2013. augusztus 3., szombat

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma


Emile Coué: Elméd gyógító hatalma
2
3
Fontos tudnivalók a könyvr l
Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapm ve.
Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az el#szót Dr. Domján László
írta - tartalmazza a Coué-féle tanfolyamok és tréningek oktatóinak tapasztalatait és kutatási
eredményeit is: Fritz Lambert professzor és Emile Leon jegyzeteit.
Az általános szakmai bevezet# Szabó Lajos atya, missziós pap munkája, hiszen Magyarországon
# foglalkozott el#ször érdemben a Coué-módszerrel és szakmai segítségével
is támogatta e könyv megjelenését.
A Coué-metodika legfrissebb szakmai eredményei a Szervgyógyító mondatok,
Rosszindulatú folyamatok, valamint a Szuggesztió a gyógyításban c. fejezetek egy részében
találhatók, ezért ezek nyelvezete talán kissé eltér a kötet sajátos, a század els#
felében megszokott stílusától.
A cím tegez# stílusával ellentétben a könyv szerz#i nem használják a tegez# formát,
kivéve az Összefoglalást, amelyben Fritz Lambert professzor közvetlen tanácsai találhatók
, az eredeti német szöveg stílusának megfelel#en.
A könyvben leírt gyógyító és öngyógyító módszerek elsajátításához, kitartó alkalmazásához
sok sikert kíván a magyar kiadás szerkeszt#je:
Simonfalvy Tamás
4
El szó
Az orvosi Nobel-díjat 1904-ben Iván Petrovics Pavlov kapta. Pavlov felfedezte,
hogy szavak hatására mérhet# élettani változások következnek be. Ha a kísérleti alanynak
például azt mondják, hogy "Most megszúrom Önt egy t vel", akkor annak b#rerei
összehúzódnak. A szervezet így védekezik a várható vérveszteség ellen.
Emil Coué (1875-1926) francia gyógyszerész a szavak gyógyító erejét fedezte fel. A
szavak ugyanis nemcsak akkor fejtenek ki kimutatható élettani hatást, ha t szúrásról
szólnak, s nem csupán akkor hatónak, ha más, hanem akkor is, ha mi magunk mondjuk
ki azokat.
José Silva, a híres Silva-féle agykontroll kifejleszt#je azon az úton ment tovább,
amit Emil Coué kezdett meg. Nagyon messzire jutott ezen az úton, de módszerének fontos
gyökereit jelentik Coué felismerései, s ezt nem is titkolja. José Silva legnagyobb
tudománytörténeti érdeme talán az, hogy bebizonyította, a sokáig misztikusnak hitt
pszichikus képességek mindannyinkban kifejleszthet#k.
A legnagyobb felfedezések és találmányok sokszor döbbenetesen egyszer ek. A
Coué-módszer szinte már felülmúlhatatlanul egyszer . Annyira az, hogy sok, csupán a
technika vívmányaiban bízó ember el se tudja hinni, hogy ilyen szimpla módszer egyáltalán
hatásos lehet.
Pedig hatásos lehet. Nemrég beszéltem egy asszonnyal, akinek kisfia egy magyar
paptól kapott tanács hatására gyógyult ki évek óta tartó, kínzó betegségéb#l. Az atya
tanácsa így szólt: - Kisfiam, mondd magadban, átéléssel, minél többször: "Napról napra
jobban vagyok, hála neked Istenem". (Ezt a mondatot én is gyakran dudorászom énekszer
en.)
Ez a könyv kultúrtörténeti érdekesség is, hiszen a század elején1 íródott. Stílusa kissé
régies, mondanivalójának lényege azonban nem. Szívb#l kívánom, ez a m is segítsen,
hogy minél többen, minden szempontból, egyre jobban legyünk.
Dr. Domján László
az orvostudomány kandidátusa,
a Silva-féle agykontroll oktatója
1 Csak a Coué közvetlen írásaiból készült fejezetek íródtak a század elején.
5
Szakmai bevezet
Még fiatalember voltam, amikor a Coué-módszer segítségével elvégeztem egy kísérlete:
rendszeres gyakorlással igyekeztem szuggesztív er#met növelni, és mikor úgy éreztem
, hogy gondolataim elég összefogottak és egységesek, az utcán egy megfigyel#helyr
#l az emberek jobb vállára koncentráltam. Elképzeltem, hogy az általam kibocsátott
gondolater# szinte megérinti #ket, és kissé megüti a jobb vállukat.
Az eredmény leny göz# volt: a kiszemelt személyek sorra hátraforgolódtak, mintha
valamit érzenének, vagy valakit várnának. Ekkor értettem meg, hogy milyen óriási hatalma
van gondolatainknak.
Életkorban már közelebb járok a kilencvenhez, mint a nyolcvanhoz, de azóta is ajánlom
betegeimnek a Coué-módszert, és magam is gyakorlom. Miért? Mert ha ezt az eljárást
a táplálkozás teljes átalakításával együtt alkalmazzuk, nemcsak az egészségünket
#rizzük meg. Többr#l van szó! Súlyos betegségb#l gyógyíthatjuk ki magunkat és másokat.
Az utóbbi években számtalan módszer terjedt el, melyek az emberi psziché gyógyító
erejét igyekeznek mederbe terelni.
Gyakran kapok olyan kérdést: Atya, melyiket alkalmazzam, melyikben bízhatok igazán?
Nos, a válaszom: Coué-módszer és autogén tréning.
Bár Coué a századel#n élt, és módszerét akkor fejlesztette ki, annak hatása nemhogy
kisebb lenne a divatos eljárásokénál, hanem általában tartósabb és megbízhatóbb!
És még egy fontos szempont! Betegeimnek mindig azt tanácsolom, hogy a szuggesztív
gyógyító mondathoz, vagy mondatokhoz tegyék hozzá azt is: Hála neked uram! Ez
megduplázza, s#t megsokszorozza szervezetünk erejét.
Szabó Lajos atya, lazarista missziós pap
6
1.
Filozófiai gondolatok
a szellemr l
A tudatos önszuggesztió, azaz a tudatos önbefolyásolás megértése és biztonságos
alkalmazása érdekében szükség van annak elfogadására, hogy lényünk szellemi természet
. Ennek a felismerésnek végtelenül nagy jelent#sége van.
Fel kell ismernünk, hogy nemcsak húsnak, csontoknak, idegeknek, agyvel#nek, b#rnek
stb. vagyunk a képz#dményei, hanem valójában alakot öltött szellem vagyunk.
Minden él#lényben, legyen az növény, állat vagy ember, található egy bizonyos alakító
er#. Ha különféle magokat vetünk egy virágcserépbe, akkor ugyanabból a fekete
földb#l különféle növények fejl#dnek ki. Az alakító er# tehát nem a földben rejt#zik,
hanem a magban. Ez az er# alakítja az anyagot. Platon "megvalósult gondolatok"-ról
beszél. Goethe "bevésett alakokról" ír, amelyek megelevenednek. A nagy sebész, Carl
Ludwig Schleich azt mondja: "A világmindenségben minden gondolatból lett teremtve,
szellemb#l született."
Nálunk, embereknél, a mi esetünkben sincs ez másként. Mi is alakot öltött szellemek
vagyunk. Azt is mondhatjuk: A test a lélek ruhája. Azt az alapelvet, hogy a szellem uralkodik
az anyag felett, teljesen a magunkévá kell tennünk, ha meg akarunk tanulni gyógyító
szellemi befolyást gyakorolni testünkre, s#t ezen túlmen#en: uralkodni akarunk
sorsunk felett.
A szellemi alakító er# els#dlegességét minden nagy gondolkodó meger#síti, de legtömörebben
mégis Keyserling szemléletében fejez#dik ki ez az igazság.
Íme: "Az elképzelés teremti a valóságot". Az emberi alkotótevékenységgel jól szemléltethetjük
Keyserling mondatának lényegét: mindannak, amit az ember tesz vagy alkot,
el#bb meg kell születnie gondolatvilágában.
Egy széknek például el#bb létre kell jönnie az asztalos képzeletében; azután lerajzolja;
a rajz a m helybe kerül, ahol elkészítik a széket. A székr#l alkotott elképzelés így
testet ölt. Éppen így a háznak el#bb az épít#mester képzeletében kell megjelennie. Azután
készíti el az épület tervét. Csak ezt követ#en kezd#dhet az építés. Az építésznek
pontosan figyelembe kell vennie a nehézségi er#t és a statikai szilárdság törvényeit. Különben
- amint már megtörtént - összed#lne a ház. A tudatos önbefolyásolás alkalmazásával
kapcsolatban bizonyos törvényeket nekünk is figyelembe kell vennünk, amelyeket
a kés#bbiek során még ismertetünk. E fejezet célja, hogy olvasóim pontosan megértsék:
Ami meg fog valósulni, annak el bb gondolatban léteznie kell.
Teljesen kizárt annak a lehet#sége, hogy valamilyen tárgy létrejöjjön anélkül, hogy
valaki el#tte el ne képzelte volna. Ez a tény érvényes cselekedeteinkkel kapcsolatban is.
Lehetetlen, hogy megtörténjen egy lopás, ha elkövet#jét nem tölti be el#bb a lopás gondolata.
Éppen ilyen kevésség történhet meg valamilyen jótett elképzelése.
A szellem a létez#t, a valóságost képviseli, míg az anyag csupán a szellem megjelenési
formáját. Már Platon felismerte, hogy a világ teremt# gondolata megel#zi megjelenését.
Mivel a "szellem" fogalmát nem lehet megmagyarázni, körül akarom írni, mit
értek ezen: A szellem az a hatalom, amely mindazt, ami létezik, megteremtette, az egész
világmindenséget, földünket, az utolsó atomig. Ennek a teremt szellemnek kis részecskéjét
jelenti mindegyikünk. Eredetünk a szellemb#l fakad; testünk csak a szellem megjelenési
formája. Ha tehát egészségügyi vagy anyagi valóságunkban változtatni akarunk
7
a tényeken, akkor a bennünk él# szellemi er#forrásokhoz kell fordulnunk. Ehhez gondolatokra
van szükség, hiszen a gondolatok közvetítenek a szellem és az anyag között.
8
2.
A gondolater hatalma
A gondolat rendkívül fontos szerepet játszik életünkbe. Gondolataink befolyásolják
például közérzetünket. Minden ember tudja, hogy a bánat, gond, harag, gy lölet hátrányosan
befolyásolhatja testi teljesít#képességét. Azt is tudjuk, hogy egy kedvez# hír
összes élettevékenységünket, tetter#nket jelent#sen fokozhatja. Teljesít#képesnek és
er#snek érezzük magunkat hatására. Ha azonban szomorú hír lep meg bennünket - jogosan
mondjuk: "lesújtó" hírnek -, akkor megfigyelhetjük, hogy testileg letörtnek érezzük
magunkat, és energiaszintünk lényegesen csökken. A népnyelvnek sok találó kifejezése
van ezekre az állapotokra. Például "elsárgult az irigységt#l". Ma már tudjuk, hogy az
irigység máj- és epe-rendellenességeket okoz, és sárgasághoz is vezethet. Az "összetört
szívvel meghalni" kifejezés is nagyon találó. Bánattal teli gondolatok a legsúlyosabb
veszélynek és károsodásnak tehetik ki a szívet. Azt is szokták mondani, hogy valaki
"megdermedt a félelemt#l". A félelmet okozó gondolatok valóban megakadályozhatnak
minket abban, hogy egy lépést is tegyünk; valóban megdermedünk a félelemt#l. Tehát
szervi elváltozásokat élünk át csupán a gondolatok hatására.
Minden olvasó végezhet most egy kísérlete, amennyiben elképzeli, hogy zöld, éretlen
, savanyú citromba harap. Akinek egy kis fantáziája van, annak összefut a szájában a
nyál ennek az elképzelésnek a hatására. Itt is láthatjuk, hogy csupán a harapás gondolatának
hatására megnövekszik a nyálkiválasztás. Jóllehet nincs nálunk citrom, mégis észrevehet
# szervi hatás keletkezett.
Ha egy éhes embernek valaki ízletes ünnepi ételekr#l beszél, gyakran ez a válasz:
"Hagyd abba, mert összefutott a nyál a számban." Ez az ünnepi ebéd talán már két hete
volt; már csak a mesél# emlékezetében létezik. Szemléletes elbeszélésével azonban a
hallgatóban megjeleníti az étkezés képét. Ez pedig a száj nyálmirigyeinek fokozott m -
ködéséhez vezet.
Meglep#, hogy bár a gondolatoknak nagy jelent#ségük van életünkben, mégis oly
kevés figyelmet fordítunk rájuk. Úgy gondolkodunk, mintha gondolataink teljesen lényegtelenek
lennének. S#t egy közmondás szerint: "A gondolatok vámmentesek". Rossz
lenne, ha mindenért úgy kellene vámot fizetnünk, mint gondolatainkért; a gondolatok
er#k, amelyek meghatározzák sorsunkat.
Szomorúan kell megállapítanunk, hogy az összes gondolatok 80%-a a gondolkodó
fáradozása ellenére nem értékes; legfeljebb 20%-uk fizeti meg az értük vállalt fáradságot.
Felt n#, hogy mi emberek ajtónkat és ablakunkat gondosan bezárjuk a betör# el#l,
nehogy birtokunkat és javainkat veszélyeztesse. Ezzel szemben szinte minden rossz
gondolatot meghívunk magunkhoz, és ezek a rossz gondolatok biztosan veszélyesebbek,
mint bármilyen betör#.
Dr. med. Sanders mesélte a következ#ket: "Annyira megtanultam úszni, hogy egy
napon elhatároztam, egyedül körülúszom a nagy úszómedencét. Bens#mben meg voltam
gy#z#dve ennek sikerér#l. A kísérlet jól sikerült. Már körülbelül háromszor körbeúsztam
a medencét, amikor hirtelen ez jutott eszembe: mi történne, ha hirtelen nem tudnám
folytatni? Ugyanabban a pillanatban már éreztem is, hogy süllyedni kezdek... Egyik társam
segített ki kellemetlen helyzetemb#l."
Herbert Hoyer a következ#ket tette hozzá a gondolatok hatalmáról szóló megfigyelésekhez:
"Gondolataink ebb#l értelmünk számára felfogható, bizonyára nem könnyen
érthet#." Emiatt sok emberb#l ambivalens érzéseket vált ki, amikor felszólítják: "Neved
gondolataidat! Ebben az esetben minden szempontból kedvez#bben alakulna az életed".
9
A kifogások és nehézségek ellenére a pozitív gondolkodás kutatói és oktatói újra és
újra megvilágítják számunkra a gondolatok hatalmát. Azok számára viszont, akik már
most szeretnék gondolataik erejét céljaik szolgálatába állítani, nagyon fontos megismerkedniük
a történés törvényeivel, hiszen az ember csak azon tud uralkodni, amit ismer.
Tanulságos röviden visszaemlékeznünk arra, ahogy az emberiség kapcsolatba került
az elektromossággal. Természetesen ez az er# már akkor is létezett, amikor az emberek
még nem fejtették meg titkát. Az elektromosság tehát nem "kitalált" dolog, mint például
a puskapor, hanem "felfedezett" természeti er#. Mint ilyen, a természetben megvan a
maga eredeti és sajátos értelme. Ott keletkezik, majd sz nik meg ismét, és ennek során
teljesíti természetes rendeltetését. De az ember kulturális alkotómunka számára egykor
még semmit sem jelentett, csak félt ett#l a jelenségt#l, melynek gócai néha hatalmas
villámokban lobbantak ki. - Törpe méretekben végül az ember kezébe került: Ha egy
darab borostyánkövet kend#vel dörzsölünk, akkor a k# egészen könny tárgyakat (például
apró darab papírt) magához vonz. Hosszú id# telt el, mire megismertük ennek a
titokzatos er#nek a törvényeit, és saját szolgálatunkba állítottuk. Mára teljesen a hatalmunkba
került.
A gondolatok erejével kapcsolatban hasonló a helyzet. Egyre inkább bizonyított
tény, hogy a gondolat is természeti er#, és hatalmas lehet#séget ad a kezünkbe. Nincs
olyan ember, aki ne gondolkodna. Mindenki tudatához kovácsolt láncként hordozza
magával gondolatait, gyakran eléggé kínzó módon. Ritkán, sajnos nagyon ritkán gondolkodik
valaki saját gondolatairól. Pedig létfontosságú tisztában lennünk azok m ködésével
és következményeivel. Általában gondolattalanul gondolkodunk.
A gondolatok azonban er k, amelyek feltétlenül következményekkel járnak: mert a
gondolatok érzéseket váltanak ki, és az érzések azok, amelyek a hatást okozzák. Ezek a
következmények, hatások a természeti törvény feltartóztathatatlanságával és könyörtelenségével
hatnak. Tavasszal elcsodálkozunk azon, ahogy a friss zöld feltartóztathatatlanul
el#tör a száraz ágakból és kopár földb#l. Jóllehet szemeink a növekedés folyamatát
nem tudják érzékelni, mivel az túl lassan történik, de a természet friss zöldbe öltözik.
Épp ilyen kevéssé látjuk vagy érezzük a rádióhullámokat, jóllehet kéretlenül és megkérdezésünk
nélkül áthatolnak testünkön is. Végtelenül sok olyan dolog van, amit kezeinkkel
nem tudunk megfogni, de fel tudjuk fogni. Ami azonban számunkra létfontosságú és
nagyobb jelent#ség , mint a növények növekedése és a rádióhullámok, az annak felismerése
, hogy gondolataink épít# vagy romboló er#k lehetnek. Sajnos az ember keveset
tud saját gondolatainak hatalmáról. Ebb#l a tudatlanságból azonban zabolátlan és gondolatnélküli
gondolkodás fakad. Egy embernek sem jutna eszébe, hogy egy fél mázsás
ládát engedjen a lábára esni. De miért nem engedi ezt? Mert pontosan ismeri azokat a
fájdalmas hatásokat, amelyeket ez a cselekedet kiváltana. A jobb megértés kedvéért feltételezzük
, hogy a fájdalom csak negyed év múlva jelentkezik, akkor biztosan nem gondolnánk
a ládára, ami a mostani fájdalmunkat okozta. Hasonló azonban a helyzet gondolatainkkal
kapcsolatban. Az örök sikertelen általában nem gondol arra, hogy sikertelenségéért
gondolatait tegye felel#sség. Úgy gondolja, hogy a sikeres ember a szerencse
által megajándékozott valaki. Micsoda tévedés! Az ok és okozat e világában a "szerencsés
esetnek" nincs helye. Az olyan történést, amelynek nem ismerjük el#feltételeit,
egyszer en véletlennek nevezzük. Valójában "becsapódunk"; gondolataink er#i azok,
amelyek gyakran ezeket a "véletleneket" okozzák. Az olyan ember, aki állandóan a boldogtalanságra
, szegénységre, sikertelenségre és betegségre gondol, lehetetlen, hogy boldog
, sikeres és egészséges legyen. Ok és okozat! A szerencsétlen flótást ez a gondolat
tölti el: "Minden, amibe belekezdek, tönkremegy." Amíg így gondolkodik, tönkre is kell
mennie mindannak. Ok és okozat! A siker embere - a sikerre gondol, különben nem len10
ne a siker embere. A probléma csupán az, hogy gondolataink hatásai olyan észrevétlenül
növekednek, mint tavasszal a növények. Észrevétlenül és feltartóztathatatlanul.
Az életünkben lejátszódó események gyökerét egy egyszer mondatban ki lehet fejezni:
minden kifejezetten érzelmi gondolat, amely betölti elménket, meg kell, hogy
valósuljon, amennyiben emberileg lehetséges.
Ha azonban azt kell megállapítanunk, hogy az emberiség élvezettel és megható kitartással
beszél a betegségr#l, nyomorról, hanyatlásról és szerencsétlenségr#l, akkor sajnos
azt is el kell ismerni, hogy a világon lev# rendkívül sok nyomorúságért saját maga felel
#s. Ennek egyik f# oka, hogy a gondolatok nem hatnak olyan gyorsan és
érzéskelhet#en, mint a lábunkra es# félmázsás láda. Ha így történne, nyilván megsz rnénk
negatív elképzeléseinket. Óvakodnunk kell az értelmetlen gondolatoktól.
Éppen olyan biztosan, mint ahogy a lábunkra es# súlyos láda fájdalmat okoz, oly
biztosan hatnak rossz gondolataink, egészen hasonló módon, fájdalmat okozva nekünk.
A helyzet azonos, mint a magvetés során: Aki bogáncsmagot vet, az nem várhat gabonatermésre.
A napraforgó magból soha nem kelhet ki és növekedhet hatalmas tölgyfa. Éppen
ilyen kevéssé várhatunk rossz gondolatainktól és érzéseinkt#l, a gy lölett#l, gondtól
, irigységt#l, félelemt#l, gyengeségt#l stb., komoly és jó gyümölcsöket. Ez éppen
olyan értelmetlen lenne, mintha a gyommagvakból gabonát akarnánk nevelni. Tehát
inkább tanuljunk meg gondolatainkból olyan er#t kovácsolni, amely gyógyít és önbizalmat
ad.
11
3.
A tudat és a tudatalatti
Aki a pozitív gondolkodás - egyáltalán a gondolatok - m ködését szeretné megismerni,
annak abból a tényb#l kell kiindulnia, hogy lelki életünk két alapvet# módon nyilvánul
meg. Tudatosan és tudattalanul. - Amíg énünk egy része számunkra tudatos marad, addig
a másik, hatalmasabb rész tudatunk hullámai alatt létezik. A tudat és a tudatalatti
úgy aránylik egymáshoz, mint 1 a 10-hez A tudat és a tudatalatti értelmezése a legtöbb
laikus számára problémát jelent esetenként elképzelésük teljesen hibás.
E két fogalom nem egy-egy helyet jelöl az agyban, vagy a pszichében, hanem egyegy
állapotot A "tudatunk hullámai alatt" kifejezést csupán szemléletessége miatt használjuk.
Ebb#l egyenesen következik, hogy a tudatalatti állapotot szinte egyáltalán nem
vesszük figyelembe életünk alakításában, pedig jelenléte egyszer en kimutatható.
Mindenki ismeri az "éjszakai vándor" (holdkórosság) tüneteit. A holdkóros minden
ébresztés nélkül felkel, elhagyja szobáját, ezután cselekvéshez lát. Néha befejezi félbehagyott
munkáit, majd visszatér szobájába és ismét lefekszik. Reggel persze nagyon
elcsodálkozik azon, hogy el#z# napi befejezetlen feladatai elkészültek. Mégis # volt az,
aki mindezt elvégezte anélkül, hogy tudott volna róla. Milyen hatalom irányította cselekedeteit
, ha nem a tudatalatti énje?
Ha egy rózsacsokor díszíti a szobánkat, és alaposan megszemléljük a növény virágát,
szárát, levelét, akkor a rózsáról alkotott kép a tudatunkban van. A rózsa illata, színe
azonban sokakban kellemes érzéseket ébreszt, pozitív lelkiállapotot teremt. Ez a folyamat
viszont már a tudatalatti m ködés eredménye. Erre az adott pillanatban senki sem
gondol! A rózsával kapcsolatos élmények leginkább ajándékozásokhoz, névnapokhoz
köt#dnek.
Mi más lenne lelkünkben a kellemes érzések forrása egy rózsacsokor láttán, mint a
tudatalattiból hirtelen feltolakodó emlékeink. Másképpen fogalmazva: nem kell szüntelenül
a rózsára vagy más korábbi emlékre gondolnunk ahhoz, hogy pszichénkben maradjon.
A tudatalatti elraktározza és egészen váratlan pillanatokban vetíti ki tudatunkra.
A temet# mellett elhaladva sem azért vannak sötét gondolataink, mert már el#re eltervezzük
, hanem azért, mert a temetéssel kapcsolatos élményeink hirtelen aktivizálódnak.
A tudatalattihoz számos funkció kapcsolódik.
Módszerünk szempontjából az a legfontosabb, hogy életünk élményeinek hatalmas
tárháza. A tudatalattiba merült élmények és információk látszólag "nem élnek", de valójában
teljes hatalmat gyakorolnak életünk felett. Kedélyállapotunk szüntelenül változik.
A hirtelen eluralkodó melankólia vagy az elsöpr# örömmámor mind-mind tudatalatti
gyökerekb#l táplálkozik, és bizonyos határok között állandóan ismétl#dik.
Lássunk néhány példát! Vannak olyan emberek, akik reggelenkéntm ár munkahelyük
közelébe érve egyre feszültebbé válnak. Talán a gyaloglástól vagy az id#járástól? Nem!
Munkájuk sorozatos kudarca, néha a rossz légkör már a hivatalba lépés el#tt rávetíti
árnyékát a lélekre, más szóval a negatív élmény a tudatba kerül. A tudat alatt lappangó
kellemetlen élményt a munkahely puszta elképzelése is aktivizálni tudja.
Ha egy medd# n#nek kedves, pufók gyermekekr#l beszélünk, ez elegend# ahhoz,
hogy mindazt a fájdalmat felszínre hozza benne, amit egykor átélt - abban a pillanatban,
mikor felfogta és megértette betegségét.
A házastársak minden házassági évfordulón visszaemlékeznek a "nagy találkozásra",
és ilyenkor mindig ugyanazt a kellemes melegséget érzik. Az els# pillanatok elképzelé12
se elegend# ahhoz, hogy magával vonja a hozzá kapcsolódó összes élményt és érzést! A
tudatalatti tehát aktivizálható.
Egyes emberek világfelfogása sötét, másokról alkotott véleménye rendszerint rossz.
Kisebbrend ségi érzésüket cinizmussal, rosszindulattal próbálják álcázni. Az ilyen személyiség
tudatalattija megtelik sötét természet információkkal, és bármit lát vagy hall,
csupán diszharmóniát vált ki tudatalattijából. Nem is válthat ki és nem is aktivizálhat
mást, mint amivel feltöltötte azt.
A pozitívan gondolkodót ezzel ellentétben mélytudata gyakran lepi meg a harmónia
és életigenlés érzésével.
A tudatalatti másik fontos jellemz#je az egyetemes emberi bölcsesség. A befogadott
és tárolt információk a tudat szeszélyeit#l és a tudatos állapotra oly jellemz# kedélyváltozásoktól
mentesen kerülnek értékelésre. Ezért állítják sokan, hogy a tudatalatti mindig
érett és számunkra kedvez# elképzeléseket hordoz, amelyek gyakran álmok, megérzések
, sugallatok formájában jutnak el tudatunkba.
A tudatalatti ugyanakkor könnyen hisz és nagyon befogadóképes. Ha tudatunkat
negatív gondolatokkal töltjük meg, id#vel tudatalattinkat is elkorcsosítjuk.
Az épít# hatású, pozitív elképzelések módszeres ismétlése viszont tévedhetetlen,
tökéletes "fegyvert" kovácsol a mélytudatból, amely bármikor segítségünkre lesz a létért
és az egészségért folytatott küzdelemben.
De milyen hatalma van pszichénk tudat-tudatalatti felépítésének szerveink m ködése
fölött? Hogyan tehet beteggé valakit egy gondolat, és hogyan gyógyulhat meg ugyanaz a
személy egy másik, gyógyító gondolattól? Az az elképzelés, amely áthat és ural bennünket
, bebocsátást nyer mélytudatunkba. Ezáltal befolyásolja idegrendszerünket, amely
minden szervünk és szervrendszerünk felett uralmat gyakorol.
A gondolat elválaszthatatlan szövetségese tehát az idegrendszer. Amilyenné formáljuk
gondolatainkat, olyanná formálja az idegrendszer egészségünket.
13
4.
Értelem és intuíció
Ha a tudatos önbefolyásolás alkalmazása által el#nyökre szeretnénk szert tenni, akkor
nemcsak az értelemt#l kell tanácsot kérnünk. Ha csak erre hagyatkoznánk, igen értékes
, bennünk lakó, a megismerésben segít# er#ket hanyagolnánk el. Sok ember hajlamos
az értelem túlértékelésére. Ezért szükség van tisztázni az értelemmel kapcsolatos
tényeket. A tudomány biztosan az emberi rételem legkit n#bb virága. De Shakespeare
joggal állítja: "Több dolog van az ég és föld között, mint amir#l a könyvekb#l szerzett
tudásunk álmodhatna." Létünknek csak egészen kis részét tudja értelmünk feltárni. Ha
valaki áttanulmányozza az összes tudományt, a végén fel fogja ismerni, mint az ókori
Szókratész: "Tudom, hogy semmit sem tudok."
Éppen elég sok ember van, akik azt, amit értelmük segítségével nem tudnak megragadni
és megérteni, egyszer en elutasítják, mint nemlétez#t. Ez az eljárás rendkívül
sommás és nagyon kényelmes, de a valóság nem igazolja.
Az értelem a legjobb szolga, amit az ember birtokol. A szolgának azonban sohasem
szabad uralomra jutni. A tiszta értelmi beállítottság nem tudja boldogsághoz vezetni az
embert, mivel ebben az esetben legjobb er#i parlagon hevernek. A legnagyobb kárunk
az, hogy megfeledkezünk, vagy eltekintünk a szellem értelem feletti helyzetér#l. Amilyen
mértékben értékelnünk kell az értelmet, olyan mértékben fel kell ismerünk, hogy
vannak bennünk más, különleges lehet#ségek, amelyek az értelmet messze felülmúlják.
Ezek a lehet#ségek azok, amelyeket az intuíció, sejtés, lelkiismeret, sugallat és hasonló
más kifejezésekkel, fogalmakkal szoktunk jelölni. A legélesebb értelem sincs abban a
helyzetben, hogy azt, amit intuíciónak nevezünk, megértse, kikutassa vagy pótolja.
Ezek a bels# hangok, ez a bels# tudás, nekünk embereknek a sajátosságunk, de értelmünk
számára gyakran idegen mindez. Az intuíciót mindenki birtokolja kisebb-nagyobb
mértékben, aszerint, ahogy ezeket a képességeket figyelembe veszi és ápolja, vagy elhanyagolja.
Az embert rádióállomáshoz lehet hasonlítani. Szüntelenül adunk és átveszünk. Kétségtelenül
átvesszük embertársaink gondolatait, de éppen így biztos az is, hogy híreket
veszünk, sejtéseink vannak, amelyek gyakran nem származhatnak embertársainktól,
amelyek például figyelmeztetéseket tartalmaznak saját dolgainkkal kapcsolatban, amelyeket
csak mi magunk ismerünk. Így bels# táviratokat is fogadunk, amelyek figyelmeztetnek
minket azzal kapcsolatban, amit éppen tenni szándékozunk. Ha ezeket a figyelmeztetéseket
nem fogadjuk el, akkor nem maradnak el a csapások sem.
De hát ki a feladója ezeknek a titokzatos híradásoknak?
Minden ember, aki foglalkozik saját lelkivilágával, pontosan megérti az intuíció m -
ködését. Aki már volt olyan élethelyzetekben, amelyek után szemrehányásokat tett magának
amiért nem követte bels# hangjait, szintén tudja mir#l van szó.
A világ vezet# személyiségei, nagy politikusok, hadvezérek, m vészek, gazdasági
vezet#k stb. intuitív emberek. Ennek csorbítása nélkül kit n# logikával gondolkodók
lehetnek. De a logikának sohasem fogják átadni a vezetést.
Gondoljunk a népnyelv kifejezésére: "Finom orra van", vagy "Mindent el#re sejt".
Minél inkább engedjük kibontakozni e bels# hangokat, és minél jobban követjük azokat,
annál jobb lesz életünk min#sége. Sajnos általában sokkal inkább értelmünket követjük,
mint intuíciónkat. Ez a számunkra rendkívül fontos bels vezetés azáltal fejl dik, ha
hisszük, teljes bizalommal hisszük, hogy belülr l a jóra vezet. Az intuíció az emberei
psziché m ködésének egyik alappillére, a másik f# pillér azonban a hit. A bels# vezetés
14
megmutatja nekünk a helyes utat - a hit pedig, segít, hogy gondolataink valósággá válhassanak.
Az értelem e két pólussal szemben szolga szerepet játszik. Ezért mondja nagyon
helyesen a nagy sebész, Dr. Schleich: „Minden kultúra elt+nik az értelem túlértékelése
következtében." Egy régi indiai közmondás így fejezi ki ezt az igazságot: "Az értelem
az a sárkány, ami a paradicsom kapuja el#tt fekszik." Gyakran az értelem az önzés
eszközévé válik; megmutatja nekünk, hogy milyen úton - akár görbe úton is - tudunk
el#nyhöz jutni. Ekkor azonban jelentkezik a lelkiismeret hangja. Balga dolog ezt figyelmen
kívül hagyni. Soha nem válik javunkra az az el#ny, amellyel kapcsolatban a
lelkiismeret azt mondja: Igazságtalanságot követtél el!
Nem másra, mint a bels# hangra gondol Goethe, amikor a Faustban ezt mondja: "A
jó ember sötét törekvéseiben tudatában van a helyes útnak". Lavater ezt írja: "Hallgass a
benned beszél# Isten halk hangjára! Mindig az legyen vezet#d, akkor soha nem esel
tévedésbe!"
Ha tehát a tudatos önbefolyásolás segítségével boldogabb életet akarunk élni, akkor
ápolnunk kell bels# hangjainkat. Egyedül ezek segítségével tudjuk megkülönböztetni a
jó gondolatokat a rosszaktól. A negatív képzetekt#l szakadjunk el, a pozitív gondolatokat
töltsük meg er#vel, hogy hatékonnyá váljanak. Mert nem minden gondolat valósul
meg. Különbséget kell tennünk hatékony és hatástalan gondolatok között. Csak akkor
hatékony a gondolat, ha a hit megvalósuláshoz vezeti.
15
5.
A hit
Amint az olvasó tudja, mi a nagy teremt# léleknek kis része vagyunk. Ennek következtében
bennünk is jelen kell lennie a teremt# er#nek. Ez az er a hit.
A tévedések elkerülése érdekében szeretnék arra utalni, hogy itt a "hit" szót nem az
egyházi dogmák értelmében akarom használni. Mint vallásos ember, magától értet#d#en
figyelembe veszem az összes vallási szemléletmódot, és ebb#l a szempontból senkit
sem szeretnék befolyásolni. E hitvallásbeli dolgok ápolását nem tekintem kötelességemnek
, hanem az illet# egyházak feladatának tartom. E könyvben a hétköznapi hitre gondolok.
Mivel minden gondolat, ami betölt engem, hasonló jelent#ség azzal, amit hiszek
, ilyen értelemben nincs olyan ember, aki ne hinne.
Így az egyik hisz a felemelkedésben, meg van gy#z#dve arról, hogy jó üzletet fog
kötni, - a másik pedig fél és gyakran gondol arra, hogy neki minden rosszul sikerül.
Vannak emberek, akik gyógyulásukban hisznek, míg mások szilárdan kitartanak abban a
hitben, hogy betegek maradnak. Azt is meg kell állapítanunk, hogy vannak olyan emberek
, akiknek szilárd, kitartó a hitük, ellentétben azokkal, akik ma ezt és holnap azt hiszik.
Gondoljunk csak azokra a betegekre, akik egyik orvostól futnak a másokhoz, éppen
ingatag hitük következtében. Egyesek mindent elhisznek, az igazság kivételével.
A német nyelvben a "hinni" szó, nagyon sok más fogalommal rokon értelm . Például
ezt mondják: "Azt hiszem, megváltozik az id#járás.", vagy: "Azt hiszem, ott fenn a
hegyen nagyon szeles az id#." stb., ehelyett így is mondható: "Úgy vélem, megváltozik
az id#járás." stb. S#t néhány értelemszer meggy#z#désre is a hit fogalmát alkalmazzák.
Tehát a hit szó a köznyelvben nagyon gyakori, néha úgy t nik, hogy hitelét vesztette és
bizonyos részvéttel teli mosollyal tekintenek rá.
A pozitív önbefolyásolás tekintetében teremt hitnek nevezzük a gondolattal, elképzeléssel
való teljes betöltöttséget, tehát azt az állapotot, amikor a gondolat vagy elképzelés
tökéletesen uralja és áthatja a pszichét.
A teremt# hit önmagában lev# er#t jelent, aminek a gondolat ad célirányt.
A következ# példa szemléltesse a fentieket: Az elektromosság önmagában álló er#.
A gondolat segítségével, amely akaratunkat megmozdítja, izzásba hozhatunk vele egy
lámpát, vagy f#z#edényt m ködtethetünk általa. Egyedül az akaratunk, amely ezt a villanykörtét
izzásba akarja hozni, nem elegend#, szükségünk van az elektromosság kifejezett
erejére.
Hasonló viszonyban áll egymással az akarat és a hit. Egy meghatározott cél elérése
érdekében egyedül az akarat nem elegend#, csak ha a hit - teljes gondolati betöltöttség -
kifejezett ereje járul hozzá, akkor érjük el a célt. Tehát meg kell tanulnunk így gondolkodni:
"Akarom és tudom." A legtöbb embernek nincs fogalma arról, hogy a hit teremt#
ereje határozza meg sorsát. Mi emberek túl szívesen és túl könnyen hisszük el a rosszat,
szomorút, a romboló dolgokat, hisszük a betegséget, nyomort, ínséget, stb. Aki felismerte
, hogy hitünk az egyetlen teremt# er#, ami fölött rendelkezünk, az óvakodni fog attól,
hogy ilyen módon tévesen használja, mert ha rosszat hiszünk, akkor a rossz oldal szerint
fogunk cselekedni. Át kell alakítanunk hitünket, ha minden szempontból sikereket akarunk
elérni. A jó iránti bátorság is hozzátartozik a pozitív gondokozáshoz, és csak annak
felismerése adhatja meg nekünk a szükséges bátorságot az önbizalom elnyeréséhez,
hogy a szellem számára semmi sem lehetetlen. A teremt# hitet épp olyan kevéssé lehet
megmagyarázni, mint például a szellemet. De végtelenül sok múlik azon, hogy olvasóim
jól megértsenek.
16
A hit jobb megértése érdekében utalok a "megszállottság" szóra. A megszállottság
magába zárja a gondolattal, vagy eszmével történt teljes betöltöttség fogalmát, és ez a
teljes betöltöttség a hit. Például mondhatjuk, hogy Zeppelin grófot betöltötte, megszállta
a kormányozható léghajó gondolata. Néhány olvasó bizonyára emlékezni fog rá, miként
gúnyolták gróf Zeppelint, # azonban feláldozta egész vagyonát, és nem bátortalanították
el a veszteségek és gúnyolódások. Rendkívüli er#vel rendelkezett a végs# sikerbe vetett
hite, olyan er#vel, amely segítségével megélte eszméjének megvalósulását.
Ha egy súlyos beteget megszáll, azaz betölt az a gondolat, mely szerint nem lehet
segíteni állapotán, akkor elveszett. De újból és újból megtapasztalta, hogy olyan emberek
, akikr#l lemondtak, ismét meggyógyultak, mert hitték, hogy egészségesek lehetnek.
Vagy tételezzük fel, hogy két üzlettulajdonos teljesen azonos feltételek mellett cs#dbe
jut. Az egyik a kett# közül öngyilkos lesz, a másik öt év múlva ismét felküzdi magát.
Mi a különbség e két üzletember között? Egyikük azt hiszi, azaz betölti az a gondolat,
hogy: "Nem tudok kitartani, ezért tönkremegyek." A másik azonban azt hiszi: "Er#sebb
vagyok a sorsnál, nem engedem eldobni magam általa.", és így öt év múlva ismét a csúcson
van.
Tehát teremt# er# van a kezünkben; lehetünk derülátók vagy borúlátók, hihetünk a
jóban vagy a rosszban. Eléggé felt n#, hogy mi emberek milyen könnyen hiszünk a
rosszban, és milyen nehezen a jóban. El kell gondolkodnunk e tény felett. Nyilvánvalóan
egy ellenséges és idegen befolyás azon fáradozik, hogy hitünket, teremt# er#nket
rosszra és rosszul használjuk. Err#l az ellenséges befolyásról kés#bb még fogok beszélni;
most csak azt kívánom megállapítani, hogy ez az ellenséges befolyás mindjárt elveszíti
hatalmát, mihelyt megvonjuk t#le hitünket.
Mindenekel#tt látnunk kell, hogy a hit és az értelem két teljesen különböz# dolog,
tehát az értelmi meggy#z#dés még nem biztos, hogy teremt# hit; egybeeshet valódi teremt
# hittel, de nem feltétlenül kell egybeesnie.
Kézenfekv#, hogy a teremt# szellemnek sokkal többet kell teljesítenie, mint termékének
, az értelemnek. Ha egy boldogtalan emberb#l boldog ember lesz, elégedetlenb#l
elégedett, sikertelenb#l sikeres, betegb#l egészsége, akkor sokan azt gondolják, hogy
csoda történt. Ilyen esetekben azonban az illet# ember csupán teremt# erejét használta
helyesen és jó értelemben. Ezek az úgynevezett csodák nem mások, mint a szellem hatásai.
Azaz még ma is igaz: "Hited megmentett téged."
Mindenesetre még egyetlen embert sem tettem egészségessé; csupán meg tudtam
mutatni számára a gyógyuláshoz vezet# utat; sajnos azonban senkit sem tudok arra
kényszeríteni, hogy valóban járjon ezen az úton, azaz hitét helyesen használja.
Egy biztos: minél egyszer bben, minél simábban fogja fel valaki ezt a problémát,
annál gyorsabban éri el a sikert. Az er bennünk van.
Az elmondottak meger#sítésére szeretnék néhány példát említeni neves orvosok gyakorlatából
Az idegorvos Dr. von Gulat-Wellenburg azt mondja, hogy el#rehaladott állapotban
lev# tüd#tuberkulózis a hit hatalma által nemcsak javult, hanem "az orvosi várakozással
ellentétben teljesen meggyógyult".
Dr. med. Brauchle, akinek jó hangzású neve van a tudományos világban, és az olvasó
számára is ismert lehet, a következ# személyes élményér#l számolt be, amit egy Coué
által vezetett csoportban tapasztalt:
Egy id#s, meg#szült, púpossá összeesett ember kereste fel a tanfolyamot. Egyik kezével
botjára, a másokkal az #t kísér# hölgy karjára támaszkodott. A férfi nagyothalló
volt; közvetlenül a fülébe kellett kiabálni, hogy megértse a hozzá beszél# szavait. Coué
maga elé kérte. Felszólította, hogy álljon fel. Csak fáradsággal és nehezen tudott járni.
17
Coué a kezével végighaladt a beteg fájó, nehezen mozgó hátán. "Elmúlik, elmúlik, elmúlik
..." - mondogatta. Rövid id# múlva a beteg felállt, könnyen és hajlékonyan. Most
a lábak következtek. Ezeken végigpásztázva mondta: "Elmúlik", ezt gyakorolta rövid
ideig. Ekkor felállt a beteg a szélr#l, és fiatalos ruganyossággal futott az el#tte haladó
Coué mögött. Egyedül tudott járni az, aki még néhány perccel ezel#tt alig tudta fenntartani
magát két támasz segítségével. Rossz hallása befolyásolása érdekében Coué arra
kérte, hogy nézzen egy szilárd pontra, és a fülébe kiáltotta: "Hall engem?" - "Igen, én
hallom Önt." Három lépés távolságból: "Hall még Ön engem?" - "Igen, még hallom."
Tíz lépés távolságból: "Ön most szintén jól hall?" - "Igen, nagyon jól hallok." Ezután a
másik fülével is ugyanez történt. Az id#s beteg egyáltalán nem értette, mi történt vele.
Miel#tt megérthette volna, tudott járni és hallani. Túláradó örömmel akart hálát mondani
Couénak, aki azonban vidám nevetéssel utasította el magától annak gyanúját, hogy #
segített: "Köszönje meg ezt Ön saját magának; járó és halló képességeibe vetett hite
segített Önnek."
Az el#bbieket maga is csak meger#síteni tudom, mégpedig saját megfigyelésem
alapján amit Nancy-ban tettem egy Coué professzor által vezetett tanfolyamon. Éppen
így azok a sikerek is, amelyeket saját tanítványi körömben megfigyelhettem, nem egy
bennem m köd# különös képességre vezethet#k vissza, hanem betegeim pozitív hitének
erejére. Újból és újból beigazolódott az ismert mondat: "Hited segített neked".
A jól ismert berlini idegorvos, Prof. Dr. med. J. H. Schultz meger#síti: "Általánosan
ismert tény, hogy rendkívül sok gyógyszerre és orvosi beavatkozásra érvényesek e szavak:
az orvosi eszközökkel csak korlátozott mértékben érhetünk el sikereket, annál több
eredményt hoz az eszközökkel és a beavatkozással kapcsolatos pozitív hit. Az összes
"háziszer" nagy száma és az egészséges életmóddal kapcsolatos utasítások, egyeseknél a
hit kritikáját jelentik.
E ponton teljesen egyetértek mesteremmel Couéval, aki azt mondja:
"Az itt jelenlev# orvosok vagy gyógyszerész kollégák ne lássanak bennem ellenséget;
sokkal inkább a legjobb barátjuk vagyok. Egyrészt abból a kívánságból fakadóan
beszélek, hogy legyen szabad felvenni az orvosi fakultás tantervébe a szuggesztió elméletét
és gyakorlatát, a gyógyítandó betegek és az orvosok javára. Másrészt szeretném
alapelvként állítani, hogy az orvos írhat minden hozzáfordulónak egy vagy több orvosságot
, akkor is, ha ez nem lenne szükséges. Ha ugyanis egy beteg az orvoshoz meg, elvárja
, hogy gyógyszert kapjon, ami meg fogja gyógyítani. Nem tudja, hogy a gyógyító
hatást általában a hygiene és a diéta fejti ki; ezek mellékesnek t nnek számára, csak a
gyógyszerekre esküszik. - Nézetem szerint elégedetlen lenne a beteg, ha az orvos csak
valamilyen diétát írna fel gyógyszer nélkül; úgy vélné, hogy emiatt nem volt szükséges
felkeresnie az orvost. Ha a páciensek nem kapnak valamilyen bevehet# gyógyszert,
gyakran más orvosokat keresnek fel. Ezért tartom jelent#snek, hogy az orvos mindig
írjon fel valamit."
A hittel kapcsolatban szólnunk kell a félelemr#l is. A félelem a legveszedelmesebb
ellenségünk, mert a félelem a rosszban való hit, a hit pedig teremt#, alakító er#. Ezért
amit#l félünk, az gyakran bekövetkezik. A félelmet tehát a negatívumban való hitnek is
nevezhetjük. Ha félek valamit#l, akkor abban hiszek, hogy amit#l félek, az számomra
megjelenik. Mivel pedig, amint mondtuk, a hit alakító, teremt# er#, nem is csoda, ha ily
módon rossz következményekkel kell számolnunk. A félelem nem hagy aludni, akadályozza
az alvást. A migrénes rohamtól való félelem kiváltja a rohamot. A jégen történ#
elesést#l való félelem eséshez vezet. A betegségt#l való félelem könnyen betegséghez
vezethet. "A legnagyobb rossz azonban a félelem."
18
"A hit végtelenül er#sség tesz, a félelem gyengévé teszi rabszolgáit.", mondja egy
költ#.
Dr. med. Schleich két példája megmutatja, mit képes okozni a félelem. U mesélte:
Rendelése során egy hölgy a ventillátor által keltett légmozgás következtében arra a
téves hitre jutott, hogy a szemét megszúrta egy méh. A következményekr#l való félelem
15 percen belül tyúktojás nagyságú daganatot okozott az alsó szemhéján. Dr. Schleich
hozzáf ti: "A félelem, az elképzelés, a gondolat egyedül plasztikusan és pozitív módon
megváltoztatta a szemhéj szövetét."
Továbbá mesélt egy férfir#l, aki le akarta operáltatni a karját, mivel állítólag súlyos
vérmérgezése volt, amelyr#l azt hitte, hogy halálát fogja okozni. A különböz# sebészek
elutasították a m tétet, mivel a kar teljesen egészséges volt, így Dr. Schleich sem hajtotta
végre. A férfi felkiáltott: "Miért nem amputálnak? Szeretnék megmenekülni." Másnap
halott volt. Dr. Langerhans a legalaposabban boncolta fel a halottat, és semmiféle halálokot
nem talált. Dr. Schleich önszuggesztió által létrejött halának tekintette ezt az esetet.
Minél jobban legy#zzük magunkban a félelmet, annál inkább urai leszünk az életnek.
Még az "alázat" fogalmáról szeretnék beszélni. Az alázatot nem szabad összetéveszteni
a szemforgatással és hasonlókkal. Alázaton az értelem szellemnek történ akaratlagos
alárendelését értem. A valóságban sajnos értelmünket mindig újból és újból a szellem
fölé helyezzük. Ez keser en megbosszulja magát bennünk. A tudomány nagyra értékelése
mellett nem tudom elkerülni, hogy ne óvjak mindenkit az emberi értelem
mértéktelen túlértékelését#l. Rossz lenne számunkra, ha az értelem mellett szellemi
örökségünket elhanyagolnánk. Végül minden tudomány eljut egy olyan pontra, amelynél
meg kell állapítania, hogy alapjában véve semmit sem tud a valóságról.
Az életben szükségünk van az értelmünkre, de ez nem zárja ki azt, hogy legjobb
er#inket, mindenekel#tt a szellemieket használnunk kell. A tisztán értelmi beállítottságú
ember önmaga számára állít korlátokat, amelyeken nem tud átlépni, mivel az intuíciót
figyelmen kívül hagyja. Vannak olyan emberek, akik rendkívül sokat tanultak, rendkívül
sokat tudnak, de a legkézenfekv#bb és ezért a legnagyobb: a szellem ismerete. De a
szellem ismeretére nem lehet eljutni az értelem által, hanem csak az intuíció segítségével.
Az is igazságtalan lenne, ha csak a kiemelked# értelemmel megajándékozottak tudnának
közeledni a szellemhez. Ellenkez#leg, az értelem sokszor akadálynak bizonyul,
azaz mindaddig, amíg annak megszállottjai vagyunk. Csak ha birtokoljuk, azaz uraljuk
az értelmet, akkor lesz nagy hasznunkra.
Nincs olyan ember, akit ne szorítana valahol a cip#. Aki jól megért engem, az olyan
fegyvert kap a kezébe, amelyikkel sikeresen tud védekezni a problémáival szemben.
Meg fogja tapasztalni, hogy nem kiszolgáltatottan áll szemben a sorssal. Igaz ez a kijelentés:
"Minden lehetséges annak, aki hisz." Mert a hit hatékonnyá teszi a gondolatokat.
A hatékony, jó gondolatok szükségszer+en jó gyümölcsöket érlelnek, de éppen így a
hatékony, rossz gondolatok rossz gyümölcsöt hoznak. Tehát törekednünk kell arra, hogy
uralkodjunk gondolatainkon, azaz saját érdekünk, hogy pozitív elképzeléseket teremtsünk.
A tudatos önszuggesztió célja az, hogy a jónak ismert és ezért akart gondolatok
hatékonnyá tegye.
E cél elérése érdekében mindig szem el#tt kell tartanunk azt az alapelvet, mely szerint
a szellem uralkodik az anyag felett. Ez az alapelv jelenti az alapot, a biztos hátteret a
tudatos önszuggesztió sikeres alkalmazásához. Mihelyt valóban felismertük, hogy lényegünk
szellemi természet , és ez a felismerés bels# élményünkké vált, eljutottunk az
oly szükséges önbizalomhoz is. Ekkor már nem engedjük becsapni magunkat a
"megváltoztathatatlan tények" hibás elméletét#l.
19
Ha meg kellett tapasztalnunk, hogy rosszul látunk vagy megyünk, vagy hallunk vagy
eszünk, vagy ha a leggonoszabb fajta fájdalmak kínoznak minket, vagy tartós gazdasági
üzleti sikertelenségeink vannak, akkor sajnos hajlamosak vagyunk e tényeket megváltoztathatatlanoknak
tartani. Nagyon könnyen elfogadjuk, hogy testünknek hatalma van
így kínozni bennünket, vagy azt, hogy tehetetlenül állunk szemben a sorssal. Ekkor saját
kárunkra átsiklunk a szellem valósága felett. Pedig az az els#, a létez#, a teremt#. Sohasem
szabad elveszítenünk szem el#l azt a tényt, hogy minden anyagi, testi valóság alakot
öltött szellem. Mint a teremt# lélek részeinek, nekünk is hatalmunk van gondolataink
által önmagunkra alakító er#vel hatni, és sorsunkat, valamint testünket a helyes
irányba befolyásolni.
Emellett még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy a szellemet nem szabad összetéveszteni
, felcserélni az értelemmel. Az értelem csak termék, és a szellem egyik eszköze.
Az értelem segítségével csak bizonyos mértékig tudjuk felfogni a dolgokat. Ezzel szemben
a szellemhez csak intuitív módon közeledhetünk, érezni kell, soha nem lehet kiokosodni.
"Ha nem érzitek, soha nem fogjátok zsákmányul ejteni.", mondja Goethe.
Kétségtelenül vannak képességeink, amelyek messze meghaladják értelmi képességeinket.
Éppen ezeket azonban többnyire nem ismerjük fel. Minél mélyebben ismerjük
meg a teremt# szellemet és minél jobban alárendeljük magunkat, annál jobban tudjuk
hasznosítani rejtett képességeinket. Ez cáfolhatatlan igazság, és az összes vallás alapja.
20
6.
Babona
A babona nagyon értékes segédeszköz számunkra a hit lényegének megértésében. A
babonáról azt mondják, hogy tudománytalan, de gyakran pozitív hitet indukál, és ez
fontos. Ha például egy fiatalember, akinek a kezén szemölcs van, elmegy egy öreg
anyókához, hogy kivetesse vele a szemölcsöt, akkor ez a folyamat a következ#képpen
játszódhat le: Az öreg anyóka azt mondja neki, hogy telihold idején menjen egy útkeresztez
#déshez és ásson el ott egy darab szalonnát. Azután induljon hazafelé, és a világért
se nézzen hátra, különben az egész dolog hatástalan lesz. A tanács lelkiismeretes
teljesítése által a szemölcs biztosan el fog t nni. Fiatalemberünk mindent pontosan teljesít.
Várja a holdtöltét, elmegy az útkeresztez#dhez, elássa a szalonnáját, a lehet# leggyorsabban
hazafelé indul, és gondosan ügyel arra, hogy meg ne forduljon. Szemölcsei
valóban elmúlnak.
Hasonló dolog valójában nagyon sokszor el#fordult. Természetesen kézenfekv , hogy
a szemölcs nem a telihold, az útkeresztez dés, a szalonna és a hazafelé tartó úton történt
vissza nem fordulás hatására t+nt el. Csupán a hit volt az, ami ezt az eredményt
létrehozta, az a hit, mely szerint az említett feltételek betartása esetén a szemölcsök elt
nnek. Tehát látható, hogy önmagában közömbös, milyen úton valósul meg a hit.
Gyakran találkozunk rendkívül intelligens emberekkel, akik azonban babonásak. Ismerte
egy nagykeresked#t, aki pénteken semmiféle üzletet nem kötött, bármilyen csábító is
volt az. Ismertem egy másik urat, aki reggel az indulásnál simán megfordította autóját,
ha egy macska szaladt át el#tte az úton. Pedig biztos, hogy a macskák ártatlan állatok, és
nem hoznak szerencsétlenséget az autósra. Azoknak, akiknek az a babonájuk, hogy a
péntek szerencsétlenségük napja, azt tanácsolom, hogy másként állítsák be magukat,
azaz higgyék, hogy a péntek szerencséjük napja. Ha valaki ezt megteszi, ha ehhez a hithez
tartja magát, csakhamar megtalálja az alkalmat annak megállapítására, hogy a péntek
valóban szerencsét hoz szerencsétlenség helyett.
Még egyszer mondom, ahogyan a hit létrejön, az önmagában közömbös. Az a fontos
, hogy az ember hisz. Így megállapítottam, hogy az emberekben, mégpedig minden
körben, éppen úgy mint minden népben létezik a csodákban való hit. A kételked t sem
zárom ki ezek köréb l, is hajlamos az ilyen hitet befogadni, ha nem is nyilvánosan.
Ha valahol fellép egy csodadoktor, megfigyelhet#, hogy minden társadalmi réteg
képviselteti magát a jelenlév#k között. Intelligenciától és anyagi helyzett#l függetlenül.
A csodákban való hit létezése nagyon elgondolkodtató. Nem lehetne olyan általános, ha
nem jönnének létre ismételten olyan sikerek, amelyek igazát bizonyítanák.
A csodában való hitnek van alapja, de a csoda nem kívülr#l jön, hanem bennünk van
az oka. Tényleg lehetséges a betegségek gyógyulása, ha hiszünk a gyógyulásban. Egyedül
hitünk a dönt#.
Itt-ott el#fordul olyan babona, amely eredetileg nem volt az. Olvasóim ismerhetik
azt az esetet, hogy vannak olyan emberek, akik harmadikként nem gyújtanak rá egy gyufaszállal
a cigarettára. Azt hiszik, hogy egyiknek a három közül meg kell halnia. Ez a
babona tudomásom szerint a háborúban keletkezett. Ha a sötétben a katonák meggyújtották
cigarettájukat, és hárman egy szál gyufáról gyújtottak rá, természetesen könnyen
megtörténhetett, hogy egyikük a három közül elesett. Ennek oka az volt, hogy az ellenség
figyelmes lett a fényl# pontra, és t z alá vette azt. Jóllehet most már semmi sem
igazolja ezt az eljárást, semmi ok nincs annak betartására, az eredeti óvatossági el#írás
babonaként mégis tovább él.
21
Egyáltalán nem egyszer minden estben megállapítani, hogy vajon babonáról van-e
szó vagy nem. Egyrészt vannak babonás nézetek, amelyeknek egészen természetes magyarázatuk
van; másrészt lehetséges, hogy egy nagyon érzékeny idegrendszer+ ember
er s intuícióval olyan dogokra képes, amelyek az átlag embernek megközelíthetetlenek.
Ha ezekr l beszél, természetesen nagyon könnyen babonás ember hírébe jut. Számunkra
mindebb#l csak az tény értékes, hogy "hív# lesz."
Ezt a felismerést üdvözölnünk kell, ha le akarjuk gy#zni a negatív babonát. Pontosabban
helytelen, hogy életünket ilyen hitt#l tesszük függ#vé. Bels# világunk mélyebb
megismerése a káros babonát magától kikapcsolja. Be fogjuk látni, hogy egy macska,
ami keresztezi utunkat, ártalmatlan állat, a péntek éppen olyan jó nap, mint a többi stb.
S#t nyugodtan ülhetünk 13-an az asztalnál, és nem kell félnünk attól, hogy valami rossz
fog történni emiatt. Ha felfogjuk, hogy egyek vagyunk a teremt# lélekkel, akkor valószín
leg nem lesz szükségünk babonára.
22
7.
A szuggesztió titka
A szuggesztióról már nagyon sokat írtak. A szuggesztió fogalmát nehéz pontosan
meghatározni. A tudomány különféleképpen próbálta magyarázni lényegét.
Professzor Baudouin például azt mondja: "A szuggesztió egy gondolat tudatalatti
megvalósulása", de mindjárt hozzáteszi, sajnos nem lehet tudni, hogyan valósul meg ez
a gondolat tudattalanul.
Ezzel a meghatározással a gyakorlati életben nem sokra megyünk. A legkülönfélébb
nézetek uralkodnak a szuggesztió lényegével kapcsolatban, mégpedig nemcsak a széles
nyilvánosság körében, hanem a tudományos életben is. Laikus körökben sz#rszálhasogató
nézetekkel találkozunk. Egyrészt úgy t+nik, hogy szuggesztióval minden lehetséges,
másrészt ilyen vélekedést is hallani: "Ez csak szuggesztió!" Egyeseknek az az elképzelésük
róla, hogy az valami démonikus, titokzatos hatalom, aminek nem lehet ellenállni. A
korábbi években a hipnotiz rök éppen elég mutatványt végeztek, ami a nagyközönségre
káros hatással volt, mert tudatosan azt az elképzelést alakította ki, mintha bel#lük ijeszt
# hatalom áradna, amely alól senki sem vonhatja ki magát. Ehhez járult még a szennyirodalom,
ami természetesen a saját érdekében az ilyen téves felfogást a legélénkebben
támogatta. A szuggesztió kérdése a róla közreadott sok írás és el#adás ellenére még ma
sem világos.
Körülbelül 40 éve foglalkozom a szuggesztióval, és arra a következtetésre jutottam,
hogy nem látjuk a fától az erd#t. Szeretném el#rebocsátani, hogy itt nem akarok tudományos
meghatározást adni. Megállapítottam, hogy az összes szuggesztiós jelenség,
teljesen mindegy, hogy vajon ébrenléti állapotban, hipnózis, önszuggesztió vagy egyéb
szuggesztiós formában jött-e létre, tulajdonképpen nem más, mint saját hitünk hatása.
Azt is mondhatjuk: Minden, ami lelkileg befolyásol minket, az szuggesztió. Így a mosolygó
napfény vidám kedvet szuggerál, az es#s, borús id#járás szomorú hangulatot.
Egy tál gyümölcs a rá való étvágyat szuggerálja, a t z pattogása az éppen most bef tött
kályhában melegérzetet szuggerál, bár a h#mér# bizonyítja, hogy a h#mérséklet még
nem növekedett. Az orvos vállvonogatása megsemmisít# szuggesztiót válthat ki. A végzetes
mosoly egy hölgy hírnevét tönkre teheti.
A szuggesztió tehát nem egyedül a szótól vagy az írástól függ. Hangsúlyozom: Minden,
ami lelkileg befolyásol miket, az szuggesztió, mert abban a pillanatban, amelyikben
lelki befolyásolás alatt állunk, egy annak megfelel hit is létrejön bennünk.
Minél inkább kutatja valaki ezt a kérdést, annál inkább rájön, hogy a hit, valamint a
szuggesztió hallatlan nagy szerepet játszik életünkben. S#t az annyira keresett és dics#ített
igazság is bizonyos mértékben ett#l függ. Számomra úgy t nik, hogy mi emberek az
abszolút igazságra csak a matematikában juthatunk: kétszer kett# négy. Minden más
nyilvánvalóan változásnak van alávetve. Éppen a tudományban tapasztaljuk ezt ismét és
ismét, hogy egy új ismeret csupán a következ# talapzatát képezi. Így sok minden, ami
tudományosan megdönthetetlenül, szilárdan állt, az egy új ismeret hatására meginoghat.
Amíg azonban azt hiszem, hogy ez vagy az az igazság számomra abszolút igaz, addig
számomra éppen az az igazság. Amit én hiszek, az az én számomra igaz, és amit az
olvasó hisz, az az # számára igaz. Ha mi emberek erre a tényre egy kevés id#t szentelnénk
, és a szemünk el#tt tartanánk, bizonyára megért#bbek lennénk. Általában azonban
mindenki a maga igazára esküszik, azaz a maga hitére, és emellett semmilyen más bálványt
nem t r meg.
23
Életünkben a legnagyobb jelent#sége mindenesetre a tudattalan önszuggesztiónak
vagy tudattalan önbefolyásolásnak van. Amíg élünk, a bölcs#t#l a ravatalig, ki vagyunk
szolgáltatva ennek az er#nek. Megfigyelhet#, hogy milyen tudatlanul és gyanútlanul
szolgáltatja ki magát az ember rossz gondolatoknak: Minél inkább ezt teszi, annál inkább
okoz magának kárt a rossz szuggesztiók által. Minél inkább sikerül a tudattalanul
ható önszuggesztiót tudatosra változtatni; annál inkább rendelkezésünkre áll. Tudatos
önszuggesztiót végezni annyit jelent, mint az embernek arra nevelnie önmagát, hogy
higgyen annak megvalósulásában, amit el akar érni.
Egy életet tudattalan önszuggesztió nélkül leélni éppen úgy lehetetlen, mint egy autónak
kerekek nélkül utazni. Mindazonáltal tudom, hogy magyarázatom, mely szerint a
szuggesztió nem más, mint hitünk hatása, nem jelent kimerít# meghatározást. Csak
abban az esetben, ha tudjuk, mi a hit, akkor tudjuk azt is, hogy mi a szuggesztió. De e
magyarázat segítségével a szuggesztió általános értelmét annyira megvilágítottam, hogy
abból mindenki gyakorlatilag használható ismeretekhez juthat.
Különös az a megfigyelés, hogy a legtöbb ember milyen keveset tud a hitr#l. A legtöbben
teljesen gyanútlanok, nem is sejtik, hogy saját hitük határozza meg sorsukat.
Valójában nincs nagyobb imádság, mint amellyel hite kérünk. Azok az alapelvek is,
amelyeket Coué felállított, véleményem szerint a hit alapelvei.
Minél inkább felismerjük a hit teremt# erejét, annál jobban tudjuk használni a saját
érdekünkben. Minden valóban nagy jelent#ség dolog alapjában véve egyszer , és így
áll a helyzet a szuggesztió használatával kapcsolatban is. Aki eddig követte útmutatásomat
, az a tudatos önszuggesztió használata által nagy haszonra tett szert, függetlenül
attól, hogy milyen célt t zött ki maga elé. Azon a területen, ahol hatni tud, éppen úgy
használható, mint például az elektromosság világításra, f#zésre, utazásra, anélkül, hogy
tudnánk, mi az elektromosság. Kizárt dolog, hogy mi emberek ki tudjuk kapcsolni életünkb
#l a szuggesztió hatását. Minden beszélgetés, amelyet egy másik emberrel folytatunk
, minden koncert, amelyet látogatunk, minden színházi darab, amelyet megnézünk,
a társas érintkezés az üzletben és a családban, minden amit teszünk és elt rünk az életünkben
, lelki hatást gyakorol ránk, hitünket ebbe vagy abba az irányba kormányozza,
azaz ezt vagy azt szuggerálja belénk. Amíg ezt az er#t nem tudatosítjuk, addig játéklabdái
vagyunk. Mihelyt azonban létezését felismerjük és bölcsen tudjuk irányítani, akkor
sok nyomorúságot és bánatot takaríthatunk meg magunknak. Ha azt hiszem, hogy én
vagyok a legszerencsétlenebb ember a földön, akkor valóban az is leszek. Ha sikerül az
ellenkez#jét hinnem, akkor az lesz a törvényszer és szükségszer következménye, hogy
boldognak és elégedettnek érzem magam. Boldog és elégedett érzéseink sokkal kevésbé
függenek a küls# körülményekt#l, mint azt általában gondoljuk. Az életb#l szerzett
megfigyeléseink alapján tudjuk, hogy olyan emberek, akiknek minden okuk meg volt
arra, hogy boldognak és elégedettnek érezzék magukat, mégsem voltak azok. Ellenben
ismerünk olyan embereket, akiket csodálunk lelkük harmóniája és elégedettségük miatt,
jóllehet küls# körülményeik alapján erre semmiféle indítékuk nincs. Ez a felismerés már
egyedül igen értékes. Látható bel#le, hogy az elégedettség és harmónia nem attól függ,
amit az ember átélt, hanem attól, ahogy átélte. E "hogyan"-ra azonban van befolyásunk
annak felismerése által, hogy hitünk az egyetlen teremt#, alakító er#, és a hit segítségével
alakítani tudjuk sorsunkat, amennyiben olyan dologról van szó, amelynek esetében
ez emberileg lehetséges. Ebb#l következik, hogy ily módon meg tudjuk változtatni azokat
a dolgokat, amelyek számunkra nem kedvez#ek. Ennek el#feltétele az egészséges
gondolkodás. Az értelmes ember egyáltalán nem kísérli meg, hogy olyasmiben higgyen,
ami lehetetlen. Másrészt meg kell állapítanunk, hogy értelmünk nem mindig képes megkülönböztetni
a jót a rossztól. A következ# kis történet szemléltetheti ezt:
24
Egy apa sétált át az erd#n ötéves kisfiával. A kisgyerek egyszer csak nadragulyát
talált, ami nagyon csábítóan hatott, és feltétlenül meg akarta szerezni a maga számára,
de az apa nem teljesítette ezt a kívánságát. Tudta, hogy a nadragulya mérgez#, és természetesen
nem adott mérgez# gyümölcsöt gyermekének. A kisfiú azonban teljesen más
véleményen volt, nem nyugodott bele abban, hogy apja ezt a szép "cseresznyét" nem
adja oda neki. Könyörgött apjának, de az hajthatatlan maradt.
Nálunk nagy gyermekeknél nem így van? Mi is mindenféle dologért könyörgünk,
amir#l azt gondoljuk, hogy számunkra nagyon kívánatos, de a világszellem ismeri a
nadragulyát, és nem adja nekünk. U tudja legjobban megítélni, vajon kívánságunk jó
vagy rossz-e számunkra. Tehát a világszellemnek feltétlenül bizalmat kell szavaznunk,
mivel a legjobbat akarja nekünk, és ha valamit megtilt nekünk, akkor annak biztosan
megvan az oka. Milyen kevéssé érti az ötéves gyerek apja indítékait, éppen olyan kevéssé
értjük mi nagy gyerekek a világszellem szempontjait. Aki befelé hallgat, az biztosan
megtalálja a jó utat. Azt a célt, amit bens#nk jóváhagy, nyugodtan követhetjük annak
elérhet#ségébe vetett hittel. Az elérhet#ség határát nem tudjuk meghatározni. Láttam
lehet#vé válni olyan dolgokat, amelyekr#l az értelemnek azt kellett mondania, hogy lehetetlenek.
Alig hiszem, hogy van valami a világon, amit olyan nagy haszonnal alkalmazhatnánk
, mint a tudatos önszuggesztió.
Úgy t nik számomra, mintha mindez csak kés#bbi nemzedékek számára lenne fenntartva
, Coué pedig a tudatos önszuggesztió alkalmazásának útkészít#je volt csupán, s
mégis örömmel állapíthatom meg, hogy tanítása egyre inkább elterjed.
Sok rejtélyes dolog van az emberi életben, de legrejtélyesebbnek az t nik számomra,
hogy mi emberek hitünk teremt# erejét rosszul használjuk. S#t ezt a magatartást természetesnek
találjuk. Mi több, hajlamosak vagyunk arra, hogy minden további nélkül
elhigyük a rosszat, a szomorút, a gonoszt. Közvetlen önnevelésre van szükségünk annak
érdekében, hogy a jót elhiggyük.
Mindnyájan tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik er#sen szuggesztív egyéniségek
, azaz meggy#z#en hatnak. Ezek azok az emberek, akiknek nagymértékben megvan
az a képességük, hogy meghatározzák embertársaik hitét. Ez azonban csak akkor sikerül
nekik, ha #ket is er#s hit tölti be. Egyáltalán nem jut eszükbe az, hogy mások meg tudnák
tagadni t#lük a hitet. Minden jó keresked#, ügyvéd, minden ember, aki meg tudja
gy#zni a másiakt, jó szuggesztív adottságokkal rendelkezik. Teljesen mellékes, hogy
vajon tud-e vagy sem err#l a képességér#l. Csupán a hitr#l és annak hatásáról van szó.
Az olyan ember, aki nem hisz önmagában, nem tudja elérni, hogy mások higgyenek
benne. Ismerünk olyan embereket, akik órákon át beszélnek, és mégsem hiszünk nekik.
Egy másik pedig csupán azt mondja: "Ez így van", és máris elhisszük. U tudatában van
annak a hitnek, hogy az, amit mond, valóban igaz, vagy pedig ha tisztességtelen természet
, sziklaszilárdan hiszi, hogy a másikat nagyobb tudásával meg tudja gy#zni. Az
idegen szuggesztió (a másik ember szuggerálása) a hit másik emberre történ# átvitelét
jelenti.
Ha sikerül ez az átvitel, akkor sikerül a szuggesztió is, és hatnia kell. Az önbizalom
nélküli ember nem lehet jó szuggerátor, vagy csak addig a pontig sikerül neki, ameddig
szilárdan hisz önmagában. Pozitív és negatív emberekr#l beszélünk. A pozitív ember
nem kételkedik, és ez a bels# kétségeskedést#l való mentessége egész lényét meghatározza
, kifejez#dik szavaiban, gesztusaiban. Minél szabadabb a kétségekt#l, annál pozitívabba
hat, azaz annál er#sebb a hite. Csak így tudja hitét másokra átvinni, azaz másokat
szuggesztió által így tud befolyásolni. Ismételem: minden szuggesztiós hatás a hipnózistól
az ébrenlétben történ# szuggesztióig, az önszuggesztió vagy idegen szuggesztió
, csupán saját hitünk hatásait jelentik. A hipnózisban is ez történik, itt is lesznek elfo25
gadott és visszautasított szuggesztiók, azaz lesznek amelyeket elhisznek és lesznek
olyanok, amelyeket nem. A hipnózisban a hit határa, azaz az adott szuggesztió elfogadásának
a határa egyedül és kizárólag a hipnotiz#r bels# beállítottságától függ. Ha például
a hipnotizált személy elhiszi, hogy a hipnotiz#rb#l olyan er# árad, amelynek nem tud
ellenállni, akkor minden megvalósul, amit a hipnotiz#r hipnotizál. Bizonyos határok
között olyan szuggesztiókat is átvesz, amelyek károsak számára, mivel elhiszi, hogy
nem tud azoknak ellenállni. De nem szabad azt gondolnunk, hogy az ember kiszolgáltatott
a hipnotikus álomban. Tudatalattija állandóan #rködik, az nem alszik. Ebb#l látható,
milyen rendkívüli értéket jelent a szuggesztió törvényeinek ismerete, egyrészt a károktól
való megszabadulás, másrészt a tudatos sikerek elérése érdekében. E törvények rossz
alkalmazása biztosan megbosszulja magát.
Tévedés azt feltételezni, hogy hipnózis segítségével több minden elérhet#, mint a
tudatos önszuggesztió alkalmazásával. Ennek az ellenkez#je igaz. Minden dolog, ami
hipnózis segítségével elérhet#, az elérhet# önszuggesztióval is, és emellett az az el#nye
is megvan, hogy az önszuggesztió hatása maradandó. Az, aki ismeri és alkalmazza az
önszuggesztiót, az abban a helyzetben van, hogy az elért sikert állandósíthatja. Továbbá
a tiszta hipnotikus befolyásolás a hipnotizált személyt többé vagy kevésbé hipnotiz#rét
#l teszi függ#vé, míg az önszuggesztió alkalmazása során a illet# önálló marad, és a
tudatos önszuggesztió fegyvere mindig és mindenütt rendelkezésére áll.
Arra is emlékeztetem az olvasót, hogy egy és ugyanazon er# jelenti a tudatos önszuggesztió
és a hipnózis alapját is. De el#nyösebb a tudatos önszuggesztió alkalmazása.
Dr. J. H. Schultz professzor így ír: "Míg a fegyelmezett és önszuggesztió segítségével
végzett nevel# kezelés az egész személyiségnek rendkívül jó és tartós sikereket biztosít
, addig a bizonyos mértékig nyers, primitív hipnotikus kezelés többnyire tartós sikereket
nem tud hozni ilyen esetekben." (Néhány megfigyelés az alkoholistákkal kapcsolatban.)
Felszólítom az olvasót, hogy egyszer kritikusan vizsgálja felül ebben a világban
szerzett élményeit, és akkor bizonyára eljut arra a belátásra, hogy végs# soron mindig a
hit volt a dönt# mozzanat. Minél inkább felfogjuk, hogy a szellem valóban uralkodik az
anyag felett, annál több lehet#ség tárul fel számunkra. Mivel szerencsére itt nem esetlegességekkel
van dolgunk, hanem változhatatlan törvényekkel. Ezek a törvények természeti
törvények, és mi mindnyájan alá vagyunk vetve nekik. Az, hogy vajon ismerjük-e
ezeket vagy sem, az mindegy. A szellemi törvényeket semmiféle módon nem lehet kijátszani.
Ebben a világban minden az ok és okozat alapján történik. Jó ismerni az okokat, a
hatás meghatározása érdekében.
26
8.
A három törvény
Ez a fejezet három törvénnyel foglalkozik, amelyeket ha jól megértünk és követünk,
akkor rendkívüli sikereket érlelnek számunkra. Ez a három törvény a hit három törvényét
jelenti. Már írtam a hitr#l, és ezért az olvasó itt kétségtelenül könnyebben és jobban
meg fog érteni.
Az els# törvény így hangzik; Minden elképzelés, minden gondolat, ami betölt minket,
megfog valósulni, amennyiben ennek az elképzelésnek, ennek a gondolatnak a megvalósulása
emberileg lehetséges.
Megfigyelhet#, hogy az a gondolat, amelyik betölt, áthat, ural minket, ugyanaz, mint
amit hiszünk. Itt látjuk hitünk teremt# tevékenységét. Sajnos ennek a dolognak van fonákja
is. A "törvény nem érdekl#dik" az után, vajon a minket betölt#, átható, uraló gondolat
számunkra jó-e vagy rossz, s#t talán megsemmisít#. Mihelyt lehetségessé válik
ennek a gondolatnak, elképzelésnek a megvalósulása, annak meg kell történnie. Egy
szerencsétlen flótást biztos olyan gondolat tölt el, mely szerint neki pechesnek kell lennie.
Ha az ember azt hiszi, hogy gyógyíthatatlan beteg, azaz, ha betölti ez a gondolat,
akkor nincs segítség számára. Éppen úgy, mint ahogy minden látható ok nélkül elsorvadnak
emberek, éppen úgy egyes olvasók bizonyára látták, hogy számukra ismer#s,
látszólag reménytelenül megbetegedett emberek mégis meggyógyultak. Ha utána érdekl
#dünk, általában a következ# választ kapjuk: "Soha nem kételkedtem felgyógyulásomban
, hanem hittem benne." Egy m tét sikerére a gondolati beállítottságnak nagyon nagy
hatása van, nem mindegy, hogy a beteg bizakodva, vagy félelemmel telve néz elébe.
A negyedik fejezetben Dr. med. Carl Ludwig Schleich által ismertetett est bizonyítja,
hogy mennyire függünk elképzeléseinkt#l, hiszen egy teljesen egészséges ember azért
halt meg, mivel állítólag vérmérgezése volt, és nem amputálták beteg karját, # pedig úgy
gondolta, hitte, hogy e képzelt mérgezésbe bele kell halnia. Látjuk, hogy a pszichénket
betölt# gondolat sorsunkat meghatározó er#vé válik.
Dr. Baerwald a következ#képpen fejezi ki ezt: "... a gyógyászat területén a következ
# meghatározás adhat: A szuggesztió egy (a tudattalan útján) megvalósult gondolat."
Gyakran találkozni azzal a nézettel, mely szerint a Coué-féle tudatos önszuggesztió
nagyon jó, de természetesen csak idegi természet betegségek gyógyításába. Ez a felfogás
téves. Nekem magamnak volt számtalanszor alkalmam - jóllehet nem vagyok orvos,
hanem csupán tanár -, közösségeimben és tanfolyamaimon megállapítani, hogy nagyszámú
szervi betegség meglep#en gyorsan meggyógyult a tudatos önszuggesztió
alkalmazásának hatására. Sok orvos van, akinek hasonló a véleménye, azaz,
megállapította, hogy szuggesztió által nagyon sok szervi betegség gyógyítható. Így
beszél Dr. med. Liek: "... az él# szervezetben nincs egyetlen m ködési zavar, egyetlen
betegség sem, nevezzük azt m ködésbeli vagy szervi betegségnek, amelyeket lelki
befolyásolással többé vagy kevésbé ne lehetne megközelíteni." (További példákat "A
szellem lehet#ségei" c. fejezetben olvashatunk.)
A szemölcsök keletkezése és elmúlása nagyon jó alkalom számunkra, hogy világossá
tegyük képzel#er#nk vagy hitünk hatását a szervi m ködésekre. Ismer#s lehet az a
tény, hogy egy nagyon érzékeny ember esetében el#fordulhat, hogy szemölcsöket kap,
ha kezet fog valakivel, aki - mint undorral megállapította - szemölcsökkel borított volt.
Az undor és a hozzá járuló gondolat: "Na, remélhet#leg nem kapok ilyeneket!", szemölcsök
kialakulásához vezetett, ami nem idegi, hanem szervi jelenség. Most látható képzel
#er#nk vagy hitünk alakító ereje m ködés közben.
27
Még ismertebb azonban az ellenkez# eset, hogy szemölcsök elt nnek a képzel#er#,
azaz a szuggesztió hatására. Gondoljunk a babonáról szóló fejezetben leírt esetre, ahol a
szemölcsök elt nésébe vetett hit az útkeresztez#dés, telihold és szalonna által primitív
támaszt kapott.
Ezzel teljes annak bizonyítása, hogy az ember csupán képzelet által szervi képz dményeket
tud létrehozni és ismét eltüntetni.
Azonkívül látható, hogy az els# törvény nincs tekintettel arra, hogy a minket betölt#
gondolat jó-e vagy rossz. Minden bennünket betölt# gondolatnak, ami uralomra jutott
bennünk és áthatott minket, meg kell valósulnia, amennyire emberileg lehetséges. Néhány
további példa megvilágíthatja ezt a megállapítást.
Dr. med. Eichelberg lázat szuggerált egy láztalan hölgynek. Néhány perc múlva a
behelyezett h#mér# higanyszála elkezdett emelkedni, majd további szuggesztió hatására
a láz ismét csökkent, a h#mér# higanyszála lesüllyedt.
Dr. med. Krafft-Ebing csak hipnotikus szuggesztióval tudott megmenteni egy beteget
, aki beképzelte magának, hogy a maszlag megmérgezte, és már veszélyes rosszullét
(kollapsus) lépett fel nála.
Dr. med C. L. Schleich mesélt egy hölgyr#l, aki rendel#jében egy másik hölgyön
kiütést látott és azt mondta rá: "Brr, én is ilyet kapok." Dr. Schleich folytatta: "Valóban,
10 perc múlva pirosság keletkezett kézfején."
Egyébként mindenkinek van lehet#sége megfigyelni az els# törvény hatását a mindennapi
életben. Az álom elképzelése létrehozza az álmot, sajnos azonban az álmatlanság
elképzelése az álmatlanságot. Ha megfigyelünk egy rossz alvót, akkor megállapíthatjuk
, hogy az alvási id# eljöttével az álmatlanság gondolata tölti be. Ágyában eleve
ellenséget, ellenfelet lát, fél lefeküdni aludni. Ezt gondolja: "Isten akarata ez a hosszú
éjszaka, hallom, amint minden órában üt az óra, ami rettenetes." Egy másik csak azt
gondolja: "Igen, három négy óra el#tt nem tudok elaludni." Ismét másik: "reggel három,
négy órakor már ébren leszek és nem tudok tovább aludni."
Ezek a nem alvók annyira tele vannak a nem alvás gondolatával, annak az elképzelésével
, hogy nem tudnak aludni, hogy valóban lehetetlen számukra az alvás. Ha egy ilyen
álmatlanságban szenved# ember megtanul a következ# módon gondolkodni: Az ágy az
alvás céljára van itt, lefekszem és alszom, - akkor örömet fog tapasztalni, mivel valóban
el tud aludni. Teljesen mindegy, hogy hány év óta szenvedett álmatlanságban. Nagyon
gyakran láttam ilyen módon megsz nni az álmatlanságot.
A migrén éppen ennyire tanulságos. Couénak teljesen igaza van, amikor ezt mondja:
"A migrén elképzelése kiváltja ezt a csúnya fejfájást." Ez különösen a hölgyekre érvényes.
Tudjuk, hogy vannak olyan asszonyok, akiknek meghatározott napokon vannak
ilyen rohamaik. Elgondolható, hogyha az asszonynak minden kedden van migrénje, akkor
ezt csupán a hit váltja ki. Nagyon sok olyan asszony is van, akik akkor kapnak migrént
, ha valami olyasmit terveznek, ami örömet okoz nekik, például egy bál, egy hangverseny
vagy hasonlók. Figyelemre méltó, hogy éppen ebben az id#ben lepi meg és kínozza
#ket a migrén, tehát nem a bál, vagy hangverseny el#tti vagy utáni napon.
Mihelyt azonban e törvényszer ségeket megértjük, azonnal világossá válik, miként
lehetséges ez. Ezek az asszonyok, ha például bálba akarnak menni, ezt gondolják: "Remélhet
#leg nem éppen akkor fogom megkapni a migrénemet." S csakugyan, ez a migrén
éppen akkor lép fel, amikorra gondolta. Ez a "remélhet#leg", számunkra, emberek számára
rendkívül veszedelmes. Ha kint ónos es# esik, és el kell hagynunk a házat, s arra
gondolunk: "Remélhet#leg nem csúszom el!" akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem
tudunk úgy megtenni száz métert, hogy el ne csúsznánk. pontosan ez a helyzet a migrénnel
, álmatlansággal stb. Mihelyt azt gondoljuk: "Remélhet#leg jól fogok aludni!", a
28
legnagyobb veszélynek tettük ki magunkat a rossz alvással kapcsolatban, mert a "remélhet
#leg" fogalma az ellenkez#t#l való félelmet jelenti, azaz ellentétes hitet tartalmaz. Ha
azt gondoljuk: "Remélhet#leg nem kapok fejfájást!", akkor ugyanazon okból biztosan
megkapom. Meg kell tanulnunk kétségeskedés nélkül gondolkodnunk, azaz "Jól alszom",
„Fejem teljesen szabad és világos, nem tudja semmi megzavarni." Mivel a migrén pszichés
úton jön létre, logikus, hogy hasonló módon kell megszüntetni. A valóságban gyakran
súlyos esetekben is tapasztaltam ennek a megállapításnak az igazságát. Asztma esetén
pontosan hasonló a helyzet. Egy asztmás roham elképzelése kiváltja azt.
Dr. med G. R. Heyer mesélt egy asztmás betegr#l, egy nyugdíjas tanárról, aki azt
álmodta, hogy korán reggel iskolába kell mennie. Ezután asztmás rohammal ébredt.
Coué száraz humorával így ápolta az asztmatikusokat: "Az Ön asztmája nem a mellében
van, mint ahogy gondolja, nem, az a fejében ül." Ezzel azt akarta mondani: a képzeletében
, a hitben. Saját tapasztalatom alapján csak meger#síteni tudom, hogy az asztma
a félelemmel teli gondolatok következtében rosszabbodik, és a helyes gondolatok
segíteni tudnak javulásában.
Jó és rossz gondolataink, az els# törvénynek vannak alávetve. Egy kis példa ezzel
kapcsolatban. Egy fiatalember, ahogy mondani szokták, bal lábbal kelt fel, és rossz kedvében
nem tudta mit kezdjen magával és a világgal. Csengettek az el#szobaajtón, és
n#vére csinos barátn#jét látta maga el#tt. Érdekes módon rossz hangulata egy csapásra
elszállt.
Éppen úgy, ahogy a csinos fiatal hölgy váratlan látogatása megváltoztatta a rosszkedv
úr gondolatait, úgy tudjuk mi is céltudatos önbefolyásolással gondolatainkat a
kívánt irányba terelni.
Ennek nagy jelent#sége van a tudományos sikerek érdekében is. Teljesen ki van zárva
, hogy aki állandóan sikertelenségre gondol és attól fél, az sikereket érhet el. Ebben az
esetben is az önnevelés által kialakított helyes gondolkodás fog elvezetni a sikerhez.
Sok ember azért válik kimerültté, mert állandóan azt képzeli, hogy munkahelyi kötelességének
teljesítése meger#ltet# és fel#rli erejét. Ennek a beállítottságnak kimerüléshez
kell vezetnie, mivel az illet# több er#t használ fel, mint amennyire szüksége lenne.
Ezzel szemben az ellenkez# elképzelés: hogy számomra könny munkahelyi kötelezettségem
teljesítése, és egyáltalán nem meger#ltet#, hogy csak annyi er#t adok ki magamból
, amennyi feltétlenül szükséges, megóv a kimerülést#l. Ezért nevezem a neuraszténiát
"nem tudom betegségnek". Éppen ebben az esetben látható világosan és pontosan,
hogy a "nem tudom" gondolatával való eltöltöttség képtelenné teszi az embert a legkönnyebb
munka elvégzésére is. De egyben itt mutatkozik meg a szabadulás eszköze is:
a gondolatok átképzése.
Ezen a helyen szeretném felhívni olvasóim figyelmét arra, hogy a tudatos önszuggesztió
alkalmazását nem csupán a betegségek leküzdésére korlátozom, hanem úgy vélem,
az önszuggesztió által dönt befolyással lehetünk egész életünkre. Helyes gondolkodás
által boldog, elégedett és sikeres emberek lehetünk.
Ezek a példák elegend#ek. Röviden összefoglalom az elmondottakat: Ha annak az
elképzelésnek, ami betölt minket, meg kell valósulni, amennyiben emberileg lehetséges,
akkor a siker elképzelésének elégedett emberré kell tennie minket, vagy az egészség
elképzelésének egészséget kell eredményeznie.
Az eddig tárgyalt els# törvényt alaptörvénynek nevezem. Most a második törvény
következik.
Coué volt az els# kutató, aki kifogástalanul bizonyította, hogy bennünket embereket
nem az akarat kormányoz, hanem a hit, illetve a képzel#er#.
29
Dr. med. Brauchle mondja: "Couénak köszönhetjük, hogy világossá vált az akarat és
képzel#er# közötti különbség számunkra."
A második alapelv így hangzik: Ha az akarat és hit szemben állnak egymással, akkor
mindig és kivétel nélkül az akarat marad alul, mindig a hit gy z.
Tudatában vagyok annak, hogy az olvasó számára furcsának t nik, ha azt mondom,
hogy nem az történik, amit akar, hanem azt, amit hisz.
De mindig jó igazolni azt, amit az ember feltételez. A legegyszer bb és leghatározottabb
bizonyíték e feltételezés igazolására tanköreim és tanfolyamaim er#s látogatottsága.
Ha az akarat lenne bennünk, emberekben a vezet# er#, akkor bizonyára egyetlen ember
sem látogatná ezeket a köröket, illetve tanfolyamokat, mert minden kétséges kívül egy
ember sem akar boldogtalan lenni, fájdalmakat elszenvedni, vagy sikertelen lenni. Ezzel
szemben sokaknak meg kell állapítaniuk, hogy akaratuk tökéletesen cserben hagyta
#ket. Mindnyájuknak szenvedniük kellett akaratuk és kívánságuk ellenére. Ezért jönnek
a tankörökbe. Itt megtanulják, hogy nemcsak akaratuk számít, hanem mindenekel#tt
hitük és mihelyt ezt megértették, képesek megszabadulni szenvedéseikt#l, s#t azok okaitól.
Ezért ismétlem mindig: hited mentett meg téged és nem az akaratod.
Nagyon gyakran figyelhettem meg örömmel, hogy olyan emberek, akik magukat
reménytelenül feladták, mégis sikeresekké váltak. Mert az emberiség könnyen hajlamos
hinni a csodában, mégsem tud vele mit kezdeni. Ha egy csodával kapcsolatos esetet
pontosan megfigyelünk, akkor belátjuk, hogy egy olyan ember, aki végül összeszedte
magát, teljesen átalakult. Ezért végül a betegség helyett az egészségben, vagy a sikertelenség
helyett a sikerben hitt. Hitünk teremt# erejének szokássá vált rossz használata
olyan méreteket öltött, hogy csodálatosnak találjuk, ha egy ember a hit alakító erejét
egyszer jól használja. Ha ezt teszi, akkor megsz nnek szenvedései, gyakran a súlyos
bajok is.
A másik törvény helyes megértése érdekében szemléltessük azt szédülési rohamokkal.
Éppen a szédülés gondolata valósul meg rendkívül gyorsan. Évente milyen sok ember
zuhan le a hegyekben szédülési rohamok következtében! De megfigyelhet#, hogy e
lezuhantak között biztosan nincsenek ott a hegy fiai. Ha ezek szerencsétlenül járnak,
annak más okai vannak, mint például a lavinák, k#omlás stb. Egyetlen kéménysepr#
sem esik le szédülés miatt a tet#r#l. Ennek oka, hogy a hegy fiai, vagy ezek a kéménysepr
#mesterek megnevelték hitüket, azaz hiszik, hogy teljesen biztosan tudnak járni a
keskeny és meredek hegyi utakon vagy a keskeny deszkán ott fenn a tet#n, és nem zuhannak
le.
Felfigyeltem arra, hogy a szédülésmentesség csupán a hitt l és nem az akarattól
függ. (Ha az akarttól függene, akkor tetszés szerinti tet#n tudnánk sétálni, mihelyt akarnánk.)
Ha megkíséreljük, csakhamar be kell látnunk, hogy nem megy, és akaratunk itt
semmit sem használ, mivel hitünk még nem n#tt fel ehhez. Ezek a példák bebizonyítják,
hogy hitünk nevelhet#.
A Coué-módszer hitünk nevelésének egyik útja.
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a kéménysepr#nek mindig a tet#n kell dolgoznia
, akármilyen az id#járás, bármilyen szél fúj, akár tél van vagy nyár. A különös ebben
az, hogy ott fenn biztosabban jár, mint mi itt lent széles járdáinkon. Tudja, hogy minden
kicsúszás, rossz lépés halált jelenthet; olyan hitre nevelte magát, hogy ott fenn teljes
biztonsággal tudjon mozogni, anélkül, hogy szédülne vagy elcsúszna. A biztosan futni
akarás ott fenn semmit sem használ.
Éppen ezért meg kell állapítanunk, hogy mi emberek, akaratunk által nem tudjuk
szívünket gyorsabb vagy lassabb m ködésre kényszeríteni, míg a képzel#er# vagy a hit
segítségével ez lehetséges.
30
Dr. med. Brauchle például leírt egy olyan esetet, amikor valaki képzel#erejének hatalmával
szívverése tempóját el# tudta írni.
Éppen ilyen kevéssé tudunk akaratunkkal egyéb bels# szervünkre befolyást gyakorolni.
A képzel#er# segítségével azonban a bélmozgást oly kedvez#en lehet befolyásolni
, hogy a bélrenyheség, ami sok baj forrása, gyógyíthatóvá válik. Képzel#er#nk befolyása
a gyomorra éppen így tudományosan igazolt tény.
Dr. med. G. V. Bergmann professzor azt mondja: "Megszámolhatók kísérleti úton a
gyomornedv cseppjei, és megállapítható, hogy a táplálék megpillantása már gyomornedv-
kiválasztást okoz."
S#t már egy jó étel illata is elegend# ehhez, vagy a puszta szuggesztió. Gondoljunk a
savanyú citromra, ami fokozott nyálkiválasztást okoz, anélkül, hogy látható lenne számunkra
a gyümölcs.
Az elpirulástól való félelem el#idéz azt, a rémülett#l elsápadhatunk, a félelem izzadást
válthat ki, az undor hányáshoz vezethet. A bélürítés nem akarati er#feszítés következménye
, de egyesek már tapasztalták sajnálatukra, hogy súlyos félelmi állapot hatására
meglep# gyorsan bekövetkezik.
Tehát látható, hogy gondolataink sokkal er#sebb befolyást gyakorolnak egész bels#
szervezetünkre, mint az akart. Ha az akaratnak hatalmában állna vezet#vé válni, akkor
mindnyájan gazdagok, vidámak és egészségesek lennénk.
A harmadik törvény az átváltoztatott törekvések törvénye.
Itt is különösnek fog t nni az olvasó számára, ha azt mondom, hogy elég gyakran az
ellenkez#jét teszi annak, mint mit tenni akarat. Ez a harmadik törvény számunkra, emberek
számára nagyon kényelmetlen, és néha vastagon áthúzza számításaikat. Most néhány
példával szemléltetem ezt.
Az álmatlan ember kit n# példa számunkra. Vegyünk egy férfit, aki tartós álmatlanságban
szenved, és e törvényr#l nem tud. Az ágyhoz megy, nyugodtan lefekszik, és
semmiféle fáradtságot nem érez az alváshoz. Mi fog most történni? Nem fog aludni, de
legalább kipiheni magát. Csak abban a pillanatban, amikor tudatos akarati kényszert
alkalmaz a kívánt álom kikényszerítése érdekében, akkor változik kedvez#tlenül a kép.
Minél inkább kényszeríti magát az alvásra, annál idegesebb és ingerlékenyebb lesz.
Gyakran odáig fokozódik ez, hogy egyszer en nem tud az ágyban maradni és felkel dolgozni
, olvasni vagy elszívni egy cigarettát. Ha megfigyeljük ezt az esetet, akkor felismerjük
, hogy ez az ember éppen az ellenkez#jét tette annak, mint amit akarat. Aludni
akart. Az eredmény azonban álmatlanság volt, s#t több: ingerültség. Most már érteni
fogja az olvasó, miért neveztük a harmadik törvényt az átváltoztatott törekvések törvényének.
A jobb megértés érdekében ezt a törvényt még más oldalról is meg akarom világítani.
Ha ellenséges hit él bennünk, például: Nem tudok aludni, - akkor ez ellen az ellenséges
hit ellen nem szabad akaratommal tiltakozni. Tehát nem gondolhatom: Aludni akarok.
Megfigyelhetjük, hogy a félelem és az ellenséges hit ugyanaz. Ha félek attól, hogy
nem tudok aludni, akkor éppen azt hiszem, hogy amit#l félek, az bekövetkezik. Mindig
ez a hit fog gy#zni, tehát arra kell törekedni, ami ezt az ellenséges hitet kedvez#re változtatja.
Eszerint meg kell tanulnom hinni: "Tudok aludni! Természetesen kit n#en alszom!
Éjszakáról éjszakára egyre jobban alszom!" Ez a hit biztosan a kívánt sikerhez
vezet.
További magyarázat céljából még ismertetek néhány példát. Egy nap könnyebben
megfáztunk. Egész nap nem szenvedtünk ett#l. Este ellátogatunk egy hangversenyre.
Ismerjük a darabot, amit egész pontosan játszanak. Most követjük el az els# hibát. Mivel
a megh lés következtében enyhe csiklandozást érzünk a torkunkban, azt gondoljuk:
31
"Remélhet#leg nem kell köhögnöd!" Tudjuk, hogy most egy csodálatos piano jön, és
félünk attól, hogy köhögnünk kell. Érdekes, milyen gyorsan reagál szervezetünk erre a
félelemre. Már érezzük is, hogy a csiklandozás jelent#sen er#södött torkunkban. Most
Követjük el a második hibát, amennyiben akaratunkat er#ltetjük. Ugyanis mondjuk: "Az
Istenért, most még nem tudok köhögni, most még nem zavarhatok, nem akarok köhögni!"
Általában akkor úgy alakul a helyzet, hogy addig tudunk uralkodni magunkon, amíg
az a bizonyos piano hely el nem érkezik. Akkor azonban pukkan a köhögésünk éppen a
közepén. - Ez az átváltoztatott törekvés törvénye.
Vagy éppen egy nagyon komoly helyzetben vagyunk, és szerencsétlenségünkre valami
ingerli nevet#izmainkat. Minél inkább kényszerítjük akaratunkat, hogy ne nevessünk
, annál inkább kitesszük magunkat annak a veszélynek, hogy nevetnünk kell, mégpedig
a legalkalmatlanabb pillanatban. Gondoljunk csak a vihogó bakfisokra.
Nagyon szép példát jelent számunkra a tanuló kerékpáros. A legtöbb olvasó még jól
fog emlékezni arra az órára, amikor harmadszor, vagy negyedszer szállt fel kerékpárjára.
Az egyensúlyozás és utazás már egészen jól ment a szabad utcán, ha nem volt látható
sem ember, sem autó. Mihelyt azonban az úton felt nt egy k#, csodálatos módon úgy
t nt, mintha mágnes lenne, úgy vonzott; az ember ki akarta kerülni és el#ször jobbra,
majd balra fordította a kormányt, azután ismét jobbra, és mégis keresztülment a kövön,
amit pedig ki akart kerülni, és minél jobban kényszerítette az akaratát ennek a k#nek a
kikerülésére, annál biztosabban keresztülment azon. Ez egészen egyszer en magyarázható:
E k#t#l való félelem megragadta a kerékpározót. A félelem azonban hit, azaz az
utazó azt hitte, hogy nem tudja kikerülni a követ. annak a tudatában volt, hogy ez a k#
veszélyes egyensúlyára nézve. Az által az akarati er#feszítés által, amellyel ezt a övet ki
akarta kerülni, éppen az ellenkez#jét érte el az akarat dolognak. Akinek egyszer alkalma
lesz részt venni egy ilyen helyzetben, azt kérem, vegyen egy darab fehér papírt, körülbelül
olyan nagyot mint az a k#, amelyen a tanuló kerékpározó éppen keresztülment. Most
vegye el a követ, és tegye arra a helyre a papírt, és kérje meg a kerékpárost, menjen át
azon, de írjon le olyan szép íveket is, mint el#bb a k#nél. Csodálatos - nem találta el a
papírt, s#t a félelem is elt nt. A kerékpáros jól tudja, hogy ez a papír nem lehet veszélyes
az egyensúlyára, de egy másik hit megfosztotta birtokától. Most azt gondolja:
"Mégiscsak kezd# vagyok, és nem tudok biztonságosan kerékpározni, ki tudja, vajon
eltalálom-e ezt a darab papírt." , és emiatt elmegy mellette.
A gazdasági életben pontosan így m ködik ez a törvény. Egy ügynök, akinek néhány
napig nem volt sikere, könnye félni kezd, és azt gondolja: "Az Istenért, ez nem mehet
így tovább, el kell adnom valamit, otthon gyermekeim és felségem van." stb. Összezavarodik
és az ellenkez#jét teszi annak, mint amit tehetne, a legszéls#ségesebben kényszeríti
akaratát. A következ# üzletbe azzal a szilárd elhatározással megy be, hogy annak a
keresked#nek feltétlenül vásárolnia kell t#le. De ott van a szívében a félelem - a hit -,
hogy ismét semmi sem fog történni. Így is lesz, ezt az üzletet is siker nélkül fogja elhagyni.
Minél inkább kényszerített magát, hogy a keresked#t vásárlásra bírja, annál jobban
elutasította a másik. A képvisel# hite - félelme -, hogy nem tud eladni ismét legy#zte
az eladásra irányuló akaratot. Utána jött egy kollégája, #t is minden további nélkül
elutasították, de # nem ijedt meg olyan könnyen, beszélt a szélr#l és id#járásról, feleségér
#l és gyerekeir#l stb. Érdekes, ami történt - amikor elhagyta az üzletet, megrendelés
volt a zsebében, valóban sikerült eladnia áruját. A második képvisel# nem félt. Egyszer
en azt mondta, ha az egyik nem vásárol, akkor vásárol egy másik. Bels#leg teljesen
higgadt maradt, és emellett hitte, hogy el fogja érni a célját. A második keresked# cselekedett
helyesen, és így nem hatott az átváltoztatott törekvés törvénye.
32
Minél inkább akar valaki emlékezni egy elfelejtett szóra, annál kevésbé jut az az
eszébe - akkor is, ha amint mondani szokták, a nyelvén van.
A dadogós minél jobban törekszik a folyékony beszédre, annál jobban fog dadogni.
Képzeljük el, hogy egy fiatal alkalmazottat, aki dadog, hívat a f#nöke. Elhatározza, hogy
folyékonyan fog beszélni, de legnagyobb bánatára meg kell állapítania, hogy még roszszabbul
beszél, mint általában, s#t bizonyos körülmények között alig tud kimondani egy
összefügg# mondatot.
Abban a családban, ahol az egyik hozzátartozó nagyot hall, gyakran hallható ez a
kijelentés: "Érdekes, amit meg akarsz hallani, azt meghallod, amit azonban nem, azt
nem érted!" Aki a harmadik törvényt ismeri, az megérti ezt a folyamatot: A nagyothalló,
aki egy témát követni akar, az ellenkez#jét teszi, ha akaratát kényszeríti, hogy jobban
halljon. Emellett áthatotta a nagyot hallásában való hit. Következésképpen rosszabbul
hall, és a hozzátartozókat arra kényszeríti, hogy hangosabban beszéljenek. A beszélgetés
befejezése után a család két tagja normálisan beszélget a háta mögött, s#t halkabban, és
meglepetésre a nagyothalló most minden szót ért. Mihelyt azonban figyelme erre az
örömteli tényre irányul, és hallani akar, ismét rosszul hall. Emiatt azt tanácsolom minden
nagyothallónak, hogy ne akarjon hallani, hanem gyerekesen képzelje azt; egyre jobban
hallok.
Éppen ez a helyzet a rossz látással kapcsolatban is.
Dr. med. Luftrig, berlini szemorvos óv a jobb látás érdekében tett akaratkényszerítést
#l, mert minél jobban er#lteti valaki az akaratát, annál nagyobb mérv látáscsökkenés
következik be. Azt mondja, hogy aki le akarja tenni szemüvegét, azt a javulás kívánása
és elképzelése kell, hogy betöltse.
Én is azt tanácsolom mindenkinek, aki rosszul lát, képzelje gyerekesen, hogy látóereje
állandóan növekszik, és kerüljön minden akarat er#ltetést a jobb látás elérése érdekében.
Akinek rossz a lába, annak hasonló okok miatt kerülnie kell minden akart er#ltetést,
és képzelje, hogy egyre jobban tud járni. Mindebb#l kit nik, hogy a hitet, a kívánság
önmagában hozza létre.
Ez a néhány példa elegend#, hogy az olvasó számára világossá tegye, mir#l van szó.
Ezekb#l világosan kit nik, hogyha tudatosan akarjuk befolyásolni magunkat a jóra, akkor
az akaratot lehet#leg ki kell kapcsolni.
Dr. med. Heyer is csatlakozik Coué felfogásához, a harmadik alapelvet illet#en,
amennyiben ezt mondja: "Coué mondata, hogy az akarat ... annak ellenkez#jét valósítja
meg, mint amit akar, kétségtelenül igaz; amennyiben az ember lényének mélyebb
rétegeiben lejátszódó folyamatokról van szó."
A félreértések elkerülése érdekében azonban itt mindjárt szeretném hangsúlyozni,
hogy az akaratot mindazonáltal nem utasítjuk el. De a siker elérés érdekében feltétlenül
kívánatos, hogy az akarat és hit egyformák legyenek, azaz egy egységet, tömböt alkossanak.
Népszer sít# formában kifejezve meg kell tanulnunk így gondolkodni: Akarom
és tudom, de sohasem úgy, mint ahogy sajnos gyakran megtörténik: Akarom, de nem
tudom.
A sikertelen embernek el#ször meg kell tanulni hinni a sikerében, azután fog érvényesülni
a sikere irányuló akarata. Éppen így a betegnek is fel kell keltenie a bátorságot
gyógyulásba vetett hite iránt, hogy akarata egészéghez, gy#zelemhez segítse. Hasonló
módon az életörömhöz vezet# út is a hiten át vezet.
Minél inkább er#ltetjük akaratunkat, annál inkább bizonyítjuk, hogy ellenálló hit él
bennünk, különben nem kényszerítenénk az akaratunkat. Minél nagyobb az akarat kényszerítése
, annál nagyobb a hit hangsúlyozása ellentétes értelemben. Most már tudjuk,
33
hogy az akarat a hittel szemben alárendelt szerepet játszik, mihelyt ellentétbe kerülnek,
ezért világos, hogy akkor cselekszünk helyesen, ha kerüljük az akarat kényszerítését.
Ebb#l az er#játékból adódik a harmadik törvény.
34
9.
Kísérletek I.
Hogyan tanítsuk a tudatos autoszuggesztió alkalmazását?
A tudatos önbefolyásolás jótékony hatását mindenki megtapasztalhatja önmagán. Ha
azt írom, hogy mindenki, talán kisség túlzok, ugyanis az embereknek két kategóriája
van, akiknél a tudatos autoszuggesztió nem valósítható meg:
1. Az értelmi fogyatékosok, akik nem tudják felfogni, amit számukra mondanak.
2. Azok az emberek, akik nem akarják megérteni.
A három törvény ismeretén túl van még néhány fontos szempont, amelyekkel a módszer
alkalmazása el#tt tisztában kell lennünk!
Azonos id pontban mindig csak egy dologra tudunk gondolni, tehát az elménkben
egyszerre csak egy gondolat lehet jelen.
Gondolataink és képzeteink szorosan követik egymást, de az adott pillanatban nem
képesek együtt felszínre jutni.
Minden gondolat és képzet vagy vélemény, amely a tudatunkat kizárólagosan uralja,
számunkra igaznak t nik és a tudatalattin keresztül megvalósulásra törekszik.
Ha sikerül egy betegnek fájdalma csökkentésére összpontosítania gondolatait, akkor
a fájdalom valóban csökkenni fog. Amikor egy kleptomániásnak azt súgja a képzelete,
hogy többé nem fog lopni, akkor valóban felhagy a lopással.
Vajon képesek vagyunk mi emberek ilyen gyógyító és pozitív nevel# befolyást gyakorolni
önmagunkra vagy egy másik személyre?
A válasz egyértelm en igen!
De nem kezdhetünk el azonnal súlyos betegeket gyógyítani, amíg a gondolatok hatalmát
nem tapasztaltuk meg saját magunkon.
Végezzünk el néhány szemléletes kísérletet!
1. (el készít kísérlet)
A kísérletek elvégzésére két személy együttm ködésére van szükség.
Ez esetben nevezzük #ket tanulóknak!
Nos, a tanuló álljon teljesen egyenesen, teste legyen merev, mint egy vasrúd, lábait
teljes hosszában zárja egymáshoz. A könyökök és a csuklók maradjanak teljesen lazák.
Most közöljük vele: próbáld elképzelni, hogy Te egy teljesen merev deszkalap vagy.
Próbáld elképzelni, hogy ez a deszkalap csak azért áll meg függ#legesen, mert az alsó
harmadában két oldalról ki van támasztva.
De a legcsekélyebb lökésre - elölr#l vagy hátulról - nehéz tömegként zuhan le, anélkül
, hogy ellenállásba ütközne.
Ezután figyelmeztetjük tanuló partnerünket, hogy hátulról, a vállainál fogva fogjuk
húzni. Ekkor a legkisebb ellenállás nélkül engedje, hogy karjainkba essen. Továbbra is
er#sítsük meg tudatában, hogy # egy deszkalap, így teljesen áthatja és uralja majd ez a
gondolat.
Ezután húzzuk gyengéden hátra.
Ha úgy érezzük, hogy fékezi az esést, vagy görnyedve felkészül rá, akkor nem volt
képes teljesen átélni a "deszkalap szerepet".
A kísérletet addig kell folytatni, míg minden ellenállás nélkül hátrazuhan, akár egy
pózna.
A tanuló biztonságérzetének növelés érdekében hátulról 2-3 személy is várhatja az
eles#t, így a félelem helyett is a deszkalapra tud majd gondolni.
35
2. kísérlet
Ez már nem csupán el#készítés, hanem valódi szuggesztiós gyakorlat!
Partnerünkkel szemt#l szembe álunk. Testét tartsa ismét teljesen mereven, lábai legyenek
összezárva.
Nézzük egyenesen orrtövét és ezt mondjuk. Te most arra gondolsz, hogy el#re esel.
Elképzeled, hogy el#re esel. Közben mi is ismételjük, lassan, monoton hangon, hogy
el#re esel, el#re esel. Ezid# alatt természetesen megszakítás nélkül, mereven nézzük
orrtövét. A kísérlet egy id# után remekül sikerül majd, és a tanuló lassan elkezd el#re
d#lni.
3. kísérlet
A kísérleti alany szorítsa össze ujjait, amennyire csak tudja, összekulcsolt kezekkel,
egészen addig, amíg enyhe remegés mutatkozik.
Most orrtövére irányítjuk a tekintetünket, úgy, mint az el#z# gyakorlatnál. Kezünket
az # kezeire helyezzük enyhe nyomással, mintha segítenénk ujjai összenyomásában.
Ekkor közöljük vele, hogy ujjai már teljesen összeragadtak, mintha egy egészen er#s
ragasztó eggyé forrasztotta volna #ket. Így hát képtelen #ket szétválasztani egymástól.
Aztán el#re elmondjuk, hogy háromig fogunk számolni, és háromnál kísérelje meg szétválasztani
összekulcsolt kezeit.
Akarja er#sen szétválasztani, de képzelje el, hogy nem tudja megtenni. Akaratát
kényszerítse a szétválasztásra, de ismételgesse magában: összeragadt a kezem, képtelen
vagy elválasztani!
Ekkor meggy#z#dhet róla, hogy a szétválasztásra valóban képtelen, és képzelete,
amelyben az összeragadt kéz képe él, legy#zi akaratát, amely a szétválasztáson dolgozik.
Ezután feler#sítjük a hatást és igen lassan szótagolva számolni kezdünk: egy, kett#,
három, majd ezt követ#en szótagolva mondjuk: a kezed összeragadt, egybeforrott, képtelen
vagy elválasztani!
Most már nemcsak nem tudja kezeit szétválasztani, hanem azok még szorosabban
présel#dnek majd egymáshoz.
Majd néhány másodperc múlva közöljük vele: te képes vagy szétválasztani kezeidet!
És az ujjak valóban szétválnak egymástól!
A fentiek közben ügyelni kell arra, hogy végig mereven figyeljük a partnerünk orrtövét
, és # is koncentráljon a miénkre.
Ha látjuk, hogy kezeit mégis szét tudja választani, nem szabad arra gondolnunk,
hogy mi vagyunk a hibásak. A tanuló volt a hibás, nem gondolt elég er#sen arra, hogy
képtelen szétválasztani kezeit.
Ezt #szintén közölni kell vele, majd a kísérlete meg kell ismételni.
A gyakorlatnál mindig parancsoló hangnemet kell alkalmazni. Ez nem jelent keménységet
vagy durvaságot, csupán jól tagolt felszólító mondatokat. Ha ez a kísérlet jól
sikerül, akkor a tanulónak markáns élménye lesz a szuggesztió erejér#l. Ha valami oknál
fogva nem 100%-os a gyakorlat, akkor javasolt a következ# fejezet ingagyakorlatának
elvégzése, amely legalább olyan nagy sikerélményt tud okozni mint a kézösszeszorítás,
és a szuggesztió ereje azáltal is nagyszer en megtapasztalható.
Egyes személyek igen fogékonyak a szuggesztiókra.
Arról ismerhet#k fel, hogy náluk nagyon hamar bekövetkezik az ujjak görcsbe rándulása.
Két-három jól sikerült kísérlet után már nem is kell mondani nekik, hogy gondoljanak
erre vagy arra. Egyszer en közöljük: szorítsa össze kezeit, és azok teljesen
36
összeragadnak. Hunyja le a szemeit és szemhéjai teljesen leragadnak. Tény, hogy a tanulónál
pontosan ez történik majd, bármennyire is törekszik az ellenkez#jére.
A kevésbé fogékony személyek ezt a szuggesztiót kapják: rövid id# múlva tökéletesen
sikerül majd a gyakorlatod. Nagyon fontos azonban, hogy a sikeres kísérlet esetén
nyugodtan, és határozottan fel kell oldani a kézösszeragasztó, vagy szemhéjleragasztó
szuggesztiót: kezeid most szétválnak, szemeid most felnyílnak - mondjuk el néhányszor,
és így lesz!
A kísérletek a felsoroltakon kívül még nagyon sokrét ek lehetnek. Pl. a kezek az
asztalon fekszenek és szuggerálás következtében odaragadtak, vagy az illet# nem tud
felkelni egy székb#l. Megbeszélhetjük azt is, hogy az asztalon álló váza 100 kg súlyú és
képtelen felemelni.
A Coué-módszerrel ismerked# tanfolyami hallgatók mindezek ismeretében leginkább
mégis a híres ingagyakorlathoz vonzódnak, amely segít# személyek nélkül is könynyen
elvégezhet#.
37
10.
Kísérletek II.
(a híres ingagyakorlat)
Ingával végzett egyszer kísérletek segítségével játékos módon nagyon könnyen
meggy#z#dhetünk a törvények hatásáról, amennyire az ilyen dolgokat egzakt tudományos
módon bizonyítani lehet. Rajzoljunk keresztet egy fehér papírlapra. A vízszintes
vonalat nevezzük a-b, a függ#legeset c-d vonalnak. Most készítsünk ingát, úgy, hogy
egy gy r t, vagy valamilyen kis tárgyat egy darab cérnára kötünk. Vegyünk most a cérnaszálat
a kezünkbe, és tartsuk úgy, hogy a gy r pontosan a keresztez#dési pont fölött
legyen. Kezünket egészen nyugodtan tartsuk, oly nyugodtan, amint csak egy szabadon
függ# kart lehet. Egyidej leg gondoljuk azt, hogy ez az inga az a-b vonalon leng. Intenzíven
gondoljuk, hogy a gy r valóban a vonalon mozog. Nem tart sokáig, és tapasztalni
fogjuk, hogy a gy r az a-b vonalban mozog. A gondolat, ami betölt minket, valósággá
vált. Ez az els# törvény: Minden gondolat, ami bennünket betölt, megvalósul.
Ez a kísérletet tetszés szerint b#víthetjük, amennyiben most elképzeljük, hogy a gy -
r a c-d vonalban leng, és nagyon hamar látjuk, hogy a gy r megváltoztatja irányát, és
valóban a c-d vonalban leng. Vagy azt is elképzelhetjük, hogy a gy r egy kört vagy
ellipszist ír le. Úgy, ahogy a lengést elképzeljük, úgy fog a gy r lengeni. Eközben kezünket
teljesen mozdulatlanul tartjuk, tehát el kell ismerni, hogy a gy r mozgásait nem
szándékosan hoztuk létre.
A második törvény így szól: Ha az akarat és a hit ellenségesen állnak szemben egymással
, mindig és kivétel nélkül az akarat marad alul. Ezt itt az inga esetében nagyon
könnyen felismerhetjük. Az ingát teljesen mozdulatlanul akarjuk tartani, de azt hisszük,
hogy ez az inga mozgást végez, például az a-b vonal irányában. Látjuk, hogy akaratunk,
amellyel az ingát álló, nyugalmi helyzetben akarjuk tartani, alulmarad a mozgást elképzel
# hitünkkel szemben, mivel ennek hatására az inga mégis lengeni kezd.
A harmadik törvényt is fáradság nélkül megállapíthatjuk. Minél inkább kényszerítjük
akaratunkat, hogy ezt az ingát teljesen mozdulatlanul tartsa, és emellett azt hisszük,
hogy az inga az a-b vonalon leng, annál hevesebb lesz ez a lengés, azaz minél jobban
kényszerítjük magunkat a nyugalmi helyzet fenntartására, annál er#sebbek lesznek az
inga lengései. Az akart dolog ellenkez#jét értük el.
Ennek az egyszer kísérletnek alkalmával mind a három törvény megnyilvánult.
Megismertük, hogy a gondolat, ami betölt minket, megvalósult, ha emberileg lehetséges
volt. Így minden további nélkül be kell látnunk, hogy nem mindegy, mit és hogyan gondolunk.
Ha a sikertelenség gondolata tölt be minket, akkor valóban azok vagyunk. Szerencsére
jó értelemben ugyanez érvényes, azaz, ha az egészség és siker gondolata tölt el
minket, akkor végül egészségesek és sikeresek leszünk.
38
11.
A tudatos autoszuggesztió
alkalmazása
A tudatos autoszuggesztió tulajdonképpen az irányított képzel#er# hatása az ember
testi és lelki állapotára. A képzel#er# hatását világítsuk meg néhány további példával:
Ha a neuraszténiás elképzeli, hogy er#feszítései hiábavalók, gyakran már tíz lépés
után holtfáradtnak érzi magát. Hasonló tapasztalat mutatható ki - pozitív irányban - a
fájdalom elmúlik és a fájdalom valóban alábbhagy az esetek többségében.
Vannak olyan emberek, akik el#re megmondják és elképzelik, hogy ezen és ezen a
napon meghatározott id#ben fejfájást fognak kapni. Jóslatuk valóban be is következik.
A fejfájást azonban #k maguk teremtik.
Mások képzel#erejük hatására boldogok vagy boldogtalanok. Mert így gondolják és
így képzelik be maguknak. Teljesen azonos körülmények között él# két ember közül az
egyik lehet gondtalanul boldog, míg a másik halálosan boldogtalan.
A neuraszténia, a szorongás, a fájdalmak, testi valamint lelki betegségeink nem
egyebek, mint a tudatalattiba vés#dött világképünk megnyilvánulásai. A tudatalatti soksok
szenvedést idézhet el# gondolkodásunk által, ugyanakkor a betegségek gyógyításában
is ugyanilyen intenzíven m ködik közre. Irányítása a mi képzel#er#nk min#ségét#l
függ.
A fentiekhez hozzá kellene tenni: valójában egy embernek sem szabadna betegnek
lennie. Csaknem kivétel nélkül minden betegség a gyógyulás felé fordítható a tudatos
önszuggesztió alkalmazásával. Ez a megállapítás igen különösnek és alig hihet#nek
hangzik. De én nem is azt mondom, hogy minden betegség minden esetben gyógyítható,
hanem csak azt, hogy gyógyítható. És ez nagy különbség.
Az önszuggesztió alkalmazásánál a második törvény részeként sohasem szabad elfelejtenünk:
1. Az akarat és a képzel#er# konfliktusában a képzel#er# részarányának az akarat
csupán negyed részét képezi.
2. Ha az akarat és a képzel#er# egyirányba mutat, - tehát a páciens helyesen gondolkodva
azt mondja: akarom és tudom -, akkor a kifejezett er# a két energia szorzatának
eredménye.
3. A képzel#er# irányítható.
A Coué-módszer mindezek tudatában igen értékes eszköz az egészségért és a sikeres
életért folytatott küzdelemben. De köztudott, hogy egy eszköz használatához némi gyakorlatra
van szükség. Legyen szó akár egy varrót r#l, vagy egy fegyverr#l, vagy bármely
eszközr#l, bizonyos gyakorlatra van szükség ahhoz, hogy jó szolgálatot tegyen számunkra.
Vannak olyan emberek, akik pl. a varrást vagy a lövészetet nagyon gyorsan
megtanulják. Éppen így van ez a Coué-módszer eszközével kapcsolatban is. Ez esetben
is találunk olyan embereket, akik példátlanul rövid id# alatt elsajátítják a technikát, de a
legtöbbnek bizonyos id#re van szüksége ehhez, hogy valóban bánni tudjon vele.
Miel#tt a gyakorlati részre térünk, tekintsük át a Coué-módszer teljes felépítését:
Ebben a fejezetben tárgyaljuk az autoszuggesztió tárgykörét, tehát önmagunk szuggesztív
befolyásolásának módszerét és a két szuggesztiós alapmondatot.
A következ# fejezet a speciális szervgyógyító szuggesztió mondatokról szól, amelyek
a legkorszer bb kutatások eredményei.
39
A szuggesztióval kapcsolatos tapasztalatok a gyógyításban c. rész magáról a szuggesztióról
szól, azaz egy másik személy befolyásolásáról. A szuggesztiós gyógymód
ugyanazokat a szuggesztív mondatokat alkalmazza, mint az önszuggesztiós eljárás, de
természetesen nem egyes szám els# személyben.
A két alapvet gyógyító mondat
A Coué-módszer sok szuggesztiós mondatból áll, de a két alapmondat méltán lett
világhír . Az a feladatuk, hogy létrehozzák és automatikusan fenntartsák bennünk a
jóban való hitet.
Az els# mondat változatlan állományt jelent, azaz megköveteli, hogy amíg élünk,
addig használjuk, ne csak addig amíg sikertelenek, vagy betegek vagyunk. Minden reggel
, közvetlenül ébredés után els#ként ezt mondjuk, és minden este utolsó mondatként,
miel#tt elaludnánk, mivel tudjuk, hogy ez a két id#pont a legkedvez#bb az önbefolyásolás
számára. Annak érdekében, hogy a külvilág szükségtelenül ne terelje el figyelmünket
, csukjuk be a szemünket. Mindenféle akarati er#feszítés megszüntetése érdekében
készítsünk egy kis számláló-berendezést. Ez egy zsinórból áll, amire 20 csomó van kötve.
Ezt a számláló-berendezést átvezetjük az ujjaink között, és mindegyik csomónál ezt
a mondatot mondjuk: "Minden nappal, minden szempontból egyre jobban és jobban
vagyok." E mondat két arany szava a "minden szempontból", mert ezek mindent
átfognak, a lelki, a testi, s#t a gazdasági vonatkozásainkat is. Ezeket szó szerint kell
venni. Ha nem érzünk több csomót, akkor tudjuk, hogy hússzor elmondtuk. Nem kell
ujjainkon számolnunk, ami elterelné figyelmünket, mivel minden ujjunkra kétszer kerülne
sor. A zsinórral történ# számolás automatikusan megy tovább.
Továbbá követelmény, hogy ezt a mondatot teljesen monoton hangon, nagyon, nagyon
lassan mondjuk, úgy mint a litániát, inkább egy hangon énekelve, mint mondva. E
mondat húszszori ismétlése körülbelül 8-10 percet vesz igénybe. Ennek az eljárásnak is
csupán az a célja, hogy minden akarati er#feszítést kikapcsoljon. Kézenfekv#, hogyha
lassan beszélünk, akkor nem esünk könnyen kísértésbe, hogy akaratunkat kényszerítsük.
Továbbá az is követelmény, hogy ezt a mondatot gyermeki naivsággal mondjuk, azaz
nem szabad azon töprengenünk, hogy miként lettünk betegek és vajon ismét egészségesek
lehetünk-e, vagy egy nehéz gazdasági helyzetben sikerünk lesz-e. Az ilyen töprengés
által még senki sem lett sikeres emberré. Ezt a mondatot sokkal inkább gyermeki naivsággal
kell mondanunk, azaz a szellem iránti legmélyebb bizalommal. Így az, amit nyelvünkkel
mondunk, valósággá válik, és valóban napról napra egyre jobban leszünk. Így
mozdítjuk hitünk teremt# erejét helyes irányba.
Végül következik a legfontosabb. Ezt a mondatot: Minden nappal, minden szempontból
egyre jobban és jobban vagyok, elég hangosan kell mondanunk, azaz legalább
olyan hangosan, hogy mi magunk hallhassuk. Ha másként nem lehet, elég a suttogás is,
de feltétlenül hallanunk kell magunkat. Ennek oka teljesen világos. Mihelyt elég hangosan
beszélünk, a kimondott szavak automatikusan, azaz önm köd#en fülünkön keresztül
tudattalanunkba hatolnak. Így többé már nincs jelent#sége annak, ha gondolataink elkalandoznak.
Aki kényszerítés nélkül tud erre a mondatra gondolni, az nyugodtan tegye,
de mihelyt gondolatai el akarnak kalandozni, ne kényszerítse azokat arra, hogy a mondott
szavakra irányuljanak, mert minden kényszer akarati er#feszítés, és ezáltal saját
magunkat ítéljük sikertelenségre. Couénak éppen ez a rendelkezése jelenti mesterm vét.
Ha a tudatos önszuggesztió sikere koncentráló képességünkt#l függene, akkor valószí40
n leg sohasem terjedt volna el ilyen mértékben a Coué-módszer. Nem sok olyan ember
van, aki ért a koncentráláshoz, de még sokkal kevesebb van, aki akaratának kényszerítése
nélkül tud koncentrálni. Ez a veszélyes szirtet Coué azáltal lépi át, hogy el#írta ennek
a mondatnak legalább olyan hangosan történ# mondását, hogy mi magunk kényelmesen
megérthessük. Ekkor a kimondott szó automatikusan be tud hatolni tudattalan létünkbe
fülünkön keresztül, betölti azt - és mindannak, ami bennünket betölt, valósággá kell
válnia, ez a törvény E mondat mondogatása során történ# elalvást azzal el#zhetjük meg,
ha az ágyon kívül ülve vagy állva mondjuk e mondatokat.
Látható, milyen alaposan gondolta át Coué ezt a látszólag egyszer eljárást. Felismerte
, hogyha tudatunk teljesen lefoglalt állapotban van is, azért más benyomások fülünkön
át be tudnak hatolni tudatalattinkba. Ezt bizonyítja a következ#, hasonló formában
már talán sokak által tapasztalt eset: Két úr találkozik váratlanul. Az egyik közülük
zeneért#. A két úr rendkívül élénk beszélgetést folytat valamilyen üzleti problémáról,
azaz tudatukat teljesen igénybe veszik és szigorúan erre a problémára irányítják.
Ugyanekkor a szomszéd kertben egy fiú szájharmonikán ismeretlen dallamot játszik. A
két úr közül egyik sem figyel különösképpen rá, nem látják a fiút, nem hallják "tudatosan".
Sokkal inkább azzal foglalkoznak, amir#l éppen tárgyalnak. A zeneért# úr most
ismét otthon van, és rövidebb vagy hosszabb id# múlva hirtelen felmerül benne egy dallam.
Az els# pillanatban nem tudja, honnan származik. Némi gondolkodás után eszébe
jut, hogy szájharmonikán hallotta játszani ezt a dallamot, amikor barátjával azon az utcasarkon
találkozott.
Ez az egyszer példa mutatja, hogy tudatunk tökéletesen egy pontra irányulhat, és
mégis egyidej leg egy másik benyomás fülünkön keresztül tudatalattinkba juthat, és ott
ismét felmerülhet és tudatosodhat. Ebben az esetben éppen a dallam volt az, ami ennek
az úrnak a fülén keresztül behatolt és betöltötte #t, anélkül, hogy tudata feljegyzést készített
volna róla.
Most meg fogják érteni olvasóim, miért kell ezt a mondatot: "Minden nappal, minden
szempontból, egyre jobban érzem magam" olyan lassan, monotonon, szinte dúdolva
és elég hangosan mondani, hogy hallható legyen számunkra. Azonkívül nagyon fontos
szeretettel lenni e módszer iránt, mivel akkor szuggesztiónk birtokolja a sikerhez olyan
fontos érzelmi támogatást. Azt is megfogják érteni, hogy nyugodtan engedhetik elkalandozni
gondolataikat, mihelyt nem tudnak fáradtság nélkül e mondatra gondolni. Mert e
mondat tartalma automatikusan behatol fülünkön át tudatalattinkba, ott megtelepszik,
betölti azt, és ezen a módon könnyen és er#lködés nélkül a kívánt eredményre jutunk. A
Coué-módszert automatikusnak is nevezhetjük.
Mihelyt reggel elmondtuk mondatunkat, lassan, nagyon lassan, elég hangosan, hogy
mi magunk halljuk, legjobban teszzük, ha az egész önszuggesztiót elfelejtjük, azaz ne
töprengjünk állandóan azon; ne figyeljünk meg valamit, hogy vajon bekövetkezett-e már
a siker és hogyan jött létre, tehát a kritikus önmegfigyelést minden körülmények között
kerüljük. Teljesen elegend#, ha az említett mondatot reggel és este a közölt módon elmondjuk.
Minél inkább sikerül elkerülni gondolatainknak a sikertelenség, nyomor és betegség
fogalmát - vagy még jobban: az ellenkez#re gondolni, annál jobb eredményeket érünk
el. Sajnos éppen elég helyzet van az életben, amikor ez lehetetlennek t nik; gondoljunk
csak a vakokra vagy bénákra. Teljesen mindegy, hogy milyen módon kényszerül az ember
betegségére gondolni, - a legnagyobb jelent#ség az, hogy milyen formában történik
ez.
Általánosan ismert tény, hogy mi emberek túl könnyen hajlunk arra, hogy a nyomort
és betegséget óriásinak és legy#zhetetlennek érezzük. Itt van a hiba. Ilyen esetekben
41
meg kell tanulnunk a következ# módon gondolkodni: Mivel a szellem uralja az anyagot,
és lényem szellemi természet , így bennem is van er# szenvedéseim legy#zésére. Ne ezt
gondoljuk: A szenvedés óriási, és mi tehetetlenek és kicsik vagyunk, hanem az ellenkez
#jét képzeljük. Mint szellemi természet lények nagyobban és hatalmasabbak vagyunk
a szenvedésnél. Csak így lehetséges úrrá lenni felette.
Sajnos elég gyakran kényszerítenek minket váratlanul fellép# testi fájdalmak vagy
lelki depressziók arra, hogy betegségünkre gondoljunk. Az ilyen esetek számára készítette
Coué a második alapmondatot: "Elmúlik." Ez az "Elmúlik" - azt mondhatjuk,
hogy szinte varázsformula, jóllehet hatása törvényszer en megalapozott.
E második mondat alkalmazása teljesen különbözik az els# mondatétól. Olvasóim
vigasztalására mondom, hogy ez a második mondat nem jelent változatlan állományt,
azaz csak akkor kell alkalmazni, ha az ember bajban van. Ha tehát testi vagy lelki fájdalmaink
vannak, valamilyen szív- vagy szédülési roham és hasonló fenyeget, akkor kell
ezt a mondatot ismételgetni. Ezt nem monoton hangon és lassan mondjuk, hanem ellenkez
#leg, száguldó gyorsan, olyan gyorsan, hogy zümmög# hang keletkezzen, olyan,
mint egy repül# méh zümmögése, vagy mint egy ventillátor brummogása. Olyan gyorsan
kell mondani, hogy az egyes szavakat ne lehessen érteni. Rövid gyakorlás után anynyira
meg lehet tanulni, hogy a leg#rjít#bb fájdalmat is egy percen belül meg lehet szüntetni
segítségével. Ha a fájdalom visszatér, hasonló módon alkalmazzuk a mondatot. Ha
szükséges, tegyük ezt százszor vagy kétszázszor is naponta. A kitartás célhoz vezet! Sok
embert láttam például megszabadulni isiászától, csupán e mondat alkalmazása által:
"Elmúlik".
Dr. med. Brauchle is beszámol arról, hogy számos esetben megfigyelte, e fenti mondat
alkalmazása után a fájdalmak valóban elmúltak, és nem is tértek vissza. Így beszélt
például egy id#s hölgyr#l, aki négy és fél éve lumbágótól szenvedett, ami az "elmúlik"
formula alkalmazásának hatására néhány perc múlva megsz nt, és nem is tért vissza.
Dr. med. Sanders tudósít a következ# esetr#l: "Egy férfi jött hajlott tartással
Couéhoz. Fáradságosan vonszolta magát, két botra támaszkodva. Arcán komor szomorúság
ült. Coué elmondatta férfivel szenvedésének történetét, és a következ#ket mondta
neki: ‘Tehát Ön 32 éve reumában szenved, és nem tud járni. Legyen nyugodt, szenvedésének
napjai meg vannak számolva.' El#zetes kísérletek után így szült hozzá: 'Csukja be
a szemét, és ismételje olyan gyorsan, ahogy csak tudja - a nyelvét is mozgatnia kell:
Elmúlik, elmúlik, elmúlik. Most többé nem fáj, álljon fel és menjen gyorsan, gyorsabban
, még gyorsabban! Ha Ön ilyen jól tud járni, akkor futni is tud, tehát fusson, kedves
uram, fusson!' Miután a beteg el#bb lassan és óvatosan járni kezdett, azután futni is tudott
egyre gyorsabban. Ezt az esetet Dr. Berillon klinikáján figyelték meg."
Miután hasonló megfigyelések sokaságát tehettem, megállapíthatom, hogy e mondat
alkalmazása által: "elmúlik", gyakran egészen meglep# eredmények érhet#k el.
E száguldó gyorsaságú beszéddel elérjük tudattalanunk betöltését azzal a gondolattal
, hogy e testi fájdalom vagy az a lelki szenvedés elmúlik, és minden, ami bennünket
betölt, megvalósul. Annak érdekében, hogy figyelmünket lehet#leg egyszer módon és
formában a veszélyeztetett helyre irányítsuk, csukjuk be szemünket, és simítsuk testi
fájdalom esetén kezünkkel a fájó testrészt, vagy lelki depressziónál a homlokunkat, ha
lehet, egyedül. Mihelyt azonban nem beszélünk elég gyorsan, azaz mihelyt rések támadnak
a beszédben, azonnal ellenséges gondolatok támadnak ezekben a résekben. A bennünk
lev# "kételked#" az ilyen kis réseket, az ilyen kis szüneteket azonnal kihasználja,
hogy ezt gondolja: „Ez egyáltalán nem igaz, a fájdalom egyáltalán nem fog elmúlni, ez
mégis fájni fog nekem" stb. Ha azonban olyan gyorsan beszélünk, hogy semmiféle rés
nem keletkezik, és elég sokáig is beszélünk, akkor elérjük szellemünk telítettségét azzal
42
a gondolattal, tehát hittel, hogy a fájdalom vagy a depresszió elmúlik, miel#tt a bels#
ellenfél, a kételked# egyáltalán szóhoz jutna. Minden, mai bennünket betölt, meg kell,
hogy valósuljon, akkor is, ha ezt a telítettséget kényszer által értük el, mint éppen az
említett esetben. Kérem olvasóimat, hogy nagyon szorgalmasan használják ezt a mondatot:
"Elmúlik"; meg fognak döbbeni attól, amit ezzel elérnek. Ha nem érnek el vele sikert
, akkor vagy nem elég gyorsan mondták, vagy nem elég sokáig. Könnyen hiba lehet
az is, ha túl nagy fontosságot tulajdonítanak annak, hogy minden szót értsenek. Ismét
hangsúlyozom, hogy olyan gyorsan kell beszélni, aminek következtében zümmögés keletkezik
, következésképpen a szavakat többé nem lehet érteni. Ebben az esetben a nagyon
gyors beszédr#l van szó, és ha lehetséges, a sebességet egyre jobban fokozni kell,
hogy ezen az úton telítettséget kényszerítsünk ki.
Annak érdekében, hogy lehet#leg szemléletes képet adhassak, és az olvasó ennek
segítésével a legnagyobb sikerrel befolyásolhassa magát, szeretnék az anya és gyermek
viszonyára utalni. Ahogy az anya a gyermekével bánik, olyan szeretettel kell viseltetnünk
és beszélni önmagunkhoz.
A kis Elza elesett, ez fáj neki, és sírva jön édesanyjához. Az anya ölébe veszi a gyermeket
és azt kérdezi: "Hol fáj, ráfújok, nézd csak, a fájdalom már el is t nt." Valójában
ez nem tart soká, és a könnyeken át már ismét vidám nevetés hangzik.
Tegyük fel, hogy az anya a bennünk lev# szellemiséget jelképezi, míg a gyermek a
bennünk lév# tiszta emberit képviseli, s most indítványozom, hogy szólítsuk magunkat
keresztnevünkön miközben például ezt mondjuk: "Ne vedd ezt olyan tragikusan, kedves
Feri, csakhamar elmúlik, nem fog sokáig tartani, utána minden szép rendben lesz" stb.
De ennek az anya gyermekével szembeni megfontolt hangján kell elhangzania, azzal a
szeretettel, jósággal és kedvességgel. E kép felvázolása arra szolgált, hogy segítsen a
tudatos önbefolyásoláshoz használt hangvétel megtalálásához.
Minden kételked#t meger#sít, ha tudja, hogy a kitartóan ismételt gondolat - amenynyiben
emberileg lehetséges - megvalósul, még akkor is, ha egy kezd# ezt gondolja: a
módszert megértem, egyedül a hit hiányzik. Ez esetben is a mondatok állandó ismétlésével
a hit fokozatosan, magától kialakul. A kezd# ne tegye le a fegyvert, mert a
sikernek törvényszer en be kell következnie.
Tehát helyesen gondolkodni! Minden körülmények között kerülni kell a betegségekr
#l és a sikertelenségr#l folytatott beszélgetést.
Világos, hogy az ember, aki állandóan negatív tényekr#l és történésekr#l beszél,
szükségszer en ezekkel a dolgokkal tölt#dik fel.
Ne felejtsük hát el: minden ami betölt minket, meg kell hogy valósuljon amennyiben
emberileg lehetséges. Aki tehát egészséges akar lenni, ne töprengjen állandóan betegségségén!
Látható, hogy a Coué-módszer igen egyszer . A tudás mellett egyetlen feltétele a
kitartás, kitartás és még egyszer kitartás. Amennyiben van kitartásunk, és a módszert
minden reggel és este szabályszer en alkalmazzuk, biztosan sikert akartunk, és valóban
minden szempontból egyre jobban és jobban leszünk.
43
12.
Szervgyógyító mondatok
A szervgyógyító szuggesztiós mondatokról itt csak rövid, átfogó képet közlünk. A
részletes tematika megtalálható a Coué-módszer és a pszichoszomatika c. füzetben. Ez
az átfogó kép azonban tökéletesen elegend# sikeres alkalmazáshoz.
Fontos tudnivaló, hogy ezek a mondatok nem helyettesítik a minden nap, minden
szempontból ... alapmondatot, hanem kiegészítik azt. Bár ez a mondat nagyon egyszer -
nek t nik, mégis a gyógyulás záloga. Nem véletlenül választotta az Agykontroll is az
"egyre jobban" köszöntést Coué alapmondatából.
Fontos továbbá az is, hogy a szervgyógyító mondatok alkalmazásánál is lassan, monoton
hangon, hangosan ismételjünk. Bár Coué még nem mérhette m szeresen, de ez az
el#írása azért zseniális, mert alfa állapotba hoz bennünket. Akinek a számolásos technika
esetleg nehéz, próbálkozzon a lassú, monoton ismétléssel.
Nos, mi a szervgyógyító mondatok titka?
Mélytudatunk szimbólumokban "gondolkodik". Szemünk akkor betegszik meg, ha
nem szívesen látjuk magunk körül az embereket vagy az adott élethelyzetet. Lábunkkal
akkor vannak problémák, ha kételkedni kezdünk célunk elérhet#ségében. Miért? A magyarázat
egyszer . Mélytudatunkban a haladás, a célmegközelítés szimbóluma a láb. Ha
életproblémáinkat nehezen emésztjük meg, akkor gyomrunk és beleink mondják fel a
szolgálatot. Az örömhiányban él# embernek a szíve megy tönkre, a gy lölköd# ember
rákot kap.
Ilyen egyszer lenne? Természetesen hosszasan lehetne bizonyítani a leírtakat, és
fiziológiai magyarázatot is lehetni hozzá f zni.
A végeredmény azonban a gyakorlással mutatkozik meg, és minden túlzás nélkül
állítható: fantasztikus gyógyulások forrása az itt felsorolt szervgyógyító szuggesztiók
mindegyike.
Az eredményeket magyar orvosok is saját szemükkel láthatták.
Pozitívan nyilatkozott err#l Dr. Fügedi Agáta orvos, Dr. Rakk Erika orvos, Dr.
Takách Gáspár pszichiáter - egy általa ellen#rzött tanfolyam-sorozatban. Még számos
nagytekintély orvost felsorolhatnánk, de lássuk, milyen mondatokat kell alkalmaznunk
az egyes betegségeknél.
Betegségfajta Gyógyító szuggesztió
Szemproblémák a világ csodálatos, és én örömmel nézem
ezt a csodát
szeretlek szemem, és köszönöm, hogy nagyszer
en m ködsz
ezen belül
Szürkehályog színes, érdekes személyiség vagyok és
ragyogóak a kilátásaim
Zöldhályog látóterem és látóköröm napról napra kiteljesedik
Gyermekek rövidlátásának minden napon újra és újra felfedezed a világ
gyógyítása éjszakai szuggesztiókkal szépségét és örömmel gyönyörködsz benne
44
lásd: alvó ember szuggerálása c. fejezet
Asztma örömmel és szeretettel lélegzem
Cukorbaj és hasnyálmirigy az élet számomra édes és tökéletes lelki
problémák egyensúlyban vagyok
Pattanásos b#r szeretlek b#röm, tisztának és er#snek érzem
magam
Ágybavizelés, éjszakai biztonságban vagy, szeretünk
szuggesztió gyermeknél
Allergia er#s, kiegyensúlyozott személyiség vagyok
élményeimet pozitív eredménnyel dolgozol
fel
Dadogás örömmel beszélek másokhoz, szeretettel
fejezem ki gondolataimat
Epek# problémáim feloldódnak és megoldható
feladatokká változnak
Emészt#szervi problémák könnyedén emésztem meg problémáimat,
örömmel dolgozom fel új élményeimet
Fogproblémák képes vagyok határozottan dönteni és
döntéseim a javamat szolgálják
Kopaszság nagyszer ember vagyok és higgadtan
mérlegelem életem eseményeit
N#i nemi szervek betegségei büszke vagyok magamra és örömmel élem
meg n#iességemet
Férfi nemi szervek betegségei, büszke vagyok magamra, és örömmel élem
beleértve az impotenciát is meg férfiasságomat
Szívproblémák szeretlek szívem, és köszönöm, hogy egész
életemben értem dolgozol
minden nap minden szempontból egyre
több örömöt bocsátok ki szívemb#l
Vérnyomásproblémák lelkem egyensúlyban van - magabiztos
vagyok és elfogadom mások személyiségét is
Gyulladásos folyamatok testemben, lelkemben béke és harmónia
uralkodik
Gyermekbetegségek biztonságban vagy, szeretünk
(éjszakai szuggesztióval)
Mozgásszervi panaszok örömmel fejezem ki gondolataimat
mozgással és cselekvéssel, szeretlek testem
45
13.
Rosszindulatú folyamatok
(maligus m+ködések)
A rosszindulatú gócokat egyszer en csak ráknak szokás nevezni, bár el#fordulásuk
tekintetében elnevezésük is változik. Pl. a csontrák-szarkoma, a vérrák-leukémia stb.
A rákos sejtek különlegesen gyorsan szaporodnak, nem az egészséges sejtosztódás -
metózis - szabályai és folyamata szerint, hanem amitózissal.
Az ilyen sejtosztódásra jellemz#, hogy a sejt éretlen állapotában megy végbe, ezáltal
hihetetlenül felgyorsulhat. A leginkább burjánzó rákfajta az egyébként lassan fejl#d#
b#rrákok családjába tartozó melanoma.
Egy egészséges ember szervezetében naponta sokszáz tökéletlen sejtosztódás megy
végbe, amelyb#l akár egy daganat fejl#dése is elindulhatna, mégsem így történik. A genetikai
szintt#l a fehérvérsejtekig számos védelmi vonal #rködik szüntelenül egészségünk
felett.
Baj csak akkor történik, ha a védelmi tartalékok leterheltség következtében kimerülnek.
A rák rizikófaktorai közül magasan kiemelkednek a lélektani folyamatok.
Minden Cou-tréningen külön blokkok foglalkoznak a rákot indukáló lelkiállapotok
bemutatásával.
Nos, melyek azok az érzések, amelyeket feltétlenül szám znünk kell életünkb#l,
mert el#segítik a rosszindulatú folyamatok kialakulását?
- gy lölet (maga a szó is hordozza azt a fogalmat, hogy "öl")
- irigység
- féltékenység
- hosszú önsajnálat
- "én feladó" szindróma
- nagy titkok #rzésének felvállalása
- Istenkáromlás
- okkultista szertartásokon való részvétel
A rák metafizikai síkon való gyógyítása a két leghatásosabb gyógyeszköz bevezetésével
történik.
- listát készítünk azokról a személyekr#l, akikkel elvégzünk egy megbocsátás gyakorlatot
, és minden személlyel külön átéljük a gy lölet elengedésének élményét,
valamint teljesen feltöltjük elménket a kipróbált és kit n#en m köd#
szuggesztiókkal. Tehát minden reggel és este alkalmazzuk #ket a Coué-módszer
szabályai szerint, az alapmondat után.
Általános szuggesztiók a rák gyógyításához
- érzéseim, gondolataim és testem minden folyamata tökéletessé érik bennem
- hatalmas életer# tombol bennem, ezért testemben és lelkemben az élet diadalmaskodik
- az én jöv#m a harmonikus teljes élet, az én jelenem a csodálatos gyógyulás
Speciális szuggesztiók a daganatos betegségekhez
Agytumor gondolataim és elképzeléseim napról napra
46
megújulnak
elmém értem m ködik
szeretem és értékelem agyam csodálatos
képességit
Bélrák életemben a problémák feladatokká változnak
, amelyeket nagy-nagy örömmel végzek
B#rrák a b#röm csodálatosan szép és tiszta, szeretetre
méltó vagyok
Gégerák örömmel beszélek más emberekhez, szeretem
saját hangomat hallani
Gyomorrák tökéletesen és szeretettel emésztem
meg életem új történéseit
Hasnyálmirigy-daganat az életem számomra édes és élvezetes
Leukémia szeretettel engedem, hogy új gondolataim
úgy áramoljanak bennem, mint az egészséges
vér
Májrák lelkem könnyedén megtisztul a haragtól, és
elengedem a mérges gondolatokat
Méhnyakrák nagyszer nek tartom, hogy n# vagyok és arra
törekszem, hogy hangsúlyozzam n#iességem
Mellrák gondolataimmal, ötleteimmel, testem melegével
szeretettel táplálom partneremet
Prosztatarák nagyszer férfi vagyok, és büszke vagyok
férfiasságomra
Tüd#rák engedem, hogy testvériséget vállaljak a többi
emberrel és testvéri szeretetet érezzek mindenki
iránt
47
14.
A szuggesztió a gyógyításban
A szuggesztió fogalma csaknem azonos az autoszuggesztió meghatározásával. A
szuggesztió esetében azonban nem önmagunkra hatunk, hanem egy másik személy elméjére
és idegrendszerére.
Ha a beteg általános állapotára kívánunk pozitívan hatni, akkor a következ#képpen
járunk el.
A pácienst leültetjük, vagy lefektetjük, egy, csak a szuggesztió céljaira tartott karosszékbe
vagy ágyra.
Els# alkalommal természetesen elvégezzük vele a képzel#er# hatalmát szemléltet#
kísérletek valamelyikét, szükség esetén több gyakorlatot.
Ha úgy látjuk, hogy páciensünk már érti és elfogadja a szuggesztió valamint az autoszuggesztió
m ködésének lényegét, megkezdhetjük a kezelést.
Az általános állapot javítás
- Üljön le! - mondjuk a páciensünknek.
- Ön most lehunyja a szemét.
- Tudnia kell, hogy én nem fogok az Ön elaltatásával próbálkozni.
- Ez fölösleges is lenne.
- Ön most magában, félhangosan, egyes szám els# személyben utánam mondja szavaimat
, és sziklaszilárdan rögzíti elméjében azok tartalmát.
- Pozitív gondolataim az Ön elméje által gyógyító hatást fejtenek ki az Ön egész szervezetére
anélkül, hogy akarnia kellene.
- Elméje és szervezete hallgat rám.
- Ön naponta legalább háromszor éhes az étkezési id#pontokban.
- Szívesen és jó étvággyal eszik.
- Eközben ügyel arra, hogy táplálékát gondosan és hosszasan megrágja, így az puha pépé
válik a lenyelés pillanatában.
- Ön így táplálkozik, ezért nagyszer az emésztése.
- Gyomra és bélrendszere minden nappal egyre egészségesebb.
- A felvett táplálék az Ön szervezetében egészséggé és vitalitássá alakul.
- Lelki élete teljes és harmonikus.
- Ezáltal minden este könnyen álomba merül, és az elalvás pillanatából az ébredésig
mélyen, nyugodtan alszik.
- Minden reggel egyre frissebbnek, egészségesebbnek érzi magát, és Ön valóban napról
napra egyre egészségesebb.
- Ha voltak szomorú gondolati, nehéz érzései - ezek nyomtalanul elmúltak és semmivé
váltak.
- Nemcsak szomorúsága, hanem ennek oka is elmúlt, és átalakult pozitív élménnyé.
- Ön már vidám, tettrekész ember.
- Életigenlése napról napra fokozódik.
- Ha voltak türelmetlen, haragos percei, ezek teljesen elmerültek a múlt horizontján.
- Ön higgadt, nyugodt, megfontolt ember, és mindig olyan döntéseket hoz, amelyek
egészségét, jó közérzetét meger#sítik.
- Ha voltak negatív gondolatai, félelmei, szorongásai - ezek a pozitív képzel#er# hatására
megsemmisülnek, mint egy szertefoszló éjszakai álom.
48
- Az Ön lelkivilága egészséges, személyisége napról napra érettebbé válik.
- Szervei er#sek és kit n#en m ködnek.
- Szíve normálisan ver.
- Vérkeringése tökéletes, vérnyomása is optimális.
- Tüdeje er#s és jól dolgozik.
- Mája, veséje epehólyagja nagyszer en funkcionál.
- Szervei minden esetleges probléma esetén nagyon gyorsan meggyógyulnak és teljesen
regenerálódnak.
- A gyógyulás mindig automatikus, és akkor is megtörténik, ha Ön nem is szerez tudomást
a problémáról.
- Az Ön teste tökéletesen egészséges.
- Önbizalma napról napra megalapozottabb és er#sebb.
- Az önbizalom minden tevékenységének alapja.
- Ez az önbizalom megingathatatlan hitet ajándékoz Önnek a "Jóban".
- Ha Önnek eddig egy feladat nehéznek t nt, feladat estén mostantól kezdve mindig
ezekre a szavakra gondol: képes vagyok rá, képes vagyok rá, képes vagyok rá.
- Vannak olyanfeladatok, melyek másnak gondot okozhatnak, de Ön simán és könnyedén
megoldja azokat.
- Élete mindiga jó irányban halad.
- Szervei tökéletesek és hosszú életet biztosítanak Önnek!
- Most háromig számolok, és háromra Ön kinyitja a szemét. Frissebb, jókedv bb, mint
valaha.
Ezeket a szuggesztiókat lassan, monoton hangon, jól érthet#en, határozott ajakmozgással
, kit n# tagoltsággal kell elmondani.
A három kimondásánál a kezelt személy kinyitja a szemét. Mosolyogni kezd, és elégedettség
tükröz#dik az arcán.
Nos, mi a szuggesztió sikerének a titka?
Sokan a felsorolt mondatokat igen egyszer és hétköznapi kifejezések sorozásának
tartják. Nekik van igazuk.
Egy ilyen kezelés azonban több hétre is "feltölthet" egy személyt. Hangulata megváltozik
, és egyre több sikert és el egész életvitelében.
A titokhoz két kulcsunk van.
1. Az emberek gondolatainak általában 80-95%-a nem pozitív, s#t legtöbbször romboló
hatású. Egy ilyen szuggesztiósorozat talán teljesen hétköznapinak t nhet, de hányan
vannak, akik ezt naponta végiggondolják és autoszuggesztióvá alakítják. A válaszban
egyértelm en következik, hogy miért és olyan kevés sikeres és egészséges ember.
2. A szuggesztió teljesen automatikus folyamat.
Az ingagyakorlat nagyszer bizonyítéka ennek. Semmit nem kell tennünk azért,
hogy az ingánk elinduljon csupán el kell képzelnünk.
A kezelt páciensnek sem kell semmit tenni azért, hogy a szuggerált mondatok megvalósuljanak.
Az a gyógyító, aki szuggesztiói közben folyamatosan arra gondol: remélem
, elhiszi a beteg amit mondok, remélem rákoncentrál a szövegre - teljesen kezd# és
tévúton halad.
Bármit tesz ugyanis a páciens - fekszik, gondolkodik, táncol, vagy az ablakon át bámulja
a felh#ket, a szuggesztió mindenképpen életre kel tudatalattijában. Ha szavaink
fülén keresztül elérték elméjét, neki magának még akarni sem kell a gyógyulást. S#t, ha
akarna sem tudna semmit tenni gyógyulása ellen. Ez a szuggesztió félelmetes hatalmának
lényege.
49
Az egyszer technika láttán néhányan hitetlenkednek, és bonyolultabb módszerrel
akarják betegeiket gyógyítani. Azokban jobban hisznek. Mégis - a menthetetlen betegeket
hova küldik el kétségbeesett családtagjaik, ha már minden gyógymód cs#döt mondott?
Szuggesztiós kezelésre, ahol a gyógyító a pozitív gondolatok mellett esetleg kézrátételt
is alkalmaz - ennek lényege szintén a gyógyító hatású autoszuggesztió kiváltása a
betegb#l, a hit felébresztése.
A szuggesztiót és az autoszuggesztió tanítását nem is kell minden gyógyítónak m -
velnie. A módszer alkalmazásához ugyanis karizmatikus, különleges személyiségre van
szükség, akinek minden gesztusa bizalmat ébreszt a hozzá forduló szenved# emberben.
A pozitív gesztusok természetesen nem színpadiasságot jelentenek, hanem a szerény,
higgadt viselkedés hátteréb#l el#villanó nagyfokú hozzáértés jelei.
A szuggesztió hatásfokának növelése és a hit egyre dinamikusabb felébresztése érdekében
a szuggeráló személy alkalmazhat általános és helyzetspecifikus eszközöket.
Általánosságában nagyon jó, ha a beteggel félhangosan elismételtetjük a szuggesztiót
, ha vizuális típus, részletekbe men#en képzeltessük el vele a gyógyulási folyamatot.
Speciális eszköz lehet például a kézrátétel alkalmazása, vagy többszöri kezelés közben
a páciens pozitív eredményeinek részletes feltárása.
Ha a beteg err#l beszél, további meger#sítést nyer, néha fel is lelkesedik.
Nagyon fontos, hogy a kezelt személy ne csak szuggesztív kezelésen vegyen részt,
hanem autoszuggesztiót is végezzen.
Az autoszuggesztiónak ugyanis óriási el#nyei vannak. A legfontosabb, hogy hatása
jóval hosszantartóbb, mint a szuggesztióé. Ehhez az alapmondat ismétlése is elegend#.
További el#nye, hogy ezáltal a szuggesztiós kezelések száma csökkenthet#, vagy el
is hagyható ez a módszer, és a beteg otthon, megszokott környezetében gyógyítja önmagát
, autoszuggesztióval.
A szuggesztióra legalább egy alkalommal mégis nagy szükség van. Akár tanfolyami
keretek között csoportosan, akár egyéni kezelésen való részvétel formájában. Miért?
A beteg, vagy az üzleti életben tönkrement, esetleg házasságban él# ember nemcsak
egészségét, pénzét, szeretteit veszíti el, hanem önbizalmát is. Önbizalom nélkül viszont
semmihez sincs kedve, letört és életunt. Könnyen depresszióba sodródhat.
A szuggeráló, vagy tanfolyamvezet# szakembernek az a feladata, hogy segítse #t
összetört önbecsülésének felépítésében.
Jó tanáccsal? Erkölcsi prédikációval? Semmi esetre sem. Az egyedüli út, hogy olyan
helyzetet teremtsünk, melyben páciensünk sikerélményhez jut. Sikerélmény! Ez a legtöbb
és az egyetlen amelyhez hozzá kell segítenünk az összetört embert!
A szuggesztió és az autoszuggesztió automatikus folyamat. A szuggesztióval felemelhetjük
az elesetteket, akik azután autoszuggesztióval igen gyors és látványos eredmények
elérésére képesek. Ez a módszer sajátossága, és nem azt jelenti, hogy a még
gyenge lábakon álló pácienst#l fantasztikus sikereket várnánk el.
50
15.
Szuggesztiók alkalmazása
konkrét betegségek gyógyítására
Ha egy májbetegség-diagnózissal kopog be páciensünk, sohasem szabad csak a májra
koncentrálnunk. Ha ez a szerv jelez nekünk elhatalmasodó tüneteivel, tudnunk kell,
hogy személyiségbeli és fiziológiai defektussal állunk szemben. Tehát az ember testiszellemi
valóságában beteg.
Ekkor alkalmazzuk a szervgyógyító szuggesztiókat.
Hogyan alkalmazzuk a módszert?
A kísérletek és az általános szuggesztiók után még nem fejezzük be a kezelést. A
megfelel# szervgyógyító mondatot hozzákapcsoljuk általános eljárásunkhoz, és pozitív
megítél# stílusban ismételjük, legalább 10 alkalommal.
A pozitív megítél# stílus jelentése a következ#: nem hagyatkozunk az esetleges jöv
#id#re, tehát helytelen, ha tüd#probléma esetén ezt mondjuk: Ön testvéri szeretet fog
érezni mindenki iránt.
A tökéletes és hatékony mondat így hangzik: Ön testvéri szeretetet érez mindenki
iránt.
A szervgyógyító szuggesztiók döbbenetes ereje abban rejlik, hogy mélytudatunkban
"megtámadják" és "feloldják" azt a lelki konfliktust, amely a betegség alapvet# oka. A
szervgyógyító szuggesztiók ezért nem ritkán rendkívüli gyógyulásokat produkálnak! Ne
felejtsük azonban, hogy a mozgékony szellemhez képest az anyagnak id#re van szüksége
az átalakuláshoz. További fontos szempont: a szervgyógyító szuggesztiót betegünk
minden további látogatásakor meg kell ismételnünk, még akkor is, ha legközelebb 10 év
múlva jön és teljesen egészséges.
Ha autoszuggesztiónak tanácsoljuk a szervgyógyító mondatokat, akkor hívjuk fel a
beteg figyelmét, hogy gyógyulás esetén is legalább kétnaponta, majd hetente, havonta,
de élete végéig alkalmazza.
Alapvet# szabály e szuggesztiók esetében is a helyes néven nevezés: Sohasem kezdünk
mondatot a nem szócskával, mert azt elménk nem tudja befogadni. Ha ezt mondják
betegüknek: Ön ne gondoljon a télre!
Mi fog el#ször a másik ember tudatában megjelenni? Nyilván a tél. Vigyáznunk
kell, nehogy ellenkez# hatást érjünk el, és a betegséget szuggeráljuk be az ilyen mondatokkal:
"nem vagyok beteg", "nem fáj a fejem". Ez a két utóbbi mondat megmutatja, mit
is kell feltétlenül elkerülnünk.
Léteznek természetesen olyan eljárások is, amelyek ezt nem veszik figyelembe és
néha sikert érnek el nemmel végz#d# mondataikkal is. Miért? Mert a szuggesztió els#-
sorban érzelmeket vált ki, és érzelmek útján valósul meg. De mi történik akkor, ha ezek
az érzelmek még nem elég érettek. A hatás ellenünk fordul. Ezért kell a biztonság kedvéért
betartanunk a helyes néven nevezést és kerülni a "nem"-mel kezd#d# szuggesztiót.
Ha a mondat megfogalmazásánál nehézségeink támadnak, mint pl. a hosszantartó
csuklás esetében, akkor mondjuk ezt: jól lélegzel - és hatni fog, vagy alkalmazzuk az
elmúlik formulát.
A szervgyógyító szuggesztiók és autoszuggesztiók alkalmazásától biztos javulást,
s#t teljes vagy részleges gyógyulást várhatunk. Az alapmondat alkalmazása azonban
továbbra is szükséges.
51
16.
Az érzelem jelent sége
Az önszuggesztió során gondolatainkat neveljük, de biztos, hogy a gondolatnak
szuggesztív úton hatástalannak kell maradnia, ha nem ugrik be a hozzá tartozó érzelem.
A módszer alkalmazása során nem csupán minden akarati er#feszítést#l kell tartózkodni
, hanem az önmegfigyelést is a legszigorúbban abba kell hagyni, mivel minden
önmegfigyelés az érzelem közbeugrását akadályozhatja.
A következ#kben szeretném megvilágítani azt a nagy szerepet, amit az érzelem játszik
az életben: Általánosan elismert tény, hogy minden ember ezen a földön szívében
hordja a boldogság utáni vágyat. S#t, én azt gondolom, ez az egyetlen pont, amelyben
minden ember megegyezik. Éppen ilyen világos, hogy lehetetlen boldognak lenni a boldogság
érzése nélkül. Ez a példa elég átüt# erej az érzelem életünkben betöltött jelent
#s szerepének bizonyítására. Emiatt óvakodom az "érzelg#sség" szó téves használatáról.
A tudatos önszuggesztiót gyakran azok utasítják el, akik az értelmet túlértékelik. Az
ilyen embereknek leggyakrabban "logikátlanságnak" t nik, ami a szuggesztió jelenségével
összekapcsolódik. Mivel pedig a logikátlanság az értelmi beállítottságú, az ún. ész
emberek számára az ismert vörös posztó, a fürd#vízzel együtt könyörtelenül kiöntik a
gyereket is. Látható, hogy mindig veszélyes ítélkezni vizsgálat nélkül.
A tudatos önszuggesztió ismer#i számára, beleértve a szakma képvisel#it is, nem új
dolog, hogy a szuggesztió és a logika két teljesen különböz# dolog. Ez annyit jelent,
hogy a szuggesztió lehet logikátlan, de azért rendkívüli hatása is lehet.
A szuggesztió sikerét arra az érzelemre vezetem vissza, amely azt kíséri, mivel megfigyelésem
szerint nem a szó, hanem az érzelem hat szuggesztíven. Ha az önszuggesztiót
egy világosan összeállított mondatba akarnánk s ríteni, akkor ennek a mondatnak éppen
az a feladata, hogy az ehhez tartozó érzelmet kiváltsa. Ha ezt nem teszi, akkor semmit
sem ér el. Éppen elég sok ember van, aki megtanulta szellemi munkája során kikapcsolni
az érzelmet. Mi lenne például abból a jogászból, aki nem tudná gyakorolni ezt a m -
vészetet?
Nem tudna lefolytatni semmiféle eljárást ellenfelével szemben, ha az iránta való
együttérzés jutna túlsúlyba benne. Tehát nagyon jól kell tudnunk azt, hogyan lehetséges
helyesen gondolkodni és a hozzá tartozó érzelmek beugrását megakadályozni. Ha egy
ilyen irányban képzett koponya - nem kell feltétlenül jogásznak lennie - önszuggesztiót
akar végezni, nagyon könnyen el#fordulhat, hogy zárat tesz az értelem és érzelem közé,
és ez a zár az önmegfigyelés. Ebben az esetben természetes, ha elmarad a siker. Ez a
sikertelenség azonban gyakran téves következtetéshez vezet: "Ez csak a hiszékenyek
számára való." Ha valaki meg akarja érteni valamelyest az önszuggesztiót, akkor ez sajnos
nem fog menni munka nélkül. De megjegyzem: nincs szükség feltétlenül erre a
munkára a siker elérése érdekében, mivel a siker nem az értelemt#l, hanem az érzelemt
#l függ.
A gondolatok érzelmeket váltanak ki és az érzelmek - gondolatok. De az érzelmek
azok, amelyek szuggesztíven hatnak, nem a gondolatok. A gondolatok csak akkor hatnak
szuggesztíven, ha kiváltják a hozzájuk tartozó érzelmet. A tudatos önszuggesztióhoz
azért használjuk a gondolatokat, hogy a szükséges érzéseket kiváltsák. Amint tudják
, mindenki számára, akinek túl finom a b#re, azt ajánlom, hogy elevenen, élénken
képzelje el, hogy kristálytiszta, er#s, üvegszer fal veszi körül és képzelje el, hogy ezen
a falon semmiféle gonosz, ártalmas és közönséges dolog nem tud áthatolni. Nagyon
52
gyakran örömmel állapíthattam meg, hogy ez az elképzelés valótlanság létezett. Mégis
ezáltal a védettség érzése támadt bennük, és ezért biztosan bekövetkezett a siker. Tehát
óvakodnunk kell az érzelmek alábecsülését#l. Az érzések azonban gondolatokat is kiváltanak.
Megtörténhet, hogy zavaros sejtésekkel vagyunk tele. Lelki horizontunk feketébb
a feketénél. Azt gondoljuk, hogy valami kellemetlenség el#tt állunk, talán egy változás
, amit vezettünk, nemcsak zátonyra fut, hanem még nagy kárt is okoz. Képzeletünk
rémképeket fest számunkra, aggódónak és üldözöttnek érezzük magunkat. Ennek oka: a
telt gyomrunk. Nevetséges ugye? De nem kell feltétlenül a telt gyomornak okoznia a
fenti érzéseket. Hasonlókat okozhat a túlfeszítettség, kimerültség, gyengeség stb. Tehát
láthatjuk, az érzések gondolatokat váltanak ki. Ki merné azonban kétségbe vonni, hogy
az ilyen gondolatok, vagy - jobban mondva - érzések, akkor is ha logikátlanok, rendkívül
szuggesztíven hatnak az emberekre? Ez addig elmehet, hogy sem étvágyunk nem
lesz, sem aludni nem tudunk, amíg meg nem szüntetjük az okát. Ekkor ismét visszatér a
kedvünk, bizalmunk és vidámságunk. Tehát ne becsüljük le az érzéseket, az érzelmet.
Az önszuggesztió sikere attól függ, hogy azokat a szavakat, amelyeket magunkra
irányítunk, kísérik-e a hozzájuk tartozó érzelmek. Egyáltalán nem nehéz tudatosan felkelteni
egy érzést, mivel a gondolatok érzéseket váltanak ki. Ha például azt mondja valaki:
"Teljesen nyugodt vagyok", egyidej leg azonban önmegfigyelést is végez és feszülten
lesi, hogy mikor jön ez a nyugalom, akkor sokáig várhat és nem lesz sikere. Ha
azonban kimondja ezt a mondatot, és törekszik mélyen bens#leg érezni a nyugalmat, az
egy egészen más dolog. Egyáltalán nem olyan nehéz érezni a nyugalmat. Ha valaki így
cselekszik, akkor szuggesztiói bizonyára meghozzák a kívánt sikert.
Az érzés és gondolat közötti kölcsönhatás és az ebb#l származó cselekvés rendkívül
gyorsan bekövetkezhet, gyakran a másodperc tört része alatt. Attól a pillanattól, amikor
valakinek érzékenyen a lábára lépnek, a valamilyen er#s kifejezésig általában nagyon
kevés id# telik el. Tehát el#ször a fájdalom érzése, azután a gondolat, például "trampli",
amelyet olykor azonnal kimondanak. Amint ebb#l látható, a kölcsönhatás nagyon gyorsan
megtörténhet.
Mindig szem el#tt kell tartani, hogy a tudatos önszuggesztiónál a kívánt siker mindazonáltal
a hozzá tartozó érzés beugrásától függ. Jogosan beszélnek boldogság érzésr#l,
biztonságérzetr#l, hatalom érzésér#l, vidámság és szomorúság érzésér#l.
Az embert vagy a sikeresség, egészség érzése tölti be, vagy ezek ellentettje. Mindenesetre
soha ne felejtse el, hogy milyen uralkodó szerepe van az érzelemnek a szuggesztióban.
53
17.
Alvó ember szuggerálása
Az alvó ember szuggerálása nagyon értékes eszköz annak érdekében, hogy rokonainkon
és gyermekeinken segíteni tudjunk. Az alvás során végzett szuggesztió idegen
szuggesztió, míg az önszuggesztió önmagunk befolyásolását jelenti. Az önszuggesztió
ismertetése során megállapítottuk, hogy minden akarati er#feszítést, akaratunk
kényszerítését kerülni kell. Itt az alvás során történ# szuggesztió esetén az akarat ellazult
állapotban van. Az alvásban történ# szuggerálásnak az az el#nye, hogy az értelem ki van
kapcsolva, mivel az ember alszik, és ilyenkor értelme is alszik, következésképpen nem
tud kételkedni. Ezzel szemben bels# szervei, mint például a szív, tüd#, mirigyek stb.
egész éjszaka dolgoznak. Szakadatlanul lüktet a vér. Éjszaka is folytatódik az ételek
emésztése. A napközben kiadott izom- és ideger#ket most pótolja a szervezet. Tehát -
bár az ember alszik - nagyüzem van a test háztartásában. Mindez nappal és éjjel szakadatlanul
folytatódik, mégpedig a tudattalan vezetésével. Miközben ezek a "munkák" a
tudattalan irányítása által folynak, mélytudatunk természetesen más irányú tevékenységre
isH kaé péelsd. ául egy fiatalember leszalad a lépcs#n, akkor lábai hajszálpontosan találkoznak
a lépcs# peremével. Mihelyt azonban megesik vele az a pech, hogy tudata kételkedve
közbeszól, rosszul léphet, azonnal vészhelyzet alakulhat ki. Gondoljunk az áruházakban
dolgozó csomagolókra, akik teljesen mechanikusan a legszebb csomagokat
készítik, miközben gondolataik és tekintetük egészen máshol jár. Tehát tudatuk nem
koncentrál közvetlenül a csomagolásra.
Emlékeztetek arra, hogy az ember "szokásainak rabja", de arra is, hogy minden szokás
a tudatalattiban gyökerezik. Amennyiben sikerül nekünk az önszuggesztió által jó
szokásokat, különösen gondolkodási szokásokat tudattalanunkba bevinni, akkor életünk
sokkal szebb és zökken#mentesebb lesz. Már Goethe is megmondta: "Az embernek
mindig újra tudattalanjába kell menekülnie, mert ott van az # gyökere." A tudatalatti
célratör# természet . Ha valaki egyszer egy szuggeráló parancsát átvette, gyakran ez
egészen finoman történik, s#t körmönfontan, akkor ezt a parancsot teljesíti. Egyszer egy
kis kedves társaságban az egyik fiatalember kérésére ébrenléti szuggesztiót végeztem.
Többek között azt mondtam neki: "Ön nem tud háromig számolni!" Valóban ez lehetetlen
volt számára. Kett#nél megakadt és nem tudta folytatni. Ez a fiatalember intelligens
volt, # mondta nekem: "Éreztem, amint a nyelvemre mozdulatlanná vált, úgy, hogy nem
tudtam kimondani a hármat. Ha én választhatok ki egy számot, akkor a kísérlet nem fog
Önnek sikerülni." Megengedtem neki, és # az ötöt választotta. Eljutott a négyig, megakadt
és döbbenten nézett rám. Lehetetlen volt számára az ötöt kimondani. Csak amikor
megengedtem neki, akkor sikerült kimondania: Most nagyon elcsodálkozva mondta
nekem: "Az ötöt választottam, mert ennek kimondásához nem kell használni a nyelvet.
Képzelje el, ez semmit sem használt, mivel az ötös számot teljesen elfelejtettem." Ebb#l
látható, hogy a tudattalan milyen jó segítséget tudott nyújtani a parancs teljesítéséhez.
Ehhez a tudatalattihoz fordulunk nemcsak az önbefolyásolás során, hanem az alvás
során végzett szuggesztió alkalmával is: ez utóbbi alkalmazása során el#feltétel, hogy a
virrasztó kritikája és kétsége aludjon. Tehát közvetlenül a tudattalanhoz fordulunk. Ha
sikerül ezen az alvó emberrel kapcsolatot teremtenünk, akkor olyan gondolattal tölthetjük
el, ami jó az # számára. Alapfeltétel, hogy az, aki a szavakat mondja az alvónak, e
szavaktól maga is áthatott személy legyen, elfogadja, hogy szavainak meg kell valósulniuk
, azaz, kell, hogy meglegyen az a mély hite, mely szerint szavai hatékonyak. Azokat
54
a szavakat, amelyeket mond, teljesen pozitívan mondja, mindazonáltal határozottan,
parancs formájában. Nem így: "Kérlek téged", vagy "Jó lenne, ha" stb. Amit mond, azt
nyugodtan mondja, határozottan és biztosan, "Ez így van és nem másként". Ha a szuggeráló
, tehát, aki a szavakat az alvónak mondja, maga sem hisz szavai hatékonyságában,
akkor a maga hitetlenségét az alvóra is átviszi, és a siker csekély lesz, vagy teljesen elmaradhat.
Az alkalmazás, e módszer használata rendkívül egyszer . Álljunk körülbelül háromnegyed
méter távolságban az alvó fejét l, s most mondjuk halkan, mormolva, behatóan
és pozitív hangon körülbelül a következ szavakat:
"Aludj nyugodtan tovább. Ne zavartasd magad, ellenkez#leg, aludj egyre mélyebben
és jobban, de hallgass minden szóra, mait mondok neked. Teljesíteni fogod e szavak
következményét, a magad javára. Valahányszor hozzád fogok beszélni amíg te alszol,
annál mélyebben és jobban fogsz aludni." Most az általános formulát mondjuk, mégpedig
hússzor: "Minden nappal, minden szempontból, mindig egyre jobban és jobban leszel."
Ezt az általános formulát minden esetben alkalmazni kell. Emellett azonban használhatók
a szervgyógyító mondatokat is.
Itt azonban van egy el#nyünk, mégpedig az, hogy ez esetben a mondatot gyorsan,
behatóan és tömören mondhatjuk. Mivel idegen szuggesztióról van szó, nem szükséges
lassan és monoton hangon beszélni. Befejezésül még néhány külön szuggesztiót kapcsolunk
hozzá, amelyek a sajátos esethez illenek. Például egy gyermeknek, akinek az a szokása
, hogy rágja a körmét, befejezésül a következ#ket mondjuk: "Abbahagyod a körömrágást
, ez többé nem okoz örömet neked, nem kívánod, ezt most teljesen abbahagyod,
nem csinálod többé, mert nem tudod többé csinálni." Ezt a külön szuggesztiót néhánysor
megismételjük, nagyon nyomatékosan, pozitívan és meggy#z#dve arról, hogy ez meg is
történik. Nemsokára ez a gyermek többé nem fogja rágni a körmét.
Ha valamilyen szokást, vagy szenvedélyt kell megszüntetni, mint például alkoholizmust
vagy azt a szenvedélyt, hogy túl sokat dohányzik valaki, akkor megfigyelhet#,
hogy els#sorban az ivás vagy dohányzás ösztönét kell kioltani. Tehát a szuggesztió így
hangzik: "Nem kívánod tovább az italt (dohányzást), többé ezt nem teszed. Nem ízlik
neked, és megfoghatatlan számodra, hogy korábban olyan sok örömet találtál abban.
Nem kívánod többé az alkoholt." Ezt és hasonlókat mondjunk ismételten, és nagyon
nyomatékosan. Ezután még élesebben zárjuk le a beszédet, amennyiben ezt mondjuk:
"Nem tudod többé élvezni az alkoholt (dohányt), és ha mégis magadhoz veszed, károdra
lesz, és hánynod kell. nem tudod többé elviselni az alkoholt, függetlenül attól, hogy milyen
formában veszed magadhoz.
A kívánt siker gyakori ismétlése különféle képekben, ez vezet legkönnyebben a célhoz.
Téves és kegyetlen dolog a létez szokásoknak és szenvedélyeknek tilalmat állítani,
és az ösztönt, vagy kívánságot engedni tovább m+ködni.
Az alvó váratlan felébredésének megakadályozása érdekében, el#ször az attól való
félelmet kell el zni a szívünkb#l, hogy felébredhet. Ha félünk a felébredést#l, az nagyon
könnyen bekövetkezhet. Meg kell gy z dve lennünk arról, hogy az alvó nem ébred fel.
A felébredés megakadályozásának további eszköze, ha a hálószobába lépve azonnal
elkezdjük mondani azokat a szavakat, amelyeknek az álom elmélyítése a céljuk. A beszéd
alatt közelítjük meg az alvót, háromnegyed méter távolságra. Ezáltal elkerülhet# a
közelr#l jöv# beszéd hatására történ# felriadás.
A rossz alvó esetén nem szükséges ébren maradnunk a kedvez# pillanatra várva,
amelyikben már alszik a szuggerálandó személy. Ilyen esetekben pihenjünk le a megszokott
id#ben, és önmagunkat szuggeráljuk, hogy feltétlenül ébredjünk fel, ha az illet#
55
mélyen alszik. Továbbá szuggeráljuk, hogy az alvásban történ# szuggerálás a legjobb
eredményekhez vezet, és befejezése után kit n#en fogunk tovább aludni. Ekkor biztosan
felébredünk, abban a pillanatban, amelyikben a másik a legmélyebben alszik, jó szuggesztiót
fogunk végezni, és utána ismét jó fogunk aludni tovább. Aki ebben kételkedik,
azt emlékeztetem arra, hogy tudatalattink még érdekesebb dolgokat tud véghezvinni. Így
például egyesek négyet kopognak nagy ujjukkal a fekv#helyükön, és ezáltal reggel négy
órakor ébreszt#óra nélkül felébrednek.
Az olvasó minden további nélkül megérti, hogy ehhez sem ágy, sem ujj nem szükséges.
Ha valaki lefekvéskor azzal a gondolattal van tele, hogy meghatározott órában felébredjen
, akkor ebben az órában fel fog ébredni. Ha jól végezte dolgát, akkor nyugodtan
és mélyen alszik, nem nyugtalanul és izgatottan, s mégis a kívánt percben fog felébredni.
Ezt személyesen kipróbáltam és megállapítottam, hogy valóban percre pontosan felébredtem.
Egy úr mesélte nekem, hogy egyik este azt a szuggesztiót adta magának, hogy
pontosan öt órakor ébredjen fel. Amikor azonban felébredt, már hét perccel elmúlott öt
óra. Ekkor azt gondolta, tudattalanja hét perccel becsapta. Amikor azonban egy pontos
id#t jelz# óra mellett elhaladt, csodálkozva állapította meg, hogy az órája hét percet siet.
Tudatalattink id#érzékét még csodálatosabbnak tartom, mint azt a tényt, hogy az ember
a tudatalattija segítésével ébred fel abban a pillanatban, amikor elalszik az, akit álmában
akarunk szuggerálni. Mi bels#leg mindnyájan össze vagyunk kötve, különösen azokkal
az emberekkel, akik hozzánk közel állnak.
Ha a szül#k tudnák, hogy milyen könny megszüntetni gyermekeik neveletlenségét,
vagy rossz étvágyát, egyáltalán azt a sok dolgot, ami a gyerekekkel kapcsolatban olyan
kellemetlenül és zavaróan jelentkezik, és a szül#knek annyi gondot és fáradságot okoz,
meg lehet változtatni, és ezáltal sok munkát és mérgel#dést meg lehet takarítani, akkor
bizonyára szívesen alkalmaznák ezt a módszert. Milyen egyszer 10 perces munkával
24 órán belül az alvó gyermeknél elérni a jót. Teljesen mindegy, hogy mikor alkalmazzák
az alvás során történ# szuggesztiót. Lehetséges reggel vagy este vagy éppen a délutáni
alvás során. Lényeg, hogy a gyerek vagy a feln#tt aludjon. Az ágybevizelés megszüntetésében
például nagyon szép sikereket érhetünk el. Biztosan igazságtalan dolog
megverni a gyereket azért, mert bevizelt, mivel ezzel a módszerrel nem sokat lehet elérni.
Az álom során végzett szuggesztió alkalmazásával azonban hamar segíthetünk e bajon.
Azoknál a gyerekeknél, akik az iskolában nem mutatnak jó el#menetelt, kit n# sikereket
érhetünk el vele.
Így hozta hozzám egy édesanya tizenkét éves fiát, akinek latinból nagyon rossz jegyei
voltak. Az alvás során végzett szuggesztió hatására ugyanez a fiú a rossz jegyek
helyett jókat hozott. Más gyerekek esetében a matematikával kapcsolatban tudtam elérni
hasonló sikereket. Azt is, amit lustaságnak nevezünk, azt a kedvetlenséget, amivel valaki
az iskolába megy és iskolai kötelességeit teljesíti, alvás során végzett szuggesztióval
nagyon sikeresen megszüntethetjük.
Természetesen feln#tteknél is hasonló eredményeket érhetünk el e szuggesztió alkalmazásával
, amelynek menete az # esetükben is hasonló a fentiekhez.
Egyszer kaptam egy levelet egy úrtól, aki közölte velem, hogy a rólam szóló cikket
tovább adta egy olyan családnak, amelyikben az apa ivott, azaz alkoholista volt. Ebben
az újságban éppen az álom során végzett szuggesztiót ismertették. A feleség jól megértette
a cikket és az álom során végzett szuggesztióhoz folyamodott. A siker tökéletes
volt. A férj abbahagyta az ivást. A feldúlt családi élet harmonikus és szép lett. Az egész
helység csodálkozott azon, hogy a férj ismét feleségével sétált, ami évek óta nem történt
meg.
56
Itt szeretném megjegyezni, hogy egy pohár sör vagy bor alkalmankénti elfogyasztása
még nem alkoholizmus. Csak a mértéktelen alkoholfogyasztás vezet súlyos károsodáshoz
és ezért elvetend#.
Egy hölgy, aki társaságomat látogatta, elmesélte nekem, hogy férjénél alkalmazta az
alvás során a szuggesztiót. Férje már évek óta bizonyos ételeket nem szeretett, ami számára
nagyon sok kellemetlenséget okozott. Háromszori szuggesztió után már mindazokat
az ételeket tudta fogyasztani, amelyeket korábban nem tudott anélkül, hogy ne okoztak
volna neki panaszokat. Ezek ízlettek neki és jót tettek számára. Ez nagyon gyors
siker volt, ha meggondoljuk, hogy csak háromszori, alvás során végzett szuggesztióra
volt szükség az évek óta fennálló baj teljes gyógyításához.
Egy anya, akinek volt egy 21 éves fia, mesélte nekem, hogy az alvás során végzett
szuggesztió segítségével jelent#sen korlátozni tudta az általa fogyasztott dohány menynyiségét.
Ilyen esetekr#l sokáig tudnék beszélni.
Az alvás során végzett szuggesztió kit n# segít#társunk, amivel nagyon sok jót tudunk
tenni szeretteinknek, de kitartás kell hozzá, és 24 óra alatt egyszer meg kell történnie.
10-15 perc tökéletesen elegend# a valóban tartós eredmények eléréséhez. Olyan
emberek esetében is javaslom használatát, akik nagyon kételked# természet ek, és kétségeiket
nem tudják leküzdeni, vagy éppen kishit ek. az ilyen embernek biztosan van
olyan rokona, aki meg tudja tenni neki azt a szívességet, hogy alvása során jó értelemben
befolyásolja. E helyen még a következ# körülményekre szeretnék utalni: Minél inkább
szeretettel és segít# szándékkal áthatott a szuggesztió, amellyel segíteni szeretnénk
az alvó emberen, annál jobb eredményeket hoz.
Az alvás során végzett szuggesztió segítségével jellembeli hibákat is ki lehet küszöbölni
, megváltoztatni, eltüntetni, ha azokat nem kívánjuk. Az alvás során végzett ráhatás
az illet# számára kényelmesebb, mint az önszuggesztió, jóllehet az is ugyanilyen jó
eredményekhez vezet.
Újból és újból alkalmam volt megfigyelni, önmagamon is megtapasztaltam, hogy az
önszuggesztió bizonyos határok között meg tudja változtatni az ember jellemét. Jóllehet
gyakran úgy vélik, hogy jellembeli sajátosságokon nem lehet változtatni. Ez nem mindig
igaz. Ha az önszuggesztiót következetesen és kitartóan alkalmazzák, akkor ezen a területen
is sok esetben sikereket lehet elérni. Ez a felismerés rendkívül fontos, amit annak
az embernek, aki elgondolkodik felette, nem kell különösebben magyarázni. Meglep#,
hogy az emberiség nagy része elzárkózik e tények el#l, jóllehet már régóta tudjuk, hogy
a jó adottságokkal és el#nyös jellembeli adottságokkal rendelkez# ember milyen mélyre
süllyedhet, ha állandóan rossz társaságban forog. Addig fajulhat a dolog, hogy a korábban
tisztességes ember az ellenkez#jére változik. Ezt a jellembeli változást a rossz példa
által végzett szuggesztióra lehet visszavezetni, mivel a példa nagyon szuggesztíven hat.
Jogosan állítják: "A rossz példa tönkreteszi a jó erkölcsöt."
Egyesek haragusznak erre vagy arra a jellembeli tulajdonságukra, de azt gondolják:
semmit sem tudok tenni, én már csak ilyen vagyok. Ez nagyon kényelmes álláspont. De
alapos tévedés. Az ember jól tudja, ha valamit tenni akar, az kétségtelenül kitartást igényel
és kevés fáradságba is kerül, de megvalósítható. Miért beszélnénk különben önuralomról
és önnevelésr#l. A Coué-módszer által egészen kit n# eszköz áll rendelkezésünkre
ehhez. Általa olyan dolgokat érhetünk el, amelyeket értelemmel nehéz megragadni.
Tények bizonyítják, hogy mégis megtörténhetnek.
Az érintettek számára biztosan kényelmesebb megoldás az alvás során végzett szuggesztió
, de a legjobb az ön- és alvás szuggesztió egyesítése.
Éppen a jellembeli hibák kijavítása rendkívüli kitartást igényel. Ez teljesen érthet#.
Emlékszem például egy gyerekre, akit édesanyja hozott egyik társaságomba. Ez a gyer57
mek öt-hatéves lehetett, és nagyon hirtelen haragú volt. Az alvásban történt szuggesztió
által fokozatosan csökkent indulatossága, míg végül teljesen megsz nt.
Az idegorvos Dr. von Gulat-Wellenburg írja: "Az ilyen szuggesztiókat bizonyos
id#n keresztül rendszeresen adjuk a gyermeknek, s oly hatásosan bevés#dnek tudatalattijába
, hogy feln#tt korában is úgy visszaretten a helytelen cselekedetekre történ# kísértést
#l, mintha arra bels# kényszer hajtaná."
A szül#knek nem kell félniük attól, hogy az alvás során végzett szuggesztióval kárt
okoznak, mert mindaz, ami szuggesztió által jött létre, magától értet#d#en minden további
nélkül szuggesztió által feloldható. Ha valamilyen esetben túl messzire mennénk,
ugyanazon az úton enyhíthetjük azt.
Azt tanácsolom olvasóimnak, hogy az alvás során végzett szuggesztiót gyakran alkalmazzák
, ez rendkívül hatásos, és csupán 10-15 percet vesz igénybe. El#fordulhat,
hogy kezdetben semmiféle siker nem mutatkozik. De ne engedjük elbátortalanodni magunkat
, mert ez a jelenség csak azt bizonyítja, hogy még nem jött létre az alvóval a kapcsolat
, azaz még nem hallgat ránk. E ritka esetekben azt tanácsolom, hogy e szavakat az
alvó gyomorgödrébe mondjuk. Ha valakit egyszer meghallgattak, azt kés#bb mindig
meghallgatják; mert az ellenállás megtört, és szavait teljesítik.
Mihelyt valaki meggy#z#dött szavai hatásáról, és azokat parancs formájába öltöztette
, tehát pozitív módon beszél, és a szuggesztiót kitartóan folytatja, sikereket fog aratni.
Itt nem szabad kérni, itt parancsolni kell, annak érdekében, akinek segíteni akarunk.
Természetesen nem szabad túl hangosan beszélni, a beszéd erejét teljesen az alvás mélységéhez
kell szabni. Egyesek mélyen alszanak, ilyenkor lehet valamivel hangosabban
beszélni, de vannak, akik nagyon könnyen felébrednek, és minél éberebben alszik valaki
, annál halkabban kell hozzá beszélni. Ilyen esetekben mormoló vagy egészen suttogó
hangon kell szuggerálni, amit azonban nem zárja ki azt, hogy teljesen pozitívan és parancsoló
formában.
Téves az a felfogás, mely szerint az alvás során végzett szuggesztió alkalmazása
ideger#t fogyaszt. Ellenkez#leg, gyakran megállapíthattam, hogy azok a pozitív szavak,
amelyek az alvó felé irányultak, visszasugároztak a beszél#re, és neki magának nagy
hasznára voltak.
A szuggesztió alkalmazása során akár ön-, akár alvás során történ befolyásolásról
van szó, lehet leg kerülni kell a rossz néven nevezést. Tehát nem ezt mondjuk: "Neked
többé nem fáj a fejed", hanem ezt: "Fejed ismét szabad és tiszta". Nem: "Étvágytalanságod
elmúlt", hanem: "Örülsz az ételnek és jó étvágyad van." Így az önszuggesztió során
nem ezt mondjuk: "Rosszkedvem elmúlt", hanem: "Mindig vidámabb és jókedv bb
leszek."
Dr. Hauptmann professzor ezt tanácsolja: "Ne ezt mondjuk: A hajón nem fogok tengeri
betegséget kapni, hanem: "Pompásan fogok utazni, mivel a tudatalatti csak a "tengeribetegség"
szót tartja meg, és ezt az elképzelést valósítja meg."
Ha az alvás során történ# szuggesztiót kitartóan alkalmazzuk, akkor az eredménnyel
biztosan elégedettek leszünk.
Azonkívül annak az embernek a számára, akin végrehajtjuk, rendkívül kényelmes
eljárást jelent. Azok a szavak, amelyeket szeretettel, hittel és pozitív beállítottsággal
mondunk, hatásosak az alvó számára függetlenül attól, hogy gyerekr#l vagy feln#ttr#l
van-e szó.
Dr. med. Brauchle írja "Hipnózis és önszuggesztió" c. könyvében, hogy súlyos szívproblémákkal
küzd# férjet gyógyított meg felesége ezzel a módszerrel, valamint éjszakai
ágybavizelésb#l gyógyítottak ki segítségével egy kisgyereket.
58
18.
Gyermeknevelés
Az alvás során végzett szuggesztiónak különösen nagy jelent#séges van gyermekkorban.
Egy olyan gyerekkel például, aki téves szemléletmódjából kiindulva minden ész
okot visszautasít, álmában el tudjuk fogadtatni azokat. Természetesen ennek el#feltétele
, hogy mindez a szeretet szellemében történjen. Ha a szül#knek kétségük támad afel#l,
hogy vajon ez vagy az a tulajdonság kívánatos-e vagy sem, akkor egy jó tanárral folytatott
megbeszélés alapján eldönthetik ezt a kérdést.
Végtelenül értékes, ha már a gyermekkel megértetik, hogy a jó gondolatok jó gyümölcsöt
teremnek benne, de éppen így az is biztos, hogy a rossz gondolatok rossz gyümölcsöket
teremtenek. A gyermek számára nagy jelent#ség , ha felfogja, hogy a gondolatok
er#források, és ennek megfelel#en hatásaik vannak. E tény magyarázatát nyugodtan
kezdhetjük az önzés oldaláról, azaz tegyük számukra világossá, hogy ha jó gondolatokat
táplálnak magukban, akkor azokból jó is következik. Ha ez a felismerés a gyermekben
"hússá-vérré" válik, akkor az nagy áldás lesz a számára, amelynek segítségével
sok nyomorúságot és bánatot fog megtakarítani a maga számára. A gyermekkel való
kapcsolatunkban legyünk pozitívak. Bár mindig azoknak kell lennünk, a gyermeknevelésben
ezt az els# helyre kell tennünk. "Pozitívnak lenni" azt jelenti, hogy határozottan,
biztosan, magától értet#d# formában lépünk fel. Ha egy fiúnak például azt mondjuk:
"Ah, nem lennél szíves lemenni a pincébe és felhozni onnan az almát", akkor ne csodálkozzunk
, ha semmiféle kedvet nem érez ehhez, és megtagadja az engedelmességet, vagy
legalább ellenkezni kezd. Éppen egy érdekes könyvet olvas, és egyáltalán nem tetszik
neki, hogy most a pincébe kell mennie. A negatív kérdésfeltevés azonnal ellenállást vált
ki bel#le. Ha azonban teljes nyugalommal és biztonsággal azt mondjuk: "Légy oly szíves
menj le a pincébe és hozzál fel néhány szem almát", akkor minden további nélkül
teljesíti a parancsot. Nagyon sok függ a mondatképzést#l és a hangsúlytól. Mennyi mérgel
#dést takaríthatnának meg a szül#k, ha megszoknák, hogy gyermekükkel szemben
mindig pozitívan és határozottan lépjenek fel. Egyébként a feln#ttekkel szemben ugyanez
a helyzet.
Sajnos elég gyakran lehet hallani, hogy a szül#k azt mondják gyermeküknek: "Bel#-
led semmi sem lesz az életben, nagy naplopó vagy. Ügyetlen vagy és nem vagy használható
semmire." Ha gyakran ismétl#dnek az ilyenfajta vélemények, akkor azt fogja mondani
a fiú: "Ha bel#lem úgysem lesz semmi, akkor minek er#lködöm, semmi értelme."
Nem szabad elmulasztani adandó alkalommal megdicsérni a gyermeket, és biztosítani
arról, hogy ezt vagy azt jól tette, és biztosan az életben is el fog érni valamit stb., azaz
más szavakkal kifejezve, mindig készen kell lenni arra, hogy felébresszük és megalapozzuk
az önbizalmat és a becsületérzést a gyermekben.
Nagyon rossz szokás félelmet kelteni a gyermekben a fekete ember, vagy különösen
a mumus emlegetésével. Ez gyakran kényelmi szempontok miatt történik, mert ett#l a
gyermek megszeppen és abbahagyja a rosszalkodást. De így félelmetes támaszt benne ez
a fegyelmezési mód. Az ellenkez#je a helyes: minél félelemmentesebb egy gyerek, annál
jobban viselkedik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a félelem a legnagyobb rossz.
Ellenkez#leg kell cselekednünk, és a gyermekben minden eszközzel er#sítenünk kell
az önbizalmat. A gyermeknek meg kell tanulni hinni abban, hogy el tudja érni azt, amit
el akar érni, ha az értelmes dolog. Meg kell tanulnia így gondolkodni: "Akarom és tudom".
Az alvás során végzett szuggesztióban mondhatjuk neki: "Meg tudod tenni amit
akarsz, ha akaratod jó következményekkel jár."
59
Sajnos elég gyakran megfigyelhet , hogy a feln ttek a gyerek el tt beszélgetnek, és
ennek során a betegségekr l is szó esik. Ezt feltétlenül abba kell hagyni, mert ne higygyük,
hogy a gyerek nem hallgat erre a beszélgetésre, mivel látszólag a játékaival foglalkozik.
Ellenkez leg, általában rendkívül élénken érdekl dik az iránt, amir l a feln ttek
beszélgetnek. Minél kevesebbet hall egy gyerek a betegségr l és minél kevesebbet lát
bel le, annál jobb.
Abban a helyzetben vagyunk, hogy er#síthetjük a gyermekben a jóságban való hitet.
Mivel tudjuk, hogy a hit a teremt# er# az emberben, ezért világos, hogy minél jobban
hisz a gyerek a jóban, ez a hit annál intenzívebben megteremti számára a jót. Tehát
rendkívüli értéket adunk gyermekeinknek, ha ezt a jóban való hitet kibontakoztatjuk
bennük.
De a legjobb szuggesztió, amit egyáltalán adni tudunk, az a példamutatás. Semmi
sem hat úgy a gyermekre, mint a pozitív példa.
De a jó példa mellett létezik egy jó, az önbizalmat megalapozó szuggesztió, mégpedig
az alvás során végzett szuggesztió. A szül#k rendkívül sok mérgel#dést, fáradságot
és munkát tudnak megtakarítani, és gyermekeiknek rendkívül sok jót és szeretetet tudnak
nyújtani csupán 10-15 perces munkával, amit ez a módszer kíván.
60
19.
Suttogási technika
Miel#tt a suttogásról szólnék, meg kell világítanom a "hogyan, mi célból és mi okból"
kérdésit. Szilárdan áll, hogy minden szuggesztív befolyásolás lényege az egy gondolattal
való teltség. Emellett teljesen mellékes, hogy milyenfajta szuggesztióról van
szó. Mindegy, hogy idegen- vagy önszuggesztióról, alvásban vagy éber állapotban történ
szuggesztióról van-e szó, a lényeg mindig egy gondolattal vagy elképzeléssel való
telítettség. Az önszuggesztió során az ember tudatosan betelik a kívánt gondolattal. Az
idegen szuggesztiónál ugyanezt teszi egy vagy több emberrel. Ha sikerül tudatosan feltöltenem
pszichémet egy kívánt gondolattal, akkor a tudatos önszuggesztiót sikerrel
végzetem. "A "Teltséget" szó szerint kell érteni. Egy más, vagy ellentétes gondolat árnyéka
sem maradhat meg, ami az egy gondolattal való "beteltség" érdekében történik.
Coué els# alapelve: "Minden gondolat, ami betölt minket, megvalósul, amennyiben emberileg
lehetséges”, mély igazságot tartalmaz. Az élet maga tanít meg rá, hogyan kell
ezt értenünk, ha a jóra akarjuk befolyásolni magunkat. Látjuk, hogy a világban átélt élmények
és események minden lehetséges gondolattal és elképzeléssel megtöltenek minket.
De felismerjük azt is, hogy ezeket a gondolatokat és elképzeléseket minden ellenállás
és akarati er#feszítés nélkül felvesszük magunkba. Ezt nevezzük tudattalan önszuggesztiónak.
Azon kívül megállapíthatjuk - mivel az összes fajta szuggesztiónak önszuggesztióvá
kell változni, a hatékonyság érdekében -, hogy az olyan gondolatok és elképzelések,
amelyek betöltenek minket, mindig érzelmileg hangsúlyosak, azaz megfelel# érzést váltanak
ki; szomorú gondolatok - lehangoló érzést; vidám gondolatok - vidám érzéseket
stb.
Itt is van egy próbak# annak megállapítására, hogy jól, helyesen alkalmaztuk-e a
szuggesztió folyamán mondandó formulát: "Minden nappal, minden szempontból egyre
jobban és jobban vagyok". Mert ha valaki ezt a mondatot feltételes módban használta
hónapokon keresztül reggel és este, és mégis csüggedten jár-kel, akkor ez annak a bizonyítéka
, hogy tudatalattija nem fogadta be ezt a mondatot, azaz nem hitt. Mert ha # hiszi
, hogy egyre jobban és jobban érzi magát, az az "# érzésévé" válik - és ez kifejez#dik
az arcán.
A nem tudatos önszuggesztió folyamán az életet, mint a szuggesztió végrehajtóját
látjuk m+ködés közben, és mi vagyunk azok, akik a szuggesztióban részesedünk. De az
élett#l át tudjuk venni ezt a szerepet, és képesek vagyunk önmagunkat szuggerálni. Ez
nagy el#nyökkel jár, és tudatos önszuggesztiónak nevezzük. Ennek során a tudattalanul
m köd# er#t tudatossal váltjuk fel. Ha ingatag módon átadjuk magunkat az élet sugallatainak
, akkor ne panaszkodjuk, ha károkat szenvedünk. Az az ember, aki a szenvedés
gondolatával szemben állandóan nyitva tart ajtót-ablakot, bizonyára nem fog a szerencsés
és boldog emberek közé tartozni. Látjuk, hogy az élet nagyon kit n#en tud szuggerálni
, és mi túlságosan könnyen és szívesen nyitjuk meg felé fülünket és szívünket.
Törekedjünk rá, hogy ne szolgáltassuk ki magunkat az élet összes befolyásának.
Sokkal jobb értelmesen válogatni az élet különböz# hatásai között, és a nem megfelel#-
ket tudatosan kikapcsolni, a kellemeseket pedig tudatosan és er#sen támogatni. Éppen
úgy, ahogy az élet minket szuggerál, azaz valamilyen gondolattal betölt minket, éppen
úgy tudjuk mi magunk betölteni önmagunkat a kívánt és értelmes gondolatokkal, azaz
szuggerálni tudjuk magunkat.
61
Most már tudjuk, mit#l függ a szuggesztió hatása. El#ször is súgásunknak teljesen
szabadnak kell lenni az akarati er#feszítésekt#l, tehát magától értet#d#nek kell lennie,
másodszor tele kell lennie örvendez# várakozással, mely szerint biztosan meg fog valósulni
, és harmadszor hangsúlyozottan érzelminek kell lennie, azaz ki kell váltania a hozzá
tartozó érzést. A szép dolgoknak kellemes érzéseket kell kiváltaniuk, másként semmire
sem megyünk. De a sikertelenségek esetén sem szabad kedvünket veszíteni. Egy
mester sem az égb#l pottyant a földre.
Tanácsos vas következetességgel és kitartással végezni a Coué-féle gyakorlatokat és
naponta használni a suttogás módszerét. Kedves olvasó, suttogjon, hogy beteljen mindennel
, ami jó. A "suttogást" nem kell szó szerint venni. El#adódhatnak olyan körülmények
, amelyekben hangosan és érthet#en beszélhet önmagával. Éppen így az is lehetséges
, hogy nem szól semmit, hanem csak gondolja azt, amit egyébként mondana. Minden
esetben a monológ forma az, amire gondolok. Így elkerüljük az akarati er#feszítéseket.
Nem esünk abba a hibába, hogy akaratunkat megfeszítenénk.
Mindenki tudja, hogy a "rábeszélés" segít. Tehát teljes jósággal és szeretettel beszéljünk
önmagunkhoz. Biztosítsuk magunkat, hogy hangulatunk egészen kit n#. Igeneljük
az letet, a világot csodálatosnak találjuk. Biztosítsuk magunkat, hogy hangulatunk egészen
kit n#. Igeneljük az életet, a világot csodálatosnak találjuk. Biztosítsuk magunkat e
monológban naiv magától értet d séggel, hogy a legvidámabb és legboldogabb emberek
vagyunk, és senkivel sem cserélnénk. Minél boldogtalanabbnak érezzük magunkat,
annál inkább megvan minden okunk az ellenkez#jének feltételezésére. A nagyszer
emellett az, hogy ez a mi - mondhatnám pimasz - vélekedésünk igaz.
Valóban, minden kellemetlenség ellenére vidámak és boldogok leszünk, anélkül,
hogy annak látható, megfogható oka lenne. Ennek csak az a magyarázata, hogy az a
gondolat, amely betölt minket teremt#, alakító er#vel rendelkezik. A kellemetlenségek
fennmaradása ellenére vidámságot és der t fogunk tapasztalni magunkban.
Az érzelem der je pedig a legjobb táptalaj minden jó szuggesztió számára. Figyelemreméltó
az a megállapítás, mely szerint szuggesztióink naiv, gyerekes és emellett
lehet#leg szemléletes megformálása lehet# legnagyobb sikert eredményezik. Egyszer ,
szerény és emellett képszer elképzelések segítségével jutunk a leggyorsabban célba.
Minél gyakrabban suttogunk, annál nagyobb a siker.
A különleges kívánságokat, amelyek minden emberben felmerülnek, e suttogási
technika segítségével könnyen leküzdhetjük. Nagyon fontos, hogy ugyanezen az úton a
kétségeket el tudjuk távolítani. A legfontosabb azonban az, hogy e súgási technika segítségével
a bels# vezetést kifejlesszük magunkban. E módszer alkalmazása által nem kell
félnünk attól, hogy a világ szemében id#vel nevetséges alakokká válunk, mivel magunknak
sugdosunk, mert megtanulhatjuk úgy alkalmazni, hogy senki sem vesz észre
bel#le semmit. Ha az élet kellemetlen gondolatokkal akar betölteni minket, ne engedjük,
hanem az önmagunkkal folytatott beszélgetés segítségével addig súgjuk magunknak a
jót, amíg az nem uralja pszichénket. Ebben az esetben gy#ztünk, és ennek a veszélyesen
fenyeget# mumusnak, amit sorsnak nevezünk, egy fricskát adtunk! Mindennek, ami
betölt minket, meg kell valósulnia, ha az emberileg lehetséges. Mi az, ami emberileg
lehetetlen?
Biztatásul adok egy példát. De gondoljunk arra, hogy minden embernek megvan a
maga módszere, amivel ezt az önmagával folytatott beszélgetést végzi.
Lássuk tehát az önmagunkkal folytatott beszélgetés példáját, amit súgási technikával
mondunk:
"Kit n#en érzem magam; egyre több vidám gondolatom támad. Ezért boldognak és
elégedettnek érzem magam. Semmi sem tudja elvenni jókedvemet. Jókedv vagyok és
62
vidám. Minden szenvedésem úgy elt nik, mint a hó a napsütés hatására. Gazdaságilag
egyre jobban és jobban megy nekem. Semmi sem hiányzik, bels# vezetés szerint élek.
Tehát megfelel# id#ben meg is teszem a jót. Sikereimnek növekedni kell gazdaságilag,
testileg, lelkileg. A legjobb úton vagyok annak érdekében, hogy a legboldogabb ember
legyek e pompás világon. Az élet nagyszer ! Ha most nem is megy olyan jól nekem,
mint ahogy szeretném, szerencsére tudom, hogy mindez úgy elmúlik, mint egy zivatar.
Ezután biztosan minden sokkal nagyszer bb lesz. Türelmes vagyok! Nehézségeim fokozatosan
elmúlnak, majd teljesen megsz nnek" stb. Éppen szerencsétlenség idején kell
a suttogási technikát az önmagunkkal folytatott beszélgetés formájában alkalmazni, minél
gyakrabban, annál jobb. Éppen a szerencsétlenek és sikertelenek számára jelent nagy
értéket a súgás. Ezen az egyszer úton betöltjük magunkat mindazzal, ami jó, elkerülünk
minden akarati er#feszítést, és vidám gondtalansággal mint magától értet#d# tényt
fenntartunk mindent, amit kívánunk.
Tehát kedves olvasóm: Suttogjon! Ne aggódjon amiatt a kétség miatt, ami el akarja
árasztani Önt. Az nevet, aki utoljára nevet. A siker dönt. Aki komolyan akarja naponta
ezer okot találhat minden zavaró körülmény kikapcsolására, például az öltözködés során
, ha a rádió szépen szül, vagy a mosogatás során, hölgyeim, a sétálás alkalmával stb.
Ezek csupán biztatások; céljuk az akarati er#feszítések kikapcsolása.
De ki ne akarna komolyan foglalkozni a suttogás technikájával, ha biztosítom arról,
hogy ezen a módon nagyon jól és sikeresen lehet megoldani a felmerül# nehézségeket?
63
20.
Kitartás
A kitartás magától értet#d# el#feltétele a sikernek, de egyes tényeket, melyeket ebben
a könyvben leírtam, bár magától értet#d#ek, néha mégsem vesznek figyelembe. Az
egész Coué-módszer annyira egyszer , hogy egyesek azt gondolják: "Ilyen egyszer
eszközökkel semmit sem lehet elérni." Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
amit állítok, azt tanköreimben és tanfolyamaim során elért eredményekkel igazolni tudom.
Mi emberek hajlamosak vagyunk annál hatásosabbnak tartani egy készüléket vagy
berendezést, minél nagyobb és bonyolultabb. Ha az önszuggesztió alkalmazása során
felmerül# nehézségr#l egyáltalán beszélni lehet, akkor az nem más, mint a kitartás. Csak
ha megértette valaki, hogy milyen roppant hatalom rejt#zik az önszuggesztióban, akkor
fogja megérteni, milyen rendkívüli segítséget, milyen nagyszer eredményt lehet elérni a
Coué-módszer állhatatos alkalmazásával. Ez az állhatatosság elengedhetetlen. Viszonylag
gyakran tapasztaltam hallgatóimnál egy szempillantás alatt létrejött sikereket; de ne
tévesszen meg minket, hogy ezek az esetek általában a kivételes jelenségek közé tartoznak.
Legtöbbször kitartásra van szükségünk.
Aki nem ér el rövid id#n belül sikert, az ne keseredjen el mások gyors sikerei láttán.
Ismét és ismét megállapíthattam, hogy azok, akik kitartóan alkalmazzák a Couémódszert
, végül mégis sikeresek lesznek. Ismételten láttunk ilyen eseteket, de még nem
tudjuk biztosan, mit#l függ az, hogy egyes esetekben gyors sikert ér el valaki, míg másoknak
hosszabb id#re van szüksége ehhez. Bár tudjuk, hogy minél intenzívebb, plasztikusabb
és nagyobb a hit, annál gyorsabb a siker is; de a hit törvényeit még nem
ismerjük annyira, hogy egy ilyen intenzív hitet biztonsággal létre tudjunk hozni.
A Coué-módszer eddig a legjobb módja a számunkra oly fontos jóban való hit kialakításának
és kisugárzásának. E módszer alkalmazása által jutnak el egyesek az annyira
kívánt hitre, míg másoknak hosszabb id#re van szükségük ehhez. Mindenkivel együtt
örülök, akik gyors sikereket érnek el, de emlékeztetek arra, hogy a siker kitartás által
éppen úgy elérhet#, amennyiben emberileg lehetséges. Hangsúlyoznom kell, hogy a lehet
#ségek határait nem lehet kit zni. Nem fogunk továbbjutni, ha nem lesz bátorságunk
feltörni azokat a határokat, amelyekr#l azt mondják, hogy lehetetlen túljutni rajtuk. A
vállalkozó kedv ilyen bátorsága nélkül nem tudnánk ma sem repülni, sem telefonálni
vagy rádiót hallgatni stb. Ebben az értelemben mondja Goethe: "Amit szeretek, az lehetetlent
kíván." Mindenesetre hallgatóimnál már láttam olyan dolgokat lehet#vé válni,
amelyek tudományosan lehetetlennek voltak min#sítve. Ne vegyék ezt a tudomány elleni
támadásnak. Csak azt állapítom meg, hogy tudományos ismereteket az értelem által
lehet szerezni, és a tudományos utak értelmi megfontolások által közelítik meg a valóságot.
A Coué-módszer sikerei azonban a szellem közvetlen hatása által jönnek létre. A
mindenség szelleme, mint az értelem teremt#je, magától értet#d#en többet tud teljesíteni
, mint teremtménye. A két út közötti kapcsolat azonban nagyon tanácsos. Nem akarunk
fanatikusok lenni, de mindent meg akarunk tenni, ami segíteni tud nekünk. Sajnos
meg kell állapítanom, hogy akik tanfolyamaimra jönnek, valamiféle titokzatos er# m -
ködését tételezik fel rólam. Ezek az emberek azt hiszik, hogy lehetetlent valamiféle csodálatos
manipulációval lehetségesség tudom tenni. Az ilyen beállítottságnak szükségszer
en csalódás az eredménye. Tapasztaltam, hogy sokan mihelyt felismerték, hogy a
Coué-módszer önnevelést jelent, komoly munkát kíván önmaguk alakításával kapcsolatban,
elhagyják a küzd#teret. A Coué-módszert folytatni annyit jelent, mint megtanulni
másként gondolkodni. Bizonyára nincs kényelmesebb, egyszer bb út a valódi sikerek
64
elérése felé. Éppen így biztos, hogy a Coué-módszer nagyon kevés id#t vesz igénybe. A
munkánk végzésével kapcsolatban semmiféle zavart nem okoz. Az a kényelmes álláspont
, hogy valakinek nincs rá ideje, teljesen tarthatatlan. Ezzel szemben alkalmazása
törtetlen, szívós kitartást kíván.
Ezt a módszert addig kell alkalmazni, amíg az ember él, és nemcsak addig, amíg
sikertelen vagy beteg. Teljesen világos, ha ezzel a módszerrel súlyos bajokon lehet segíteni
, akkor sokkal inkább alkalmasnak kell lennie azok megel zésére. Ha az életben
minden úgy kifizet#dne, mint az a pár perc reggel és este, amit a Coué-módszer alkalmazása
követel, akkor minden nagyszer en m ködne körülöttünk.
Általában a szívósság bármiféle siker el#feltétele. Egyesek következetesen felépítenek
egy vállalkozást, de amikor a siker nem elég gyorsan jelentkezik, leteszik a fegyvert.
Pedig sok esetben a szívós kitartás mégis sikert hozna.
Ha a siker várat magára, ezt nem kell mindig az állhatatlan hit számlájára írni. De
nem szabad elfelejteni, hogy vannak olyan dolgok, amelyek nem t nnek el egy éjszaka
alatt. Például képtelenség lenne azt várni, hogy egy gyerekfej nagyságú daganat egy éjszaka
alatt megsz njön. Világos, hogy a szellem mozgékonyabb, mint az anyag, következésképpen
nem várható, hogy egy daganat elt nésének elképzelése egy éjszaka
gyógyulást hozzon. Az anyagnak id#t kell adni a szellemi elképzelés követésére.
Mindenkit óvok a türelmetlenségt#l, mert a türelmetlenség akarati er#feszítéseket
vált ki, és éppen ett#l kell tartózkodni a tudatos önszuggesztió alkalmazása során. Soha
ne feledjük, a kitartásnak célhoz kell vezetnie. Minden reklámszakember pontosan tudja
ezt. Sok esetben ezt mondják: "Egy hirdetés nem hirdetés." Itt is adódhatnak gyors sikerek.
A reklámok szintén a szuggesztión alapulnak. El#fordulhat, hogy százszor is olvasunk
egy hírt anélkül, hogy befolyásolna minket. A kétszázadik olvasásnál ébred fel az
érdekl#dés. A háromszázadik esetnél talán felébred a kívánság, hogy kísérletet tegyünk,
és csak az ötszázadik esetnél leszünk vásárlók. Ha az áru jó, megnyerték a vev#t. Másként
nem lehetne elképzelni, hogy a cigarettaipar, vagy a kozmetikai ipara reklámért
pénzt adna. Ezek a cégek nagy összegeket fizetnek ki csupán reklámcélokra, azaz a közönség
nagyfokú szuggerálására. A reklámszakember nagyon pontosan tudja, hogy a
kitartásnak célhoz kell vezetnie, amennyiben az áru valamennyire használható. Az állhatatos
állítás, mely szerint ez vagy az az áru a legjobb a világon, végül hitet ébreszt iránta
, hogy valóban az. A már bevezetett cégeknek nem kell további nagyfokú reklámot
kifejteniük. Más szavakkal: Ha egy árucikket már jól bevezettek, a készít#nek már csak
arra kell ügyelni, hogy a cikkbe vetett bizalom ne csökkenjen. Egy általam ismert nagyiparos
- aki az olvasók által általánosan használt ismert kozmetikai cikkeket állít el# -
meger#sítette, hogy a reklám csökkentése következtében azonnal visszaesés mutatkozott
a vásárlásban.
Pontosan így kell viselkednünk a Coué-módszer alkalmazásával kapcsolatban is.
Minden reggel és este szembe állítjuk magunkkal ezt az állítást, hogy minden nappal,
minden szempontból, mindig jobban és jobban érezzük magunkat. Ha ezt kitartóan végezzük
, be kell következnie annak a pillanatnak, amikor ezt magunk is hisszük. Mivel a
hit a teremt er , nem maradhat el a hatása. Amikor ezt a célt elértük, pontosan úgy kell
cselekednünk, mint annak a bevezetett cégnek, amelyik elfogadottsága ellenére nagyvonalúan
tovább terjeszti hirdetésit azért, hogy vev#közönségének megnyert hite nehogy
ismét meginogjon, azaz a Coué-módszert feltétlenül tovább kell folytatni, a siker elérés
után is, mégpedig addig, amíg élünk. Ezt saját érdekünkben kell tennünk, hogy azt a
drága hitet, mely szerint minden nappal, minden szempontból, egyre jobban és jobban
vagyunk, nehogy ismét elveszítsük. A sikert, amelyet elértünk, meg is akarjuk #rizni.
65
Szokásaink kétségtelenül megszokott gondolatainkon alapulnak. Ha egy és ugyanazon
gondolatot állandóan ismételjük, akkor az szokássá válik és neki megfelel# történést
eredményez. Tehát így elképzelhet#, hogy az a gondolat, amelyet ismételten gondolunk
, agyunkban szilárd utat készít, hasonlóan a kitaposott utakhoz. Az, hogy a gondolat
jó vagy rossz, ebb#l a szempontból mellékes. Mihelyt önszuggesztiót végzünk,
azaz mihelyt tudatosan befolyásoljuk magunkat, új, mégpedig jó gondolatokat hozunk
létre. Ezeket a kívánt jó gondolatokat ismét és ismét addig kell gondolnunk, amíg utat
nem vágnak maguknak, szilárd utat az agyunkban. Minél többet ismétl#dik egy gondolat
, annál mélyebben és járhatóbban vési bele nyomát az agyba, az elhagyott gondolatpályák
ezzel szemben fokozatosan tönkremennek és használhatatlanokká válnak. Ha nincs
kitartásunk, akkor kezdetben gondolataink szívesen térnének vissza a régis és kitaposott
utakra. Az új utak ezzel szemben természetszer en - mivel még nem elég mélyek -,
nem szilárdak, nem olyan biztosak, szívesen válnak elhanyagolt, kikerült utakká. Tehát
a jó gondolatokat kitartóan kell er#síteni a pozitív gondolatpályák kialakítása érdekében.
Az elhanyagolt gondolatpályák viszont fokozatosan romlanak és megsz nnek.
Aki a Coué-módszer alkalmazása által elért siker után lazít a gyakorlatok végzésén,
az könnyen megbánhatja ezt a lazítást. Aki azonban egyszer már megtapasztalta e lazítás
rossz következményeit, az bizonyára nem engedi olyan könnyen el#térbe a kényelmet.
A tudatos önszuggesztió alkalmazása csodálatos fegyver az úgynevezett sors ellen,
olyan fegyver, amelynél jobban el sem lehet képzelni. Csupán arról van szó, hogy vállaljuk
azokat a szokásokat, amelyek Coué módszerét segítenek végrehajtani. Minden, ami
szokásunkká vált, az könny számunkra. Ezen a ponton keménynek kell lennünk önmagunkkal
szemben, és nem mondhatjuk: "Ma fáradt vagyok, és így nem is megy." Ahogy
reggel felöltözünk, este levetk#zünk, éppen úgy kell mondanunk ezt a mondatot: "Minden
nappal, minden szempontból, egyre jobban és jobban vagyok." Ennek szabályszer -
en a felöltözéshez és levetk#zéshez kell tartoznia; ha ez megtörténik, gy#ztünk.
66
21.
Hibaforrások
Saját érdekükben kérem olvasóimat, ne keseredjenek el az esetleges visszaesések
láttán. Tapasztalatom szerint a legtöbb embernél visszaesések következnek be, amelyek
a tudatos önszuggesztiót szolgálják. Természetesen sikereket is tapasztaltam nagyon
súlyos esetekben, amelyeknél nem következett be visszaesés, bár régi bajról volt szó.
Ha alaposabban szemügyre vesszük a dolgot, a visszaesés érthet#. A Coué-módszert
alkalmazni annyit jelent mint megtanulni megváltoztatni gondolkodásmódunkat.
Ha éveken át, vagy egy egész emberölt#n keresztül meghatározott irányban gondolkodtunk
, akkor érthet#, ha 14 nap alatt nem tudunk megtanulni éppen ellenkez#en gondolkodni.
Ebben az esetben a kitartás vezet célba. A jobb megértés kedvéért álljon itt a
következ# példa:
A kertben ültetünk egy ágyás #szirózsát, és 14 nap, vagy három hét múlva felfedezzük
, hogy a virágok között felütötte a fejét a gyom. Aki ért a kertépítéshez, nem fog
emiatt idegeskedni, hanem eltávolítja a gyomot. De további három hét múlva megint ez
a kép tárul elénk, a gyom ismét mindenütt növekszik. A kép azonban már nem teljesen
ugyanaz, mivel az #szirózsa közben er#sebb lett. Tehát ismét kitépjük a gazt, és további
három hét múlva meggy#z#dhetünk arról, hogy a gaz sem tétlenkedett, hanem megint
arra kényszerített minket, hogy gyomláljunk. De egy szép napon, bár a fenti játék folytatódott
, észrevesszük, hogy #szirózsáink úgy meger#södtek, hogy nincs már hely a gyom
számára. Az #szirózsák uralják az egész ágyást.
Pontosan ez történik bennünk is. Jó gondolataink a nemes növények, mint ennél a
példánál az #szirózsa. Az is logikus, hogy a gyom sem hiányozhat. Nagyon rossz kertészek
lennénk azonban, ha ezért engednénk kihozni magunkat a sodrunkból. Tudjuk,
hogy ez nem lehet másként, és szorgalmas gyomlálással a nemes növényt biztosan gy#-
zelemre segítjük. Aki jól megértett, az nem veszíti el türelmét, és mint jó kertész, lelkének
kertjében állhatatosan eltávolítja a gyomokat és mérgez# növényeket. Tehát ne kedvetlenedjünk
el, ha ismét és ismét el#tör a gyom, mert id#vel a jó gondolatok olyan hatalmasak
lesznek, hogy a rosszaknak nem jut többé hely. A Coué-módszer bizonyos
mértékben a modern kerti szerszámokhoz hasonlít, amelyek megkönnyítik számunkra
kertünk gondozását. Feltétlenül szükség van szívósságra és kitartásra. Mindenki, aki
szereti a növényeket, tudja, hogy a növényeknek tartós, szeretetteljes ápolásra van szükségük
, és minél nemesebb a növény, annál több ápolást kíván.
Gyakran volt alkalmam megfigyelni azt a törvényszer séget, mely szerint a visszaesés
után az illet# jobban van, mint el#tte. Ez érdekes megállapítás. A test, vagy a lélek
betegségének minden esetben van egy belemagyarázott része, és ez a rész sokszorosan
túltesz a valódi betegségen. Ha tehát a valódi betegség egy részt jelent, és a betegségnek
a beképzelt részt jelent, és a betegségnek a beképzelt része kilencet, ebb#l érthet#, miért
lehet olyan mesés és gyors sikereket elérni. Világosan kell látnunk, milyen szörny hatása
van életünkben a félelemnek. Mihelyt egy ember testileg vagy lelkileg megbetegszik,
általában megragadja a félelem, és a félelem az, ami a szenvedést tízszeresére, gyakran
még nagyobbra növeli. Minden kellemetlenséget, amit a baj magával hoz, tízszer olyan
er#snek érzünk, mint tulajdonképpen szükséges lenne. Tehát ha egy ilyen ember jön
hozzám, és sikerül félelmét megszüntetni, akkor abban a pillanatban kilenc tized résszel
kisebbé válik szenvedése, úgy érzi magát, mint aki újjászületett, mivel csak egy tized
része maradt meg testi vagy lelki panaszainak. Képzeljük bele magunkat egy ilyen ember
lelkébe. El#ször természetesen teljes az öröme, mert eddigi szenvedéseinek egy ti67
zedét érzi. Ett#l az egy tizedt#l kezdetben könnyen és szívesen eltekint, mivel azt hiszi,
hogy az éppen olyan könnyen és gyorsan elfog múlni, mint az el#bb említett kilenc tized
rész. Sajnos nem tudja, hogy ez az egy tized szervi vagy lelki feltételekhez kapcsolódik,
tehát betegségének valódi részét alkotja, és emiatt egyáltalán nem tud olyan gyorsan
elt nni, mint a kilenc tized rész. A beteg tehát egyel#re esküszik a Coué-féle módszere,
de gyakran ez nem tart soká. Rémülten fedezi fel ugyanis, hogy az óhajtott egy tized
rész nem t nik el olyan gyorsan, mint ahogy gondolta. Mi történik most?
A félelem, amelyet már egyszer leküzdött, elveszített, ismét visszatér. Ez a félelem
azonban ismét a legkellemetlenebb képeket varázsolja a lelkébe, és egy szempillantás
alatt tízszeresére növeli szenvedéseit, azaz bekövetkezik a visszaesés. Tapasztalatból
tudjuk azonban, hogy a szuggesztiót, azaz a hitnek egy fajtáját, vagy arra irányuló törekvést
, egy képet, ha csak egyszer mozgásba jött, azaz betöltött minket, nem lehet minden
további nélkül kikapcsolni. Ez gyakran megállapítható a kényszerképzetekkel kapcsolatban.
Tehát magától értet#d#en a jó képzeteket sem lehet minden további nélkül
feladni. Ebb#l látjuk, miként lehetséges az, hogy egy szenved# visszaesése után,
gyakran nagyon súlyos visszaesés után jobban érzi magát, mint azel#tt. Persze ez csak
akkor lehetséges, ha az illet# nem ijed meg a visszaesést#l, hanem tovább folytatja a
Coué-módszert. A visszaesések ellenére tovább kell folytatni az egyszer már mozgásba
hozott jó szuggesztiókat vagy képzeletet, és ezért fogjuk jobban érezni magunkat, mint
azelT#ettr.m észetesen, ha megijed valaki a visszaesést#l, és az kedvét szegi, akkor a rossz
képzetek csakhamar a jók fölé kerekednek és elfojtják azt. A javulásról alkotott jó képeket
a betegség és kételkedés félelemmel átsz#tt képei megfojtják. Ha azonban tovább
folytatja a Coué-módszer gyakorlatait, akkor ezáltal támogatja és táplálja a jó képeket,
és azok ismét felülkerekednek. A visszaesések mind ritkábbak lesznek és egyre gyengébbek
, míg végül teljesen elt nnek. Ekkor már kialakította a helyes gondolkodás szokását.
A leggyakrabban elkövetett hiba kétségtelenül az akarati er feszítés. Ez a betegségt
#l való megszabadulás vagy a sikertelenségek legy#zése utáni vágyból fakad. A tudatos
önszuggesztió használata során minden er#feszítést kerülnünk kell. Minél elengedettebbek
és reményked#bbek vagyunk bens#nkben, annál gyorsabban fog bekövetkezni a
kívánt siker.
A relatíve gyorsan bekövetkez# sikereket mindig kivételes jelenségeknek kell tekintenünk.
Általában kitartásra van szükség. Ha azonban Ön, kedves olvasóm, kitartó, biztosan
sikert fog aratni. A szuggesztió természeti er#t jelent, ami szükségszer en hat - ok
és okozat.
A másik hiba az, hogy mi emberek gyakran szívesen analizálunk, azaz betegségünk fajtáján
törjük a fejünket. Ezt el kell kerülni. Menjünk orvoshoz, és bízzuk rá a betegség
megállapítását és kezelését. Minél többet töpreng valaki állapotán, minél többet beszél
róla, annál jobban betölti a betegség elképzelése, a betegség gondolata. Minden, ami
bennünket eltölt, meg kell, hogy valósuljon.
A következ hibaforrás a javulás állandó figyelése, azaz, a beteg megkísérli naponta
megállapítani hogyan és milyen mértékben segít a Coué-módszer. Minél inkább ezt teszi
, annál tovább kell várni a sikerre. A szuggesztiónak hatása kibontakoztatásához éppen
úgy nyugalomra és id#re van szüksége, mint a csírázó magnak. Ki ne emlékezne
gyerekkorára, amikor a csírázó babot kiásta a növekedés megállapítása érdekében? Ezek
a babok nem tudtak növekedni. Ez az eljárás csak kételkedésünket bizonyítja, és a kételkedés
zavarja a sikert. Ne felejtsük el, hogy nem minden szuggesztió tud kerül# út
nélkül megvalósulni. Rossz lenn ilyen esetekben elveszíteni a kedvünket.
68
Dr. med. Mohr ezt mondja: "... a gyógyító szuggesztiók nem kevés esetben csak némileg
kés#bb, gyakran akkor valósítják meg az általuk elérni kívánt eredményeket, amikor
már az orvos és a beteg sem várja, néha napok vagy hetek múltán."
A következ# példa azt mutatja be, miként akadályozhatja a kételkedés, vagy az önmegfigyelés
a sikert:
Egy hölgy jött hozzám. Több éve szenvedett az arcán lev# kiütés miatt. A siker az
els# három héten ingadozott, egyszer el#re, egyszer hátra. Három hét múlva azt mondta
nekem a fiatalasszony: "Lambert úr, milyen különös, most órákon át fájdalom és fáradtság
nélkül tudok járni, amit három héttel ezel#tt még nem tudtam megtenni, akkor negyed
óra múlva teljesen kész voltam. Eközben egyáltalán nem gondolok a lábamra."
Akkor azt mondtam neki: "Ha ugyanezt teszi az arcán lev# b#rkiütéssel, azaz ha nem fut
állandóan a tükörhöz és nézegeti, vajon elt nt-e, akkor meg fogja látni, milyen hamar
meggyógyul." A hölgy követte tanácsomat, és nem is tartott sokáig amíg a b#rkiütés
elt nt. Ne feledje el, kedves olvasóm a két arany szót "minden szempontból"; ezeket szó
szerint kell venni, azaz lelkileg, testileg és gazdaságilag. Megfigyelhet#, hogy ennek az
asszonynak a lába gyorsan meggyógyult, bár egyáltalán nem gondolt rá. A két szó: minden
szempontból, ebben az esetben is beigazolódott, míg az arcon lev# kiütések állandó
aggódó vizsgálata pontosan az ellenkez# hatást váltotta ki, és nem tette lehet#vé a
gyógyulást, amíg a hölgy abban nem hagyta. Aki gyors sikert akar elérni, az ne figyelje
magát.
Sajnos mi emberek általában minden jót kétségbe vonunk és nagy bizalmatlansággal
szemlélünk. Ha valakinek például szép sikerei vannak a Coué-módszer alkalmazása
során, tehát jól érzi magát, akkor ennek nem örül zavartalanul, hanem ezt gondolja: "Na,
remélhet#leg ez így marad!", vagy ezt gondolja: "Hol fog ez megint kiújulni?" A visszaesés
a válasz erre a gondolkodásmódra. Ha jól érezzük magunkat, örüljünk neki és gondoljunk
arra, hogy még jobban fogunk lenni. Ez így helyes. Bizalmatlanság és kétely ne
legyen bennünk, hanem támaszkodjunk erre a mondatra: "A szellem uralkodik az anyag
felett."
Ismétlem, hogy e módszer alkalmazása során keménynek kell lennünk önmagunkkal
szemben. Semmiféle fáradtságot nem szabad felhozni ürügyként. A mondatot: "Minden
nappal, minden szempontból egyre jobban és jobban érzem magam", feltétlenül el kell
mondani minden reggel és este.
Ha ez megszakítás nélkül minden reggel és este megtörténik, akkor az állandóan
lehulló vízcsepphez hasonlít, ami kivájja a követ.
Aki még nem alakította ki magában a hitet, annak ezt a módszert nagyon komolyan
kell alkalmazni. Az önmagunkkal szembeni állandó állítás, mely szerint minden nappal,
minden szempontból, egyre jobban és jobban vagyunk, végül kialakítja azt a hitet,
amellyel ezt valóban el is fogadjuk. Egy hirdetés, ami els# olvasásra hihetetlennek, talán
nevetségesnek t nik, állandó ismétlés segítségével hitet ébreszthet bennünk a reklámozott
áru iránt, és vásárlásra határozzuk el magunkat. Pontosan ez történik a következ#
mondat esetében is: "Minden nappal, minden szempontból, egyre jobban és jobban érzem
magam." Egyesek számára nem hitelt érdeml#ek a szavak. De ha ezt az állítást állandóan
fenntartjuk magunkkal szemben a módszer lelkiismeretes és pontos használata
által, akkor feléled a hitünk. Ebben van a siker titka. Tehát a nem-hinni-tudással szemben
csak a kitartás segít, az állandó ismétlés, az állandó állítás.
Hiba lenne ha azt hinnénk, hogy a Coué-módszer nehéz. Éppen így nem szabad engedni
lábra kapni azt a hitet, mely szerint egy éveken át tartó betegségnek hosszú id#re
van szüksége a gyógyuláshoz. A hit teremt# er#, ezért ez a képzet szükségtelenül megnehezítené
a Coué-módszer alkalmazását, vagy szükségtelenül sokáig kellene várni a
69
sikerre, ha azt gondolnánk, hogy a gyógyulás annál tovább tart, minél régebb óta fennállt
a betegség.
Szeretném óvni a Coué-módszer tanulóját attól, hogy kételked# vagy gúnyolódó
embereknek elmondják azt, hogy ezzel a módszerrel foglalkoznak. Kezdetben minél
jobban hallgat err#l, annál jobb. Különben a másik gúnyolódása vagy kételkedése az #
hitét is alááshatja. Csak ha sikert tapasztalt magában, akkor tud bátran becsületet és tiszteletet
szerezni az igazságnak. S#t még többr#l lesz szó, erkölcsi kötelességévé válik
másokat is bevezetni e módszer titkaiban. Aki sikereket ért el, azt semmiféle kételkedés
vagy gúnyolódás nem tudja többé félrevezetni.
Gyakran lehet találkozni olyan emberekkel, akik bár vallják, hogy a Coué-módszer
jó és segít, de a maguk szenvedéseit olyan bonyolultnak és réginek tartják, amelyen ez a
módszer egyáltalán nem, vagy csak nehezen tud segíteni. Az ilyen beállítottság téves.
Mi mindnyájan kivétel nélkül azonos törvényeknek vagyunk alárendelve. Ami az egyik
embernek lehetséges, az lehetséges a másiknak is.
70
22.
Alkalmazási lehet ségek
Amint már korábban kifejtettem, minden, ami bennünket lelkileg befolyásol az szuggesztió
, érthet# tehát, hogy a szuggesztió életünk minden folyamatánál dönt# jelent#ség
. Feladatunk ezt tudatosítani, hogy az ebben rejl# veszélyekkel szembe tudjunk szállni
, és megtanuljuk tökéletesen kibontakoztatni képességeinket, a hiányokat kiegyenlíteni
, a fennálló károkat lehet#leg megszüntetni, hogy az ilyenfajta önnevelés által uralni
tudjuk életünket. Továbbá következik a fentiekb#l, hogy a szuggesztió életünk minden
területét érinti. Ahol rossz vagy veszélyes szuggesztió kerített hatalmába minket, ott
hitünk egészségtelen beállítottságáról beszélhetünk, teljesen mindegy, hogy lelki, testi
vagy gazdasági vonatkozásokról van szó. Az ilyen egészségtelen beállítódásokat sikeresen
küzdhetjük le a tudatos önszuggesztióval. Amilyen sokoldalú az élet, oly sokoldalúak
az egészségtelen beállítódás lehet#ségei is, de szerencsére a védekezési lehet#ségek
is a tudatos önszuggesztió által. Ez a legjobb fegyver az élet küzdelmeiben, és mindenütt
alkalmazható.
A következ# fejezetekben külön is foglalkozunk majd néhány f#alkalmazási területével
, itt csak néhány példát mutatunk be a tudatos önszuggesztió alkalmazási lehet#ségeivel
kapcsolatban. Tudjuk, hogy a Nap feltétlenül szükséges számunkra. Emberek,
állatok, növények a Napra vannak utalva. Mindazonáltal a Nap életadó erejét sokkal
jobban tudjuk hasznosítani, ha igénybe vesszük ehhez az önszuggesztiót. Ezzel azt akarom
mondani, hogy éppen itt alkalmazhatjuk nagy sikerrel a tudatos önszuggesztiót. Az
alkalmazás formája következ# : Üljünk egy napsütötte helyre és engedjük besugározni
általa magunkat. Most betölt minket az a gondolat, hogy milyen hallatlan er#forrás, milyen
rendkívüli hatalmi tényez# a Nap. Elképzeljük, amint a Nap sugarai belénk hatolnak
és átadják életadó erejüket. Adjuk át testünket és lelkünket a Napnak, és teljünk be
azzal a gondolattal, hogy a Nap ereje minden rosszat megsemmisít bennünk. Ezen az
egyszer úton összekapcsolódunk a nap erejének és az önszuggesztió hatásának roppant
hatalmával. A Nap negyedóráig tartó tudatos élvezése sokkal értékesebb, mint a napon
való pihenés, pozitív gondolatok nélkül.
Azt is tudjuk, hogy evés és ivás nélkül nem tudunk élni. A tudatos önszuggesztió a
nagyobb haszonnal járó étkezésben és ivásban is segítségünkre siet. Minél tudatosabban
eszünk, tehát minél világosabb számunkra az étkezésnél, hogy a magunkhoz vett táplálék
új életer#t és életáramot hoz létre bennünk, annál jobban tudjuk hasznosítani a táplálékot.
Nagyon kívánatos lenne, ha az étkezés alatt az olvasás rossz szokását abbahagynánk.
A legapróbb részletekig világossá tették már számunkra, mit is jelent tulajdonképpen
az evés. Önmagában csodálatos ez a folyamat. Például eszünk egy krumplit és
az er#vé változik bennünk. Minél tudatosabban étkezünk, annál több er#t fog adni
nekünk ez a krumpli. Emellett töltsön be minket az az elképzelés, hogy az így
magunkba fogadott életer#k testünk védekez# erejét is er#sen megnövelik, és ezáltal
ismét minden rosszat meg tudunk semmisíteni és vissza tudunk utasítani.
Táplálékunkból sokkal nagyobb hasznunk lesz, mintha gondolatok nélkül
fogyHaasrzmtaandáinkk é. s utolsó példaként a lélegzést említem. Tudjuk, hogy a jó légzési technika
segítségével több oxigén jut a szervezetünkbe, mint a rossz légzés által. Továbbá
tudjuk, hogy evés és ivás nélkül néhány napig tudunk élni, de leveg# nélkül 10 percig
sem. Ennek ellenére nagyon kevés figyelmet fordítunk a légzésre. Ha kint tartózkodunk
a szabad leveg#n, gondoljuk el minden belégzéskor, hogy ez az er# az egész testünket
71
betölti. Kilégzéskor ellenben teljünk el azzal a gondolattal, hogy minden rossz eltávozik
t#lünk.
Látjuk, hogy kit n#en össze lehet kapcsolni az önszuggesztió a legfontosabb életfolyamatokkal.
Ennek az összekapcsolásnak a segítségével nagyon megnövelhet# e folyamatok
haszna. Ezt a feltételes szuggesztióval érhetjük el, amir#l a következ# fejezetben
lesz szó.
72
23.
Feltételes szuggesztiók
A feltételes szuggesztiók sokkal nagyobb szerepet játszanak az ember életében, mint
gondolnánk. Sajnos gyakran hátrányosan számunkra. Ha azonban felismerjük lényegüket
, akkor javunkra tudjuk fordítani hatásukat. A feltételes szuggesztiók lényegét a következ
#s mondatban szeretném összefoglalni: "Ha ez és ez történik, akkor annak ilyen
és ilyen hatása lesz rám." Tehát az életb#l vett példával szemléltetve: "Ha elmegyek a
bálba, akkor migrén tör rám.", vagy pedig: "Ha ezt vagy azt eszem, akkor az ártani fog
nekem." E "ha-akkor-szuggesztió"-val két történést kapcsolok össze szorosan. Az egyik
a másikat vonja maga után. Az ilyen szuggesztiók végtelenül gyakoriak. De ezeket a
feltételes szuggesztiókat tudatosítva, jóra tudjuk használni. Például: "Ha az orvos által
felírt gyógyszereket beveszem, akkor meggyógyulok." Ebben az esetben a szuggesztió
hatalma által feler#sítjük a gyógyszer hatását. Az ellenkez#je értelmetlen lenne, bevennénk
a gyógyszert, és ugyanakkor azt hinnénk, hogy: "Teljesen értelmetlen, hogy én ezt
beveszem." E negatív beállítottság által könnyen leronthatjuk a gyógyszer kedvez# hatását.
Hiszen megtörténhet, ha a beteg azt hiszi, hogy a gyógyszer kárt okoz neki, akkor
valóban kárára lesz. Nem mintha a gyógyszer káros lenne, de mivel a beteg azt hiszi,
azért válik ártalmassá.
Vannak emberek, akiknek nehezére esik hinni a szellemi megismerés útjában. Ezeknek
könnyebb, ha a feltételes szuggesztiót alkalmazzák. Az ilyen esetekben a feltételes
szuggesztiót "sorvezet#ként" használjuk, és ily módon nagyon figyelemreméltó eredményeket
érhetünk el.
A feltételes szuggesztiók hatásáról beszél Dr. med. Erwin Liek "A csoda a gyógyításban"
c. könyvében: "Kilenc vagy tíz éves koromban nagyon sok szemölcs volt a kezemen.
Amikor a szünetben ellátogattam vidékre, ottani rokonom egyik szolgálója egy
szimpátia kúrát javasolt, azaz vett egy cérnaszálat, közvetlenül a szemölcsök fölött egyegy
csomót kötött, úgy, hogy végül a cérnaszálon húsz csomó volt. Most elásta a cérnaszálat
a cseppek alatt, azaz ott, ahol a tet#r#l lecsepeg# víz földet ér. "Ha a szál elkorhad"
, így mondta a szolgáló, "akkor a szemölcsök is elt nnek." Valóban így történt, hat
hét múlva minden további nélkül az összes szemölcs nyomtalanul elt nt."
Tanköreimben éltem át a következ# furcsa esetet:
Tanfolyamaim eleinte a saját termemben m ködtek. A jobb szell#zés érdekében áttörtem
a mennyezetet, és egy ventillátort szereltettem oda. Ezt szabályozni lehetett, azaz
gyorsabban vagy lassabban forgott, tetszés szerint. gyorsabb m ködés esetén természetesen
nagyobb zajt csapott, és így magától értet#d# volt, hogy amikor elkezdtem az el#-
adásomat, akkor a legkisebb sebességre állítottam, hogy a zaj ne zavarja beszédemet.
Hallgatóim között volt egy úr, aki nagyon jól megfigyelte, hogy sok gondot okoz nekem
a ventillátor beállítása, és aki jól megállapította a különféle er#s zajokat is. Most feltételezte
, hogy ott fenn a mennyezetre egy energia sugárzó gyógyító készülék van felszerelve
, és hitte, hogy ez a készülék meg tudja szüntetni fájdalmait, amit közölt velem. Valóban
, fájdalmai megsz ntek, így a belemagyarázott képesség által a ventillátor kit n#en
hatott. Csak ezáltal tudtam meg, milyen "értékes" ventillátorom van.
Gyakran megesik, hogy hallgatóim nem értenek meg, és azt gondolják, hogy valahol
házi gyógyító készüléket szereltem fel, mert csak ezzel magyarázhatók a néha bámulatba
ejt# sikerek. Ez sajnálatos feltételezés. Elvárom, és megkívánom hallgatóimtól, hogy
megtanulják helyesen kezelni a bennük m köd# er#ket. Gyógyító készülékekkel, gyógyszerekkel
stb. a legkevésbé sem akarok foglalkozni, csupán nevel# vagyok.
73
A feltételes szuggesztiót például a következ# formában alkalmazatjuk: "Ha mindennap
egy órát sétálok, akkor egészségi állapotom egyre jobb és jobb lesz, amíg teljesen
egészséges nem leszek." Egy ilyen fajta alkalmazásánál a séta önmagában is meglév# jó
hatását még lényegesen alátámasztja a hit, azaz a szuggesztió hatalma. Vagy: "Ha orvosom
rendelkezéseit lelkiismeretesen követem, akkor biztosan meggyógyulok." Ilyen
módon a beteg lényegesen támogatja az orvos munkáját. Természetesen ennek el#feltétele
a beteg teljes bizalma orvosával szemben. Olvasóimra bízom hasonló utak keresését
, ha közvetlen úton nem tudták elismerni, azaz elfogadni azt a tényt, hogy a szellem
uralkodik az anyagon, és a feltétlen bizalom a szellemben teljes sikerre vezet. Ilyen alapon
nem sajnálom senki apró babonáit, amíg azok e feltételes szuggesztió kedvez# hatását
fejtik ki. Például: Törött edény szerencsét hoz, a zsebbe tett vadgesztenyék gyógyítják
a reumát, a bal tenyér viszketése azt jelenti, hogy pénzt kap az illet# stb. A negatív
babonát azonban kerülni kell.
Ha a feltételes szuggesztiók tartalma rossz, akkor mindenkit óvok azoktól. Az ilyen
szuggesztiókat azonnal abba kell hagyni. Nyugodtan tartózkodhat valaki a huzatban,
anélkül, hogy megbetegedne. Ha valaki egy bál, színház, vagy mozilátogatáskor fejfájást
kapott, az nem annyit jelent, hogy ez mindig így lesz. Nyugodtan vállalkozhat az
ember arra, amit értelmesnek tart, anélkül, hogy ezáltal hátrányos eseményeket idézne
el#. Helyes beállítottság esetén ez magától értet#d#. Nagyon általánosan elterjedt feltételes
szuggesztió az, ami szerint az id#s kor szükségszer en betegségeket hoz magával.
Az emberek sokszorosan elkeserednek koruk miatt, mivel úgy vélik, hogy koruk következtében
védtelenül ki vannak szolgáltatva a betegségeknek. Az ilyen vélemény er#sen
csökkenti a test védekez# erejét. Emiatt arra kell nevelnünk magunkat - mégpedig a legkönnyebben
a Coué-módszer segítségével történhet ez - hogy id#s korunkban is meg-
#rizzük testünk teljesít#képességébe vetett bizalmunkat.
Biztosan nem a természet, vagy Isten által akart dolog, hogy az ember ha id#s lesz,
akkor betegnek is kell lennie. Ne féljük az id#s kortól, és #rizzük meg azt a hitet, amely
szerint utolsó napunkig jó er#ben lev#k és vidámak leszünk. Ha ezt nehezen tudjuk ébren
tartani magunkban, a Coué-módszer szorgalmas alkalmazása segítségünkre siet.
Tartsuk mindig szemünk el#tt azt a tényt, hogy a szellem uralkodik az anyag felett. Így
az öregkor sem válik akadállyá egészségünk és vidámságuk fenntartásában. Tanfolyamaimat
sok id#s hölgy és úr látogatja, és minduntalan tapasztalhatom, hogy a legid#-
sebb embereknél, például 90 éveseknél is ragyogó sikereket érhetünk el. Tehát el az
öregkortól való félelemmel. Nagyon igaz a mondás: "Az ember olyan öreg, amilyen
öregnek érzi magát." Az érzést azonban befolyásolni tudjuk az önszuggesztió által.
Az összes fajta szembetegség esetén a következ# feltételes szuggesztiót javaslom: A
beteg csukott szemhéját simítsa végig kezével. A siker attól függ, vajon gyermeki módon
hiszi-e, hogy szemei egyre jobban és jobban gyógyulnak, látása er#södik stb., tehát
ne azon töprengjen miként lehetséges ez. A szem e simogatását reggel, délben és este
kell végezni, melynek során mindenféle akarati er feszítést kerülni kell. Ehhez elég két
perc minden alkalommal. E feltételes szuggesztió által kit n# eredményeket értek el
azok, akik használták. Ugyanez érvényes a fülre. Természetesen a szuggesztió itt így
hangzik: "Egyre jobban és jobban hallok."
Egy másik feltételes szuggesztió, amelynek alkalmazása során egyes hallgatóim nagy
sikereket értek el, és már az el#z#ekben utaltam is rá, az úgynevezett "üvegfal". Ezt els
#sorban azoknak ajánlom, akik nagyon érzékenyek, vagy olyan helyzetben vannak,
ahol a következ# megállapítás érvényesül: "A legjobb ember sem tud békében élni, ha a
gonosz szomszédnak ez nem tetszik."
74
Az említett szuggesztiót így alkalmazzuk: Mindennap egy pár percet arra fordítottunk
, hogy elképzeljük, vagy elhitetjük magunkkal, hogy egy napon vastag kristálytiszta
üvegfal vesz körül bennünket. Ezen az üvegfalon csak a jó tud áthatolni, minden negatívum
, gonoszság és közönséges dolog lecsúszik róla. Minden ember, akinek egy kevés
képzel#ereje van, alkalmazni tudja ezt a szuggesztiót: "Ha ez az üvegfal vesz körül,
semmiféle rossz nem tud elérni". Amint mondtam, ez a sorvezet# már néhányszor igen
értékes szolgálatot teljesített.
Aki egy kicsit elgondolkodik a feltételes szuggesztióról, annak számára világossá
válnak az életben el#forduló történések alapvet# okai és következményei.
75
24.
Humor
"Ami pedig bennünket a legközvetlenebbül boldogít, az az értelem der je: mert ez a
jó tulajdonság azonnal kifizet#dik. Aki éppen vidám, annak van oka annak lenni: tudniillik
éppen az, hogy vidám. Semmi sem tud oly tökéletesen pótolni minden más jót, mint
ez a tulajdonság, miközben ezt semmi sem pótolhatja. Legyen valaki fiatal, szép, gazdag
és tisztelt személyiség, ha boldogságáról akarunk véleményt mondani, meg kell vizsgálnunk
, vajon mindezek mellet vidám-e; ha igen, akkor mindegy, hogy fiatal-e vagy öreg,
egyenes tartású vagy púpos, szegény vagy gazdag, # boldog.
Kora ifjúságomban egyszer kinyitottam egy könyvet, és ez állt benne: "Aki sokat
nevet, az boldog, aki sokat sír, az boldogtalan" - ez nagyon együgy megállapítás, de
éppen egyszer igazsága miatt mégsem tudtam elfelejteni... Emiatt tehát a vidámságnak
mindig nyissunk ajtót-ablakot, ha kopogtat; mert sohasem jön alkalmatlan id#ben. Ahelyett
, hogy kételkednénk, és el#bb tudni akarnánk, vajon megvan-e minden okunk az
elégedettségre, vagy attól félnénk, hogy komoly gondolataink közben és fontos dolgainkban
megzavar minket. Amit kizárólag komoly tevékenységgel értünk el, az nagyon
bizonytalan kimenetel , viszont a vidámság közvetlen nyereség. Egyedül ez jelenti hasonlattal
élve a boldogság készpénzét, minden más csak bankjegy." (Arthur Schopenhauer
írja ezeket "Aphorismen zur Lebensweisheit" c. m vében)
Amíg van humorunk, addig életünk tényeire bizonyos megfontoltsággal, fölénnyel
nézhetünk. Ez a fölény a szellemiekb#l fakad, mindegy, hogy tudatosan vagy tudattalanul.
Aki elveszíti a humort, az többé nem a teremt# szellemben él, hanem elismerte az
anyag uralmát. Már az az egyszer tény, hogy élünk, valami pompás dolog. De még
dönt#bb az a felismerés, hogy: életünk örök.
Oly találóan mondta Luther: "Ha a szeret# Isten nem értené a humort, akkor nem
szeretnék a mennybe jutni." Látjuk, Luthernek volt humora, bár nem volt könny élete.
A humort elveszíteni annyit jelent, mint kapitulálni a sors el#tt, letenni a fegyvert. Szükséges
ez? Ezerszer is nem. Aki elkeseredik, az nem értette meg a teremt# szellemet, nem
fogta fel azt a feladatot, amelyet az élet adott számára. Minden szenvedés arany magot
zár magában. Bizony nem mindig egyszer kihámozni azt, de kifizet#d#. Senki sem kap
nagyobb terheket annál, mint amelyeket hordozni képes. Ha sok szenvedés szakad ránk,
akkor ez annak a jele, hogy sok er#nek is kell lenni bennünk. Csak ennek föl nem ismerése
az, ami gyakran kétségbe ejti és összetöri az embert. Fogadjuk el a vagyon elvesztését
, - nem furcsa, hogy emiatt kétségbeesünk? Ilyen esetben nem ahhoz a fiúhoz hasonlítunk
, aki szívettép#en sír, mert elvették t#le a mindennél jobban szeretett üveggolyóját?
Vigasztalhatatlan, és mi "feln#ttek" mégsem találjuk állapotát tragikusnak. Nos - a pénz
és értéktárgyak jelentik számunkra, nagy gyerekek számára a tarka, csillogó aranygolyókat.
Miért sírunk, vagy esünk kétségbe miattuk? - Van még több üveggolyó, és azon
kívül egyáltalán nem olyan fontosak, ha mégoly szépek is. Mégis számtalan ember van,
aki egészen kétségbeesett elveszített tarka üveggolyói miatt. Nem több az élet ezeknél?
Ha meg#rizzük humorunkat, akkor meg#rizzük fölényünket is, és ezáltal több lehet#ségünk
lesz ismét megszerezni ilyen szép, tarka dolgokat, s#t talán még többet is, mint
amennyit valaha birtokoltunk. Csak nem szabad a szívünket túlságosan is ezekt#l függeni
, - nem ok nélkül szól így a felszólítás: "Más isteneid ne legyenek rajtam kívül."
Mégis hallatlan bálványimádást folytatunk a tarka üveggolyókkal szemben, táncolunk az
aranyborjú körül. Nem komikus ez? Akinek van érzéke a humor iránt, annak nevetni
kell ezen. A példátlan komolyság, mellyel e tarka limlomokat kezelik, mégis megrendí76
t#en hat. Mintha ezek jelentenék az élet értelmét. Ha így lenne, az szomorú lenne. Meglesz
mindenünk, amire szükségünk lesz, s#t még fölöslegünk is lesz, ha e szánalmas
bálványimádást abbahagyjuk. "U" legyen a mi urunk, azaz a szellem, és ne a pénz. Bizonyára
nem kell szükséget szenvednünk, és nyomorognunk, de ez csak akkor lehetséges
, ha követjük törvényeit. Kinek van bátorsága kijelenteni, hogy ezt megtehetjük? A
pénzkérdésen kívül még elég sok más dolog is van, amelyek komolyabbak és nekünk
embereknek szenvedést okoznak.
Mindig könny megokolni egy cselekvésmódot. Szeretnék elmesélni egy kis történetet
, ami sok évvel ezel#tt Bukarestben történt meg velem (önmagában ez nem volt nevetséges
, mégis ott lebegett körülötte a nevetés).
Hármasban mentünk át Bukarest egyik terén. Egyikünk, B. úr, aki egyébként drezdai
volt, vasár- és hétköznap egyaránt cilindert viselt. Egy román láthatóan megbotránkozott
a cilinderen, és amikor elhaladt mellettünk, azt mondta németül: "piperk#c". Hallgatva
mentünk tovább. Hirtelen felrezzent B. úr és azt kérdezte: Mit mondott ez az úr? Ekkor
jutott el e szép szó jelentése a tudatáig. Természetesen nem volt okunk a hallottak eltitkolására.
B. úr megfordult, utolérte a románt, megérintette a vállát, amire az természetesen
megfordult, és abban a pillanatban egy hatalmas pofont kapott B. úrtól. Erre a román
gondolkodva megemelte kalapját, B. úr is meglengette cilinderét, és mindketten mentek
tovább útjukon. Az egész esemény alatt egy szót sem szóltak, nagyon komoly ügy volt,
becsületbeli ügy, senki sem nevetett - de a leveg#ben mégis ott volt, ott bujkált a nevetés.
Végtelenül sok dolog van, amely kívülr#l nagyon komolynak t nik, de nem az. Nagyon
gyakran voltam peches az életben, mert akkor kellett nevetnem, amikor mások
nagyon komolyak voltak. Hogyan mondja Busch: "Aki akkor örül, ha más szomorú - az
többnyire ellenszenvet vált ki maga iránt." Egyébként Lhotzky sokkal többet panaszkodik
nevetési kényszerére. De nem szeretné elveszíteni e tulajdonságát - én sem, bár néha
az ember tiszteletlennek t nik, de még kell engednünk azt a véleményt, amit a bécsiek
oly szépen mondanak: "Nem tesz semmit." Csak egy kívánságom van, hogy itt-ott felnyithassam
egyesek szemét: Miért sírsz, amikor nevethetsz és nevetnek kell. Ne mondják
, hogy ez lehetetlen. Ezt a kis szót "lehetetlen", jobb, ha kitöröljük a szótárunkból.
Sokan egyáltalán nem értik a humor jelentését, - biztos azonban, hogy humorral mindent
sokkal könnyebb elviselni. Biztosan jobb sikertelenségeinkb#l viccet csinálni, mint
lógatni az orrunkat. A cinizmusnak persze semmi köze a szent nevetéshez. Mindig valódi
öröm olyan emberekkel találkozni, akik tele vannak ragyogó humorral. Van
azonban éppen elég tréfacsináló is, akik az idegeinkre mennek, ez azonban megint más
dolog. Az idétlenkedéseknek kevés közük van a humorhoz. Ezért általában a nagy
humoristák között komoly embereket találunk, mint például Wilhelm Buscht.
Aki helyesen érti Coué tanítását, az visszanyeri humorát, akkor is, ha el kellett veszítenie.
Coué-nak magának is remek humora volt. "Igen", mondta Coué, "ha rendszerezem
bonyolult és nehéz lenne, akkor Önök kétségtelenül jobban értenék, - vagy azt hinnék,
hogy jobban értenek engem." Nem jól mondta? Vagy szép kijelentése: "Illúzió azt hinni,
hogy az embernek nincsenek illúziói." Mindenesetre Couénak olyan szeretetreméltó
humora volt, amelyet mindig el#adhatott anélkül, hogy megbántott volna vele bárkit is.
Jelenlétemben mondta egy hölgy tapintatlanul az id#s mesternek: "Amit Ön mesél, azt
nem hiszem el." Ez a hölgy a túl okosok közé tartozott, és mindenekel#tt a hangsúlya
volt sért#. Coué mosolyogva állt(a jelente az # tankörében elhangzott körkérdés alatt
játszódott le) és azt mondta neki: "Hölgyem, tudja Ön, mi a revolver? Azt gondolom,
nem tudja. Egy töltött revolvert adok a kezébe, és egyúttal figyelmeztetem, nehogy megérintse
azt a kis darab vasat (a ravaszt) ott alul. Ha mégis megteszi, kétségtelenül l#ni
77
fog, amivel önmagát vagy mást súlyosan meg tudna sebesíteni - hiszi vagy nem, teljesen
jelentéktelen." Ezzel Coué nyugodtan továbbment, és a hölgy ebben a pillanatban nem
valami szellemesen nézett ki. Couénak ez a revolveres hasonlata könyveib#l is ismer#s.
E váratlan támadás során sem veszítette el humorát. Az a mód, ahogy elmesélte e hölgynek
a revolverr#l szóló történetet, egyszer en pompás volt. Olyan hangzása volt, mint
amilyet a zene kelt.
Mindenkinek közre kellene m ködni abban, hogy egy kissé több valódi nevetés töltse
be a világot, mivel már túl sok a hízelg# ember. A nevetés, ami az ember erejéb l
fakad, olyan mint a napsütés. Szilárdan tartsunk ki e napba vetett hitünkben, és nekünk
is sütni fog. Ezért: "Csak ne veszítsük el a humorunkat." Sokkal komolyabb háttere van,
mint egyesek gondolnák, és a mi legjobb útitársunk.
Jóllehet ami akar, nekünk megvan a megszabadító, szívélyes nevetésünk, a humor.
Ez felszabadít és friss er#t ad a küzdelemhez. Természetesen nem hamis, mérgez# és
keser nevetésre gondolok. Ez er#- és célnélküli, és gyengeségünket mutatja. Kit n#en
írt err#l Lhotzky "A szent nevetés" c. könyvében. Igaza van, valóban létezik a szent nevetés
, de abban is igaza van, hogy morcos, nyárspolgár és hasonló emberek semmit sem
tudnak a szent nevetésr#l. Éppen ilyen kevéssé örökölhet# a pénzzel együtt, de nem is
hamisítható, ez a csodálatos szent nevetés. Természetesen bizonyos embereknek az idegeire
megy. A szent nevetés számára az emberi intézmények, címek és méltóságok nem
szentek. Teljesen megvesztegethetetlen. Boldog az az ember, akinek osztályrészül jut a
szent nevetés, az a dolgok felett állás, ami természetesen nem önmagának a túlértékelését
jelenti. Minél inkább egyek vagyunk a szellemmel, annál inkább az anyag felett állunk
, valamint a történések felett, és annál több okunk van a felszabadult nevetésre.
Egyébként az ember az egyetlen létez#, aki nevetni tud. El#fordul, hogy egy kutya,
ha sokáig él az emberek társaságában, nevetni tud, de ez nem nevetés, hanem nevetséges
vigyorgás. Valójában csak az ember tud nevetni. Ebben egyetlen állat sem tud utánozni
minket. Lhotzky arra is utal, hogy embertársainkat nagyon jól meg tudjuk ítélni nevetésük
alapján. A nevetés segítségével éppen úgy megismerhetjük a balgát, mint a bölcset -
a gazembert és a becsületes embert. U mondja, hogy a szent nevetés forrása a szemben
van, az nevet el#ször, nem a száj. Aki helyesen tudja értékelni embertársai nevetését, az
sokat tud. Jó azonban, ha nem mindig szolgáltatja ki ismereteit.
Amikor a humorról beszélek ugyanarra gondolok, amit Lhotzky szent nevetésnek
mondott. Végül mindegy, hogyan nevezzük "azt". Lényeg, hogy olvasóm megértsen. A
pesszimisták mellett elmegy a szent nevetés. Akinek van humora, az türelmes másokkal
szemben, mert arra gondol: "Mindenkinek van bogara, neked is. Ezért a másik bogarát
békében hagyom." Csak ne veszítsük el a humorunkat, még ha az akasztófahumor is,
mint az a betör#, aki mikor zuhogó es#ben vitték a veszt#helyre, így szólt: "Valódi szerencse
, hogy ilyen id#ben nem kell még egyszer jönnöm." A szent nevetés sok mindent
körüllebeg, amit a nyárspolgár és farizeus nem ért. De sok olyan dolog is van, amit komolynak
tartanak, és éppen ezért sok komikumot is magában rejt. Bátorság kell ilyen
esetekben a komikum kimutatásához. Akik ismerik e szent nevetést, azoknak nem szükséges
err#l beszélnem, akik azonban nem, azoknak tiszta szívb#l kívánom, hogy megismerjék.
Befejezésül adjunk szót a humor német mesterének, Wilhelm Buschnak.
"Egy madár lépre ment, nagyon csapkodott, de nem tudott szabadulni; egy fekete
kandúr lopódzott hozzá, a fán felfelé, és mind magasabbra mászott a szegény madárhoz.
A madár azt gondolta: Mivel ez így van és mivel a kandúr meg fog enni, ezért nem szabad
vesztegetnem az id#t, és még egy kicsit énekelnem kell. Vidámabban fütyült, mint
valaha. A madárnak, úgy gondolom - volt humora.
78
25.
Mindenféle fontos feltétel
Minél inkább engedem, hogy elkeserítsen szenvedésem, annál kevesebb kilátása van
önszuggesztiómnak a sikerre. Mivel ebben az esetben a szenvedésembe vetett hitem
olyan er#s, hogy nehéz azt a javulásba és gyógyulásba vetett hit által megváltoztatni.
Szükségünk van bels# higgadtságra akkor is, ha nagyon rossz állapotban vagyunk, a
szenvedésb#l történ# megszabadulás érdekében. Ne akarjunk hasonlóvá válni a hálóba
keveredett halhoz, ami rendkívüli er#feszítéseivel egyre jobban a hálóba gabalyodik,
ahelyett, hogy kiszabadulna onnan. Ennél a képnél maradva: inkább akarjuk meg#rizni
bels# nyugalmunkat, ami elég az egyik csomó megoldásához, amin azután áthaladhatunk
, és kiszabadulhatunk.
A bels higgadtság, ami a szellem megfontoltságának megismeréséb l fakad, a legjobb
talaj az alkalmazott önszuggesztió számára. Ha fájdalmaim miatt bels#leg elkeseredem
, és tele vagyok lázadással, akkor világos, hogy ebben az állapotban a szuggesztió
megvalósulásának: "Minden nappal, minden szempontból, egyre jobban és jobban vagyok!"
akadályokat állítok. A teljesen elkeseredett embernek gúnyolódásként hat ez a
mondat. Mihelyt azonban elismerjük a szellem fölényét, a bels# higgadtságra is tudjuk
nevelni magunkat - legjobban a súgási technika segítségével -, és akkor abban a helyzetben
leszünk, hogy az önszuggesztiót sikerrel tudjuk alkalmazni.
Ne panaszkodjon kedves olvasó sem üzleti, sem lelki, sem testi szenvedései miatt.
Minél többet beszél azokról, annál inkább betelik olyan gondolatmenetekkel, amelyek
soha nem tudnak áldást hozni életére. Mert mindaz, ami gondolatilag betölt minket, az
valósággá kell, hogy váljon, amennyiben emberileg lehetséges. Sokkal jobb erre a kérdésre:
"Hogy érzi magát?" nyugodtan így válaszolni: "Köszönöm jól!", és ha ezt nem
tudja mondani, legalább ennyit válaszolni: "Elégedett vagyok."
Érdekes módon gyakran halljuk ezt az ellenvetést: "Akkor ezek a gyógyulások az
id#tartamtól is függenek?" Ehhez tegyük még hozzá, hogy számtalan esetben bizonyulta
siker tartósnak. Azon kívül szeretnék még utalni arra, hogy nagyon sok függ az illet#
személy magatartásától. Aki például az elért siker után elhanyagolja e módszer alkalmazását
, annak nincs joga, a bekövetkez# visszaeséskor panaszkodni. E módszerrel tartós
sikereket lehet elérni. Ennek bizonyítására álljanak itt Baudouin professzor szavai, aki
sok sikeres eset ismertetése után zárszóként a következ#ket írja:
"Éppen ezeket a példákat választottuk, mivel különösen felt n#ek. Van azonban sok
régi dátum, amelynek felsorolása túl messzire vezetne, de amelyek bizonyítják a gyógyulások
tartósságát."
Nagyon fontos a tudatos önszuggesztió módszere iránti szeretet. Tudjuk, hogy a szeretet
az egyetlen hatalom, ami át tudja hidalni a legnagyobb ellentéteket is. A szeretet
mindig megtalálja a jóság felé vezet# utat. Szeretettel szemlélve ezt a világot, ezeket az
embereket és körülményeket, egészen másnak látjuk, mintha ugyanezeket a dolgokat
gy lölettel néznék. A szeretet kiváltja bennünk azt a hitet, hogy ilyen vagy olyan kellemetlen
eseményeknek mégis a megértés és a jóság útjára kell találniuk. A szeretet igyekszik
mindent összhangba hozni. Mindig a jóban való hitet váltja ki. Ebben van végtelen
ereje. Tudjuk, hogy számunkra, emberek számára a jóságba vetett hit rendkívüli jelent#-
ség . Az egyetlen valódi harmóniához, azaz valódi boldogsághoz vezet# út a szeretet.
Az emberek általában kétféle mértékkel mérnek. A legkevésbé fogják azt kívánni, hogy
nekik is úgy mérjenek, mint ahogy #k mérnek embertársaiknak. Pedig egyenl# jogot
kellene birtokolnia mindenkinek. Még tovább megyek, és úgy vélem, a szeretet az
79
egyetlen igazság és egyetlen lehet#ség, ami az embert megmenti a gonosztól. Az igazi
szeretet sohasem ítélkezik, hanem megbocsát, áthidal és segít. Ha minden ember szeretettel
lenne telve, akkor a föld Paradicsom lenne. A valódi boldogságot az ember csak a
szeretet útján tudja elérni. A szeretetnek sokkal nagyobb az ereje, mint a gy löletnek.
Hitünk teremt#, alakító erejét a szeretetet vezeti jó útra. Különben ez nem jelent mást,
mint: "Amit vetettél, azt fogod learatni." Aki gy löletet vet, az ne várjon a szeretet
gyümölcseire. Mi emberek azonban gyakran olyan balgák vagyunk, hogy rosszat vetünk
és naiv módon a jóra várunk. Lhotzky mondja: "Aki a szeretetnek szolgál, az Istennek
szolgál, és aki az önzésnek szolgál, az az ördögnek szolgál." Ebben a rövid mondásban
minden benne van. Egy másik mondásra is emlékeztetek, ami így hangzik: "Mindent
tudni azt jelenti, mint mindent megbocsátani."
Önteltséggel és felfuvalkodottsággal semmit sem tudunk elérni. Mivel a végtelen
szellem maga a szeretet, nekünk, mint az # részeinek, akik t#le származunk, a szeretetre
kell törekednünk. Saját magunkat alázzuk ilyenné félelmünk, gy löletünk, irigységünk,
haragunk, mohóságunk stb. által. Csak a szeretet hatalma tud megváltani minket, mivel
éppen a szeret az, ami a jóságban való hitet felébreszti bennünk. A hit pedig teremt#,
alakító er#. Közülünk mindenki boldog akar lenni, ez azonban csak akkor sikerül, ha
harmóniában élünk. Úgy viselkedj embertársaiddal szemben, ahogy önmagaddal szemben
elvárod. Úgy gondolkodj embertársadról, ahogy szeretnéd, hogy # is gondolkodjon
rólad. A gondolatok nem vámmentesek. Gondolataikért felel#sek vagyunk.
Ez a néhány sor a szeretetr#l a belátóknak elegend# lesz; meg fogják érteni azokat.
Nem szeretnék megfeledkezni arról, hogy azok, akiknek jó szokásuk az imádság,
természetesen el#bb végezzék el azt, és csak utána térjenek át a Coué-módszer gyakorlatainak
végzésére.
Végül a hálát szeretném még említeni. Ezen a szellemmel szembeni hálát értem. Ha
a teremt# szellem segítségével súlyos bajt küzdöttünk le, ne legyünk hálátlanok. Azok
az eszközök, amelyeket a szellem használt, mellékesek. Tehát látszólag egy ember által
is tud segíteni nekünk. Ne feledjük el azonban, hogy ebben az esetben ez az embertársunk
csak a szellem eszköze volt. Nemcsak az embernek tartozunk hálával, hanem els#-
sorban a szellemnek. A szellemmel szembeni hálátlanság megbosszulja magát. E hálához
tartozik az is, hogyha súlyos bajtól szabadultunk, kötelességünk másoknak is megmutatni
a szabadulás útját. Magától értet#d#, hogy kiállunk a tapasztaltak igazsága, valódisága
mellett, az az tanúságot teszünk a szellem hatalmáról és jóságáról. Sajnos túl
sok ember fél sikereinek nyilvánosságra hozatalától. A szellem iránti hála alapvet# kötelessége
annak, aki sikert aratott általa. Gondoskodjunk arról, hogy higgadt bels# nyugalomra
neveljük magunkat, ezt a teremtést a szeretet szemével nézzük, és a szellem iránti
hálára törekedjünk.
Összefoglalva azt szeretném mondani, hogy mindenki, aki a Coué-módszert lelkiismeretesen
és helyesen alkalmazza, annak törvényszer en sikere lesz, amennyire az emberileg
lehetséges. A lényeg, hogy megtanulja létrehozni önmagában a szükséges egyszer
hitet.
A legtöbb gyógyult beteg felfogása szerint a különleges szuggesztiók mellett mindig
ismételgessük az alapmondatot is. Az általános formula: "Minden nappal, minden szempontból
mindig jobban és jobban vagyok", tartalmazza a két arany szót: "minden szempontból".
E két szóban benne van az össze elgondolható különleges szuggesztió.
Fontos megtanulnunk a kellemetlen dolgokról történ# figyelem elfordításának m vészetét.
Annak bemutatására, hogy ez milyen kívánatos, álljon itt a következ# kép: Nagyon
komoly helyzetben találjuk magunkat, egy nagy teremben, körülvéve nekünk parancso80
kat adó személyekkel. Ekkor heves viszketést érzünk lapockáink között. Elhárító intézkedést
legjobb szándékunk ellenére sem tehetünk. Ennek szükségszer következménye,
hogy az aggasztóan fokozódik, és elviselhetetlenné válik. Alig tudunk kitartani és ennek
ellenére mégis meg kell #riznünk méltóságteljes tartásunkat. Ekkor megtörténik az a
véletlen, hogy csodák csodája, a viszketés nyomtalanul elt nt. Az eddig teljesen a viszketéssel
elfoglal figyelmünk szempillantás alatt a mellettünk történt esemény felé fordul.
Mivel nem áll mindig rendelkezésünkre egy hölgy, aki ájultan fekszik mellettünk, hogy
figyelmünket elterelje, nekünk magunknak kell megtanulnunk figyelmünk elterelését a
nem kívánt dologról, mégpedig a képzel#er#nkön való uralkodás m vészete által, azaz
tudatos önszuggesztió segítségével. Az említett eset leírása által szerettem volna annak,
aki tartós viszketést#l szenved, jó szempontot adni azzal kapcsolatban, hogy miként tud
megszabadulni attól.
Már nagy filozófusunk Kant is utal arra, hogy a figyelem elterelése által megsz nnek
a fájdalmak.
Ha az életben valamilyen feladatot meg kell oldanunk, akkor el#bb vizsgáljuk meg,
vajon az értelmes-e, és a bels# hang jóváhagyja-e. Ha ez a helyzet, akkor gondoljuk el,
hogy a gy#zelem könny .
Coué mondja: "Ha Ön, a saját maga által készített tervet könny nek tekinti, akkor az
valóban könny lesz az Ön számára, és megvalósításához éppen csak a megkívánt
mennyiség er#t fogja igénybe venni. Ha ehhez például 10 egységnyi er#re van szükség,
nem fog tizenegyet igénybe venni. Ha ellenben tervét hússzor, vagy akár negyvenszer
nehezebbnek tekinti, mint amilyen az valójában, akkor az energiák sokszorosát kell befektetnie
, nemcsak a tíz egységnyit. Ebb#l következik: Ha azt, amit tennie kell, nehéznek
tartja, akkor csakhamar túler#lteti magát. Tekintse feladatát könny nek, és akkor
estére nem sokkal kevésbé lesz friss, mint reggel volt."
Az idegroham megismétl#dését#l való félelem például gyakran újabb rohamokat
válthat ki. A félelem hit, azaz teremt# er#, mégpedig a legrosszabban való hit. A nehéz
feladattól való félelem megteremti a valódi nehézségeket.
Csak azt tanácsolhatom olvasóimnak, hogy minden félelmet vessenek le, ami az önismeret
által lehetséges, azaz annak a felismerése által, hogy lényünk szellemi természet
, és a szellem uralkodik az anyag felett. Emiatt a jóban való hitre kell nevelni magunkat.
Ehhez nincs szükség személyre szóló külön eljárásokra, csupán az eddig elmondottak
végrehajtására, mert e módszer mindenki számára egyformán érvényes.
Ha az ember az e a könyvben adott tanácsokat lelkiismeretesen követi, és a betegségével
kapcsolatban pontosan betartja az orvos utasításait, akkor mindent megtett, ami
erejéb#l telik. Ennek szellemében kívánok olvasóimnak miel#bbi sikereket minden
szempontból!
81
26.
A szellemi lazítás értéke
M ködésem során tapasztaltam, hogy legvilágosabb magyarázataim ellenére itt-ott
félreértetek. Mivel e terület három legkit n#bb ismer#jének - Trine, Mulford és Coué -
eltér# a véleménye azzal kapcsolatban, hogy mi a siker és boldogulás útja, egy másik
oldalról próbálom megvilágítani azt.
Szeretnék utalni arra, hogy amit Trine "csendben járásnak" nevez, és Mulford az
"álmodozás"-nak, az valójában a szellemi ellazultság állapotának felel meg. Különösen
érdekes az a megállapítás, mely szerint id#s, tisztelt mesterünk, Coué az önszuggesztió
végzési módjával kapcsolatos el#írásai által ugyanezt éri el. Szigorúan megtiltotta nekünk
akaratunk kényszerítését, és megkövetelte az általa el#írt mondat teljesen egyhangú
és lassú mondását. Ez a szellemi ellazultság állapotához vezetett, az úgynevezett alfa-
állapot átéléséhez.
Trine arra a kérdésre, hogy melyik az a módszer, ami kívánságaink teljesüléséhez
vezet, a következ#ket válaszolta: "Minden nap néhány pillanatra vonulj vissza a csendbe
, a hallgatásba, ahol nem izgatnak téged a zavarok, amik az érzékek kapuján lépnek
be. Ott a csendben, egyedül Istennel találkozva helyezd magad befogadó alapállásba.
Nyugodtan, de szilárd várakozással kívánd, hogy ez a felismerés (egység a végtelen élettel
és végtelen hatalommal) megszülessék benned, és birtokba vegye lelkedet. Ha ez
megtörtént, értesíti szellemedet, de hatását egész testedben érezni fogod. Amennyire
megnyílsz e hatásokkal szemben, olyan mértékben fogsz nyugodt, békés és megvilágosító
er#t tapasztalni magadban, ami testedet, lelkedet és szellemedet összhangba hozza
egymással és az egész világgal. Most a hegy csúcsán vagy, és Isten hangja szól hozzád.
Amikor leereszkedsz, vidd magaddal ezt a tapasztalatot. Élj benne növekedve, dolgozva
, gondolkodva, változva, alva. Így fogsz, ha nem is mindiga csúcson, de mégis szüntelenül
annak megvalósulásában élni, ami szépség, sugallat és er#, amit ott fent tapasztaltál
, és ami betöltött téged." Trine azt javasolja, hogy békés szellemmel és szeretettel teli
szívvel járuljunk minden létez# bensejében lev# csendhez, és azzal a gondolattal, hogy:
"Egy vagyok az élet végtelen szellemével." Ebben az érzelmi alapállásban adjuk át magunkat
teljesen az egészség gondolatának. Továbbá azt mondja: "Aki egy ilyen szemléletnek
, felismerésnek, kezelésnek, vagy nevezzük aminek akarjuk, meghatározott ideig
olyan gyakran, ahogy akarja, átadja magát, és kitart szellemének ebben a magatartásában
, s ezáltal lehet#vé teszi ennek az er#nek, hogy tartósan hatást gyakoroljon rá, az
meg fog lep#dni, milyen gyorsan megy át teste a betegség és diszharmónia állapotából
az egészség és harmónia állapotába."
Látjuk tehát milyen er#s a megegyezés e felfogás és a mi véleményünk között, ha az
más szavakkal van kifejezve.
Most lássuk Mulford véleményét. Pompás fejezetet szentel m vében az álmodozás
gyakorlati értékének bemutatására.
Így ír: "Az ébrenlét idején szakadatlanul gondolkodni fölösleges, kimerít# szokás,
aminek következtében a gondolatok egész sorát ismételjük a kimerülésig. - Minden hatalom
és üdvösség legkiemelked#bb forrása az a képesség, amellyel kikapcsoljuk még a
pozitív gondolatokat is, tökéletes fizikai nyugalomban maradunk, átadjuk magunkat az
álmodozásnak. Csak egy el#ttünk elúszó táj részeit szemléljük, vagy csendben, felh#szer
képeket engedünk átvonulni tudatunkon. Az álmodozás hatvan másodperce a test és
lélek számára hatvan másodperc eleven nyugalmat jelent. Az álmodozni is tudó ember
tartja az élet gyepl#jét, mert az elmélyedés pillanataiban új gondolatok, tervek és vállal82
kozások számára nyit ajtót, amelyek azután a tudat éber állapotában megvalósulnak. A
mai emberek lélekszakadva rohannak az örökké egyforma gondolatok ringlispíljének
halott körversenyé! Hogyan tudnának ebben az izgatott állapotban olyan alkalmakat
észrevenni, amelyek útjukba kerülnek; és ha észre is veszik azokat, hiányzik a bátorságuk
azok megragadásához." - "A kontemplatív hangulat (szemlél#d# hangulat) a gondolatok
er#dítményének kipihent #rségét jelenti. - Izgatott, ideges, állandóan fáradt emberek
ezért ritkán fognak valamiben kit nni, nem mágnesek, amelyek nyugodtan dolgoznak
és minden tettük által er#sebbek lesznek, ahelyett, hogy gyengülnének." ..."Az itt
lev# lehet#ségek határtalanok. A test képes lesz minden anyagi befolyással szemben
dacolni minden szerv tízszer olyan ellenálló er#t kap, mint amilyet most birtokol."
Mulford figyelmeztet is azonban, amikor ezt mondja: "Az álmodozást azonban, mint
minden más képességet túlzott mértékben is ki lehet fejleszteni... Egyensúlyt kell teremteni
a pozitív és negatív er#k komplexumában. Az embernek meg kell tanulnia szabadon
dönteni arról, hogy mikor, hol és meddig marad meg ebben vagy abban az állapotban.” -
Másutt ezt írja: "A hit a kívánságok lényege. Ha lélekben magunkban hordjuk önmagunk
eszményképét, ami virágzónak, alakíthatónak, er#snek és jónak mutatkozik bels#
szemünkben, akkor olyan er#ket mozgósítunk, amelyek ilyenné is alakítanak bennünket...
Az álmodozás sokkal többet valósít meg, mint azt a világ gyanítja... Minden
imagináció (elképzelés) láthatatlan valóságot jelent; és minél hosszabb ideig, és minél
intenzívebben létezik, annál több válik valóra bel#le, amit azután érezni, látni, tapintani,
röviden a küls# érzékszerveinkkel tapasztalni lehet... Naponta álmodozz az egészségr#l
és er#r#l."
Most forduljon Couéhoz, aki nagy mestere e gondolatok megvalósításának. Mondatához:
"Minden nappal, minden szempontból, egyre jobban és jobban vagyok" hozzáteszi:
"Ezt az önszuggesztiót lehet#leg egyszer+, gyerekes, mechanikus formában és módon
végezzük, tehát minden er feszítés nélkül."
Tudjuk, hogy minden rendelkezésével az akarati er#feszítések kikapcsolására törekedett.
Világosan és érthet#en mondja módszerér#l: "Ha jól alkalmazzuk, azaz ha minden
akarati er#feszítést kerülünk, akkor mindent elérhetünk, ami emberileg lehetséges.
Hozzá kell tennem, hogy gyakran nem tudom, hol van a lehet#ségek határa." - Ha
azonban minden akarati er#feszítést, természetesen a tiszta gondolatiakat is elkerülünk,
akkor magától a teljes ellazulás állapotába jutunk.
Az akarati er#feszítés elkerülése érdekében azt kívánja Coué, hogy az általa el#írt
mondatot: "Minden nappal, minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok" teljesen
egyhangúan, nagyon lassan, litániaszer en mondjuk. Éppen emiatt a mondatot elég
hangosan kell mondani, anélkül, hogy figyelmünket a mondottaknál tartanánk, mivel
kimondott szavaink automatikusan, azaz minden akarati er#feszítés nélkül be tudnak
hatolni lelkünkbe. Mint tudjuk a "tudatos önszuggesztiót" a legalkalmasabb id#pontban
reggel a felébredés után, és este közvetlenül elalvás el#tt kell végezni, mivel ekkor kerülünk
legkönnyebben érzékeny állapotba.
Meg kell mondanunk, hogy ennek az állapotnak két fajtája van. Az egyik, amit Trine
"a csendben járás" kifejezéssel jelöl. Ez az álmodozás, amelynek során semmit határozott
dolgot nem akarunk, semmiféle tervet nem követünk, hanem a szellemmel való
egységünket tudatosítjuk személyiségünk legmélyén. Ebben a csodálatos álmodozásban
Isten beszél hozzánk. ekkor érezzük vezetését, azt, amit intuíciónak nevezünk, vagy
bels# vezetésnek is. Ez a legmagasabb és legnagyobb jó bennünk, és mindig a jósághoz
vezet minket. Így jutunk az új, jó és teremt# gondolatokhoz.
Az állapot másik fajtája, amit alakítónak nevezünk. Ennek során egy tervet követünk
, amelyet talán intuitív módon az els# állapotban kaptunk, vagy a kívánt célt világít83
juk meg a magunk számára, például a sikert vagy az egészséget. Ennek során a tudattalanunkban
egy modellt készítünk, amit az anyag követ. A belátó olvasó minden további
nélkül meg fogja érteni, hogy a lazítás mindkét fajtájára szükségünk van. Különben
megtörténhet velünk, hogy valami olyasmit formálunk ki a szellemünkben, ami kés#bb
ha megvalósult, káros lesz számunkra. Szükségünk van a bels vezetésre. Azon kívül a
két állapot határai gyakran összefolynak. A Coué-módszer e két irányvonal közepén
fekszik. Létrehozzuk a szuggesztiót, "hogy minden szempontból egyre jobban és jobban
vagyunk". Ez tehát, tudniillik az ellazultság egy terv alapján történik, de ez a terv nem
akart utat jelent, hanem ezt az utat teljesen a bels# vezetésre történ# ráhagyatkozás hozza
létre. Couénak igaza van, amikor azt állítja, hogy a legtöbb hiba, amit módszerével
kapcsolatban elkövetnek, az az akarati er#feszítések következménye.
Kövessük bármelyik lazítási módot a fentiekben ismertettek közül, a lényeg, hogy
megérezzük egységünket a végtelen szellemmel. Ez az "egynek-levés" feltétlenül békés
érzelmi állapotot jelent, az elrejtettség érzését. A bels# meghasonlottság, akarati er#feszítés
, kétség, elégedetlenség stb. egyszóval mindaz, ami akadályt gördít mondatunk:
"Minden nappal, jobban vagyok..." elé, feltétlenül el kell, hogy t njön; elt nni pedig
csak azáltal fog, ha tudatosítjuk létünk legmélyén Istennek, az örök szellemmel fennálló
egységünket.
Aki egynek érzi magát Vele, és ebben általa létrehozott érzelmi állapotban mondatunkat:
"minden nappal, minden szempontból, egyre jobban és jobban vagyok", a Coué
által tanított módon elmondja, az többé nem fog érezni magában semmi okot a panaszkodásra.
84
27.
A betegek kérdései Emil Couéhoz
Ezekkel a sorokkal Coué párizsi látogatására szeretnénk emlékezni, melynek során
nagyon sok szenved# betegen segített szuggesztiókkal és tanácsadással.
Egy beteg emberben számos kérdés megfogalmazódhat az autoszuggesztió alkalmazása
közben. Ezekb#l a kérdésekb#l mutatunk be néhányat, és természetesen Coué válaszait
is közöljük.
Kérdés: Miért nem értem el eddig semmiféle eredményt annak ellenére, hogy módszerét
ismerem és alkalmazom?
Válasz: Ennek két alapvet# oka lehet. Az egyik, hogy mélytudatában kételyeket és
ellenérzéseket hordoz az autoszuggesztióval kapcsolatban. A másik ok a kudarctól való
félelem lehet, amely akarati er#feszítést és görcsös önmegfigyelést von maga után.
Alapmondatomhoz ezután kapcsolja hozzá a következ#ket: lelkem mélyén is hiszek
az autoszuggesztió gyógyító erejében.
Kérdés: A bevezet# kísérletek mindenképpen szükségesek?
Válasz: Nem, nem okvetlenül szükségesek, de szemléletesek, és felejthetetlen élményt
nyújtanak. Aki a kísérleteket sikeresen elvégzi, lelkileg érettebbé válik a gyógyító
önszuggesztió alkalmazására, vagy a szuggerálásra, mint az a személy, aki nem tapasztalta
meg képzel#ereje hatalmát.
Kérdés: Kikapcsolható-e a fájdalom gondolata, akkor amikor valóban fájdalmat érzünk.
Válasz: Ha egy idegen udvarba lépünk, és a kutya ugatva ránk támad, nézzünk er#-
sen a szemébe, akkor nem fog harapni. Ha azonban félelmet mutatunk és futásnak eredünk
, biztosan megmar. Így áll a kérdés a fájdalom gondolatával is.
Maga a fájdalom érzése, tehát nem csupán a gondolat az "Elmúlik" formula gyors
ismétlésével szüntethet# meg. Testi fájdalom esetén kezeinket helyezzük a fájó részre,
és úgy ismételjük: elmúlik, elmúlik.
Lelki fájdalom esetén kezünket simítsuk a homlokunkra, és úgy végezzük autoszuggesztiót.
Kérdés: Hogyan lehet egy kívánságot megvalósítani?
Válasz: Ha pillanatnyilag sikertelennek érezzük magunkat, akkor is ezt szuggeráljuk
magunknak: biztos fellépésem van, vagy: gondolataimat megbízhatóan rendezni tudom.
A fogyókúrázó ne azt mondja, hogy le szeretnék fogyni, hanem azt, hogy pompás
lakom van. Mindig olyannak ítéljük meg magunkat szuggesztiónkkal, amilyenek lenni
szeretnénk és akkor biztos sikerre számíthatunk.
Ez talán önbecsapásnak t nik?
A szenved# ember azonban tisztában van vele, hogy ez nem egy erkölcsi kérdés,
hanem gyógyító és önbizalom-fejleszt# eljárás.
Ha az autoszuggesztiót úgy alkalmazzuk, hogy "egészséges leszek", "fájdalmaim
csökkenni fognak" az nem olyan hatásos, mintha azt mondanánk: "egészséges vagy,
fájdalmam elmúlik" - és nyugodtan hozzátehetjük a most szócskát.
Feltételes szuggesztiók esetében viszont használhatjuk pl. hogy szemölcseim elfognak
múlni, mert rögtön hozzá is tesszük: akkor ha .............. tehát egy id#pontot vagy
85
eseményt kapcsolunk a formulához, amely megkönnyíti elménk számára a feladat végrehajtását
, és hatékonyabbá teszi a gyógyító gondolatot.
Kérdés: Milyen jelleg problémákra alkalmazhatók egyébként a feltételes szuggesztió?
Válasz: Például allergiás megbetegedések esetén, amelyek egy-egy évszak beköszöntével
jelentkeznek ismételten.
Tavaszi allergia várható felbukkanásának tudatában már tél végén kezdjük el ismételgetni:
akkor, ha beköszönt a tavasz, nagyszer egészségnek fogok örvendeni, csakúgy
mint egész évben. Így tökéletes biztonsággal meg is el#zhetjük az allergia elhatalmasodását
, és ez el#nyösebb, mintha a kialakult problémával kellene megküzdenünk.
Egy hív kérdése: Keresztény szempontból kiindulva úgy gondolom, a tudatos önszuggesztió
mesterséges, mechanikus folyamat. Nem mond ez ellent a Szentírás parancsolatainak
és üzenetének?
Válasz: Képzel#er#nket helye útra kell vezetnünk, és tudatalattinkat mentesítenünk
kell a nem tudatos önszuggesztió káros hatásaitól. Ezért alkalmazzuk ezt a mechanikusnak
mondott módszert.
A tudatos önszuggesztió segít abban, hogy megszabaduljunk az önmagunk teremtette
hátrányoktól, amelyek Isten képét nap mint nap eltakarják el#lünk.
Kérdés: Hogyan vegyünk rá egy beteget arra, hogy önmagát jótékony önszuggesztióval
kezelje?
Válasz: Senkit nem szabad kényszerítenünk és erkölcsi nyomást sem gyakorolhatunk
ennek érdekében egy másik emberre. A kitartó alkalmazáshoz szilád meggy#z#désre
van szükség. Ennek birtokába akkor jut egy másik személy, ha Ön sajáteredményeivel
kézzelfogható, meggy#z# példát mutat.
Kérdés: Hogyan kell olyan er#s hatást kiváltanunk, hogy a gyógyulás biztosan bekövetkezzen?
Válasz: A gyógyító szuggesztiók folyamatos ismétlését intenzíven támogassuk képzel
#er#nkkel! Ha gyógyítjuk szürekehályogunkat, akkor a formulák mellett képzeljük is
el, hogy a hályog napról napra kisebb lesz és elt nik. Ha mindezt megtesszük, pszichénk
valósággá alakítja önszuggesztiónkat. Ez a törvény: az elképzelés teremti a valóságot.
Kérdés: Hogyan alakítsunk ki hatalmat önmagunk felett?
Válasz: Ehhez nincs szükség másra, mint ennek a szituációnak részletes elképzelésére
akaratunk er#ltetése nélkül.
Kérdés: Miben különbözik az Ön módszere mások módszereit#l?
Válasz: A megkülönböztet# vonás az, hogy minket nem az akarater#nk vezérel, hanem
képzel#er#nk! Ez alapvet#en fontos.
Így érthet#vé válik, hogy a lelki betegségek orvosi kezelésénél, ahol néha mindenáron
a páciens akaratát igyekeznek újjánevelni, milyen siralmas eredmények születnek.
Az általános véleményekkel szemben cselekedeteink hajtóereje tehát nem az akarat,
hanem a tudatalattiban kiteljesed# képzel#er#.
Ha egyes céljainkat sikerül megvalósítanunk, akkor ennek oka, hogy akaratunk mellett
el is tudtuk képzelni azok teljesülését.
Más esetben pontosan az ellenkez#jét tesszük annak, amit akarunk.
Ha valaki nem tud elaludni, minél jobban próbálkozik, annál izgatottabb lesz.
86
Képzel#er#nket annak tudatában kell irányítanunk, hogy kés#bb ez az elképzelés hat
majd vissza tudatalattinkból, és automatikusan vezérelni fogja cselekedeteinket.
87
28.
A bennünk lakó démon
Békésen fekszik az erdei tó a napsütésben. A tavirózsák nyílnak, csendesen mozog a
víztükör a kis halak, bogarak és egyéb vízi állatok játéka következtében. Valóban békés
kép, legalábbis úgy t nik a szemünkben. A látszólag oly békés tükör alatt azonban egészen
másként zajlik az élet. Élet-halál harc folyik a létért, a fennmaradásért.
Bizonyos párhuzamosságot mutat ezzel a mi lelkünk élete is, természetesen némi
korlátozással. Bennünk is folyik a küzdelem, gyakran éppen élet-halál harc. Különösen
így van ez az úgynevezett kedélybetegeknél, akiket igen megráznak e bels# küzdelmek.
Lényegében az # számukra íródott e fejezet, és ha jól megértenek, akkor jó útmutatást
kaphatnak ebb#l. Az ilyen érzelmileg betegeknek többnyire az a szerencsétlenségük,
hogy környezetük nem érti meg #ket. Gyakran kívülr#l nézve boldogoknak látszanak,
mindenesetre úgy t nik, kapcsolataik rendezettek. Bels#leg azonban egészen másként
áll a helyzet. Az ellenség, ami elrabolja boldogságukat, nyugalmukat és bels# elégedettségüket
, bennük, magukban lakik. Saját elképzeléseik vádolják, gyakran kínozzák #ket.
Ezek a szegények gyakran egészen különös elképzelések miatt szenvednek, például,
hogy súlyos b nöket kell magukra vállalni és hordozni - és ez teljesen alaptalan vád
ellenük. Ha megfelel# id#ben nem lép közbe a külvilágból valaki, és az ilyen betegek
ráadásul olyan környezetben élnek, amelyik semmiféle megértést nem tanúsít velük
szemben, elképzeléseik rögeszmévé változhatnak. S#t az az állapot is bekövetkezhet,
amit régebben megszállottságnak nevezetek. Valóban létezik a megszállottságnak egy
olyan fajtája, amelyet többé vagy kevésbé meg lehet állapítani az érzelmileg betegnél.
Semmi sem olyan rossz, mint az ilyen kedélybetegségeket egy kézlegyintéssel elintézni,
mondván: "Ah, ez, vagy az, szenvedjen csak buta képzel#dései miatt." Olvasóm már
tudja, hogy a képzel#dések valóságok, és biztos lehet benne, hogy az ilyen betegek - ha
csupán képzel#désr#l van is szó - nagyon szenvednek azoktól, s ezért megérdemlik
együttérzésünket, és nem közönyünket, vagy gúnyolódásunkat. Sajnos kívülr#l nem
sokat lehet tenni e szenvedések ellen.
Ha az ilyen betegeknek állandóan ellentmondanak, akkor csakhamar elfordulnak, és
még jobban egészségtelen elképzeléseikbe kapaszkodnak. Ha azonban beleegyezik valaki
elképzeléseik helytálló voltába, ismét csak meger#síti #ket abban. Ezért csak egy út
adódik. Meg kell mutatni nekik, miként tudnak segíteni magukon saját erejükb#l. Be
kell bizonyítanunk nekik, ki kell mutatni számukra, hogy nem saját énjük kínozza #ket,
hanem valami idegen, ellenséges, röviden kifejezve "démoni er#". Csak ha ezt belátta,
akkor van lehet#sége az ellene való védekezésre.
Még valami fontos dolog. Ez a "démon" - ha a jobb megértés kedvéért ehhez az elnevezéshez
ragaszkodunk - úgy adja ki magát, mintha saját énünk egy darabja lenne.
Emiatt hiszi a kedélybeteg azt, hogy minden sötét, gonosz és rettenetes gondolat önmagából
, bensejéb#l származik. Emiatt szenvednek gyakran a legsúlyosabb önmegvetést#l.
Éppen emiatt, mivel a "démon" oly ügyesen maszkírozza magát, nem könny védekezni
ellene. Ha meg akarjuk ragadni, a leveg#be markolunk. Emiatt jó, ha az ellenfelet megszemélyesítjük.
Az ember számára, ha van némi fantáziája, ez nem nehéz feladat. Például
gondoljon a legrosszabb fajta csavargóra, egy veszélyes, visszataszító fickóra. Ha
úgy érzi, hogy a rossz képzetek támadják, rögtön gondoljon e fickóra, képzelje maga elé,
és energikusan utasítsa el magától. A "démoni" hatások e megtestesítése által sikeresen
küzdhetünk ellenük. Jelentéktelen, hogy milyen figurát választunk, de ezáltal az a nagy
el#nyünk támad, hogy valamilyen kézzelfogható kép ellen tudunk küzdeni. Ez a fantázia
88
kifizet#dik, és már sokszor örülhettem annak, hogy ilyen módon segíteni tudtam a kedélybeteg
embereknek. Nem csupán az érzelmi betegek számára jelent el#nyt e csavargó
elképzelése, hanem azok számára is, akik nem akarnak ilyen betegségben szenvedni.
Sajnos nagyon sok olyan ember van, akit gyakran nagyon terhes elképzelések kínoznak.
A fenti recept számukra is használható.
Mert ez a "démon" semmiféle hatalommal sem rendelkezik bennünk, hatalma a benne
való hitünkben gyökerezik. Ha ezt felismerjük, akkor sikeresen harcolhatunk ellene.
Minél inkább tért hódított bennünk a "démon", annál nehezebb küzdeni ellen, és ki zni.
Tehát vigyázzunk! Mindig a jóban való hitet ápoljuk, és a rosszat tartósan utasítsuk
el! "Ha az ördögnek a kisujjadat mutatod, az egész karodat elveszi." Sajnos gyakran az
egész embert. Ne engedjük megtéveszteni magunkat. Ez ellenfelünk f# ereje. Mivel
nincs valódi hatalma, többé-kevésbé cselhez kell folyamodnia. Sajnos nagyon jól ismeri
gyengéinket, és ki tudja használni azokat. Az egészséges ember is tesz néha olyan dolgokat
, amelyeken kés#bb csodálkozik.
Egy kis példával próbálom megértetni az eddig elmondottakat: Kiszállok az elektromos
vonatból és átszállok a sínautóba. Mivel az utca másik oldalára akarok átjutni,
megvárom, amíg a villamos elhalad. A sínautó továbbmegy, követi az utánfutó - most
megszólal bennem egy hang egészen energikusan: "Nyugodtan mehetsz utána, amikor
elhaladt, minden rendben van, menj csak!" Már mozdulok is, amikor észreveszem, hogy
jön a következ# utánfutó, s az utolsó pillanatban menekülök meg a balesett#l. Mi volt
az, ami olyan energikusan tanácsolta, hogy az els# pótkocsi után átmehetek az utca
másik oldalára? Egy ellen#rizetlen gondolatsor. Ebb#l is látszik, milyen fontos
#rizkedni ett#l. Ha elképzeljük azokat a következményeket, amelyek az ilyen
figyelmetlenségb#l adódhatnak, akkor itt is valamilyen "démoni" er#re gondolhatunk.
De ez a "démoni" er# nem birtokol bennünk semmiféle hatalmat. Teljesen a mi hitünkt
#l függ és ez a szerencsénk. A kedélybetegségeknél ez a "démon" nyert, legalábbis
így értem ezt a jelenséget. Ennek az ellenséges er#nek nem szabad a súgásaira hallgatni,
nem szabad értékelni vagy követni. Mihelyt megvonjuk t#le hitünket, megsz nik hatalma.
Ne felejtsük el, hogy ez az ellenfél saját fegyverünkkel támad ellenünk, mégpedig
értelmünkkel, saját logikánkkal. Ha például a tudatos önszuggesztió segítségével megragadjuk
, azaz kitartóan és módszeresen jó gondolatokkal és elképzelésekkel töltjük
meg értelmünket, akkor elég gyakran megállapíthatjuk, hogy az is éppen úgy
módszeresen és keményen dolgozik ellenünk. Nevetségessé akarja tenni
fáradozásainkat, vagy látszólag logikus gondolkodásunkat el akarja er#tleníteni. Azt
súgja, hogy szenvedéseink már túl régiek, vagy esetünk olyan bonyolult, hogy a
kimondott szó által ne várjunk segítséget stb. De tudja, hogy uralma véget ér, ha
kitartunk, nem veszítjük el bátorságunkat, ragaszkodunk a jóhoz, hiszünk
megvalósulásában. Ez ellen nem tehet semmit. de sajnos gyakran sikerül becsapnia az
illet#t, és az feladja a küzdelmet. Így megint gy#zött bennünk a "démon". A tudatos
önszuggesztió alkalmazása által irtóhadjáratot indítunk ellenségünkkel szemben.
Meger#södik a hitünk, és ezzel elveszítette befolyását felettünk. A kedélybetegek
számBáerfae jae zséúsgüáls Fi rteichhenrirkna v koint Fne#u sczhotelgrsálleabtoetn t etasnzá. csára utalok:
" A lelki betegek csak olyan gondolatokat írjanak le naplójukba, amelyek vigaszt
nyújtanak nekik, és barátságos képeket jelenítenek meg, hogy sötét óráikban jelen legyenek.
Így a könyv barát lehet, ami az ilyen betegek számára éppen olyan fontos, mint
az orvos."
89
29.
Az orvos
Mindenkinek aki betegnek érzi magát, önmagával szembeni kötelessége felkeresni
egy megbízható orvost. Elvárom - és minden tankörömben és tanfolyamon utalok arra -,
hogy minden látogatóm és olvasóm is, ha valamilyen betegsége van, orvosi kezelésre
menjen. Nekem is van állandó házi orvosom.
Ha betegség esetén orvost hívunk, és lelkiismeretesen követjük, amit tanácsolt nekünk
, és ehhez még a Coué-módszert is segítségül hívjuk, akkor bizonyára megtettük
mindazt, ami emberi er#nkb#l telik. A szuggesztió kiemelked# jelent#ség a gyógyításban.
Minden tapasztalt orvos tudja, hogy sikere nagyban függ betege bizalmától. Minél
jobban bízik a beteg orvosában, annál jobban tud segíteni az orvos. Nagy hiba, ha a beteg
orvostól orvosig fut, sokkal jobb, ha h séges marad orvosához és lelkiismeretesen
teljesíti, amit az rendel. A szuggesztió vagy a hit minden gyógymód alkotó része. Az
emberek különféle gyógymódokra esküsznek. Amelyiket nem fogadják el, az valószín
nem is fog segíteni rajtuk.
E helyen szeretnék még óvni mindenkit az úgynevezett orvosi könyvekt#l. Különösen
a diagnózisok készítése veszélyes, mert a téves diagnózis alapján a beteg beképzelheti
az általa kitalált betegségek tüneteit. El tehát az orvosi könyvekkel! Ha valaki betegnek
érzi magát, az egyetlen helyes dolog, amit tehet, hogy felkeresi orvosát.
A tudatos önszuggesztió módszere éppen ezért nem akar az orvos rendelkezéseivel
szembeszállni, hanem támogatni kívánja azokat. A relatíve gyakori eseteket, amelyek
során reménytelen helyzetben lev# betegek gyógyultak meg, nem akarom a magam
eredményeinek tekinteni, hanem a következ# megállapítás bizonyítékainak: "A szellem
uralkodik az anyag felett", másképp kifejezve: "Minden lehetséges annak, aki hisz."
90
30.
A szellem lehet ségei
Megrázó és felfoghatatlan, de nagyon vigasztaló a szellem diadalútja az emberi szenvedésekkel
szemben. Egyre inkább megérlel#dik bennünk az a vélemény, hogy szellemi
alapállásból kiindulva semmi sem lehetetlen. A szellem érthetetlen hatásainak tanúja
vagyok, amelyek ismét és ismét bizonyítják, hogy a szellem uralkodik az anyag felett.
Egy nagyon általánosan elterjedt tévedést szeretnék itt kiigazítani. Azt tudniillik,
amely szerint ezek a hatások csak a testi betegségek területére korlátozódnak. Ha a
Coué-módszer szerint végzett önszuggesztióról beszélek, akkor a betegség szót a legtágabb
értelemben használom. E felfogás szerint a betegség a szellemmel való diszharmónia
, elfordulás az istenségt#l, ami nemcsak testi, hanem gyakran lelki és gazdasági zavarokban
is megmutatkozik.
Elég gyakran megfigyelhettük, hogy küls# gazdasági széthullás lelki zavarokat és
végül testi betegségeket okozott. Többnyire nem veszik figyelembe, hogy a gazdasági
hanyatlás csak a rossz szellemi beállítottság jel, amit lelki zavarokhoz, és végül a test
betegségéhez vezet.
A rossz bels# beállítottság természetesen más területeken is károkat okozhat, els#
jelei nem csupán gazdasági területen jelentkezhetnek. Csak példaként említettem, hogy
kimutassam, az ok a szellemi beállítottság van.
Az említett tévedést az okozhatja, hogy éppen a testi betegségeknél a szellem hatása
oly szembet n#. De emiatt nem szabad tagadni, hogy a testi jelenségek csak egy részterületet
érintenek, ami jéghegyhez hasonlít, melynek csak egytized része látható. A testi
hatások érzékelhet#sége az, amire szükségem van, mikor a szellem lehet#ségeir#l beszélek.
Ezek a sikerek is csupán a lelki beállítottság megváltozása által következtek be,
amit a tudomány számos képvisel#je meger#sít.
Csupán szuggesztióval sikerült különböz# testi folyamatokat elindítani: A meleg
elképzelése hatására izzadni kezdett a kísérleti személy, vizsgák idején a hallgatók 43%-
a magas vérnyomásra panaszkodik. Csupán a megnyugtatás hatására, egy ember vérnyomása
280 mm-r#l 150-re, majd 130-ra esett vissza. Szuggesztióval sikerül
megszüntetni orrvérzést, befolyásolni a szívverés sebességét, leállítani meleg id#ben az
izzaEd ápsét.l dákból is látszik, milyen fontos szerepe van életünkben a gondolkodásnak. Tehát
nem mindegy, hogy miként gondolkodunk. A gondolatok éppen úgy árthatnak, mint
használhatnak, s#t az álomban befolyásolhatnak minket.
Charles Baudouin professzor a következ# esetekr#l ad hírt, amelyekben segített a
szuggesztió:
D. asszony tüd#sorvadásából gyógyult meg. Egy 15 éves fiú karján TBC-s eredet
fekély keletkezett, 9 cm hosszú, 5 cm széles és 2,5 cm mély. Négy hónap alatt meggyógyult
a szuggesztió hatására. De meggyógyultak bélhurutban, ekcémában, homloküreg
bajokban, emésztési rendellenességekben szenved# betegek is.
Dr. Delius írja: "Mivel a legtöbb ember, ha megbetegszik, hajlamos a hipochondriás
önszuggesztióra, és nincs abban a helyzetben, hogy hajánál fogva kihúzza magát a mocsárból
, azért éppen az önszuggesztiónak kell e pesszimista önbefolyásolást optimistára
változtatni."
Dr. med. Haase írja: "Ha valaki bizonyos változásokat vár, akkor azok már elindultak
a megvalósulás útján. A tudattalan célratör#en dolgozik azok megvalósításában.
Tudjuk, hogy sok periodikusan fellép# tünet oka az, hogy a beteg várja e betegségtünetek
visszatérését, tudattalanul el#készíti és kiváltja azokat."
91
Tehát sok tünet pusztán szellemi, gondolati beképzelés miatt jelentkezik.
Egy ismert orvos megoperált egy gyomorpanaszokkal küszköd# asszonyt, de amikor
kinyitotta a gyomrát, semmiféle elváltozást nem talált. A mikroszkópos vizsgálat sem
tudott kimutatni elváltozásokat. Másik 21 esetben szintén ezt tapasztalta. A betegség
tehát lelki, szellemi oldalról indult ki. De ilyen alapon keletkezett krónikus petefészekgyulladás
, méhel#reesés, vándorvese, gyomor- és bélsüllyedés, krónikus vakbélgyulladás
, krónikus székrekedés stb. Az orvosi beavatkozás és m tét fölösleges volt valamennyi
esetben, mivel e bajok oka szellemi természet volt.
Az asztma, s#t Dr. med. E. Liek szerint a sklerosis multiplex is megközelíthet# és
kezelhet# szuggesztióval. Sok esetben még leprások is meggyógyultak hatására. Megfigyelései
alapján megállapítja, hogy nincs olyan betegség a szervezetben, ami ne lenne
megközelíthet# szuggesztióval, akár m ködésbeli, akár szervi elváltozásokról legyen is
szó. Még a rákos megbetegedések is éveken keresztül tartós javulást mutatnak hatására.
De meggyógyultak bénák, különféle b#rkiütésekben, bazedovban szenved# betegek is.
E példákból is látjuk milyen csodálatos hatalmuk van a gondolatoknak. Tulajdonképpen
nem is tudjuk megmondani, meddig terjed a szellem hatalma.
92
31.
Emil Coué tanácsai
1. Az ember energiaháztartása egy hordóhoz hasonlítható, melynek tetején egy csap
van. Ezen a csapon át a hordó feltölthet#.
A hordó alsó részén szintén van egy csap, amely - aszerint, hogy nyitva, vagy
zárva van - leereszti és megtartja a hordó tartalmát.
Mi történik, ha egyidej leg mindkét csap nyitva van?
Az emberen átáramlik az energia, de nem tölti fel. És mi történik, ha csak a fels#
csap van nyitva, az alsó viszont zárt?
Az ember energiaháztartása feltölt#dik, és annyi energiát fog áramoltatni,
amellyel teljesít#képességét optimális szinten tarthatja.
Tartsuk az alsó csapot gyakran zárva, és csak feszültség esetén nyissuk meg
- akkor nem fecséreljük el energiánkat.
Mindig csak egy mozdulatot tegyünk, ha ez elegend# célunk eléréséhez, és ne
húszat vagy negyvenet helyette. A feladatainkat ne "terheljük túl" a nehézsége
elképzelésével, hanem lehet#ség szerint "vegyük könny nek". Ha így járunk el,
er#tartalékunk mindig teljes lesz.
2. A rosszindulat, de a jótétemény is er#teljesen visszasugárzik megcselekv#jére.
3. Az altruista keresés nélkül is rátalál arra, amit az egoista hiába keres.
4. Aki nagy vagyonnal rendelkezik, legyen nagy a jótettben is.
5. Aki nem szeret unatkozni, lovagoljon több lovon. Ha az egyik elfárad, szálljon át
egy másokra.
6. Az örökölhet#ség mindenekel#tt abból az elképzelésb#l ered, hogy az egy
megismételhetetlen sorsszer valóság.
7. Jobb el#re nem tudni, ha valami rossz következik, mint el#re tudni és közben
képtelenné válni arra, hogy szabaduljunk t#le.
8. Egyszer síteni kell mindent komplikálás helyett.
9. A sztoikusok a képzel#er#re alapoznak, amikor nem azt mondják, hogy "nem akarok
szenvedni", hanem azt, hogy "nem szenvedek".
10. Az elménkben mindig csak egy gondolat lehet jelen. A gondolatok ott egymást
követik, anélkül, hogy összetorlódnának.
11. Senkit sem kényszerítek a gyógyulásra. Egyszer en csak abban segítek
az embereknek, amit szeretnének elérni, de amire nem tartják magukat képesnek.
Közöttük nem küzdelem, hanem együttm ködés folyik.
A gyógyítás közben nem én hatok, hanem egy er#, amely Önökben m ködik, és
amelynek alkalmazására tanítok. Ez nemcsak az autoszuggesztióra érvényes, hanem
a szuggesztióra is.
Szuggesztióm az Önök tudatalattijában autoszuggesztióvá alakulnak.
12. Ne töprengjünk a szenvedés okain, hanem állapítsuk meg a hatását, és azután
tüntessük el. A tudatalatti az okot is el fogja tüntetni a lehet#ség határain belül.
13. Pszichénk egyedüli korlátja az emberi lehet#ség határa, de ha ezt a határt pszichénk
hatalmas ereje folyamatosan kitolja, akkor ez a határ valójában nem is létezik. Nincs
határ, hanem lehet#ség van. És minden lehet annak, aki hisz.
14. A szavak: "én valóban szeretném" - mindig oda vezetnek: "de képtelen vagyok rá".
15. Ha szenvedünk, ne azt mondjuk: "Megpróbálom - ezt vagy azt - megszüntetni",
hanem : "Megszüntetem!" Ahol a kétely uralkodik, ott nincs eredmény.
93
16. Tanuljuk meg személyiségünk fejlesztését! Döntéseinket még a kritikus
helyzetekben is nyugodtan, hideg fejjel hozzuk meg. Szavainkat tisztán, egyszer en
mondjuk ki! Beszéljünk keveset, de világosan! Csak azt mondjuk ki, ami szükséges!
17. Tanuljunk önuralmat! Képzel#er#nk ebbe is segít!
Kerüljük a hirtelen haragot, mert az elhasználja energiatartalékainkat és gyengít
mindet! Jó következménye soha nincsen, hatása egyértelm en romboló és korlátozza
az eredményt.
18. A tudatalatti éppúgy valóság bennünk, mint a testi és lelki létezés. Ellen#rzi
szervezetünk minden funkcióját és szöveteink és szervrendszereink m ködését és
egész életvitelünket.
19. Aki a betegségt#l fél, el#idézi azt. A félelem a rosszban való hitet jelenti, és a hit
minden irányban teremt# er#.
20. Illúzió azt hinni, hogy nincsenek illúzióink.
21. Ne azzal töltsük id#nket, hogy olyan betegségek között kutassunk, amelyeket
magunkra nézve gyanítunk, mert ha valójában nem is ál fenn ez a betegség, ezen az
úton hosszú távon mi magunk idézhetjük el#.
22. Ha tudatos autoszuggesztiót alkalmazunk, tekintsük azt egy egészen természetes,
egyszer dolognak, amelynek hatásáról szilárdan meg vagyunk gy#z#dve.
Eközben természetesen kerülnünk kell a feszültséget és a meger#ltetést. A nem
tudatos, gyakran káros önszuggesztió gyakran azért valósul meg, mert minden meger
#ltetés nélkül megy végbe.
23. Mindig legyünk szilárdan meggy#z#dve arról, hogy elérjük a célunkat, és akkor el is
érjük, még ha látszólag hihetetlen elképzelésekr#l van is szó.
24. Ahhoz, hogy teljesen urai legyünk testünknek, elegend# a elképzelés: pl. kézremegés
, szédülés esetén mondjuk hangosan és mélyrehatóan: elmúlik, elmúlik,
elmúlik.
25. Sem az öngyógyítás kapcsán, sem más vonatkozásban ne beszéljünk olyan
összefüggésekr#l, melyekhez nem értünk. Az ilyen beszélgetések nevetségessé tesznek
bennünket és tudatlannak tüntetnek fel.
26. A megszokottal ellentétben álló tények egészen természetes alapokon nyugszanak.
Csupán azért t nnek különlegesnek, mert nem ismerjük okaikat, és nem tapasztaltuk
meg m ködésüket. Amint ezeket megismerjük és átéljük, teljesen természetessé
válnak. A híre ingagyakorlat egy kezd# számára valóságos varázslatnak t nik.
A gyakorlott, autoszuggesztiót alkalmazó embernek mindez természetes, hiszen
tudja: ezt a gyakorlatot az univerzum törvényei támasztják alá, csakúgy mit a gravitációt.
27. A tények számunkra nem mutatják meg valós arcukat, pontosabban: szubjektív
véleményünk és állandó ítélkezésünk eltakarja azokat tudatunk el#l. Így
magyarázhatók az emberek egymással ellentétes megállapításai, amelyek mind
nagyon jóhiszem en hangzanak.
28. Ha arra gondolunk, hogy gondolataink urai leszünk, akkor azzá is válunk.
29. Sokan, akik egész életünkben sikertelenül gyógyíttatták magukat, úgy gondolják,
hogy a szuggesztió azonnali megkönnyebbülést hozhat. Ez tévedés és ellentmond a
tényeknek. A szuggesztiótól annyit várhatunk el, amennyit normál körülmények
között teljesíthet: nemcsak a teljes gyógyuláshoz, de még a fájdalmak enyhüléséhez
is bizonyos id#re van szükség.
94
30. Az ún. csodadoktorok tapasztalatai mindig az autoszuggesztióra vezethet#k vissza.
Hanghordozásuk, különleges, esetleg színpadias effektusaik azt a célt szolgálják,
hogy a betegnél felszabadítsák a gyógyító hatású önszuggesztiót.
31. Minden betegségnek kétféle természete van. Ugyanis minden betegséget - amely
testi síkon mutatkozik meg - egy lelki károsodás is kísér.
Valótlanságot állít az a gyomorbeteg, vagy rövidlátó, esetleg daganatos beteg,
aki azt mondja: ugyan, a lelkemnek semmi baja.
32. Ha a testi síkon megmutatkozó betegséget 1-es számjeggyel jelöljük, a tudatd alatt
meghúzódó lelki konfliktus 1, 2, 50, 100 vagy még ennél is nagyobb értéknek felel
meg.
33. Az általános véleménnyel szemben azok a problémák, amelyek testi síkon mutatkoznak
meg, de lelki okaik is vannak, pl. rövidlátás könnyebben gyógyíthatók, mint
mondjuk a depresszió, amely lelki síkon nyilvánul meg els#dlegesen.
34. Buffon ismert mondása: "Az ember az, aki". Mi azonban azt mondjuk: az ember az,
amit gondol.
35. A pozitív és tudatos autoszuggesztió alkalmazása elvezethet a teljes gyógyuláshoz,
hiszen nem csupán egy lélekgyógyászati módszerr#l van szó, hanem olyan eljárásról,
amely energiaháztartásunkat normalizálja. Éppen ezért ügyelnünk kell a helyes táplálkozásra
is, mert ugyanezzel a jótékony er#vel bír. Különösen a nyers zöldségek,
gyümölcsök, amelyek az élet fáklyái.
Szabó Lajos atya
36. Az autoszuggesztióban bízó ember kezébe a szuggesztiós mondatok félelmetes
hatalmat adnak.
Dr. A. L. Párizs
37. A megingathatatlan önbizalom eléréséhez minden lépésünknél azt az elképzelést
kell rögzítenünk, amelyet valóban gondolunk is: Saját boldogulásunkon át embertársainknak
is segítünk!
Prof. Charles Baudouin
38. A lelki ráhatás mint gyógyítási faktor, igen nagy jelent#ség , és semmilyen körülmények
között nem szabad elhanyagolni, mivel befolyásolja az ember összes tevékenységét
és szerveinek m ködését. Türelem és kitartás - ezekkel az er#motívumokkal
kell dolgoznunk gondolataink megvalósulása érdekében.
Soha nem szabad szem el#l téveszteni az autoszuggesztió vezérelvét: maradjunk
bátrak akkor is, ha minden tény ellene is mond ennek a viselkedésünknek. s#t ekkor
van csak igazán szükség a bátorságra.
René de Brabois
39. A szuggerálónak mindig szilárd meggy#z#déssel kell rendelkeznie és természetesen
annak is, akit szuggerálnak.
A sziklaszilárd meggy#z#dés magában hordozza a gyógyulás tényét még akkor
is, ha más gyógymódok eddig teljesen hatástalanok voltak. Nem a személy, hanem a
módszer határozza meg a gyógyulást. Önmagunkat hatásosabban szuggerálhatjuk,
mint bárki más.
A közhiedelemmel ellentétben az autoszuggesztió a szervi károsodások gyógyítására
is alkalmas. Régebben azt gondolták, hogy ezzel a módszerrel csak az idegrendszer
megbetegedései kezelhet#k. A hatóköre azonban sokkal tágabb. A szuggesztió a
95
gyógyhatást természetesen az idegrendszeren keresztül gyakorolja, ám az idegrendszer
az egész szervezetet uralja. Az izmok mozgását az idegek irányítják. Az idegrendszer
szabályozza továbbá a vérkeringést, a szívm ködést, a véredények kitágulását
vagy besz külését.
Tehát minden szervi funkció az idegrendszer hatása alatt áll, ezért szuggesztióval
az egész test befolyásolható.
Dr. Paul Joire, a Societé universelle
d'Etudes Psychques elnöke
40. Az önszuggesztió egy eszköz, amelynek helyes alkalmazását éppen úgy meg kell
tanulni mint bármely szerszámét. A legjobb fegyver sem ér semmit, ha tapasztalatlan
katona kezébe kerül. Minél gyakorlottabb ember használja, annál biztosabban
célba talál.
41. Ne tekintsük nehézkesnek, amit tenni szándékozunk! Ilyen hozzáállással ugyanis
csak annyi er#t használunk fel, amennyi okvetlenül szükséges. Ha az említett feladatot
elképzelésünkben nehéznek festjük le, akkor pszichénk több energiát bocsát
ugyan rendelkezésünkre, de a felesleg elvész.
42. Er#s hittel és kitartással a tudatos önszuggesztió célja matematikai pontossággal
valósul meg.
96
Összefoglalás
Értsd meg, hogy léted szellemi természet , és a szellem uralkodik az anyag felett!
Ismerd fel, hogy gondolataidnak van hatalmuk és dönt# befolyást gyakorolnak életedre!
Tanulj meg befelé hallgatni, és engedd, hogy a bels# hangok vezessenek! Ne engedj
értelmednek vezet# helyet szerezni! Az szolgád legyen, ne az urad!
Ismerd fel, hogy hited teremt#, alakító er#. Ha rosszul megy a sorod, akkor annál
jobban higgy a jóban, hogy átalakítson!
Értsd meg, hogy mindegy, hogyan alakul ki a hited! A lényeg: Hiszel a jóban.
Emlékezz arra, hogy a szuggesztió ugyanaz, mint: hited hatása!
Tarts ki szilárdan amellett, hogy a téged betölt# gondolat megvalósul, ha emberileg
lehetséges - akkor is ha jó, de sajnos akkor is, ha rossz!
Értsd meg, hogy képzel#er#d vagy hited fölényben van akarater#ddel szemben, ha e
kett# szembekerül egymással.
Óvakodj az akarati er#feszítésekt#l, amíg a félelem szikrája él benned, mert a félelem
a rosszban való hitet jelenti. Az akaratnak és hitnek egynek kell lennie. Tanulj meg
így gondolkodni: akarom és tudom.
Küzdj a félelem ellen, mert a félelem a negatívumban való hitet jelenti, a hit viszont
teremt#, alakító er#. Aki fél, az a rosszat valósítja meg.
Ne felejtsd el a súgási technika által is megtölteni értelmedet jó gondolatokkal!
Alakítsd önszuggesztiódat gyerekesen - naivra -, de lehet#leg képszer en, és ne engedd
zavartatni magad, ha az logikátlan!
Ahogy az anya beszél gyermekéhez, telve szeretettel, jósággal és fölénnyel, úgy beszélj
te is magadhoz.
Ne légy türelmetlen; a türelmetlenség akarati er#lködést hoz létre, és ez megakadályozza
a sikert. Inkább állandó örömteli várakozásban élj!
Ismerd fel, hogy kitartásod dönt# jelent#ség sikered megvalósulása szempontjából!
Neveld magad önszuggesztióval kitartásra!
Kerülj minden kételked# önmegfigyelést, és ne légy bizalmatlan a jóval szemben!
Ne beszélj a betegségekr#l!
Értsd meg a feltételes "akkor-ha" szuggesztió értékét! Ezzel nagyon sok jót tudsz
elérni és sok rosszat elkerülni!
Légy er#sebb, mint a sorsod és mindig #rizd meg humorodat!
Légy önmagaddal, másokkal és a gyerekekkel szemben is mindig pozitív!
Kíméld meg a gyermekfüleket a betegségekr#l való beszédt#l, ne kelts bennük félelmes
gondolatokat! Gy#zd meg a gyerekeket arról, hogy a rossz gondolatok rossz gyümölcsöket
, a jó gondolatok jó gyümölcsöket kell, hogy teremjenek!
Szilárdan higgy anyagi felemelkedésedben és engedd magad ebben bels#dt#l vezettetni!
Neveld magad elégedettségre, és minden iránti szeretetre, mert ezen az úton éri el
önszuggesztiód a legnagyobb sikereket!
Tanulj: csendben járni, és egynek érezni magad a mindenség szellemével!
Ne felejtsd el, hogy a Coué-módszer alkalmazása nem helyettesíti az orvost, hanem
csak kiegészíti!
Soha ne feledd el, hogy szuggesztióid sikere érzéseidt#l függ!
Ezt mondd: érzem, hogy egészséges vagyok! Érzem, hogy mindenben el#re jutok
stb.
97
Ismerd fel: az új gondolatok új tényeket hoznak létre!
Légy h hitedhez!
Vedd figyelembe, és kövesd Coué utasításait!
Hogyan kell a tudatos önszuggesztiót végezni?
Minden reggel ébredéskor, és minden este lefekvés után csukjuk be a szemünket, és
anélkül, hogy törekednénk figyelmünket er#vel arra irányítani, amit mondunk, nyelvünket
mozgatva, és olyan hangosan, hogy halljuk (ez elengedhetetlen), a zsinóron lev# 20
csomót számolva mondjuk a következ# mondatot: "Minden nappal, minden szempontból
mindig jobban és jobban érzem magam." Ezt a szuggesztiót lehet#leg egyszer en,
gyermeki módon, mechanikusan, minden er#lködés nélkül mondjuk. E formulát tehát
litániaszer en kell alkalmazni. Így egészen mechanikusan a tudatalattiba hatolhat, és ha
oda jutott, akkor hatni is fog. Egész életünk során gyakorolni kell és alkalmazni kell e
formulát, ami éppen úgy megel#z#, mint gyógyító hatású. Emellett szükség esetén a
szervgyógyító mondatokat is alkalmazzuk.
Mihelyt a nap vagy az éjszaka folyamán valaki testi, vagy lelki szenvedést érez, biztosítsa
magát azonnal, hogy annak semmiféle tudatos támogatást nem ad, és el fogja
tüntetni; ezután, ha lehet, vonuljon magányba, csukja be a szemét, simogassa a homlokát
, ha lelki természet szenvedésr#l van szó, vagy a fájó helyet simogassa, ha valamilyen
testi panasza van, és ismételje olyan gyorsan, ahogy csak tudja, nyelvét mozgatva a
következ# szavakat: "Elmúlik, elmúlik stb.", amíg szükséges. Rövid gyakorlás után lelki
vagy testi fájdalmakat 20-25 másodperc alatt meg tud szüntetni. Olyan gyakran ismételje
e szavakat, ahogy szükséges.
Az önszuggesztió használat nem helyettesíti az orvosi kezelést, de mind a beteg, mind
az orvos számára értékes segéder t jelent. A legfontosabb, amit az ember tehet, ha követi
az orvos utasításait, és az el#bbiekben ismertetett módszert rendszeresen használja.
Ha ezt jól végzi, azaz minden akarati er#feszítés nélkül, akkor mindent elért, ami emberileg
lehetséges. Hozzá kell még tennem, hogy gyakran nem tudom, hol vannak a lehet
#ségek határai.
Hogyan végezzük az alvás során alkalmazott
szuggesztiót?
(Els#sorban gyerekek számára alkalmas
a nevelés segítésére és betegségek esetén.)
Csendben közeledjünk az alvóhoz, hogy ne ébresszük fel, maradjunk t#le körülbelül
egy méter távolságban állva, és ismételjük 15-20-szor nagyon halk hangon (mormolva)
ezt vagy azt a kívánságot, ami éppen a fejl#dés vagy betegség szempontjából fontos.
Mindenesetre hasznos, ha ezt a mondatot: "Minden nappal, minden szempontból egyre
jobban és jobban vagyok." 20-szor elmondjuk, miel#tt a különleges szuggesztióra áttérnénk.
Naponta, kitartóan alkalmazva a legjobb eredményeket hozza ez az eljárás.
98
A "hogyha-ránc"
a Coué-módszeren
Minden bennünket betölt# gondolatnak meg kell valósulnia. Ez Coué tanításának
alapgondolata. Gondolatainkban (vagy elképzelésünkben) lakik egy er#, ami befolyásolja
életünk körülményeit és történésit. Minél er#sebb az ok, annál er#sebb a hatás. Tehát
minél világosabban belénk vés#dik a cél elképzelése, és minél jobban betölti gondolatvilágunkat
, annál valóságosabb és jelent#sebb lesz annak megvalósulása, annál rövidebb
id# alatt válik valóra elképzelésünk. Ezért meg kell tanulnunk beleélni magunkat abba a
gondolatvilágba, mely szerint az általunk kívánt cél már meg is valósult. Ez a állapot az,
amelyr#l elmondhatjuk, hogy a legteljesebb mértékben "betölt" minket egy gondolat. A
szuggesztiónál is ezt az állapotot kell létrehozni. Aki például mértéktelen alkoholfogyasztás
és dohányzás által tönkretette magát, ahhoz így kell szólni, amikor alszik.: Te
már nem vágyódsz ezek után ... több nem hatnak rád... Magunknak pedig naponta gyakran
kell mondanunk: vidám vagyok ... munkámat elégedetten végzem stb.
A Coué-módszer miatt néha kritizálják az embert, mivel elgondolja azt az állapotot,
"mintha" jól menne a sora. Pedig éppen ez a "mintha" jelleg alapozza meg a Couémódszer
hatékonyságát. Éppen azáltal, hogy más körülmények közé képzeljük magunkat
, s ezért más elképzelésekt#l függünk, mint amilyen körülmények között élünk, sikerül
megváltoztatni az adott rossz helyzetet.
Hans Vaihinger professzor az ilyen gondolkodást "fikciós" gondolkodásnak nevezi,
és megállapítja, hogy ez szabályszer módszer. A tudományban, világnézetben, de a
hétköznapi életben is rendkívül fontos szerepet játszik. Az élet ezen területein is használunk
feltételezéseket, amelyekb#l kiindulunk. Ezek jelentik a támpontot munkánkhoz.
De azért különbség is van a Vaihinger professzor és a Coué által használt "mintha" elképzelése
között. Vaihinger teljesen világosan látja "mintha fikciójánál" annak valótlanságát.
Sohasem gondol feltételezése megvalósulására, az csupán segédfogalom számára.
Couénál egészen más a helyzet. A "mintha-gondolatot" szellemi modellként használja
hitünk teremt# erejének érdekében, és tudatosan törekszik megvalósulására. Általánosan
ismert, és nem igényel különösebb bizonyítást, hogy útja nagy sikerekhez vezetett.
Mégis fontos volt Coué és Vaihinger szemléletmódjának szembeállítása, mert ebb#l
világosan kit nik, hogy a "mintha-gondolkodást" nem szabad olyan egyszer en megmosolyogni

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése