2018. május 23., szerda

Temető árokba velük, mint hajdan Nagy Imrét..


Temető árokba velük, mint hajdan Nagy Imrét..


A cionista birodalom felemelkedése és bukása

Az emberiség történetének alapvető sorsfordulatai általában egy-egy nagy háborúval hozhatók összefüggésbe. Ilyen rendkívüli, tényleg eposzi méretű összecsapás lehetett a trójai háború (melynek okairól és lefolyásáról szinte alig tudunk valamit), de egészen biztosan ilyen volt a rómaiak és a punok háborúja, melynek nyomán eldőlt, hogy a Földközi-tenger térségét nem Karthágó, hanem Róma hajtja uralma alá.
De sorsfordító csata zajlott le 732-ben, a galliai Poitiers-nél, melynek nyomán a Frank Birodalomnak sikerült elhárítania az Európát fenyegető arab-iszlám veszélyt. Hasonlóképpen alapvetően meghatározta a történelem menetét a keresztes háborúk nem egy hadjárata, majd számos, a törökökkel vívott ütközet (többek között a nándorfehérvári), és főként az 1571-es lepantói tengeri csata, amikor is a keresztény erők diadala nyomán eldőlt, hogy a török birodalom nem tudja kiterjeszteni befolyását a Földközi–tenger egész térségére, sőt alighanem Európára sem.
Nem feledkezhetünk el továbbá az 1618–1648 között zajló harmincéves háborúról, amelynek eredményeképpen sikerült megakadályozni a Habsburg vezetésű európai, sőt világbirodalom létrejöttét, és egy időre Franciaország vált a kontinens vezető hatalmává. A XIX. század elején pedig Napóleon vereségével eldőlt, hogy Franciaország, még a forradalmi eszmék lángjától hevített hadseregével sem lesz képes teljes hegemóniát kivívni Európa felett.
A legutóbbi, az egész emberiség sorsát döntően meghatározó esemény pedig a második világháború valóban eposzi méreteket öltő, hatalmas összecsapása volt. Az egész világ alighanem másképpen nézne ki, amennyiben a németek szövetségeseikkel együtt diadalmaskodnak. Adolf Hitler – halálos ellenségeinek róla terjesztett hazugságaival ellentétben – világos fejű, sőt rendkívül okos ember volt, aki egyértelműen felismerte a lényeget. Nevezetesen azt a tényt, hogy miközben Európa népei között továbbra is számos súlyos ellentét húzódik, valójában egy új erő jelent meg a színen, mégpedig a nyugati világ (majd az egész Földgolyó) fölötti teljes uralom megteremtésére mohón törekvő zsidóság. Hitler megértette, hogy a zsidóság vezetése alatt álló nyugati (amerikai-európai) birodalom, illetve egy nagyhatalmi szerepet betöltő Németország léte teljességgel összeegyeztethetetlen. Németországot, mint a zsidó vezetés alatt álló birodalom egyik hatalmas, erős tartományát megtűrik, de csak akkor, ha a német érdekeket teljesen alárendelik az egész birodalom érdekeinek. (Napjainkban éppen ez a helyzet.) Ha pedig Németország erős európai hatalommá válik, akkor pedig a zsidóság képtelen lesz uralni az egész Nyugatot. Hogy lehetséges lett volna-e valamiféle kompromisszum a két roppant erős (és valljuk be, igen csak tehetséges, nagyra törő és elszánt) nép között, erősen kétséges. Németország ugyanis Európa közepén fekszik, vagyis aki nem képes befolyása alá vonni Németországot, az nem fogja tudni uralni Európát sem. Aki pedig nem ura Európának, nem tudja irányítani a nyugati világot. Márpedig a zsidóság a nyugati civilizáció fölötti teljes uralom megszerzését tűzték ki célul. Amerikában akkorra már a zsidóság jelentős hatalmat gyakorolt, ami azonban önmagában sérülékenynek tűnhetett a számukra. És persze jóval többre is vágytak, annál is inkább, mivel nemzettársaik nagyobbik része Európában élt.   
A második világháború előtt az volt a nagy kérdés, a zsidóság képes lesz-e az európai nemzetek közötti mélyen gyökerező ellentéteket a maga javára kamatoztatni? Teljesen egyértelmű volt például, hogy Franciaország ugyancsak ellenzi Németország felemelkedését, hiszen a két nép ezer éven keresztül küzdött az Európa feletti hegemónia megszerzéséért, de természetesen faji és kulturális természetű ellentétek is szembeállították egymással Európa két legnagyobb lélekszámú nemzetének fiait. Kulcskérdés volt viszont a Brit Birodalom állásfoglalása. Hatalmas küzdelem indult meg az angolok szívének és lelkének a megnyeréséért. Ne gondoljuk, hogy a zsidóságnak könnyű dolga volt, annak ellenére, hogy London már az első világháború idején szövetséget kötött a cionistákkal, melynek nyomán a britek támogatásukról biztosították Izrael megteremtését. (Balfour-deklaráció, 1917) Hiszen Nagy-Britanniában még a 30-as években is nagyon sok barátja volt Németországnak, és a politikusok között is sokan szerették volna, ha a két hatalom baráti viszonyt épít ki. A sokat kárhoztatott megbékítési politika tehát nem egyfajta „gyávaság” következménye – mint a máig dübörgő háborús propaganda sugallja –, hanem a brit közvéleményben széles körökben meggyökeresedett németbarát érzelmek, valamint a józan politikai számítások eredménye. Az angolok a franciákat sohasem kedvelték különösebben, ráadásul faji szempontból közelebb is állnak a németekhez, mint bárki máshoz, de ami a fő: a Brit Birodalom érdekeit Németország a nemzetiszocializmus hatalomra kerülését követően nem fenyegette. (Az első világháború előtt más volt a helyzet, de Hitler gyökeresen szakított a Német Császárság külpolitikájával.) Adolf Hitler számos erőfeszítést tett annak érdekében, hogy megértesse az angolokkal: a Harmadik Birodalom semmiképpen sem kíván Európán kívül terjeszkedni, sőt hajlandó lett volna még támogatni is a Brit Birodalom fennmaradását. A zsidóság azonban eredményesebb propagandát fejtett ki Angliában, és ha nem is éppen könnyen, de sikerült a Brit Birodalmat Németország ellen csatasorba állítani. Ebben a fordulatban kulcsszerep jutott Winston Churchillnek, aki ezzel hatalmas szolgálatot tett a nagy összecsapásra készülődő zsidóságnak. (Nem véletlenül van akkora kultusza manapság, noha háborús bűncselekmények sokaságát követte el.)
Ezek után már csak a Szovjetuniót kellett meggyőzni arról, hogy Németország nagyhatalmi sorba emelkedése rá nézve is végzetes lesz. Nos, ez nem volt nehéz feladat, és nem is elsősorban azért, mert a bolsevik rendszer vezető posztjain kiemelkedően sok zsidó származású kommunista ténykedett. Hanem főleg azért, mert való igaz: az erős Németország lehetetlenné tette volna a Szovjet Birodalom terjeszkedését Európa irányába. Ami természetesen fordítva is igaz: Németország csak úgy tudott jelentősen megerősödni, ha Oroszország hatalma viszont lehanyatlik. Két dudás nem fért meg egy csárdában, azaz, miképpen Adolf Hitler is világosan felismerte: huzamosabb ideig nem létezhet egymás mellett egy erős Németország és egy erős Oroszország. Ideig-óráig ugyan köthetnek taktikai jellegű szövetséget, (mint arra számos példát találunk a három császár szövetségétől kezdve a rapallói egyezményen át egészen az 1939-es német–orosz paktumig) hosszabb távon azonban elkerülhetetlen közöttük az összecsapás.
Mármost joggal adódik a következtetés: a nemzetiszocialisták, illetve korábban azok a német nacionalisták, akik Németországot a világ sorsát intéző nagyhatalmak sorába kívánták illeszteni, valójában lehetetlen feladatra vállalkoztak, mivel túlságosan is sok ellenség tekintett félelemmel vegyes csodálattal a németekre. Vagyis túlságosan sok volt mindig is a halálos ellenségük. De hát végső soron az cselekszik helyesen és bölcsen, aki mindig beletörődik a „realitásokba”, és adott esetben hajlandó valamiféle „másodrangú szereppel” is beérni az élet nagy csatájában? (A zsidók talán beérik a másodrangú szereppel?) Nem azt jelenti éppen a napjainkban kigúnyolt és elfelejtésre ítélt hősiesség, hogy merünk nagyot álmodni, mi több, cselekedni is hajlandók vagyunk nagyra törő álmaink megvalósítása érdekében? (Nos, persze hősiesség ma is van, de csak azok a hősök, akik a Cionista Világbirodalom érdekeinek oltárán áldozzák fel az életüket. Aki velük szemben állt, vagy áll, az csak „náci”, vagy „terrorista” lehet. Mennyivel okosabbak és emberségesebbek voltak az ókori és középkori eposzok írói, ők ugyanis a heroikus küzdelemben életüket vesztett katonákat hősöknek tekintették, bármelyik oldalon álltak is.)
Semmi kétség: valóban a zsidók kovácsolták egybe a német nagyhatalom létrejöttétől rettegő nemzeteket, mi több, egy hatalmas (jórészt hazug) propaganda-hadjárat nyomán azokat is sikerült meggyőzniük a németek rendkívüli „veszélyességéről”, „kegyetlenségéről”, „embertelenségéről”, akiknek egyébként nem hogy félnivalójuk nem volt Németországtól, de érdekeik kifejezetten egybeestek a Reich érdekeivel. (A magyarok között is jócskán akadtak ellenségei Németországnak, ami még a hazai németség befolyásának növekedését tekintetbe véve sem logikus.) Azonban a Németország fölötti diadalt ünneplő britek és franciák azzal nem számoltak, hogy a zsidóság vezetői be fogják nyújtani a számlát: végtére is nem a semmiért dolgoztak annyit az „antifasiszta szövetség” összekovácsolásán. Hiába került ki Franciaország is, és Anglia is győztesen a heroikus küzdelemből, semmit sem értek vele, mert mindkét hatalom gyarmatbirodalma néhány évtized alatt szétesett. Amerika pedig semmit sem tett a Brit, illetve a Francia Birodalom megőrzése érdekében, sőt, inkább még gyorsítani is igyekezett a bomlási folyamatot, abban bízva, hogy a függetlenségüket kivívó országokat majd sikerül az amerikai birodalom befolyási övezetébe beterelni. És általában így is történt, igaz, nem mindenütt, ugyanis számos szabaddá váló afrikai és ázsiai ország a Szovjetunió karjaiba menekült.
1945 után a Szovjetunióban ugyanis nem egészen az történt, amire a háború legfőbb nyertesei, a cionista zsidók számítottak. Hiába, a diktátorok kiszámíthatatlanok, kiváltképpen akkor, ha egy nagy, büszke nép élén állnak. Sztálin nem volt hajlandó alávetni magát a nyugatiak akaratának, és önálló nagyhatalmi politizálásba kezdett. A szovjet diktátor pontosan tisztában volt azzal, hogy a bolsevik párton belül óriási befolyással rendelkező zsidóság Amerikával, illetve a Nyugattal akar szövetkezni, magyarán, ők egyáltalán nem szeretnének önálló szovjet-orosz nagyhatalmat, hanem sokkal inkább a kialakuló Nyugati Birodalom karámjába hajtanák be a hatalmas országot. Ezért már Sztálin megkezdte a zsidóság visszaszorítását ( már a 30-as években, majd a folyamat nagyobb lendületet vett a háború után, lásd pl. orvosper), utódai pedig folytatták a sztálini nagyorosz imperialista politikát, amelynek azonban a zsidóság teljes háttérbe szorítása volt a feltétele. (Ez az oka annak, hogy a zsidók végül tömegesen kezdték elhagyni a Szovjetuniót, miként egykor Hitler hatalomra jutása után tömegesen hagyták el Németországot. Érthető okokból sem Hitler, sem Sztálin nem akarta birodalmának vezetését a zsidóság kezébe adni.) A kommunista rendszer azonban életképtelennek bizonyult, és a Szovjetunió végül megadta magát a Nyugati Birodalom előtt, amely azonban olyan agresszív erővel kezdett terjeszkedni az egykori kommunista érdekszféra területén (lásd NATO-bővítés, ukrajnai, közép-ázsiai hódítás), illetve magában az országban (a külföldi befektetők, meg az IMF és a Világbank közbejöttével), hogy az oroszok pillanatokon belül magukhoz tértek, és – Vlagyimir Putyin vezérletével – ha óvatosan is, de megkezdték a birodalom újjáépítését. Amely azonban régi erejét és befolyását aligha nyeri vissza többé.
A „náci veszély újjáéledésével” kapcsolatos fülsüketítő propagandakampány célja, hogy eleve megakadályozza bármifajta belső ellenállás kialakulását a cionista zsidóság uralma alatt álló Világbirodalomban. Az elégedetlenek egy részét egyébként is sikerült a „globalizációellenes” „alternatív”, illetve „zöld” mozgalmak karámjába terelni, márpedig az ilyesfajta szélsőbalos, kommunista, „zöld”, meg egyéb alternatív bohóckodás a birodalom urai számára egyáltalán nem veszélyes. Nem véletlen, hogy nem a „globalizációellenes” szélsőbalos szervezetek ideológusai, illetve támogatói kerülnek börtönbe, hanem a „holokauszttagadók” (vagyis akik szeretnék megismerni és bemutatni a történelmi igazságot, és tiltakoznak az ellen, hogy a nagy háború győztesei még mindig folytatják a háborús propagandát), illetve „nácik”, „fasiszták” és más „szélsőségesek”. A „náci veszély” állandó napirenden tartása szánalmas propagandafogás, még akkor is, ha a birodalom uralkodó köreinek szolgálatában álló média és oktatási rendszer segítségével hatalmas tömegeket sikerül továbbra is ily módon félrevezetniük. A „nácik” valóban követtek el bűnöket a háború alatt, de egyáltalán nem voltak kegyetlenebbek vagy gonoszabbak, mint ellenségeik, és még az sem igaz, hogy a háború kirobbanásáért a felelősség kizárólag Németországot terhelné. Sőt, véleményem szerint Németország éppenséggel kevésbé tehető felelőssé magáért a háborúért, hiszen a németek csak annyit akartak elérni, mint amennyi Nagy-Britanniának, Franciaországnak és az USA-nak megadatott: a németek is világ sorsát intéző nagyhatalommá kívánták tenni országukat. Miért kevésbé legitim a Német Birodalom létrehozására irányuló törekvés, mint az amerikai, brit, francia vagy orosz világuralmi szándékok? Miért elfogadható, sőt természetes sokak számára az Amerikai Világbirodalom mai léte, miközben Németország egykori hasonló, sőt sokkal szerényebb hatalmi törekvéseire oly vad, engesztelhetetlen dühvel tekintenek? Erre a kérdésre (már ha egyáltalán elhangzik ez a politikailag teljesen inkorrektnek számító kérdés), azt a választ szokták adni, hogy az amerikaiak (de részben még a britek, franciák is), „demokraták”, „humanisták”, míg a németek „rasszisták”, „antiszemiták”, „gyűlölködők”, sőt „őrültek”,akik iszonyatos vérengzést végeztek mindenféle kisebbség tagjai között birodalmuk építése közben. Mindez ostoba, hazug propaganda, ugyanis a németek semmivel sem voltak kegyetlenebb birodalomépítők, mint bárki más. Ha pedig az oroszokkal, illetve a spanyolokkal vetjük össze őket, akkor kifejezetten az oldalukra billen a mérleg nyelve.
Mindez azonban a múlt: a német nagyhatalomnak (sőt idővel magának a „régi” Németországnak, sőt vele együtt az egész hagyományos európai civilizációnak is) alighanem befellegzett. A Birodalom nem a belső „náci” ellenállás miatt fog megbukni, mivel a média elképesztő agymosó-hadjárata következtében ilyesfajta mozgalmak kifejlődni sem tudnak. A nyugati világot uraló  Cionista-Amerikai Birodalom osztozni fog más birodalmak sorsában: a vesztét a túlterjeszkedés okozza, aminek persze nem csak az az oka, hogy a szörnyállam újabb és újabb nyersanyagforrások és piacok után áhítozik. Könnyen elképzelhető, hogy miként a Római Birodalom pusztulásában is egy vallás, nevezetesen a kereszténység döntő szerepet játszott, úgy az Amerikai-Izraeli hatalom az iszlám szikláján fog hajótörést szenvedni. És nem csak azért, mert a példátlanul agresszív cionista-nyugati terjeszkedés a Közel-Keleten felingerelte az alvó oroszlánt: a muzulmán vallást. Amellyel összefüggésben a cionista oligarchia elkövetett egy immár jóvátehetetlen, stratégiai hibát: a bennszülött európai népek (és részben az antiszemitizmus egyik kútfejének tartott kereszténység) erejének meggyengítése céljából szélesre tárta a nyugati világba igyekvő bevándorlók előtt a kaput, csakhogy nem számoltak azzal, hogy a mai „modern”, „felvilágosult” korban az iszlám újjáéledhet. Márpedig, mint a korai kereszténység példája mutatja, még a legmodernebb fegyverekkel, töménytelen pénzzel, erőszakkal, agymosással sem lehet felvenni a harcot a mély vallásos hittel felvértezett, öntudatra ébredt, bátor emberekkel szemben. Róma majd háromszáz éven keresztül üldözte a keresztényeket, végül azonban a vallásos hit erősebbnek bizonyult mindenfajta világi hatalomnál. Vajon hasonló végkifejletre számíthatunk most is?
Perge Ottó - Kuruc.info

Ausztria bezzeg nem kergeti a halálba az állampolgárait zsidó parancsra - a gázkamramesétől sem érzékenyülnek el

Zuroff-fal a Der Standard készített interjút a legeslegújabb "nácivadászati idény" kapcsán. A cél nyilván az osztrákok "puhítása" és szégyenpadra ültetése volt, de éppen ennek kapcsán igencsak érdekes dolgok derültek ki.
Például az, hogy - Budapesttől eltérően - Bécs nem ugrik vakon az első zsidó röffenésre, hogy halálra kínozza valamely százéves állampolgárát, csak azért, mert a hazáját szolgálta. Az is rendkívül figyelemreméltó, hogy azért vádat emeltek egy nő ellen, mert verte a foglyokat, de azért nem, mert Zuroffék szerint ő "terelte be a gázkamrába" őket. Mi másról árulkodik ez, mint arról, hogy az osztrák vezetők is nagyon jól tudják, hogy csupán olcsó hazugság a gázkamrásdi?... Az is kiderül továbbá, hogy pénzen vásárolnak hamis tanúkat Csatáry László ellen (és vélhetően a többi "nácifasiszta háborús bűnös" ellen is).

Nagyapáink után kutat a vérszomjas zsidó
Alább az interjú:
- Az „utolsó esély” kampányt miért csak Németországban lehetett újraéleszteni, Ausztriában miért nem?
- Egyszerű a magyarázat. John Demjanjuk németországi elítélése óta ott egy precedens keletkezett, azaz ha valaki megsemmisítő táborban, vagy kivégző osztagban tevékenykedett, az már ettől a ténytől elítélhető. Korábban a személy ellen szóló egyértelmű bizonyíték alapján lehetett elítélni.
- Ausztriában továbbra sincs egyetlen ügy sem?
- Ellenkezőleg, Ausztriában nincs rá politikai akarat, hogy a náci háborús bűnösöket igazságszolgáltatás elé állítsák. A nyugati világban jelenleg Ausztriának van az egyik legrosszabb mérlege ezen a területen. A tapasztalatok alapján ott teljesen értelmetlen lenne bármi pénzkidobás vagy munka egy ilyen kampány újraélesztésére. Amennyiben a kampány feltételei és a politikai akarat megváltozna, Bécsben természetesen lenne értelme. Azonban kételkedem abban, hogy ez bekövetkezhet.
Amikor az akkori igazságügy-miniszterrel, Karin Gastingerrel egyeztettem Erna Wallisch ügyéről, azt találta mondani, hogy ő csak egy passzív közreműködő volt a majdaneki haláltáborban, noha ő vezette az embereket a gázkamarába és őrizte őket az elgázosítás alatt. Ezért nem lehet őt bíróság elé állítani.
Teljesen nevetséges és abszurd, hogy vannak emberek, akik másokat a gázkamarába küldtek, és nem lehet büntetőjogi eljárást indítani ellenük.
Erre a lengyel hatóságokhoz fordultam, hiszen ott található a majdeneki haláltábor. Ők 2008-ban találtak öt túlélőt, akik emlékeztek Erna Wallisch- ra, mivel a nő akkor terhes volt. Emlékeztek rá, és alátámasztották, hogy a nő többször megverte őket, tehát „aktív” volt. Ez alapján lehet őt végül vád alá helyezni, és nem azért mert másokat a gázkamarába vitt. Ez teljességgel abszurd.
- Lehetséges, hogy egy osztrák háborús bűnöst Németországban vonjanak felelősségre?
- Németország kérheti egy osztrák állampolgár kiadatását, aki háborús bűnösként részt vett a Harmadik birodalom szolgálatában. Azonban az eddigi tapasztalataim alapján meg vagyok győződve, hogy ez nem fog semmilyen kiadatást eredményezni.
- Együttműködik egyáltalán a SWK és az osztrák minisztériumok valamiképpen?
Igen, kapcsolatban vagyunk. Majdnem egy éve kérdeztük, hogy egy bizonyos osztrák állampolgár, aki koncentrációs táborban őr volt, él- még. Azonban a mai napig semmilyen választ nem kaptunk. Így néz ki az együttműködésünk.
2010- ben az osztrák igazságügyi minisztérium alakított egy munkacsoportot az életben lévő háborús bűnösök felkutatására. A közbenső tudósítás a munkáról nem született meg. A végleges verziónak 2011- ben kellett volna nyilvánosságra kerülnie, azonban ez nem történt meg.
- Nincs róla semmi információ, hogy a jelentés valaha is publikálásra kerül- e?
- Nekem az az érzésem, hogy a bizottság csak egy szemfényvesztés volt, hogy Ausztria jobb képet alakítson ki magáról. A SWK minden évben értékeli a nemzeteket a háborús bűnösök felkutatásában tett erőfeszítései alapján, ebben az évben, 2010-ben Ausztria D „kielégítő” minősítést kapott, az addigi D „nem megfelelő” helyett. Ezek kemény szavak és elnézést is kérek érte, holott nem kellene.
- Egyesek kritizálják az önök kampányát, amiért 25 000 euró fejpénz jutalmat tűztek ki az „utolsó esély” kampányukban azoknak, akik háborús bűnös nyomára vezetnek. A pénz a megfelelő ösztönző eszköz, hogy megtalálják a háborús bűnösöket?
- Valószínűleg nem a legmegfelelőbb ösztönző. Van azonban ennek egyetlen nagy előnye, hogy így a téma automatikusan óriási figyelmet kap. Az én tapasztalatom szerint - az „utolsó esély kampány” már tizenegy éve tart - azt tudom mondani, hogy az emberek, akik számunkra a leghasznosabb információkat adták, egyáltalán nem akartak pénzt. Azonban egyesek lehet, hogy soha sem hallottak volna az akciónkról, ha nem ajánlottunk volna pénzt. A pénzjutalom beígérése a média érdeklődését is sokkal erőteljesebben felkelti.
Másfelől: Csatáry László esetében, aki ellen az eljárás feltehetőleg a következő két hónapban elkezdődik, akkor fogunk csak még további egzakt információkat kapni, amennyiben pénzt fizetünk ki érte.
- Az antiszemitizmus-kutató Wolfgang Benzt szerint az SWK- nak húsz évvel ezelőtt kellett volna többet fordítania a náci háborús bűnösök felkutatására, ahelyett, hogy ma plakátokkal reklámoznak. Csinál ez egyáltalán még kedvet, hogy országszerte az emberek a háborús bűnösök után kutassanak?
- Kedves, amit Benz mond. Azonban még nem hallottam róla, hogy ő valaha is előkerített volna egyetlen náci háborús bűnöst. Szeretem ezeket az embereket, akik ülnek a maguk elefántcsont várában és másokat kritizálnak, akik praktikus munkát végeznek, hogy olyan dolgokat elérjenek, amik igazán fontosak a társadalom számára.
Azonban, hogy a kérdésre válaszoljak: A Wiesenthal Központ 1977-ben jött létre, és nem azzal a szándékkal, hogy nácikra vadásszon. Mi nem akartunk Simon Wiesenthal munkájába belekeveredni. 1986-ban azonban elkezdtük, mivel az USA-ban, Kanadában és Ausztráliában egy csomó nácit lokalizáltunk. Ezeken a helyeken egyszerű volt a büntetőeljárást elindítani, hiszen jelen voltunk az adott országokban. Wiesenthal személyes fókusza azonban mindig Németországra és Ausztriára irányult. Noha rábukkant sok emberre Ausztriában is, itt kevés sikerrel járt.
- Amikor manapság antiszemitizmusról beszélünk, mi nyugtalanítja Önt a leginkább?
- Irán és az Izrael elleni genocídiummal való fenyegetőzésük. És nem hiszem, hogy az új elnökük mást fog tenni. Ez iszlamista fanatikusok politikai rezsimje, akiknek igazán csak az jár a fejükben, hogy ők a világnak egy szívességet tesznek azzal, ha a zsidókat megsemmisítik.
- Magyarországról az elmúlt időkben megszaporodtak az antiszemita esetek az újságok címlapjain. Hogy áll az ország a náci háborús bűnösök ügyének feldolgozásában és azok felelősségre vonásában?
- Nagyon problémásan, azonban meg kell állapítani, hogy egyértelműen sem fekete sem fehér képet nem lehet alkotni. A mérleg nem egyenes. Bizonyos dolgok jól alakulnak, például létrejött egy Holokauszt Múzeum. Ez nem volt lehetséges Észtországban, Lettországban, sem Litvániában.
(Fordítás: ATV)

Olvasó: Cigány maffiózók hagyták ott a fogukat az érdi balesetben


A Police.hu ma reggeli híre:
Halálos baleset Érden
Hárman vesztették életüket abban a közúti közlekedési balesetben, amely Érden, a Kossuth Lajos utcában történt 2013. július 26-án 22 óra 40 perc körüli időben. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy Mercedes típusú személygépkocsi – eddig tisztázatlan okból – letért az úttestről és kerítésnek ütközött. Az autóban utazó 49, 29 és 53 éves érdi férfiak a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették. Az autó negyedik, 23 éves utasát a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték.
A gépjárműben senki sem használta a biztonsági övet.
Az Érdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya szakértő bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit.
Olvasónk írja:
Igaz a mondás, mely szerint "Isten nem bottal ver". A hivatkozott szombat esti balesetben cigányok haltak meg. Érd és környékének egyik legveszedelmesebb cigány bűnözői, illetve fehér samesza halt meg. Pénzen megvették már rég a bűnüldöző szerveket, önkormányzati tisztségviselőket, ellenük nem lehetett tenni.
Egyikük a környék legnagyobb orgazdája, illegális autóbontója és tolvaja volt. Ő maga nem vett részt ezekben, de a környék összes tolvaja neki dolgozott. Most a gyümölcsökre is rákattant, a gazdák nagy örömére. Senki nem állította meg a jól láthatóan roskadozó zárt autójukat. A néhai Kovács János, Érd, Martinovics u. 56 sz. alatti lakos két rabszolgát is tartott immár negyedszázada.
Frissítés: Olvasónk újabb információi:
A kórházban lévő kisebbik fia /Kovács Krisztinán Fb adatlapja itt érhető el. Elég sokáig nem volt itthon, nemrég hazakerülve az apja mellett tevékenykedett. (A nagyobbik fia élettársának adatlapja itt van.)
A napokban előkerült egy Tót Berci nevű, helyi illetőségű, ismert alvilági alak is a környezetükben. Valahol Solt térségében vettek (?) évekkel ezelőtt tanyát, ott pálinkafőzéssel foglalkozhatnak, mert rengeteg lopott cefrét szállítottak a bordó Renault (?) furgonjukkal. Nagy mennyiségben termelnek ki fát is, talán a tanya környékén, de itt, Érd térségében.
Az itteni zsaruk (is) jól ismerik a fickót, "Bivaly", "Jankó" néven. Egy piti kis olajos bűnöző volt, ő nem szőkített, csak olyanokkal kéretett az önkormányzattól tüzelőanyag-utalványokat, akik nem is rendelkeztek olajfűtő készülékekkel. Ezen megbukott.
Rengetegen csicskáztak nekik (a családnak), sokakat fenyegetettségben tartottak, így ha az emberei betörtek valahova, inkább hallgattak a károsultak.
Ez a Merci fél éve álldogált a házuk előtt, nem tudni, bontásra "pihentették", vagy valóban a tulajdonuk volt. De nem használták. Ha a rendőrök, vámosok kicsit piszkálódnak, rengeteg bűneset kiderülhet. Fő profiljuk az illegális bontás volt, napi átlag 3-4 autót dobtak szét. Amíg a tavasszal nem szállták meg őket a közterületesek, a házuk előtt, a nyílt utcán bontották őket. De bontottak ők elhagyottnak "vélt" épületeket is, az udvarukon rengeteg téglát behordtak, más része a tanyára ment a nagy autómentő trélerükkel.
A két rabszolgájuk a közelükben lakik, valami Jóska, meg "Ördög" (sógorok) már negyedszázada ételért, cigiért, piáért dolgoztatja őket, na meg veri is. Őket megszorongatva talán kiderülne két lázadó samesz halála is, ami az ő saruk.
(Kuruc.info, kép: MTI)péntek, november 30, 2012  gabeebeeAki eddig esetleg tétovázott, vagy bizonytalankodott volna annak megítélésben, hogy mégis milyen érdekek mentén folyik manapság a honi politika, az napokon belül meggyőződhet arról, hogy az eddig összeesküvés-elméleteknek hitt gondolatok egészen közel állnak a valósághoz, az megbizonyosodhat arról, hogy Magyarországon lényegében egy nagy cionista érdekeket kiszolgáló kör van, amit a népvakítás érdekében pártokra és civil szervezetek mögé bújtatott lobbicsoportokra daraboltak.


Azonban most egy olyan helyzet van kialakulóban, ami akarva-akaratlanul, de lehetővé teszi, hogy mindannyian összeálljanak egyetlen nagy sakálkórussá. Most egy olyan alkalom kínálkozik, amikor világosan látszani fog, hogy ki kivel van, hogy ki kivel vállal sors- és érdekközösséget. Ezért aztán érdemes lesz figyelni, hogy az elvtársak, a narancsosok, az Együtt 2014, a Hit Gyülekezete, és a Mazsihisz mellett, a következő napokban még milyen szervezetek, még milyen köztiszteletnek örvendő személyek fognak csatlakozni a Mindannyian Együtt Jeruzsálemért Alapítvány szervezte 
megmozduláshoz.

Tudják ezt ők is. Tudják, hogy könnyedén lelepleződhetnek. Ezért aztán, hogy az embereknek még véletlenül se legyen ideje elgondolkodni a kérdés lényegéről, a fősodratú média gondoskodik a folyamatos elterelő műsorról. A híradások vezető hírekben számolnak be arról, hogy a Jobbik által felvetett és vizsgálni kívánt döntési pozícióban lévő kettős állampolgárok ügye, milyen felháborodást keltett a világban. Minden csatornán megy a szörnyülködés, az ajvékolás, a nácik elleni összefogás szükségességének" mantrázása.

Naponta idézik az amerikai nagykövet tiltakozását, aki gyalázatos és rendkívül sértő megnyilvánulásnak” nevezte a történteket, miközben az sehol nem hangzik el, hogy az Egyesült Államokban is hivatalosan nyilvántartják, hogy a politikai élet szereplői milyen vallásúak és milyen népcsoporthoz tartoznak. De természetesen nem maradt itthoni visszhang nélkül az izraeli parlament elnökének Áder Jánoshoz írt levele sem, amiben Reuven Rivlin felszólítja Ádert, hogy határozott tettekkel lépjen fel az antiszemitizmus ellen, beleértve a Jobbik betiltatásának kezdeményezését.” 

És hogy a cionista agymosó és megfélemlítő propaganda mennyire jól működik, azt mi sem bizonyítja jobban, mint Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének a meghátrálása az ügyben. Péterfalvi néhány nappal ezelőtt még megerősítette dr. Jóri András adatvédelmi biztos korábbi állásfoglalását, miszerint az országgyűlési képviselők kettős állampolgárságára vonatkozó adat (...) közérdekből nyilvános személyes adat. Ez azt jelenti, hogy a képviselők kettős állampolgárságára vonatkozó tájékoztatást (...) maguk a képviselők, mint közfeladatot ellátó személyek is kötelesek bárki számára megadni.”, azonban mára már módosított az álláspontján.

A legújabb verzió szerint az országgyűlési képviselők esetében is csak a kettős vagy többes állampolgárság ténye nyilvános adat, az viszont nem, hogy az illető melyik más állam állampolgára”Az utóbbi napokban elmérgesedett politikai vita kapcsán felhívom a politikai élet szereplőinek figyelmét arra, hogy az ilyen adatok kiadására a képviselőket és az állami tisztviselőket nem lehet kötelezni. Már önmagában az erre való felszólítás is az emberi méltóság sérelmét vetheti fel” – magyarázta tegnap az immár cionista érdekeknek megfelelő értelmezést Péterfalvi.

Így megy ez.

A magyar politikai elit 2012 késő őszére megtalálta végre a sokat emlegetett, a sokat keresett nemzeti minimumot, ami lényegében nem más, mint a cionista érdekek gátlástalan kiszolgálása. Jól láthatóan ez az, ami a pártok és az egyes szervezetek felett áll. Ez az az eszmeiség, amiben mindenki egyetért, amiért mindenki kérdések, és kétségek nélkül tud küzdeni, legyen a politikai paletta bármelyik oldalán.

Azt hiszem, tekintettel erre a nagy eseményre, mindannyian vegyük magunkhoz az első nylonzacsit, ami a kezünk ügyébe akad és megfelelő reakcióként a történtekre, egyszerűen okádjunk bele. Aztán vessük a tekintetünket december 2.-ra, amikor is a frissen megtalált nemzeti minimum egy szabadtéri Vidám Vasárnap keretében a maga leplezetlen valójában bemutatásra kerül a Kossuth téren.

Nem kétséges, tanulságos és sokatmondó pillanat lesz mindannyiunk számára.

[Azért zsacsi akkor is legyen kézközelben.]
Példaképünk (legyen) Izrael!!!Hogy miben kövessük a példát?
Rasszizmusban (?), gyűlölködés ben (?) kegyetlenségben (?).

Egy fenét! Nemzeti tudatosság ban és rendszeretetben! Mire is célzok?

Hát' a következőkre.

A zsidók Izrael államot zsidó nemzeti (!) államnak tekintik és "homogenizálni" azaz idegenteleníteni, főleg arabtalanítani szeretnék. Logikus, nemde? (A románok és a szlovákok is "nemzeti" államban élnek békésen, a kutya se' ugatja őket a kisebbségek miatt.)

Ma éppen a következőkről folyt a szó és a kép - a tévében.

Izrael, korlátozott számban ugyan, de letelepedni engedett a zsidók, istentől (és Balfo úrtól) kapott, szent földjén másokat,,, Hogy ne kerteljek, más fajúakat, gójokat. Ezekkel mint vendégmunkásokkal előrelátó és korrekt (!) megállapodásokat kötött. Munkát és (éh)bért kapnak. Alapíthatnak épp családot is, csak éppen nem csinálhat nak gyereket... Hogy miért nem? Főleg azért, hogy a gyerekcsinálás ne csökkentse az egy főre jutó jövedelmet, ezáltal a "család" életszínvonalát. És, csakúgy mellesleg, ne borítsa fel a zsidó állam etnikai arányait. Úgy ám!

Most kiderült, épp a filippínókról van szó, hogy alattomos módon szerződést szegtek. Gyereket csináltak, sokat ahogy náluk ez bevett szokás - otthon. Csakhogy Izraelben nincsenek otthon. Erre a különbségre most kezdik ráébreszteni őket.

Izraelben valamiféle "etnikai rendőrséget" állítottak fel. Ezek most felderítik az illegális gyerekszaporulatot és (egyelőre) csak annyit "kérnek", várnak el a szülőktől, váljanak meg gyermekeiktől és küldjék őket haza - a francba. Most ezek a kis kölkök nem tudják megérteni, hogy "szülőföldjük" miért nem a hazájuk. Ha beiskoláznák őket valamelyik jesivába, esetleg megértenék... Én mindig is hangoztatom, mióta honlapot írok, hogy aki a Talmudot nem ismeri, az nem tud eligazodni a világ dolgaiban, az tényleg egy gój állat, nem több, nem más.

A sok zsidó szentkirály közül Heródes volt megakadva a gyerekekkel, de csak a fiúgyerekekkel.Ő nem akarta még a fattyakat se elszakítani a szüleiktől. Egyszerűen elrendelte megölésüket. Gondoljanak csak bele! Megjelenik a király hóhéra: nyissz, vagy csatt és volt gyerek, nincs gyerek. A gyerek nem sír szülei után. A szülők meg vigasztalást keresnek a lánygyermekben ha van, esetleg csinálnak, ha nincs. Meg aztán a földben fekvő halott emléke hamarabb elhalványodik, mint az elszakított és messzire száműzött élőé.

Hitlernek is volt megoldása. Kegyetlen. Kegyetlenebb csak a mostani izraeli megoldás (endlösung) lesz, ha végrehajtják. Remélem nem. De ha igen, váljon "precedenssé"!

Mit jelent e csúnya szó magyarra fordítva? A következőket.
 • Deklarálnunk kell nemzetállamiságunkat.
 • Új állampolgári törvényt kell alkotnunk arról, ki a magyar, ki a magyar állampolgár.
 • Ki kell mondani, hogy mindazok akik születésüknél fogva, vagy a magyar állam kegyelméből nem lettek (teljes jogú) magyar állampolgárok, azokat elsősorban is pontos lajstromba kell venni és életlehetőségeiket az állampolgársági törvény mellett az idegenrendészeti törvény szerint is kell alakítani (korlátozni).
 • Fel kell állítani - izraeli mintára - az etnikai rendőrséget és elsősorban azok ellen kell bevetni, akik azt elmúlt évtizedekben szivárogtak be az ország területére és itt nem a magyarok számát akarják gyarapítani, hanem uralkodó, kizsákmányoló osztállyá óhajtanak szerveződni, vallásuk és fajiságuk megtartása mellett.

  Nem zsidótörvényeket kell hozni. Ezek nem váltak be anno és pláne nem válnának be most. (Anno azért sem váltak be mert, hellyel közzel, maga a Kormányzó is szabotálta végrehajtásukat.) Most "magyar-törvényeket" kell alkotni olyanokat mint a sűrű szemű háló, hogy lyukain ne lehessen ki vagy bebújni. És azt is ki kell mondani, hogy a törvény maradéktalan betartatásáért, betartásáért a "közjogi méltóságok" a fejükkel felelnek.

Hitler bunkerhalála óta folyton azt verik a fejünkbe, hogy emberi fajok márpedig nincsenek. Nos, örök hála Konrád Györgynek aki, egy derék és okos (sőt szép) zsidó és végre kimondta - leírta - igenis vannak gének (következőképp fajok is). A zsidó génekről megállapította, hogy tulajdonképp egy csodálatos "génkoktélról" van szó, amely garantálja hogy soha sehol ne legyen utcaseprő akinek ereiben ez a zsidó koktél csörgedezik.

Innen világos minden. A "koktél" genetikai kódja nyilván eltér a közönséges (gój) génállomány kódjától. Persze nem kell mindenkit a laborba küldeni, hisz a koktél egy csomó olyan külső és belső tulajdonsággal ruházza fel tulajdonosát, hogy az egyszerű érzékszervi észleléssel felismerhető.

Tehát, jussunk el oda, hogy ki mint veti (mások) ágyát Izraelben, úgy aludhatja (saját) álmát Magyarországon.

Ne feledjük, egy (!) népről van szó, melynek faji szaga is van. Ezt nem én mondom. (Nem is merném, hisz már azért is bíróság elé citáltak, mert egy cionista zsidóról azt mondtam, hogy cionista.) Ezt Theodor Herzl a cionizmus megalapítója mondta, ő meg csak tudta.


Sz. Gy.


A legalja: kommunisták, liberálisok, bolsik, cionisták
Pósa Lajos:
Verje meg az Isten

Verje meg az Isten,
Veretlen ne hagyja,
Ki magyar létére
Magát megtagadja.

Szabadságunk fáját
Fosztja, – fosztogatja,
Leveleit, virágait
A viharnak adja.

Verje meg az Isten,
Nem egyszer, de százszor,
Ki magyar létére
Idegenhez pártol.

Ősi jussát önként
Idegennek dobja,
Kincseinket egy más fajnak
Kincstárába hordja.

Verje meg az Isten
Minden kis dolgába;
Ki magyar létére
Egy más faj szolgája,

Mást érez és mást mond
Talpnyaló nyelvével,
Háromszínű lobogónkat
Ronggyá tépi széjjel.

Verje meg az Isten
Ki a magyart bántja,
Ki magyar létére
Száz örvénybe rántja.

Verje meg, verje meg
Minden haragjával!
Júdásszerű két kezének
Tüzes ostorával!

 

Mindezek célja: a polgárháborús helyzet előidézése

 Haza és nemzetárulók
 (mszmp, mszp, szdsz, mdf, lmp, dk és zsidesz-kdnp) 
A magyar nép nevében vádolom önöket: nép, haza és nemzetárulással!
Nem lesz kegyelem!
              Átok, örök átok szálljon reátok!
"A kínhalál mindezeknek (kommunisták, poszt-kommunisták, liberálisok és cionisták) kegyelem, akik ilyen sorsra juttatták a magyar népet! Büntesse a magyarok Istene mindegyiket, a magyarság elleni bűneiért, tetteiért. Örök szenvedésre ítéltessen mindegyik, nép, haza és nemzetáruló rabló, kollaboráns   gazember! Átok, örök átok kísérje  mindörökké, minden hozzátartozóját, teljes vagyonvesztés terhe mellett ! "

 
 
…”Mialatt a magyar hazafiak farkasszemet néznek a mesterségesen felfújt problémákon ajvékoló zsidókkal és liberálisokkal, cionbolsevikokkal, s az őket fedező kigyúrt cigányokkal, – addig ki tudja hány magyar számára adják ki a kilakoltatási végzést… S foglalják el idegenek a házát, vagy rombolják le buldózerrel, hogy zsidó lakóparkot húzzanak fel a helyére.
Nézzük  a cionista zsidó eszme célját .
Egy független és szabad Izrael amit meg kell védeni mindenáron.Lényegében zsidó nacionalizmusnak is nevezhetnénk.
A zsidó világhatalmi törekvések, ennek részeként
Magyarország meghódítása!
Az erőltetett egyenlőség óhatatlanul ál-egyenlőséget és teljesen torz, rendkívül kártékony társadalomszerkezetet eredményez.

Módszerek és technikák
Marschalkó Lajos: „Világhódítók, országhódítók” kivonatolt összegzése!
- Az Ó-szövetség, tehát a Thora tanulmányozása nélkül nem érthetjük meg a világuralmi törekvések lényegét. Erkölcstani alapjai a talmudban rögzítettek. Írásban, írásban rögzített magyarázatokban, írásban soha nem rögzített vezető papság által szavakban továbbadott tanokban! A hatalom megszerzése egyszerre mindent használ!
- A fő technika a kettős mérce!
Ami véd, azt Izrael fiainak követni kell! Minden másnak viszont meg kell tiltani!
- A vér tisztaságát mindenek fölé helyezi. Nehémiás még csak átkozódik, Ezdrás már elkergeti a feleségül vett idegen nőket gyermekeikkel együtt.
1953-ban az új izraeli parlament eltiltja a zsidók és nem-zsidók közötti házasságot.
- A zsidóság Isten kiválasztott népe, állítják magukról! Szent is!
Mózes V. 7. 2-3. Környező népekre rámutatva parancsolja.
”Annak okáért leányaitokat ne adjátok az ő fiaiknak és lányaikat ne vegyétek fiaitoknak és ne keressétek barátságukat és javukat soha!”
És ezeket a mai napig tartják, példa rá a palesztinokkal való viszonyuk!
Göbbels, Rosenberg a zsidóság saját ideológiáját fordította ellenük!
Nürnbergben akasztófát osztogattak mindezekért! A fentieket más népeknél üldözendő fajgyűlöletnek nevezik!
- Megosztani és uralkodni
Alapelvnek tekintendő beépülni minden irányzatba! Akár ellentétes külső jegyekkel bírókba is!
Finánctőkés: Rothschild család
Nemzeteken átívelő hálózat! Nagymesterei a hitelt teremteni a semmiből világmutatványnak! Rothschild Mayer rabbinak szánták, bankár lett Frankfurtban.
Fiai:
o Rothschild Salamon az Osztrák-Magyar Birodalomban
o Rothschild Natan Londonban
o Rothschild Károly Olaszországban
o Rothschild Jakab Párizsban
Építette a választott nép birodalmát úgy, hogy a politika frontvonalában nem látszani, de a háttérből mindent megvett politikusokon keresztül irányítani!
Szociális mozgalmak, kommunizmus:
A jogos népharag melyet a fenti gátlástalan finánctőkés oligarcha létrehozott „kezelésre” szorult. Jött a zsidó Marx Károly a Kommunista Kiáltvánnyal! Az idétlen angol gyáros csak diszgojnak és finanszírozónak kellett! Nagy világfelfordulás, nagy lenyúlás! Engels ezt nem látta át!
- Ugyanígy a Materialista filozófiákban, Idealista filozófiákban az élvonalban lenni! Minden forrongjon! Ha tisztázatlan megosztott a társadalom, uralkodni lehet rajta! Ez való a gojoknak!
- Mit mond a „magyar” zsidó, Herzl Tivadar az 1897-es első Bázelben tartott cionista kongresszus atyja.
”Egy nép vagyunk! Nem amerikai, nem szovjet, zsidók! Csak zsidók! Itt nincs másság, kavarodás, multikultúra! Az a gojoknak van kitalálva! Itt a cionistáknál rendnek kell lenni!!”
- Beépülni és belülről átalakítani
- Beépülni az egyházakba!
o Részben szétforgácsolni, megosztani
o Részben cionista bibliamagyarázatokat elterjeszteni. Ószövetségi zsidó bűnöket erénnyé nemesíteni! Jelenlegi sláger az új bibliafordítás (értsd biblia átírás)
- Szabadkőművesség és más titkos társaságok működtetése.
o Megfelelő személyek helyzetbe és pozícióba hozása!
o Döntéshozó szervezetek befolyásolása érdekeiknek megfelelően!
- Társadalmi szervezetek működtetése
o Régi értékek devalválása!
o Általános társadalmi zűrzavar teremtése, társadalom-újító mozgalmakkal! Illetve újításnak álcázott, kizárólag gojoknak (héberül tisztátalanok) szánt szellemi társadalmi kavarodás létrehozásával!
Saját köreikben a hagyomány tisztelete az szent. A rabbik nem demokráciát játszanak! Ha valaki megsérti az ősi törvényt, akkor keményen odacsapnak!!
A kettős mérce a talmud parancsa!
(Luzsenszky Alfonz talmud fordítása alapján)
Álla az Úr és megméré a földet és átadá Izráelnek a népeket… s átadá minden javukat az izraelitáknak”
(Baba kamma 37 b. rész) Ha egy zsidó ökre egy idegennek ökrét megdöfi, akkor a zsidó szabad. Ha egy idegen ökre döfi meg a zsidóét, akkor az idegen köteles a zsidónak a teljes kárt megtéríteni!
Egy testvérednek (izraelitának) megrablása tilos, de egy nemzsidónak a megrablása meg van engedve” (Baba mezia 111 b lap)
Gojnak tett eskü semmis.
A rabbik egyhangúan állítják, a titkos bűnök meg vannak engedve, csak arra kell vigyázni, ki ne derüljön!
Mivel a talmud a cionizmus erkölcsi vezérfonala, világos, hogy ez a mozgalom az egész világot magáénak tekinti, és a tisztátalanokat gojokat baromként kezeli! Természetesen ennek az ősi elvnek megvalósítását korszerű álcahálóba csomagolja úgy, hogy az alapelv nem sérül!
- Magyarország meghódítása a világban már bevált módszerekkel zajlott, a talmudista eszmerendszer elvei szerint!
- Herz Tivadar a cionizmus apostola még meg sem született Budapesten, midőn Montefiore Mózes az Alliance Izraeliteé Universele mindenható ura kiadta az utasítást: „Zsidó testvérek! Magyarországnak és Galíciának a mienknek kell lennie!”
- Reálpolitikának látszott, jó feltételekkel!
o Magyar főnemességet a Habsburg Uralom genetikailag és tudatilag teljesen tönkretette, vérük már nem a Gyulák, Abák, Csákok vére volt.
o 1848-49 szabadságharc leverésének társadalmi és gazdasági sebei.
o Kisnemesség, polgárság csekély ellenállóképessége, pénztelensége!
o A korszellem erős hatása, romló nemzeti öntudat és a liberalizmus babonája!
A cionista zsidó közösség sohasem azonosult a magyar sorskérdésekkel.
- Az Ullman és társa pesti magyar kereskedelmi bank a forradalom pénzének közadakozásból összeadott aranyfedezetét nem Kossuthnak adja át, hogy Debrecenbe vigye, hanem a császári tábornagynak Windischgrätz hercegnek.
- A magyarországi zsidóságot a Habsburg Bürokrácia a szabadságharcban gazdaságilag legyengült magyarságra szabadította!
1849. XII. 30. Olmützi Alkotmány
1859. XII. 20-tól minden iparban szabadkezet kaptak!
Rotshildok és a magyargyűlölő Bach szövetkezik! Nem kell független magyar iparos és kereskedő réteg! 80 év múlva zsidó kézen van a magyar szeszipar 100 % -a.
1938-ban, amikor Imrédy Béla államosítja a szeszkartellt, 500 % -al megugrik az állam szeszilletékből befolyó jövedemle!
Ilyen mérvű volt az illetékcsalás!!
A másik támadási irány a sajtó!
Montefiore Mózes nyilatkozata:
”Amíg az egész világ sajtójának nem vagyunk urai, hogy azzal a népet ámítsuk, elszédítsük, addig a mi uralmunk csak agyrém marad.”
1867 XVII teljes emancipációt kimondja!
A zsidó sajtóelőkészítés eredménye, hogy fel sem merül a vita során a Magyarság védelme saját hazájában!! Kolozsváry Borcsa Mihály és Bosnyák Zoltán ezekről sok tanulmányt írt! Istóczy Győző elsőnek veszi észre a cionista országhódítás nagy veszélyét! 1870-ben elindítja a „12 röpirat” c. folyóiratot. Bosnyák Zoltán mint a kérdés világszerte elismert szakértője megállapította!
„Ez a világ első tudományos szintű folyóirat a zsidókérdésről”
- A Berliner Ostend Zeitung már 1881-ben megjegyzi, hogy Istóczy-nak köszönhető hogy Európát figyelmeztette erre a veszélyre!
- Solymosi Eszter meggyilkolását Dr. Bary József vizsgálóbíró nem tudta megtorolni!
Ez a Magyar Jogállam terrorizálása, megvesztegetése volt!
Asszimiláció és névmagyarosítás, mint a behatolás és az álcázás eszközei!
- A zsidóság nem a befogadó néphez, hanem a hatalomhoz, a mindenkori hatalmat gyakorló urakhoz akar asszimilálódni! Állítja igen helyesen Narodni Listi prágai munkatársa – egyébként magyargyűlölő – Stefanek Antal.
- Szekfű Gyula a „Három Nemzedékben” leszögezi:
”Lelkébe óvakodtunk beletekinteni, megelégedvén ruha – és beszéd külsőségeivel; …
Összetévesztettük a nyelvvel, a magyarságot a magyarul csevegéssel! A halhatatlan lelket a mulandó színét váltó külsővel.”
Uralkodó eszme: A liberalizmus.
Jelentése: Szabad mindent, ami a Magyarság ellen irányul.
A vérrel szerzett nemesi címek áruba bocsátása, devalválása.
26 nagy zsidó családot pénzért „bárósítottak”.
- Hatvany-Deutsch bárói rangot kapott zsidó család cukor, papír és sörbirodalmat uralt újságokkal, kiadókkal.
- Báró Harkányiak coppeli olasz zsidók voltak, birodalmuk a dohánykereskedés.
Így folytatható lenne mind a 26.
- A zsidóság helyzetétől függetlenül a határaink közelében zajló őrjöngő bolsevik, komcsi mészárlást nem veszélyes jelenségként, hanem zsidó sikerként értékelte!
- Ez igen érdekes ellentmondásos, és csak egy távoli célt figyelembe véve érthető álláspont.
E tengernyi mocsokban feltűnik egy prófétai lángelme, sorsfordító írózseni!
Szabó Dezső
Első igazi nagy műve az Elsodort Falu. Ez egy gigászi védőbeszéd a magyar nép és a magyar faj mellett.
Szabó Dezső a magyarság és a cionizmus kapcsolatának hatalmas irodalmi megjelenítője.
A zseni világosságával látta, hogy a magyar élet belekeveredett az idegen hínárba, akár liberális kapitalizmust, akár kommunista diktatúrát mondunk, egyetlen igazság van, az Idegen Uralom. Mindkettő mögött a cionista hatalom áll!
- Horthy Miklós óriási hibája, hogy nem látta át az országhódítók, Chorinok, Goldbergerek, Fellnerek, Weiss.Mannfrédek tevékenységét, igazi szándékait!
Voltak még néhányan, akik felismerték és elindították az új Függetlenségi Mozgalmat.
A murgai tanító fia Gömbös Gyula a kisgazdákhoz, a magyar paraszthoz fordult.
Prohászka Ottokár a magyar szocializmusban, a hungarizmusban látta a jövőt.
Zadravetz István és Bangha Béla a keresztény megújulásban.
Milotay István és Oláh György a zsellérsorba süllyedt magyarságot mozgósítja!
Ezek a függetlenségi mozgalmak a cionista elnyomás ellen, erekből patakokba, sőt a végén zúgó folyókká terebélyesedtek!
- Mivel a cionizmus egy hatalmat megszerző politikai mozgalom, így annak bírálata, elemzése nem lehet vallás, felekezet elleni izgatás, vagy gyűlöletre uszítás. Mindenkinek joga van a szabad vélemény-nyilvánításhoz.
- Az ENSZ Egyetemes Emberi Jogok Nemzetközi Nyilatkozatának 19. cikkeje kimondja, melyet a Magyar Országgyűlés ratifikált, illetve az alkotmány alapelvei közé emelt!

NOS KIMUTATTÁK A FOGUK FEHÉRJÉT!

Nem csupán hazafias, de keresztényi, sőt emberi kötelesség is immár szembeszállni a világot a szakadék szélére lökdöső, egyre agresszívebb és kiszámíthatatlanabb cionizmussal szemben.


A PATKÁNYOK!
Mi tudjuk, hogy a  szebb jövőnek is lesznek vesztesei.
A kutyust megmentjük, ugye magyarok!


Megtekintések: 979

Válasz erre a beszélgetésrePermalink Eddig válaszoljon: Portál szerkesztő Erről: December 22, 2012 Hol: 5:27pm
A kollaboráns orr-bán  Kádár belügyminiszterének kegyeltjeként került a Fidesz élére
Az alábbi tények mindenkinek segíthetnek a valóság felismerésében:

1.
Pozsgay Imre és Horváth István III/III-at felügyelő belügyminiszter az 1956 utáni együtt töltött kecskeméti időszak óta szoros barátságban voltak egymással.

2.
Stumpf István 1983 augusztusában feleségül vette Horváth István lányát. A házasságot az akkori V. kerületi "Ságvári Endre házasságkötő teremben" kötötték meg.

3.
Stumpf István annak a Gellért-hegyi, Ménesi-úti luxus-jogászkollégiumnak a nevelőtanára volt, amelyben Orbán Viktor a szárnyait bontogatta. Ott ismerkedtek össze, és Stumpf ott szemelte ki magának Orbánt konspiratív terveik számára.

4.
Pozsgay Imre a pártmegbízatásként végzett összekötői feladatot az 1956-ot feltáró történészbizottsággal a saját hatalomátmentő céljára sajátította ki, és mindenki mást beelőzve mondta be a rádióba, hogy "1956 népfelkelés volt". Miközben ő maga részese volt 1956-nak, csak éppen nem a felkelők oldalán! Tudta ő jól azelőtt is, hogy mi volt 1956, nem volt neki ahhoz szüksége a történészbizottságra! Kádár János az 1956-os "érdemei" miatt kinevezte Pozsgay Imrét 1957 tavaszán Kecskemétre az ott akkor létrehozott Marxista-Leninista Esti Egyetem igazgatójává. Később Pozsgay egészen a megyei pártvezetésig jutott. Ott barátkoztak össze Horváth Istvánnal. Kecskemétről Pozsgay a "Társadalmi Szemle" c. ideológiai pártfolyóirat szerkesztőségébe került, amelynek Benke Valéria volt a főszerkesztője. Az a Benke Valéria, aki a felkelőktől védte a rádiót 1956-ban. A két 56-os Kádár-párti kommunista jól megfért egymás mellett. Pozsgay a magyar kommunisták egyik ideológiai irányítójává vált.

5.
Az 1989-es Nagy Imre temetés szervezése során az eredeti elképzelésektől majdnem az utolsó pillanatban eltértek, és egy üres koporsót is elhelyeztek. Ez volt az a koporsó, amelyik Orbán Viktor számára a színrelépést és az imázsteremtést biztosította. Orbán Viktor beszédét mindmáig csak azok tartják bátor beszédnek, akik nincsenek tisztában azzal, hogy akkor Orbán Viktor már informális bizalmas kapcsolatban állt a hatalomátmentésen ügyködő Pozsgay-Horváth-Stumpf családi triumvirátussal, Stumpf Istvánon keresztül, és így ő pontosan tudta, hogy mi hangozhat el azon a beszéden. Minden jel szerint Pozsgay előre ismerte a beszéd tartalmát, és Orbán egyeztette vele.

6.
Így lett a családi-baráti szálakon keresztül mindjárt két "hőse" az országnak egy alomból:
Pozsgay Imre, aki 1956-ot népfelkeléssé minősítette a rádióban.
és
Orbán Viktor, aki "bátran" felemelte a szavát az oroszok távozásáért Nagy Imre temetésén.
Ideje, hogy végre mindenki felismerje e két színpadi show mögött a mesterséges politikai imázsépítés technikáját.

7.
Orbán Viktor a magyar ifjúság képviseletében részt vehetett az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásain, annak ellenére, hogy éppenhogy csak megszáradt a tinta a Fidesz alapító nyilatkozatán. Ezzel szemben a KISZ vezetése nem képviseltethette magát. Az MSZMP-t és a KISZ-t egyaránt Pozsgay Imre képviselte. Pozsgaynak és Horváthnak nem sikerült az SZDSZ belső köreibe férkőznie, ezért szükségük volt Orbánra, hogy az SZDSZ "ifjúsági társszervezetének" vezetője képében az SZDSZ legfelső vezetésének közelébe férkőzhessen, és onnan szállíthassa az információkat Stumpfon keresztül közvetlenül Horváthnak és Pozsgaynak.

8.
Bizonyíték:
Orbán Viktor az 1998-ban alakult kormányában Stumpf Istvánt (a volt III/III belügyminiszter vejét!!!) kancelláriaminiszterévé tette meg.
2005-ben pedig azért esett a választása éppen Pozsgay Imrére a Nemzeti Konzultáció lebonyolításához, mert Pozsgaynak az egykori Horváth belügyminiszter barátsága révén amúgy is hasznos információi voltak a nemzet "személyi állományáról". Így a feladat nem volt igazából új, és a régi információkat gyakorlatilag csak fel kellett frissíteni és kiegészíteni. Mindenesetre ehhez a feladathoz is egy hű bizalmasra volt szüksége Orbánnak.
Pozsgay Imre feltűnő módon sem a rendszerváltás előtt, sem utána, sohasem bírálta Orbán Viktort. Arról viszont egy interjúban nyilatkozott, hogy Orbán Viktor beszédét a Nagy Imre temetésen kiemelkedő színvonalúnak minősítette. (nem csoda, hiszen ő maga volt a beszéd lektora...))

9.
A fentiek világos magyarázatot szolgáltatnak arra a sokak által máig nem értett fordulatra, hogy miért szakított Orbán a "liberalizmus" eszméivel, és hogyan vált "jobboldali" populistává.
Ugyanis Orbán sohasem volt liberális, csupán a megbízatása kezdetben arra szólt, hogy az SZDSZ közelébe kerüljön, ahhoz pedig erre volt szükség. Pozsgay már a 80-as években is utálta az SZDSZ-t, éppen ezért támogatta már a Kádár-időkben is az MDF kibontakozását, ahová éppúgy beépítette a saját kádereit, ahogy a Fidesz-be Orbánt. Bíró Zoltán, az MDF első elnöke, Pozsgay közeli bizalmasa, minisztériumi beosztottja volt. Antall József pedig, akit Pozsgay ajánlatára éppen Bíró Zoltán vitt be az MDF-be, nem volt más, mint Horti József ifjúkori barátja a Toldy gimnáziumból, Horti József lányát pedig Pozsgay Imre fia vette el feleségül, és az ő esküvőjük is ugyanabban a "Ságvári Endre házassságkötő teremben" volt, mint a Horváth-Stumpf frigyé.

Ne feledjétek: egy ilyen családi-baráti szálakon szőtt konspirációról nehezen fogtok találni bármiféle dokumentumot, vagy 6-os kartont...
Ilyen jövőt kívánunk a kommunistáknak:
  A legalja
  2012-12-25. 19:37
  Rozgonyi karácsonya: ma tartotta fontosnak a Jobbik vezetését az MTI-nek mocskolni
  ,,,
  A 80. életévét töltő Rozgonyi Ernő - aki a Jobbik-frakció legidősebb tagja volt - kedden az MTI-nek eljuttatta a Vona Gáborhoz címzett, december 3-án kelt levelét, amelyben jelezte: nem adja tovább a nevét a "sorozatos ostobaságokhoz", amellyel a párt vezetése "rendkívüli mértékben ártott a nemzeti radikalizmus ügyének".
  A politikus mai közleményében ehhez hozzátette, hogy a döntésének nyilvánosságra hozatala előtti napokban politikustársai előbb kilépési szándékának visszavonására akarták rávenni, majd megpróbálták "megvesztegetni", de mindezeket visszautasította.

  Ezen a Rozgonyi kilépése és esküszegése után, december 17-én készült képen nem úgy tűnik, mintha a jobbikosok próbálnák "megvesztegetni"... éppen a "megvilágosult" (és azóta a Fidesszel szavazó) Ernő bácsi fülébe susog az, aki a szart kavarja
  A politikus Vona Gábornak írt felmondólevelében tudatta, hogy átül a "függetlenek" közé, és a pártból is kilép, de mandátumát - esküje ellenére - nem adja vissza.
  (MTI nyomán)
  Kapcsolódó:
  Rozgonyi kilépésének háttere egyetlen fényképen
  Elfogadták a jövő évi költségvetést - Rozgonyi ezúttal is a Fideszn...
  Az áruló Rozgonyi a családbarát intézményeket célzó jobbikos javasl...
  Az esküszegő Rozgonyi is leszavazta a komcsi luxusnyugdíjak napiren...
   Mindszenty örök! 64 éve hurcolták el a judeobolsevik ávósok
   2012. december 26. 08:13
   Hunhír.info
   1948. december 26-án, Karácsony másnapján tartóztatták le, és a judeobolsevik ávósok terror házában, az Andrássy út 60-ban megkezdték kínzását a szentéletű mártír főpapunknak, Mindszenty Józsefnek. Legfőbb kínzója egy brutális zsidó ávós, Décsi Gyula volt.
   Számos kihallgatási jegyzőkönyvét a szintén kisebbségi Sulner László írásszakértő és felesége írta alá, de Mindszenty sajátkezűnek feltüntetett vallomásait is ők hamisították. A koncepciós perben Mindszentyt életfogytig tartó fegyházra ítélték (1949. február 8.), de betegsége és a nyugati nyomás miatt később házi őrizetbe kerül Püspökszentlászlón, majd Felsőpetényben.
   Mikor kértek bocsánatot Mindszentyért, ávós hulladékok, illetve utódaitok?
    Antimagyarizmus :: 2012-12-26. 10:19
    Elégedett a legbefolyásosabb amerikai zsidó szervezet a Fidesz-MSZP Jobbik-ellenes indítványával
    A Rágalmazás Elleni Liga (ADL) elnevezésű amerikai zsidó szervezet nyilatkozatban üdvözölte, hogy a magyar parlament olyan törvénymódosító indítványról tárgyal, amelynek értelmében új jogkörök életbe léptetésével büntetéssel sújthatnák azokat a képviselőket, akik "kirívóan sértő, illetve gyűlöletet keltő kifejezéseket használnak".
    A New York-i keltezéssel, az ADL országos igazgatója, Abraham H. Foxman nevében helyi idő szerint kedden, a European Jewish Press (EJP) honlapján közzétett állásfoglalás ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy Gyöngyösi Márton, a Jobbik parlamenti képviselője az Országgyűlésben november végén azon zsidó származású képviselők, illetve kormánytagok felmérését sürgette, akik nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.
    Az állásfoglalás emlékeztetett arra is, hogy a jobbikos képviselő kijelentéseit elítélte Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter államtitkár is.
    Nyilatkozatában Abraham H. Foxman elismerte, hogy "a gyűlöletbeszédet, illetve a törvényes politikai nyilatkozatot elválasztó vonal nem húzható meg mindig egyértelműen". Egyúttal bizakodásának adott hangot, hogy az új jogköröket nem használják ki az ellenzéki politikai nézetek büntetésére (kivéve persze a Jobbik nézeteit - a szerk.). Az igazgató ugyanakkor hangsúlyozta: amennyiben az új törvény hatékony eszköz lesz, az összes olyan "gyűlöletkeltő nyilatkozatot" szankcionálni kell, amelynek célpontját a faji, vallási, etnikai, illetve nemzeti csoporthoz, vagy a lakosság más, az emberi személyiség lényegi vonásain alapuló csoportjaihoz való tartozás jelenti.
    "A házelnök új jogköreinek értéke természetesen attól függ, hogy a szóban forgó jogkörökkel milyen módon élnek majd" - fogalmazott az ADL igazgatója.
    Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságában a testület kormánypárti és MSZP-s tagjai december elején támogatásukról biztosították azt a fideszes módosító javaslatot, amelynek értelmében az Országgyűlés elnöke, továbbá az ülést vezető elnökök új jogkörökkel felruházva az ülésről történő kizárással, illetve pénzbírsággal sújthatnák a "kirívóan sértő kifejezéseket" használó képviselőket.
    A nyilatkozat utalt arra: az amerikai zsidó szervezet egy idén végzett felmérése arról tanúskodott, hogy az "antiszemita megnyilvánulások" továbbra is aggasztóan magas szintet érnek el tíz európai országban, köztük Magyarországon.    A POSZT-KOMMUNISTA ÉS CIONISTA PATKÁNYOK!

Politikusbűnözés :: 2013-01-15. 21:36

Milliárdos ingatlanmutyi a végrehajtói kamara, a szocionisták, zsidók és cigányok összefogásával
Korábban már nyilvánosságra hoztuk, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (MBVK) előszeretettel használja az MSZP saját sajtószolgálatát (Andersons Communication) a népbutításra. Teszik ezt az MBVK sarainak eltüntetése, valamint busás anyagi haszon reményében.
,,,,,
Mi lehet mindennek az oka? Tudnivaló, hogy az MBVK 100 milliós nagyságrendű összeggel szállt be az MSZP oldalán a 2010‐es választási kampányba. 2009‐ben az MSZP rendelkezett a XIV. kerületben lévő Cházár András utca 13. szám alatti ingatlannal. A lerobbant, lelakott épületet 260 millió forintos irányáron hirdették meg. Az ingatlan jelenleg az MBVK csillogó‐villogó székházaként funkcionál. Azt is tudjuk, hogy az MBVK az MSZP‐től 500 millióért vásárolta meg az ingatlant, amelynek felújítási költségei 600 millióra rúgtak. Számoljunk csak! 260 milliós irányárból 1,1 milliárd forintért jutottak el egy használható épületig? Igen!

A Postás szakszervezeti székház

Ma MBVK-székház
Felmerül a kérdés, hogy kik nyerészkedhettek a fenti összegeken. Ugyanaz a személyi kör (Fülöp Róbert és társai) bonyolították az ügyletet, akik az Aranyalkony Nyugdíjas Otthont játszották át az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tulajdonába egy vaduzi offshore cég nevében. Már megint a mocskos zsidók!
Korábbi cikkeink az Arany Alkony káváriájáról:
A székházra az eladást megelőzően végrehajtási eljárást indítottak, amelyet Radics Csaba (hoppá, ismerős, nemde? Az a cigány, aki országgyűlési képviselőknek, ügyészeknek, bíróknak kijáró mentelmi jogot követelt a bírósági végrehajtóknak, "véletlenül" pont azután, hogy hivatali visszaélés gyanúja miatt vádat emeltek ellene.) intézett. Letakarította a több száz milliós banki hitelt, zsebre rakott 30 milliót, majd tálcán kínálta a volt MSZP Postás szakszervezeti székházat az MBVK‐s haveroknak. Volt miből nyaralni a Radics-purdéknak!
Az elintézés sebessége sem volt akármi, hiszen a január 24‐én bejegyzett végrehajtási jog öt nappal később törölve lett, és az ingatlan a Városliget‐Ház Kft. tulajdonában landolt. Az érdekes az egészben, hogy az MBVK 397 milliós jelzálogjogot jegyeztetett be saját maga javára.
Radics és cinkostársai (Krejniker és Császti) persze jóváhagyás nélkül dolgoztak, hiszen az MBVK Közgyűlésének halvány lila fogalma sem volt a jogügyletről és annak részleteiről. Érdekes lenne annak is utánanézni, hogy a kamarai költségvetésből hogyan és milyen jogcímen került át 400 millió forint egy 5 milliós cégbe!
További slusszpoén, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint 2010. október 7‐étől egy nem létező cég van bejegyezve, mint tulajdonos.


Íme az ország "krémje" MSZP, SZDSZ !!!


Lehetne az is a címe hogy ki-kicsoda? Ezekről vajon miért nincs szó a híradóban, origo-n stb...és EZEKET MÉG ŐK MAGUK TÁRTÁK FEL, MERT "MUSZÁJ" VOLT !!!
1. Bajor Zoltán SZDSZ vesztegetés előzetesben
2. Tátrai Miklós MSZP hűtlen kezelés előzetesben. Nemzeti vagyonkezelő
3. Wieszt János MSZP vesztegetés előzetesben
4. Kabai Károly MSZP adócsalás, magán okirat h. 2,6 év jogerős börtön
5. Nagy Imre MSZP 100 millió áfacsalás házi őrizet
6. Zuschlag János MSZP sikkasztás, hűtlen kezelés 6 év letöltendő börtön
7. Fürst György MSZP hűtlen kezelés SZABADLÁBON Terézváros védekezik
8. Páva zoltán MSZP hűtlen kezelés SZABADLÁBON komló védekezik
9. Orbán István MSZP vesztegetés előzetesben
10. Benedek Fülöp MSZP okirat hamisítás 1.5 év felf.
Államtitkár számtalan bűncselekmény és folyamatban lévő eljárások!
11. Horváth Klára MSZP hűtlen kezelés eljárás alatt
12. Herédi Dezső MSZP sikkasztás, hűtlen kezelés előzetesben Tiszaderzs vádemelés
13. Gál István SZDSZ hűtlen kezelés megalapozott Balmazújváros gyanú,
14 Szabó Lóránd MSZP-SZDSZ személyes adatokkal pénzbírságra Dombóvár visszaélés ítélve
15 Kálmán András MSZP Hűtlen kezelés előzetesben
16. Karakasev Anna MSZP Sikkasztás 10 hó. Börtön Salgótarján
17. Walter Dezső MSZP Hatalommal visszaélés Jogerős ítélet
18. GYURCSÁNY FERENC Altus ügy. Bíróság mondta ki, jogosolatlanul gazdagodott a magyar állam rovására 84 millió forinttal (csak ,,elévült" mint öszödi beszéd). . És történt valami ??? Miért is történt volna, hisz benne van az egész banda egytől-egyig. És mit gondoltok hogy a bíróság kikből áll ??? Gratulálok, eltaláltad; a rabló banda többi tagjaiból, hiszen ez nagyobb intézmény mint az olasz maffia.
Ha Gyurcsányékat emlegetik, nekem mindig az „Ali Baba és a 40 rabló” jut az eszembe, csak a magyar változatban, 1 000 szer több rabló van mint az eredeti mesében. Az egész pártot, egytől-egyig rács alá kell tenni, mert ennek isszuk a levit most, és még ki tudja, hogy még meddig ???
Megemlítem, hogy a 84 millió forint „ jogtalanul meggazdagodás a magyar állam rovására”. Ez pontosan olyan mint a jéghegy. Mi csak a hegyét látjuk a jéghegynek ami az egyharmada. Ez látszik ki a vízből, és erről tudunk mi is. A másik két harmadát a jéghegyből, azt mi nem látjuk mert mindig a víz alatt van. Akkor el lehet képzelni, hogy mennyi mindent nem tud a nép, és nem is fog megtudni soha !!!
Vajon hányan tudnak az Indonéziai üzletről ??? Se baj, mert a levél végén közölni fogom !!!
19. Rácz Péter Magyar úttörő sz. hűtlen kezelés 1,5 év felfüggesztett
20. Csonka Gábor MSZP vesztegetés 3év börtön
Lendvai kampányfőnöke. Hivatali befolyással üzérkedés
21. Szabó Gábor MSZP- SZDSZ Magánokirat hamisítás 8 hó börtön
22. Kaszab Csaba MSZP hivatali befolyással üzérkedés 2 év börtön
23. Szarvas Attila MSZP társadalom biztosítási csalás 1év 10 hó börtön, szökésben
24. Pénzes Sándor Veres János Adócsalás jogerősen elítélve
25. Hunvald György MSZP üzletszerűen, folytatólagosan előzetesben elkövetett vesztegetés, stb.
26. Nyékesi Béla MSZP 300 milliós csalás Megalapozott gyanú
27. Kálmán András MSZP hűtlen kezelés. Megalapozott gyanúval nyomoznak. Dunaújváros
28. Borovszki Tímea MSZP hűtlen kezelés Előzetesben
29. Gál György MSZP üzletszerű, bűnszervezetben előzetes
30. Kardos Péter SZDSZ elkövetett csalás letartóztatásban
31 Hunvald György MSZP sikkasztás mind a hárman
32. Nyolc Erzsébetvárosi MSZP-s képviselő az előző három díszpinty mellett előzetesben, vagy szabadlábon védekezve.
33 Kolompár Orbán MSZP sikkasztás vádemelés Ha Ha Ha!!! csalás megtörtént
34. Kodela László MSZP adócsalás 8.1milliós pénzbünti
35. Weiszenberger L.MSZP hivatali befolyással jogerősen üzérkedés elítélve
36. Benedek Fülöp MSZP hivatali visszaélés jogerősen államtitkár számtalan más bűntett elítélve jelenleg is folynak a büntető eljárások ellene
37. Balázs Gábor MSZP számlagyár felfüggesztett szabadságvesztés
38. Deme Gábor MSZP kettős gyilkosság előzetesben
39.Gyarmati Mihály MSZP hamis tanuzás 800 forint Nyíregyháza pénzbünti
40.Hámori Csaba MSZP emberre fogta vadászfegyverét börtön felfügesztett
41. Hering Gyula MSZP PÉCS 100 márkát lopott az édesanyjától 1 év börtön. Ez a legszebb !!!
42.Kemecsei Árpád Barát Etele kampány Csalás, fiktív számlák megalapozott gyanú, nyomoznak
43. Kövecses Gábor MSZP csalás, sikkasztás vádemelés közokirat hamisítás alatt
44. Lados István MSZP Zuschlag ügy elitéltje.
(Tornádó Hírküldő)
CSAK SZOLIDAN, HALKAN JEGYZEM MEG, HOGY
KELLER LÁSZLÓ- ALIAS KILLER 8 ÉVEN KERESZTÜL CSAHOLT, MIKÖZBEN még ŐK VOLTAK HATALMON ÉS NEM VOLT KÉPES EHHEZ FOGHATÓ BŰNLAJSTROMOT PRODUKÁLNI, sőt, SEMMIT PEDIG, erre hajtottak !!!

AKKOR, KIKBŐL IS ÁLL A RABLÓBANDA???
MIÉRT IS JUTOTT IDE EZ A SZERENCSÉTLEN ORSZÁG???AZ ÖSZÖDI RÉM ÚJRA
VEZÉR AKAR LENNI
Ígértem hogy az Indonéziai üzletet közlöm, íme:
Gyurcsányék Indonéziában!
Kérek mindenkit, küldjétek tovább, hogy minél több emberhez eljusson! Legalább tudjunk róla!
Az indonéziai emberünk
Gyurcsány Ferenc számol azzal, hogy ha a politikai hatalmát elveszíti, akkor a vagyonát is elkobozhatják, nehéz idők várhatnak rá. Ezért a pénzét több, Európától távoli helyre menekíti.
Ezek közül az egyik legjelentősebb Indonézia, ahol a mögötte álló Apró-Dobrev család régi szocialista kapcsolatai vannak a segítségére. Magyarország Indonéziában a legnagyobb befektetők között szerepel, megelőzve számos nagyobb európai államot. Valójában nem Magyarország a befektető, hanem az Apró Piroska irányítása alatt álló bűnszövetkezet. Indonéziában a régi szocialista vezetőknek kijáró olajfestményes fogadtatásban részesül Gyurcsány, de nem őt üdvözli a szöveg, hanem a feleségét, Dobrev Klárát, rámutatva az ügy valódi gyökereire.
Itt a Dobrev-családot ismerik igazán.
Az üzlet évek óta épül Indonéziában, folyik a vagyonmenekítés.
Egy olyan államba, ahonnan semmilyen magyar kormány nem hozhatja vissza.
Ahol mindig lesznek régi barátok.
A Garvox Enterprises megvásárolt Dél-Szumátrán egy szénbánya vidéket Banyuasin térségében, 6 milliárd tonna szénkészlettel, a szenet vasúton, közúton eljuttatják az erőműbe, ahol áramot állítanak elő, amit eladnak Indonéziának, a maradék szenet a Bagan Siapi-Api-i kikötőig juttatják és eladják a szabadpiacon.
Az üzlet élvezi a Dél-Szumátrai katonai kormányzó támogatását is.
A befektetés nagysága 2006-ban 300 millió euró volt, az indonéz vezetőknek javasolt teljes tervezett befektetési érték 4 milliárd dollár. Az Apró banda eddigi indonáziai befektetéseinek az értéke 1 milliárd dollár.
A Garvox céget hivatalosan Kern József vezeti, aki egykori tulajdonosa a boldogtalan Hospinvest-csoportnak,
amely kórházprivatizácioval foglalkozik.
Számos magyar egészségügyi vállalkozás jelenlegi tulajdonosa - Diagon-csoport, 300 millió eurója sosem volt, a pénz Gyurcsányéktól származik.
Az egészségügyi privatizáció és a magánbiztosítók létrehozása révén gigantikus állami jövedelmeket lehetett volna törvényesen külföldön befektetni.
Ezért nem engedett Gyurcsány Ferenc, és ezért kellett elszenvednie az MSZP-nek egy népszavazási vereséget.
Magyarországon minderről soha egy szó sem jelent meg a sajtóban. Indonéziában nem ennyire szégyenlősek.
A legbefolyásosabb lapok büszkén számolnak be Apró elvtársnő és Gyurcsány elvtárs üzleteiről.
Remélem, most tisztább lett előtted a kép, országunk adósságáról. Ezt kifizetni, vagy lefékezni hogy ne zuhanjon még jobban a leejtőn, ...ez lehetetlen. Főleg most mikor minden ország azzal küszködik hogy ne essen bele a recesszióba !!!
Most, szomszédaink is jobb szituációba vannak mint mi, pedig hol álltak ők hozzánk képest évvel ezelőtt. Hogy miért süllyedt le ennyire az ország, ... mert olyanok irányították, akik a gazdasághoz abszolút nem értettek. Ráadásul loptak, ott ahol csak tudtak, és annyit amennyit csak nem szégyelltek !!!
Mellékletek:
  Íme az ország "krémje" MSZP, SZDSZ !!!
  Lehetne az is a címe hogy ki-kicsoda? Ezekről vajon miért nincs szó a híradóban, origo-n stb...és EZEKET MÉG ŐK MAGUK TÁRTÁK FEL, MERT "MUSZÁJ" VOLT !!!
  1. Bajor Zoltán SZDSZ vesztegetés előzetesben
  2. Tátrai Miklós MSZP hűtlen kezelés előzetesben. Nemzeti vagyonkezelő
  3. Wieszt János MSZP vesztegetés előzetesben
  4. Kabai Károly MSZP adócsalás, magán okirat h. 2,6 év jogerős börtön
  5. Nagy Imre MSZP 100 millió áfacsalás házi őrizet
  6. Zuschlag János MSZP sikkasztás, hűtlen kezelés 6 év letöltendő börtön
  7. Fürst György MSZP hűtlen kezelés SZABADLÁBON Terézváros védekezik
  8. Páva zoltán MSZP hűtlen kezelés SZABADLÁBON komló védekezik
  9. Orbán István MSZP vesztegetés előzetesben
  10. Benedek Fülöp MSZP okirat hamisítás 1.5 év felf.
  Államtitkár számtalan bűncselekmény és folyamatban lévő eljárások!
  11. Horváth Klára MSZP hűtlen kezelés eljárás alatt
  12. Herédi Dezső MSZP sikkasztás, hűtlen kezelés előzetesbenTiszaderzs vádemelés
  13. Gál István SZDSZ hűtlen kezelés megalapozott Balmazújváros gyanú,
  14 Szabó Lóránd MSZP-SZDSZ személyes adatokkal pénzbírságradombóvár visszaélés ítélve
  15 Kálmán András MSZP Hűtlen kezelés előzetesben
  16. Karakasev Anna MSZP Sikkasztás 10 hó. Börtön Salgótarján
  17. Walter Dezső MSZP Hatalommal visszaélés Jogerős ítélet
  18. GYURCSÁNY FERENC Altus ügy. Bíróság mondta ki,
  jogosolatlanul gazdagodott a magyar állam rovására 84 millió forinttal (csak ,,elévült" mint a böszödi eszéd). . És történt valami ??? Miért is történt volna, hisz benne van az egész banda egytől-egyig. És mit gondoltok hogy a biroság kikből áll ??? Gratulálok, eltaláltad; a rabló banda többi tagjaiból, hiszen ez nagyobb intézmény mint az olasz maffia.
  19. Rácz Péter Magyar úttörő sz. hűtlen kezelés 1,5 év felfüggesztett
  20. Csonka Gábor MSZP vesztegetés 3év börtön
  Lendvai kampányfőnöke. Hivatali befolyással üzérkedés
  21. Szabó Gábor MSZP- SZDSZ Magánokirat hamisítás 8 hó börtön
  22. Kaszab Csaba MSZP hivatali befolyással üzérkedés 2 év börtön
  23. Szarvas Attila MSZP társadalom biztosítási csalás 1év 10 hó börtön, szökésben
  24. Pénzes Sándor Veres János Adócsalás jogerősen elítélve
  25. Hunvald György MSZP üzletszerűen, folytatólagosan előzetesben elkövetett vesztegetés, stb.
  26. Nyékesi Béla MSZP 300 milliós csalás Megalapozott gyanú
  27. Kálmán András MSZP hűtlen kezelés. Megalapozott gyanúval nyomoznak. Dunaújváros
  28. Borovszki Tímea MSZP hűtlen kezelés Előzetesben
  29. Gál György MSZP üzletszerű, bűnszervezetben előzetes
  30. Kardos Péter SZDSZ elkövetett csalás letartóztatásban
  31 Hunvald György MSZP sikkasztás mind a hárman
  32. Nyolc Erzsébetvárosi MSZP-s képviselő az előző három díszpinty mellett előzetesben, vagy szabadlábon védekezve.
  33 Kolompár Orbán MSZP sikkasztás vádemelés Ha Ha Ha!!! csalás megtörtént
  34. Kodela László MSZP adócsalás 8.1milliós pénzbünti
  35. Weiszenberger L.MSZP hivatali befolyással jogerősen üzérkedés elítélve
  36. Benedek Fülöp MSZP hivatali visszaélés jogerősen államtitkár számtalan más bűntett elítélve jelenleg is folynak a bűntető eljárások ellene
  37. Balázs Gábor MSZP számlagyár felfüggesztett szabadságvesztés
  38. Deme Gábor MSZP kettős gyilkosság előzetesben
  39.Gyarmati Mihály MSZP hamis tanuzás 800 forint Nyíregyháza pénzbünti
  40.Hámori Csaba MSZP emberre fogta vadászfegyverét börtönfelfügesztett
  41. Hering Gyula MSZP PÉCS 100 márkát lopott az édesanyjától 1 év börtön. Ez a legszebb !!!
  42.Kemecsei Árpád Barát Etele kampány Csalás, fiktív számlákmegalapozott gyanú, nyomoznak
  43. Kövecses Gábor MSZP csalás, sikkasztás vádemelés közokirat hamisítás alatt
  44. Lados István MSZP Zuschlag ügy elitéltje.
  (Tornádó Hírküldő)

"ÉN IS CIGÁNY VAGYOK" - ÁLLÍTJA MAGÁRÓL GYURCSÁNY, A
BÖSZME!!!


Ó, dehogy vagy te cigány, sőt, az aztán végképp nem vagy.
 Minden hiányzik
belőled, ami cigánnyá tehetne.
Hatalmas vagyont harácsoltál össze mindjárt a
legelején.
 Nem a tudásod, vagy a tehetséged, esetleg valamiféle
zsákmányszerző brutalitás tett vagyonossá, hanem az a csürhe, ahová
tartoztál még a rendszerváltás előtt.
A cimboráiddal együtt fillérekért
jutottál irgalmatlan vagyonokhoz, mert megmondták neked, hol kopogtass, mit
vegyél, mit adj el, a szádba rágták az egészet.
A vagyonodat kaptad, a
diplomádat loptad, a luxusodba beházasodtál.
 Van neked fogalmad arról, hogy
egy cigánynak micsoda erőfeszítésébe kerül, hogy karriert csináljon?
 Egy
zenész, vagy egy énekes, ha mégoly tehetséges is, először le kell küzdje azt
a nyomort, amibe többnyire beleszületett, aztán le kell küzdenie a
félelmeit, a gátlásait, hogy elhitesse a társadalommal, ő nem olyan cigány,
akitől félni kell, akit gyűlölni kell, nem, ő más, a saját kisebbségén belül
ahhoz a többséghez tartozik, amelyik becsületes, nem lop, nem gyilkol, hanem
dolgozni akar, ki akarja bontakoztatni a tehetségét, és ezért hajlandó
keményen megküzdeni.
 Ilyen cigány Oláh Gergő, akinek az X-Faktor előtti
élete kemény fizikai munkával, méghozzá közmunkával telt, amit ti olyan
nagyon tudtok kárhoztatni. Ő többek között ebből tartotta fenn a saját
életét, és küzdött a mindennapi betevőért a családja számára. Mikor bekerült
a vetélkedőbe, mondták neki, most már leteheted a gereblyét.
 Sok Oláh Gergő
van. És rengeteg olyan, akinek a keze sokáig fogja még markolni a szerszám
nyelét, de akiknek ez a nagyszerű cigány fiatalember megmutatta, hogy ha van
tehetséged, lehetőségeid is vannak.
 És neked mid van, Fletó? Van vagyonod,
de értéked nincs, semmi!
Volt poziciód, de hazugságaiddal, ócska
trükkjeiddel a magad idejében a nullával tetted egyenlővé az egyik legfőbb
közjogi méltóság tekintélyét.
 Semmid sincs a saját erődből, ugyan, dehogy
vagy te cigány.
 Aztán vannak a cigányállatok, igen. De még ők is különbek
nálad, Fletó. A tábla, amit elkészítettek neked és a nyakadba akasztottak,
még hozzájuk képest sem illet meg.
 Ha egy ölésre kész cigányt meglátunk,
tudjuk, mire számíthatunk tőle. Elvben legalábbis van esélyünk, hogy
meneküljünk, vagy ha már késő, felvegyük a küzdelmet. Aztán jöhet segítség,
rendőri, járókelői, bármilyen.

Tudjuk, sokaknak nem jött. Szögi Lajos, Bándy Kata, vagy Marian Cosma
hozzátartozói, borsodi, szabolcsi falvakban élő magányos és számtalanszor
meglopott, kirabolt és megkínzott magányos öregasszonyok tudnának erről
beszélni, már aki élve megúszta. Tudjuk, sokan közülük belehaltak. De
fordulhatott volna úgy is, hogy megússzák. Egy épp arra bóklászó
rendőrjárőr, egy idejében kihívott segítség, bármi.

Ha az utcán falkában jönnek velünk szemben az efféle cigányok, még gyorsan
behúzódhatunk egy kapualjba, sarkon fordulhatunk, aztán futás.
Ha azt látjuk, hogy egy járművön garázdálkodnak, nem szállunk fel, ha már
rajta vagyunk, talán még leszállhatunk gyorsan. Van esély, van önvédelem,
van menekülés
.
 De te, Fletó semmi esélyt nem adtál a társadalom hiszékenyebb
részének. Felvetted a betanult pózodat és azt mondtad, patrióta vagy. Aztán
2004. december 05.-e előtt a saját nemzeted ellen hergelted a szavazóidat. A
saját fajtád ellen.
 Cigány nem tesz ilyet.
 Aztán felvetted a másik pózodat,
és azt mondtad, demokrata vagy és az 56-os forradalom nagy tisztelője. Volt
ott minden. "Mondd Imre, te mit tennél", ájtatos letérdelés az emlékmű
előtt, gyomorra(!) helyezett kéz a Himnusz alatt, kipréselt könnyek, minden.
Aztán amikor forradalmunk 50. évfordulóján a mocskos hazugságaidtól és egész
elviselhetetlen személyedtől megcsömörlött
tíz- és százezrek kivonultak az utcára, megmutattad, hogy a te demokráciád
valójában nem más, mint a legbrutálisabb fasiszta rendőrterror!
 Bármennyire
is bizarrul hangzik, a cigány legalább maga végzi el a piszkos munkát.

Amikor 2006. október 23.-án szemeket lőttek ki, ujjakat törtek el, tömegekbe
hajtottak lovasrohammal, amikor meztelenre vetkőztetett és megalázott
embereket órákon keresztül térdepeltettek, amikor gyanutlan járókelőket
válogatás nélkül letepertek, és amikor már ott feküdtek megbilincselve,
tehetetlenül, félholtra verték és rúgták őket, akkor te hol voltál, Fletó?

Valahol egy tágas és kényelmes irodában, ahonnan nyugodtan le tudtad
vezényelni ezt az egész borzalmat, bármennyire menekülsz a felelősség elől
és próbálod azt hazudni, hogy neked aztán semmi személyes beleszólásod nem
volt semmibe.
 Mintha Hitler állította volna, hogy neki semmi köze a
holokauszthoz, mert nem járt egyetlen haláltáborban sem.
 Egy cigány, ha
garázdálkodik, bántalmaz, késel, akkor véres lesz a keze és eltorzul az
arca.
Te éveken keresztül garázdálkodtál az életünkkel, a lehetőségeinkkel,
a biztonságunkkal, de a kezed makulátlanul tiszta és ápolt
. Mindíg gondosan
leborotvált és gondozott pofádra meg ráfagyott az ájtatosság alattomosságot
és aljasságot leplező hamis máza.
Dehogy vagy te cigány; az aztán végképp
nem!
Jávor Richárd.

Amikor ezt a piszkos zsidó Bajnait megválasztották még dolgoztam , de másnap , már felmondtam a munkaviszonyomat. Rabló, tolvaj zsidónak már dolgoztam , és most is dolgozok , de gyilkosnak soha nem dolgozok , még ha zsiros kenyeret kell ennem akkor sem. Jelentettem be zsidó főnökömnek és kiléptem az intézetből. A gyilkosság BT azonban dolgozott az eredmény a kollégám feleségét , és egy biztonsági őrt küldtek a másvilágra. A biztonsági őr bűne : összekeverték egy másik őr rel ki elmondta , hogy a főmérnökünk az ő főnökével a Vörös-tengeren együtt búvárkodik, mert így kapta a biztonsági megbízatást az intézetnél. Hogy ne hogy tanú legyen likvidálták. A kollégám felesége azért lett eltéve , mert a szálakat el kellet varrni , ez a moszados szokás . Ha csak ez a csámpás zsidó hyilkolná a magyart azt még túlélnénk, de minden cionista vezető a halálunkat akarja , és gyilkol is ha tud bennünket. És ezt már nehezen tudjuk túlélni , mert minden vezető posztra zsidó pályázik , és ebben segiti őket a moszad . És a politikus barmok azt mondják nem kell nyilvántartani őket , csak a hülye nem látja , hogy ez vétek a nemzet ellen . Mint láthazod most is a zsidók akarnak a vezető posztokat elfoglalva az orrunknálfogva vezetni. Igazuk van a Jobbikosoknak csak az ő hangjuk elég halk a zsidó acsarkodáshozképest. De hol vannak a civil szervezetek , hogy letorkolják őket . És akkor már úgy voltak vele , hogy az egész ország a zsebükben van . Én különben a moszad , és a szeku jelenlétét éreztem az intézetnél , de hogy hol volt a mi szolgálatunk azt nem tudom annak idején a Malév gépének a lelövését is át aludták , pedig csak szóbeszéd volt , hogy a kiképzett palesztinokat viszi a járat , kik az intézetünkben lábadoztak , főnökeinknek kikotyogták , hogy mennek haza , és a terrorista ország lelövette a járatunkat. De ezek jó zsidók voltak , és ma is azok végig lopták mind a két rendszert , mert éra ide , éra oda lopni azért kellet , hogy a goj ne hogy hiányolja a ténykedésüket.

Hát az ő sírján szeretném látni azt az egy szál gyercsát égve , hogy a libák ne gágogjanak végre , és ha már itt tartunk minden bankárkasztos rabló zsidót a földalatt szeretnék látni a triádok bérgyilkosai által , mert a hülye gojok erre sem képesek . És mint látod a zsidó zsidónak akkor sem vájta ki a szemét , még ha egy repűlő járat utasai voltak is az áldozatok , de csak gojok voltak . Feléjük is működtetni kellene a balesetnek látszó gyilkosságokat, és ezt nap mint nap alkalmazni kellene. ,, Hazádnak rendületrenül légy hive ó magyar bölcsőd az , majdan sirod is ,, - és e – hazátlanokra mit mondjunk. ,, mely ápol , s majd eltakar.. - valahogy így mert a földünkre pályáznak , hát el is kell , hogy takarja őket, még mielőtt a földet megszereznék a hungarissi Palesztinoktól. Itt is 6 m – es falakat húzzanak a lakóparkjuk köré , hogy csak aknavatővel tudjuk belőni , amit leselejteztek a honvédségtől.

Bajnai és a kilenc Hajdú-Bétes öngyilkos emléke

A fehér transzparensen kilenc fekete kereszt emlékeztet azokra az egykor volt libatenyésztőkre, akiknek az öngyilkossága összefüggésbe hozható a 2000. és 2005. közt Bajnai Gordon vezérigazgatósága alatt működő Wallis Rt. tulajdonában álló Hajdú-Bét botrányos csődjével.
Mint ismeretes, az ország egyik legnagyobb baromfifeldolgozója 2003-ban a piac nemzetközi válsága miatt fizetésképtelenné vált. A Hajdú-Bétnek beszállító libatenyésztők évekig hiába követelték a mintegy öt és fél milliárd forintos kintlévőségüket...
Az így ellehetetlenült helyzetbe került termelők közül sajnos sokan már csak az öngyilkosságot láthatták kiútnak… Mint ahogy arról a ma készített felvételeink tanúskodnak, vannak, akik ezt nem felejtették el.
A folytatás elolvasható ITT 
sokkaljobb-kommentár: Az általunk kihagyhatatlannak ítélt 2010-es keltű írásban fény derül nagyon sok ember múltjára. A libákat nem ellopták, hanem ELKOBOZTÁK, ugyanis azokat a megadott helyszínre a tenyésztőknek le is kellett szállítani! Még a fuvarköltség is őket terhelte. Akkor még érvényben az a törvény, amely szerint az áfát a számla kiállítását követően át kellett utalni. Nem volt elég, hogy fizették a takarmányt, az áramot és minden egyéb költséget, még az áfát is kifizettették velük, amibe aztán kilencen szó szerint belehaltak. Ezt az áfával kapcsolatos idióta törvényt évekkel később az Európai Unió hatályon kívül helyezte.
Bajnai Gordon nyakába vette az országot, és amerikai hátszéllel visszakészül ülni a miniszterelnöki székbe. Ennek a jobb sorsra érdemes országnak már csak ő, vagy nagy elődje, az újabban identitás zavarral is küzdő Gyurcsány Ferenc hiányzik! Országlásuk nagyon sokba került, de viszi az adóforintjainkat a mostani csörtetés is, mert bizony a jelentős rendőri biztosításuk is nyeli az adóforintjainkat! Erről élő példát láttunk tegnap Csabán! 
Békéscsaba, 2013. február 2.
F. I. – T. Z. 
Emlékeztető: Ha a választással meg lehetne bármit változtatni, akkor nem engednék meg nekünk.” (Mark Twain) 


1 megjegyzés:

 1. Jó napot, Josef Lewis vagyok. Egy elismert, törvényes és akkreditált hitelező. Nagyon gyorsan és egyszerűen nyújtunk kölcsönöket, személyi kölcsönöket, autóhiteleket, otthoni hiteleket, diákhiteleket, üzleti kölcsönöket, feltalálói kölcsönöket, adósságkonszolidációt. stb.

  Kapjon engedélyt egy üzleti vagy egyéni hitelre ma, és szerezzen pénzeszközöket ugyanazon a alkalmazási héten. Ezek a személyes kölcsönök jóvá lehet hagyni, függetlenül a hitelezéstől, és sok boldog ügyfelünk van, aki támogatja ezt a követelést. De nemcsak megkapja a szükséges kölcsönöket; akkor a legolcsóbb lesz. Ez a mi ígéretünk: Garantáljuk a legalacsonyabb kamatlábat minden olyan kölcsön esetében, amely ingyenes fedezetet nyújt.

  Törekszünk arra, hogy pozitív tartós benyomást hagyjunk ügyfeleim elvárásainak túllépése során. Célunk, hogy méltósággal és tisztelettel kezeljük, miközben a legmagasabb minőségi szolgáltatást időben biztosítjuk. Nincs szükség társadalombiztosításra, és nem szükséges hitelesítési ellenőrzés, 100% -os garancia. Kérjük, azonnal válaszoljon az alábbi részletek alapján, ha érdekel a kölcsön, és mentes a csalásoktól.

  E-mail: progresiveloan@yahoo.com
  Hívás / szöveg +1 (603) 786-7565 köszönöm  VálaszTörlés