2018. május 23., szerda

DIMENZIÓK III.

DIMENZIÓK III.
Titkos energia központunk a Tan tien...
Ahhoz, hogy igazán jól érezhessük magunkat, meg kell találnunk a szellemi, testi, lelki egyensúlyt. Törődnünk kell szellemi és lelki szükségleteinkkel éppen úgy, ahogy a testünket is ápoljuk, gondozzuk. Ehhez sok-sok dologra szükség van: elegendő alvásra, testmozgásra, egészséges étkezésre, pihenésre, stressz mentes életmódra, jó levegőre, a természet közelségére, szeretet teljes környezetre, sok-sok nevetésre, jó párkapcsolatokra, szabadidős tevékenységekre, az otthon biztonságára, hasznosnak tartott munkavégzésre és szellemi kihívásra egyaránt!


Mindez ugyanis egy-egy darabja a kirakós játéknak. És nagyon nem mindegy, hogy ezek a darabok mennyire hangsúlyos szerepet töltenek be életünkben, melyiket hanyagoljuk el ezek közül!

Ha megtalálod az egyensúlyt, megleled a belső békét és örömet lelsz minden napi tennivalóidban is. Vitalitásod megnövekedik, kreatívabb, hatékonyabb és optimistább leszel. A problémák nem gondot hanem csupán megoldandó feladatokat fognak jelenteni.


A megnövekedett vitalitás vonzóbbá is tesz! - Próbáld ki, mennyivel más lesz a napod, ha csak annyit teszel, hogy egy kis mosolyt erőltetsz az arcodra! Figyeld meg, hogy nem sokára valóban jobban fogod magad érezni, valóban vidámabb és energikusabb leszel és ezt mások is látni fogják rajtad!

Amikor az ember egyensúlyba kerül, könnyebben tudtára ébredhet veleszületett spirituális képességeire is - mint amilyen a hatodik érzék - és többre lesz képes, mint bármikor azelőtt! Főleg, ha sokat gyakorol és fejleszti ezen képességeket!

Meditációs úton is egyensúlyba kerülhetünk. Ennek egyik módja, hogy az életerőközpontunkba (kínaiul Tantien) fókuszáljuk a tudatunkat.


A Tantien közvetlenül a köldök felett található, mintegy 2-3 cm-mel a test belsejében. Ha magyarra fordítanánk a szó jelentését, akkor hasi területet jelent, de szokták Egyetlen Pontnak is hívni. A japánok egyébként ugyanezt Hara néven ismerik. Az életerő (kínaiul chi, de írják csi-nek is) pedig olyan univerzális energia, amely keresztül megy mindenen és alkotója mindennek. Nélküle nem létezhetne élet!

Az embernek komplex energetikai rendszere van, úgy is mondhatjuk, a chi áramlik bennünk. Kevesen tudják, de ez olyan szinten komoly dolog, hogy ha például ez az energiaáramlás valamilyen blokk miatt teljesen megszakadna, akkor az 3-4 napon belül halálhoz vezetne!


"Azt mondják, akik az Egyetlen Pontba gyűjtik a csi energiáját, azokat semmilyen veszély nem fenyegeti. A tantien képes feloldani, vagy "elégetni" a feszültséget, fájdalmakat, betegségeket, és más káros hatásokat. Épp ezért a csi-energia szétszórása vagy elvesztegetése ajtót nyit a szenvedés és szerencsétlenség előtt, viszont az életenergia begyűjtése a tantienbe boldogságot és jó szerencsét hoz."


Forrás: Christopher Markert - Titkos erőközpontunk, a Tantien
"Ta­nul­má­nya­im és ku­ta­tá­sa­im köz­ben ren­ge­teg kér­dés és vá­lasz me­rült fel. Né­mely vá­la­szok pon­tos­nak tűn­nek, ám to­váb­bi, mo­dern tech­no­ló­gi­á­val vég­zett iga­zo­lá­suk szük­sé­ges. A kér­dé­sek egy ré­sze vi­szont nem vizs­gál­ha­tó sem­mi­lyen kor­sze­rű tu­do­má­nyos esz­köz­zel."

Dr. Yang Jwing-Ming 101 kérdése a qigongról (chikung)

Száz­egy kér­dés
Mi­vel a múlt­ban szá­mos Qigong-gyakorlat tit­kos volt, az el­mé­le­tek és a mód­sze­rek nagy há­nya­dát vé­let­len­sze­rű­en ad­ták to­vább. Ezen a té­ren csak az el­múlt húsz év­ben vál­to­zott va­la­mi, és sok tit­kot meg­is­mer­he­tett a nagy­kö­zön­ség is. Vé­gül az ér­dek­lő­dő gya­kor­lók előtt is meg­nyílt an­nak a le­he­tő­sé­ge, hogy el­sa­já­tít­has­sák más stí­lu­sok rej­té­lye­it. A hosszú­ra nyúlt tit­ko­ló­zás mi­att a szá­munk­ra hoz­zá­fér­he­tő ira­tok még a mai na­pig sem tel­je­sek, és meg sem erő­sí­tet­ték őket. Az összes do­ku­men­tum össze­gyűj­té­se, va­la­mint az el­mé­le­ti ma­gya­rá­za­tok vég­le­ges rend­sze­re­zé­se rend­kí­vül ne­héz fel­adat. Ta­nul­má­nya­im és ku­ta­tá­sa­im köz­ben ren­ge­teg kér­dés és vá­lasz me­rült fel. Né­mely vá­la­szok pon­tos­nak tűn­nek, ám to­váb­bi, mo­dern tech­no­ló­gi­á­val vég­zett iga­zo­lá­suk szük­sé­ges. A kér­dé­sek egy ré­sze vi­szont nem vizs­gál­ha­tó sem­mi­lyen kor­sze­rű tu­do­má­nyos esz­köz­zel.

Ezen­fe­lül fon­tos tud­ni­va­ló, hogy a Qigong az ősi idők­ben ke­let­ke­zett tár­sa­dal­munk­tól el­té­rő kul­tu­rá­lis ala­po­kon nyug­szik, ezért szá­mí­tás­ba kell ven­ni a meg­vál­to­zott kö­rül­mé­nye­ket is. Az em­be­rek pél­dá­ul egé­szen mos­ta­ná­ig nem vol­tak ké­pe­sek a vi­lág egyik fe­lé­ből a má­sik­ba el­jut­ni 12 óra alatt. Mi tör­té­nik az em­be­ri test Qi-keringésével egy ilyen uta­zást kö­ve­tő­en? Mi­lyen mó­don be­fo­lyá­sol­ja for­dí­tott na­pi­rend­je egy éj­sza­kai mű­szak­ban dol­go­zó mun­kás Qi-áramlását? Mi­lyen ha­tás­sal bír a ki­pu­fo­gó­gáz a Qi-keringésre? És a nuk­le­á­ris kí­sér­le­tek ki­hat­nak-e a ter­mé­sze­tes Qi-egyensúlyra? A rá­dió­hul­lám­ok ho­gyan vál­toz­tat­ják meg az em­ber Qi-keringését?

Sok-sok kér­dés fel­ve­tő­dött még, ahogy fel­fe­dez­tük a Föld mág­ne­ses erő­te­ré­nek tes­tünk ener­gia-ál­la­po­tá­ra gya­ko­rolt ha­tá­sát. Ha az észa­ki pó­lus fe­lé for­dul­va me­di­tá­lunk, tel­je­sen más ér­ze­te­ket ta­pasz­tal­ha­tunk, mint­ha a dé­li sark fe­lé for­dul­nánk. Mi­vel a leg­több ha­gyo­má­nyos Qigongos és me­di­tá­ci­ós mód­szert az észa­ki fél­te­kén fej­lesz­tet­ték ki, a dé­li fél­te­kén élők is ugyan­olyan ered­ménnyel hasz­nál­hat­ják-e eze­ket az el­mé­le­te­ket és mód­sze­re­ket, vagy mó­do­sí­ta­ni kell őket?

Ezek a kér­dé­sek to­lul­nak min­dig elő­tér­be az agyam­ban. Egy ré­szük ta­lán ab­ból ered, hogy is­me­re­te­im a Qigonggal kap­cso­lat­ban vé­ge­sek, más ré­szük vi­szont a mo­dern tu­do­mány fej­lő­dé­sé­vel ve­tőd­nek fel. 


Azt hi­szem, hogy fo­lya­ma­tos ku­ta­tá­sa­im alatt, az­az éle­tem hát­ra­lé­vő ré­szé­ben sok kér­dés vá­lasz­ra ta­lál. Ab­ban is re­mény­ke­dem, hogy más ta­pasz­talt Qigong-mesterektől ka­pok majd fe­le­le­tet né­mely kér­dés­re. Sok­hoz vi­szont a mo­dern esz­kö­zök­kel vég­zett vizs­gá­la­tok és kí­sér­le­tek szük­sé­ge­sek. E kér­dé­sek­re ak­kor ka­punk vá­laszt, ha át­fo­gó tu­do­má­nyos ta­nul­mány ké­szül a té­má­ról. Míg vé­gül egyes kér­dé­sek örök ho­mály­ban ma­rad­nak, mi­vel meg va­gyok győ­ződ­ve ar­ról, hogy sen­ki nem ké­pes azt a Qigong-gyakorlati szin­tet el­ér­ni, amit a ré­gi mes­te­rek.

Most olyan kér­dé­sek kö­vet­kez­nek, ame­lyek ben­nem ve­tőd­tek fel. Re­mé­lem, hogy ész­ben tart­ják majd azo­kat a kér­dé­se­ket, amik Önök­ben me­rül­nek fel ta­nul­má­nya­ik so­rán, és egy nap majd rá­jön­nek, hogy sok­kal töb­bet tud­nak, mint bár­ki más.
Az Esszen­ci­á­ról

1. Ho­gyan tá­ro­ló­dik az Ere­de­ti Esszen­cia a ve­sé­ben? A kí­nai or­vos­lás és a Qigong-társadalom ta­na sze­rint az em­ber Ere­de­ti Esszen­ci­á­ja a ve­sé­ben tá­ro­ló­dik. Ho­gyan tör­té­nik ez?

2. Mi­ért pont a ve­sé­ben tá­ro­ló­dik az Ere­de­ti Esszen­cia, mi­ért nem egy má­sik szerv­ben? El­mé­le­ti ma­gya­rá­zat­ra és kí­sér­le­ti bi­zo­nyí­ték­ra van szük­ség.

3. Ha az Ere­de­ti Esszen­cia a ve­sé­ben tá­ro­ló­dik, ak­kor mi tör­té­nik azok­kal az em­be­rek­kel, akik­nek csak egy ve­sé­jük van? Az egy ve­sé­vel élők ha­ma­rabb meg­hal­nak? Az egye­dü­li ve­sé­ben tá­rolt Ere­de­ti Esszen­cia ki­tart-e egy élet­re? Le­csök­ken-e az Ere­de­ti Esszencia-Qi át­ala­ku­lás?

4. Mi­ből ál­la­pít­ha­tó meg, hogy ki­nek erős, és ki­nek gyen­ge az Ere­de­ti Esszen­ci­á­ja? Ren­des kö­rül­mé­nyek kö­zött az élet­erő­ből kö­vet­kez­tet­tek er­re, és az adott sze­mély egész­sé­gi ál­la­po­tá­ból, de nem lé­te­zik ál­ta­lá­nos elv en­nek mé­ré­sé­re. Meg­ha­tá­roz­ha­tó ez va­la­mi­lyen tu­do­má­nyos mód­szer­rel?

5. Lát­ha­tó az Ere­de­ti Esszen­cia? Anya­gi lé­nye­gű? A hor­mo­nok for­rá­sá­ul szol­gál? Lát­ha­tó-e a ha­lot­tak tes­té­ben?

6. Az Ere­de­ti Esszen­cia len­ne a gén vagy a hor­mon? A kü­lön­bö­ző for­rás­mun­kák le­írá­sa alap­ján ítél­ve ar­ra a kö­vet­kez­te­tés­re ju­tot­tam, hogy a gé­ne­ket és a hor­mo­no­kat hív­hat­ták az ősi kí­na­i­ak Ere­de­ti Esszen­ci­á­nak, vagy leg­alább­is va­la­mi na­gyon ha­son­lót.

7. Az Ere­de­ti Esszen­cia mennyi­sé­ge fo­koz­ha­tó-e, a mi­nő­sé­ge ja­vít­ha­tó-e a kor­sze­rű tech­no­ló­gia se­gít­sé­gé­vel?

A Qi-ről és a bio­ener­gi­á­ról

1. Az em­be­ri Qi-vel kap­cso­la­tos ha­gyo­má­nyos el­kép­ze­lés meg­egye­zik-e a bio-elektromágneses ener­gia fo­gal­má­val, vagy az ener­gia kü­lön­bö­ző tí­pu­sa­i­nak egy­ve­le­ge? Sok Qigong-gyakorló nincs tel­je­sen meg­győ­ződ­ve ar­ról, hogy az em­be­ri Qi pusz­tán a test­ben fo­lyó bio-elektromágneses ener­gia. A Qigong-jelenségek egy ré­sze meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan a bio-elektromágnessel fog­lal­ko­zó tu­do­mány szá­má­ra. Hogy tart­hat pél­dá­ul egy Qigong-mester égő sze­net a te­nye­ré­ben anél­kül, hogy meg­éget­né ma­gát?

2. Ho­gyan le­het szab­vá­nyo­sí­ta­ni a Qi-szint mé­ré­sét? Eh­hez egy egy­sé­ges rend­szer szük­sé­ges. Több­fé­le esz­közt ki­fej­lesz­tet­tek már a Qi-szint hő (inf­ra­vö­rös), hő­mér­sék­let­emel­ke­dés és elekt­ro­mos­ság ké­pé­ben va­ló mé­ré­sé­re. Mi­vel az em­be­ri Qi-t még nem si­ke­rült pon­to­san kö­rül­ír­ni, nem lé­te­zik olyan kü­lön­le­ges fel­sze­re­lés, ame­lyik­ről meg­győ­ző­dés­sel ál­lít­hat­nánk, hogy a Qi mé­ré­sé­re szol­gá­ló leg­pon­to­sabb esz­köz. Ha azon­ban be­iga­zo­ló­dik, hogy a Qi em­be­ri elekt­ro­mág­ne­ses ener­gia, ak­kor az elekt­ro­mos mér­ték­rend­szer se­gít­sé­gé­vel meg­ha­tá­roz­ha­tó­vá vá­lik a Qi-szint.

3. A Qi-t ál­ta­lá­ban egye­te­mes ener­gi­a­ként ha­tá­roz­zák meg, eb­ből adó­dik a kér­dés, hogy mi­ként le­het az összes ener­gi­át egy­be­kap­csol­ni? Szá­mom­ra nem lé­te­zik er­re ab­szo­lút mód­szer. Pél­dá­ul az em­be­ri szem szá­má­ra lát­ha­tat­lan a hő vagy az elekt­ro­mos­ság mé­ré­sé­re szol­gá­ló egy­sé­ges rend­szer, ezért éssze­rűbb, ha még egy szót te­szünk a Qi elé a meg­kü­lön­böz­te­tés ér­de­ké­ben: „hő Qi” vagy „elekt­ro­mos Qi”.

4. Ami­kor az egyik em­ber­ből a má­sik­ba áram­lik a Qi, mi kí­sé­ri még a hőn és a bio­elekt­ro­mos­sá­gon kí­vül? Gyak­ran tű­nő­döm azon, hogy mi­ért ké­pes va­la­ki ha­té­ko­nyab­ban ára­mol­tat­ni a Qi-t, mint má­sok. Ez va­la­mi­lyen kü­lön­le­ges erő, amit ér­zel­me­in ke­resz­tül kap a be­teg, és amely­nek se­gít­sé­gé­vel össze­gyűj­ti az EMF-t, és ma­gát is ké­pes meg­gyó­gyí­ta­ni. Mi ez az erő – agy­hul­lám, ér­zel­mi töl­tés vagy ön­bi­za­lom-épí­tés?

5. Mi­ért vál­toz­tat­ták meg a Qi kí­nai írás­jel­ét? Ta­lán a ha­son­ló ki­ej­tés okoz­ta za­var mi­att? Gya­ko­ri je­len­ség, hogy az ősi sza­va­kat más sza­vak­kal ke­ve­rik a ha­son­ló ki­ej­tés kö­vet­kez­té­ben. Mi­vel a leg­több kí­nai nem tu­dott sem ír­ni, sem ol­vas­ni, ez a ma­gya­rá­zat tű­nik va­ló­szí­nű­nek. Ha ez tény­leg így igaz, ak­kor hogy hagy­hat­ták ezt a Qigong-szakértők vagy az or­vo­sok? Vagy szán­dé­ko­san vál­toz­tat­ták meg, hogy meg­kü­lön­böz­tes­sék az Em­be­ri Qi-t (kí­nai je­len­té­se „nem tűz”) a töb­bi ter­mé­sze­ti ener­gi­á­tól? Nem ta­lál­tam egyet­len olyan fel­jegy­zést sem, amely ki­elé­gí­tő vá­laszt nyúj­tott vol­na kér­dé­se­im­re.

6. Mi­ért vet­te át a „le­ve­gő” írás­je­le a Qi ősi sza­vá­nak he­lyét (amely­nek je­len­té­se „nem tűz” volt)? A „le­ve­gő” je­len­té­sű írás­jel­lel a kí­nai nyelv gyak­ran je­lö­li ál­ta­lá­nos­ság­ban a kü­lön­fé­le ener­gi­á­kat. Ez már a Qigong-gyakorlás meg­kez­dé­se óta min­dig za­var­ba ej­tett en­gem. A leg­va­ló­szí­nűbb ma­gya­rá­zat sze­rint a le­ve­gő vagy oxi­gén (az­az a Kong Qi) be­jut­ván a test­be nem vál­toz­tat­ja meg hal­maz­ál­la­po­tát, és a sej­tek­be ha­tol­ván bio­ké­mi­ai re­ak­ció se­gít­sé­gé­vel szén­di­oxid­dá ala­kul át. Ugyan­ak­kor a táp­lá­lék Esszen­ci­át át kell ala­kí­ta­ni egy­faj­ta bio­ener­gi­á­vá, mi­e­lőtt el­nyel­né a test. Ez az oka an­nak, hogy a „le­ve­gő” Qi jel­ké­pe­zi az ener­gi­át?

7. Mi a tu­do­má­nyos ma­gya­rá­za­ta an­nak, hogy gló­ria je­le­nik meg a me­di­tá­ló fe­je kö­rül, vagy ra­gyo­gás a tes­te kö­rül? An­nak el­le­né­re, hogy én a test elekt­ro­mos töl­té­se ré­vén de-io­ni­zá­ló­dó le­ve­gő­vel pró­bá­lom ma­gya­ráz­ni eze­ket a je­len­sé­ge­ket, kí­sér­le­tek szük­sé­ge­sek a bi­zo­nyí­tá­sá­ra.

8. Ho­gyan hasz­nál­ha­tó fel a Qi ar­ra, hogy csu­pán egyet­len érin­tés­sel el­lök­jünk ma­gunk­tól va­la­kit? Hal­lot­tunk ar­ról, hogy a kí­nai harc­mű­vé­sze­tek­ben a jó Qigong-mester ke­zé­nek csu­pán egyet­len érin­té­sé­vel ké­pes el­lök­ni (vagy meg­ráz­ni) az el­len­fe­lét. Ami­kor nagy­fe­szült­sé­gű áram­ve­ze­ték­hez ér va­la­ki, tes­te azon­nal ösz­tö­nö­sen meg­vé­di, és el­lö­ki sa­ját ma­gát. A ve­ze­ték nem fejt ki fi­zi­kai erőt. Ez tör­té­nik a Qigong-mesterrel is? Elekt­ro­mos­sá­got ve­zet a má­sik fél szí­vé­be, hogy an­nak tes­te au­to­ma­ti­ku­san el­lök­je ma­gát?

9. Pon­to­san mi­lyen mó­don táp­lál­ja a Qi a vért, az ide­get és a sej­te­ket?

10. Ha a Qi bio­elekt­ro­mos­ság, ak­kor ho­gyan le­het a mo­dern tech­no­ló­gia al­kal­ma­zá­sá­val fo­koz­ni a test bio­elekt­ro­mos ke­rin­gé­sét, és így el­ér­ni az egész­sé­get, a hosszú éle­tet és a spi­ri­tu­á­lis meg­vi­lá­go­so­dást, amit a Qigong gya­kor­lói is meg­cé­loz­nak? Az ős­idők­ben nem volt mód az elekt­ro­mos és mág­ne­ses erő­te­rek mes­ter­sé­ges lét­re­ho­zá­sá­ra; ám ma­nap­ság ez már nem je­lent prob­lé­mát. 

Ezért kell len­nie meg­ol­dás­nak ar­ra, hogy a kül­ső mág­ne­ses vagy elekt­ro­mos erő­tér fel­hasz­ná­lá­sá­val ser­kent­hes­sük a ke­rin­gést, hely­re­ál­lít­suk a Qi-szintet, és tisz­tán tart­suk a csont­ve­lőt. Ter­mé­sze­te­sen min­den eset­ben fo­ko­zott óva­tos­ság­gal és gon­dos­ság­gal kell el­jár­ni. Még nem tud­juk pon­to­san, hogy a mo­dern tech­no­ló­gia mi­lyen ha­tás­sal bír az em­be­rek­re. El­lent­mon­dá­sos re­ak­ci­ó­kat vált­hat ki. 

Hogy ké­pes egy kül­ső fo­lya­mat ál­tal lét­re­ho­zott erő­tér meg­ket­tőz­ni a szel­le­mi nyu­gal­mat, amely el­en­ged­he­tet­len a spi­ri­tu­á­lis meg­vi­lá­go­so­dás­hoz? Még ha si­ke­rül is meg­in­dí­ta­ni a ke­rin­gést, a kül­vi­lág­gal fenn­ál­ló kap­cso­lat nem gá­tol­ja-e meg az össz­pon­to­sí­tás tisz­ta­sá­gát? Nem lesz­nek ve­szé­lye­sek azok az em­be­rek, akik ugyan fi­zi­ka­i­lag ki­vé­te­le­sen erő­sek, még­sem ké­pe­sek sa­ját ere­jük tu­da­tos irá­nyí­tá­sá­ra? Szé­les kö­rű ku­ta­tás szük­sé­ges mind­ezen kér­dé­sek tisz­tá­zá­sá­ra.

11. Mi­lyen ha­tás­sal van­nak a fel­hők és a köd az em­be­ri test Qi-keringésére? Tud­juk, hogy az ala­cso­nyan szál­ló fel­hők elekt­ro­mos erő­te­ret hoz­nak lét­re, ami be­fo­lyás­sal bír az em­be­ri ener­gia­me­ző fe­lett. Igaz ez a köd ese­té­ben is? Köd­ben egy­sé­ge­sen vesz min­ket kör­be a töl­tés? Be­fo­lyá­sol­ja ez a Qi-áramlást?

A szel­lem­ről (Shen)


 1. Mi­kor köl­tö­zik a mag­zat­ba a szel­lem? Hon­nan tud­juk, hogy la­ko­zik-e szel­lem egy gyer­mek­ben, vagy sem, és mi­ből ál­la­pít­ha­tó meg a szel­lem be­köl­tö­zé­sé­nek pil­la­na­ta? Már a szü­le­tés előtt él a gyer­mek­ben a szel­lem, vagy csak azu­tán ke­rül be­le, hogy el­vá­laszt­ják az édes­any­já­tól?

  2. Mi­ből és ho­gyan jön lét­re a szel­lem egy új­szü­lött­ben? Hon­nan szár­ma­zik a szel­lem? Be­szél­he­tünk már szel­lem­ről, ami­kor a gyer­mek gon­dol­kod­ni kezd? Csak em­be­rek ren­del­kez­nek szel­lem­mel?

  3. Mi a kü­lönb­ség a szel­lem és a lé­lek kö­zött? Mi­vel a kí­nai sza­vak an­gol nyel­vű for­dí­tá­sa pon­tat­lan, pon­tos meg­ha­tá­ro­zá­sok­ra van szük­sé­gem.

  4. Lé­tez­het-e a szel­lem és a lé­lek a fi­zi­kai test nél­kül is? A kí­nai val­lá­sok ta­na­i­ban a szel­lem és a lé­lek a ha­lál után is to­vább él. A lé­lek és a szel­lem egy­faj­ta ener­gia ta­lán? Eset­leg egy nem em­be­ri ter­mé­sze­ti ener­gia ré­szei, vagy az em­be­ri ener­gia ma­rad­vá­nyai?
  5. Mi a szel­lem (Shen) és az el­me pon­tos kö­rül­írá­sa? A Shen és az el­me kap­cso­la­ta fél­re­ér­té­sek­re ad okot. A Shen az el­mé­ből ered? Ha a Shen tény­leg az el­mé­ből szár­ma­zik, ak­kor a fi­zi­kai ha­lál után is to­vább él? Ha a Shen túl­éli a ha­lált, ak­kor ren­del­ke­zik sa­ját el­mé­vel, ami­vel ké­pes gon­dol­kod­ni? Ho­gyan kap­cso­ló­dik az agy­hul­lá­mok­hoz? Le­het mér­ni a Shent?

  6. Ho­gyan hoz­ha­tó lét­re egy „spi­ri­tu­á­lis gyer­mek Shen” a Qigong-gyakorlatokban? A Qigongban a meg­vi­lá­go­so­dás el­éré­se ér­de­ké­ben ad­dig kell gya­ko­rol­ni, míg meg nem szül­tük sa­ját Shen gyer­me­kün­ket. Csak ami­kor már füg­get­len­né vált ez a gyer­mek, ak­kor ment­jük meg szel­le­mün­ket a ha­lál­tól, az­az biz­to­sí­tot­tuk szá­má­ra az örök éle­tet. Igaz ez? Ho­gyan le­het­sé­ges ez tu­do­má­nyos szem­pont­ból? Ma­gya­rá­zat­tal szol­gál­hat-e er­re a mo­dern tu­do­mány, vagy ez még min­dig meg­fejt­he­tet­len az em­be­ri ér­te­lem szá­má­ra? Ha hi­telt adunk an­nak, hogy a ma­ga­san fej­lett el­me ké­pes az evo­lú­ció fo­lya­ma­tá­nak fel­gyor­sí­tá­sá­ra, ak­kor az el­me sok más do­log el­éré­sé­re is ké­pes az em­be­ri fel­fo­gá­son messze túl­nyúl­va. Az ál­ta­lunk is­mert tu­do­mány még min­dig gyer­mek­ci­pő­ben jár. Ne fe­led­jük, a mai tu­do­mány még nem al­kal­mas a tu­do­mány­ban rej­lő le­he­tő­sé­gek fel­is­me­ré­sé­re és ki­ak­ná­zá­sá­ra.

  7. Az új­szü­lött gyer­mek­nek szük­sé­ge van-e egy már lé­te­ző szel­lem­re? A val­lá­sok né­me­lyi­ke azt mond­ja, hogy az új­szü­lött­nek szük­sé­ge van rá ah­hoz, hogy tel­jes em­ber­ré vál­jon. Ha ez így igaz, hon­nan ered a szel­lem? A ha­lot­tak­ból? Ha az új­szü­lött­nek szük­sé­ge van egy ilyen már ko­ráb­ban lé­te­zett szel­lem­re, ak­kor ho­gyan le­het­sé­ges, hogy a né­pes­ség fo­lya­ma­to­san nő? Hon­nan ered­nek az új szel­le­mek? A nap­ból, vagy az egye­te­mes ener­gi­á­ból? Eset­leg más boly­gó­ról jön­nek, és al­kal­maz­kod­va a föl­di vi­szo­nyok­hoz, em­be­ri test­ben szü­let­nek meg?

  8. Lé­te­zik olyan di­men­zió, amit nem lá­tunk, de amit meg tu­dunk érin­te­ni a meg­fe­le­lő idő­pont­ban? Szá­mos fel­jegy­zés szól olyan em­be­rek­ről, akik na­gyon be­te­gek, vagy ép­pen hal­do­kol­nak, és ugyan­azt az új vi­lá­got lát­ják vagy ér­zé­ke­lik. Ez a szel­lem­vi­lág? Ta­lán új di­men­zió, amit csak ak­kor lát­ha­tunk meg, ha el­jött az ide­je? Ho­gyan ér­he­tő el ez a di­men­zió tu­do­má­nyos szem­pont­ból?

  9. A szel­lem sa­ját ma­ga hoz dön­té­se­ket, vagy a ter­mé­sze­ti Qi ha­tá­sa alatt áll? Gon­dol­ko­dik egy szel­lem? Ho­gyan se­gít az élők­nek? Ta­lán agy­hul­lá­mo­kon ke­resz­tül? Vagy a szel­lem csu­pán em­be­ri ener­gia­ma­rad­vány, ami az ener­gia­vi­lág­ban kó­szál, és a kör­nye­ző ener­gia­for­rás­ok be­fo­lyá­sol­ják?

  10. Lé­te­zik még a már el­hunyt meg­vi­lá­go­sult em­be­rek szel­le­me? Ha igen, se­gí­ti-e az élő­ket? Ne fe­led­jük, ha igen­lő vá­laszt adunk er­re, az­zal egyet­ér­tünk a szel­lem és a lé­lek ha­lál utá­ni to­vább­lé­te­zé­sé­vel. Imád­ko­zás köz­ben ka­punk-e tény­le­ges se­gít­sé­get Is­ten­től, vagy a ha­lot­tak szel­le­me­i­től, vagy csak ez­ál­tal se­gí­tünk ma­gun­kon, és gyűj­tünk ön­bi­zal­mat?

  11. A rend­kí­vül össz­pon­to­sí­tó el­me ké­pes-e meg­moz­dí­ta­ni egy tár­gyat anél­kül, hogy meg­érin­te­né? Mi e je­len­ség el­mé­le­te? Hal­lot­tunk már em­be­rek­ről, akik gon­do­la­tuk ere­jé­vel moz­gat­nak dol­go­kat. Ha ez tény, mi­ként erő­söd­het­nek fel annyi­ra az agy­hul­lá­mok, hogy er­re ké­pe­sek le­gye­nek? A cso­dá­kat az agy­hul­lá­mok te­szik?

  12. A szel­lem tény­leg ké­pes el­hagy­ni a tes­tet, és utaz­ni, vagy csak az agy­hul­lá­mok ér­zé­kel­nek va­la­mit, és rá­áll­nak a frek­ven­ci­á­já­ra, hogy mi is tud­junk ró­la? Ar­ról is hal­lot­tunk már, hogy hip­nó­zis köz­ben az em­ber sok min­dent ér­zé­kel, ami messze túl­mu­tat a szok­vány em­be­ri ké­pes­sé­ge­ken. Ez ha­son­ló ah­hoz, ami ak­kor tör­té­nik, ami­kor az em­ber el­hagy­ja a tes­tét me­di­tá­ció köz­ben?

  13. Ha va­la­ki ké­pes az ál­la­tok­kal kom­mu­ni­kál­ni, az agy­hul­lám-kap­cso­lat? Lát­tam egy­szer egy nőt egy té­vé­mű­sor­ban, aki­ről azt ál­lí­tot­ták, hogy kom­mu­ni­kál a ku­tyák­kal. A ku­tyák­tól ka­pott in­for­má­ci­ó­it a gaz­dák mind meg­erő­sí­tet­ték. Ha ez tény­leg igaz volt, ak­kor agy­hul­lám-kom­mu­ni­ká­ció mód­ján mű­kö­dött? Az em­be­ri és az ál­la­ti agy ugyan­azon a frek­ven­ci­án mű­kö­dik, vagy csak rész­le­ges át­fe­dé­sek van­nak köz­tük?

  14. Be­fo­lyá­sol­hat­ja-e egy em­ber a má­sik gon­do­la­tát az agy­hul­lám-kap­cso­la­ton ke­resz­tül?

  15. Ké­pes-e a mo­dern tech­no­ló­gia olyan elekt­ro­mág­ne­ses hul­lám lét­re­ho­zá­sá­ra, amely hul­lám­hossza kö­zel azo­nos, vagy meg­egye­zik az em­be­ri agy­hul­lám­mal? Úgy tű­nik, hogy tech­no­ló­gi­ánk már el­ju­tott idá­ig, és ha ez is igaz, ak­kor az agy­hul­lám-ge­ne­rá­to­rok ké­pe­sek-e olyan hul­lám lét­re­ho­zá­sá­ra, ami be­fo­lyá­sol­ja gon­dol­ko­dá­sun­kat és íté­lő­ké­pes­sé­gün­ket? Ez már iga­zi „agy­mo­sás” len­ne. Le­het, hogy a jö­vő­ben ví­vott há­bo­rúk agy­hul­lám-ge­ne­rá­to­rok köz­ti há­bo­rúk lesz­nek?

  16. Ha már ki­fej­lesz­tet­tek agy­hul­lám-ge­ne­rá­to­ro­kat, meg­ha­tá­roz­ha­tók és le­zár­ha­tók-e a bű­nö­zés­sel össze­füg­gés­ben ál­ló frek­ven­ci­ák? Ter­mé­sze­te­sen, ha az ilyen gé­pek­kel ör­dö­gi ha­ta­lom ke­rül­het­ne a bű­nö­zők ke­zé­be is. El­fo­gad­ha­tó-e így az er­köl­csi fe­le­lős­ség az egyén agy­hul­lá­ma­i­nak meg­vál­toz­ta­tá­sa kap­csán?

  17. Az a Qigongos, aki jól me­di­tál, ké­pes-e el­ke­rül­ni az agy­hul­lám-ge­ne­rá­tor be­fo­lyá­sát és irá­nyí­tá­sát? Sze­mély sze­rint én azt gon­do­lom, hogy az a Qigong-gyakorló, aki el­ér­te az el­me ha­té­kony irá­nyí­tá­sá­nak ké­pes­sé­gét, könnyen ki­vé­di az agy­hul­lám-ge­ne­rá­tor ha­tá­sa­it. Ám az sem tisz­tá­zott, hogy mi­lyen hosszan len­ne er­re ké­pes?

  18. Mi az agy­hul­lám sáv­szé­les­sé­ge? Mi­lyen lé­te­ző anya­gok ké­pe­sek ár­nyé­kol­ni őket? Mint tud­juk, a fém jó szi­ge­te­lő a rá­dió­hul­lám­ok­kal szem­ben, de ké­pes-e az agy­hul­lá­mok el­len is vé­de­ni? Ha nem ké­pes rá, lé­te­zik-e olyan anyag, ami pajzs­ként szol­gál az agy­hul­lá­mok el­len?

  19. Mi­lyen össze­füg­gés áll fenn a szel­lem (Shen) és az agy­hul­lá­mok kö­zött? Vé­le­mé­nyem sze­rint az emel­ke­dett szel­lem fel­erő­sí­ti és va­ló­szí­nű­leg kon­cent­rál­ja is az agy­hul­lá­mo­kat. Igaz ez?
   A ve­ze­té­kek­ről, tá­ro­lók­ról, és test­üre­gek­ről
   1. Ho­gyan fe­dez­ték fel és azo­no­sí­tot­ták be a Qi-vezetékeket, tá­ro­ló­kat és test­üre­ge­ket? Nem lé­te­zik olyan fel­jegy­zés ar­ról, hogy a kí­nai or­vo­sok ho­gyan fe­dez­ték fel őket. Hogy tud­ták a he­lyü­ket ilyen pon­tos­ság­gal fel­tér­ké­pez­ni? Mi­ként ta­nul­ták meg a gyó­gyí­tás­ban va­ló al­kal­ma­zá­su­kat?

   2. Mi­lyen be­fo­lyás­sal bír­nak az el­du­gult ve­ze­té­kek a Qi-áramlásra? Ez egy egy­sze­rű kér­dés, de nem könnyű rá a vá­lasz. A leg­fej­let­tebb tech­no­ló­gia szük­sé­ges an­nak meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra, hogy mi­ként du­gul­nak el a Qi-vezetékek. Ta­lán a fel­gyü­lem­lett zsír okoz­za, ami csök­ken­ti a szö­ve­tek elekt­ro­mos ve­ze­tő­ké­pes­sé­gét, vagy egy­sze­rű­en csak a test elekt­ro­mo­san ve­ze­tő szö­ve­te­i­nek el­vál­to­zá­sa az ok?

   3. Ho­gyan ve­ze­tik a ve­ze­té­kek a Qi-t? Hány in­ger szük­sé­ges a Qi meg­moz­dí­tá­sá­hoz? Ha a Qi bio­elekt­ro­mos ener­gia, ak­kor a kér­dés úgy szól, hogy mennyi EMF ser­ken­ti moz­gás­ra az ener­gi­át, és pon­to­san hol ta­lál­ha­tók ezek az EMF-ek?

   4. Ho­gyan tá­rol­ják a tá­ro­lók a Qi-t? Ha a Qi bio­elekt­ro­mos ener­gia, ak­kor a Qi-vezeték olyan, mint egy ak­ku­mu­lá­tor vagy kon­den­zá­tor, amely ké­pes az ener­gi­át tá­rol­ni, és szük­ség ese­tén ki­bo­csá­ta­ni?

   5. Tu­laj­don­kép­pen hogy néz­nek ki a Qi-vezetékek és tá­ro­lók? Eled­dig még sen­ki nem tu­dott pon­tos ké­pet raj­zol­ni ró­luk. Ha azon­ban olyan te­rü­le­tek ezek, ahol az elekt­ro­mos ve­ze­tő­ké­pes­ség kü­lön­bö­zik a töb­bi­től, ak­kor kí­sér­le­tek­kel meg­ha­tá­roz­ha­tók ezek­nek a ve­ze­té­kek­nek és tá­ro­lók­nak az alak­ja.

   6. Ki­fej­leszt­he­tő-e egy olyan ér­zé­keny gép, ame­lyik pon­to­san be­mé­ri e Qi-vezetékek és tá­ro­lók he­lyét? Ez rend­kí­vül hasz­nos len­ne az aku­punk­tú­ra gya­kor­la­tá­ban.

   7. Mi­ért ta­lál­ha­tó négy tá­ro­ló a láb­ban, és egy sem a kar­ban? En­nek oka ta­lán az, hogy az em­be­rek töb­bet hasz­nál­ják a lá­bu­kat, mint a kar­ju­kat? Né­ze­tem sze­rint a láb­ban lé­vő tá­ro­lók azért ke­let­kez­tek, hogy biz­to­sít­sák a láb Qi-utánpótlását, és azt ha­té­ko­nyab­ban sza­bá­lyoz­zák.

   8. Lé­tez­nek-e még ed­dig fel­fe­de­zet­len tá­ro­lók? Le­het­sé­ges, hogy van­nak olyan ki­sebb tá­ro­lók a test­ben, amik­re még nem buk­kan­tak rá. Én azt gon­do­lom, hogy lé­tez­ni­ük kell a kar­ban is tá­ro­lók­nak, mi­vel azt is ren­ge­te­get hasz­nál­juk.

   9. Mi az iga­zi je­len­té­se egy ve­ze­ték meg­nyi­tá­sá­nak (az­az a ka­pu meg­nyi­tá­sá­nak) a Qigong-gyakorlásban? Mi tör­té­nik tu­laj­don­kép­pen? Eset­leg a ve­ze­ték vissza­nye­ri elekt­ro­mos ve­ze­tő­ké­pes­sé­gét? Mi en­nek a leg­jobb mód­ja?

   10. A mo­dern bio­elekt­ro­mos tech­no­ló­gia se­gít­sé­gé­vel meg­nyit­ha­tók-e a ve­ze­té­kek, és za­var­ta­la­nab­bá te­he­tő-e a Qi-keringés?

   11. Fel­tölt­he­tők-e a Qi-tárolók a mo­dern bio­elekt­ro­mos tech­no­ló­gia al­kal­ma­zá­sá­val? Ha a tá­ro­ló­kat bio­elekt­ro­mos kon­den­zá­tor­nak te­kint­jük, ak­kor kül­ső elekt­ro­mos vagy mág­ne­ses mód­sze­rek­kel új­ra fel le­het töl­te­ni őket. Ilyen­kor ele­gen­dő Qi áll ren­del­ke­zé­sünk­re az egész test táp­lá­lá­sá­ra, és je­len­tő­sen le­las­sít­ha­tó az öre­ge­dé­si fo­lya­mat.

   12. Vol­ta­kép­pen mi tör­té­nik ak­kor, ami­kor egy ta­pasz­talt Qigong-mester se­gít­sé­get nyújt ta­nít­vá­nyá­nak a ve­ze­té­kek meg­nyi­tá­sá­ban? A mes­ter tény­leg a sa­ját Qi-jét (elekt­ro­mos­ság) jut­tat­ja a ta­nít­vány tes­té­be e fel­adat el­vég­zé­sé­re, vagy csu­pán né­mi ser­ken­tést és bi­zal­mat tud fel­aján­la­ni a ta­nít­vány­nak, és va­ló­já­ban ma­ga a ta­nít­vány nyit­ja meg őket? Mind­ket­tő le­het­sé­ges.

   13. Pon­to­san mik azok a test­üre­gek? Min­den test­üreg ma­ga­sabb elekt­ro­mos ve­ze­tő­ké­pes­ség­gel ren­del­ke­zik, vagy el­té­rő a tel­je­sít­mé­nyük? A jobb elekt­ro­mos ve­ze­tő­ké­pes­ség az egyet­len fel­té­te­le an­nak, hogy be­ha­tá­rol­ha­tó­vá vál­jon a test­üre­gek el­he­lyez­ke­dé­se, vagy az ősök más fel­té­te­lek­kel is ren­del­kez­tek?

   14. Mi­ért lé­tez­nek test­üre­gek? Ta­lán az a test­üre­gek cél­ja, hogy a bőr fel­szí­né­re jut­tat­va a Qi-t, táp­lál­ják azt, és sza­bá­lyoz­zák a Qi-vezetékeket? Lé­tez­nek en­nek más okai is?

   15. Pon­to­san mit tesz az aku­punk­tú­ra a Qi hely­re­iga­zí­tá­sá­ra? Több tel­jes ma­gya­rá­zat szük­sé­ges a mo­dern kí­sér­le­tek és tu­do­má­nyos ku­ta­tá­sok al­kal­ma­zá­sá­val.
  A köl­csö­nös Qi-táplálás

  1. A Qigong-dokumentumok sze­rint két em­ber gya­ko­rol­hat együtt Qi-jük ki­egyen­sú­lyo­zá­sá­ra a köl­csö­nös Qi-tápláláson ke­resz­tül. Az erő­sebb Qi-vel ren­del­ke­ző sze­mély csök­ken­ti Qi-szintjét, míg a gyen­gébb Qi-t kap. Ha mind­ket­ten gyen­ge Qi-szintűek, együtt ké­pe­sek azt fel­erő­sí­te­ni. 

E köl­csö­nös Qi-táplálásban mind­két sze­mély­nek tel­jes mér­ték­ben iga­zod­nia kell egy­más­hoz – fő­leg a lég­zés­ben. Ér­zel­mi szem­pont­ból fon­tos, hogy haj­lan­dó­nak mu­tat­koz­za­nak osz­toz­ni egy­más­sal. Az ilyen­faj­ta gya­kor­lat so­rán fon­tos-e a sze­re­tet meg­lé­te? Ha nem fon­tos, ho­gyan érint­he­tik meg egy­mást, és oszt­hat­ják meg a Qi-t egy­más­sal? Ha a vá­lasz igen, nem szól-e ez a me­di­tá­ció azon el­ve el­len, mi­sze­rint az el­me egy­sze­rű, nyu­godt és bé­kés ál­la­pot­ban kell le­gyen min­den­fé­le ér­zel­mi za­var nél­kül?

2. Ami­kor két em­ber együtt gya­ko­rol a köl­csö­nös Qi-táplálás ér­de­ké­ben, tény­leg meg­oszt­ják egy­más­sal a Qi-t, vagy ar­ra ser­ken­tik egy­más el­mé­jét, hogy fo­ko­zód­jon az agy EMF-je és ez­ál­tal a Qi-keringés is, vagy eset­leg mind­ket­tő?

3. A Qigong né­ző­pont­já­ból a sze­re­tet a köl­csö­nös Qi-táplálás ter­mé­sze­tes mód­ja. Ha sze­re­tünk va­la­kit, ak­kor se­gít­he­tünk gyógy­ulá­sá­ban is. Te­kint­het­jük ezt a Qigong egy for­má­já­nak?

4. A sze­xu­á­lis te­vé­keny­ség a köl­csö­nös Qi-táplálás leg­ter­mé­sze­te­sebb mód­ja ta­lán? A szex ter­mé­sze­tes em­be­ri vágy. A rend­sze­res sze­xu­á­lis élet el­ér­he­tő­vé te­szi a szel­le­mi nyu­gal­mat és bé­két, és az ér­zel­mi za­va­rok okoz­ta nyo­más is fel­sza­ba­dul. Te­kint­het­jük ezt Qigong-gyakorlatnak?

5. A fér­fi mag­öm­lés­sel Qi-t ad át a nő­nek ne­mi ak­tus köz­ben. Hogy tör­té­nik ez? Ezért él­nek to­vább a nők? Ha a nő Qigong-szintje ma­ga­sabb, ak­kor le­het­sé­ges az, hogy a fér­fi is kap Qi-t, ahe­lyett, hogy ve­szí­te­ne?

6. Pon­to­san ho­gyan vész el az Esszen­cia és a Qi ejakuláció köz­ben? bi­zo­nyos Qigong-gyakorlatok so­rán a fér­fi­a­kat ar­ra ta­nít­ják, hogy mi­ként ke­rül­he­tik el a mag­öm­lést. Ak­kor mi­lyen úton-mó­don szál­lí­tó­dik át a Qi?

7. Ha a szex jó­té­kony ha­tá­sú­nak te­kint­he­tő a Qigong-gyakorlás szem­pont­já­ból, mi­ért bújt el az összes budd­his­ta szer­ze­tes és a taoisták egy ré­sze a he­gyek­be, és ke­rül­te a ne­mi érint­ke­zést? Ta­lán azért, mert fél­nek at­tól, hogy a szex és a sze­re­lem szét­rom­bol­ná fej­lesz­tett és gon­do­zott el­mé­jük nyu­gal­mát és bé­ké­jét?

8. Mi­ért fej­lesz­tet­tek ki olyan nagy szá­mú tech­ni­kát a taoisták a Qi táp­lá­lá­sá­ra a sze­xu­á­lis te­vé­keny­ség se­gít­sé­gé­vel? Azok a taoisták is ta­nul­má­nyoz­ták eze­ket a tech­ni­ká­kat, akik nem ren­del­kez­tek nyu­godt el­mé­vel? Vagy le­het, hogy egy rész­ről ugyan el akar­ták ér­ni a meg­vi­lá­go­so­dást, ám más rész­ről nem akar­ták fel­ad­ni ter­mé­sze­tes, nor­má­lis éle­tü­ket?

9. Nem lé­tez­nek fel­jegy­zé­sek az em­be­rek és az ál­la­tok, azon be­lül is a ku­tyák, macs­kák kö­zöt­ti Qi-cseréről. Kap­hat egy em­ber Qi-t az ál­la­tok­tól? El­mé­le­ti­leg en­nek le­het­sé­ges­nek kell len­nie. Fel­fe­dez­ték, hogy a macs­kák­nak ma­gas a Qi-szintje, így se­gít­sé­get nyújt­hat­nak az idő­sebb em­be­rek­nek Qi-szintjük meg­tar­tá­sá­ban. Ki­dol­goz­ha­tók-e olyan mód­sze­rek, ame­lyek át­se­gí­tik az idő­se­ket ezen?

Az egész­ség­ről és a hosszú élet­ről


1. Ugyan­úgy hasz­nál­ha­tó-e a mes­ter­sé­ge­sen lét­re­ho­zott elekt­ro­mos vagy mág­ne­ses ser­ken­tés a be­teg­sé­gek gyó­gyí­tá­sá­ban, mint a Qigong és az aku­punk­tú­ra? Ta­lán meg­két­sze­rez­he­tő ez a fo­lya­mat a kül­ső elekt­ro­mos vagy mág­ne­ses ser­ken­tés al­kal­ma­zá­sá­val a nor­má­lis bio­elekt­ro­mos ke­rin­gés vissza­ál­lí­tá­sá­ra vagy fo­ko­zá­sá­ra. A Qigong szá­mos rák­tí­pust meg­gyó­gyí­tott már. Ugyan­ez el­ér­he­tő-e a mo­dern elekt­ro­mos és mág­ne­ses tech­no­ló­gi­ák­kal?

2. Meg­erő­sít­he­tő-e az im­mun­rend­szer az elekt­ro­mos és mág­ne­ses ser­ken­tés­sel az AIDS és a rák gyó­gyí­tá­sa ér­de­ké­ben? Az im­mun­rend­szer szo­ro­san kö­tő­dik a test bio­ener­gia-rend­sze­ré­hez. Fo­koz­ha­tó-e az agy EMF-je, és meg­erő­sít­he­tő-e a test bio­ener­gia-ke­rin­gé­se?

3. Je­lent-e bár­mi­fé­le ve­szélyt az elekt­ro­mos­ság vagy mág­ne­ses­ség hasz­ná­la­ta az aku­punk­tú­rá­ban, ha nem tel­je­sen ért­jük a Qigong-tudományt? Eled­dig nem ke­let­ke­zett per­dön­tő vagy el­mé­le­ti be­szá­mo­ló az elekt­ro­mos­ság és mág­ne­ses­ség hasz­ná­la­tá­ról az aku­punk­tú­rá­ban, an­nak el­le­né­re, hogy szé­les kör­ben al­kal­maz­zák eze­ket a mód­sze­re­ket. Biz­ton­sá­gos ál­ta­lá­nos kö­rű al­kal­ma­zá­suk, vagy to­váb­bi ku­ta­tá­sok szük­sé­ge­sek?

4. Meg­fe­le­lő cél az, hogy ha a hosszú élet el­éré­se ér­de­ké­ben vé­gez­zük a Qigong-gyakorlatokat? Ha va­la­ki tény­leg sok­kal hosszabb ide­ig sze­ret­ne él­ni, azt hi­szem, hogy el kell kü­lö­nül­nie az em­be­ri tár­sa­da­lom­tól az ér­zel­mi za­va­rok el­ke­rü­lé­se vé­gett. Ám, ha ezt meg­te­szi, el­ve­szí­ti az em­be­ri lét ér­tel­mét. Vé­le­mé­nyem sze­rint a Qigong-gyakorlás iga­zi cél­ja az, hogy egész­sé­ges fi­zi­kai és szel­le­mi test­re te­gyünk szert, és köz­ben meg­ta­pasz­tal­juk az éle­tet. Va­la­mennyi­re ki­to­ló­dik azért a kor­ha­tár az egész­sé­gi ál­la­pot mi­att, és még­is meg­ta­pasz­tal­ha­tó az élet.

5. Mi az élet ér­tel­me? A Qigong se­gít­sé­gé­vel meg­fejt­he­tő ta­lán? A hosszú élet töb­bet je­lent, mint a bol­dog élet? Ha mind­ket­tőt el akar­juk ér­ni, mit kell ten­nünk? A Qigong-gyakorlás se­gí­tett meg­ér­te­ni ön­ma­ga­mat, a ter­mé­sze­tet, és azt, hogy mi vol­tam, va­gyok, és mi le­szek. Fel­ol­dot­ta za­va­ro­dott­sá­go­mat, meg­szün­tet­te bi­zony­ta­lan­sá­go­mat. Mi a hely­zet Ön­nel, Ked­ves Ol­va­sóm? Ugyan­er­re szá­mít Ön is?

6. Fel­hasz­nál­ha­tó-e a mo­dern tech­no­ló­gia a ve­lő­mo­só gya­kor­lat cél­já­nak el­éré­sé­hez, és a hosszabb élet­hez anél­kül, hogy fel kel­le­ne ad­ni az ér­zel­me­ket? Bi­zo­nyos va­gyok ab­ban, hogy ha egy­szer pon­to­san meg­ért­jük, mi­ként mű­kö­dik a ve­lő­mo­só Qigong, ak­kor a mo­dern tech­no­ló­gia fel­hasz­ná­lá­sá­val gyor­san el­ér­he­tő ugyan­ez a cél.

A Qi-ről és a mo­dern élet­ről

1. A jég se­gít­sé­gé­vel fenn­tart­ha­tó-e a test Qi-egyensúlya nyá­ron? Ezt per­sze nem le­he­tett az­előtt vizs­gál­ni, hogy fel­ta­lál­ták vol­na a hű­tő­szek­rényt. Nyá­ron a szív tűz­ben ég, ezért fel­me­rül a kér­dés, hogy hasz­nál-e, ha jég­da­ra­bot szo­rí­tunk a te­nye­rünk­ben a szív le­hű­té­sé­re, vagy a jég túl ha­mar ki­olt­ja a szív tü­zét, és prob­lé­má­hoz ve­zet­het? És mi tör­té­nik, ha al­ko­holt hasz­ná­lunk jég he­lyett?

2. Mi­lyen ha­tás­sal van az éj­sza­kai mű­szak az em­be­ri Qi-keringésre? Ré­gen csak ke­ve­sen dol­goz­tak éj­sza­ka, ezért nem ma­rad­tak fent fel­jegy­zé­sek a té­má­ban. Mi­vel aku­punk­tú­rás ke­ze­lés­kor fi­gye­lem­be kell ven­ni a nap­sza­kot, kér­dés, hogy az éj­sza­kai mű­szak be­fo­lyá­sol­ja-e bár­mi­lyen irány­ban a ke­ze­lést?

3. Mi tör­té­nik a Qi-keringéssel, ha rö­vid időn be­lül több idő­zó­nát is át­lép va­la­ki? Az idő­el­to­ló­dás ta­lán ar­ra uta

http://repaelixir.blogspot.hu/


A Három Kincs művelése


A három kincs 
三 寶 művelésének több szintje létezik. Jing , Qi , Shen vagy másképpen nevezve: felső dantian上丹田, középső dantian 中丹田, és alsó dantian 下丹田

Mindhárom mező fogalomköre tágas a megvalósítás szempontjából. Mindhármat művelni érdemes és nem szem elől téveszteni az összhangjukat ill. az egyenlő arányban való fejlesztésüket. Meglátásaimat innentől személyes tapasztalatok szülték és csak itt ott támaszkodnak mesterek tanításaira. Számomra olyannyira hasznosnak lettek ezek az elméletek, hogy meg szeretném osztani más gyakorlókkal is!

Ahogy a test művelésének is több módja lehetséges ez így van a szellemmel is. Egyenlőre bővebb kifejtés nélkül felfedem a rendszert, ami magába foglal több olyan elméletet, gyakorlatot és irányzatot, amik itt nem ellentmondanak, hanem megférnek egymás mellett. Ezentúl remélhetőleg rávilágít arra, hogy több síkból állunk és azon belül is vannak szintek. Ha valamit fejlesztünk vagy tanulunk magunkról, akkor tudjuk hova dolgozunk, melyik fiókban van a helye és honnan ered!

Egy dantian több részből áll, van Égi, Földi és Emberi oldala. Például a felső dantien képes összpontosítani, kiterjedni, gondolkodni, fejlődni, dönteni. Ez mind igen különböző dolog attól hogy ugyanaz a központ. A céljaink között is szerepelnek Égi célok, amik szép ideális állapotokat, eszméket tartalmaznak, és Földi célok, amik a munkahelyre való beilleszkedést tartalmazzák. Emberi célok, amik a barátainkkal családunkkal folytatott kapcsolatainkat tartalmazzák. Ez a három halmaz, mindennemű céljainkat tartalmazza. Ugyanezt a hármasságot alkalmazhatjuk a középső és alsó dantian-re is!
Munka a három dantian-el
上丹田
jelenlét, gondolatnélküliség, a szellemi állapotok kezdete, tér és fény élmények
gondolatok átalakítása, szemléletmódunk rugalmassá tétele a régi dolgok elengedése, új befogadása
gondolkodás, tanulás, elméletek, elvek összehasonlítása, vizsgálása összekapcsolása
中丹田
érzelmeink szabadsággal átlényegítve, lassú pulzáló légzés, áramlás
érzelmeink átalakítása, tudatos megváltoztatása a tapasztalataink által
érzelmeink átélése, elfogadása mélyére menése, felvállalása
下丹田
a test könnyed állapotának elérése és a könnyűség fenntartása
erő és rugalmasság egyensúly és ügyesség elérése a testtel
helyes táplálkozás és életmód

Mindhárom szinten belül megtalálható mindhárom szint.
A dantian-ek eredendő minőségeinek megtalálása

Egy másik megközelítésben mindhárom dantian-nek, van egy eredendő tulajdonsága. Ahogy minden dolognak a világban úgy az embernek is van funkciója a világban, ezáltal objektív tulajdonsága. Tervezve lett valamire, valamilyen céllal. Ezek meghatározása most nem szükséges, de a funkcióinak, tulajdonságainak, képességeinek, lehetőségeinek felfedése viszont igen. A dantian-ek művelésével visszatalálunk azok eredeti minőségeikbe. Az eredeti minőségeiket az ég előtti 
先天 világból hozzák, viszont a megjelenésük itt az ég utáni 後天 világban, már kettős. Yin és Yang különvált, és tovább osztódva egyre komplexebb dolgokat hoztak létre. Három lehetséges lépcsőfokát mutatom be, az egyszerűből a bonyolult felé vezető útnak. Az eredendő minőséget Yang-nak nevezzük (fehér), az ég utáni világban megjelenő párját pedig Yin-nek (fekete).

A három dantian fogalomkörét most leszűkítettük egy-egy szóra, mint tudatosság, változás és növekvés. Ez a három összetevő megjelenése az ég utáni világban, megszüli párját és így gondolatokként, érzelmekként és tettekként is megjelenik. Tartalmazza eredetét, de megjelenése már átformálta. Mindazonáltal eredendően egyek, még ha különböznek is egymástól, néha ellenpólusként mutatkozva. Választani közöttük és csak egyik oldalt preferálni nem lenne bölcs dolog.A tudatosság és a gondolatok együtt megjelenésének is van egy természetes állapota, ezt a Yang oszlop mutatja. De mihelyst megjelenik valami eredendő, megjelenik annak (ellentét, pontosabban Yin) párja is! A gondolatok és a tudatosság együtt, megszüli a kíváncsiságot. A kíváncsiság pedig mint ég előtti világból származó és átalakult létező, megteremti ismét párját, a kételyt. Mindhárom szinten hasonlóan megy végbe.


Majd ismét a Yin megszüli Yang párját (a kétely a hitet), a Yang pedig Yin párját (a kíváncsiság az akarást). Tovább ugyanígy mindhárom szinten. Ez a teremtés láncolatához hasonló, fraktál elvnek is nevezhető. A lényege végtelen egyszerű, mondhatnám úgy is: Ha valami megjelenik, annak megjelenik a helyzete is a világban. Létrehozva ezzel Yin és Yang párjainak végtelen sokaságát. Minden visszavezethető Az első lépésre, amiből a tízezer létező létrejött. Ezt egy régi és egy új példával is alátámasztanám. A régi példa természetesen a Változások Könyve 易經 amiben 64 hexagrammig elmélyülhetünk a variációkban. Minden hexagrammot hat darab, Yin vagy Yang vonal alkot. A másik új keletű példa a számítástechnika, ahol 0 és 1 alkot igent és nemet, a bit-ek byte-okat, majd megabyte-okat és a végén képesek vagyunk egy monitoron, távolról megírt blogot olvasni vagy videót nézni. Ki gondolná, hogy egy filmnek az alapja (a 0 és 1) a Yin és Yang?

Megpróbáltam kifejteni az ember legfontosabb összetevőinek eredetét és a velük való munkának a lehetőségeit. Ezeket a nap minden percében igyekezzünk a gyakorlatban is hasznosítani, hogy megélésük által újabb összefüggéseket fedezhessünk fel eredendő tulajdonságaikkal kapcsolatban, ezáltal megismerve a lényt akiben lakunk.

Ne feledjük ha csak gondolkodunk valamiről, akkor még nem valósítottunk meg semmit belőle. De gondolkodás nélkül a megvalósításnak nekiállni, balga dolog.
Módszerek a nyugalomhoz


Ez a néhány pont, tömör jegyzete annak az ismeretanyagnak, amely segít visszatalálni az embernek az útjára, és összhangba hozni lényét, önmagával és a környezetével.
Tiszta szándék kifejlesztése

Mindenek előtt a szándék születik meg, ami végigkíséri a történéseket, mint a születési képlet. A hozzáállásunk legyen minden esetben tiszta és őszinte, takargatni valónk ne legyen, amit nem merünk bevallani, nagy teher a szívnek. A Tiszta szándék összhangban van a Dao-val, nem az „Én vagyok” hanem a „Mindannyian” vezérli. Más szemével is nézzük meg a történéseket, és egy minél szélesebb, tisztább látókörű szemszögből a Dao szemével is lássunk, így nem ragadunk bele a saját egónkba.
Egó kötelékeinek gyengítése

Te is a Dao gyermeke vagy, ahogy minden ember az a földön, ezért fölösleges a saját környezeted által meghatározott tulajdonságokba zárnod magad. Szabadulj fel az egó megkötéseiből! Minden személyes tulajdonságod viszonya megköt, ne a személyes tulajdonságaid vesd el, hanem a megkötést szüntesd meg, ezt nem csinálni kell hanem könnyedén engedni. Nincs értelme önmagadat bizonygatni hiszen tény hogy létezel.

Az egónkat a múltbéli élményeink szülték igazi lényünktől függetlenek, a környezet külső és a hármas egységünk belső tulajdonságai, amikor nem voltak összhangban akkor születtek, s míg ezt az egyensúlyt helyre nem állítjuk (fel nem szabadítjuk megkötéséből), velünk lesznek. Ezért minden dolgot vizsgáljunk úgy, mintha új lenne számunkra.
Címkék, előítéletek megkötésének felszámolása

Minden külső dologgal, amivel találkozol, az elméd címkét tesz rá, minősíti, ez a címke abban a pillanatban akár lehet igaz is, de mivel minden változik a címke két pillanat múlva már érvényét veszti. Gondoljunk egy vonatjegyre, ami adott járatra és időpontra szól, kár lenne tartogatni, őrizgetni a jegyet egy későbbi utazásra, mert aktualitását veszíti. Ha egy emberre vagy dologra címkét ragasztunk ugyanez a helyzet. A címkéket, amiket ragasztanánk úgyis csak az egónkból eredően tudnánk megtenni, mert azt vesszük észre másban, ami bennünk is megvan. Előítéletek nélkül nyitottá válva megismerjük a külvilágot, a maga egyedi valóságában. Ne kövessük az elméink ugrándozó mozgását, helyette azonosuljunk a jelennel!
Jelenlét tudatosítása

Jelen lenni egy pillanatban, hogy tapasztaljuk annak minden személyes okoktól mentes színességét nagy öröm. Határtalan nyugalmat ad hisz a pillanatban nem kell szerepeket játszanunk, sem félni valamitől, sem álszerénységünket, sem tudásunkat fitogtatni, csak átadni magunkat az éber jelenlétnek.

Minden pillanat különleges, a tér és az idő, a helyzet, a társaság, a természet soha vissza nem térő együttállása egyedivé, értékessé teszi, tekintsünk kincsként rá!
Örömeink művelése

Minden emberben ott van az öröm és boldogság magja, ez az alaptermészete az embernek, de nem mindenki műveli, fejleszti. Ahogy az izmokat és az agyat fejleszteni szokás úgy a szívet is lehet fejleszteni, használni, művelni. Minden Apró örömért legyünk mélyen hálásak és boldogsággá válik. Ne tervezzük meg az örömeinket előre, de kíváncsian várjuk minden pillanatban az érkezését! Kísérletezzünk a következő szintek valódiságával!
Öröm > Hála >Szeretet > Őszinteség > Egység
Ajánlott gyakorlatok a hétköznapokban:

-Hasi légzés ülve, csak a légzés megfigyelése, fokozatos mélyítése lágyítása, ki és belégzés legalább 8-8 másodpercig való elnyújtása erőlködés nélkül
-Gondolatoktól függetlenné válás, lazaság a fej nélküli állapot
-Test és tértudatosságban jelen lenni különböző helyszíneken
-Légzéssel összekötött mozgás, Taiji forma (Lágyság képességgel)
-Az idő nem létezik – tudatállapottal való gyors azonosulás – jelenLét
Song Gong gyakorlása
-Csak a zene hallgatása, minden más tevékenység nélkül csak zenehallgatás
-A csend hallgatása. A zajos környezetben még érdekesebb kihallani a csendet a hangok között.
-A világban nem a tárgyak és a jelenségek, hanem a köztük jelenlévő és mindent kitöltő tér figyelése érzékelése
-Tea szertarás jelenlévő tudatossággal
-Megcsodálása a természet változásainak, elmúlása egy esőnek, átalakulása egy jelenségnek, észrevétlenül együtt menni a változással
-Amit nem szeretünk, és amit szeretünk, vizsgáljuk meg újra, minél nagyobb nyitottsággal! (pl. kedvenc ételünk, és amit nem szerettünk eddig)
minden gyakorlás előtt gondoljuk és érezzük át a gyakorlásunk célját!
-Társas beszélgetésekben szemlélődj szinte kívülállóként, megfigyelve az emberek mondandóján kívül azt, hogy milyen érzéssel beszél, mit él meg közben.
-Minden emberre tükörként tekinteni
-Elfogadni a pillanatnyi helyzeted, hisz mivel ez már most adott, kár lenne ellenállni, megtagadni, inkább oldódj fel benne, mint lehetőség a felvezetésére a célodnak.
-Zavaró gondolatok mindaddig előjönnek, amíg minősíted őket,vagy bármit gondolsz róluk, hagyd őket inkább magukra
semmilyen érzésed ne nyomd el, éld meg minél tisztábban a jelenléted tudatosságával, így a zavaró érzelmek megszületni sem tudnak.
-Az örömnél mindig van egy nagyobb öröm… vajon melyik irányba?
ne erőlködj hagyd hogy a dolgok megmutassák az útjukat
-Az őszinteség a látás, őszinteség nélkül vakok vagyunk
-Tégy bármit, de azt könnyedén

http://www.sundoor.hu/

Az aura

Nagyszerű képi anyagokat tudunk itt megnézni,és így könnyebben elképzelni az elménkkel a fénytestünk működését:    
http://ibbis.org/site/principal/videos/videos.html


YouTube-videoklip
Mit árul el az aurád?

Mindannyian burokban élünk. Testünket áthatja és körülveszi egy aurának nevezett energiafelhő, amely feltölt és védelmez. Ha károsodik, megbetegszünk, ha elfogy, meghalunk. Ezért érdemes megismernünk „védőhálónk” működését, hogy egy életre megóvhassuk. 
Míg nem is olyan régen csak a szemünknek hittünk, ma, az ezotéria virágkorában egyre kevesebb láthatatlan dolog létezését vonjuk kétségbe. Elhisszük, hogy a gondolatnak ereje van, nem tekintjük boszorkányságnak a kézrátételes gyógyítást, és nem borzongunk az aura szó hallatán sem. Mindezekkel ma újra barátkozunk, régen azonban természetesek voltak. Már több ezer évvel ezelőtt tudták, hogy a világot energia és információ hatja át, és ezek befolyásolják az embert átjáró és körülvevő energiamezőt is, amelyet a különböző korokban és kultúrákban másképpen neveztek – az indiaiak pránának, a kínaiak csinek, a keresztények Szentléleknek, a magyarok bioenergiának. Arisztotelész éternek, Kilner aurának, Sheldrake morfogenetikus mezőnek, László Ervin pedig pszi-mezőnek hívta.
Emberi védőpajzs
A mai napig folynak kutatások az emberi energiamező viselkedésével kapcsolatban, amely normális körülmények között nem látható, mégis minden kultúrában éltek emberek – sámánok, beavatottak, vallási vezetők, bioenergetikusok, auralátók –, akik érzékelték azt, és színéből, méretéből, alakjából következtettek az ember általános állapotára.
A világon minden atomi szerkezetű dolog rezeg, és energiát sugároz ki – más rezgésszám jellemzi a tárgyakat, mint az élőlényeket, és más a szerveinket, az érzelmeinket és a gondolatainkat. A különböző hullámhosszú fizikai, érzelmi és gondolati energiáink kölcsönhatásaként létrejön egy színesen fénylő, de szabad szemmel általában nem látható sugárzás fizikai testünk körül. 


Ez a sugárzás átjárja és körülöleli testünket, és normális esetben 1,5–2 méter nagyságú, tojás alakú burokként érzékelhető. 

Ez a burok vagy energiamező az aura, amely szervesen kapcsolódik a fizikai testhez, és azon túl, hogy energiatartalékként funkcionál, pajzsként védi a benne elhelyezkedő embert a külvilágból érkező energiainformációk millióitól. 


Ez azért fontos, mert a fizikai test védtelen a magasabb rezgésű érzelmi és mentális rezgésekkel szemben, átengedi azokat, és végrehajtja a magasabb energiainformációk „utasításait”, ami akár pusztító hatású is lehet. Réteges védelem 
Az energiamezőt kutatók szerint az aura több rétegből áll. Ezek azonban nem hagymahéjszerűen követik egymást, hanem minden felsőbb réteg átfedi, áthatja az összes alatta levőt is. A testtől távolodva az egyes aurarétegek egyre finomabb energiából állnak, és egyre magasabb a rezgésük. 
• Étertest:Ez a fizikai test határán 2,5 cm-rel túlnyúló réteg átmenetet képez az anyag és az energia között. Apró energiavonalakból áll, színe a kobaltkéktől a homályos szürkéig változik, és szerkezete olyan, mint a fizikai testé: látható benne minden szerv, műtéti heg vagy sérülés. Ehhez a szinthez kapcsolódnak a fizikai érzetek, a test fizikai-kémiai tevékenysége, autonóm működése, az életerő, az élni akarás és a fizikai aktivitás. 
• Érzelmi test:Ebben a 7,5 cm vastag rétegben a szivárvány minden színe előfordul. Érzelmi életünk szolgálatában áll, ide vetülnek ki érzéseink, ez ad jelzést lelki életünkről, jellemünkről, vágyainkról. A tiszta érzelmek ragyogóvá, míg a rosszindulatú érzések foltossá, piszkossá és vékonnyá teszik ezt az auraréteget.

• Mentális test:A mentális folyamatokkal, lineáris gondolkodással kapcsolatos információkat, rezgéseket tartalmazza. A fizikai test határán 12,5 cm-rel túlterjedő, sárgán sugárzó réteg, amelyben pillanatnyi gondolataink tisztasága is tükröződik. A pozitív gondolatokat ragyogó felvillanások kísérik, míg a negatív gondolatok sötét vagy szürke színként jelennek meg. Mentális testünk egy energiaátalakító rendszer, amely a környezetből felvett energiát átalakítja, és egy magasabb szellemi állapotban bocsátja ki a világegyetembe. Így transzformáljuk az energiát tudattá, amellyel nemcsak magunkat formáljuk, de másokra is hatunk. Asztráltest:Ebben az aurarétegben is az érzelmeink nyilvánulnak meg, de egy sokkal magasabb szinten – nem a gyorsan múló vágyaink, hanem a tartós, mély érzéseink, az egész emberiséget átfogó szeretetünk mutatkozik meg benne. Testünk határán 25 cm-rel terjed túl, és uralkodó színe a rózsaszín. Az ember egyszerre három világban él: a fizikai, a mentális és az asztrális vagy szellemi világban. Ez a réteg teremt összeköttetést a fizikai és az asztrális síkok között. 

• A spirituális akarat síkja: Ez a mennyei akarat, a szabad akarat szintje. Érzelmeinkért, gondolatainkért, tetteinkért és mulasztásainkért való felelősségvállaláshoz és saját akaratunk Isten akaratának való alárendeléséhez kötődik. Ez a kobaltkék auraréteg 45 cm vastag, formálja az alsóbb rétegeket, óvja az egész szerkezetet.

• Spirituális érzelmi sík:A fizikai testen 65 cm-rel túlterjedő, fényesen izzó réteg. A belső megértéssel, a lényeglátással, világnézetünk megteremtésével, istenszeretetünkkel, a felsőbbrendű, minden életet átölelő és minden élőt védelmező természetes szeretettel van összefüggésben. 

• Spirituális értelmi sík:A mennyei értelem, a léttudat, az éntudat legmagasabb szintje. Isten iránti érzéseinket, hitünket tükrözi. Ez a fizikai testen 85 cm-rel túlnyúló auraréteg az ateistáknál szürke vagy fekete, az igaz istenhívőknél aranyszínű. Leolvasható belőle hitünk tisztasága – az erős hitűeknél ez a réteg sűrű és világos, ami azt is jelenti, hogy nincs olyan negatív szellemi erő, amely ártani tudna nekik. 1 cm-es vékony burkán kívül foglal helyet a láthatatlan egyetemes energiamező. 
Amikor meggyengül a pajzs

Energiamezőnk nem tesz különbséget a kívülről és a belülről jövő ellentétes rezgések között, tehát saját negatív gondolatunk ugyanúgy rombolja az auránkat, mintha valaki más szitkozódásait, fülünket – és auránkat – sértő megjegyzéseit hallgatnánk. 

Az aura ezekre a hatásokra válaszolva védekezésképpen először energiatöbbletet hoz létre, és ilyenkor sűrűbbé, tömörebbé válik. Rezgéseinek lekötött része azonban már nem tud védelmet nyújtani, és átengedi a káros rezgéseket. Ilyenkor az aurán lyukszerű elváltozás keletkezik, és energiahiány alakul ki, amely fáradtságot okoz, és idővel a károsodott védőpajzs alatti szervek működésének zavarához, betegség kialakulásához vezet.

Auránk tehát minden rezgést tartalmaz, amely bennünk van – érzéseinket, tudásunkat, jellemvonásainkat, fejlettségünket. Minden külvilágból érkező energiainformációt, amely egyezik belső normarendszerünkkel, elfogadunk, így annak rezgése akadálytalanul átjut az auránkon.
Ha viszont normáinkkal nem egyező rezgés próbálna átjutni, akkor az aura rezgése megakadályozza, azaz 
leköti azt.

Nagyon fontos, hogy auránk folyamatosan fel legyen töltve energiával. Az egészséges szervezet képes a szükséges energia pótlására, ám ha szervezetünk meggyengül, akadályozott az aura töltődése, ami ellen gyakran úgy védekezik a szervezet, hogy öntudatlanul rákapcsolódik a környezetében levő, energiában gazdag emberekre, és vámpír módjára energiát szív el tőlük.
 Ez a nem szándékos cselekvés tehát afféle önvédelem. Ha azonban auránk töltődése végképp hiányt szenved, akkor testünk működésképtelenné válik, és elsorvad.
AURA 

Sokféleképpen meghatározták már, de az aura lényegében az az energiatér, amely minden dolgot körülvesz. Mindennek, ami atomszerkezetű, van aurája, azaz energiatere. Az atom bármilyen anyagé legyen is az, elektronokból és protonokból áll, amelyek állandó mozgásban vannak. Ezek az elektronok, és protonok elektromos és mágneses energiarezgések. Az emberi aura az az energiatér, amely körülveszi a fizikai testet. Minden irányból körülöleli, vagyis háromdimenziós. Az egészséges ember aurája a test körül elliptikus. Mérete egy átlagos testalkatú embernél mintegy 2,5-3 méter, és buraként veszi körül a testet. Minél erősebb az aura, annál kevésbé vagyunk kitéve a külső erők hatásának. A gyönge aurával rendelkező ember könnyebben manipulálható és fáradékonyabb. A legyengült auraterek kudarcot, és egészségi problémákat, élethelyzetek megoldására való képtelenséget okoznak.

Minden aurának saját és egyedi frekvenciája van. Az energiaterek különböznek egymástól. Előfordulnak köztük hasonlóságok, de nincs két teljesen egyforma. Az aurában lehetnek hang, fény és elektromágneses energiaterek, de ezeknek az erőssége és intenzitása személyről személyre változik. Minden embernek megvan a maga sajátos frekvenciája. Azok között akiknek az aurafrekvenciája közel áll egymáshoz, természetes összhang van. Ilyenkor sokan a korábbi életekben kialakult kapcsolatot feltételeznek. Valószínűbb azonban, hogy az összhang az aurák hasonlóságára utal, arra, hogy az illetők frekvenciája fizikai, érzelmi, mentális, vagy spirituális síkon közel áll egymáshoz, függetlenül korábbi életüktől. Vannak viszont olyanok, akiknek az aurafrekvenciája erősen különbözik egymástól. Ez azonnali ellenszenvet ébreszthet két ember között, kényelmetlenséget, nyugtalanságot okozhat. Ez nem jelenti okvetlenül azt, hogy a másikkal valami baj van, inkább azt, hogy ezen a ponton nincs együtthangzás a két energiatér között.
Az aura erős elektromágneses tulajdonságai miatt az ember állandóan energiát bocsát ki és vesz fel. Valahányszor másokkal érintkezünk, energiacsere jöhet létre. Minden heves érzelmi reakciónk változást hoz létre auránk színében,alakjában vagy méretében.


Minden energia! - Az aura

Az emberi energiamező


Aura néven az embert körülvevő energiarétegek és a csakrák vagy energia örvények összességét szokták emlegetni. Azokat az embereket, akik látják az aurát, tisztánlátóknak (is) nevezik. Ez a képesség mindenkiben megvan latens állapotban; van olyan személy, akinél spontán módon megnyilvánul, de a készség bárkiben kifejleszthető. Az aurának hét rétegét szokták elkülöníteni, van, aki lát kilencet is. Az aura valójában végtelen számú rétegből áll, az emberi szem ebből néhányat el tud különíteni. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a hét legismertebb réteggel foglalkozunk. Az aura hét rétege egymásra tevődik,  körülveszi és beburkolja az emberi testet. A gerincoszlop mentén hét fő csakra helyezkedik el (bár számos kisebb csakra is létezik), és ezek az aura minden rétegében ismételten megtalálhatók. Az egészséges energiaörvények kúp alakúak, hegyes végükkel a gerinc felé mutatnak, elöl és hátul egyaránt megtalálhatók a gerincoszlop mentén. Mindegyik csakra és mindegyik réteg együttműködik a többivel, és módosulások az egyik szinten kihatnak más szintekre is. Az egészséges aura egésze csodálatos, élénk (neonszerű) színárnyalatok tömkelegében pompázik, de mind a hét buroknak illetve a különböző szinteken található csakráknak sajátos és elkülöníthető színezete és funkciója van. Együttes szerepük a test minden alegységének energiaellátása. Az éltető, mindent átható energiát, ami az élet alapja (Kínábanqi/csi, Indiában prána), a csakrák a világegyetemből az ember felé közvetítik, így biztosítják az életben maradást, a testi-lelki fejlődést és működést. 
A hét fő csakra és néhány jellegzetességük

1. Az elsőt gyökércsakrának hívják, piros színű, és a gerincoszlop mentén, annak aljában, az ágyék tájékán helyezkedik el. Ha jól működik, akkor életerőt és életkedvet biztosít, illetve a fizikai világban való létezés élvezetét (étkezés, szeretkezés, zenehallgatás, stb.). 2. A második a szakrális csakra, narancs színű, kb. három hüvelykkel a köldök alatt helyezkedik el. Ha a csakra nyitva van, vagyis működik, akkor a személy képes szexuális örömszerzésre. Teljes testi orgazmushoz azonban az összes csakra nyitottsága szükséges. 3. A harmadik a napfonat csakra, sárga színű, a köldök mögött található. A világegyetemben elfoglalt helyünk megértésével valamint érzelmeinkkel kapcsolatos. 4. A szív csakra zöld színű, a szív tájékán helyezkedik el.  A szeretet érzésével, annak adásával és elfogadásával kapcsolatos, minél fejlettebb, annál inkább képesek vagyunk mások elfogadására és az ítélkezés mellőzésére. 5. A torok csakra égszínkék, az ádámcsutka körül található. A saját szükségleteinkért való felelősség vállalásával kapcsolatos. Kellőképp kihívó és örömteli foglalkozás esetén ez a csakra mintegy virágba borul. 6. A harmadik szem vagy szemöldök csakra indigókék, az orr tövében, a két szemöldök között helyezkedik el. A gondolatok képi megjelenítésével, a személy valóságképével, az Univerzumról alkotott elképzeléseivel kapcsolatos. A tisztánlátás vagy spirituális látás készsége is ehhez a csakrához kapcsolódik. 7. A koronacsakra a fej tetején van, lila vagy fehér színű. A fizikai, értelmi, érzelmi, és spirituális integráció fémjelzője. Ha ez a csakra zárt, akkor a személy nem érti (és jellemző módon nem is keresi), hogy mit fed a spiritualitás fogalma, milyenek lehetnek a különböző spirituális tapasztalatok, vagy mit jelent a transzcendens személyes élménye.
Test-lélek egysége az aurábanAmint a fentiekből kiderült, a csakrák lehetnek nyitottak vagy zártak az egyes szinteken, de egészséges embernél – ami alatt jóval többet értünk, mint tünetmentesség – minden csakra az aura minden rétegében nyitott (ez olyan testi-lelki fejlettséget és megvalósított emberi potenciált jelent, ami a nyugati világban az átlag emberek között majdhogynem példátlan). 


A csakrák működhetnek az óramutató járásával megegyező irányban (egészséges esetben) vagy ezzel ellenkező irányban, illetve rendelkezhetnek mindenféle torzulással. A csakrák, testi elhelyezkedésüktől függően, különböző szerveket és szervrendszereket energizálnak, modulálják az oda kapcsolódó lelki működéseket, illetve tükrözik azok milyenségét. 
A szívcsakra például a szív és szívtájéki szervek energizálását biztosítja, és tükrözi az illető szeretethez való viszonyát. Ha például a torok csakra nyitott és az óramutató járásával azonos irányban működik (egy forgó mozgás), ez a világmindenségbe vetett erős hitként nyilvánul meg, ugyanakkor az ilyen személy nem hárítja másra a felelősséget az életében tapasztalt hiányosságok miatt. 


Ha ez a csakra az óramutató járásával ellenkező irányban forog, akkor a személy azt fogja érezni, hogy a világ egy ellenséges hely, ahol csalódásra, agresszióra és megaláztatásra lehet számítani (ami aztán valóban ilyen tapasztalatokat vonz az illető életébe). Ha a személynek bizonyos tapasztalatok hatására megváltoznak a szeretetről vagy a világegyetemről alkotott fogalmai, akkor a csakra forgása is irányt változtathat. Ilyen értelemben azt állíthatjuk, hogy az aura híven tükrözi az ember testi-lelki egészségét.Az aura hét rétege
Elnevezéseik nem egyértelműek, ezért az alábbiakban erre nem is térünk ki, viszont több az egyetértés a felépítésük és az ember testi-lelki működésében ellátott funkcióikkal kapcsolatban. Az aura mérete és színösszetétele népek között is változhat, és más-más személy más színekben látja az aura ugyanazon rétegeit, ami állandónak tűnik viszont, az az egyes rétegekben mutatkozó változás.
1. Az első réteg személytől függően világoskék vagy szürkés energianyalábokból áll. Mint az első csakra, a fizikai világban tapasztalt érzéseinkkel kapcsolatos. Ha fizikai tapasztalatainkat mind kellemesnek éljük meg, például örömöt szerez a testmozgás, a finom illatok, stb., akkor az első mező egészséges. 2.  A második réteg az önmagunkkal kapcsolatos érzések hordozója. Egészséges embernél ez a réteg a szivárvány összes színében tündököl, élénk, telített színekkel. Akinél ez a mező gyengén fejlett vagy alultöltött, annak a személynek kevés érzése van önmagával kapcsolatban, vagy érzései nem tudatosak. Aki nincs jó viszonyban önmagával, esetleg rendszeres önutálatot gyakorol, az idővel sötét foltokat hoz létre ebben a rétegben. 3. A harmadik mező a racionális gondolkodással függ össze; egy érdeklődő, kíváncsi, és gondolkodni szerető embernél csillogó sárga színe van. Ideális esetben a racionális gondolkodás kéz a kézben jár az érzésekkel és intuíciónkkal. Ha például az első és a második réteg alultöltött és gyenge, de a harmadik réteg telitett, egy olyan emberrel állunk szemben, aki túlzottan racionálisan él, ami gyakran a testiek, és az érzések rovására megy. Egy ilyen személy egy fontos döntés esetén érzéseit hajlamos háttérbe szorítani. Ez sajnos korlátozza élményeit, mert ahhoz, hogy teljes értékű életet éljünk, a logika és az érzések harmonikus összjátékára van szükségünk, és ha egyik a másik rovására megy, az előbb-utóbb egyensúlyzavart okoz a testi-lelki funkciókban. 4. A negyedik réteg az emberi kapcsolatok világa, és a második mezőhöz hasonlóan színes, de itt a színek áramlásként jelennek meg. Amikor két ember kapcsolatot létesít, energianyalábok indulnak egyik személytől a másik felé; amikor két ember szerelmes egymásba, ezek a nyalábok állandósulnak, és rózsaszínek. 5. Az ötödik réteg koblatkék színű és akárcsak a többi mező, kapcsolódik a megfelelő számú csakrához. Kulcsfontosságú a saját igazságunk, hitünk megfogalmazása, felvállalása, és az ennek jegyében való élés akkor is, ha ez nehéz vagy adott esetben konfliktusokhoz vezet.6. A hatodik réteg a spiritualitással kapcsolatos, és a testből kifele irányuló színes fénynyalábok formájában jelenik meg. Akinek negatív vallásos tapasztalatai voltak, aminek következtében az illető eltávolodott a spiritualitás világától, akinek hiányzanak a transzcendenssel való személyes tapasztalatai, illetve nincs ilyen érdeklődése, annál ez a mező sötét vagy színtelen, illetve elkülönül a többi mezőtől. 7. A hetedik réteget egyesek „isteni énünk” hordozójának nevezik. Ha ez a réteg jól fejlett, akkor tudjuk és érezzük mi az életfeladatunk, és átlátjuk, céljaink hogyan illeszkednek a világegyetem rendjébe. A hetedik mező egy aranyszínű tojás alakú burok, amely összetartja az egész aurát. 


Aura és betegség


Az aurát alkotó energia rendkívül finom összetételű, ennél fogva bármilyen testi-lelki átélés nyomot hagyhat benne; ez fordítva is igaz, auraműködésünkbe beavatkozva változást érhetünk el abban, ahogyan tapasztalatainkat és a minket körülvevő világot megéljük. Ilyen értelemben mind a kiegyensúlyozatlan táplálkozás, mind pedig a destruktív érzelmek és gondolatok vezethetnek a csakrák energiaműködésének torzulásához. 
A csakrák és az egyes energiarétegek szerkezetének és működésének hosszú távú eltorzulása (ami bekövetkezhet bármilyen egyensúlyzavar következtében, mint például tartós negatív gondolati-érzelmi hatások, kemoterápia, vagy valamilyen fizikai sérülés következtében) az egyes szervek energiaellátásának módosulását vonja maga után. Amennyiben hosszú ideig fennállnak az elváltozások, és egy szerv krónikus energiahiányt szenved, az energiatorzulások betegség formájában a test szintjén csapódnak le. Minden betegség, jóval azelőtt, hogy a test szintjén tünet formáját öltené, az aurában valamilyen rendellenesség formájában megjelenik. A test szintjén is érzékelhető tünetképzés rendszerint egy hosszas, az aurában érzékelhető szabálytalan folyamat eredménye. 
A nyugati orvostudomány (vagy allopátiás medicina) a testi tünetmentességet az egészséggel teszi egyenlővé (ez azonban egy hibás nézet). Ennek következtében sajnos csak ebben az utolsó stádiumban tud beavatkozni, amikor a rendellenesség a test szintjén is megnyilvánult, és ekkor is igen gyakran a tünetet önmagában kezeli, figyelmen kívül hagyva azt a kifinomult energetikai rendszert, ami az egyes szerveket és szervrendszereket egymással, illetve az emberi pszichével összeköti. A test ugyan finomabb utakon is üzen (mint például gyulladások, foltok, kiütések, különböző fájdalmak, amelyek még nem érik el az általában elfogadott klinikai diagnosztizálhatóság vagy gyógyszerezés határát) és annak, aki ezekben olvasni tud, jóval azelőtt módja van a beavatkozásra, hogy azok elérnék az úgynevezett „betegség” stádiumot. Szakképzett akupunktőrök és egyéb, a hagyományos kínai (indiai, tibeti, stb.) orvoslásban jártas személyek például képesek a finomabb testi tünetek között is olvasni, és így sok betegséget képesek enyhébb formáikban kikezelni. 


Kirilian fotókKirilian fotózással az aura színeiről szoktak információt szerezni. 


A vélemények megoszlanak a Kirilian fotók megbízhatóságát illetően, egyesek szerint nem az aura tulajdonképpeni színeit adja vissza. 


 Azt azonban bizonyossággal kijelenthetjük, hogy a Kirilian fotók minősége – részletességüket illetően – meg sem közelíti azt, amit a megfelelően edzett emberi szem látni tud egy aurában. 
PéldaNézzünk egy lehetséges példát, egy személyt, aki szívpanaszokkal küszködik. Lelki vonatkozásokban egy olyan emberről van szó, aki érzelmeiről nem igazán vesz tudomást, és állandó nehézségei vannak a szeretet adása-kapása terén. Az aura szintjén ez mindenek előtt a szív csakra és az aura megfelelő számú rétegének (negyedik) valamilyen szerkezeti és/vagy működési torzulásában nyilvánul meg. 

Tegyük fel, hogy jelen esetben a szív csakra rendellenesen, az óramutató járásával ellenkező irányban forog. Mivel az érzelmek kifejezésével is vannak gondok, bizonyára az aura második rétege is (amely az érzelmekkel áll közvetlen kapcsolatban) kiegyensúlyozatlan, itt a színek elszürkülhetnek, a mező alultöltött lehet, illetve tegyük fel, hogy létezik egy sötét színfelhő a szív tájékán, amit az elfojtott érzelmek hoznak létre. 
Pszichológiai jellegű munkával el lehet érni az érzelmek felszínre hozását, illetve azok tudatosítását. Igen gyakran a lelki munkával járó tudatosítás és sírás már tisztulást eredményez a második szinten (is), ami jelen esetben az elfojtott negatív érzelmek által létrehozott szürke színfelhő feloldódását eredményezheti. Kitartó önismereti munkával, valamint a tapasztalatok megfelelő integrációjával el lehet érni a csakra forgásirányának harmonizálását is (vagyis, hogy az óramutató járásával egy irányba forogjon).  Megfelelően képzett szakemberek, akik érzékelik az aurát és ismerik a szakszerű beavatkozás szabályait, elő tudják segíteni az aura harmonizálását, így például ki tudnak javítani különféle torzulásokat és sérüléseket az aurában és a csakrákban egyaránt. Ily módon tehát el lehet érni az aurarétegek méretének és szerkezetének kiegyensúlyozását is. 

Mint említettük, egyes beavatkozások nagyobb horderejű lelki változásokat vonhatnak maguk után, ezért a javulás akkor tud állandósulni, ha a személy lelkileg készen áll az ilyen jellegű segítség befogadására. 

Ha az illető nem áll készen, és nem tudja integrálni az aurában eszközölt változások pszichológiai hatásait, vissza fog térni régi viselkedési sémáihoz. 

Érdemes megjegyezni, hogy mindez nem zárja ki a gyógyszeres beavatkozást sem, sőt, amennyiben az auralátónak elég kifinomult a látása, a gyógyszer hatását követni tudja a szervezetben, és javasolni tudja annak szükség szerinti módosítását.  
Önismerettel az egészségünkértChakras and MeditationKiderült tehát, hogy testünk egészségi állapota állandó és nagyon szoros kölcsönhatásban van lelkünk egészségi állapotával, sőt, egyik a másiknak függvénye, és ha bármelyik régióban hosszú távon felbomlik az egyensúly, betegségre számíthatunk. Mit tehetünk tehát egészségünk védelme érdekében? 
Auránk hét rétegének megfelelően sokféle szükséglet felmerül, és ezekből a test gondozása csak az első lépések egyike. Az aura első rétegéhez kapcsolódik még minden, ami elősegíti, hogy a környezetünkben jól érezzük magunkat: kellemes tárgyakkal, illatokkal, színekkel vagy hangokkal vegyük körül magunkat. A második réteg az önmagunkkal való jó viszony ápolásáról szól. 

Tisztázhatjuk magunkban, hogy mely testrészeinket vagy tulajdonságainkat utasítjuk el, vagy utáljuk, és hogy egyensúlyt érjünk el, keresnünk kell a megbékélést: megtanulni elfogadni tökéletesként a tökéletlent. Ha mi nem tiszteljük önmagunkat, hibáinkkal és gyengeségeinkkel együtt, hogyan várhatnánk el, hogy ezt más megtegye? Az egészséges önszeretet és önbecsülés nem nárcizmus! 

Számos kitűnő magyar és külföldi szerző tollából olvashatunk erről. Az aura harmadik rétege a racionalitással kapcsolatos, amely egészséges embernél egyensúlyban van az érzések világával. Meg kell tanulnunk nyakon csípni magunkat, amikor eltúlozunk, vagy félreértelmezünk bizonyos dolgokat, amikor túl pesszimisták vagyunk, vagy túlontúl racionálisak, stb. Önismeretünket kell fejlesztenünk ahhoz, hogy megállj-t tudjunk ilyenkor parancsolni magunknak, és megtanuljuk madártávlatból szemlélni problémáinkat. 


Lévén, hogy az aura negyedik rétege a kapcsolatok világáról szól, keressük és ápoljuk a számunkra kedves és örömteli kapcsolatokat. Néha nem könnyű felvállalni a szükségleteinket és a véleményünket, de az önszeretethez ez is hozzá tartozik, sőt, egyensúly az aura ötödik rétegében akkor teremtődik, ha mindezt megtesszük. Ha valamilyen betegségben szenvedünk, különösen fontos az, hogy megkérdezzük magunktól, felvállaljuk-e véleménykülönbségeinket? 

Akkor is, ha azok netán konfliktusokhoz vezetnek? Vannak-e olyan dolgok, amelyek évek óta kikívánkoznak belőlünk, de „nem engedtük ki a szelepet?” Mit hallgattunk el önmagunk vagy mások elől, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy megbetegítsük magunkat? Ha tiszteletben tartjuk és felvállaljuk önmagunkat, a szükségleteinket, a véleményünket, akkor már félúton vagyunk ahhoz, hogy az aura hatodik szintjén is egyensúlyt teremtsünk. Mert ilyenkor jól érezzük magunkat a bőrünkben, boldogok vagyunk, és ez már spiritualitás a javából. 
Ide vonatkozóan megkérdezhetjük továbbá önmagunktól, hogy mit jelent nekünk személy szerint a transzcendens vagy a spiritualitás? Foglalkoztunk-e a témával? Ha nem, akkor talán időt teremthetünk erre is. A hetedik régió témakörébe az életcélunkkal kapcsolatos gondolatok és érzések tartoznak, mint például, hogy miért születtünk meg, mi célunk a világban. Akinél ez a réteg jól fejlett, annál a hit és a bizalom egyfajta állandó, pozitív elvárásokkal telített kíváncsiságban (és nem szorongásban) nyilvánul meg a világegyetem működései iránt. 
Több ezer év testi-lelki orvoslással kapcsolatos tapasztalatait és irányzatait lehetetlenség néhány sorban összefoglalni, azonban aki keres, az mindig megtalálja a számára legmegfelelőbb irányzatot, utat, amely testi-lelki fejlődését előmozdíthatja. Annak tudatában, hogy testünk és lelkünk egészsége elválaszthatatlan, szánjunk érdemben időt önmagunkra, és a megfelelő időben ápoljuk gondosan életünk minden aspektusát. 
Forrás:
Brennan, Barbara. Light Emerging. The Journey of Personal Healing. New York: Bantam, 1993.
Brennan, Barbara. Hands of Light. A guide to Healing Through the Human Energy Field. New York: Bantam, 1987. (magyarul megjelent: Gyógyító kezek)
Bruyere, Rosalyn. Wheels of Light. Chakras, Auras, and the Healing Energy of the Body. Jeanne Farrens, ed. New York: Simon and Schuster, 1989.
Talbot, Michael. The Holographic Universe. New York: HarperPerennial, 1991. (románul megjelent: Universul holografic)http://www.meno.ro/nyomtatas/hir=1115


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése