2018. május 20., vasárnap

A ti családotokat is fölöslegesnek ítélték


A ti családotokat is fölöslegesnek ítélték

és törölték az emberiség sorából !!!!!Aláírást gyűjtenek az Örs vezér terén Budapesten a kormány megbuktatására 

2018-05-10 Fuggetlenhirek 


Aláírást gyűjtenek a népi törvénycsomagra Budapesten az Örs vezér terén ami lehetőséget nyúlt a törvénytelen diktatúra felszámolására. 
Aláírást gyűjtenek az Örs vezér terén Budapesten a kormány megbuktatására

Mindezt a népszuverenitás mozgalom szervezte. Ők azok akik sikeresen megakadályozták a NAV végrehajtását az alaptörvény érvénytelenségére hivatkozva. Továbbá több kilakoltatást is lehetetlenné tettek és már 7 éve aktívan tevékenykednek az ország érdekében. Elmondásuk szerint ha egy tüntetésen megjelenne 100.000 fő akik kiállnának a jogaikért a kormányváltás azonnal bekövetkezne. Azonban most aláírásgyűjtéssel is tesznek a jó ügy érdekében. 
Aláírást gyűjtenek az Örs vezér terén Budapesten a kormány megbuktatására

Hajnal János szervező nyilatkozata szerint este 7 óráig ott lesznek az Örs vezér terén Budapesten, aki akar és tenni szeretne a diktatúra ellen este 7 óráig mehet aláírni. 
A facebook eseményt IDE KATTINVA lehet elérni. 

Hatályba lépett az új Btk. – Európa legszigorúbb büntető törvénykönyve? II.

Írta:


2013. július 1-jén hatályba lépett a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (új Btk.). Cikkünk első része az új kódex általános részének főbb változásait és újdonságait vizsgálta. Ebben a cikkben az új Btk. különös részét vesszük górcső alá, különös tekintettel néhány érdekesebb új bűncselekményre és a jogalkotó által speciális védelem alá helyezett csoportokra, értékekre.
btk2nagy
A kódex szigorára már az első cikk is számos helyen rámutatott, de az új Btk.,- elődjéhez viszonyított szigorodása az egyes tényállásokon keresztül is jól kimutatható. Olyan cselekmények lettek büntetőjogilag relevánsak, amelyek korábban nem minősültek bűncselekménynek, és új minősített eseteket is találhatunk a törvényben.
Teljesen új bűncselekmény például a gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása, mely a használtautó kereskedők „ügyeskedését” hivatott visszaszorítani. Egy évig terjedő szabadságvesztéssel számolhat az, aki a kilométer-órát „visszatekeri”, vagy egyéb módon „gondoskodik” arról, hogy kevesebbet mutasson az óra. A tényállásban szerepel a haszonszerzési célzat, vagyis a cselekmény csak akkor büntetendő, ha azt az elkövető azért teszi, hogy abból hasznot hajtson (tehát magasabb áron tudja eladni a gépjárművet). Némileg meglepő, hogy ez a bűncselekmény a közbizalom elleni bűncselekmények közé került, olyan tényállások közé, mint a közokirat-hamisítás, vagy a termőföld jogellenes megszerzése.
A doppingszerek előállítói és terjesztői is retteghetnek, hiszen az új kódex hatályba lépése óta már bűncselekménynek minősül a tiltott teljesítményfokozó szer előállítása, forgalomba hozatala és kínálása, valamint a szer átadása is. Aki ilyesmire vetemedne, azt három évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti. Ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el, egytől öt évig terjed a büntetési tétel, ha pedig tizennyolcadik életévét be nem töltött személy jut doppingszerhez a bűncselekmény nyomán, az elkövető nyolc évre is rács mögé kerülhet. Tehát ha az edző doppingszert ad a versenyzőjének, akkor maximum három év szabadságvesztésre számíthat, ha viszont ez a versenyző még nincs tizennyolc éves, akkor az edző akár két olimpiai ciklust is a rácsok mögött tölthet. Érdekes az is, hogy amíg a doppingoló sportoló semmilyen (büntetőjogi) szankcióra sem számíthat, addig a bűncselekmény előkészületét is büntetni rendeli a törvény. Ez különösen annak tükrében figyelemre méltó, ha tudjuk, hogy csak ritkán és súlyos bűncselekmények esetén szokták büntetni az előkészületet (pl.: emberölés).
A környezet védelme érdekében több új tényállás is született és egységes, logikus felépítésű fejezet jött létre, A környezet és a természet elleni bűncselekmények címmel. Az itt szereplő tényállások az előző Btk.-ban elszórtan kaptak helyet, vagy nem is léteztek.
Új bűncselekményként jelenik meg az orvvadászat és az orvhalászat is, valamint önálló tényállás lett a korábban a környezetkárosítás bűncselekményének egyik esetét képező ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés. Az orvvadászat és az orvhalászat tényállásai az Országos Magyar Vadászkamara javaslatára kerültek a kódexbe, és elsősorban a jogosulatlan és a tiltott eszközzel és tiltott módon végzett vadászat és halászat visszaszorítását hivatottak elősegíteni a büntetőjog eszközeivel. Azonban amíg az orvvadászok háromévi szabadságvesztéssel kalkulálhatnak, addig az orvhalászoknál a büntetési tétel felső határa csupán kettő év.
Az új kódex a természet és a környezet védelme mellett a fogyasztók érdekeit is fokozottan védeni kívánja. Így került a fogyasztó megtévesztése tényállásba új alapesetként a szervezett termékbemutatón különleges árkedvezmény vagy árelőny meglétéről, vagy nyerési esélyről megtévesztésre alkalmas tájékoztatás adása. Vagyis július óta van miért aggódniuk a nyugdíjasok hiszékenységére alapozó termékbemutatók előadóinak. Őket a tényállás megvalósítása esetén egy évi szabadságvesztés fenyegeti.
A törvény az idősek védelme érdekében is jelentős újítást vezet be. Több bűncselekménynél ugyanis súlyosabb büntetés fenyegeti az elkövetőt, ha a sértett idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes a bűncselekmény elhárítására. Ilyen bűncselekmény az emberölés, a testi sértés, a rablás, a kifosztás, a sikkasztás és a csalás. Vagyis az az elkövető, aki egy nehezen mozgó idős nőt öl meg, akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat, akárcsak az az elkövető, aki egy tolószékes fiatalembert öl meg. Tehát az idős kor, vagy a fogyatékosság pont olyan minősített eset lesz, mint a nyereségvágy, vagy a különös kegyetlenség.
A közlekedési bűncselekmények büntetési tételei is szigorodtak. Amíg a régi szabályozás szerint az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés alapesete egy évig terjedő szabadságvesztéssel volt büntetendő, addig a ma hatályos törvény szerint mind az ittas, mind a bódult állapotban volán mögé ülőknek, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel kell számolniuk. Tehát ha egy társaságból valaki június 30-án ült autóba néhány sör elfogyasztása után, az feleannyi büntetésre számíthat, mint az, aki tovább maradt és csak július 1-jén indult haza.
A 2013. július 1. óta hatályos Btk. változásait, új megoldásait és az új bűncselekményeket hosszasan lehetne még sorolni, de talán az eddig ismertetett, kiragadott példák is rávilágítanak arra, hogy milyen mennyiségű és horderejű változást hozott az új kódex. A jogalkalmazó és jogkövető közönség számára reményeink szerint ez a két cikk is hozzájárult valamelyest az új kódex megismeréséhez.
A jogalkotó szerint igazságos, tettarányos és következetes büntető törvénykönyvről elmondhatjuk, hogy koherens és jól felépített kódex, amely kétséget kizáróan szigorúbb az elődjénél. Hogy beváltja-e a hozzá fűzött reményeket, arra csak a jövőben fogunk választ kapni, az azonban egészen biztos, hogy a bűncselekmények elkövetői szigorúbb büntetésekre számíthatnak, mint korábban.
Weidinger Péter


Hogyan maradhatott kormányon Bethlen pártja több, mint húsz éven keresztül?Írta:
2018. május 7.
Belefért-e egy demokrácia keretei közé a Bethlen István által megálmodott választójogi rendszer? Miért tettek különbséget főváros és vidék között? Milyen hatással volt a választások eredményére a nyílt szavazás? 
Bethlen István és az Egységes Párt
Az első világháború után az ország súlyos politikai válságba került. A magyarság nagyon rövid idő alatt élt át megszállást, forradalmat, diktatúrát és terrort. A konszolidációt a Bethlen István vezette Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) kormány hozta el. A királykérdésben megosztottá vált KNEP 1922 elejére azonban elvesztette a társadalom többségének a támogatottságát. A miniszterelnök  – a helyzetet jól felismerve –  híveivel együtt belépett a lakosság körében legnépszerűbb pártba, a Kisgazdapártba. A két párt egyesülésével jött létre a Keresztény-Keresztyén Földmíves-, Kisgazda- és Polgári Párt, amit röviden Egységes Pártnak, még rövidebben EP-nek hívtak. A párt elsősorban a kisgazdák agrártámogatottságára támaszkodott, de gyorsan gyűjtőpárttá vált, és az 1922. májusi választásokon képes volt a mandátumok abszolút többségét megszerezni.
A KNEP és a Kisgazdapárt (OKGF) egyesüléséből jött létre Bethlen István irányítása alatt az Egységes Párt (EP)
A választójogi törvény el nem fogadása
A világháborút követő káosz alatt számos jogterületen törvények helyett csupán rendeletek voltak hatályban, beleértve a választójogot is. Ennek a tarthatatlan helyzetnek az elhárítására vállalkozott az 1920-ban megválasztott Nemzetgyűlés, amit törvény kötelezett arra, hogy két éven belül alkossa meg az alkotmányosság helyreállításához szükséges törvényeket. Amikor azonban a választójogi törvény megalkotására került volna sor, parázs vita alakult ki a képviselők között, még kormányon belül is. A Bethlentől származó választójogi törvényjavaslatot erős kritikával illették, mert az jelentősen csökkentette a választójogosultak körét, és vidéken sértette a titkosság alapelvét. Az elhúzódó vita megbénította a törvényhozást.  1922-ben a Nemzetgyűlés mandátuma lejárt, de törvény nem született a választójogról, ezért az új választásokat a Bethlen által kiadott kormányrendelet alapján rendezték meg. Az ellenzék azzal vádolta a miniszterelnököt, hogy
SZÁNT SZÁNDÉKKAL HÁTRÁLTATTA A TÖRVÉNYHOZÁST, EZZEL ELÉRVE, HOGY EGY RENDELETEN KERESZTÜL KOMPROMISSZUM NÉLKÜL ÉRVÉNYESÍTHESSE AZ AKARATÁT.
A választásra jogosultak létszámának csökkenése
1922-ben kb. 2,4 millió ember szavazhatott, ami az összlakosság 29,4%-a volt. Annak tükrében, hogy két évvel korábban a lakosság 40%-a rendelkezett választójoggal, ez jelentős csökkenés volt. Az EP politikusai félrevezető propagandával azt híresztelték, hogy 1920-hoz képest nőtt a választójoggal bírók száma. Tényleg összesen többen szavazhattak 1922-ben, mint 1920-ban, de ez csak azért volt igaz, mert 1920-ban az ország déli és keleti területei még szerb, illetve román megszállás alatt álltak, ezért ott nem tudták megtartani a választásokat (első térkép fehér területek). 1922-re viszont már a korábban megszállás alatt lévő területeken is megrendezték a választásokat, ezért alakult ki az a helyzet, hogy összességében több ember szavazhatott, mint két éve, arányaiban azonban jóval kevesebb.
A férfiak és a nők közötti egyenlőtlenség tovább nőtt. Amíg a férfiak körében 15%-kal csökkent a választásra jogosultak száma, a nőknél ez a szám 45% volt. Ez köszönhető egyrészt annak, hogy a férfiaknak négy, a nőknek pedig hat elemi osztályt végzetteknek kellett lenniük ahhoz, hogy az urnák elé járulhassanak. Másrészt a férfiaknál 24 év volt a korhatár, a nőknél pedig 30. Ezeket a szabályozásokat azzal indokolták, hogy a háborúban elesett katonák miatt női többségű társadalom alakult ki Magyarországon, ezért
NEM LENNE IGAZSÁGOS, HA UGYANOLYAN FELTÉTELEKKEL SZAVAZHATNÁNAK A NŐK, MERT ÍGY AZ Ő AKARATUK JOBBAN ÉRVÉNYESÜLNE, MINT A FÉRFIAKÉ.
Arányos választás Budapesten, többségi vidéken
Érdekes, hogy az ország egyes területein arányos választójogi rendszer került bevezetésre, míg máshol a „győztes mindent visz” elve érvényesült. Budapesten és a környékén listára szavaztak az emberek, és így a Nemzetgyűlés 245 képviselőjéből 30-at arányos rendszerrel választottak meg. A kormányzó EP Budapesten sokkal népszerűtlenebb volt, mint vidéken, így csak a szavazatok 18%-át tudhatta magáénak, az arányos választási rendszer miatt azonban ez 6 mandátumra is elegendő volt. Vidéken, ahol az EP nagyobb támogatottsággal bírt és ahol a többségi választójogi rendszer érvényesült, az a párt, amelyik 18%-ot ért el, nem kapott egyetlen mandátumot sem.
A képviselői mandátumok megoszlása pártonként 1922-ben
A titkosság alapelvének sérelme
A választási rendszeren túl az eljárásban is voltak különbségek a választókerület földrajzi elhelyezkedésétől függően. A fővárosban és a törvényhatósági jogú városokban (megyeszékhelyeken) titkosan lehetett voksolni, az ország többi területén a szavazás nyílt volt. Ebből az következett, hogy a 245 mandátumból 195-öt nyílt szavazással választottak meg. Másképp kifejezve, a mandátumok mindössze 20%-át osztották ki titkos szavazás alapján. A „titkos kerületekben” kötelező volt az urnák elé járulni, máshol önkéntesen élhetett választójogával a lakosság. A lényeges eljárásbeli különbség az eredményeken is meglátszik. Országos szinten a szavazatok 38,5%-át érte el az EP, de ez a szám a titkosan választók körében mindössze 8,31% volt. Sok támadás érte Bethlent a nyílt szavazás miatt, amire az ő reakciója az volt, hogy:
MAGYAR EMBER JELLEMÉVEL ÖSSZEFÉRHETETLEN A TITKOS SZAVAZÁS”.
Ezenkívül még arra is hivatkoztak Bethlen hívei, hogy a nyomásgyakorlást, a korrupciót a titkos választás esetén nehezebb tetten érni. A városi kerületekben azért maradhatott meg mégis a titkosság intézménye, mert ha ott is eltörölték volna, az valószínűleg veszélyeztette volna a Bethlen-Peyer-paktum sikerét. Meg kell azonban jegyezni, hogy a nagy eltérés nem csak a titkosság hiányának volt köszönhető, hanem annak is, hogy a kisebb helyeken, ahol nyílt szavazás zajlott, a kormányerők jóval népszerűbbek voltak, mint a nagyvárosokban, ahol inkább a szocialisták és a liberálisok domináltak. Bizonyos vidéki területeken, (az alábbi térképen sárgával vannak jelölve) az EP képes volt 100%-ot is elérni. Ez azért sikerült neki, mert vagy nem volt ellenjelölt, vagy csak az EP állított jelöltet abban a kerületben.
Az Egységes Párt jelöltjeinek választási aránya (%)Bethlen filozófiája
NEM JELENTI TEHÁT A DEMOKRÁCIA A TÖMEGEKNEK, A NYERS TÖMEGEKNEK A VAK URALMÁT… AZ IGAZI DEMOKRÁCIA BIZTOSÍTJA AZ INTELLIGENS OSZTÁLYOKNAK A VEZETÉST, S BEVONJA A NÉP SZÉLES RÉTEGEIT AZ ÁLLAMI ÉLETBE.” – BETHLEN ISTVÁN
Ehhez a véleményéhez tartva magát alakította ki a választójogi rendeletét Bethlen, ami 1925-ben törvényi erőre emelkedett. Többek között ezek a diktatórikusnak még nem nevezhető, de a demokráciát súlyosan sértő választások tették lehetővé, hogy Bethlen 10 évig miniszterelnök maradjon, illetve azt, hogy (ugyan névváltoztatásokkal) az Egységes Párt több, mint 20 évig kormányzó erő lehessen Magyarországon.


Elvitte a rendőrség munkatársunkat a Városligetből! – Janisch Attila reagálásaA rendőrség elvitte Csillag Ádámot, aki filmet készített éppen a városligeti eseményekről. Csillag Ádám filmjeit rendszeresen leadja online kiadásunk.

Orbán Viktor rendőrsége elvitte Csillag Ádámot. Egy önkényúr, egy diktátor nem tűri, hogy más nyom is maradjon utána, mint amit ő jónak lát hagyni.Fotó: Valczer Hajni
A rendszer, ahol a professzionális és elfogulatlan dokumentátorok nem rögzíthetik az eseményeket, ahol nekik is félniük kell, ahol már ők is kiszolgáltatottjai a hatalmi önkénynek – nos, abban a rendszerben tényleg minden és bármi megtörténhet
És ne legyen kétségünk: a bármi meg is fog történni.
Sőt már történik is.
Az külön említésre méltó, ahogy Ádám ellen tömegesen lépnek fel a magát mindenekfelett állónak tartó kormányzat szolgálatában intézkedő erőszakszervezet (többé ne hívjuk rendőrségnek) emberei. A képen jól látni, hogy Ádám nem hagyja abba a filmezést, nem teszi le a kamerát (persze nem is tudja, mert az a testére van erősítve, hiszen csak az egyik keze ép, így nincs másik keze, amellyel a kamerát tartani tudná), nyilván ez volt a főben járó vétség, amit elkövetett, vagyis hogy nem hagyta abba a rögzítését, a dokumentálását annak, ami (most épp) a Ligetben történik, ahová már százával küldi ki a hatalom az intézkedései ellen tiltakozókkal szemben egyre brutálisabban fellépő embereit.
Két karhatalmista taszigálja a többiek gyűrűje közepén Ádámot. Elviszik. Hová? És mit tesznek vele? Rabosítják? Megvádolják? Megverik? Elmegyógyintézetbe zárják? Összetörik a kameráját, a munkaeszközét? Kinyomják a szemét?
Hiszen bármi megtörténhet (amiként azt két éve Orbán, az illiberális diktatúra beharangozójaként maga jelentette be).
Egy becsületben megőszült, köztiszteletben álló filmrendezőt inzultál éppen ez a mocskos hatalom, azt az embert, aki felbecsülhetetlen értékű dokumentációt hozott létre az elmúlt években Magyarország legsötétebb évtizedének, a kontrollját vesztett Orbán egyre gátlástalanabbá váló uralkodásának hétköznapjairól, történéseiről.
Amit ma Ádámmal tesznek, azt már holnap bármelyikünkkel is megtehetik!
(Ádám telefonja kikapcsolva, egyelőre elérhetetlen.)
Mindegy, hogy a XIV. Kerületi Rendőrkapitányságot vagy a Budapesti Rendőr-főkapitányságot hívom információt kérve – ugyanazzal a női hanggal kerülök kapcsolatba, aki az érdeklődésemre ezt mondja: „Ha elvitték, biztosan volt valami oka!” – majd a kérdésemre, hogy mégis kinél lehetne érdeklődni, nem kevés cinizmussal teszi hozzá: „Ha olyan fontos magának, menjen oda!”
Gondolom, ha Ádám családja érdeklődne, akkor ők is ezt a választ kapnák.
Itt tartunk ma, 2016. július 6-án Magyarországon.
Nagy erőkkel folyik a helyezkedés, lökdösődés az államtitkári helyekért: lesznek nagy vesztesekAz már ismert, hogy kik kaptak helyet miniszterként a legújabb Orbán-kormányban, ám az államtitkári helyekért még folyik a harc.
A kormányközeli Magyar Idők csütörtöki számában némi ízelítőt ad a lehetséges szereposztásból.
Azt pl. már szerdán a 24.hu megtudta, hogy a mandátumot nem szerzett rezsibiztos a Honvédelmi Minisztériumban kap államtitkári posztot, így a miniszter, Benkő Tibor vezérezredes helyettese lesz.
A lap szerint a vidékfejlesztés úgy, ahogy van, Kis Miklós Zsolt vidékfejlesztési államtitkárságával együtt elkerül a Miniszterelnökségtől, és a Nagy István vezette földművelésügy alá kerül.
A volt parlamenti államtitkár Nagy István helyére Farkas Sándor, a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős egykori kormánybiztos kerül. Megtartja pozícióját Bitay Márton Örs és Zsigó Róbert.
Az Emberi Erőforrások Minisztériu­mához (Emmi) kerül közigazgatási államtitkárként Latorcai Csaba, aki ez idáig a Miniszterelnökségen felelt a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint a kiemelt kulturális beruházásokért helyettes államtitkárként.
Úgy néz ki, az oktatási államtitkár Bódis József, a Magyar Rektori Konferencia elnöke és a Pécsi Tudományegyetem korábbi rektora lesz, míg az egészségügyi államtitkár a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet jelenlegi igazgatója, Nagy Anikó lehet.
Helyén marad Novák Katalin család- és nőügyi államtitkár és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, viszont minden jel szerint távoznia kell Hoppál Péternek, akit az Index által már korábban megszellőztetett hír szerint tényleg Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója válthat a kulturális államtitkárság élén.
Az egyházakért és társadalmi kapcsolatokért továbbra is Soltész Miklós lesz a felelős államtitkár, de a jövőben Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter szárnyai alá kerül.
A Nemzetgazdasági Minisztériumban a legfontosabb változás elvileg az lesz, hogy Tállai András ugyan a helyén marad, viszont búcsút inthet az adóügyeknek.
A veszteségeket elszenvedett Miniszterelnökség átszervezését illetően érdekesebb tény a Gulyás Gergely helyettesének érkező volt századvéges Orbán Balázs, és a „Budapestért és az agglomerációért felelős új szervezeti egységet” koordináló Fürjes Balázs lesz.
(Magyar Idők)
A néppártosodás ökle: Sneider Tamás lesz a Jobbik elnökeAz, hogy a Jobbik Sneider Tamás egykori szkinhedvezért jelölte az Országgyűlés alelnökének, a pártbéli viszonyok alapján törvényszerű volt. Sneidernek a Jobbikban erős a pozíciója, és ez nem független hátországától, a párt "szülőföldjének" is tekinthető Heves megyétől.
"A Roy nagyon kemény volt! Nem az a típusú főnök, aki csak háttérből pofázik, hogy előre, hanem mindig ott volt az élen. És igen, ha kellett, ütött, de magát sem kímélte soha. Igazi vezér volt, tiszteltük, mire én odakerültem, már vitathatatlanul ő volt a főnök az egri szkinek között" - emlékezik vissza a "régi időkre", azaz a kilencvenes évek legelejére beszélgetőtársunk, a mára konszolidált negyvenes családapává vált egykori egri szkinhed. A valódi neve elhallgatását kérő férfi - nevezzük Jánosnak -, mint mondja, nem tartozott a mozgalom kemény magjába, de jó néhány barátja aktívan részt vett a "vadászatokban", ami a szlengjükben a cigány emberek megverését jelentette. Akkoriban szinte "robbant" a mozgalom - nosztalgiázik János -, alig pár hónap alatt terjedt el a "szkinség". "Érdekes volt látni, ahogy a szakadt lakótelepen jóformán a semmiből lett egy csomó bakancsos, bőrdzsekis fiú, akik közül páran egyre keményebb ügyekbe keveredtek, egészen az 1991-92-es cigány-magyar háborúig."
Harcos, majd szervező
A János által szakadtnak titulált egri lakótelep a mára Északira átkeresztelt, ám akkoriban a csuvas testvérváros után Csebokszárinak hívott gettósodó terület. A mozgalom helyi vezére azonban nem innen érkezett, hanem az "egri Rózsadombnak" is nevezett Almagyar-dombról, ahol olyan, viszonylag jómódú, középosztálybeli családok laknak, amelyeknek a vagyona többnyire a szőlőtermesztésből származik. A Sneider család, bár nem számított Eger leggazdagabbjai közé, a kor viszonyai szerint nem élt rosszul. 1972-ben született Tamás nevű fiuk azonban már a középiskolás éveitől balhés gyereknek számított. A mezőgazdasági szakközépiskola folyamatos kirúgással fenyegetett tanulója 16 éves korától egyre szélsőségesebb politikai megnyilvánulásokkal hívta fel magára a rendőrség figyelmét, például nyíltan kiállt Szaddám Huszein mellett az első öbölháború idején. Szülei tiltása ellenére bejárta Erdélyt és Kelet-Berlint. És az elsők között öltözködött az új divat szerint, szkinhead módra. A mázsa körüli, kisportolt fiatal 1990. május 1-jén az egyik főszereplője volt a rendőrség és a szkinek szépasszony-völgyi összecsapásának. Ráadásul Sneider - mozgalmi nevén Roy - nemcsak ütni, hanem szervezni is tudott, és főleg ennek köszönhetően lett az egri mozgalom rövidesen az ország egyik legtekintélyesebb szkinhedközössége, számos mozgósítható taggal; a visszaemlékezések szerint az akkor körülbelül 60 ezres városban ötszázan léptek be az 1992-ben hivatalosan is a Nemzeti Ifjak Egyesületévé alakult szervezetbe - amely akkorra már túl volt a "háborún".
Fotó: MTI"Nem tudom, mitől robbantak az indulatok - emlékezik vissza egy másik egykori harcostárs. - Akkoriban Egerben voltak punkok, néhány hülyegyerek sátánistának képzelte magát, és ott voltak a cigánybandák, amelyek sokszor balhéztak a diszkókban. Aztán feltűntek a szkinek, és egy csapásra minden megváltozott. Ez sokaknak imponált. Feszítettek vadiúj bakancsaikban, de a verekedésekben csak a mag vett részt. Összeálltunk, és sorra jártuk a kocsmákat, lakóházakat, ahol cigányt láttunk, ütöttünk. Sokszor motorral mentünk, a hátul ülőnél volt az ütő, és egyszerűen leütöttük őket." Az összetűzések idővel valóságos csatákká alakultak a városban, amelyekben többen súlyosan megsebesültek. Sneidert is ekkor ítélték el nyolc hónapra.
Az 1990. márciusi választásokon győztes jobboldali koalíció két nagyobbik pártja, az MDF és a kormányból később kiakolbólított FKGP viharos gyorsasággal veszítette el kezdeti támogatottságát. Az erre adott reakció főleg a szélsőjobb felé sodródás lett - elegendő utalni a Csurka-dolgozatra vagy a patakvért vizionáló Torgyán Józsefre. A politikai jobboldal nagyjából ez idő tájt fedezte föl magának az eufemisztikusan "nemzeti konzervatív ifjaknak" hívott bőrfejűeket is. Nem véletlen tehát, hogy az amúgy is komoly utánpótlásgondokkal küszködő Kisgazdapárt felfigyelt Sneider szervezőtehetségére. Sneider gyakorlatilag a teljes Nemzeti Ifjak Egyesületét integrálta a pártba, Független Ifjúság néven. Karrierje töretlen volt, hamarosan megyei elnök lett. Az ifjak több kisgazdarendezvényt is biztosítottak, sőt a Torgyán elleni emlékezetes "pancserpuccs" idején közülük került ki a Belgrád rakparti pártszékház több védelmezője is. Az ifjak önállóan is tájékozódtak persze, szoros kapcsolat alakult ki például olyan, a szubkultúrában meghatározó csoportokkal is, mint a 90-es években a Hypós és társai vezette Fradi-szurkolói kemény mag.
A torgyáni operettpártból azonban fokozatosan kiábrándult; a Jobbik honlapján olvasható önéletrajza szerint "ebben az időszakban tapasztalta meg a politikusokban rejlő emberi gyarlóságot". Mindenesetre volt jövőképe: az akkoriban 21 éves, temetésrendezéssel foglalkozó, az ELTE magyar-történelem szakára sikertelenül felvételiző Sneider a Magyar Narancsnak adott interjújában - még kisgazdaként - arról beszélt, hogy a szkinhedeket nem tudják felszívni a már működő nagy pártok, hanem "ha létrehoznak egy saját szervezetet, pártot", mondjuk egy saját szervezésű nacionalista pártot, "azt mindenképpen ők fogják vezetni". (Lásd: Téli álom, Magyar Narancs, 1993. március 4.)
A 90-es évek végére lecsengett az egri szkinheddivat is, az egykori harcosok többsége átlagos családapává vált. A Narancs tud olyan egykori szkinről is, akinek cigány felesége van, és aki saját bevallása szerint, ha ma "szkinhedet látna az utcán, odamenne és körberöhögné". János a régiekről azt tartotta fontosnak hangsúlyozni, hogy sokan lecsúsztak, nem találták helyüket a mozgalom után, elzüllöttek, továbbá "mindkét oldalon van olyan, aki tartós sérülést szerzett a csatározásokban. Páran viszont meglovagolták az ideológiát, és anyagilag-politikailag felfutottak belőle." János egyértelműen ide sorolja Sneider Tamást is.
Városháza, utca, parlament
Sokáig úgy tűnt, ő is konszolidált kispolgárrá változik. A 90-es években született három gyereke, és bár Egerben továbbra is aktív részese volt a közéletnek, az országos politikába csak 2000-ben tért vissza, a MIÉP színeiben. 2002-ben egri kampányfőnök, bekerül a városi közgyűlésbe, és vezeti a párt megyei ifjúsági tagozatát. Miközben a MIÉP fokozatosan veszít országos jelentőségéből, Sneider korábbi és soha el nem hanyagolt egri kapcsolatait is használva újra bizonyítja szervezőkészségét: a halódó pártközponttól egyre függetlenebb, ütőképes csapatot alakít, amely a 2006-os önkormányzati választást is sikerrel hozza.
A Jobbik vidéki térnyeréséről szóló cikkeink itt és itt olvashatóak.
2007-ben aztán létrehozta a Jobbik egri szervezetét, amelyből gyorsan kinőtt a megyei szintű is. A cigány-magyar együttélés konfliktusos zónájában lévő Hevesben Sneidert, a helyi származású "legendás" vezért csak részben kezdték ki az olyan ügyek, mint a 2007-es, családon belüli vagyonmegosztási botrány, amikor is a saját szülei beszámíthatóságát igyekezett megkérdőjelezni, és őket bírósági ítélettel gondnokság alá helyeztetni, mi több, apját gyilkossági kísérlettel is megvádolta. A zavaros ügyben az apa szerint a fő motívum egy 8,5 milliós szüreti pénz fia általi "lenyúlása" volt. A gondnokság alá helyezést elutasító bírósági ítélet után Sneider a Magyar Nemzetnek szűkszavúan csak annyit mondott: "Nem kívánok sokatnyilatkozni az üggyel kapcsolatban, ez egy családi tragédia, aminek én sem örülök, és más sem örülne, ha hasonló helyzetbe kerülne a szüleivel kapcsolatban."
Egy másik, ezúttal a pártja körüli botrányt sem kommentált túl: azt, amikor a komplett gyöngyösi szervezetet le kellett cserélni. Sneider tanácsolta, hogy a szintén gyöngyösi származású Vona Gábor és a Heves megyei Jobbik kampányfőnöke a játékautomatákat üzemeltető Faragó Tamás legyen, aki az eredeti Jobbik-alapszervezet vezetője szerint alvilági kapcsolatokkal is rendelkezett. Sneider több forrás szerint is úgy kommentálta a Jobbik és Faragó kapcsolatát, hogy "a maffiózókkal is jóban kell lenni".
Közben újra nőtt az országos ázsiója is a radikális szubkultúrában: 2006-ban újra a régi Royként tűnt fel: ott volt a tévészékház ostrománál - elő is állították emiatt -, és az októberi zavargásokat is "végigharcolta" egészen az Erzsébet hídi barikád felszámolásáig.
A Jobbiknak szüksége van az ilyen emberekre. A tehetséges szervező, a párt öklének szerepében feltűnő Betyársereggel és az egri hivatalos városvezetésig elérő civilekkel is egyaránt jó kapcsolatokat ápoló Sneider gyorsan emelkedett a ranglétrán. Megyei elnök, majd országos alelnök lesz, igaz, karrierjének az sem ártott, hogy a párt több vezetőjéhez (Vona Gábor, Mirkóczki Ádám) hasonlóan ő is hevesi. Tény viszont az is, hogy forrásaink szerint az egri közgyűlésben az ott töltött nyolc év alatt nem teljesített rosszul. Folyamatosan tagja volt a szociális és egészségügyi bizottságnak, és négy éven át az idegenforgalmi bizottságban is dolgozott. Hatékonyan használta ki ellenzéki pozícióját, a mindenkori városvezetést nemcsak folyamatosan, de sokszor okkal is kritizálta, tovább növelve helyi népszerűségét és pártbéli elfogadottságát.
2010-es, sokakat meglepő arányú választási sikere után nem volt kérdés, hogy Sneider nem csupán parlamenti képviselő lesz, de pártja jelöli a Jobbiknak fontos testület, az Országgyűlés ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának elnöki posztjára is.
A pulpituson
Az Országházba kerüléssel viszont ő sem úszhatta meg a mozgalomból a mainstream politikába kerülők megszokott sorsát: a parlamenti politizálással együtt járó taktikázást és (jobbikos értelemben vett) visszafogottságot számos korábbi harcostárs értékeli árulásként vagy - jobb esetben is - puhulásként. A korábbi utcai harcos imázsát levetkőzött Sneider nem teljesített rosszul bizottsági elnökként, de nem is olyan feltűnő jelenség, mint a konszolidálódni képtelen Zagyva György Gyula.
Sneider meg is ragad minden alkalmat, amikor bizonyíthatja, hogy azért kemény legény ő továbbra is: 2011-ben napokon belül feltűnt Gyöngyöspatán, és a "cigánysoron" kérte számon a helyieket, hogy "miért bántották" az embereit. Az is tény, hogy a gyöngyöspatai helyzet sajátosan jobbikos konszolidálásában is tevékenyen részt vett; ezt később büszkén hangoztatta is hevesi lakossági fórumokon, mondván, "ő tett rendet Gyöngyöspatán".
A Jobbik egyik komoly gondja - még a bázisának tekinthető Heves megyében, sőt Egerben is -, hogy bár helyi szavazóik maximálisan támogatják az országos pártot, meggyőződésük szerint a saját településükön "nem komoly emberek" irányítják a szervezetet. Egerben például olyan, "egyszerű" embereknek látják a szimpatizánsok a városi jobbikos képviselőket, akik az előre megírt pár soros sajtónyilatkozatok felolvasásán kívül másra nem is alkalmasak. Egy egri tanár forrásunk szerint a hirtelen naggyá növő Jobbik felső vezetése mögött jókora szakadék tátong, mivel a kisvárosi, de főképp a falusi szervek vezetői "intellektuálisan nagyon mélyről jönnek".
A Jobbik által kiemelt terepként kezelt Egerbe alighanem erősítésként "vezényelték" Mirkóczki Ádámot, az egri születésű, szociológus-újságíró végzettségű politikust a párt vezetői. A pártból származó információink szerint az új szituáció okozott némi súrlódást Sneider és Mirkóczki között, mivel "az értelmiségi jófiúnak tűnő Mirkóczki" képtelen Sneider "royos énjével súrlódásmentesen együttműködni" bizonyos kérdésekben. Ez azonban kívülről egyelőre nem látható, noha Mirkóczki ottani szerepvállalása egyszerre erősíti és gyengíti Sneider Tamás pozícióit a pártban. Gyengíti, hiszen hosszú idő után a helyi politikában is fajsúlyos vetélytársa akadt, országosan viszont erősíti, mivel Sneider Tamás ezzel középre került a pártjában: konszolidáltsága ellenére is jól elkülöníthető a Mirkóczki képviselte "értelmiségi" vonaltól, de különbözik a tőle ma már jobbra álló radikális csoportoktól is (amelyek egy része Borsodban el is hagyta az "áruló" anyapártot). Innen nézve Sneider maga a megtestesült nyitottság a pártjában: egyfelől a mozgalmi múltja miatt még mindig számít a széljobb szélén is, másfelől felelős parlamenti munkája jól illeszkedik a szelídülést sugalló új imázsba is. Vona Gáborék szempontjából - a pártegységet óvandó és demonstrálandó - logikus lépés volt őt jelölni az Országgyűlés jobbikos alelnökének. Forrásaink ehhez hozzáteszik: a parlamenti alelnökség egy újabb dolog, amivel a családi szőlészet nagy részének eladása után Sneider ismét jól jár.
Hogyan tovább magyar ellenzék? - Kéri László

Tüntetők: Orbán rendszere sem keresztény, sem demokrata

Az új parlament alakuló ülése és az esti Kossuth téri tüntetés

  Image uploaded from iOS (3)
  Fotó: Ajpek Orsi
  Köszönjük egész napos figyelmüket!
 • A 3. "Mi vagyunk a többség" tüntetésen ugyanazok a fő felszólalók (Gyetvai, Lukácsi), ugyanazok a fő gegek (világító mobilok lengetése, utalás régi Orbán-mondatokra) és ugyanaz az üzenet (egységes ellenzék kell) volt, mint az előző kettőn. A létszám csekélyebb volt, és az ismertebb politikusok közül is csak Gyurcsány Ferenc tűnt fel a tömegben, igaz ő több tucatnyi, DK-s lufikat tartó szimpatizánssal érkezett.
  Bő egy órányi tüntetés után jégeső zúdult a Kossuth térre, így sokan hazamenekültek, a színpadon nem folytatódtak a beszédek. A maradó tüntetők viszont egy időre erőre kaptak, a Parlament lépcsőjénél skandáltak, miközben az érkező és felsorakozó rendőrökkel néztek farkasszemet.
  A lendület nem tartott túl sokáig, este nyolc körül elkezdtek elszivárogni az emberek, háromnegyed kilenckor már több rendőr volt a helyszínen, mint demonstráló, és a skandálások is befejeződtek, csak néha, rövid időre harsant fel kormányellenes rigmus pár embertől.


  Image uploaded from iOS (3)
  Fotó: Ajpek Orsi

Választójog ötmillió magyarnak, és 20 évre bebetonozott Orbán-kormány?Pillanatnyilag az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a csekély kockázattal, ám csekély politikai haszonnal járó megoldást választja a Fidesz-KDNP a határontúli magyarok választójogának ügyében. Cikkünk első része.

A január elsejétől hatályos alaptörvény lehetőséget ad arra, hogy a sarkalatos törvény ne kösse magyarországi lakóhelyhez a magyar választójogot. Ebből arra is lehetne következtetni, hogy megvalósul Mikola István OECD-nagykövet, korábbi egészségügyi miniszter 2006-os politikai víziója az ötmillió külhoni magyar állampolgár által két évtizedre a hatalomban tartott jobboldali kormányzatról.
Ehhez képest a STOP-ot tájékoztató, határontúli vagy választójogi ügyekben nem járatlan, névtelenséget kérő Fidesz-KDNP politikusok szavaiból az tűnik ki, hogy a kormánypártok önmérsékletet gyakorolnak az ügyben.

Ennek egyfelől az a magyarázata, hogy a kormányfő-helyettesnek jelölt Mikola 2006-os megnyilatkozása elrugaszkodott a valóságtól, és korántsem tudnak akkora befolyást gyakorolni a külhoni voksok - még ha mindet egy irányba befolyónak tekintjük is - mint a "nemzet orvosa" akkor várta. Másrészt az inkriminált mondatok jelentősen hozzájárultak a mostani kormánypártok 2006-os választási vereségéhez: a Fidesznek és a KDNP-nek tekintetbe kell venni a magyarországi választók elvárásait is.

Információink szerint két, illetve két és fél opciót tekintenek lehetségesnek a kormánypártok. Az egyik, a legegyszerűbb és a legvalószínűbb verzió szerint a külhoni voksok egyszerűen befolynak a magyar választási rendszerbe. Eszerint a határontúli választók a Magyarországon országos listát állítani képes pártok képviselőjelöltjeire szavazhatnak. Ez jár a legkevesebb jogi, politikai és technikai problémával: kinek-kinek támogatottsága arányában jut - a kurrens elképzelés szerint levélben leadott - külhoni voksokból.

Ennek egy alváltozata, hogy csak fix, előre meghatározott mandátumszámot osztanak szét. Tehát például 8-10 képviselői helyre arányítják a külhoni szavazatokat. Erre léteznek külföldi példák, így működik Horvát- és Olaszországban is. Nehéz azonban megbecsülni a potenciális választók számát, ezért könnyen kijöhet, hogy 2014-ben arányukon fölül képviseltethetik magukat a határontúli magyarok a budapesti Országgyűlésben, ami magyarországi választók körében járhat politikai kockázattal.

A másik elképzelése hasonlít az imént vázolt alváltozata, de alapvetően különbözik tőle. Eszerint a mandátumszám továbbra is kötött (8-10-re becsült), ám ez nem a magyarországi pártok között oszlik meg, hanem kisebbségi szervezetek listái indulhatnak érte. Ennek legfőbb problémái, hogy egyelőre nem is körvonalazódik, mik lehetnek a listaállítás kritériumai, illetve hogy a romániai és a szlovákiai magyarság a horvátországihoz vagy a nyugat-európaihoz képest nagyobb súllyal képviseltetheti magát, hiszen neki vannak működő, szervezett etnikai-politikai formációi. Tőkés László EP-képviselő például alig titkoltan erre az esélyre alapozva hozta létre tavaly nyáron az Erdélyi Magyar Néppártot, amelyik monopóliumot kapott az Orbán-kormánytól a magyar állampolgársággal kapcsolatos információk kezelésére.

A külön kisebbségi magyar lista (amely nem összekeverendő a magyarországi kisebbségek listájával) nagy ellenállással találkozna az olyan bukaresti és pozsonyi parlamenti pártok részéről, mint az RMDSZ és a Híd. Milyen alapon tudnának képviselőket küldeni a budapesti Országgyűlésbe is, és szavazni például a román vagy szlovák mellett a magyar miniszterelnök személyére is? Ha pedig ők nem indulnak, akkor a magyarországi befolyást átengednék a parlamenten kívüli erőknek, mint az MKP vagy a Tőkés-párt.

Kövesse a STOP-ot a Facebookon is! 


Nem vicc! A fideszes szolgamédia bárkit bíróság elé állít egy kommentért


A Pesti Srácok fantázianevű fideszes online médiapiaci termék lapigazgatója, a Békemenetek egyik főszervezője, bizonyos Stefka István megsértődött egy olvasójuk kommentjére, melyben az illető azt vetette a médiaterméket gyártó és olvasó “tömegek” szemére, hogy Stefka munkásőr volt a nyolcvanas években. Ejnye!
Hogy így volt-e vagy sem, azt nem tudni, hiszen hivatalos adat nem lelhető fel arról, hogy a fideszes Stefka István volt-e valaha is tagja a kor Pártközeli Szekuriti Kft-jének, de mindegy ha így is lett volna, ezzel a múlttal amúgy sem tűnne ki a fideszesek közül.
Stefka István, a Pesti Srácok lapigazgatója 1982-ben, a sajtónap alkalmából a „Belügyminisztérium érdekében kifejtett áldozatos munkájáért” a belügyminiszter és az MSZMP KB Agit-Prop osztályának vezetője által kitüntetett újságíró – írja a 168óra.
A lapigazgató azonban felszívta magát, és feljelenti a kommentelőt, aki ilyeneket mert írni. Sőt. Félmillió forintos sérelemdíjra perli őt, amiért „kommunista és munkásőr múlttal” vádolta őt több kommentjében is. A Mérce.hu szúrta ki, hogy a Pesti Srácok még kicsinyes bosszút is állt az ismeretlen illetőn – arccal, névvel, munkahelyének adataival fedték fel és tették ki egy cikkükben.
A nemtetsző kommenteket egyébként moderálással ki lehet szűrni (általában csak az uszító, gyűlöletkeltő tartalmakat szokás) tehát indokolatlannak tűnhet, hogy egy kommentelőt rögtön be is perelnek.
A Márce.hu-n olvasható is az indoklás, hogy miért is volt szükség ilyen drasztikus lépésre.
Stefka István úgy reagált (…) hogy kell, legyen következménye a valótlan állítások terjesztésének, és gátat kell szabni ennek a folyamatnak. A pertől ezért nem tekint el, annak célja azonban nem a milliós kártérítés, hanem az erkölcsi elégtétel elérése.”
Na most ebben még igazuk is lenne, de az a bökkenő, hogy a Pesti Srácok eközben rendszeresen karaktergyilkol nemfideszes embereket, szervezeteket, kígyót-békát kiabálnak rájuk, megbélyegeznek másokat. Ezután elhitetik magukkal, hogy ők a szólásszabadság bajnokai. Amolyan “az egyetlen sirályszaros szikla, a tengerparton, ami ellenáll a nyugati szélnek.” Nehéz lehet nekik.


Gyurcsány: Ha kell, bíróság előtt bizonyítom, hogy zsarolják Orbánt az oroszok

A volt miniszterelnök kőkemény állításokat fogalmazott meg az ATV Egyenes Beszédben, ám konkrétumokat nem kívánt elárulni. Azt mondja, látott dokumentumokat.

Gyurcsány: Ha kell, bíróság előtt bizonyítom, hogy zsarolják Orbánt az oroszok

https://www.youtube.com/watch?v=8Vw6dmS5B_Q

Gyurcsány Ferenc is vendége volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorának péntek este. A DK elnöke még tőle is szokatlanul kemény dolgokat mondott Orbán Viktor miniszterelnökről. (A videóban 10.30-tól.)Rónai Egon felidézte, hogy Gyurcsány arról beszélt a békéscsabai fórumán a napokban, hogy „azért lett a mostani miniszterelnök egykori oroszellenesből Putyin elnök legfőbb pártfogója, mert az orosz elnöknek olyan bizonyítékai vannak Orbán Viktor ellen, amivel a kormányfő zsarolhatóvá vált”.
Ön mit tud?” – tette fel a kérdést a műsorvezető.
A DK elnöke leszögezte: nem fog mindent elmondani, amit tud, majd mosolyogva hozzátette:
Tudok olyan adatot, amit most nem kívánok Önnel és a nézőkkel megosztani.”
Gyurcsány Ferenc azzal folytatta, nem gondolja, hogy Orbán Viktor azért lett oroszellenesből egy csapásra oroszbarát mentálisan megbomlott.
Igaza van, tudok valamit, hogy szembesítették Orbán miniszterelnököt bizonyos tényekkel, dokumentumokkal, amelyek meglehetősen kínosan őrá nézve, ahhoz, hogy legalábbis ötször megfontolja, hogy teljesítse-e Putyin elnök kérését” – mondta.
A DK elnöke állítása szerint oroszok szembesítették Orbánt ezekkel a dokumentumokkal.
Ön látta ezeket a dokumentumokat” – kérdezte Rónai, majd rövid gondolkodás után Gyurcsány azt felelte:
Valamit láttam, igen”.

Gyurcsány Ferenc ezt követően leszögezte: ha beperlik a kijelentéseiért, akkor egy igazságszolgáltatási folyamatban be tudja bizonyítani, hogy igaza van.
atv.hu


Egyvilágrend" - Dr. Drábik János előadása


A szabadkőművesek 100 éve, 1917-ben döntötték el Magyarország feldarabolását!


A zsidó szabadkőművesség titkos terve Magyarországgal, avagy 1920 előzményei


A cionista zsidó háttérhatalom következő sátáni lépése - Dr Drábik János előadása


Az ellenzék szerint Orbán tegnapi beszéde semmitmondó volt


Az MSZP-Párbeszéd frakciószövetség nem vett részt Orbán Viktor tegnapi eskütételén és beszédén, mivel nem akartak sem tapsolni, sem gratulálni egy olyan miniszterelnöknek és pártnak, aki rendszerszinten manipulálta a választásokat.
Orbán lopott közpénzből vásároltatott fel médiumokat, működtet médiumokat és hozott létre olyan közmédiát, ami csak a propagandát közvetíti a magyar választók felé, elégtételt kíván venni a vele egyet nem értőktől, bértollnokai listát készítettek köztiszteletben álló emberekről, Mészáros Lőrinc immáron a leggazdagabb magyar, Tiborcz István bizonyítottan szervezetten csalta el az uniós pénzeket – indokolta Tóth Bertalan a pártszövetség távolmaradását.
A korábbi évekkel ellentétben most nem volt lehetőség a kormány programjáról vitatkozni, “ez egy egyoldalú közlés volt”. Tóth szerint elhangzottak nagy ígéretek, de egy fontos dolgot ki kell emelni:

azért 2030-ig tervez Orbán, mert az EU következő költségvetési időszaka eddig tart.

Szabó Tímea, a Párbeszéd elnöke szerint Orbán Viktor beszéde semmitmondó volt, amihez ők sem akartak asszisztálni.
Mi nem voltunk hajlandóak arra figyelni, amit Orbán Viktor mondott, hanem majd arra fogunk figyelni, amit Orbán Viktor csinálni fog az elkövetezednő 4 évben”- mondta. Ezzel kapcsolatban még kiemelte, hogy Orbán ezért tartotta beszédét a Parlamentben, mert ma már nem meri a Kossuth téren vállalni a politikáját.
Szerinte Orbán a szöges ellentét vázolta fel annak, amit az elmúlt 8 évben csinált:

az oktatás és az egészségügy fontosságáról beszél, míg pontosan ezekről a területekről vont el rengeteg forrást, ezeket tette tönkre teljesen.

Az “egészségügy ésszerűsítése” alatt az MSZP-Párbeszéd szerint Orbán Viktor az egészségügy privatizációját értette, az átalakítás Kásler Miklós miniszteri posztjával meg is kezdődött:

létre akarják hozni a szegények és az elit különálló egészségügyi rendszerét.

Rossz egészségüggyel, oktatással és alacsony bérekkel viszont nem lehet versenyképes az ország. Szabó szerint Orbán Viktor beszédének az egyetlen konkrét ígérete az volt, hogy 2030-ig továbbra is le akarja nyúlni az EU-pénzeket a haverjainak.
Az LMP sem vett részt a miniszterelnöki beszéden,

mert nem volt szó a kormányprogramról, és nem volt lehetőség vitára sem, Ungár Péter szerint gyakorlatilag semmilyen konkrétum nem hangzott el.

Az LMP úgy gondolja, nem lehet felzárkózni addig Európához, amíg nincsenek rendezve a magyar bérek, és a demográfiai problémát sem lehet megoldani addig, amíg a legtöbb családnál már az első gyerek is problémát jelent. Az LMP most is határozottan elutasította Pask 2-t, mivel szerintük ellentétes Magyarország érdekeivel, “egy mocskos energia”, nem fenntartható, ezért az LMP minden fronton folytatja ellene a harcot.
A DK ugyan bement a beszédre, Orbán Viktor megválasztása ellen szavazott, és kihangsúlyozta,

egy agymosásra, félelemkeltésre és választási csalásra épülő illiberális hatalom nem lehet legitim, ezért Orbán Viktor sem lehet legitim miniszterelnök”.

Egy olyan országban, ahol a választási bizottság választási csalásokat fedez, a hatalom ne számítson arra, hogy a DK legitimnek fogja tekinteni – mondta Vadai Ágnes, a párt frakcióvezető-helyettese.
A jobbik frakcióvezetője, Gyöngyösi Márton szerint a miniszterelnök beszéde több ponton fenyegetés is tartalmazott, de csak az fenyegetőzik, aki fél.

Szerinte Orbán Viktor olyan gazdasági és társadalmi víziót rajzol fel, amely “köszönőviszonyban sincs” a realitásokkal.

Az országot az elvándorlás, a demográfiai katasztrófa és az elszegényedés jellemzi. Ő is kiemelte, az ország ma a korrupcióra épül, oligarchák működtetik, a fiatalok pedig tömegesen menekülnek el. A gyűlöletkampány, a megosztás politikája és Magyarország nemzetközi elszigetelődése helyett az összefogás politikáját kell követni, el kell juttatni a magyar álláspontot a brüsszeli tárgyalóasztalokig.


ORBÁN HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN "VESZ ELÉGTÉTELT" ELŐSZÖR? MÁRIS KINYÍRNÁK MÁRKI-ZAY PÉTERT


Alighogy távozott a hódmezővásárhelyi aljegyző, Lázár János máris kineveztette a járási kormányhivatal élére. Minden bizonnyal nem egyszerű munkahelyváltásról van szó, hiszen ebből a pozícióból számos területen nehezítheti meg a város új vezetésének dolgát. S, hogy a fideszes kinevezettek ettől a gyakorlatban sem riadnak vissza, azt Tiszavasvári példája világosan mutatja.
Márki-Zay Péter azután döntött Végh Ibolya aljegyző menesztéséről, hogy a beiktatási ünnepségen nyílt politikai állásfoglalást téve "kiigazította" az új polgármestert, holott az azt megelőző napokban kifejezetten együttműködésre késznek mutatkozott. Azóta kiderült: az aljegyző akkor már nyilván tudta, hogy új megbízatás vár rá. 
Rögtön távozása után a járási kormányhivatal vezetőjévé nevezték ki.
Ennek pedig ára van. Elsőként az, hogy nyilvánosan szembe kell mennie Márki-Zay-jal, és a sajtóban is hazugozva kell gyaláznia őt.
A frissen megválasztott polgármester az Alfahírnek elmondta: Végh médiában megfogalmazott állításai több valótlanságot is tartalmaznak. Utolsó találkozásuk például közel sem úgy zajlott, ahogyan az aljegyző előadta. A közös megegyezéssel történő szerződésbontással végződő beszélgetésről - mindkettejük hozzájárulásával - hangelvétel is készült, ennek nyilvánosságra hozatalát azonban Végh Ibolya megtiltotta. 
Márki-Zay Péter szerint az elmúlt napokban világossá vált, hogy járási kormányhivatal élére átültetett aljegyző "semmilyen közszolgálatra nem alkalmas", mert egyértelműen a Fidesz, és még inkább Lázár János érdekeit szolgálja ki. A polgármester hozzátette: akit ma Lázár János neveztet ki, az annyira nem lehet biztos az állásában, hiszen még fideszes választási győzelem esetén se garantált, hogy a politikus megőrzi miniszteri pozícióját, ahogyan erről ő maga is többször beszélt. 
"A jelenlegi hűbéri jellegű hatalmi rendszer pedig úgy működik, hogy, ha egy-egy uradalomnak, mondjuk egy minisztériumnak új fideszes ura lesz, akkor az keményebb tisztogatást végez ott, mintha egy másik pártállású vezetőtől venné át a területet."
Márki-Zay úgy fogalmazott: semmi jót nem vár Végh Ibolya kinevezésétől, és semmi kételye nincs afelől, hogy
pozícióját a város működésének ellehetetlenítésére próbálja majd felhasználni.
Erre egyébként nem csak Végh eddigi pályafutása, és az elmúlt időszakban elhangzott nyilatkozatai miatt számíthat. Van ugyanis olyan település, ahol a Fidesz már évekkel ezelőtt meglépte azt, amit most Vásárhelyen: bukott saját emberét nevezte ki az új polgármester feje fölé járási hivatalvezetőnek.
A hatalom Tiszavasvárin statuált először példát. 
A várost 2010 óta a jobbikos Fülöp Erik vezeti, akinek 2014 őszén is sikerült megvédenie pozícióját. Akkor Hosszú József "függetlenként", a Fidesz támogatásával indult ellene.
A választáson alulmaradt jelölt aztán nem sokkal később a járási hivatal élére került - és innentől egy perc nyugta alig van az ellenzéki vezetésű önkormányzatnak. 
A járási kormányhivatal ugyanis számos területen ellenőrző funkciót gyakorol az adott járásban levő települések felett. Ez a törvényességi kontroll azonban könnyen átcsaphat dirigálásba, vagy ha ez nem megy, kifejezetten vegzálásba, ellehetetlenítésbe. Ez utóbbit Fülöp Eriknek és munkatársainak az elmúlt négy évben bőven volt alkalma megtapasztalni. 
A jobbikos polgármester az Alfahírnek elmondta: Hosszú az első pillanattól kezdve világossá tette, hogy nem korrekt együttműködésre törekszik. Tiszavasvári jóval több ellenőrzést kap, mint bármely más település a járásban, és ha ezek során nem találnak semmit, amibe beleköthetnének, akkor is találnak rá módot, hogy keresztbe tegyenek a városnak. Az önkormányzat az anomáliákat többször is jelezte Lázár János illetékes minisztériumának, ám semmilyen intézkedés nem történt. 
Még akkor sem, amikor 2016 júliusában egy hangfelvétel kerül nyilvánosságra, amelyen Hosszú konkrétan ki is mondja: 
az a célja, hogy megbuktassa Fülöpöt, és a helyére kerüljön.


E céljának elérésére pedig a kormányhivatal élén állva bőven van eszköze. Számos olyan terület tartozik ugyanis az illetékességi körükbe, amit a közvélekedés önkormányzati hatáskörnek tekint. Ilyen például a családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat, amelynek azonban felettes hatósága a gyámügy, ez viszont már járási szinten működik. Hasonló a helyzet a szabálysértési bírságokkal, amelyeknek kiszabásáról végső soron szintén a kormányhivatal dönt. Országszerte hallani rá példákat, hogy,
ahol a hatalom kegyeltjeit büntetnék meg a helyi hatóságok, "a járásnál" szépen elfektetik az ügyet. 
Az egyik legtöbb visszaélésre alkalmat adó terület a közmunka, amelynek felügyeletét szintén a járási kormányhivatal látja el. Tiszavasváriból előkerült egy felvétel is, amelyen Hosszú József kerek-perec megmondja a polgármesternek: a közmunkások 70 százalékáról ő akar dönteni.


Fülöp Erik visszautasította és nyilvánosságra is hozta az ultimátumot. A bosszú nem maradt el:
a városnak másfél hónapon át egyetlen közmunkás alkalmazását sem engedélyezte a hivatal, majd amikor a program következő szakaszáról döntöttek, a keretet eleve kevesebb főben határozták meg, arra hivatkozva, hogy a korábbi keretet "nem sikerült feltölteni".
Jól látható tehát, hogy a könyörtelen hatalmi játszmákban nem haboznak a legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak minimális megélhetésével is játszani. 
Fülöp Erik azt mondja,
a Fideszt láthatóan az sem érdekli, hogy az ilyen alattomos húzásokkal korábbi támogatottságuk jelentős részét is elveszítik a városban.
A cél már pusztán csak a bosszú, amely a politikai racionalitást is felülírhatja. 
Orbán Viktor március 15-i beszédében "erkölcsi, politikai és jogi elégtételt" ígért a vele szemben állóknak.


A média és az elemzők azóta is találgatják, erre vajon mi szüksége volt. Török Gábor politológus szerint ezúttal nem az ésszerűség vezette, a fenyegetés "zsigerből" jött. Sokan még mindig képtelenek elhinni, hogy az egykor ellenfelei által is hidegfejű, kiváló stratégának ismert miniszterelnök komolyan gondolta, amit mondott. Pedig sajnos minden jel erre utal.
Hódmezővásárhely lehet Orbán fenyegetése után az első, amely "hűtlenségéért" büntetésül ízelítőt kaphat az "elégtételből".
Az ország többi részére pedig április 8-a után kerül sor. Ha a kezükben hagyjuk a hatalmat. 


Megérkeztek a milliárdok Mészáros Lőrinc alapítványához


Újabb törvényt módosíthatnak annak érdekében, hogy ne kelljen elárulni, ki fizet az államkassza helyett a Felcsútnak

2017. szeptember 6., szerda 18:32, frissítve: csütörtök 06:14
Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc
Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc
Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Bár voltak aggasztó jelek, lapunk értesülései szerint végül sikerült összeszednie a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak (FUNA) a tavaly decemberben számukra jóváhagyott taotámogatást. Így újabb 2,93 milliárdnyi adóforint került a Mészáros Lőrinc által vezetett szervezethez, amely ezzel hat év alatt összesen vagy 14 milliárd forinthoz jutott ilyen forrásból (a taopénz lényege, hogy a felajánló cégek ahelyett, hogy az államkasszába fizetnék be az adott összeget, egy sportszervezetnek adják). Az alapítványt kerestük kérdéseinkkel, ám lapzártánkig nem erősítették meg, hogy valóban megérkezett hozzájuk a milliárdos összeg.
A korábbi években soha nem jelentett problémát ugyan a FUNA számára a dotáció összekalapozása – akadt olyan esztendő, amikor tíz nap alatt begyűjtöttek 1,7 milliárdot –, most valamiért nem ment ilyen zökkenőmentesen a dolog. Lapunk május elején számolt be róla, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) adatbázisa szerint szűk
két hónappal a június 30-i határidő kifutása előtt még csak 1,3 milliárd forinton állt a felcsúti taoszámláló.
A korábbi évek trendjeit is figyelembe véve egy átlag sportklubnak a hiányzó összeg már-már összeszedhetetlennek tűnt, Felcsúton pedig a sikertelen kalapozás veszélybe sodorhatta volna a helyi sportcsarnok befejezését.
Persze a lapunknak nyilatkozó források többsége már akkor úgy vélekedett: ha más szervezet nem lenne is erre képes, a FUNA szinte biztosan össze fogja szedni a hiányzó 1,6 milliárdot. Az azonban, hogy végül sikerrel hajrázott-e az adóforintokért az alapítvány, mostanáig nem volt egyértelmű, májusi cikkünk megjelenése után ugyanis hirtelen eltűntek az erre vonatkozó adatok az MLSZ honlapjáról.
Ezzel a lépésével a szövetség hatéves gyakorlattal szakított, korábban ugyanis mindig közzétették, hogy egy adott időpontban mennyi adóforintot hívtak le a jóváhagyott keretből az egyes sportszervezetek. Sőt, egy időben még azt is látni lehetett, hogy egy-egy felajánlótól mekkora támogatás jött be. Más kérdés, hogy a támogató kiléte itt sem derült ki, csak az általa utalt összeg és az, hogy mire adta a pénzt.
Azt ugyanis, hogy kik utalják az államkassza helyett mások mellett Felcsútra adóforintjaikat, eddig – vonatkozó jogerős bírósági ítéletek ellenére is – sikerrel titkolták az érintettek.
Egyre inkább úgy tűnt azonban, hogy a titkolózás már nem tart sokáig: az elmúlt szűk fél évben ugyanis a Transparency International Magyarország két pert is nyert taoügyben. Ezek értelmében pedig az illetékes minisztériumoknak és a szövetségeknek is ki kell adniuk azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderül a támogatók kiléte. Először a szaktárcáknak kell kiteríteniük lapjaikat, ezzel pedig elvileg a szakszövetségek és a legtöbb pénzt behúzó sportszervezetek (így a Felcsút) támogatóinak nevét is megismernénk.
A nagy leleplezésre a jogerős ítélet ellenére azért nem került eddig sor, mert
a minisztériumok utolsó próbálkozásként még felülvizsgálatot kértek a Kúriától, ennek időpontját október végére tűzték ki.
Ez után azonban – ha utóbbi hatóság jóváhagyja a korábbi ítéletet – elvileg már tényleg nem lehetne titkolózni.
Hacsak nem megy a végső döntés elébe egy jogszabállyal a kormány, amire úgy tűnik, lehet kísérlet. Az Index.hu számolt be róla kedden, hogy a július végén megjelent új adóeljárási törvény tervezetében elrejtettek egy mondatot, amivel végleg el lehetne titkolni, hogy mely cégektől mely sportszervezetekhez mennyi taopénz áramlik. A módosítás értelmében, ha egy adat adótitok, a jövőben közérdekből sem lehetne nyilvános. Az Index.hu cikkéből ugyanakkor az is kiderült, hogy
a Transparency International szerint a kormány által javasolt cikkely ebben a formában alkotmányellenes lenne,
hiszen az alaptörvény alapvető jogként határozza meg a közérdekű adatok megismerését, ez pedig előrébb való az adótitok védelménél.
Nem ez lenne az első eset, hogy egy pár soros bekezdéssel próbálja a kormány védeni a FUNA-t. Lapunk júniusban számolt be róla, hogy egy törvénymódosítás mindenhonnan törölte a közhasznú szót a vonatkozó jogszabály szövegéből, így míg korábban csak ilyen minősítésű alapítványok kaphattak taotámogatást, addig a jövőben már bármilyen utánpótlás-neveléssel foglalkozó efféle szervezet. A változtatásra pedig épp az után került sor, hogy egy bírósági döntés a FUNA közhasznúságával indokolta a felcsúti taoügyek nyilvánosságát.
Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.06.Hadházy: Orbánt el kell zavarni, akár polgári engedetlenséggel is


Az új Országgyűlés első ülésén miniszterelnököt választ, ezzel Orbán Viktor negyedszer lesz Magyarország kormányfője. Hadházy Ákos, az LMP politikusa Facebook-oldalán arról ír, hogy félreértette a Fidesz rendszerét: a nyakló nélküli korrupció nem cél, hanem eszköz a hatalom megtartására. Mint írja:
Az elképzelhetetlen sok lopott pénz segítségével kiépített, az államot, a gazdaságot a civil szférát iés a médiát is elfoglaló centrális erőtér megdöntéséhez viszont édeskevés az, ha a “Parlamentben” gyönyörű szónoklatokkal és interpellációkkal fogunk küzdeni. Szabad sajtó, szabad bíróságok és szabad ügyészség nélkül esély sincsen legyőzni őket. Ezért hiba azt gondolni az ellenzékben, hogy “ezek a demokratikus dumák senkit nem érdekelnek”, “nem médiaképes erről beszélni”, “nem megy át” , “értelmiségi nyavalygás” és ezért ne is foglalkozzunk velük.
Hadházy Ákos megválaszolta azt a kérdést is, hogy egy illegitimnek tartott parlamentben milyen célt szolgál a képviselői mandátum átvétele: az elégedetlen társadalom aktívabb részének segítségével megküzdeni a „mocskos kormánypropaganda” megszüntetéséért, az európai ügyészséghez csatlakozás kikényszerítéséért és a bíróságok bedarálásának megakadályozásáért.
Magyarázata szerint nagyon fontos, de nem elégséges az embereket közvetlenül érintő problémák bemutatása, az új ellenzéki hálózat megalakítása és az ellenzék megújítása, de
ha nem tudjuk elérni az agitprop (néphülyítés) megszüntetését és a szabad sajtó további szűkítésének megakadályozását, az Európai Ügyészséghez csatlakozást és megakadályozni a bíróságok függetlenségének végleges megszüntetését, akkor az egésznek semmi értelme nem lesz.
Meglátása szerint erre a parlamentben már nem képesek, ezt csak a társadalom segítségével tudják elérni. Hozzáteszi: nem csak kommunikálni, hanem cselekedni is kell, mert
Kommunikálni eleget kommunikáltunk már, itt az ideje a politikai cselekvésnek is. Minden eszközt, a “hagyományos” eszközöktől ha kell, akkor a legkeményebb polgári engedetlenségi eszközöket is meg kell ragadni ahhoz, hogy valamiféle esély mégis megmaradjon a mai eskütételkor a haza szolgálatáról hazudó miniszterelnök elzavarására.


Orbán Viktor 2030-ig tervez


"AZ IGAZAT MEGVALLVA ÉN MINDIG IS EGYSÉGES KORSZAKNAK LÁTTAM A 2010 ÉS 2030 KÖZÖTTI 20 ÉVET"
- mondta Orbán Viktor a miniszterelnöki eskütétele utáni beszédében a parlamentben csütörtökön. Orbán Viktort ugyanis negyedjére is Magyarország miniszterelnökévé választotta az országgyűlés: 134 igen, 28 nem, 0 tartózkodással. Az ellenzéki pártok közül az LMP és az MSZP nem volt bent a parlamentben, amikor Orbán Viktort megszavazták, a DK bent volt, de nem szavazta meg a miniszterelnököt. Orbánt hétfőn kérte fel kormányalakításra Áder János köztársasági elnök. A képviselők felének szavazata elég a megválasztáshoz.
KAPCSOLÓDÓ
Áder János felkérte Orbán Viktort a kormányalakításra

Áder János felkérte Orbán Viktort a kormányalakításra

Az államfő azt is eldöntötte, mikor alakul az új parlament.
Orbán az eskütétel után arról beszélt, hogy negyedik alkalommal tette le miniszterelnöki esküjét, nyolcadik parlamenti ciklusát kezdi meg, 28 éve képviseli az országot a parlamentben.
Szerinte a viták és küzdelmek a politika természetes része, 
Ha beverünk egy szöget a falba, és nincs ellentartás, mit is akaszthatnánk arra a szögre
- mondta Orbán. Azt azonban megígérte, hogy bár ritkán adatik meg, hogy mindenki belátásán alapuló megegyezés legyen, de rajta lesz, hogy minél többször legyen ilyen. De azt is, hogy a párharc, amikor elkerülhetetlen, a lovagiasság alapján fog küzdeni, és a vitákban senkinek nem maradnak adósai:
Ha támadnak bennünket, olyan lesz a fogadj' Isten, amilyen az adjon Isten.
Orbán szerint a politika veszélyesebb, mint a háború, ahol csak egyszer ölhetik meg az embert, míg a politikában többször is feltámadhat. "Magam is többet voltam ellenzékben, a győzelem sohasem végleges, a vereség sohasem végzetes" - mondta, és hozzátette, hogy ha kitölti ezt a ciklusát, akkor a végére eléri, hogy ugyanannyit lesz kormányon, mint ellenzékben. De ez még mindig csak egál, 
Ha isten engedi és élünk, ennek a ciklusnak a végére elérem a kormányzati és ellenzéki évek közti egyensúlyt, és akkor még csak mindig döntetlenre állunk. De mi sportemberek vagyunk, nem érjük be a döntetlennel
- mondta. Szerinte a választás eredménye is azt mutatja, hogy az emberek is úgy gondolják, jó nyolc éve volt az országnak. "A Fidesz-KDNP-re többen szavaztak, mint az itt ülő összes többi pártra összesen" - mondta."Biztosat csak a következő 4 évre mondatok, de önök tudják, sohasem 4 évben gondolkodom. Az ellenzék gyakran kritizál is ezért, kormánypárti barátaim is figyelmeztettek, legyek óvatos a nagy távlatokkal, aki nem néz a lába elé, hamar orra bukik" - mondta Orbán, de hozzátette, most nagy dolgokra van lehetőség.

12 évben gondolkodunk

Szerinte az emberek azt akarják, hogy az előttünk álló lehetőségekhez méltó kormánya legyen az országnak ez ad bátorságot ahhoz, hogy terveinkkel ne 4, hanem tíz, sőt 12 évben gondolkodjunk. Ráadásul az Európai Unió következő költségvetése, illetve végrehajtása is 2030-ig tart, ezt követeli meg a racionalitás is, mondta Orbán.
A lehetetlenre kell vállalkoznunk, mert a lehetségest más is meg tudja csinálni
- mondta. Szerinte a demokrácia, és a szabad választások nem állnak ellentétben a távlatos gondolkodással, nem zárja ki a hosszú távú tervezést. Aki már épített házat, tudja, nem érdemes úgy alapokat kiásni, hogy nincs meg a ház tervrajza, mondta.
Orbán szerint bár sokan hihetetlennek tartják, de elérhető, hogy Magyarország 2030-ra az EU első 5 olyan országa közé kerüljön, ahol a legjobb élni, dolgozni. Az új típusú versenyképességi rangsorokban is az 5 legjobb uniós állam között lehet az ország addigra. Bár vannak nálunk gazdagabb, népesebb, nagyobb országok, de szebb, biztonságosabb, védettebb és ősibb hely nincs a Kárpát-medencénél, benne Magyarországgal.
Orbán a tervek között arról beszélt, megállítják a népesedési hanyatlást, gyorsforgalmi utak kötik össze Budapestet a megyei jogú nagyvárosokkal, az autópályák mindenhol elérik a határt, az új napelem parkok és Paks 2 pedig a tiszta és fenntartható energiatermelés élvonalába emelik az országot. A népbetegségeket pedig radikálisan visszaszorítják, ennek érdekében pedig nem félnek az egészségügy ésszerűsítésétől. Emellett kihangsúlyozta, hogy új honvédséget építenek fel, mert az az ország, amely nem tudja garantálni a maga védelmét, az történelmi hibát követ el és felelőtlen.

Budapest régi fénye

A miniszterelnök Budapestről is beszélt külön, azt mondta, "vissza akarjuk adni régi nagyságát és fényét". Mert a város a budapestiek otthona, de emellett a nemzet fővárosa, minden magyaré, bárhol is éljen. Egy hatalmas mágnes erejével bír, ide vonzza azokat a magyarokat, akiket a szél kisodort a Kárpát-medencéből.
Ezután arról beszélt Orbán, amiről már korábban elég sokszor: a 2008-as nyugati válság valójában korszakhatár volt, a mélyben már régóta formálódó új világrend akkor jött felszínre, a maga saját belső logikájával és erővonalakkal. Neki pedig erre kellett felhívnia a figyelmet. Küldetésének tekintette, hogy meggyőzze a magyarokat, hogy ennek fényében meg kell újulni. Így a 2010-es válságkezelés célja nem az volt, hogy visszatérjünk a korábbi időkhöz, hanem hogy az új alapokat tegyünk le, mondta.
Orbán szerint ha egy nép új utakra lép, akkor nem spórolhatja meg a szellemi természetű vitákat. A régi szellemi rend haszonélvezői persze mindig támadják az újítókat, de a vitákat nem lehet megspórolni
"TITOKBAN NEM LEHET MEGÚJÍTANI EGY EGÉSZ NEMZETET"
De Orbán szerint ők mindig is kimondták nyíltan, hogy a liberális demokrácia korszaka véget ért. Az alkalmatlan lett arra, hogy megvédje az ember méltóságát, hogy megadja a szabadságot a fizikai biztonságot, és nem tudja fenntartani a keresztény kultúrát sem.
Vannak akik még bütykölnek rajta, nem értik, nem a szerkezet romlott el, világ változott meg
- mondta Orbán, aki szerint a magyarok válasza erre az volt, hogy a zátonyra futott liberális demokrácia helyett felépítették a XXI. századi kereszténydemokráciát. Amely megvédi a férfi és nő egyenjogúságát, a hagyományos családmodellt, féken tartja az antiszemitizmust és esélyt ad a nemzet fennmaradására.
A kormány dolga emellett szerinte, hogy felkészítse a nemzetet az új technológiákra, új gazdasági trendekre. A magas államadósság életveszélyes, mindenkinek dolgoznia kell, ezért fejleszteni kell a nemzeti vállalkozásokat kiszolgáló infrastruktúrát is.
De minden újítás mellett szerinte nem szabad elfelejteni, hogy egy 1000 éves ország vagyunk, és az ilyen ősi országok politikájában vannak örök dolgok. Például tisztában kell lennünk a méreteinkkel, hogy nem tartozunk a nagy létszámú nemzetek közé, ezért nekünk, velük szemben nem elképzelhetetlen: el lehet tűnni, el lehet fogyni, el lehet képzelni a világot magyarok nélkül. A homo sapiens magyar válfaja nélkül, fogalmazott Orbán.
Ezért a magyar politikának feladata, hogy ebből a nézőpontból is vizsgálja, ami Magyarországgal történik. "A megmaradás életerő kérdése, ezért az államnak stabilnak, erősnek és akcióképesnek kell lennie. Ez minden mást megelőz, minden mást felülír" - mondta. A magyarság világhozzájárulását pedig folyamatosan gyarapítania kell a kormánynak. 
Szerinte a Kárpát-medencében élő nemzeteknek, kormányoknak össze kell fogniuk, hogy a leggyorsabban fejlődő térséggé fejlesszék azt. És
"AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MEGMUTATTUK, HOGY A MAGYAROKTÓL NEM KELL FÉLNI, JÓL JÁR, AKI EGYÜTTMŰKÖDIK VELÜNK".
Majd azt mondta, a földrajzi elhelyezkedésünk sok mindent meghatároz, sok mindent felül is ír. És bár az ország elkötelezett tagja marad továbbra is a nyugati szövetségesi rendszernek, a jövőben is a "Berlin - Moszkva - 'Sztambul - háromszöggel kell számolni".
Orbán szerint a magyarok soha nem akartak szolganép lenni, de a szabadsághoz nem elég a három nagy hadsereget a németet az oroszt és a törököt kívül tartani a Kárpát-medencétől, olyan viszonyokat kell teremteni, hogy belül az országban is szabadon rendelkezhessünk magunkról. A szabad magyarok és szuverén magyar állam kormánya lesz a kormányom, mondta Orbán.

Meg kell változtatni Európa gondolkodását

Orbán arról beszélt, hogy erős Európát, békét, és kölcsönös megállapodásokat szeretnének. Az Uniónak szüksége van Magyarországra, és nekünk is az Unióra, és Magyarország készen áll, hogy alakítóként vegyen részt az Unióban történő változásokban.
Azt képviseljük, hogy szabad nemzetek szövetségeként működjön, és adja fel az európai egyesült államokra vonatkozó rémálmot
Orbán szerint a migrációról, a népvándorlásról, és a bevándorlásról való gondolkodást kell megváltoztatni. "Most azt gondolják, igazságtalan, ha az ember nem ott születik, ahol élni szeretne"
Brüsszelben ma fizetett aktivisták, bürokraták és politikusok ezrei dolgoznak azért, hogy a migrációt alapvető emberi joggá minősítsék, ezért elvennék el tőlünk a jogot, hogy eldöntsük, kit fogadunk be, és kit nem.
- mondta a miniszterelnök. Szerinte a migráció végül elvezet a nemzetek és államok felbomlásához, a nemzeti kultúrák feloldódásához és egyetlen nyílt társadalom marad. Majd annyira előrehalad, hogy létrejöhet az egyetlen és egységes európai kormány. Ha nem is holnap, de az általunk belátható jövőben. "Erre megy ki a játék, ez az igazi mesterterv"
"KORMÁNYOM ENNEK A TERVNEK, AZ IDE VEZETŐ FOLYAMATOKNAK IS ELLENZŐJE, A MAGYAR SZABADSÁG NEVÉBEN FELLÉPŐ ELSZÁNT ELLENFELE LESZ"Magyarország államformája: korrupciós demokrácia


A hat éve tartó egypárti kormányzás Magyarországot Európa egyik legkorruptabb országává tette, s Budapest folyamatosan hátrább kerül a demokrácia szabályainak a betartásában is – írta a Mladá Fronta Dnes című cseh liberális napilap pénteken.
Lubos Palata, a Transparency International – Magyarországon nő a korrupció című írás szerzője emlékeztet: nyáron lesz három éve, hogy Orbán Viktor bejelentette a liberális demokrácia végét. A Transparency International legújabb listája azt mutatja, hogy Magyarországon tavaly újra jelentősen megnőtt a korrupció. „Ezért azt, ami Magyarországon a liberális demokrácia felszámolása közben születik, talán korrupciós demokráciának lehetne nevezni" - állítja a magyar témákkal gyakran foglalkozó szerző.
Míg a nyugati országokban a korrupció inkább az egyénekhez vagy csoportokhoz köthető, Magyarországon rendszerszintűvé terebélyesedett" – nyilatkozott a lapnak David Ondracka, a Transparency International cseh irodájának vezetője. Ondracka szerint egyértelmű összefüggés van a korrupció szintje és a demokrácia szabályainak betartása között.
Lubos Palata szerint Magyarországon egyre inkább romlik a demokrácia állapota, és egyre nagyobb problémák vannak a demokrácia szabályainak a betartásával. Magyarország közel került ahhoz a határhoz, amelyet túllépve m

Mi lenne, ha Mészáros Orbán ellen fordulna?

HÍR TV
2018. május 8., kedd 11:47, frissítve: csütörtök 10:06
Komoly gazdasági befolyásra tett szert az elmúlt években Mészáros Lőrinc, aki nemrégiben lépett be a dollármilliárdosok körébe, és egyes számítások szerint gazdagabb, mint a listát eddig vezető OTP- és MLSZ-elnök Csányi Sándor.
A G7 számításai szerint Orbán Viktor barátjának és családjának nagyjából 300 milliárd forintja lehet – igen, háromszázezerszer egymillió forintja, viszonyításképpen a fővárosi közgyűlés év elején elfogadott költségvetésében Budapest 2018-ra 245,3 milliárd forintnyi bevételt, illetve 376,8 milliárdnyi kiadást kalkulált.
Mészáros Lőrinc idő közben lemondott a felcsúti polgármesterségről, sőt, még utódját is megjelölte az alpolgármester személyében – azért a választást még megtartják Orbán Viktor kedvenc falujában, de a legutóbbi polgármester-választáson sem tudott más labdába rúgni, csak a Fidesz.
A lemondás fontos momentum volt, mert bár Magyarország leggazdagabb gázszerelője azzal indokolta a döntését, hogy a vállalatbirodalma irányítása egész embert kíván, más szempontból sem hátrány, ha az ember nem polgármester. Így ugyanis már nem kell vagyonnyilatkozatot leadnia, és a közvélemény nem szerezhet tudomást csodás vagyongyarapodásának újabb állomásairól.
Így már nem hüledezhetünk azon, ha egyetlen év alatt százmilliárd forinttal gyarapodik a fecsúti Rockefeller vagyona – ahogy történt az 2016-17-ben. Számoljuk csak ki, az naponta nagyjából 274 millió forint, két óra alatt megkereste egy átlagos panellakás árát. Percenként 180 ezer forintot keresett még akkor is, amikor aludt, másodpercenként hozzávetőleg 3100 forinttal gyarapodott – tehát ha meglát egy ötezrest a földön nem is éri meg lehajolnia érte, mert az alatt a pár másodperc alatt a dupláját keresi meg. Jobban keres, mint Neymar, aki 222 millió euróért igazolt a Barcelonából a PSG-be: a brazil focista átszámolva nagyjából egymillió forintot keres óránként, amivel kispályásnak számít Orbán Viktor barátjához képest, aki óránként több mint 11 millió forintot vágott zsebre.
Nem tudni azt sem, hogy okozott-e kellemetlen perceket a felcsúti ex-polgármesternek a mesés vagyona, amikor barátjánál, a miniszterelnöknél ebédelt. Ugyanis Orbán Viktornak szerény, valamivel több mint 993 ezer forintos megtakarítása van – legalábbis a vagyonbevallásába ennyit írt be. Mészáros Lőrinc ennyit nagyjából 5,5 perc alatt vágott zsebre az eddigi legeredményesebb évében.
A pénz és a gazdasági befolyás nagy hatalmat ad az embernek, főként, ha olyan polihisztor, mint a gázszerelőből lett milliárdos. Építőipar, mezőgazdaság, élelmiszeripar, média, energiaszektor, turizmus – egytől egyig olyan iparágak, ahol Mészáros Lőrincnek igen nagy befolyása van.

No de mi történne, ha hirtelen annyi tőke és erőforrás fordulna szembe Orbán Viktorral és kormányával, mint amennyit Budapest 2018-ra kalkulált bevételekből?

Mert valljuk be, a dolgok jelen állása szerint nehéz lenne elképzelni, hogy Mészáros Lőrinc valaha is elhagyná a Fideszt, de láttunk már hasonlót a magyar történelemben.
Alább a Hír TV Online megpróbálja számba venni, miképpen intézhetne támadást Felcsút korábbi polgármestere a Fidesz-rendszer ellen, ha egyszer 180 fokos fordulatot venne a gondolkodása:
Bár egyelőre magánhadserege nincs a milliárdos gázszerelőnek, de nem is lenne rá szüksége, ha meg akarná dönteni a Fidesz hatalmát. Hiszen a Mészáros Lőrinchez tartozó Mediaworks kiadó nagyjából 200-féle újságot ad ki – külön fájó pont lehetne Orbán Viktornak, ha kedvenc újságja, a Nemzeti Sport is ellene fordulna –, a többi között szinte az összes megyei napilapot. Ahogyan Hadházy Ákos is kifejtette, amikor meghívták az M1-be és a Kossuth rádióba: a választópolgárok jelentős hányada csak a közmédiából, illetve a megyei lapokból tájékozódik, ez pedig kiváló táptalaj volt a Fidesz több éve tartó menekült- és sorosellenes kampányának, rengeteg embert értek el az üzenetek. Ugyanakkor a visszájára fordítva is ugyanilyen hatásosan lehetne a Fidesz alatt vágni a fát a megyei lapokban – és a többiben. Emellett az Echo TV is a Mészároshoz tartozik.
Emellett Mészáros Lőrinc elméletben akár azt is megtehetné, hogy leállítja a Mátrai Erőművet, amelyben szintén többségi tulajdonos a cégein keresztül, ezzel taszajtva szó szerint sötétségbe taszíthatná az ország egy részét( bár nyilván ez nem ennyire egyszerű – a szerk.)  Ez ugyanis Paks után az ország második legnagyobb áramtermelő üzeme, a hazai fogyasztás 13 százalékát adja. Vagy Mészáros Lőrinc kiadhatná tucatnyi szállodáját menekülteknek.
A kormányfő belső köreiben mozgóként sok bennfentes információ birtokában lehet, főként a közbeszerzésekről, amelyeken egyébként saját cégeit is felhizlalták. Nem véletlenül kezdett el az OLAF is vizsgálódni például egy csatornázási gigatender körül, amelynek egyik nyertese Mészáros Lőrinc érdekeltsége. Az EU csaláselleni hivatala a többi között személyi összefonódások miatt emelt kifogásokat. Elég nagy gyomrost vihetne be Orbán Viktornak, ha például Mészáros egy meghallgatáson elmondaná, amit tud a közbeszerzési visszásságokról.
Emellett ki tudja, mi lenne Orbán Viktor focicsapatával, a Puskás Akadémiával. Ugyanis az ezt működtető alapítvány kuratóriumi elnöke maga Mészáros Lőrinc, és a csapat még ezen kívül is ezer szálon kötődik a felcsúti pénzemberhez. Aki ezek szerint ha akarná, ellehetetlenítené a működést is.

Mama, ez a híradó, nem a kívánságműsor!”

Persze ilyesmire ne nagyon számítsunk, hiszen azon felül, hogy Mészáros Lőrinc elkötelezett híve egykori iskolatársának és barátjának, Orbán Viktor is megtanult egyet s mást a legutóbbi esetből, így elég kicsi az esélye annak, hogy a felcsúti milliárdos esetleges pálfordulása komoly csapás legyen a rendszernek. Egyfelől a kormányfő megtanulta, hogy senki kezében nem lehet túlzottan koncentrálni egyes iparágakat, éppen ezért például a médiát is viszonylag egyenrangú szereplők között osztotta szét. A lappiac mellett Mészáros Lőrincnek nincs komolyabb hídfőállása például a tévépiacon, ezt Andy Vajna TV2-je viszi. A kereskedelmi tévécsatorna mellett a filmügyi kormánybiztos Rádió 1-e pedig bár nem országos adó, de a hálózata már az ország nagy részét lefedi. Emellett Habony Árpádé a Lokál, Matolcsy György fiának pedig az Origo jutott. Emellett ott a közmédia, illetve Széles Gábor Magyar Hírlapja is létezik még, ahogyan a Magyar Idők is.
Az építőipari közbeszerzéseket sem csak Mészáros cégei nyerik az országban, és a szállodaiparban sem ő az egyetlen kormányközeli szereplő.
Tehát a lapok leosztásánál fokozottan ügyeltek arra, hogy egyetlen szereplő se nője ki magát akkorára, hogy megkerülhetetlen legyen. Így lényegesen könnyebb cserélgetni a szereplőket is.

Orbán és a gombok

Nemcsak oligarchái, hanem kormánytagjai között is a fentebb taglalt elvet alkalmazza Orbán Viktor. Ahogyan új kormánya összetételéből is látható, a túlzottan megerősödött Lázár János helyébe nem egy másik csúcsminiszter lép, hanem szétosztotta a feladatokat a kormányfő.
Egymaga senki nem kerülhet olyan befolyásos pozícióba, mint Lázár János kancelláriaminiszterként, mert a fontosabb területeket - a kommunikációs stratégiáért és a közigazgatásért - immáron közvetlenül a miniszterelnök irányítja a Kabinetirodán és a Kormányirodán keresztül, holott a közigazgatást korábban Lázár János csúcsminisztériuma vitte. Emellett az is új elem, hogy nem pártpolitikusokat, hanem civileket ültetett néhány miniszteri székbe: az Emmi élére Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet vezetője kerül, a Honvédelmi Minisztériumot pedig Benkő Tibor vezérkari főnök fogja vezetni. A fejlesztési miniszteri poszt várományosa Bártfai-Mager Andrea, aki a versenyhivatalnál dolgozott tanácsadóként, de pártpolitikai szerepe mindeddig neki sem nagyon volt.
Minderre egyrészt az a magyarázat, hogy a civil szereplőket könnyebben lehet leváltani különösebb politikai presztízsveszteség nélkül, mint például egy vezető fideszes, vagy KDNP-s arcot.

Összességében tehát:

Mészáros Lőrinc pálfordulása nem döntené be az Orbán-kormányt, de azért a gázszerelőből lett milliárdos bevihetne pár mélyütést.
Van mögötte akkora hátország, amely veszélyt jelenthetne Orbán Viktor hatalmára, de mindezt ha kell, akkor villámgyorsan le tudja bontani a politika.
Egyelőre valószínűtlen, hogy a felcsúti barát a Fidesz ellen forduljon, de bármi megtörténhet.
Orbán Viktor is óvatosabb lett az utóbbi években

Egy listára került Mészáros Lőrinc és Orbán Ráhel1
Nemzetközi mértékben is példa nélküli Mészáros Lőrinc gazdagodása, akinek vagyona egyetlen év alatt 160 milliárd forinttal nőtt. A fideszes holdudvar más szereplői is szépen gyarapodtak az elmúlt egy évben.
Az elmúlt négy évben a magyar gazdaság polarizálódott. A versenyszféra vagy reálszféra mellett kialakult egy „irreálszféra”, a minőség és verseny nélküli, államilag támogatott kapitalizmus – írja A 100 Leggazdagabb Magyar 2018 című kiadvány bevezetőjében Szakonyi Péter, a kiadvány felelős szerkesztője. A reálszférában számos olyan milliárdos nőtt fel, aki 20-30 évvel ezelőtt kisiparosként kezdte építgetni cégét. Mások korszerű tudással felvértezve állítottak talpra olyan cégeket, amelyek betörtek az európai piacra, sőt ott meghatározó szeplők lettek, elég csak a Wizz Air sikerére utalni.
Ezzel szemben áll a másik Magyarország, ahol nem a tudás, az ötlet, a kitartás, hanem valami más számít, s ez a hihetetlen meggazdagodás kulcsa. Ennek az irreálszférának a zászlóvivője az a Mészáros Lőrinc, aki a csütörtökön publikált 2018-as TOP 100-as vagyonlistán immár a második leggazdagabb magyarként szerepel. A felcsúti ex-gázszerelő becsült vagyona 280 milliárd forintra emelkedett, ami

160 milliárdos fejlődés egyetlen év alatt.

Ez az ütem példátlan növekedés ilyen rövid idő alatt, s nemcsak a magyar milliárdosok körében, hanem a nemzetközi viszonylatban is. Szakonyi Péter úgy kommentálta a Zoom.hu-nak Mészáros meggazdagodást, hogy a dollármilliárdosok között is ilyen ugrás csak az örökösödés estén fordulhat elő. (A lista vezetője Csányi Sándor maradt 320 milliárd forintos vagyonával, míg harmadik helyen a nemrég elhunyt ingatlanfejlesztő, Demján Sándor örökösei találhatóak 260 milliárd forinttal.)

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter (j2), Mészáros Lõrinc, a Wamsler SE anyavállalata, az Opus Global Nyrt. többségi tulajdonosa (j), Becsó Zsolt, a térség fideszes országgyûlési képviselõje (b) és Marczinkó Zoltán István vállalati kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár (b2) a tûzhelyeket és kandallókat gyártó salgótarjáni cég új üzemcsarnokának alapkõletételén 2018. március 27-én. A kormány a nagyvállalati beruházási támogatási program keretében 1,8 milliárd forinttal segíti a Wamsler SE beruházását. MTI Fotó: Komka Péter

Nincs elfogadható magyarázat Mészáros gazdagodásra

A másik kézenfekvő magyarázat az lehet Mészáros hihetetlen gazdagodásra, amit saját maga mondott: mely szerint „okosabb vagyok Zuckerbergnél” és véletlenül sem az irreálkapitalizmus terméke az a hihetetlen vagyon, amely közelíti Magyarország bruttó hazai termékének egy százalékát. Mészárost a most megjelent kiadvány megpróbálta egyetlen mondattal jellemezni:

„Rendkívüli gyorsasággal növekvő vagyon, rendhagyó cégháló és egészen kivételesen burjánzó vállalatbirodalom.”

De igazából nincs észszerű magyarázat Mészáros ilyen mértékű vagyonosodására, hiszen piaci körülmények között tisztes versenyben ez egyszerűen elképzelhetetlen. Mészáros ellenőrzi az Opus Nyrt.-t, a Konzum Nyrt-t. és az Appennint Nyrt.-t is – ez csak három tőzsdei cég, amely mellett még ott az MKB Bank is.
Az idei TOP 100-as lista nagy visszatérője Jászai Gellért, aki 2005-ben vásárolta be magát az akkor üres tőzsdei cég, a Konzum Nyrt.-be. Azóta nagyot fordult a világ a Konzummal. Fő tulajdonosa Mészáros Lőrinc lett, ezzel párhuzamosan Jászai Gellért vagyona is növekedett. Tavaly a cég árfolyama 67 százalékkal nőtt. Igaz, azóta esett kicsit a jegyzés. Jászai magánvagyona viszont így is 9 milliárd forintra tehető.

Orbán Ráhel a 21. legbefolyásosabb magyar

A Napi.hu hírportál kiadványa évek óta a vagyonlista mellett elkészít egy befolyáslistát is neves közéleti elemzők közreműködésével. Ezt a felsorolást általában a mindenkori miniszterelnök vezeti: ez idén sincs másként, a második helyre Csányi Sándor, míg a harmadikra Mészáros Lőrinc került. A felsorolás első tíz helyezettje közé azonban most olyan Fidesz-közeli vállalkozók is bekerültek, mint Andy Vajna, Habony Árpád, Garancsi István, de felfele törekszik Schmidt Mária (20.) vagy Orbán Ráhel (21.) is.

A miniszterelnök lánya az idén először szerepel a befolyáslistán.


Simicska Lajos egyébként továbbra is ott van a honi gazdagok élmezőnyében: a kormánykörökben kegyvesztetté vált milliárdos becsült vagyona 77 milliárd forintra csökkent az előző évi 80 milliárdról, ám még így is a 13. helyen áll. Simicska korábban rendszeres résztvevője volt a befolyáslistának is. Neve ezúttal is ott található, azonban már csak a 32. helyen.

A vagyonosok listáján Simicskát rögtön Vajna András György, azaz Andy Vajna magyar kaszinómogul követi, aki gyakorlatilag csaknem egyedül birtokolja ezt a piacot – a kormány hathatós működésének köszönhetően. Vajna vagyona a tavalyi 60 milliárd forintról 69 milliárdra nőtt – ami tisztes vagyongyarapodás egyetlen év alatt, ám meg sem közelíti a Mészáros-féle térváltásszerű növekedést. A magyar kaszinóbiznisz a már emlegetett kormányzati irreálszféra egyik gyöngyszeme, hiszen Vajnán kívül alig tudtak feltűnni ezen a piacon. A verseny itt kizárva, ráadásul a koncessziós jogokat több évre előre értékesítette az állam. Vajna ezen kívül immár a médiában is erős szereplőnek tekinthető, ő ellenőrzi a TV2 csoportot, amely gyakorlatilag elviszi a kormányzati tévés hirdetések 95 százalékát.

Schmidt Mária is felkerült a milliárdosok listájára

Szépen gyarapodik Garancsi István magánvagyona is: 2011-ben még 9,5 milliárd forintja volt, tavaly 24 milliárddal bírt, az idei listán pedig a 22. helyre került 48 milliárd forintos vagyonával. Garancsi három éve vásárolta meg a Market Építő Zrt.-t, a cég azóta csak azokat a nagy értékű közbeszerzési pályázatokat nem nyeri meg – kis túlzással –, amelyeken nem indul el. De Garancsi cége, a Mobil Adat Kft. az online kasszák adattovábbításaiból is nyereséget kasszíroz. Tulajdonában áll az ESMA Kft., így részesedése van a közterületi reklámpiacon is, legutóbb épp a Fidesznek értékesített kedvezménnyel utcai plakáthelyeket a választási kampányban.

Fotó: Veres Viktor
Schmidt Mária és családja a 31. a listán, becsült vagyonuk 38 milliárd forint volt. Schmidt Máriának két nagykorú gyermeke van, lánya nem vesz részt a közéletben, nem úgy a fia, Ungár Péter, aki az LMP színeiben a napokban szerzett parlamenti mandátumot. Schmidt Mária először szerepel a Napi.hu TOP 100-as listáján. A különböző ügyek kormánybiztosaként és miniszterelnöki tanácsadóként is működő Schmidt Mária férjétől örökölte vagyonát, amit az elmúlt években szépen gyarapított. Ez gyakorlatilag a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt.-t jelenti, amelynek ma már többségi tulajdonosa a család, miután kivásárolták az előző társtulajdonosokat, Nobilis Kristófot és a FHB Bank korábbi tulajdonosát, Spéder Zoltánt. Utóbbi szintén sokáig élvezte a miniszterelnök bizalmát, amit végül elvesztett, ezután Spéder értékesítette vagyonának sok fontos elemét, így a BIF Nyrt.-beli részesedését, médiaportfólióját (Index.hu) vagy épp az FHB Bankot.

Kuna Tibor – a kormányzati kommunikátor

A kormányzati reklámtenderek állandó nyertese a Trinity Communications Kft. és a Young and Partners Kft., amelyeknek tavalyi együttes árbevétele 28,7 milliárd forintra nőtt. A vállalatok tulajdonosa Kuna Tibor, aki így 12,5 milliárd forintra növelte vagyonát a 2017-es 7,9 milliárdról. Kuna Tibor az idén másodszor szerepel a Top 100 listán – a két reklámcég az, amely egyértelműen annak az irreálszférának a része, ahol minőségi verseny nélkül dőlnek el a megrendelések. A Kuna-cégek gyakorlatilag az államból, illetve az állami cégekből élnek, amelyek számára hirdetési felületeket vásárolnak, valamint kommunikációt végeznek. A két társaság bevételeinek 75 százaléka az adófizetőktől érkezett, a fennmaradó rész származott az ezen kívüli piacról.Válaszcsapás! – Izraeli támaszpontokra mért csapást a Szíriai Arab Hadsereg (videók)

A hajnali órákban a légvédelmi szirénák hangjára ébredtek a cionista telepesek a megszállt Golán-fennsíkon. A Szíriai Arab Hadsereg ugyanis válaszcsapásokat intézett a Golánon lévő izraeli állások ellen.
Az izraeli hadsereg, mint már oly sokszor tegnap este is szíriai támaszpontokat és városokat lőtt rakétákkal, ám ebben az esetben nem várt válasz érkezett számukra. A Szíriára lőtt rakéták jelentős többségét a szíriai légvédelem semlegesítette és Damaszkusz felett több tucat izraeli rakétát semmisítettek meg. A támadás végeztével azonban ez alkalommal a szíriai hadsereg élt a válaszcsapás lehetőségével.
A szíriai hadsereg több izraeli támaszpontot vett célba, melyekre több tucat rakétát lőttek ki. Vannak olyan források, melyek 20 rakétát említenek, azonban az Al-Mayadeen csatorna beszámolója 40 rakétáról számolt be, melyek közül 4-et sikerült az izraeli rakéta védelmi rendszereknek megsemmisíteni
Az Al-Mayadeen hírcsatorna szerint a célpontok között volt:
egy jelentős katonai központ elektronikai központja
az egyik izraeli határőr egység laktanyája
egy izraeli katonai központ, melyen elektronikus jelekkel való elhárító hadviselést folytattak
egy fontos katonai központ, melyen a vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció megfigyelését végezték (valószínűleg az izraeli katonai hírszerzés egyik központja)
kommunikációs központok
különböző fegyverrendszerek megfigyelőállása
helikopter bázis és leszállóhelyek
az izraeli 810. dandár parancsnoki központja
a Hermon régióban állomásozó zászlóaljak parancsnoki központja
a ,,Pantsim,, hegyi hadosztály főhadiszállása
Ez bebizonyította, hogy a szíriai katonai hírszerzés és felderítés is tisztában van az ellenséges cionista csapatok támaszpontjainak elhelyezkedésével.
A szíriai hadsereg rakétákat lő ki izraeli katonai célpontokra:


A megszállt Golán fennsíkra csapódnak be a szíriai rakéták:


Az izraeli kormány és az izraeli védelmi miniszter azonban Iránt vádolja a támadással. Lieberman miniszter szerint a Szíriában tevékenykedő iráni alakulatok felelősek a rakéta támadással. Ezek közül is az ,,Al-Kudsz,, különleges rendeltetésű dandárt említik, melynek parancsnoka a híres iráni tábornok Qasem Al-Suleimani.
A cionista kormányt valószínűleg alaposan meglepte a támadás, hiszen nem számítottak arra, hogy valaki vissza is lő rájuk. Ahhoz voltak eddig hozzászokva, hogy csak ők bombáznak, ők támadnak más országok területén, ők repülnek be más országok légterébe bármiféle következmény nélkül.
Orientalista.hu – Al-Isfahani


Újabb izraeli rakétatámadás történt Szíria ellen (videók)

Elmúlt éjszaka egy újabb rakétatámadás sorozat történt a szíriai kormányerők létesítményei ellen.
Kormánypárti források szerint az agressziót az Izraeli Fegyveres Erő követték el három célpontot támadva:
A 47. Dandár (Liwa #47) lőszerraktárát, Hama várostól keletre;
A tűzoltóság laktanyáját Hama tartomány nyugati részén;
Egy katonai állást az Aleppoi Nemzetközi Repülőtér környékén.
Helyi források szerint ezeket a létesítményeket iráni támogatású paramilitáris egységek és az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) használják. Különböző források arról számoltak be, hogy az iráni támogatású egységek 26-46 tagja meghalt a támadásokban, sőt iráni katonák is. Iráni média kiadványok azonban visszautasították, hogy iráni katonaállomány lenne az halottak között.


Az áldozatok legnagyobb része egy hamai lőszerraktárban történt robbanások miatt halt meg.
Április 30-án reggel a libanoni Al-Majadin TV csatorna, a Liwa Fatemijun iráni támogatású paramilitáris egység parancsnokát idézve azt jelentette, hogy egyetlen rakéta sem találta el a Liwa Fatemijun állásait az Aleppoi Nemzetközi Repülőtér közelében.
A Liwa Fatemijun parancsnoka szerint “a katonai létesítmény nem károsodott, nincsenek veszteségek a személyi állományban.”
Szíriai források szerint az ellenség által kilőtt rakéták mennyisége a következő:
7-8 darab rakétát indítottak Hama térsége ellen;
– 5 darab rakétát Aleppo térsége ellen.
– Jelentések szólnak arról, hogy néhány föld-föld rakétát lőttek ki Jordániából. Habár ezek csak meg nem erősíthető pletykák.


Az Izraeli Fegyveres Erők (IDF) nem erősítették meg, hogy ők állnak a múlt éjszakai rakétatámadások mögött. Ez gyakori megnyilvánulás a médiában az izraeli erők részéről.
Április elején az Izraeli Fegyveres Erők szintén visszautasították, hogy ők hajtották végre az április 9-én történt támadást a szíriai T-4 légi bázis ellen. Habár az Izraeli Fegyveres Erők és a politikai vezetés ezt követő megnyilvánulásai világosan megmutatták, hogy az agressziót Izrael követte el.
Fontos megjegyezni, hogy a mostani rakétatámadás akkor történt, amikor jelentős fejlemények zajlanak Kelet-Idlebben és Dél-Damaszkuszban:
Sok ezernyi kormány hű lakost evakuálnak Al-Fua és Kafraja településekről Idleb tartomány keleti részén;
Úgynevezett “ellenzéki” fegyveresek elfogadják a kivonási megállapodást Dél-Damaszkuszban.

Néhány szíriai kormánypárti szakértő és média aktivista úgy magyarázza a csapásokat, hogy az izraeliek ezzel próbálják meg aláásni a megkötött kivonási egyezményeket.
Április 26-án az izraeli “védelmi” miniszter újabb támadásokkal fenyegette meg az iráni csapatokat és létesítményeket Szíriában, valamint azt nyilatkoztam hogy “az iráni rezsim a végnapjait éli és hamarosan össze fog omlani.”
Orientalista.hu – Szíriai Arab Hadsereg (South Front)
Az izraeli rakéták többségét lelőtte a Szíriai Légvédelem
Több mint felét megsemmisítette a szíriai légvédelem annak a 70 izraeli légi és harcászati rakétának, amit az arab országra kilőttek – közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.
A tárca szerint az izraeli hadsereg csütörtökre virradóra, közép-európai idő szerint 0 óra 45 perc és 2 óra 45 perc között, a Golán-fennsíkon lévő állásainak tűz alá vételére hivatkozva csapást mért Szíria területére. Az akcióban az izraeli légierő 28 F-15-ös és F-16-os harci gépe mintegy 60 levegő-föld rakétát lőtt ki, ezenkívül Izraelből 10 föld-föld rakétát indítottak az iráni fegyveres erők és a szíriai légvédelem állásaira. Az orosz védelmi minisztérium szerint a rakéták több mint felét megsemmisítették, az okozott veszteségek felmérése még folyamatban van.
Mihail Bogdanov, az orosz elnök közel-keleti és afrikai megbízottja Oroszország aggodalmának adott hangot az Izrael és az Irán közötti feszültség fokozódása miatt, és annak csökkentésére szólított fel.
Mint mondta az izraeli-iráni „sajnálatos” csapásváltásokról szó esett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott szerdai moszkvai megbeszélésein is. A tisztségviselő szerint „az események veszélyes alakulása” eltereli a figyelmet az Iszlám Állam és az an-Núszra Front elnevezésű terrorszervezetekkel folytatott harcról, és negatívan befolyásolja a szíriai rendezés ügyét.
Orientalista.hu – MTI
Amerika és Izrael háborús pályára állt Iránnal
Trump szembement saját népével és a nemzetközi közösséggel, a háború szélére sodorva a Közel-Keletet. Moszkva bejelentette, hogy szorosabbra fűzi kapcsolatát Teheránnal. Tel-Avivban eközben már a harci dobok szólnak.
Ahogyan azt már a múlt héten előre jeleztük, Trump elnök tegnap este bejelentette, hogy – szembemenve saját népének többségi akaratával – felmondja az Iránnal 2015-ben kötött nukleáris megállapodást (JCPOA). Akárcsak a Párizsi Klímamegállapodás esetében, Trump újra szembement a nemzetközi közösség által évek alatt kidolgozott és kiizzadt kulcsfontosságú szerződéssel. Napjainkban a Fehér Ház számára olyan fogalmak, mint nemzetközi jog és nemzetközi megállapodások egyszerűen nem léteznek. Trump és neokonzervatív kulcsembere, John Bolton nemzetbiztonsági főtanácsadó, igazoltan vezető szerepet játszanak az amúgy is törékeny nemzetközi rend fejreállításában (global disorder) és az iráni fundamentalisták politikai megerősítésében.
Giuliani már elmondta
Trump valódi szándékait már előrejelezte új vezető ügyvédjének – egyben volt New York-i polgármester -, Rudolph Giulianinak a hétvégi beszéde egy vezető iráni emigráns szervezet (’Iran Freedom Convention for Democracy and Human Rights’) rendezvényén. Giuliani beszéde közben jelképesen széttépte a megállapodás dokumentumát és kijelentette: „Olyan elnökünk van, aki éppen olyan elkötelezett az iráni rezsimváltásban, mint mi vagyunk. Lazán csúsztatva még hozzátette: „az Iránnal szembeni konfrontáció fontosabb, mint az Izraeli-palesztin megállapodás”. Valóban, az amerikai elnök már januárban „minden idők legrosszabb megállapodásának” nevezte a JCPOA-t és olyan kiigazításokat követelt – mint például Irán nem-nukleáris ballisztikus rakéta programjának és Teherán közel-keleti befolyásának visszafogása – amelyet Irán nem tudott elfogadni.
Trump tegnap esti bejelentése alapján újra pénzügyi szankciók jönnek a perzsa állammal szemben, amelyek a világpiacra eljutó olajexport volumenét érdemben csökkenthetik. Elemzői vélemények szerint Kína és India továbbra is venni fogja az iráni olajat, így a ténylegesen kieső kínálat csak 300-500 ezer hordó között lehet naponta, miközben az Obama korszakban ez elérte az 1-1,5 millió hordót. Igaz, most feszesebb a piac, így a marginális kínálat hatása nagyobb lehet.
Kérdés, hogy Washington akarja-e szankcionálni az Iránnal üzletelő harmadik országbeli vevőket – amennyiben igen, akkor a dollárról való “lekapcsolás” még a keleti vevőknek is problémát jelenthet.
További dilemma, hogy egy ilyen drasztikus lépést bevetne-e az amerikai kormány például egy nagy kínai vagy indiai olajvállalattal szemben, amely minden bizonnyal válaszlépéseket szülne, akár az ott működő amerikai cégek működésének megnehezítésén keresztül – mindezt úgy, hogy közben a kereskedelmi konfliktus miatt egyébként is feszült a Peking és Washington viszonya.
Erősebb Moszkva-Teherán tengely jön
Moszkva bejelentette a múlt héten, hogy ha a Fehér Ház kihátrál a megállapodásból, akkor a Kreml szorosabbra fűzi kapcsolatát Teheránnal. Tel-Avivban eközben már a harci dobok szólnak. Netanjahu a vasárnapi kormányülés után leszögezte, hogy „elkötelezettek vagyunk Irán agressziójának megakadályozására már a korai szakaszban, még ha ez konfliktushoz vezet is”.
Izrael az utóbbi napokban tankokat vont össze a szír- és libanoni határán. Libanonnal az elmúlt órákban egyébként is pattanásig feszült a viszonya, hiszen a hétvégi választások nagy meglepetéseként az Irán-barát Hezbollah nyerte a választásokat, elnyerve 68 helyet a 128 tagú bejrúti parlamentben.
Privátbankár.hu – Káncz Csaba 


Khamenei: A három EU-s ország határozott garanciái nélkül mi nem ragaszkodunk a nukleáris egyezményhez.
Khamenei ajatollah a Farhangian Egyetem oktatói és az oktatási minisztérium vezetői előtt tartott beszédet, melyben kitért az amerikai kormány által felmondott atomenergia egyezményre. (JCPOA- Joint Comprehensive Plan of Action) Trump elnök ugyanis bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép a 2015-ben Iránnal megkötött nukleáris megállapodásból. Sőt az amerikai kormány a napokban már megkezdte az Irán elleni szankciók kidolgozását.
A szerződést 2015-ben kötötte Iránnal az ENSZ BT 5 állandó tagja (Oroszország, Kína, Franciaország, Nagy Britannia és az USA), valamint Németország. Az iráni vezető beszédében éppen ezért utalt a beszédében a három európai országra, melyek aláírták a szerződést Irán békés célú nukleáris programjával kapcsolatban. Kijelentette, hogy nem bízik ebben a 3 országban és garanciákat vár tőlük, más különben Irán se ragaszkodik tovább a szerződéshez. Khamenei ajatollah azonban valószínűleg nagyon jól tudja, hogy ezek a nyugat európai államok amerikai és izraeli parancsra cselekszenek és azt teszik amit a gazdáik mondanak nekik.
Trump bejelentése után előkerültek a döntés valódi előkészítői, hiszen az izraeli kormány azonnal gratulált az amerikai döntéshez és támogatásáról biztosította az amerikai elnököt. Vagyis ismét egy olyan országnak van problémája egy térségbeli ország békés nukleáris programjával, mely körülbelül 200 nukleáris robbanófejjel rendelkezik, vegyi fegyvereket gyárt és támogatja a terrorizmust a közel-keleti térségben. Izrael atomprogramját érdekes módon sohasem említi az ENSZ BT, nem hívnak össze miatta konferenciákat, sőt bírálni se lehet, hiszen a ,,Közel-Kelet egyetlen demokráciája,, rögtön kijátssza az antiszemitizmus kártyát.
Imam Khamenei szerint azonban:
,,Az Egyesült Államok valójában azért ellenzi ennyire az Iszlám Köztársaság rendszerét, mert az iszlám forradalom előtt az Egyesült Államok teljesen domináns helyzetben volt az országban és a kezüket az iszlám forradalom vágta le Iránról.,,
Ez így teljes mértékben igaz, hiszen 1979-ig az amerikaiak kiváltságos helyzetben voltak Iránban és ők tartották kezükben az ország olaját kitermelő cégeket. Az iszlám forradalom óta azonban ellenséges viszonyban vannak Iránnal. Főleg amióta az ország atomerőműveket épített és saját maga képes nukleáris energiát előállítani, mely szükséges az ország iparának fenntartására. Az egyre jobban fejlődő iráni gazdaság számára ugyanis egyre több energia szükséges. Az Egyesült Államok ráadásul az atomegyezmény felmondásával saját hazugságait és képmutatását leplezi le, hiszen a szerződés feltételeit ők diktálták és elég kemény feltételeket szabtak Irán számára. (Csak bizonyos százalékig dúsíthattak urániumot, melyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felügyelt és az atomerőművekben folyó tevékenységről rendszeresen fényképes és videó beszámolót kellett küldeniük.) Sőt az irániak abba is belementek, hogy nehézvizes megoldással állítsanak elő atomenergiát.
Az iráni kormányt abban az időben azonban az országon belül sokan figyelmeztették, hogy ne kössenek megállapodást az amerikai kormánnyal hiszen az amerikaiak hazudnak és sohasem tartják be a nemzetközi egyezményeket. Az Egyesült Államok ráadásul sohasem egyenlő félként tárgyal senkivel, hiszen magát mindenki fölé helyezi. És érdekes, hogy egy olyan ország akadályozza egy másik ország számára az atomenergia használatát, mely a történelemben egyedüliként vetett be atomfegyvert.
Orientalista.hu – Al-Isfahani
Erdogan: Az USA ráfizet, hogy kivonul az iráni atommegállapodásból
Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államok lesz az egyike azon országoknak, amelyek rosszul járnak, amiért Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, hogy országa kivonul az Iránnal kötött, sarkalatosan fontos nukleáris megállapodásból és hogy újra indítja a megállapodás miatt felfüggesztett szankciókat.
Erdogan elmondta a CNN-nek, jelenti az angol nyelvű Hürriyet Daily török napilap, hogy attól tart, az amerikai döntés eredményeként új válságok törnek ki a Közel-Keleten.
Azt is mondta, hogy Trump döntése nem csak a térséget, de az egész világot érinteni fogja. Így Törökországot is. Az Egyesült Államok viszont a döntés eredményeként emelkedő olajárból feltétlenül hasznot húz.
Hozzátette: meggyőződése, hogy Irán a nukleáris megállapodáshoz ennek ellenére ragaszkodni fog, mégpedig addig, ameddig az létezik. „De végül az USA fog veszíteni”, tette hozzá.
Kifejtette azt is, hogy Trumpnak ragaszkodnia kellett volna az elődje által aláírt megállapodáshoz, mert azt az Egyesült Államok nevében írták alá.
Az elnök sajtószóvivője elmondta, Törökország szilárdan ellenez mindenfajta nukleáris fegyvert.
Törökország gazdaságért felelős minisztere, Nihat Zeybekci pedig azt mondta, hogy függetlenül Trump bejelentésétől, Ankara továbbra is fenntartja kereskedelmi kapcsolatát Teheránnal. Ezzel arra utalt, hogy az Egyesült Államok büntetni fog minden külföldi céget, amely az általa visszahelyezett szankciók ellenére üzletel Iránnal.
Magyar Idők – Lovas István


A NATO háborút akar - De te mire vársz ? - Szellemi mozgósítás az igazságra


Nagyon sokan láttátok már ezt a videót, amit tényleg kötelező lenne mindenkinek megnézni, aki kicsit is közelebb szeretne kerülni az igazsághoz és tisztán látni a jelenleg is zajló világpolitikai átrendeződésben ! Ez sokak számára sajnos kaotikusnak látszik, de ez csak azért van, mert nagyon kevés valós információval bírnak, ami segítene a megértésben. Szegény Tv-néző állampolgár is részt vesz és asszisztál a legnagyobb becsapáshoz, amin az emberiség keresztülmegy, illetve ami felé gőzerővel menetelünk....

Mi magyarok pártoskodunk, azt hisszük okosak vagyunk azzal, hogy egyik vagy másik oldal szólamait szajkózzuk, holott 
kristálytisztán látszik miért áll Magyarország is jelenleg ekkora nyomásgyakorlás alatt és miért fokozódik a gazdasági háború a végletekig: Nem! Itt messze nem a szabadságról, demokráciáról és bármilyen hihetetlen, még csak nem is Orbán V. személyéről van szó..... A nemzetek szuverenitásának felszámolása, a politikai és gazdasági diktátumok, nyomásgyakorlás,....az olajárak lerombolása, a Dél-áramlat...mind csak morzsái ennek..... ne legyünk már ennyire ostobák, könyörgöm....!Ezért éreztem úgy, hogy nem elég ha csak a videót küldözgetik egymásnak az emberek, kell, hogy írásban is megjelenjen a teljes szövege ! Nyomtatható, terjeszthető legyen ! Soha nem késő !
Sajnos mi már az 58.másodpercben vagyunk és úgy néz ki nagyon kevés választ el minket attól, ami nem kérdés, hogy lesz ! Egyedül az időtényező képlékeny: azaz mikorra állnak össze a mozaikok úgy, hogy elindíthassák a háttérhatalom erői azt, amit elterveztek réges-régen..... Az a legdurvább, hogy a történelem és a hétköznapi emberek viselkedése tényleg ismétli önmagát..... 
1939. augusztusában az emberek ugyanúgy vígan kávézóban üldögéltek, vásároltak, színházba jártak, mert úgy gondolták nem lesz itt semmi.... De ha lesz is, az őt úgysem érinti majd.... Nos, tévedtek.... 
A ma embere még ennél is jobban érintve lesz a világ átrendeződésében, az Albert Pike által 1871-ben leírt terv 3. fázisában (SBG Buddha)
OLVASSÁTOK EL ! NÉZZÉTEK MEG ! Ken Jebsen, német újságíró beszél az amerikai hadiipar igazi céljairól, amely a médián keresztül hamis és félrevezető tájékoztatással uszítja Európát az oroszok ellen. 


Legutóbb a történelemről beszéltünk, most menjünk az időben előre. A téma kényelmetlen és bonyolult, de pont mi is lenne a sajtó feladata, ha nem átfogó kép közvetítése, hogy mindenki számára érthetővé váljon, 
mi is történik a világban valójában.

Ez nagyobb lélegzetű körültekintést igényel. Az elmúlt évek eseményeiből ugyanaz rajzolódik ki:  minden esemény egy bizonyos forgatókönyvet követ, helytálló tehát az összeesküvés kifejezés:  ugyanaz az összeesküvés látszik minden irányból, az egész médiavilág ugyanazt sulykolja, és a nagy összeesküvés a háborúról szól. 

Meg kell vizsgáljuk a német sajtó szerepét! 

"Másként gondolkodó külföldi vezetőkről" helyett mindig "agresszorokról" beszélnek.
Agresszor Líbiában, Irakban, Afganisztánban, Szíriában, Iránban és most pedig Oroszországban Putyinról beszélnek.
Nem normális, sőt inkább undorító amit művelnek, hogy azonnal Hitlerhez hasonlítják.
Az említett országokat katonákkal megszálltuk, ürügyként pedig olyan bizonyítékokat használtunk, melyek hazugságon alapultak, vagy amikről kiderült: mi manipuláltuk.
Ki szolgáltatta a "bizonyítékokat"? Mindig az Egyesült Államok.
Aki minket évtizedek óta lehallgat, akit már többször hazugságon értünk.
Mindegy, ki vezeti az USA-t: amit mondanak és tesznek, köszönő viszonyban sincs egymással.Barack Obama tovább működteti Guantanamo-t, még Bush-nál is jobban támogatja a drón-politikát. Az USA magasról tesz a nemzetközi jogra.

Oscar Lafontaine is így fogalmazott.
Az USA, elfelejtve az Alapító Atyák üzenetét, törvények fölött állónak hiszi magát.”
Az USA és tettestársai - a német kormány is - állandóan azt bizonygatják, hogy mi mindent tesz Putyin. Utasszállító gépet lövet le, katonai megszállást indít, azt a képet sugallva: nincs más hátra, ahogy azt Obama és Merkel telefonon egyeztették: le kell vonni a konzekvenciákat. Nagyon érdekesen fogalmaznak:"konzekvenciákat levonni".

Mik ezek a konzekvenciák és valójában ki is vonja le?

A konzekvencia mindig háború, bár "békefenntartásnak" hívják és a NATO vonja le, mely nem védelmi, hanem támadó szövetség és a vége mindig háború, halál, gyilkosság.

Az említett országokat visszabombáztuk a kőkorszakba. Legtöbben nem voltunk ezekben az országokban, összehasonlítani sem tudjuk a háború előtti és utáni helyzetet és nem is akarjuk. Nagy különbség van ezen országok és a célba vett Oroszország között: ez utóbbinak atomfegyverei vannak.
Azt olvasni a német újságokban: "BERLIN NYÍLTAN A HÁBORÚRÓL BESZÉL"
melyet Oroszország kezdeményez. 

Mit is szuggerálnak nekünk németeknek ? Hogy az oroszok kirobbantották a háborút, amire nyilván nekünk is válaszolnunk kell. Katonai inváziót hajtottak végre, fehérre festett járművekkel álcázzák a katonai konvojokat.

Mi történik tulajdonképpen? Mit szuggerálnak nekünk?

Azt, hogy Putyin és Oroszország hazudik. Bármit tesz: hazudik. Nemrég még Asszad hazudott Szíriában. 
És ki állítja mindezt?Barack Obama, aki úgy hazudik, mint a vízfolyás ! 
Kijelentette: Németországot nem hallgatják le.  Mintha nem tudnánk az NSA ügyről! Merkelnek felesleges telefonálnia Obamával, úgyis lehallgatják. Saját partnereiknek is hazudnak.
Ők bizonygatják, hogy miket csinál Putyin Ukrajnában?
És kik a mi partnereink Kijevben? Olyan emberek, akik fasiszta erőket támogatnak.

Ezek a partnereink. Pl. Timoshenko, a volt gáz-hercegnő. Aki egy lehallgatott telefonbeszélgetésben elmondta: gyűlöli Putyint, legszívesebben holtan látná és ha tehetné, atombombát dobatna Oroszországra. Ezek a mi partnereink. Ezekre hallgatunk.

És a német kormány, Angela Merkellel, a védelmi miniszter, a külügy, a gazdasági minisztérium nem tesz semmit. 
Csak a változatlan washingtoni szöveget nyomják: "Nem marad más hátra, mint a háború az agresszor ellen."


De Oroszország nem Líbia, nem Szíria, nem Irak, nyakig fel van fegyverezve, méghozzá taktikai atomfegyverekkel és ha egyszer ezeket bevetik, márpedig bevetik, ha még jobban a sarokba szorítjuk őket, akkor már nem fogjuk azt megtudni, ki lőtt először.

Mindent kinézek az amerikaiakból, azt is, hogy megtámadják az egyik ukrán atomerőművet, amely nincs kellő védelemmel ellátva pl. repülőgép-becsapódás ellen, hogy ráfoghassák Putyinra:  kirobbantotta az atomháborút.

Nem tudom szavakba önteni, mi zajlik le bennem, ha azt olvasom vagy látom a német vagy svájci sajtóban: "Senki sem érti Putyint".

Mit akar sugallni a német nyelvű sajtó? Komolyan gondolja a sajtó, hogy megszakíthatjuk a tárgyalásokat egy atomhatalommal? Tényleg komolyan gondoljuk?

Tudjuk, mire képes egy modern atomrakéta? Vagy egy "mini-nuke" ? Hozzájuk képest Hiroshima és Nagasaki gyermekzsúr volt! Már a hidegháborúban is az USA tervei között szerepelt az atomháború kirobbantása a "rossz hatalma" ellen, de csak Európa területén, beleértve az akkori két német állam területét.

Rainer Rupp nemrég elmondta: 1983-ban mindössze 5 másodperc választotta el Európát az atomháborútól. 

Amit mondani szeretnék: washingtoni nagy testvéreink, és német vezetőink teljesen megőrültek. A többség számára ez nem világos. Ugyanaz zajlik, mint az I. világháború előtt, most is masírozunk, a III. világháború felé. Miközben azt hisszük: nem is lesz olyan rossz.
Ha lettek volna atomfegyvereik a II. világháborúban a náciknak, be is vetették volna, mint ahogy be is vetették a háború végén azok, akiknek volt: az amerikaiak, Japán ellen. Mára tele van a világ atomfegyverekkel, szinte mindenhol van, Oroszországban is.

Nézzük Putyin szemével a dolgokat: Mit csinál, mit is akar pontosan ?

Nem tudhatjuk meg, mert a sajtó nem ad le vágatlanul semmit, mindig csak közvetítenek. Csak tálaljuk, hogy mit mondhatott. Pedig beszél németül! Számos beszédet mondott németül, még a Bundestagban is. Miért nem közvetítik vágatlanul ? 

Miért csak néhány Putyin-puzzle darabot kapunk? Melyekből ugyanaz a következtetés vonható le: "Ezt az országot valahogy meg kell neveljük!" "Konzekvenciákra, szankciókra van szükség!"  Aki szankciókról beszél, valójában háborút akar.

Tegyük fel a kérdést: miért? Miért kell az Oroszország elleni háború? Ehhez semmi köze az oroszoknak. A korábban felsorolt országokkal és eseményekkel együtt nézve látszik a kép.
A puzzle-darabok: Szíria, Irak, persze Irán is napirenden van még, Líbia, Afganisztán, Oroszország. 

Globális értelemben a nyersanyagokról van szó. Nyugati társadalmunk hatalmas erőforrásokat fogyaszt, hogy fenntartsa papírpénzen, kamatokon alapuló gazdaságát.
Mindig új piacokra van szükség, hogy a hitelrendszerünk működőképes maradjon.
A nyersanyagokkal pedig az a gond, hogy még mindig a Közel-Keleten és Oroszország területén vannak. 
Amerikai politikusok kijelentették: 
"Oroszország gáz- és olajtartalékai túl értékesek ahhoz, hogy meghagyjuk az oroszoknak!"
Ezt nem nagyon lehet überelni. Tehát van valamijük, ami nekünk kell és ha nem adják ide önként, el kell vegyük. De mivel ezt így nem mondhatjuk, konfliktust kell provokálnunk. Ez pedig csakis arra jó, hogy az USA a 20. századi hatalmát át tudja menteni a 21-ikbe. "Nem akarnak még egy Istent megtűrni maguk mellett" ez lebeg a szemük előtt,
Európával az gond, hogy 60 év béke után nem keres rajta eleget a hadiipar. Persze máshol háborúznak, ahol mindent tönkre is tettek.

Ha mi itt Európában túl jól megértjük egymást, Oroszországgal is, netán Ázsiával is, akkor semmi szükségünk az amerikaiakra! Ők függnek tőlünk, hogy úgy táncoljunk, ahogy ők fütyülnek. Hisz gazdaságuk romokban, a dollárt eladósították, káros a számukra, ha a világban túl sok béke van.  Ezért tartanak fenn 700 támaszpontot a világban.
Hány támaszpontja van Oroszországnak a világban? Hány Guantánamójuk van? Hány drón-bevetése van Putyinnak? Kevés ilyet ismerek.

De az USA, aki az elmúlt 10-20 év összes háborújában maximálisan benne volt, a "szabadság"-ért küzd? Milyen szabadság ez? Drónokkal, Guantánamóval, lehallgatásokkal ?  Ahol a partnereinknek is hazudunk? Ahol elnyomjuk őket a pénzen keresztül ? 
Ahol az európai bankokat megbüntetik olyan üzletekért, melyeket egyébként az USA is folytat, pl. Iránnal? 


Európa problémája, hogy a Szovjetunió összeomlása után egy nagyhatalommal maradt, aki megvadult, és azt hiszi, bármit megtehet. És ha Németországban, mint Európa egyik meghatározó országában ezt megengedjük, kényszerhelyzetbe kerülünk és olyan háború lesz a vége, melynek nincsenek nyertesei. A többség számára ez nem világos. A háborúra azért van szüksége a rendszerünknek, mert folyatni szeretnénk, amit eddig is csináltunk.

Ahhoz kell a háború, hogy folytatni tudjuk, amit csinálni szoktunk. Gazdasági rendszerünk miatt. Gazdasági, pénzügyi rendszerünk az összedőlés küszöbén áll. Ha stabilizálni szeretnénk, mert egyszerűen csak folytatni szeretnénk, fogyasztani mint a bolondok,ahhoz új piacokat kell meghódítsunk.

A mi piacunk növekedéséhez mások piacának meg kell szűnnie. Oroszországban is csak európai és amerikai áruk legyenek, orosz vagy kínai már ne. Ott is az itteni viszonyokat akarjuk. A mi rendszerünket, szegényekkel és gazdagokkal.

De Putyin ezt nem engedi. Senki sem engedné, aki egy kicsit is büszke. 
Putyin nemzetben gondolkodik. Mit jelent ez? El is mondja:
"Oroszország természeti kincsei az oroszoké." 
"Az értékesítés nyeresége is Oroszországé."Melyik kapitalista gondolkodik másképp? Másként gondolkodnak az amerikai olajcégek? Az amerikai olaj nyeresége külföldre megy, vagy Amerikáé marad ?

Ha Putyin ugyanazt teszi, amit mi itt nyugaton, ha saját népét előnyben részesíti, akkor agresszor. A nyugaton jó hírnévvel bíró korábbi orosz vezetők, Borisz Jelcin vagy Gorbacsov, otthon nem népszerűek. Miért?
Mert az oroszok az akkori változásokból semmit nem nyertek. A Szovjetunió széteséséből csak a Nyugat profitált. És a Nyugat sokat "segített" abban, hogy Oroszországot az oligarchák rendszerévé tegye. És ők a mi partnereink.

Oroszország ellenségei, akik széthordták az országot és a természeti kincseiket a Wall Street-re játszották át, ők a mi partnereink és barátaink. 

Putyin szerint ami Oroszországban található az nem az övé, Putyiné, hanem az orosz népé. Oroszoktól tudjuk: "Putyin óta – akármilyennek is tartjuk - de részesedünk ezekből."
"Látjuk a gazdasági fejlődést."
Pedig nem volt Marschall-tervük, maguk termelik meg a Marschall-tervüket.
Életszínvonaluk először Putyin alatt emelkedik. Ezért szeretik is.
Nem mindenkinek a barátja, Adenauer sem volt minden német barátja.

De ha megnézzük a korábbi és mostani helyzetet: kedvező dolgok történnek, az országban marad a nyereség. Ami persze nem tetszik a Nyugatnak és a NATO-nak
.
Mi a fejlődést csak akkor tartjuk jónak, ha a profit a miénk. Amiből morzsákat adunk a "partnereinknek", akik külföldi agresszorok. 
Amíg a kedvünk szerint táncolnak, addig jó agresszorok, jó diktátorok. De amint a saját népükre is gondolnak, megpuccsoljuk vagy megöletjük őket.

Ilyen a gazdasági rendszerünk. Csak ismételni tudom: régóta így csináljuk.
A Közel-Keleten évek óta ez megy. Csakhogy Oroszország nem egy szervezetlen vad horda, ahol könnyű káoszt és felforgatást teremteni. Az orosz civilizáció, az orosz élet, nagyon hasonló a némethez. Nagyon hasonló. Értékeink és kultúránk is hasonló. És ezen felül még szomszédok is vagyunk. Ukrajna és Moszkva szárazföldön elérhető.

Mi pedig ezt az országot bojkottáljuk, akivel 6000 vegyesvállalatunk működik.
Mi van itt ? A tengerentúliakra hallgatunk, akik szerint tárgyalnunk kell. Ők persze nem teszik. Az ő diplomáciájukban a másik fél nem egyenrangú, és ha kell, stukkert tartanak a halántékához.

Aki kellően okos, és nem megy bele a játékba, és megmutatja saját fegyverét is: na ő lesz az agresszor.
Miért hallgatunk erre az országra, az USA-ra, aki a végén mindig hullákon gázol át? 
Azokra, akik minden "nem-amerikai" életmódot lenéznek? 9/11 utáni az iszlamisták lettek az aljanépek. Néhány hét alatt váltottak, most az orosz az aljanép. Mi van itt? 
Már nem a vallás a gond, csak egyetlen ember? És ki ellen irányul a háború? Kik lesznek az áldozatok? 
Orosz családok, orosz gyermekek, orosz nők, orosz civilek. Európai családok, gyermekek, nők, civilek. Német gyermekek, német nők. A modern, asszimetrikus hadviselésben egy katonai áldozatra tíz civil jut. Ha mindez a Távol-Keleten történik, az Európában senkit nem érdekel. Vagy ha Gázában: nem téma !  

A politikusok viselkedése a "tiszteletre nem méltó" nem jó szó,Őrült. Beteg. Perverz. Gátlástalan öltönyös gyilkosok. Másként nem nevezhetők.

Aki komolyan azt hiszi, hogy meg lehet nyerni egy európai atomhatalommal szembeni háborút, az meg kellett őrüljön. Az megbolondult.
Ki is számolják, hogy ha a helyzet kikerül az ellenőrzés alól, és meghal 20 millió orosz és 15 millió európai, akkor a mérleg számunkra pozitív ? Ezek a mi partnereink.


A kérdés azok számára, akik ezt most hallják: - és kérlek osszátok meg, lehet hogy holnapután már késő - 
"Mit tehet az ember?"

Ahogy a sajtó láthatóan hecceli Putyint, hogy meg lehet-e akadályozni a háború kitörését - nos ez egy teszt. Tesztelik, hogy meddig mehetnek el, mert már sikerült minket annyira érdektelenné tenniük a politika iránt, hogy azt hisszük: ami az újságban olvasható, egy másik bolygón történik, nem érint minket. 
Csak egy hollywoodi film az egész. Pedig nem az.

Ha azt akarjuk, hogy ne lépjük meg az utolsó lépést, ami persze gyorsan megy, csak egy lehetőségünk marad: mi, normális emberek, anyák, apák, diákok és a sajtó nem nagy számú "maradéka" tömegesen az utcákra kell vonuljunk, azokat a politikusokat akik azt hiszik, hogy minket képviselnek, ki kell söpörjük a hatalomból. 
Én nem szavaztam ezekre. Tudom is, miért. Mert megőrültek. A legkisebb mértékben sem tisztelem őket, A háborúra azt mondják: nem volt más alternatíva.
Olyan politikai kaszt képvisel minket, amely magasról tesz ránk.
És olyan politikai kaszt vezet a tengerentúlról minket a háború felé, akik szintén megőrültek.

Ezek persze mind csak színészek, a hadiipar alkalmazottjai. Frank Zappa szerint 
"A politika a hadiipar szórakoztató üzletága."

Földünk problémáinak két fő oka van: a túlnépesedés, és a gazdasági rendszer.
A túlnépesedéssel lehetne valamit kezdeni, ha a világ országai együttműködnének, és nem versenyeznének. 14 milliárd embert nem tud a Föld eltartani, még ha 12 milliárdnak lenne elég élelem is, végesek az erőforrások (levegő, ivóvíz). Lehet beszélni a népesség stabilizálásáról, nem nőhetünk végtelenül a véges térben. De a gazdasági rendszertől gyorsan megszabadulhatunk.
A fedezetlen papírpénzzel mesterségesen működtetett rendszert csak működőképesnek képzeljük, gyorsan végét lehetne venni. Ez a rendszer tönkreteszi a bolygót, erőforrásait, hogy még 12 milliárdnak se legyen elég. Meg kell váljunk ettől a gazdasági rendszertől.
A rendszer a növekedésen alapul. Ennek a gazdaságnak sosem elég, nőnie kell, mint a ráknak. Tisztában kell legyünk vele. Nem megoldás saját piacainknak mások kárára történő növelése.

A növekedése és a rombolása gyorsabban, mint a népesség növekedése. Ez a gazdasági rendszerünk fő problémája. Aki a 21. században azt hiszi, hogy nincs szükség diplomáciára, hiszen rendelkezünk atomfegyverekkel és hogy a kifejlesztett "mini-nuke"-ok révén létezik és megnyerhető a "lokális atomháború" az megőrült. Megőrült. Ha engedjük, hogy ezek parancsoljanak, akik mögött persze ott a hadsereg, akkor meg is érdemeljük, hogy ne éljük meg a holnaputánt. 

De mit mondunk a gyermekeinknek? Unokáink úgysem lesznek! Így vállalunk felelősséget?
Csak nézzük tétlenül?  Ez fel is dühít: én lennék az egyetlen, aki olvassa ezeket a híreket, vagy hallja a tévében/rádióban? 

Milyen végkifejlete lesz ennek? Persze könnyű kimondani, mint egy hollywoodi filmben, a NATO-val közösen meg kell állítanunk Putyint, akár háború árán is. Ez a vége.

Azt mondják nekünk: "nagyon sajnáljuk, de háborúznunk kell egy atomfegyverrel rendelkező ország ellen. De nekünk is van!" Belénk szuggerálják, hogy egy ilyen atomháború megnyerhető. Ezt szuggerálják, de nem beszélnek atomfegyverről, háborúról sem, csak "konzekvenciákról".

A Nyugat és a NATO már régóta játszik a tűzzel Ukrajnában. Bizonyított tény, hogy egy kijevi vadászgép szedte le az égről az utasszállítót. Ezek az emberek hullákon gázolnak keresztül és mindenre képesek, hogy ezt a háborút kirobbantsák. Háborút akarnak. 

Ha Te nem akarod, ha nem akarsz áldozat lenni, márpedig az leszel, a háború gyorsan ideér, akkor nem marad más hátra, mint az utcára menni. Az utcára kell menj, legalább egyszer az életben, saját védelmed, Németország, Európa védelme érdekében! 

Hogy mit is jelent a háború, azt sem Te, sem én nem tudjuk megítélni. Csak filmen láttuk. Nagyapám 1900-ban született, mesélt nekem a két háborúról. Ha élne, és a mai újságot olvasná, ha látná a passzivitásunkat, fogná az újságot, és megverne vele!

"Megvesztetek?" - kérdezné, pedig azok hagyományos háborúk voltak.
Nem elgondolkodtatásnak, hanem felhívásként kérdem: Mire vársz?
Senki se lepődjön meg, ha holnapután orosz vagy ukrán területen kitör a "forró háború" !

És hogy ebből valahogy ki kell jönnünk, mert benne leszünk, mint Irakkal, Líbiával, Szíriával, Oroszországgal. 
Általános mozgósítás lesz, hadiállapot. A német hadsereg már felkészült. A 16-17 éveseket is besorozzák, a parlament helyett a NATO parancsol majd és "le kell nyelnünk a válság keserű piruláját". 

Igen ám, de ezt fontos megjegyezni: tudatosan, szándékosan csinálják. Két éve maximális fordulaton arra hajtanak, hogy Európát az USA felfegyverzett melléhez szorítsák, mert az USA és hadiipara csak ebből a feszültségből profitál. A hidegháborúban jól ment, elég volt ráutalni. 

Nem merte senki a Szovjetuniót megtámadni, de a washingtoni urak most azt hiszik, a kisebb Orosz Föderációval megtehetik. Persze visszalőnek, de majd mi is mindent beleadunk, az atomháború pedig Európában marad és az USA gazdasága csak nyer a dolgon. Obama úgyis a Csendes-óceáni térség felé akar fordulni, nekik Európa csak egy csatatér.

Nem új ez a háborús ötlet, a 80-as években is fontolgatták, de most megléphetőnek látják Washingtonban. A német kormány pedig a cinkosuk. Nem tesz semmit annak érdekében, hogy Németországot megóvja ettől háborútól. 
Ezek nem partnereink, nem a mi politikusaink, nem a sajtónk. Bűnözők és bűntársaik.
A helyzet komoly.
Nem szeretnék pánikot kelteni, de tömegesen az utcára kellene vonulni és Merkelnek pl. 14-i beszédekor figyelmeztetést adni:  
Nem az antiszemitizmus a veszély, hanem az antihumanizmus.

Az embertelenség a legnagyobb gond, amit a legtöbben még nem ismertek fel.
Az atomháborúban mit számít a vallásod, foglalkozásod, életkorod, nemed?
Ha még lesz utánunk egy generáció, ők majd felteszik a kérdést, amit mi nem tettünk fel: ha láttuk és felismertük a közeledő veszélyt, miért nem vonultunk ezrével, tízezrével, vagy akár millióan az utcára, hogy tudassuk: a 21. században a háború nem kommunikációs eszköz és aki mégis ezt akarja, nem maradhat hatalmon el kell távolítani, mert közveszélyes. Mert valóban közveszélyesek. Ránk veszélyesek, a többségre.

Nincs bal - és jobboldal. A jobboldal a nagytőkét képviseli a baloldal meg oda lesz dobva áldozatnak. E két oldalt a tulajdonosok találták ki, hogy eljátsszák nekünk a választási lehetőséget. Fentről pedig belehajszolnak minket a háborúba. De mi itt alul ugyanabban a csónakban ülünk. 

Direkt nem bunkert mondtam, pedig akik a parancsot adják, ők oda menekülnek majd.

Amihez csak gratulálni tudok, mert aki túléli, és kijön onnan, nem nevezhető majd győztesnek. Így gondolkodnak. Megbolondultak. Kötelességünk ezeket az őrülteket a hatalomból eltávolítani.

És a sajtó, aki cinkos lett a hecc-kampányával, (tisztelet a ritka kivételnek) nem a barátunk. A német politikában nincs ellenzék.

A zöldpárti Cem Özedmir azt mondta Irakról: "Nem lehet jóga-szőnyeggel háborút nyerni." Micsoda aljas szöveg. Hozzászoktatnak minket a gyilkosság képéhez.

Ez a céljuk, hogy elhiggyük: nem olyan rossz dolog ez, megnyerhető. Már letompítottak minket,  már nem tüntetünk Guantánamo ellen, a szíriai vagy iraki háború ellen, ne is tüntessünk az orosz háború ellen sem! Aki ezt teszi, megkapja majd a számlát.
De a számla másról szól majd, mint ahogy hiszik. Mert a teljes pusztítás méregpohara nem fog elmúlni. A háború Európát fenyegeti, a szomszédunkat, aki atomfegyverekkel rendelkezik. 
Ez az amerikai megoldás. Washington, a NATO, a Nyugat, és Németország akarja, illetve kockáztatja az atomháborút Oroszországgal. Bocs, de nem értem Obamát. Angela Merkelt sem. 
Putyint sem értem teljesen, mert nem beszélek oroszul, de egyet tudok: 
ha megnézem, ki folytatott agresszívebb politikát az elmúlt húsz évben, összehasonlítva Oroszországot a NATO-val és az USA-val, az aránytalanság tisztán látható.

Mi vagyunk az agresszorok!
Ha mint lakosság ezt eltűrjük: meg is érdemeljük. Még egy gondolat azoknak, akik most tátott szájjal néznek: Nagyon szívesen tévednék! De geopolitikai megérzéseim az elmúlt években rendre bejöttek. Miért?
Egyszerű a képlet, mint a sakkban. Ha sokat sakkozol, és figyeled a játékot, pontosan meg tudod mondani: az adott lépés 3/4 óra múlva, 5 lépéssel később matthoz fog vezetni.

A geopolitikai újságírók feladata éppen az, hogy folyamatosan figyeljük a játékot.
Talán döntetlen lesz a végén. Talán nem jutunk el a végzetes lépésig és tévedtem.
Atomháború helyett csak hagyományos háború. Nem halunk meg mind, csak rengetegen.
Vagy marad a hidegháború, mint korábban. Mennyivel jobb?
Talán óriásit tévedek, és holnap együtt táncolnak egy partin, Obama és Putyin meg "barátosdit játszanak". Nagyon tudnék örülni. Legfeljebb hiába tüntettél, azért a békéért, ami e nélkül is van. Nem kockáztatsz semmit, ha az utcára mész.
De amit veszíthetsz, ha igazam van, és nem tudtad megmutatni, hogy ezt nem akarjuk!
Vagy katonaként: nem harcolok, inkább dezertálok! Ha kivársz, mint a többiek, ez a műsor sem lesz.
Kikapcsolják, és mindketten kint leszünk. Gondold végig: mi forog kockán, és mit kockáztatsz, ha tüntetsz Európa békéjéért ?
Kapcsolódó korábbi cikkek: 
Ukrajna a Kelet és a Nyugat határán - Drábik János kiváló írása az igazságról

Kitört az Igazság-háború a Főáramú és az Alternatív Média között - Ron Paul nyilvánosságra hozta a hazug mainstream listájátA héten és különösen Trump győzelmének visszhangjának erőteljes hullámait látva egyértelművé vált a helyzet: 
A főáramú média, a teljes globalizációs-liberális irányítás alatt álló csatornák, folyóiratok, "szakértők", elemzők egytől-egyig elbuktak a legfontosabb mércén, ami konkrétan a hiteles tájékoztatást, objektivitást vagy pontos előrejelzést jelentette volna.... 

Egyértelműen kimondható, hogy a közösségi média és tájékoztatás, az alternatív média nyerte meg az amerikai választásokat.... Maga az igazság okozta szó szerint és átvitt értelemben Clinton bukását, de ez vezetett a Brexithez és ez fog vezetni a európai uniós báb-politikusok bukásához is a jövőben..... "Az igazság felszabadít" - tartja a mondás, bár szerintem ettől jelenleg még fényévekre vagyunk....CNN - NEW YORK TIMES - GUARDIAN >>> Kukába valók 

EZ ITT a VALÓDI HAMIS HÍRKÖZLŐK LISTÁJA:
Ron Paul a következőt írja:
"Ezek azok a hírforrások, melyek azt mondták korábban: 'Ha szereted a doktorodat, akkor tartsd meg a doktorodat". Nos ezek mondták azt, hogy Hillary Clintonnak 98% esélye van megnyerni a választásokat. Ahogy oda-visszajáró üzemmódban szajkózzák azt is, hogy 'milyen remek állapotban van a gazdaságunk'...Természetesen az elmúlt évek alatt nem hiába jelent meg az igény és jöttek létre több országban is az igazságra vágyó és az embereket a valódi események figyelésére, megértésére, összefüggések átlátására, tájékozódásra, önképzésre biztató és abban segítő ún. igazságkutató oldalak, blogok, csatornák.... (khmmm)...

Fényévekre vagyunk, de az igazság szikrája elindította a harcot a két erő között... Amiben kétségtelen, hogy az alternatív igazságkutató média töredéknyi erőforrással, eszközzel és kapcsolatrendszerrel rendelkezik a főáramú médiát uraló birodalomhoz képest.....Senki nem hisz már a a főáramú híreknek akár a globalizmusról, az Európai Unióról, Szíriáról, az Iszlám Államról vagy Nemzeti önrendelkezésről, bevándorlásról legyen szó... 

Semmiben nem tekinthetők hitelesnek (mindenki ismeri a magyar ún. hírportálokat is, amiket már csak a legfanatikusabb mazochisták olvasnak, mert mindenki tudja, hogy amit ott lát, az pusztán propaganda.... - pedig egykoron hírforrásnak számítottak... 
Ma már nulla a hírértékük és igazságtartalmuk... (szándékosan nem nevezem meg melyek ezek a betűkkel kiindulópontnak vagy netán mindenféle számokkal jelölt 666.hu oldalak...)

Egyszerűen 
elvesztették a hitelességüket és a legszomorúbb, hogy mai napig nem értik, ami világban zajlik és egyik főáramú csatornáról kattintva a másikra mindenhol begyepesedett csontvázakat látunk /estéről-estére mindig ugyanazokat/, akik tárják szét a karjukat és nem értik a Trump-jelenséget, sem a Brexit-et, sem belpolitikát, sem külpolitikát...   Leszerepeltek és a vereségük miatt most támadásba lendülnek..

Háborút indított a Mainstrem Globalista Kör az Alternatív Hírek ellen 

Kitört a háború, mert a főáramú médiát irányító hatalom most dühében nekiment és "False News"  (hamis hírek) stigmával látta el azokat az oldalakat, akiket megsemmisítésre vagy törlésre jelöltek ki.....
A ZeroHedge pontosan meg is nevezi azt az ultra-liberális professzornőt, akinek a nevéhez fűződik az alternatív portálok likvidálására meghirdetett harc... ( A neve Melissa "Mish" Zimdars /Assistant Professor of Communications at Merrimack College/ )

Sajnos eredménye is van a támadásnak, mert 
jó pár igazságkutató oldal tűnt el a Clinton-vereséggel szinte párhuzamosan még azon a Nov.8-at megelőző hétvégén, nem beszélve ezek óriási látogatottsággal rendelkező Facebook-oldalairól sem, melyeket egyetlen mozdulattal törölt a Zuckerberg-CIA-óriás minden figyelmeztetés nélkül....
Erre a sorsra jutott a félmilliónál is nagyobb eléréssel bíró VilagHelyzete Facebook-oldala is sajnos, de olyan szinten, hogy a VilagHelyzete.com és VilagHelyzete.blogspot.com szavak még privát üzenetben vagy képek aláírásaiban sem szerepelhetnek, azonnal blokkolva vannak..... (jelenleg itt működik újra) 

Alex Jones (Infowars) - akinek Donald Trump személyesen köszönte meg, hogy a kiállt a tájékoztatás mellett és segít leszámolni az egész korrupt rendszerrel - nos Alex Jonesbejelentette: honlapja megindítja a Hamis Hírelemző Központot,amelynek célja, hogy harcoljanak a fősodratú média hazugságai és álsztorijai ellen.

Adásában feltette a kérdést, 
ha a választási kampány előtt a megkérdezettek 6 százaléka hitt a főáramú médiának, akkor mostanra már NULLA alatt vagyunk ? 
Felszólította hallgatóit, saját maguk is indítsanak adásokat és leplezzék le a hazudozásokat. Üzenetének már az első szavaiban melegebb éghajlatra küldte Clintonnét, Sorost, a Fehér Házat. Az üzenetben Rockefeller is kap egyet.


Emlékeztek erre a korábbi - Alternatív Hírek oldalamon közzétett cikkre ? 

Robert Parry ismert Pulitzer-díjas tényfeltáró újságíró, az Associated Press és a Newsweek korábbi munkatársa, a világ első internetes tényfeltáró portáljának főszerkesztője exkluzív írást jelentetett meg honlapjukon.


A cikk így indul: 
Van-e bármilyen olyan intelligens ember, aki manapság úgy olvas el egy New York Times cikket Oroszországról vagy Vlagyimir Putyinról, hogy az tárgyilagos és kiegyensúlyozott lesz?… 

És nem ugyanaz a helyzet a Washington Posttal, az NPR közszolgálati rádióval, az MSNBC-vel, a CNN-nel vagy csaknem bármely más amerikai hírforrással?”


"Amerikai médiasakálok: 5 nagyvállalat kezében összpontosul a média 90 százaléka"

A héten a legnagyobb orosz napilap is cikket írt arról, ami itt a VilagHelyzetén is téma volt még 2012-benmiszerint 6 nagyvállalat magántulajdonában van a tömegtájékoztatás és hírközlés.
Azaz ők mondják meg, hogy miről mit kell gondolnunk... Mi az, ami megtörtént és mi az ami nem... Illetve még a hogyan történt és milyen következtetéseket kell(ene) levonnunk, ezt is ők rágják a TV-néző egyszerű Sheeple-típusú milliók fejébe.... 
Mára ez a szám a Pravda szerint 5-re csökkent...... 
"Amerikai médiasakálok: 5 nagyvállalat kezében összpontosul a média 90 százaléka"-

címmel az orosz kormánytól jóval jobbra álló angol nyelvű orosz napilap portálja azzal kezdi az amerikai fél-közszolgálati PBS cikkének ismertetését, hogy 1982-ben ötven nagyvállalat birtokolta az amerikai médiát.2000-re ez a szám megfeleződött és mára a nagyobb hírszervezetek tulajdonosa a "The Big Five" „nagy öt”.

Ben Bagdikian, a kaliforniai Berkeley Egyetem posztgraduális újságíró iskolának dékánja az öt óriás médiavállalatot „kartellnek” nevezi, amelyeknek van annyi befolyásuk, hogy meg tudják változtatni az Egyesült Államok politikáját és meg tudnak határozni társadalmi értékeket. 


Az ezek tulajdonában lévő médiumokban mára már nyoma sincs a semlegességnek.
A hírek a nagyvállalati tulajdonosok propagandagépezeteinek termékei lettek.

Ami teljesen egyértelművé vált az amerikai elnökválasztási kampányban. Csakhogy e tulajdonosok elszámították magukat. Alábecsülték az igazság hatalmát. 
A Dávidnak álcázott igazság nekiment a Góliát hazugságának. 
A végtelen neokon háborúk millió és millió emberi lényt öltek meg és fosztották meg őket otthonuktól. De Dávid győzedelmeskedett Góliát fölött. A médiasakálok hübrisze 2016. november 8-án szétszakadt.

A remény hangja visszhangzott a száraz és szomjas földön, amint a sakálok üvöltését lehetett hallani a távolból. 
(írja a Prvda)
(Írta: SBG Buddha - VilagHelyzete.com
JELENLEGI FB-oldal: Facebook.com/VilagHelyzete 
Facebook által likvidált oldal: VilagHelyzete.com Awakening The World
Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: Alternativhirek.blogspot.com

Atomalku: Európa megvédi iráni érdekeltségeit

Írta: Euronews

A legfrissebb fejlemények: 09/05/2018
Éppen ezt olvassa: 
Atomalku: Európa megvédi iráni érdekeltségeit

Megvédenék a felújítandó büntetőintézkedésektől az Iránnal létrejött gazdasági kapcsolataikat az európai kormányok. Washington szigorú fellépést ígért nem csak Teheránnal, de üzleti partnereivel szemben is.
- Minden tőlünk telhetőt megteszünk - mondta Olaf Scholz német pénzügy miniszter, - hogy az európai cégeket minél kisebb kár érje.
- Beszéljünk nyíltan - jelentette ki Bejamin Griveaux francia kormányszóvivő. - Az Európai Unió kész megtámadni a Kereskedelmi Világszervezetnél minden egyoldalú intézkedést, ami sérti az európai vállalkozások érdekeit, és a szabályos keretek közötti, arányos válaszlépéseket is megtesszük.
Az Iránban beruházó, vagy ezt tervező cégek egyelőre nem nyilatkoztak projektjeik lehetséges jövőjéről azzal összefüggésben, hogy őket is sújthatják az Egyesült Államok szankciói. Ugyanakkor hosszú a lehetséges érintettek listája. Legtöbbjük az olaj és földgáz-iparban érdekelt. A legnagyobb nemzetközi bankok ugyanakkor eddig sem csaptak le a Teheránnal összefüggő pénzügyi lehetőségekre. Egyikük, az HSBC közölte is, hogy nem nyit Irán felé.

Mészáros Lőrinc belehúzott 2017-ben


Írta: Andrea Hajagos

A legfrissebb fejlemények: 10/05/2018
Éppen ezt olvassa: 
Mészáros Lőrinc belehúzott 2017-ben


Orbán is felépíti atomerőművét , és ha nem tetszik kapjátok be . Majd itt is majdanoztok , de ne feledjétek ez itt a maffia állam !!!!
És szúrós szívű despotákat neveltünk ki bankáraink akár háborút is finanszírozhatnak , hogy mit ugrál ott a téren egy két rövidnadrágos , csak nem akarjuk rögtön eltaposni őket , had tombolják ki magukat . Lesz még itt meleg étel osztás a rászorúlóknak , de azt nem mi fogjuk kiosztani . Tőlünk éhen is dögölhettek , hisz már mindeneteket elloptunk !!! A komoly vagyonok gyémántba fekszenek , nem is magyar trezorokban , csak fogjuk a sátorfánkat és tovább állunk . Figyelmeztetés !!!!! Ne feledjétek , hogy Trockijba is belevágták a jégcsákányt , pedig ő nagyobb féreg volt mint ti !!!!!!


Mészáros Lőrinc belehúzott 2017-ben
© Copyright :

Egyetlen év alatt 160 milliárd forintot keresett Mészáros Lőrinc, bőven megduplázva vagyonát a Napi.hu becslése szerint.
Ez az adat csütörtökön jelent meg a 100 leggazdagabb magyarról szóló kiadványban. Így a felcsúti gázszerelőből lett vállalkozó az OTP-vezér Csányi Sándor után második lett a listán.
Orbán Viktor barátja nem tagadja, hogy a miniszterelnökkel kötött barátsága része a sikerének. Korábban az Átlátszó számolta össze, hogy 2010-től 2017 végéig összesen 476 milliárd forint értékű tendert nyertek el a Mészáros Lőrinc és rokonsága érdekeltségébe tartozó cégek. Ennek 83 százaléka európai uniós forrás volt.
Úgy lett az ország - most már szerintem azért közép-európai szinten jegyzett - egyik leggazdagabb emberévé, hogy a 2010-es elsöprő Fidesz-győzelemnél még épphogy falusi jómódúnak számított — mondta az Euronews-nak Rádi Antónia, oknyomozó újságíró, az Átlátszó.hu munkatársa, hozzátéve, hogy szerinte Mészáros Lőrinc vagyonosodása talán azért nem veri ki a biztosítékot a választópolgároknál, mert valamitől az egykori gázszerelő egy szerethető figura, például Habony Árpáddal ellentétben.
Rádi Antónia szerint azzal, hogy Mészáros Lőrinc vagyonával kilépett a fényre, és nem rejtegeti, egy újfajta konszolidációs folyamat kezdődött, méghozzá a vagyon kifehérítésének folyamata.
Az Orbán-kormányok előtt Mészáros Lőrinc vállalkozásának nyeresége még csak néhány millió forint volt. A jelenlegi vagyont a Napi.hu újságírói azért is tudták megbecsülni, mert a vállalkozó pár hónappal ezelőtt tőzsdére vitte legnagyobb cégeit.
A növekedés olyan mértékű, amelyet sok dollármilliárdos megirigyelhet, köztük a Facebook alapítója is. Erre a felvetésre korábban Mészáros Lőrinc úgy reagált, hogy ez azért lehet, mert ő talán okosabb mint Mark Zuckerberg.
Tíz évvel ezelőtt Mészáros Lőrincnek még csak egy cége volt, a Mészáros és Mészáros Kft, amely azóta hatalmasra nőtt, és becslések szerint 150 másik cég is a vállalkozó birtokába került. Az Index számításai szerint ha Mészáros Lőrinc hasonló lendülettel folytatja, akkor 2024-re a világ leggazdagabb embere lehet.
Agenda 21: terv az emberiség 95%-nak kiirtására 2030-igAz Új világrend hatalomra kerülésekor az emberiség nagy része eltörlődhet a Föld színéről.
Röviden és tömören miről is szól pontosan az Agenda 21 tervezete? Ennek a lényege szerint a háttérhatalom célja az ember pusztítása, mert minden probléma gyökere alapjában véve maga az ember. Az egyik megoldás a népesség csökkentésében rejlik.
Sokak szerint valós problémáról van szó, nem pedig összeesküvés elméletről, ugyanakkor rengeteg a szkeptikus is, akik szerint csak kitaláció az egész.
Azok szerint, akik szerint valóban életbe léphet néhány éven belül az Agenda 21, azt mondják, számtalan jel utal arra, hogy ez az egész nem összeesküvés, és tényleg létező folyamatok zajlanak le a hátunk mögött.
A Georgia-i híres emlékmű is állítólag nem másért áll, mint azért, hogy örök mementója legyen az Agenda 21 tervezetnek.
Az angolul csak Georgia Guidestones-nak nevezett emlékmű ugyanis pontos ajánlást, utasítást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az emberiség létszámát mennyiben kellene maximalizálni. 
Magáról az emlékműről alig tudni valamit, még csak a pontos eredete sem ismert, sem az, hogy pontosan kik készíthették, vagy, hogy mikor állították fel. Az egyetlen kulcs az eredetéhez egy közeli emléktáblán van, az alapkőn.
Egy bizonyos Robert C. Christian nevéhez köthető, aki egyes információk szerint többedmagával közel 10 éven át a legnagyobb titokban tervezte az emlékművet, majd végül leadta a megbízást egy építésznek, hogy kivitelezzék.
A Robert C. Christian azonban mint később kiderült csak egy álnév volt, mert a titokzatos férfi nem akart híres lenni, ezért készíttette el teljes névtelenséggel, vagy mondhatni álnéven az emlékművet. Az üzlet végül sikeresen megköttetett a kivitelezővel, majd Christian elmondta, hogy soha többet nem fognak találkozni, ekkor sarkon fordult és kisétált az ajtón.
Sokak szerint az egész emlékmű az Új világrend embereinek a megrendelése volt, akik emléket akartak állítani a jövőben elpusztítandó több milliárd embernek.
A világ depopulációs folyamatának véghezvitele tehát a maroknyi elit érdeke, szigorúan azért, hogy a Földön nem csak, hogy visszaálljon a rend, de a megmaradt népességet könnyen kontrollálni lehessen.
Hiszen több milliárd ember nagyon nehéz szoros gyeplőn tartani, és a lázadás kockázata is többszörösen nagyobb.
Az emberi populáció nem engedelmeskedő 95%-át, azaz az Új világrend által problémásnak ítélt elemeket meg kell majd semmisíteni az elkövetkező években.
Senki sem tudja, hogy pontosan hogyan fog lezajlani ez a hihetetlen mértékű népirtás, de vannak olyan vélekedések, amik szerint ez egy nagyon lassú folyamat lesz, a háttérben, mely talán már kezdetét is vette.
A cél az, hogy 2030-ig csupán néhány tízmillió ember maradjon a Földön, és a globális világ elit, mely majd őket irányítja mintegy rabszolgaként, egy fogyasztói társadalom által szegélyezett szellemi börtönben.
Az Agenda 21 célja mindig is az volt, és az lesz, hogy a Föld védelme érdekében rekonstruálja a populációt az alapoktól, és egy új emberi társadalmat építsen fel, melynek felső tízezre az alsó rétegek millióinak verejtékező munkája által van kiszolgálva.
Természetesen nagyon gongos kiválasztás zajlik, és zajlott az elmúlt években annak érdekében, hogy mely személyek tartozzanak a túlélő 5%-ba. Hogy milyen kataklizma során fogják a bolygó lakosságát ilyen mértékben leredukálni, az egyelőre még vitatott.
Egyes források szerint egy mesterségesen előállított vírust fognak rászabadítani az emberiségre, mellyel szemben a kiválasztott populáció, az a bizonyos 5% élvez majd csak védelmet.
Ezen elmélet szerint a vírust már régóta a vízhálózatokban adagolják világszerte, észrevétlenül, míg mások úgy gondolják, hogy az antibiotikumok használatát szándékosan erőltették ránk az elmúlt évtizedekben, ezzel előkészítve egy szuperbaktérium okozta világjárványt, mely mindenkit elpusztít.


A világ elitet, akik túlélik feltehetően társadalmi rangra, nemre, korra, és pénzre, no meg genetikai állományra való tekintettel választják ki annak érdekében, hogy a második generációs emberiség a lehető legtisztább genetikai állománnyal rendelkezzen, és képes legyen egy új emberiség felvirágoztatására.
A folyamatok tehát lehet, hogy már régen elkezdődtek a fejünk felett, csak mi még nem is tudunk róla…
Na az ilyen mesterkedésre kell bedobni a kobalt bombát , hogy még holtunkban is vissza tudjunk vágni , és az ő életük is fikarcnyi legyen , mert a tzöbbségnek kellene a kirabló kisebbséget likvidálni , hogy ez a földgolyó el tudja látni az emberiséget , még sokkalta nagyobb népesedési ráták mellet is !!!

Kiirtani a világelitnek képzelt rablógyilkosokat , és ha másként nem megy , hát pusztuljon mindenki kobalt bombák az elit bankárkaszt feltételezett buvóhelyeikre , és nagy ivben elkerülni ezt az elátkozott helyet , mely az emberiség kiirtására szövetkezett férgek akarták kiirtani az emberiséget

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése