2017. december 16., szombat

Mire a falevelek lehullnak Magyarországot a helytartóink átjátszák a cionista kazár vakoló páholyoknak !!!I. részMire a falevelek lehullnak Magyarországot a helytartóink átjátszák a cionista kazár vakoló páholyoknak !!!I. rész

Már most is az ő döntéseiket hajtják végre , koncentrációs tábor , megsemmisítő tábor kiépítése , az oktatás , az egészségügy kárára"Megszülte hűtlen gyermekét,
Nem sírt, akkor sem ha elvetélt,
Akármi történt, mindig büszke nő maradt, Így élt a sok-sok év alatt."

[Varga Miklós dala Európáról]


 


Földjében túl sok már a vér?
Európa Hitlere - Hitler Európája


Ki ne ismerné Varga Miklós fülbemászó dalát a vén Európáról. Aki netán nem ismeri, a You Tube-on megnézheti, meghallgathatja. Elég az hozzá, hogy amikor a szöveg és a dallam odaér, hogy "Megszűlte hűtlen gyermekét. Nem sírt akkor sem, ha elvetélt", megjelenik az őrültre montírozott Hitler. Ez a lemez mára lejárt. Az öreg hölgy már nem a régi. Hazudik a strófa is, amely a megírásakor sem volt igaz:
 "Magából ad, ha enni kérsz,
Testével véd, amikor visszatérsz,
Ölén a szerelem minden öröme hívogat,
Arcában látod az arcodat"
Európa már nem népeinek anyácskája, hanem a zsidó uzsorások ringyója - adósságbehajtója. Tulajdonképp dalművet sem szabadna írni egy bizonyos könyv gondos tanulmányozása nélkül. A könyv a "Cion bölcseinek jegyzőkönyvei", amelyet ugyan a cári Ochrana ügynöke hamisított (...), de valami csoda folytán mégis sikerült a zsidó világtőke működésének hatásait hallatlan pontossággal jellemeznie, sőt prognosztizálnia.

Idézet 20. sz. jegyzőkönvből.

"Tehát mi is lényegében az államkölcsön, főleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti, hogy az állam kormányváltókat bocsát ki, amelyek a kölcsöntőke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak. Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget, negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét, hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változatlanul megmarad - kifizetetlen adósságnak. Ebből világos, hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetőktől az utolsó garasokat is csak azért, hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját, akiktől pénzt vett kölcsön ahelyett, hogy ezeket a garasokat saját szükségleteire teremtette volna elő az államkölcsönt megtetőző kamatfizetési kötelezettség nélkül. Addig, amíg az államkölcsönök belföldi kölcsönök voltak, csupán arról volt szó, hogy a gójok a szegények zsebéből a gazdagokéba rakták pénzüket, mihelyt azonban szert tettünk a megfelelő személyekre, hogy külföldi síkra tereljék az államkölcsönöket, az államok egész vagyona a mi zsebünkbe folyt és a gójok alattvalói sarcot kezdtek fizetni nekünk. Az uralkodó gój királyoknak az államügyek vezetésében tanúsított felületessége, a miniszterek megvesztegethetősége, valamint más vezető személyiségek hozzá nem értése a pénzügyekhez - mindez a mi kincstáraink adósaivá tette országa ikat akkora összegek erejéig, hogy teljesen lehetetlen azokat visszafizetni."
Ha ez netán nem jellemezné kisérteties pontossággal a jelenlegi világgazdasági helyzetet, ill. Európa helyzetét, tessenek szólni, hogy helyesbíthessek és bocsánatot kérhessek.
Európa Únióba szédült (ostoba) népei mára kezdenek rájönni, nem ilyen lovat akartak és szabadulni szeretnének  Már az új idők új dalai döngicsélnek: "Ki az Únióból"! Igenám, de az adósok börtönéből csak szökni, vagy inkább fellázadni és kitörni lehet. Viszont akkor az őrség lőni fog! Lássuk hát minek nézünk elébe!
A Führer jól látta, hogy Németország talpraállításának alfája az országra kirótt háborús jóvátétel fizetésének megta gadása, ami 1933-ban meg is történt. [Az utód Németország 1953-ban a Londoni Egyezményben vállalta az adósság megfizetését. Az utolsó részletet 2010-ben, Németország újraegyesítésének 20 évfordulóján fizette ki. Így is lehet...]
Hitlernek ennél súlyosabb bűne is volt. Drábik János "Kiválasztottak" c. könyvéből való az alábbi, Churchilltől származó, kijelentés. "Németország megbocsáthatatlan bűne a II. világháború előtt az volt, hogy kísérletet tett gazdasá gának kiszakítására a világkereskedelmi rendszerből, és arra, hogy kialakítsa saját pénzügyi   rendszerét, amelyből a pénzvilág nem tud többé profitálni (...) Lemészároltuk a gaz disznót." [Id. mü 198 old.] Ebből következik, hogy mindazok az országok, népek, egyének akik (amelyek) a nemzetközi pénzvilág profitjának megszüntetésére, vagy csökkentésé re törekszenek, le lesznek mészárolva mint a disznók, feltéve hogy hagyják magukat...

A már csöppet sem vidám barakkot elhagyni csak elvileg lehetséges. A 
Lisszaboni Szerződés hiteles szövegét sikerült lehalásznom a Net-ről, de - jogász létemre - egyáltalán nem lettem tőle okosabb. Az 50 cikk (1) és (2) bekezdése így szól "Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból. A kilépést elhatározó tagállam ezt a szándékát bejelenti az Európai Tanácsnak. Az Európai Tanács által adott iránymutatások alapján az Unió tárgyalásokat folytat és megállapodást köt ezzel az állammal, amelyben az érintett államnak az Unióval való jövőbeli kapcsolataira tekintettel meghatározzák az illető állam kilépésének részletes szabályait. Ezt a megállapodást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (3) bekezdésének megfelelően kell megtárgyalni. A megállapodást az Unió nevében a Tanács köti meg minősített többséggel eljárva, az Európai Parlament egyetértését követően." Ha a kedves olvasó az aláhúzott részeken külön elgondolkodik rájön, hogy a kilépés módja voltaképp nincs szabályozva, mert a tényleges feltételek nincsenek egyértelmüen definiálva. Értelem szerüen a fogoly csak akkor távozhat, ha rendezi a cehhet. Ám mi van akkor ha a fogolykeresmény nem fedezi a rabtartás költségeit? Márpedig a kijárat felé kacsingató valamennyi európai ország vonatkozásában ez a helyzet.

Ebből következik, hogy "megegyezéses válás" nem lehetséges. A szabaduláshoz a hálót el kell szakítani, vagyis meg kell "sérteni" az Európai Únió "jogát".  Ez nem nehéz, tekintettel arra hogy az EU pók a legszorgalmasabb hálószövő. Európa államainak és polgárainak többszáz ezer (!) jogszabályhoz kell(ene) igazodniuk. Minden moccanás belakad valami lyen szabályba.
Aztán meg az EU tagjai "demokratikus" államok. A "demokrácia" pedig hosszú évekre, hacsak nem évtizedekre, korlátlan játékteret biztosít annak a pénzügyi háttérhatalomnak, amelynek több évszázados gyakorlata van mindenfajta elége detlenségi mozgalom felmorzsolásában. Erről szól, többek között,  "Amerika, a gonosz birodalma" c. írásom.
Az európai feszültség gócok "naprakész" nyilvántartására egy új módszert  ötlöttem ki. Az Európa térképre kattintva megnyíli egy nagyobb térkép és amelyik EU tagállam "zűrössé" vált, ill. válik, oda egy  -jelet teszek. Err kattintva lehívhatók lesznek az aktuális ország-információk, már amennyire sikerül utolérnem önmagamat és az esemé nyeket... A kurzor alatt megjelenika dátum és az információ témája. [Ez a szolgáltatás fokozatosan lép életbe.]

Ami mármost az európai "politikai eseményeket" illeti, senkinek se' legyen a leghal ványabb kétsége aziránt, hogy e folyamatok minden elemét a háttérhatalom mozgat ja: a kormányokat és az ellenzéket egyaránt. E szabályozás lényege, hogy a "meg szorításokat" ne érintse a kormányok változása. Ennek szemléltetésére jó példák Magyarország, Franciaország és Görögország.
Magyarországon a Soros pojáca "szabadságharcot" vivott, miközben a pénz-prést folyamatosan szorította; majd száznyolcvan fokos pördülettel látványosan behódolt és így már minden "rendben" van (lesz).

franciaországi politikai "változások" kapcsán a Nyugat úgy tesz, mintha mélységesen aggasztanák Hollande [e gyenge hiéna] várható politikai húzásai. Ám elég csak a Klub Rádióban csácsogó zsidókat hallgatni, akik már most örvendeznek azon, hogy a kakasnak háromszor se kell kukorékolnia, hogy Hollande elfelejtse választási ígéreteit és a maga részéről is szavatolja országa "békés" kirablásának folytatását.

Ami 
Görögországot illeti,  még 2010. február 12-én látott napvilágot "A ti kutyátok kölyke - Hellász" c. blogbejegyzésem. Az akkor már haldokló országot még Papandreu szimbolizálta, akinek azért kellett buknia, mert holmi népszavazásról fecsegett. Ha az olvasó megnyitja a blogot, és az ott írtakat összeveti a friss hírekkel, látni fogja, hogy két évi tipródás után Görögország helyzete csak romlott. Most ott tartanak, hogy júliusban bekövetkezhet az államcsőd, vagyis az állam nem tud fizetni alkalmazottainak és nyugdíjasainak. Tömeges csődök várhatók a magánszektorban is, vagyis a bérből és fizetésből élők minden rétegét eléri az éhkopp.
Törvényszerü, hogy ilyenkor jobb és baloldali "szélsőséges" pártok kezdenek lármázni. A végletes politikai polarizáció folytán kormányalakítási nehézsé gek keletkeznek. Görögországban is új választásokat kell kiírni. [A "legjobbkor" támad a migráció is. Még a görögöknél is nyomorultabb páriák tömegei lepik el Hellász földjét.]

Kérdések kérdése, hogy a népnyomor tevőleges ellenállásba torkollik e? Ha igen, a munka nélküliek, a nyugdíjasok, a rokkantak és a kismamák "terrorizmusa" ellen bevetik az Eu-Gend-For hóhér különítményeit és Görögország koncentrációs táborrá, vagy második Afganisztánná változik. 
Milyen üzenetet közvetít a világnak az, ha az EU felségterületén is elindulnak a népirtó hadműveletek? A táborok és a megsemmisítő berendezések már készen vannak. A tudományos pontosságu válaszért bizony el kell látogatni a Munkáspárt, Thürmer Gyula honlapjára. [Mindíg sejtettem én, hogy nem hiába végeztem marxista esti egyetemet. Most pl. visszaemlékeztem a régi szlogenekre és látom, azok még mindíg "érvényesek"...] A fejlett demokráciának álcázott kapitalizmust a marxista klasszikusok imperializmusnak, azaz "fasizmusnak" minősítik, ma is. "1935-ben a Komintern VII. Kongresszusán hangoztak el Georgi Dimitrov szavai, amelyek azóta is a fasizmus legteljesebb marxista meghatározását adják: a fasizmus a finánctőke „legreakciósabb, legsovinisztább és legimperialistább elemeinek nyílt terrorista diktatúrája”.De ez még nem minden! Eszembe jutott egy másik ősrégi szlogen is. Azt is megtaláltam. Aktuális az is, ma is... Egy vadonatúj blogon, a "Mi Időnkön"  bukkantam régi kedvenc mondatomra "Az imperializmus szocialista forradalom előestéje." Az hát! De milyen szocialista forradalomé? Hát' a nemzeti szocialista forradalomé! Így került a cikk elejére Hitler. Persze ezt kissé bővebben kell indokolnom. A Mein Kampf-al  kezdeném. Nagyon sokat írtam már róla, most csak annyit, amit - számtalan méltatás között - a Kúltúrpart internetes portál ír róla.  "A Biblia mellett talán nincs még egy olyan könyv, melynek eredeti címe bárhol a világon ismerősen cseng. Minden provokáció nélkül állíthatjuk: a Mein Kampf sok tekintetben a szent könyv – sátáni – párja. Ahogy a Bibliánál is, felmerül a kérdés, vajon olvassák-e, és ahogy a Bibliánál soha, felmerül az is, vajon tiltott gyümölcs-e." Mi érdekes a Mein Kampf-ban ma? Az ami benne írva vagyon? Nem, legalábbis nem elsősorban, hanem a benne lefektetett elvek alapján megvalósított társadalmi, gazdasági, pénzügyi reformok! Ezekről Joannes Öhquist számolt be "A Führer Birodalma" c. könyvében.
Hitler ízig vérig akarnok volt. [Mi marxisták úgy fejezzük ki: voluntarista.] Az infláció megfékezéséről pl. olyasmiket mondott, próbáljon csak valaki árat emelni, majd SA embereim meglátogatják a boltját és... Ez egy marxista egyetemet végzett egyén szemében abszolut baromságnak tűnik, mert ott a gazdasági törvények objektív voltáról tanultunk. Ha viszont becsukjuk a marxista egyetemi jegyzetet és Soros könyveit kezdjük olvasgatni, mit látunk? Soros szerint a gazdaság müködését a spekulatív ügyletek szabályozzák, vagyis nem objektív törvények.
Így jöhetett létre Hitler parancsuralmi rendszerében a "parancsuralmi gazdaság". Hogy működőképes volt e? Ojvé, de még mennyire! Mi sem jellemzőbb erre mint Hack Péter neves jogász és neves hitgyülekezetis presbiter megnyilatko zása egy Juszt Lászlóval folytatott televíziós csevely alkalmával. Pinochetről és Hitlerről szólván kijelentette, hogy gazdaságirányításuk akár sikertörténetnek lenne tekinthető, ha rendszereikhez nem tapadna annyi vér.
Nos próbáljuk kissé körüljárni, milyen elméleti és gyakorlati pilléreken épült fel a német "gazdasági csoda"?
Hitlerről legtöbbször azt állítják, hol dícsérve, hol szapulva, hogy a végletekig pragmatikus gondolkodásu volt. Ez igaz is, amennyiben a pragmatizmus fogalmából indulunk ki. "A pragmatizmus amerikai eredetű filozófiai irányzat, mely szerint egy elmélet igazsága vagy helyessége annak gyakorlati működőképességében és eredményességében nyilvá nul meg." [Wikipédia]
Lássuk, mi a különbség a marxista alapú szocializmus és a hitleri nemzeti szocializmus között?
Az előbbiről azt tudjuk, hogy zsidó agyalmány és csinálmány. Célja a nem zsidó, azaz a nemzeti kapitalizmus [nemzeti burzsoázia] elpusztítása volt. A cionizmus megalapítója Herzl tulajdonképp elismeri ezt, amikor a zsidó nép fogalmába egyaránt besorolja a zsidó tőkéseket és a zsidó forradalmárokat. Ebben nincs semmiféle ellentmondás.

Hitler a nemzeti tőkésosztályra támaszodva épített szocializmust. Ebben sincs semmiféle ellentmondás. Mégis sokan nem akarták megérteni. Azért kellett az SA teljes vezérkarát lemészárolni "hosszú kések éjszakáján", mert ezek a romantikus lelkek kapitalisták nélküli szocializmusról álmodoztak.
[Ebből a szempontból Mao Ce tung is "nemzetiszocialista" volt, amennyiben kiírtotta vagy kiüldözte külföldi érdekeltségű "komprádor" burzsoáziát, ugyanakkor nemzetépítő osztálynak minősítette a nemzeti burzsoáziát. "Nemzetiszocialista" Putyin orosz elnök is, aki a rácsok mögé dugta Hodorkovszkijt és még jónéhány "idegen szívű" burzsujt. Kina és Oroszország is nacionalizálta a nemzeti erőforrásokat és a "hazafias" tőkéseket felhasználja ezek gazdaságos müködtetésére, Így az állam mindkét helyen "jó gazda" lehet.]
Hitler tehát meghagyta a tőkéseket és garantálta profitjukat.  Mitől lett rendszere mégis nemzeti szocialista? Nagyon egyszerű! Csak a nemzeti termelésben (!) keletkező értéktöbblet elsajátítását engedte meg a tőkéseknek, korlátozva egyúttal annak mértékét. Mit "hagyott el", mit küszöbölt [írtott] ki a hagyományos kapitalizmusból? Hát a spekulativ tőkét. Mit tekintett e tőke legfontosabb ismérveinek? Pl. azt a részvénytársasági formát, amelynél
  • a pénz [forgatásának] egyetlen törvénye a profit maximalizálása,- 
  • névtelenséget biztosít a pénz igazi tulajdonosainak,-
  • elválasztja a pénz felelőtlen tulajdonlását a gyarapitásával járó felelősségtől [strómanok],-
  • a pénzforgatás tekintetében megszünteti a hatóságok területi illetékességét mind a szabályozás, mind az ellenőr zés vonatkozásában, azaz a tőke a jogi területenkivüliséget nyer,-
  • ezáltal "erkölcsi területenkivüliségre" is szert tesz hiszen, kötelező jogi normák hiányában, nem köteles figyelembe venni az adott terület jogszokásait, még kevésbé a közmegegyezésen alapuló erkölcsi, viselkedési normáit,-
  • mindezek további következménye, hogy a tőke teljességgel figyelmen kivűl hagyja tevékenységének emberi és természeti környezetét, gátlástalanul pusztítja mindkettőt,
  • ebből következik, hogy a tőke zsoldosainak viselkedése a bűnözőkére, dögevő állatokéra hasonlít leginkább.
Nos a tőkének ezeket az embertelen kinövéseit Hitler kimetszette. Hogy ez sok zsidót érintett? Meglehet, hisz épp ezen a területen voltak leginkább túlreprezentálva... 
A hitleri nemzeti szocializmus alapvető reformokat léptetett életbe a föld és a paraszti osztály vonatkozásában is. Az erre vonatkozó intézkedések Öhquist: "A Führer Birodalma" c. könyvéből  ismerhetők meg. Itt csak a leglényege sebbeket említem. A föld árújellege megszünt [a parazita földspekulánsokkal együtt...] Felfüggesztették, majd törölték a földárveréseket. A III. Birodalom alapvető nemzetfenntartó osztálynak a földművelő parasztságot [a sokgyerme kes paraszti családokat] ismerte el. Nem bízta azonban rájuk, hogy a kis parcellákkal küszködjenek. Az állami fölbirtok alakítási program keretében földrendezéseket hajtottak végre, amelyek révén életképes birtoktesteket alakítottak ki. Ezeken telepítették le a parasztcsaládokat, akik a gazdálkodás beindításához kapcsolatos anyagi forrásokhoz kamatmentesen, vagy kigazdálkodható névleges kamat ellenében jutottak hozzá. Az állam szabályozta a mezőgazdasági termékek árait, ugyanakkor a termelési költségtényezőket is a vetőmagtól  kezdve a napszámbérekig. A paraszt "telepesek" vígan láttak hozzá a földműveléshez és a gyerekcsináláshoz. Az eredményeket a statisztika adatai igazolják. Ezzel kapcsolatos kezdeti ismereteimet nagybátyámtól szereztem, aki textilfestőként dolgozott és alapított családot Németországban. Elmondta, hogy a közszolgáltatások az államszervezet teljes szétzuzásáig szünetmen tesen működtek. Ezen belül az élelmiszer fejadagot is megkapta mindenki. Ha kellett, a betegágyhoz szállítva a csoma got. Végig működött az ú.n. "felistápolási" rendszer, amely az elesettekről [öregek, betegek, gyermekek, ellátatlanok] "hivatal ból" gondoskodott.
Nem volt infláció! A frontot a hátország nem döfte hátba ["dolchstoss"], mert a potenciális lázítók, spekulánsok, stb. jóelőre koncentrációs táborokba kerültek.
Azt mondhatnók, hogy a náci diktatura drótjain rángatott német gazdaság a nemzetközi együttmüködésre képtelenné, alkalmatlanná vált [inkompatibilitás]. Mondhatnók, de nem mondhatjuk, mert a nemzetközi kooperációs és kereskedel mi kapcsolatok a háború alatt is müködtek. A szövetséges hatalmak befektetői megkapták és pirulás nélkül zsebre is tették a náci állam által fizetett osztalékokat.
További liberális dogma, hogy a dinamikus müszaki fejlődés alapfeltétele a szabad versenyen alapuló gazdaság. Az egyre inkább ostromlott erőddé váló Németországban nem volt szabad verseny. Ennek ellenére a gazdaság innová ciós képessége minden képzeletet felülmult. "Szabad verseny" a szövetséges hatalmak között alakult ki, a "győze lem" után, a német találmányok megkaparintása érdekében. Nem ellenérv, hogy csak a haditechnika fejlődött, hisz a lakosság kényelmét szolgáló találmányok döntő többsége békeidőben is a hadiipari kutatások keretében születik. A polgári adaptációra Németországnak nem volt ideje, de semmi kétség, a praktikus németek előbb utóbb megoldották volna a hadiipari kutatások eredményeinek "civilizálását".
[E praktikus - pragmatikus német gondolkodás sajátos megnyilvánulása a Wehrmacht zsidópolitikája. Mára tudott, hogy a Luftwafféban számos zsidó harcirepülő szolgált, nyert előléptetést és kapott kitüntetéseket Reichmarsall Göring jóvoltából. Zsidó volt a Luftwaffe főfelügyelője Erhard Milch tábornok is. Magáról Hitlerről olvastam [csak már nrm tudom, hol...] hogy a műgumi, vagy a műbenzin zsidó feltalálója esetében "führer befehlt" bocsátott ki, amelyben az illető urat kiemelte a "faji tisztátalanság mocsarából" és árjává fogadta...]
Mit adott a jövőnek Hitler a "közgazdász"? Nem kevesebbet, mint egy olyan modellt, amely a gazdasági versenyképes séget a tömegek létérdekeivel képes összehangolni. A III Birodalom romjai maguk alá temették Hitlert, de nem pusztít hattak el egy feltalált és sikeresen kipróbált gazdasági modellt. A "képlet" ugyan befagyott a zsidókapitalizmus jegébe, de virulens maradt és ahogy a jég olvad, újra érvényesülni kezd.
Hol és hogyan, kérdezhetik a szkeptikusok, pontosabban a fantáziátlan csőlátók. A válasz pedig egyszerü. Létrejött a nemzeti bázisra támaszkodó gazdaságok rendszere! Hirtelenjében Kínára, Oroszországra, Braziliára, Argentínára, Venezuelára, Boliviára és Kubára gondolok. Közülük a legjelentősebbeket a BRIC államszövetség tömöríti.
Kétségtelen, hogy ezen államok társadalmi, gazdasági rendszerei egymástól jelentősen különböznek. Vannak azon ban közös vonások is. Közülük a leglényegesebb az, hogy nem adósrabszolgái a nemzetközi tőkének, Churchill világfelfogása szerint "disznók".
Külön említendő, hogy a Szovjetúnió szétzüllesztése után Oroszországot nem sikerült a kapitalizmus világrendszeré be beilleszteni. Emiatt sajátos világhelyzet alakult ki. A putyini Oroszország képében egy olyan nagyhatalom jött létre, amelynek törekvései kibékíthetetlenül ellentétesek Amerika (Izrael) törekvéseivel. Miért? Azért, mert mindkét csoportosulás létérdeke az európai térség fölötti hegemónia megszerzése, ill. megtartása. Egyelőre Amerika (Izrael) van birtokon belül. Mára azonban kérdésessé vált, sikerül e a status quo megőrzése. Ez egy virágzó Európában magától értetődő lenne, egy tönkretett, kiszipolyozott Európában viszont szerfölött kétséges.
A kérdés tehát az, hogy Európa totális válsága milyen opciókat nyujt Amerikának (Izraelnek), illetve Oroszországnak? Induljunk ki abból, hogy a nyugati hatalmak gyorsuló ütemben épitik át Európát - börtönhajóvá... Ebből következik, hogy Gőrögországot nem engedhetik kiválni az Európai Únióból, mert ezáltal a helyén lék keletkezik, amely süllyedéssel fenyegeti az egész hajót. Tömni kezdik tehát a léket és müködésbe hozzák a szivattyukat. Ezzel az igyekezettel a hajótörést néha el lehet kerülni, néha nem. Különösen akkor nem, ha a léket nem sikerül betömni és pláne akkor nem, ha újabb lékek keletkeznek. Ezzel számolni kell, hisz a "potenciális lékek" száma nagy. Mihamar szivárgás keletkezhet a portugál, spanyol, stb. fertályokon is. Ebben az esetben a katasztrófa elkerülhetetlen.
[A fenti képen látható hajómodellt az internetről kölcsönöztem. Az ötlet onnan eredt, hogy több európai állam használ, ill.  tervez börtönhajókat, pl. Anglia és Olaszország.  A hajón feltünő a mentőcsónakok hiánya...]
A mi problémánk, mi lesz velünk ha süllyedni kezd a börtönhajó?
Úgy gondolom, hazánk hovatartozásának kérdése akkor kerül napirendre, ha megnyílik a Déli Áramlat gázvezeték, azaz bezárul az orosz harapófogó két szára. Ennek perspektíváit bátorkodtam már korábban szóbahozni.
Hol tart akkorra Európa? Sokan úgy vélhetik, akik írásaimat olvasgatják, hogy mániám Hitler és mint Mórickának mindenről Az oroszvilag.hu címlapja"az" jut eszembe. Nos, nem. Nem egészen. Rendszeres olvasója vagyok az Oroszvilág internetes portálnak. Ezen olvastam Stephen King cikkét [nem azo nos a rémregény íróval]. Az írás címe Európa visszatér a '30-as évekhez Egy rövid idézet. "1931-ben Ausztria nagyjából hasonló megszorító intézke déseket vezetett be, mint amit most próbálnak ráerősza kolni Dél- Európára. Az akkori aranytsandard mellett az egyetlen eszköz az ország versenyképességének visszanyerésére: a bérek reálértékének csökkentése volt. Az eredmény, hogy számos vállalat tönkrement, a gazdaság helyzete tovább romlott. 1931-ben tönkrement a Creditanstalt nagy bécsi bank, ami nagyjából ugyanaz volt, mint a közelmúltban a Lehman Brothers csődje. A Creditanstalt csődje után lett a Nagy Recesszióból Nagy Depresszió. Néhány év múlva a bécsi tömegek ujjongva ünnepelték az utcákon a bevonuló Hitlert. Ja, Ausztria! Tudják, miben sántikálnak a sógorék? Népszavazással akarnak kilépni az EU-ból! Indokolás: "Ausztria az Európai Unióhoz egy szövetségi alkotmánytörvénnyel csatlakozott,amelyet népszavazás kísért. Tehát az EU-kilépésnél is így kell eljárni. Az első és legfontosabb mondata az osztrák szövetségi alkotmánynak, az 1. § így hangzik: 'Ausztria egy demokratikus köztársaság. A jog forrása a nép.' Tehát az osztrák köztár saság nem ismer olyan magát demokratikusnak valló szerve zetet, amely akadályozhatná a népet, hogy maga döntsön arról, hogy kilépjen az EU-ból vagy ne. cikkhez, amely erről szól, egy hangulatjel is mellékelve van... Az igazi hódító ez esetben nem Hitler volt, nem is az SS, hanem a nemzeti szocializmus rendszere.
De merre tartunk mi? Orbán nem is olyan régen a kelet elleni forradalomról beszélt. 2007. október 23-án az Astoriánál, azon véleményének adott hangot többek között, hogy a Kelet uralma megmé telyezte és tönkretette országunkat, a keleti politika nem tűri az önállóságot, a függetlenséget és a szabadságot, vagyontalanná tesz, kiszolgáltatottá vetkőztet, ha kell, megfélemlít." Aztán hipp hopp Kazahsz tánban termett és lejattolt Nurszultan Nazerbajev elnökkel. Erről a hülyeségről (is) szól Felmerült az Orosz opciócímű írás, amelyre visszatértem a honlap "Retro" rovatában  a "Városnézés Asztanában c. írásban.

Aztán megint fordult Orbán esze-kereke és ma ott tartunk, hogy a szolga parlament rövidesen törvényt hoz az Európai Unió szentségéről és sérthetetlenségéről. Erről szól az  MTV "Ma reg gel" [2012.05.17-i adás] Gyüre Csaba 
nyilatkozata amely szerint a Kormány az Európai Uniót védi a Btk. módosítása útján. Az új 336 § azt tartalmazza, hogy aki uniós jogi aktus ellen általános engedetlenségre uszit, amely a  köznyuga lom megzavarására alkalmas, bűncselekményt követ el. Gyüre ezt - teljes joggal - össze függésbe hozza  2014 május 1-elamikoris lejár a "moratórium" és magyar termőföld megvásárolható lesz a külföldi állampolgárok által. Emlékeztett arra, hogy az első Orbán kormány idején irták alá az EU társulási szerződésnek a tőke szabad áramlásáról szóló fejzetét. Ha jól emlékszem a 3/3-as Martonyi. Ebben a termőföld is tőkének minősül, azaz bekerül a "szabad árúforgalomba" azaz kirántják a paraszt talpa alól. [Gyüre kitér arra is, hogy tálalja a Fidesz a törvénymó dosítást a Parlament elé. A módosítási terveet 2012 feb ruárjára készült el, de azt suba alatt több mint 30 ponton változ tatták. E változtatásokat azon ban nem bocsátották a képviselők rendelkezésére...] Szerinte ez már egy megfélemlítés. Annak deklarálása, hogy van egy határ, amit nem lehet büntetlenül átlépni.
Mindez azt (is) jelenti, hogy Orbán beteg. A kórisme: moralis insania.
A kérdés az, sikerül e neki a magyar földet a spekulánsok kezére játszania? Megva lósul e Simon Peresz kijelentése Magyarország felvásárlásáról? Tudom, ez a vásár sokaknak nem fog tetszeni Európában, sőt azon kívül sem. És te mit szólsz ehhez kétharmados bamba fülkemagyar? Hát te aztán semmit! Nem a te asztalod.
Nekem azonban valami azt súgja az igazi "Hazák Európája" jobban fog hasonlítani a nemzeti szocialista modellre amely bevált,, mint egy (egykori) délamerikai banánköztársaságra, amely nem vált be és mára szörnyü emlék csupán. Igaz, rég nem igaz amit szegény Petőfi vélt látni bennünk a "Magyar Nemzet" c. versé ben.
Járjatok be minden földet,
Melyet isten megteremtett,
S nem akadtok bizonyára
A magyar nemzet párjára.
Vajon mit kell véle tenni:
Szánni kell-e vagy megvetni?
Ha a föld isten kalapja
Hazánk a bokréta rajta!
Oly szép ország, oly virító,
Szemet-lelket andalító,
És oly gazdag!...
De egy Új Izrael Európa szívében a legőrültebb agyrém, amit a bomlott zsidó elme valaha is kitalált. Meglátjátok, nem fog menni! Az újjászülető Európa egészséges szervezete kiveti az idegen szövetet.
2012.05.17
Sz. Gy.
 

Varga Miklós- Vén Európa, az öreg hölgy


Demjén Ferenc - Honfoglalás


Ibolya Oláh - Magyarország


Homonyik Sándor - Álmodj királylány (1988.)


Omega - Gyöngyhajú lány


Apostol Együttes: Nem tudok élni nélküled


Apostol - Elado kiado most a szivem

Most hogy Európának elhúztuk a nótáját valaki vagy valakik húzzák el ezeknek is a nótáját.


Interjú a "Koszi klán" egyik vezetőjének tartott Czibere Attilával - Riasztás (

A vezető titkosszolgálatok Magyarországon és a Föld bolygón

Sok ezer politikai gyilkosság és szabadkőműves titk.szolg-ok

Olajbotrány.avi

Nógrádi Zsolt, az olajszőkítésről őszintén.

Szemben a maffiával avagy olajozott viszonyok 2007 2007 Part 3

Egy maffia létezik - A politikai gyilkosságokról (Kozenkay)

Mór és az állami halálgyár - Sebők István pártelnökkel (HTV)

Mindenkit megölni! - Mór politikai mészárlása (Hírháttér TV)

Pálffy István Betiltott Jegyzete

Simon Perez - Izrael felvásárolja Magyarországot!

A fidezs ajándéka hanukára pereznek

R.A.(I).P. zsidesz, avagy hanuka nem kamura!Hát ilyen panaszai volnának Tiborcnak, és ezt mondaná ki országnak világnak , de most nincsenek Bánkok, kik halló fülekkel rezonálnának a bajokra , most inkább zizegnek mozognak meglopnak a hazárdőrök, és ha becsületes vagy még ki is nevetnek.

Na nem a mi Tiborcunk lop , és rabol , ha kell még embert is öl , és ha jellemezni kell hát bizony lefele tapos , felfele meg nyal turbó sebességgel , hogy a delikvensnek ne hogy gondolatai támadjanak , miért is nyalnak így be most neki !!!!
Hát buzulnak , míg a nép könnyeit hullajtja , mert nincs már mit ennie sem , és még mindig a nadrágszíj húzás folyik ,, pedig látástól mikulásig robotol szarért , húgyért !!!!

C.I.A kiszivárogtatás 56 zsidó terror ellen volt, genetikailag hunok lennénk stb


Zsidó lebuktatás- Mese mese Mátka Pillangós Madárka - Pap Gábor


A zsidó szabadkőművesség titkos terve Magyarországgal, avagy 1920 előzményei


EU go home - mi lesz azon a napon, amikor kilépünk az EU-ból? - Dr. Drábik János, Jakab István


A cionista zsidó háttérhatalom következő sátáni lépése - Dr Drábik János előadása


CÉLKERESZTBEN MAGYARORSZÁG ! Nagy a baj! Elkezdődött.


A Világ leggazdagabb emberei vagyunk, de lefeji hazánkat CION, bizonyít Szöllősi-Kubínyi


Kiút a cionrabszolgaságból avagy így rázd le a sátán igáját! Géczy Gábor
A ti kutyátok kölyke - Hellász ...

Tízmillió mostohagyermek! Mikor tértek végre észhez? Mi csak Európában vagyunk, de nem tartozunk oda!
Nem veszitek észre, hogy veletek szemben a "művelt nyugat" a cseh és a szlovák népirtóknak, deportálóknak ad igazat [Benes dekrétum], hogy ne kelljen a magyaroknak kártalanítást fizetni? Viszont a zsidók perlik a MÁV-ot, mert a német megszállás idején zsidókat fuvarozott a táborokba.
Most, hogy kipukkant a görög gazdaság az EU "vezető politikusai" úgy futkosnak, mint a mérgezett egerek.
"... a szűkebb körű találkozó után megkezdődött informális EU-csúcs találkozónvéglegesítik" Görögország feltángálásának terveit.
Nyüzsögnek annak ellenére, hogy "... Van Rompuy azt is hangoztatta, hogy Athén hivatalosan továbbra sem kért segítséget uniós társaitól." Hát persze, Görögországnak rangján aluli lenne kérni. Minek is kérne, ha kap kéretlenül is?
Most hirtelen sürgős lett a dolog. "... Kötetlen jellegű – soron kívüli (!) – EU-csúcstalálkozót"hívnak össze, amelynek "fő témája annak az EU-2020 stratégiának az előkészítése, amely Európa felzárkózását, versenyképességének megőrzését tűzi ki célul."
Óh barmok! Hol lesztek ti már 2020-ban?
Miért nem adnak a görögöknek is simán készenléti hitelt, mint nekünk? Ezt persze szarházi miniszterelnökünk sem kérdi tőlük, sőt"... a csúcs előtti nyilatkozatában a magyar miniszterelnök is hangoztatta, hogy Európának szolidaritást kell tanúsítania Görögországgal mostani nehéz pénzügyi helyzetében." Bravó! Egy ilyen gecihuszár egész biztosan nem ült még nálunk miniszterelnöki bársonyszékben. Azazhogy ... hát persze ... Antall! Ő is gavallérosan - az ország - zsebébe nyúlt és fizettetett mint egy katonatiszt.
Hazámfiai, bamba társak! Belőletek az IMF kitapossa a belet, a költségvetési hiány 3 %-ra történő leszorítása végett, hogy - a soha ki nem egyenlíthető - uzsorakamatokat képesek legyetek törleszteni.
Viszont, "az Európai Bizottság elfogadta azt a tervet, amelynek alapján Görögország 2012 végére a bruttó hazai termék [GDP] 3 százaléka alá szorítja államháztartási hiányát a jelenlegi 13 (!) százalékról, ugyanakkor jelezte azt is, hogy további intézkedéseket tart szükségesnek a tervekhez képest".
Megaztán "... elvi megállapodásra jutottak az eurózóna tagjai arról, hogy megsegítik a jelentősre duzzadt államháztartási hiánnyal és államadóssággal küszködő Görögországot."Érdekes, velünk kapcsolatban ez eddig senkinek sem jutott eszébe. Senki se vesse közbe a nekünk nyujtott "készenléti hitelt", mert az más!
Persze a görögöket nem utasítgatja az IMF, hanem: "fizetéscsökkentés a közszférában, szigorúbb adóbehajtás, új adóteher - ezekre a lépésekre 'próbálja' rábírni Görögországot az Európai Unió egy kiszivárgott tervezet szerint. A pénzügyi stabilizációt megnehezítheti az országban uralkodó közhangulat, de a kormány eltökéltnek tűnik, hétfőn is kiállt a megszorító intézkedések mellett."
És ha a görögök nem engednek, hanem törni zúzni kezdenek, velük szemben is felvonultatják a szemkilövőket, a viperaforgatókat, a vízágyúkat, a könnygázvetőket és a nehézlovasságot? Aligha.

Szerencsére ezt a szart is szét lehet kenni a vén európai ringyó ráncos pofáján . Máris spekulálnak.

"A görög járvány kockázatára hivatkozva kedden visszavette Magyarország és Lengyelország súlyozását irányadó térségi portfolióján belül a JP Morgan, amely ugyanakkor továbbra is dicséri a két ország makro teljesítményét ... Lerontotta Magyarországra és Lengyelországra vonatkozó minősítését a JP Morgan amerikai bankcsoport a Görögországban és az eurózóna más periférián lévő országaiban kialakult krízishelyzet kockázataira hivatkozva."
Birka magyar! Megérted végre, hogy akkor is a te gyapjadat nyírják, ha a görögök hiánya a háromszorosa a mienknek?
Ugyanez tökben ... "a korábbi - tavaly november óta érvényben lévő - felülsúlyozással szemben piaci súlyozást ajánlanak a JP. Morgan szakértői magyar és lengyel kötvényekre. A bankcsoport azt javasolja a feltörekvő piaci szereplőknek, hogy csökkentsék a magyar és lengyel papírokban lévő befektetéseiket, mert Görögország megrendült pénzügyi helyzete kedvezőtlenül befolyásolhatja a szóban forgó papírok értékét."
Meddig leszel még a züllött Európa páriája - óh magyar? Mikor jut eszedbe a "költői kérdés": és mi mégis láncot hordunk? Ide veled régi kardunk!
Sz. Gy.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése