2016. március 1., kedd

Oroszország szerepe a végső időkben – Ezékiel 38


Oroszország szerepe

a végső időkben – Ezékiel 38

Összeállította: Joseph Candel
Tanulmány Ezékiel könyvének 38. fejezetéről


Bár 2500 éve íródott, Ezékiel könyvének 38. fejezete megdöbbentően pontos képet fest a világ mai állapotáról, azonkívül bepillantást enged a közeljövő néhány fontos eseményébe. Nem lehetett egyszerű feladat Ezékiel számára leírni ezeket a modern fordulatokat, mai helyszíneket és technológiákat az akkor használatos szavakkal, az akkori ismeretek birtokában. Isten szerette volna, ha ez a fontos üzenet eljut hozzánk így nem engedte, hogy ez akadályt jelentsen a továbbításban.
Ezékiel könyvének 38. fejezetéből megtudhatjuk, hogy az Antikrisztus világbirodalmában egy olyan országnak is fontos szerepe lesz, amiről eddig tanulmányainkban nem sokat beszéltünk. Ez az ország pedig Oroszország. A fejezetből kiderül, miként fogja Oroszország megszállni és legyőzni Izraelt. Vizsgáljuk meg a próféciát versről versre haladva:
Ezékiel 38, 1-2: „Így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Vesd tekintetedet Góg ellen a Magóg országában, Rós, Mesek és Tubal fejedelmére, és prófétálj róla!”
Ezékiel leszögezi nem saját szavait veti papírra, hanem üzenetet kapott az utolsó időkről, ahogyan ezt a fejezet később teljesen egyértelművé teszi. De vajon miről szól ez a vers? Góg és Magóg? „Soha nem hallottam még ezekről a helyekről és egyetlen térképen sem láttam jelölve,” mondják egyesek, pedig régen igenis rajta voltak a térképeken. Ezek a helyek már a térképek létezése előtt is megtalálhatók voltak! Magóg nem más, mint Oroszország ősi neve. A kutatók szerint maga a Kaukázus is Gógról kapta a nevét (Góg-csazán, aminek jelentése: Góg erődje). A Kaukázusban számos hegycsúcs Góg nevét viseli a középkori örmény és Európa térképeken, az egyiket pedig még ma is Mugógnak hívják.
A fenti vers az Antikrisztust a Magóg földjéről való Gógnak nevezi. Szintén ő Rós, Mesek és Tubal fejedelme. Rós pedig nem más, mint a Volga mentén egykor letelepedett nép neve, amiből az orosz szó is származik, Mesek pedig Moszkva ősi neve. A vers így is szólhatna: „Vesd tekinteted Oroszország és vezetője (Góg) ellen, Moszkva és Tubal (a mai Tobolsk) fejedelme ellen.” Góg az eljövendő világdiktátor, az Antikrisztus.
3. vers: „Ezt mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Én ellened fordulok, Góg, aki Rós, Mesek és Tubal fejedelme vagy!”
Az Úr már az elején leszögezi, hogy Góg ellen van.

A térkép Jon Mark Ruthven új Ezékiel kutatása alapján készült Magóg törzseiről
4. vers: „Megfordítalak, horgokat akasztok az álladba, kivezetlek téged és egész haderődet, a lovakat és a lovasokat, akik mindnyájan teljes fegyverzetet öltöttek, ezt a nagy sereget, amely nagy és kis pajzzsal és karddal van fölszerelve.” 
A vers által festett kép alapján az ember előtt régmúlt időkben vívott csaták jelenetei tűnnek fel, hiszen ki használ manapság lovakat, pajzsot vagy kardot a harcban. Nem úgy hangzik, mint egy prófécia a jövőről. Belegondolva a próféta helyzetébe, milyen más szavakat használhatott volna Ezékiel, aki soha nem látott még tankot, repülőt vagy lőfegyvert? A fenti versben az Úr egyébként is Góg seregének nagyságát szerette volna érzékeltetni nem pedig a hadsereg felszerelését leírni.
Létezik egy másik elmélet is erre vonatkozóan. Elképzelhető, hogy valamikor a háborúskodás során az egyik fél egy EMP (nagy intenzitású elektromágneses impulzus) bombát vet be, ami működésképtelenné tenne minden áramot igénylő hadászati eszközt. Ebben az esetben a modern fegyverek nagy része használhatatlanná válna és elképzelhető, hogy a hadseregek kényszerből ismét kardot ragadnának és pajzzsal védekeznének.
5. vers: „Perzsák, etiópok, líbiaiak vannak velük, mindnyájan pajzzsal és sisakkal;”
Ez a vers egész egyszerűen az Antikrisztus szövetségeseiről beszél, akik közül az egyik Perzsia, a mai Irán, Etiópia, ami az ősi Abesszínia része és megemlíti, hogy líbiaiak is vannak velük.
6. vers: „továbbá Gómer minden csapatával, Bét-Tógarma a messze északról, minden csapatával – sok nép van veled!”
Ebből a versből megtudjuk, kik lesznek még Oroszország szövetségesei. Gómer Németország ősi neve. A vers Németországra és valószínűleg a germán népekre, nyelvekre utal: „Gómer minden csapatával”, melyekhez hozzátartozik Skandinávia, Hollandia és még néhány Németországgal határos ország. Tógarma pedig nem más, mint Törökország, de a legtöbb kutató úgy gondolja, hogy ez az összes török eredetű népre utal, tehát Törökország mellett, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán és Kirgizisztán is valószínűleg ide tartozik.
Érdemes megjegyezni, hogy szinte ugyanezekről az országokról olvashatunk Dániel könyvének 11. fejezetében. Sőt, a fejezetben olvasható prófécia Izrael megszállásáról szinte egy az egyben megegyezik az Ezékiel 38-ban leírt eseményekkel. Sok szakember egyetért abban, hogy a két fejezet egy és ugyanazon eseményt írja le két különböző szemszögből.
Dániel 11, 40-41: „A vég idején összecsap vele a déli király. Az északi király forgószélként tör rá harci kocsikkal, lovasokkal és sok hajóval. Behatol az országokba, és elözönli őket, mint az áradat. Behatol az ékes földre (Izrael) is, ahol sokan elesnek. De az edómi, móábi és ammóni nép legjava megmenekül a hatalmából.”
Edom, moáb és az ammoni nép a mai Jordániára utal.
Dániel 11, 42: „Kiterjeszti hatalmát az országokra, nem menekül meg Egyiptom sem.”
Tehát az Antikrisztus, akit Ezékiel Gógnak, Oroszország vezetőjének hív, kiterjeszti hatalmát ezekre az országokra.
Dániel 11, 43: „Birtokba veszi Egyiptom arany- és ezüstkincseit és minden drágaságát. Líbiaiak és etiópok lesznek kíséretében. “
Ugyanezt olvastuk az Ezékiel 38, 5-ben is: etiópok, líbiaiak, irániak és bizonyos török népek állnak majd mellette. Figyeljük meg az Antikrisztus gazdasági hatalmára tett utalást: „Birtokba veszi Egyiptom arany- és ezüstkincseit és minden drágaságát.”
Ezékiel 38, 7: „Készülj, állj készenlétben az egész sereggel együtt, amely köréd sereglett, és légy a vezérük!”
Oroszország lesz ezeknek a szövetséges nemzeteknek a vezére, amelyek együtt óriási hatalmat képviselnek.
8. vers: „Egy idő múlva rendelkezést kapsz, évek múltán behatolsz a fegyveres pusztítás után helyreállított országba, amelynek lakói a többi népek közül gyűltek össze Izráel hegyeire, amelyek sokáig pusztán álltak. Kihoztam őket a népek közül, és biztonságban laknak mindnyájan.”
Isten egyenesen Góghoz beszél itt azt üzenve neki, hogy hatoljon be a „helyreállított országba (Izrael), amelynek lakói a többi népek közül gyűltek össze Izráel hegyeire.” Valóban így történt: a zsidók szerte a világból, a föld sok népe közül tértek vissza, Izrael újkori megalapításakor.
„…sokáig pusztán álltak. Kihoztam őket a népek közül,” Izrael csak egy nagy pusztaság volt korábban. Amikor a zsidók, a Balfour-nyilatkozat 1917-es kiadása után elkezdtek visszatérni erre a földre az egykori pusztaság „kivirágzott, mint a nárcisz”. (Ézsaiás 35)
„…és biztonságban laknak mindnyájan.” Izrael államának 1948-as megalapítása óta, az Egyesült Államok támogatásának is köszönhetően, Izrael viszonylag biztonságban tudhatja magát, főleg ha figyelembe vesszük, hogy mennyi ellenséggel van körülvéve.
Ezékiel 38, 9-10: „De te felvonulsz, betörsz, mint a förgeteg minden csapatoddal és a veled levő sok néppel, olyan leszel, mint a földet beborító felhő. Így szól az én Uram, az ÚR: Abban az időben rossz gondolataid támadnak, és gonosz terveket fogsz szőni.”
Isten elmondja Gógnak, hogy tudja mire készül. Isten tudja, hogy az Antikrisztus megszállja majd Izraelt és világkormányt alakít.
11. vers: „Ezt gondolod: Fölvonulok a védtelen ország ellen, rátámadok a békében és biztonságban lakókra, akik mindnyájan úgy élnek, hogy sem várfaluk, sem zárral ellátott kapujuk nincs.”
Isten ismét egyenesen az Antikrisztushoz szól. Ennek a résznek az érdekessége, hogy úgy száz évvel ezelőttig minden valamirevaló községet és várost fallal vettek körül. A városfal még a puskapor feltalálását követően is hosszú ideig védelmet nyújtott egy településnek az ellenséges támadásokkal szemben. Ma már egészen más a helyzet, hiszen a falak sem a repülők sem a bombák vagy egyéb modern fegyverek számára nem jelentenek akadályt. A jelenkort leszámítva a történelem folyamán soha nem épültek városok falak nélkül. A fenti vers azonban arról beszél, hogy a zsidók visszatérnek Izraelbe, falnélküli településeket és városokat építve. A vers a jelenkorról szól.
12. vers: „Zsákmányt akarsz ejteni, prédát akarsz szerezni, hatalmaddal az újra benépesült romok ellen akarsz fordulni, a nemzetek közül összegyűjtött nép ellen, amely már jószágot és birtokot szerzett, és a világ közepén lakik.”
A 8. versben leírtak ismétlését olvashatjuk: „újra benépesült romok ellen… a nemzetek közül összegyűjtött nép ellen” amely a „világ közepén lakik” írja Ezékiel elénk tárva Izrael modernkori újjászületésének részleteit.
Lesznek-e olyan nemzetek, hatalmak, amelyek ellenállnak az Antikrisztusnak vagy Oroszország minden ellenállás nélkül besétálhat majd Izraelbe? Nézzük, mit mond erről a következő vers:
13. vers: „Séba, Dedán és Társis kereskedői és minden fiatal oroszlánja ezt kérdezik tőled: Azért jöttél, hogy zsákmányt ejts? Azért gyűjtötted össze seregedet, hogy prédát szerezz, hogy elvidd az ezüstöt és az aranyat, elvedd a jószágot és a birtokot, és nagy zsákmányt ejts?”
Séba és Denán a különböző arab országokat, Szaúdi-Arábiát, az arab hercegségeket és olajhatalmakat jelöli. Ebből a versből az derül ki, hogy az igen konzervatív, az Egyesült Államok támogatását élvező Szaúdi-Arábia, valamint Egyiptom, Oroszország ellenségei lesznek.
Társis kereskedői és minden fiatal oroszlánja.” Vajon mire, melyik népre utal ez a rész? A legtöbb Bibliakutató régóta egyetért, hogy Társis az angol népeket és a brit szigeteket jelenti. (Tarsis Noé unokája volt, leszármazottai a dél-spanyolországi Társis, vagy Tartessos környékén telepedtek le és itt éltek Ezékiel idejében. A legtöbb kutató szerint az ő leszármazottaik népesítették be a brit szigeteket, amire ma már nemcsak történelmi, hanem genetikai bizonyíték is van.) Mi jellemző Angliára? Mivel rendelkezik, rendelkezett szerte a világon? Kolóniákkal, vagy gyarmatokkal, amelyeket ma Brit Nemzetközösségként emlegetünk és az egykori brit birodalom mai megfelelője. Tulajdonképpen az Egyesült Államok is Anglia egyik „fiatal oroszlánja”, mint ahogyan Kanada és Ausztrália is.
Tehát ebből a részből arra lehet következtetni, hogy a volt brit gyarmatok, a brit birodalom egykori szövetségesei Izrael orosz megszállása ellen foglalnak majd állást.
14. vers: „Azért prófétálj, emberfia, és mondd meg Gógnak: Így szól az én Uram, az ÚR: Azon a napon, amikor megtudod, hogy népem, Izráel, biztonságban él,”
Ebben a versben Isten ismét Ezékielhez beszél, és az Antikrisztusnak üzeni, hogy „azon a napon megtudja, hogy Izrael biztonságban él.” Az Antikrisztus tisztában van ezzel, de azt is tudja, hogy az USA támogatása ellenére, mennyire kiszolgáltatott, sebezhető helyzetben van.
15. vers: „Eljössz lakóhelyedről, a messze északról sok néppel együtt, akik mind lovakon nyargalnak nagy sereg ez, roppant haderő”
Eljössz lakóhelyedről, a messze északról…” Milyen irányban van Oroszország Izraelhez képest? Természetesen északi irányban. Oroszország soha nem szállta meg Izraelt a történelem során, erre több okból sem lett volna lehetősége. Mára Oroszország idővel óriási hatalommá fejlődött, Izrael pedig 1948-ban másodszor is állammá alakult. Izrael függetlensége Nabukodonozor uralkodása alatt szűnt meg, amikor Babilon uralkodója megszállta Jeruzsálemet és lerombolta a zsidó templomot i.e. 586-ban. A prófécia a szemünk előtt válik valóra.
Ahogy azt korábban is említettük a „lovak” itt is valószínűleg a katonák szállítóeszközeit jelölik a próféta szóhasználatában, ami régmúlt időkben a ló volt, ma azonban sok különféle járművet (a modernkor lovait) jelenthet, amelyek segítségével egy hadsereg hatalmas távolságokra is képes eljutni viszonylag rövid idő alatt.
16. vers: „Úgy vonulsz föl népem, Izráel ellen, mint a földet beborító felhő. Az utolsó napokban hozlak el téged országom ellen, hogy megismerjenek engem a népek, amikor szemük láttára megmutatom rajtad, Góg, hogy szent vagyok.”
Ha netán eddig nem lett volna egyértelmű, a prófécia ismét megerősíti a helyszínt, ami (az előző vers alapján) a „messze észak”, és az időt, ami az „utolsó napok”. A „sok nép”, ahogyan arról korábban is beszéltünk, Oroszország szövetségeseit jelöli. Maga Oroszország is több népből áll, és ha azt feltételezzük, hogy a FÁK államai ismét szorosabb kapcsolatba kerülnek Oroszországgal, például a most kialakuló Eurázsiai Unió keretein belül, Oroszország nyilván elvárja majd, hogy ezek az országok katonailag is mellette álljanak.
Mit jelent az, hogy az Úr Gógon keresztül megmutatja, hogy Ő szent? Miért vezeti Isten Oroszországot Izrael ellen? Hogy megmutassa a világnak, Ő igazságos és megmutassa Izraelnek, hogy szüksége van Istenre. Isten az Antikrisztuson keresztül bünteti meg Izraelt bűnei és önfejűsége miatt.
Sokan szeretnék tudni mikor történik ez a megszállás. Ennek meghatározásához fontos átlátnunk a végső idők legfontosabb eseményeit. A legtöbb Bibliakutató úgy gondolja, hogy ez a háború az Antikrisztus hétéves szövetségének felénél, azaz a szövetség megszegésekor történik. A szövetség egyik legfontosabb pontja valószínűleg az lesz, hogy lehetővé teszi a zsidók számára a jeruzsálemi templom újjáépítését a Mória hegyén, ahol így ismét véráldozatot mutathatnak be Istennek, a régi hagyományok szerint. A világkormány valószínűleg felosztja Jeruzsálemet a három fővallás, a zsidó, a keresztény és a muzulmán vallások követői között.
A hét év felénél az Antikrisztus megszegi a szövetséget, véget vet a véráldozatnak és kormánya felállítja a „pusztító utálatosságot”, vagy másik nevén a „Fenevad képét” a Mória hegyen. (Dániel 9, 27; 11, 31; Máté 24, 15 és 21; Jelenések 13, 5-7; 11-18)
Ekkor az Antikrisztus Jeruzsálemet teszi meg birodalma fővárosának és onnan irányítja a világot három és fél évig. Ettől a ponttól kezdve az Antikrisztus követeli, hogy a világ istenként imádja. (Dániel 11, 45; II. Thessalonika 2, 3-4; Jelenések 11, 2) Izrael megszállásának egyik legvalószínűbb időpontja ez az időszak lehet. (Bár Isten az Antikrisztust használja arra, hogy ítélkezzen Izrael felett, később láthatjuk, hogy legyőzi Góg seregeit az Armageddoni csatában.)
Más Bibliakutatók ezzel szemben azt gondolják, hogy az Ezékiel 38-ban olvasható háború bármikor megtörténhet, mert a fent leírt országok már javában sorakoznak Oroszország mögött. Ezt a kérdést most nem tudjuk eldönteni. Figyeljük a világban kibontakozó eseményeket és az idő előrehaladtával egyértelművé válik majd melyik feltételezés a helyes. Dániel könyvének 11. fejezete például 5-6 háborút is leír, melyeket az Antikrisztus fog vívni uralkodása alatt. Az Ezékiel 38-ban olvasható háború valószínűleg az egyik ezek közül.
17. vers: „Így szól az én Uram, az ÚR: Te vagy az, akiről megmondtam hajdanában szolgáim által, Izráel prófétái által, akik azokban a napokban és években prófétáltak, hogy elhozlak ellenük.”
Említettük, hogy más próféták is megjósolták az Antikrisztus eljövetelét. Dániel könyvében például számtalanszor olvashatunk erről. A fenti versben Isten azt üzeni, „nemcsak Ezékielnek, de más prófétáimnak is beszéltem rólad Góg!” Egyenesen Góghoz szól: „régóta mondom, hogy elhozlak téged ellenük.” Ismét Izrael ítéletére utal Gógon keresztül.
18. vers: „De majd azon a napon, amelyen megérkezik Góg Izráel földjére – így szól az én Uram, az ÚR -, haragra lobbanok.”
Ezékiel könyvének ez a fejezete elsősorban Góggal, Magóggal és Izraellel foglalkozik és más bibliai próféciákkal ellentétben nem tér ki a megszállás időtartamára, illetve a megszállók tetteire a megszállás alatt. Bizonyos szempontból ez az üzenet személyesen Gógnak szól. Isten közli vele, hogy Izrael bűnei miatt engedi meg a megszállást és figyelmezteti Gógot, hogy ítélete őt is eléri majd.
Isten többször alkalmazta már ezt a megközelítést a múltban. Nem egyszer előfordult, hogy Isten egy gonosz, pogány népet használt saját népe megbüntetésére, majd később az ítéletét beteljesítető népet is megbüntette gonoszságáért. Isten igazságos és mindenki elnyeri méltó büntetését illetve jutalmát.
19. vers: „Felindulásomban, heves haragomban így beszélek: Azon a napon nagy földrengés lesz Izráel földjén.”
Amikor Isten úgy dönt, hogy eljött ítéletének napja hatalmas rengés rázza meg a földet. Ekkor az Antikrisztus már három és fél éve Jeruzsálemből uralkodik a világon és gonoszságai olyan méreteket öltenek, hogy Isten végül megelégeli és véget vet uralmának. Elkezdődik Isten ítélete a magát Istennek kikiáltó Antikrisztus és istentagadó, vallásüldöző birodalma felett. Isten hatalmas földrengéssorozatot küld Izraelre, nyilván azért mert ez az Antikrisztus birodalmának központja.
20-22. vers: „Megremegnek előttem a tenger halai, az ég madarai, a mező vadai, meg a földön csúszómászó mindenféle állat és minden ember a föld színén. Leomlanak a hegyek, lezuhannak a sziklák, és földre dőlnek a várfalak. Fegyverbe szólítok ellene hegyeimen mindenkit – így szól az én Uram, az ÚR -, ember ember ellen támad fegyverével. Megbüntetem dögvésszel és vérontással. Ömlő záporesőt, jégesőt, tüzet és kénkövet hullatok rá és csapataira, a vele levő sok népre.”
Tehát összefoglalásképpen, az Antikrisztus erői valószínűleg a hétévre szóló szerződés felénél megszállják Izraelt. Ez a 42 hónap vagy 1260 nap a Bibliából nagy nyomorúságként ismert időszak. Az Antikrisztus Jeruzsálemben állítja fel főhadiszállását és innen uralkodik. A nagy nyomorúság végén Jézus visszatér „az ég felhőiben nagy dicsőséggel” (Máté 24, 29-31) és kimenti megváltott gyermekeit, akik megkapják új természetfeletti testüket és csatlakoznak Jézushoz a „Bárány menyegzőjén”. (I. Korinthus 15, 51-52; I. Thessalonika 4, 16-17; Jelenések 19, 7-9)
Eközben az Antikrisztus és követői a földi poklot élik át, amikor Isten kitölti rájuk ítéletét (Jelenések 16, 1-11). Az Antikrisztus erői összegyűlnek Josafát völgyében, a Megiddói vagy Armageddon fennsík közelében, hogy megütközzenek a világbirodalommal szembenálló nemzetekkel, erőkkel. Ez a híres Armageddoni csata, amit Isten haragjának hatodik kelyhe jelez a Jelenések könyvében (Jelenések 16, 12-16). A csata Jeruzsálem kapuitól egészen Megiddóig terjed majd (Joel 3, 10-14; Zakariás 14, 1-5).
A harc során Jézus és követői visszatérnek, hogy legyőzzék az Antikrisztus erőit és megmentsék a velük szembenálló nemzeteket (Jelenések 19, 11-21; Zakariás 14, 1-5; Ezékiel 39, 17-22). A mészárlás olyan szörnyű lesz, hogy az Izraelben elesettek holtesteinek eltemetése hét hónapig tart majd és további hét évre lesz szükség a csata romjainak eltakarításához (Ezékiel 39, 9-16).
Isten olyan dühös lesz Gógra, hogy haragját a Biblia egy „hatalmas földrengéshez” hasonlítja. „Megremeg előttem minden ember a föld felszínén. Leomlanak a hegyek, lezuhannak a sziklák, és földre dőlnek a várfalak.” (Ezékiel 38, 20) Ez valószínűleg ugyanaz az esemény, amiről a Jelenések 16-ban olvashatunk. „Olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre: ekkora földrengés… és a pogányok városai összeomlottak.” (Jelenések 16, 18-21) Ez az óriási katasztrófa minden bizonnyal véget vet az Antikrisztus féktelen tombolásának. Tulajdonképpen ez az esemény zárja le az emberi társadalom jelenlegi korszakát a földön. Ahogyan az utolsó kelyhet kitöltő hetedik angyal mondja „Megtörtént!”
23. vers: „Így mutatom meg, hogy nagy és szent vagyok, és megismertetem magamat a sok néppel, és megtudják majd, hogy én vagyok az ÚR.“
Honnan fogják tudni a népek, hogy Isten az Úr? Egyrészt nyilvánvaló lesz, hogy csakis Isten képes ilyen hatalmas, elképesztő tettekre, jelekre. Egyedül Isten képes egyszerre az egész földet megrázni vagy tüzet, tüzes köveket bocsátani le az égből az Antikrisztusra vagy a vizeket vérré változtatni. Isten egyértelművé teszi igazságosságát az egész világ előtt. Addigra sok ember rájön, hogy az Antikrisztus túl messzire ment és úgy érzik majd, hogy ha van Isten az égben muszáj, hogy megbüntesse őt. A legtöbb ember Isten igazságos büntetésének tekinti majd ezeket az eseményeket.
A jó hír, hogy ezt követően Isten gyermekei és az Armageddoni csatát túlélő emberek közös erővel nekilátnak, hogy újjáépítsék a földet és Isten segítségével egy jobb világot teremtsenek. (Dániel 7, 18, 27; Jelenések 2, 26; 20, 4, 6) Jézus igazságos uralma alatt a háborúk megszűnnek és végre béke, szabadság és bőség lesz a világon mindenkinek. „Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul.” (Ézsaiás 2, 4) Igazi lefegyverkezés végre valahára!
A bibliai hivatkozáshoz a Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliáját és Károli Gáspár Bibliafordítását használtuk.

A végső idők 14 pontja – 1. részA végső időkről szóló bibliai próféciák áttekintése – 1. rész

Joseph Candel összeállítása
A Biblia nem csupán a múltról mesél nekünk, a jövőt is megmutatja. Ezernyi részletes próféciát találhatunk benne, melyek bizonyos személyekről, helyekről, időkről és történésekről számolnak be. Közülük számos az emberiség földi uralmának utolsó periódusát taglalja, amit végső időknek nevez, s mely napok a jelen napjai.
1. Az idők jelei
A biblia számos „jelről” számol be, amire figyelnünk kell, így pontosan tudhatjuk, milyen közel vagyunk Jézus visszajöveteléhez. Ezen jelek közé tartoznak: a háborúk, éhségek, járványok és földrengések számának és erősségének drasztikus növekedése (Máté Evangéliuma 24,7); az Evangélium világszerte prédikáltatik (Máté Evangéliuma 24,14); az emberi tudományok és a nemzetközi utazások drámai megnövekedése (Dániel könyve 12,4); az igaz Istentől való eltávolodás: amint a „gonosz emberek növekednek a gonoszságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén” (Thesszalonikaiakhoz írt 2. levél, 2,3; Timóteushoz írt 2. levél, 3,13); példátlan önzőség és a természetes vonzalmak hiánya (Máté Evangéliuma 24,12; Timóteushoz írt 2. levél, 3,1-4). Mindez a nemzetek nyomorúságát és az emberi szívek félelemtől való gyengülését vonja maga után. (Lukács Evangéliuma 21,25-26) Ezek a jelek nyilvánvalóan nagyobb mértékben teljesülnek be napjainkban, mint bármikor előtte történelmünk folyamán.
2. Az Antikrisztus hatalomra jutása
A végső idők egyik legfontosabb jele egy teljesen istentelen antikrisztusi kormány felemelkedése, melyet egy démoni diktátor vezet majd, akit maga az ördög száll meg, és akit az Antikrisztusként ismernek. A világ kétségbeesésében ehhez a politikai „szuperemberhez” fordul, remélve, hogy megoldja a fenyegető problémákat, orvosolja a gazdasági hibákat, egyesíti a megosztott politikusokat, véget vet a vallási perpatvaroknak, véget vet a nukleáris katasztrófa veszélyének (Dániel könyve 8,23-25; 11,21-24; Thesszalonikaiakhoz írt 2. levél, 2,3-4).
3. A szerződés megkötése
Az Antikrisztus egy hétéves szerződést vagy egyezményt fog aláírni, miáltal békét fog hozni, megbékítvén a főbb vallások közti ellentéteket. (Dániel könyve 9,27) Ezen szerződéssel megoldja a jelenlegi közel-keleti kérdést egy közös arab-zsidó egyezménnyel, lehetővé téve az izraelieknek, hogy újraépítsék templomukat, és elkezdjék vallásos állatáldozataikat (Dániel könyve 8,11; 9,27; Máté Evangéliuma 24,15; Thesszalonikaiakhoz írt 2. levél 2,4).
Az Antikrisztust hétéves uralkodásának első felében mindenki csodálni fogja, amiért békét teremt, fellendíti a gazdaságot, visszaállítja a gazdasági egyensúlyt, segíti a szegényeket, megoldja a közel-keleti kérdést, és vallásszabadságot ígér (Dániel könyve 11,21-24; 11,39).
4. A szerződés megszegése
Hétéves uralmának felénél az Antikrisztus hirtelen megszegi a megkötött szerződést (Dániel könyve 9,27); megszállja Izraelt északról (Dániel könyve 11,28-31), betilt minden hagyományos vallást (Jelenések könyve 13,7-8), és Istenné nyilvánítja magát (Thesszalonikaiakhoz írt 2. levél, 2,4). Majd azt követeli az egész világtól, hogy imádja őt és a „képmását,” ami lehetséges, hogy valamiféle számítógép vezérelte robot lesz.
Az Antikrisztus jobbkeze egy hamis próféta lesz, aki megtéveszti a világot, és aki segít létrehozni ezt a „képmást” (Jelenések könyve 13,11-14), amit a felépült zsidó templomnál állít fel (Dániel könyve 11,31). Ez a képmás, amit Dániel próféta a „pusztító utálatosságnak” nevez, képes lesz beszélni, és hatalma lesz azokat megölni, akik megtagadják az imádatát (Jelenések könyve 13,14-15). Jézus azt mondta, hogy amikor látjuk a „pusztító utálatosságot” a “szent helyen”, a templomban állni, tudni fogjuk, hogy elkezdődött az emberiség utolsó három és fél éve, és kezdetét vette a „nagy nyomorúság” (Máté Evangéliuma 24,15.21).
5. A nagy nyomorúság
Ezalatt a három és fél éves periódus alatt az Antikrisztus bevezet egy kötelező és az egész világra kiterjesztett hitelrendszert, megteremtve a pénz nélküli társadalmat. Az Antikrisztus kormánya ezzel arra kényszerít mindenkit, aki alávetette magát e rendszernek, hogy imádja a bálványt, hiszen senki sem lesz képes venni és eladni „a fenevad száma” nélkül, ami az emberek homlokára vagy kezére kerül majd (Jelenések könyve 13,16-18).
Azonban Isten gyermekei és sokan mások sem fognak behódolni az Antikrisztusnak, visszautasítják a bélyeget, és az Úr gondoskodik majd róluk (Jelenések könyve 12,6.14).
Miközben az Antikrisztus és követői üldözik, és megpróbálják megölni ellenségeiket, Isten pestist és járványokat zúdít az Antikrisztus követőire (Jelenések könyve 8; 9,1-11; 11,3-6). A nagy nyomorúság hasonló lesz Izrael gyermekeinek egyiptomi fogságához, mielőtt Mózes megszabadította őket. Isten prófétái csodákat és jeleket tesznek, hogy megvédjék az Igét és az Úr gyermekeit, mialatt a Mindenható újabb csapásokat küld az ellenségeikre (Jelenések könyve 11,3.5-6).
Számos háború, és az Antikrisztus üldözőhadjárata teszi a nagy nyomorúságot gyötrelmes időszakká, „amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha” (Máté Evangéliuma 24,21). Azonban a Biblia azt is leírja és megerősíti jó néhány helyen, hogy a nagy nyomorúság három és fél évig (42 hónapig vagy 1260 napig) tart majd, és akkor kezdődik, amikor az Antikrisztus a képmását a templomba helyezi. Isten azért tudatta ezt velünk, hogy bíztasson, és kitartsunk Jézus mellett majd egy, a keresztények számára nehézségekkel teli időszakban is (Dániel könyve 7,25; 12,7; Jelenések könyve 13,5; 12,6; 14; 11,3).
Ezalatt az időszak alatt „az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik, és a nép értelmesei sokakat oktatnak” (Dániel könyve 11,32-33). Szerte a világban az emberek kétségbeesetten várják majd az igazságot, és azok, akik ismerik Isten Igéjét és hűséges tanúságtevők, sokakat fognak tanítani, és milliókat bátorítani. Az ördög hatalmának ellenszegülve Isten gyermekei kitartanak majd a végsőkig.
6. Nukleáris háború
Valószínűleg a nagy nyomorúság végső szakaszában, vagy az „elragadtatás” után (7-es pont), „tíz király” lép szövetségre az Antikrisztussal, és együtt elpusztítják „Babilont, a paráznát„ végső ítéletképpen. A Szentírás néhány utalása arra enged következtetni, hogy ez a “tíz király” Európa tíz vezető nemzete (vagy „a tíz király” az európai közösségre, mint egységre is vonatkozhat). Egyesülnek Oroszországgal, és egy nukleáris háborúval egy óra alatt megsemmisítő csapást mérnek az USA-ra (Jelenések könyve 17,12-13.16-17; 18,2.7-8). Hogy pontosan mikor és hogyan is fognak ezek az események megtörténni, az egyelőre tisztázatlan, de ahogy az idő közeleg, megláthatjuk, milyen módon teljesednek be.
7. Az elragadtatás
A három és fél év végeztével „mindjárt ama napok nyomorúságai után” – mikor az Antikrisztus úgy hiszi, megkaparintotta a földet – Jézus visszatér, hogy elvigye gyermekeit e világból. Az ördög embereit váratlanul éri az Úr „hatalommal és nagy dicsőséggel” történő eljövetele (Máté Evangéliuma 24,29-31; Jelenések könyve 1,7).
Amint Jézus visszatér, Isten megváltott gyermekei csodálatos módon feltámadnak, amit elragadtatásnak nevezünk. Pál apostol ezt így írja le: „Íme titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombitaszóra” (Korinthusiakhoz írt 1. levél, 15,51-52). Az elhunyt keresztények sírjai megnyílnak, és új, természetfeletti testben jelennek meg, mint Jézus is a feltámadását követően. „Aztán mi, akik élünk, kik megmaradtunk, elragadtatunk együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.” (Thesszalonikaiakhoz írt 1. levél, 4,16-17)
A végső idők 14 pontja – 2. részÖsszeállította Joseph Candel
A cikk első része a végső idők első hét jelentősebb eseményét tárgyalta. Ezek a következők: 1) a Máté Evangéliumának 24. fejezetében, és más fejezetekben leírt idők jelei; 2) egy, az egész világ felett uralkodni akaró diktátor, az „Antikrisztus” megjelenése; 3) olyan „szerződés” aláírása, mely egy rövid stabil időszakot vezet be, és az Antikrisztus hétéves uralmának kezdetét jelzi; 4) három és fél évvel később a szerződés megszegése; 5) a „nagy nyomorúságként” ismert, példátlan megpróbáltatással és szükséggel járó időszak; 6) nukleáris háború, mely egy óra alatt lerombolja „Babilont, a nagy paráznát”; 7) az „elragadtatás” eseménye, amikor Jézus a nagy nyomorúság végén visszatér, és kimenti gyermekeit ebből a világból.
8. A menyegzői vacsora
Az elragadtatáskor Jézus eljött, hogy kimenekítse menyasszonyát, az Egyházat az Antikrisztus kegyetlen karmai közül, és elrepítse őt a Mennyországba, a leghatalmasabb, legdicsőségesebb és legfényesebb lakodalomba, amit valaha rendeztek: a Bárány hatalmas menyegzői vacsorájára, és az Úr csodálatos, az örökkévaló „élet koronájával” jutalmazza majd meg minden hűséges gyermekét. (Jelenések könyve 19,7-9; 2,10).
9. Isten haragja
Miután az Úr megmenti és elragadja gyermekeit, hogy Ővele legyenek, „Isten haragjának” poharai kiöntetnek az Antikrisztusra, és azon gonosz követőire, akik még maradtak a földön – ez lesz a legiszonyatosabb járvány, amit a világ valaha látott! Az Antikrisztus és követői ekkor majd megkapják Isten bíráskodó angyalaitól, amit megérdemelnek (Jelenések könyve 11,18; 14,9-10; 16,1-11).
Egy fennsíkon, mely ma Izrael északi részén fekszik, az Antikrisztus – seregeinek élén -hadjáratot indít azok ellen, akik szembeszállnak vele. Ám Jézus szentjei seregével – az addig élt összes földre született, és azóta feltámadt gyermekével – méltóságteljesen, fehér lovakon viszszatér a földre, és végleg legyőzi és elpusztítja az Antikrisztust és gonosz követőit az apokaliptikus armageddoni csatában (Jelenések könyve 16,12-16; 19,11-21).
11. A Millennium
A földön helyreáll a tökéletes, Édenkert-beli állapot (Ézsaiás könyve 11,6-9; 14,7; 65,25; Hózseás könyve 2,18), és Jézus szentjeivel felállítja mennyei királyságát a földön (Dániel könyve 2,44; 7,18.22.27; Jelenések könyve 5,10). Az ördög megkötöztetik, és rabként a feneketlen mélységbe vettetik ezer évre (Jelenések könyve 20,1-3). A világ még meg nem váltott lakosai pedig – azok, akik túlélték az armageddoni csatát – arra kényszerülnek majd, hogy helyesen cselekedjenek. És akkor, de csakis akkor, Jézusnak és szentjeinek igazságos uralkodása alatt, minden háború véget ér majd. A világot végre igazságosan és megfelelően fogják kormányozni; tényleg igazság, szabadság, béke, bőség fog uralkodni, és mindenki boldog lesz (Ézsaiás könyve 2,4; Jelenések könyve 2,26; 20,4-6). Ezt az ezeréves időszakot nevezik „Millenniumnak”.
A Millennium alatt a feltámadt szentek új, természetfeletti testet öltenek, és olyan bámulatos erőkkel rendelkeznek majd, mint amilyennel Jézus rendelkezett feltámadása után (Filippiekhez írt levél 3.20-21; Lukács Evangéliuma 20,36). Legyőzhetetlenek lesznek, nem lesznek fájdalmaik, nem betegednek meg, halhatatlanná válnak, tudnak majd repülni, képesek lesznek megjelenni és eltűnni, el tudják majd változtatni a külsejüket, tudnak majd gondolatot olvasni, képesek lesznek telepatikus úton kommunikálni egymással, egyetlen gondolattal, vagy pillantással meg tudják majd állítani a gonosztevőket (János 1.levele, 3,2; János Evangéliuma 20,19.26; Lukács Evangéliuma 24,31; Apostolok Cselekedetei 10,40-41).
A földön élőknek megmarad a földi teste, vagyis olyan testük lesz, mint amilyen most nekünk van; és semmi olyan természetfeletti erővel nem rendelkeznek majd, mint a szentek; így Jézus szeretete, bölcsessége, hatalma, és az Általa kinevezett vezetőség könnyedén tudja majd irányítani őket. Nem lesznek majd hitetlenek, mivel a Millenniumban mindenki láthatja Isten dicsőséges hatalmát és királyságát, (Zsidókhoz írt levél 8,11; Habakuk könyve 2,14). A Millennium végén sajnos így is lesznek lázadók – vagyis olyanok, akik nem hajlandóak behódolni vagy engedelmeskedni, hanem makacsul és hajthatatlanul fellázadnak, amikor csak tehetik (Ézsaiás könyve 26,10).
12. Góg és Magóg csatája
A Millennium végén a Sátán kiszabadíttatik feneketlen mélységű börtönéből „egy kis időre” – ez az idő épp elég lesz neki ahhoz, hogy saját oldalára állítsa a meg nem tért lázadókat, akik mindannyian követni fogják a Sátánt, nyíltan szembeszegülve az Úrral és az Ő kormányával.
E lázadás végkifejleteként következik majd be Góg és Magóg végzetes csatája, melyben Isten tüzet küld le, mellyel végleg elpusztítja őket. Valójában olyan irtózatos tűz lesz ez, mely teljesen elégeti a föld felszínét, az ég légköre pedig hatalmas zajjal úgy eltűnik, mint egy felgöngyölődő papírtekercs (Jelenések könyve 6,14; Péter 2.levele, 3,10). A bolygó teljes felszíne újjá lesz teremtve; csodálatos új Földdé, melyen nem lesznek többé tengerek (de valószínűleg lesznek azért víztömegek), nem lesz többé környezetszennyezés, nem lesz többé ördög, mert „a tüzes tóba” vettetik (Jelenések könyve 20,7-10; 21,1).
13. A nagy fehér trónus ítélőszéke
Góg és Magóg végzetes csatáját követően a világ kezdetétől fogva élt összes meg nem váltott lélek feltámad majd. A nagy fehér trónus ítélőszéke elé kerülnek, ahol „könyvek nyittatnak ki”, amelyek alapján – cselekedeteik szerint – meg lesznek ítélve. A kapott ítélet szerint kijelöltetik a helyük is (Jelenések könyve 20,11-13). A leggonoszabbakat és a legelvetemültebbeket a Pokol tisztítótüzébe küldik, hogy megbűnhődjenek és megtisztuljanak. Azok, akik törekedtek a jóra, de nem kaphatták meg a megváltást, mert nem hallották az Evangéliumot; akiknek a neve beírattatott az élet könyvébe, ők esélyt kapnak arra, hogy elfogadják Jézust, és így élvezhessék a csodálatos új Földet (Péter 2.levele, 3,9; Timóteushoz írt 1.levél, 2,4; Péter 1.levele, 3,18-19).
14. Új ég és új Föld
Akkor Isten hatalmas mennyei városa leereszkedik fentről a gyönyörű, újjáteremtett Földgolyóra, és Isten Maga lakozik majd velünk itt a földön (Jelenések könyve 21,1-3). A mennyei város 2400 km hosszú, 2400 km széles, és 2400 km magas lesz (Jelenések könyve 21,16).
Az egész város színaranyból lesz, és hasonlatos lesz a tiszta üveghez (Jelenések könyve 21,18), áttetsző falain kiláthatunk majd a gyönyörű, teljesen helyreállított, újjáteremtett földre, melyet olyan új nemzetek népesítenek be, melyek tényleg megismerték Isten igazságát, jóságát és szeretetét. És mivel Isten kegyelmes és igazságos, végül megszűnik minden büntetés mind a földön, mind a föld alatt. Az addig éltek közül kivétel nélkül szinte mindenki meg fog végül békélni Istennel, és vagy a kiválasztottakkal lakik majd a mennyei városon belül, vagy valahol máshol a mennyei városon kívül. „Mert Isten nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen” (Péter 2.levele, 3,9). „Ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére” (Timóteushoz írt 1.levél, 2,4). „Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (Filippiekhez írt levél 2,10-11).
Ahhoz hogy biztosak legyünk abban, hogy részesülünk az elragadtatásban; hogy ott leszünk majd a lakodalomban, a millenniumbeli mennyei földön, és Isten örökkévaló mennyei városában; vagy hogy ott leszünk a megváltottak között, akik majd a hatalmas mennyei városban élhetnek; nos, akkor el kell fogadnunk Jézust megváltónknak, ha eddig még nem tettük volna meg. Utána azonnal megkapjuk az állandó állampolgárságot; a hatalmas színarany város lakója leszünk, és már itt és most belekóstolhatunk abba, hogy milyen lesz a Mennyország és az örök élet.
Az Armageddoni csataÍrta: Joseph Candel
A Biblia szerint a jó és rossz közötti harc végkifejletét az Armageddoni csata néven emlegetett ütközetben láthatja majd a világ. Az Armageddon szó a héber „har megiddôn” név fordítása, aminek jelentése Megiddó dombja vagy magaslata, és egy Izraelben, Haifától keletre található területet takar. A szóban forgó magaslat előtt terül el Josafát völgye és az Esdraelon síkság.
Az Armageddoni csatát megelőzően a világ irányítását egy ördögi diktátor veszi át, akit a Biblia Antikrisztus néven említ. Az Antikrisztus birodalma minden korábbi világbirodalomnál hatalmasabb lesz (Dániel könyve 8:23-25, 11:21-24). Hét éves uralmának első három és fél éve után, istennek nyilvánítja magát és azt követeli, hogy minden ember őt imádja (II. Thessalonikabeliek 2:3-4). Az Antikrisztus jobbkeze, akit a Jelenések könyve „hamis prófétaként” említ, valamiféle képmást állít neki, amit a Biblia több helyen „pusztító utálatosságnak” hív. A hamis prófétának „megadatik, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse.” (Jelenések 13:15) Ugyanez a hamis próféta fogja bevezetni a „fenevad bélyegével” fémjelzett gazdasági rendszert, melynek lényege, hogy a kézbe vagy homlokba ültetett személyre szóló jel nélkül senki nem fog tudni venni vagy eladni. „És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma.” (Jelenések 13:16-17)
Ekkor veszi kezdetét a Bibliában „nagy nyomorúságként” emlegetett három és fél éves időszak, amiről maga Jézus így beszélt: „Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.” (Máté 24:15-21) Az Antikrisztus minden igyekezete ellenére lesznek egész nemzetek, akik fellázadnak és háborút indítanak az Antikrisztus birodalma ellen, visszautasítva, hogy behódoljanak a sátáni vezetőnek vagy elfogadják „bélyegét” (Dániel 11:40-44).
A három és fél év végén Jézus visszatér a földre „az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel (Máté 24:29-31), hogy kimentse követőit. Ekkor mindazok, akik elfogadták Jézus, felemelkednek a földről, új, hallhatatlan testükben és csatlakoznak Jézushoz a mennyországban tartandó hatalmas győzelmi ünnepségen, a „bárány menyegzőjén” (I. Korinthusbeliek 15:51-52, I. Thessalonika 4:16-17, Jelenések 19:7-9).
Ugyanebben az időben Isten kitölti ítéletét az Antikrisztus gonosz erőire a földön, akik, miután kegyetlenül üldözték Isten követőit és pusztulást hoztak a világra, megtapasztalják a földi poklot (Jelenések 16:1-11). Sajnos ezek az emberek Isten ítéletének elszenvedését követően sem térnek meg gonoszságukból és ahelyett, hogy Istenhez fordulnának, úgy döntenek inkább Istent okolják minden bajukért (Jelenések 16:8-11).
Az Antikrisztus csapatai Josafát völgyében gyűlnek össze, Megiddó, azaz Armageddon magaslata mellett, hogy megütközzenek a világbirodalommal szembenálló erőkkel (Jelenések 16:12-16). A csata Megiddótól egészen Jeruzsálem kapujáig dúl majd (Jóel 3:10-14, Zakariás 14:1-5).
Jézus és valamennyi követője, a történelem minden korszakából, fehér mennyei lovakon visszatér erre az alkalomra a földre, hogy elpusztítsa az Antikrisztus erőit, a vele szembenállókat pedig kimentse (Jelenések 19:11-21, Zakariás 14:1-5, Ezékiel 39:17:22). A mészárlás olyan rettenetes lesz, hogy csak Izraelben hét hónapba telik majd, míg az összes halottat eltemetik és további hét évbe, míg a csatából hátramarad romokat eltakarítják (Ezékiel 39:9-16).
Az Armageddoni csata során a hamis próféta és az Antikrisztus „elfogatnak” és mindketten egyenesen a tűz tavába, azaz a pokolba kerülnek (Jelenések 19:20, Dániel 7:11). A sátánt pedig, aki az Antikrisztust megszállta korábban, egy angyal megkötözi ezer esztendőre és bezárja a „feneketlen lyukba” (Megjegyzés: így áll az eredeti görög szövegben, a magyar fordításokból kimaradt; Jelenések 20:1-3).
Jézus és minden, a történelem során élt megváltott, feltámadt gyermeke, az Armageddoni csatát túlélő emberekkel közösen egy új, jobb világot építenek és megalapítják Isten királyságát a földön (Dániel 7:18, 27; Jelenések 2:26, 20:4,6). Akkor végre Jézus uralma alatt megszűnik minden háború, a világot pedig igazságosan, szabadságban irányítják. Mindenki békében, bőségben és boldogan élhet. Jézus „ítéletet tesz a nemzetek között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.” (Ézsaiás 2:4) Ez lesz a végső lefegyverkezés!
Ez a Bibliában Millenniumként említett időszak, ahogy a névből is kikövetkeztethetjük, ezer évig tart majd. Megszűnik az átok, amit az ember bűnbeesése hozott a világra és a földön ismét édeni állapotok uralkodnak majd. „És lakozik a farkas a báránynyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat;” (Ézsaiás 11:6-7).
Készen állsz ezekre az eseményekre? Ha úgy érzed nem, talán itt az ideje, hogy befogadd Jézust a szívedbe és jobban megismerd az itt leírtakat.

Az Antikrisztus megjelenéseÍrta Joseph CandelA napi történések megvitatása közben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a beszélgetés a végső idők témájára és a Bibliában Antikrisztusként emlegetett eljövendő világdiktátor személyére terelődik. Ennek nagyon egyszerű oka van: egyre többször hallunk olyan eseményekről, amikről Jézus azt mondta, közvetlenül visszatérése előtt történnek majd meg. (Máté 24. Fejezete) A Bibliából azt is tudjuk, hogy Jézus visszajövetelét az Antikrisztus hétéves uralma előzi meg, így az Antikrisztus megjelenéséig nem sok idő lehet már hátra.
Két gyakran ismétlődő kérdés, hogy „Ki az Antikrisztus?” és „Milyen tervek kivitelezésén ügyködik jelenleg?”
Bár az Antikrisztus minden valószínűség szerint egy ma élő személy, kiléte egyelőre nem ismert. A Bibliából sokat megtudhatunk személyiségéről, hogy amikor megjelenik a világ színpadán, könnyen felismerhessük és ne tudjon elhitetni bennünket.
Eleinte mindenki a várva várt politikai szupermenként tekint majd rá, aki békét és gazdasági stabilitást hoz a világnak. A legtöbb ember a béke emberének, egy bölcs és megnyerő vezetőnek tartja majd. „Zavartalanul eljut a leggazdagabb tartományba is… és hízelkedéssel jut az országhoz.” (Dániel 11:24, 21)
Akik ismerik a próféciákat, átlátnak majd az álcán. A jóságos ábrázat gonosz célokat rejt: az Antikrisztus az egész világ ura akar lenni. Végső célja eléréséhez az erőt magától az ördögtől kapja majd és az utolsó időkben a sátán meg is szállja, így maga lesz a megtestesült gonosz (Dániel 8:24, II. Thessalonika 2:9, Jelenések 13:2-4, 7-8).
A Bibliából azt is megtudhatjuk, hogy az Antikrisztus nem lesz egyedül. Ahogyan Isten oldalán is mennyei seregek, a földön pedig megváltott gyermekei harcolnak, az ördög is démonait és földi követőit használja céljai elérésére. Tehát annak ellenére, hogy az Antikrisztus még nem vette át a személyes irányítást a világ felett, sok jel mutat arra, hogy az őt támogató lelki erők egyre erősödnek és serényen ügyködnek a háttérben, megpróbálva minél több embert befolyásolni és rávenni, hogy akarva vagy akaratlanul segítsék őket céljaik megvalósításában.
Az Antikrisztust szolgáló emberek, tudatosan vagy tudtukon kívül, előkészítik a terepet a hamismegváltó színrelépésére. Az egyre szaporodó gazdasági bajok, háborúk, a föld erőforrásainak rossz felhasználósából eredő ökológiai katasztrófák vagy technológiai újítások mind egyazon irányba hajtják a vizet és ugyanazt a gonosz célt szolgálják: egyre nagyobb káoszt és „népek szorongását” (Lukács 21:25) okozni a világban és előkészíteni a terepet az Antikrisztus hatalomátvételére.
Az antikrisztusi erők most is szorgosan tevékenykednek a háttérben, hogy a világkormány minél előbb hatalomra juthasson. Ennek egyik módszere a globalizáció, ami sok ember szemében nem több, mint az események természetes folyása. Az igazság viszont az, hogy ezek az események egyáltalán nem természetesen, maguktól történnek, hanem egy nagyon is határozott cél és hatalmas erők mozgatják őket. Az Antikrisztus követői évek óta dolgoznak a szuverén országok gazdaságainak destabilizációján, egyiktől a másikig haladva szépen sorban, megengedve, hogy kicsit magukhoz térjenek, fellendüljenek, mielőtt a háttérből átveszik felettük a teljes hatalmat. Amióta a pénzügyi piacok szoros kapcsolatban működnek egymással könnyűszerrel kihúzhatják egy vagy akár egyszerre az összes gazdaság alól a szőnyeget.
A legtöbb ember azonban nem szívesen adja fel a függetlenségét, mint ahogy a legtöbb ország sem adja fel önként a szuverenitását. Mielőtt hajlandóak lennének elfogadni egy egységes világkormányt a helyzetnek sokkal kétségbe ejtőbbé kell válnia. Ezért tudható szinte teljes bizonyossággal, hogy amikor az Antikrisztus támogatói elérkezettnek látják a pillanatot, hagyni fogják, hogy a világ végleg lezuhanjon abba a gazdasági szakadékba, melynek szélén évek óta táncol, sőt ők lesznek azok, aki megadják a szükséges lökést hozzá.
A teljes gazdasági összeomlás beköszöntekor végre előrukkolhatnak szupermenjükkel, az Antikrisztussal, aki azt ígéri, hogy véget vet a káosznak, amit ő maga idézett elő. Felajánlják majd a világnak, hogy kirántják őket a szakadékból és ezt követően egy rövid, békés, gazdaságilag stabil időszak köszönt majd az emberiségre.
A világkormány felé való törekvések nagy részét az önzetlenség zászlaja alatt hajtják végre, pedig a valóságban kizárólag saját céljaik megvalósítása, azaz a világ feletti teljes hatalomátvétel, nem pedig az emberiség jóléte érdekli őket. Soha senkinek nem nyújtanak segítséget feltétel nélkül, melyek sok esetben nagyon szigorúak. Mára a legtöbb ország a világon a háttérből irányító hatalmak kezében van, akik kényük kedvük szerint diktálnak nekik saját céljaik szerint, ezzel is saját emberük színrelépését segítve.
A közvetlenül előttünk álló idők nehéznek tűnnek és valószínűleg azok is lesznek, de aki tudja, mi miért történik nem fog félni vagy elkeseredni. Isten igéjében sok bíztatást olvashatunk. „E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.” (János 16:33) Erőt meríthetünk abból, hogy ez az időszak átmeneti csupán és egy sokkal szebb jövő vár ránk, amikor Jézus visszatér, hogy kimentse gyermekeit az Antikrisztus hatalmából és véget vessen uralmának. „És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé.” (Jelenések 21:4)
A legjobb felkészülés, ha jól informáltak vagyunk, olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát és követjük Isten útmutatását saját életünkre. Aki ezt teszi nem fog csukott szemmel járni vagy félelemben élni, tudva, hogy egy örökké tartó és boldog élet vár ránk.
Pillantás a jövőbe – 1. rész

Pillantás a jövőbe

Ősi próféciák beteljesedéseEgy új évezred küszöbét átlépve sokan kiváncsiak vagyunk, mit is tartogat számunkra, és
bolygónk számára a jövő. Új világrend felé közeledünk, ahol mindenkire béke és bőség
vár? Avagy hamarosan példátlan káosz és zűrzavar uralkodik majd? – Netán mindkettőben
részünk lesz?
Ez a tanulmány olyan válaszokat ad, amelyek felkészitenek a jövő eseményeire.
Az alább olvasható, napjainkról szóló leírások nagy részének legkülönösebb jellegzetessége az, hogy évezredekkel ezelőtt íródtak. Megvizsgálunk majd olyan közel 2-3 ezer éves jövendöléseket és próféciákat, amelyek rendkívüli pontossággal írnak le napjainkban történő, vagy legalábbis a mi generációnk szeme láttára lezajló eseményeket és jelenségeket.
A próféciák között találunk olyanokat, melyek a napjainkra jellemző közlekedésről, a századunkban egyre nagyobb méreteket öltő utazásról, és a tudomány soha nem látott mértékű fejlődéséről számolnak be. Más technikai vívmányokat — mint például az elektronikus számlavezetést, vagy a hamarosan bevezetésre kerülő globális hitelkártya-rendszert — szintén elképesztő pontossággal jövendöltek meg.
E jóslatokban szó esik a globális felmelegedés hatásairól, valamint számos újkori halálos betegség — mint például az AIDS és a rák — járványszerű terjedéséről is.
Ha tudomásul vesszük az itt tárgyalt jövendöléseket, más fényben látjuk majd a mai világunkban végbemenő átalakulást, és lehetőségünk lesz felkészülni a jövőbeli kataklizmikus változásokra.

A nagy kérdés:

Az idők folyamán számos vallás tanítója és prófétája nyert különleges bepillantást a jövőbe. Minden idők talán egyik legrészletesebb és mélyrehatóbb szónoklata azonban kétezer évvel ezelőtt hangzott el, egy az akkori Jeruzsálemhez közel eső domboldalon. Ott az igazságkeresők egy kis csapata gyűlt össze tanítójuk — egy ácsból lett prédikátor körül — akit egyszerűen csak Názáreti Jézusként ismertek. Követői kérdésére felelvén évszázadokra kiható és napjainkat is érintő választ adott:
Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, odamentek Hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a Te eljövetelednek és a világ végének?” (Máté Evangéliuma 24,3)
Amiről Jézust a követői faggatták, az a második eljövetelként is ismert drámai esemény, mely során Krisztus visszatér, hogy átvegye a világ felett az uralmat, és megalapozza Isten királyságát a Földön. Az itt használt „világvége” kifejezés nem bolygónk pusztulására utal, hanem az emberiség jelenlegi embertelen uralmának utolsó fejezetére.
Jézus nemcsak egy, „a vég” közeledtére utaló jellel válaszolt a kérdésre, hanem tucatnyi határozott figyelmeztető jelet sorolt fel. A képet számos más bibliai író kiemelkedő jövendölései teszik teljessé. A következőkben tehát ezekre az előre megjósolt „jelekre” fordítunk figyelmet.

A válasz:

(Jézus azt mondta): „Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket… Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad; éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete.” (Máté Evangéliuma 24,6-8)
Mindenki tisztában van azzal, hogy a világban évszázadokon keresztül dúltak háborúk és pusztítottak éhínségek, járványok és földrengések. Azt azonban már kevesen tudják, hogy ezek száma és gyakorisága jelentősen megnőtt az elmúlt években. Vizsgáljuk meg az idézet első részét:

A háborúzó világ

Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. …Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad.” (Máté Evangéliuma 24,6.7a)
A világ soha nem volt háborúktól mentes, de mindezidáig egyetlen történelmi időszak sem volt olyan háborúkkal tarkított, mint a XX. század. A Nemzetközi Vöröskereszt felmérései szerint az elmúlt évszázadban több mint 100 millióan vesztették életüket valamilyen háborús összetűzésben.
1914-et megelőzően soha nem volt még világméretű háború, mind az első, mind a második világháború azonban globális méreteket öltött. Az utóbbi során csupán tizenkét nemzet volt, mely sem hadászati, sem technikai szempontból nem vett részt a háborúban. Mindkét oldalon együttesen 93 millióan teljesítettek katonai szolgálatot, ebből 25 millióan életüket vesztették. A polgári áldozatok száma szintén hallatlanul magas: egyedül az akkori Szovjetunióban több mint 20 millió ember vesztette életét. A Washington Post így ír:
A XX. századi háborúk „totális háborúk”, mind a küzdő felek, mind a civil lakosság számára. Napjaink háborúihoz képest az elmúlt évszázadok barbár háborúi ártatlan utcai verekedések voltak.1
A második világháború óta — ami „az a háború volt, ami véget vet majd minden háborúnak” — 150 főbb háborút vívtak (évi több mint ezer halálos áldozatot számláló konfliktust), a több száz kisebb konfliktuson, lázadáson és forradalmon kívül. A fegyveres konfliktusok halálos áldozatainak száma a második világháború óta több mint 23 142 000 volt.2

A fal lerombolása óta

A világ azt remélte, hogy az 1989 novemberében lerombolt berlini fal nemcsak a nagyhatalmak közötti hidegháború végét szimbolizálja, hanem megteremti a várva várt világbékét. Sajnos ez nem így történt. Az ENSZ Menekültügyi Hivatalának 1995. novemberi jelentése szerint mindezidáig 50 millió ember kényszerült elhagyni otthonát háborús összetűzések miatt. A jelentés az eredményekkel kapcsolatban igen borúlátó:
A hidegháború vége optimista légkört teremtett a menekültkérdéssel kapcsolatban. Azt hittük, hogy a nagyhatalmak versengésének lezárultával számos konfliktus megoldódik majd… Ennek pontosan az ellenkezője történt.3
Az N.D.C. (National Defense Council Foundation — kutató- és érdekcsoport) 1995-ös évi jelentésében hetvenegy háborút sorolt fel, ami kétszerese a szervezet által 1989-ben közölt adatoknak. A szervezet elnöke, Andrew Messing — a különleges egység egyik nyugalmazott tisztje — szerint a hidegháborút követő időszak legnagyobb veszélyeit a nukleáris és biológiai fegyverek proliferációja, Kína növekvő militarizálása, és a kábítószer-csempészethez kötődő erőszak elterjedése jelenti.4

Etnikai tisztogatás” és törzsi viszályok

A „nemzet támad nemzet ellen” próféciában eredetileg használt görög szó az ethnos, ami szó szerint lefordítva törzset vagy nemzetséget jelent. Jézus szerint tehát etnikai csoportok fordulnak egymás ellen. Az utóbbi időben ez a jóslat tragikusan be is igazolódott. A Pulitzer-díjat nyert történész, Arthur Schlesinger arra figyelmeztet, hogy „amíg a XX. század az ideológiákért vívott háborúk évszázada volt, a XXI. század az etnikai háborúk évszázadaként kezdődik.”5
Az AP hírügynökség jelentése szerint századunkban a nemzeteken belüli viszálykodások több halálos áldozatot követeltek, mint amennyit az idegen országokkal vívott háborúk. A sztálini tisztogatásokról, Kína kulturális forradalmáról, Kambodzsa „halálmezőiről”, az ún. népirtásokról, és a ruandai borzalmakról beszámolva a jelentés ijesztő következtetésre jut:
A XX. század történelmünk legvéresebb évszázada. Még akkor is, ha figyelmen kívül hagyjuk a hadüzenettel megkezdett háborúkat. Ausztráliát és Észak-Amerikát kivéve minden kontinensen találunk olyan kormányt, amely ezreket, milliókat mészárolt le gyakran úgy, hogy szomszédot szomszéd ellen fordított. Az ún. legcivilizáltabb évszázadban becslések szerint legalább 170 millió ember esett öldöklés áldozatául. Az „etnikai tisztogatás” kifejezés a mi évszázadunkban vált ismeretessé.6
Habár a jövő igen borús, ebben az erőszakos világban hamarosan eljön a nap, amikor maga Isten lép közbe, örökre véget vetve a háborúknak. A Biblia azt írja, hogy amikor Krisztus visszatér a Földre, „ítéletet tesz a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul.” (Ézsaiás könyve 2,4)
A nemsokára eljövendő világbékéről a későbbiekben még szó lesz, most azonban egy időre térjünk még vissza a jelen szorongató realitásaira.

Anyu, éhes vagyok!”

És lesznek éhínségek…” (Máté Evangéliuma 24,7b)
Valóban növekvő éhínség idejében élünk? A Világbank 1996. szeptemberi jelentése szerint naponta több mint 800 millió ember éhezik világszerte, és több mint 500 millió gyermek nem jut szellemi és testi fejlődéséhez szükséges, megfelelő mennyiségű és minőségű élelemhez. „Naponta körülbelül négyszázezren halnak meg valamilyen alultápláltság előidézte betegségben, főleg vidéken.” — mondja a bank alelnöke, Ismail Serageldin.7
Lester Brown, a Worldwatch adatgyűjtő intézet elnöke szerint: „Ironikus, hogy a modern technológia, az űrkutatás, az Internet és a szervátültetések korában az emberiségnek váratlanul az egyik legősibb kihívással kellett szembenéznie 1996-ban — hogyan éljen meg a következő aratásig.” Az 1995-ös csökkenő terméshozamokra, és a világ élelmiszer-tartalékainak jelenlegi labilis állapotára utalva figyelmeztetett: „Még nem vagyunk túl a nehezén.”8
Sok más szakértőhöz hasonlóan a Worldwatch is a globális felmelegedést okolja a világban létező éhínség miatt. Az „Életjelek — 1996” című jelentésben arról olvashatunk, hogy az 1990-es évek első felében az időjáráshoz kötődő terményveszteségekért kifizetett biztosítási díjak értéke elérte a 48 millió USA dollárt, az 1980-as években kifizetett 16 millió dollárral szemben.9
Sir John Houghton klímaszakértő, és az angol parlament Környezetvédelmi Bizottságának elnöke arra figyelmeztet, hogy a globális felmelegedés pusztító hatása csak ezután teljesedik be igazán: „Ahogy az időjárás egyre szélsőségesebbé válik, erdők halnak majd ki; olyan betegségek, mint például a malária terjedése felgyorsul; és éhező menekültek vándorolnak majd országról országra.”10
Ha átlagos sebességgel olvasunk, mióta kezünkbe vettük ezt a tanulmányt, körülbelül kétszázan haltak éhen. Konzervatív becslések szerint is, hacsak drasztikusan nem javulnak a dolgok, évente kb. 4 millióan fognak éhen halni.
Amíg egészen 1830-ig tartott, hogy a világ népessége az 1 milliárdot elérje, csak száz évbe telt (1930), hogy ez a szám egy újabb milliárddal növekedjen, 30 évbe, hogy elérje a harmadik milliárdot (1960), 16 év kellett a negyedik milliárd eléréséhez (1976), és 11 év (1987), hogy az ötmilliárdot elérje. 2030-ra a világ népességét 8,5 milliárdra becsülik. Ahogy nő a népesség, úgy csökken az egy főre jutó megművelhető földterület.

Az egyszerű megoldás

A dolog szomorú iróniája az, hogy a világ képes lenne elegendő élelemmel ellátni növekvő populációját. Amíg némely éhínséget az aszály, vagy más természeti katasztrófák okoznak, többségüket mégis el lehetne kerülni, ha az emberiség nem lenne annyira önző és embertelen. A háborúk, az embargók, a korrupt kormányok és a gazdasági elnyomás mind részei a valódi problémának. Amíg ártatlan gyermekek éheznek, addig egyes gazdag nemzetek több millió tonnányi élelmet semmisítenek meg, hogy az árakat mesterségesen magasan tartsák.
Az AP hírügynökség szerint a Bread for the World Institute (Kenyeret a Világnak Intézet) a következőket írja ötödik, éves jelentésében:
Az éhségek hátterében a humanitárius értékek pusztulása áll” — jelenti ki a szervezet, amely széleskörűbb humanitárius segélyprogramokért lobbizik.
Jelentésükben az erőszakot, a politikai hatalomhiányt, a szegénységet, a faji megkülönböztetést, és a környezeti problémákat nevezték meg az alultápláltság fő okaiként.11
Ha mindannyian követni tudnánk az aranyszabályt, és úgy tennénk másokkal, amint elvárjuk tőlük, hogy velünk tegyenek, még olyan súlyos problémákat is ki tudnánk küszöbölni, mint az éhínség.

Háború — a nagy pénzpocsékolás

Az éhínségek gyakran kötődnek háborúkhoz, vagyis minél több a háború, annál nagyobb az éhínség. Az USA volt elnöke, Dwight D. Eisenhower a következőképpen írt a háború okozta pénzpazarlásról:
Minden legyártott fegyver, minden kiküldött hadihajó, minden kilőtt rakéta azoktól lop, akik éheznek és nincs meg a betevő falatuk, akik fáznak és nincs ruhájuk. A fegyverkező világ nemcsak pénzt költ. Munkásai verejtékét, tudósai tehetségét, gyermekei reményét is vesztegeti… Az emberiség vaskeresztre feszítve haldoklik a háború fenyegető felhője alatt. Vajon képes-e a világ más módon élni?”12
A következő adatok segítenek napjaink viszonylatában értelmezni Eisenhower szavait:
Az 1991-es Öböl-háború naponta félmilliárd dollárba került a Szövetségeseknek, ami 350 ezer dollárnak felel meg percenként. Egy vadászrepülőgép kb. 25 millió dollárba kerül. Egy Tomahawk cirkáló rakéta 1,3 millió dollárt ér. Egy levegőből levegőbe irányított lövedék 800 ezer dollár.
Mindezt könnyebben érthető adatokra lefordítva, egy Sparrow radar-irányítású rakéta árából egy egész iskolányi gyerek napi egyszeri étkezését lehetne fedezni öt éven át.
Ezek a számok mégis eltörpülnek az évente világszerte fegyverekre költött pénzmennyiséghez képest. A stockholmi International Peace Research Institute (Nemzetközi Kutatóintézet a Békéért) jelentése szerint a világ éves fegyverkezési költségei átlagosan 900 milliárd és 1 billió dollárra rúgnak. Ha az 1 billiót vesszük figyelembe, ez azt jelenti, hogy a világon percenként 2 millió dollárt költenek fegyverekre. Egy tízéves terv, ami a fejlődő országok szegényeit tiszta ivóvízhez juttatná, 30 milliárd dollárba kerülne, ami csupán 10 napi hadászati költség. Évi 18 napi költségráfordítás megszüntetné a világon az alultápláltság problémáját. Szakértők szerint egy 200 millió dolláros költségvetés — ami 3 órányi hadi költségráfordítást jelent — elegendő lenne olyan betegségek felszámolásához, mint a diftéria, a szamárköhögés, a kanyaró, a tetanusz és a gyermekbénulás, melyek együttesen évente 4 millió gyermek halálát okozzák.13

Járványok sújtotta bolygó

És lesznek döghalálok…” (Máté Evangéliuma 24,7b, Károli-féle Bibliafordítás)
A háborúkhoz és éhínségekhez hason lóan a járványok gyakoriságának és erősségének növekedése is figyelemre méltó. Alig húsz évvel ezelőtt az orvostudomány egy sor baktérium és vírus felett aratott győzelmet. 1979-ben, William Stewart — az Egyesült Államok egészségügyi minisztere — bejelentette, hogy „pontot tehetünk a fertőző betegségek korszakának végére”.14
Egy 1983-as orvosi tankönyv szerint még „a fertőző betegségeket könnyebb megelőzni és gyógyítani”, mint bármely más betegség-csoportot.15
Ahelyett azonban, hogy a veszély megszűnt volna, a ’90-es években a fertőző betegségek száma ugrásszerűen megnőtt. Dr. Sherwin Nuland Hogyan halunk meg16 című könyvében így kesereg: „Az orvostudomány fertőző betegségek felett aratott állítólagos győzelme illúzióvá vált”.17 Az orvosok ma már arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenlegi, gyógyszernek ellenálló baktériumok új fajai halálosabbnak bizonyulhatnak, mint az AIDS. Az AP jelentése szerint:
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi antibiotikumoknak ellenálló új baktériumfélék megjelenése jobban veszélyezteti a közegészségügyet, mint az AIDS.
Olyan betegségek válnak gyógyíthatatlanná, amelyeket korábban legyőzöttnek tekintettek, mint például a tuberkulózis, a tüdőgyulladás, az agyhártyagyulladás, vagy a sztafilómás fertőzések. Egy egyszerű, középfülgyulladást vagy tüdőgyulladást okozó baktérium a vancomycinnek és más gyógyszereknek ellenálló „szuper bacilussá” válhat.
A tudósok „egészségügyi katasztrófát” jósolnak — figyelmeztetett Dr. Alexander Tomasz, a New York-i Rockefeller Egyetemről, az Amerikai Tudományos Fejlődés Társaság 1994-es ülésén.18

Az antibiotikumok fegyvere visszafelé sül el

Miért bukkannak fel újra ezek az egyszer már kihalóban levő, vagy kihaltnak vélt betegségek? A szakértők szerint ironikusan éppen az ezeket gyógyítani hivatott gyógyszerek gyakori és helytelen alkalmazása a felelős az új szuper-fajok kialakulásáért.
Kritikusok az ún. „B-52 módszer” elterjedéséről panaszkodnak bizonyos orvosi körökben, melynek során az orvos pácienseit egy széleskörűen alkalmazható antibiotikummal látja el, amikor nem biztos a betegség pontos okában. A szakértők attól is tartanak, hogy az állateledelekben használt antibiotikumok elterjedt alkalmazása szintén hozzájárul a baktériumok ellenálló képességének kifejlődéséhez.19

Gyilkos vírusok

Az orvostársadalom figyelmeztetése szerint nemcsak a baktériumok okozta járványok száma emelkedik, hanem a gyilkos vírusok, mint például az AIDS vagy az ebola is gyakrabban fordulnak elő.
Az AIDS és az ebola csupán figyelmeztető előhírnökei annak a sok más halálos vírusnak, amelyek végigsöpörhetnek a Földön a genetikai mutáció, vagy olyan társadalmi változások következtében, melyek kedveznek a betegségek terjedésének — mondják a szakértők.
Ez csak a jéghegy csúcsa ahhoz képest, hogy mennyi vírus létezhet az emberi szervezetben” — állítja Dr. Morse, egy ebola-szakértő. Richard Courtney, a pennsylvaniai állami egyetemről kijelentette, hogy a jelenlegi helyzet szerint „a vírusos betegségek száma egyre nő ahelyett, hogy csökkenne”.20

Az AIDS-robbanás

Ahogy az AIDS tovább folytatja pusztító útját a világban, megdöbbentő statisztikákat olvashatunk. Az UNAIDS, az ENSZ HIV/AIDS vírussal foglalkozó egyesített programja 1996 decemberében kiadott becslései szerint ’96-ban 3,1 millióval nőtt a HIV vírussal fertőzöttek száma. Ugyanabban az évben 1,5 millióan haltak meg AIDS-ben, 6,4 millióra növelve az AIDS-hez fűződő halálozások számát. E tanulmány megírásakor több mint 24 millió a ma élő HIV/AIDS vírussal fertőzöttek száma, ami annyit jelent, hogy jóval több, mint 30 millió ember fertőződött meg, mióta a betegséget 1981-ben először diagnosztizálták.21
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint „naponta több mint 6000 ember fertőződik meg a HIV vírussal, és a járvány egyre terjed. A heteroszexuális úton történő fertőződés az összes HIV fertőzés 75%-áért felelős”.22 WHO szóvivő, Christopher Powell szerint 2000-re a HIV-pozitív emberek száma akár a 40 milliót is elérheti.23
A fentiekben említett járványokon kívül természetesen ott van a rák, ami nem számít fertőző betegségnek. Tudósok szerint a rákbetegségeknek kb. 80 százaléka környezeti hatásokra vezethető vissza, például a dohányzásra (aktív vagy passzív), vagy káros kémiai anyagok szervezetünkbe jutására modern élelmiszereink fogyasztása során. Ma több mint száz olyan különböző fajta rákbetegséget ismernek, amelyek elődeink számára még ismeretlenek voltak, és amelyek ma évente 6 millió emberáldozatot követelnek. A melanoma, a halálos kimenetelű bőrrák terjedésének ugrásszerű növekedését a Föld ózonrétegének — amely a Nap ultraibolya sugarait szűri — elvékonyodása okozza.
Jézus szerint visszatérését járványok és betegségek elterjedése fogja megelőzni. Habár ezek gyakorisága az elkövetkezendő napokban egyre nő, a Biblia azt is elmondja nekünk, hogy Isten meg tudja védeni és gyógyítani azokat, akik bíznak Benne: „Nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás … És feltámad néktek, akik félitek az Én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az Ő szárnyai alatt.” (Zsoltárok könyve 91,10; Malakiás könyve 4,2 — Károli-féle Bibliafordítás)

És rengett a Föld!

És földrengések lesznek mindenfelé…” (Máté Evangéliuma 24,7b)
A Világ Almanach szerint 1000 és 1800 között csak 21 nagyobb erejű földrengés volt. 1800 és 1900 között viszont már 18. A következő 50 évben — 1900 és 1950 között — 33 nagyobb földrengés történt — majdnem annyi, mint az azt megelőző 850 évben együttvéve!24
1950 és 1991 között 93 nagy erejű földrengést jegyeztek fel — majdnem háromszor annyit, mint az ezt megelőző fél évszázadban -, amelyek világszerte 1,3 millió ember életét követelték. A földrengések ilyen nagymértékű növekedése arra a következtetésre juttatta a tudósokat, hogy nagyobb szeizmikus mozgások időszakába léptünk.
A geológusok és szeizmológusok 1995-ös konferenciáján arra figyelmeztettek, hogy a szeizmikus törésvonalak mentén épülő nagyvárosokat a közeljövőben hallatlan katasztrófák sújtják majd:
Csaknem bizonyos, hogy az elkövetkező évtizedekben eddig soha nem látott katasztrófák várhatók.” — mondta Roger Bilham a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Egyesület egyik ülésén. — „Figyelembe véve, hogy a városi lakosság akár 50 %-a is áldozatul eshet egyetlen földrengésnek, még az 1 milliós nagyságrendet meghaladó halálozási arányok előrejelzése sem tekinthető túlzásnak. Amíg az elmúlt évtizedekben a nagyobb földrengések általában megkímélték a városi lakosságot, ez a tendencia nem fog a végtelenségig folytatódni” — hangsúlyozta Bilham.25
Ézsaiás prófétának szintén voltak látomásai a végső napok óriási földrengéseiről: „És megrendülnek a föld alapjai… darabokra törik a föld, inogva reng a föld… Ide-oda tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, mint a kunyhó… a nagy öldöklés napján, mikor leomlanak a vártornyok.” (Ézsaiás könyve 24,18-20; 30,25)

Bibliográfia

 1. Washington Post excerpt quoted in „The Futility of War,” Awake, 22 April 96
 2. AP (Associated Press), 10 Nov 1993
 3. Wars Force 50 Million from Homes,” AP, 15 Nov 95
 4. Group: 71 Wars Exist Worldwide,” AP, 2 Jan 96
 5. Is a World Without War Possible?,” Awake, 22 Apr 96
 6. Levinson, Arlene. „20th Century Awash in Blood,” AP, 16 Sep 95
 7. 800 Million People Go Hungry,” UPI (United Press International), Washington, 23 Sep 1996
 8. Evans, Eddie. „World Faces Ancient Challenge of Growing Food,” Reuter, 18 May 1996
 9. Briscoe, David. „The Planet’s Pulse,” AP, 18 May 1996
 10. Fox, Maggie. „Global Warming Means Third-World Hardship,” Reuter, London, 15 Feb 1996
 11. AP, 13 Oct 94
 12. Eisenhower, Dwight D. „A Chance for Peace.” 16 Apr 1953, speech to the American Society of Newspaper Editors. In: Public Papers of the Presidents: Dwight D. Eisenhower. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1960-1961; 1:179-189.
 13. Our Common Future,” 1987 UN report issued by the World Commission on Environment and Development
 14. Hamilton, Andrea. „Bacteria Become Ever More Resistant,” The Washington Times, 20 Nov 1994
 15. U.S. News & World Report, 29 Jan 1996
 16. Nuland, Sherwin B. How We Die: Reflections on Life’s Final Chapter. New York: Random House in association with Alfred A. Knopf, 1994.
 17. The End of Antibiotics,” Newsweek, 28 Mar 1994, pp. 47-48
 18. AP, 26 Mar 95
 19. AP, 7 Oct 94
 20. AP, Washington, 23 May 95
 21. Figures taken from the UNAIDS and WHO Internet Web page, 7/97.
 22. UN: 6000 People Infected Daily by HIV,” UPI, 30 Nov 95
 23. AP 3 Jan 95
 24. The Universal Almanac, Kansas City, Mo.: Andrews and McMeel, 1993
 25. Deaths in quakes expected to rise as cities grow,” Reuter, Boulder, Colorado, 3 Jul 1995

Pillantás a jövőbe – 2. rész

Ősi próféciák mai beteljesedése

Írta: Michael Roy

Erőszakos világunk

Jézus Máté Evangéliumának huszonnegyedik fejezetében említést tesz egy olyan problémáról is, ami közvetlenül visszatérése előtt igen súlyossá válik – a féktelen erőszakról: „Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia [második] eljövetele is.” (Máté Evangéliuma 24,37)
Milyen volt a helyzet „Noé napjaiban”? Mózes első könyve szerint „a Föld pedig mind romlottabb lett Isten előtt, és megtelt a Föld erőszakossággal.”. (Mózes 1. könyve 6,11) Sajnos mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy manapság az újságok tele vannak az értelmetlen erőszak tragikus híreivel.
Az Egyesült Államokban az erőszakos bűncselekmények megdöbbentő méreteket öltöttek. Az FBI szerint átlagosan huszonkét percenként megölnek valakit; négypercenként megerőszakolnak egy nőt, és minden huszonhatodik másodpercben történik egy rablás.26
Magyarországon szintén egyre nagyobb mértékű a bűnözés. Amíg 1990-ben a jogerősen elítéltek száma 47 694 volt, addig 1996-ra számuk majd kétszeresére, 83 293-ra nőtt. A fiatalkorú bűnözők száma ugyancsak emelkedett: 5156-ról 7768-ra.
A Reuter egy bűnügyi jelentést idéző közleménye szerint a bűnügyi adatok még magasabbak az USA-ban:
Az Amerikai Bűnügyi Tanács első jelentésében azt írja, hogy „a bűncselekmények száma történelmi viszonylatban is igen magas.
Amerika a bűnözés időzített bombája, és nincs már sok idő felkészülni a robbanásra.”. – írja a jelentés, kiemelve a fiatalkori bűnelkövetések számának emelkedést.
A Tanács véleménye szerint az FBI statisztikája csak a jéghegy csúcsa. Szerintük a bűncselekmények aránya – nemcsak a rendőrségnek jelentett, hanem az áldozatok kihallgatása során összegyűjtött adatok alapján – öt-hatszor magasabb, mint a bejelentettek száma, beleértve a gyilkosságokat, a fegyveres és a nemi erőszakot és a rablást.27
A Washington Post hozzáteszi:
Naponta már 145 öngyilkosság és gyilkosság történik [az USA-ban], és a számuk egyre nő. Az elmúlt harminc év felmérései szerint az áldozatok száma meghaladja az egymillió kétszázezret, ami több mint az Államok történelmének háborús áldozatai együttvéve. Az áldozatok többsége gyerek.28
Jack Levin, a bostoni Észak-keleti Egyetem szociológia professzora figyelmeztet, hogy a fiatalkorúak (akik akár 14, 15 évesek is lehetnek) által elkövetett gyilkosságok számának növekedése a helyzet rosszabbodására utal:
Ezek a fiatalok a második világháborút követő demográfiai robbanás szülötteinek a gyermekei – az úgynevezett utóhullám -, akik még el sem érték a 18-24 éves kort, amikor a gyilkosságok nagy részét elkövetik.”
Már most gyilkolnak – mondja Levin. – Vajon mi lesz később?”.29

Ez a szórakoztatóipar?

Miért ilyen nagyarányú a növekedés a mai fiatalság körében elkövetett erőszakos cselekmények számában? A társadalomkutatók arra a következtetésre jutottak, hogy ezért részben a szórakoztatóipar felelős, kiváltképp a televízió jóvoltából otthonunkba jutó kép- és hanganyag. A múltban a bűncselekmény színhelyén kellett lennünk ahhoz, hogy az erőszak szemtanúi legyünk. Ma már ez nem szükséges. Mire egy átlagos amerikai betölti tizenötödik életévét, több mint 35 ezer emberi élet kioltásának, és 200 ezer más brutális bűntettnek lehet tanúja a televízióban. Az emberek még Noé napjaiban sem voltak kitéve ennyi erőszaknak, mint ma.
Az utcán és otthonainkban történő, és a filmekben látott erőszak közötti kapcsolat vitathatatlan. Az UPI jelentése egy, a negyvenezer tagot számláló Brit Tanárok Egyesülete által végzett felmérésből ezt a következtetést vonja le:
Az erőszakos filmek hatása sokkal nagyobb, mint azt korábban gondoltuk.” – mondta Jackie Miller, az egyesület főtitkárhelyettese. A felmérés szerint a középiskolai tanárok 77%-ának véleménye szerint a gyerekek „érzéketlenné kezdtek válni az erőszakkal szemben”, és egyre gyakrabban utánoztak erőszakos cselekményeket a játszótéren.30
Dr. Leonard D. Efron, pszichológia professzor a chicagói Illinois Egyetemről, huszonkét évig tanulmányozta több mint négyszáz tévénéző szokásait. Megfigyelése szerint: „Kétség sem fér hozzá, hogy a tévében látható erőszak hatással van az agresszív viselkedés, a bűnözés és a társadalomban előforduló erőszak mértékére.” Arnold Kahn az Amerikai Pszichológiai Társaságtól hozzáfűzi: „A televízióban látott erőszak hatása felőli vita épp olyan, mint a dohányzás és a rák kapcsolatának vitatása.”31
Hogy megtudjuk, „maguk a fiatalok hogyan vélekednek saját rohamosan változó világukról”, a Newsweek magazin és a Children’s Defense Fund (Alapítvány a Gyermekek Védelméért) közösen kezdeményezett felmérést 758, 10 és 18 év közötti amerikai gyermek között. A Newsweek így ír az eredményről:
Egy teljes generációt kínoz a félelem… Sokan olyan dolgoktól rettegtek, amiket a szüleik még elképzelni sem tudtak: fegyverek, kábítószerek, válás és szegénység. Az interjúkból egytől egyig sugárzik, milyen mélyen befolyásolja a gyerekeket az erőszak vagy az attól való félelem, nemcsak a nagyvárosok belső kerületeiben, de még az elővárosokban, és a kisebb településeken is Amerika-szerte.32
Ebben az erőszakos világban sem kell azonban félelemben élnünk. A Szentírás Jézust a „Békesség Fejedelmének” is nevezi (Ézsaiás könyve 9,5), aki ígéretet tesz mindenkinek, aki szereti Őt és bízik Benne: „Békességet hagyok nektek; az Én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” (János Evangéliuma 14,27)

Az „én” generációja

Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül.” (Máté Evangéliuma 24,12)
Így írja le Jézus az emberek szívének állapotát a visszatérése előtti napokat illetően. A Biblia később így ír: „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek,… inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent.” (Timóteushoz írt 2. levél 3,1-4)
Sajnos, az önzés és a ridegség manapság mindenütt egyre elterjedtebb. Az alábbi cikk az angol Press Authority c. lapból jól tükrözi, mi történik a legtöbb országban:
Anglia a morális hanyatlás időszakát éli, mivel az emberek egyre önzőbbé válnak, és a közösségi szellem hiánya kihalóban van – állapítja meg egy közelmúltban folytatott felmérés.
Az ország kevésbé törvénytisztelő, mint tíz évvel ezelőtt – vallotta az emberek 77%-a egy Gallup által készített felmérés során, míg 65%-uk szerint a jó és rossz közötti különbségtevés képessége egyre gyengül.
Az embereket „kevésbé érdekli, hogy mi történik másokkal”, mint tíz évvel ezelőtt – vallotta a megkérdezettek 70%-a, míg 72% úgy gondolta, hogy az ország kezd egyre önzőbbé válni.33
Az önzés lehet az egyik oka a magyarországi szomorú statisztikáknak is: míg 1996-ban az ezer lakosra jutó házasságok száma 4,8-ra csökkent, addig az ezer házasságra jutó válások száma elérte a 9,7-et.
Az alkoholizmus is döbbenetes méreteket öltött. 1980-ban csupán 224 ezer alkoholistát tartottak nyilván, 1996-ra azonban számuk 794 ezerre nőtt. És ez csak a hivatalosan nyilvántartottak száma.

Hová lettek a gyerekek?

Egy ENSZ tanulmány arra a következtetésre jut, miszerint „világszerte a családok létszáma egyre csökken, mivel a legtöbb országban a nők kevesebb gyereket akarnak”.34 A csökkenés egyik oka az elmúlt években megfigyelt abortuszok számának növekedése. Annak ellenére, hogy a modern orvostudomány kimutatta, hogy az emberi élet a fogamzáskor kezdődik, világszerte több mint 30 millió meg nem született gyermek életét oltják ki évente. A Biblia azt írja: „Még a ruhád szárnyán is található ártatlan, szegény emberek vére: Én [Isten] nem titkos kereséssel találtam meg őket, hanem mindezeknél!” (Jeremiás könyve 2,34 – Jakab királyi Bibliafordítás)
Egy anya gyermeke iránti szeretetét mindig is a legtisztább és legtermészetesebb érzelemnek tekintették. A Reuter hírügynökség azonban azt jelenti, hogy „a nők világszerte kevesebb gyermeket szülnek, és a terhességek több mint 25%-a abortusszal végződik”.35
A magyarországi adatokból ugyanezt láthatjuk: 1996-ban összesen 76 600 abortuszt hajtottak végre, ami 100 élveszületésre 72,8 abortuszt jelent. Becslések szerint az amerikai nők 46%-a esik át abortuszon, mire elérik a 45 éves kort.36
Az előző generációk felháborodnának az effajta statisztikák hallatán, a miénk azonban meg sem döbben. Bizonyára mondhatjuk, hogy elérkeztek azok a napok, amikor az emberek szíve megkeményedik és a természetes jóindulat eltűnik.

Szodoma és Gomora életre kel

Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban is történt… ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.” (Lukács Evangéliuma 17,28-30)
Egy másik, Jézus által megjósolt modern tendencia, ami még egyértelműbbé teszi, hogy mai világunk mennyire „szeretet nélkül való”, az egyre inkább elfogadott és terjedőben lévő homoszexualitás. (Ez a fogalom szodómiaként is ismert. Nevét az egykori bűnnel teli városról, Szodomáról kapta, ahol „Szodoma férfiai körülvették a házat; ifjak és öregek, az egész nép kivétel nélkül” [Mózes 1. könyve 19,4-5], megpróbálva szexuális kapcsolatot létesíteni az angyalokkal, akik Lótot, Ábrahám pátriárka unokaöccsét látogatták meg a városban, mielőtt elpusztították volna azt. A szodómiával kapcsolatosan a társadalomban egyre inkább az a szemlélet az uralkodó, ami „Lót idejének” Szodomájára is jellemző volt.
A homoszexualitás rohamos terjedése a végső idők eljövetelének újabb jele tehát. Nemcsak, hogy a legtöbb országban eltűrik, de számos helyen még támogatják is, sőt, a filmvilág és a zenei élet előadóművészei közül sokan hencegnek vele, és pártolják azt.
1992-ben az amerikai Szex-információs és Oktatási Tanács nemzeti programot kezdeményezett az amerikai iskolákban folytatandó szexuális felvilágosításra. Ez a program – ami az ország egyik legtekintélyesebb magánkézben lévő oktatócsoportjától származik – azt tanítja, hogy „erkölcsileg egyik szexuális beállítottság vagy családi felépítés sem felsőbbrendű a másikhoz képest”. Ezt az indítványt pedig – miszerint az amerikai gyerekeket a homoszexualitás elfogadására tanítsák – jóváhagyta az Amerikai Orvosi Kamara.37
A következő újságcikk részletek jó példái annak, hogy a világ, amiben élünk valóban olyan, mint „Lót napjaiban volt”:
A BBC egy hét fizetett szabadságot ígér nászútjuk eltöltésére azon homoszexuális dolgozóinak, akik részt vesznek egy „formális elkötelezettségi ceremónián – jelentette be az állomás szóvivője szombaton. Átadnak majd egy 75 Font (30 000 Ft) értékű ajándékutalványt is, mint nászajándékot a homoszexuális ifjú párnak.38
Világszerte háromszáz anglikán elöljáró támogatott egy kampányt, ami azért folyt, hogy aktív homoszexuálisokat pappá avathassanak. A papok aláírtak egy reklámanyagot, ami nyíltan dicséri a Leszbikus és Homoszexuális Keresztény Mozgalmat. A hirdetményt keresztény újságokban fogják megjelentetni.39
Franciaországban kiterjesztik az egészségügyi juttatásokat a homoszexuális párok nem dolgozó feleire is. A határozat fontos előrelépést jelent a homoszexuális párok házasságának hivatalos elismerésében.40
Az Európai Parlament határozatot hozott, miszerint az Európai Közösség tagállamaiban meg kell engedni a homoszexuális párok házasságát, és azt, hogy gyermekeket fogadhassanak örökbe. A tagállamok nem tesznek különbséget a törvényes felnőttkor meghatározásában homoszexuálisok, illetve heteroszexuálisok között – szólt a határozati javaslat, melyben többek között azt javasolják, hogy minden törvényt töröljenek el, amely bünteti az ugyanolyan neműek közötti szexuális kapcsolatot.41

Terjed a „jó hír”

Isten országának ezt az Evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” (Máté Evangéliuma 24,14)
Amíg a háborúk, az éhínségek, a földrengések és más csapások számának növekedése a „nyomorúságok kezdetét” jelzi, Jézus szerint a következő jel a tulajdonképpeni vég – Krisztus visszatérésének – hírnöke.
A Keresztény Világ Almanach42 szerint a Föld összes országában vannak keresztények és keresztény egyházak. Ezekben az országokban több mint 4 milliárd embernek prédikálták már az Evangéliumot. Minden évben több mint 50 millió Bibliát, és csaknem 80 millió Újtestamentumot osztanak szét. Évente 4 milliárd evangéliumi kiadvány kerül nyomtatásra.
Mára a világ 98%-a számára elérhető a teljes Biblia vagy annak részei, hiszen azt 2092 különböző nyelvre vagy dialektusra fordították le részleteiben vagy egészében.43
Egyre több keresztény témájú könyv jelenik meg. 1500 nyomda és kiadó kb. 3 milliárd példányt nyomtat évente. Az Evangéliumot 2160 keresztény rádió és tévéállomás is hirdeti, és több ezer világi televízió állomás sugároz keresztény programokat.
Az Evangéliumot még soha nem hirdették az egész világon minden nemzetnek úgy, mint most. – Ha nem is közvetlenül misszionáriusok által, a modern média eszközeinek segítségével feltétlenül elmondható, hogy az Evangélium az egész világon hirdettetik. Jézusnak ebből a bizonyító erejű próféciájából világosan láthatjuk, hogy a vég idejében élünk.

Világjárók és a sebesség megszállottjai

sokan ide-oda futkosnak…” (Dániel könyve 12,4 – Jakab királyi Bibliafordítás)
A mai, modern kommunikációs eszközök és járművek, melyek lehetővé tették, hogy minden nemzetnek hirdethessék az Evangéliumot, egy másik határozott jövendölést is eszünkbe juttatnak a végső időkkel kapcsolatban. Kr. e. 534-ben Dániel próféta rendkívüli üzenetet kapott. A jelenés végeztével Isten biztosította róla, hogy habár a prófécia neki adatott, nem neki szólt, nem baj tehát, ha nem érti. Dániel könyvének valódi értelme csupán az utóbbi években nyílt meg számunkra. Az Úr azt mondta Dánielnek:
Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig: sokan ide-oda futkosnak majd, de az ismeret gyarapodik.” (Dániel könyve 12,4 – Jakab királyi Bibliafordítás)
Az „ide-oda futkosni” kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy „sebesen haladni ide-oda”, vagy ahogy az angol Living Bible (Élő Biblia) fordítja: „az utazás jelentősen megnövekszik”.
Figyelembe véve, hogy az emberi szállítóeszközök és járművek – lovas szekerek, vitorlások stb. – évszázadokon át nem változtak jelentősen, megértjük e prófécia jelentőségét.

A sebesség megszállottjai

1789-ben George Washingtonnak nyolc napba telt, hogy megtegye a 200 mérföldes utat otthonától New York városáig, ahol beiktatták elnöki hivatalába. Nem az a lényeg, hogy nyolc napra volt szüksége az utazáshoz, hanem az, hogy Kr. e. 50-ben Julius Caesar ugyanennyi idő alatt tette volna meg ugyanezt az utat. A szállítóeszközök terén igazából nem sok változás történt az évszázadok alatt, melyek a két személyiség élete között elteltek. Vizsgáljuk meg azonban a múlt században bekövetkezett fejlődést!
Ma óriási sebességgel utazhatunk, és hatalmas távolságokat tehetünk meg autóval. Egy sugárhajtású repülőgép már 24 óra alatt körberepülheti a Földet, és egy űrhajó 80 perc alatt teszi meg ugyanezt.

Utazásmánia

Az utazó emberek száma hallatlan mértékben megnőtt. 1995-ben a turizmussal foglalkozó cégek ügyvezetőinek, az Utazási és Turisztikai Tanácsnak (WTTC) az évi ülésén, Szingapúrban, John Naisbitt – gazdasági megfigyelő, és a Megatrends 200044 c. könyv szerzője – kihangsúlyozta, hogy az iparág, mely az embereknek lehetővé teszi, hogy „ide-oda futkossanak”, a világ legnagyobb iparágává vált:
Az utazás és a turizmus a legnagyobb és legenergetikusabban fejlődő iparág a világon. Egyike a három szuper-iparágnak, ami a következő évszázad gazdaságát döntően meghatározza majd az információ-technológiával és a távközléssel együtt.
Ebben az évben a turizmus 3,4 billió USA dollárnak megfelelő értékben járult hozzá a teljes össztermeléshez, ami 10%-át teszi ki a világ gazdasági termelésének, fogyasztói költségeinek és beruházásainak.45
Pierre Jeanniot, a Nemzetközi Légi Közlekedési Társaság (IATA) vezérigazgatója a szervezet fennállásának 50. évfordulóján elhangzott beszámolója szerint az IATA vállalatok 1995-ben összesen 1,2 milliárd utast szállítottak – ami egyötöde a világ népességének.46
A madridi székhelyű World Turism Organisation (Világturisztikai Társaság) előrejelzése szerint 2010-re a jelenlegi turisták száma megkétszereződik majd. Antonio Savignac, a szervezet főtitkára, beszámolójában a következőket mondta: „2010-re hozzávetőleg egymilliárdos nemzetközi utasforgalomra számítunk, de ez csak a kezdet. A belföldi turizmus, és a belföldi utasok száma ennek akár tízszerese is lehet majd”.47
Annak, hogy napjainkban annyian utaznak – főképpen fiatalok – egyik oka talán az, hogy az emberek elégedetlenek saját országukkal, kultúrájukkal és vallásukkal, ezért máshol keresnek válaszokat és megoldásokat. Ezek az igazságkeresők és zarándokok egy másik, végső időkről szóló próféciát juttatnak eszünkbe, ami az Ótestamentumban található Ámósz próféta könyvében: „Jön majd olyan idő – így szól az én uram, az Úr -, amikor éhséget bocsátok a földre; nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr Igéjének hallgatására. Vándorolnak majd tengertől tengerig és északtól napkeletig. Bolyonganak, és keresik az Úr Igéjét.” (Ámósz könyve 8,11.12)
A világtörténelemben még soha nem tettek meg az emberek olyan sebességgel, olyan gyakran akkora távolságokat, mint ma. Valóban sokan vándorolnak a „végső időkben” éppen úgy, ahogy Isten mondta.

Információfüggőség

„…az ismeret gyarapodik.” (Dániel könyve 12,4)
Jó oka volt annak, hogy az „információ túltengés” kifejezés csak az elmúlt néhány évben terjedt el. A tudást ugyanis éppen a mi generációnk gyarapította ilyen számottevően. Az alábbiakban felsorolunk néhány elképesztő adatot:
* A valaha élt tudósok 80%-a jelenleg is él.
* Az emberiség tudományos ismerete percenként 2000 oldal új anyaggal bővül. A minden huszonnégy óra alatt lejegyzett ismeretanyagot egy embernek öt évbe telne elolvasni.
* Minden nap 300 millió oldalnak megfelelő szöveg kerül az Internetre.
* Dr. Malcolm Todd, az Amerikai Orvosi Kamara egykori elnöke szerint az orvostudomány ismereteinek fele tízévenként elavul.
* Évente kb. 15 ezer tudományos szakfolyóiratot, és naponta ezernél is több könyvet adnak ki világszerte.
* 1970-ben, amikor az Apolló 13 űrhajónál technikai problémák merültek fel, a NASA számítógépeinek 90 percbe telt kiszámítani a Földre való visszatérés pályáját. Ha ugyanezt egy tudósnak kellett volna kiszámítania papíron, ez több mint egymillió évbe telt volna.
* A komputer-technológia legalapvetőbb építőkövét, a tranzisztort 1948-ban találták fel a Bell Laboratóriumban. 1994-ben egy komputer chip 3,1 millió tranzisztort volt képes tárolni, kétszer többet, mint az előző évi modell. 1996-ban egy új technológia segítségével már akár 125 millió tranzisztort is képesek voltak beépíteni. Egy ilyen tranzisztor az emberi hajszál átmérőjének 0,06-ad része. 2000-ben már létezik olyan chip, amelyben 1 milliárd tranzisztor van.
Peter Cochrane professzor, a Brit Telecom Laboratóriumok fejlesztési osztályáról, a legújabb komputerfejlesztésekről beszélve elmondta: „Ma már vannak olyan karórák, amelyek többet tudnak, mint néhány 1970-es mainframe (több gépet kiszolgáló rendszer központi számítógépe). Egy közönséges személyautónak ma magasabb az ‘intelligenciája’, mint az első leszállóegységnek, amit a Holdra küldtek.” 48
Tanulmányok kimutatták, hogy az emberi tudás nyolcévenként megkétszereződik. H. L. Willmington író szerint: „Mire egy ma született gyerek befejezi felsőbb iskoláit, a világ tudása megnégyszereződik. Mire ugyanez a gyerek ötvenéves lesz, a tudás harminckétszeresére nő, és a világ teljes ismeretanyagának 97%-a e gyermek világra jöttét követően lett rögzítve.” 49
Habár óriási lépéseket tettünk meg a tudomány és a technológia terén, vajon boldogabbak vagyunk-e elődeinknél? Kétségtelen, hogy tudásunk nagymértékben megnőtt, ezt a tudást azonban nagyrészt fegyverkezésre és tömegpusztító eszközök fejlesztésére fecséreljük. A szuperszerkentyűket és a luxuscikkeket előbbre tartjuk éhező és hontalan embertársainknál.
A Time magazin helyesen írta 1995-ös „The Evolution of Despair” (A kétségbeesés evolúciója) című címlap cikkében:
A videomagnóknak és a mikrohullámú sütőknek megvan a maguk előnye, jól szervezett életünk mindennapjaiból valami azonban mégis hiányzik… Bármi is a stressz oka, néha az a fura érzésünk támad, hogy nem erre a modern életstílusra lettünk kitalálva.
Egyes fejlett országokban a depressziós betegek száma tízévenként megkétszereződik. Amerikában a fiatalok leggyakoribb halálozási okainak listáján az öngyilkosság került a harmadik helyre, az autóbalesetek és a gyilkosságok után. Az amerikaiak 15%-a súlyos szorongásban szenved vagy szenvedett.” 50
Mi értelme van ennek a hatalmas tudásnak, ha a szívünkben nincs béke, és életünk céltalan?

Sátáni szimpatizánsok

A [Szent] Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak.” (Timóteushoz írt 1. levél, 4,1)
Ez a végső időkről szóló jövendölés pontosan leírja az okkultban, a lelki jelenségekben, a spiritizmusban, a démonológiában és a boszorkányságban világszerte tapasztalható fellendülést.
Jézus, a visszatérését közvetlenül megelőző időkről beszélve, háromszor is figyelmezteti tanítványait, hogy számos hamis próféta fog színre lépni, akiknek hatalmas követőtábora lesz. „Sok hamis próféta támad, akik sokakat megtévesztenek.” (Máté Evangéliuma 24,11)
A Biblia szerint az emberek szándékosan visszautasítják majd Isten Igazságát, „Isten ezért szolgáltatja ki őket a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak.” (Thesszalonikaiakhoz írt 2. levél, 2,10-11) Ha visszautasítjuk az igazságot, nem marad más, csak a hazugság. Ezért fogadja el ma a világ olyan könnyen a csalókat és a hamis prófétákat. Az igaz hit elhagyása után gyakran csak a „megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra való hallgatás” marad.
Természetesen az ördög nem mindig mutatja ki nyíltan gonosz, pusztító szándékát. Éppen ellenkezőleg. Sátán és vigécei gyakran a fény és jóság angyalainak adják ki magukat: „Maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat.” (Korinthusiakhoz írt 2. levél 11,14.15) Ő a legnagyobb csaló.
Sokan nem tudatlanságuk áldozataként dőlnek be a Sátán trükkjeinek. Egyre többen nyíltan követik a sátánizmus tanait. Rick Hatfield, a Buffalo környéki BryLin Kórház szenvedélybetegségeket kezelő felnőtt- és serdülőkori rehabilitációs osztályának igazgatója arra figyelmeztet, hogy „a sátánizmus ma a legelterjedtebb és legnagyobb veszély, ami a gyerekeket fenyegeti.” Hatfield, aki Amerika-szerte dolgozott már kábítószer-ellenes programokban, azt állítja, hogy az utóbbi hat év során drámai növekedést láthatunk a sátánizmusba csalogatott serdülőkorúak számában.51
Sajnos, sokan azért fordulnak a lélekvilág „sötét” oldala felé, mert csalódtak a hagyományos vallások nyilvánvaló lelki valóságának hiányában. Egy dél-afrikai sátánizmus-szakértő a lelkileg halott egyházakat okolja azért, amiért a fiatalok az okkulthoz fordulnak. A Reuter jelenti:
A sátánizmus egyre elterjedtebb. Különösen a komolyabb – a súlyos testi sértéssel kapcsolatos, és az emberölési ügyekben merül fel, mint indíték.” – nyilatkozta egy interjúban Kobus Jonker ezredes, a pretoriai rendőrség okkult ügyekkel foglalkozó alosztályától. Jonker a dél-amerikai egyházak úgynevezett „lelki csődjét” jelölte meg annak okaként, hogy a tizenévesek egyre komolyabb érdeklődést tanúsítanak az okkult iránt: „Némely egyházon szinte érezni lehet, mennyire halott. Semmi sem történik velük. Én sem akarnék ilyen templomban ülni.” 52
A boszorkányság szintén virágkorát éli. Az angliai Manchester Guardian Weekly hetilap szerint: „Öt éve kb. 60 ezer boszorkány élt Angliában; ma ez a szám 80 ezerre tehető.” 53 A növekedést a „boszorkányság reneszánszának” keresztelték, és mára egész boszorkányiskolák nyíltak, ahol a boszorkányság történetét, és „lelki önvédelmet” tanítanak.54
A „pogány befolyás” az USA-ban is elterjedőben van. Az AP jelentése szerint:
A ’90-es évek boszorkányai nem olyan ijesztőek, mint elődeik voltak; ezek a pogány hitek mára teljes értékű vallásokká váltak, még ünnepekkel és szertartásokkal is rendelkeznek.
Kb. 2 millió amerikai vall valamilyen pogány hitet. – mondta Leo Martello, a New Yorkban székelő Witches’ Anti-Discrimination Lobby (Boszorkányok Megkülönböztetése Ellen Küzdő Szervezet) elnöke. A szervezet a pogányok nyilvános helyen való gyülekezésének jogáért, és azért küzd, hogy ünnepeik, mint például a Halloween nemzeti ünnepekké váljanak.55
Habár 1962-ben a Bibliát és a nyilvános imát betiltották az amerikai állami iskolákban, ugyanezek az iskolák ma akkreditált kurzusokat indítanak hallgatóiknak, ahol a boszorkányságot és az okkult tudományokat oktatják.
A zeneipar egy másik olyan terület, ahol a boszorkányság és a sátánizmus óriási teret hódít. Vessünk csak egy pillantást arra a temérdek lemezborítóra és rock videóra, amelyek tele vannak boszorkány és okkult szimbólumokkal, liturgiákkal, és rituálékkal. Sokuk a Sátán és az alvilág nyílt imádatáról tanúskodik. A pokol hangjai számtalan embert csábítottak már a kábítószer, a perverzió, az erőszak világába, olykor egyenesen öngyilkosságba kergetve őket. Az istenkáromlás és gyalázás legszégyenteljesebb formái is társadalmilag elfogadottak a „szólásszabadság” nevében és az audiovizuális szórakoztatóipar védnöksége alatt.

A fenevad még nem jött el

„…az Antikrisztus jön.” (János 1. levele, 2,18)
A végső idők egyik jele, aminek a Biblia számos fejezetet szentel, egy egységes világkormány létrejötte egy ördögi zsarnok vezetése alatt, aki az Antikrisztusként vagy a „fenevadként” ismert. A Jelenések könyvének 13. fejezete elmondja, hogy a világ ebben a bestiális vezetőben tulajdonképpen az ördögöt imádja majd. „Imádták a sárkányt [az ördögöt], hogy átadta a hatalmát a fenevadnak [az Antikrisztusnak]; és imádták a fenevadat.” (Jelenések könyve 13,4)
A világ színpadán szélsebesen kerülnek helyükre a globális irányítás elfogadásához szükséges díszletek. A híres angol történésznek, Arnold Toynbeenek (1889-1975) igaza volt, amikor azt mondta: „A nemzetek készek bárkire átruházni az uralmat, aki meg tudja oldani a világ problémáit.” Az ENSZ közgyűlésének első elnöke, Paul-Henri Spaak – Belgium volt miniszterelnöke, és az Európai Közös Piac egyik tervezője, később a NATO főtitkára – kijelentette: „Nem akarunk újabb bizottságot, már így is túl sok van belőlük. Olyan emberre van szükségünk, aki létre tud hozni egy egész világot átfogó szövetséget, és ki tud emelni minket az egyre mélyebb gazdasági fertőből. Hozzanak egy ilyen embert, és mi elfogadjuk, akár az ördögtől, akár Istentől jött!”

Az új világrend

Úgy tűnik, ez az új vezér világméretű eufória-hullám kíséretében lép színre, átmenetileg megmentve a világot a kétségbeejtő gazdasági, hadászati és politikai összeomlástól. Akárcsak a Sátán, aki gyakran a fény angyalának adja ki magát, ez az ember is el fogja hitetni a világ nagy részével, hogy ő hősies, békeszerető ember. Dániel próféta a következőket írta az Antikrisztusról: „béke által elveszt sokakat”, „békésen jő, és hízelkedéssel jut az országhoz.” (Dániel könyve 8,25; 11,21 – Jakab királyi Bibliafordítás)
A Biblia szerint létrejön majd egy leleményes, hétéves békeszerződés vagy „egyezség”, amely döntő jelentőségű lesz az Antikrisztus hatalomra jutásában. Ez az egyezmény átmeneti megoldást nyújt a közel-keleti válságra. Egyfajta kompromisszumot dolgoz ki a zsidók és az arabok között Jeruzsálemet és más szent helyeket illetően. A központi kérdés a Templom-hegy lesz Jeruzsálemben, amely mind a zsidók szent helye (itt állt templomuk, amíg a rómaiak el nem pusztították Kr. u. 70-ben), mind az araboké (számukra ez a város legszentebb pontja, melyen ma a Sziklamecset áll). A Szentírás arra utal, hogy az Antikrisztus-féle egyezség lehetővé teszi a zsidók számára, hogy újraépítsék templomukat, ahol ősi szokásuk szerint újra állatáldozatokat mutatnak majd be. (Lásd: Dániel könyve 8,23-25; 9,27; Thesszalonikaiakhoz írott 2. levél 2,1-4)

Oroszország színre lép

Ezékiel próféta „Gógnak a Mágóg országában, Rós fejedelmének” hívja az Antikrisztust. (Ezékiel könyve 38,2) A tudósok egyetértenek abban, hogy a Mágógként ismert ősi föld egy hatalmas nép országa, vagy lakóhelye volt Izraeltől északra. Rós pedig valószínűleg az orosz népre utal. Ezért a bibliakutatók nagy része úgy gondolja, hogy az Antikrisztus az egykori Szovjetunió területén levő jelenlegi országok egyikéből fog színre lépni.
A Szentírás szerint Európa vezető nemzetei döntő szerepet fognak játszani az Antikrisztus egységes világkormányában, és az európai országok vezetői támogatni fogják őt. „Ezek egy véleményen vannak; felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak.” (Jelenések könyve 17,13)

A hamis megváltó

Habár a világ nagy része politikai megváltóként üdvözli majd a Fenevadat, három és fél évvel a hétéves egyezmény törvénybe iktatása után érvényteleníti majd a békeszerződést, és kinyilvánítja valódi szándékát. Ekkor elfoglalja majd Izraelt, és Jeruzsálemet teszi birodalma székhelyévé.
Minden más vallást el fog törölni, kivéve a maga és képmása imádatát, ami szólni tud majd, és „megöli mindazokat, akik nem imádják a fenevad képmását.” (Jelenések könyve 13,14.15) Jézus szerint, amikor látjuk ezt a képmást, a „pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen [a templomban]… akkor olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig”. (Máté Evangéliuma 24,15.21) A kegyetlen elnyomás ideje lesz ez, és az istenhívőket minden erejét bevetve üldözi majd a fenevad és kormánya. (Lásd még: Dániel könyve 7,21.25; 8,23.24; 11,31-35; 12,10; Jelenések könyve 13,5-7)
Ekkor vezeti majd be az Antikrisztus a hírhedt „666-ot”, az egységes hitelrendszert.

A „fenevad bélyege”

És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg; és hogy senki se vehessen, vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.” (Jelenések könyve 13,16-18)
Ez igazán figyelemreméltó prófécia. Gondoljunk csak bele! Közel kétezer évvel ezelőtt, János apostol – aki Jézussal való találkozása előtt egyszerű halász volt – megjósolja, hogy egy nap olyan globális gazdasági rendszert vezetnek majd be, amelynek keretein belül senki nem tud sem vásárolni, sem eladni semmit egy bizonyos szám használata nélkül. E prófécia beteljesedése csak a számítógépek és az elektronikus bankszámla-vezetés feltalálása óta lehetséges.
Jelenleg számos módszer létezik a vásárlásra. Használhatunk készpénzt, írhatunk egy csekket, vagy használhatunk hitelkártyát.
Esetleg igénybe vehetünk debitkártyát is. A pénztáros egyszerűen végighúzza a kártyát egy leolvasón, amely összeköttetésben áll a bankkal, és a pénzt automatikusan levonják a bankszámlánkról, és átírják a bolt számlájára – és mindez néhány másodperc alatt történik.
A pénzátutalás egy másik módja – amit különböző országokban már használnak, és ami egyre inkább elterjedőben van – az ún. „smart-kártya” (smart card). Ez éppen úgy néz ki, mint egy hitelkártya, egy alapvető dologban azonban különbözik attól. Ez a különbség egy apró komputer chip. Így nemcsak azonnal hozzáférhetünk bankszámlánkhoz, hanem a kártya tartalmazza minden személyes adatunkat is: személyi számot, orvosi adatokat, jogosítványt, fényképet, milyen kedvezményekre vagyunk jogosultak, és egy sor más információt is. Többek között Franciaországban, Kanadában, Németországban és Angliában ma már több mint 90 millió egészségügyi smart-kártya van használatban.
Egyre közelebb van az a nap, amikor már egyáltalán nem lesz szükségünk készpénzre. A készpénz nélküli társadalom támogatói számos megcáfolhatatlan érvet sorolnak fel azzal kapcsolatban, hogy ez miért lesz jó nekünk. Elsősorban például a készpénz élteti a kábítószercsempészeket, akik gyakran akár egy bőröndnyi készpénzzel üzletelnek. A készpénz hiánya akadályt gördíthetne a drogkereskedelem útjába. A törvényvégrehajtó szervek szerint a készpénz kiiktatása a legtöbb bűncselekményt lehetetlenné tenné.

A személyazonosítás problémája

Mielőtt a készpénzt, a csekket, és a hitelkártyát kivonnák a forgalomból, ki kell fejleszteniük, és be kell vezetniük egy abszolút biztos személyazonosító rendszert. Az eladóknak valahogy meg kell győződniük arról, hogy aki felmutatja a kártyát, az tényleg a kártya tulajdonosa.
Számos üzembiztos személyazonosító rendszert fejlesztettek ki már, léteznek például az ujjlenyomatot, a tenyérrajzolatot, vagy a szem retináját azonosító rendszerek. Az effajta gépek azonban rendkívül drágák. A készpénz nélküli társadalom pedig csak úgy tudna működni, ha az azonosításra a legapróbb boltban, bármelyik árusnál lehetőség lenne.
A biometrikus leolvasók csillagászati árához képest a smart-kártyába való chipek csupán filléres tételnek számítanak.

Beültetett mikrochipek, elektronikus implantátumok

Egy olcsó és megvalósítható megoldás az lenne, ha egy hasonló chipet a bőr alá ültetnének. Ha már be van ültetve, egy olyan olcsó géppel is könnyen le lehetne olvasni, amilyet a boltokban a vonalkódok leolvasására használnak. Így mindenki önmaga válhatna a saját smart-kártyájává – így megoldódna a probléma: hogyan győződjenek meg arról, hogy valóban a kártya tulajdonosa tartja kezében a kártyát?
Az ilyen jellegű beültetésre alkalmas technológia nemcsak, hogy létezik, hanem egyes országokban már tesztelik is különböző programok keretében. Az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériuma például Washingtonban és több más nagyvárosban teszteli az új, mikrofényképes személyazonosító programot. Ezek az apró mikrochipek nem nagyobbak egy gombostűfejnél, és előállításuk még 25 centbe (kb. 75 forint) sem kerül. Kb. 5 mm-rel a bőr felszíne alá fecskendezik őket, általában a mutató- és középső ujj közötti ínak közé. Egy kézi leolvasó segítségével tökéletesen azonosítják az illetőt, akibe beültették őket.57
A globális készpénz nélküli társadalom megszületőben van. A hajszálcsöves fénytechnika, a műholdak és számítógépes adatbázisok segítségével a világ teljes uralma szinte gyerekjáték. Ausztrália, Izrael, Szingapúr és Tájföld kormányai már most olyan rendszer kiépítésén dolgoznak, amely segítségével kiiktathatják majd a készpénz és a csekk használatát. Megint más országok különböző technikákat próbálnak ki a készpénzhasználat nélküli kereskedelem lebonyolítására. Most először lehetünk tanúi annak, hogyan teljesedik be János apostol kétezer évvel ezelőtti hátborzongató látomása.

Honnan ered a fenevad hatalma?

Ne feledjük, ez az eljövendő diktátor nem csupán azért követeli a világ imádatát, mert komoly személyiségzavarban szenved. – Maga a Sátán szállja meg, „és a sárkány [az ördög] átadja neki erejét, trónját, és nagy hatalmát.” (Jelenések könyve 13,2)
A Sátán mindig is Isten akart lenni. Ez okozta bukását. Ézsaiás próféta így írt erről: „Leestél az égből ó, Lucifer, hajnal fia!?… Pedig azt mondtad magadban: fölmegyek az égbe, az angyalok fölött fogok uralkodni, és az Isten csillagai fölé emelem trónomat… Felibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Felségeshez. De a sírba kell leszállnod, a gödör mélyébe!” (Ézsaiás könyve 14,12-15 – Jakab királyi Bibliafordítás)
Ezt akarja valójában a Sátán, amikor az Antikrisztust az egységes hitelrendszer bevezetésére használja: hogy a világ a lábai elé borulva imádja őt.

Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát!

A „fenevad bélyegének” elfogadása többet jelent majd tehát egyszerű gazdasági döntésnél. Habár technológiai áttörésnek lesz álcázva, amely a társadalom javát szolgálja, elfogadása elsősorban lelki döntés lesz, amely a démoni Antikrisztus elfogadását és imádatát vonja maga után.
A Biblia így figyelmeztet: „Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából… és sem éjjel sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét.” (Jelenések könyve 14,9-11) Isten nem büntetné ilyen szigorúan egy egyszerű azonosító és hitelkártya elfogadását, amelyet vásárlásnál használhatunk.
Ha tehát tanúi vagyunk egy egységes világkormány létrejöttének, és annak vezetője engedelmességünket, hűségünket, sőt imádatunkat követeli, ne higgyünk neki! Nem számít, milyen gazdasági „ösztönzéssel” kecsegtet, vagy milyen megtorlással fenyegeti azokat, akik visszautasítják a jelét és számát, inkább az igaz Istent, a Teremtőt imádjuk és szeressük, aki szeret minket, törődik velünk, és átsegít majd ezeken a napokon, ha Benne bízunk!

A visszatérés

Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a Nap elsötétedik, a Hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a Föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az Ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig.” (Máté Evangéliuma 24,29-31)
Jézus itt arról beszél, hogy a világ legsötétebb nyomorúságának és szenvedésének korszakát hirtelen a legfényesebb pirkadat követi majd. Jézus Krisztus visszatér, hogy összegyűjtse Övéit, és azok végre mindannyian Vele lehessenek.
A Jelenések könyve szerint Jézus visszatérése előtt Isten borzalmas ítéletet és csapásokat mér majd a fenevad erőire, akik minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy mindenkit elpusztítsanak, aki visszautasítja a bélyeget. A Biblia pontosan meghatározza, a „nagy nyomorúság” időtartamát: három és fél évig, vagyis 42 hónapig tart majd, ami napokban mérve 1260 napot jelent. (Lásd még: Dániel könyve 7,25; 12,7; Jelenések könyve 13,5; 12,6) Attól a naptól kezdve tehát, hogy az eljövendő diktátor felrúgja a békeszerződést, elhelyezi képmását a szent helyen, és a világ imádatát követeli, pontosan tudjuk, mennyi idő van még hátra Jézus visszatértéig.

Minden jó, ha a vége jó”

A világ döbbenten figyeli majd a Jézus visszatérését kísérő lenyűgöző hang-, és fényeffektusokat. Amikor a végső idők legperdöntőbb jele feltűnik az égen – Jézus Isten természetfeletti fényében tündökölve visszatér – azok, akik elutasították Őt, és a fenevadat imádták, ráébrednek, mekkorát tévedtek. „Ímé eljön a felhőkön; és meglátja minden szem, még azok is, akik átszegezték; és siratja Őt a Föld minden nemzetsége.” (Jelenések könyve 1,7)
Nekünk viszont, akik szeretjük és ismerjük az Urat, visszatérése oly örömet és szabadságot hoz, amilyet még soha nem tapasztaltunk. Isten minden, már elhunyt gyermeke csodálatos módon feltámad, természetfeletti testet ölt, és sírjából kitörve felemelkedik, hogy találkozzon Jézussal. Mi pedig, akik életben maradunk a Földön, szintén felöltjük új testünket, és ugyancsak a felhők közé emelkedünk, hogy találkozhassunk az Úrral. Jézus kiragadja majd gyermekeit üldözőik kezei közül, és elviszi őket a valaha tartott legnagyobb diadalünnepre – a Bárány mennyegzői lakomájára. (Jelenések könyve 14,14-16; 19,6-9)
Ezalatt Isten kitölti szörnyű haragjának kelyhét a fenevad erőire. Erről a Biblia így ír: „Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják; és vágynak meghalni, de fut előlük a halál.” (Jelenések könyve 9,6)
Ezután mennyei seregek Jézus vezetésével visszatérnek a Földre, hogy legyőzzék a fenevadat és gonosz követőit egy rettentő viadalban, ami az armageddoni csataként ismert. A nagy mészárlás helye Izraelben, Haifa környékén lesz, Megiddo völgyében. (A héber szó, Armageddon a Megiddo melletti fennsíkot jelöli.) Így ér véget az emberiség gonosz uralma, mivel maga Isten – Jézus Krisztus, a királyok Királya és uraknak Ura által – mennyei seregeinek élén átveszi az irányítást, és úgy fogja kormányozni a Földet, ahogy azt mindig is kellett volna, ha az emberiség nem szegte volna meg Isten törvényét, és nem ment volna a maga feje után. Ekkor veszi majd kezdetét egy másik időszak, a Millennium, ahol paradicsomi állapotok, béke és bőség uralkodik majd a Földön ezer esztendeig. (Jelenések könyve 19,11-21; 20,1-4)

Higgyünk a jövőben!

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy izgalmas időket élünk, és kataklizmikus változások küszöbén állunk.
Bátorságot és hitet nyerhetünk abból a tényből, hogy a több ezer évvel ezelőtt íródott próféciák pontosan megjósolták világunk mai helyzetét. Igen megnyugtató, hogy Isten nemcsak előre látja a jövőt, hanem törődik is velünk annyira, hogy tudtunkra adja, mi fog történni. Ahogy Jézus mondta: „Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek.” (János Evangéliuma 14,29)
Hasonlóképpen, felismerve, hogy a világ jelenlegi helyzetéről ilyen pontos előrejelzések készültek, nyugodt lélekkel elhihetjük, hogy a Biblia még be nem teljesedett próféciái szintén igazak. Az egységes világkormány kegyetlen vezetőjével, és kötelező hitelrendszerével valóban hatalomra jut. Azok üldözése sem marad el, akik nem működnek együtt az antikrisztusi rezsimmel. Isten azonban Jézus visszatérésekor közbelép, hogy megszabadítsa gyermekeit, legyőzze a gonosz erőket, és megalapozza a szeretet örök királyságát a Földön.

Félelemre semmi ok!

Ahogy a végső idők lenyűgöző eseményei szemünk láttára kibontakoznak, nem kell félnünk vagy aggódnunk. Habár Jézus arra figyelmeztetett, hogy az utolsó napokban „az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész Földre vár” (Lukács Evangéliuma 21,26), azt is mondta, hogy azok, akik ismerik és szeretik Őt, győzedelmesen és bátran nézhetnek szembe ezekkel az eseményekkel.
E végső jelek bekövetkezésével az Úr visszatérésének napja is egyre közelebb van, amikor megszabadítja népét: „Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket; mert elközeledik a megváltásotok [megszabadításotok].” (Lukács Evangéliuma 21,28) Talán nem minden van ínyünkre, ami mostanában történik, és olykor elég kilátástalannak tűnik a helyzet, de legalább tudjuk, hogy „minden jó, ha a vége jó”.
Ha hiszünk Istenben és Igéjében, akkor még ha háború, vagy zűrzavar és káosz is dúl körülöttünk, szívünkben béke lehet a béke hercege, Jézus Krisztus segítségével.

Bibliográfia

 1. AP, 20 May 1994
  27. Posner, Michael. „U.S. Crime Is a Ticking Bomb, Study Says,” Reuter, Washington, 5 Jan 1996
  28. Harwood, Richard. „Ten Times the Dead in Vietnam,” Washington Post (WP), 7 May 1994
  29. AP, 2 May 1994
  30. Gould, Paul. „UK Teachers Say Videos and Violence Linked,” UPI, 18 Apr 1994
  31. Feder, Don. A Jewish Conservative Looks at Pagan America. Lafayette, LA.: Huntington House Publishers, 1993
  32. „Growing Up Fast and Frightened,” Newsweek, 22 Nov 1993, p. 52
  33. Dore, Rowan. Press Authority (PA – A British wire service), 5 Nov 1994
  34. „Study: Women Want Less Kids,” AP, New York, 23 Aug 1995
  35. „Women Worldwide Having Fewer Children, Study Finds,” Reuter, New York, 23 Aug 1995
  36. Time, 4 May 1992
  37. George Grant and Mark A. Horne, Legislating Immorality: The Homosexual Movement Comes Out of the Closet. Chicago: Moody Press, and Franklin, Tennessee: Legacy Communications, 1993.
  38. „BBC to Give Gays ‘Honeymoon’ Leave,” Reuter, London, 22 May 1994
  39. „Anglican Bishops Back Gay Priests,” UPI, London, 4 Feb 1996
  40. AP, 5 Aug 1993
  41. Reuter, 8 Feb 1994
  42. The Almanac of the Christian World. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, 1990
  43. „Bible translated into 2,092 languages,” Agence France Presse, Paris, 21 Feb 1995; and National and International Religion Report, Volume 9, Number 9, 17 Apr 1995
  44. Naisbitt, John. Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990′s. New York: Morrow, 1990
  45. „Tourism to Grow Steadily over the Next Decade,” Reuter, 13 Mar 1995
  46. Evans, Robert. „World Airlines Chief Sees Industry Boom Ahead,” Reuter, 19 Apr 1995
  47. Hayley, Julia. „Strange Food and Forward Planning Face Future Tourists,” Reuter, Madrid, 30 Jan 1995
  48. „Future Computers Will Talk to Owners – Study,” Reuter, 4 Jun 1995
  49. Willmington, H. L. Signs of the Times. Wheaton, Illinois: Tyndale House, 1981, p. 28
  50. Wright, Robert. „The Evolution of Despair,” Time, 28 Aug 1995
  51. Business Wire, 1 Sep 1989
  52. Ferreira, Anton. „Satan-Hunter Follows Trail of Bizarre Clues,” Reuter, 1 Aug 1995
  53. Watchtower, 1 Sep 1988
  54. Gibson, Helen. „Renaissance in Witchcraft,” Time, N.A.
  55. Martinez, Michael J. „Modern Witches,” AP, 31 Oct 1995
  Johnston, Jerry. The Last Days of Planet Earth. Eugene, Or.: Harvest House Publishers, 1991, pp. 129-131
  Watson, Hugh. Article in Medical Technology Services Newsletter, Jul 1994


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése