2017. december 18., hétfő

Tanulmányok I.
Tanulmányok I.


Lesz-e Magyarországon polgárháború?

2012. november 18. - 14:29
Magazin: 
|Polgárháborús okok
A polgárháborút nyugodtan nevezhetjük a legkegyetlenebb háborúnak, de vannak fokozatai. A „sima” háborúktól alapból eltér abban, hogy egy országon belüli konfliktust jelöl, amely egy ország polgárai, vagy a másik kontextusban egy ország nemzetiségei között folyik le. A történelemben nem volt olyan kontinens, de államalakulat is egyre kevesebb, ahol nem zajlott le polgárháború.
Két vagy több ország háborújában országok csapnak össze, és általában a háborúban személyesen résztvevők nem egymással szembeni gondjaik miatt, hanem egyenruhájuk más színe és a politikusok által generált külpolitikai okok miatt lőnek egymásra. Ezzel szemben a polgárháborúban kemény, egymással szembeni, sokszor még személyes okok is megjelennek, és ez teszi véresebbé, kegyetlenné ezt a típusú háborút. A polgárháborúban szemben álló felek mindig ugyanabból az országból származnak és a központi esetleg a regionális politikai hatalom megszerzéséért vagy a kormányzati politikák megváltoztatásáért küzdenek erőszakos módszerekkel.
Egy másik 2006-os meghatározás szerint a polgárháborús konfliktusban legalább 1000 áldozata kell, hogy legyen, legalább 100-1000 áldozattal mindkét fél részéről évente. Ha ezt a definíciót elfogadjuk, akkor ki lehet mondani, hogy hazánkban polgárháború folyik már rég óta.
A polgárháború egyes esetekben együtt jár etnikai alapú tisztogatással is, amely cselekedet elássa a magját egy későbbi polgárháborúnak általában. Olyan sérelmek maradnak hátra, ami valószínűsíti, hogy néhány év, esetleg néhány emberöltő és újra kezdődik a véres cselekmény. Legjobb példa erre a Balkán, ahol már második évtizede állomásoznak békefenntartók, mert tudják a nagyhatalmak, hogy kivonásuk esetén a korábbi véres polgárháború újra fellobbanna, és destabilizálná nemcsak a Balkánt, hanem a görög és közép-európai térséget is. De ez egész Európát már másképpen érintené, mint húsz évvel ezelőtt egy gazdaságilag prosperáló időszakban.

Polgárháborús okok a történelemben és a példák
Több,mint kétszáz polgárháború volt eddig a történelemben. A polgárháborúk okai nagyon sokrétűek. Gazdasági, társadalmi különbségből fakadó okok. Etnikai és vallási okok. Kulturális különbségek és szeparatizmus. Bőrszín és nemzetközi, sokszor zsidó aknamunka. Mindenkivel nem foglalkozunk, de kiemeljük a legfontosabb sarokpontokat.
A történelemben és a kor embere számára legismertebb, hozzá kell tenni, hogy a médiának köszönhetően az amerikai polgárháború, amely nagyon sok filmrendezőt ihletett meg eddig.

Testvérháború - USA
Az USA polgárháborújának okai gazdasági, pontosabban etnikai és ezzel összeköthető gazdasági okai voltak a rabszolgatartás kapcsán. Nem szabad elfelejteni, hogy az elszabaduló liberalizmus és a szabadkőműves „háttérmunka” is erősen generálta a polgárháborús helyzet kialakulását. Az eredmény pedig a szabadkőművesek győzelmét okozta valójában, ami később kitűnő táptalajt biztosított az USA zsidó politikai és gazdasági megszállásához, ami mind a mai napig tart.

A szabadkőműves aknamunka százezreket vitt a halálba
De nem szabad elfelejteni azokat a polgárháborúkat sem, amelyek tisztán etnikai indíttatásuk voltak. A legvéresebbek a huszadik században zajlottak a Balkánon és Ruandában. A Balkán nemcsak lőporos hordó, de mindig is etnikai feszültség színtere volt a történelemben, de még az írott történelem előtti időkből is vannak jelek arra, hogy itt mindig is forró volt a talaj. Az első világháború utáni békéknek nevezett őrületben a későbbi polgárháború biztos elegyét hozták létre Jugoszlávia keretében. Az itt hetvenöt év alatt lezajló két polgárháború jól mutatja azt, hogy kultúrák keveredéséből és vallások elegyéből egy igazi polgárháborús pokolgép nőhet ki. Két polgárháború, hiszen a második világháború alatt a német megszállás alatt egy a németek részéről is kezelhetetlen polgárháború zajlott, amikor szinte mindenki harcolt mindenki ellen. A probléma tehát az első világháborút lezáró békék után húsz évvel már jelentkezett. A szlovén és horvát római katolikusok, a muzulmán bosnyákok és koszovói albánok, a keleti ortodox szerbek, montenegróiak és macedónok összekeverése biztos recept volt a destabilizációra és a vallási színezettel is kevert etnikai konfliktusra. Nem számolva a kisebb népekkel, akik kisebbségek voltak a robbanó elegyben. Itt kell gondolni a református és katolikus magyarokra, a románokra és más kisebb néprészekre. Az 1990-es évek elején kezdődött második és a mai napig le nem zárt polgárháború megmutatta, hogy vége a boldog hidegháborús békeidőknek Európában és új fejezet kezdődik a balkáni konfliktussal. A polgárháború terjedését a többnemzetiségű Románia vagy más államok felé az EU, a NATO és a békefenntartók akadályozzák, de ki fog szabadulni a szellem újra a palackból.

Balkáni csendélet
És ott van Ruanda, hiszen nemcsak a fehérek, de a négerek is folyamatosan egymásnak ugranak. Ruandában a hutuk és a tuszik folytattak egymás ellen véres akciókat a huszadik század második felében, aminek csúcspontja lett az 1990-es évek népirtással egybekötött etnikai konfliktusa. Pedig a két népcsoport egy közegből származik, de a tuszik kisebb létszámban voltak jelen, azonban jobban kihasználták az európai megszállókkal korábban fennálló politikai viszonyukat és így vezető politikai hatalmat gyakoroltak a többségi hutuk felett. A történelmi sérelmek azonban sérelmek maradtak és a hutuk visszavágtak. A kialakult konfliktus nagyrészt tuszi áldozatokat követelt, fél milliót.

Tuszi halottak, akiket a hutuk ölek meg
(Vajon nálunk is készülnek majd hasonló képek?)
Azonban a hutuk is elszenvedtek egy háromszázezres veszteséget, ami azután következett be, hogy a szomszédos államokban, főleg Ugandában állomásozó tuszi gerillák betörtek Ruandába és jól szervezett ellentámadásba lendültek.

A tuszik, akik nem adták fel, nem a biztos halált, hanem a harcot választották
A következtetések azonban levonhatóak, hogy a felsorolt példákban a fehérek vagy a négerek csaptak össze egymással, és ez is milyen szörnyűségekhez vezetett. A kérdés az, hogy ha mélyebb a szakadék kulturálisan és a különbségek már jól meghatározhatóak antropológiai és életviteli szempontokból, akkor mi várható. A kérdés jó, aminek kifejtését a következő cikkünkben tesszük meg.
Folytatjuk…
Jövőnk.info - Történelmi Tényfeltáró Munkacsoport

Lesz-e Magyarországon polgárháború? Második rész

2012. december 31. - 23:17
Magazin: 
|II. rész
Külpolitikai okok 
Előszó a második részhez
Mielőtt az okokat kezdjük feltárni, érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen változások mennek végbe Európában és közvetlenül Magyarország szomszédságában. Miért? Egyszerűen azért, mert azokkal a gondokkal, amivel mi is találkozni fogunk, azok a másoknál, főleg szomszédainknál is jelentkezni fognak. Ki kell emelni, hogy Magyarország problémái, amelyek polgárháborús helyzetet idéznek elő, azok nemcsak hazánk problémái. Ez egy ok-okozati összefüggés gyümölcse lesz. 
Európa összeomlása
Ha le akarjuk egyszerűsíteni a dolgokat, akkor elég visszatekinteni a történelemben. Az európai kultúra és a kereszténység is a Római Birodalomhoz köthető. Ki kell emelni azt, hogy Európában csak nyugaton esett szét a rómaiak birodalma egykoron, míg keleten továbbra is tartotta magát a keleti térség a bizánci korszak végéig. 1453-ban tűnt el teljesen kelet, amikor a törökök elfoglalták Bizáncot, a későbbi Isztambult. De mi is történt? Egyszerűen a gazdaságilag jobban prosperáló kelet, ami lakosságát és annak homogenitását is megőrizte még évszázadokig, nem omlott össze. A nyugat másképpen cselekedett, amely a barbár népeket beengedte a határai közé és ettől remélt katonai és gazdasági előrelépést. Ezzel a kocka el volt vetve, és összeomlott a nyugat. Persze az elnéptelenedés, a gazdasági visszaesés iszonyú terhét viselő birodalomnak a kegyelemdöfést okozta a más kultúrájú népek tömeges beengedése.
 Kapcsolódó cikk:

  
Európa napjainkban pontosan itt áll, ennek a helyzetnek már nem a kapujában, hanem az udvarában van. A nyugat rövidesen össze fog omlani és az fog újra megismétlődni, ami már 1500 éve egyszer megtörtént. Most azonban a nyugati térség totálisan magával rántja Európa középső és déli tájait is. A keleti térség pedig a nagy túlélő lesz ebben a katasztrófatörténetben. 
Európa haláltusája 
Napjainkban egy vergődésnek vagyunk a tanúi. Egy halálos vergődésnek, amiről a médiák egy szót sem közölnek. Csak néhány könyv és néhány blog, ami erről ír, vagy mer írni.
Európa nyugati része fogja okozni a problémák egy részét. Nem részletezzük (majd későbbi cikkünkben fogjuk), hogy az európai térség a gazdasági, demográfiai, etnikai, vallási és erkölcsi haláltusáját vívja jelenleg, de vesztésre áll. Rossz válaszokat adnak mindenre, amivel szembekerülnek. Az EU létrehozása, működtetése és már magának a léte is azt mutatja, hogy a második világháború után rájöttek, hogy a gond óriási, de eszköz kell a kontinens megmentéséhez, amiből lassan, de kinőtt az EU. A nemzetek Európáját felborító integrációs összeesküvés a helyzetet a kilátástalan kategóriába taszította be. 
A demográfiai harc, avagy Nyugat harca az európai fehérekért 
Európa nyugati részén demográfiai visszaesés volt és van és nem lehet megállítani. A gyermekszám csökkenés és az elöregedés az alapját okozza Európa problémáinak. Ennek oka a család, a keresztény paraszti falusi család és a falusi, vidéki közösségek szétrombolása. A városi életmód és negatívumai, a szingli életforma térhódítása, a média negatív hatása meghozta a gyümölcsét. A gyermekek felnevelésének modern kori nehézségei mind a lejtőre taszították a nyugati térséget és sajnos ezek a folyamatok begyűrűztek Európa középső és déli területeire is.
A megoldás természetesen megvolt, de zsákutcának bizonyult a demográfiai válság leküzdésére. Évtizedekkel ezelőtt bevándorláshoz nyúltak a nyugati országok. A bevándorlók jöttek is, hiszen sokan örömmel hagyták ott arab világbeli életüket, vagy afrikai kunyhóikat. Az 50-es, 60-as 70-es években a bevándorlók jelentős része integrálódni akart a többségi társadalomba, míg a későbbiekben a bevándorlók, vagy a korábbi bevándorlók leszármazottai már nem követték ezt és egyre eltávolodott az európai, illetve az ázsiai és afrikai vonulat Európán belül. A gondok ezzel óriásiak lettek. Külön negyedekbe tömörültek az arabok és a feketék, de a legtöbb esetben a negyeden belüli negyedek is létrejöttek azáltal, hogy ki melyik törzsbe tartozott odahaza. Persze a bevándorlók rájöttek arra, hogy jól ki lehet használni az európai, főleg zsidók által támogatott liberalizmust. A segélyek és a nem dolgozás világa köszöntött be, valamint a bűnözésé. 
Magukkal hozták a bevándorlók a vallásukat is, főleg az iszlámot, aminek már komoly hatásai tapasztalhatóak. Több helyen megjelentek a radikális, fanatikus imámok, és ezzel az elzsidósodott európaiak elleni gyűlölet Európán belül. A fanatikusok már merényleteket is végrehajtottak, ami a jövőben egyre fokozódni fog. Megoldás erre a helyzetre nincs, hiszen a liberalizmus és a multikultúra legyűrte a nemzetállamokat. 
Franciaországi cigányok
A bevándorlás kérdésére még egy nagy lapáttal tett a keleti cigányok beözönlése is.  
A nyugati államok rájöttek, hogy baj van. Ezeket kitenni nem tudják, de mivel sokkal több gyereket vállaltak és vállalnak a bevándorlók, mint az európaiak, ezért cselekedni kell. Mivel az őshonos európai nem szaporodik, akkor máshonnan kell hozni fehéreket, főleg Európából, abból a keresztény kultúrkörből, ahova a nyugati emberek valók. A gond fokozódott, hiszen elkezdődött az, aminek a végét nem látni, pontosabban elkezdődött Európa középső területeinek aljas kiüresítése annak érdekében, hogy a nyugati demográfiai vergődésben szenvedő államok még egy ideig elkerüljék az elkerülhetetlent, a demográfiai összeomlást és a kisebbségi létet saját hazájukban.  
London - zavargások, 2011
London - zavargások, 2011
Az EU hazugsága és új belépők népességének kiüresítése 
Az EU már megmutatta az elmúlt években, hogy mit akar. Persze sokan csak a külső mázt veszik észre, de az EU, pontosabban az azt vezető nagyhatalmú államok hátsó szándéka el van takarva. A céljuk az, hogy az újonnan belépő országok fiatalságát ellopják, és az újonnan felvetteket így gazdaságilag, s minden más értelemben padlóra küldjék. Mindenkit azzal hitegettek, hogy az EU-s pénzek majd gyorsan felrázzák a keleti gazdaságokat az EU-n belül, és minden szép lesz. Ennek ellenére más történt. Az európai nyugati térség rájött arra, hogy ha a keletnek nem ad megfelelő fizetéseket, nyomorban és az ide telepített üzemeiben pedig rabszolgaságban tartja éhbérért őket, akkor előbb vagy utóbb a fiatalság köreiben kivándorlást indít el a nagyobb bérrel kecsegtető nyugat felé. Magyarán egy irányított gazdasági száműzetésbe taszít milliókat. A fiatalok el is indultak, annyian, hogy egyes országok csak most jönnek rá, hogy mit jelent az EU. Óriási népességet veszített, és azon belül is fiatal népességet, Bulgária és Románia. A problémáik így óriásit nőttek, hiszen szisztematikus kiüresítési folyamat áldozatai. Magyarország a kivándorlási ráta középmezőnyébe került. Az EU-ban azonban ott ragad a fiatalok nagy része, ami a hazai gazdaságokra úgy hat, mintha atombombát dobnának rájuk. Persze ez az átkos folyamat mindenre negatívan hat, de leginkább a nemzetek elpusztítását szolgálja Európa közepén és déli részén. Természetesen az EU főleg zsidó vezetősége örömmel konstatálja az elért „eredményeket”. 
Cigánykérdés európai kettős mércéje 
És persze ezeknek a fiataloknak az országában pusztít a zsidó média és a Nyugat által terjesztett métely, a liberalizmus.
A cigányokkal szemben az EU nyugati része nem liberális. Pontosabban csak a saját hazájukban az, ahol nagyrészt szintén élősködő életmódot folytatnak, és erőszakosan viselkednek az egyelőre többségi társadalommal szemben. Az EU próbálja a mára több milliósra duzzadt semmirekellő bevándorló cigányokat visszatoloncolni oda, ahonnan jöttek. Ez azonban nehéz. A megoldást abban látja, hogy az eredeti élőhelyükön kell tartani őket. Hogyan?
Elsősorban pénzzel, magyarán pályázati pénzekkel és felzárkózási programokkal. Ezzel eléri, hogy ne az ő, hanem eredeti lakhelyük földjét pusztítsák, lopják, és gyilkolják a lakosait.
A másik módszere a jog. A liberális törvények védik a cigányokat, kisebbségvédelmi előírásokat fogalmaznak meg és ezt alapjogként lengetve az EU-s jogot rákényszerítik arra is, aki nem szeretné azt. Aljas módon miközben a dolgozni akaró tanult embereket kihúzzák az adott országból, addig a semmirekellő és élősködő cigányokat mindennel helyben támogatják.
És persze a média. Szinte minden országban a nyugatiak kaparintották meg a kereskedelmi, és az adott országban legjobban nézett adókat. A befolyásolásuk óriási a tömegek körében, hiszen a zsidókkal jól megszórt kereskedelmi tévékben reggeltől-estig a rasszizmusról és az európai értékekről beszélnek. A cigányokat mindenhol áldozatnak állítják be, míg a többségi társadalom rasszista és kirekesztő. A népszerű műsorokat is megszórják cigányokkal, sőt van, hogy műsorokat csinálnak csak nekik (lásd Győzike). Vagy más esetben előtérbe tolják őket egy műsorban (Való Világ, Big Brother), vagy egy zenés produkcióban kapnak domináns szerepet. 
Példának okáért, az országunkban annyira kedvelt zenés műsort is egy cigány nyerte meg egy határontúli magyar lány ellenében. Miért is? Mert itt sem a szavazat, hanem a szín számított. Így lehet egy népet lelkibeteggé tenni, és megtéveszteni egyszerre. A kamera előtt villogó cigányokkal pedig demonstrálhatják a zsidó médiamágnások, hogy itt nincs baj, csak mi vagyunk az elutasítók ezekkel szemben.
Európa pedig süllyed, a multikultura csődöt vallott, országok tűnnek el és mindent lassan beleng a polgárháború előszele. 
Folytatjuk… 
Jövőnk.info - Tényfeltáró Munkacsoport

Tisztázzunk valamit , mielőtt tovább mennénk, a Nemzeti Vagyonunkat nem a cigányok lopták el , az ÁVH – s Zsidó verőlegények , és vallató tisztek , nem cigányok voltak . Jelen pillanatban a közéletet nem a cigányok uralják , hanem a zsidók, akik évente kárpótlásért kuncsorodnak azok nem a cigányok, ők nem is kapnának csak a kiválasztottak gyermekei , akik meglopják a rászorulókat is. A polgárháború az ellen kel hogy induljon aki betolakodó, és el akarják foglalni hazánkat, akik meg tiltják a Magyar népnek a védekezéshez való jogát is , de amíg benzines üveget molotov koktélnak használhatunk , addig sokat nem tehetnek ellenünk. Mert ha egyszer elkezdjük dobálni , megfizetünk az ÁVH – s népirtásért is a piszkos zsidóknak , amennyi ingatlanuk van az mind lángolni fog , még hogy lakóparkokat építsünk nekik, börtönt az ÁVH – s leszármazottaknak , hogy ne legyen olyan vonzó a betelepedésük , ha jól tudom a kisemmizetteknek kéne összefogni a betolakodókkal , ha jó volna a politikánk akkor minden zsidó mellé egy cigányt telepitetnénk, hogy ne tudjanak uralkodni , és megbontsuk a zsidó hegemóniát , így elszórva kellene élniük , és biztos nem törnének hatalomra , mert örülnének , hogy a holnapot megússzák , és a cigány szomszédaik nem rabolnák ki, vagy nem ölnék meg őket. A lakóparkokba is betelepíteni a cigány szomszédságot, hogy legyen mivel foglalkozzanak , és ne a Svájci Frankos kilakoltatásért utcára kerülő magyar családok lakására spekuláljanak , hanem , hogy túl éljék a holnapot. És akinek nem tetszik az elballaghat Gyurcsány szavaival élve. És igen is a cigány népnek meg kell teremteni azt az egzisztenciát , melyben újra tudja teremteni önmagát , de ez járjon a magyar családoknak is , ne csak a zsidóknak akik minden évben kárpótlást követelnek maguknak , a többi népességnek meg lófasz a seggükbe , hát milyen munka ez ÁVH – s módszer , hogy a zsidó olcsón jusson a magyarok javaihoz . Ezt nektek Viktor , most mutattam valamit , mert nem az összeomlást kell nektek levezényelni , hanem a nemzetet kell talpra állítani , ez nem szabadkőműves program ez nemzeti programnak kell hogy legyen . A szabadkőműveseket , meg ki kell zavarni az országból , nehogy megint Trianont csináljanak , mert látjuk , hogy a számonkérés azért nem halad mert a vakolók a tolvajokat az Eu ban felmentik és kárpótlásra ítélik amit a magyar államnak kell fizetnie , nem elég hogy meglopnak , még kárpótlást is fizessünk a rablóknak , akkor már jobb , ha a vallatás során elhalálozik a rabló titkolt szabadkőműves . És a polgárháborút is e vakoló banda akarja kierőszakolni. Most sem nézték meg a cigánygyilkosságoknál a szabadkőműves szálakat , mert az már a politikai elitekig vezetett volna, mert a politikusaink is nyakig benne vannak valamelyik páholyba , mely végül is a zsidó írányitáshoz vezet . Minden politikust aki páholytag , ki kell zárni a politikai életből , mert az zsidó érdekeket képvisel , és nem a hazát szolgálja , sőt kijelenthetjük az eddigi tapasztalatok láttán , hogy az urak , hölgyek hazaárulóká váltak , és szarért , hugyért eladják az országot. A jogi környezetet úgy alakították ki , hogy mind a cigány , mind a magyar csak veztes lehessen e háborúba. Csak úgy gyózhetnek a zsidók ellen , ha összefognak és együttes erővel kiverik az országból őket. A maffia politikai elittel együt , és a vakolóhadat is kiüzve a titkos szervezetek már nem tudnak bekavarni, aki külföldi zsoldban áll , annak el kell hagyni az országot , és az összelopott javakról elkell számoltatni őket, mielőtt kitoloncolnák őket. És ha kell at EU – ból is ki kell lépni, ne legyen a Kovács úrnak jó ez egy biztosi állásért, huzzon a picsába vagy a temetőbe .

Lesz-e Magyarországon polgárháború? Harmadik rész

2013. február 03. - 17:04
Magazin: 
|
Lesz-e Magyarországon polgárháború?
III. rész
A megszállás előzményei
A magyarországi zsidóság létszáma a hivatalos adatok szerint 80-200 ezer fő közé tehető és legnagyobb része Budapesten él. A valós létszám azonban ennél jóval nagyobb lehet, nem túlzó a félmilliós feltételezés. Ekkora létszámú, identitásukat keveredés esetén is megőrző, merőben eltérő szokásokkal és mentalitással rendelkező népcsoport jelenlétéről nem lehet nem tudomást venni. Annál inkább elgondolkodtatóbb a kérdés, hogy a zsidóság miért nem szerepel, miért nem szerepelhet a Magyarországon nyilvántartott kisebbségek között? Papíron 13 nemzetiségi kisebbséget tartanak nyilván, a tizennegyedik pedig érthetetlen okokból, mintha nem is létezne! Holott a 1,5 millió főre is (a hivatalos adatok szerint persze alig 200 ezerre) tehető cigányságot követően bizonyosan a zsidóság képezi a legjelentősebb létszámú, nem csupán nemzetiségi, de a cigányokhoz hasonlóan etnikai kisebbséget.
A zsidó származású emberek túlsúlyát bizonyos, sokszor stratégiai területeken pedig nem lehet nem észrevenni. Ezt az észrevételezést lehet sérelmezni, de tagadni nem. A gazdasági és politikai élet szereplői, kulcsfigurái, de a média agymosásán vegetáló társadalom mindennapjaiba befolyó közéleti szereplők között is szép számmal jelen vannak, sőt meghatározó súlyt képeznek. És meghatározzák az adott terület működését, hatásainak irányát is.


Kapcsolódó cikkek: 


.

Ha az úgynevezett kiszsidók, boltocskázók, a társadalom tisztességes vagy kevésbé tisztességes részeihez tartozó köznapi zsidók viszonyait nem is vizsgáljuk a kulcspozíciókat elfoglaló, irányító szerepet betöltő zsidókhoz, utóbbiak szerepe hazánk sorsának alakításában kétségkívül tagadhatatlan és kérdéseket vet fel. A különböző amerikai és izraeli érdekkörökkel kapcsolatokat ápoló zsidó szervezetek, a nemzetközi zsidósággal együtt működő körök, a titkos szervezetek tagjai, és a kérdés elől tudatosan kibúvó, az országgyűlésben is jelen lévő kettős állampolgárok nemzetbiztonsági veszélyt jelentenek! 
A stratégiai pozíciók elfoglalása után jelenleg az ország kiüresítése és kijelenthetjük, módszeres népirtás zajlik! Az életkörülmények ellehetetlenítésével (megélhetés és előrelépés lehetetlensége, eladósítás, etnikai bűnözés elszabadítása és fedése) ifjúságunk külföldre kényszerítik (ahol szívesebben fogadják a demográfia európaiakkal való kiegyensúlyozását a más kontinensekről érkező bevándorlókkal szemben), az itt maradókat pedig felőrli a rabszolgasors és tizedeli az elszabaduló erőszak. Az ellenállást törvényileg letörik (egyenruhás bűnözés), miközben zsidó önvédelmi szervezetek alakulnak, és folyamatos a betelepülés.
Gazdaságilag, közvetett erőszakkal, és főként lelki-szellemi megtöréssel őrlik fel a lakosságot. Ez a receptje működik a nemzetirtásának, amit az elmúlt közel negyed évszázad már megmutatott. Lassú vergődésre ítéltek minket. Ha beavatkozás nem történik, az elindult folyamatok már különösebb erőfeszítés nélkül elvégzik a dolgukat, és gyakorlatilag bekövetkezik a nemzethalál. 50-100 év, és nincs többé magyarság!
Elég a demográfiai viszonyokat megvizsgálni, figyelembe véve a korfát is. Nem csupán a jelenlegi etnikai arányokat kell vizsgálni, mely a születési indexeket nézve már riasztó – de a helyzet még rosszabb! Amit ugyanis vizsgálni kell, az a szülőképes korban lévő nők arányszáma. A helyzet így még borúsabb. Különösen annak tudatában, hogy már ez az időintervallum is eltér az átlag cigány és az átlag magyar nők esetében. Ennek kifejtése egy másik írás témája, de el lehet gondolkodni! Innen a magyarság spontán kihalásra van ítélve – ha nem történik valami.
Simon Peresz izraeli államfő elszólása: "Manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani. Felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot." Nincs kertelés, nincs mellébeszélés: kell! Felvásároljuk, elvesszük, jövünk, ti meg mehettek!
Simon Perez 1943Simon Perez
Simon Peresz 1943-ban, amikor kecskepásztor akart lenni, és később, amikor hódító
A cél előbb vagy utóbb a fizikai megszállás lesz. A hitleri receptet követik. Hitler azt mondta, hogy Oroszország egy korhadt építmény, ahol csak be kell rúgni az ajtót, és összeomlik az egész. Tévedett, de azok, akik nem véletlenül kerültek szem elé akkor is, most felhasználják a gondolatait. Gazdasági értelemben korhasztják el az építményt, amit majd utána ténylegesen csak berúgni kell, vagy egy jó nagyot belelőni.
Csináltak már ilyet az USA-ban, de csak gazdasági és politikai, illetve média és oktatás terén hajtották végre a megszállást. A katonai megszállás felesleges volt. Egy olyan országot hoztak létre, ami óriási embertartalékokkal rendelkezik. A kultúrájukat - ami nincs - a médiával ők irányítják. A felsőoktatásukat teljesen megszállták, a bankrendszer és a politikai rendszer az övék. Minden, ami befolyásolni tudja az amerikai embereket, a kezükben van. Teljesen erkölcsileg lezüllesztett, valódi kultúrával nem rendelkező és a média által jól megvezetett tömeg. Ami azonban két dologra jó: fogyasztónak és ágyútölteléknek. Tehát a gazdasági lezüllesztés mellett a kulturális megsemmisítés is elsődleges cél.
Magyarországon a jelek szerint a megszállás előkészítése folyik. Amikor egyesek azt mondták a rendszerváltás nevű bohózat idején, hogy leszedték az országházról a vörös ötágú csillagot, és képletesen feltették a hatágú sárgát, az nem tévedett. A tankok kimentek, de bejöttek a bankok. A bankrendszer megszállása és az emberek szerződésekkel való totális megnyomorítása sem a rómaiak műve.
Egy nemzet lezüllesztése hosszú folyamat, ami esetünkben az utolsó stádiumban van. Hogyan lehet egy népet tönkre tenni a leghatásosabban? Egyszerűen lelkileg kell megtörni, befolyásolni nap mint nap, minden eszközzel.
A rendszerváltásig jól előkészítették a talajt, hogy befolyásolhassák és irányítsák a népet. Az 1944-45-ös ellenlökés után megszállták gyorsan újra a médiát. A színházakat hetek alatt foglalták vissza, a rádió és az újságírás hamar az övék lett. A kommunista-szocialista rendszerben ez csak fokozódott. Beférkőztek az induló tévébe, egymást tolták előre évtizedekig. Megszállták a főváros egész országra ható médiaközpontjait. Az emberek elé toltak olyan személyeket, akik véleményformálók vagy egész egyszerűen híresek lettek. Olyan szereplőket kreáltak, akik befolyásolni tudják a népet, a Kánaán felé vezető úton. Ő belőlük lettek a főmegmondók is, akikre a nép figyel és hallgat is. A rendszerváltás után jött el igazán az idejük. Az ekkor kialakuló új médiafelületek szintén a befolyásolás eszközeivé váltak - a profit mellett. Úgy hülyítették a népet, és hülyítik ma is, ahogyan akarják. A mindennapi sorozatokkal, show-műsorokkal, valóságshow-kal és a valódi híreket nélkülöző híradókkal. A műsorokból ömlik a tömény liberális propaganda. Minden show-ban fel kell bukkanni egy-két cigánynak, buzeránsnak. Mert ez a trend – ezt kell szeretni, emberek!
A fő problémákról pedig elterelik a figyelmet. A médiát kábítószernek használják, de az internet is jó eszköz. A népszerű közösségi oldalak szálai például a egyenesen az amerikai és izraeli titkosszolgálatokhoz futnak. Nem elég a kulturális szenny befogadása és az üres időtöltés, de önkéntes adatszolgáltatás zajlik!
És persze a politika is kézben van tartva. Minden pártot ők kreáltak. Mindegy, hogy narancs vagy szegfű, mindegyikben ott vannak. Némelyben nyílt érdekképviseletként, mint DK vagy LMP. Ők az ellenzék és a kormány is egyben. Persze innentől a választás is csak egy kutyakomédia.
Sok esetben ők hozzák létre a szélsőségeket is. Adatgyűjtés, figyelemelterelés, lekötés. A semmiből hirtelen előkerülnek, óriási médiavisszhangot kapnak, és senki nem tudja, honnan jöttek, hová tartanak?
Képesek magukat árpádsávba burkolva, turulokkal és nacionalizmussal elárasztani az országot, ha ez kell. Gyanús hátterű, zsidózó weblapok, szélsőségesnek kinevezett jobbközép pártok, ahol a keresztlevelekkel igencsak bajban vannak! Az ellenállásra képes hazafiak pedig megvezetve, ha ez nem megy, kitúrva, elhallgatva.
Szabó AlbertBácsfi Diana
Vona Gábor
Kik vagytok igazából?
Folytatjuk…
Jövőnk.info - Tényfeltáró Munkacsoport


Tanulmányok I.

Lesz-e Magyarországon polgárháború?

2012. november 18. - 14:29
Magazin: 
|Polgárháborús okok
A polgárháborút nyugodtan nevezhetjük a legkegyetlenebb háborúnak, de vannak fokozatai. A „sima” háborúktól alapból eltér abban, hogy egy országon belüli konfliktust jelöl, amely egy ország polgárai, vagy a másik kontextusban egy ország nemzetiségei között folyik le. A történelemben nem volt olyan kontinens, de államalakulat is egyre kevesebb, ahol nem zajlott le polgárháború.
Két vagy több ország háborújában országok csapnak össze, és általában a háborúban személyesen résztvevők nem egymással szembeni gondjaik miatt, hanem egyenruhájuk más színe és a politikusok által generált külpolitikai okok miatt lőnek egymásra. Ezzel szemben a polgárháborúban kemény, egymással szembeni, sokszor még személyes okok is megjelennek, és ez teszi véresebbé, kegyetlenné ezt a típusú háborút. A polgárháborúban szemben álló felek mindig ugyanabból az országból származnak és a központi esetleg a regionális politikai hatalom megszerzéséért vagy a kormányzati politikák megváltoztatásáért küzdenek erőszakos módszerekkel.
Egy másik 2006-os meghatározás szerint a polgárháborús konfliktusban legalább 1000 áldozata kell, hogy legyen, legalább 100-1000 áldozattal mindkét fél részéről évente. Ha ezt a definíciót elfogadjuk, akkor ki lehet mondani, hogy hazánkban polgárháború folyik már rég óta.
A polgárháború egyes esetekben együtt jár etnikai alapú tisztogatással is, amely cselekedet elássa a magját egy későbbi polgárháborúnak általában. Olyan sérelmek maradnak hátra, ami valószínűsíti, hogy néhány év, esetleg néhány emberöltő és újra kezdődik a véres cselekmény. Legjobb példa erre a Balkán, ahol már második évtizede állomásoznak békefenntartók, mert tudják a nagyhatalmak, hogy kivonásuk esetén a korábbi véres polgárháború újra fellobbanna, és destabilizálná nemcsak a Balkánt, hanem a görög és közép-európai térséget is. De ez egész Európát már másképpen érintené, mint húsz évvel ezelőtt egy gazdaságilag prosperáló időszakban.

Polgárháborús okok a történelemben és a példák
Több,mint kétszáz polgárháború volt eddig a történelemben. A polgárháborúk okai nagyon sokrétűek. Gazdasági, társadalmi különbségből fakadó okok. Etnikai és vallási okok. Kulturális különbségek és szeparatizmus. Bőrszín és nemzetközi, sokszor zsidó aknamunka. Mindenkivel nem foglalkozunk, de kiemeljük a legfontosabb sarokpontokat.
A történelemben és a kor embere számára legismertebb, hozzá kell tenni, hogy a médiának köszönhetően az amerikai polgárháború, amely nagyon sok filmrendezőt ihletett meg eddig.

Testvérháború - USA
Az USA polgárháborújának okai gazdasági, pontosabban etnikai és ezzel összeköthető gazdasági okai voltak a rabszolgatartás kapcsán. Nem szabad elfelejteni, hogy az elszabaduló liberalizmus és a szabadkőműves „háttérmunka” is erősen generálta a polgárháborús helyzet kialakulását. Az eredmény pedig a szabadkőművesek győzelmét okozta valójában, ami később kitűnő táptalajt biztosított az USA zsidó politikai és gazdasági megszállásához, ami mind a mai napig tart.

A szabadkőműves aknamunka százezreket vitt a halálba
De nem szabad elfelejteni azokat a polgárháborúkat sem, amelyek tisztán etnikai indíttatásuk voltak. A legvéresebbek a huszadik században zajlottak a Balkánon és Ruandában. A Balkán nemcsak lőporos hordó, de mindig is etnikai feszültség színtere volt a történelemben, de még az írott történelem előtti időkből is vannak jelek arra, hogy itt mindig is forró volt a talaj. Az első világháború utáni békéknek nevezett őrületben a későbbi polgárháború biztos elegyét hozták létre Jugoszlávia keretében. Az itt hetvenöt év alatt lezajló két polgárháború jól mutatja azt, hogy kultúrák keveredéséből és vallások elegyéből egy igazi polgárháborús pokolgép nőhet ki. Két polgárháború, hiszen a második világháború alatt a német megszállás alatt egy a németek részéről is kezelhetetlen polgárháború zajlott, amikor szinte mindenki harcolt mindenki ellen. A probléma tehát az első világháborút lezáró békék után húsz évvel már jelentkezett. A szlovén és horvát római katolikusok, a muzulmán bosnyákok és koszovói albánok, a keleti ortodox szerbek, montenegróiak és macedónok összekeverése biztos recept volt a destabilizációra és a vallási színezettel is kevert etnikai konfliktusra. Nem számolva a kisebb népekkel, akik kisebbségek voltak a robbanó elegyben. Itt kell gondolni a református és katolikus magyarokra, a románokra és más kisebb néprészekre. Az 1990-es évek elején kezdődött második és a mai napig le nem zárt polgárháború megmutatta, hogy vége a boldog hidegháborús békeidőknek Európában és új fejezet kezdődik a balkáni konfliktussal. A polgárháború terjedését a többnemzetiségű Románia vagy más államok felé az EU, a NATO és a békefenntartók akadályozzák, de ki fog szabadulni a szellem újra a palackból.

Balkáni csendélet
És ott van Ruanda, hiszen nemcsak a fehérek, de a négerek is folyamatosan egymásnak ugranak. Ruandában a hutuk és a tuszik folytattak egymás ellen véres akciókat a huszadik század második felében, aminek csúcspontja lett az 1990-es évek népirtással egybekötött etnikai konfliktusa. Pedig a két népcsoport egy közegből származik, de a tuszik kisebb létszámban voltak jelen, azonban jobban kihasználták az európai megszállókkal korábban fennálló politikai viszonyukat és így vezető politikai hatalmat gyakoroltak a többségi hutuk felett. A történelmi sérelmek azonban sérelmek maradtak és a hutuk visszavágtak. A kialakult konfliktus nagyrészt tuszi áldozatokat követelt, fél milliót.

Tuszi halottak, akiket a hutuk ölek meg
(Vajon nálunk is készülnek majd hasonló képek?)
Azonban a hutuk is elszenvedtek egy háromszázezres veszteséget, ami azután következett be, hogy a szomszédos államokban, főleg Ugandában állomásozó tuszi gerillák betörtek Ruandába és jól szervezett ellentámadásba lendültek.

A tuszik, akik nem adták fel, nem a biztos halált, hanem a harcot választották
A következtetések azonban levonhatóak, hogy a felsorolt példákban a fehérek vagy a négerek csaptak össze egymással, és ez is milyen szörnyűségekhez vezetett. A kérdés az, hogy ha mélyebb a szakadék kulturálisan és a különbségek már jól meghatározhatóak antropológiai és életviteli szempontokból, akkor mi várható. A kérdés jó, aminek kifejtését a következő cikkünkben tesszük meg.
Folytatjuk…
Jövőnk.info - Történelmi Tényfeltáró Munkacsoport

Lesz-e Magyarországon polgárháború? Második rész

2012. december 31. - 23:17
Magazin: 
|II. rész
Külpolitikai okok 
Előszó a második részhez
Mielőtt az okokat kezdjük feltárni, érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen változások mennek végbe Európában és közvetlenül Magyarország szomszédságában. Miért? Egyszerűen azért, mert azokkal a gondokkal, amivel mi is találkozni fogunk, azok a másoknál, főleg szomszédainknál is jelentkezni fognak. Ki kell emelni, hogy Magyarország problémái, amelyek polgárháborús helyzetet idéznek elő, azok nemcsak hazánk problémái. Ez egy ok-okozati összefüggés gyümölcse lesz. 
Európa összeomlása
Ha le akarjuk egyszerűsíteni a dolgokat, akkor elég visszatekinteni a történelemben. Az európai kultúra és a kereszténység is a Római Birodalomhoz köthető. Ki kell emelni azt, hogy Európában csak nyugaton esett szét a rómaiak birodalma egykoron, míg keleten továbbra is tartotta magát a keleti térség a bizánci korszak végéig. 1453-ban tűnt el teljesen kelet, amikor a törökök elfoglalták Bizáncot, a későbbi Isztambult. De mi is történt? Egyszerűen a gazdaságilag jobban prosperáló kelet, ami lakosságát és annak homogenitását is megőrizte még évszázadokig, nem omlott össze. A nyugat másképpen cselekedett, amely a barbár népeket beengedte a határai közé és ettől remélt katonai és gazdasági előrelépést. Ezzel a kocka el volt vetve, és összeomlott a nyugat. Persze az elnéptelenedés, a gazdasági visszaesés iszonyú terhét viselő birodalomnak a kegyelemdöfést okozta a más kultúrájú népek tömeges beengedése.
 Kapcsolódó cikk:

  
Európa napjainkban pontosan itt áll, ennek a helyzetnek már nem a kapujában, hanem az udvarában van. A nyugat rövidesen össze fog omlani és az fog újra megismétlődni, ami már 1500 éve egyszer megtörtént. Most azonban a nyugati térség totálisan magával rántja Európa középső és déli tájait is. A keleti térség pedig a nagy túlélő lesz ebben a katasztrófatörténetben. 
Európa haláltusája 
Napjainkban egy vergődésnek vagyunk a tanúi. Egy halálos vergődésnek, amiről a médiák egy szót sem közölnek. Csak néhány könyv és néhány blog, ami erről ír, vagy mer írni.
Európa nyugati része fogja okozni a problémák egy részét. Nem részletezzük (majd későbbi cikkünkben fogjuk), hogy az európai térség a gazdasági, demográfiai, etnikai, vallási és erkölcsi haláltusáját vívja jelenleg, de vesztésre áll. Rossz válaszokat adnak mindenre, amivel szembekerülnek. Az EU létrehozása, működtetése és már magának a léte is azt mutatja, hogy a második világháború után rájöttek, hogy a gond óriási, de eszköz kell a kontinens megmentéséhez, amiből lassan, de kinőtt az EU. A nemzetek Európáját felborító integrációs összeesküvés a helyzetet a kilátástalan kategóriába taszította be. 
A demográfiai harc, avagy Nyugat harca az európai fehérekért 
Európa nyugati részén demográfiai visszaesés volt és van és nem lehet megállítani. A gyermekszám csökkenés és az elöregedés az alapját okozza Európa problémáinak. Ennek oka a család, a keresztény paraszti falusi család és a falusi, vidéki közösségek szétrombolása. A városi életmód és negatívumai, a szingli életforma térhódítása, a média negatív hatása meghozta a gyümölcsét. A gyermekek felnevelésének modern kori nehézségei mind a lejtőre taszították a nyugati térséget és sajnos ezek a folyamatok begyűrűztek Európa középső és déli területeire is.
A megoldás természetesen megvolt, de zsákutcának bizonyult a demográfiai válság leküzdésére. Évtizedekkel ezelőtt bevándorláshoz nyúltak a nyugati országok. A bevándorlók jöttek is, hiszen sokan örömmel hagyták ott arab világbeli életüket, vagy afrikai kunyhóikat. Az 50-es, 60-as 70-es években a bevándorlók jelentős része integrálódni akart a többségi társadalomba, míg a későbbiekben a bevándorlók, vagy a korábbi bevándorlók leszármazottai már nem követték ezt és egyre eltávolodott az európai, illetve az ázsiai és afrikai vonulat Európán belül. A gondok ezzel óriásiak lettek. Külön negyedekbe tömörültek az arabok és a feketék, de a legtöbb esetben a negyeden belüli negyedek is létrejöttek azáltal, hogy ki melyik törzsbe tartozott odahaza. Persze a bevándorlók rájöttek arra, hogy jól ki lehet használni az európai, főleg zsidók által támogatott liberalizmust. A segélyek és a nem dolgozás világa köszöntött be, valamint a bűnözésé. 
Magukkal hozták a bevándorlók a vallásukat is, főleg az iszlámot, aminek már komoly hatásai tapasztalhatóak. Több helyen megjelentek a radikális, fanatikus imámok, és ezzel az elzsidósodott európaiak elleni gyűlölet Európán belül. A fanatikusok már merényleteket is végrehajtottak, ami a jövőben egyre fokozódni fog. Megoldás erre a helyzetre nincs, hiszen a liberalizmus és a multikultúra legyűrte a nemzetállamokat. 
Franciaországi cigányok
A bevándorlás kérdésére még egy nagy lapáttal tett a keleti cigányok beözönlése is.  
A nyugati államok rájöttek, hogy baj van. Ezeket kitenni nem tudják, de mivel sokkal több gyereket vállaltak és vállalnak a bevándorlók, mint az európaiak, ezért cselekedni kell. Mivel az őshonos európai nem szaporodik, akkor máshonnan kell hozni fehéreket, főleg Európából, abból a keresztény kultúrkörből, ahova a nyugati emberek valók. A gond fokozódott, hiszen elkezdődött az, aminek a végét nem látni, pontosabban elkezdődött Európa középső területeinek aljas kiüresítése annak érdekében, hogy a nyugati demográfiai vergődésben szenvedő államok még egy ideig elkerüljék az elkerülhetetlent, a demográfiai összeomlást és a kisebbségi létet saját hazájukban.  
London - zavargások, 2011
London - zavargások, 2011
Az EU hazugsága és új belépők népességének kiüresítése 
Az EU már megmutatta az elmúlt években, hogy mit akar. Persze sokan csak a külső mázt veszik észre, de az EU, pontosabban az azt vezető nagyhatalmú államok hátsó szándéka el van takarva. A céljuk az, hogy az újonnan belépő országok fiatalságát ellopják, és az újonnan felvetteket így gazdaságilag, s minden más értelemben padlóra küldjék. Mindenkit azzal hitegettek, hogy az EU-s pénzek majd gyorsan felrázzák a keleti gazdaságokat az EU-n belül, és minden szép lesz. Ennek ellenére más történt. Az európai nyugati térség rájött arra, hogy ha a keletnek nem ad megfelelő fizetéseket, nyomorban és az ide telepített üzemeiben pedig rabszolgaságban tartja éhbérért őket, akkor előbb vagy utóbb a fiatalság köreiben kivándorlást indít el a nagyobb bérrel kecsegtető nyugat felé. Magyarán egy irányított gazdasági száműzetésbe taszít milliókat. A fiatalok el is indultak, annyian, hogy egyes országok csak most jönnek rá, hogy mit jelent az EU. Óriási népességet veszített, és azon belül is fiatal népességet, Bulgária és Románia. A problémáik így óriásit nőttek, hiszen szisztematikus kiüresítési folyamat áldozatai. Magyarország a kivándorlási ráta középmezőnyébe került. Az EU-ban azonban ott ragad a fiatalok nagy része, ami a hazai gazdaságokra úgy hat, mintha atombombát dobnának rájuk. Persze ez az átkos folyamat mindenre negatívan hat, de leginkább a nemzetek elpusztítását szolgálja Európa közepén és déli részén. Természetesen az EU főleg zsidó vezetősége örömmel konstatálja az elért „eredményeket”. 
Cigánykérdés európai kettős mércéje 
És persze ezeknek a fiataloknak az országában pusztít a zsidó média és a Nyugat által terjesztett métely, a liberalizmus.
A cigányokkal szemben az EU nyugati része nem liberális. Pontosabban csak a saját hazájukban az, ahol nagyrészt szintén élősködő életmódot folytatnak, és erőszakosan viselkednek az egyelőre többségi társadalommal szemben. Az EU próbálja a mára több milliósra duzzadt semmirekellő bevándorló cigányokat visszatoloncolni oda, ahonnan jöttek. Ez azonban nehéz. A megoldást abban látja, hogy az eredeti élőhelyükön kell tartani őket. Hogyan?
Elsősorban pénzzel, magyarán pályázati pénzekkel és felzárkózási programokkal. Ezzel eléri, hogy ne az ő, hanem eredeti lakhelyük földjét pusztítsák, lopják, és gyilkolják a lakosait.
A másik módszere a jog. A liberális törvények védik a cigányokat, kisebbségvédelmi előírásokat fogalmaznak meg és ezt alapjogként lengetve az EU-s jogot rákényszerítik arra is, aki nem szeretné azt. Aljas módon miközben a dolgozni akaró tanult embereket kihúzzák az adott országból, addig a semmirekellő és élősködő cigányokat mindennel helyben támogatják.
És persze a média. Szinte minden országban a nyugatiak kaparintották meg a kereskedelmi, és az adott országban legjobban nézett adókat. A befolyásolásuk óriási a tömegek körében, hiszen a zsidókkal jól megszórt kereskedelmi tévékben reggeltől-estig a rasszizmusról és az európai értékekről beszélnek. A cigányokat mindenhol áldozatnak állítják be, míg a többségi társadalom rasszista és kirekesztő. A népszerű műsorokat is megszórják cigányokkal, sőt van, hogy műsorokat csinálnak csak nekik (lásd Győzike). Vagy más esetben előtérbe tolják őket egy műsorban (Való Világ, Big Brother), vagy egy zenés produkcióban kapnak domináns szerepet. 
Példának okáért, az országunkban annyira kedvelt zenés műsort is egy cigány nyerte meg egy határontúli magyar lány ellenében. Miért is? Mert itt sem a szavazat, hanem a szín számított. Így lehet egy népet lelkibeteggé tenni, és megtéveszteni egyszerre. A kamera előtt villogó cigányokkal pedig demonstrálhatják a zsidó médiamágnások, hogy itt nincs baj, csak mi vagyunk az elutasítók ezekkel szemben.
Európa pedig süllyed, a multikultura csődöt vallott, országok tűnnek el és mindent lassan beleng a polgárháború előszele. 
Folytatjuk… 
Jövőnk.info - Tényfeltáró Munkacsoport

Tisztázzunk valamit , mielőtt tovább mennénk, a Nemzeti Vagyonunkat nem a cigányok lopták el , az ÁVH – s Zsidó verőlegények , és vallató tisztek , nem cigányok voltak . Jelen pillanatban a közéletet nem a cigányok uralják , hanem a zsidók, akik évente kárpótlásért kuncsorodnak azok nem a cigányok, ők nem is kapnának csak a kiválasztottak gyermekei , akik meglopják a rászorulókat is. A polgárháború az ellen kel hogy induljon aki betolakodó, és el akarják foglalni hazánkat, akik meg tiltják a Magyar népnek a védekezéshez való jogát is , de amíg benzines üveget molotov koktélnak használhatunk , addig sokat nem tehetnek ellenünk. Mert ha egyszer elkezdjük dobálni , megfizetünk az ÁVH – s népirtásért is a piszkos zsidóknak , amennyi ingatlanuk van az mind lángolni fog , még hogy lakóparkokat építsünk nekik, börtönt az ÁVH – s leszármazottaknak , hogy ne legyen olyan vonzó a betelepedésük , ha jól tudom a kisemmizetteknek kéne összefogni a betolakodókkal , ha jó volna a politikánk akkor minden zsidó mellé egy cigányt telepitetnénk, hogy ne tudjanak uralkodni , és megbontsuk a zsidó hegemóniát , így elszórva kellene élniük , és biztos nem törnének hatalomra , mert örülnének , hogy a holnapot megússzák , és a cigány szomszédaik nem rabolnák ki, vagy nem ölnék meg őket. A lakóparkokba is betelepíteni a cigány szomszédságot, hogy legyen mivel foglalkozzanak , és ne a Svájci Frankos kilakoltatásért utcára kerülő magyar családok lakására spekuláljanak , hanem , hogy túl éljék a holnapot. És akinek nem tetszik az elballaghat Gyurcsány szavaival élve. És igen is a cigány népnek meg kell teremteni azt az egzisztenciát , melyben újra tudja teremteni önmagát , de ez járjon a magyar családoknak is , ne csak a zsidóknak akik minden évben kárpótlást követelnek maguknak , a többi népességnek meg lófasz a seggükbe , hát milyen munka ez ÁVH – s módszer , hogy a zsidó olcsón jusson a magyarok javaihoz . Ezt nektek Viktor , most mutattam valamit , mert nem az összeomlást kell nektek levezényelni , hanem a nemzetet kell talpra állítani , ez nem szabadkőműves program ez nemzeti programnak kell hogy legyen . A szabadkőműveseket , meg ki kell zavarni az országból , nehogy megint Trianont csináljanak , mert látjuk , hogy a számonkérés azért nem halad mert a vakolók a tolvajokat az Eu ban felmentik és kárpótlásra ítélik amit a magyar államnak kell fizetnie , nem elég hogy meglopnak , még kárpótlást is fizessünk a rablóknak , akkor már jobb , ha a vallatás során elhalálozik a rabló titkolt szabadkőműves . És a polgárháborút is e vakoló banda akarja kierőszakolni. Most sem nézték meg a cigánygyilkosságoknál a szabadkőműves szálakat , mert az már a politikai elitekig vezetett volna, mert a politikusaink is nyakig benne vannak valamelyik páholyba , mely végül is a zsidó írányitáshoz vezet . Minden politikust aki páholytag , ki kell zárni a politikai életből , mert az zsidó érdekeket képvisel , és nem a hazát szolgálja , sőt kijelenthetjük az eddigi tapasztalatok láttán , hogy az urak , hölgyek hazaárulóká váltak , és szarért , hugyért eladják az országot. A jogi környezetet úgy alakították ki , hogy mind a cigány , mind a magyar csak veztes lehessen e háborúba. Csak úgy gyózhetnek a zsidók ellen , ha összefognak és együttes erővel kiverik az országból őket. A maffia politikai elittel együt , és a vakolóhadat is kiüzve a titkos szervezetek már nem tudnak bekavarni, aki külföldi zsoldban áll , annak el kell hagyni az országot , és az összelopott javakról elkell számoltatni őket, mielőtt kitoloncolnák őket. És ha kell at EU – ból is ki kell lépni, ne legyen a Kovács úrnak jó ez egy biztosi állásért, huzzon a picsába vagy a temetőbe .

Lesz-e Magyarországon polgárháború? Harmadik rész

2013. február 03. - 17:04
Magazin: 
|
Lesz-e Magyarországon polgárháború?
III. rész
A megszállás előzményei
A magyarországi zsidóság létszáma a hivatalos adatok szerint 80-200 ezer fő közé tehető és legnagyobb része Budapesten él. A valós létszám azonban ennél jóval nagyobb lehet, nem túlzó a félmilliós feltételezés. Ekkora létszámú, identitásukat keveredés esetén is megőrző, merőben eltérő szokásokkal és mentalitással rendelkező népcsoport jelenlétéről nem lehet nem tudomást venni. Annál inkább elgondolkodtatóbb a kérdés, hogy a zsidóság miért nem szerepel, miért nem szerepelhet a Magyarországon nyilvántartott kisebbségek között? Papíron 13 nemzetiségi kisebbséget tartanak nyilván, a tizennegyedik pedig érthetetlen okokból, mintha nem is létezne! Holott a 1,5 millió főre is (a hivatalos adatok szerint persze alig 200 ezerre) tehető cigányságot követően bizonyosan a zsidóság képezi a legjelentősebb létszámú, nem csupán nemzetiségi, de a cigányokhoz hasonlóan etnikai kisebbséget.
A zsidó származású emberek túlsúlyát bizonyos, sokszor stratégiai területeken pedig nem lehet nem észrevenni. Ezt az észrevételezést lehet sérelmezni, de tagadni nem. A gazdasági és politikai élet szereplői, kulcsfigurái, de a média agymosásán vegetáló társadalom mindennapjaiba befolyó közéleti szereplők között is szép számmal jelen vannak, sőt meghatározó súlyt képeznek. És meghatározzák az adott terület működését, hatásainak irányát is.


Kapcsolódó cikkek: 


.

Ha az úgynevezett kiszsidók, boltocskázók, a társadalom tisztességes vagy kevésbé tisztességes részeihez tartozó köznapi zsidók viszonyait nem is vizsgáljuk a kulcspozíciókat elfoglaló, irányító szerepet betöltő zsidókhoz, utóbbiak szerepe hazánk sorsának alakításában kétségkívül tagadhatatlan és kérdéseket vet fel. A különböző amerikai és izraeli érdekkörökkel kapcsolatokat ápoló zsidó szervezetek, a nemzetközi zsidósággal együtt működő körök, a titkos szervezetek tagjai, és a kérdés elől tudatosan kibúvó, az országgyűlésben is jelen lévő kettős állampolgárok nemzetbiztonsági veszélyt jelentenek! 
A stratégiai pozíciók elfoglalása után jelenleg az ország kiüresítése és kijelenthetjük, módszeres népirtás zajlik! Az életkörülmények ellehetetlenítésével (megélhetés és előrelépés lehetetlensége, eladósítás, etnikai bűnözés elszabadítása és fedése) ifjúságunk külföldre kényszerítik (ahol szívesebben fogadják a demográfia európaiakkal való kiegyensúlyozását a más kontinensekről érkező bevándorlókkal szemben), az itt maradókat pedig felőrli a rabszolgasors és tizedeli az elszabaduló erőszak. Az ellenállást törvényileg letörik (egyenruhás bűnözés), miközben zsidó önvédelmi szervezetek alakulnak, és folyamatos a betelepülés.
Gazdaságilag, közvetett erőszakkal, és főként lelki-szellemi megtöréssel őrlik fel a lakosságot. Ez a receptje működik a nemzetirtásának, amit az elmúlt közel negyed évszázad már megmutatott. Lassú vergődésre ítéltek minket. Ha beavatkozás nem történik, az elindult folyamatok már különösebb erőfeszítés nélkül elvégzik a dolgukat, és gyakorlatilag bekövetkezik a nemzethalál. 50-100 év, és nincs többé magyarság!
Elég a demográfiai viszonyokat megvizsgálni, figyelembe véve a korfát is. Nem csupán a jelenlegi etnikai arányokat kell vizsgálni, mely a születési indexeket nézve már riasztó – de a helyzet még rosszabb! Amit ugyanis vizsgálni kell, az a szülőképes korban lévő nők arányszáma. A helyzet így még borúsabb. Különösen annak tudatában, hogy már ez az időintervallum is eltér az átlag cigány és az átlag magyar nők esetében. Ennek kifejtése egy másik írás témája, de el lehet gondolkodni! Innen a magyarság spontán kihalásra van ítélve – ha nem történik valami.
Simon Peresz izraeli államfő elszólása: "Manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani. Felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot." Nincs kertelés, nincs mellébeszélés: kell! Felvásároljuk, elvesszük, jövünk, ti meg mehettek!
Simon Perez 1943Simon Perez
Simon Peresz 1943-ban, amikor kecskepásztor akart lenni, és később, amikor hódító
A cél előbb vagy utóbb a fizikai megszállás lesz. A hitleri receptet követik. Hitler azt mondta, hogy Oroszország egy korhadt építmény, ahol csak be kell rúgni az ajtót, és összeomlik az egész. Tévedett, de azok, akik nem véletlenül kerültek szem elé akkor is, most felhasználják a gondolatait. Gazdasági értelemben korhasztják el az építményt, amit majd utána ténylegesen csak berúgni kell, vagy egy jó nagyot belelőni.
Csináltak már ilyet az USA-ban, de csak gazdasági és politikai, illetve média és oktatás terén hajtották végre a megszállást. A katonai megszállás felesleges volt. Egy olyan országot hoztak létre, ami óriási embertartalékokkal rendelkezik. A kultúrájukat - ami nincs - a médiával ők irányítják. A felsőoktatásukat teljesen megszállták, a bankrendszer és a politikai rendszer az övék. Minden, ami befolyásolni tudja az amerikai embereket, a kezükben van. Teljesen erkölcsileg lezüllesztett, valódi kultúrával nem rendelkező és a média által jól megvezetett tömeg. Ami azonban két dologra jó: fogyasztónak és ágyútölteléknek. Tehát a gazdasági lezüllesztés mellett a kulturális megsemmisítés is elsődleges cél.
Magyarországon a jelek szerint a megszállás előkészítése folyik. Amikor egyesek azt mondták a rendszerváltás nevű bohózat idején, hogy leszedték az országházról a vörös ötágú csillagot, és képletesen feltették a hatágú sárgát, az nem tévedett. A tankok kimentek, de bejöttek a bankok. A bankrendszer megszállása és az emberek szerződésekkel való totális megnyomorítása sem a rómaiak műve.
Egy nemzet lezüllesztése hosszú folyamat, ami esetünkben az utolsó stádiumban van. Hogyan lehet egy népet tönkre tenni a leghatásosabban? Egyszerűen lelkileg kell megtörni, befolyásolni nap mint nap, minden eszközzel.
A rendszerváltásig jól előkészítették a talajt, hogy befolyásolhassák és irányítsák a népet. Az 1944-45-ös ellenlökés után megszállták gyorsan újra a médiát. A színházakat hetek alatt foglalták vissza, a rádió és az újságírás hamar az övék lett. A kommunista-szocialista rendszerben ez csak fokozódott. Beférkőztek az induló tévébe, egymást tolták előre évtizedekig. Megszállták a főváros egész országra ható médiaközpontjait. Az emberek elé toltak olyan személyeket, akik véleményformálók vagy egész egyszerűen híresek lettek. Olyan szereplőket kreáltak, akik befolyásolni tudják a népet, a Kánaán felé vezető úton. Ő belőlük lettek a főmegmondók is, akikre a nép figyel és hallgat is. A rendszerváltás után jött el igazán az idejük. Az ekkor kialakuló új médiafelületek szintén a befolyásolás eszközeivé váltak - a profit mellett. Úgy hülyítették a népet, és hülyítik ma is, ahogyan akarják. A mindennapi sorozatokkal, show-műsorokkal, valóságshow-kal és a valódi híreket nélkülöző híradókkal. A műsorokból ömlik a tömény liberális propaganda. Minden show-ban fel kell bukkanni egy-két cigánynak, buzeránsnak. Mert ez a trend – ezt kell szeretni, emberek!
A fő problémákról pedig elterelik a figyelmet. A médiát kábítószernek használják, de az internet is jó eszköz. A népszerű közösségi oldalak szálai például a egyenesen az amerikai és izraeli titkosszolgálatokhoz futnak. Nem elég a kulturális szenny befogadása és az üres időtöltés, de önkéntes adatszolgáltatás zajlik!
És persze a politika is kézben van tartva. Minden pártot ők kreáltak. Mindegy, hogy narancs vagy szegfű, mindegyikben ott vannak. Némelyben nyílt érdekképviseletként, mint DK vagy LMP. Ők az ellenzék és a kormány is egyben. Persze innentől a választás is csak egy kutyakomédia.
Sok esetben ők hozzák létre a szélsőségeket is. Adatgyűjtés, figyelemelterelés, lekötés. A semmiből hirtelen előkerülnek, óriási médiavisszhangot kapnak, és senki nem tudja, honnan jöttek, hová tartanak?
Képesek magukat árpádsávba burkolva, turulokkal és nacionalizmussal elárasztani az országot, ha ez kell. Gyanús hátterű, zsidózó weblapok, szélsőségesnek kinevezett jobbközép pártok, ahol a keresztlevelekkel igencsak bajban vannak! Az ellenállásra képes hazafiak pedig megvezetve, ha ez nem megy, kitúrva, elhallgatva.
Szabó AlbertBácsfi Diana
Vona Gábor
Kik vagytok igazából?
Folytatjuk…
Jövőnk.info - Tényfeltáró Munkacsoport

Tanulmányok I.

Lesz-e Magyarországon polgárháború?

2012. november 18. - 14:29
Magazin: 
|Polgárháborús okok
A polgárháborút nyugodtan nevezhetjük a legkegyetlenebb háborúnak, de vannak fokozatai. A „sima” háborúktól alapból eltér abban, hogy egy országon belüli konfliktust jelöl, amely egy ország polgárai, vagy a másik kontextusban egy ország nemzetiségei között folyik le. A történelemben nem volt olyan kontinens, de államalakulat is egyre kevesebb, ahol nem zajlott le polgárháború.
Két vagy több ország háborújában országok csapnak össze, és általában a háborúban személyesen résztvevők nem egymással szembeni gondjaik miatt, hanem egyenruhájuk más színe és a politikusok által generált külpolitikai okok miatt lőnek egymásra. Ezzel szemben a polgárháborúban kemény, egymással szembeni, sokszor még személyes okok is megjelennek, és ez teszi véresebbé, kegyetlenné ezt a típusú háborút. A polgárháborúban szemben álló felek mindig ugyanabból az országból származnak és a központi esetleg a regionális politikai hatalom megszerzéséért vagy a kormányzati politikák megváltoztatásáért küzdenek erőszakos módszerekkel.
Egy másik 2006-os meghatározás szerint a polgárháborús konfliktusban legalább 1000 áldozata kell, hogy legyen, legalább 100-1000 áldozattal mindkét fél részéről évente. Ha ezt a definíciót elfogadjuk, akkor ki lehet mondani, hogy hazánkban polgárháború folyik már rég óta.
A polgárháború egyes esetekben együtt jár etnikai alapú tisztogatással is, amely cselekedet elássa a magját egy későbbi polgárháborúnak általában. Olyan sérelmek maradnak hátra, ami valószínűsíti, hogy néhány év, esetleg néhány emberöltő és újra kezdődik a véres cselekmény. Legjobb példa erre a Balkán, ahol már második évtizede állomásoznak békefenntartók, mert tudják a nagyhatalmak, hogy kivonásuk esetén a korábbi véres polgárháború újra fellobbanna, és destabilizálná nemcsak a Balkánt, hanem a görög és közép-európai térséget is. De ez egész Európát már másképpen érintené, mint húsz évvel ezelőtt egy gazdaságilag prosperáló időszakban.

Polgárháborús okok a történelemben és a példák
Több,mint kétszáz polgárháború volt eddig a történelemben. A polgárháborúk okai nagyon sokrétűek. Gazdasági, társadalmi különbségből fakadó okok. Etnikai és vallási okok. Kulturális különbségek és szeparatizmus. Bőrszín és nemzetközi, sokszor zsidó aknamunka. Mindenkivel nem foglalkozunk, de kiemeljük a legfontosabb sarokpontokat.
A történelemben és a kor embere számára legismertebb, hozzá kell tenni, hogy a médiának köszönhetően az amerikai polgárháború, amely nagyon sok filmrendezőt ihletett meg eddig.

Testvérháború - USA
Az USA polgárháborújának okai gazdasági, pontosabban etnikai és ezzel összeköthető gazdasági okai voltak a rabszolgatartás kapcsán. Nem szabad elfelejteni, hogy az elszabaduló liberalizmus és a szabadkőműves „háttérmunka” is erősen generálta a polgárháborús helyzet kialakulását. Az eredmény pedig a szabadkőművesek győzelmét okozta valójában, ami később kitűnő táptalajt biztosított az USA zsidó politikai és gazdasági megszállásához, ami mind a mai napig tart.

A szabadkőműves aknamunka százezreket vitt a halálba
De nem szabad elfelejteni azokat a polgárháborúkat sem, amelyek tisztán etnikai indíttatásuk voltak. A legvéresebbek a huszadik században zajlottak a Balkánon és Ruandában. A Balkán nemcsak lőporos hordó, de mindig is etnikai feszültség színtere volt a történelemben, de még az írott történelem előtti időkből is vannak jelek arra, hogy itt mindig is forró volt a talaj. Az első világháború utáni békéknek nevezett őrületben a későbbi polgárháború biztos elegyét hozták létre Jugoszlávia keretében. Az itt hetvenöt év alatt lezajló két polgárháború jól mutatja azt, hogy kultúrák keveredéséből és vallások elegyéből egy igazi polgárháborús pokolgép nőhet ki. Két polgárháború, hiszen a második világháború alatt a német megszállás alatt egy a németek részéről is kezelhetetlen polgárháború zajlott, amikor szinte mindenki harcolt mindenki ellen. A probléma tehát az első világháborút lezáró békék után húsz évvel már jelentkezett. A szlovén és horvát római katolikusok, a muzulmán bosnyákok és koszovói albánok, a keleti ortodox szerbek, montenegróiak és macedónok összekeverése biztos recept volt a destabilizációra és a vallási színezettel is kevert etnikai konfliktusra. Nem számolva a kisebb népekkel, akik kisebbségek voltak a robbanó elegyben. Itt kell gondolni a református és katolikus magyarokra, a románokra és más kisebb néprészekre. Az 1990-es évek elején kezdődött második és a mai napig le nem zárt polgárháború megmutatta, hogy vége a boldog hidegháborús békeidőknek Európában és új fejezet kezdődik a balkáni konfliktussal. A polgárháború terjedését a többnemzetiségű Románia vagy más államok felé az EU, a NATO és a békefenntartók akadályozzák, de ki fog szabadulni a szellem újra a palackból.

Balkáni csendélet
És ott van Ruanda, hiszen nemcsak a fehérek, de a négerek is folyamatosan egymásnak ugranak. Ruandában a hutuk és a tuszik folytattak egymás ellen véres akciókat a huszadik század második felében, aminek csúcspontja lett az 1990-es évek népirtással egybekötött etnikai konfliktusa. Pedig a két népcsoport egy közegből származik, de a tuszik kisebb létszámban voltak jelen, azonban jobban kihasználták az európai megszállókkal korábban fennálló politikai viszonyukat és így vezető politikai hatalmat gyakoroltak a többségi hutuk felett. A történelmi sérelmek azonban sérelmek maradtak és a hutuk visszavágtak. A kialakult konfliktus nagyrészt tuszi áldozatokat követelt, fél milliót.

Tuszi halottak, akiket a hutuk ölek meg
(Vajon nálunk is készülnek majd hasonló képek?)
Azonban a hutuk is elszenvedtek egy háromszázezres veszteséget, ami azután következett be, hogy a szomszédos államokban, főleg Ugandában állomásozó tuszi gerillák betörtek Ruandába és jól szervezett ellentámadásba lendültek.

A tuszik, akik nem adták fel, nem a biztos halált, hanem a harcot választották
A következtetések azonban levonhatóak, hogy a felsorolt példákban a fehérek vagy a négerek csaptak össze egymással, és ez is milyen szörnyűségekhez vezetett. A kérdés az, hogy ha mélyebb a szakadék kulturálisan és a különbségek már jól meghatározhatóak antropológiai és életviteli szempontokból, akkor mi várható. A kérdés jó, aminek kifejtését a következő cikkünkben tesszük meg.
Folytatjuk…
Jövőnk.info - Történelmi Tényfeltáró Munkacsoport

Lesz-e Magyarországon polgárháború? Második rész

2012. december 31. - 23:17
Magazin: 
|II. rész
Külpolitikai okok 
Előszó a második részhez
Mielőtt az okokat kezdjük feltárni, érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen változások mennek végbe Európában és közvetlenül Magyarország szomszédságában. Miért? Egyszerűen azért, mert azokkal a gondokkal, amivel mi is találkozni fogunk, azok a másoknál, főleg szomszédainknál is jelentkezni fognak. Ki kell emelni, hogy Magyarország problémái, amelyek polgárháborús helyzetet idéznek elő, azok nemcsak hazánk problémái. Ez egy ok-okozati összefüggés gyümölcse lesz. 
Európa összeomlása
Ha le akarjuk egyszerűsíteni a dolgokat, akkor elég visszatekinteni a történelemben. Az európai kultúra és a kereszténység is a Római Birodalomhoz köthető. Ki kell emelni azt, hogy Európában csak nyugaton esett szét a rómaiak birodalma egykoron, míg keleten továbbra is tartotta magát a keleti térség a bizánci korszak végéig. 1453-ban tűnt el teljesen kelet, amikor a törökök elfoglalták Bizáncot, a későbbi Isztambult. De mi is történt? Egyszerűen a gazdaságilag jobban prosperáló kelet, ami lakosságát és annak homogenitását is megőrizte még évszázadokig, nem omlott össze. A nyugat másképpen cselekedett, amely a barbár népeket beengedte a határai közé és ettől remélt katonai és gazdasági előrelépést. Ezzel a kocka el volt vetve, és összeomlott a nyugat. Persze az elnéptelenedés, a gazdasági visszaesés iszonyú terhét viselő birodalomnak a kegyelemdöfést okozta a más kultúrájú népek tömeges beengedése.
 Kapcsolódó cikk:

  
Európa napjainkban pontosan itt áll, ennek a helyzetnek már nem a kapujában, hanem az udvarában van. A nyugat rövidesen össze fog omlani és az fog újra megismétlődni, ami már 1500 éve egyszer megtörtént. Most azonban a nyugati térség totálisan magával rántja Európa középső és déli tájait is. A keleti térség pedig a nagy túlélő lesz ebben a katasztrófatörténetben. 
Európa haláltusája 
Napjainkban egy vergődésnek vagyunk a tanúi. Egy halálos vergődésnek, amiről a médiák egy szót sem közölnek. Csak néhány könyv és néhány blog, ami erről ír, vagy mer írni.
Európa nyugati része fogja okozni a problémák egy részét. Nem részletezzük (majd későbbi cikkünkben fogjuk), hogy az európai térség a gazdasági, demográfiai, etnikai, vallási és erkölcsi haláltusáját vívja jelenleg, de vesztésre áll. Rossz válaszokat adnak mindenre, amivel szembekerülnek. Az EU létrehozása, működtetése és már magának a léte is azt mutatja, hogy a második világháború után rájöttek, hogy a gond óriási, de eszköz kell a kontinens megmentéséhez, amiből lassan, de kinőtt az EU. A nemzetek Európáját felborító integrációs összeesküvés a helyzetet a kilátástalan kategóriába taszította be. 
A demográfiai harc, avagy Nyugat harca az európai fehérekért 
Európa nyugati részén demográfiai visszaesés volt és van és nem lehet megállítani. A gyermekszám csökkenés és az elöregedés az alapját okozza Európa problémáinak. Ennek oka a család, a keresztény paraszti falusi család és a falusi, vidéki közösségek szétrombolása. A városi életmód és negatívumai, a szingli életforma térhódítása, a média negatív hatása meghozta a gyümölcsét. A gyermekek felnevelésének modern kori nehézségei mind a lejtőre taszították a nyugati térséget és sajnos ezek a folyamatok begyűrűztek Európa középső és déli területeire is.
A megoldás természetesen megvolt, de zsákutcának bizonyult a demográfiai válság leküzdésére. Évtizedekkel ezelőtt bevándorláshoz nyúltak a nyugati országok. A bevándorlók jöttek is, hiszen sokan örömmel hagyták ott arab világbeli életüket, vagy afrikai kunyhóikat. Az 50-es, 60-as 70-es években a bevándorlók jelentős része integrálódni akart a többségi társadalomba, míg a későbbiekben a bevándorlók, vagy a korábbi bevándorlók leszármazottai már nem követték ezt és egyre eltávolodott az európai, illetve az ázsiai és afrikai vonulat Európán belül. A gondok ezzel óriásiak lettek. Külön negyedekbe tömörültek az arabok és a feketék, de a legtöbb esetben a negyeden belüli negyedek is létrejöttek azáltal, hogy ki melyik törzsbe tartozott odahaza. Persze a bevándorlók rájöttek arra, hogy jól ki lehet használni az európai, főleg zsidók által támogatott liberalizmust. A segélyek és a nem dolgozás világa köszöntött be, valamint a bűnözésé. 
Magukkal hozták a bevándorlók a vallásukat is, főleg az iszlámot, aminek már komoly hatásai tapasztalhatóak. Több helyen megjelentek a radikális, fanatikus imámok, és ezzel az elzsidósodott európaiak elleni gyűlölet Európán belül. A fanatikusok már merényleteket is végrehajtottak, ami a jövőben egyre fokozódni fog. Megoldás erre a helyzetre nincs, hiszen a liberalizmus és a multikultúra legyűrte a nemzetállamokat. 
Franciaországi cigányok
A bevándorlás kérdésére még egy nagy lapáttal tett a keleti cigányok beözönlése is.  
A nyugati államok rájöttek, hogy baj van. Ezeket kitenni nem tudják, de mivel sokkal több gyereket vállaltak és vállalnak a bevándorlók, mint az európaiak, ezért cselekedni kell. Mivel az őshonos európai nem szaporodik, akkor máshonnan kell hozni fehéreket, főleg Európából, abból a keresztény kultúrkörből, ahova a nyugati emberek valók. A gond fokozódott, hiszen elkezdődött az, aminek a végét nem látni, pontosabban elkezdődött Európa középső területeinek aljas kiüresítése annak érdekében, hogy a nyugati demográfiai vergődésben szenvedő államok még egy ideig elkerüljék az elkerülhetetlent, a demográfiai összeomlást és a kisebbségi létet saját hazájukban.  
London - zavargások, 2011
London - zavargások, 2011
Az EU hazugsága és új belépők népességének kiüresítése 
Az EU már megmutatta az elmúlt években, hogy mit akar. Persze sokan csak a külső mázt veszik észre, de az EU, pontosabban az azt vezető nagyhatalmú államok hátsó szándéka el van takarva. A céljuk az, hogy az újonnan belépő országok fiatalságát ellopják, és az újonnan felvetteket így gazdaságilag, s minden más értelemben padlóra küldjék. Mindenkit azzal hitegettek, hogy az EU-s pénzek majd gyorsan felrázzák a keleti gazdaságokat az EU-n belül, és minden szép lesz. Ennek ellenére más történt. Az európai nyugati térség rájött arra, hogy ha a keletnek nem ad megfelelő fizetéseket, nyomorban és az ide telepített üzemeiben pedig rabszolgaságban tartja éhbérért őket, akkor előbb vagy utóbb a fiatalság köreiben kivándorlást indít el a nagyobb bérrel kecsegtető nyugat felé. Magyarán egy irányított gazdasági száműzetésbe taszít milliókat. A fiatalok el is indultak, annyian, hogy egyes országok csak most jönnek rá, hogy mit jelent az EU. Óriási népességet veszített, és azon belül is fiatal népességet, Bulgária és Románia. A problémáik így óriásit nőttek, hiszen szisztematikus kiüresítési folyamat áldozatai. Magyarország a kivándorlási ráta középmezőnyébe került. Az EU-ban azonban ott ragad a fiatalok nagy része, ami a hazai gazdaságokra úgy hat, mintha atombombát dobnának rájuk. Persze ez az átkos folyamat mindenre negatívan hat, de leginkább a nemzetek elpusztítását szolgálja Európa közepén és déli részén. Természetesen az EU főleg zsidó vezetősége örömmel konstatálja az elért „eredményeket”. 
Cigánykérdés európai kettős mércéje 
És persze ezeknek a fiataloknak az országában pusztít a zsidó média és a Nyugat által terjesztett métely, a liberalizmus.
A cigányokkal szemben az EU nyugati része nem liberális. Pontosabban csak a saját hazájukban az, ahol nagyrészt szintén élősködő életmódot folytatnak, és erőszakosan viselkednek az egyelőre többségi társadalommal szemben. Az EU próbálja a mára több milliósra duzzadt semmirekellő bevándorló cigányokat visszatoloncolni oda, ahonnan jöttek. Ez azonban nehéz. A megoldást abban látja, hogy az eredeti élőhelyükön kell tartani őket. Hogyan?
Elsősorban pénzzel, magyarán pályázati pénzekkel és felzárkózási programokkal. Ezzel eléri, hogy ne az ő, hanem eredeti lakhelyük földjét pusztítsák, lopják, és gyilkolják a lakosait.
A másik módszere a jog. A liberális törvények védik a cigányokat, kisebbségvédelmi előírásokat fogalmaznak meg és ezt alapjogként lengetve az EU-s jogot rákényszerítik arra is, aki nem szeretné azt. Aljas módon miközben a dolgozni akaró tanult embereket kihúzzák az adott országból, addig a semmirekellő és élősködő cigányokat mindennel helyben támogatják.
És persze a média. Szinte minden országban a nyugatiak kaparintották meg a kereskedelmi, és az adott országban legjobban nézett adókat. A befolyásolásuk óriási a tömegek körében, hiszen a zsidókkal jól megszórt kereskedelmi tévékben reggeltől-estig a rasszizmusról és az európai értékekről beszélnek. A cigányokat mindenhol áldozatnak állítják be, míg a többségi társadalom rasszista és kirekesztő. A népszerű műsorokat is megszórják cigányokkal, sőt van, hogy műsorokat csinálnak csak nekik (lásd Győzike). Vagy más esetben előtérbe tolják őket egy műsorban (Való Világ, Big Brother), vagy egy zenés produkcióban kapnak domináns szerepet. 
Példának okáért, az országunkban annyira kedvelt zenés műsort is egy cigány nyerte meg egy határontúli magyar lány ellenében. Miért is? Mert itt sem a szavazat, hanem a szín számított. Így lehet egy népet lelkibeteggé tenni, és megtéveszteni egyszerre. A kamera előtt villogó cigányokkal pedig demonstrálhatják a zsidó médiamágnások, hogy itt nincs baj, csak mi vagyunk az elutasítók ezekkel szemben.
Európa pedig süllyed, a multikultura csődöt vallott, országok tűnnek el és mindent lassan beleng a polgárháború előszele. 
Folytatjuk… 
Jövőnk.info - Tényfeltáró Munkacsoport

Tisztázzunk valamit , mielőtt tovább mennénk, a Nemzeti Vagyonunkat nem a cigányok lopták el , az ÁVH – s Zsidó verőlegények , és vallató tisztek , nem cigányok voltak . Jelen pillanatban a közéletet nem a cigányok uralják , hanem a zsidók, akik évente kárpótlásért kuncsorodnak azok nem a cigányok, ők nem is kapnának csak a kiválasztottak gyermekei , akik meglopják a rászorulókat is. A polgárháború az ellen kel hogy induljon aki betolakodó, és el akarják foglalni hazánkat, akik meg tiltják a Magyar népnek a védekezéshez való jogát is , de amíg benzines üveget molotov koktélnak használhatunk , addig sokat nem tehetnek ellenünk. Mert ha egyszer elkezdjük dobálni , megfizetünk az ÁVH – s népirtásért is a piszkos zsidóknak , amennyi ingatlanuk van az mind lángolni fog , még hogy lakóparkokat építsünk nekik, börtönt az ÁVH – s leszármazottaknak , hogy ne legyen olyan vonzó a betelepedésük , ha jól tudom a kisemmizetteknek kéne összefogni a betolakodókkal , ha jó volna a politikánk akkor minden zsidó mellé egy cigányt telepitetnénk, hogy ne tudjanak uralkodni , és megbontsuk a zsidó hegemóniát , így elszórva kellene élniük , és biztos nem törnének hatalomra , mert örülnének , hogy a holnapot megússzák , és a cigány szomszédaik nem rabolnák ki, vagy nem ölnék meg őket. A lakóparkokba is betelepíteni a cigány szomszédságot, hogy legyen mivel foglalkozzanak , és ne a Svájci Frankos kilakoltatásért utcára kerülő magyar családok lakására spekuláljanak , hanem , hogy túl éljék a holnapot. És akinek nem tetszik az elballaghat Gyurcsány szavaival élve. És igen is a cigány népnek meg kell teremteni azt az egzisztenciát , melyben újra tudja teremteni önmagát , de ez járjon a magyar családoknak is , ne csak a zsidóknak akik minden évben kárpótlást követelnek maguknak , a többi népességnek meg lófasz a seggükbe , hát milyen munka ez ÁVH – s módszer , hogy a zsidó olcsón jusson a magyarok javaihoz . Ezt nektek Viktor , most mutattam valamit , mert nem az összeomlást kell nektek levezényelni , hanem a nemzetet kell talpra állítani , ez nem szabadkőműves program ez nemzeti programnak kell hogy legyen . A szabadkőműveseket , meg ki kell zavarni az országból , nehogy megint Trianont csináljanak , mert látjuk , hogy a számonkérés azért nem halad mert a vakolók a tolvajokat az Eu ban felmentik és kárpótlásra ítélik amit a magyar államnak kell fizetnie , nem elég hogy meglopnak , még kárpótlást is fizessünk a rablóknak , akkor már jobb , ha a vallatás során elhalálozik a rabló titkolt szabadkőműves . És a polgárháborút is e vakoló banda akarja kierőszakolni. Most sem nézték meg a cigánygyilkosságoknál a szabadkőműves szálakat , mert az már a politikai elitekig vezetett volna, mert a politikusaink is nyakig benne vannak valamelyik páholyba , mely végül is a zsidó írányitáshoz vezet . Minden politikust aki páholytag , ki kell zárni a politikai életből , mert az zsidó érdekeket képvisel , és nem a hazát szolgálja , sőt kijelenthetjük az eddigi tapasztalatok láttán , hogy az urak , hölgyek hazaárulóká váltak , és szarért , hugyért eladják az országot. A jogi környezetet úgy alakították ki , hogy mind a cigány , mind a magyar csak veztes lehessen e háborúba. Csak úgy gyózhetnek a zsidók ellen , ha összefognak és együttes erővel kiverik az országból őket. A maffia politikai elittel együt , és a vakolóhadat is kiüzve a titkos szervezetek már nem tudnak bekavarni, aki külföldi zsoldban áll , annak el kell hagyni az országot , és az összelopott javakról elkell számoltatni őket, mielőtt kitoloncolnák őket. És ha kell at EU – ból is ki kell lépni, ne legyen a Kovács úrnak jó ez egy biztosi állásért, huzzon a picsába vagy a temetőbe .

Lesz-e Magyarországon polgárháború? Harmadik rész

2013. február 03. - 17:04
Magazin: 
|
Lesz-e Magyarországon polgárháború?
III. rész
A megszállás előzményei
A magyarországi zsidóság létszáma a hivatalos adatok szerint 80-200 ezer fő közé tehető és legnagyobb része Budapesten él. A valós létszám azonban ennél jóval nagyobb lehet, nem túlzó a félmilliós feltételezés. Ekkora létszámú, identitásukat keveredés esetén is megőrző, merőben eltérő szokásokkal és mentalitással rendelkező népcsoport jelenlétéről nem lehet nem tudomást venni. Annál inkább elgondolkodtatóbb a kérdés, hogy a zsidóság miért nem szerepel, miért nem szerepelhet a Magyarországon nyilvántartott kisebbségek között? Papíron 13 nemzetiségi kisebbséget tartanak nyilván, a tizennegyedik pedig érthetetlen okokból, mintha nem is létezne! Holott a 1,5 millió főre is (a hivatalos adatok szerint persze alig 200 ezerre) tehető cigányságot követően bizonyosan a zsidóság képezi a legjelentősebb létszámú, nem csupán nemzetiségi, de a cigányokhoz hasonlóan etnikai kisebbséget.
A zsidó származású emberek túlsúlyát bizonyos, sokszor stratégiai területeken pedig nem lehet nem észrevenni. Ezt az észrevételezést lehet sérelmezni, de tagadni nem. A gazdasági és politikai élet szereplői, kulcsfigurái, de a média agymosásán vegetáló társadalom mindennapjaiba befolyó közéleti szereplők között is szép számmal jelen vannak, sőt meghatározó súlyt képeznek. És meghatározzák az adott terület működését, hatásainak irányát is.


Kapcsolódó cikkek: 


.

Ha az úgynevezett kiszsidók, boltocskázók, a társadalom tisztességes vagy kevésbé tisztességes részeihez tartozó köznapi zsidók viszonyait nem is vizsgáljuk a kulcspozíciókat elfoglaló, irányító szerepet betöltő zsidókhoz, utóbbiak szerepe hazánk sorsának alakításában kétségkívül tagadhatatlan és kérdéseket vet fel. A különböző amerikai és izraeli érdekkörökkel kapcsolatokat ápoló zsidó szervezetek, a nemzetközi zsidósággal együtt működő körök, a titkos szervezetek tagjai, és a kérdés elől tudatosan kibúvó, az országgyűlésben is jelen lévő kettős állampolgárok nemzetbiztonsági veszélyt jelentenek! 
A stratégiai pozíciók elfoglalása után jelenleg az ország kiüresítése és kijelenthetjük, módszeres népirtás zajlik! Az életkörülmények ellehetetlenítésével (megélhetés és előrelépés lehetetlensége, eladósítás, etnikai bűnözés elszabadítása és fedése) ifjúságunk külföldre kényszerítik (ahol szívesebben fogadják a demográfia európaiakkal való kiegyensúlyozását a más kontinensekről érkező bevándorlókkal szemben), az itt maradókat pedig felőrli a rabszolgasors és tizedeli az elszabaduló erőszak. Az ellenállást törvényileg letörik (egyenruhás bűnözés), miközben zsidó önvédelmi szervezetek alakulnak, és folyamatos a betelepülés.
Gazdaságilag, közvetett erőszakkal, és főként lelki-szellemi megtöréssel őrlik fel a lakosságot. Ez a receptje működik a nemzetirtásának, amit az elmúlt közel negyed évszázad már megmutatott. Lassú vergődésre ítéltek minket. Ha beavatkozás nem történik, az elindult folyamatok már különösebb erőfeszítés nélkül elvégzik a dolgukat, és gyakorlatilag bekövetkezik a nemzethalál. 50-100 év, és nincs többé magyarság!
Elég a demográfiai viszonyokat megvizsgálni, figyelembe véve a korfát is. Nem csupán a jelenlegi etnikai arányokat kell vizsgálni, mely a születési indexeket nézve már riasztó – de a helyzet még rosszabb! Amit ugyanis vizsgálni kell, az a szülőképes korban lévő nők arányszáma. A helyzet így még borúsabb. Különösen annak tudatában, hogy már ez az időintervallum is eltér az átlag cigány és az átlag magyar nők esetében. Ennek kifejtése egy másik írás témája, de el lehet gondolkodni! Innen a magyarság spontán kihalásra van ítélve – ha nem történik valami.
Simon Peresz izraeli államfő elszólása: "Manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani. Felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot." Nincs kertelés, nincs mellébeszélés: kell! Felvásároljuk, elvesszük, jövünk, ti meg mehettek!
Simon Perez 1943Simon Perez
Simon Peresz 1943-ban, amikor kecskepásztor akart lenni, és később, amikor hódító
A cél előbb vagy utóbb a fizikai megszállás lesz. A hitleri receptet követik. Hitler azt mondta, hogy Oroszország egy korhadt építmény, ahol csak be kell rúgni az ajtót, és összeomlik az egész. Tévedett, de azok, akik nem véletlenül kerültek szem elé akkor is, most felhasználják a gondolatait. Gazdasági értelemben korhasztják el az építményt, amit majd utána ténylegesen csak berúgni kell, vagy egy jó nagyot belelőni.
Csináltak már ilyet az USA-ban, de csak gazdasági és politikai, illetve média és oktatás terén hajtották végre a megszállást. A katonai megszállás felesleges volt. Egy olyan országot hoztak létre, ami óriási embertartalékokkal rendelkezik. A kultúrájukat - ami nincs - a médiával ők irányítják. A felsőoktatásukat teljesen megszállták, a bankrendszer és a politikai rendszer az övék. Minden, ami befolyásolni tudja az amerikai embereket, a kezükben van. Teljesen erkölcsileg lezüllesztett, valódi kultúrával nem rendelkező és a média által jól megvezetett tömeg. Ami azonban két dologra jó: fogyasztónak és ágyútölteléknek. Tehát a gazdasági lezüllesztés mellett a kulturális megsemmisítés is elsődleges cél.
Magyarországon a jelek szerint a megszállás előkészítése folyik. Amikor egyesek azt mondták a rendszerváltás nevű bohózat idején, hogy leszedték az országházról a vörös ötágú csillagot, és képletesen feltették a hatágú sárgát, az nem tévedett. A tankok kimentek, de bejöttek a bankok. A bankrendszer megszállása és az emberek szerződésekkel való totális megnyomorítása sem a rómaiak műve.
Egy nemzet lezüllesztése hosszú folyamat, ami esetünkben az utolsó stádiumban van. Hogyan lehet egy népet tönkre tenni a leghatásosabban? Egyszerűen lelkileg kell megtörni, befolyásolni nap mint nap, minden eszközzel.
A rendszerváltásig jól előkészítették a talajt, hogy befolyásolhassák és irányítsák a népet. Az 1944-45-ös ellenlökés után megszállták gyorsan újra a médiát. A színházakat hetek alatt foglalták vissza, a rádió és az újságírás hamar az övék lett. A kommunista-szocialista rendszerben ez csak fokozódott. Beférkőztek az induló tévébe, egymást tolták előre évtizedekig. Megszállták a főváros egész országra ható médiaközpontjait. Az emberek elé toltak olyan személyeket, akik véleményformálók vagy egész egyszerűen híresek lettek. Olyan szereplőket kreáltak, akik befolyásolni tudják a népet, a Kánaán felé vezető úton. Ő belőlük lettek a főmegmondók is, akikre a nép figyel és hallgat is. A rendszerváltás után jött el igazán az idejük. Az ekkor kialakuló új médiafelületek szintén a befolyásolás eszközeivé váltak - a profit mellett. Úgy hülyítették a népet, és hülyítik ma is, ahogyan akarják. A mindennapi sorozatokkal, show-műsorokkal, valóságshow-kal és a valódi híreket nélkülöző híradókkal. A műsorokból ömlik a tömény liberális propaganda. Minden show-ban fel kell bukkanni egy-két cigánynak, buzeránsnak. Mert ez a trend – ezt kell szeretni, emberek!
A fő problémákról pedig elterelik a figyelmet. A médiát kábítószernek használják, de az internet is jó eszköz. A népszerű közösségi oldalak szálai például a egyenesen az amerikai és izraeli titkosszolgálatokhoz futnak. Nem elég a kulturális szenny befogadása és az üres időtöltés, de önkéntes adatszolgáltatás zajlik!
És persze a politika is kézben van tartva. Minden pártot ők kreáltak. Mindegy, hogy narancs vagy szegfű, mindegyikben ott vannak. Némelyben nyílt érdekképviseletként, mint DK vagy LMP. Ők az ellenzék és a kormány is egyben. Persze innentől a választás is csak egy kutyakomédia.
Sok esetben ők hozzák létre a szélsőségeket is. Adatgyűjtés, figyelemelterelés, lekötés. A semmiből hirtelen előkerülnek, óriási médiavisszhangot kapnak, és senki nem tudja, honnan jöttek, hová tartanak?
Képesek magukat árpádsávba burkolva, turulokkal és nacionalizmussal elárasztani az országot, ha ez kell. Gyanús hátterű, zsidózó weblapok, szélsőségesnek kinevezett jobbközép pártok, ahol a keresztlevelekkel igencsak bajban vannak! Az ellenállásra képes hazafiak pedig megvezetve, ha ez nem megy, kitúrva, elhallgatva.
Szabó AlbertBácsfi Diana
Vona Gábor
Kik vagytok igazából?
Folytatjuk…
Jövőnk.info - Tényfeltáró Munkacsoport

Lesz-e Magyarországon polgárháború? V. rész

2013. május 15. - 19:54
Magazin: 
|Az önvédelem megszüntetése 
Az önvédelem egy egészséges társadalomban mindig jelen van. Működött nálunk is, közösségi szinten, családban és faluban, de országos szinten is a történelem jelentős részében. Az önvédelem, és főleg a fegyveres önvédelem leépítése a második világháború utáni időszakban meglódult, napjainkra pedig oda jutott, hogy jóformán nem is védhetjük meg magunkat. Őseink, ha gond volt, akkor kiegyenesítették a kaszát, kezükbe kapták a villát vagy a baltát. Mostanság már ez is a lehetetlen kategória lett. Lehetetlen, hiszen jogi értelemben lassan már egy rossz szó is büntetendő, nem hogy egy támadás kivédése, vagy annak megtorlása.
A magyar önvédelem totális kivégzése napjainkra általánossá vált, az emberek pedig a kérdéssel nem foglalkozva elfordulnak, ha ez szóba kerül. Pedig a túlélés alapja nem is sokára az önvédelem lesz. A központi, állami védelem jóformán megszűnt, az emberek magukra maradtak.
Most elemezzük az elmúlt negyed évszázad egyik legnagyobb bűnét, az ország véderejének és fegyveres erejének kivonását. Azért kell erről beszélni, mert egy polgárháborús helyzetben számolni kell ezzel a veszteséggel, és az ebből fakadó általános problémákkal.
A honvédség fokozatos leépítése
A Magyar Honvédség az utóbbi több mint két évtizedben sorozatos csonkításon ment keresztül. A 90-es években történt meg a nagy leépítés a hidegháború végén. Ez elfogadható, hiszen az akkori túlméretezett honvédség felesleges volt az aktuális világpolitikai helyzetben, de ami utána jött az csak az elmebajjal magyarázható. Az egyre komolyabb leépítéseket újabbak és újabbak követték, ami a 2000-es években is pofátlanul és ésszerűtlenül folytatódott. A 2000-es években megtörtént leépítések már rámutattak arra, hogy a laktanyák bezárása és fegyverzet kivonása arra megy ki, hogy az ország védelmi képességét a lehető legnagyobb mértékben meggyengítsék. Persze a leépítésekről mindig a politika, magyarán a zsidók által vezetett magyarnak hazudott politikai vezetés, és a hozzá kapcsolódó háttérhatalom döntött. Olyan mértékben tüntették el az alakulatokat, hogy azt tanítani lehetne.
Még egy háború sem tudott volna ekkora károkat okozni a hadseregnek, mint a cionista hatás alatt álló politikai vezetés. Egy idő után, amikor eltűnt a laktanyák 70 százaléka, utána elkezdtek még meglévő teljes fegyvernemeket kivonni a rendszerből.
A fegyverek kivonása
A légierő kinyírása is látványos volt ebből a szempontból. Taszár bezárása, és így a SU-22-es felderítők és csapásmérő légierő leépítése, csak úgy, mint a pápai vadászrepülő ezred eltüntetése. Nem szólva szentkirályszabadjai harci helikopter ezred megszüntetéséről.
Kivonták a magyar hadseregtől a teljes nehézfegyverzetet. Eltüntették szinte a teljes tüzérséget. Egy osztályt hagytak összesen Tatán. Általában ezt mutogatják, mint dicső tüzérséget. Kivonták Pécsett, ahol komoly NATO eredményeket maga mögött tudó tüzérdandár volt sorozatvetőkkel. Szétverték a gépesített lövészdandárok tüzérségét. Sok helyen csak aknavetők maradtak. Kivonták a teljes önjáró tüzérséget is. Eltűntek a lánctalpas BMP-1-es csapatszállítók is a rendszerből, illetve eltüntették a tankok jelentős részét is. Hogy mindezek lehetőleg sose kerüljenek elő újra, ezért a kivont tankokat főleg külföldre, Irakba szállították ki, míg a kézifegyvereket Afganisztánba. A magyar AMD-k gyakran tűnnek fel külföldi tévék riportjaiban, amikor az afgán rendőrségről van szó.

Magyar T-72-esek a kikötőben, útban Irak felé, természetesen milliárdokért felújítva, lefestve.
A lőszer egy részét szintén ingyen adtuk oda más országoknak, egy részét pedig megsemmisítésre küldték, főleg a Gyurcsány körüli cégek „semmisítették meg” (értsd: adták el).

AMD-vel gyakorlatozó afgán rendőrök

Az afgán lázadók is zsákmányoltak már AMD-ket - mindegy kinél van, csak nekünk ne legyen semmi a kezünkben
És amiről senki sem szól egy szót sem, sok ezer fegyver és lőszer tíz, illetve százezrek kerültek ebből a kivont anyagból a cigánymaffia kezére, összesen nulla forintért. Magyarán jó cigányainkat jól megpakolták már előre munícióval és fegyverrel. Persze eközben a magyarnak már lassan az airsoft-ot is bejelentéshez kötik. Alig maradt valami, amivel kívülről érkező támadásra reagálhatnánk, de valójában az igazi cél az volt, hogy teljesen kivonják, amit fel lehetne használni egy polgárháborúban. Amit ilyen esetben lehetne hasznosítani azt kivitték, leszerelték, roncstelepre küldték, beolvasztották, ellopták, vagy rosszabbra cserélték.

2013, kivont eszközök és harcanyag Kalocsán egy bezárt laktanyában
A határőrség eltüntetése
Nemcsak a honvédséget iktatták ki folyamatosan, hanem már odáig fajult a dolog, hogy felszámoltak teljes szervezeteket. A munkásőrség megszűnt a szocializmus végén, de ez érthető volt. Azonban azt senki sem értette, hogy miért kell a határőrséget szétverni. Főleg ott, ahol az EU külső határai vannak, vagy politikailag labilis országok találhatóak, mint tőlünk délre. Az országhatár hossza 2246 kilométer. Ebből a szlovák határszakasz 679, az ukrán 137, a román 453, a szerb 164, a horvát 355, a szlovén 102, az osztrák pedig 356 km. A határaink összhossza annyira nagy, hogy ez a 2246 kilométer egyenlő légvonalban a Budapest-Malaga (Spanyolország déli része, Gibraltártól nem messze) távolsággal. De nem kell megijedni, mert tudatos és újabb aljas támadás volt ez. Ezt a valóban hatékonynak mondható és nagy múltú történelmi fegyveres szervezetet is tudatosan zúzták szét. A határőrség nem volt a hadsereg része, de a rendőrségé sem. A honvédség és a rendőrség között helyezkedett el. A fegyelem nagyobb volt, mint a rendőrségnél, és az alá és fölérendeltségi viszonyok is jobban megmutatkoztak. A határőrséget azonban gyengítették folyamatosan. Az egykori őrsök megszűntetése, a sorállomány kivonása már adott 1-2 pofont a határőröknek, de Gyurcsány zsidóinak parancsára végleg szétverték. Az ok, hogy nincs szükség rá, mert van Európai Unió, és szükségtelen maga a szervezet. Magyarán szükségtelen, főleg az ország cigánylakta más országokkal szomszédos megyéiben, ahol nagy szükség lett volna rájuk egy rázós helyzetben. Persze a szervezet fegyvereit kivonták, és teljes állományát a rendőrség állományába helyezték át.
Sorállomány megszüntetése és következményei
Meg lehet azonban szüntetni fegyvernemeket, egész szervezeteket. El lehet tüntetni laktanyákat, fegyver és lőszerraktárakat. Ki lehet vonni mindent, de legfontosabb az ember. A zsidó háttérhatalom elsődleges célja a fegyverforgató, avagy a fegyverhez értő népesség eltűntetése colt. Izraelben már gyerekkorban lövöldöznek, és a fegyver használatát tanítják a zsidók, még a nőket is bevonultatják, addig a magyarországi zsidók által vezetett politika a magyarországi sorállomány eltűntetését hajtotta végre, olyan gyorsan, ahogy csak lehet. Az ok, hogy „drága volt”. Lefordítva inkább veszélyes volt akkor, amikor egy polgárháború szélén állunk, és a regnáló háttérhatalom épp a magyarságot akarja eltüntetni. A magyar fiatalok elhülyítése, iskolai fegyelmének csökkenése az első lépés. Ezután nem kapja meg azt a fegyelmezést, amit a hadsereg és a kötelező sorkatonai szolgálat jelentett. Nem kap fegyveres képzést, és képtelen egy krízishelyzetben egy fegyvert helyesen megfogni, és taktikailag megalapozottan harcolni, ha kell. Gyáva és harcra teljesen alkalmatlan csürhe kialakítása volt a cél, és még mindig az. A hadsereg egy összetartozás érzést is adott, aminek gyengítése szintén fontos volt. Egy önmagát megvédeni képtelen, és a liberalizmus mocskába süllyedő, gyáva és lezüllött fiatalság prototípusának kifejlesztése így nagyszerűen előállt.
A rendőrség kezének megkötése, rendőrök kivonása és nyugdíjazása
A rendőrséget olyan testületté alakították, amelynek tagjai cselekedni is alig mernek, hiszen a felépített jogrendszer úgy lett kialakítva, hogy az a rendőrök munkáját a lehető legjobban akadályozza. A rendőrök keze meg lett kötve tudatosan. A rendőrök megalázása, leköpése, vagy támadása mindennapos, főleg a cigányhorda részéről. A rendőrök közössége is szét lett verve. Az államilag előírt, sőt dokumentumba, szerződésbe foglalt lehallgatás beépítése, a belső ügyosztály, vagy a kollégák közötti bizalmatlanság kialakítása elsődleges célnak tekinthető a háttérhatalom részéről. A rendőrök élete félelem lett. Tartanak a jogrendszertől, egymástól, a kollégáktól, de még saját telefonjuktól is.
A magyar emberek is bizalmatlanok, hiszen a rendőrök a legtöbb esetben semmit sem tesznek. Nem tudnak egyszerű ügyeket megoldani sok esetben. A bűnüldözés helyett főtevékenységként közlekedési vegzálások, előírt bírságolási kvóta pedig tovább rombolja a társadalmi megítélést. Az elmúlt időszak főtiszti botrányai, amikor kiderült, hogy már régen összefonódott a rendőrség a maffiával, tehát ezek a (tudatosan formált és tálalt) tények végleg összetörték a rendőrséggel szembeni bizalmat.
Ügyesen kitalálták a rendőrség zöldfülűesítését is.. A korábbi nyugdíjazási rendszer célja elsősorban a tapasztalt emberek kivonása volt. Ha a fiatalok nem dolgozhatnak úgy, hogy ott vannak a nagy öregek, akkor a tapasztalatlanokkal jól megszórt testület egyenesen használhatatlanná válik. A receptet itt is megírták a háttérben. Nem szólva az érdekvédelem (a bizalmat visszaállítani képes TMRSZ) ellehetetlenítéséről, vagy egyes rendőrök levadászásáról. A rendőrségbe beépült külföldi (zsidó) ügynökök pedig a háttérben mindent figyelnek. 
Militarizmus eltüntetése
A nemzetidegen rendszer alapból fél mindentől, ami fegyver, mindentől, ami emberek kezébe juthat, és fegyverként használható. Nemcsak lőfegyverekre gondolunk. A kés pengéjének hosszát is meghatározták, a hosszabb késeket fegyvernek minősítették már korábban. Mindegy, hogy penge vagy pisztoly, mindegy, hogy mi, csak önvédelemhez ne lehessen alkalmazni.

Persze valahol nem számít a penge mérete, jól azonosítható cigány fegyverrel pózol. - Ilyenkor hol a TEK? 
Lőfegyvert igényelni lehet, de engedélyt nem kap szinte senki hozzá. Ma már odáig jutott a rendszer, hogy kötelezően be kell vizsgáltatni az airsoft „fegyvereket” is, amelyet egy budapesti cég végezhet csak el. Miről is van itt szó? Budapesten van egy cég, amely beméri az adott játékfegyver tűzsebességét. Persze mindenkinek rögzítik az adatait és már megy is a TEK, a titkosszolgálat vagy egyenesen a Mossad listájára. Mit is jelent ez? Azt, hogy aki már csak egy fegyverhez nagyon hasonlító tárgyat fog meg a kezébe, akkor az adott személy gyorsan és egyenesen listára kerül. Központilag irányított összeírás történik. 
A taktika egyértelmű. Meg kell akadályozni mindent, ami bármilyen fegyverrel kapcsolatos. Teljesen mindegy, hogy színházi, airsoft fegyver vagy bármi más. 
És persze a szervezetek. Volt és van Magyarországon 1-2 szervezet, ami azért alakult, hogy védelmet nyújtson a magyar emberek számára. Az automatikus asszociációként beugró, politikai díszletnek, és a betiltandó militarizmus demonstrálására használt gárda a legkevésbé fajsúlyos volt ebből a szempontból. A Magyar Gárdának komolyabb kiképzése nem volt, harcra zömmel alkalmatlan lett volna. Ilyen jellegű képzésüket le is tiltotta a felhasználó pártvezetés. Amikor pedig már ez a tömeg kritikussá vált, szét is verték gyorsan. Ráadásul komoly belső feszültségeket is generáltak. Megosztották, és így tudták uralni a tömeget, ami egyben veszélyes lehetett volna még a névleg hazafias politikusok számára is. Magyarán a csanádisták, Szabó Gábor pártigazgató és a cinkos Vona (valamint a politikai ellenfelek és belső ellenzék lejáratására szakosodott sajtójuk) segítségével csinálták ki a jobb sorsra érdemes kezdeményezést. Persze úgy állították be, mint ha az MSZP és a Fidesz által meghozott törvények okozták volna a gárda széthullását. 
A militarista alapokon nyugvó szervezetek azonban minden eszközzel akadályozva vannak. A legjobb módszer a hatalom részéről a totális elhallgatásuk. Nem szabad hallani róluk, mert akkor veszélyessé vállnak. Őrsereg, Betyársereg, MNA, Pax, stb. mind veszélyesek a rendszerre, a rendszer szerint. Egyszerűen azért, mert magyarpártiak, „cigányellenesek” és anticionisták. A militarista gondolkodás visszaszorítása a rendszer számára a legfontosabb, hisz tudják, hogy egy esetleges összeomlás esetén fegyvert kezébe kaparintó magyarság elkötelezett erői gyorsan rendet vágnának az őskáoszban, amit a zsidó terror alakított ki évtizedek alatt. 
Jövőnk.info - Történelmi Tényfeltáró Munkacsoport 


Lesz-e Magyarországon polgárháború? 6. rész

2013. szeptember 27. - 19:57
Magazin: 
|A katonai sebezhetőség kérdése
A cikksorozatunk előbbi részében lehangoló, de korrekt és valós képet adtunk a fegyveres erők helyzetéről, leginkább arról, hogy nem lesz semmi a kezünkben, ha megtörténik az, ami az előjelek és a történelmi tapasztalatok alapján bekövetkezik, azaz kitör a magyar-cigány polgárháború.
A cikkeknek nem célja a rémisztgetés, inkább az rémisztő, hogy sokan nem foglalkoznak a tényekkel. Elfordulnak, befogják szájukat, nem hallanak és nem látnak semmit. Úgy viselkednek, mintha minden rendben lenne és próbálják élni hétköznapi életüket. Nem törődnek a háttérhatalmi lépésekkel, a cigányok elszaporodásával, az iskolák, óvodák etnikai arányainak gyökeres megváltozásával. És ami a legfőbb az, hogy nem hiszik el, hogy előbb vagy utóbb az ország véres jelenetek helyszíne lesz és kipattan egy olyan háború a határokon belül, ami nagyon sok emberéletbe kerül majd. Az áldozatok nagy része pedig a társadalom nemtörődömségbe vesző rétegéből fog hatványozottan kikerülni. Csak a tények felvázolása és a helyzet elemzése a cél, illetve a lehetséges jövőbeli polgárháborús helyzet modellezése. Aki úgy gondolja, hogy az itt leírtak nem következnek be, akkor annak vállalni kell a felelőséget azért, ami vele és esetleg családtagjaival fog történni. 
A fegyveres erők és harcanyag teljes külföldi (izraeli) kontrolja a sebezhetőség kérdése 
A múltkori írásunkban leírt helyzetet az ország teljes fegyverzeti kiüresítését fokozza az, hogy a magyarországi fegyveres erőket teljes kontrol alatt tartják. Nemcsak a NATO kontrolról beszélünk. A NATO amerikai fennhatóság alatt, míg az amerikaiak pedig teljes izraeli befolyás alatt állnak, azonban az izraeli felügyelet hatványozottan jelentkezik. Pontosítva a dolgot egy totális izraeli kontroll alakult ki hazánkban minden felett, ami egyenesen magyarellenes stratégiai célokat szolgál. Sokat beszéltek meg írtak erről már, de az előző cikkünkben leírt fegyverzetkivonást és totális leépítést sem a magyar agyak alakították ki. A receptet külföldön, méghozzá a zsidó fészkekben alkották meg és nagyon szisztematikus és logikus volt az egész leépítési folyamat.
A légierő és a légvédelem megcsonkítása és a repülőterek kontrollja volt az egyik legfontosabb lépés. Nemcsak egy mini légierőt alakítottak ki két támaszponttal (Kecskemét, Szolnok) és egy NATO támaszponttal (Pápa), hanem feltérképezték a működési elveket is. Tudunk Kecskeméten és Szolnokon járt izraeli erőkről, amelyek gyakorlatnak álcázott műveletben néztek szét a támaszpontokon és mérték fel azokat. Az izraeliek több gyakorlatot is tartottak Ferihegyen is, ahol a magyar terrorelhárítókkal gyakorlatoztak. Pontosabban felmérték Magyarország legnagyobb repülőterének védelmi képességeit és biztonsági erejét is. Csak megjegyezzük, hogy a legjobb műszaki feltételekkel és legjobb, illetve leghosszabb kifutóval rendelkező repülőtérről beszélünk, ha Ferihegyet említjük. Mellesleg a Magyarországot vezető vízfej, azaz a túlcentralizált országos központ Budapest szélén van, ahol ugyebár mindenféle adminisztrációs és irányító közeg települ, nem beszélve a médiáról és az informatikai és telekommunikációs központokról. Budapest pár órán belül megbénulna egy jól kivitelezett idegen (izraeli, NATO, amerikai) beavatkozás esetén. A főváros centrikus vasút és úthálózat is a kezükbe kerülne.
Azt viszont meg kell említni, hogy az izraeliek már a 90-es évek elején megjelentek Ferihegyen. A szovjet zsidók kivándorlásának időszakában Ferihegy volt a kivándorlási tranzitpont. Ide érkeztek a szovjet zsidók és az izraeli gépek is, amelyekre átszálltak a kivándorlók. Ennek során a repülőtéri épületeket, főképpen az adott terminált zsidó felfegyverzett, izraeli gyakorlóban lévő katonák szállták meg minden ilyen esetben. A művelet mindig éjjel zajlott, általában éjfél után. Főleg akkor, amikor a terminálokon nem volt semmi komolyabb mozgás és az éjszakai járatok is felszálltak már. Szemtanúk beszámoltak arról, hogy a zsidó katonák a szovjet zsidókat gyorsan sorba állították és aki nem bírt magával, azoknak odavertek keményen. Több ezer ember átmentését végezték már ekkor izraeli katonai felügyelet mellett magyar földön. Tehát már ekkor elkezdték feltérképezni a területet.
Ja és nem érdemes nem megemlítni azt, hogy ha idegen gép keveredne a légtérbe azt nyugodtan megteheti, mert a főváros körüli légvédelmi körgyűrűt is teljesen lebontották az elmúlt két évtizedben. Mi volt a oka? Az oka az volt, hogy beléptünk a NATO-ba és felesleges volt. 
Egykori bezárt légvédelmi laktanyák a főváros körül:
MH 11/1 Szentendre (Urak asztala) /MN2124
MH 11/2 Pilisszentkereszt /MN1059
MH 11/3 Zsámbék /MN1159
MH 11/4 Etyek /MN1107
MH 11/7 Ócsa (Felsőpakony) /MN3265
MH 11/8 Fót /MN3121
MH 11/10 Úny (Tinnye) /MN4213
MH 11/11 Biatorbágy /MN5818
MH 11/12 Szigethalom /MN6367
MH 11/13 Gyál /MN7816
MH 11/14 Kerepes /MN5646
MH 11/15 technikai osztály, Börgönd /MN3592
MH 11/16 technikai osztály, Gyömrő /MN5413
Hozzá kell tenni, hogy az egész országos rakétás légvédelmi rendszert eltüntették. Nincsenek légvédelmi bázisok (légvédelmi osztályok), a légtér nyitott és védtelen. 
Ezen felül a légierő működési mechanizmusát is megfigyelték, habár ezt titkolják, de az izraeliek gyakorlatoztak mindig is magyar vadászgépekkel. A jelenlegi Gripenek is már átestek az izraeli ellenőrző kontrolon, mint korábban a Mig-ek. Nem csoda, hiszen ha hazánk gyors megszállására sor kerül, akkor mindent kell tudni a hadseregről, főleg a leggyorsabban reagáló erőkről és a légierőről is.
És persze az In-Kal sztori is ott van. Az In-Kal védte a magyarországi NATO radarokat, amiket néhány éve telepítettek. Magyarán az Izrael barát cégnek a magyarországi laktanyák és raktárak mellett volt ideje felmérni a NATO radarállomásokat is.
Izraeli erők Magyarországon
És még nem szóltunk az országban megfordult izraeli szárazföldi erőkről sem. Az izraeli behatás úgy látszik, hogy nem csak érintőleges volt. Az izraeliek és a magyarok, pontosabban a magyar emberek között fizikai kontaktus is kialakult. A pesti utcai 2006-os zavargások alatt többen beszámoltak arról, hogy zsidók voltak a rendőrök között és nem magyarul beszélő rendőrök is verték és lőtték a tömeget. Nem légből kapott történet ez. Mivel a zsidók körömszakadtáig védik azt, ami az övék. Így nem mondhattak le az uzsorakölcsönökkel megszórt Magyarországról, illetve az itteni befektetéseikről. Simon Perez maga mondta ki, hogy felvásárolnak teljesen minket, magyarán már pénzt tettek bele és folytatják a műveletet, illetve ha kell, akkor fizikai erőszakot is alkalmaznak az alávetettekkel szemben.
A befektetést védeni kell, az adott ország védelmi mechanizmusait, de ha kell a rendbontó erőket is ki kell vonni. Magyarán nem hiába voltak itt az izraeliek. Ma is itt vannak és Budapest a fészkük. Egészen biztosan nem kevés ügynökük tartózkodik itt.
A fővárosi zsidó intézmények, iskolák, alapítványok és természetesen a fővárosi hitéleti intézmények a központjaik. Fegyveres erőiket a izraeli cégeken belül szórták szét egyrészt vidéken, másrészt az előbb említett budapesti intézményekben. Előfordult olyan, hogy egy vidéki nagyvárosban a helyi zsidó hitközség vezetője jelent meg és a vezetéssel akart beszélni. A gyárterületre beérve furcsa dolgot tapasztalt, azt hogy héberül beszélő biztonsági őrök veszik körül. Magyarázta, hogy ő is zsidó és mi célból jött, mire ezek kitessékelték, sőt megtiltották neki, hogy bármikor bemenjen. A hitközségi vezető kifejtette, hogy még ő is elcsodálkozott azon, hogy a cég „hozott anyaggal” védi a területet, ráadásul állig felfegyverkezve.
2004-ben a Zsidó Közösségek Európai Tanácsa ülésezett Budapesten, 200 izraeli katona volt a háttérben hazánk földjén, hogy ezt biztosítsa. 

Be is jelentették a katonák érkezését, méghozzá a MAZSIHISZ „biztonsági” vezetője
2006-ban ott voltak az utcai zavargások véres szétverésénél. Nem csoda, hiszen ezek a vadállatok módjára otthon kitanulták a palesztinok szétverésénél a megfelelő technikát, de így legalább felmérték a megszállandó terület népességének ellenállását.
2007-ben Budapest belvárosában láttak a Dohány utcában 200 kimenő ruhában lévő zsidó katonát, akik biztos, hogy nemcsak azért érkeztek, hogy megnézzék a zsinagógát és Budapest szépségeit. És ott van a táborfalvai elhíresült eset, amely szerint a korábban kiürített katonai létesítményekben izraeli katonaság jelent meg. Egyes helyeken pár száz izraeli katonáról, míg máshol ezrekről írtak. Az biztos, hogy nem tartózkodtak itt hosszabban, de elképzelhető a területen végrehajtott gyors megszállási gyakorlat. Családtagokról is beszéltek, akik a katonákkal jöttek. Ez sem biztos, hogy légből kapott, hiszen ha rosszul alakulnának Izraelben a dolgok, akkor nemcsak a katonák, hanem a családok is követnék őket, persze állig felfegyverkezve. Táborfalva és környéke rendkívül fontos terület mindenféle szempontból. Itt található a hadsereg raktárkészleteinek nagy része is.
A magyarországi zsidóság körében is folyik egyfajta militarista mozgolódás. A paintball a rabbikkal évről-évre meghirdetett hadijáték csak a jéghegy csúcsa. Jó kérdés persze, hogy mit lövöldöz egy rabbi és csapata, miközben nem a gyilkolás, pontosabban nem annak gyakorlása a célja a munkájának.
A Tett és Védelem Alapítvány megjelenése is magyarellenes lépés. Ők azt mondják, hogy az antiszemita folyamatok miatt állt fel az új zsidó védelmi csapat. A szervezet vezetője Bodnár Dániel szerint a zsidók hazai diszkomfortérzése és az antiszemitizmus elterjedése miatt alakították meg. Az igazság az, hogy a magyarországi zsidóság militarizálja magát és a megfelelő pillanatban biztosan kapnak majd az izraeliektől támogatást, vagy esetleg a megszállók mellett, mint segédhad fognak közreműködni. Lehet, hogy a segédhad kialakításának időszakában vagyunk és az aktív harcolni is képes zsidókat gyűjtik így maguk köré.

Bodnár Dániel a zsidó önvédelem vezetője (persze ezt lehet)
E mellett értesüléseink vannak országunk területén amerikai és más fegyverekkel végrehajtott izraeli éleslövészetekről és sorozatlövésekkel tarkított gyakorlatokról. És nem utolsó sorban kell szólni az izraeli hadsereg magyarországi titkos toborzásairól, illetve a harcedzettségig eljutott magyarországi zsidókról, akik az izraeli hadseregben szolgáltak. Többen itt élnek közöttünk és biztos, hogy vér tapad a kezükhöz. Ők is jól jönnek majd az izraeli megszállóknak és persze nyelvtudásuk és megtévesztő magatartásuk felbecsülhetetlen lesz számukra. Azzal meg tisztában kell lenni, hogy az izraeli erők megalkották az expedíciós gyorsreagálású légierő által szállított erőiket, amelyek bevethetőek bárhol. Mostanában a kedvenc gyakorló területük Dél-Románia és a Kárpátok magas hegyei. Magyarán az ellenség jól ismeri az európai viszonyokat és képes erejét bármikor bárhova átdobni.

Leendő megszállóink?
Térkép, avagy az aljas taktika kirajzolódása
Készítettünk egy térképet, hogy mindenki jól lássa azt, amit itt leírunk.
A térképünket úgy alkottuk meg, hogy az alapnak a legveszélyesebb települések (értsd a legtöbb bűncselekménnyel terhelt és cigányfertőzött) térképét vettük alapul. Mellékeljük a cigányok elhelyezkedését mutató térképet is. Nagy csodára ne számítson senki, hiszen, ahol sok a cigány ott sok a bűnözés is.
A térképen a honvédség olyan erőit jelöltük meg, amik bevethetőek lennének fegyvernemtől függetlenül egy polgárháborús helyzet idején. Így a veszprémi radarosokat, a győri légvédelmiseket, a szentesi műszakiakat, a kaposvári ellátókat is harcra képes erőnek véljük egy polgárháború esetén. Továbbá a térképre felvittük a lőszer és a fegyverraktárakat is, valamint az egyéb harcanyagraktárakat is jelöltük. A térképen láthatóak a budapesti és a vidéki rendőrségi készenléti erők is. Továbbá a katonai reptereket és polgári-nemzetközi, illetve a volt katonai (magyar és szovjet) reptereket is felvázoltuk.
A térkép jelrendszere:
Az alakulatok földrajzi pozíciója
Ha valaki ránéz, akkor nagyon érdekes dolgokat tapasztal. Főleg azt, hogy a rendőri és honvédségi erők csak az ország északnyugati-délkeleti sávjában vannak jelen nagyobb mértékben. A főváros és környékét pedig kegyetlenül megszórták rendőrségi, honvédségi erőkkel. Nem csoda, ennek is értelme, pontosabban hátsó szándéka van. Ez is mutatja a magyarellenes cionista hatalom félelmeit a leigázott magyarsággal szemben. Jól láthatóan a honvédség és a rendőrség magasabb egységeit az északnyugati-délkeleti tengelyre helyezték. Szépen felfűzve a magasabb szintű úthálózatra. Olyan könnyen elérhetővé téve őket, amennyire csak lehet. Ezen egységek nemzetközi lefegyverzését így már előre meg is könnyítették. Természetesen csak akkor lenne rá szükség, ha a fegyveres erők még véletlenül a nép mellé állnának.
Az útrendszer kérdése is megérne egy misét. Miért nem építették meg eddig a Budapestet elkerülő vasúthálózatot vagy autópálya hálózatot? Európában minden nagyobb várost megkerülnek utakkal. Az utak elkerülik az európai nagyvárosokat és nem torkolnak bele. Ez nálunk azért van másképpen, mert a megfelelő pillanatban kontroll alá vonják, pontosabban kivonják őket majd a közlekedési láncból. Magyarán a Budapest centrikus autópálya rendszert és útrendszert lehetetlen volna használni egy polgárháborús helyzetben. És milyen furcsa, hogy az egyetlen Budapestet elkerülő, vagy elkerülni akaró autópálya az M0-ás pont Ferihegy mellett halad el.
A honvédségi laktanyák közül egyet sem hagytak meg olyan vidéki és eldugott területen, mint a Mátra, Bükk, vagy Mecsek. Nem hiába, hiszen a laktanyák és fegyveres erők kontrolja a háttérhatalmi (izraeli, NATO, amerikai, EU-s) elővigyázatnak az alapja. Egy zászlóaljat sem hagytak a periférián, de főleg nem a cigány lakta vidéken. Borsod, Heves, Nógrád és Szabolcs megye egyetlen honvédségi alakulattal sem rendelkezik. Borsodban és Szabolcsban is csak egy-egy rendőrségi készenléti század maradt.
Jól láthatóan a honvédség erőit visszahúzták azokról a vidékekről, ahol nagy számban élnek cigányok és szinte mindent (katonai raktárakat, komolyabb létesítményeket) eltűntettek onnan, ahol a magyarság már szinte kisebbségbe szorult, vagy a terület egy etnikai konfliktus gyújtópontja lehet. Ezeken a területeken még rendőrőrsök száma is kevés. A rendőrség csak őrsökkel rendelkezik a cigánylakta vidékek nagy részén. A személyi állományuk minimális. Ezek az őrsök rosszul felszereltek és sok esetben 1-2 autóval rendelkeznek, illetve minimális számú fegyverrel vagy kommunikációs eszközzel, miközben falvak vagy falvak tucatjai tartoznak hozzájuk, sok hely pedig jól meg vannak szórva barna és agresszív semmirekellő cigányokkal. A cigány lakta vidékekről, például Borsodból eltüntetik a rendőröket. Miskolcon található az ország legnagyobb rendőr szakközépiskolája, ahonnan százszámra viszik Budapestre végzés után az újdonsült rendőröket. Nem hagyják őket a legveszélyesebb etnikai konfliktusterületen. A honvédség erőit kivonták teljesen az ország etnikailag kritikus területeiről, Borsodból, Hevesből, Nógrádból és Szabolcsból. Eltüntették a laktanyákat az elcigányosodó délnyugati térségben is. Baranya és Zala is a halállistára került ezzel. A biztonság, pontosabban a bizonytalanság kedvéért. A honvédségi erőket a leginkább cigányfertőzött megyékkel szomszédos megyék lehető legtávolabbi pontjaira vonták vissza. Olyan messzire a leendő krízishelyektől, amennyire csak lehet. Előkészítve így azt, ha történik valami, akkor kicsi lesz az esélye annak, hogy eljusson bármilyen egység egy távol lévő helyre.
Egy példa. Ha a Cserehátot kellene elérni egy polgárháborús helyzetben, akkor a legközelebbi katonai laktanya Debrecenben van. Több, mint 100 kilométer légvonalban. El lehet azonban képzelni, hogy egy rendkívüli helyzetben ez a táv szinte leküzdhetetlen. Valószínűleg még a krízispont közelébe sem kerülhetnének, hiszen ha a cigányok zavargásokba kezdenek, akkor még a Tisza vonalát is csak csoda árán érnék el derék katonáink. És persze útközben szinte felmérhetetlen, hogy hány zavargó barna vadállatba futnának majd bele. Egyszerűen az történik, hogy az állam lemondott a cigánylakta területekről és erőit visszahúzta. A célja a zsidó Budapest és környékének maximális védelme. A kormányzat biztosítása a háttérhatalmi (izraeli) érdekekkel együtt. Ezzel párhuzamosan a cigánylakta vidékeken lemondtak a gazdasági fejlesztésről és szinte mindennemű komoly beruházásról és nem utolsó sorban az ottani népességről is. Egyszerűen halállistára kerültek. Negyed évszázada a csőd széléről nem tud elmozdulni Borsod és Szabolcs megye. Illetve gondoljunk csak az utóbbi időszak nagy beruházására a kecskeméti Mercedes üzemre. Az Alföld közepére tették egy agrárvidék központjába, ahol a konzervipar volt mindig is a középpontban az élelmiszeriparral. Véletlenül sem tették Borsodba, ahol tízezreket mozgatott volna meg és esetleg lehelhetett volna életet a még meglévő minimális vasipari létesítményekbe, üzemekbe. Furcsa, de nem véletlen. A Mercedest is viszonylagos cigánymentes övezetbe helyezték. Biztos, ami biztos. Az aljas stratégia gazdasági oldala is szépen megmutatkozott így. A cigányfertőzött területen beruházni tilos.
Katonai raktárak
A fegyver és egyéb alkatrész, illetve fontosabb katonai raktárak a fővárosban és annak környékén lettek elhelyezve. Egy kivételével (Kál) az összes fővárostól távolabbi (értsd 100-200 kilométerre lévő) nagy katonai raktárt felszámolták és bezárták. Vajon miért van ez így? A válasz egyszerű. A fővárosban összpontosuló zsidó vezetés mindent a környékén helyezett el, legfőképpen a stratégiai szempontból fontos létesítményeket.
Ezek a következők:
• Központi szerviz- és karbantartó század (Budapest)
• Mérésügyi bázis (Budapest, Téglavető út)
• Fegyverzettechnikai raktár (Tápiószecső) távolság Budapesttől 22 km
• Páncélos- és gépjármű-technikai raktár (Budapest, Mátyásföld)
• Műszakianyag-raktár (Budapest, Mátyásföld)
• Repülő-műszaki anyagraktár (Isaszeg) távolság Budapesttől 3 km
• Híradóanyag-raktár (Gödöllő) távolság Budapesttől 10 km
• Számítástechnikai raktár (Gödöllő) távolság Budapesttől 10 km
• Vegyivédelmi raktár (Budapest, Téglavető út)
• Kiképzéstechnikai raktár (Tápiószecső) távolság Budapesttől 22 km
• Szerszámraktár (Tápiószecső) távolság Budapesttől 22 km
• Központi élelmezési anyagraktár (Budapest, Lehel út)
• Központi személyifelszerelés-raktár (Budapest, Lehel út)
• Adatfeldolgozó és katonai ruházati ellátó csoport (Budapest, Lehel út)
• Kihelyezett személyi felszerelési raktár (Táborfalva) távolság Budapesttől 36 km
• Központi humán és térképészeti szakanyagraktár (Budapest, Lehel út; Gödöllő távolság Budapesttől 10 km)
• Elhelyezési raktárak (Budapest, Illatos út; Soroksári út)
• Logisztikai század (Budapest, Mátyásföld)
• Egészségügyi központ (Budapest, Kalocsa távolság Budapesttől 93 km, Tápiószecső távolság Budapesttől 22 km)
• MH VEK 1. Lőszer és rakéta ellátó raktár (Pusztavacs) távolság Budapesttől 40 km
• MH VEK 2. Lőszer és rakéta ellátó raktár (Táborfalva) távolság Budapesttől 36 km
• MH VEK 3. Harcanyag ellátó raktár (Kál) távolság Budapesttől 94 km
• MH VEK Üzemanyag ellátó raktár (Hetényegyháza) távolság Budapesttől 57 km
A három gépesített lövész alakulatból (Tata, Debrecen, Hódmezővásárhely), kettő több száz kilométerre került a főbb harcanyagraktáraktól, persze „egészen véletlenül”. Magyarán harchelyzetben nem biztos, hogy kapnának utánpótlást, főleg ha a nép oldalára állnának egyszer egy kialakuló krízishelyzetben.
Az összes megmaradt laktanyát és raktárakat lefedték úgymond felülről is. Szinte minden alakulat közelében katonailag használható repülőtér van. Magyarán az alakulatok közelébe gyorsreagálású erőket eljuttatni pofon egyszerű lenne, ha le akarnák fegyverezni őket. Akár izraeli, akár más erő lenne az biztos, hogy az alakulatok környékét is jól előkészítették nekik. Egy inváziós erő sírna az örömtől, ha minket kellene lerohannia, megszállnia. A katonai raktárakat annyira jól elhelyezték a főváros köré, hogy ha valaki fogja a körzőjét és elkezd méregetni, akkor a kiskunlacházi (Pesttől délre) repülőtér, vagy a szomszéd tököli, illetve Ferihegyi repülőtér közepébe szúrva a körzőt egy 60 kilométer sugarú kört rajzol, akkor mindent lefed a kialakuló kör. Magyarán, ha ezeket a reptereket valaki megszállja, akkor mindenre lecsaphat egyszerre. Néhány repülő, illetve helikopter jól kiképzett kommandós erőkkel lerohannák a legfontosabb területet. A Honvédség raktáraira, kiképző laktanyájára (Szentendre), oktatási intézményeire, a minisztériumokra, a honvédség székesfehérvári parancsnokságára és a budapesti hadkiegészítés központjára, sőt még a működő honvédségi repterekre is bármikor lecsaphatnak irtózatosan gyorsan. Nem szólva minden más kormányzati és egyéb objektumról. A raktárakat azonban most is tartalékosnak álcázott háttérhatalmi körökhöz köthető cégek védik. Tehát nem lesz nehéz ezeket megszerezni, csak el kell kérni a kulcsot.
A légvédelmétől megfosztott, fővárosba koncentrált erő pofon egyszerűen kiiktatható, vagy megsemmisíthető lenne. Néhány beszivárgott, vagy levegőben oda juttatott izraeli kommandó pár óra alatt átvehetné felettük az irányítást. De valójában pontosan nekik alakították ki a szakszerű támadás sikerének maximális alapjait. Így vágnák el egy polgárháborús helyzetben a magyarságot a harc és az utánpótlás lehetőségétől. A katonai ellátó rendszer koncentrációja ilyen mértékben egész Európában példa nélküli és teljesen irracionális katonai értelemben. Meg kell állapítani így azt, hogy egy polgárháborús helyzetben csak a csupasz kezünk maradna.
És persze nem szóltunk direkt az eddigi egyik leghíresebb esetről, amikor izraeli felderítő gép körözött a főváros környékén Ferihegy közelében. A média aljas módon félrevezette az embereket. Mindent összehordtak az esetről. A gépek furcsa mód legnagyobb repterünk Ferihegy és az annak szomszédságában lévő katonai raktárak felett forgolódtak. Vajon miért? Innentől ezt már mindenkinek a képzeletére bízzuk. 
Jövőnk.info - Tényfeltáró Munkacsoport
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése