2015. június 4., csütörtök

Projekt MKULTRA és a többi...


Projekt MKULTRA és a többi...Írta Drábik JánosMiután a CIA és a Nemzetbiztonsági Tanács megszilárdította helyzetét, 1947-ben beindult egy szigorúan titokban tartott kísérletsorozat az "agymosásnak" nevezett tudatbefolyásolás technikáinak a kidolgozására. Ezt a Project CHATTER nevet viselő kísérletsorozatot válasznak szánták a Szovjetunióban végzett ún. "igazság-drogok" sikereire. A kutatás azonban elsősorban arra összpontosított, hogy kipróbálja azokat a kábítószereket, amelyeket hatékonyan lehet használni a titkosszolgálati ügynökök felvételekor. A Project CHATTER-t 1953-ban leállították.

A Központi Hírszerző Szolgálat ekkor döntött úgy, hogy fokozza erőfeszítéseit a magatartás megváltoztatása terén. E célból dolgozták ki a Project Bluebird-öt, amelyet Allen Dulles hagyott jóvá 1950-ben. A Bluebird céljai közé tartozott olyan eszközök felkutatása, amelyek segítségével úgy lehet kondicionálni személyeket, hogy azoktól nem lehet megszerezni titkos információkat. Másik célja az volt, hogy különleges kihallgatási technikák alkalmazásával fokozzák az adott személy kontrollját. A harmadik cél volt az emlékezet kapacitásának a megnövelése. Egy negyedik cél pedig arra irányult, hogy az ügynökség alkalmazottait ellenséges szolgálatok ne tudják ellenőrzésük alá vonni. A Bluebird-öt 1951-ben átnevezték Project ARTICHOKE-nak. Ennek keretében kiértékelték azokat az agresszív kihallgatási technikákat, amelyeknek a keretében hipnózist és kábítószereket is alkalmaztak. Ez a program 1956-ban befejeződött, de még 1953-ban beindult egy másik program, a Project MKULTRA, amelyet Richard Helms, a CIA akkori helyettes-igazgatója kezdeményezett. A kutatók az MK szó jelentését, a "Mind Kontrolle", vagyis az angol-német keverék elnevezésre vezetik vissza (A Kontrolle németül ugyanazt jelenti, mint az angol control, vagyis ellenőrzést.)


A kísérlet-sorozatban számos német orvos vett részt, és az egykori német koncentrációs táborokban folytatott kíséreletek, valamint az MKULTRA egyes részprogramjai szorosan kapcsolódtak egymáshoz. Az MKULTRA keretében az emberi viselkedést olyan módszerekkel befolyásolták, mint a besugárzás, az elektrosokk, a pszichológiai, a pszichiátriai, a szociológiai, az antropológiai módszerek. De használták a grafológiát is, és olyan anyagokat is, mint az akkor már létező LSD. Az MKULTRA külföldi programjainak az ellenőrzésére létrehozták az MKDELTA eljárást.

Project MONARCH

Az MKULTRA keretében 149 kisebb programot tartottak nyilván. A címben megjelölt program nem szerepel a hivatalosan azonosított kormánydokumentumok között, mert ezt valószínűleg egyfajta becenévként használták a bennfentesek, akik közé a túlélő kísérleti alanyokat, a terapeutákat, valamint a lehetséges "beavatottakat" számítjuk. Feltételezhető, hogy ez a program azMKSEARCH alprogramból ágazott el, amelynek a neve "Operation SPELLBINDER" volt. Az elnevezés a kulcsszavakkal való irányításra utal. A SPELLBINDER célja az volt, hogy olyan "alvó" ügynököket képezzenek ki ("Manchurian candidates"), akik bizonyos kulcsszavak vagy szófordulatok útján aktivizálhatók egy ún. poszt-hipnotikus transzállapot után, azaz hipnózis utáni önkívületi állapotot követően. Az "Operation OFTEN" című tanulmány kísérletet tett az okkult erők bekapcsolására a kutatásba, azzal a céllal, hogy álcázásként elfedje a Project MONARCH valódi célját és természetét.

A MONARCH szó itt nem valamiféle monarchiára vagy uralkodóra, hanem egy Monarch nevű pillangóra utal. Amikor egy személyt elektrosokkal okozott pszichés traumának vetnek alá, akkor gyakran olyan könnyedséget, lebegést érez, mint egy repülő pillangó. De ezen túlmenően a Monarch szó jelképesen utal arra a minőségi átalakulási folyamatra is, amelyen a lepke keresztülmegy. Először hernyó alakban létezik, majd begubózva alvó, inaktív állapotba kerül (például a selyemgubó) míg, végül is visszatér a szárnyaló pillangó formájába. Az okkultizmus további jelképes értelmet is adhat mindehhez, ha a lelket, amely szárnyalni képes a pillangóhoz hasonlítjuk. Egyébként a reinkarnáció, vagyis a lélekvándorlás okkult tanításai szerint az emberi lélek pillangó alakban keresi azt az új élőlényt, amelyben reinkarnálódva tovább folytatja életét.

gnoszticizmus ősi misztikus tanításai szerint a pillangó a romlandó test szimbóluma. A gnosztikus művészetben "a halál angyalát" az összepréselt pillangóval ábrázolták. A tudat-befolyásoló programok ismertetésekor fontos szerephez jut a marionett, vagyis a zsinóron rángatott bábu, azaz az olyan ember, aki idegen akarat vak és engedelmes eszköze. A MONARCH kísérletekben gyakran szerepel a "marionett-szindróma", valamint az "Imperial Conditioning" (birodalmi kondíciónálás). Egyes terapeuták, vagyis kísérletező elmegyógyászok ezt "Conditioned Stimulus Response Sequences"-nek nevezték, azaz Kondícionált Inger-válasz Szekvenciáknak.

A Project MONARCH úgy is leírható, mint az összehangolt agyműködés struktúráinak a felbontása és más szerkezetű újra-integrációja azért, hogy az emberi agy tudati működését egymástól elkülönülő autonóm egységekre lehessen bontani (angolul: compartmentalize) és ezáltal az adott emberben többféle személyiséget lehessen egy meghatározott pszichés rendszer keretében kialakítani. Ez rendkívül bonyolult folyamat, amelynek a keretében a sátánizmusban ismert rituálékat is felhasználják, valamint a kabalista miszticizmust. Ennek az a célja, hogy egy meghatározott démont vagy démoncsoportot lehessen hozzákapcsolni az emberi tudatban mesterségesen létrehozott önálló rekeszekhez. Több kutató ezt a magyarázatot erős kétellyel fogadja és az agyműködés "file"-okra, elkülönülő állományokra bontását a kísérleti alanynak okozott lelki-trauma fokozásának tekintik. Ezek a kutatók tagadnak minden irracionális magyarázatot, elutasítják a démonok és más misztikus vonatkozások jelenlétét.

Az emberi tudat mesterséges "fülkéi"

Megközelíthetjük a test és a lélek eme kificamodott befolyásolásának a megértését, ha egy komplex komputer-programhoz hasonlítjuk. Egy "file" (egy állomány) - vagy ahogy mi korábban írtuk, egy rekesz vagy fülke - a trauma segítségével, vagyis lelki sérülés vagy fájdalom okozásával hozható létre, amelyhez még szervesen hozzátartozik a rendszeres ismétlés és újra-megerősítés. Azért, hogy az így leválasztott és önálló életet élő "file" aktivizálható legyen, meghatározott kódokra, jelszavakra, vagyis kioldó, beindító parancsokra van szükség. Ezeket angolul "triggers"-eknek nevezik (trigger = elsütő billentyű, ravasz, elsütő szerkezet, indító jel). A kísérleti személy, akit "victim"-nek (áldozatnak) vagy "survivor"-nak (túlélőnek) neveznek valójában az ő irányítójának ("programmer" vagy "handler") a rabszolgája, mert teljesen tőle függ. Ezért a rabszolga ("slave") az irányítóját mesternek ("master") vagy istennek ("god") tekinti. A "slave"-ek 75%-a nő, ugyanis a nők általában jóval magasabb tűrési küszöbbel rendelkeznek, jobban elviselik a fájdalmat és ezért sokkal könnyebb egységes tudatuknak az önálló részekre való felbontása (angolul: dissociation), mint a férfiaknál. A kísérleti alanyokat főleg titkos műveletek elvégzéséhez, illetve prostitúcióra és pornográfia készítésére használják. A szórakoztató ipar bevonása a kísérletekbe éppen ezért jelentékeny.


A MONARCH kísérleti személyei az élet minden területén megtalálhatók az utcai csavargótól a legmagasabb körökben mozgó személyekig. Egy már nyugdíjazott CIA-munkatárs arra is utalt, hogy a beprogramozott kísérleti alanyokat beépített ügynökökként is használták azért, hogy "téglaként" információkat gyűjtsenek, illetve az adott csoportban a kapott utasításoknak megfelelő zavaró feladatokat végrehajtsák. A kísérleti alanyok magatartása aszerint változik, hogy tudatuknak melyik leválasztott része van éppen aktivizálva. Szakértők ezt úgy írják le, hogy létezik egy ún. light-side vagy good (világos vagy jó) oldal; és létezik egy dark-side vagy bad (sötét vagy rossz) oldal. Az ehhez tartozó "file"-ok pedig összefonódva a tudatban egy tengely körül végeznek rotációs mozgást. Az egyik legfontosabb struktúra az adott "file" rendszerén belül hét szintből álló kettősspirál található. Minden ilyen rendszer egy belső programozóval rendelkezik, amely figyeli a "gatekeeper"-t, vagyis a "kapu örzőjét", mert ez a mini-program utasítja el vagy engedi be a különböző kívülről jövő impulzusokat az adott lelki parcellába.

A kísérleti alanyok elmondása szerint egy részük egyfajta életfát ("Tree of Life") lát, amelynek meghatározott gyökérrendszerei vannak, számos göcsörttel és szúrágta vájattal, ősi szimbólumokkal, levelekkel, pókhálókkal, tükrökkel vagy maszkokkal, tengeri kagylókkal, lepkékkel, kígyókkal, szalagokkal, csokrokkal, órákkal, robotokkal, parancsnoki diagramokkal és komputer áramköröket tartalmazó kapcsolótáblákkal.

A vérségi kapcsolatok fontossága

A kísérleti alanyok többsége olyan családból származik, amelyek nemzedékről-nemzedékre ún. sátánista vérvonalat hordoznak magukban, és ezért - állítólag - arra vannak beprogramozva, hogy mint kiválasztott személyek, vagy kiválasztott nemzedékek, beteljesítsék sorsukat. Ezt a "kiválasztott nemzedék" meghatározást a hírhedt auschwitzi orvos, dr. Joseph Mengele eszelte ki. Számos áldozat azonos családból került kiemelésre, megint mások úgy lettek kísérleti nyulak, hogy árvaházakból, nevelőotthonokból szerezték be őket, vagy olyan vérfertőző nemi életet folytató családokból, amelyeknél nemzedékekre visszamenően szokásos volt a pedofília.

Sok gyermek jön katolikus, mormon vagy más karizmatikusan keresztény hátterű családból, de szinte valamennyi vallási csoport képviselői megtalálhatók. A kísérletet folytató szakemberek úgy találták, hogy az erősen vallásos alanyok már hozzá vannak szoktatva a dogmatikus, hierarchikus struktúrákhoz, a dogmáknak és a feletteseknek való feltétlen engedelmességhez és ez nagyon hasonlít a tudat programozásához. Minthogy az ilyen alanyok számára a tekintély feltétlen, ezért már kondícionálva vannak a parancs általi külső irányításra.

Ha orvosok és más szakértők közelebbről szemügyre veszik az áldozatok vagy túlélők fiziológiai, testi jellemzőit, akkor gyakran láthatják az elektromos szúróeszközökkel okozott vágásokat vagy forradásokat a bőrön. Ezek a test legkülönbözőbb részein fellelhető sérülések lehetnek: késsel okozott csonkítások, tüzes vassal vagy tűvel való égetés, durva tetoválások és ehhez hasonlók. Azok, akik a vérvonalhoz tartozó, és így előkelőbbnek és védettebbnek számító kísérleti alanyok köréhez tartoznak, kevesebb ilyen testi sérüléssel vagy jelzéssel bírnak - az ő bőrük általában megmarad tisztának és folttalannak. Ezen kifinomult manipulációk magyarázata attól függ, hogy fizikai, orvosi válaszokat adunk-e rá, vagy pedig spirituális, lelki érvekkel próbáljuk megvilágítani őket.

Ezek az új világrendhez kapcsolódó tudatfájlok a feltételezések szerint olyan visszakapcsolási parancsokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a tudatbefolyás hatékony kiterjesztését nagyszámú kísérleti alanyra.


Másféle agykontroll-technikát jelent az ún. "non-biological twinning", azaz két egymással rokoni kapcsolatban nem álló gyermek arra történő ünnepélyes programozása, hogy őket mágikus lelki kötelék kapcsolja össze, ezért az örökkévalóságig elválaszthatatlanok egymástól. Ez a MONARCH programban alkalmazott technika abból állt, hogy a tudatba helyezett információs programot megfelezték és az egyiket az egyik kísérleti alany agyába, a másikat pedig a másik kísérleti alanyéba ültették. A két fél program csak együtt képes működni, így ez a két személy kölcsönösen egymásra lett utalva. Az olyan paranormális jelenségek, mint az "astral-projection" ("csillaghatás"), telepátia (gondolatolvasás), ESP - "extra-sensory perceptions" (érzéken túli észlelet) hatékonyabban kifejleszthetők és működtethetők azokban a személyekben, akik az ilyen "ikresítésen" keresztülmennek.

A MONARCH programozás egyes szintjei a következők:  • Alpha-szint: Ezt tekintik az általános vagy szokásos programozásnak egy személy tudatának az ellenőrzés alá vételekor. Ezt az alapprogramot a memória megtartó képességének a rendkívüli bővülése jellemzi, a fizikai erőnlét és a látóképesség nagyarányú növekedésével. Az Alpha-programot a kísérleti alany személyiségének a tudatos felosztásával hatják végre. Lényegében az történik, hogy az agy jobb féltekéjét és bal féltekéjét leválasztják egymásról azáltal, hogy csak egy program által vezérelt kapcsolódás jöhet létre a bal és a jobb agyfélteke között, meghatározott neuronpályák stimulálásával.   • Béta-szint: Ezt szexuális programozásnak is hívják. Ez a program eltörli az összes korábban elsajátított erkölcsi meggyőződést, serkenti a legprimitívebb szexuális késztetéseket a gátlások kiiktatásával. Úgynevezett "cat-alters"-ek (cica-fájlok) hozhatók így létre az agy béta-szintű programozásával.   • Delta-szint: Ezt ún. "killer" (ölési, gyilkolási) programozásnak is nevezik. Eredetileg különleges ügynökök és elit katonák kiképzésére fejlesztették ki. Használták a Delta-erők, az Első Szárazföldi Zászlóalj és a MOSZAD kiképzési programjaiban. Ezen a programozási szinten a mellékvese optimális működtetése és a kontrollált agresszió nyilvánvaló. A kísérleti alanyok elveszítik félelemérzetüket. Szervezetten hajtják végre a kapott megbízatásokat. Az önpusztító vagy öngyilkosságot eredményező instrukciók is a programozásnak e delta-szintjén kerülnek rögzítésre az agyban.   • Téta-szint: Ezt pszichikai programozásnak tekintik. Azok a kísérleti személyek, akik több generációs, ún. sátánista családokból származnak, a kísérletek tanúsága szerint nagyobb fogékonyságot mutatnak a telepatikus képességek elsajátítására, mint azok, amelyek ilyen vérségi származással nem rendelkeznek. Ennek a származási korlátozásnak köszönhetően az elektronikus agykontroll-rendszerek változatos formáit fejlesztették ki és alkalmazták, nevezetesen a "bio-medical" emberi telemetrikus eszközöket (agyban elhelyezett implantátumokat, irányított energia-lézereket használva, mikrohullámú és elektromágneses sugárzásra). Jelentések szerint ezeket rendkívül fejlett komputerekkel és csúcstechnológiájú műholdkövető-rendszerekkel összekapcsolva alkalmazták.   • Omega-szint: Ez az ún. önpusztító (self-destruct) formája a programozásnak, amit úgy is ismernek, mint "Code Green" (Zöld Kód). Az ennek megfelelő viselkedési formák magukban foglalják az öngyilkossági késztetéseket és az öncsonkítást. Ezt a programot rendszerint akkor aktivizálják, amikor az agykontroll alanya (victim or survivor - áldozat vagy túlélő) elkezdi a terápiát vagy a kihallgatást és túlságosan sok anyag kerül elő sértetlenül az emlékezetéből.   • Gamma-szint: Ez a rendszer-védelemnek egy másik formája, mégpedig megtévesztő programozáson keresztül, amely kiváltja a félrevezetést és a félreértelmezést. Ez a szint össze van kapcsolva a démonológiával és hajlamos arra, hogy regenerálja önmagát egy későbbi időben, ha nem megfelelően kapcsolták ki. (A démonológia a boszorkányokra, ördögökre és gonosz szellemekre vonatkozó babonás hiedelmek összessége, amelynek azonban a tudatbefolyásolás bizonyos formáinál fontos szerepe van.) 

A tudatbefolyásolás módszerei és összetevői

A kezdő lépés a tudatműködés szétválasztása a kísérleti alanyban. Ez rendszerint a születéstől kezdődően mintegy 6 évig tart. Ezt elsősorban elektrosokk alkalmazásával végzik és egyes esetekben már akkor megkezdik, amikor még a gyermek az anyja méhében tartózkodik. Az elektrosokk által okozott súlyos sérülésnek, a szexuális zaklatásnak és más módszereknek betudhatóan az agy széthasad elkülönülő személyiségekre a tudati működés legmélyén. Korábban ezt "Multiple Personality Disorder"-nek, MPD-nek (tudathasadásos személyiségzavarnak) nevezték; jelenleg azonban "Dissociative Identity Disordernek" (DID), vagyis tudathasadásos identitás-zavarnak hívják. Ez képezte a MONARCH-programozás alapját. A kísérleti alany vagy áldozat agyát tovább kondicionálják fokozott hipnózissal kettősirányú lelki kényszerrel, gyönyör és fájdalom váltakozó okozásával, az élelem, a víz, az alvás megvonásával, az érzékeléstől való megfosztással, párhuzamosan különböző tudatbefolyásoló drogok alkalmazásával, amelyek megváltoztatják az agyi funkciókat.

A következő lépés a szétválasztott specifikus agyfájlokba (alterek-be) a részletes parancsok és üzenetek bevitele és bevésése. Ezt csúcstechnológiájú fejhallgató készülékeken keresztül végzik, amelyek össze vannak kapcsolva komputerekkel hajtott generátorokkal, amelyek nem hallható hanghullámokat és hangfrekvenciákat bocsátanak ki, és amelyek hatnak az RNA-ra (Rybo-nuclein Acid - Rybo-nuclein sav), arra a biokémiai anyagra, amely befedi az agy tudatos és tudatalatti része közti kapcsolatot biztosító idegpályákat. Az úgynevezett "virtuális valóság"-gal kapcsolatos optikai eszközök is időnként felhasználásra kerülnek, párhuzamosan a frekvencia generátorokkal, amelyek színes pulzáló fényeket bocsátanak ki tudatalatti és ún. "split-screen" látványokkal. (A split-screen, vagy megosztott képernyő olyan megjelenítési technika, amelyben a képernyő fel van osztva két ablakra. Például a szövegszerkesztő programok, amelyek képesek a képernyő megosztásra, alkalmasak arra, hogy ugyanannak a dokumentumnak egyszerre jelenítsék meg a két különböző részét, mintha két különböző dokumentumot mutatnának. Ez hasznos akkor, amikor írás közben a dokumentum egy másik részére kívánunk hivatkozni.) Magas-feszültségű elektrosokkot is használnak, amikor a memóriát törölni kívánják.

Ezt a programozást ismétlődő időközönként megújítják, valamint látható, hallható és írott közvetítőeszközök segítségével újra erősítik. Az első programtémák közé tartozott "Óz a varázsló" és "Alice a csodák országában". Mindkettő mélyen telítve van okkult szimbolizmussal. A Disney-filmek legtöbbje kétféle módon használatos. Egyrészt érzéketlenné teszik a lakosság többségét a tudatküszöb-alatti és neurolingvisztikus programozással szemben, továbbá szándékosan létrehoznak meghatározott tudatimpulzusokat és kulcsszavakat a MONARCH-gyerekek rendkívül érzékeny alapprogramozására. (A neurolingvisztika a nyelvtudománynak a nyelv és az agyműködés közötti összefüggéseit vizsgáló ága.)
Jó példa a tudatküszöb alatti programozásra a Pochahontas nevű Disney-film. Ezt a rajzfilmet a 33. jelzéssel látták el, ami a skót rítusú szabadkőművességnek a legmagasabb foka. A filmben Willow-nagymama, vagyis Fűzfa-nagymama egy misztikus 400 éves öreg fa, amely tanácsokkal látja el az árva Pochahontast, azt sugalmazva neki, hogy hallgassa a szívét és találja meg a válaszokat abban. Fűzfa-nagymama folyamatosan kétértelműségeket mond tele értelmi irányváltoztatásokkal, például "néha a jobb út (right path) nem a legkönnyebb". Az ezoterikus következtetés: "a balra vezető út (left path, vagyis a pusztuláshoz vezető rossz út) a könnyebbik.

Az Illuminátus gondolat-rendszer szerint strukturált lélekben a fűzfa a druida-vallás okkult erőit jelképezi. A fa ágainak, leveleinek és gyökérrendszerének az átható képe nagyon fontos, minthogy bizonyos sötét lelki tulajdonságok kapcsolódnak a Fűzfa-nagymama-programozáshoz.

Először is, az ágakat arra használják, hogy megvesszőzzék az áldozatokat a szertartások során lélektisztítási célból.

Másodszor a fűzfa kiállja a legszigorúbb időjárási megpróbáltatásokat is, mint például a viharokat, és közismert a hajlékonyságáról, rugalmasságáról. A programok alanyai, az áldozatok és a túlélők, úgy írják le a fűzfa ágait, mint amelyek átfonják és körülölelik őket, azt sugalmazva: nincs remény az elmenekülésre.

Harmadszor, a fűzfa mély gyökérrendszere azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre zuhan egy szakadékba, miközben hipnotikus transzban van.

A zene is meghatározó szerepet játszik a programozásban, különböző hangzatok, ritmusok és szavak kombinációján keresztül. A rémisztgetés mestere,Stephen King, számos regényt és forgatókönyvet írt, amelyeket hiteles források szerint szintén ilyen programozási célokra használtak. King egyik legutóbbi könyve az "Insomnia" (Álmatlanság) azt a kulcskifejezést tartalmazza, hogy "We never sleep", vagyis "Soha nem alszunk.", amely vezérszava minden MPD és DID programozásnak, és a mindent-látó szemre utal.


A kutatók nem tudják egyértelműen megmondani, hogy ezt a programot elsőként ki dolgozta ki. A különböző forrásból származó információk szerint egyik kidolgozójának kódneve Dr. Green, akinek az igazi neveDr. Greenbaum. Ő állítólag együttműködött a II. Világháború alatt a hírhedt náci orvossal, Dr. Joseph Mengelével, aki hidegvérű és különösen kegyetlen brutalitással végezte kísérleteit Auschwitzban. Mengelének a kegyetlenségeit a nürnbergi per során meglehetősen alulbecsülték, és nem is tettek amerikai részről komoly erőfeszítéseket az elfogására. A Mengele utáni nyomozást azzal vezették félre, hogy olyan jelentést tettek közzé hivatalos részről, amely szerint Mengele egy paraguayi illetve brazíliai rejtekhelyen tartózkodik, és ezért már nem jelent fenyegetést. De bizonyos csodálatos megjelenésekről is érkeztek hébe-hóba információk, amelyek szerint a "Halál Angyalát" itt vagy ott lehetett látni. Az azonban már tényként elfogadható, hogy ezrek és ezrek életének a feláldozásával végzett kísérletei jelentékenyen hozzájárultak az agykontrollal kapcsolatos amerikai kutatásokhoz.

Valószínűleg Mengele használta a már említett Dr. Green álnevet, akit egyes kísérleti alanyok csak Vaterchen-ként (Apácskaként) emlegettek vagy Schoner Josef-nek (Szép József), illetve David és Fairchild-nak neveztek. Mengele karcsú, jó megjelenésű ember volt, megnyerő modorral - ugyanakkor a legdurvább dührohamokat is megengedte időnként magának. A túlélő kísérleti alanyok gyakran emlegetik fényes fekete csizmáit, amint ide-oda járkált a szobában, és a százszorszép leveleit húzogatva mondogatta: szeretlek, nem szeretlek, szeretlek, nem szeretlek... Amikor az utolsó levélszirmot is letépte, akkor a leggonoszabb módon megkínozta azt a kisgyermeket - a többi gyermek jelenlétében -, akit éppen pszichikailag programozott. A lelkileg meggyötört túlélők arra is visszaemlékeznek, hogy meztelenül majmok közé, ketrecekbe zárták őket. A majmok arra voltak trenírozva, hogy bántalmazzák őket. Mindebből arra lehet következtetni, hogy Mengele az emberek állati szintre történő visszavetését fontosnak tartotta. Arra is törekedett, hogy kísérleti alanyait leszoktassa a sírásról, a jajgatásról vagy bármilyen erőteljes emóció kinyilvánításáról.

Dr. D. Ewen Cameron, egy másik kísérletező orvos Kanadából, aki Dr. White néven is ismert, korábban Kanada és Amerika Pszichiátriai Társaságának, majd pedig a Világ Pszichiátriai Társaságnak volt a vezetője. Cameron széles körű tapasztalatokkal és kitűnő bizonyítványokkal rendelkezett, ezért a CIA részéről Allen Dulles több millió dollárt juttatott el hozzá olyan társaságokon keresztül, mint például a "Society for the Investigation of Human Ecology" (a Humán-ökológiát Kutató Társaság), amelynek szintén Cameron volt az elnöke. A kísérleteket a McGill Egyetemen és a St. Mary Kórházban és az Allan Memorial Intézetben végezték.

Cameron alkalmazta az olyan szokásos módszereket, mint az elektrosokk, a különböző drogok és kábítószerek beadása, valamint az agylebenyek műtéti eltávolítása. Cameron azonban egy sajátos technikát is kidolgozott, amelyet "psychic driving"-nak (pszichikai vezetésnek) nevezett el. Ennek keretében a gyanútlan kísérleti alanyokat drogok segítségével több héten át kómában tartották és rendszeresen elektrosokkot hajtottak rajtuk végre. Eközben egy elektronikus sisak volt a fejükre rögzítve és ismétlődő üzeneteket továbbítottak hozzájuk különböző sebességgel. Sok kísérleti alany olyan gyermek volt, akiket Cameron a római-katolikus árvaházi rendszertől kölcsönzött ki. Dr. Cameron-t a pszichiátriai szaklapok többsége meg sem említi. Ez nagyrészt annak is betudható, hogy a Project MK-Ultra 1970-ben lelepleződött és számos kanadai kísérleti alany és családjuk kártérítési pert indított. A CIA és a kanadai kormány bírósági egyezséget kötött, amelynek keretében a sértettek úgy kaptak kártérítést, hogy nem volt szükség bármiféle törvénysértő magatartás hivatalos elismerésére.

Michael Aquino alezredes, aki a katonai hírszerző szolgálatnál dolgozott, a legutóbb nyilvánosságra került adatok szerint állítólag szintén részt vett a kormányzat által szponzorált kísérletekben. Aquino-t különcködő zseninek tartják, akit elbűvöltek a náci, pogány rituálék és megalapította a "Temple of Set"-et. (Seth vagy Széth Osiris fivére és gyilkosa az egyiptomi mitológiában; a természet vad, pusztító erőinek a megszemélyesítője.) A "Temple of Set" az Anton LaVey (vagyis Lövey Antal) "Church of Satan" (a Sátán Egyháza) nevű "vallási" szervezete elágazásának tekinthető. Aquino kapcsolatban állt a san fransico-i Golden Gate Bridge déli részénél lévő Presidio Parkban található katonai támaszponton kirobbant botránnyal. Ennek keretében gyermekek molesztálásával vádolták. A gyermekáldozatok szüleinek a mély csalódására Aquino-t azonban valamennyi vádpont alól felmentették. Aquino kódneve "Malcolm" volt, és ilyen név alatt fejlesztett ki olyan kiképzésre szolgáló és magnószalagra rögzített tananyagot, amely tájékoztat arról, hogy hogyan kell MONARCH-slave-eket ("slave=rabszolga") - azaz teljesen függő helyzetbe taszított biorobotokat előállítani. Aquino, alias Malcolm, együttműködött a kormányzati és a katonai hírszerzéssel, valamint számos bűnözői szervezettel és okkult csoporttal a MONARCH-slave-ek szétosztásában.

Egy másik fontos programozónak Heinrich Mullertekinthető, akit "Dr. Blue" vagy "Dr. Gog" kódnevek alatt is ismertek. Heinrich Mullernek valószínűleg volt két fia, akik folytatták apjuk foglalkozását. Részt vett a programozásban "Dr. Black", aki minden bizonnyal Leo Wheeler volt, annak az Earl G. Wheeler tábornoknak az unokaöccse, aki a vietnami háború idején a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsának az élén állt. További szakértő programozók voltak még E. Hummel és W. Bowers.

A CIA apró részletprogramokra osztotta szét az MK-Ultra projectet azért, hogy kevésbé legyen szembetűnő. Az egyes specializált részfeladatokra vonatkozó kísérleteket különböző egyetemeken, börtönökben, magánlaboratóriumokban és kórházakban végeztette el. Ezekért a kísérletekért nagyvonalú juttatásokban részesítette kormányzati és más pénzforrásokból a kísérleteket végző csoportokat. A MONARCH-programozással kapcsolatos kísérletekben résztvevő legfontosabb intézmények között ott találjuk a Cornell, a Duke, a Princeton, a UCLA, a University of Rochester, az MIT nevű egyetemeket; a Georgetown University Hospital-t, a Maimonides Medical Center-t, a St.Elisabeth Hospital-t (Washington D.C.-ben), a Bell Laboratories-t, a Stanford Research Institute-ot, a Westinghouse Friendship Laboratories-t, a General Electric-et, az ARCO-t és a Mankind Research Unlimited-et.

A nem teljes felsorolásból is kiderül, hogy a részfeladatokat igen sok helyen kellett elvégeztetni. A kísérleti eredményeket rendszerint katonai támaszpontokon működő létesítményekben elemezték, összegezték és így született meg a "végtermék". Ezekre a létesítményekre, mint programozó, vagy újraprogramozó központokra, illetve csaknem halált okozó traumaközpontokra hivatkoztak. Közülük is felsorolunk néhányat: China Lake Naval Weapons Center, The Presidio, Ft. Dietrick, Ft. Campell, Ft. Lewis, Ft. Hood, Redstone Arsenal, Homestead AFB, Grissom AFB (AFB=Army Facility Basis). Ugyancsak kiemelkedő programozó központként emlegetik szakértők a Langley Research Center-t, a Los Alamos National Laboratories-t, Tavistock Institutes-ot valamint olyan környékeket, mint Mt. Shasta, Lampe és Las Vegas.

/Drábik János - Tudatmódosítás / Rejtélyek szigete/
Bejegyezte: Edward


Illuminátusok: A Sátán Zsinagógája – videó
Az Illuminátusok azt gondolják magukról, hogy magukat már megvalósították és a háromszög csúcsán állnak.

Az új világrend, amely az Uruk utasítására jött létre már nagyon rég óta építi rendszerét. A magukat „megvilágosultaknak” nevező sátáni szervezet próbálja emberiségünket bedönteni. Jelenleg a probléma most ott tart, hogy a régen titkolt szervezet terveit már annyira nem is titkolja.
illukö3
Tulajdonképpen itt a szabadkőműves mozgalom egyik ágáról beszélünk, akik a rég múltból az emberiség ős ellenségét szolgálják magát az Ördögöt.
Feltehetnénk a kérdést valójában mi az ördög is történik világunkban? Hiszen nem úgy működnek a dolgok, mint annak idején, amikor gyermekek voltunk, vagy felcseperedtünk és felelős szülőként neveljük gyermekeinket az utókornak.
köz
Pedig, ha tudnánk, hogy mindennek az alapja egy ősi háború eredménye, ami nem a mi bolygónkon történt. Mi emberek az Isten alkotásai vagyunk, akár tetszik, akár nem! Bele kerültünk egy olyan harctérre, amit a Teremtő akar megoldani. Megadatott nekünk a szabad akarat a jó és a rossz választása között, azonban már szerte a világban úgy tűnik, hogy minden embert a háttérhatalom valamilyen szinten megszorongat! Ahogy mondani szokás: „…és ez itt még nem a vég”. Vajon mi történhet még velünk a magunkat nem fenntartani bíró társadalmunkban?
Segítenünk kell, hogy a lepel lehulljon az emberek szeméről és az igazságot meglássák. Talán így megláthatják a földünkön lévő problémák milliót és a háttérből való irányítás rossz és jó oldalát is. Tudnunk kell, hogy a jó az erősebb!


Illuminati 2013 - A Sátán Zsinagógája

Dr. Drábik János: Az illuminátusok és a szabadkőműves irányzatok együttműködése

A Sátánista Walt Disney Birodalom

Így uralunk mindent, mi vagyunk az ILLUMINATI

Magyarország és az Illuminati - Dr. Tóth Zoltán József
Jelenleg világunkban nagy valószínűséggel lelkünk ellensége legnagyobb kiáltása van folyamatban. Ezért felhasználja az erejét szerte a világban a politikát felhasználva, hogy az emberiséget minél hamarább romokba döntse.
Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok: jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van.”  – olvasható a jó öreg Bibliában
168287_561892630518381_790091465_n
Forrás: Idők jeleiA háttérhatalom új világrendjePosted on 2013/04/22 by Híradmin
uj_vilagrendA több mint 10 éves cikk ma is döbbenetesen aktuális, sőt egyre inkább megfontolandók a benne foglaltak. Egészen elképesztő igazságokat és összefüggéseket tár fel. Szó sincs ma már összeesküvés elméletekről. Csupán tényszerű összeesküvésekről beszélhetünk. Aki még ezt nem látja, az figyelmesen olvassa el az alábbi írást, melynek szerzője Dr. Drábik János. Az olvasmány kicsit hosszú, de megéri a figyelmet és a türelmet. (NIF)
Azt reméltük, hogy a szovjet birodalom felbomlásával és a hidegháború befejeződésével új, békés korszak elé nézünk. Ma már körvonalazódik, hogy ez a reményünk sem volt más, mint óhajokban, vágyálmokban való gondolkodás. A világot fenyegető krízisek nem tűntek el, csak bizonyos mértékig átalakultak.
A társadalmi nyugtalanság és gazdasági kiegyensúlyozatlanság alapvető oka az a nemzetközi háttérhatalom, amely a pénzrendszer magánmonopóliummá alakításával ellenőrzi a világgazdaságot, osztja el a javakat, és monetáris hatalmát a világ politikai rendszerének a most folyamatban lévő centralizálásával kívánja megszilárdítani. Ez a kamatozó magánpénzrendszerre alapozott világuralmi stratégia a kiegyensúlyozatlanság és társadalmi feszültség állandó forrása, amely destabilizálja a nemzetközi kapcsolatokat, és ezért egyre nagyobb aggodalmat kelt emberek millióiban…
Ismert tény, hogy a kamatkapitalizmus új világrendjében – a pénzrendszerben működtetett kamatmechanizmus következményeként – az emberiség centrum-országokban élő 20%-a fogyasztja el földgolyónk erőforrásainak a 86%-át, és a fennmaradó 80%-a kénytelen beérni az erőforrások – energia, nyersanyag, fogyasztási cikkek, élelmiszer, tiszta víz – 14%-val. A mohamedán vallás tiltja a kamatszedést. Ezért az iszlámvilágnak a Nyugat kamatszedő pénzgazdaságával szemben a családi gazdaságra épülő termelőgazdaság a hagyományos létformája. Az iszlám országok népei azonban – éppen a családi gazdaságra épülő termelési rendszerük miatt – a globalizálódott kamatkapitalista világrend vesztesei közé kerültek, a felemelkedés minden reális lehetősége nélkül. Ezen nem változtat néhány olajban gazdag arab ország egy ideig még tartó kivételezett helyzete.

Az ökonómia terrorja

Ma olyan világban élünk – ezt neveztük el uzsoracivilizációnak -, amelyben már globálisan érvényesül a gazdasági-kereskedelmi-pénzügyi eszközökkel és módszerekkel fenntartott erőszak, a többség munkája eredményének kamat formájában történő elsajátítása egy szűk kisebbség által. A fennálló gazdasági világrend ökonómiai terrorja az emberiséget sújtó elsődleges erőszak. A világot irányító nemzetközi pénzügyi közösség azonban csak az igazságtalan status quo megváltoztatására törő, ezért csupán válaszoló – azaz másodlagos – erőszakot tekinti terrorizmusnak, mert az veszélyezteti a globális világgazdaság jelenlegi rendszerét és vele a pénzoligarchia hatalmát. A terrorizmus súlyos társadalmi baj tünete. Ez a betegség is – a többi erőszakhoz hasonlóan – elsősorban az ártatlanok közül szedi áldozatait. Ha meg akarunk szabadulni ettől a pusztító, halálos kórtól, akkor meg kell szüntetni az okait. Ezért, aki csak a másodlagos terrorizmus, és annak a tünetei ellen lép fel, mellőzve az elsődleges gazdasági-pénzügyi erőszak – az ökonómia (gazdaság, gazdálkodás – NIF szerk. megj.) terrorja – elleni küzdelmet, az valójában akadályozza ennek a súlyos társadalmi betegségnek a helyes diagnosztizálását, és az okokat megszüntető hatékony terápia megtalálását.
Egyidejűleg keményen elítéljük azokat, akik megszegik az ártatlanok élete tiszteletben tartásának az alapelvét. Ártatlan emberek ezreinek a könyörtelen lemészárlására semmilyen mentség sem fogadható el. Az ökonómia terrorja ellen, ha ez mégoly nehéz is, elsősorban gazdasági, pénzügyi és politikai eszközökkel kell küzdeni, feltétlenül tiszteletben tartva ártatlan embertársaink élethez való jogát. Ezért a 2001. szeptember 11.-ki terrorista merényletek nem maradhatnak megfelelő és arányos válasz nélkül. De azon már el kell gondolkodnunk, hogy vajon a jelenlegi – az egész afgán népet sújtó – túlméretezett beavatkozás-e a megfelelő, arányos és célszerű válasz szeptember 11-re? Az ultramodern “War on Terror” egy egész népet, sőt – hirdetett szándéka ellenére – bizonyos fokig egy egész vallási-kulturális közösséget sújt. Ténylegesen a kollektív bűnösség meghaladott elvét érvényesíti. Óriási költséggel nagyszabású büntető-hadműveletek folynak, amelyek során már eddig is újabb ártatlanok veszítették életüket, és további áldozatokkal is számolni kell.Ugyanakkor eddig még egyetlen terroristát sem vontak felelősségre. Sőt arra sem láthatott eddig bizonyítékot a világ közvéleménye, az átlagember, hogy valóban Afganisztánban vannak a World Trade Center-t és a Pentagont sújtó merényletek értelmi szerzői, szervezői és finanszírozói. A tömegtájékoztatási közegek eddig csak arról adtak hírt, hogy néhány állam és nemzetközi szervezet egyes vezetői már megismerkedhettek a meggyőző bizonyítékokkal. Vajon miért nem lehet legalább részben közzétenni ezeket a bizonyítékokat a mindennapi, egyszerű emberek számára is? Hol van itt és miben áll a titkolódzást igazoló biztonsági kockázat? Miért nem lehetett teljesíteni legalább részben, pl. a talibán-vezetésnek azt a kérését, hogy megismerhessék Bin Laden és az Al-Kaida szervezet bűnrészességét alátámasztó bizonyítékokat?
Nem elég azonban harcolni a merénylők ellen, az elsődleges erőszakot, az ökonómiai terrort is meg kell fékezni. A pénzrendszerbe beépített kamat-automatizmus kettéhasította a világot egy mérhetetlenül gazdag – és automatikusan tovább gazdagodó – pénzvagyonos kisebbségre, és az eladósodottságtól fuldokló többségre. A pénz utáni kíméletlen hajsza, a gazdasági élet könyörtelensége, a fokozódó munkanélküliség, a növekvő létbizonytalanság félelmet és depressziót kelt az emberekben. Még a legfejlettebb országokban is milliók szenvednek az általa okozott súlyos szociális, lelki, testi és emocionális problémáktól. A másodlagos terrorizmus elleni most folyó háború pedig tovább fokozta a zavarodottságot és az aggodalmat. Az elbizonytalanodás mellett terjed a megkérgesedett érzéketlenség, a közömbös negatívizmus vagy destruktív cinizmus. Mindez átalakította az emberek értékrendszerét. Aki az uzsoracivilizáció játékszabályai szerint akar boldogulni, annak erkölcsileg el kell tompulnia, vagy el kell veszítenie erkölcsi érzékét, mert erkölcsi lényként csak vesztes lehet ebben a kíméletlen küzdelemben.
Mélyreható változásokon mentek át a társadalom szövetét alkotó elsődleges közösségek, a család, az egyház, és a nagyobb család: a nemzet is. E közösségek meggyöngülésével megoldhatatlanok olyan alapvető problémák, mint a harmadik világot sújtó éhínség, aminek következtében több mint harminchatezer gyermek hal meg naponta. Világméretű pusztítást végez a leküzdhetetlennek bizonyuló kábítószer-kereskedelem, terjed az úgynevezett fehérgalléros bűnözésnek szinte minden változata. A korrupció elérte már az Európai Unió legfelsőbb intézményeit is. A legsúlyosabb probléma azonban a munkanélküliség, amely megoldhatatlan az uzsoracivilizáció keretei között. A magán-pénzmonopólium rendszerében ugyanis csak az a tevékenység megengedett, amely biztosítja a pénzmonopólium birtokosainak a kamatot, az államnak a magas adót úgy, hogy a termelést végző vállalkozónak még mindig maradjon világszinten versenyképes nyeresége a költségei viselésére és a munkabérre. Számos hasznos emberi tevékenység, így például az egészségügy, az oktatásügy, nem alkalmas arra, hogy megtermelje a kamatjövedelmet a pénzoligarchiának, a magas adót az államnak, magának pedig a versenyképes nyereséget és önköltséget. Ha pedig ez a helyzet, akkor az ezen a területen tevékenykedő polgárok zöme elveszíti munkáját, vagy pedig be kell érnie teljesítményével nem arányos ellenszolgáltatással. Az Európai Unióban is tartóssá vált a magas munkanélküliség, mert amióta – részben a szovjet birodalom felbomlásának az eredményeként – a korlátnélkülivé vált pénzmonopolista kamatkapitalizmus váltotta fel a jóléti államot, nem tudta a munkanélküliek számát tizennyolcmillió alá csökkenteni.
Adódik a kérdés, mi az oka ennek a helyzetnek? Számos tekintélyes személyiség, államférfi és társadalomtudós állítja, sőt bizonyítja, hogy a világot egészen mások irányítják, mint ahogy az az első látásra tűnik. Egyre több ember ismeri fel, hogy a történelem formálásában háttér-erők is részt vesznek, és a pénzrendszer, a termelőgazdaság, a világkereskedelem globalizációja nyomán napjainkban egy központosított világállam bontakozik ki, élén olyan uralmi szisztémával, amely biztosítja a magánpénzmonopólium birtokosai számára a politikai hatalmat is. A globális uralom technikai eszközei közé tartozik a már ma is fejlett informatikai technológia, és az egyre nagyobb kapacitású és sebességű komputer-rendszerek terjedése. Mindez lehetővé teszi a kommunista mintájú, de már világszintű központi-tervezést, az ellenőrzést, a globális megfigyelést és hírszerzést, a hadseregek felügyeletét, a társadalom minden szegmensének ellenőrzését, egészen a családig, a gyermekek neveléséig. Ebbe a folyamatba illeszkedik a világvallások fragmentálása, relativizálása, és ha lehet egyetlen szinkretikus vallási egyvelegbe való összeolvasztása. Még a különféle konfliktusok mögött is koncepció rajzolódik ki. A számos feszültség, kiújuló osztályharc, a faji megkülönböztetés és helyi háborúk mögött kitapintható stratégia azt sugallja az emberiségnek, hogy ha meg akar szabadulni ezektől, akkor fogadja el az “egyetlen megoldást”, az új világrendet, vagyis egy globális világkormányzat létrehozását a nemzetközi pénzügyi közösség által kiválasztott, és pozícióba helyezett integrált hatalmi elit irányításával.

Globális kormányzás – világdiktatúra

A közelmúltban elárasztották a könyvpiacot olyan könyvek, amelyek a világállam és az egy-világ-kormányzat szükségszerűségét szuggerálják olvasóiknak. Ezek a könyvek felsorolják a földünket veszélyeztető problémákat. Egyik slágertéma a népességrobbanás, a másik az atomháború, illetve az atomtechnológia veszélye. Ezeket követik a katonai konfliktusok, amelyek a világbékét veszélyeztetik, az új gyógyíthatatlan betegségek, járványok, amelyek ellen nincs védekezés. 2001. szeptember 11. óta pedig a tudatipar vezető témája lett a világméretű harc, de csak a másodlagos terrorizmus ellen. Az elsődleges erőszakról – az ökonómia globális terrorjáról – továbbra sem lehet hallani. E könyvek és az elektronikus tudatipar üzenete: megérett az idő arra, hogy az emberiség egységes világkormányzat keretében oldja meg ezeket a konfliktusokat. A háttérerők megrendelésére készült tudatipari termékek, szellemi konfekció-áruk részletesen ecsetelik, hogy mennyire nem képesek a nemzetek és nemzeti kormányok megküzdeni ezekkel a nemzetközi összefogást és koordinációt igénylő problémákkal. Az egyetlen megoldás az Egyesült Nemzetek Szervezetének a még hatékonyabbá tétele. A világ irányítására törekvő nemzetközi pénzoligarchia, valamint illuminátus szervezetekből álló hálózata, az általa kézbentartott ENSZ megerősítésével, szakosított szervezeteinek az újjászervezésével képzeli el a konföderatív – esetleg föderatív – világállam és globális kormányzata létrehozását.
Közismert, hogy a berlini fal leomlását követően milyen dicséret-áradatban részesült az Egyesült Nemzetek Szervezete, amely a hozsannázók szerint az egyetlen alkalmas intézmény a béke és a biztonság garantálására földünk minden lakója számára. Jan Tinbergen Nobel-díjas közgazdász például ezt írta 1993. december 24-én a “De Telegraaf” című holland újságban: “Nem vagyok próféta, de úgy tekintek az Egyesült Nemzetekre, mint az új világkormányra. Eddig nem mutatott fel erőt, a jövőben azonban ez meg fog változni…” A világkormányzat azonban diktatúra lenne, mivel a demokratikus intézmények globális szinten nem működtethetők. Ez a tény már jól megfigyelhető az Európai Unió gyakorlatában is. Az Európai Unió kormányát – az Európai Unió Bizottságát – az Európai Unió választott parlamentje érdemben nem ellenőrzi, mivel ez a demokratikusan választott képviselőkből álló testület törvényeket nem hozhat, csak ajánlásokat fogadhat el. A legfontosabb hatalmi eszközrendszer – a monetáris szuverenitás – pedig átkerült az Európai Unió Frankfurtban működő Központi Bankjához, amelyet sem a nemzeti kormányok, sem az Unió Bizottsága (kormánya) nem befolyásolhat, még kevésbé utasíthat. A szociális intézményrendszer működtetése, a munkahelyteremtés, az egészségügy, a szociális ellátás és az iskolaügy megmaradt az eszközeiktől megfosztott, hatalom nélkülivé váló nemzeti kormányok hatáskörében. Eredetileg az volt az elképzelés, hogy az Európai Unió Frankfurtban működő Központi Bankjának a monetáris hatalmát a Brüsszeli Bizottság (EU Kormány) megerősített szociális hatásköre fogja partnerként kiegyensúlyozni. Ugyanis sem a munkahelyteremtés, sem a szociális intézményrendszer hatékony működtetése monetáris eszközök nélkül nem lehetséges. Ha pedig a monetáris hatalom a teljesen független uniós Központi Bank kezében van, akkor gyakorlatilag megfelelő eszközök nélkül kell a Brüsszeli Bizottságnak, és az egyes tagországok nemzeti kormányainak a társadalom súlyos problémáival megbirkózniuk.

Az új világrend régi urai

Az új világrend integrált hatalmi elitjének uralomra kerülését az illuminátusok titkos internacionáléként működő zárt hálózatának tanulmányozásával érthetjük meg. Az illuminátusok természetesen nem tartják nemzetközi hálózatukat sem pártnak, sem internacionálénak. Sőt hálózatuk létét is tagadják, mivel annak hatékony működése csak az ismeretlenségbe burkolva biztosítható. De a neves amerikai történész, Carroll Quigley, bebizonyította, hogy ez a hálózat létezik, és egy hatékony internacionálé tulajdonságaival rendelkezik. Aki ezt kétségbe akarja vonni, annak Quigley személyében olyan tudós munkáit kell megcáfolnia, akinek megadatott, hogy éveken át kutathasson a háttérhatalom titkos irattáraiban. Azért részesült ebben a privilégiumban, mert maga is a pénzoligarchia hűséges hívei közé tartozott. Az illuminátusok nem azonosak a szabadkőművességgel, de a két mozgalom fokozatosan közeledett egymáshoz, és már 1782. július 16-án közös nemzetközi tanácskozást tartottak Wilhelmsbadban. Számos történelmi körülmény támasztja alá, hogy azóta együttműködnek. Noha már igen sokat írtak a szabadkőművességről, de a társadalom még a 20-ik század végén és a 21-ik kezdetén is nagyrészt tájékozatlan e részben nyíltan, de nagyobbrészt titokban tevékenykedő társaság valódi céljait illetően. Számos, a témával foglalkozó publikáció ellenére a szabadkőművesség, azon belül az illuminizmus belső lényege ma is titoknak számít.
Maguk a szabadkőművesek továbbra is úgy állítják be szövetségüket, mint amely történelmileg a tényleges fizikai építőtevékenységet folytató kőműves céhekhez kötődik. Ezek az egykori építész céhek tekintélyes zártkörű szervezetek voltak, amelyek a középkorban csodálatos katedrálisokat, és biztonságos erődítményeket építettek. Akik ezt a munkát végezték, három fokozatba voltak osztva: tanulók, legények, és mesterek. Egyik fokozatból a másikba csak különleges teljesítmények és rítusok közepette lehetett kerülni. Egymás között olyan jelképeket használtak, mint a kalapács, a mérő, a vonalzó, a körző, és a szögmérő. A középkort követő időkben már nem épültek katedrálisok, a gótikus építőművészettel együtt eltűntek az építész céhek is. De nem tűntek el, hanem egyre nyíltabban működtek azok a szabadkőműves páholyok, amelyek tagjai már csak jelképesen végeztek “építészeti tevékenységet”. Ezek a társaságok, amelyek páholyoknak nevezték magukat, egyre több olyan műveltségével, tehetségével kitűnő személyt választottak soraikba, akiknek az eredeti építőmesteri tevékenységhez már semmi közük nem volt. Ezek a nemesek, gyakran főnemesek, tudósok, gazdag polgárok, művészek, politikusok végül átvették a már csak szimbolikusan szabadkőműves páholyok vezetését. A korábbi munkaeszközök pedig szabadkőműves jelképekké alakultak. Mindezt maguk a szabadkőművesek állítják szervezetükről és annak megszületéséről.
1717-ben négy angol páholy egyesült a londoni nagypáholyban. A hamarosan elfogadott szabadkőműves alkotmány, amely az “Egy szabadkőműves kötelezettségei” címet viseli, összefoglalta a spekulatívvá és szimbolikussá vált szabadkőművesség szokásait és alapszabályait. Ezek az alapszabályok még ma is a világszabadkőművesség egyik legfontosabb okmányát alkotják. A londoni nagypáholy számos más páholy anyapáholyának számít világszerte. Az európai kontinensen, és Amerikában angol befolyásra jött létre a szabadkőművesség. A három legismertebb fok – a tanuló, a legény, és a mester – alkotja a kék szabadkőművességet. Erre épül rá az úgynevezett magas fokozatú rendszer, amely maga is több részből áll. A negyediktől a tizennyolcadik fokozatig terjed a vörös, a tizenkilenctől a harmincig pedig a fekete fokozat. Végül a harmincegyediktől a harmincharmadikig található a fehér fokozatú szabadkőművesség. Mint minden titkos, vagy féltitkos társaság esetében, a szabadkőművességnél is felvételi és beavatási rituálék használatosak. Állítólag nem lehet szavakkal pontosan megvilágítani a beavatási szertartás eredetét és titkát. Ma a szabadkőművesség igyekszik magát nyílt szervezetnek feltüntetni és világszerte ú.n. externalizációs kampányt folytat. Azt az elvet követi, hogy “nincs szükség a kelleténél nagyobb titkolódzásra.” (Ezt a megfogalmazást a magyar televízióban 2000-ben sugárzott egyik kerekasztal beszélgetésen, a Grand Orient magyarországi nagymesterének fiatal helyettese használta.) Itt a hangsúly azon van, hogy csak a szükséges titkokat kell megtartani, és az ezen felül való titkolódzás már nem jár haszonnal, csak megnehezíti a szabadkőművesség és a profán (nem beavatott, hétköznapi – NIF szerk. megj.) világ kapcsolatát.
A szabadkőművesek azonban ma is feltétlen engedelmességgel tartoznak alkotmányuknak, belső törvényeiknek és szabályzataiknak, valamint vezetőik utasításainak. Az engedelmességi eskü szerint a legfontosabb kötelezettség a titoktartás, és ez a felvétel elengedhetetlen feltétele. A szabadkőművesség nem-szabadkőműves kutatói közül többen azt állítják, hogy sok “kék” szabadkőműves, de még “vörös” is anélkül hal meg, hogy bármit is hallott volna szervezetük titkáról. Copin Albancelli, aki huszonkilencedik fokozatú szabadkőműves volt, három csoportba osztotta a szabadkőműveseket. Az elsőbe tartoznak a kékek, akik semmilyen lényeges titokba nincsenek beavatva. A vörös fokozatúak úgy vélik, hogy ők ismerik a valódi titkokat, valójában nincsenek azokba beavatva. A nemzetközi belső kör, amely az igazi vezetőket foglalja magába, ismeri csak a szabadkőművesség valódi céljait. Albert Pike, aki egy ideig az Egyesült Világszabadkőművesség élén állt, (szobra Washingtonban a Munkaügyi Minisztérium mellett áll) “Morals and dogma” című híres könyvének 819. oldalán így foglalta össze a titokba való beavatásról szóló tanítását: “A kék fokozatúaknak csak néhány szimbólum jelentését magyarázzuk meg. Szándékosan félrevezetjük őket hamis magyarázatokkal. Valódi jelentésüket a legmagasabb fokozatúak számára tartjuk meg. Ez lehetővé teszi, hogy a kék fokozatok tagjai azt képzeljék, hogy az egész szabadkőművességet elsajátították. A szabadkőművesség egy szfinksz, amely a fejét a homokba rejti, amelyet az évszázadok felhalmoztak körülötte.”
A szabadkőművesek a nyilvánosság felé mindig tagadják, leplezik, vagy kicsinyítik politikai tevékenységüket, befolyásukat. Ha viszont behatóbban tanulmányozzuk a történelmet, akkor egyre több bizonyítékkal szembesülünk, amelyek azt bizonyítják, hogy a páholyok tevékenysége állandóan összefonódott a politikával. Elsőként az tűnik fel, hogy a szabadkőművesek mindig a hatalom közelében voltak találhatóak. Cáfolhatatlan tények tanúsítják, hogy aktívan részt vettek a 18-ik, a 19-ik és a 20-ik század forradalmi mozgalmaiban. A francia forradalom óta folyamatosan kimutatható a szabadkőművesek befolyása, illetve cselekvő részvétele a bekövetkezett világeseményekben. Európában például valamennyi brit miniszterelnök, Franciaországban pedig az összes köztársasági elnök – De Gaulle kivételével – szabadkőműves volt. Ugyanez elmondható az ENSZ és szakosított intézményei irányítóinak a többségéről, valamint az Európai Unió bizottságáról, és annak apparátusáról. Ez utóbbiak, noha nem választják őket, egyre nagyobb hatalommal rendelkeznek, és utasításokat adnak az egyes tagországok választott kormányainak.
Napjaink új világrendjében az a tendencia bontakozik ki, hogy a demokratikusan választott intézmények hatáskör nélkülivé válnak, a tényleges döntéseket pedig a nem választott, a háttérhatalommal együttműködő szabadkőműves, vagy szabadkőműves befolyás alatt álló személyek, zárt társaságok tagjai hozzák. Ez a helyzet hosszú történelmi folyamat eredménye. Utalunk rá, hogy például Napóleon csaknem valamennyi marsallja, és a vele szemben álló hadseregek katonai vezetőinek a többsége is szabadkőműves volt. De szabadkőműves volt Dél-Amerika számos történelmi személyisége, mint például San Martin, Simon Bolivar, Porfirio Diaz. Mexikó talán az egyetlen ország a földön, amelyben a szabadkőművesség 1917 óta nyíltan gyakorolja a politikai hatalmat.

Két Amerika van

Az Egyesült Államok is szabadkőműves irányítás alatt áll. Csakhogy ennek a szabadkőművességnek egy jelentős irányzata – történelmi okokból – kezdettől fogva szemben állt, és a mai napig szemben áll a nemzetközi pénzoligarchia illuminátus hálózatával. A jelenlegi elnök, és elődje, Bill Clinton is, valamint további tizennyolc amerikai elnök, úgy mint Washington, Madison, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, A. Johnson, Garfield, McKinley, Theodor Roosevelt, Taft, Harding, F. D. Roosevelt, Trumann, L. B. Johnson, Ford, Reagan, és idősebb George Bush is szabadkőműves volt. Lincoln nem volt szabadkőműves, Eisenhover sem, de ő is a szabadkőművességet irányító pénzoligarchia támogatásával lett elnök. Kennedy is hiányzik a listáról. De olyan nagy befolyású személyiségek is szabadkőművesek voltak, és szorosan együttműködtek a nemzetközi pénzoligarchia saját elit szervezetével, az illuminátusokkal, mint Edward Mandell House, Wilson elnök bizalmasa, vagy Henry Kissinger, aki egyes források szerint a pénzoligarchia legbelsőbb koordináló intézményének az élén áll, vagy Boutros-Ghali korábbi ENSZ főtitkár, avagy a két Dulles, Allen, aki a CIA-t vezette, és John Foster, aki az Egyesült Államok külügyminisztere volt. A Dulles fivérek egyébként abból a nevezetes svájci családból származtak, amely a skót rítusú szabadkőművességet alapította meg az Egyesült Államokban. A Dulles család tagjai nemcsak befolyásos szabadkőművesek voltak, hanem igen szoros kapcsolat fűzte őket a nemzetközi pénzvilághoz, a vezető bankdinasztiákhoz.
Az eredeti Amerika, az alkotmányt megfogalmazó alapító atyák és Lincoln Amerikája, ahol a “nép kormányoz, a nép által, a népért”, ott él még a nép szívében, hagyományaiban, de ma már nem tudja érvényesíteni akaratát. Az igazi Amerikát képviselő szabadkőművesség mára háttérbe szorult. A Federal Reserve System (FED) nevű magánkartell 1913-ban történt létrehozásával a nemzetközi pénzügyi közösség tulajdonába került a földrésznyi ország pénzrendszere. Az állam köztulajdonú pénze eltűnt és a FED magánbankjegye – a FED-dollár – került a helyére. A pénz megszerzése nyomán a pénzoligarchiáé lett az eladósítással leigázott ország gazdasági, kulturális és politikai életének irányítása is. A szabadkőművességen belül pedig a saját illuminátus szabadkőművessége vette a vezetőszerepet, és ma a két Amerika a társadalmi életnek ebben a szférájában is szemben áll egymással.
Amit ma amerikai kultúrának neveznek, az a pénzoligarchia Amerikára kényszerített kultúrája. Amit ma az Egyesült Államok globalizációs politikájának neveznek, az a nemzetközi pénzoligarchia új világrendjének a népekre kényszerítése az Egyesült Államok katonai, gazdasági erejével, manipulált tudatú, és részben már biológiai robottá átnevelt lakóival. Még élnek az egykor szabad, büszke, hazafias és Isten-hívő amerikaiak dolgos és segítőkész utódai. Még él a vallásos amerikaiakban puritán őseik erkölcse, nemes hagyománya. Számuk, befolyásuk, érdekérvényesítő szerepük azonban egyre csökken. A hivatalos Amerika nem őket, hanem a pénzhatalom birtokosait képviseli, az ő érdekeiket érvényesíti belföldön és külföldön egyaránt. Az Amerika-ellenesség valójában pénzoligarchia-ellenesség. Az egyetlen szuperhatalom, az Egyesült Államok arroganciája valójában a világuralomra törő nemzetközi pénzvilág arroganciája. A kamatszedő uzsoracivilizáció nem az eredeti Amerika, hanem a pénzvagyon-tulajdonosok által belülről meghódított, leigázott Amerika civilizációja. (Mindezt írja egy amerikai-magyar kettős állampolgár, akinek a magyar szíve mellé New York-i évei alatt – szinte észrevétlenül – ezt a jobb sorsra érdemes népet tisztelő és szerető amerikai szív is nőtt)
Quigley professzor, aki Clinton tanára és mentora is volt, dokumentálta, hogy a 20. század történelmében kulcsszerepe volt a brit “Round Table” társaságnak, amelynek egyik utódszervezete a New Yorkban megalapított, de már az Egyesült Államok valamennyi regionális központjában működő “Council on Foreign Relations”, a CFR, (Külkapcsolatok Tanácsa). E nagyfontosságú szervezet részletes ismertetésére nem térünk ki, de utalunk rá: több tekintélyes kutató egybehangzóan állítja, hogy ez a nemzetközi pénzoligarchia legfontosabb koordináló szervezete Amerikában, amely betölti az elsődleges “informális kormány” szerepét az Egyesült Államokban. A nyilvánosság felé tudományos és közéleti kérdéseket megvitató közhasznú társaságnak mutatja magát, valójában azonban hagymaszerűen felépülő belső – és még belsőbb – irányítószervei révén minden lényeges kérdésben kidolgozza az Egyesült Államok mindenkori kormányzata és törvényhozása számára követendő kül-, és belpolitikai stratégiát. Ennek végrehajtása a szoros személyi kapcsolatrendszer révén kikényszeríthető. A CFR-nek döntő szerep jut az elnökök és vezető munkatársaik kiválasztásában, az elnöki adminisztrációk felkészítésében és hivatalba helyezésében. A monetáris hatalmat a pénzoligarchia közvetlenül gyakorolja, mert 100%-os tulajdonosa az Egyesült Államok pénzrendszerét irányító Federal Reserve System-nek.

Kikből áll a nemzetközi elit?

A formákat illetően sok minden átalakult a 19. század óta. De az nem változott, hogy egy szűk oligarcha csoport – a pénzrendszer magánmonopóliuma és a gazdasági-kereskedelmi élet irányítása révén – óriási hatalommal rendelkezik. Ma is, ha valaki szembehelyezkedik a Grosvenorsokkal, a Bragansasokkal és a Savoyaiakkal, avagy a Rothschildokkal, Warburgokkal, és Rockefellerekkel, valamint e dinasztiák rokoni-kapcsolati hálójával, akkor vasfalakba ütközik. Még a kutatókat is meglepi, hogy a 21. század elején milyen nagy szerepe van egyes leszármazási vonalaknak a világot irányító elit összetételében. Az illuminátus hálózat értékrendjében fontos szerepe van a vérségi leszármazásnak. Ha valaki nem a megfelelő leszármazási vonalhoz tartozik, akkor csak nehezen – vagy soha – nem tud magas fokra emelkedni az illuminátus ranglétráján. Jelenleg az illuminátus hálózat kulcspozícióit mintegy ötszáz rendkívül befolyásos család tagjai töltik be, akik a világ különböző részein élnek, de szoros kapcsolatban vannak egymással. Ezek a családok részt vesznek az illuminátus hálózat sokrétű tevékenységében, attól függően, hogy annak hierarchiájában hol helyezkednek el. Tagjaik nagyrészt egymás között házasodnak, és szoros vérségi kötelék is összefűzi őket. A vezető dinasztiáknak maguknak is megvan a saját belső hierarchiája. A családok közül egyesek csak földünk bizonyos régióiban befolyásosak, általában azon a területen, ahonnan származnak. A leghatalmasabb illuminátus dinasztiák tudatosan egyesítik különböző vérségi vonalaikat. Az úgynevezett “Nagy Druida Tanács”, a kutatók gyakran a “Tizenhármak Tanácsának” nevezik, hálózatuk segítségével ellenőrzik az egykori kommunista országokat, bizonyos fokig még Kínát is. A Tizenhármak Tanácsa irányítja a “bölcs emberek” titkos csoportjait a legfontosabb ipari államokban. A kisebb országokat a bankrendszeren keresztül irányítják, ahol az általuk kiválasztott és tőlük függő személyek, valamint a titkosszolgálati apparátusok látják el a befolyásolási, ellenőrzési és irányítási funkciókat. A Tizenhármak Tanácsa felett áll egy még fontosabb csoport, a Kilencek Tanácsa, amelynek azonban van egy három személyből álló belső magja, ez a három személy az, aki az első impulzusokat adja, és a végső szót kimondja a legfontosabb kérdésekben.
Az illuminátus hálózat vezető dinasztiái tudatosan kutatják és egyesítik a vezető családok vérségi vonalait. Ebben a tevékenységükben bizonyos okkult hagyományok is érvényesülnek, amely szerint mágikus erőt jelent e dinasztiák vér szerinti egyesítése. Már arra is kísérletek történtek, hogy genetikusan vizsgálják meg az illuminátus családok eredetét. Bizonyos irracionális vélekedések miatt nem a nevek a döntőek, hanem sokkal inkább a vér mágikus ereje a meghatározó tényező. Szokásos eljárási mód, hogy a pénzoligarchia illuminátus hálózata számára fontos személyeket már gyermekkorukban kiválasztják, és adoptált gyerekként a kijelölt pozícióra felnevelik. Fritz Springmeier amerikai kutató szerint, egy ilyen, illuminátusok által kiválasztott és felnevelt gyerek volt Bill Clinton, az előző amerikai elnök is. Angello Roncalli, a későbbi XXIII. János pápa mentora pedig Jean Cocteau, a Prieuré de Sion (Sion Rend – NIF Szerk. megj.) akkori nagymestere volt. (Ezt állítja John Daniel, Johannes Rothkranz, valamint a “Holy Blood, Holy Grail” három szerzője: Michael Baigent, Richard Leigh és Henry Lincoln.)
A vezető dinasztiák leszármazási vonalának kutatása új megközelítést tesz lehetővé a történelem elemzése számára. A nagyhatalmú történelmi családok az évszázadok során olyan stratégiákat dolgoztak ki, amelyek elősegítették az emberek pénzzel, okkult rituálékkal, háborúkkal, politikával, vallásos konfliktusok gerjesztésével, vagy szenvedélyeik felkeltésével történő befolyásolását és ellenőrzését. Ezek a családok évszázadokon keresztül gyűjtötték tapasztalataikat, és fejlesztették képességeiket arra, hogy miként kell a hatalmat megszerezni, és a maguk számára hasznosítani. Az is részét képezte a stratégiájuknak, hogy a háttérben maradjanak, valódi identitásukat elrejtsék a nyilvánosság elől. Ez a transznacionálisan megszerveződött elit nemzedékről-nemzedékre átörökítette a lakosság feletti uralom gyakorlására vonatkozó tapasztalatait és tudását.

Karizmatikus vezérre várva

A Római Klub megalapítója és egykori elnöke, Aurelio Peccei, jelentette ki, hogy csak egy karizmatikus vezér mentheti meg az emberi civilizációt a világot fenyegető pénzügyi, gazdasági és szociális katasztrófától. Ezen írás olvasói közül feltételezhetően többen legyintenek erre, mint ami nem egyéb fantázia szüleményénél. De mielőtt félretolják ezeket a fejtegetéseket, mérjék fel, hogy kívülálló tudósok eddig nem kutathatták a különböző titkos és féltitkos szervezeteknek, köztük a szabadkőműves páholyoknak – és az olyan zárt társaságoknak, mint a B’nai B’rith, a RIIA, a CFR, a Round Table, a Bilderberg Csoport, a Háromoldalú Bizottság – az irattárait. Ugyancsak zártak a kutatók előtt a FED, a BIS, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap és a többi nemzetközi bank és pénzintézet archívumai, és akkor a hírszerzőszolgálatok, valamint az oligarcha-dinasztiák magánarchívumainak féltve őrzött titkos dokumentumait még nem is említettük. Az állami irattárak 30-40 év elmúltával részben kutathatóvá teszik dokumentumaikat, mivel erre jogszabályok kötelezik őket. A magánszervezetekre ezek az előírások nem vonatkoznak. Ha a magánarchívumok titkos anyagai is kutathatók lennének, akkor talán a fenti fejtegetéseket sem lehetne többé egyszerűen a képzelet szüleményének minősíteni. Több szerző – közvetett bizonyítékok alapján – állítja, hogy a világ kormányzására máris megtörtént a potenciális személyek kiválasztása, és folyamatos kiválogatásuk is tervszerűen zajlik. Az illuminátus hálózat megfelelő bizottságai valamennyiüket behatóan levizsgáztatják. Az illuminátus hálózat legfelsőbb vezetői mondják ki a végső szót, hogy kiknek a kezébe kerüljenek a világ irányításának kulcspozíciói. Állítólag a legfőbb pozícióra is megvan már a kiválasztott személy, aki e kutatók szerint London közelében él, és nem túlságosan hosszú idő múlva a világ közvéleményének is be fogják mutatni.

A Prieuré de Sion

1982-ben – tízévi kutatómunka után – három amerikai szerző: Michael Baigendt, Richard Leigh, és Henry Lincoln közzétette híressé vált “Holy Blood, Holy Grail” (Szent vér, Szent Grál) című könyvét. A szerzők a titkos, de legalábbis féltitkos és zárt társaság, a Prieuré de Sion ezeréves múltját kutatták. Ebben a zárt elit-társaságban a francia történelem számos kiemelkedő személyisége vett részt és vesz részt egészen a mai napig. A Prieuré de Sion célja az volt, hogy visszahelyezze a Meroving dinasztiából származó utódokat Franciaország trónjára. E dinasztia vérségi leszármazási vonala azonban már több mint ezerháromszáz éve eltűnt. Ezért a társaság célja a kutatók számára is meglepően ésszerűtlennek tűnt. Mi az a különleges tulajdonsága a Meroving dinasztiának, amiért érdemes ilyen nehéz feladatra vállalkozni? – tették fel a kérdést maguknak. Miért volt érdemes ezt a célt felvállalnia olyan kiválóságoknak, mint Leonardo da Vinci, Victor Hugo, vagy az időben hozzánk közelebb álló André Malraux, Alphonse Juin, vagy a kiváló katona és államférfi, Charles de Gaulle? Ők valamennyien a Prieuré de Sion legfőbb vezetői voltak egykor.
A válasz erre a kérdésre részben abból adódik, hogy a Meroving dinasztia tagjai azt állították magukról: ők az ó-testamentumi Dávid király, és a szent Grál legendája szerint a Dél-Franciaországba menekült Jézus és Mária Magdaléna egyenes leszármazottai. Ezt az állításukat és igényüket érvényesnek fogadták el az őket a trónon követő dinasztia tagjai, Európa többi uralkodói, és uralkodásuk idején állítólag a római katolikus egyház is. Ezek a kutatási eredmények fokról-fokra, hosszú évek munkája nyomán kristályosodtak ki. A legkényesebb része ezeknek természetesen a Jézus életét új megvilágításba helyező feltételezések. A kutatók munkájuk során igyekeztek a Prieuré de Sion történetének egyéb vonatkozásait is feltárni. Rájöttek, hogy az így szerzett új ismeretek átértelmezik a keresztes háborúkat, valamint az ezekben a háborúkban kiemelkedő szerepet játszó templomos lovagok szerepét. Fő céljuk azonban annak a megértése volt, hogy mit akar ma a Prieuré de Sion, és mi volt igazi célja a múltban? Ha a Meroving dinasztia vérvonalának a helyreállítása volt ez a cél, akkor ehhez milyen eszközök álltak a rendelkezésükre? Olyan kiváló személyek, mint Malraux és Juin, sem naiv idealisták nem voltak, sem vallási fanatikusok. Ugyanezt lehet elmondani a rend olyan tagjairól is, akikkel a három amerikai kutató személyesen találkozott. Arra a kérdésre keresték a választ, hogy milyen javaslataik, elképzeléseik voltak céljaik elérésére? A választ a tömeglélektan, a politikai hatalom, és a nagy pénzvagyonok szférájában keresték. A rend tagjaiban olyan racionális személyiségeket ismerhettek meg, akik mai világunk realitásaiban gondolkodva magyarázták meg sok évszázados történetüket, és jövőbeni távlataikat.
A jelen írás azért foglalkozik a Prieuré de Sion-nal, mert ez a nagymultú titkos szervezet ma is részt vesz a világ sorsának alakításában. Része az új világrend integrált hatalmi elitjének. Milyen bizonyítható nyomai vannak jelenlegi aktivitásának? Kik lehetnek e rendkívül zárt hatalmi elit tagjai? Milyen pénzforrásokra és intézményi rendszerre támaszkodnak? Annyit már kiderítettek a kutatók, hogy a Prieuré de Sion-nak van egy úgynevezett “grand design”-ja, egy nagyszabású terve Franciaország és Európa, valamint a világ egészének jövőjét illetően. Minthogy a Prieuré de Sion lényegében a világ leghatalmasabb, leggazdagabb embereit tömörítő zárt társaság, ezért tevékenységének kutatása sok irányba vezet. Az első ilyen irány a vallásos vonatkozások feltárása, és az ószövetségtől az újszövetségen át napjainkig való követése. Ebben a kutatásban kiemelkedő szerepe van a messiási koncepciónak. A Rend gondolkodásában a messiási küldetés különleges fontossággal bír.
Választ kell adni arra a kérdésre is, hogy milyen gyakorlati jelentőséggel bír mai modern világunkban a messiási küldetéstudat, a világ megmentőjének koncepciója. E célból elemzésre szorul a jelenlegi nyugati társadalmak számos új jelensége, elsősorban a pénz uralmán alapuló kamatkapitalizmus kialakulása, az uzsoracivilizáció általánossá válása, a hagyományos értékek megrendülése, és a válságból való kiút keresése a spirituális értékek segítségével.
Mivel egy működő, a világ életében kulcsszerepet játszó titkos, illetve félig titkos zárt szervezetről van szó, ezért igen nehéz kőkemény bizonyítékokkal alátámasztani a Prieuré de Sion-ra vonatkozó állításokat. A valóság rendkívül nehéz empirikus kutatását fokozottan kell kiegészíteni a Prieuré de Sion esetében megalapozott hipotézisekkel, a lehetőségek, a valószínűségek, és a szükségszerűségek logikus végiggondolásával, a töredékes ismeretek mozaikjainak összerakásával. Már utaltunk rá, hogy titkos társaságok esetében nem kutathatóak, vagy csak alig elérhetőek a zárt archívumok, a titkos családi irattárak, a társaság szervezeti életére vonatkozó írásos anyagok. A kutatás nehézsége miatt azonban nem szabad teljesen lemondani a tények megismeréséről, és az összefüggések feltárásáról. Különösen akkor nem, ha az adott titkos társaság szerepe mai világunkban is fontos.
A Prieure de Sion, amelyet Godfroi de Boullion 1090-ben alapított, kezdettől fogva szorosan együttműködött azokkal a dinasztikus családokkal, amelyek Jézuson keresztül az ótestamentumi Dávid királyig vezetik vissza származásukat. A Rendet nagymesterek vezették, akik az európai történelem és kultúra nagyjai közül kerültek ki. A Rend tagjai megtalálhatók a vezető illuminátusok között, és a “fekete nemesség”, valamint az európai uralkodó házak számos tagja ma is a Rendhez tartozik. A Prieuré de Sion tagjai alapították meg a templomos lovagrendet, akik a maguk idején az akkori pénz- és hitelrendszert irányító nemzetközi bankárok is voltak. Ugyancsak részt vett a Prieuré de Sion a rózsakeresztesek társaságának, valamint a szabadkőművességnek a létrehozásában és irányításában is. A Prieuré de Sion-tól származik a szabadkőművesség egy részénél használatos harminckét fokozatú skót rítus. A skót rítus magasabb fokozatai egyben a Prieuré de Sion legalacsonyabb fokozatai. Megalakulásától kezdve a Prieuré de Sion használja a hermetikus mágiát, amely a fekete mágia egyik változata, és az ókori Egyiptomból származik. Leírása az egyiptomi “Halottak Könyvében” található. A Rend tagjai ma is szoros kapcsolatban állnak az okkultizmussal és az ezoterikával. A Prieuré de Sion a háttérhatalom egyik fontos szervezeteként hatékony befolyást fejt ki a világpolitikára a színfalak mögül. A Rend kutatói egybehangzóan állítják, hogy ez a titkos szervezet felelős több fontos világtörténelmi esemény bekövetkeztéért. Ma a pénzoligarchia elit csoportját képező illuminátusok állnak a Prieuré de Sion mögött. Mivel kezükben van a pénzhatalom, ezért meghatározó befolyásuk van a világpolitikára, és az egyes európai országok nemzeti politikájára. A Prieuré de Sion-t döntően a nemzetközi pénzoligarchia finanszírozza, és sorai között megtalálhatók a legbefolyásosabb bankárok és pénzemberek is, akik a közélet minden területén, a politikában, a pénzvilágban, a gazdasági életben és a tömegtájékoztatás terén meghatározó szerepet játszanak.
Carroll Quigley – a Georgetown Egyetem tekintélyes tanára – szerint a világuralomra törő pénzoligarchia modernkori hálózatának alapját a Londonban működő Round Table (Kerekasztal) titkos társaság képezte. Ennek brit utódszervezete a Royal Institute of International Affairs (Királyi Külügyi Intézet) és az 1921-ben megalakult Council on Foreign Relations, CFR (Külkapcsolatok Tanácsa), amelynek központja New Yorkban van. Ez a szervezet a pénzoligarchia szerteágazó hálózatának központi koordináló intézménye. Quigley nyomában más kutatók kiderítették, hogy a CFR belső zárt körét képezi a Skull and Bones Rend. Ennek is van azonban egy kis létszámú elit-vezetősége, amolyan “politikai bizottsága”, amelyet “Order of the Quest” (a Keresés Rendjének) neveznek. Az Order of the Quest JASON-Society néven is ismert. Ennek tagjai olyan külső gyűrűt képeznek, amelyre a belső vezetői mag személyi meggyőzéssel, különböző előnyök juttatásával, és társadalmi nyomással gyakorol befolyást. A JASON-Society tagjait kivétel nélkül a Skull and Bones és a “Scrolls and Key” (Kézirattekercsek és Magyarázat), a Harvard és a Yale Egyetem eme két tekintélyes zárt társasága tagjaiból választják ki. A két társaságot szokták “A Halál Testvérisége Társaság”-nak is nevezni. Mindkettő anyaszervezete az oxfordi egyetem különböző részlegeiben található, különösen az All Souls College-ben. Megállapíthatjuk tehát, hogy az Order of de Quest, másképpen a JASON-Society, valamennyi tagja a Skull and Bones Rendből származik, amely Rend viszont a Council on Foreign Relations vezető testületét képezi, és egyidejűleg a Trilaterális Bizottság belső körét is alkotja. Valójában ezek a zárt társaságok és tagjaik kormányozzák az Egyesült Államokat. A jelenlegi elnök ifj. George W. Bush éppen úgy a tagok közé tartozik, mint ahogyan oda tartozott az idősebb George Bush és Bill Clinton is. Már a jelenlegi elnök nagyapja – Prescott Bush is – tagja volt ezeknek a kiválasztottakból álló zárt társaságoknak.
A Skull and Bones Rend, illetve a JASON-Society tagjainak olyan tartalmú esküt kell letenniük, amely felmenti őket minden nemzet, király, vagy kormány iránti elkötelezettségük alól. Egyedül a Rendhez való kötelezettségük számít, és céljuk az új világrend megteremtése. Ez az eskü azért problematikus, mert e zárt körökből kikerülő elnökök, alelnökök, szenátorok, képviselők, miniszterek, nagykövetek és más vezető pozíciót elfoglaló közéleti személyiségek, például az amerikai alkotmányra is esküt tesznek. Az amerikai alkotmány céljai kimutathatóan eltérnek ezeknek a zárt társaságoknak a céljaitól. Miként lehet valaki hű olyan alkotmányhoz, amely ellentétes követelményeket támaszt, mint amire az az eskü kötelezi, amit titkos, illetve zárt társaságok tagjaként letett? Nyilvánvaló, hogy meg kell szegniük vagy az amerikai alkotmányra tett esküjüket, vagy pedig a saját zárt társaságuknak tett esküjüket.
A JASON-Society, vagy JASON-Scholars (tudósok) a nevüket a “Jason and the Golden Fleece” (Jason és az aranygyapjú) történetéből vették. Ez a társaság az Order of the Quest egy részlege, amely viszont az illuminátus hierarchia egyik legmagasabb fokozatát jelenti. Az aranygyapjú jelképezi az igazság szerepét a JASON-Society tagjai számára. Jason az igazság keresését szimbolizálja. A JASON-Society (JASON Társaság) olyan emberek csoportja, akik az igazság keresése céljából jönnek össze. Azért írják nagybetűvel a JASON elnevezést, mert azt egy titkos társasággal összefüggésben használják. Titkos társasággal kapcsolatban kisbetűket soha nem használnak.
(Létezik még egy titkos társaság, az úgynevezett JASON-Group, amelyhez a Manhattan Project tagjai tartoztak, azok a kiváló tudósok, akik részt vettek az amerikai atombomba előállításában. Ez a csoport csaknem kizárólag elméleti fizikusokból áll, és nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy az Egyesült Államok tudósainak elitjét tömöríti. Azt is bizonyossággal állíthatjuk, hogy Amerikában egyedül ez a tudóscsoport ismeri a modern technológia legtitkosabb eredményeit is. A JASON-csoport nem hajlandó tagjainak névsorát nyilvánosságra hozni, sem azt megmondani, hogy maga a JASON-csoport milyen kormányprogramokban és mely kormány-jelentések elkészítésében vesz részt. Nyilvánvaló, hogy kulcsszerepük van a jelenleg tervbe vett rakétaelhárító rendszerek kidolgozásában is.
Mi tehát a különbség a JASON-társaság és a JASON-csoport között? A JASON-társaság az illuminátus hierarchia egyik igen magas fokozatát jelenti. A JASON-csoport viszont egy tudományos elit szervezet, amely a JASON-társaság és az amerikai kormány alkalmazásában áll azért, hogy tudományos segítséget nyújtson titkos programok kidolgozásához és megvalósításához.)

A pénzoligarchia illuminátus struktúrája

Az illuminátus rend ajánlására F. D. Roosevelt elnök 1933-ban elrendelte, hogy a szabadkőműves szimbólumot, a piramist a mindent-látó szemmel, rányomják a magánkartellként működő FED egydolláros magánbankjegyére. Helmut Finkenstädt idézi John Todd-ot, aki szerint a Rothschild család rendelkezésére készítették el ezt a szimbólumot, amely az illuminátusok hatalmi struktúráját tükrözi. Az egydolláros magánbankjegyen található piramis tizenhárom titkos fokozatra van felosztva, ennek tetején őrködik a mindent-látó szem. John Todd szerint a piramis tetején található szem Lucifer szeme. Ayn Rand, aki annak idején Philip Rothschild szeretője volt, az “Atlas Shrugged” című könyvében felsorolta, hogy mi a jelentése a különböző fokozatoknak. Az első a tizenhármak tanácsát jelöli. A második fokozat a harminchármak tanácsát. A harmadik fokozat az ötszázak klubját. A negyedik fokozat a B’nai B’rith-et. Az ötödik fokozat a Grand Orientet. A hatodik a kommunizmust. A hetedik a Skót Rítust. A nyolcadik a York Rítust. A kilencedik fokozat a Rotary és a Lion hálózatot, valamint az Y.M.C.A-t (Youngmen’s Christian Association, Fiatalok Keresztény Szövetsége). A tizedik fokozat a Kék Páholyokat jelöli. A tizenegyedik a “Kötény nélküli Szabadkőműveseket”. A tizenkettedik a humanizmust.
A tizenhármak tanácsa Robin de Ruiter szerint valóban csak tizenhárom személyből áll. Több szerző szerint (Fritz Springmeier, John Todd) a piramis csúcsán a Rothschild dinasztia tagjai találhatóak. Meir Kahane rabbi szerint az 1843-ban New Yorkban alapított B’nai B’rith (a Szövetség Fiai) nagytekintélyű Rend (zárt, elit szervezet) mögött a Warburg és a Schiff családok állnak. A Dope, Inc. című könyv szerzői szerint viszont a B’nai B’rith Rendet a Rothschild ház alapította. Robin de Ruiter úgy véli, hogy a B’nai B’rith-ben használatos rítusok, jelképek, fokozatok, az eszmeiség és struktúra rendkívül hasonlítanak ahhoz, amit a szabadkőműves páholyokban használnak. A találkozóhelyeket is szabadkőműves módra páholyoknak nevezik. Ugyancsak Robin de Ruiter állapítja meg, hogy jelenleg ennek a Rendnek (szövetségnek, zárt társaságnak, kvázi szabadkőműves szervezetnek) több mint kétmillió tagja van, és világszerte tíz régióban működik. Belső vezetőinek létszáma azonban csak néhány százra tehető. Ami az ötszázak tanácsát illeti, ez nagyrészt a Council on Foreign Relations, a Royal Institute of International Affairs, a Nemzetközi Valutaalap, a Bilderberg Csoport, a Trilaterális Bizottság, és a pénzoligarchia hálózata többi koordináló intézményének az irányítóiból áll.

A Bilderberg Csoport

E nagyhatalmú zárt körnek formailag a holland Bernhard herceg és Joseph Retinger, a nagytekintélyű szabadkőműves volt az alapítója. A kutatók azonban egybehangzóan úgy vélik, hogy a tulajdonképpeni irányító személyek a Rothschild és a Rockefeller dinasztia vezető tagjai. A Bilderberg Csoporton belül is van egy belső kör, vagy Kerekasztal, amely kilenc nagyhatalmú személyiséget tömörít. A hierarchiában ezt követi egy tizenhárom tagú döntéshozó testület. Ez alá három csoport tartozik. Ezek a Prieuré de Sion, az illuminátus szabadkőművesség, a fekete nemesség, és a pénzoligarchia más befolyásos struktúráinak tagjaiból tevődnek össze. E felsorolt testületek a legszigorúbb titoktartás közepette működnek. A kiszivárgott értesülések és más közvetett bizonyítékok révén a téma kutatói összeállították azokat a célokat, amelyek megvalósításán e nagyhatalmú testületek munkálkodnak. Az elsőszámú cél nemzetközi, végsősoron világszintű gazdasági unió létrehozása. Ez kiegészülne egy nemzetközi parlamenttel, valamint egy nemzetközi irányítás alatt álló világhaderővel, amely a nemzeti hadseregek helyébe lépne. A végső cél a nemzetállamok szuverenitásának fokozatos felszámolásával egy világszintű közös kormányzat létrehozása. A Bilderberg Csoport általában évente egyszer találkozik, zárt ajtók mögött, szigorú titoktartás közepette. Ezeken a tanácskozásokon az állandó résztvevők mellett alkalmi meghívottként vesznek részt a jelenleg is hivatalban lévő uralkodóházak tagjai. Elsősorban olyan személyiségek, akik feltétlenül lojálisak a nemzetközi pénzoligarchia legfőbb vezetői iránt. E magas rangú személyiségek részvétele elősegíti annak az álcázását, hogy ténylegesen kik is e nagyhatalmú zárt csoport valódi irányítói.
A nemzetközi sajtó nem ad tájékoztatást ezekről a tanácskozásokról. Ha mégis erre kényszerül, akkor rendszerint csak előre elkészített néhány mondatos és semmitmondó kommünikéket hoznak nyilvánosságra.

A Trilaterális Bizottság

A Trilaterális (Háromoldalú) Bizottságot David Rockefeller megbízásából Zbigniew Brzezinski (a nemzetközi háttérhatalom egyik vezető ideológusa és stratégája), valamint Jimmy Carter (aki 1976-ban amerikai elnök lett) hozta létre 1973-ban. A Trilaterális Bizottság ugyanazt a stratégiát követi, amelyet a nemzetközi pénzoligarchia más fontos intézményei. Az különbözteti meg a többi hasonló célú szervezettől, hogy elsősorban Észak-Amerika, Európa, és Japán gazdasági és politikai együttműködését kívánja koordinálni. A Trilaterális Bizottság központi irodái a Carnegie Alapítvány New York-i épületében vannak, az ENSZ Központ közvetlen közelében. A Trilaterális Bizottság tagjai a vezető nyugati országok, valamint Japán vezető politikusai és kormányférfiai. Ezen túlmenően megtalálhatók a bizottság tagjai sorában a pénzvilág legbefolyásosabb személyiségei, valamint kiváló tudósok és szakértők.

A lakosság ellenőrzése az új világrendben

A kamatkapitalizmus új világrendrendjének bevezetéséhez nemcsak világszintű központi kormányzásra, hanem a lakosság tömegeinek megfelelő ellenőrzésére is szükség van. A pénzoligarchia illuminátusai e cél érdekében számos kutatói-programot finanszíroztak. E programok célja kidolgozni azokat a módszereket, megtalálni azokat az eszközöket, szervezeti formákat, amelyekkel a világ népessége megfelelően ellenőrizhető. Az egyik ilyen projekt az emberek tudatának befolyásolását tűzte ki célul, egy másik a népszaporodás szabályozását. A CIA irányításával folyó titkos program az MK-Ultra nevet viselte. Ez a harminc éven át tartó kísérlet és kísérő programjai, mint az MK-Delta, az Artichoke, a Blue Bird és mások azt célozták, hogy különböző gyógyszerekkel, elektronikus eszközökkel befolyásolják az agy és a tudat működését. Egyik cél volt az emlékezet kutatása és a személyiség átalakítása. E téma spanyol kutatója, Pepe Rodrigues, könyvében megállapítja, hogy bizonyos vallási szekták vezetése mögött is a CIA szakértői találhatók.
A pénzoligarchia illuminátusai számára rendelkezésre álló tudományos ismeretek a legújabbak, és rendszerint több évvel megelőzik az egyetemen oktatott tananyagot. Így például Dr. Jose Delgado pszichológus, aki hosszú évtizedeken át kutatott a Yale Egyetemen, a következőket mondotta: “Sok agyfunkció fizikai kontrollja máris bizonyított tény… Még az is lehetséges, hogy befolyásoljuk a gondolkodás fejlődését, és vizuális élményeket hozzunk létre. Bizonyos idegi struktúrák elektromos stimulációja által, elektronikus paranccsal, mozgásokat és erőszakosságot lehet előidézni, vagy megszüntetni, a szociális hierarchiát és a szexuális viselkedést meg lehet változtatni, kivülről lehet befolyásolni az emlékezést, az emóciókat, az egész gondolkodási folyamatot.” Az agykontroll-technológia máris rendelkezésre álló lehetőségeinek szemléltetésére akusztikus “psycho-correction”-t (pszichés kiigazítást), vagyis utasítást továbbítottak a föld alatt dolgozó munkások egy csoportjához. A munkások az összes parancsot végrehajtották, pontosan azt tették, amit mondtak nekik.
Mára már kidolgozták az elektromos hullámok olyan alkalmazását, amelyek lehetővé teszik egy egész embercsoport akaratának a befolyásolását. E kísérlet részeként több éven át elektromágneses impulzusokat sugároztak a föld meghatározott részeire. Egyes kutatók szerint ezek a kísérletek is hozzájárultak az erdők pusztulásához, valamint különböző érrendszeri betegségek, rákmegbetegedések, genetikus elváltozások, és pszichés zavarok előidézéséhez. Egyes szerzők rámutatnak, hogy elektromágneses hullámok segítségével el lehet érni, hogy valaki elaludjék, fáradt és depressziós legyen, félelmi állapotba kerüljön, erőszakossá váljék, megváltozzon a hormonháztartása, valamint a testét alkotó sejtek kémiai összetétele, és szexuálisan agresszív magatartást tanúsítson.
Az egyes ember, valamint az emberi kollektívák befolyásolására ma is folynak a kutatások. Az Európai Unió is tiltakozott az ellen, hogy a pénzoligarchia által ellenőrzött Egyesült Államok olyan műbolygókra telepített megfigyelő rendszert működtessen, amely lehetővé teszi valamennyi telefonbeszélgetés lehallgatását, és internetes kommunikáció rögzítését. A társadalom felügyeletét totálissá teheti a készpénzmentes világpénzrendszer bevezetése. Ebben a rendszerben csak hitelkártyával, illetve elektronikusan folyna a pénzforgalom és a vásárlás. Tovább fokozhatná az egyes személyek ellenőrzését, ha azonosításuk a testükbe épített microchip révén történne. Az Egyesült Államokban és Európában tervek vannak olyan pénzrendszer bevezetésére, amelyet egy szuperkapacitású mega-komputer szabályozna. Brüsszelben már létezik “Az Állat” elnevezésű, igen nagy befogadóképességű számítógép-rendszer, amely alkalmas a világon élő valamennyi ember személyi adatainak a nyilvántartására. “Az Állat” mega-kapacitása egyrészt elősegítheti minden egyes ember üzleti tranzakcióját, másrészt ellenőrizheti is, sőt meg is akadályozhatja ezeket a tranzakciókat, ha a hatalom illetékesei úgy akarják. Az illuminátus agytröszt által kifejlesztett microchipet az emberek bőre alá helyeznék el és energiaellátását a testhőmérséklet változása által indukált áram biztosítaná. A kísérletek jelenlegi állása szerint a szakértők a microchipnek a homlokrész közelében – a hajjal fedett fejbőr alatt – való elhelyezését tartják optimálisnak. Ehhez csupán az átlagosnál alig vastagabb injekciós tűre van csak szükség. A microchip egy bio-üvegből álló érdes falú csövecskében van elhelyezve, amely a tűvel végrehajtott implantációt követő 24 órán belül szilárdan megkapaszkodik a beültetés helyén. Az egyes emberre vonatkozó minden lényeges adatot rögzítő microchip szemmel nem látható, csak infravörös érzékelő készülékkel olvasható le. Ezeket az infravörös érzékelő berendezéseket elhelyezik az ember megfigyelése szempontjából fontos valamennyi helyen, az épületeken belül és kívül, a közlekedési eszközökön és az utakon is.

War on Terror”- és az új világrend

2001 októberében az Egyesült Államokban a terror-ellenes törvények elfogadására került sor. Az amerikai szövetségi törvényhozás – a washingtoni kongresszus – által most elfogadott törvények erőteljesen korlátozzák az amerikaiak alkotmányos jogait, mert 2005-ig felfüggesztik a Bill of Rights számos rendelkezését. Az amerikai alkotmány szerves részét képező tíz alkotmánykiegészítés, amely a Bill of Rights (az alapjogok törvénye) elnevezést viseli, az emberi jogok, a polgári és politikai szabadságjogok, valamint ezen elidegeníthetetlen alapjogok alkotmányos garanciáinak foglalata. A Bill of Rights tehát az állam felett álló egyetemes érvényű természetjogi normákat, másképpen kifejezve: azokat az isteni-eredetű jogokat tartalmazza, amelyek az államot kötelezik, és az állami önkényt korlátozzák. Ezért az erőszak jogos alkalmazásának monopóliumával rendelkező állam és intézményei számára írnak elő kötelező magatartási és eljárási szabályokat. E korlátozások célja rászorítani az államot arra, hogy csak “rendeltetésszerűen”, azaz, alkotmányos keretek között éljen a jogos erőszak eszközeivel. A most elfogadott terror-ellenes jogszabályok viszont lehetővé teszik – az alkotmányban rögzített kötelező alkotmánymódosítási eljárás lefolytatása nélkül – csak állami akaratot kifejező átlag-jogszabállyal a kongresszus felett is álló alkotmány egyes rendelkezéseinek felfüggesztését négy évre. Ezért a “Terror Bill” alkotmányossága vitatható. A másik problémát az okozza, hogy a Bill of Rights mostani felfüggesztése túl általános, és nemcsak a terroristákra, de mindenféle más gyanús személyre és cselekményre is könnyedén kiterjeszthető. Az állam, vagy valamelyik szerve, önkényesen szinte bármit a “terrorizmussal összefüggőnek” minősíthet. Ez súlyosan veszélyeztetheti a jog uralmát, az amerikai demokrácia alapjait.
Egyes jogi szakértők szerint – az alkotmányban szabályozott eljárás lefolytatásával – alkotmánymódosításra van szükség. Arra hivatkoznak, hogy az Egyesült Államok 1787. szeptember 17-i alkotmányát megfogalmazó alapító atyák annak idején nem láthatták előre a modernkori terrorizmus veszélyeit, s így azt sem, hogy adott esetben szükségessé válhat egyes alapvető polgári jogok és politikai szabadságjogok felfüggesztése – a közbiztonság, az emberi élet hatékonyabb védelme érdekében. Más szakértők viszont azt hangoztatják, hogy helytelen a polgári jogok és politikai szabadságjogok most bevezetett korlátozása, mert a terroristák éppen ezt akarták, és az amerikai törvényhozás és kormány ezzel a lépésével lényegében teljesíti a terroristák akaratát, annak végrehajtójává válik.
G. W. Bush elnök többször is elmondta, hogy a “War on Terror” (a terror elleni háború) nemcsak külföldön, Afganisztánban és másutt, de belföldön, az Egyesült Államokban is folyik. Létrejött a Homeland Security Agency (Belbiztonsági Hivatal), élén Tom Ridge igazgatóval, aki felhatalmazással bír az elmúlt 30 év során kidolgozott és a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó előírások életbeléptetésére. Ezeket a szabadságjogokat korlátozó intézkedéseket számos amerikai polgárjogi szervezet bírálta arra hivatkozva, hogy az amerikaiak nem áldozhatják fel a szabadságukat a biztonságukért. Mind a kettőre szükségük van ahhoz, hogy szabad amerikai polgárok lehessenek.
Zbigniew Brzezinski szerint az új világrend kialakításához a nemzetközi pénzügyi közösségnek meg kell szilárdítnia ellenőrzését a világ központi térsége, Eurázsia felett, felhasználva ehhez az irányítása alatt álló Egyesült Államok, – a hidegháborúból győztesként kikerült egyetlen szuperhatalom – katonai, pénzügyi, gazdasági és kereskedelmi hatalmát. Az Eurázsia feletti uralomnak pedig fontos része a közép-ázsiai országok feletti hegemónia kiépítése. A háttérhatalom vezető ideológusának ebből az álláspontjából levonhatjuk azt a következtetést, hogy Amerikának e cél eléréséhez a nemzetközi pénzoligarchia érdekeit kiszolgáló, nyugatbarát rendszerre van szüksége Afganisztánban, mert ezen az országon keresztül lehet a legrövidebben elérni – Oroszország kihagyásával – Közép-Ázsia olajban, és más nyersanyagokban gazdag térségeit. Vagyis az afganisztáni háború nemcsak Bin Laden és az Al-Kaida szervezet ellen folyik, hanem elsősorban egy nyugati csatlós rezsim kiépítéséért ebben stratégiailag fontos országban. Ez viszont arra utal, hogy a “War on Terror” az új világrend bevezetésének szerves része.
Az új világrend másik fontos feltétele az, hogy a háttérhatalom és hálózata megszilárdítsa Amerika feletti belső kontrolját. A kibontakozott gazdasági recesszió, a pénzrendszer várható összeomlása társadalmi-gazdasági káosszal fenyeget. Ezen többek között a rendkívüli állapot bevezetésével – azaz a polgári szabadságjogok korlátozásával – kívánnak a háttérhatalom stratégái úrrá lenni. Az anthrax spórák megjelenésének időzítése, valamint jól kiválasztott észlelési és fertőzési helyeik (pl. a Capitólium szellőzőrendszerében való elhelyezésük éppen a “Terror Bill” tárgyalásának idején) alkalmasak voltak arra, hogy nyomást gyakoroljanak a szenátorokra és képviselőkre a rendkívüli törvények mielőbbi elfogadása érdekében. Az anthrax fertőzések – a tudatipar kellő közreműködésével – biztosíthatják a “War on Terror” -hoz a közvélemény szükséges támogatását a tömeghisztéria adagolt szintentartásával. Az olyan veszélyekről, mint az anthrax-fertőzés természetesen szólni kell a tömegtájékoztatási intézményekben, mert segíteni kell a kiszolgáltatott embereket életük megóvásában. Az eltúlzott méretű “tájékoztatás” azonban a közvélemény manipulálását célzó tudatos hisztériakeltésnek tűnik. Hosszú évekre, talán évtizedekre lesz szükség ahhoz, hogy megismerhessük a jelen események ma még gondosan rejtett hátterét. Pl. azt, hogy miként került anthraxos irat a washingtoni Külügyminisztériumból az oroszországi Jekatyerinburgban működő amerikai konzulátusnak küldött diplomáciai postába? Itt a kör szorosra lenne zárható, s végre megtudhatná a világ, hogy kik állnak az anthrax-hisztéria mögött? Egyelőre csak annyit közöltek, hogy az anthrax nem külföldről érkezett az Egyesült Államokba (ezt hivatalos részről jelentették be Washingtonban), továbbá, hogy valószínűleg olyan spórákkal, vagy azok változataival folyik a zsarolás, amelyeket évtizedekkel korábban a CIA laboratóriumaiban kísérleteztek ki. Erre a párizsi Pasteur Intézet tudományos munkatársának 2001 november elején tett nyilatkozata utalt.
A kamaturalom globális ökonómiai terrorja váltja ki a másodlagos – merényletekkel válaszoló – terrort. De a merénylők ezúttal annyira durván megszegték az ártatlan emberek életének feltétlen tiszteletben tartását előíró erkölcsi parancsot, hogy ezzel átlépték azt a határt, amely után már nem maradhat el a jogos megtorlás. A pénzoligarchia által ellenőrzött hivatalos Amerika szuperhatalmi önkénye megadhatta a kezdő impulzusokat azokhoz a folyamatokhoz, amelyek 2001. szeptember 11-hez vezettek. Mégsem osztjuk azt a nézetet, amely szerint a tragikus eseményeket – számos közvetítéssel – az Egyesült Államokat irányító háttérhatalom rejtett struktúrái készíthették elő. A sok millárd dolláros költséggel működtetett hírszerző- és elhárító szervek (CIA, FBI és mások) kétségtelenül többet tehettek volna a merényletek megakadályozása érdekében, de mulasztásuk még nem bizonyíték a tevőleges bűnrészességre. Mint ahogyan az sem bizonyíték aktív közreműködésükre, hogy a háttérhatalom egyértelműen hasznot húzott a szeptemberi tragikus eseményekből, mert azok megkönnyítették két olyan fontos stratégiai programjának gyakorlatba átültetését, amelyek előkészítésén szakértői bevonásával már hosszú ideje fáradozott. Az egyik: Közép-Ázsia ellenőrzés alá vétele, a másik: a rendkívüli törvények életbeléptetése az Egyesült Államokban. Mindkettő az új világrend bevezetésének fontos része.
2001 november
Szerző: Dr. Drábik János
Nemzeti InternetFigyelő

Három nagy terrorakció fenyegetett Boston és Texas után - Benjamin Fulford / 2013 április 22.


A japán Yakuza egyik tagjával kapcsolatba léptek a Cabal tagjai a múlt héten és azt mondták, hogy tájékoztassa a Fehér Sárkány Társaságot, hogy "Kennedy és Bush után Ronald Reagan, Bill Clinton és egy másik fog következni." Mivel a bostoni pszichológiai hadműveletnek része volt a Kennedy Könyvtár és a rakétatámadás Texasban közel a Bush farmhoz, úgy tűnik, hogy ez egy figyelmeztető célzás, miszerint néhány nagyobb támadást terveztek a közeljövőben a két másik elnökhöz és "egy másikhoz" kapcsolódóan.

A texasi gyárat valószínűleg rakétatámadás pusztította el


Valaki elhelyezett egy 1 milliárd dolláros tétet egy nagy amerikai tőzsdén ezen a héten, ami egy jele lehet annak, hogy előre tud a további súlyos terrorcselekményekről, egy MI5 forrás szerint.

Arra is van bizonyíték, hogy hatalmas információs háború folyik az Egyesült Államok két nagy frakciója között a texasi és bostoni bombatámadásokon felül. A Nemzetbiztonsági Minisztérium (SS) Sabbateai frakció rendezte meg a bostoni támadást arra való kísérletként, hogy egy pszichológiailag alkalmas légkört hozzanak létre a katonai közigazgatás bevezetéséhez, de az ügynökségen belüli ellenzék megpróbálta szabotálni ezt a támadást, és világossá tenni, hogy a kormány rendezte meg mindezt.

Az USA-ban növekvő belső harcokkal és negatív hírekkel ellentétben Ázsiából nagyon jó hírek érkeztek. A Fehér Sárkány Társaság képviselője visszatért Pekingből, ahol tárgyalásokat folytatott a kínai katonai vezetéssel, ahol egyértelművé tették, hogy Kína nem fogja hagyni, hogy bármilyen Sabbateai (izraeli) áltámadás megtévessze őket a térségben.
Ezen kívül Észak-Koreával kapcsolatban megerősítették, hogy a Déllel folytatott tárgyalások a Koreai- félsziget újraegyesítéséről jól haladnak. Továbbá konkrét lépések történtek a Japán és Észak-Korea közti kapcsolat normalizálására. A Pentagon is zöld utat adott a Koreai-félsziget újraegyesítésére.

Sokan kértek, hogy ne számoljunk be erről ezekben az időkben, hogy megakadályozzák a Sabbateai ügynököket a tárgyalások szabotálásában. Ez azonban nagy hír lesz, ha napvilágra kerül.

A kínai hadsereg azt is elmondta, hogy ha mégis kénytelenek katonai tevékenységben részt venni, akkor semmi nagyszabásút sem fognak tenni a haditengerészetükkel. A haditengerészetük még nincs annyira letesztelve, az új repülőgép hordozójuk tengeri próbája alatt a legtöbb matróz tengeri beteg lett, ami a felkészületlenségük példája. Ha tényleg kénytelenek háborúzni, akkor a nyomasztó szárazföldi számbeli fölényüket használják a Koreai-félszigeten, mondták el források. Mivel azonban jelenleg a békét szorgalmazzák a régióban, ez egy rendkívül távoli lehetőség.
A Cabal próbálkozása, hogy konfliktust szítson Koreában és a Senkaku/Diaoyu-szigetek körül, csúfos kudarcot vallott. Az egyetlen eredménye, hogy Jean Cohen a Hoche csoporttól, aki 1200 yuant fizetett egy napra minden tüntetőnek Kínában, hogy megrendezzen egy Japán ellenes tiltakozást, fekete listára került. Lord James Sasoon többé nem szívesen látott ember Japánban, amiért Kína ellenes pszichlógiai hadviselésre ösztönzött és finanszírozott japán bábokat.

Továbbá a békével kapcsolatos erőfeszítések részeként nagy kampány folyik a Goldman Sachs és lakájai ellen Dél-Koreában, egy japán értékpapír vállalat ügyvezetője szerint. Ez abban a formában zajlik, hogy a Goldman Sachs hűbérurai alatt dolgozva elterelik a hiteleket a barátaikhoz és munkatársaikhoz, mondta el az ügyvezető.

Az ázsiai céllal a harmonikus függetlenségre és Európa várakozásával a lassan süllyedő pénzügyi futóhomokjával együtt a konfliktus fókusza most mégis az amerikai/izraeli sabbateai kapcsolaton és közel-keleti meghatalmazottjukon van, ahol nyilvánvalóan egy hatalmas háború kialakulása van gyorsulóban az irányítás megszerzéséért. A közel-keleti anti-Sabbateai erők remélik, hogy megdöntik a szaudi rezsimet annak érdekében, hogy elvágják a Sabbateaiak által ellenőrzött olaj pénzt.
Továbbá a 180 nemzetből álló BRICS szövetség azzal van elfoglalva, hogy létrehozza az OPEC alternatíváját, hogy felszabadítsák a globális pénzügyi rendszert a Olaj-dollár függőségtől, kínai kormányzati és CIA források szerint.

Az USA-ban a cabal vállalati propagandagépezet egyértelműen a bostoni bombatámadás pszichológiai hadviselés belső szabotázsának ördögi csapásával volt elfoglalva. Az egyik közvetlen ismert példája, hogy az "Alexander" nevű MI6 végrehajtó felhívta az ausztrál nagykövetséget Tokióban egy órával a bostoni támadás előtt, és figyelmeztette őket, amit törvényszéki bizonyítékként rögzítettek. Volt még egy vállalati média sajtótájékoztató, ahol bejelentették, hogy egy fehér jobboldali férfit tartóztattak le a támadás elkövetése miatt, Pentagon forrás szerint. Amikor azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a magányos merénylő forgatókönyv már előre kiszivárgott, az utolsó pillanatban átváltottak a "Csecsenekre".

Mindenesetre sok ember ütött lyukat a "hivatalos" történeten, melyet itt most nem szükséges megismételni.

Ehelyett a művelet szabotálását kell megismernünk, ami egy nagyon erős csoportot jelent a katonai/hírszerzési közösségen belül, akik most a cabal ellen harcolnak a pszichológia hadviselési "események" meghiúsításával, mint amilyen a Sandy Hook volt, most pedig Boston.

Az Obamának és politikusoknak küldött Ricin mérget tartalmazó levelek kísértetiesen hasonlítanak a 911 utáni anthrax levelekre, és valószínűleg az volt a szándékuk, hogy felfedjék a cabal nyilvánvaló tetteit, mint pédául ezt is.

Ezenkívül láthattuk a Sabbateai cabal vállalati média hatalmas elfedését az egyértelmű rakétatámadásról Texasban, ami nagyon közel volt a Bush farmhoz. Ez lehetett a Bush katonai lőszertároló kiiktatására irányuló szándék, egy MI5 forrás feltételezése szerint.

A texasi gyárrobbanás utáni károk a környéken

West, TX Fertilizer Plant Explosion 4/17/2013 (Pt. 2)

West Texas Fertalizer Plant Explosion With FD EMS PD Radio TrafficEgyértelműen több dolog van folyamatban. Figyelmeztető telefonhívást kaptam rögtön a támadások után a Ronald Reagan-hez és Bill Clintonhoz kapcsolódó jövőbeni támadásokkal kapcsolatban, melyeket komolyan kell venni. A USS Ronald Reagan repülőgéphordozó Hong Kongban volt, amikor ezt a figyelmeztetést kiadták, és az érintett feleket is figyelmeztették az esetleges támadásra. Egy kaliforniai földrengés egy másik lehetőség. Helyek köthetők Clintonékhoz, például a Georgetown Egyetem és Little Rock Arkansasban.

Ami még a jövő zenéje, de a Pentagon beköltözik Washington DC korrupciós pöcegödrébe. Világos, hogy a Nemzetbiztonsági Minisztérium, az FBI és az Igazságügyi Minisztérium is érintett a bostoni terrortámadásban, melyet az amerikai nép ellen követtek el.

A Pentagon és fehér kalapos ügynökök azt mondják, hogy már várják a jogalapot, hogy lépéseket tegyenek a korrupt politikai intézmény ellen. Azonban az amerikai jogrendszer a legmagasabb szinten megvesztegetett és korrupt emberek irányítása alatt áll, így egyértelmű, hogy a Sabbateai terrorista maffiát csak fegyverekkel lehet eltávolítani.

Ez inkább következhet be előbb, mint utóbb. Az egyik amerikai forrás szerint Obama a szaúdi kormánnyal tárgyal menekült státuszáról, arra az esetre, ha elűzik a hatalomból.
Benjamin Fulford
Eltűntek a Draskovics-iratok a rendőrség honlapjárólOrigo.hu, Mno.hu, Magyar Hírlap
Draskovics
Ennyi sem maradt
A keresett oldalt valószínüleg eltávolították” – olvasható a rendőrség honlapjának azon az oldalán, ahol korábban egy, Draskovics Tibor kijelölt rendészeti minisztert is érintő titkos nyomozás dokumentumait lehetett letölteni. Az eltávolított iratok arról szóltak, hogy a gyanú szerint Draskovics vámosokat próbált befolyásolni egy olajcég bírságágának mérséklése érdekében.
Eltávolították a rendőrség honlapjáról azokat az dokumentumokat, amelyek egy 1996-ban folytatott, Draskovics Tibor kijelölt igazságügyi és rendészeti minisztert is érintő titkos nyomozás részleteit ismertették – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap csütörtöki száma. A dokumentumok helyén csak az olvasható: “A keresett oldalt valószínüleg eltávolították, megváltoztatták a nevét vagy jelenleg nem elérhető”.
Az iratokat novemberben hozták nyilvánosságra, miután a kormány június végén létrehozott egy munkacsoportot a mintegy 80 ezer oldalnyi, olajügyekkel foglalkozó anyag titkosításának felülvizsgálatára. A munkacsoportban a Nemzetbiztonsági Hivataltól a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságáig valamennyi titokgazda képviseltette magát, de csak kevés dokumentum titkosítását oldották fel.
Az iratokból kihúzták ugyan a neveket, de a tisztségeket nem, így egyértelmű, a “Hézag” fedőnéven folytatott titkos nyomozás egyik érintettje Draskovics Tibor, a Pénzügyminisztérium akkori közigazgatási államtotkára volt. A nyomozók azzal gyanúsították őt és a tárca egyik helyettes államtitkárát, hogy hatalmukkal visszaélve megpróbálták befolyásolni a Vám- és Pénzügyőrséget egy üzemanyag-forgalmazó cég bírságának mérséklésére. A nyomozást végül lezárták, mert nem lehetett bizonyítani, hogy Draskovicsék utasítást adtak volna a vámosoknak.
A kormányszóvivő kedden jelentette be, hogy Draskovics Tibor eddigi tárca nélküli miniszter váltja Takács Albertet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium élén. Ebben a pozícióban Draskovics többek közt a rendőrség munkáját is felügyeli majd.
Forrás: Origo.hu

Draskovics Tibor lemondott


Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter kedden lemondott miniszteri tisztségéről, derül ki a tárca szerdai közleményéből. A sok tárcát megjárt politikus januártól valószínűleg a PricewaterhouseCoopersnál folytathatja pályafutását.
A miniszter azért döntött így, áll a közleményben, mert az általa vállalt jogalkotási és más feladatok túlnyomó részét munkatársaival együtt sikerrel elvégezték, és a következő időszak sokkal inkább a pártpolitikáról, mint a szakmai munkáról szól.


draskovics tibor

Draskovics Tibor decemberben távozik a kormányból. Bajnai Gordon miniszterelnök „sajnálattal, de elfogadta” Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter lemondását, közölte a kormányszóvivői iroda szerdán.
Az Index információi szerint Drakovics a döntést már kiváló állásajánlattal a zsebében hozta meg. A miniszter januártól a PricewaterhouseCoopersnál folytathatja pályafutását. A Big4 közé tartozó adótanácsadó és könyvvizsgáló cég nem kommentálta értesülésünket, de Draskovics átlépéséről már két éve is felröppentek hírek. Akkor a hír korai szivárgása is közrejátszhatott abban, hogy a váltás nem valósult meg.
A lemondás váratlanul érte a kormány tagjait és az MSZP vezetőit is. A hirtelen döntésről szóló találgatások szerint Draskovics, mint korábbi pénzügyes, most is megpróbált beleszólni a költségvetés alakításába, de ezt a Bajnai-Oszkó duó nem vette jónéven. Más források szerint, Draskovics leszokott a pénzügyi ötletelésről, a PM dolgaiba utoljára Veres János idején szólt bele. 2008 őszén például az adócsomagról tartott eligazítást adószakértőknek, de ő segített Gyurcsány Ferencnek 2008. augusztusában a Népszabadság hasábjain fizetett hirdetetésként megjelentetett írás elkészítésében is, amelyben az akkori miniszterelnök évi 300 milliárdos adócsökkentési programot hirdetett. A kormány környékén el is terjedt, hogy Veres szakmai befolyása 2008 végére kezdett háttérbe szorulni Draskovicséval szemben, sokan árnyék-pénzügyminiszterként tekintettek rá.
Draskovics Tibornak köszönöm mindazt a munkát, amelyet minisztersége alatt az ország közbiztonságának megerősítéséért tett, a mindennapok biztonságának fenntartásában elért” – idézte az szóvivői iroda a kormányfőt.

Port kavaró ügyek

Pénzügyérként ő tartotta vissza 2004 végén az áfa-visszatérítéseket. Mondvacsinált okkal 200-300 milliárd forintnyi visszautalás érkezett késve a cégekhez azért, hogy a PM tartani tudja a költségvetési hiánycélt. Az áldozatos manőver azonban nem járt sikerrel.
A miniszter egyik legnagyobb port felkavaró ügye egy, a Magyarok Nyilai nevű terrorszervezetnek tulajdonított robbantásról készült videófelvétel bemutatása volt egy drámai sajtótájékoztatón. Később kiderült, hogy a felvétel 2007-es, és semmi köze sincs a Magyarok Nyilaihoz vagy bármely más terrorszervezethez. Draskovics az esetet megúszta, csupán a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője ajánlotta fel lemondását.
Idén télen Draskovics bejelentette a miskolci rendőrkapitány leváltását, majd vasárnap visszavonta az intézkedést. Pásztor Albertnek azért kellett volna távoznia, mert azt mondta, hogy bizonyos bűncselekményeket csak cigányok követnek el. „Magyarországon rendőri vezető nem tehet ilyen kijelentést” – mondta Draskovics, majdi két nap múlva felülbírálta megállapítását.
Tavaly tavasszal megkereste Petőfi Attilát, a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjét, azt állítva, hogy a Hír tévé két riportere kábítószert árul és fogyaszt. Később kiderült, hogy a vád nem igaz.
2007-ben a PSZÁF elnöke és helyettese nyert ellene pert, mert a bíróság megállapította, hogy az akkor pénzügyminiszter Draskovics (2004-2005-ben vezette a tárcát) jogszerűtlenül rúgta ki őket.
Pénzügyminiszter korában többször tévesen hangsúlyozta, hogy tarthatók a költségvetésben meghatározott tervek, de nem egyszer kiderült, hogy a hiány nagyobb lett az általa prognosztizáltnál.

Visszafogott eredményesség

Draskovics több reformtestületben is fontos szerepet vállalt, de a nagy elképzelésekből kevés valósult csak meg. Adóreform-bizottságot szervezett, később ő vezette az államreform-bizottságot. Az ezekben a műhelyekben tervezett nagy strukturális átalakítások azonban elmaradtak.
Draskovics már a rendszerváltás előtt fontos pozíciókat töltött be a Pénzügyminisztériumban. A Medgyessy-kormány idején előbb a miniszterelnök kabinetfőnöke, majd pénzügyminiszter volt. Tisztségét az első Gyurcsány-kormány elején megtartotta, majd az MVM igazgatótanácsának elnöki székébe távozott. 2007-től tárca nélküli miniszterként a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelt. Gyurcsány 2008-ban hívta vissza a kormányba, ezúttal rendészeti és igazságügyi miniszternek, ebben a pozícióban Bajnai Gordon is megtartotta.
Miniszterként váltott a magánéletben
Draskovics második házasságából kilépve 2007-ben mutatta be új barátnőjét, Komássy Kingát. A miniszter 28 évvel fiatalabb választottja Komássy Ákos, a VIII. kerületi időközi polgármester-választását elvesztő MSZP-s jelölt húga volt. Draskoviccsal 2003 óta ismerték egymást. Akkor Draskovics Medgyessy Péter miniszterelnök kabinetfőnöke volt, Komássy Ákos pedig a kormányfő személyi titkáraként dolgozott. Úgy tudjuk, Draskovics és Komássy Kinga időközben szakítottak.
Egy rablóval kevesebb fosztogat fentről , hogy égjen bent az összerabolt ingatlanába.

Az új rabló színre lép


Bita Dániel írása
Egy politikai pályaív

Milliárdos self made man vagy a szocialisták egyetlen esélye? A hazai újbaloldal első számú ideológusa vagy vadprivatizációban megtollasodott KISZ-káder? Az MSZP miniszterelnök-jelöltje a hazai politikai elit legvitatottabb figuráinak egyike.
Gyurcsány Ferenc 1961-ben született Pápán. Édesanyja nevelte őt és nővérét egy szoba-konyhás panellakásban, segédmunkás apja a szélsőjobb eszméit hitte, "pusztította önmagát és családját", évekre eltűnt, majd visszatért, "mindenféle baj volt vele". (Lásd: Elsiették a támadást, Rádai Eszter interjúja, Mozgó Világ 2003/12.) Anyja hat elemit végzett, nővére tizenöt évesen hagyta ott a gépíróiskolát. Gyurcsány magát "öntörvényű", de "áldott jó gyerekként" jellemzi, aki elé a família nem állított korlátot - örültek, hogy "gondoskodik magáról."

Tizennégy esztendős, amikor a pesti Apáczai gimnáziumba kerül, két év után eltanácsolják, szülővárosában érettségizik végül '79-ben. Fölveszik a pécsi tanárképző biológia-technika szakára, ahonnét ha nem is egyenes, de jól követhető út vezet előbb a KISZ élvonala, majd a "rendszerváltás nyertesei", az "új tőkésosztály" felé.

Elsős, amikor rátalál a mozgalom, középiskolások kollégiumi nevelőtanáraként keresi kenyerét. Egy évre rá a tanárképző KISZ-bizottságának farmeres, Alföldi papucsos, Babetta robogós titkára. Karrierje gyorsan ível fölfelé, '88-ban a KISZ KB Egyetemi-Főiskolai Tanácsának elnökévé, '89-ben a KISZ KB titkárává választják. Belülről nézi végig a rendszerváltást. Úgy hiszi, azok közül való, "akik abból a katyvaszból, ami van, képesek lesznek egy jó országot csinálni".

Politikai pályája 1989 nyarán törik meg. A KISZ-Demisz átalakulás idején a "radikális" oldalon áll: kb-titkárként a szervezet feloszlatása és vagyonának szétosztása mellett kardoskodik, míg a budapesti alapszervezet, a későbbi BIT egyben tartana mozgalmat, vagyont. A fővárosiakat Kiss Péter vezeti. (A két KISZ-titkár sorsa másfél évtized múltán találkozott ismét: Gyurcsány győzött, következett a nagy összeborulás, ami már csak azért is meglepő, mert annak idején Kiss állítólag szolgálati lakásából való kilakoltatással fenyegette ellenlábasát, s viszonyuk ezt követően sem volt felhőtlen.)

Gyurcsányt végül a Demisz alelnökévé választják. A szervezet kimúlik, ő pedig (miután megalapítja a néhány hétig működő Új Nemzedék ifimozgalmat) a háttérbe vonul. 26 évesen "Fletó", ahogy mindenki nevezi, voltaképpen bukott politikus.

1990 tavaszán közgazdászdiplomát szerez, vesz magának egy műbőr aktatáskát, egy lila meg egy zöld öltönyt, és a bizniszbe dobbant. Kezdetét veszi a rapid sikersztori, amelynek hála mint az ország egyik legmódosabb vállalkozója tér vissza a közéletbe, afféle harmadikutas ideológusként. Hogy megint továbblépve kormánytag, megyei pártvezető, végül miniszterelnök legyen.

De vissza a vadprivatizáció édes-bús éveihez.

Gyurcsány két év alatt végigjárja a szamárlétrát: a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. alkalmazottjaként kezdi, az Eurocorp Nemzetközi Pénzügyi Rt. igazgatójaként zárja e szakaszt. Papagájzakós pályakezdőből bizniszlájk külsőt mutató sikeres üzletember lesz. 1992-ben megalapítja az Altus Befektetési Rt.-t. Amikor majd' tíz évvel később Medgyessy Péter kampánycsapatába invitálja, magánvagyonát hárommilliárd forintra saccolják.

S bár gazdagodásának története aligha tanulság nélkül való, ezúttal csak egy epizódról ejtünk szót. A balatonőszödi kormányüdülő megszerzéséről, amely megalapozza a "simlis vagyonszerzés" legendáját. Mint ismert, Gy. F. cége 1993-ban igencsak jutányos áron, évi 2,5, összesen 30 millió forintért lízingelte a villát, amelyet utóbb az állam visszabérelt tőle.

A botrány 2003 nyarán, miniszteri kinevezését követően robbant ki. Gyurcsány parlamenti szpícsében az ellenzéki vádakat visszautasítva "törvényesnek és tisztességesnek" nevezte a boltot. S bár a Kehi Orbán-érában született elmarasztaló jelentését utóbb megváltoztatták, több szocialista politikus morális aggályainak adott hangot. Ekkoriban kezd kialakulni Gyurcsányról a jól nősülő aranyifjú, ügyeskedő KISZ-káder imidzse. Ami nem jön neki rosszul: az ellenzéki támadások kereszttüzébe kerülő sportminisztert az egész ország megismeri.

Való igaz, Gyurcsány egymagában testesíti meg mindazt, amiért nem szeretik a szocialistákat. Feleségének családja végigszerepelte a Kádár-rezsimet, amelynek végóráiban Gyurcsány is a hatalom sáncain belül mozgott, majd milliárdos magánvagyont gyűjtött, "átmentette, amit lehetett". "Kommunista tőkés", aki ahelyett, hogy meghúzná magát, közélni vágy. "Mi az hogy! Nagyon is!"

A '98-as választási vereség óta közli harmadikutas dolgozatait a Népszabadságban. Írásaiban a giddensi, blairista újbaloldal eszméit hirdeti. Hat éve sürgeti az MSZP megújulását.
Politikai reneszánszát elméleti munkáinak is köszönheti. Bár Medgyessy Péterrel régi ismerősök, a sajtóban keringő hírekkel szemben barátok sosem voltak. Medgyessy 2001 őszén hívja fel, gratulál írásaihoz. Kapcsolatuk akkor mélyül, amikor (Draskovics Tibor ajánlására) Dobrev Klárát, Gyurcsány feleségét választja a 2002-es kampányban kabinetfőnökének.
Gy. F. ezután lesz Medgyessy bizalmasa, hatfős tanácsadó testületének tagja s a későbbi kormányprogram alapját adó stratégia szövegezője. A választási győzelmet követően Gyurcsány a miniszterelnök stratégiai főtanácsadója.

Hogy 2003 májusában végül miért és hogyan kerül a Medgyessy-kormányba, arról megoszlanak a vélemények. Többen úgy vélik, M. P. 2002 tavasza óta örömmel látta volna őt kabinetjében, de elképzelését nem tudta keresztülverni az MSZP-n. Más forrásunk szerint megelégelte Gyurcsány mindinkább kormánykritikába hajló tanácsait, riválisát látta benne, ezért kínálta neki a Deutsch Tamás képére formált kvázitárcát. Úgy hitte, Gyurcsány a stadionbeléptető rendszerek és sportfinanszírozási ügyek forgatagában elszürkül, hitelét veszti, megbukik. Nem így lett.

Mindenesetre Gyurcsány mind többször és élesebben bírálja főnökét, aki válaszul a Népszabadságban "megüzeni": jobb, ha nem tervez hosszú távra. Néhány napra rá GY. F. benyújtja lemondását, mire a kormányfő dolgozni küldi: nyakunkon az olimpia, tessék azzal törődni. Kettejük közt ez az utolsó meccs, amit Medgyessy nyer.

Nem tudjuk, Gyurcsánynak valóban voltak-e már rövid távon miniszterelnöki ambíciói. Így azt sem, joggal tartott-e tőle Medgyessy. Ami tény, sosem beszélt kormányfői terveiről - nyilvánosan.

Brezsnyev vagy Blair? - tette fel a kérdést a szocialisták kormányfőjelölő kongresszusa előtt a The Financial Times. S ha ez így kissé didaktikus is, való igaz: Gyurcsánnyal a változásra szavaztak a küldöttek. Kockáztattak. Abban bízva, hogy ő képes lehet megfordítani a közhangulatot, viszszaédesgetni a csalódott honpolgárokat. Ellenkező esetben 2006-ra csúfos vereség néz ki a szocpártnak.

Csakhogy kérdés, Gy. F. outsiderként mihez kezd majd az MSZP-vel, amelyről jelen állapotában sok jót nem mondhatunk. Győzelme utat nyithat előtte a pártban. Ahogy egy frakciótag fogalmaz: "Megeszi az MSZP-t reggelire. Mi pedig nem tehetünk mást, jó étvágyat kívánunk neki."

Eközben a szocialista vezérkart, amely a kormányválság napjaiban egységesen Kiss Péter mögé sorakozott, a tempó irritálja leginkább. Ahogy jön ez az ember, és öt nap alatt miniszterelnököt csinál magából.

Gyurcsány "kampánya" persze nem Medgyessy bukásakor kezdődött. 2003 márciusa óta végigjárta az alapszervezeteket. Tudta jól, nem a pártelit, a tagság szimpátiája röpíti majd magasba.

Baloldali Orbán. Ezt gyakran mondják Gyurcsányra. Ami praktikusan annyit jelent, nem jön zavarba, ha kettőnél többen figyelik, s baki nélkül végig bír mondani egy bővített mondatot. Ismerve a szoci élcsapatot, képességei kivételesnek mondhatók.

És bár a múlt heti frakciószavazáson csak harmadik lett Kiss és Veress János mögött, a képviselők a parlamenti szavazáson kénytelenek lesznek őt támogatni. Mert ha nem, előrehozott választás következhet. Amely után a jelenlegi MSZP-frakció harmada bizonyosan elveszíti jól fizető mandátumát. És ez talán Orbán Viktor come backjénél is rémisztőbb lehetőség számukra.


Mi a hézag , hol is élünk a rabló álma magyar valóság lesz maffia kelt ki a dudvából . Leporolták kifényezték , és bűn az élet magyar honban . Minket rabol még a tőkés réce is , de szeretik az életet a zsidó maffiózók .
A goj állat meg szívhatja, de el kel , hogy tűrje kifosztását.
Szemünk bekötve jobbra balra tapogatva élünk , és ha közel kerülünk a zsidó maffiozóhoz kést nyom a bordánkba , ha irányt váltunk , ott a cigányba ütközünk , és a nyakunkat szegi .
A megoldást te is látod , ne várj hát az elszámoltatásra!!!!!Sebestyén István

Mi a Hézag?


Horn Gyula akkori miniszterelnök politikai okokból állíttatott le egy Draskovics Tibor elleni nyomozást 1996-ban - állítja Kiss Ernõ nyugalmazott dandártábornok, a Központi Bûnüldözési Igazgatóság egykori vezetõje. A rendészeti miniszter annak idején a pénzügyi tárca közigazgatási államtitkára volt - az akkori gyanú szerint az õ utasítása alapján csökkentették egy benzinkutakat üzemeltetõ cég 83 milliós büntetését 100 ezer forintra.

Draskovics Tibor
Kiss Ernõ a hvg.hu-nak adott nyilatkozatában elmondta: 1996-ban az ORFK Gazdaságvédelmi Fõosztálya - amelynek vezetõje volt - a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata feljegyzése alapján indított titkos nyomozást a Pénzügyminisztérium (PM) közigazgatási államtitkára és helyettese, vagyis Draskovics Tibor és Csobánczy Péter ellen.
Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a két vezetõ hatalmával visszaélve érte el, hogy a Vám- és Pénzügyõrség Or­szágos Parancsnoksága (VPOP) 83 millió forintról 100 ezer forintra mérsékelje egy üzemanyag-forgalmazással foglalkozó kuvaiti cég bírságát. A nyugalmazott dandártábornok hangsúlyozta: azért beszélhet errõl, mert az ügy titkosítását feloldották, és a rendõrség honlapján is szerepeltek az ezzel kapcsolatos dokumentumok.
Az ország területén több benzinkutat is üzemeltetõ Kuwait Petroleum Hungary Ltd. (Q8) a volt rend­õrvezetõ elmondása szerint akkor került kínos helyzetbe, amikor hajdúszoboszlói töltõállomását 1995. január 5-én ellenõrizte a berettyóújfalui vámhivatal, és kiderült, hogy az nem rendelkezik engedéllyel a jövedéki termék forgalmazására. Emiatt 100 ezer forint jövedéki bírságot szabtak ki a cégre. Ezt a vámosoknál épp ellenõrzést végzõ Állami Számvevõszék kevésnek találta, majd a Legfõbb Ügyészség is felhívta a VPOP figyelmét, hogy a törvényben elõírtak szerint szabja ki a büntetést. A vámhivatal ezért a pénzbírságot 83 millió forintra emelte.
A fellebbezéseivel kudarcot valló Q8 felügyeleti intézkedést kezdeményezett a PM-nél, ahol ezt elõbb - a hatáskör hiányára hivatkozva - a VPOP-hez továbbították, ám a cég újbóli próbálkozása után már Draskovics és helyettese járt közben a bírság csökkentése érdekében. A vámhivatal ehhez továbbra sem járult hozzá, de a beavatkozás eredménye utóbb mégis az lett, hogy egy új határozatban a pénzbüntetést 100 ezer forintban határozták meg. A nyugalmazott tábornok elmondása szerint a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának egy, a belügyminiszterhez címzett feljegyzése szerint a VPOP több vezetõ tisztségviselõje felháborodott azon, hogy az államtitkár és helyettese „direkt módon, levélben és távbeszélõn adott utasításokkal kötelezte a VPOP-t a jogsértõ határozat meghozatalára”. Ennek alapján az ORFK Gazdaságvédelmi Fõosztályán úgy látták, felmerült a gyanú, hogy az államtitkár és helyettese hivatali visszaélést követett el, ugyanis a jövedéki bírság méltányossági alapon történõ mérséklésére nem volt jogi lehetõség.

Kiss Ernõ
Fotó: Somorjai László
Ezt követõen a legfõbb ügyész óvást nyújtott be a PM-hez a törvényes állapot helyreállítása céljából, amit az akkori miniszter, Medgyessy Péter elfogadott, és a bírság összegét ismét 83 millió forintban állapította meg. A titkos nyomozást - amely már a Központi Bûnüldözési Igazgatóság (KBI) égisze alatt folyt - 1996. de-cember 21-én erre az óvásra hivatkozva megszüntették. Ennek azonban - nyilatkozta Kiss Ernõ - más elõzménye is volt. „Az ügyrõl ugyanis - egyebek mellett - jelentést tettem a belügyminiszter és az országos rendõrfõkapitány jelenlétében Horn Gyula miniszterelnöknek 1996. október elsõ felében. Nem sokkal késõbb, egy négyszemközti beszélgetésünkön a kormányfõ arra kért, hogy szüntessük meg a Hézag fedõnevû titkos nyomozást” - fogalmazott az interjúban. Mint mondta, a miértre Horn válasza az volt, hogy politikai síkon fogják rendezni az ügyet, ami Kiss szerint azt jelentette, hogy az akkoriban kipattant Tocsik-ügy mellé nyilvánvalóan nem volt szükség még egy politikai botrányra.
A volt rendõrvezetõ szerint több mint érdekes, hogy miként történt ez a rendezés. A kormány 1996. szep-tember 21-én javaslatot nyújtott be a jövedéki szabályozásról és ellenõrzésrõl szóló törvény módosítására. A két hónappal késõbb elfogadott tervezet a Q8-hoz hasonló helyzetbe került cégeknél - melyek nagykereskedelmi engedéllyel folytattak kiskereskedelmi tevékenységet - a bírság mértékét 50 ezertõl 500 ezer forintig szabták meg. „Ez a törvény felülírta a korábban említett legfõbb ügyészi óvást, és gondolom, ezután nem fizették be a 83 millió forint bírságot.
Draskovics éles hangú közleményben utasította vissza Kiss értelmezését. Szerinte a Q8 esetében semmi egyébrõl nem volt szó, mint jogértelmezési vitáról. „A lényeg az volt, hogy hogyan kell megbírságolni azokat a cégeket, amelyek bár adófizetési kötelezettségüknek teljes összegben eleget tettek, és így az államnak semmilyen anyagi kárt nem okoztak, de a jövedéki tevékenységet az engedélyek megszerzése elõtt megkezdték. Ezt a vitát az Országgyûlés törvénymódosítással zárta le.” Az igazságügyi és rendészeti miniszter arra is utalt, hogy Kiss ellen rendõrségi eljárás folyik. (A tábornok a rendõrségi gyanú szerint tavaly novemberben ittasan vezetve szolgálati autóját több gépkocsit összetört, majd elhagyta a helyszínt; késõbb azt állította, hogy az autót egy alteregója vezethette. A Központi Bûnüldözési Igazgatóság élérõl is botrányos körülmények között távozott: térfigyelõ kamerák felvették ugyanis, ahogy levizeli az Országos Rendõr-fõkapitányság Teve utcai épületét. Akkor azzal védekezett, hogy munkája miatt menedzsertablettákat szed, amelyeknek mellékhatásai vannak.)
Megkerestük Kiss Ernõ egyik volt munkatársát, aki annak idején magas beosztásban szintén „olajos” ügyekkel foglalkozott. A neve elhallgatását kérõ volt rendõrvezetõ elmondta: az ügyrõl konkrétumokat nem tud, de azt reálisnak tartja, hogy kormányfõi utasításra „álltak le” az ügyrõl. „Nem az a kérdés, hogy utólag mivel magyarázzák, hogy egy cég érdekében törvénymódosítást végeztek, hanem az, hogy a VPOP és a Legfõbb Ügyészség egyértelmû állásfoglalása után Draskovics miért nyúlt bele az ügybe, miért volt szükség kézivezérlésre” - hangoztatta az egykori nyomozó.
A Fidesz nem kívánta kommentálni a Kiss Ernõ-interjút. Emlékeztettek arra, hogy februárban többször is követelték, hogy nevezzék meg, ki adott utasítást „a Draskovics Tibor számára kellemetlen olajügyi iratok eltüntetésére a rendõrség internetes honlapjáról”. Az ORFK akkori közleménye szerint nincs szabályozva, hogy mennyi ideig kell közzétenni a titkos nyomozások iratanyagát, így a hozzáférhetõség idõtartamát az ésszerûség alapján határozták meg. Az iratok novemberben kerültek fel a honlapra, ahonnan december végén vették le azokat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése