista szimbólumokat festenek a falra. Jól tudjuk, hogy a Globális Elit az emberi faj leggazdagabb és legbefolyásosabb kasztja, akik tömeggyilkosságokkal, genocídiumokkal, tudatosan kimanipulált és mérnökölt háborúkkal és forradalmakkal, illetve közönséges rablásokkal szerezték a vagyonukatEzek kormányvezetõk, ügyvédek, vallási vezetõk, orvosok, arisztokraták, bírók stb. Nem olyanok, mint a kis pszeudo-sátánisták vagy keresztények, akik nem hisznek az Istenükben. A keresztények megkeresztelkednek (önhibájukon kívül), de jobbára nem hisznek a Teremtõben, és a kis sátánisták is pontosan ilyenek. Mindkét csoportba tartozó elmegy a saját 'imájára' és végrehajtja a saját rituáléit mindenféle valós meggyõzõdés nélkül. A kis sátánisták nagy része törvénytisztelõ ember és csak teszik, amit azok a közösségek tesznek, ahová tartoznak, azaz negatívizálják a gondolkozásukat és ezzel az emberi faj kollektív tudatát. De köztük és mögöttük bújnak meg a világunk valódi sátánistái, akik borzalmas cselekedeteket visznek véghez és pontosan tudják mit tesznek.

A világ talán legveszedelmesebb sátánista szektája a 
Set Temploma, amit egy bizonyos Michael Aqino, alapított San Franciscoban, és amely szektának a kezdõ tagsági bázisa a Sátán Temploma szektából jött át Aqinohoz. Errõl a roppant veszedelmes emberrõl tudni kell, hogy egy liutenant colonel katona, egy pszichikai háborús és pszichotrón háborúzás szakértõ, aki a CIA-nak is dolgozik, elég magas fokú belépési engedéllyel. Emellett doktori fokozata van a politikai tudományokban. Aqino a sötét okkult tudását ezeken a területeken kamatoztatja a Sátán és a Teremtõ Isten közötti végsõ armaggedoni háború elõidézéséhez. Habár nem tudjuk pontosan, hogy kik voltak azok az emberek, akik megtervezték és jelenleg levezénylik a világszerte érvényben lévõ sátánista-fasiszta Globális Üldöztetés, Knízás és Gyilok Programot, azt a globális holokauszt programot, aminek én is célpontja vagyok, és nem más, mint egy sátánista-fasiszta pszichikai hadviselési program, azt tudjuk, hogy a CIA tervezte a Stázi és a KGB bevonásával, és én gyanítom, hogy Aqinonak némi köze van hozzá valamilyen szinten. Míg a Sátán Temploma például csupán gúnyt ûz a kereszténységbõl, Jézusból és Istenbõl, a Set Templomának hívõi elismerik Sátán valós létezését, mint a Sötétség Hercegét, akinek a neve Set, az egyiptomi alvilág és halál istene. A szekta tagjai túlnyomó többségükben igen intelligensek és nem is engednek maguk közé bárkit. A vallásuk azt ígéri, hogy magát a személyt ISTEN SZINTRE emeli és megszabadítja a 'szolgaság' minden formájától, beleértve az Isten alá való rendeltségüktõl. Egyértelmûen a Luciferi örök vágy, hogy Istennel egyenrangú erõvé váljon megjelenül ezeknek az embereknek a hitvilágában. Pontosan, mint a Scientológia szekta, a Set Temploma is úgy próbálja elhallgattatni a kritikusait, hogy perbe fogja õket, de mellékesen említve az anyagi forrásokat is sikkasztja.

Ám a valódi sátánista szekták és az azokhoz kapcsolódó alvilági bûnözés kontójára írják a világszerte eltûnõ gyermekek nagy részét is
.Nemzetközi szinten 1 millió ember tünik el évente, köztük 700.000 gyermek, akinek egy lényeges százalékát soha nem találják meg.Ezeket a gyermekeket azért rabolják el, hogy egész életüket szexuális rabszolgaságban, pszichikai és fizikai kínzásban éljék. Pedofil láncokban adják és veszik õket, és nem ritkán a saját szüleik bocsátják árúba õket. Az elrabolt gyermekek módszeresen bántalmazva és kínozva vannak, illetve sátánista rituális ceremoniák során áldozzák fel õket olyan emberek, akik a társadalmi hierarchiában igen magasan helyezkednek el, úgy az Amerikai Egyesült Államokban, mint Magyarországon. Olyan emberekrõl beszélek, mint arisztokraták, politikusok, orvosok, ügyvédek, vallási vezetõk, befolyásos üzletemberek, média sztárok és még sokan mások az élet minden szférájából. Ezeket az elrabolt gyermekeket olyan sátánista módszerekkel programozzák, mint ahogy azt tették a sátánista-náci CIA MK-Ultra programja során, ami lényegében szintén egy sátánista-náci program volt. Brutális kínzásokkal érik el, hogy az áldozatok elméje defragmentálódjon és ne emlékezzenek a tudatukkal azokra a dolgokra, amiket mûvelnek velük. Az áldozatokat egy ceremónia során összeadják a sátánista szektavezetõkkel, majd egy "sötét társat", azaz egy démoni árnyékot kapnak, ami nem más, mint egy szélsõséges gondolkozásmód, egy agymosás technika, ami nem engedi, hogy túlságosan elkalandozzanak a szektától. Az áldozatokat általában belekényszerítik, hogy részt vegyenek sátánista rituálékban, hogy végig nézzenek gyilkosságokat, majd segítkezzenek a tetemek elrejtésében. Így biztosítják, hogy a szektatagok ne forduljanak a nyilvánossághoz, mivel maguk is bûnrészeseknek lesznek nyílvánítva. A valódi sátánista szektákban alkalmazott bántalmazás valóban borzalmas: élve eltemetés, fizikai csonkítás, szexuális bántalmazás, a családtagok legyilkolása, kedvenc háziállatok legyilkolása, kényszerített terhesség, majd a született gyermek feláldozása sátánista rituálék során, emberi vérivás, ürülékevés, kannibalizmus a feláldozott áldozatok testén (szívevés), és állandósult megalázás. A lista hosszú, túl hosszú és túl örületes egy normális ember felfogásához. A sátánsita bûnök, mind erõszakosan és rombolók.

A sátánista szekta bûnök leplezéséhez, és ebbõl nyilvánul ki, hogy mennyire jól támogatottak a háttérbõl ezek a szekták, hozták létre a 'Hamis Memória Szindróma Alapítványt'. Több kutató állíltja, hogy ezt az alapítványt csak és kizárólag azért hozták létre, hogy hiteltelenné tegyék azokat az áldozatokat, akik elemenkülnek a sátánista szektákból vagy a sátánizmussal intim kapcsolatokat ápoló CIA sátánista-náci kísérlet programjaiból, és a nyilvánossághoz fordulnak borzalmas agymosás, agyprogramozás és súlyos bántamazás beszámolóikkal. Pontosan egy CIA ügynök és egy CIA által folytatott sátánista agykontroll program, az MK-Ultra, azon belül is az MK-Monarch, egyik áldozata, állítják könyvükben, hogy ezt a szervezetet maga a CIA hozta létre. Professzor Jennifer J. Fryed a 'Betrayal Trauma' címû könyvében azt meséli el, hogy a saját kollégái a Hamis Memória Szindróma Alapítványnál, kéz a kézben a Globális Elit kezében lévõ médiával, miként próbálták hiteltelenné tenni a kutatásait az elnyomott trauma emlékek terén. Õk nem az egyetlen szakmabeliek, akik állítják, hogy ez a komoly befolyású szervezet csupán egy pszeudó-tudományos szervezet, aminek a szakértõi panelje arra van felhasználva, hogy aláássák azon terápisták és áldozatok szavahihetõségét, akik a nyilvánsosághoz fordulnak sátánista rituális bántalamzással és kíséreltezésekkel kapcsolatosan.

Egy ilyen leplezõ és elhiteltelenítõ szervezet létezése nem is olyan hihetetlen, ha már tudjuk, hogy a sátánizmus szálait követve eljutunk a Globális Elithez, illetve, hogy
a Globális Elit áll a CIA borzalmas sátánista kísérleti programjai mögött is. Maga a Globális Elit és Fekete Testvériség szervezetnek több tagja, beleértve államfõket, vettek részt a CIA sátánista-náci kisérleti prgoramjainak áldozatainak a kínzásában és terrorizálásában, illetve különbözõ sátánista rituálékban. A legismertebb ilyen sátánista rituálé a 'Cremation of Care', vagyis a törõdés elhamvasztása, amit egy Bohemian Grove elnevezésû idillien szép helyen tartanak az USA-ban. A naív összesküvés elméletgyártó 'paranoiások' azt gondolják, hogy itt gyûlnek össze minden évben a világ leghatalmasabbjai, hogy összesküdjenek a világ feletti hatalom átvételre. Sajnos tévednek, mert a valóságban ezek a pszichopata, klinikai õrült és sátánista fickók már átvették a világunk feletti hatalmat. A Bohemian Gorve az a hely, ahol minden évben összegyûlnek politikusok, nemzetközi bankárok, mammut cégek vezetõi, vallási vezetõk és más globális befolyással bíró emberek, ahol aztán sátánista rituálét tartanak egy nagy bagoly elõtt. Ez a bagoly lehetségesen Mulochot vagy Molochot, az ótestamentum egyik halál istenét jelképezi, akinek feláldozták a gyermekeket. Mint ahogy megállapították már többen, nincs hijján a bizonyítékoknak, hogy a rituálék, amiket itt tartanak az õsi babiloni, sumér, kanaáni, fõniciai és karthágói riutálék egy keveréke. Minden bizonyíték arra mutat, hogy a rituálék eredete az õsi egyiptomi Izisz szektában gyökeredzik és a bagoly maga ennek a szektának a jelképe volt. A rituálé közben felcsapó lángok Lucifernek, vagyis a sátának való megadáshoz köthetõk. A ceremónia során egy bábú gyermeket áldoznak fel a bagoly elõtt gyújtott tûzben, miközben a körben álló emberek szexuális nyögések és nyilvánvaló szexuális extázis közepette azt hajtogatják, "csináld, csináld�" és "égessd meg, égessd meg". Azok, akik részt vettek ebben a rituáléban állítják, hogy a gonosz és a romlottság csak úgy árad ezekbõl az emberekbõl és az egész helyet úgy jellemzik, hogy egy olyan rémálomszerû perverz és pokoli hely, ahol a sátán valóban is lakna. Évek óta keringenek olyan pletykák, hogy a Bohémian Grove területén pedofiliát, gyilkosságokat, nemi erõszakot, orgiákat és emberi áldozatok bemutatását folytatják. Az elmúlt években olyan bizonyítékok láttak napvilágot, amiknek fényében hihetõ, hogy a CIA borzalmas agykontroll programjainak áldozatait ide is szállították, hogy szexuális kínzásoknak és bántalmazásoknak tegyék ki õket. Árva gyermekeket is, fõként fiúkat repítettek a Bohemian Groveba, ahol aztán ezek a közismert nemzetközi politikusok és befolyásos emberek pedofil szexorgiákba és sátánista rituálékba kényszerítették õket. Az áldozatok beszámoltak egy esetrõl, amikor fejüket csuklyával takaró férfiak egy gyermek tetemet dobtak ki a terület felett repülõ helikopterbõl. Tinédzser fiúkat kényszerítettek homoszexuális rituális nemi erõszakba és sátánista gyilkolásba. A homoszexuális és leszbikus aktivitások közismerten köthetõk a Bohemian Grovehoz és az ott tobzódó esetenként klinikai õrült Globális Elit és Fekete Testvériség tagokhoz, hiszen közönséges prostituáltakat is ide repültetnek néha napján ilyen homoszexuális orgiákhoz. Egy CIA agykontroll áldozat arról is részletesen beszámolt, hogy a Bohemian Groveban van egy terület, ahol különbözõ 'perverzió szobák' vannak, mint a nekrofilia (vagyis halottakkal való közösülés) szoba, a csoportos gyermekorgia szoba, és más ilyen õrült perverzióknak helyet adó szobák. Ez a nõ volt az, akit a CIA egyik ügynöke szöktetett meg végül és a nyílvánossághoz fordult azzal, hogy amit hallott ezeknek a befolyásos embereknek a szájából az egy végsõ megoldásról szólt, ami nem környezet és légyszennyezés és nem populáció kontroll megoldások voltak, hanem masszív és tömeges genocídiuma az emberiség 'nem kívánatosainak'. Olyan agykontroll áldozatok, mint Arzona Wilder (The Biggest Secret, magyarul 'A legnagyobb titok'), Cisco Wheeler (The Illuminati Formula to Create an Undetectable Total Mind Control Slave, magyarul 'Az Illuminátusok formulája egy teljesen észrevehetetlen agykontroll szolga létrehozásához) és Brice Taylor (Thanks for the Memories, magyarul 'Köszi az emlékekért') is konszisztensen arról számolnak be, hogy a világunkat uraló felsõ kaszt, beleértve az Illuminátusok felsõ kasztját, sátánista rituálékban vesznek részt, amely során nem ritkán kis gyermekeket gyilkolnak meg, emberi vért isznak és emberi húst, illetve testrészeket fogyasztanak el.

A sátánizmus tehát él és virul és igen komoly befolyással bír az életünkre és a gondolkozásunkra, mivel a Globális Elit irányítása alatt álló nemzetközi médiákban is sok a sátánista pszichopata. Gondolhatnánk, hogy Jézus megfeszítését követõ üldöztetések után azért legalább azt a sátánista rossz szokást sikerült megfékezni, mint a keresztre feszítés, de a történelemi tények ellentmondnak. A lipótmezei õrült tanok hirdetõit nem lehetett megfékezni még akasztással, máglyára dobálással vagy üldöztetéssel sem.
Az alábbiakban összegyûjtöttem néhány sátánista rituális gyilkosság incidenst, amiknek az emléke különbözõ egyházi, bírósági és más forrásokból maradt fenn számunkra:

1. 425-ben megemlékeznek arról, hogy zsidó sátánisták keresztény gyermekeket feszítenek meg.
2. 619-ben azt álítják, hogy zsidó sátánisták kersztényeket vásárolnak, majd azokat meggyilkolják.
3. 1168-ban Glouchesterben gyilkolnak a sátánisták.
4. 1171-ben egy fiúgyermek vált áldozatává sátánistáknak, akiket aztán máglyára ítéltek.
5. 1179-ben párizsi sátánsita zsidók egy Richard Pontoise nevû kisfiút feszítenek keresztre.
6. 1250-ben Spanyolországban sátánista zsidók feszítettek egy keresztény kisgyermeket keresztre.
7. 1255-ben lincolni sátánista zsidók keresztre feszítettek egy keresztény gyermeket. Még a beleit is kiszakították!
8. 1286-ban Bajorországban zsidó sátánisták egy keresztény gyermek vérét csapolták le. Würtzburban ugyanilyen eset fordult elõ, és 1305-ben Prágában is.
9. 1287-ben Ober-Weselben egy Werner nevû kisfú esik áldozatául sátánista szektásoknak, ami miatt elrettentésül 1.000 zsidót végeztek ki. Spierben, Wesztfáliában, Geldern hercegségekben hasonló események történnek. Az elrettentés nem igen sikerült.
10. 1325-ben sátánista zsidók keresztény gyermekek vérét veszik sátánista rituálék során.
11. 1444-ban Angliában, Norwich városában keresztény gyermeket gyilkoltak meg zsidó sátániták.
12. 1475-ben Franciaországban egy Vitale (azaz a leviták rendjébe tartozó fõrangú zsidó nemzettségbõl származó) sátánista és társai raboltak el egy Simon nevû keresztény gyermeket, majd sátánista rituálé során vérét vették. A gyermeket félholtan talpra állították és karjait kitárva keresztre feszítést mimikáltak.
13. 1476-ben egy Salamon nevû sátánista zsidó keresztény gyermeket gyilkolt.
14. 1480-ban Moises és Sardacieus sátánista zsidókat égették meg máglyán egy 7 éves keresztény gyermek meggyilkolásáért.
15. 1485-ben Vicenza tartományból üldözték el a sátánista zsidókat, akiket egy kisgyermek meggilkolásával vádoltak.
16. 1486-ban Segovia városában Picho Salamon rabbi parancsára keresztre feszítettek egy szûz keresztény lányt.
17. 1486-ban Regensburban 5 keresztény gyermek vérét vették a sátánsita szektások. Choppenfeldben pedig egy Mihály nevû 4 éves kisfiút esik rituális gyilkosság áldozatául.
18. 1510-ben sátánista zsidók bevallják, hogy 7 keresztény gyermekert gyilkoltak meg.
19. Zsidó sátánisták egy Dõry Frigyes nevû kisfiút gyilkoltak meg, majd a vérét edényekbe szedték és szétoszttották egymás között.
20. Mária Terézia alatt Holleschu városában gyilkoltak meg egy keresztény kislányt, a sátánista zsidók közül többet felakasztottak.
21. Takáts András 13 éves magyar kisfút gyilkolták meg sátánsita zsidók és vették vérét sátánista rituálékhoz. A gyereknek egy csepp vére nem volt, amikor rátaláltak a holttestére. Egy zsidó kisfiú tett vallomást a saját szülei ellen, aki tanúja volt, hogy vért vették a gyermeknek.
22. 1529-ben szintén Magyarországon Bazin városában Meyerling János 9 éves kisfiút gyilkolták meg sátánisták egy sátánista riutálé során, amikor is vérét vették. A ránk maradt dokumentációkból kiderül, hogy az arcán tizennyolc, a karján tizenhat, a mellkasán harminckettõ, a hátán tizenhét, a lábain tizenkilenc szúras volt, illetve a jobb szeme ki volt szúrva, a torka össze volt roppantva, a nyakára kötött kötél alatt pedig egy nagy vágott sebhely volt látható, ahol a vérét vették.
23. 1579-ben két 7 éves gyermeket végeznek ki Sinerlovicz Joachim és társai.
24. 1650-ben Csehországban, Kadana városában egy Mathias nevû 4 éves kisfiú lett sátánisták áldozata.
25. 1831-ben Szentpéterváron volt egy hasonló gyilkossági ügy.
26. 1840. február 5-én Damaszkuszban egy Tamás atya nevû kapucinert gyilkoltak meg és vették vérét sátánista rituális gyilkolás során sátánista szektisták.

Az emberi történelem telis teli van effajta borzalmas sátánista bûnökkel, amik a mai napig folytatódnak, sõt talán még jobban, mint valaha is az emberi történelem során. 2003-ban Irakból olyan fényképek láttak napvilágot, amin fekete csuklyába öltöztetett irakival keresztre feszítést szimuláltattak a kivégzõi. A mögötte lévõ falon kilött agyvelõ és vér figyelhetõ meg. Emellett,
ami ma történik lényegében az nem más, mint az emberi lélek és magasabb tudat, azaz a krisztustudat, végsõ keresztre feszítése egy globális sátánista beavatással.

Forrás: 
Link
A naplóm a globalisták által megálmodott Új Világrendről, a „New World Order”-ről szól, ami egy szűk társadalmi elit közös víziója egy olyan világméretű rendszerről, aminek segítségével globális politikai-, gazdasági-, jogi- és rendőrállami diktatúrát gyakorolhatnának bolygónk teljes lakossága felett.


Az Új Világrend felemelkedése Az írásaim, gondolataim szabadon terjeszthetőek és felhasználhatóak, de csak és kizárólag http://nemadjukfel.blog.hu/forrásmegjelöléssel. 


Részletek :

XIV. Elmeháború


Ha alaposan szemügyre vesszük az emberi kapcsolatok működését, hamar rájöhetünk, hogy a manipuláció végigkíséri az egész emberi történelmet. Ezért jogosan tehetjük fel a kérdést: mi is a manipuláció? A manipuláció nem más, mint a rajtunk kívülálló személyek elméjének a tudatos befolyásolása. Ha ezt az általam adott meghatározást elfogadjuk, akkor nem nehéz rájönnünk, hogy valójában minden ember manipulátor, ugyanis viselkedésünk és gondolataink állandó kihatást eredményeznek a környezetünkre. Bár a manipuláció szót általában negatív értelemben használják, én ezzel szemben nem társítok hozzá se pozitív, se negatív tartalmat, ugyanis alapvetően a manipulátor szándékától függ az, hogy más emberek tudatának a befolyásolásában önző vagy önzetlen célok vezetik-e. Befolyásolni nem csak hazug, hanem teljesen igaz állításokkal is lehet. Például az is a manipuláció kategóriájába sorolható, ha egy bíróság előtt igaztalanul vádolnak bennünket valamilyen bűntettel, és arra törekszünk, hogy minden igaz tényt összegyűjtve, logikusan, és érzelmektől táplálva Manipuláció.jpgmegnyerjük magunknak a bíróságot, hogy felmentsenek bennünket a hamis vádak alól. Ha nem lenne a tárgyalások alatt ilyen irányú törekvésünk, akkor akár ártatlanul is elítélhetnének bennünket. Hatásgyakorlásnak számít az is, ha hiszünk egy vallásban, amiből kifolyóan rendelkezünk egy adott valóságképpel, és ezt rá akarjuk másokra is erőltetni. Manipulálunk például akkor is, ha egy kövér ismerősünk önnön alkatával kapcsolatban kérdést tesz fel nekünk, és nem akarván megbántani őt, megnyugtató választ adunk neki, attól függetlenül, hogy épp ellentétesen gondoljuk. Számos alkalommal hallgatunk el tényeket, vagy tálaljuk olyan formában a környezetünk felé, hogy kedvezően befolyásoljuk megítélésünket. Megint máskor kisebb és nagyobb hazugságokba bocsátkozunk, hogy elhárítsuk a figyelmet magunkról. Még egy egyszerű állásinterjú sem több, mint a munkaadó elméjébe való behatolás a kívánt cél elérésének érdekében. Egy-egy nap folyamán számos manipulációt alkalmazunk a társadalom minden irányába, kezdve az öltözködésünktől, a modorunkon át, a viselkedésünkig, a testbeszédünkig stb. Próbáljuk csak meg egyszer feljegyezni, hogy mennyi cselekedetünk irányult adott nap arra, hogy tudatosan befolyásoljunk másokat! Megdöbbentő számok fognak kijönni! Tehát tetszik vagy sem, de a manipuláció az emberi kapcsolatok szerves része, és lényégénél fogva az is fog maradni! Érdemes tehát ebben a világban valamilyen szinten jártasnak lennünk, mert ez a képességünk számos élethelyzetben kisegíthet bennünket. Persze erkölcsösebb volna, ha a befolyásolásainkat nem a puszta önzés, hanem leginkább az önzetlenség mozgatná, de ez sajnos nem mindig sikerül.
Másokra hatást gyakorolni számos úton lehet, ennek egyik közvetítője az írás. Végül is a naplóm (http://nemadjukfel.blog.hu/), amit most olvasol sem más, mint színtiszta manipuláció! Az én törekvésem arra, hogy igaznak fogadj el olyan állításokat, amelyeket én annak gondolok, függetlenül attól, hogy tegyük fel, nem minden esetben igazak, vagy akár teljesen valótlanok. Az én valóságképemhez hozzátartoznak az eddigi írásaim, és megpróbálom őket hiteles adatokkal alátámasztani, de ezt már a legelejétől fogva olyan módon teszem, hogy nagy valószínűség szerint meggyőzzelek a saját igazamról. Egy tudatos logikai és érzelmi láncolat húzódik meg az egész mögött, ami az emberi tudat egy bizonyos fokú megértésével áll összefüggésben. Hosszú éveket töltöttem el módszeresen kísérletezve a tágabb környezetemen annak megállapítására, hogy mi volna a legjobb technika más emberek tudati felébresztésére. Az emberi elme és a globális tudat bizonyos aspektusainak tanulmányozása során arra a megállapításra jutottam, hogy nagy általánosságban véve ezek a legfőbb végzetesen téves gondolatok, amik az emberek elméjét uralják napjainkban:
 • A rabszolgaság intézményét már régen felszámolták, szabadok vagyunk.
 • Az államadósságok visszafizethetőek ennek a pénzrendszernek a strukturális megváltoztatása nélkül.
 • A globális pénzrendszer működése sokkal komplexebb annál, hogy azt egy szűk csoportosulás meghatározó módon tudná irányítani vagy befolyásolni.
 • Szabadpiac van.
 • Az adott ország törvényesen megválasztott jól körülhatárolható politikai hatalma a legfőbb döntéshozó az államban.
 • A hatalom működésébe és a törvényalkotási folyamatokba viszonylag jól beleláthatunk a parlamenti közvetítések alkalmával.
 • A globális elit uralma az elme felett.jpgTöbbpártrendszer van a vélemény teljes körű szabadságával.
 • A politika leginkább 4-12, de nem több mint 30 évre gondolkodik előre.
 • A média az igazságot próbálja közvetíteni az esetek számottevő többségében, hogy a polgárokat megfelelően tájékoztassa a világ és az ország helyzetéről.
 • A színházak, a filmek, a sorozatok, a show-műsorok, a mesék, a zenék stb. a puszta szórakoztatásunkat célozzák meg.
 • A lokális és a globális kultúra spontán fejlődik és változik.
 • Az oktatásrendszer célja: az egyén intelligenciájának és műveltségének a növelése.
 • Az oktatás, illetve a média által közvetített történelemkép többé-kevésbé hitelesnek tekinthető.
 • Bár kétségkívül voltak ilyen törekvések az emberi történelemben, de jelenleg semmilyen csoportnak nincs átfogó dinasztikus terve a világuralom megszerzésére.
 • A tudomány (az új „vallás”) megkérdőjelezhetetlenségébe vetett hit. Amit a tudomány nem tud bizonyítani, az nem is létezik, ellenben amit állít, az minden bizonnyal úgy is van. A tudományt csupán a tudásvágy hajtja előre, és alapvetően nem lehet politikai céloknak alárendelni.
 • Nincs a létezésnek egy magasabb dimenziója, csupán a materiális valóságunk létezik. 

Tehát nagyvonalakban ezek azok a gondolatok, amelyeket a hatalom módszeresen elültet a néptömegek elméjében. Ezeket kell lebontani bennük a megfelelő sorrendben, ha bizonyos összefüggéseket láttatni akarunk velük. Kísérletezéseim során én a következő sorrendet tapasztaltam a legalkalmasabb felismerési láncolatnak, amin ha megpróbálunk valakit az elejétől fogva végigvezetni, akkor elérhetjük azt, hogy kibillenjen az addigi valóságképéből:
 1. Napjainkra csaknem a Föld összes országa olyan államadóságokkal rendelkezik, amelyek összege - a törlesztések ellenére - hosszútávon növekszik. Ha az állam adós, akkor fel kell ismernie a polgárnak, hogy ő maga adósrabszolga, hiszen a teljesítményéből veszik el adók formájában az adósságszolgálatra kifizetett összegeket. Tehát az egyén szabadsága üres illúzió csupán, a polgárok valójában egy láthatatlan pénzügyi hatalommal állnak függési viszonyban.
 2. Be kell mutatni a részleges fedezetű bankrendszer modelljét, ami az adósságspirálokat és az eladósításokat eredményezi. Tudatosítani kell, hogy napjainkra a bankjegykibocsátás jogát néhány tucat bankárdinasztia birtokolja. Ők mozgatják a globalizációt és napjainkban centralizálják a hatalmukat.
 3. A látható politikai hatalom felett trónol egy láthatatlan háttérhatalom is, ami letagadja önnön létezését. Sajátos védekezési mechanizmusuk része, hogy mindazokat, akik rámutatnak ezekre az összefüggésekre, őrültnek, paranoiásnak, fasisztának, neonácinak, antiszemitának és összeesküvéselmélet-gyártónak állítják be. Ez a háttérhatalom ellenőrzi ma bolygónk politikarendszereinek java részét, akár teljes egészét. A politikai pártok oldaltól függetlenül együttműködnek a pénzhatalommal és ennek a hatalmi struktúrának a szerves, még látható részét képezik, akiknek egyik kulcsfeladatuk, hogy fenntartsák a gyarmatok pénzügyi kiszolgáltatottságát. Ismertetni kell, hogy ez nem csupán a hatalom közelébe soha nem ülő névtelen emberek magánvéleménye, hanem éppen ellenkezőleg: olyan személyek is rámutattak már minderre a múltban, akik a hatalmi működésbe jobban beleláttak az átlagembereknél: néhány elnöke az Egyesült Államoknak, a 19. és 20. század jelentős miniszterelnökei, politikai személyiségei, a Pápai állam stb.
 4. A háttérhatalom ellenőrzi adósgyarmatainak tömegtájékoztatását csaknem 100%-ig, és a média további eszközei is az irányításuk alatt állnak: könyvek, magazinok, vallási kiadványok stb. azért, hogy a kamatrabszolgáik elméjét is uralják.
 5. A háttérhatalom hozza létre a politikarendszerek segítségével az adósgyarmatainak az oktatásrendszerét.
 6. A média és az oktatás által közvetített történelemkép az eseményeket tekintve többnyire nem, de lényegét tekintve hamis. Arra hivatott, hogy elfedje ennek a rejtőzködő világerőnek a múltbeli terjeszkedését és annak létezését. Ezzel szemben be kell mutatni egy olyan történelemképet, ami ezzel a láthatatlan hatalommal foglalkozik, és valamilyen szinten képes megközelíteni a valós helyzetet. Ez már érzékeltetni tudja azt, hogy milyen folyamatok is vezethettek el a jelenkori állapotokhoz.
 7. A globális elit egyik jelentős célja egy okkult elemekkel átszőtt szinkretizált világvallás elterjesztése. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a hatalmi struktúra nem ateista, és önmagára úgy tekint, mint ennek a világvallásnak a papságára. Ebből már is következik, hogy ennek a láthatatlan birodalomnak a valós államformája: egy olyan hierarchikus teokrácia, ami többnyire polgári demokráciának, alkotmányos monarchiának, időnként diktatúrának stb. láttatja önmagát.
 8. Meg kell mutatni, hogy az okkult társaságok által használt szimbólumrendszerek, amik egyrészt a hatalmukat hirdetik, másrészt a vallásuk elterjesztésében kulcsszerepet játszanak, számos helyen előfordulnak: filmekben, mesékben, reklámokban, zeneiparban, céglogókban, márkákban, bankjegyeken, számítógépes programokban és játékokban, divatban, építészetben, művészetben, könyvekben stb.
 9. Fel kell vázolni a globális elit világstratégiájának lényegét, a lehetséges jövőképeket, és azt az utópisztikus, centralizált, technokrata világállamot, aminek kiépítésén hosszú ideje munkálkodnak.
 10. Racionális, tudományos és irracionális érvekkel rávilágítani arra, hogy a Világmindenségnek létezik teremtője, egy nagy átfogó tudatosság, ami mindent mozgásban tart.
 11. Elgondolkodásra kell sarkallni az egyént néhány kérdés segítségével: mi lehet a szerepe a háttérhatalomnak és a velük ellentétes erőknek ebben a kozmikus méretű gigászi történetben? Vajon ennek a láthatatlan világcsászárságnak a legbelsőbb körét – ami valószínűleg 50-100 embert jelenthet - a puszta önzőség és hatalmi vágy, vagy valami mögöttes cél és tartalom véghezvitele mozgatja? Vajon a világosság és a sötétség két egymástól teljesen különálló princípium, vagy lényegét tekintve Egy és megnyilvánulását tekintve többféle?
  Mi áll az útjában annak, hogy egy Dualitás vagy Egység.jpgigazságos világméretű rendszer jöhessen létre a jövőben: vajon ez a rejtett világerő vagy az ember maga? Az emberi társadalmak szervező ereje miért nem a szeretet? Miért vagyunk többnyire egocentrikusak, egoisták és nem pedig szeretetreméltóak? Létre lehet-e hozni egy tökéletes államot, tökéletes törvényekkel, a javak igazságos elosztásával, helyes erkölcsökkel, ha az emberek eleve tökéletlenek? Másképp fogalmazva: fent tudja-e tartani a tökéletességet a tökéletlenség? Létezhet-e öntökéletesítés, önmegváltás, vagy egy külső megváltóra kell várnunk? Ha megbukna ez a világhatalmi rendszer, volnának-e lényegi változások? Lennének-e új világhódítók és ebből kialakuló újabb a világuralom megszerzéséért folytatott háborúk, amik további szenvedéseket vonnának maguk után? Van-e kiút abból a látszólag kilátástalan helyzetből, amibe a teljes emberiség belekerült? Mit tehet az egyén, mint létező tudatosság, mi a szereposztása ebben a történetben?
Általános tapasztalatom, ha ezt a sorrendet összekeverjük, netalán túl előremegyünk benne, akkor az embertársunk tudati ébresztése jóval valószínűtlenebb, ugyanis ezek a felismerések egymásra épülnek, az egyik talapzatot biztosít a másik számára. Tudom, hogy más lehetőségek is vannak, én még is javaslom ennek a módszernek az alkalmazását. Én ezzel értem el a legtöbb sikert az ismerőseim körében, mind személyes, mind írásos formában. Mivel annak idején a naplómat elsősorban olyanoknak küldtem el, akikkel személyes kapcsolatban álltam vagy állok, ezért a visszajelzésekből látom az eredményeket. Ez a sorrend tekinthető a naplóm uralkodó vonalvezetésének is, és irányt mutató arra nézve, hogy merre is fogok haladni a továbbiakban. Intelligenciától, műveltségtől, és az információkba való belelátó képességtől függ az, hogy adott egyént melyik pontig lehet elvezetni. Van, aki az első pontokon sem jut soha tovább, van, aki csupán a közepén fog elakadni, de lesznek olyanok is - igaz kevesen - akik a végső pontokat is egy magas tudati helyzetből fogják vizsgálni. Ne legyünk csalódottak, ha úgy érezzük megtorpantunk valahol, vagy nem sikerült másokat átvezetni ezeken a pontokon. Nem vagyunk egyformák, nem mindenki képes felébredni, és egyáltalán nem is szükséges, hogy felébredjen. Én az elmúlt időszakban az utolsó pont felfejtésén elmélkedem, a többi felismerésen már régebben túljutottam. Igaz, hogy ez a pont a listámban jelenleg az utolsó, de mindenki felé hangsúlyoznám azt, hogy nem a végső! Viszont kétségkívül nem tudok túllátni azon, ami még előttem van, csupán azt tudom átadni, amit már biztosan magam mögött hagytam.
Elérkeztünk a legfontosabb kérdések egyikéhez: mit jelent a hatalom? Az én meghatározásomban: a hatalom az a képesség, amivel más emberek elméjét irányítani lehet. Ennek egyik legfontosabb – de nem egyetlen – eszköze az előbb emlegetett manipuláció. Fontos megállapítani, hogy ez egy oda-visszaható folyamat. Aki hatalmat gyakorol más felett, az a másikHatalom.jpgszemély gondolkodását nagy arányaiban megváltoztatja, ugyanakkor az alatta lévő ember is kihatásokkal lesz visszafele őrá nézve, csak épp kisebb mértékben. Például mi azért vagyunk jelenleg a globális elit szolgái, nem pedig fordítva, mert az elképzeléseink döntően hatalmas hányadát képesek meghatározni, míg mi ellentétben velük az ő gondolkodásukra csaknem semmilyen visszahatást nem tudunk eredményezni. A legtöbben azt hiszik, hogy a hatalom gyakorlói valamilyen speciális címmel vannak felruházva, esetleg születési előjoguk predesztinálja őket helyzetükbe, azonban semmi ilyenről nincs szó, ezek csupán az öntudatlan tömegek tévképzetei. Egy uralkodói cím nem következik semmi másból, minthogy a hatalom gyakorolói képesek egy olyan absztrakciót feltölteni más emberek elméjébe, amit általában „fennálló rendszernek” hívnak, ami végső soron sehol máshol nem létezik, csupán az ő és a szolgáik tudatában. Ebből következően az uralkodó címe is nem több, mint egy mesterséges kreálmány, amiből kiindulva a társadalmi hierarchia megteremthető.
A hatalom gyakorlását fizikai (megfélemlítésből származó, közvetlen erőszak alkalmazása, erőforrások megvonása stb.), pszichikai és lelki eszközökkel lehet kivitelezni. Ebből következik, hogy csaknem minden ember hatalmat gyakorol. Gondoljunk csak arra, ha meggyőzés (manipuláció) segítségével el akarjuk érni azt, hogy a családunk egy adott irányvonal mentén gondolkodjon bizonyos kérdésekben. Tipikus hatalomgyakorlásnak számít például a gyereknevelés is, ugyanis a szülők kihatása a gyermek elméjére rendkívül magas. Azokban az esetekben, amikor nem sikerül észérvekkel elérniük, hogy akaratuknak alávesse magát, sor kerülhet akár az eltérő mértékű fizikai erőszak alkalmazására is, hogy ellenállását megkíséreljék megtörni. Nagy tömegek elméjének irányítását tömegmanipulációval - aminek számos technikája létezik - vagy szervezett nyílt erőszak használatával lehet elsősorban kivitelezni. Teljesen nyilvánvaló, hogy a tudat pszichikai irányítása hatalmi szempontból jóval kedvezőbb, hiszen ebben az esetben sikerül elérni azt, hogy az alattvalók manipulált akarata a hatalom szándékával megegyező legyen. Fizikai erőszak bevetésére leginkább akkor van szükség, ha a pszichikai csődöt mondott, viszont ezzel az a baj, hogy nem valósul meg az alattvaló tudata feletti valódi uralom, ami miatt fennáll a lázadás veszélye. A lelki eszközökkel történő spirituális irányítás, már olyan ágenseket foglal magába, amelyekről egyelőre nem írnék.
Annál nagyobb a hatalma valakinek, minél több ember elméjét képes irányítani. Például egy átlagembernek a hatalma kicsi, ugyanis kevés emberre van befolyással (család, barátok, ismerősök), míg ellenpéldaként egy pápának nagy, ugyanis közvetlen vagy közvetett módon, akár több milliárd ember tudatát, világképét, ezáltal cselekedetét képes meghatározni. Például a lelkipásztorok, a politikusok és a tanárok is meghatározó kulcsszereplői a társadalomnak, ugyanis ők már jelentős csoportokra vannak kihatással az életük folyamán. Nagyon fontos törvény, hogy egy hatalmi társulásnak csakis akkor csökkenhet a hatalma, ha ezzel párhuzamosan más rajtuk kívülálló erőknek növekszik!
Érdemes felfigyelni arra, hogy két vagy több ember közti magasabb szintű eszmecsere sem más, mint egy elmeháború, amelyben a vetélkedés azon folyik, hogy vajon melyik tábor fog felülkerekedni elmésebb megállapításokkal a másik tábor tudatán, vagyis mennyire lesznek sikeresek a saját valóságképük alátámasztásában. A jelenlegi világhatalmi struktúra ezért önmagával is rivalizál, a titkos társaságokat időnként belső hatalmi harcok és okkultháborúk gyengítik. Néha, ami kívülről sziklaszilárd jelleget mutat, az belülről sokkal kaotikusabb lehet, mintsem azt első ránézésre gondolnánk. Az elmeháború egyidős az emberi létezéssel, aki elbukik benne, az szolgasorba süllyed!
Fontos törvény, hogy a magas tudatszintű emberek mindig el tudják azt érni, hogy az alacsony tudatszintűek önmaguknál intelligensebbnek ismerjék fel őket, és rájuk bízzák a vezetést. Ez egy olyan ösztönös csoportos túlélési stratégia, ami természetesen az állatvilágban is jelen van. Nyílván egy emberközösséget vagy egy állathordát minél gyengébb szellemi képességű egyedek irányítanak az annál inkább valószínűbb, hogy kipusztulna. A hierarchikus rendszerekben mindig nagyobb valószínűséggel vannak egyre intelligensebbek, ahogy felfele haladunk bennük, legyen az az emberek világára vagy az állatok világára jellemző. Persze az intelligencia nem mindig párosul bölcsességgel is: például az atombombának a megépítése nagy intelligenciáról tett tanúbizonyságot, de vajon tanúbizonyságot tett-e ugyanekkora mértékű bölcsességről is?
Érdemes belegondolnunk abba is, hogy melyik hatalmi struktúra engedhetné meg magának azt a kényelmet, hogy a tömegmédiát nem tartaná a teljes körű ellenőrzése alatt? Ha a hatalomtól független személyek, vagy csoportok birtokolnák a Tömegmédia.jpgtömegmédiát, akkor annak segítségével - irányítva az emberek elméjét - bizony nagyon könnyen elérhetnék azt, hogy a fennálló hatalmi szerkezetet eltávolítsák, és saját magukat helyezzék pozícióba. Teljesen világos, hogy pontosan ez a legfőbb oka annak, hogy miért is nem lehet a média soha, semmilyen uralmi rendszerben: szabad. Azok az emberek, akik a médiát függetlennek szeretnék látni, semmit sem értenek az emberi magatartásból és a világ működéséből. A média lényegéből kifolyóan nem lehet szabad, még akkor sem, ha az adott hatalom önzetlen jó szándéktól vezérelve, minden erejét megfeszítve azon dolgozna, hogy az alattvalóik életét és életkörülményeit jobbra fordítsa.
Ha felismerjük, hogy az emberi kapcsolatok szerves részét teszi ki a manipuláció és az emberek elméjének az irányítása, akkor felmerül a kérdés: van-e az egyénnek szabad akarata? Kétségívül egy egyszerű öntudatlan ember büszkén veri a mellét a szabad akaratának teljes tudatában, egy szabad országban, ahol szabadon arra szavazhat, akire csak akar. Azonban magasabb tudati helyzetből szemlélve: az egyén valójában azért, megy el szavazni a választások közeledtével, mert az elméjében valakik elültetnek egy olyan rendszert, aminek ő öntudatlanul aláveti magát. Ezután pedig egy olyan pártra szavaz, ami a médián keresztül a választási propagandájával és show-műsorával valamilyen mértékben megnyeri a szimpátiáját, tehát irányítja az elméjét abba az irányba, hogy rá szavazzon. Most akkor ez a személy szabadon dönt vagy sem, akaratában korlátozott-e vagy sem? Nyilván nem nehéz felismerni, hogy valójában nem a saját szabad akaratból hozza meg elhatározását, hanem manipulátorok irányítják azt már az elejétől fogva, akik még azt is elérik, hogy ő azt Van-e szabad akarat.jpggondolja döntését önmagától hozza meg. Micsoda zseniális átverés! Ugyanez igaz egy másik hétköznapi emberre is, aki az áruházban vásárol, és megvesz egy bizonyos fajta terméket - elhatározását szabadnak érezve - miközben nincs tudatában annak, hogy a média jelentős propagandát folytat a reklámokkal azért, hogy különféle vágyakat és késztetéseket ültessen el benne. Meg kell érteni: a szabad akaratunk nagy részétől eleve megfosztanak bennünket a gének, a szülői neveltetés, a társadalommal való interakció, az adott hatalmi struktúra működése, a kultúra stb. Amennyiben van is szabad akaratunk, az csakis korlátozott mértékben van jelen, és egészen biztosan nincs addig, amíg nem ismertük fel azt, hogy nincs szabad akaratunk! Ez kétségkívül egy paradoxon. Valamekkora mértékű szabad akarat kialakítását csakis egy belső felismerési láncolaton való végighaladással tudjuk kivitelezni. Nagyhatalmú ember az, aki a saját elméjét bizonyos fokig irányítani tudja! Emiatt ne is nagyon legyünk dühösek az öntudatlan néptömegekre, akik bégetve menetelnek a vágóhíd felé, ők ugyanis a szabad akaratuktól szinte teljesen meg vannak fosztva. Annyiban viszont még is csak felelősek, hogy sajnos semmilyen hajlandóságot nem mutatnak arra, hogy a tudatossági fokukat kiterjesszék. Akiknek talán még van esélyük szabadon meghozni a döntéseket, azok az őket irányító láthatatlan hatalmi csoportosulások, akik egy bizonyos irányba akarják terelni a folyamatokat.
Szerves részét képezi az uralmi programozásnak a nemzetkérdés is. Véleményem szerint a nemzet és a nép is mesterséges fogalom, az ember szubjektumából kreált képződmény. Minden nemzet megléte arról tanúskodik, hogy volt valaha egy szellemi elitrétege, amely egy bizonyos uralmi programozást alkalmazott a néptömegek irányába, hogy az egységet és a kontrollt fenntarthassák felettük. Adott nép felmenői etnikailag gyakorta térnek el a több száz évvel azelőtti kezdeti állapotukhoz képest. Már akkor is kimutatható, hogy az adott populáció nem azonos vérközösségből került ki, ezért aztán vérségi kötelékről egy-egy nép, illetve nemzet esetében csak korlátozott mértékben lehet beszélni. Teljes eltévelyedésnek tartom a különféle őstörténeti kutatásokat is, ugyanis ahhoz, hogy egy népnek megtaláljuk a gyökerét, előbb arra kellene választ találnunk, kik és mikor találták fel azt a népet? Illetve az adott egyén mikor kezdte ennek a közösségnek a részének Nemzetek.jpgérezni magát? Milyen elemekből tevődtek össze az újonnan feltalált társadalom tagjai? Sajnos azt tapasztalom, hogy az őstörténeti kutatások napjainkban sokkal inkább megteremtik, semmint kimutatnák az adott nép őseit. Egy példa arra, hogy az emberi elmébe bármi elültethető: tegyük fel egy Magyarországon született csecsemőt, kiragadván eredeti környezetéből áthelyeznénk Franciaországba, és francia szokások, kultúra és értékrend szerint nevelnénk fel, soha nem tudatván vele, hogy ő eredetileg magyar volt akkor, ha felnőne, meg sem fordulna a fejében, hogy ő nem francia. Ízig-vérig annak érezné magát, ugyanis ezt az uralmi programozást ültette el az adott kultúra a tudatában. Egészen kiváló példa a Római Birodalom, ahol az eredeti latin elit minden rabigába hajtott népet romanizált több generáción keresztül, gyakran teljes sikerrel. Olyannyira hatásos volt ez, hogy a Római Birodalom összeomlásakor - ironikus módon - a limeseken betörő germánoktól, részben a romanizált germánok védték Rómát. Megemlíthető a Török Birodalom is, gondoljunk csak arra, hogy kikből lettek a janicsárok. Rengeteg példát lehetne még hozni a történelemből. Tehát hangsúlyozom: a nemzet egy mesterséges fogalom, adott hatalmielit uralmi programozása egy bizonyos zóna lakossága felett annak érdekében, hogy egységet és stabilitást érjenek el.
Az én értelmezésemben kit tekintek tehát magyarnak? Azt, akinek elméjére nagymértékben hatott a „magyar” elnevezésű, bizonytalan eredetű és célú uralmi programozás. Megjegyzem, ha napjainkban a „nemzeti oldal” azt akarná elérni, hogy Magyarországon „magyarok” éljenek keresztényként, sem különbözne a zsidó elit törekvéseitől nagyban. Ugyanis ez sem más, mint egy lokális „globalizáció”, amely során azt várják el a polgárok összességétől, hogy kollektivizálva legyenek, egyformára gyúrva, gondolkodás, kultúra és identitástudat terén. A globalizáció is ugyanezt akarja elérni, csak nagyobb zóna felett, egy másik szellemi program mentén. Mulatságos, de mindkét tábor kölcsönösen ki nem állhatja egymást, miközben uralmi logikájuk nagyon hasonló. Mivel maga a nemzet is egy hatalmi programozás egy valaha volt elitréteg részéről, és ugyanakkor minden az, felmerül a kérdés: még is ki a fene vagy te, kedves olvasó? Ha minden, amivel eddig csak találkozhattál az életedben egy uralmi show-műsor része, és mások akarták megmondani, hogy ki vagy te, akkor még is ki a benned rejlő egyedi és megismételhetetlen én, azaz öntudat? Erre a választ bizony senki más nem fogja megtalálni, csak te magad!
Vajon miért volt mindig is és van ma is ennyi vallás a palettán? Vajon kinek van igaza? Netalán a judaizmusnak, a kereszténységnek, az iszlámnak, a buddhizmusnak, a hinduizmusnak, letűnt korok régi vallásainak, a titkos társaságok tanainak, a tudomány vallásának, az UFO-hívőknek stb.? A hatalom-elmélet vizsgálatakor nagyon fontos kiemelni a valóságkép fogalmát. A valóságkép az, ami az adott egyén elméjét uralja, amiről ő maga azt hiszi, hogy az a valóság, holott egészen biztos, hogy nem az a valódi valóság. Azért nem tudjuk a valóságot - minden létezőnek a pontos és végső értelmét - mert nem ismerjük a végső igazságot (már ha van) magát. A végső igazság minden kérdésünket ellentmondásmentesen és maradéktalanul megmagyarázná: úgy a vallásiakat, mint a hétköznapiakat, a Föld ökoszisztémájának működését, az Univerzum törvényszerűségeit, a pontos múltat, a pontos jelent stb. Mivel ezt nem ismerjük emiatt különféle vallási és tudományos teóriákat állítunk fel annak érdekében, hogy modellezni tudjuk a világ működését. Ezek nem csak egymásnak, de legtöbbször A végső igazság keresése.jpgsaját maguknak is ellentmondanak, amely ellentmondásokat később különféle magyarázatokkal próbáljuk meg feloldani, a magyarázatoknak köszönhetően pedig kialakulnak az egyes vallási és tudományos irányzatok. Nincs mese: minden élőlény az önnön elméjének a rabja! Ezekből a valóságképekből alakul ki aztán az a színes összkép, amit ma az emberiség kollektívan hisz a valóság természetéről, a világról, netalán Istenről magáról. A végső igazságot mindig is az adott társadalmak elitrétege kutatta, hol filozófiai, hol teológiai, hol tudományos módszerek segítségével. Valami furcsa okból kifolyóan a mélyszintű gondolkodásra a mindenkori népesség csak egy nagyon kis hányada képes, sajnos a többiek életük nagy részét bizonyosfajta automatizmusok mentén élik le, amelyeket elsősorban a vágyaik és az ösztöneik megélése irányít. Azt kell, hogy mondjam a tömeg természeténél fogva öntudatlan, a hatalomnak szinte egyáltalán nem szükséges mesterséges módon öntudatlanságban tartani őket. Emiatt mindig minden nép kultúráját, illetve fejlődését az adott nép szűk köre: a beavatottak irányították. A beavatottak különös módon mindig is képesek voltak mögé látni bizonyos folyamatoknak, és tudásvágytól hajtva folyton-folyvást érdekelték őket a nagy kérdések, amelyekre meg akarták találni a válaszokat. Az alattvalóikat pedig többnyire mindig csak arra használták fel, hogy kiszolgálják őket, ami által idejük lehetett saját kutatásaikra, elmélkedéseikre, isteneik imádására, civilizációjuk felvirágoztatására, megvédésére és hatalmuk kiterjesztésére.
Vajon volt-e már a múltban bárki is, aki meglelte a végső igazságot? Amennyiben volt, ez a személy tudná a titkát kommunikálni másoknak, képesek lennének-e megérteni, netalán megtapasztalni azt, amit ő élt át? A mai vallások, akiket „megvilágosodott személyeknek” tartanak, vajon tényleg megvilágosodottak voltak? Ha igen, minden téren, vagy csak bizonyos kérdéseket illetően, netalán semmiben sem? Amennyiben napjainkban a globális elit felfejtené a világegyetemet uraló törvényszerűségeket, vagy az egyetlen egyesített elméletet - amit én nem azonosítok a végső igazsággal magával, mert szerintem az ezen túlmutat - vajon lenne-e tudomásunk róla, ha megtalálnák? Ezek a kérdések egyelőre maradjanak költőiek.
A jelenlegi globális elit is rendelkezik egy bizonyos valóságképpel, ami a hatalmi struktúra nem minden szintjén van egyformán jelen. A bolygónkat ma uraló titkos társaságok még bárki számára is hozzáférhető tanításaival egy későbbi bejegyzésben fogok foglalkozni. Vajon ezekben a tanításokban hisz teljes mértékben a császári udvar is? A császári udvar alatt értem azt a valószínűsíthetően 50-100 embert, akik ma ennek a világméretű pénzuralmi rendszernek a csúcsán vannak, annak belső magját jelentik. Nehezen meghatározható, hogy mikor kerültek oda, kik is ők (egyébként szerintem a publikumban szerepelnek, mert alapvetően nem ezt várnánk el tőlük), illetve, hogy milyen mértékben és minőségben cserélődnek. Nyilván, mint mindenki ők is rendelkeznek egy valóságképpel, amibe a mi szintünkről a belelátásunk azt kell, hogy mondjam: csaknem Az Elme Urai.jpgnulla. Ez a kép egészen biztosan felöleli a teológiát, a filozófiát, a metafizikát, a történelmet, az irodalmat, a művészetet, a tudományt stb. Régóta tanulmányozzák az emberi elme működését is, ugyanis az okkultizmus érdeklődésének az epicentrumában maga a tudat áll, olyannyira hogy a Világmindenséget is tudatszerűnek gondolják. Erősen feltételezhető, hogy az ő valóságképük sem a végső igazság - hiszen még kutatják a világ titkait - ezért valóságképük lehet a tiszta őrület, vagy a kristálytiszta értelem maga. Bizony ők is saját elmekonstrukciójuk rabjai! Amennyiben megértjük, hogy a hatalom gyakorlásának fontos kritériuma más emberek gondolkodásának az irányítása, akkor ebből már is következik az, hogy bizony a titkos társaságokat, vagyis a manipulátorokat is manipulálják. Az én véleményem az, hogy a császári udvar - a belső mag - már nagyon régen rájött arra, hogy szigorúan hatalmi szempontból nézve teljesen mindegy, hogy mi az igazság - attól függetlenül is, hogy keresik - a Világegyetem létezésével, a vallásokkal, a filozófiával, a történelemmel és más kérdésekkel kapcsolatban. E tekintetben sokkal inkább az a fontos, hogy az alájuk szervezett irányító elittel és a rabszolgákkal, mit lehet elhitetni igazságként, miként lehet befolyásolni az elméjüket, a valóságképüket, és hogyan illeszkedik mindez az ő célkitűzéseikbe. Tehát a rendszer csúcsán nem az igazság mindent tudó bajnokai állnak, hanem az Elme Urai!
Ezt az eszmefuttatást a következő alkalommal még folytatni fogom, ugyanis megállapításaimból nagyon sok minden következik, de egyelőre hagyom, hogy leülepedjen bennetek. Remélem sikerült a fejtegetésemmel kicsit mögé tekintenem bizonyos hatalom-elméleti kérdéseknek. Köszönöm a sok levelet, amit kaptam tőletek, szabadidőm függvényében mindenkinek igyekszem válaszolni. Ha valaki úgy érzi, hogy már több mint 2 hónapja nem kapott választ, kérem, jelezze felém, mert az is lehet, hogy egyes levelek elkerülték a figyelmemet. Továbbá szeretném tudatni, hogy a régebbi írásaimban némi pontosítást és korrekciót hajtottam végre, ezért kérném azokat, akik bármilyen oldalon közzétették őket, cseréljék le a mostaniakra, és eredeti forrásként hivatkozzanak ahttp://nemadjukfel.blog.hu/ -ra. Előre is köszönöm nektek, és további kellemes nyarat kívánok mindenkinek!
X. A láthatatlan nemesség


Az ókor folyamán a zsidó arisztokrácia gyakran házasodott össze más népek arisztokráciájával, így gyakori volt a különféle népek dinasztiáinak keveredése egymással. A zsidó királyi vérvonalakban már kezdettől fogva az egyiptomi vérvonalak is megjelentek, ugyanis igen gyakori volt, hogy diplomáciai okok miatt az egyiptomi fáraók lányait vették nőül. Végső soron a népeket vezető nemesség már évezredek óta egymás közt házasodik, ezáltal nagyon gyakori az, hogy egy-egy dinasztia genetikai állománya jelentősen eltér a saját népének genetikai állományától. Ezt a középkori európai uralkodóházak is jól mutatják, gondoljunk csak az Árpád-házra, mely vérvonal utolsó tagjának az érdekházasságok hosszú sorozatának köszönhetően már nem sok köze volt a magyar néphez. Lényegében az emberiség életét a kezdetektől fogva egy szuperkaszt irányítja, mely csakis a saját, illetve más népek elit rétegébe házasodik bele. Az egyetemes világtörténelem nem a népek egymás közötti konfliktusairól szól, hanem a különféle kékvérű dinasztiák egymás elleni családi háborúiról a világuralom megszerzésének az érdekében. Minden vezető családnak más-más szellemi programja, vallása volt, melyek gyakran kerültek összeütközésbe egymással. Ezek azok az összefüggések, melyet a történelemkönyvek soha nem fognak nektek megtanítani! Miért is tanítanák meg, hiszen évezredek óta a nemesség háborúinak alapanyagául mi szolgálunk egyszerű emberek.
Ez már is elvezet bennünket a legfontosabb kérdések egyikéhez. Kik lehetnek azok, akik napjainkra a pénzrendszert felhasználva rabláncon tartják a világ kormányait, ezáltal a teljes emberiséget? A jelenlegi pénzuralmi világrend hierarchiájának csúcsnemessége gondosan elrejti magát az emberek tekintete elől, ami miatt én „láthatatlan nemességnek” hívom őket. Igazság szerint egy be nem avatott személy azt sem tudja, hogy ők egyáltalán A láthatatlan nemesség_1.jpgléteznek. Ezek a beavatott családok kizárólag egymás között házasodnak, bírnak a bankjegykibocsátás jogával, és hatalmas pénzbeli, illetve fizikai vagyonnal rendelkeznek. Spirituális, szellemi és műveltségbeli képességeik kiemelkedőek, számos olyan ismeret és dokumentum birtokában vannak, melyekhez másoknak nincs hozzáférése. Egy zsidó gyökerű szellemi programot valósítanak meg, mely a Kabbalán keresztül az ő hitrendszerüket is képezi. Ezért a „zsidó elit” kifejezés mindenképpen helytálló, ha róluk beszélünk. Vérvonalaikban megtalálható számos régi - többek közt európai - uralkodóház is, így tehát nem teljesen tisztavérű zsidók. Persze semmilyen nép vagy dinasztia nem tisztavérű, még az sem, ami annak gondolja magát.
Napjainkban sokan tévesen arról beszélnek, hogy az egyetemleges zsidó nép rabigába hajtotta az emberiséget. Ők nem tudják szétválasztani a zsidó nemességet a hétköznapi zsidó nemzettől. Nem értik meg azt, hogy semmilyen nép nem azonos az uralkodóival, és semmilyen nép soha nincs beavatva a saját elitjének a törekvéseibe. Ugyanakkor minden vezető réteg felhasználja a saját alattvalóit céljainak megvalósításához a legkülönfélébb módszerek segítségével. Azt gondolom, hogy számos ok közül az egyik oka az antiszemitizmus létének ennek a kérdéskörnek a nem megfelelő megvilágítása, illetve a mély szintű tanulmányozásnak a teljes mellőzése. A zsidó nemesség saját népét tartja minden esetben pajzsként maga előtt, hogy az igazi felelősök mindörökre rejtve maradjanak. Számukra létszükség az antiszemitizmus alacsony arányú jelenléte a társadalomban, így nagyon gyakran ők maguk az okozói a zsidó népet érő pogromoknak. Ennek a ravasz taktikának az alkalmazásával nagyon könnyen be tudják tiltani azt a beszédteret, mellyel rá lehetne mutatni a problémáknak a valódi forrására. Egyszerűen lenácizzák, lefasisztázzák, leantiszemitázzák azokat a kutatókat, akik megkísérlik szélesebb tömegek felé közvetíteni véleményüket. Szándékosan egy kalap alá veszik őket olyan emberekkel, akik tudatlanságukból és primitívségükből fakadó vak gyűlölettől vezérelve szidják az egyetemleges zsidó nemzetet. Ráhúzzák ezen igazságkeresőkre azt, hogy biztosan egy újabb Holocaustot akarnak előidézni, holott ennek épp az ellenkezőjéről van szó. Pontosan azért írom ezt a naplót, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát, és felnyithassam a hétköznapi zsidó és nem-zsidó emberek szemét a problémák valódi okaira.

XI. Összegzés


A jelenleg és az előző három alkalommal írt bejegyzésem segítségével megpróbáltam megvilágítani a fejünk fölött kiépült pénzuralmi világrendnek a gyökereit. Ezeknek az ismereteknek a hiányával lehetetlen megalkotni a nagy átfogó képet az elmúlt évszázadok eseményeiről. Nem lehet felismerni azt, hogy a világtörténelmet meghatározó kabbalista titkos társaságok milyen céllal és gondolkodásrendszerrel viszik véghez szentnek tartott küldetésüket. Azért, hogy ne vonjatok le téves következtetéseket, szeretném összegezni fejtegetéseimet néhány esetlegesen bennetek felmerülő kérdés megválaszolásának a segítségével.
Minden kabbalista sátánista is egyben? Nem, csupán egy bizonyos beavatási szint elérése után válik tudatosan is azzá. Ezután azt fogja gondolni, hogy jelenleg úgy szolgálja Istent a legjobban, ha az általa teremtett Sátánt segíti.
A sátánizmus modernkori irányzatai a Kabbalában gyökereznek? Legnagyobb részük igen.
Minden zsidó származású ember sátánista? Nem. Csupán egy szűk rétegük, bizonyos beavatott vallási és politikai vezetőik gyakorolják tudatosan ezt az okkult hitrendszert. A saját öntudatlan népüket az exoterikus tanításokon keresztül tartják irányításuk alatt, melynek segítségével felhasználják őket. A zsidó főpapság - akárcsak a katolicizmus fellegvára a Vatikán - mindig el tudja érni, hogy a hívei nekik hódoljanak és betartsák rendeleteiket.
A hétköznapi vallásos zsidó emberek világuralomra törnek? Nem. Fogalmuk sincs arról, hogy mi zajlik körülöttük, ugyanis a zsidó arisztokrácia teljes mértékben manipulálja őket. Azt sem értik, mi oknál fogva üldözte őket minden ország, ahova valaha is bevándoroltak.
Miért van világszerte antiszemitizmus? Azért, mert a zsidó elit hatalomra tör, melyre csupán az adott társadalmak szűkebb rétege szokott ráismerni. Ők viszont leggyakrabban nem tudják a problémák valódi okait beazonosítani, ezért általánosítanak, és szemükben minden zsidó utálat tárgyává válik.
Egy sátánista világkorszakba léptünk? Igen. A médiát felhasználva terjesztik ezt az eszmét az emberek felé generációról-generációra haladva. Az egymással együttműködő nemzetközi elit jó előre megtervezi azokat a társadalmi és kulturális változásokat, melyek az egyes állomásokat jelentik a végcéljuk eléréséhez.
A Kabbala tanításai eredendően sötét érdekeket szolgálnak? Véleményem szerint nem. Így vagy úgy, de ez részben a minket megelőző piramisépítő civilizáció eltorzított szellemi hagyatéka. Bármilyen ismeret és tudás önmagában véve se nem jó, se nem rossz, a felhasználás módja az, ami számít. Az igazság az, hogy évezredekkel ezelőtt a jelenlegi globális elit felmenői vakvágányra siklottak, melyet az egoizmusuk miatt sohasem fognak beismerni, de biztos vagyok benne, hogy a lelkük legmélyén érzik ezt. Napjainkban a zsidó beavatottak sajnos semmi jelét nem mutatják annak, hogy ezen változtatni akarnának. Pedig érdemes lenne elgondolkodniuk, ugyanis rájuk a legnagyobb veszélyt saját maguk jelentik. Csak idő kérdése, hogy egy eltévelyedett ideológiával mikor fogják az egész bolygót – beleértve önmagukat is - megsemmisíteni. Igen furcsa helyzet állt elő, ugyanis ez azt jelenti, hogy bizonyos szempontból nekik is fel kell ébredniük!
A zsidóság elpusztításával megoldható ez a világméretű probléma? Ha te is így látod, mint már előtted jó néhányan jobb, ha inkább magadat pusztítod el! Pontosan ez a fajta személet az, ami az egész emberiséget odajuttatta ahol jelenleg tart. A háttérhatalom is hasonló filozófia szerint éli mindennapjait, mely a cselekedeteiken is nyomot hagy. Mi értelme volna egy ilyen világnézetet, mozgalmat támogatnod? Mit gondolsz, miben lenne más a világ, ha minden országban az ilyen magatartást követő embereket juttatnád hatalomra? Elmondom: semmiben sem. A háttérhatalom esetleges bukása után a világuralomért folytatott harc ismét kirobbanna ezen új hatalmi tömbök között. Ők pedig igen rövid idő leforgása alatt az egész bolygófelszínt a földdel tennék egyenlővé a különféle tömegpusztító fegyverekkel. Akárcsak a világ összes nemzetének, a zsidó népnek is fel kell ébrednie, melyhez mindenképpen idő kell, türelem és segítségnyújtás.
A zsidó elit az ellenséged? Ha feltétlenül barát-ellenség perspektívák mentén szeretnél gondolkodni, akkor ismerd fel, hogy a valódi ellenséged: te saját magad vagy. Az egész emberiség együtt építette fel több ezer év háborúskodás folyamán azt a szörnyűséges szuperstruktúrát, ami napjainkban egyre vészjóslóbb méreteket ölt. Egy megvilágosodott globális civilizáció csak akkor hozható létre és tartható fent, ha előbb a lelki és tudati állapotunk fog magasabb szintre emelkedni. Egyszerűen indulj el a fény felé, fokozatosan csökkentsd az egódat, segíts másokon, találd meg a harmóniát a természettel és az Univerzummal! Ha te nem tudsz megváltozni, hogyan várhatod el másoktól, hogy megtegyék? A zsidó elit ezt a világméretű rabszolgaságot anélkül építette fel, hogy közvetlenül a saját kezük által emberek tömegeit ölték volna meg.Kérdések és válaszok_1.jpgMinden, ami történt az emberiséggel az elmúlt évszázadok folyamán, csupán az ő manipulációik eredménye volt, melyet a világ népei ostobaságukban és szűklátókörűségükben végrehajtottak. Viszont később látni fogjuk, hogy a tömegek butasága borzalmasan sok emberi életet követelt. Ki tette tehát mindezt? Mi saját magunk. Kivel tettük mindezt? Egymással. A zsidó elit csupán annyit mondott mindvégig a háttérből, hogy „ugorj a kútba”! Mi pedig megtettük, mely által az ő hatalmuk kiteljesedett felettünk. Ki a felelős tehát? Itt az idő a folyamatos kútba ugrálást abbahagyni! Értsd meg, hogy a végzeted szükségszerűen oda vezetett el, hogy a naplómra rábukkanj, mely jelentős sorsfordító erővel fog bírni egész későbbi életedre nézve. Minden történésnek célja van, minden embernek van valami dolga a világban, és semmi sem történik véletlenül. Az általam átadott ismereteknek köszönhetően képes leszel egy magasabb megvilágításból szemlélni a világtörténelem és a politika eseményeit, mely számtalanszor eredményezheti később a te és a családod túlélését. Olyankor gondolj néha rám, és azokra az emberekre, akik töretlen lelki erővel próbálnak láttatni bizonyos összefüggéseket az enyémhez hasonló naplók, könyvek, hírportálok írásával, videók szerkesztésével és terjesztésével.
A zsidó elit felelőssé tehető a világuralmi törekvésekért? Az anyatermészetből fakadóan kódolva van az összes élőlénybe a túlélés ösztöne és a másokkal való rivalizálás. Ez tette lehetővé az ember, mint uralkodó faj megjelenését a bolygón a többi állatfaj fölé emelkedve. Azt követően, hogy nagyobb nemzetségekbe és kultúrákba tömörültek a különféle embercsoportok, szükségszerűen egymásnak fordított bennünket állati mivoltunk. Egy evolucionáris harc bontakozott ki közöttünk, és évezredeken keresztül ádázan küzdöttek egymással felmenőink a végső világuralom megszerzésének érdekében. Ezek szerint, ha a zsidó elit felelőssé tehető mindezért, úgy a világ összes valaha volt vezetőrétege is. Semely sem volt jobb, vagy rosszabb náluk ebben a tekintetben. Ha a nemzetközi zsidó vezetők nem ülnének ma a világ trónján, akkor ők lennének egy másik nép arisztokráciájának a szolgái, mint ahogy történelmük során már voltak is. Mikor lesz ennek az értelmetlen pusztításnak vége? Ha majd ezen állati természetünkön felül tudunk emelkedni. Abban biztosak lehetünk, ha ez nem sikerül, csak idő kérdése, és ki fogjuk magunkat pusztítani.
Vannak-e olyan zsidó származású emberek, akik felébredtek és szembefordultak saját vezetésükkel és az ő világnézetükkel? Igen. Fokozatosan nő a számuk, és változásokat szeretnének, mert elegük volt a láthatatlan nemességük hatalmi törekvéseiből, akik pajzsként használják fel őket. Remek tényfeltáró tanulmányokat írnak, sokszor igen mély összefüggéseket feltárva. A háttérhatalom őket „öngyűlölő zsidóknak” nevezi, mivel az antiszemita kifejezés paradox volna velük szemben. Ezek a bátor zsidó emberek a szövetségeseink, de sajnos nagyon óvatosnak kell lenni, ugyanis egy-egy zsidó származású embernél sohasem lehetünk biztosak, hogy nem csak megtéveszt-e bennünket. Ettől függetlenül együtt lehet működni velük, és egy idő elteltével bele lehet látni a lelkükbe, felismerve azt, hogy melyik táborba is tartoznak valójában. Hamar megtapasztalják, hogy egyáltalán nem a gyűlölet vezérel bennünket az irányukba. Közös érdekünk, hogy az együttélésünk során felmerülő problémákra békés megoldást találjunk. A bajok könnyen orvosolhatóak, csupán egy őszinte kommunikációra van szükség egymással szemben.
A zsidó elit ellensége a felébredett/ébredező emberek egyre növekvő tábora? Nem. Az ő ellenségük is saját maguk, hiszen örök természeti törvényektől vezérelve minden életellenes cselekedetükkel szükségszerűen fogják kiváltani az ellenállást saját maguk ellen. Az élet élni akar, ez soha sem lesz másként. A Föld országainak lakosságát szemmel láthatóan nem érdekli, hogy ki vezeti a világot. Az viszont ösztönösen foglalkoztat mindenkit, hogy képességeihez mérten lelkileg, szellemileg, fizikailag fejlődni tudjon, illetve arányaiban véve egy élhető, egészséges, békés, boldog és igazságos világméretű rendszerben éljen, ne pedig egy rabszolgatartó rémuralomban. Egy olyan világban, ahol a különféle kultúrák kölcsönösen tisztelni képesek egymás értékeit és életterét.
Csak zsidó származású emberek hajtják végre a világuralmi törekvéseket? Egyáltalán nem. A zsidó bölcsek rendkívül jó érzékkel képesek felszívni az áldozatul kiszemelt ország szellemi elitjét az általuk létrehozott titkos társaságokba, hogy a hatalmi struktúrájuk részévé váljanak. Számukra csak az a fontos, hogy az ő szellemi programjukat hajtsák végre, és elfogadják a Kabbala világnézetét. Meg fogjuk látni, hogy a titkos társaságaikba a világ számtalan nemzetéből találhatóak tagok, akik kiszolgálják őket. Mindig feltérképezik azt, hogy kiket lehet megvásárolni. Tehát ebből a tekintetből nézve, ha egy áldozatul esett ország népe a felelősöket keresi, a saját nemzete tagjai között is szép számban fog találni helytartókat.
Miért folyik ennyire össze a színfalak mögött zajló politika a vallással? A középkori Európa történelme három valláshatalmi csoportosulás harcán alapult, melyek a következőek: a katolicizmus, az iszlám és a judaizmus. Ezek közös kiindulási alapja a zsidó gyökerű Tóra. A világuralmi törekvéseik ezeknek a vallási erőknek vitathatatlanok,Vallásháború_1.jpghiszen ugyanannak a szellemi programnak a magjával rendelkeznek. A Pápaság nyíltan és a háttérből, az iszlám nyíltan, a zsidó vallás pedig a háttérből próbálta a befolyási területét növelni. Napjainkban még mindig ez a vallásháború tart, mely most már korokon ível át. Az európai kereszténység a végnapjait éli a kabbalisták több évszázados szellemi hadjáratának köszönhetően. A zsidó arisztokrácia az iszlámra a 20. század folyamán fordította a tekintetét, jelenleg ennek az elpusztítása zajlik. Kevesen tudják, hogy a Pápaság az ókori latin Római Birodalom továbbélése, mely egyáltalán nem bukott meg, mint ahogy azt a történelemkönyvek tanítják. Mind a mai napig a jogrendszerünk is a római jog hatása alatt áll. Ők voltak a középkori Európa egy másik háttérhatalma, akiknek az egész keresztény világ hódolt és adózott. Mára ők már fejet hajtottak a zsidó elit előtt, de ne menjünk ennyire előre az időben.
Ígérem, 1-2 hónapon belül ismét jelentkezem, hogy bemutassam nektek a zsidó elit két legjelentősebb titkos társaságát: a szabadkőművességet és az illuminátus társaságot. Aki szeretné felvenni velem a kapcsolatot, a jobbsávban láthatja az elérhetőségeimet. Köszönöm nektek eddigi megtisztelő figyelmeteket, további kellemes művelődést, ébredezést!  
Remélem utolsó jelentkezésem óta a rendelkezésre álló idő elég volt ahhoz, hogy elolvassátok eddigi bejegyzéseimet, megnézzétek az ajánlott videókat, és elgondolkodjatok a benneteket körülvevő világ működésén. Eltöprengjetek néhány olyan alapvető összefüggésen, melyet a fősodrású médiából sohasem fogtok megismerni. Azok az emberek, akik a médiabirodalmak élén állnak azt szeretnék, hogy ti tudatlanok maradjatok. A valóság oly gyökeresen ellentétes attól, amit eddig hittetek a világról, hogy megismerésekor a tudatalattitok, később akár a tudatos énetek is tiltakozhat ellene, hiszen alapesetben szinte semmilyen tényszerű információval nem rendelkeztek mindezen állítások megerősítésére. Legyetek szkeptikusak a naplómmal kapcsolatban! Ez a jó hozzáállás! Miért nem voltatok eddig is szkeptikusak a politikát, a politikusok által létrehozott oktatást, a bankárok által megteremtett pénzrendszert és a propagandisták által felépített médiabirodalmakat illetően? Mit gondoltok, a globális elit úgy gyakorolja felettetek a hatalmat, hogy azt elmagyarázzák nektek? Ha a bejegyzéseimben is hinni fogtok anélkül, hogy utánajárnátok saját szorgalmatokon az állításaim hitelességének, ismét manipuláció áldozatává válhattok. Ostoba az, aki mindent elhisz, ami le van írva! Ne nekem higgyetek, hanem kutassatok utána az igazságnak! Igazolható-e tényszerűen az, amiről beszélek, vagy sem? Ott szerepelnek-e az általam hozott idézetek a megjelölt forrásokban, vagy sem? Van-e logikai összefüggés az eddig megismert tények között, vagy sem? Megfelel-e a tapasztalati valóságotoknak mindez, vagy sem? Ezzel a hozzáállással kellett volna mindig is fordulnotok a világ dolgai felé. Miért nem tettétek? Azért, mert a mások által közvetített „igazságot” kényelmesebb elhinni, megnézni, meghallgatni, elolvasni, mintsem saját erőből nem kevés időt áldozni arra, hogy utánajárjatok azok igazságtartamának. Én azért is írom ezt a naplót, hogy egyre több mindent ismertessek meg veletek a témát illetően, melynek segítségével a kirakós játék egyes elemei a helyükre fognak kerülni, és meg fogják alkotni a nagy, átfogó képet bennetek. Kutatásaim folyamán ráébredtem az egyik legmegdöbbentőbb tényre, hogy

VIII. A globális elit ideológiája, hite, filozófiája: a sátánizmus


Még mielőtt azt gondolnátok, hogy egy vakhitű keresztény fundamentalista írásait olvassátok, aki minden esemény bekövetkezte mögött az ördög cselszövéseit látja, ki kell, ábrándítsalak benneteket. Én egyáltalán nem hiszek a Sátán létezésében. Azon is meg vagyok lepődve, hogy vannak olyan emberek, akik igen. Azonban nem az a fontos, hogy én miben hiszek, hanem az, hogy a háttérhatalom miben hisz, ugyanis ez minden cselekedetük mozgatórugója. Ezt szeretném nektek bemutatni. Minden embernek van egy bizonyos világnézete, melynek keretrendszerén belül szemléli a világ eseményeit, és a minket körülvevő Univerzumot. Minél műveltebb az adott személy, annál összetettebb ideológia fog kialakulni benne, minél műveletlenebb, annál egyszerűbb. Ki így látja a világot, ki úgy, ez így is van rendjén.
Ahhoz, hogy megértsük, mi történik napjainkban, tekintsünk vissza az ősközösségi társadalmak felépítéséhez. Az emberiség hajnalán anyajogú (matriarchális), később apajogú (patriarchális) közösségek jöttek létre, melyek egy katonai és egy vallási vezetőre támaszkodtak a közös túlélés érdekében. Időnként az is előfordult, hogy ezt a két posztot egyetlen személy egyesítette magában. A vallási vezető egyfajta varázslóként, jövendőmondóként, látóként és gyógyítóként tevékenykedett a csoport életében. Vezette a történelmüket mondák segítségével, és különféle vallásos hiedelmeket eszelt ki, melyek megfelelő felhasználásával formálta az emberek valóságról kialakult képét. Mindig tudta, mi miért történik, és hogy milyen jó vagy rossz szándékú manipulációk segítségével tudja elérni azt, hogy az alárendeltek és aŐsi beavatott_1.jpgkatonai vezető is az ő célkitűzéseit vigye véghez. Ő volt a kis közösségének valódi irányítója, a kis közössége háttérhatalma: a beavatott. A trükk lényegét tovább adta utódainak, mikor pedig egyre nőtt a közösség lélekszáma, akkor egy azon belüli szűkebb csoportosulásnak. Egy idő elteltével ők lettek a legelső papi osztály minden népcsoport életében. A papság feladata a tömegek vezetése volt, melyet mindenkor úgy oldottak meg, hogy a vallásukat két részre osztották: egy exoterikus illetve egy ezoterikus tanra. Az exoterikus tan a nyáj számára szólt, melynek megfelelő felhasználásával irányítani tudták őket, míg az ezoterikus tan csak a beavatottak számára volt elérhető. Ez utóbbit a főpapok mindenkor a legnagyobb titokban tartották, hogy a tekintély és a néptömegek feletti uralom megmaradhasson, és a visszaéléseket elkerülhessék. Az ezoterikus tanítások megfelelő intelligencia és műveltségi szint birtokában tárulkoztak fel, és különféle beavatási szintekre osztották annak elsajátítását. Ennek fényében és bizonyos természeti törvények ismeretében kijelenthető, hogy minden népet csupán egy szűkebb kör irányított a történelem folyamán. Az összes népnek meg volt a maga titkos társasága, például a magyarság beavatottjai a táltosok voltak. Aki kicsit is sejti a titkos társaságok lényegét, megértheti, hogy a legelső egylet létrejötte az emberiség megszületésének környékére tehető. Egyetlen hatalomra sem lehet azt mondani, hogy eredendően gonosz céllal szerveződött volna és egyetlen titkos társaságra sem. Az, hogy egy nép szellemi fejlődése pozitív vagy negatív irányba mozdult el, a beavatottak lelkiségén múlott.
Kétségtelen, hogy az ókor leghatalmasabb társadalomkontrolláló eszközévé a vallás vált. Aki ezt nem látja be, semmit sem fog megérteni igazán sem a múlt, sem pedig napjaink politikai történéseiből. Minden valaha volt birodalom és ország vezetőrétegének, mely lényegében maroknyi embert jelentett az összlakossághoz képest, volt egy közös látásmódja, mely összetartotta őket. Ezt a közös vezérlőideológiát, hitet, filozófiát, próbálták minden egyes esetben a birodalom, illetve az ország lakóiba elültetni, hogy egy egységes államalakulat jöhessen létre. Ennek érdekében számos eszközt vetettek be: vallási szövegeket, térítők prédikációit, az oktatást, a művészeteket, a zenét, az építészetet, a divatot, a közösség előtt a színészek által eljátszott színdarabokat, mely befolyásolta a nézők gondolatvilágát stb. Minden állam vezető elitje a saját világnézetét nevelte bele az alattvalóiba, hogy úgy formálják a társadalmat, ahogy az számukra megfelelő. Ha ez nem sikerült nekik a birodalmuk, az országuk összeomlott.
Az ős gonosz imádata Földünk számos táján és műveltségében a legkülönfélébb módon jelent meg. A sátánizmus eszméje folyamatos fejlődésen ment keresztül az elmúlt évezredek folyamán. Akárcsak bármilyen más világvallásnak, ennek Kronosz_1.jpgis számos irányzata alakult ki idővel. Egyes kutatók szerint ez az emberiség egyik ősvallása, mely hatott más vallások kialakulására is. Mások szerint ez később fejlődött ki a többi hithez képest, és számos elemet kölcsönzött tőlük. Az én véleményem az, hogy kölcsönös egymásra hatásról lehetett szó. A zsidó kultúrában az ókor folyamán jelent meg ez a kultusz a kánaánita, ill. a föniciai kultúra közvetítésével. Számos rész tanúskodik a Bibliában arról, hogy az ókori zsidók rendszeres emberáldozatot mutattak be egy Moloch nevezetű, bikaalakban tisztelt istenségnek, melyet több név alatt is imádtak. Ez a véres szokás az egész térségben elterjedt volt leginkább a föniciaiaknak köszönhetően, hiszen ők tengeri kereskedő nép révén az akkor ismert világ számos pontján hoztak létre különféle telepeket, idővel nagyobb városokat. Az egyik legjelentősebb Karthágó volt, mely később Róma riválisává vált. Számos görög és latin forrás is említi, hogy e város lakói ismétlődő emberáldozatokat mutattak be fő istenüknek, Ba’al-Hammon-nak, akit e történetírók Kronosszal avagy Saturnusszal azonosítottak.
Mózes (vagy a Mózes nevében író bölcsek) volt az első, aki ráébredt arra, hogy világhódítási szándékaiknak jelentős gátat fog szabni, ha olyan erkölcsi magatartásformát fognak tanúsítani az egyszerű zsidó emberek, melyek más nemzetek visszatetszését fogják kiváltani ellenük. A bölcsek úgy döntöttek, hogy megtiltják a zsidó nép számára ezt a fajta bálványimádatot, egyistenhitet, illetve magas szintű erkölcsi tanításokat adnak át nekik a Tóra segítségével, hogy könnyebben beilleszkedhessenek a számukra idegen kultúrákba. A világuralmi törekvéseik azonban mit sem változtak. Létrehoztak a népük számára egy büntető istenségről alkotott metafizikai létezést, aki átokkal fogja sújtani azokat a híveket, akik nem tartják be a parancsolatait. Isten azt mondta, hogy tartsd meg a vallás előírásait, különben megbüntet! – így fenyegették a népüket. Ezzel elérték azt, hogy az exoterikus vallási tanításokon keresztül saját népük is öntudatlan eszközévé vált világhódítási szándékaiknak. A Moloch-kultusz néhány ide vonatkozó részlete az Ószövetségből, és annak betiltásáról:
Acház húszéves volt, amikor trónra lépett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Nem azt tette, ami az Úr szemében helyes, miként atyja, Dávid. Inkább Izrael királyainak útjain járt, sőt szobrokat is öntetett a Baaloknak. Hinnom fiának völgyében tömjént gyújtott, sőt saját fiait is megégette a tűzben, azoknak a nemzeteknek iszonyú szokása szerint, amelyeket az Úr elűzött Izrael fiai elől. Áldozatot mutatott be, és tömjént gyújtott a magaslatokon, halmokon és minden lombos fa alatt.”/1/
Akkor a király megparancsolta Hilkijának és a második papnak, valamint a küszöb őreinek, hogy hordják ki az Moloch_1.jpgÚr templomából az összes fölszerelést, amelyet Baalnak, Aserának és az ég egész seregének csináltak, aztán elégette őket a Kidron mentén a mezőkön, a hamuját pedig Bételbe vitette. Elbocsátotta a bálványok papjait, akiket Júda királyai felfogadtak, s akik a magaslati helyeken, Júda városaiban és Jeruzsálem környékén tömjént égettek, s azokat is, akik Baalnak, a napnak, a holdnak, a csillagképeknek és az ég egész seregének tömjéneztek... Ben-Hinnom völgyében tisztátalanná tette a tűzrakó helyeket, hogy többé senki ne küldje fiát vagy lányát Moloch tiszteletére tűzbe. Eltávolította a lovakat is, amelyeket Júda királyai a nap tiszteletére az Úr temploma bejáratánál, Netanmelech udvari tisztviselő szobája közelében az új szárnyban felállítottak. A nap szekerét tűzbe vetette és elégette. Az emeleti oltárokat, amelyeket Júda királyai emeltek, továbbá azokat az oltárokat, amelyeket Manassze az Úr temploma előudvaraiban építtetett, lerombolta a király, összezúzta és kihordatta, aztán törmeléküket a Kidron völgyébe szórta.” /2/
Az Úr így szólt Mózeshez: Mondd meg Izrael fiainak: Aki Izrael fiai közül, vagy az Izraelben tartózkodó idegenek közül fiait Molochnak áldozza, az haljon meg. Az ország népe kövezze meg, s én is ellene fordulok, és kiirtom népéből, mivel azzal, hogy fiát feláldozta Molochnak, beszennyezte szentélyemet és megszentségtelenítette nevemet. Ha az ország népe olyan ember fölött, aki egyik fiát Molochnak áldozza, szemet huny, és nem adja halálra, akkor magam fordulok az illető ellen és nemzetsége ellen. Kiirtom őket a népből, és azokat is mind, akik egyetértettek velük abban, hogy Molochnak hódoljanak. Aki halottlátókhoz vagy jósokhoz megy, hogy velük együtt varázslást űzzön, az ilyen embernek ellene fordulok és kiirtom népéből.” /3/
A zsidó elit azonban egyáltalán nem hagyott fel az ős gonosz imádatával. Azok a törvények, amiket különféle stratégiai okokból hoztak a népük számára, rájuk sohasem vonatkoztak. Ők mindig is a saját törvényeik felett álltak, hiszen ők írták azokat. A tömegnek tanított exoterikus tanításokkal ellentétben megalkották a beavatottak vallását: a kabbalista hagyományt.

IX. A Kabbala


Míg napjainkban a Zsidó Biblia, a Tóra és a Talmud viszonylag jól ismertek a vallástörténészek előtt is a keresztény világban, addig a Kabbaláról (jelentése: kapás) nagyon kevesen hallottak. A kabbalista tanítás okkult, ami egy titkos, rejtett tudást jelent, amit csupán a beavatottak érhetnek el, melynek segítségével hitük szerint természetfölötti erőkre tehetnek szert. A héber tradíció úgy tartja, hogy ezt a tudást Raziel angyal adta át Ádámnak, az első embernek, akitől Seth-hez került. Ez később elveszett, és a benne található titkok majdnem feledésbe merültek, mígnem Ábrahám birtokába kerültek, aki továbbadta ezt a Széfer Jecirá megírásával. Mózes, az isteni kinyilatkoztatás révén, a Sínai-hegyen jutott hozzá, aki nem csak a Törvényt, de annak magyarázatát is megkapta. A Kabbala bölcselete elsősorban szájhagyomány útján terjedt a beavatottak körében, és a zsidó nép hányattatott történelmének köszönhetően mindinkább titkosabbá vált.
Honnan származhat ez a rejtélyes eredetű tanítás valójában? Senki sem tudja bizonyosan. A beavatott rabbik szerint történelem előtti idők homályába nyúlik vissza az eredete. Ezzel kapcsolatban megemlíteném az én meglátásomat, melyet több kutató tanulmányai és számos titkos társaság tanai is alátámasztanak. A hivatalos történetírás már az első lapokon ezzel kezdi számunkra a hazugságokat: a legelső emberi civilizáció Sumér, illetve Egyiptom volt, melyek bárminemű előzmény nélkül váltak magas műveltségű kultúrákká. Fejlett matematikai-, csillagászati-, hadiismereteket, építészetet, művészetet, igen gazdag hitvilágot, mutattak fel ezek a műveltségek hirtelen a semmiből, melyek a jelenlegi tudományos ismereteinknek is az alapját képezik. Semmit nem tanítanak azonban arról a történelem órákon, hogy ezek valójában már a végállomásai voltak egy azt megelőző, a teljes Földet behálózó piramisépítő civilizációnak. Ezt napjainkra hatalmas mennyiségű lelettel lehet alátámasztani. Bolygónk minden lakott földrészén azonos tájolású piramisok, nagy részben azonos karakter-Egyiptom, A gízai piramisok_1.jpgés szimbólumkészlet, hasonló mondák, vallásos hiedelmek támasztják azt alá, hogy kellett lennie egy tő kultúrának, egy legelső civilizációnak. Itt alakulhatott ki az első közös nyelv (ősnyelv), az írásbeliség, az építészet, a vallás, a tudományok, a művészet és az ezekhez kapcsolódó szimbólumok is. Ez valami okból elpusztult, és az emberiség több irányba szétrajzott a világ minden tájára hordozva magával ezt a műveltséget, mely később lehanyatlott. Az előző globális civilizáció virágkorának vélhetően egy világméretű ökológiai katasztrófa vetett véget, mely sok ősi nép legendájában egy mindent elsöprő özönvízként jelenik meg. Jobb, ha elkezdünk megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy nem a jelenlegi helyzet az első esete annak, hogy az emberiség elérte a civilizációs maximumát a bolygón. Sumért és az ókori Egyiptomot a minket megelőző világméretű kultúrák túlélői alapították meg és virágoztatták fel. A zsidó nép, illetve e nép ősei akarva-akaratlan kapcsolatba kerültek Sumérral, később Babilonnal, illetve Egyiptommal is. Ezen népek papi osztálya beavatta a zsidó elitet az ősi misztériumiskolák tanításaiba, melyet ők átértelmeztek, eltorzítottak, összekevertek a Moloch-kultusszal, és így egyfajta sötét tudást teremtettek belőle. A kabbalisták, saját bevallásuk szerint, ennek az ősi ismeretnek napjainkra csupán töredék részével rendelkeznek, ugyanis az évezredek során számos dolog kikopott, illetve bizonytalanná vált belőle. Mind a mai napig kutatják az igazságot ezzel kapcsolatban. A minket megelőző globális méretű piramisépítő civilizáció sok ember fantáziáját mozgatta meg szerintem túlságosan is, mellyel kapcsolatban később bővebben ki fogom fejteni óvatos szemléletmódomat.
A Kabbala egy nagyon erős metafizikai értelmezése a minket körülvevő világnak. Nagyon távol áll egy hétköznapi ember gondolkodásától, és olyan okkult műveltséget igényel a megértése, amivel a világ populációjának csupán a tízezred hányada rendelkezhet. Egyszerűen más irányú ismereteket igényel, mint amivel a legtöbb ember élete folyamán megismerkedik. A beavatottak generációról-generációra örökítették át a bölcseletet különféle szimbólumok segítségével is, ugyanis egy-egy jelkép gyakran több információ közvetítésére volt alkalmas, mint egy egész könyv. Egyelőre csak a felszínét fogom tudni megkarcolni számotokra annak, hogy a jelenlegi globális elit, hogyan is értelmezi a minket körülvevő Univerzumot.
ASátán_1.jpg Kabbala istene egy „Végtelen Létező”, mely nem pusztán az élet letéteményese, a tulajdonságai által meghatározhatatlan, és emberi elmével felfoghatatlan. Ő AIN SOPH legmagasabb formájában pedig AIN. AIN a negatív létezés passzív formája, mely után AIN SOPH megismerése a cél, aki végtelen és határtalan, számára semmi sem lehetetlen. A harmadik lépésben feltárulkozik AIN SOPH AUR a határtalan mindent betöltő fény birtokosa. Isten nevét ők sosem írják le, vagy mondják ki, mely 72 szótagból és 216 betűből áll. Helyette a JHVH betűkapcsolatot használják, melyet Tetragrammaton-nak, Adonáj-nak, Shem ha-Mephorash-nak (Shemhamphorasch) hívnak. A Jahve és Jehova kiejtése a Tetragrammaton-nak inkább a keresztény kultúrkörben terjedt el egy 16. századi tévedés miatt. A világban minden csakis egymás ellentétpárjaként értelmezhető, ezért van az, hogy az Egy, aki teremtette az Univerzumot, értelmezhetetlen volna az ő negatív kivetülése nélkül. Világosság – sötétség, szépség - csúnyaság, jó – rossz, szeretet – gyűlölet, boldogság – boldogtalanság stb. Az elménk számára az teszi lehetővé a dolgok megértését, ha annak az ellentétpárját is megteremtette Isten. Ezért teremtette az Úr a Sátánt. Sátán Isten földi helytartója, ennek a naprendszernek és planétának az ura. Ő az isteni akarat egyik megnyilvánulása, aki a bűnbeesés miatt bünteti az emberiséget. Ez a magyarázat arra, hogy miért is ennyire szenvedésekkel teli a földi élet. Az ő kezében van népek, országok és birodalmak sorsa. Következésképpen a bukott angyalt: Sátánt, azaz Lucifert kell imádni. Sátánt nem kifejezetten 1 entitásnak tartják, sokkal inkább szellemek összességének, melyet több név és megjelenési forma alatt tisztelnek, úgymint: Moloch, Beliál, Leviatán, Belzebub, Azazel, Lucifer, Baál, stb. A Kabbala több beavatási szintet tartalmaz. A bölcsek nem Isten létét tagadják, hanem úgy gondolják, hogy úgy szolgálják a legjobban Őt, ha az általa teremtett Sátánt segítik. Egy bizonyos fok elérése után azt is tanítják, hogy az egész világ csupán illúzió, elménk egy kivetülése, és valójában az isteni tudaton kívül nincs semmi más. Ebben az értelemben véve tehát a Sátán sem létezik. A zsidó vezetők szerint a Kabbala egy nagyon veszélyes eszköz, melyet csupán néhány kiválasztott tanulmányozhatott mindig is a történelmük folyamán.
Ennek a hitrendszernek fontos felvetése, hogy az egyén nem rendelkezik valódi szabad akarattal, csupán azt hiszi, hogy van választási lehetősége élete folyamán. Viselkedése előre meghatározott Isten, a nevelés, az oktatás, a hagyományok, a genetikai tulajdonságok alapján, így lényegében előre programozott az összes döntése. Az igazi szabad akaratot a Kabbala tanulmányozásával lehet birtokolni, amikor a lélek eléri a „szívben lévő pont”-ot, ezáltal egy magasabb dimenzióból fogja szemlélni a Mindenséget. Egyes tanítók szerint ez sem a valódi szabad akarat, a tanítvány csupán egy felsőbb szférába való betekintéssel más megvilágításban fogja látni a világ eseményeit. Ez a filozófia pontosan emiatt igen veszélyes, hiszen ha valaki azt gondolja, hogy minden cselekedete egy felsőbb erő utasítására történik, hogy lehetne bármiben is bűnös? Hiszen nem ő teszi azt, hanem hite szerint Isten akarata érvényesül rajta keresztül.
A bölcsek által a tömegnek tanított judaizmussal ellentétben - mely csak érintőlegesen foglalkozik a halál utáni élettel - a kabbalisták hisznek a lélekvándorlásban, és számos rokon vonás mutatható ki ebben a filozófiai rendszerben a keleti filozófiákkal. Ennek az az oka, hogy a keleti filozófiák is a minket megelőző globális civilizáció filozófiai rendszeréből táplálkoztak, bár ők véleményem szerint kevésbé veszítettek annak értékéből. Emiatt a zsidó elit titkos társaságai nagymértékű kutatásokba kezdtek ebben az irányban is, hogy minél jobban rekonstruálni tudják a Kabbalát. Úgy tartják, hogy a teremtés folyamán a lelkek millió és millió részre szakadtak szét, melyeknek folyamatos fejlődési szakaszokon kell átesniük annak érdekében, hogy végül Istenné válhassanak, egyek lehessenek Istennel. Ez a fejlődési folyamat a lélek egójának a növekedésére épít, így az egoizmus áll a középpontjában, melyet a lelkek a fejlődésük végén fognak levetni magukról. Az Univerzum történetének vége az lesz, amikor az összes lélek eléri azt a fejlődési állapotot, hogy visszatér a forrásához, azaz Istenhez. Ekkor Ő felemeli magához a bukott angyalokat, és ennek a világnak a története véget ér.
Az emberi lélek 3 elemre oszlik: Nefesh, Ruach, Neshamah. A Nefesh az alsó rész vagy állati rész, melyről a születés gondoskodik. Ez hivatott a vágyakat és ösztönöket irányítani. Elképzeléseik szerint a nem-zsidók csupán ezzel rendelkeznek. A további két részt lelki fejlődés útján lehet elérni. A második rész a Ruach, a középső lélek, ami az erkölcsi magatartást hivatott felügyelni, és segít megkülönböztetni a jót a rossztól. A harmadik rész a Neshamah a magasabb lélek vagy a szuper-lélek, ami magasabb rendű az összes életformától. Ez összefügg az értelemmel, és megengedi, hogy az embernek tudomása legyen Isten létezéséről és egyéniségéről. Egyes kabbalisták szerint további szintek is elérhetőek, melyek lényegében az embert isteni magasságokba emelik. Isten két fejlődési utat kínál fel a léleknek: a „fény”, ill. a „szenvedés útját”. A zsidó bölcsek évezredekkel ezelőtt a szenvedés útját választották népük számára, mely a negatív megtapasztalások által fejleszt. Többek közt emiatt sem tudják értelmezni a feltétel nélküli szeretetet, csak afelé viszonyulnak szeretettel, aki azt az ő szemszögükből megérdemli. Napjainkban azt tanítják, hogy az emberiség újra választás előtt áll, és eldönthetjük, melyik úton fog tovább haladni a fejlődésünk. Vagy a Kabbala tanításait követjük, és rálépünk a fény útjára, vagy maradunk a szenvedés útján.
Ez a gondolkodásmód két részre osztható: egy elméleti és egy gyakorlati ágra. Előbbi főleg a kabbalista tudás rendszerezésével foglalkozik, míg utóbbi ezen ismereteknek az alkalmazásával különféle rituálék segítségével. Mivel a Kabbala metafizikailag értelmezi a világegyetemünket, ezért a lelki fejlődés kulcsa a spiritualitásban rejlik. Különféle mágikus, ezoterikus praktikákkal lehet ezt mindinkább elsajátítani, meggyorsítani. Többféle mágikus iskolát különböztetnek meg: káosz mágiát, szimpatetikus mágiát, szexuál mágiát stb. A spirituális képességek eléréséhez szükséges a hatodik A harmadik szem_1.jpgérzék kifejlesztése, melyet az úgynevezett „harmadik szem” jelképez. Lényeges elem a szexualitás és a szex fontosságának hangsúlyozása. Több módszer segítségével vizsgálják a számok és betűk kapcsolatát, ugyanis a bölcsek szerint a legmélyebb tanítások a héber iratokba kódolva találhatóak. Nagyon fontos a numerológia (számmisztika), az asztronómia (csillagászat), az asztrológia (csillagjóslás), a különböző mantrák, tantrák és csakrák ismerete. Véleményük szerint, melyben aligha tévednek, a számok uralják a Mindenséget, és ennek megfelelő felhasználásával hatalomra lehet szert tenni. Ez az oka annak, hogy miért van a zsidó elit között annyi kiválóság a fizika és a matematika területén. Ezért képesek jelenkorunkban is a pénzrendszert ilyen rendkívül kifinomult és ravasz módon irányítani, mert olyan tudás birtokában vannak, mellyel egy hétköznapi ember nem rendelkezik. Eme eszmerendszerben a legérdekesebb dolognak az bizonyul, hogy az anyagi világról egyes több ezer éves tanításokat a modern fizika igazolni látszik.
E filozófia egyik alapfelvetése az, hogy a spirituális bölcsesség 32 lépcső bejárásával érhető el, melyet számok és A kabbalista Életfa_1.jpgbetűk jelölnek. 10 Szefira és 22 ösvény adja az Életfáját. A Szefirák Isten 10 kisugárzása és jellemzője, melyek segítségével folyamatosan fenntartja az univerzum létét. Számokat rendeltek hozzájuk, melyek a következők: 1. Keter (Korona), 2. Chochmah (Bölcsesség), 3. Binah (Megértés), 4. Chesed (Kegyelem, Szeretet), 5. Gevurah (Hatalom, Szigorúság, Erő), 6. Rachamim vagy Tiphereth (Szépség), 7. Natzach (Győzelem), 8. Hod (Fenség), 9. Yesod (Alapítás), 10. Malkuth (Királyság), a 11. a Da’at (Tudás) lenne, de ez saját magában egyesíti az összes Szefirát, ezért nem jelölik külön számmal. Valójában tehát 11+22 ösvény adná az Élet Fáját, ami együttesen 33-at eredményez. A 22 ösvényre rávetíthetők a héber ábécé betűi és a tarot 22 Nagy Arkánuma. Az Istennel eggyé válás fokozatosan, életről-életre valósul meg ezeknek a létráknak a megmászásával. Az Életfa valójában egy több dimenziós fraktálforma, ugyanis az egyes Szefirákon belül újabb világok bontakoznak ki. A kabbalista teremtéstörténet közvetlenül kapcsolódik az Életfához, melyet majd egy későbbi alkalommal részletesen kifejtek.
A zsidó elit ideológiájával kapcsolatban van egy kulcspont, amit meg kell, hogy említsek, bár egyelőre csak érintőlegesen, hiszen ez egy nagyon összetett téma, leginkább a gyökerét tekintve. A világ számos ősi kultúrájában (az egyiptomiaknál, indiánoknál, a skandinávoknál, az indiaiaknál, az ókori görögöknél és rómaiaknál stb.) megjelenik az a gondolat, hogy az emberiség élete több ezeréves világkorszakokon keresztül ciklikusan ismétlődik. Ezek a következőek: aranykor, ezüstkor, bronzkor vagy érckor, vaskor. Az aranykorban minden tökéletes: az emberek lelke szeretettel és tisztelettel teli, nincs szükség törvényekre, nincs háború, pénz, irigység, kapzsiság, és teljes a harmónia a természettel. Ez egy tökéletes társadalmi állapot, egyfajta utópia. Ahogy haladunk előre a világkorszakokon, úgy figyelhető meg egy folyamatos alászállás ebből a paradicsomi létből, az egyének végletekig történő degenerálódása révén. Az ezüst-, bronz- és vaskorban már fokozatosan megjelent a kard és törvény ideje, igaz, az eszközeink és találmányaink fejlődtek, de az egyének spirituális képességei és lelkisége egyre mélyebb szintre süllyedt. Ebből a nézőpontból nézve tehát az emberiség visszafele fejlődik Joachim Wtewael - The Golden Age (Az Aranykor)_1.jpgegészen napjainkig. Jelenleg a vaskorban élünk, és a kabbalisták szent küldetésüknek azt tartják, hogy visszavezessék a világ népeit az aranykorba egy messiás segítségével. Az egyes világkorszakok közötti átfordulás nem máról-holnapra történik, hanem egy lassú átmenet figyelhető meg közöttük. A háttérhatalom ezt a váltást a 2012. december 21-ei dátumhoz rögzítette (bár a modern kabbalisták ezt először az 1995-ös dátumhoz horgonyozták le, melynek okát most nem fejtegetem). Gondolom, kezditek már sejteni, hogy ez az egész világvége hisztéria mennyire tudatosan irányított volt a világmédián keresztül. Ennek segítségével programozták a globális tudatot (az összes ember elméjét) egy új világkorszakba, egy Új Világrendbe való átlépésre. Az előző világkorszak (a vaskor) szimbolikusan lezárult (világvége), hogy fokozatosan átadja a helyét csillagászatilag, vallásfilozófiailag, politikailag egy újnak: az aranykornak. Ez lassú átmenettel fog kiépülni, és meg fogjátok látni, mennyire nyoma sem lesz a beígért „Kánaánnak”, aranykornak és utópiának. Helyette egy világméretű diktatúra, egy totális kamat- és gondolatrabszolga-tartó rendszer, egy disztópia fog lépésről-lépésre testet ölteni. Nagyon úgy fest, hogy a világkorszakokban való gondolkodás a minket megelőző globális piramisépítő civilizáció szellemi hagyatéka, melyet valami oknál fogva a zsidó elit belehelyezett a világhódító stratégiájába. Az aranykor mézesmadzagával a háttérhatalom vezetői a titkos társaságaikat is manipulálják azért, hogy a tagok számára a cél szentesítse az eszközt. Az is meg lehet, hogy a zsidó szellemi elitet is felhasználja egy náluk magasabb szinteken lévő kör, akik talán az egész emberiség történelmének az alakulását jó előre megtervezték, hogy egy nap visszatérhessünk egy valódi aranykorba. Persze ezen utóbbi gondolat csak az én agyszüleményem, nem kell komolyan venni. Azt viszont meg fogjátok idővel látni, hogy sokkal hatalmasabb erők tevékenykednek a világban, mint amit mi emberi elmével fel tudnánk fogni.
Három fő mű adja a gerincét a Kabbalának: a Széfer Jecirá (Az alkotás könyve), a Széfer Hazóhár vagy Zóhár (A ragyogás könyve) és a Széfer Habahír (A világosság könyve). Emellett egyes tanítók autentikus írásai is nagy tiszteletnek örvendenek: Báál HáSzulám, Akiba rabbi, Azariel ben Menachem stb. A Kabbala filozófiája adja a zsidó elit összes titkos társaságának a központi ideológiáját, beavatási szintjeit és szimbólumait is. Az előző bejegyzésemben említett Templomos Lovagrend felső vezetése is ezt a világnézetet tudta magáénak. Ők egy Baphomet nevű bálványt imádtak, aki nyilvánvalóan azonos Molochal. Erről tanúvallomásaik folyamán egyöntetűen számoltak be a szervezet feloszlatásakor, Baphomet_1.jpgmely beismerések nem csupán a koncepciós eljárásnak voltak köszönhetőek. A Baphomet elnevezés egy kód, amit Eliphas Lévi okkultista író és mágus a latinTEMpli Omnium Hominum Pacis ABhas, vagyis „az isteni béke temploma az emberek között” kifejezésből származtatott, mely Salamon templomára utal. TEM+O+H+P+AB visszafele olvasva adja ki ennek az entitásnak a nevét. Számos további társaság és szervezet vezérlő világnézetévé  vált  a Kabbala, melyek a színfalak mögött meghatározták a világtörténelem alakulását: a Rózsakeresztesek, szabadkőművesek, illuminátusok, Teozófiai Társulat, Arany Hajnal Hermetikus Rend, Bohemian Grove,  a „New Age” vallások, Anton Szandor LaVey által alapított Sátán Egyháza stb. Ezen utóbbi a sátánizmus egy olyanfajta változatát terjeszti, mely lényeges elemeiben le van egyszerűsítve a Kabbalához képest, ami miatt kiválóan alkalmas a globális elit új exoterikus tanításainak közvetítésére birodalmuk népei felé. Napjainkban egyre népszerűbbé kezdenek válni a különféle spirituális, ezoterikus, „korszakváltást” hirdető műsorok és könyvek, melyeken keresztül fokozatosan hozzák az emberekhez egyre közelebb ezt a filozófiarendszert. Ezt mindig pozitív köntösbe öltöztetik annak érdekében, hogy könnyebben megfoghassák vele a tömegeket. Helena Blavatsky - aki a legfőbb alapítója volt a Teozófiai Társulatnak - 1888-ban publikált könyve a „Titkos Tanítás” által szeretnék nektek egy hosszabb betekintést nyújtani abba, hogy mit is gondolnak az okkultisták a Sátánról. Az ő könyvei hatalmas hatással voltak többek között a német nemzetiszocializmus felső vezetésére is.
A »Sátánról« szóló igazi ezoterikus felfogás, az egész antik világ filozófiájának erről a tárgyról alkotott véleménye nagyszerűen bontakozik ki Dr. Anna Kingsford: »Perfect Way« című könyve második kiadásában közölt »A Sátán titka« címet viselő függelékben. Az intelligens olvasónak nem nyújthatnánk ennél jobb és világosabb utalást az igazságra, s ezért itt meglehetős részletesen idézünk belőle:
»1. És a hetedik napon (a Hinduk hetedik teremtése) egy hatalmas Angyal távozott Isten jelenlétéből, haragvón és pusztítón, Isten pedig uralma alá adta a legkülső szférát.
2. Az Örökkévalóság létrehozta az Időt, e Határtalan megszülte a Határt, a Létezés leszállt a nemzésbe.
4. Nincs az Istenek között hozzá hasonló, kezébe vannak a világok királyságai, hatalma és dicsősége:
5. Trónusok és birodalmak, a királyok dinasztiái a népek bukása, az egyházak születése és az Idő győzelmei.«
Mert, amint a Hermészben halljuk: Sátán a Király Templomának ajtónállója, ő áll Salamon oszlopcsarnokában, ő tartja a Szentély Kulcsait, hogy senki be ne léphessen, csak a Felkent, Hermész titkának beavatottja. (20. és 21. vers)
Ezek az inspiráló és méltóságos versek az ősi egyiptomiaknál és az antik világ minden más civilizált népénél a Logosz teremtő és alkotó Világosságára vonatkoztak (az örök-megnyilvánulatlan Princípium – Ain Soph, Parabrahman, Zeruana Akerne vagy Határtalan Idő, másként Kâla – elsődleges, Hórusz, Brahmâ, Ahura-Mazda, stb. néven ismert megnyilatkozására), de a Kabbalában ez az értelem ma már eltorzult. A »Felkent«, aki ismeri Hermész vagy Buddha (Bölcsesség) titkait és misztériumait, s aki egyedül bírja a »Szentély Kulcsait« (a Szentély a Természet Méhe, Helena Blavatsky és Henry Steel Olcott_1.jpgamelyet meg kell termékenyíteni, és az egész Kozmoszt tevékeny létre és életre ébreszteni), a zsidóknál Jehova, a »Nemzés Istene« lett a lunáris hegyen, vagyis a Sínai-hegyen (Hold = Sin). A »Szentélyből« a »Szentek Szentje« lett, a titkot antropomorfizálták és fallicizálták, lerántva azt az anyagba. Ezért kellett a »Bölcsesség Sárkányából« a Genezisben Kígyót formálni, s a tudatos Istenből, akinek azért volt szüksége a testre, hogy túlságosan szubjektív istenségét abba öltöztesse, Sátánt alkotni. Viszont a »Szellem számlálhatatlan testet öltései« és a »vágy áramának szüntelen lüktetése« már a karmikus és ciklikus újraszületési tanunkra vonatkozik és az Eroszra, de nem a fiziológiai szerelem későbbi istenére, hanem arra az isteni vágyra, amely az istenekben és általában az egész természetben teremteni, és lényeknek életet adni törekszik. Ezt pedig az egyetlen »sötét« (mert láthatatlan és felfoghatatlan) LÁNG sugarai csak az anyagba való leszállásukkal hozhatják létre.
Ezért, amint a XV. Függelékben olvasható:
»12. Isten sok nevet adott neki (a Sátánnak), a titkos és rettenetes misztérium neveket. 
13. Az Ellenfél (nevet), mivel az anyag szemben áll a Szellemmel, és az Idő még az Úr szentjeit is bevádolja.
28, 29, 30. Féljetek tőle, és ne vétkezzetek; remegve mondjátok nevét… Mert Sátán az Isteni Igazság (Karma) kiosztója; a mérleg és a kard hordozója… Súly, Mérték és Szám az ő gondjaira vannak bízva.«
Hasonlítsuk össze ezt az utolsó mondatot Al Chazari Könyvében a rabbi szavaival, amikor a Kabbalát magyarázza a Hercegnek, s akkor látni fogjuk, hogy a Sepher Jezirah-ban a Súly és Mérték és Szám a Sephiroth (a három Sephrim vagy szám, sifre) sajátossága, magában foglalván a teljes 10-es gyűjtőszámot; a Sephiroth pedig a kollektív Adam Kadmon, az »Égi Ember« vagy a Logosz. Az ősi gondolkodásban tehát a Sátán és a Felkent azonos volt.
»33. Ezért Sátán az Isten minisztere, a Hádész hét lakának ura, a Megnyilvánult Világok Angyala.«
A hét lak a hinduk hét Lokája a Földön, vagyis a Saptaloka. Mert Hádész vagyis az Illúzió Limbója, amely a teológia szerint a Pokollal határos terület, egyszerűen a mi glóbuszunk, a Föld, s ezért hívják a Sátánt a »megnyilvánult Világok Angyalának«.
»A Sátán a mi planétánk Istene és az egyedüli Isten«, természetesen az aljasság és gonoszság fogalmának teljes kizárásával. Mert ő egy a Logosszal. A mikrokozmikus (isteni) fejlődés rendjében az első és a »legöregebb isten« Szaturnusz (Sátán) a makrokozmikus emanáció rendjében (asztronómiailag) a hetedik és az utolsó, lévén ő a kerülete annak a birodalomnak, amelynek Phoebus (bölcsesség, vagy másként a Bölcsesség Fénye, a Nap) a középpontja. A gnosztikusoknak igazuk volt, amikor a zsidó Istent »az anyag angyalának« nevezték, aki (tudatos) életet lehelt Ádámba, s akinek a bolygója a Szaturnusz.
»34. És Isten övet kötött derekára (a Szaturnusz gyűrűit), és az öv neve Halál. Az antropogóniában ez az »öv« az emberi test és két alacsonyabb princípiuma. Ez a három meghal, de a belső ember halhatatlan. Most pedig közeledünk a »Sátán Titkához«.
37, 38, 39. ... Csak reá (Sátánra) hárul a nemzés szégyene. Elvesztette szűzi állapotát (miként a Kumâra az inkarnálódás következtében): feltárva égi titkokat, rabságba esett. Kötelékkel és korláttal zár be minden dolgot...
42, 43, 44. Istennek iker hadserege van: az égben Mihály seregei, s a mélységben (a megnyilvánult világban) a Sátán légiói. Mindketten az Atya miniszterei, betöltvén az isteni Igét. Ezért:
55. Szent és tisztelendő az Isten Sabbath-ja, áldott és megszentelt a Hádész Angyalának (Sátánnak) neve. Mert:
41. A Sátán dicsősége az Úr árnyéka (Isten a megnyilvánult világban), a Sátán trónusa Adonai (az egész Kozmosz) zsámolya.«
Amikor tehát az egyház kiátkozza a Sátánt, Isten kozmikus tükörképét átkozza. Átkozza az anyagban, vagyis az objektíven megnyilvánult Istent. Istent átkozza, vagyis a soha fel nem fogható Bölcsességet, amely a Fényben és Árnyékban, a Természetben mutatkozó Jó és Rossz aspektusban, vagyis az Ember korlátozott értelmének egyedül érthető módján tárja fel magát.
Ilyen tehát az igazi filozófus és metafizikus interpretációja Samaelnek vagy Sátánnak, a Kabbalában szereplő ellenfélnek. S ugyanezek a tanok, ugyanez a szellem megtalálható minden régi vallás allegorikus ábrázolásaiban. Ez a filozófus szemlélet nem áll ellentétben a vele kapcsolatos történelmi feljegyzésekkel. Azt mondjuk »történelmi«, mert a tradíció magját díszítő allegóriák és mítoszok nem fedhetik el, hogy ez a mag valóságos eseményeket rejt magában. Így például a Kabbala, amikor elismétli bolygónk és a fajok fejlődésének időtlen, időkből származó egyetemes történetét, ezt a Bibliát képező feljegyzések legendás formájában mutatja be. Magát a történelmi alapot – jóllehet tökéletlen formában – most könyvünk lapjain kínáljuk föl úgy, ahogy azt a keleti Titkos Tanításból kaptuk. Kitűnt tehát, hogy a Genezis Kígyójának allegóriai és szimbolikus jelentése: a »Bölcsesség Fiai« – vagyis a magasabb szférák angyalai, jóllehet ők is mind a Sátán, vagyis az Anyag birodalmához tartoznak – akik az Ég misztériumait tárják fel az emberek előtt. Az is kitűnt, hogy a hindu, görög, kaldeus és zsidó Panteonok u. n. mítoszai mind tényeken és igazságokon alapulnak. A Genezis óriásai pedig Lanka történelmi Atlanteánjai és a görög Titánok.
Még emlékszünk reá, hogy Tróját valamikor mítosznak, Homéroszt nem létező személynek tartották, azt is tagadták, hogy Herculaneum és Pompei tényleges városok lettek volna, mindezeket a dolgokat mesés legendáknak tartván. Schliemann azonban bebizonyította, hogy Trója valóban létezett, Herculaneumot és Pompeit pedig századokon át takarta a Vezúv lávája, míg kiásva felszínre nem kerültek. Hogy mennyi sok mesének tartott város és hely várja a feltárást, mennyi mitikusnak vélt személyiségről fog egy napon bebizonyosodni, hogy valóságos történelmi szereplő volt, azt csak azok tudnák megmondani, akik az asztrális fényben olvassák a Sors végzéseit./4/
A témához kapcsolódóan szeretném ajánlani nektek Dr. Michael Laitman néhány rövidebb előadását, aki a Bnéj Baruch Oktatás és Kutató Intézet alapítója és elnöke, amely az autentikus Kabbala tanításával és terjesztésével Dr. Michael Laitman_2.jpgfoglalkozik. Ő maga ontológia professzor, a filozófia és Kabbala doktora, illetve MSc fokozattal rendelkezik bio-kibernetikából. Ezekben a videókban főleg a Kabbala alapjaival ismerteti meg az azok iránt érdeklődőket. Jelenleg nem szeretnék belemenni abba, én hogyan értelmezem metafizikailag a Világegyetemet, miben értek vele egyet, és miben nem. Érdemes meghallgatni, meg fogjátok látni nem egy hétköznapi filozófia ez. Van természetesen számos pozitív tanítás is eme bölcseletben, főleg ezek segítségével szokták az embereket behálózni. Én inkább azokat osztottam meg, melyek némileg érintik az én fejtegetéseimet is.
A másik videó egy a tv-ben régebben leadott Vodafone reklámmal kapcsolatos, melyben az ismert műsorvezető Sebestyén Balázs szerepel. Sajnos emberi tudatlanságból kifolyóan ezt a felvilágosító filmet nagyon sokan nem vették komolyan, így kigúnyolták. Aki járatlan a témában, viccnek gondolta az egészet, melyben az az igazán vicces, hogy ez sajnos nem vicc! A fórumokon a készítő általuk vélt lelki szegénységét hangoztatták, holott ő csupán olyan összefüggéseket próbált megismertetni másokkal, melyek az ilyen irányú tudás egyik mélyebb szintjén találhatóak. Ezért is tart a világ ott, ahol tart, majdcsak túljutunk ezen. Persze szerencsére voltak sokan, akikben ennek hatására kérdések ébredtek. Ti már tudjátok előző bejegyzéseim alapján, hogy a média maximális mértékig irányított, és még a reklámokat is a háttérhatalom óriáscégei készítik. Emiatt időnként előfordul, hogy ezeken keresztül olyan szimbolikus üzenetet közvetítenek a beavatottak számára, amit csak ők és néhány lelkes kutató tud értelmezni. Nem is igazán üzenet ez, mint inkább egyfajta tisztelgés a szellemi munkájuk nagysága előtt. A reklám jelképesen a Bibliában található Jelenések Könyvének történetét dolgozza fel az abban szereplő „Antikrisztus” trónra lépéséig. Nem az a lényeg, hogy mit látunk bele egy reklámba. Természetes, hogy mindenki mást, ugyanis a tudás tekintetében senki sincs azonos szinten. Sokkal inkább az a fontos, hogy némi okkult műveltség birtokában, tudva mindazt a háttérhatalomról, amit eddig fejtegettem nektek, képesek vagyunk-e megérteni, mit is jelenthet mindez a reklámot megrendelő számára. A felhasznált szereplőknek természetesen nem kell tisztában lenniük mindezen dolgok hátteréről, ők csupán eljátsszák, ami a rendező elvárása. Habár Balázs nagyon úgy fest, hogy mögé lát mindennek, mivel saját bevallása szerint ő egy spirituális társaság tagja, melyben különböző beavatási szinteket lehet elérni. A vele készült interjút is megosztom veletek, mely a szóban forgó reklám előtt készült. Ha azt gondoljátok ez egy egyedi elszigetelt eset, mely akár a véletlennek is betudható, maradjatok a továbbiakban is velem, be fogom nektek bizonyítani, hogy egyáltalán nem az. Aki lelkes, és szeretne magától is ráébredni bizonyos összefüggésekre, azoknak ajánlom a következő klipeket, melyeknél a szövegek értelmezése is kulcsfontosságú: Rihanna: Umbrella, Ke$ha: Die Young, Lady Gaga: Born This Way. Meg fogjátok hamar érteni, hogy a zeneipar is teljes mértékben felülről irányított. A világsztárokat is futószalagon hozzák elénk és teszik őket világhírűvé, hogy a Kabbala ideológiájához fokozatosan egyre közelebb helyezzék a világ társadalmait.
Továbbá ajánlanám egy volt magas fokú zsidó beavatott - vélhetőleg jelenleg is az - fejtegetését a Moloch-kultusz, az emberáldozatok, a Kabbala, a zsidó elit és a Halloween kapcsolatáról, mely a sátánisták legjelentősebb ünnepe. Ez sajnos angol nyelvű, de ne keseredjen el, aki nem érti meg, hiszen fogok még ezzel a videóval foglalkozni egy későbbi alkalommal.
II. Világuralmi törekvések

 
Az emberi írott történelem – mint már említettem - nagyjából semmi másról nem szól, mint világuralmi törekvésekről a legkülönbözőbb népektől a világon. Egyes népek egyáltalán nem vágytak erre, vagy csak kevésbé, míg más népek testestől, lelkestől ennek szentelték az életüket. A világuralmat a legtöbb nép katonai módon képzelte el más népeket megszállva és kifosztva, majd a saját szolgálatukba állítva őket rabszolgaként. A tényleges világuralmat jelentős próbálkozások ellenére egyetlen népnek sem sikerült elérnie sem az ókorban, sem a középkorban, sem az újkorban. Ahhoz, hogy megérthessük a globális elit összetételét és gyökerét, igen messzire kell visszatekintenünk a múltjukban.
Ők az ókori világ egyik kereskedő népének a vezetői, akik már a kezdetekkor is hatalomra törtek. Ez a vezető réteg a zsidó nép uralkodó elitje. Szellemi éles látásuk bizonyítéka az ókori zsidó vezetőknek, hogy ráébredtek arra, nem csak fegyveres úton lehet leigázni más országokat, hanem szellemi módon is, megszállva adott országok gazdaságát, pénzrendszerét, jogrendszerét, majd államhatalmi rendszerét is. Már itt szeretném határozottan kijelenteni, hogy minden nemzet népét és politikai, vallási vezető elitjét külön kell egymástól választani. Amit az elit akar, nem biztos, hogy tudja a nép, és egyáltalán akarja-e ezt, mely természetesen az elitet soha sem érdekelte. Az elit vezet, a nép öntudatlanul lohol az ő célkitűzéseik után. Azt hiszem, ez mindenkinek ismerős a magyar történelem bizonyos időszakaiból, amikor adott uralkodó családok nem a nemzet, hanem saját érdekeiket helyezték előtérbe. Ezért a törekevésért nem lehet felelőssé tenni egy egész népet! Ha egy adott népen belül található egy maffia szervezet: mint pl. a Cosa Nostra az olaszoknál, azért nem ítélhető el a teljes olasz nemzet! A helyzet az, hogy a zsidó elit nem csak más népeket képes odavetni uralmi céljai elérésének az érdekében, hanem a sajátját is. Az ő megalomániájuknak köszönhető a több évezredes antiszemitizmus és a saját népük többszörös tragédiája. Az egyszerű beavatatlan zsidó nép ugyanannyira öntudatlan áldozata mindennek, mint bármilyen más nemzet.
A legtöbb kutató a zsidó nép beavatott vezető rétegét a következő kifejezésekkel illeti megkülönböztetésül az egyszerű zsidó nép tagjaitól: zsidó elit, zsidó arisztokrata, nemzetközi zsidó, zsidó bölcs, szabadkőműves zsidó, illuminátus zsidó, stb. Ezeket a kifejezéseket én is használni fogom a továbbiakban, így szeretném egyértelműsíteni: amikor ezeket használom, nem a teljes zsidó népről beszélek, hanem annak csupán egy szűk csoportjáról. Épp emiatt teljesen értelmetlen volna A háttérhatalom arca_1.jpgbármilyen hétköznapi zsidó embernek sértve éreznie magát, hiszen nem róla beszélek. Sokkal inkább beszélek egy olyan problémáról, ami az ő szemüket is felnyithatja, és felismerhetik a több ezer éves üldöztetésük valódi okait. Nagyon bízom benne, hogy később zsidó olvasóim is lesznek, és gyűlöletmentesen képesek lesznek mögé látni egy olyan folyamatnak, aminek nem csak mi, de ők is ugyanúgy az áldozatai. A problémánk közös, és az egyetlen módja a megoldásnak csakis és kizárólag az együttes békés rendezés, nem pedig a szembenálló táborok totális megsemmisítése. Erre voltak már ijesztő példák a múltban mind a két szélsőséges oldal részéről, gondolok itt a nemzetiszocializmus üldöztetéseire, illetve a kommunizmuséra. Jól tudják azok, akinek tudniuk kell, hogy egyik „megoldás” sem volt megoldás, hisz a probléma továbbra is fennáll, és tízezer év múlva is fent fog állni, bárhány embert is végez ki bármelyik oldal. Ennek az egyenletnek sokkal másabb megoldásra van szüksége, ugyanis az emberi faj végső és teljes kipusztulásával járhatnak azok a még a globális elit számára is beláthatatlan folyamatok, amik a 21. században kezdődtek meg. Pár bejegyzés múlva bővebben kifejtem meglátásaimat ezzel kapcsolatban egy fejtegetésben.
Szeretném mindenkivel megértetni: a naplóm nem zsidógyűlölet szításának céljából jött létre, ettől határozottan elzárkózom! Eleve nem vezérel gyűlölet senki iránt, még azok iránt sem, akik az árnyékkormány trónján ülnek. Én sokkal inkább látom ezt a globális problémát az egész emberiség válságának, semmint a jelenleg regnáló vezetés puszta önzésének. Valójában a jelenlegi globalista világbirodalmat és a vezetést az emberiség termelte ki önmagából, több ezer év folyamatos háborúskodásainak eredményeként. Ezen háborúskodásoknak a zsidó elit lett a végső győztese, de ülhetne bármelyik nép vezető rétege a világ trónján, ha jobbnak bizonyultak volna náluk. Gyűlölni azért valakiket, mert egy evolucionáris harc győztesei lettek, roppant mód ostobaság, és nem fog elvezetni a probléma megoldásához. Jóllehet, tudom, mindenkiben sok düh halmozódott fel ezzel a témával kapcsolatban, ugyanakkor az embert annak kell megkülönböztetnie az állattól, hogy képessé válik érzelmeinek kontrollálására és racionálisabb megértésére. 
Észrevételeiteket az azujvilagrendfelemelkedese@hotmail.hu címre juttathatjátok el. Nagyon szívesen veszem bármilyen meglátásotokat, ellenvéleményeteket és az esetleges tévedéseimre való rámutatást is. Egy valamire kérlek benneteket: maradjatok gyűlöletmentesek. Nem csak a zsidógyűlölet szítóinak a leveleivel nem fogok törődni, de olyan zsidó származású fundamentalistákéival sem, akik vallási fanatizmustól elvakulva támadják a meglátásaimat. Ezt leszámítva nagyon szívesen várom zsidók és nem zsidók leveleit is. Amit még fontosnak tartok, hogy elmondjam: nem tartozom semmilyen mozgalomhoz, párthoz és szervezethez. Nem vagyok semmilyen vallásfelekezetnek a tagja, ugyanakkor behatóan ismerem a világ vallásait, és tanításaikból merítek, ha úgy érzem, az magasabb szellemi és lelki irányokba emelhet. Legközelebb hozzám a keresztény és a buddhista világszemlélet áll, bár nem vagyok kifejezetten elkötelezve egyik felé sem. Nem vagyok nemzetiszocialista, fasiszta, rasszista, antiszemita, és nem lesz célom a későbbiekben sem semmilyen ilyen jellegű ideológia terjesztése a naplómban. Ezeket a világnézeteket legfeljebb tárgyilagosan fogom bemutatni, amennyiben kapcsolódni fognak bizonyos történelmi időszakokhoz. Ezek nem csak, hogy idegenek Európa hagyományaitól, de paradox módon ugyanabban az ideológiában gyökereznek, ami ellen meghatározzák önmagukat. Ezt kevesen tudják, értik, vagy akarják észrevenni. Engem csupán az Új Világrend hatalmi struktúrájának legmélyebb szintű megértése motivál, és ennek bemutatása hiteles források segítségével. 
 


IV. A zsidóellenesség okai

 
Az antiszemitizmus több ezer éves jelenlétének oka a zsidó elit mindenkori hatalmi törekvésében rejlik. Ezzel a legmélyebb szinten tisztában vannak ők is. Tudják, hogy az áldozatul esett nép, amikor felébred álmából, és rájön, hogy visszaéltek a vendégszeretetével, nem lesz többé barátságos az irányukba. A zsidóság az elitjük törekvései folytán sosem tudott beilleszkedni idegen társadalmakba, és sajátos törvényeiknek köszönhetően minden esetben államot képeztek az államban. Beszéljenek helyettem ők maguk. A zsidó származású Herzl Tivadar, a cionizmus atyja írta az 1896-ban megjelent „A zsidó állam” című alapvető művében: „A zsidókérdés létezik. Ostobaság volna ezt tagadni. A középkornak egy idehurcolt, darabja ez, amellyel a kultúrnépek a legjobb akarat mellett még ma sem tudnak végezni. Hiszen nagylelkű akaratukról bizonyságot tettek akkor, amikor egyen jogosítottak bennünket. A zsidókérdés mindenütt megvan, ahol zsidók nagyobb számban élnek. Ahol nincs, oda magukkal hurcolják a bevándorló zsidók. Mi természetszerűleg oda húzódunk, ahol nem üldöznek bennünket; megjelenésünk által azután jelentkezik az üldözés. Ez igaz, igaznak kell maradnia mindenütt, még a magasan fejlett országokban is - példa rá Franciaország - amíg a zsidókérdés politikailag megoldva nincs.” /23/Bernard Lazare zsidó származású irodalomkritikus, politikai újságíró és anarchista az 1894-ben megjelent „Antiszemitizmus: története és okai” című könyvében így ír: Ha ez az ellenségesség, ez az ellenszenv csak egy bizonyos időszakban és csak egy bizonyos országban lett volna látható a zsidók ellen, akkor egyszerű lenne helyi okokat kutatni erre az érzésre. De ezt a fajt minden nép gyűlölte, amely közé betelepedett. Mivel a zsidók ellenségei különféle fajok tagjai, melyek messze laktak egymástól, ahol különféle törvények uralkodtak, és akik különféle elvek szerint éltek; mivel más és más szokásaik voltak és szellemük is különbözött egymástól, így valószínűleg semmiféle témában nem ítélkeztek hasonlóan, tehát az antiszemitizmus általános okai magában Izrael népében keresendők és nem azokban, akik szembeszálltak vele.” /24/ Samuel Roth zsidó származású amerikai kiadó és író írta 1934-ben megjelent „Jews Must Live” című munkájában:Itt csak tényeket szeretnék igazolni: az antiszemitizmus olyan ösztönszerű, hogy egyszerűen az emberek egyik ősi ösztönének nevezhetjük, a legfontosabb ösztönök egyike, amelyen keresztül egy faj önmagát a teljes kiirtástól védi. Nem tudom elég erősen kihangsúlyozni: az antiszemitizmus nem az, amit a zsidók a világgal elhitetni próbálnak, egy előítélet, hanem egy mélyen ülő ösztön, amely minden emberrel vele születik. Mint a létfenntartás minden más ösztöne, mindaddig ismeretlen marad, míg végül történik valami, aminek következtében felébred. Mint, amikor valami a szemed felé repül, és hirtelen önkéntelenül becsukod a szemhéjad.” /25/ Kicsit később erre a megállapításra jut: Nem létezik egyetlen olyan eset sem, ahol a zsidók az üldözőik haragjának keserű gyümölcsét nem érdemelték volna meg.” /26/
Az antiszemitizmus nem rasszizmus, hanem egy immunreakció a társadalomtól, miután felismeri, hogy a befogadott nép elit rétege az elpusztításukra és szolgasorsba való juttatásukra törekszik. A gond ezzel azonban az, hogy az emberek mindig általánosítanak, és dühük szinte minden esetben az egyszerű zsidó nép tagjaira csapódik le. Képtelenek megérteni, hogy az egyszerű zsidó nép nem tör világuralomra, sőt igazából tudatában sincs annak, hogy mik az igazi céljai vallási hagyományaiknak. Ők csupán vakon követik azt, amit születésüktől fogva követendő normaként beléjük nevelnek a zsidó bölcsek. Az egyszerű zsidó nép egy számára készített vallásmátrixban él.
Először nagyon különösnek hathat, de bizonyítható, hogy az antiszemitizmust igen gyakran a zsidó elit szítja saját népe ellen. Mi lehet ennek az oka? Egy hasonlattal élve: a bárányok csak akkor tartanak össze, ha farkasok veszélyeztetik őket. Mivel a zsidó nép az ókor folyamán szétszóródott a világban, ezért mindig idegen kultúrákban élt. Megfigyelhető, hogy egy kisebbség annál jobban összetart, minél ellenségesebb a környezet melyben él. Gondoljunk csak a határon túli üldözött helyzetű magyarokra, akikben jóval nagyobb összetartás, és nemzettudat van, mint a határon innen élőkben. A zsidó nép be nem olvadásához és összetartásához egyszerűen elengedhetetlen a befogadó társadalom nem túl nagyarányú zsidóellenessége. Nos, ezért szítja a zsidó elit saját népe ellen sokszor igen aljas módszerekkel a gyűlöletet, provokálva a velük szembenálló tábort.
A szélsőséges zsidógyűlölők figyelmébe ajánlom már most: minél jobban gyűlöltök egy nagyon összetett problémát, az annál erősebbé fog válni, hiszen maga a gyűlölet táplálja! Ez a probléma nem csak azért áll fenn már az ókor óta, mert a zsidó elit ilyen sajátos módon próbált érvényesülni a világban, hanem azért, mert a befogadó társadalmak képtelenek voltak a brutalitáson kívül más megoldást találni. Remélem több ezer év eltelte után mindenkiben kezd körvonalazódni a kép, hogy a probléma még mindig adott és az út, amelyen a világ népei ezt meg szerették volna oldani: eredménytelen. Lehet még próbálkozni ezzel pár ezer évig, vagy pedig el lehet töprengeni az egyenlet igazi megoldásán.
Az egyszerű zsidó nép tagjainak pedig vallásuk mélységeibe látva, és vezetőik mindenkori törekvéseit szemlélve, el kell, gondolkodjanak azon, vajon milyen okból üldözik őket több ezer éve? Vajon nem fog-e megtörténni a legrosszabb, amitől csak tarthatnak, hogy egy nap a világ népei felismerve közös ellenségüket, összefognak, és a teljes zsidó népet megsemmisítik? A zsidó elit bizonyíthatóan a történelem folyamán már számtalanszor vetette oda egyszerű, mit sem sejtő népét, ha ezzel a hatalmát megnövelhette. Ilyen vezetőkre van egy népnek szüksége? Ilyen nemzeti vallást kell követni? A zsidó népnek fel kell ébrednie, és rá kell jönnie arra, hogy nem csak egy új világnézetre, hanem egy teljes lelki és szellemi átalakulásra van szüksége, hogy visszaszerezzék a népek bizalmát és rokonszenvét. Kezükben van a lehetőség vallásuk megreformálására, vagy egy teljesen új létrehozására, ami általános emberi értékekre épít. Egyre jobban nő azoknak a zsidó embereknek a száma, akik felismerve az üldöztetések valódi okait, ott hagyják végleg vallásukat és szembeszállnak saját vezetőikkel. Ők remek tényfeltáró tanulmányokat írnak, hogy a problémamegoldásban közvetlenül segítsék népüket és közvetve az egész emberiséget. Tiszteljük őket, mert hatalmas áldozatot vállalnak fel egy szebb emberi civilizáció építésének a reményében!
Tudati ébresztésKedves olvasók!


Eljött az ideje annak, hogy közelebb kerüljetek a valósághoz! Remélem, tanulmányaim hatására sikerült bennetek megtörnöm a mátrixot, és kérdéseket ébresztenem annak érdekében, hogy elvezethesselek titeket az igazsághoz. 1-6. bejegyzésem azért jött létre, mert pontosan tudom azt, hogy a tömegmanipulációknak bedőlt tudatok, arra is fel vannak különféle propaganda módszerekkel programozva, hogy mindezt elutasítsák, és a történelem sokkal valóságosabb menetének ismertetését „összeesküvés-elméletnek” tartsák. Ezt az ismeretterjesztő filmet bizonyos John Nada szerkesztette, több az Új Világrenddel foglalkozó dokumentumfilm és előadás felhasználásával. Nagyon fontos, hogy tiszta elmével nézzétek meg, és képesek legyetek elvonatkoztatni mindattól a meseinformációtól, amit a globális elit belétek nevelt gyerekkorotok óta. Ez már közel fog benneteket vezetni ahhoz, milyen módon működteti egy szűkebb csoportosulás napjainkban az egész világot. Ennek a körnek nagyon mélyre vezető gyökerei vannak a világtörténelemben, melynek csak egy bizonyos szeletét képes megismertetni ez a film. Az ezt követő bejegyzéseimben, melyek 1. részét előreláthatóan 3 hét múlva fogom feltenni, hosszabban ismertetni fogom, hogyan is kerültek ők az államok felett álló trónusra, és milyen dolgokkal kell mindannyiunknak szembenéznünk, a több száz éve zajló világuralmi terveik végső fázisához közeledvén. Egyelőre azért nem javaslom, hogy magatok is kutatásokba kezdjetek az Új Világrenddel kapcsolatosan a világhálón, mivel a háttérhatalom egy hatalmas dezinformációs felhőt kezdett gyártani az elmúlt évtizedekben annak érdekében, hogy összezavarja az ébredező embereket. Jó pár bejegyzés után megmutatom ennek a technikának a lényegét, és utána már képesek lesztek arra, hogy helyes módon szűrjétek meg az általatok gyűjtött ismereteket. Én tisztaszívből kívánom nektek, hogy Ébredjetek Fel!

Ajánlott videó

6. Rabszolganevelés: Az oktatásrendszer

2012.05.10. 15:54 <Fejedelem>

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/
Viszonylag nehéz átfogó képet adni a teljes globális oktatásról, ugyanis ez államonként változik, de mivel a működési lényege mindegyiknek azonos, ez mégsem lehetetlen. A leginkább általánosnak számító vélemény velük kapcsolatban, hogy rossz elvek szerint működnek, és egyre lejjebb zuhan a színvonaluk, ahogy haladunk előre az időben. Minden oktatásrendszernek a következő kimondatlan célja van: fenn kell tartania az elit által működtetett államformát oly módon, hogy a diákoknak olyan történelemképet és világnézetet tanít, ami sohasem fogja megkérdőjelezni a politikai vezetésDiákok_1.jpghatalomhoz való jogát. Jól ismert bevett gyakorlat volt ez a kommunista, a fasiszta, a nemzetiszocialista és a demokratikus államberendezkedések idején is a 20. század folyamán. Természetesen ez a régi világrendre is jellemző volt, gondoljunk csak az európai keresztényi feudális világrendre. Értelemszerű, hogy az oktatás megszervezése a hatalmon lévőknek a feladata, akik ezeket a lehető legaprólékosabban kidolgozzák az uralom megtartásának érdekében. Fontos tudni, hogy minden társadalmat érintő változást felülről hoz mozgásba a vezetés, és valósít meg az oktatás, a média és a politika szintjén. Azok a társadalmi változások, amik nem felülről szerveződnek, kontrollálatlanok, így nagyon könnyen a fennálló rend és a hatalmon lévő elit bukásához vezethetnek. Természetes, hogy ezt mindegyik hatalom szeretné elkerülni, így az alulról jövő társadalmi kezdeményezéseket a lehető legkönyörtelenebb módon elfojtják.
Mi jelenleg hazánk államformája? Formális köztársaság. Miért mondom azt, hogy formális? Azért, mert hazánk a globális pénzurak épülő világbirodalmának egy gyarmati sorban lévő tartománya, ami az országunk lakosai által megtermelt javak döbbenetes hányadát évről-évre átengedi a globalisták tulajdonában lévő világbankoknak a helyi politikusainkkal - párthovatartozásuktól függetlenül - együttműködve. Magyarország tényleges államformája egy szigorú hierarchiarendszerre épülő pénzuralmi diktatúra, ami agymosott kamatrabszolgákat lát országunk polgáraiban. Ha eljutottatok idáig a naplómban, akkor talán elkezdődött körvonalazódni bennetek a kép arról, hogy az államok felett álló háttérhatalom, aminek a multinacionális nagyvállalatok, a bankrendszer, a médiarendszer, a filmipar, a reklámipar, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar stb. a részei, sohasem tudná világszerte működtetni ezt a fajta függési viszonyt, ha az országokat nem kollaboránsok vezetnék. Ezek az önző politikusok a népnek való módszeres hazudozásért és a nemzetközi elittel való együttműködésért cserébe jelentős juttatásokban részesülnek. Milyen oktatási rendszereket kell nekik kidolgozniuk? Értelemszerűen olyanokat, amik semmit sem tanítanak erről a pénzuralmi világdiktatúráról, szervezeteiről, módszereiről és egyáltalán arról, hogy milyen módon áll több milliárd ember szolgasági viszonyban vele. Szinte semmit sem halhatunk az iskolákban a bankok pénzteremtési mechanizmusáról, a nemzetközi pénzügyi magánhatalom gyökereiről, megszerveződéséről, befolyásáról és fokozatos hatalomra jutásáról az elmúlt 300 év folyamán. Mindez nagyon jól nyomon követhető a múltban rengeteg történelmi forrásra támaszkodva csakúgy, mint napjaink politikai történéseiben is.
Világszerte az iskolák a következő erőszakos cselekedettel kezdik el az egyén átformálását: kiszakítják 6-7 éves korban a családból a gyerekeket, heti 5 alkalommal napi 6-10 órára, mivel fiatal korban lehet őket leghatékonyabban megfogni a rendszer számára. Ezt minden hatalmi berendezkedés jól tudta, és tudja mind a mai napig. Az iskola lényegében az örökbeadás egy formája, ahol a politikarendszer programja veszi kézbe a fiatalgyerekek véleményformálását a család helyett. A politika célja érthetően az, hogy úgy lássák a tanulók a világot, ahogy azt az ő érdekük megkívánja. A nevelés valódi mozgató rugója nem az, hogy művelt legyen a diák, hanem az, hogy átformálja a gondolatait, érzéseit, véleményét az őt körülölelő mindenségről. A háttérhatalom nem gondolkodó nemzeteket akar, hanem rabszolgásítottakat, akiket alárendelhet a törekvéseinek.
Könnyen rádöbbenhetünk, hogy az oktatásrendszerekben a tömegmanipulációk legfőbb arcvonalát a történelem tantárgynak nevezett mesehalmaz képezi. Hogy lehet átírni a történelmet, és ezzel egy téves valóságot közvetíteni a tanulóknak? Ez nagyon egyszerű: tudatosan kihagyják a tényleges források döbbenetes hányadát, ami egy teljesen más történelemképet eredményezne ahhoz képest, mint amit tanítanak nekik az iskolákban. A legfontosabb halálos tévedés, amit az egyének le fognak szűrni mire elhagyják az iskolát, hogy ők szabadok, és egy demokratikus köztársaság lakosai, attól függetlenül, hogy ez még saját józan eszüknek is ellentmond. Ők nem fognak lázadni az elit fojtogató hatalmával szemben, A globális történelem áírása.jpgmivel a téves információfeltöltésnek köszönhetően képtelenek lesznek önmaguktól összerakni a nagy egészet, és öntudatlan gondolat- és adósrabszolgájává válnak ennek a kizsákmányoló rendszernek. Minél inkább megérti valaki az oktatásrendszer működését, annál inkább rájöhet arra, hogy helyesebb lenne birkásításirendszernek nevezni, ami teljesen agymosott fogyasztó- és munkaerőállatok gigantikus csordáját neveli ki, amit az elit a média, a politika és a pénzrendszer segítségével drótokon rángathat világuralmi törekvéseiknek megfelelően. Köztudott tény, hogy a történelmet mindig a győztesek írják. Az már azonban kevésbé köztudott, hogy az elmúlt 300 év történéseinek egyetlen győztesei voltak: a pénzvilág mögött meghúzódó - jelenkorunk globalizációs folyamatait is mozgató - nemzetközi multi-milliárdos családok, akik hosszú évszázadok folyamán hagyományozták dinasztikus törekvéseiket utódaikra azért, hogy az egész világot a teljes és korlátlan egyeduralmuk alá hajthassák.
Ez az a pont, ahol szeretném minden olvasómmal megértetni, hogy az én általam később ismertetésre kerülő történelemkép nem egy-két, a hatalom által „összeesküvés-elmélet” kategóriába sorolt történelmi tanulmány elolvasásából és feltételnélküli elfogadásából ered, hanem alapos és több mint 1 évtizedes kutatómunka eredménye. Úgy jutottam el a jelenlegi látásmódomhoz, hogy mindent, ami csak megkérdőjelezhető, megkérdőjeleztem, és minden állítást hosszas elemzésnek vetettem alá, és vetek alá mind a mai napig. Teljes mértékben tisztában vagyok a hivatalos állásponttal az emberi történelmet illetően, hisz ezt ismerhettem meg az oktatásból, ugyanakkor én a nagy többséggel ellentétben felülvizsgáltam azt. Engem az ellenőrizhető tények érdekeltek mindig is, és az olyan logikai összefüggések meglátása, amik elvezethetnek az igazság megismeréséhez. Mint már többször is utaltam rá, azért indítottam útjára ezt a naplót, mert biztosan állíthatom, hogy hatalmas veszélyeket tartogat mindannyiunk számára a közeljövő, melynek az emberi történelemben nagyon mélyen nyugvó gyökerei vannak. Ennek természetét is szeretném megismertetni veletek, hogy mindenki túlélhesse azt, ami előttünk áll, és felvilágosíthassa környezetét a várható eseményekről.
Ez a világhatalom már a kezdetekkor ráébredt arra, hogyha elveszi egy nép történelmi múltját, akkor olyan jövőt írhat neki, amilyet csak akar. Ennek köszönhetően a magyar őstörténelem teljesen ki van hagyva a tananyagból a finnugor származás legendája miatt, mellyel biztosan fogok majd később foglalkozni, hogy megértsük, egy nagyon ősi és különleges népcsoport tagjai vagyunk, ami miatt illene büszkének lennünk magyarságunkra. A világtörténelem maga elsősorban az elmúlt 300 évvel kapcsolatban tartalmaz mérhetetlen mennyiségű hazugságot, mely hazugságáradat bolygónk többi országának az oktatásrendszerét is súlyosan érinti.
Ha megértjük azt, hogy a globális nevelés első számú célpontja a történelemnek nevezett tantárgy, akkor világossá válik, hogy minden más ennek van alárendelve. A történelmet, mintegy kiegészíti az irodalom, ahol csupán olyan szerzők műveit mutatják be, amik nem veszélyesek a fennálló hatalomra nézve, vagy egyenesen annak az érdekét szolgálják. Rengeteg nagy jelentőségű költőt, írót felejtenek ki módszeresen ebből a tantárgyból is, akik nem esnek bele a „politikailag korrekt” kategóriába, mégis méltán megérdemelnék, hogy részeivé váljanak az oktatásnak. Nem csak a humántantárgyak esnek áldozatul a propagandának, hanem időnként a reáltantárgyak is, gondolok itt a biológia, földrajz, stb. bizonyos részeire. A szigorúan ellenőrzött oktatáscsomagokba minden a háttérhatalom törekvéseit szolgálja, és egyetlenegy mondat sem kerül beléjük úgy, hogy megtörhetné a mátrixot a tanulókban.
A nevelés mechanizmusa nem az információk rendszerezésére és átgondolására épül, hanem óriási mennyiségű tananyag rázúdítására a diákokra annak érdekében, hogy idejük se legyen átgondolni mindazt, amit a tankkönyvekben Információfeltöltés_1.jpgmegismerhetnek. A hatalomnak nem az a célja, hogy gondolkodó emberek jöjjenek ki az iskolákból, hanem az, hogy önállóan gondolkodni képtelen programozott robotok távozzanak belőle. Jóval fontosabbnak találják a mérhetetlen mennyiségű részben téves információ feltöltését a fiatalokba, semmint az egyéni véleményük lehetőségének megteremtését. Ettől a gyakorlattól eltérően még pusztítóbbnak nevezhető az információhiányos állapot előidézése (pl. USA), hiszen így a diákok még azokat az ismereteket sem szerzik meg, amik felett kritikusan elgondolkodhatnának. Azokra a diákokra, akik társaikkal ellentétben megkérdőjelezik a kapott ismereteket, és az iskolán kívül nyert tájékozottságuk révén eltérő véleménnyel lesznek a világról, legtöbbször bomlasztó egyedként tekint az adott oktatásintézet vezetése.
Az iskola maga lényegében egy állandó stressz intézmény, mely rendszeres szorongás alatt tartja a növendékeket vizsgák, felelések és számonkérések alkalmával. Ezen dolgozatok semmi másról nem szólnak, csupán a megkérdőjelezés nélküli visszamondásáról annak, amit tanítottak. Az állandó stressz megteremtése azért fontos, mert Stressz_1.jpgcsökkenti a gondolkodási és teljesítő képességet, amit a legtöbben csak magolással tudnak ellensúlyozni. Legtöbb szülő azt gondolja rossztanuló gyerekéről, hogy ostoba, lusta és teljesen érdektelen az őt körülvevő világról. A helyzet ezzel szemben az, hogy csupán megbukott az állam által ráerőltetett rabszolgásító programban, mely miatt a benne szunnyadó képességet nem tudta előhozni, amit később a társadalom javára fordíthatott volna. Egy helyes oktatásrendszernek nem az volna a feladata, hogy túlinformált gondolkodni képtelen személyeket képezzen, hanem az, hogy előhozza a fiatalokból a bennük rejlő képességeket. Mindenki született valamire, és mindenki hasznos tevékenységet tudna folytatni a társadalomban, csupán hangsúlyt kellene fektetni ennek a kiaknázására.
Általában az iskolák osztályonként túl nagy létszámmal dolgoznak azért, hogy túlterheljék a tanárokat.  Egy-egy tanárnak így nagyon kevés ideje van naponta egy-egy gyerekre, hogy jobban megismerhesse és fejleszthesse a képességeit. Lényegében a tanárok egy hatalmas gyerekhalmazt látnak maguk előtt, melynek megformálására esélyük sincs. Napjainkban egyre nehezebbé válik a helyzetük, mivel a globalisták által indított szellemi, lelki, időnként fizikai háború elsősorban a fiatalok ellen irányul, akik emiatt egyre kezelhetetlenebbek. Csakis az új generációk agymosott kamatrabszolgái tudják életben tartani a rendszert, ha nincs utánpótlás, az emberek felébrednek, és vége a globális elit ármánykodásainak. Fontos megérteni azt, hogy az emberi tudatok leginkább fiatal korban menthetőek meg, ezért ők az a réteg, akikre koncentrálnia kell a felébredettek táborának. Én személy szerint hatalmas felelősséget érzek azokon a tanárokon, akik képesek mögé látni a világ folyamatainak, ugyanis nagy részben rajtuk múlik az, hogy öntudatlan kamatrabszolgák fognak-e kikerülni a kezeik közül, vagy pedig öntudatos állampolgárok, akik átlátják a világ tényleges működését. Természetesen, ha a tanárok nem merik felvállalni az emberiség ellen folyó háborút, akkor ez saját életükre is kihatással lesz, mivel az új generációk fogják tovább működtetni azt a fennálló őrületet, ami körül vesz mindannyiunkat.
A felsőoktatás szerepe sem a valódi tudás megszerzésére irányul. A világ felsőoktatásai egyre inkább a túlszakosítás irányába indultak el, ahol az adott személy lényegében nem több mint egy fogaskerék az elit gépezetében, aki nagyon Diploma_1.jpgképzett egy adott szakterület részterületének részterületében, azonban semmilyen fogalommal nem rendelkezik az őt körülvevő nagy egész működéséről. Általános tapasztalatom, hogy a felsőoktatást elvégzők döbbenetes hányada ugyanannyira öntudatlan a világról, mint a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező polgárok. Lényegében minél mélyebbre ásunk le ennek a világhatalomnak a szerkezeti felépítésének megértésében, annál inkább rájövünk arra, hogy a hierarchia csúcsán lévő elit és az őt kiszolgáló bürokrácia alatt közvetlenül a mátrix rabjai állnak, akik teljesen öntudatlanul működtetnek egy olyan mindenre kiterjedő rendszert, mely saját kifosztásukat is eredményezi.
Gyerekkoromtól fogva óriási a tudásvágyam a minket körülölelő univerzum, természet és emberi civilizáció működésével kapcsolatban annak érdekében, hogy közelebb kerülhessek önnön létezésem megértéséhez. A globális populációban nagyon kevés egyed képes önmagától kibújni a szédületes mértékűvé vált agymosás mindent átitató mérge alól, ugyanis mára ezt a társadalmakba már nagyon sok oldalról juttatják bele. Megítélésem szerint a társadalmak legfeljebb 5%-a képes felfogni, hogy mérhetetlen mértékben manipulálja őket a világ bábpolitikusaival együttműködésben egy államok felett álló hatalom, ami öntudatlan adósrabszolgákat lát bolygónk teljes lakosságában. Ez az 5% is többrétegű, ugyanis a legtöbben csak felszínesen látják át a dolgokat, mélyebb szinten csupán 1-2% van tisztában egészen pontosan a kialakult helyzettel. Azokat a diákokat, akik képesek kibújni a doktrínáció alól, a nemzetközi elit különféle módszerekkel kísérli meg beszervezni a hatalmi gépezetébe, ugyanis nem érdekük, hogy öntudatos rabszolgák éljenek az épülő világbirodalmukban. Ez többnyire sikerül nekik, de nem mindenki hajlandó eladni a lelkét pénzért cserébe. Kik képesek a tanulmányaik folyamán felébredni? A válasz kézenfekvő volna, hogy az intelligensebb egyedek, azonban ez mégsem igaz teljes mértékben. Leginkább a gyanakvó természetű emberek azok, akik képesek átlátni a folyamatok hátterét, és nem hiszik el feltétel nélkül azt a világképet, amit eléjük tálal az oktatás, a média és a politika. Ezeket a személyeket mélyebb szinten foglalkoztatja az emberiség történelme és jelenkorunk politikája, így végül kutatásaiknak köszönhetően megismerik az elhallgatott, ugyanakkor valóságos és leellenőrizhető forrásokból származó tényeket.
Azokat az embereket, akik felnőtté válásuk folyamán saját maguktól ébrednek rá arra, hogy manipulálják őket, én úgy hívom, hogy „ébresztők”. Ők olyan adottságokkal rendelkező személyek, aki egy idő eltelte után, ahogy egyre nagyobb műveltségre tesznek szert ebben a témában, képessé válnak arra, hogy felébresszék az álomvilágban élő embertársaikat különféle módszerek segítségével. Ők azok, akik a legnagyobb veszélyt jelentik a fennálló háttérhatalomra nézve, ugyanis képesek a dokumentált információt olyan formában megismertetni másokkal, mellyel szélesebb tömegeknek nyílhat fel a szeme. Azokat az embereket, akik az ébresztők szellemi munkáinak köszönhetően öntudatra ébrednek, én „felébredetteknek” nevezem. Ők maguk is előléphetnek később ébresztőkké, amennyiben megfelelő szorgalommal képzik magukat, és képesek rájönni arra, hogyan tudnak hatást gyakorolni ismereteiket felhasználva másokra.
Remélem bejegyzésem végéhez érve sikerült egy átfogóbb képet adnom nektek a birkásításirendszerek működéséről és kimondatlan céljáról. Bárki, aki mélyebb szinten érti meg a kialakult globális helyzetet, felismeri, hogy az oktatásrendszerek tudatosan egy teljesen hibás szisztéma szerint dolgoznak, és egyetlen céljuk engedelmes adósrabszolgák kinevelése. A tanulókból tanulmányaik végére teljesen kiölik a valódi tudásvágyat, mely miatt a későbbiekben sem fognak művelődni és gondolkodni a saját életüket is érintő fejleményekről. Így éri el lényegében az államok felett álló elit a törekvését, és teremt új öntudatlan kamatrabszolgákat a világbirodalmába, akik később a legkülönfélébb tömegmanipulációs technikák hatására vágóhídra terelik saját magukat. Az oktatás mindig az adott társadalmat irányító vezetés kezében van, melynek lelkisége határozza meg annak minőségét. Ez is egy olyan kétélű fegyver, mely szolgálhat nemes célokat, de önzőségből kiinduló gonosz célokat is.
Értelemszerű, hogy a politikarendszerrel kellene folytatnom a következő beírásomat, azonban ezt anélkül nem tudom megtenni, hogy ne ismertetném azt a történelmi folyamatot, ami lehetővé tette világszerte bábkormányok hatalomra jutását. Pár nap múlva fel fogok tenni egy dokumentumfilmet, ami közel fog vezetni benneteket a valósághoz. Ezután össze fogom nektek foglalni azt a több ezer éves történelmi folyamatot, ami révén idejutott a világ. Továbbá szeretném megosztani veletek Szent-Györgyi Albert 1930-as évnyitó beszédét, ami a témához kapcsolódóan szintén rámutat arra, hogy az oktatásrendszerek módszeres pusztítása nem a közelmúltban kezdődött el. További kellemes töprengést kívánok mindenkinek addig is a világ helyzete felett!
 
Ajánlott videó


5. Tömegmanipuláció: A médiarendszer

2012.04.21. 16:13 <Fejedelem>

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 
Előző bejegyzésemmel megpróbáltam rámutatni arra nagyobb vonalakban, hogy a globális pénzrendszer egy szűk kör érdekeit képviseli a kamatrabszolgaként tartott többség érdekeivel szemben. A pénzrendszer mögött meghúzódó globalisták adósgyarmatként kezelik az országokat, ahol megállás nélküli pénzszivattyúkat működtetnek, amik évről-évre az országok megtermelt javainak számottevő részét a globális elit kezébe szívják el. Aki ezt a felismerést megteszi, rájöhet arra, hogy a világ lakosságának döntő többsége modernkori adósrabszolga. A polgárok azért dolgoznak, hogy az általuk megtermelt javak nagyobbik hányadát a világbankok asztalára tegyék le, majd a pénz urai mindezért cserébe meghagynak számukra egy kisebb részt, melyet keresetnek nevezünk, ami a rabszolgáknak jó esetben arra elég, hogy ezzel el tudják kerülni a saját éhenhalásukat.
A pénz urai és az adósrabszolgák közötti függési viszony természetesen nem véletlenszerűen szerveződik, hanem nemzetközileg van igen kifinomult módon megszervezve. Ez a szervezett magánhatalom a feudalizmus felszámolása, és a pénzrendszer megszállása után alakította ki ezt az újfajta globális szerkezetet úr és szolga között. Értelemszerűen, mivel ők egy szűk közösség, legfontosabb érdekükké az vált, hogy a tömegek ne legyenek egyáltalán tudatában annak, ami körülöttük folyik, különben a kifosztottságukat megértve megdönthetnék a hatalmukat.
Ahhoz, hogy uralmuk fennmaradhasson három tényezőt kellett az irányításuk alá vonniuk a pénzrendszer mellett minden bevethető eszközzel: a politikát, a médiát és az oktatást. Ennek a három tényezőnek a kézben tartásával el tudják azt érni, hogy végeláthatatlan emberi kamatrabszolga tömegek keletkeznek, akik egy számukra készített mesevilágban élik le a teljes életüket, melyben több frontról érkező módszeres sulykolások hatására elhiszik, hogy ők szabadok, holott „Senki sem reménytelenebbül rabszolga, mint aki tévesen hiszi, hogy szabad.”- Goethe. /1/Én magam a globális politika, a globális média és a globális oktatás összeolvadását, mellyel egy többrétegű propaganda álomvilágot építenek tudatosan körénk „mátrixnak” hívom. Ezt azért említettem meg, hogy tudjátok pontosan, mire is gondolok a jövőben, ha ezt a kifejezést fogom használni. Egyébként a globalisták maguk is így hívják, de egyelőre ne menjünk ennyire előre. Mi már mindannyian beleszülettünk ebbe a mátrixba a 20- és 21. század folyamán, így egy tudatosan körénk emelt hazugságvilágban élünk ahhoz képest, ahol a valódi valóság tart. Gyerekkorunktól fogva olyan ingerek értek bennünket, az oktatás, a média és a politika látszat valóságával való kapcsolatba kerüléseink alkalmával, melyek egy teljesen hibás képet alakítottak ki bennünk a világról, annak működéséről és a vezetőiről.
Ez a bejegyzésem ebből a 3 tényezőből a médiával foglalkozik, mely a földkerekség leghatalmasabb tömegpusztító fegyverévé vált az idők folyamán. Mit értünk a média szó alatt? „A kommunikációban a média az információ rögzítésére és közvetítésére használt eszközöket jelenti.”/2/ Ebből kifolyóan érezhető, hogy a média egyidős az írás kialakulásával és megjelenésével.
Napjainkban nagyon sokszor hallható ez a szóösszefüggés, hogy „független média”, mely a szemfényvesztések legelső sarkalatos pontja. Minden újság cikk, minden híradás, minden információt közlő személy valójában a saját szubjektumából kiinduló véleményét közvetíti nekünk. A hírközlőnek célja van azzal, hogy egy adott eseményről a saját világképének megfelelően számoljon be, és azon belül értelmezze azt. Objektív hírközlés nem létezik, erről le kell mondanunk. Nekem is határozott célom van ennek a naplónak az írásával, és a tények tárgyilagos bemutatása mellett úgy szerkesztem tudatosan, hogy az olvasók gondolkodását egy adott irányba próbálom elmozdítani, mely az én saját véleményemből indul ki a rendelkezésemre álló történelmi és politikai forrásokra támaszkodva. Köztem és a média között azonban az a különbség, hogy én bizonyos összefüggések megértése felé szeretném terelni azokat, akik olvasnak, elgondolkodnak és leellenőrzik az állításaimat.
Legtöbben úgy gondoljuk, hogy a televízió, a rádió, az internet stb. az igazságot közvetíti nekünk, és a tények objektív bemutatásával elvezetnek bennünket az igaznak vélt összefüggések meglátásához. Természetesen ez nem igaz, hiszen bele kell gondolni abba a ténybe, hogy az adott médium egyáltalán nem fog közölni a tulajdonosok érdekeivel ellentétes híreket, legalább is sohase olyan formában, ahogy az elvárható lenne tőle. Vajon milyen érdekcsoportokhoz vezethetőek vissza a fősodrású média mögött meghúzódó tulajdonosok? Vajon mik lehetnek az ő érdekeik? Létezhet-e az, hogy a 21. század elejére csaknem a világ teljes média hálózata a pénzrendszer urai kezére került? Ezek fontos kérdések, melyek megválaszolásához előbb vizsgáljuk meg nagyon röviden a média fejlődését az ókortól napjainkig.
Mint már említettem a média lényegében egyidős az írás megjelenésével, ugyanis már a korai írásos emlékek között is találhatunk olyanokat, amik információt rögzítettek és közvetítettek. Ezek az ókor és középkor folyamán elsősorban a társadalom felső rétegei számára voltak elérhetőek, és értelemszerűen ők is írták ezeket. Természetesen a legtöbb korai történetíró a saját szubjektív véleménye alapján készítette el beszámolóit, így a régészetnek és egyéb tudományágaknak is jelentős feladata maradt napjainkban is, hogy a pontos történelmet rekonstruálni tudjuk az adott korszakról.
Az egyik legfontosabb média, amik az ókorban keletkeztek azok a vallási iratok voltak. Ezek a világ metafizikai értelmezése és erkölcsi magatartásformák tanítása mellett, sajátos stílusban megírt történelmi eseményeket is rögzítettek. A legtöbb igehirdetőnek a célja a tömegek vezetése volt, a teljes kontroll elérése az emberek tudata felett annak érdekében, hogy létrehozhassanak egy másabb fajta társadalmat az addig megszokottól. Ezek a célok lehettek igen nemes célok, mely a Kézzel írott latin nyelvű biblia, 1407_2.jpgközösség jobb életének irányába vezetethettek, illetve lehettek önző célok is, mely csak egy szűk kör érdekeit képviselték a megvezetett tömegek érdekeivel szemben. A vallásmédia mindig is az adott társadalmat vezető elit szolgálatában állott, és az ő lelkiségükön múlott az, hogy pozitív vagy negatív irányba indult el a társadalom fejlődése. Ahogy már mondtam az előző bejegyzésembe a pénzel kapcsolatosan a világban minden kétélű fegyver, így jó és rossz célokat is szolgálhat. A vallás és a hozzá tartozó vallásmédia is pontosan ilyen fegyver volt, és az mind a mai napig, függetlenül attól, hogy elfogadjuk-e Isten (esetleg istenek) létezését, vagy pedig nem. Tudom, hogy vannak olyanok, akik számára ez egy újfajta, esetleg sértő megközelítése ezen iratoknak, de az igazság ettől függetlenül még ez velük kapcsolatban.
Szélesebb körben a média a könyvnyomtatás feltalálása után kezdett elterjedni. Ezen eljárás alkalmazása előtt a könyveket kézzel másolták, és ritkaságnak számítottak. Ezt a technikát Kínában találták fel a 8-9. század folyamán, ami Gutenberg-nyomda, 15. század_1.jpgkezdetben abból állt, hogy egy kézzel vésett falapot befestékeztek, amit rátettek egy papírlapra, és száraz kefével a hátoldalát dörzsölve hozzásimították. Később ez 1041-ben továbbfejlődött, ami egy Pi Seng nevű kínai kovácsnak volt köszönhető, aki feltalálta a külön mozgatható nyomóelemeket, amiket egy képlékeny kerámiából vésett ki, majd kiégetéssel szárított meg. Európában a könyvnyomtatást tőle függetlenül találta fel egy mainzi aranyműves Johannes Gutenberg 1450 körül. A könyvnyomtatás egyfajta szellemi forradalmat hozott el Európában, és jelentősen hozzájárult az 1517-ben útjára induló reformáció térhódításához.
Az ezt követő évszázadok során megkezdődött a régi klasszikus feudális keresztényi világrend felbomlása. Az 1600-as, 1700-as évek folyamán útjára indult a „felvilágosodásnak” nevezett eszmeáramlat, ami az emberi értelmet állította a középpontba, megkérdőjelezve az addigi szokásokat, erkölcsöket és hagyományos intézményeket. Megjelentek az első újságok – a legelső 1566-ban Velencében – melyek hírközlő, és véleményformáló szándékkal jöttek létre. Ezen kulturális és társadalmi változásokat előmozdítani képes fegyverzet az éppen ez idő tájt szerveződő nemzetközi pénzügyi magánhatalom ölébe hullott, kik uralmi céljaik elérésének érdekében a tömegek ellen fordították az írott szó erejét. A későbbi századok folyamán a kezükben lévő nagytőke segítségével különféle könyveket, nyomdákat, újságokat hoztak létre, és eszmeáramlatokat indítottak útjára Európában az útjukban álló régi társadalmi rend felszámolására. 1896-ban megkezdődött a filmszínház (mozi) világhódító útja az amerikai New Orleansból, mely már szélesebb tömegek gondolatvilágát tudta meghatározni. 1920-ban indult be az első kereskedelmi rádióadó Pittsburgh-ben, 1929-ban pedig a BBC kezdte meg első kísérleti televíziós műsorszolgáltatását Angliában. Az USA-ban az NBC 1939-ben sugározta első adását, hazánkban pedig 1957-ben indult meg hivatalosan a Magyar Rádió és Televízió műsoradása. 1983-ban jelent meg a mai fogalmaink szerinti internet, mely tovább forradalmasította az információáramlást az emberek között, és ennek segítségével írhatok én is most nektek. A továbbiakban szeretnék egy átfogó képet adni a 20. század folyamán megjelent média birodalmak céljairól, módszereiről, működési elvéről, avagy arról, hogy milyen módon építik velük a mátrixot mesterségesen körénk.
A főáramú médiabirodalmak számottevő része részvénytársaságokból áll, és kereskedik a tőzsdén, így könnyedén a nemzetközi pénzurak kezébe hullnak, akik a saját szolgálatukba állítják őket. Ezek alapítását és működését engedélyhez kötik, így könnyen meggátolják olyan szereplők megjelenését a mátrixban, akik egy ellentétes valóságképet próbálnának közvetíteni szélesebb rétegek felé.  Nagy általánosságban elmondható, hogy minél több pénzt juttatnak egy adott vállalkozásba, annál inkább életképesebb lesz, háttérbe szorítva és elpusztítva a konkurenseit, már ha egyáltalán vannak olyanok. Ezen médiumok igazgatóinak olyan embereket tesznek meg, akik teljes mértékben beavatottak a törekvéseikbe, és ők ennek megfelelően állítják össze a műsorokat és a híreket.
A globalisták nagyon műveltek és szellemileg magasan képzettek, akik abból az alapfelismerésből indultak ki, hogy az intelligens emberek mindenkor meg tudják vezetni a kevésbé intelligenseket. Az elit érdeke így az, hogy módszeres agymosást hajtsanak végre a teljes emberi populációban, melynek segítségével gigantikus méretű nyála folyó fogyasztó, emberileg és erkölcsileg állati szintre visszasüllyesztett degenerált embertömegek keletkeznek. Őket az érzelem világukon keresztül nagyon egyszerűen tudják befolyásolni, és adósrabszolgaként tartani egy számukra mesterségesen emelt álomvilágban.
Nagyon sokáig tanulmányozták az emberi psziché működését, ezáltal teljesen tisztában vannak azzal, hogy milyen módszerekkel lehet ezeket az ösztöncsordákat létrehozni, akik gondolkodás nélkül valóságnak fogadják el azt, amit a média eléjük tálal. Edward Bernays híres propagandista pszichiáter nagybátyja (Sigmund Freud) eredményeiből kiinduló pszichoanalitikus módszerekre támaszkodva adott tanácsokat nagyvállalatoknak, és amerikai elnököknek, aki a nemzetiszocialista Németország propagandaminiszterére Joseph Goebbels-re is nagy hatást gyakorolt, így vélekedett 1928-ban megjelent Propaganda című könyvében: „A tudatos és intelligens manipuláció a tömegek szervezett Edward Bernays_1.jpgviselkedésének és véleményének, fontos elem a demokratikus társadalomban. Azok, akik manipulálják a társadalomnak ezt a láthatatlan gépezetét egy láthatatlan birodalmat alkotnak, ami a valódi hatalom az országunkban. Irányítottak vagyunk, elménk előre megformált, ízlésünk alakított, és elképzeléseink sugalmazottak nagymértékben olyan emberektől, akikről soha nem is hallottunk. Ez egy logikus eredménye annak az útnak, ahogy a demokratikus társadalmunk meg van szervezve.” /3/ Vélekedése szerint az emberek olyan csordának a tagjai, akiknek érzelmi reakció szuggerálható mintákat követnek. A csordatagok nem az eszükre hallgatva döntenek, és különféle benyomásokat lehet bennük kelteni olyan álesemények szervezésével, melyet a média valóságként tálal eléjük. A PR-, és a propaganda szakértők, azok közé az intelligens kevesek közé tartoznak, akik ráébredtek az emberek tudatának kontrollálhatóságára, és nekik kell megmondaniuk a tömegeknek, hogy azok tulajdonképpen mire is vágynak. Minden politikusnak egyben propagandistának is kell lennie, akiknek meg kell tanulni a közönségük érzéseit és vágyait kezelni. Az elit soha nem adhatja ki a kezéből a propaganda gépezetét, hisz ez egy olyan fegyver, mely könnyen ellenük fordulhat.
 A 20. századi tömegmédiák elindítása előtt a globalistáknak már nagyon határozott céljai voltak azzal kapcsolatban, hogyan is fognak ezek működni, és milyen kívánt változásokhoz fogják ezek elvezetni a társadalmakat. Az uralmi mechanizmusuk lényege az „oszd meg, és uralkodj” vezérelv, mely alapján a közösségeket darabokra törik szét egymássalA média káros hatásai az emberi szervezetre_1.jpgszemben, akik emiatt képtelenek felismerni kifosztóikat, és összefogni a közös ellenségükkel szemben. Egymásnak fordítják a családokat, az etnikumokat, a vallásokat, a különféle szakmákat, a pártszimpatizánsokat, így uralkodva a megosztott társadalmak felett. Ahhoz, hogy elérjék a teljes feldarabolódást értelemszerű, hogy a legkisebb egységgel kell kezdeniük a pusztítást: a család intézményével. A szétesett családok, a tönkrement házasságok tönkre teszik a gyerekek és a szülők életét, akik így társadalmilag teljesen elszigetelődnek. Nem lesz összetartozás érzetük, így közösen fellépni sem fognak tudni az őket érő fenyegetések ellen. A szétesett vagy instabil családok pedig képtelenek a rokoni közösségükkel, és embertársaikkal is jól kijönni, így lehetetlen elérniük széleskörű társadalmi összefogást a változás érdekében.
Ahhoz, hogy megakadályozzák a családok létrejöttét, és előmozdítsák a szétesésüket értelemszerű, hogy a populáció szexuális ingereit kell felerősíteni, és erkölcsi gátjaikat lerombolni. Népszerűsíteni kell a szingli életmódot, építeni kell a karrierista nő típusát. A szexuális ingerek felfokozásával könnyen ellehet érni, hogy az emberek ösztöneiktől vezérelt egyedekké váljanak, akik szükségképp meg fogják csalni a párjukat, mely a család felbomlásához vezethet. Nagyon fontos, hogy helytelen viselkedésmintákat is elültessenek bennük, mely az alkohol, drog és egyéb szenvedélybetegségek irányába terelik őket. A szenvedélyeiktől vezérelt egyedek szellemi képességeikben is súlyosan károsodnak, és a globális elit könnyebben tudja ezeket a tömegeket irányítani. A csatornák nagy száma megteremteti a nézőkben a választás illúzióját, holott ezek mind ugyanazt a hamis valóságképet közvetítetik számukra. A Szovjetunió idején is több tucat tv, rádió, és újság volt forgalomban azonban ezeket mind az állam birtokolta, melyet a kommunisták értelemszerűen alávetettek a saját hatalmi céljaiknak. Az emberek viszonylag hamar a tömegmédia függőivé váltak, mellyel elveszítették azt az időt, amit gondolkodásra, művelődésre tudtak volna fordítani a világ valós helyzetével kapcsolatban. A tömegek médiafüggősége jelentős mértékben kezdte meg felszámolni az emberi kapcsolatokat, és az emberek egyre elszigeteltebbé válnak egymástól, mely a háttérhatalmi elit érdeke.
Ted Turner_1.jpgA globalisták hozták létre a központi hírközlő szerveket, amik a világ hírközlő hálózatának gerincét képezik. Ezektől veszi át a többi médium is a globális híreket, és helyi, jelentéktelen hírekkel egészítik ki őket. Tedd Turner dollármilliárdos médiacár a WTBS, CNN, TNT, Carton Network alapítója, aki egy ideig a Time Warner médiabirodalmat is igazgatta, és van „némi” rálátással a dolgok valós helyzetéről, így vélekedett 2003-ban:  „A média túl összpontosított, túl kevés ember birtokol túl sokat... Valójában 5 cég az, ami irányítja a 90 százalékát annak, amit olvasunk, látunk és hallunk. Ez nem egészséges.” /4/
A hírek, amiket nézünk erősen cenzúrázottak, és egy mesevilág irányába mozdítják el az emberek milliárdjainak az elméjét. A bemondó hírfelolvasás közben egyfolytában a kamerába néz, mely segítségével egy gyenge hipnotikus állapotba juttatja a nézőket, amivel könnyebben beléjük lehet táplálni a hamis információkat. Aki a pszichológiában járatos pontosan tudja, hogy a hipnózis milyen hatalmas fegyverré válhat a hozzáértők kezében. Ha megfigyeljük a hírműsorok tudatos felépítettségét, ráébredhetünk arra, hogy ezeknek egyetlen céljuk van: a lakosság félelemben tartása különféle veszélyektől, melyek ellen tehetetlennek érzik magukat, és emiatt külső segítséget várnak ezen problémákra, amiket a hatalom szíves-örömest megold helyettük. Félniük kell a balesetektől, félniük kell a járványoktól, félniük kell a terrorizmustól, félniük kell a gazdasági krízisektől, félniük kell a katasztrófáktól, félniük kell a háborúktól, félniük kell a bűnözéstől, félniük kell a világvégétől stb. Az állandó félelemérzet megteremtése azért fontos, mert az emberi tudat mindig könnyebben manipulálható egy adott irányba, ha bizonyos fokú rettegésben van. Több Új Világrend kutató ezt az egyik leggyakrabban használt tömegmanipulációs technikát így hívja: baj előidézése --> érzelmi válasz --> megoldás (problem --> reaction --> solution). Ennek lényege, hogy az elit megteremteti tudatosan a bajt, majd kivárják a megfelelő érzelmi választ a tömegektől, és végül felkínálják számukra a megoldást, mely eredetileg is a céljuk volt.
Egy egyszerű példán keresztül szeretném ezt nektek bemutatni. Tegyük fel, hogy az elit hatalmának megtartásában akadályokba ütközik, ugyanis a globális populációban mindig van egy legfeljebb 5%-os öntudatra ébredt gondolkodó réteg, akik erkölcsi okokból nem csatlakoznak hozzájuk, és szellemi esetleg fizikai harcba kezdenek az elnyomás ellen saját és öntudatlan embertársaik jobb életének a reményében. Az elit úgy dönt emiatt, hogy megpróbálja elérni a szigorú törvények szerint működő szuperkontrollált rendőrállamot, ahol mindenki lehallgatható, megfigyelhető, analizálható és akár terroristának is nyilvánítható. Ennek segítségével meggátolják az ellenük szerveződő forradalmi csoportosulások kialakulását, és az ellenvéleményük terjedését szélesebb körben. Az emberi tömegek ebbe értelemszerűen nem mennének önmaguktól bele, mert súlyosan korlátozva éreznék szabadságukat, és a magánszférájukat.
Ez az a pont, amikor megkezdik a fenti módszert alkalmazni. Mesterségesen felszítják a bűnözést az adott országban az erre alkalmasnak ítélt társadalmi réteg munkavállalásának széleskörű ellehetetlenítésével, és rossz büntető törvények bevezetésével. A médiában ezzel párhuzamosan megkezdik hosszú időn keresztül a bűnözési hullámot még szörnyűségesebbnek lefesteni, mint amilyen az valójában, majd a politikában szőnyeg alá söprik ezt a problémát, és egy Rendőrállam_1.jpgideig rossz intézkedéseket mutatnak fel ezzel kapcsolatban. Az egyre fokozódó bűnözéssel párhuzamosan egyre fokozódik a lakosság félelem érezte, és a rend iránti vágya. Az elszigetelt emberek ez ellen a probléma ellen tehetetlennek érzik magukat, és külső segítséget követelnek a bajok megakadályozására, melynek érdekében a szabadságjogaiktól is készek megválni. Az elit ekkor mutatja fel a megoldás lehetőségét a büntetőtörvénykönyv szigorításával, a rendőri szervek megerősítésével, és a digitálisan felügyelt teljes körű társadalmi kontroll létrehozásával. A bűnözés visszaszorulását a tömegek pozitívan fogják értékelni, és tapsolni fognak a szabadságjogaik megnyirbálásakor, a fejük fölött egyre nyilvánvalóbbá váló diktatúra kiépülésekor. Így éri el végül az elit eredeti célját, melyben a hipnotizált tömegek voltak a segítségükre.
Nagyon fontos megértenünk, hogy a globalisták semmit sem képesek végrehajtani önmaguktól, csak ha azt az agymosott emberek saját maguk számára követelik. Ez azt is jelenti, hogy mi saját magunk vagyunk azok, akik rabszolgásítjuk saját magunkat a globalisták manipulációinak köszönhetően. Ha valaki esetleg úgy érzi, hogy hazánk és a világ többi része a fenti példában ismertetett tömegmanipulációs technikának egyik állomásánál tart éppen, akkor nagyon jó irányba kezd el gondolkodni.
A legtöbb ember úgy véli, hogy a filmek, mesék, beszélgetős műsorok, kabarék, valóság-show-k, stb. kizárólag a szórakoztatásunkra jöttek létre. Ezzel kapcsolatban teljesen ki kell ábrándítsak mindenkit, mert ez soha, de soha nem volt így! Hollywood azért jött létre, hogy a globalisták céljait szolgálja, és végeláthatatlanul ontsa az emberek milliárdjainak gondolkodását meghatározó filmeket. Akik a propaganda művészetével tisztában vannak, azok tudják, hogy az emberekbe Hollywood_1.jpga kívánt változásokat legegyszerűbben a különféle filmekben elbújtatott normális erkölcsi normáktól eltérő jelenetekkel lehet elérni. Ezek a „szórakoztató”-, és „dokumentum” filmek kiválóan alkalmasak arra, hogy a kamatrabszolgákba módszeresen belé nevelt, számukra kitalált történelemképet megerősítő részleteket, és eszmefuttatásokat is tartalmazzanak, amik még mélyebb öntudatlanságba süllyesztik őket. Én magam 11 éve kutatom ezt a háttérhatalmat, ebből kifolyóan a történelmet, mely során lehetőségem volt feltárni az elmúlt évszázadok igazabb történelmét történészek tanulmányainak, és saját kutatásaimnak köszönhetően, így tudom azt, hogy majd az összes filmben szerepel valami fajta bújtatott propaganda, ami a globális elit érdekeit szolgálja ki. Rengeteg programozási technika létezik, mely pszichológiai ismertekre támaszkodva tölti fel a tudatunkat a megfelelő információval, a film megfelelő pillanatában. Mivel ezek külön bejegyzést, és magyarázatot igényelnek tőlem egyelőre csak a létezésüket említettem meg.
A valóság-show-k, beszélgetős műsorok, kabarék stb. az erkölcsi normák ledöntését célozzák meg, hol nyíltabb, hol burkoltabb formában, mely elsősorban a fiatalokra van nagyon nagy befolyásoló erővel, hisz nekik még nem alakult ki a helyes értékrendjük. A különféle hírességek (celebek), és csillagok (sztárok) életének híreivel terelik el a figyelmünket a valóságos problémákról, és az ő viselkedésüket állítják be követendő példának a fiatalok számára, hisz ki ne szeretne manapság sztár lenni közülük?
A nők számára létrejöttek a szappanoperák, ahol könnyen azonosulni tudnak az éppen sokadik partnerével lefekvő női szereplővel, aki a szingliség és karrier építés előnyeit boldog mosollyal meséli el a nézőnek. A férfiaknak pedig megjelentek a sport közvetítések, és hatalmas sportarénákat emeltek a 20. század folyamán, hogy kiélhessék törzsi ösztöneiket, és levezethessék a felgyűlt feszültséget a részeg szurkoló tábor segítségével. A globalisták megtesznek bármit, csak ne gondolkodjunk, és ne lázadjunk a hatalmuk ellen. „Kenyeret és cirkuszt” a népnek, így a tömegek öntudatlansága és az ő uralmuk örök maradhat.
A tv csatornákat saját maguk tartják el, ugyanis a reklámok hatalmas hányadát a birtokukban lévő multinacionális cégek fizetik ki. Emiatt lehetetlen létrehozni olyan tv társaságot, ami alternatív híreket közölne, hisz egyszerűen nem szponzorálnák a működését reklámok fizetésével. Meg kell értenünk, hogy nincs olyan tv állomás a választékban, amit ne ők hoztak volna létre, és ne ők tartanának el. Ha esetleg „államinak” álcázott tv csatornával találkozunk, akkor rá kell ébredni, hogy az állam is az ő tulajdonukban van, mint arra már előző bejegyzésem alkalmával megpróbáltam utalni.
Coca-Cola reklám_1.jpgA reklámszakmában, de a filmek és mesék világában is az elmúlt évtizedekben jelent meg a szubliminális üzenetnek nevezett jelenség, mellyel részletesebben fogok később foglalkozni. Ezek az emberi tudat számára érzékelhetetlen információk, melyeket azonban az emberi tudatalatti befogad, és ezáltal hatással lesz az egyén viselkedésére. Ezeket nem tudja senki sem kikerülni napjainkban ugyanis ahhoz, hogy ezekre rábukkanjunk komoly kutató munkát kell végezni az adott filmek képkockáiban, reklámokban, stb. Egyelőre két példát mutatok be nektek, hogy tudjátok miről is van szó pontosabban.
Az internetet is a globalisták hozták létre, mely részben kicsúszott az irányításuk alól, emiatt is írhatok most nektek. A gondolkodó oldal ennek segítségével volt képes rengeteg információt, dokumentumfilmet, előadást stb. megosztani másokkal az elmúlt több, mint 20 év folyamán annak érdekében, hogy a világ lakossága öntudatra ébredjen. Ez az öntudatra ébredés kezdeti stádiumában tart, de egyre növekvő problémát jelent a globalisták számára, mely miatt cenzúra alá szeretnék vonni a teljes internetet. A SOPA, PIPA és az ACTA törvények ezt szeretnék előkészíteni, melyet az emberek ellenállása miatt egyelőre nem mindenhol sikerült végigverniük. Az internet ennek ellenére nem oly szabad média, mint sokan tudni vélik, ugyanis a meghatározó internetes hírforrásokat ugyanazok a média óriások irányítják, akik a tv-t, rádiót, újságokat, könyvkiadókat stb. A világhálón már a kezdetektől fogva egy cyber háború folyik a globalisták ügynökei, és az öntudatra ébredtek között, melynek eredménye egy hatalmas dezinformációs felhő képződése lett, amiben megpróbálják az ébredezőket bezárni újabb mátrixokba, hogy ellenségüket ne tudják beazonosítani. Ennek mikéntjét később fogom részletezni.
Bejegyzésem végéhez közeledve szeretnék választ adni nektek erre a kérdésemre: létezhet-e az, hogy a 21. század elejére csaknem a világ teljes média hálózata a pénzrendszer urai kezére került? Igen ez valóban létezik, és csupán néhány hírportál, újság, könyvkiadó áll ellen a szédületes mértékű tömegmanipulációnak, ami napjainkra körülvesz bennünket.
Az idősebbek gyakran mondják, hogy a fiatalabb nemzedékek egyre inkább degenerálódnak, és kifordulnak az addig megszokott társadalmi normákból. Tanárok széleskörű véleménye, hogy a hozzájuk érkező diákok évről-évre egyre erkölcstelenebbek, és egyre alacsonyabb szellemi képességekkel rendelkeznek. Legtöbben nem értik ennek az okát, és nem látják át azt a nagyszabású tervet, melyben a globalisták a médiabirodalmaik segítségével háborút indítottak a teljes emberiség ellen a világuralom megszerzéséért.
Észre kell venni, hogy az elit a számára kívánt társadalmi változásokat legegyszerűbben a kulturális forradalmakkal tudja elérni, mely tömegkultúrákat a médiumok zúdítják a nyakunkba. Ezeket a kívánt kulturális változásokat jó előre megtervezik, és évtizedek alatt fokozatosan viszik véghez, a fiatalok agymosásával, és erkölcseik tönkretételével. A lelkileg elpusztított fiatalok, ha egy nap szülőkké vállnak a gyerekeiket is helytelen normák szerint fogják felnevelni, rossz példát mutatva nekik, miközben a média az ő gyerekeiket is agymosás alá veti, és még mélyebb szintre juttatja még hozzájuk képest is. Így degenerálódnak állati szintre a társadalmak, mely a rendkívüli intelligenciával bíró, de lélektelen globalisták célja annak érdekében, hogy végeláthatatlan kamatrabszolga tömegek keletkezzenek, akik a számukra készített propaganda mátrixban élik le a teljes életüket.
Hogy védekezhetünk mindez ellen? Nagyon egyszerű. Kapcsoljuk ki a tv-t, rádiót, internetet, újságokat pár hétre az életünkből, és kezdjünk el töprengeni azon, vajon hogy történhetett meg mindez, ahol most tartunk? Milyen okok vezethettek el bennünket idáig? Ha az eddig sziklaszilárdnak hitt világképünk és történelemképünk a bizonytalanság talajára került, akkor vajon mi lehet az igazság? Tisztítsuk meg elménket, és értsük meg, hogy gyerekkorunktól fogva valakik jelentős energiát fektettek abba, hogy a tudatunk dezinformálva legyen több irányból szinte mindennel kapcsolatban, amit mi igaznak hiszünk. Minden, amit tudni vélünk a világról, nem más, mint helytelen információk betáplálása az agyunkba, melyekből helytelen következtetéseket vontunk le, amik segítségével álomvilágban tartjuk saját magunkat.
Minél idősebb valaki annál valószínűtlenebb, hogy fel lehessen ébreszteni, minél fiatalabb annál valószínűbb. Az első 6 bejegyzésemben emiatt úgy döntöttem, hogy megpróbállak kizökkenteni benneteket az eddig jól megszokott valóságképetekből, majd össze fogom foglalni azt a történelmi folyamatot, ami révén idejutott a világ. Be fogom azt is mutatni, hogy kik vezetik, és mit terveznek velünk a közeljövőben.
Ezután bekapcsolhatjátok ismét a médiát, és rájöhettek arra, hogy szinte mind hazudik nektek. Meghallgathatjátok a politikusokat, és látni fogjátok, hogy oldaltól függetlenül ők is módszeresen hazudnak a tömegeknek kiszolgálva a globális elitet. Felidézhetitek a történelem órák tananyagát, és rájöhettek, hogy a hivatalos oktatás is hazudott nektek. Ráébredhettek arra, hogy minden, amit igaznak véltetek, csak egy mesevilágból származó információhalmaz annak érdekében, hogy hű rabszolgák lehessetek a globális politikai elit kezében. Ha öntudatra ébredtünk, elkezdhetjük tanulmányozni, mint ahogy azt én is megtettem, a propaganda művészetét filmek, reklámok, mesék, híradók, stb. elemzésével, és meg fogjuk látni, milyen mélységekbe vezet el ez.
Szeretnék veletek megosztani 1 interjút és egy dokumentumfilmet, amik mostani témámhoz kapcsolódóan elgondolkodtatnak. Kellemes „szórakozást” hozzájuk! A következő bejegyzésemben az oktatásrendszerekkel fogok foglalkozni, és megpróbálom bemutatni a működési lényegüket.
 
Ajánlott videók
 


4. Kamatrabszolgaság: A pénzrendszer

2012.03.23. 20:31 <Fejedelem>

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 
A globális pénzrendszer működési lényegének megértése az egyik kulcspont ahhoz, hogy rádöbbenhessünk arra, a pénzhatalom miként képes a Föld államait az idők végezetéig jól fizető adósgyarmatként függési rendszerben tartani. Ez a rejtőzködő világerő, ami az államok felett áll, és bír a pénzkibocsátásnak a jogával, mesterségesen képes deflációt és inflációt előidézni a pénzrendszerben. Ennek segítségével képesek bármikor válságokat generálni annak érdekében, hogy céljaikat elérhessék és uralmukat megnöveljék. Nem csak az államok vannak hatalmas összegekkel eladósodva, de az önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások és a háztartások számottevő többsége is. Kétségtelen, hogy a világ lakosságának túlnyomó része adósrabszolga, ha tudatában van ennek, ha nincs. Azok a családok, akik nincsenek eladósodva a bankszektor felé, is adósok valójában, hisz az államadósságok folyamatos fizetésére az adók a biztosítékok, melyek hatalmas mértékben nyirbálják meg az emberek fizetését, és tönkreteszik a gazdaságot. A globális pénzrendszer egy olyan pénzkifosztó szivattyú, ami egy szűk kör kezére juttatja az országok és egyének vagyonait. Azok a körök, akik nem állítanak elő valódi értéket, és működtetik a bankrendszert, mérhetetlen vagyon mennyiségekkel rendelkeznek, míg azok az átlag polgárok, kik élik mindennapjaikat és robotolnak végeláthatatlanul sokszor túlvállalva magukat, mély szegénységben élnek a pénz uraihoz képest. Világszerte a társadalmak anyagi szempontból két részre kezdtek szakadni a 19. századtól napjainkig. A mérhetetlenül gazdagok szűk és a mély szegények gigantikus táborára, ahol a még épphogy létező középosztályt, gyakorlatilag minden eszközzel megpróbálja felszámolni a pénzarisztokrácia.
Mi is a pénz? „A pénz minden olyan meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi fogalomban hosszabb-rövidebb ideig, mint állandó fizetési eszköz használatos, amelynek átadásával dolgokat lehet megvásárolni, illetve adósságokat lehet törleszteni.” /1/ A pénz önmagában nem képvisel értéket, csupán mi töltjük meg azzal, jogi alapot biztosítva arra, hogy törvényes fizetőeszközként az emberek elfogadják egymás közt. Mondhatnám úgy is, hogy a pénz valójában egy jel.
A pénz megjelenése a civilizációk kezdetén lehetővé tette azt, hogy a közösségeken belül szakosodni tudtak az emberek, és ki-ki képességeiből fakadóan hasznos munkát tudott végezni mindenki számára. Ha valaki orvossá vált az önellátó életmód helyett, és egész napos tevékenységét a közösség javára fordította, hasznosabb feladatot tölthetett be, mintha csupán csak földműveléssel foglalkozott volna. Így voltak, akik bányásszá, kováccsá, kézművessé, katonává, pappá, stb. válhattak, és tevékenységükkel mindenki jól járhatott. A szakosodott rétegeknek pedig a földművesekre kellett támaszkodniuk, akik az egész társadalom eltartóivá váltak. Ez viszonylag harmonikusan működött kezdetben, és minden ember felszabadíthatta a magában szunnyadó képességeket. Itt megemlíteném, hogy létrehozhatóak pénz nélküli társadalmak is, ugyanis ez megvalósítható, de az egyének oly magas fokú közösségi szemlélete szükséges ehhez, ami napjainkban már rég kiveszett a magát civilizáltnak nevező emberiségnek a viselkedéséből. Figyelemreméltó, hogy jelenkorunk természeti népei évezredek óta jól megvannak pénz nélkül, és egészséges összetartással képesek együtt átvészelni a bajokat, melyre már modern korunk embere nem képes.
A pénz gyakorlatilag bármi lehet, amit közös megegyezés alapján elfogadunk. Kezdetben só, szarvasmarha, kagyló, bálnafog, kövek, stb. funkcionáltak pénzként. Egy idő után elterjedtek a fémpénzek, melyek könnyen megmunkálhatóak voltak, és ezek értékét a mögötte álló munka biztosította, ugyanis a fémeket ki kellett bányászni. A világ legrégebbi egységes súlyú és méretű pénzérméit a kis-ázsiai Lüdia területén öntötték feltehetően a Kr.e. 7. század elejétől kezdve. Ezt hamar átvették a görögök majd később tőlük a rómaiak is, így Európában is megjelent a fémpénzhasználat. Ahogy elterjedtek a fémpénzek, egy új szakma indult útjára Babilonban, az ókori Görögországban, a Római Birodalomban és később Lüdiai érmék, Kr.e. 560 körül_1.jpgaz egész térségben. Ez volt a pénzváltók hajnala, akik a kereskedők pénzeit váltották át jutalék fejében, hogy megkönnyítsék a távoli országok közt a pénzmozgást. Később a pénzváltók pénzváltóüzleteket nyitottak, ahol elfogadtak pénzt is megőrzésre, és kamat ellenében hiteleket nyújtottak. A kamatokat törvényben rögzítették, melyek például Rómában évi 6-12% között mozogtak, míg más tartományokban ennél magasabban. Minden nevesebb pénzváltónak volt pénzváltó ismerőse a Római Birodalom más területén, akik kölcsönösen hitelt nyújtottak egymásnak. A pénzváltó ügyfele egy írásos kifizetési megbízást kapott, amit ma hitellevélnek neveznénk, és ezt egy másik városban működő pénzváltónak kellett teljesítenie. Így jött létre a legelső készpénz nélküli fizetési forgalom az ókori Európában. Elmondható, hogy ez egy kezdetleges bankrendszer volt, ami a birodalom vérkeringését meghatározta.
Ez az a pont, ahol el kell gondolkodnunk, hogy megérthessük napjaink bankrendszerének működését és számos birodalom összeomlásának alapvető okát. Azzal, hogy a pénzváltóknak megengedett volt kamatok szedése a hitelek után, megkezdődött a pénz mennyiségének a hiánya, más néven a defláció. A pénzváltók a náluk lévő pénzmennyiséget újra és újra meghitelezték mások számára, akiknek a hitelt+kamatokat kellett visszahozni nekik a gazdaságból. Ezt a pénzváltók újra meghitelezték mások számára, akik szintén több pénzt hoztak vissza, ahhoz képest, mint amit hitelként kaptak. Ezzel a módszerrel egy bizonyos idő eltelte után akár egyetlen pénzváltó elszívhatta volna az összes pénzt a gazdaságból. A pénzváltók az így megszerzett pénzmennyiségek jelentős részét felhalmozták visszatartva azt, ezért pénzhiány keletkezett. Amíg a birodalom területe nőtt, ezzel nem volt különösebb probléma, hisz a meghódított területekről befolyó pénzösszegek és az esetleges új bányák pénzt tudtak pumpálni a gazdaságba. A gond ott keletkezett, amikor a birodalom nem volt képes már jelentős mértékben tovább terjeszkedni, de mindeközben a népessége folyton nőtt. A növekvő népesség egy véges birodalom határain belül elkezdi felélni a természetes környezetét, kimeríti végletekig a rendelkezésre álló erőforrásokat. A növekvő népesség növekvő pénzmennyiséget is igényel, de mindeközben nincs új kibányászható pénzként használható fém, így emiatt is pénzhiány keletkezik. Az ókori Rómában a helyzetet csak fokozta, mint említettem, a pénzváltók tevékenysége, kik további összegeket vontak el a gazdaságból. A defláció hatására Nero (uralkodott 54-68) bevonatta az összes érmét Rómában, azokat beolvasztatta, és 15%-kal kisebb formában újra verette. A kimaradt nemesfémből így már az államnak is pénzt tudott veretni, melyből tudta fedezni a kiadásokat. Ennek hatására a pénz értéke csökkent, hisz kevesebb nemesfémtartalommal bírtak az érmék. Ez volt a történelem legelső feljegyzett inflációja. A megnövekedett pénzmennyiség megnövelte a termékek és szolgáltatások árait is, így végül az árak és a rendelkezésre álló pénzmennyiség ugyanúgy aránylott egymáshoz, mint amikor a pénzhiány jelentkezett. Ismét defláció lett a gazdaságban. A későbbi uralkodók emiatt kénytelenek voltak tovább rontani a római érmék nemesfém tartalmát, így az infláció tovább nőtt, de előre vetítette a következő deflációs időszakot. A közgazdaságban az inflációs és deflációs időszak váltakozását üzleti ciklusnak nevezzük. Érdemes megjegyezni, hogy egy kamatszedő pénzrendszerben minden deflációs időszakot egy inflációsnak kell követnie, különben a pénzhiány következtében rövid időn belül összeomlana a teljes gazdaság. A Római Birodalom a népesség növekedése, a rendelkezésre álló terület erőforrásainak kimerülése és a pénzértékének romlása miatt hanyatlani kezdett. Az uralkodók egyre kevesebb légiót tudtak kiállítani pénz hiányában, így területek feladására kényszerültek, végül nem tudtak ellenállni az idegen hódítóknak, és a birodalom összeomlott. Az, aki megérti, hogy mik voltak a legfőbb okai a Római Birodalom bukásának, ráébredhet arra, hogy az egész globális civilizációnk egy hasonló folyamat végéhez közelít, melynek csúcspontja a 21. században várható, ahol a népesség exponenciális növekedése, a bolygónk készleteinek feltételezett kimerülése és a globális pénzrendszer kártékony működése egy gigantikus méretű összeomláshoz fogják szükségszerűen elvezetni a teljes emberi civilizációt.
A Római Birodalom 5. századi összeomlása egyben az ókori pénzrendszer összeomlását is jelentette, és a fémpénzek verése csak a 6. század közepén indult be újra Európában. A katolikus egyház a középkor folyamán tiltotta a kamatszedést, melyet uzsorának neveztek, tanulva az ókor ijesztő példájából. Arisztotelész és Aquinói Szent Tamás tanításait vették alapul, akik azt tanították, hogy a pénznek a társadalom szolgálatában kell állnia, nem pedig fordítva, és elő kell segítenie az árucserét. A kamat véleményük szerint gátolja ezt a szándékot, mert szükségtelen terheket rak a pénzhasználatra. A középkori pénzváltók Rováspálcák_4.jpgelsősorban az aranyművesek közül kerültek ki, és hitelért cserébe kezelési költséget számolhattak fel, de nem kamatot a törvények értelmében. A középkor folyamán is megjelent a fémpénz nélküli pénzhasználat. I. Henrik király 1100 körül a rováspálca rendszert vezette be. A rováspálca fából kifaragott pénz volt, rovátkákat faragtak az egyik oldalába, ez jelölte a címleteket. A pálcát hosszában kettéválasztották a rovátkák mentén, így mindkét fele továbbra is jelezte a címletet. A király megtartotta az eredeti egyik felét, így védekezve a hamisítás ellen. A másik felét aztán forgalomba helyezte, és az pénzként keringett tovább. A király elrendelte, hogy a neki járó adókat rováspálcákkal kell fizetni, így ezzel el is érte azt, hogy ezt pénzként elfogadják az emberek. Ez a rendszer annyira jól működött, hogy ezalatt tudott kiépülni a Brit Birodalom. Ezt azért fontos tudni, hogy megértsük a pénzrendszer nem csak nemesfém alappal működtethető, hanem bármilyen alapra helyezhető, amit közös megegyezéssel elfogadnak az azt használó felek.
Az első európai bankok a reneszánsz idején alakultak meg, és törvényessé tették számukra a kamatszedést, a Barcelona Bank 1401-ben, a Szt. György Bank Genovában 1407-ben, a Fugger bankház 1492-ben Augsburgban, hogy a jelentősebbeket említsem. Ezek a bankok már valódi banki tevékenységeket folytattak. Meghitelezték mások számára az emberek által letétbe helyezett pénzeket, és átvételi elismervényeket állítottak ki. Az első átvételi elismervények lényegében fizetési ígérvények voltak a bankoktól, hogy az adott intézmény tartozik a letétes számára, és a letétes visszakövetelheti ezt a pénzt. Ezek voltak az első papírpénzek, melyek azért terjedtek el végül szélesebb körben is, mert használatuk sokkal kényelmesebb volt, mint a fémpénzeket cipelni. A papírpénzek elkezdték kiszorítani a fémpénzeket, így a hitelek nagyobbik része ebben került kifizetésre. Ez a bankároknak nyerészkedési alapot adott, hisz ráébredtek arra, hogy nagyobb összegben állíthatnak ki fizetési ígérvényeket, mint amennyi fémpénz ténylegesen megtalálható volt az adott bankházban. Ezt napjainkban részleges fedezetű bankrendszernek hívják, mely lényegében az egyik legnagyobb átverés, amit valaha is kitaláltak. Nem létező pénzeket adtak a bankházak kölcsön, és a hitelesek létező pénzt hoztak vissza, mely már önmagában is hatalmas nyereség, de még kamatot is felszámoltak. Ez az átverés egész jól működött mindaddig, amíg a letétesek valami ok folytán nem rohamozták meg az adott intézményt, és elkezdték egyszerre visszaváltani a fizetési ígérvényeiket, mert ilyenkor a bank fizetésképtelenné vált és csődben ment, hisz annyi fémpénz nem állt a rendelkezésére, mint amennyi fizetési ígérvényt kibocsátott. Ezek a bankok pénzszivattyúként működtek, amik hatalmas összegeket szívtak el a gazdaságokból, és nem juttatták vissza ezeket. Az ilyen kártékony intézményeket be kellett volna tiltani, mert törvénytelenül gazdagodtak más emberek kárára, előmozdították a pénzhiányt, így a gazdasági válságokat is. Hogy, hogy nem, ez nem így történt, és a részleges fedezetű törvénytelen bankrendszert törvényessé tették a Bank of England 1694-es megalakulásával, melyet az angol forradalom és 50 évnyi költséges háborúskodás előzött meg.
A Bank of England volt az első magántulajdonú központi jegybank, mely megkapta a pénzkibocsátásának a jogát, és államkölcsönt is nyújtott, aminek következtében a 18. század első másfél évtizedében megduplázódott a Brit Birodalom államadóssága. Ennek a magánbanknak az Anglia Bankja nevet adták megtévesztésből, hogy a lakosság az állam részének érezze, holott ennek épp az ellenkezője volt az igaz. Ez a bank is, mint minden más magántársaság részvényeket árult, hogy megkezdhesse a működését, és a részvények megvásárlóinak nevét sosem fedték fel. ABank of England, London_2.jpgfeltételezett pénzmennyiség többszörösét tudta kikölcsönözni, most már törvényes keretek között, és mindezért még kamatot is szedett. A kibocsátható hitelt a bankban ténylegesen meglévő nemesfém arányához képest 2:1 arányban rögzítették. Mit jelent ez? Azt jelenti, ha a bankban 1000 font volt megtalálható, akkor 2000 fontig adhatott ki hiteleket, melyek után még a kamatokat is felszámolhatta. Ez volt a világ egyik legnagyobb átverésének, a modern pénzrendszernek a törvényes elindulásának a pillanata. 1946 óta a Bank of England elméletileg ismét az államé, de működési alapelve semmit sem változott. Hogy működnek 1694 óta az ilyen típusú bankok, hogy képesek pénzt teremteni? Ha ezt megértjük, akkor képesek leszünk átlátni modern korunk teljesen abszurd globális pénzrendszerét, és azt, hogy aki bírja a pénzkibocsátásának a jogát, az gyakorlatilag élet és halál ura a Föld országai felett.
A legtöbb ember azt gondolja, hogy a pénzt az állam állítja elő, és a pénzverdék forgalomba hozzák az új pénzt, hogy elősegítsék a gazdaság működését. Ez csak egy bizonyos fokig igaz, napjainkra kijelenthető, hogy leginkább egyáltalán nem is igaz. A bankok a törvények értelmében több hitelt nyújthatnak, mint amennyi pénzzel valójában rendelkeznek. Ez az arány általában napjainkban 10:1-hez, de ez is megkerülhető, és bármennyi nem létező pénzt felkínálhatnak a hitelt felvevőknek. Ha ezt polgárok csinálnák szervezetten, akkor csalás miatt börtönbe kerülnének, de a bankokkal nem ez a helyzet. Mi történik egy ilyen pénzrendszer beindulásakor? Az emberek hitelekhez jutnak, melyet a bankok a semmiből hoznak létre, és A pénz, mint adósság_3.jpgaz ügyfelek visszafizetéskor elkezdik a gazdaságból elszívni ezeket az összegeket a kamatokkal együtt. Visszafizetéskor az eredeti tőkét, melyet hitelként adtak, a bank megsemmisíti, és csak a kamatokat tartja meg magának profitként, mely még így is hatalmas nyereség. A bankok a kamatok csak egy töredék részét juttatják vissza a gazdaságba, saját működési költségük fedezéseként. Egy ilyen rendszerben a teljes adósságállomány mindig nagyobb lesz, mint a jelenlévő pénz mennyisége, így az emberek a hitelek törlesztéskor csökkentik a pénzkínálatot, és ez pénzhiányhoz vezet. A pénzhiány növekvő munkanélküliséget és csökkenő vásárlóerőt eredményez, és csak újabb hitelekkel lehet a gazdaság teljes összeomlását elkerülni. Az állam hitelt kényszerül felvenni, csak úgy, mint a háztartások és vállalkozások bizonyos része. A kapott hiteleket el lehet költeni valós dolgokra, így kijelenthető, hogy a ma létező pénz csaknem egésze adósság formájában keletkezett. Ezeket ismét vissza kell szolgáltatni, így beindul az ördögi kör, és az adósságspirál egyre meredekebben fog felfelé ívelni. Ebből következik, hogy az adósságok mennyiségének folyamatosan növekednie kell, különben a rendszer összeomlik.
Ha az újonnan létrehozott hitelpénzek mennyisége kevesebb, mint a visszafizetéskor megsemmisített hitelpénzeké, akkor defláció keletkezik, ha több, akkor infláció. Az infláció együtt jár a tartós árszínvonal növekedésével, miközben a bankok további összegeket szívnak el a gazdaságból. Ha az árak és a jelenlévő pénz mennyiségének egymáshoz viszonyított aránya hasonló lesz ahhoz, mint amikor a pénzhiány jelentkezett, ismét defláció lesz, melyet megint új hitelekkel lehet orvosolni, mely újra inflációhoz fog vezetni. Így jelenik meg az üzleti ciklusnak nevezett jelenség modernkorunkban is.
A hitelek létrehozásukkor virtuális formában jönnek létre a bankszámlákon, így a hitelfelvételkor keletkezett új pénzek mennyisége hatalmas mértékben meghaladja a forgalomban lévő készpénz mennyiségét. Lényegében jelenkori világunkban az elkölthető pénzek nagy része csupán könyvelési tétel, és néhány szám az adott bankrendszer gépezetében. Ebből következik, ha a  betétesek egyszerre szeretnék a bankokból kivenni a készpénzüket, nem tudnák, és a rendszer összeomlana. Hogy ez ne történjen meg, a bankrendszer elsődleges célja a fogyasztás ösztönzése, hogy ismét visszaáramoljon a bankrendszerbe a pénz és virtuális formában tárolódjon. Így alakult ki a fogyasztói társadalom, melyben a vásárlás előmozdítása érdekké vált minden bevethető trükk segítségével, mely végül fokozott mértékben vette igénybe bolygónk erőforrásait.
Aki megérti azt, hogy működik napjaink pénzrendszere, ráébredhet arra, hogy teljesen értelmetlen az adósságok visszafizetéséről beszélni, hisz a bankok pénzteremtési mechanizmusa miatt, az összes adósságállomány mindig meg fogja haladni a gazdaságban jelenlévő pénz mennyiségét. Emiatt mindig lesznek, akik kiesnek a visszafizetés képessége alól, így valós javakat veszítenek el a bankok irányába. Ezzel a módszerrel örökös adósrabszolgaságban lehet tartani országokat és egyéneket az államok felett álló pénz elitnek, ahol mindenki a túlélésért küzd egy olyan globális civilizációban, melyben a technikai fejlettségünk soha nem látott magasságokban van, és ennek ellenére a népesség hatalmas hányada nélkülözni kénytelen.
A jelenlegi globális elit felmenői tisztában voltak azzal, hogy azok, akik irányítják az országok pénzkibocsátásának a jogát, valójában azok irányítják az egész világgazdaságot rabláncon tartva a kormányokat. A bankok mögötti érdekeltségek a nagy lehetőségeket tartogató Új Világ irányába fordították tekintetüket a Bank of England megalakulása után Európa mellett, és megkezdődött a harc a kormány és a pénzügyi körök közt a 19. század folyamán az Egyesült Államok központi bankjáért. Thomas Jefferson, az USA 3. elnöke egyik levelében így figyelmeztetett: „Őszintén hiszem, akárcsak te, hogy a bankok veszélyesebbek, mint az állandó hadseregek; és az az elv, hogy finanszírozás címén olyan pénzt költsünk el, amit majd azA FED székháza, Washington, D.C._3.jpgutódainknak kell megfizetni, nem más, mint nagyarányú hazárdjáték a jövőnkkel.” /2/ Végül egy sor mesterségesen generált válság, polgárháború és merényletek segítségével a háttérhatalom elérte azt, hogy 1913-ban az amerikai kongresszus jóváhagyta a Federal Reserve System (Szövetségi Tartalék Rendszer) létrehozását, röviden a FED-et. Ennek az elnevezése is szándékosan megtévesztő, hogy azt higgyék az USA polgárai, ez valami fajta államok közti szövetségi rendszer, nem pedig magánbankkartell. A valóság az, hogy a Szövetségi Tartalék Rendszer 12 regionális Federal Reserve Bankból áll, melyek magántulajdonban vannak, a létesítésről szóló törvény előírásainak megfelelően. Székházuk Washington, D.C-ben található. A FED látszólag megengedi az Egyesült Államok elnökének, hogy kinevezze a FED felügyelő testületének elnökét, ha a korábbi lemond, vagy elhalálozik. Az USA elnökének azonban igen behatároltak a választási lehetőségei, ugyanis csakis az éppen hivatalban lévő felügyelő testület tagjai közül választhat, akiket a tagbankok korábban már megválasztottak. Magyarul, elnök csakis az lesz, akibe a magánbankok a bizalmukat fektették.
Hogy teremti a pénzt a semmiből az USA magánjegybankja, a FED? Ez egy négy lépcsős folyamat, mely előtt tisztázni kell az államkötvény fogalmát. Az államkötvények fizetési ígérvények, melyeket a kormány hoz létre. Amolyan kormányzati „tartozom neked cédulák”. Az emberek azért veszik meg ezeket, hogy kamathoz jussanak, és az államkötvények futamidejének végén a kormány visszafizeti a kötvény árát+kamatot, és a kötvényt megsemmisítik. A FED pénzteremtő folyamata a következő:
 • 1. lépés: A Szövetségi Nyílt Piaci Bizottság jóváhagyja az USA államkötvények vásárlását.
 • 2. lépés: A kötvényeket megvásárolja a FED mindenkitől, aki csak eladásra kínálja neki a nyílt piacon.
 • 3. lépés: A FED elektronikus kreditekkel fizet a kötvényekért az eladó bankjának, ami viszont jóváíródik az eladó bankszámláján. Ezek a kreditek fedezet nélküliek, a FED egyszerűen létrehozza őket a semmiből.
 • 4. lépés: A bankok ezeket a letéteket tartalékként kezelik, és több mint tízszeresüket hitelezhetik ki az új hiteligénylőiknek, mindezt kamatra.
Lényegében a FED ugyanazon alapelv alapján hozza létre az új pénzt hitel formájában, mint a többi magánbank, így örökös kamatrabszolgaságban tartva az Egyesült Államokat és más országokat is, mivel ma már a FED nem csak az USA-nak hitelezhet. Louis Thomas McFadden republikánus képviselő jó rálátással a dolgok valódi helyzetére, két évtizeddel a FED törvény elfogadása után egy 1932-es felszólalása alkalmával a következőket mondta: „Amikor a Federal Reserve törvényt elfogadták, az Egyesült Államok polgárai nem vették észre, hogy egy világrendszer jött itt létre... egy szuperállam, melyet a nemzetközi bankárok és nemzetközi iparosok irányítanak együttműködve, hogy saját örömükre leigázhassák a világot." /3/
A bankok teremtik a pénzt hitelek formájában, így ők bírnak a pénzkibocsátásának a jogával. A pénzintézetek mögötti árnyékhatalom nagyon egyszerű módon tud emiatt válságokat generálni a pénzhiány mesterséges előidézésével. Ezt úgy tudják elérni, hogy a bankok visszahívják a már kint lévő hitelek egy részét, vagy pedig nem nyújtanak elég új hitelt, így nem keletkezik elég új pénz a gazdaság véráramában, ahhoz képest, mint amit a hitelek visszafizetésekor kivonnak a forgalomból. A hiteleket ugye kamatokkal együtt kell visszafizetni, mely csökkenti a gazdaságban jelenlévő pénz mennyiségét. Charles August Lindbergh képviselő az 1920-as válságot követően a következőket írta a könyvében: „A Federal Reserve rendszerében a válságokat mesterségesen keltik. A jelenlegi volt az első ilyen mesterséges pánik, és annyira Munkanélküliek a nagy gazdasági világválság idején_2.jpgprecízen zajlott, mint ahogy megoldunk egy matematikai egyenletet." /4/ Ezt a trükköt használták fel az 1929-1933-as nagy gazdasági világválság előmozdításakor is, ahol 1932-re eltűnt a pénzmennyiség 1/3-a a gazdaságból. 1921-től 1929-ig a pénzintézetek nagyon kedvezőnek tűnő hiteleket kínáltak, majd ezek egy részét visszahívták, így nagy mennyiségű pénzhiányt idéztek tudatosan elő. James A. Garfield az USA 20. elnöke, aki átlátta, milyen érdekek mozgatják a pénzrendszert, így vélekedett a válságokról: „Akárki is felügyeli a pénz mennyiségét országunkban, az a teljes ipar és kereskedelem korlátlan ura... és amikor rájössz, hogy néhány hatalmas ember a csúcson az egész rendszert mily könnyen irányíthatja ilyen vagy olyan módon, már nem is kell neked elmagyarázni, hogy honnan erednek az infláció és a gazdasági válságok periódusai.” /5/ A jól bevált formula szerint idézte elő az 1929-1933-as nagy gazdasági világválság óta legjelentősebbnek tartott 2008-2009-es gazdasági világválságot is a globális elit. Az USA-ban szinte vég nélkül kedvezőnek tűnő komolyabb hitelbírálat nélküli kockázatos hiteleket kezdtek nyújtani a pénzintézetek a magánszemélyeknek. Emiatt 2006-ban tetőzött az ingatlanok értéke, és ez lehetetlenné tette a további hitelfelvételt, ezért nem keletkezett elég új pénz a rendszerben, ahhoz képest, mint amit az emberek a hitelek visszafizetése miatt elkezdtek elvonni a gazdaságból, így hatalmas pénzhiány keletkezett. Magyarul, az elit tudatosan felfújt egy nagy lufit, ami szépen kipukkadt.
1930-ban alakult meg a Nemzetközi Fizetések Bankja (Bank for International Settlements, BIS) a legrégebbi nemzetközi pénzügyi szervezet, melyet eredetileg a Young-terv pénzügyi lebonyolítására hoztak létre A BIS székháza, Bázel_3.jpgrészvénytársaság formájában a Svájcban található Bázelben. Jelenleg 56 ország központi bankjának a tulajdonában van a BIS, melyek lényegében maguk is magánbankok, akárcsak a FED. A BIS a központi bankok és nemzetközi szervezetek számára banki funkciókat is ellát, mint például tartalékkezelés és arannyal történő tranzakciók lebonyolítása. A BIS igazgató tanácsa kéthavonta tartja ülését, mely egybeesik a jegybanki kormányzók közötti tanácskozással is, melyen már az összes BIS tag jegybank elnöke is részt vesz. A BIS létrehozta a „Central Bank Governance Network” -öt, mely a tagállamok központi bankjainak irányításával és tevékenységével foglalkozó hálózat. Kijelenthető, hogy lényegében ez a központosított szervezet a „jegybankok bankja” szerepkört tölti be, és ez is a nemzetközi pénzügyi körök érdekeit szolgálja ki a világ adósrabszolgaként tartott lakosságának érdekeivel szemben.
1944-ben létre jött az amerikai New Hampshire-ben található Bretton Woodsban tartott konferenciáról elnevezett megállapodás. Ez teremtette meg a világ pénzügyi rendszerének modern keretét rögzített árfolyamokkal és átváltható devizákkal. Ezen a konferencián született meg a Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund, IMF) és a Világbank (World Bank Group, WBG) is. Az IMF székháza az USA-ban, Washington, D.C-ben található. A pénzintézet 187 tagországa meghatározott gazdasági súlya szerint járul hozzá az alaphoz, és a szervezettől kölcsönöket vehet fel adósságai törlesztéséhez. Mit jelent ez? A tagországok „igen mulatságos” módon saját befizetett pénzüket kapják vissza kölcsönbe a Valutaalaptól, melyet kamatostól kell megfizetniük. Kijelenthető, hogy kamatszedő mechanizmusa miatt ennek a működési elve is a jól bevált formulák szerint működik, és előmozdítja a pénzhiányt a gazdaságokban, amit ismét csak új hitelekkel lehet kiváltani. Olyan ez, mint egy fojtogató póráz, ami örökre rabláncon tart, és képtelenség belőle szabadulni. Az IMF jogilag is az államok és bíróságok felett áll, melyet az 1982. évi 6. számú törvényerejű rendelet 9. Az IMF székháza, Washington, D.C._2.jpgcikkelyének 1-10-ig szakasza egyértelműsít. E szerint az IMF korlátozások nélkül szerződéseket köthet, ingó és ingatlan vagyont szerezhet az Alap tagországaiban, így Magyarországon is. Lényegében ez azt jelenti, hogy a törvény hatályba lépése óta ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat vásárolhat hazánk területén is, egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható az államadósság fejében. Az IMF bárkivel szemben bírósági eljárást kezdeményezhet, de ő maga és tulajdonait bérlői mentesek minden fajta bírósági eljárás alól, így a bíróságok semmilyen ügyletükbe nem avatkozhatnak bele. Valamennyi tisztviselő és alkalmazott is mentes a jogi eljárások alól, mely végső soron szabad garázdálkodást jelent a tagországok területén. Az irattáraik sérthetetlenek, semmilyen nemű adatszolgáltatásra nem kötelezhetőek semmiféle hivatal részéről. Az Alap minden vagyona és követelése mentes a korlátozásoktól, rendszabályoktól, ellenőrzések és bármilyen természetű moratórium alól. A Valutaalap teljes adómentességet is élvez minden téren. Az IMF 1969-ben felhatalmazást adott a globalisták épülő világbirodalma számára létrehozott világpénz, az SDR (Special Drawning Rights, azaz „Különleges Lehívási Jogok”) kibocsátására, mely már részben aranyfedezetű, és napjainkban 30 milliárd dollár értékű van forgalomban belőle. Az aranyalapot a 20. század folyamán országról-országra változva többször megszüntették, de most az SDR aranyfedezetéből arra következtethetünk, hogy az épülő Új Világrend pénzrendszere aranyalapon fog ismét nyugodni.
A Világbank székháza, Washington, D.C._3.jpgA Bretton Woods-i konferencia által létrehozott másik nagy nemzetközi fosztogató pénzügyi szervezet a Világbank. Ez 5 nemzetközi magánbankból álló bankkartell a FED-hez hasonlóan, és ugyanabból a célból hozták létre ezt is, mint a többit. A magánbakok monetáris hatalmának egyesítésével szabályozza a forgalomban lévő pénzmennyiséget a hitelek segítségével, ezáltal folyton növekvő adósságspirálban tartja a Föld államait. A székháza szintén Washington, D.C-ben található, nem meglepő módon az IMF székházának tőszomszédságában.
Országunk is rabláncra van verve a nemzetközi magánbankok mögött álló csoportosulások által. A Magyar Nemzeti Bank már megalakulásakor sem a magyar nemzeti érdekeket szolgálta, hanem a nemzetközi pénzügyi körökéit. 1924-ben jött létre részvénytársasági formában, és szigorú banktitkok szerint működött. Átvette az állam monetáris felségjogait, mint a pénzkibocsátás, árfolyam-szabályozás, kamatszabályozás, hitelezés, vagyis a nemzetgazdaság irányításához szükséges kulcspontokat. A tulajdonosai névtelenül gyakorolhatták a szavazati jogukat a Közgyűlésen, ahol megválasztották a 12 tagból álló főtanácsot, akik képviselhették az ő érdekeiket. Az MNB részvényese és aktív tagja a BIS-nek (Nemzetközi Fizetések Bankja) annak 1930-as megalakulásától kezdve. Az 1947-es kommunista államosítás következtében a pénzintézet a kormány irányítása alá került, és bevezették az egyszintű bankrendszert. Az egyszintű bankrendszer lényege, hogy a jegybank közvetlen, ha megbízott bankjai vannak, akkor közvetett kapcsolatban áll a lakossággal és a vállalatokkal. A kétszintű bankrendszerben a központi bank csak a kereskedelmi bankokkal tartja a kapcsolatot. A nemzetközi elit 1982-ben beléptette hazánkat az IMF-be és 1983-ban a Világbankba, bebetonozva hazánkatMagyar Nemzeti Bank, Budapest_3.jpgismét a globális kamatrabszolga-tartó hálózatba. Így indult be az államadósság törvényszerűen egyre növekvő soha véget nem érő adósságspirálja, mely mára (2012. márc.) eléri a 20 ezer milliárd forintos nagyságrendet. Ne legyen senkinek illúziója, a bankok abszurd pénzteremtési mechanizmusa miatt, amiben fedezet nélkül az adósságból keletkezik az új pénz csaknem egésze, örökös garancia ezen államadósság visszafizethetetlenségére ennek a pénzrendszernek a keretein belül. 1987-ben visszaállították Magyarországon a kétszintű bankrendszert, és az 1991. évi LX. számú jegybanktörvény elfogadásával, melyet azóta többször módosítottak, ismét meghatározták az MNB feladatkörét. A Magyar Nemzeti Bank a „rendszerváltás” óta ismét részvénytársaságként működik, tulajdonosa a magyar állam. Monetáris hatáskörébe sem az országgyűlés, sem az állam nem szólhat bele, az ma már teljesen független tőlük. Elméletileg bír a pénzkibocsátásának a jogával, melyet nem gyakorol, és a kormány újabb IMF hitelekkel juttatja be az új pénzt a magyar gazdaság véráramába. Az MNB lényegében az IMF, a Világbank és a BIS alárendeltségébe került, így Magyarországon sincs többé közpénzrendszer, helyébe a magánpénzrendszer lépett. A Nemzeti Bank elnöke 20 évre saját hatáskörében minden lényeges adatot titkosíthat. Kijelenthető, hogy a központi bank hazánkban is az állam felett áll. Caroll Quigley a Harvard, a Princeton és a Georgetown Egyetem egykori tanára, Bill Clinton elnök mentora, így vélekedett a központi bankokról: „Minden központi bank törekedett saját kormányát uralni azáltal, hogy képes volt irányítani a kincstári kölcsönöket, képes volt manipulálni a valuta árfolyamokat, képes volt befolyásolni az ország gazdasági aktivitásának a mértékét, és képes volt befolyásolni az együttműködő politikusokat az üzleti életben nyújtott későbbi gazdasági jutalmakkal.” /6/
Ez napjaink valósága, ahol a kormányok és a világ teljes gazdasága magánbankkartellek mögött meghúzódó érdekeltségek kezén vannak, és ők rabigába hajtották az egész emberiséget. A pénz funkciója alapvetően kétélű fegyver, fel lehet használni jóra és rosszra egyaránt. Olyan, mint egy szike, amivel életeteket lehet menteni, de kioltani is akaratunktól függően. A pénzt magát a jelenlegi globalisták felmenői ellenünk fordították annak érdekében, hogy egy olyan globális pénzrendszert hozhassanak létre, ahol a valódi hatalom egy nagyon szűk kör kezén összpontosul. A pénzrendszer létfontosságú az országok életében, és olyan, mint az érhálózat az emberi testben. Ha az érhálózat rosszul működik, az kínokkal és szenvedéssel jár az egész szervezet számára, melybe bele is pusztulhat. Mint látható, a globalisták a 20. század folyamán a készülő világkormányuk számára elkezdték az irányításuk alatt álló bankokat egyesíteni, így központosítva hatalmukat, mely a 21. század elejére 3 nemzetközi pénzügyi szervezetben csúcsosodik ki: a BIS-ben, az IMF-ben, és a Világbankban. Észre kell vennünk, hogy míg a válságok az átlagemberek számára rendkívül káros dolgok, addig ezeknek a köröknek előnyösek, hisz ha pénzhiány lép fel a gazdaságban, az árcsökkenéshez vezet ezen időszak alatt, és aki hatalmas vagyon mennyiségekkel rendelkezik, mindent olcsóbban vásárolhat fel. A háborúk is jól jövedelmeznek az elit számára, mivel mindkét szemben álló felet pénzelhetik, így eladósítva és rabláncra verve az egymással hadakozó államokat az idők végezetéig. A pénzrendszer működésének hátterével nagyon kevés ember van tisztában napjainkban, de aki megérti, rájöhet arra, hogy az egyének és államok szabadságáról értelmetlen egy olyan globális pénzrendszer keretrendszerén belül beszélni, ami örökös folyton növekvő adósságspirálban tartja a Föld országait, ezáltal az országok lakosait is. Ezek a pénzügyi körök 300 éve teljesen tudatosan hozták létre ezt az ördögien intelligens módon létrehozott fojtogató pénzrendszert, és létrehozásakor pontosan tudták, mi a céljuk vele. Az, hogy az országok véráramába behatolva átvegyék az irányítást felettük, és elérhessék más módon azt, amit mind ez idáig katonailag egyetlen népnek sem sikerült elérnie: a tényleges világuralmat a Föld teljes lakossága felett.
A feudalizmus felszámolása óta a világ egy új korba lépett, ahol a feudalizmussal szemben a hatalom alapja többé már nem a föld, hanem a pénz. Ez egy újfajta függési viszony, ahol a lényegében korlátlan vagyonmennyiségekkel rendelkező hierarchia csúcsán lévő elit a pénzrendszerrel függésben tartja az államokat, az államokon keresztül pedig a polgárokat. Viszonylag egyszerű volna létrehozni egy új globális pénzrendszert, ami mindenki javát szolgálná, nem csupán mérhetetlenül gazdag szűk csoportosulások érdekeit, a kifosztott milliárdok érdekeivel szemben. Az államoknak egyszerűen el kellene vennie a pénzkibocsátás jogát a magánbankoktól, és közösen szövetséget alkotva bevezetni egy kamat nélküli új globális közpénzrendszert, melyet bármilyen alapra helyezhetnének. Vajon miért nem történik meg mindez? Vajon miért van hatalmas hallgatás a pénzrendszer valós működéséről, mind az országgyűlésekben, mind a médiában, mind az oktatási rendszerekben? Vajon kik képesek pénzelni a politikai pártok szédületes összegű kampányait, hogy azok bekerülhessenek a törvényhozásba? Nagyon jó irányban kezd el gondolkodni, aki ráébred arra, hogy erre csakis a globális pénzrendszer urai képesek, kik könnyedén felvásárolták az összes jelentősebb politikai pártot, hisz nekik érdekük, hogy a törvényhozásban olyan emberek ülhessenek, akik mindezen dolgokat sosem fogják megkérdőjelezni. Így fonódott össze a korrupt politika a pénzvilág mögött álló korrupt érdekekkel az elmúlt 300 év folyamán. Ebből kifolyóan nagyon könnyen megérthető, hogy miért beszélnek a politikusok módszeresen az államadósságok becsületes visszafizetéséről, holott tudják azt, hogy magának a pénzrendszernek a korrupt működése a bajok fő forrása. Mindazok, akik a pénzrendszer megváltoztatása helyett arról beszélnek, hogy az államadósságokat vissza kell fizetni, azok valójában a globalisták zsebéből esznek, és a nép érdekeivel szemben saját érdekeiket és pénzhűbér uraik érdekeit képviselik, így örökös rabláncon tartva embertársaikat. Carroll Quigley Tragedy and Hope című könyvében így írt minderről: „A pénzügyi kapitalista hatalmaknak volt egy másik hosszú távú terve, ami nem kevesebb volt, minthogy létre hozzanak egy világméretű magánkezekben lévő pénzügyi irányítási rendszert, ami uralni tudta minden egyes ország politikai rendszerét és a világgazdaság egészét. A tervek szerint a rendszert a világ központi bankjai irányították egymással összehangolt tevékenységük révén, feudalista módon, rendszeres találkozókon és konferenciákon hozott titkos megállapodásokkal. A rendszer csúcsát a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) képezte a Svájcban található Bázelben, egy magánbank, amit a világ központi bankjai birtokoltak és irányítottak, melyek saját maguk is magán vállalatok voltak.” /7/
Mint már említettem a 3. bejegyzésem alkalmával, egy egyed túlélési esélyeit az egyedfejlődés folyamán jelentős mértékben javítja az ismereteinek a bővítése és saját gondolkodási képességének a fokozása. Így el tud töprengeni tájékozottságának segítségével a világ helyzetéről, és közelebb kerülhet az igazsághoz. Szeretnék 4 dokumentumfilmet és 1 előadást megosztani veletek, mely a pénzrendszer valódi működését mutatja be a lehető legegyszerűbb formában. Első olvasásra bejegyzésemből és első megnézésre ezekből a videókból, senki sem képes teljes mértékben felfogni azt az abszurd folyamatot, hogy miként teremtik a bankok a pénzt a levegőből, és ennek milyen hatásai vannak egészen pontosan. Ezen a témán alaposan el kell gondolkodni, de biztosíthatok mindenkit afelől, hogy megéri, mert rengeteg logikai következtetést vonhat le mindenki ebből saját életére nézve is. Hogy mentheti meg ismereteink bővítése sokszor az életünket? Egy egyszerű példával élve: aki ismerte a globális pénzrendszer működését már évekkel ezelőtt is, az nem tudott bedőlni a svájci frank alapú hitelek csapdájának, mert ha nyitott szemmel járt a világban, észrevehette azt, hogy a bankok világszinten ismét rengeteg kedvezőnek tűnő hitellel kezdik felpumpálni a gazdaságot, ami csakis egy valamit jelenthetett: egy újabb tudatosan megtervezett világválságot, mely többek közt árfolyam növekedéshez fog vezetni. Hogy szervezte meg ez a magánhatalom saját magát az elmúlt évszázadok során összefonódva a politikai körökkel? Ezt később fogom bemutatni, a következő bejegyzésemben a médiarendszerrel fogok foglalkozni.
 
Ajánlott videók


3. A globalisták célja: az Új Világrend megteremtése

2012.02.29. 19:24 <Fejedelem>

Az írás eredeti helye: http://nemadjukfel.blog.hu/ 
Csaknem az egész világ el van adósodva, nem csak az államok, de a háztartások nagy többsége is. A Föld majd összes állama megszakítások nélkül államadósságokat fizet a világbankoknak, mely adósságterhek ennek ellenére nőttön-nőnek. Ezek az intézmények modern kori kamatrabszolgaságba taszították a Föld államait, ezáltal az embereket, és olyan pénzszivattyúkat működtetnek, amik a gazdaságokból óriási pénzeket vonnak el. A globális pénzrendszerünk mesterségesen mozdítja elő a pénz elértéktelenedését, az inflációt és a munkanélküliséget is. A világbankok mögött a pénz urai állnak, akik drótokon rángatják az emberiséget egy nekik kedvező irányba. A tömegek elszegényedésének egyik fő oka a globális és helyi bankrendszer.
Állítólag maga Mayer Amschel Rothschild, a nemzetközi Rothschild bankárcsalád alapítója, vélekedett a következőképp: „Adjátok át nekem az irányítást egy nemzet pénze felett, és nem érdekel, ki írja a törvényeiket.” /1/ Elképzelése szerint, Mayer Amschel Rothschild_3.jpgaki a bankrendszeren keresztül uralja a pénzrendszert, jóval nagyobb hatalomra tesz szert annál, mintha a törvényhozásban ülne. A globalista elit uralja jelenkorunkban is a pénz kibocsátásának a jogát, mellyel mesterségesen tudnak pénzhiányról dönteni a világgazdaságban és az országok gazdasági életében is. Előidézhetnek mesterségesen keltett válságokat és gazdasági összeomlásokat, ugyanakkor gazdasági fellendülést és pénzügyi stabilitást is előmozdíthatnak bizonyos országokban, ha érdekeik ezt megkívánják. Élet és halál urai ezek a körök. Hogy tudták mindezt elérni? Erről későbbi írásaimban fogok értekezni, mivel ez egy összetett folyamat.
Úgy fest, hogy ezek a körök valami államok feletti hatalom részesei, kik akkora befolyással bírnak, hogy ezekből az adósságcsapdákból egyik ország sem tud kiugrani önszántából. Nyíltan senki sem mer beszélni róla, rámutatni pedig legfőképp sem arra, hogy kik lehetnek ezek a globalisták. Ez egy államok felett álló hatalom, melyet emiatt hívhatunk háttérhatalomnak is, miközben a látszólagos hatalmat a kormányok gyakorolják. Erre a háttérhatalomra próbált rámutatni Woodrow Wilson az USA 28. elnöke, amikor Az új szabadság című könyvében a következőket írta: „A politika Amerikában olyan helyzetben van, ami sajnálatos módon figyelmet igényel. A rendszert a törvényeink szerint építettük fel, ami használhatatlan, vagy legalábbis nem lehet rá számítani; ez csak azért készült, hogy a dolgok és erőfeszítések legésszerűtlenebb kiadásaival foglalkozzon. A kormány, amit az emberek számára hoztak létre, főnökök és azok munkáltatóiknak, a különleges érdekeltségeknek a kezén van. Egy láthatatlan birodalom állt fel a demokrácia alakja fölé.” /2/Wilson elnök véleménye szerint ezek a bizonyos „különleges érdekeltségek” befolyásuk alatt tartják a kormányukat, és egy „láthatatlan birodalmat” építettek fel az USA-ban már a 20. század elején.
A pénzrendszer segítségével hatalmukban tartják az egész országot is, melyre szintén rámutatott több ponton is a könyvében: „Ezt a nagy ipari nemzetet most már a pénzhitel rendszere ellenőrzi. A hitelek nyújtása központosítva lett. Ezáltal az ország növekedése és valamennyi tevékenység ellenőrzése néhány ember kezébe ment át...” /3/ Ezek a körök nemcsak a pénzrendszert birtokolták már akkor is, hanem vagyonuk segítségével a gazdaságrendszert is. Különféle gigantikus méretű nagyvállalatokat alapítottak, melyek bekebelezték a kis- és középvállalkozásokat. Ezek monopolhelyzetbe kerültek, azaz egyeduralkodóvá váltak a piacon. Erről így vélekedett: „Nem egy, kettő, három, hanem sok megalapozott és félelmetes monopólium van az Egyesült Államokban. Nem egy, kettő, három, hanem sok törekvési terület van itt, ahova nehéz, ha csak nem lehetetlen, hogy a magánember belépjen. Korlátozott hitelünk van, korlátozott lehetőségünk, korlátozott a fejlődésünk, a legrosszabb uralom alá kerültünk, és kormányzatunk egyike a civilizált világ leginkább ellenőrzött és dominált kormányzatának – nincs többé szabad véleményű hiteles kormány, és nem számít többé a többség szavazata, a kormányunk befolyásos csoportok véleményének kényszerének megfelelően cselekszik.” /4/ Az egyik legfontosabb következtetés, amit leszűrhetünk ebből, hogy az USA demokráciája és oly sokat emlegetett szabadsága egy káprázat csupán. A valódi hatalmat a háttérhatalom gyakorolja diktatórikus módon az országában, és drótokon rángatja polgárok millióinak az életét. Véleménye szerint ezen köröknek akkora a hatalma, hogy „Az Egyesült Államok kereskedelmének és iparának még a legnagyobbjai is félnek valakitől, félnek valamitől. Tudják, hogy létezik valahol egy hatalom, amely olyan szervezett, olyan szövevényes, olyan körültekintő, olyan tökéletes, és olyan összefonódott, hogy jobban teszik, ha nem beszélnek hangosan, amikor elmarasztalólag nyilatkoznak róla.” /5/ Ezek az árnyékhatalmi körök valóban nagyon szövevényesek és összefonódottak, melyre későbbi bejegyzéseimben fogok rámutatni.
Annak érdekében, hogy megakadályozzák a monopóliumok elszaporodását, egy figyelemre méltó döntést hozott az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 1909-ben John D. Rockefeller ellen. Rockefeller, aki a Rockefeller-dinasztia alapítója és a Standard Oil Company gigászi méretű olajnagyvállalat tulajdonosa volt, vállalatbirodalmát fel kellett, John D. Rockefeller_4.jpghogy oszlassa. „A köztársaság biztonsága érdekében elrendeljük, hogy 1911. november 15-éig a veszedelmes összeesküvést be kell fejezni.” /6/ Rockefeller úgy oldotta meg ezt az akadályt, hogy vállalatbirodalmát több részre törte szét, melynek élére szintén az ő jól megfizetett bábjai kerültek. Így ez a monopolellenes lépés semmit sem ártott a hatalmának és befolyásának. Napjainkban ezeket a monopóliumokat multinacionális nagyvállalatoknak hívják. Mivel a törvények jelenleg is tiltják a monopolhelyzetbe kerülést, ezért a globalista háttérhatalmi körök úgy hidalták át ezt a problémát, hogy több multinacionális nagyvállalatot alapítottak, melyek behálózzák mára az egész Földet. Ezek tulajdonosi szálai minden esetben ugyanazon érdekcsoportokhoz vezethetőek vissza. Így látszólag „szabad” verseny van a piacon, de a valóság az, hogy a globalisták egyeduralkodók az országok gazdasági életében. Elpusztítják a kis- és középvállalkozásokat. Amit ma magyar gazdaságnak szoktak nevezni, valójában nem több mint pár multinacionális nagyvállalat helyi telephelyeinek összessége.
Benjamin Disraeli, Anglia volt miniszterelnöke az 1848-as európai forradalmakat követően a következőket mondta: Benjamin Disraeli_4.jpgA világot egészen mások kormányozzák, mint ahogy azok gondolják, akik nem látnak a színfalak mögé.” /7/ A globalisták döntenek emberek milliárdjainak élete felett, és elhitetik velük, hogy demokráciában élnek, miközben a hatalmat diktatórikus módon gyakorolják felettük. Az országok kormányainak nagyon behatároltak a lehetőségeik. Theodore Roosevelt az USA 26-ik elnöke 1912. augusztusi beszédében a következőket mondta: „A látható kormány mögött trónol egy láthatatlan kormány, amely nem tartozik hűséggel a népnek, és nem ismeri a felelősséget.” /8/ Ők nem azért uralkodnak, hogy a világ népeinek helyzetét előremozdítsák, hanem azért, hogy a hatalmukat kiterjeszthessék, ha kell háborúk és emberek százmillióinak a halálán keresztül. Napjainkban ezeket a köröket nem lehet felelősségre vonni, ugyanis ez a hatalmi struktúra rejtőzködő, vagyis letagadja önnön létezését. Walter Rathenau, a Rothschild család pénzügyi tanácsadója, aki az első világháborúban a császári Németország hadiiparának legfőbb irányítója, a weimari Németországban Walther Rathenau_4.jpgpedig rövid ideig külügyminiszter volt, a következőket írta a Wiener Press 1921. december 24-i számában: „Csupán háromszáz ember, aki mind személyesen ismeri egymást, határozza meg Európa sorsát. Utódaikat is maguk választják ki kíséretükből. Ezek az emberek minden szükséges eszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy véget vessenek annak az államformának, amelyet ésszerűtlennek ítélnek.” /9/ Ez a hatalom hozta létre mind a demokrácia, mind a kommunizmus rendszerét az európai monarchiák eltávolításával, ami előmozdította hatalmuk kiteljesedését.
Ezek a pénz arisztokraták egyáltalán nem a pénzt vágyják. Úgy is mondhatnám, hogy sohasem arra vágytak igazán. Ők a világ feletti teljes és korlátlan egyeduralmat kívánják megszerezni. Ehhez a pénz megszerzése csupáncsak eszköz. Érdemes észrevenni, hogy ezek a családok megpróbálják rátenni minden hatalmi tényezőre a kezüket. Henry Kissinger, az USA volt nemzetbiztonsági főtanácsadója, majd külügyminisztere a Megújulás évei című könyvében a következőket írta a Rockefeller családról: „Mindegyik Rockefeller testvér választott magának egy szakterületet, amibe lelkesen ölte tőkéjét és energiáját: David a belpolitikába, New Yorkba és a mesterkedésekbe, Laurance a környezetbe és a tudományokba, Nelson először Latin - Amerikába, majd a nemzeti politikába és általában véve mindig is a mesterkedésekbe.” /10/ Ez a háttérhatalom mára már rettentően szerteágazó. Ők irányítják a pénzrendszert, a gazdaságrendszert, a politikarendszert, az oktatásrendszert, a gyógyszeripart, a média birodalmakat, a filmipart, a tudományos-kutatásokat stb. Háborúkról döntenek, és drótokon rángatják a világ kormányait. John F. Kennedy, az USA 35. elnöke 1961. április 27-én New Yorkban a Waldorf-Astoria Hotelben tartott beszédében a következőket mondta, hogy rámutasson minderre: „Amivel világszerte szemben állunk az egy monolitikus és könyörtelen összeesküvés, mely elsősorban titkolt eszközökkel éri el, hogy befolyásának a nagyságát megnövelje -- beszivárgással megszállás helyett, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad választás helyett, gerillákkal teszik ezt este, semmint hadsereggel nappal. Ez egy rendszer, ami óriási emberi és anyagi erőforrásokat toborzott egy szorosan összefonódott, igen hatékony gépezet szerkezetében, mely katonai-, diplomáciai-, hírszerzési-, gazdasági-, tudományos- és politikai műveletekből áll.” /11/
Mindenesetre a világuralmi törekvések súlyos vádak ezen körökkel szemben, úgyhogy a legjobb, ha megvizsgáljuk, hogy vélekedik erről David Rockefeller maga, a Rockefeller bankár-dinasztia feje, a Chase Manhattan Bank elnöke az Emlékiratok című könyvében: „Egyesek képesek azt gondolni, hogy mi egy titkos összeesküvés részeként David Rockefeller_3.jpgdolgozunk az Egyesült Államok ellen, engem és családomat internacionalistának neveznek, akik a világ más részein élőkkel együtt arra szövetkeztek, hogy létrehozzunk egy integrált globális politikai és gazdasági struktúrát - ha úgy tetszik, egy egyesült világot. Ha ez a vád, akkor bűnös vagyok, és büszkén vállalom.” /12/ Aki nem vak és nem süket, észreveheti, hogy ez a világerő elkezdte hatalmát központosítani a globalizáció segítségével a 20. század folyamán, és a Föld országait egyesíteni szeretné egy világkormányzat alatt. Egy globálisan egységes pénzrendszer és fizetőeszköz felé robogunk az országhatárok felszámolása által, mely folyamat során egyre divatosabb lett világpolgárnak lenni. A globalizációnak útjában állnak a nemzetállamok és az önálló nemzeti érzések.
George H. W. Bush az USA 41. elnöke 1991. március 6-án a kongresszus előtt, az öbölháború lezárását követően a következőket mondta az eljövendő Új Világrendről: „Egészen mostanáig a világ, amit ismertünk, globálisan megosztott volt – egy világ szögesdrótokkal és betontömbökkel, ellentétekkel és hidegháborúval. Most George H. W. Bush_4.jpgláthatjuk, ahogy egy új világ feltűnik. Egy világ, aminek nagyon nagy lehetősége van egy Új Világrendre. Winston Churchill szavaival élve egy »világrend«, ami az »igazságosság és korrekt magatartásnak az alapelveire épül... melyben meg kell, hogy védd a gyengét az erőstől...« Egy világ, ahol az ENSZ felszabadult a hidegháború holtpontjától, és arra készül, hogy valóra váltsa az alapító atyáinak történelmi látomását. Egy világ, ahol a szabadság és az emberi jogok tiszteletben tartása otthonra talál az összes nemzet között.” /13/ Bolygónk fokozatosan menetel az Új Világrend felé, ami cseppet sem lesz olyan igazságos és szabad, és nem fogja tiszteletben tartani az alapvető emberi jogokat sem, mint ahogy egyébként eddig sem tette. Ez csak politikusi képmutatás, ha úgy tetszik, „választási ígéret”, amit az Új Világrend eljöveteléig számtalanszor hallani fogunk.
Ez a világerő nem köt kompromisszumokat abban, hogy mi szeretnénk-e mindezt vagy pedig nem. James Warburg, befolyásos bankár, az USA 32. elnökének, Rooseveltnek a pénzügyi tanácsadója, annak a Paul Warburgnak a fia, akinek kulcsszerepe volt az amerikai pénzrendszer magánkézbe kerülésében, a következőket mondta a washingtoni szenátus James Warburg_3.jpgkülügyi bizottsága előtt 1950. február 17-én: „Mi rendelkezünk a világkormány tervével, és el kell fogadni, ha tetszik, ha nem; erővel vagy egy megegyezés alapján.” /14/ Az Új Világrend nem választás lehetősége. Ez a rendszer egy globális világdiktatúra lesz, ahol egy szűk kör elnyomhatja az egész emberiséget, akár csak a kommunizmus legsötétebb időszakában. Arnold Toynbee, brit történelemfilozófus a London School of Economics tanára, aki a Royal Institute of International Affairs igazgatója volt 40 éven keresztül, így vélekedett az Új Világrendről: „a jövő pénzembere a világot átfogó irányítási rendszer egyik kulcsszereplője lesz, függetlenül attól, hogy visel-e valamilyen hivatalos címet vagy sem. Az üzletemberek következő nemzedékének a többsége az Új Világrend kialakításával és fenntartásával lesz elfoglalva, amely az egyetlen alternatívának tűnik a népirtással szemben.” /15/
Azért próbálom minden olvasóm számára ezeket a dolgokat a lehető legaprólékosabban, tényszerűen ismertetni, mivel hiába dugjuk a fejünket a homokba, ezek az események mindannyiunk életére súlyos kihatásokkal vannak és lesznek a közeljövőben. Mindenre fel lehet készülni, és mindent túl lehet élni, de csak akkor, ha az ember higgadt körülmények között átgondolja, hogy szeretné mindezt megtenni, és képes összefogni embertársaival, mert amikor majd el fog szabadulni a pokol - merthogy el fog - erre már nem lesz lehetőség. Sajnos a természet nem köt kompromisszumokat a túléléssel kapcsolatban, így nagy arányokban megfigyelhető, hogy nem kegyelemez a kevésbé intelligens egyedeknek. A túlélésnek alapvető kulcsa a tudásunk és ismereteink bővítése, az összefüggések meglátása.
Ezek a körök a legfőbb hatalmukat a tömegek becsaphatóságából és félrevezethetőségéből nyerik. A későbbi bejegyzéseimben először darabjaira fogom szedni a rendszert annak érdekében, hogy megérthessük, hogyan működteti ezt napjainkban egy szűkebb csoportosulás.
 
Idézetek jegyzéke
 
 2 megjegyzés:

 1. Tisztelt webtulajdonos!
  Ahogy látom egy hatalmas tévedésben van,ezért szeretném most önt felvilágosítani.
  Először is kezdjük ott hogy a zsidóság mindig a judaizmus vallásnak éltek,és mai napig így van,tehát már nem fér össze a két dolog.
  A zsidóságnak ott van három fontos könyvük ami számukra a legfontosabb
  Az első: A Talmud
  A második: A Tóra
  És ott van nekik a Biblia könyvük
  A zsidóság úgy nevezi magát mint "isten kiválasztott népe"
  Ez benne van a bibliába is azzal a mondattal,szinte rengeteg oldalon hogy Izrael fiai,és így tovább.
  Tehát itt se fér már össze az hogy ők "Sátán népe",meg hasonló marhaságok.
  Ezek a dolgok szánt szándékkal mennek hogy rengetegnyi tévinfokat terjeszenek a sátánizmusról,és keményen dolgozik ezen a zsidóság.
  A másik kezdjük ott,hogy ön szerint mi a Sátánizmus,illetve mit képvisel a Sátánizmus vallás.
  Várom a véleményét!

  VálaszTörlés
 2. Ja! és minden ilyen dolgot ami maga összefirkált ezen a weboldalon,ezt mind szépen nézze meg jól a Biblia nevezetű könyvbe,és meglátja min azt amit ide irkált a weboldalra.
  Miután megfigyelte a dolgokat a biblia könyvbe,gondolkozzon el újra a dolgokon,de előre szólók,nem Sátán,meg a démonok a gonoszak,hanem jehova,vagyis ez a biblia isten,és a kibaszott szolgái.

  VálaszTörlés